A fizika egészségünk szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fizika egészségünk szolgálatában"

Átírás

1 A fizika egészségünk szolgálatában Tartalom Törté rténeti bevezetı bevezet BME Nukleáris Technikai Intézet Gyorsí Gyorsítós diagnosztika Hagyomá Hagyományos sugá sugárterá rterápia HadronHadron-terá terápia Jövık kép 1 2 A modern fizika és az orvosi fizika kezdete A kezdet 1895 novembere: novembere: Röntgensugá ntgensugárzá rzás Henri Becquerel (1852( ) 1908) 1896: Termé Természetes radioaktivitá dioaktivitás 1898: Rádium Wilhelm Conrad Röntgen Marie Curie dolgozata 1904-ben: 1895 decembere: decembere: az elsı elsı átvilá tvilágítás Mintegy szá száz éve 3 α, β, γ mágneses térben Maria Skł Skłodowska Curie Pierre Curie ( ) ( ) 1906) 1934) 4 1

2 Elsı alkalmazások a rák kezelésében Hatalmas elırelépés... a fiziká fizikában és Orvosi diagnosztiká diagnosztikában Alapelv: Alapelv: A tumor helyi kezelé kezelése Sugá Sugárzá rzásos rákkezelé kkezelésben három alapvetı alapvetı eszkö eszköznek köszö szönhetı nhetıen: en: M. S. Livingston és E. Lawrence a 2525-inches ciklotronnal Részecskegyorsí szecskegyorsítók 1908: az elsı elsı kísérlet bırrá rrák sugá sugárzá rzásos kezelé kezelésére Franciaorszá Franciaországban ( Curiethé Curiethérapie rapie ) 5 Részecskedetektorok Szá Számítógépek Fermi GeigerGeiger-Müller szá számlá mlálója Rómában 1930: a ciklotron létrehozása A LawrenceLawrence-fivérek Felgyorsí Felgyorsított atommag spirá spirális pályá lyája Ernest Lawrence ( ) Modern ciklotron 7 John Lawrence, Ernest fivére, vére, orvos volt Mindketten BerkeleyBerkeleyben dolgoztak Mesterséges izotóp elsı alkalmazása orvosi diagnosztikádiagnosztikában A nukleáris medicina kezdete John Lawrence használt Az H. interdiszcipliná áris interdiszciplin elıször mesterségesen elıelıkörnyezet segí í ti az seg állított radioaktív 32P-t a innová á ció ó t! innov ci leukémia terápiájában (1936) Másolat látható tható a CERN Microcosm kiá kiállí llításán 6 8 2

3 Rádiofrekvenciás lineáris lineáris gyorsító protonok és ionok gyorsítására A neutron felfedezése 1932 Az atomokban elektronok keringenek Lineá Lineáris gyorsí gyorsító (linac) linac) James Chadwick az atommag körül, ( ) 1974) λ= 1.5 m 200 MHz amely protonokból...és neutronokból áll Ernest Rutherford Neutronokkal ma taní tanítvá tványa - Izotó zotópokat állí llítanak elı elı orvosi diagnosztiká diagnosztikára és terá terápiá piára - Gyó Gyógyí gyítanak egyes rákfajtá kfajtákat MeVMeV-es linac a CERN MikrokozmoszMikrokozmoszkiá kiállí llításán Sigurd Varian 1946 Driftcsö Driftcsöves linac A lineáris elektronelektron-gyorsító L. Alvarez A világ mőködı gyorsítói William W. Hansen GYORSÍ GYORSÍTÓTÍPUS Nagyenergiás (E >1GeV) HASZNÁ HASZNÁLATBAN (*) (*) ~120 Szinkrotronsugá Szinkrotronsugárzó rzó >100 Radioizot dioizotó ópok készí szítése orvosi célra Russell Varian 1939: A klisztron feltalá feltalálása > ~1000 Ipari alkalmazású gyorsítók ~1500 Ion implanterek, felületkezelésre szolgálók >7000 ~1m > (*) W. Maciszewski and W. Scharf: Int. J. of Radiation Oncology, elsı elsı elektronelektron-linac 4.5 MeV and 3 GHz ~200 Sugá Sugárterá rterápiá piás gyorsí gyorsító Kutatógyorsítók orvosi kutatásokra TOTAL A kórhá rházak hagyomá hagyományos sugá sugárterá rterápiá piája ma is elektronelektronlinacot haszná használ 10 A fele orvosi alkalmazá alkalmazásokat szolgá szolgál

4 Részecskedetektorok Példa: sokszálas proporcionális számláló. A részecskefizikusok "szeme" Impresszív fejlıdés az utóbbi néhány évtizedben Geiger -Müller számláló ATLAS és CMS! Létfontosságú sok orvosi alkalmazásban 13 Georges Charpak ( ) 2010), CERN-i fizikus 1959 óta, Nobel-díj: : 1992 Elkész szült 1968-ban Elindította a tisztán elektronikus részecske-észleléstst A biológiai kutatások is alkalmazzák Nemsokára helyettesítheti theti a radiobiolr diobiológiát. A megnövekedett adatrögz gzítési sebesség gyorsabb képalkotást (azaz kisebb sugárterhel rterhelést) és gyorsabb diagnosztikát jelent. 14 A diagnosztika lényeges! Computer Tomography (CT) Detektor-sor Orvosdiagnosztikai alkalmazások Röntgen-csı körbe forog Az elektronsőrőség g mérésem Morfológiai (alaktan) informáci ció

5 Mágneses atommagrezonancia (NMR) : 1945: Felix Bloch és Edward Purcell kidolgozza az NMR-t MRI = Magnetic Resonance Imaging 1. Fı mágnes (0.5-1 T) 2. RF adó antenna 3. RF vevı antenna 4. Gradiens tekercsek (nemcsak protonokkal lehet!) Az atommagok két fontos tulajdonsága: 1 Perdület (protonokra h ) 2 Mágneses momentum 1954: Felix Bloch lett a CERN elsı fıigazgatója 17 Mit tud meghatározni rozni? A protonok (víz) sőrősége szövetekben Morfológiai informáci ció 18 Az MRI-szkenner SPECT = Single Photon Emission Computer Tomography Például: koponya rétegfelvételek Mőködése: a testbe gamma-bomló radioaktív izotópot visznek be, bizonyos vegyülethez kötve. ahol a vegyület feldúsul, onnan indulnak ki a gamma-sugarak. A testbıl kijövı gamma-sugarakkal alkotunk képet A radioaktív v izotópot tartalmazó molekulák eloszlásának (sőrőségének) mérése Morfológia és/vagy metabolizmus informáci ció Sztatikus Dinamikus

6 SPECT SPECT = Single Photon Emission Computer Tomography A leggyakrabban használt radioaktív izotóp: a technécium Elıállítása: reaktor lassú neutronjaival 98 Mo + n = 99 Mo + γ 99 Mo (66 h) = 99m Tc (6 h) + e - + ν 0.14 MeV-es gamma A gamma-sugarakkal való képalkotáshoz nincsenek lencsék, ezért speciális kollimá- torokat használnak 21 Emilio Segrè 1937: A technécium elem felfedezése 97 Tc (2.6 My) 1938: A 99m Tc felfedezése E. McMillan-nal nal 22 SPECT scanner A nukleáris orvosi vizsgálatok 85%-a a a reaktorok lassú neutronjaival elıáll llított technéciumot ciumot használja máj tüdı csont Ólom kollimátorok a 0.14 MeV-es gammák terelésére Scanner: A detektorfej forog 0.14 MeV gammák Pozitron-Emissziós Tomográfia (PET) 18 F-al jelzett FDG a leggyakoribb anyag (felezési idı 110 perc) A 18 F eloszlásának mérése m 180- fokban kibocsátott fotonokkal Informáci ció: : metabolizmus Gamma -detektorok (Pl. BGO kristályok lyok) PET-tomogr tomográf PET-kép Protonok ~15 MeV,, ~50 µa Ciklotron

7 H 18 2 O vizet bombázunk protonnal 18 keltésére (p,n) reakció Hogyan mőködik? 18 F Fluoro-Deoxy Deoxy-D-Glucose (FDG) szintézise Metabolizmus-mérés mérés PET-tel Glucose FDG FDG-t a kórhk rházba száll llítják FDG -t t beadják k a betegnek FDG csapdába esik a sejtekben, amelyek metabolizálni lni próbálj lják. A koncentráci ciója a glükóz-metabolizmus sebességével arányos A tumorok glükóz-metabolizmusa igen aktív, forró foltok a PETképeken. 25 A kokainfüggı agya passzívabb 26 Új diagnosztika: : CT/PET morfológia metabolizmus David Townsend CERN: és Ronald Nutt (CTS CTI) Alkalmazás sugárzásos rákkezelésben (sugárterápia)

8 Radioaktív tők bevitel elıtt Módszerek Brachiterápia: : Sugárforrás elhelyezése a testben Radio-immunoterápia immunoterápia: : Az izotópot szelektív vektor hordozza Teleterápia: : Tumor bombázása külsı forrású sugárzással Radioaktivitás a rák kezelésében célzott radio-immunoter immunoterápia α részecskék k Bizmut ból leukémi miára β részecskék k Yttrium bıl gamma Cobalt ból teleterápia glioblastomára (agytumor-fajta) fajta) mély tumorra tő t bevitele 29 Cobalt-60 (~1 MeV-es es gammák) 60 Co elıáll llítása: atomreaktorban lassú neutronokkal 30 Teleterápia röntgensugárral Elektron-linac linac orvosi célra e - + target X Elektron-linac 3 GHz target 6-20 MeV [1000 x Röntgen] Elektron-linac linac kelt röntgenr ntgen-sugárzást 20'000 páciens/ p ciens/év/10 millió lakos

9 Mi van az orvosi besugárzásra használt LINAC belsejében? Computerized Treatment Planning System (TPS) CT scan alapján: tervezik a besugárzandó térfogatot megválasztják a sugárzási teret kiszámítják a célterület és az egészséges szövet dózisát A számolt dózist (cca. 2 Gray) adagban adják A röntgenterápia problémája A röntgenterápia problémája Photons Protons Röntgennyaláb Megoldás: Sok keresztezett nyaláb Intensity Modulation Radiation Therapy (IMRT) Célterület Dózisszint Az ép p sejteket is roncsolja Nem szelektív Az egészs szséges szövetbe vitt dózis d limitál! l! Fıleg a közeli k szervek veszélyben (OAR: Organs At Risk) 9 különbk nbözı fotonnyaláb

10 Intenzitás-modulált sugárterápia (IMRT) Prosztatarák kezelése: szimuláció 3-fields IMRT Prescription Dose OR PTV Konkáv v dózistd zistérfogat is elérhet rhetı Többrétegő kollimátor,, amely mozog besugárzás alatt Idıig igényes (bizonyos esetekben használj lják) k) 37 Sokszeletes kollimátor Prosztatarák k kezelésének elıkész szítése se szimuláci cióval 38 Konformális dóziseloszlás IMRT-vel Lineáris gyorsító + röntgen-ct Daganat: 70 Gy Terjedési régió: 50 Gy Gerincvelı: < 25 Gy

11 A kiber kiber-kés Cyberknife: lineáris gyorsító robotkaron Könnyő 6 MV-os röntgen- linac robotkarra szerelve Kezelés alatti átvilágítással ellenırzik a sérülés helyét és a kezelés folyamatát Pontos célzás Sokmezıs besugárz rzás Több részletben végezhetı Kis térfogatú tumorok kezelésére ( Agy, fej-nyak nyak, tüdı, hátgerinc, lágyék, ágyék) Intra Operative Radiation Therapy (IORT) 2 X ray beams Csinálhatjuk még jobban? 9 X ray beams (IMRT) Elektronbesugárz rzás operáci ció alatt Elektronenergia: : 3 9 MeV Dózisterhelés: : 6 30 Gy/min Besugárz rzási idı (21 Gy): min 43 A részecskefizikuskus kérdése: Van-e jobb módszer a beteg szövet besugárz rzásárara és az egészs szséges kímélésére? Válasz : Igen,, a töltötttt hadronnyaláb! 44 11

12 Fizikai alapkutatás: részecskék azonosítása sa L3 at LEP Vissza a fizikához... Leadott energia: : Bragg-cs csúcs Orvosi alkalmazás rákkezelés hadronokkal Protonok 200 MeV 1 na Szénionok 4800 MeV 0.1 na Hadronnyaláb anyagban lassul A hadronterápia alapelve 27 cm Tumor target Bragg-csúcs csúcs: maximális energiavesztés tumorban Jobb igazítás a tumor alakjához ép szövet kímélése Töltött hadronok jól terelhetık Nehéz ionok biológiai hatása nagyobb Találós s kérd k rdés: miért éppen proton és s szénion? Röntgen- és hadronnyaláb Dóziseloszlás: aktív söpörtetés Röntgen Proton vagy szénion Longitudinális sík patient Transzverz verzális sík fast slow nyaláb horizontal scanning vertical scanning beam tumour volume energy variation Új technika, jórészt a GSI-ben és PSI-ben fejlesztve

13 Protonterápiás állvány Potenciális betegek száma 10 millió lakosra Study by AIRO, 2003 Italian Association for Oncological Radiotharapy 10 M lakosra Röntgenterápia: : 20' beteg/év Protonterápia pia: Röntgenkezeltek 12%-a a = 2400 beteg/év Szénion nion-kezelés radio-rezisztens rezisztens tumorra: Röntgenkezeltek 3%-a a = 600 beteg/év TOTÁL cca beteg/év 50 M lakosra Protonterápia pia: : 4-54 centrum Szénion nion-terápia: : 1 centrum The Loma Linda University Medical Center (USA) Japán: : 4 proton- és 2 szénion-terápiás centrum Az elsı kórházi proton- terápi piás centrum,, ban épült napi ~160 kezelés ~1000 beteg/év WAKASA BAY PROJECT by Wakasa-Bay Energy Research Center Fukui (2002) protons ( 200 MeV) synchrotron (Hitachi) 1 h beam + 1 v beam + 1 gantry HYOGO MED CENTRE Hyogo (2001) protons ( 230 MeV) - He and C ions ( 320 MeV/u) Mitsubishi synchrotron 2 p gantries + 2 fixed p beam + 2 ion rooms carbon TSUKUBA CENTRE Ibaraki (2001) protons ( 270 MeV) synchrotron (Hitachi) 2 gantries 2 beams for research KASHIWA CENTER Chiba (1998) protons ( 235 MeV) cyclotron (IBA SHI) 2 Gantries + 1 hor. beam 51 proton linac 29 m 50 szénionos beteg HEAVY ION MEDICAL ACCELERATOR HIMAC of NIRS (1995) He and C ( 430 MeV/u) 2 synchrotrons 2 h beams + 2 v beams SHIZUOKA FACILITY Shizuoka (2002) Proton synchrotron 2 gantries + 1 h beam 2000 szénionos beteg 52 13

14 ACCEL SC ciklotron PROSCAN (PSI) Villingen (Svájc) Kisérlet OPTIS Protonterápia Krakkóban (Lengyelország) állvány PROTEUS ciklotron 2. állvány SC 250 MeV proton-ciklotron Új protonos állvány 1. állvány 53 Készen van március: Szem-radioterápia protonnyalábbal Közép- Kelet-Európában elsınek Proton energia: 60 MeV Terv 2014 re: Komplex hadron (proton) terápiás központ felépítése (Eu( támogatás) Proton energia: MeV 54 Szénion-terápia Európában PET on-beam 1998: kísérleti projekt (GSI, G. Kraft) 200 beteg kezelése szénionnal Szimuláció PET on-beam 55 A beteggel közölt valódi dózis mérése radioaktív 11 C ion- nyalábbal (PET) Mérés 56 14

15 Heidelbergi Ionnyaláb-terápiai Központ Heidelbergi Egyetem kórh k rházában Ünnep nnepélyes megnyitás: 2009 nov. 2 Hadronterápia gyors neutronokkal Berkeley, 1938 Terv: 1300 páciens p / év Szinkrotron: proton, szén-,, héliumh lium- és s oxigénion 57 Neutron: semleges nincs Bragg-csúcs MeV-es es neutronok ciklotronnal (p + Be reaction) MeV-es es neutronokkal magreakció nagy helyi sugárterhelés Radio-rezisztens tumorokra (nyálmirigy, nyelv, agy) 9 központban [pl. Orleans (F), Fermilab (USA)] 58 Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) Nehézs zség: Nehéz z elérni szelektív lokalizáci ciót t a tumorban! G.L. Locher javaslata, 1936-ban (4 évvel a n felfedezése után!) Olyan atommagot vinni a ráksejtbe, amely neutronbefogásra töltött fragmentumokra hasad és így sok lokális energiát szabadít fel. 10 B izotóp a legjobb: Van bıven (természetes B 20%-a) 10 B(n,α) 7 Li + 2,31 MeV energia Fragmentumai gyorsan lefékezıdnek (egy sejten belül) Jól ismert a bór kémiája Konklúzió A részecskefizika hatékony eszközöket kínál a többi tudománynak, az orvostudománynak is. Betegségek vizsgálata, diagnosztikája és gyógyítása. A megfelelı fejlesztéshez fizikusnak és orvosnak együtt kell dolgoznia. A hadronterápia nagyon gyorsan fejlıdik: Protonterápia népszerő és sokan csinálják Szénion-terápia: több helyen elkezdték vagy tervezik Neutronterápia, BNCT: kutatási fázisban A részecske- és gyorsítófizika nemcsak szép, hasznos is

16 Köszönöm a megtisztelı figyelmet! 61 16

Onkoterápiás Klinika, Szegedi Tudományegyetem. Hideghéty Katalin. ELI Téli Iskola 2012. 02. 2-4

Onkoterápiás Klinika, Szegedi Tudományegyetem. Hideghéty Katalin. ELI Téli Iskola 2012. 02. 2-4 Onkoterápiás Klinika, Szegedi Tudományegyetem Hadronterápia Hideghéty Katalin ELI Téli Iskola 2012. 02. 2-4 Komplex tumorkezelés Fejlett diagnosztika interdisciplináris döntés Műtét Sugárterápia Kemoterápia

Részletesebben

Az egzotikus atommagok szerkezete

Az egzotikus atommagok szerkezete Az egzotikus atommagok szerkezete Horváth Ákos ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék 1. Felfedezetlen területek az izotópok térképén 1932-ben James Chadwick felfedezte a neutront, azóta tudjuk miből állnak a körülöttünk

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

Radiológia jegyzet. Radiológia Jegyzet 2007

Radiológia jegyzet. Radiológia Jegyzet 2007 Radiológia Jegyzet 2007 1 Bevezetı: Rtg sugárzás: - -egyenes irányban terjed, sugárforrástól gömbszerően - -terjedéséhez nem kell semmilyen közeg - -terjedési sebessége vákuumban a fénysebesség - -elhajlik

Részletesebben

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek:

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek: TDK DOLGOZAT NMR spektrométer fejlesztése diffúziós állandó mérésére biológiailag releváns fehérje modellrendszerekben Iván Dávid Konzulensek: Bokor Mónia (Wigner Kutatóközpont Kísérleti Szilárdtest-fizikai

Részletesebben

A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1)

A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1) A CERN NAGY HADRON ÜTKÖZTETŐJE HOZ-E ÚJ FIZIKÁT? (1) Horváth Dezső ÖSSZEFOGLALÁS Fermionok és bozonok. Miért szükséges az LHC? A Standard Modell és a nagyenergiájú részecskegyorsítók. A titokzatos Higgs-bozon.

Részletesebben

A SUGÁRVÉDELEMBEN HASZNÁLATOS MENNYISÉGEK ÉS AZOK MÉRÉSI LEHETÔSÉGEI

A SUGÁRVÉDELEMBEN HASZNÁLATOS MENNYISÉGEK ÉS AZOK MÉRÉSI LEHETÔSÉGEI A SUGÁRVÉDELEMBEN HASZNÁLATOS MENNYISÉGEK ÉS AZOK MÉRÉSI LEHETÔSÉGEI Csete István Országos Mérésügyi Hivatal Az ionizáló sugárzások elleni védelem fontos része a sugárforrások és a sugárzási terek mérése.

Részletesebben

Konformális sztereotaxiás együléses sugársebészeti kezelés: tervértékelési módszerek és eredmények

Konformális sztereotaxiás együléses sugársebészeti kezelés: tervértékelési módszerek és eredmények Eredeti közlemény 85 Konformális sztereotaxiás együléses sugársebészeti kezelés: tervértékelési módszerek és eredmények Kovács Péter 1, Sebestyén Zsolt 1, Farkas Róbert 1, Bellyei Szabolcs 1, Szigeti András

Részletesebben

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken doktori (PhD) értekezés Borbélyné Dr Kiss Ildikó Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, 1997. Ezen

Részletesebben

Aktinoidák transzmutációja GeV energiájú részecskékkel

Aktinoidák transzmutációja GeV energiájú részecskékkel MTA KK Izotóp- és Felületkémiai Intézet Sugárbiztonsági Osztály, 1525 Budapest, Pf. 77 Aktinoidák transzmutációja GeV energiájú részecskékkel Spalláció, nukleáris hulladék, villamosenergia-termelés Veres

Részletesebben

A PET/CT diagnosztikáról orvosoknak

A PET/CT diagnosztikáról orvosoknak Prof. Dr. Frühling János Dr. Lengyel Zsolt A PET/CT diagnosztikáról orvosoknak PET POZITRON DIAGNOSZTIKA Kft. Pozitron-Diagnosztika Kft. H-1116 Budapest, Hunyadi J. u. 9. Tel.: 36-1-203-9387 Fax: 36-1-203-9386

Részletesebben

Sztereotaxiás sugársebészet és gamma-kés

Sztereotaxiás sugársebészet és gamma-kés Egészségügyi technológia-értékelõ áttekintés ajánlásokkal ESKI füzetek 3. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Egészségügyi technológia-értékelő áttekintés ajánlásokkal Készítették: Borcsek Barbara Dr.

Részletesebben

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA Dr. Raics Péter DE Kísérleti Fizikai Tanszék BEVEZETÉS A kvantumfizikát az anyag szerkezetére és felépítésére vonatkozó kutatások alapozták meg. Az atomok, atommagok és elemi

Részletesebben

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin

Magsugárzások. Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Magsugárzások Előadásvázlat. Készítette: Dr. Blaskó Katalin Az Orvosbiologia Mérnökképzés "Radiológiai Technikák" cimű tantárgyának egy részlete. A további részeket : Dr. Makó Ernő (SOTE), Dr. Sükösd Csaba,

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KATINIZÁIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Szilágyi László Témavezető: Dr. Zsuga Miklós egyetemi tanár a kémia tudomány doktora Debreceni Egyetem, Alkalmazott Kémiai Tanszék

Részletesebben

Miket is csináltam? Nem hivatalos, erısen válogatott, képes, tevékenységi és publikációs lista.

Miket is csináltam? Nem hivatalos, erısen válogatott, képes, tevékenységi és publikációs lista. Miket is csináltam? Horváth Zoltán, MTA SZFKI, Lézerfizikai Osztály (Dr. Horváth Zoltán György ) Nem hivatalos, erısen válogatott, képes, tevékenységi és publikációs lista. 2009-03-29-i ideiglenes állapot

Részletesebben

MODERN ORVOSTUDOMÁNYI TECHNOLÓGIÁK A SEMMELWEIS EGYETEMEN

MODERN ORVOSTUDOMÁNYI TECHNOLÓGIÁK A SEMMELWEIS EGYETEMEN MODERN ORVOSTUDOMÁNYI TECHNOLÓGIÁK A SEMMELWEIS EGYETEMEN a Magyar Tudomány 2012. júniusi számának melléklete 511 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 173. évfolyam 2012/6 Semmelweis

Részletesebben

Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata

Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata Tudományos Diákköri Dolgozat Készítette: László István MSc, II. évfolyam Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata Témavezető: Dr. Zrínyi Miklós Konzulens:

Részletesebben

VITAMIN B-17 ANYAGCSERE-TERÁPIA K É Z I KÖ N Y V E. (fordítás angol nyelvrıl)

VITAMIN B-17 ANYAGCSERE-TERÁPIA K É Z I KÖ N Y V E. (fordítás angol nyelvrıl) VITAMIN B-17 ANYAGCSERE-TERÁPIA K É Z I KÖ N Y V E (fordítás angol nyelvrıl) Kiadta a Worldwithoutcancer Organisation UK. ( A Világ Rák Nélkül alapítvány, Egyesült Királyság ) Kérdéseivel forduljon a kiadóhoz

Részletesebben

Tudnivalók. Dr. Horváth András, Berta Miklós. 0.2-es változat. Kedves Hallgató!

Tudnivalók. Dr. Horváth András, Berta Miklós. 0.2-es változat. Kedves Hallgató! Kérdések és feladatok atom- és magfizikából Dr. Horváth András, Berta Miklós 0.2-es változat Tudnivalók Kedves Hallgató! Az alábbiakban egy válogatást közlünk az elmúlt évek vizsga- és ZH-feladataiból.

Részletesebben

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás Kiadja: Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 2000 példányban 1462 Budapest, Pf. 735 www.energiaklub.hu level@energiaklub.hu A kiadvány

Részletesebben

Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó?

Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó? Horváth Dezső: Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó? Schwartz 2009, Nagyvárad, 2009.11.07 p. 1/36 Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó? Schwartz Emlékverseny, Nagyvárad, 2009.11.07

Részletesebben

Környezettudatos egészségnevelés: egészségvédelem, környezetvédelem és életmód

Környezettudatos egészségnevelés: egészségvédelem, környezetvédelem és életmód Környezettudatos egészségnevelés: egészségvédelem, környezetvédelem és életmód Dr. Tompa Anna és Dr. Jakab Mátyás Országos Fodor József Közegészségügyi Központ, Országos Kémiai Biztonsági Intézete, Budapest,

Részletesebben

NYOMELEMEK 1. rész. Elemek keletkezése Az első elemek megjelenése 114

NYOMELEMEK 1. rész. Elemek keletkezése Az első elemek megjelenése 114 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 27 NYOMELEMEK. rész. Elemek keletkezése NEMECZ Ernő * Pannon Egyetem, 8002 Veszprém, Pfi ók 58 Az általunk érzékelhető anyagi világot kémiai elemek építik

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

IONNYALÁB ÉS RÖNTGENANALITIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA MŰTÁRGYAK ÉS RÉGÉSZETI LELETEK VIZSGÁLATÁRA

IONNYALÁB ÉS RÖNTGENANALITIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA MŰTÁRGYAK ÉS RÉGÉSZETI LELETEK VIZSGÁLATÁRA 11 IONNYALÁB ÉS RÖNTGENANALITIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA MŰTÁRGYAK ÉS RÉGÉSZETI LELETEK VIZSGÁLATÁRA UZONYI IMRE A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete H-4026 Debrecen, Bem tér 18/C, Hungary

Részletesebben

1. Bevezetés. Mérésleí rás. A magkémia alapjai laboratóriumi gyakorlat

1. Bevezetés. Mérésleí rás. A magkémia alapjai laboratóriumi gyakorlat A természetes háttérsugárzás Mérésleí rás Az ionizáló sugárzások mindenütt jelen vannak környezetünkben, így testünk folyamatos sugárzásnak van kitéve. Ennek az ún. természetes háttérsugárzásnak az intnzitása

Részletesebben