Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról A közgyőlés 14 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 112/2013. (V. 31.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: május 31. Tárgy: Pályázat kiírása a 18. számú fogorvosi körzet ellátásának biztosítására Békéscsaba Megyei Jogú Városban A közgyőlés 14 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 113/2013. (V. 31.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 18. számú iskolafogászati körzet egészségbiztosítás által finanszírozott ellátásának biztosítása érdekében pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal. Felelıs: Vantara Gyula Határidı: június 15. melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 18. számú fogorvosi körzet egészségbiztosítás által finanszírozott, az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 4. sz. mellékletében felsorolt feladatok ellátása érdekében, Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (5600 Békéscsaba, Gyulai út ) épületében található fogorvosi rendelıben, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, feladat-ellátási szerzıdés keretében, a Békés Megyei 1

2 Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervével kötött szerzıdés szerinti finanszírozással. Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben, valamint az egészségügyi ellátás folyamatos mőködtetésének egyes szervezési kérdéseirıl szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységrıl szóló évi II. törvényben, a háziorvosi, és az önálló orvosi tevékenységrıl szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben elıírt feltételek megléte, - gyermek-fogszakorvosi vagy fogorvosi képesítés (ebben az esetben szükséges a gyermekfogászatban jártasság), - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerinti személyi és egyéb tárgyi feltételek biztosítása, - a mőködtetési jog megléte vagy megszerzése feltételeinek fennállása, - a pályázó vállalja a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén a fogorvosi ügyeleti ellátásban való részvételt az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott az általa teljesített ügyeleti napok alapján számított finanszírozás szerint. Csatolandó dokumentumok: - részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz; - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; - a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; - fogorvosi képesítés esetén a gyermekfogászatban való jártasság igazolása; - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok; - a Magyar Orvosi Kamarai tagságot igazoló dokumentumok; - a mőködtetési jog meglétét igazoló határozat vagy a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének határozata arról, hogy a pályázó megfelel a mőködtetési jog engedélyezési feltételeinek; - nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevık a pályázati anyagot megismerhetik; - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázata elbírálását a Közgyőlés nyílt, vagy zárt ülésén kéri-e. A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenéstıl számított 15 nap. A pályázat elbírálásának határideje: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a pályázat benyújtási határidejének lejártát követı soros ülése. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A feladatellátás kezdı idıpontja: legkorábban Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének döntését követıen. 2

3 A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vantara Gyula részére, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Felvilágosítás kérhetı: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán dr. Tıgye Ildikó osztályvezetıtıl a 06-66/ telefonon vagy személyesen elızetes idıpontegyeztetést követıen. Tárgy: Egyes köznevelési és közmővelıdési intézmények alapító okiratának módosítása - Gerlai Általános Mővelıdési Központ A közgyőlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 114/2013. (V. 31.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Gerlai Általános Mővelıdési Központ módosító okiratát a jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. A módosító okirat július 1. napján lép hatályba. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Gerlai Általános Mővelıdési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. Az alapító okirat július 1. napján lép hatályba. Az alapító okirat módosításának megfelelı változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: szeptember 30. A Gerlai Általános Mővelıdési Központ alapító okiratának módosítása: 1. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) a Gerlai Általános Mővelıdési Központ (székhelye: 5600 Békéscsaba, Jázmin u. 3/1. sz.) 8/2013. (I. 25.) közgy. határozattal január 25. napján elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 3

4 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. (4) bekezdése alapján történı rendelkezések: - Módosítás oka, módja, a közfeladat jövıbeni ellátása: A közfeladat ellátásának gazdaságosabb megszervezése, hatékonyabb teljesítése. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozatában döntött arról, hogy a Gerlai Általános Mővelıdési Központ telephelyeként mőködı 3 fiókkönyvtár [a Békéscsaba, Pásztor utca 17. szám alatti fiókkönyvtár, a Békéscsaba, (Mezımegyer) VII. Kossuth u. 1. szám alatti fiókkönyvtár, a Békéscsaba, Batsányi u. 7. szám alatti fiókkönyvtár] július 1. napjától a szintén Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı Békés Megyei Könyvtár (székhely: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernı u. 3.) szervezetén belül, annak telephelyeként mőködik tovább. A fiókkönyvtárak beolvadnak a Békés Megyei Könyvtárba, azok tekintetében jogutód a Békés Megyei Könyvtár. - Kötelezettségvállalás utolsó idıpontja, köre, mértéke az átkerülı fiókkönyvtárak vonatkozásában (A költségvetési szerv ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis.): A fiókkönyvtárak vonatkozásában minden kötelezettséget június 30. napjáig vállalhat a Gerlai Általános Mővelıdési Központ. - Vagyonnal kapcsolatos rendelkezések: Jelen módosító okirat 3. pontjában meghatározott, az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon a Békés Megyei Könyvtár ingyenes használatába kerül. A vagyon vonatkozásában jogutód a Békés Megyei Könyvtár. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. - Foglalkoztatottakkal kapcsolatos rendelkezések: A fiókkönyvtárak foglalkoztatottai vonatkozásában jogutód a Békés Megyei Könyvtár. A fiókkönyvtárak személyi állományát a Békés Megyei Könyvtár biztosítja. 1. Az alapító okirat 2. pontjából - figyelemmel arra, hogy a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozat alapján július 1-tıl a fiókkönyvtárak a Békés Megyei Könyvtár szervezetén belül mőködnek tovább - törlésre kerül az alábbi szövegrész: Békéscsaba, Pásztor utca 17. (fiókkönyvtár) Békéscsaba, (Mezımegyer) VII. Kossuth u. 1. (fiókkönyvtár) Békéscsaba, Batsányi u. 7. (fiókkönyvtár). 2. Az alapító okirat 2. pontjában a Békéscsaba, Csabai út 1. szám alatti telephely a faluház megjelölést követıen kiegészül az és könyvtár megjelöléssel. 3. Az alapító okirat 4. pontjában a felügyeleti szerv szövegrész helyébe mőködtetı szöveg lép. 4. Az alapító okirat 8. pontjában a 219/2009. (XII. 9.) KIOS bizottsági határozat szövegrész helyébe a 23/2013. (III. 26.) KIOSB határozat szöveg lép. 4

5 5. Az alapító okirat 15. pontjából - figyelemmel arra, hogy a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozat alapján július 1-tıl a fiókkönyvtárak a Békés Megyei Könyvtár szervezetén belül mőködnek tovább - törlésre kerül az alábbi szövegrész: a békéscsabai 1772/11. hrsz.-ú, 1 ha1345 m 2 Békéscsaba, Pásztor u. 17. szám alatti ingatlanban 170 m 2, a békéscsabai hrsz.-ú, 2333 m 2 Békéscsaba, (Mezımegyer) VII. Kossuth u. 1. sz. alatti ingatlanban 25 m 2, a békéscsabai hrsz.-ú, 889m 2 Békéscsaba, Batsányi u. 7. szám alatti ingatlanban osztott használattal 96 m Az alapító okirat Záradékában foglalt Jelen alapító okirat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló évi CLXXXVIII. törvény 2. (1) bekezdés a) pontja alapján január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Gerlai Általános Mővelıdési Központ március 25. napján kelt - 130/2011. (III. 25.) közgy. határozattal jóváhagyott - egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti. szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: Jelen alapító okirat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 35/2013. (II. 22.) közgy. határozatára figyelemmel július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Gerlai Általános Mővelıdési Központ január 25. napján kelt - 8/2013. (I. 25.) közgy. határozattal jóváhagyott - egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.. 7. Az alapító okirat záró szövegében a 8/2013. (I. 25.) közgy. határozatával szövegrész helyébe a 114/2013. (V. 31.) közgy. határozatával szöveg lép. 8. Jelen alapítóokirat-módosítás [Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 35/2013. (II. 22.) közgy. határozatára figyelemmel] július 1. napján lép hatályba. Jelen alapítóokirat-módosítás a közgyőlés 114/2013. (V. 31.) közgy. határozatával elfogadva. Békéscsaba, május 31. Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 5

6 A Gerlai Általános Mővelıdési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata: 2. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Az elsı Alapító Okirat kelte: XII. 18. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Intézmény neve: 2. Székhelye (pontos címe): Gerlai Általános Mővelıdési Központ Békéscsaba, Jázmin utca 3/1. (óvoda) Telephelyei: Békéscsaba, Csabai út 1. (faluház és könyvtár) 3. Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelıdje Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és mőködtetı neve, székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér Jogállása: Önálló jogi személy. A Jázmin Utcai Óvoda (Békéscsaba, Jázmin utca 3/1.), valamint a Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda általános jogutódja. 6

7 6. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a munka törvénykönyvérıl szóló évi I. tv. szerint és a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. tv. hatálya alá tartozó prémiumévek programban részt vevık foglalkoztatására irányuló jogviszony, valamint a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását, illetve családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló évi CXXIII. tv. hatálya alá tartozó ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. 7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan mőködı költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait a Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el. 8. Illetékességi és mőködési köre: A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. tv. 96. (4) bekezdése, valamint a 23/2013. (III. 26.) KIOSB határozat szerinti mőködési (felvételi) körzet. 9. Típusa: Többcélú intézmény általános mővelıdési központ (ÁMK) Tagintézménye: nincs Intézményegységei: 1. Óvoda 2. Könyvtár és közösségi színtér könyvtári, közmővelıdési, sportfeladatok ellátása 10. Felvehetı maximális tanuló- és gyermeklétszám: óvoda: 60 fı 11. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. tv. szerinti óvodai nevelés, valamint a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. tv. szerinti közmővelıdési tevékenység és könyvtári ellátás. 7

8 12. Alaptevékenység TEÁOR száma: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, Iskola-elıkészítı oktatás Alaptevékenység: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv.,a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. tv.,a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., a sportról szóló évi I. tv., a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. tv., valamint a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv. alapján: Óvodai nevelés, ellátás - Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység: óvodai fejlesztı program Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása (sajátos nevelési igényő gyermek az a különleges bánásmódot igénylı gyermek, aki a szakértıi bizottság szakértıi véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (hallássérült), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlıdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd) Óvodai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Munkahelyi étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 13. Vállalkozási tevékenysége: nincs 14. Intézmény vezetıjének megbízására vonatkozó szabályok: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. Az intézmény vezetıjét a közgyőlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a gyakorolja. 15. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a békéscsabai hrsz.-ú, 8373 m 2 Békéscsaba, VIII. ker. Csabai út. l. szám alatti ingatlan osztott használata, a békéscsabai 18003/1. hrsz.-ú, 5976 m 2 Békéscsaba, Jázmin utca 3/1. szám alatti ingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. 8

9 ZÁRADÉK: Jelen alapító okirat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 35/2013. (II. 22.) közgy. határozatára figyelemmel július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Gerlai Általános Mővelıdési Központ január 25. napján kelt - 8/2013. (I. 25.) közgy. határozattal jóváhagyott - egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti. Jelen alapító okiratot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 114/2013. (V. 31.) közgy. határozatával elfogadta. Békéscsaba, május 31. Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Tárgy: Egyes köznevelési és közmővelıdési intézmények alapító okiratának módosítása - Békés Megyei Könyvtár A közgyőlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 115/2013. (V. 31.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békés Megyei Könyvtár módosító okiratát a jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. A módosító okirat július 1. napján lép hatályba. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békés Megyei Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. Az alapító okirat július 1. napján lép hatályba. Az alapító okirat módosításának megfelelı változásokat a közmővelıdési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: szeptember 30. A Békés Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítása: 1. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békés Megyei Könyvtár (székhelye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernı u. 3.) 326/2012. (XI. 23.) közgy. határozattal 9

10 jóváhagyott, november 23. napján kelt alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A módosítás indoka: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozatában döntött arról, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) fenntartásában lévı Gerlai Általános Mővelıdési Központ június 30. napjáig telephelyeiként mőködı 3 fiókkönyvtár [a Békéscsaba, Pásztor utca 17. szám alatti fiókkönyvtár, a Békéscsaba, (Mezımegyer) VII. Kossuth u. 1. szám alatti fiókkönyvtár, a Békéscsaba, Batsányi u. 7. szám alatti fiókkönyvtár] július 1. napjától a szintén Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı Békés Megyei Könyvtár (székhely: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernı u. 3.) szervezetén belül, annak telephelyeként mőködik tovább. A fiókkönyvtárak beolvadnak a Békés Megyei Könyvtárba, azok tekintetében jogutód a Békés Megyei Könyvtár. 1. Az alapító okirat bevezetı részében foglalt Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. -a, valamint a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban: Kult. tv. módosítás) 30. (1) bekezdése alapján a Békés Megyei Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 68. (3) bekezdésében elıírt elızetes miniszteri véleményezéssel az alábbiak szerint adom ki: szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. -a, valamint a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban: Kult. tv. módosítás) 30. (1) bekezdése alapján a Békés Megyei Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 68. (3) bekezdésében elıírt elızetes miniszteri véleményezéssel az alábbiak szerint adja ki: 2. Az alapító okirat 1.3. pontja - figyelemmel arra, hogy a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozat alapján július 1-tıl a fiókkönyvtárak nem a Gerlai Általános Mővelıdési Központ, hanem a Békés Megyei Könyvtár szervezetén belül (annak telephelyeként) mőködnek tovább - kiegészül az alábbi , , pontokkal: Békéscsaba, Pásztor utca 17. (fiókkönyvtár) Békéscsaba, (Mezımegyer) VII. Kossuth u. 1. (fiókkönyvtár) Békéscsaba, Batsányi u. 7. (fiókkönyvtár) 3. Az alapító okirat az alábbi 1.5. ponttal egészül ki: 10

11 1.5. A költségvetési szerv neve a jelenlegi nevét megelızıen Békés Megyei Tudásház és Könyvtár volt. 4. Az alapító okirat 11. pontja - figyelemmel arra, hogy a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozat alapján július 1-tıl a fiókkönyvtárak nem a Gerlai Általános Mővelıdési Központ, hanem a Békés Megyei Könyvtár szervezetén belül (annak telephelyeként) mőködnek tovább - az alábbi ponttal egészül ki: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a békéscsabai 1772/11. hrsz.-ú, 1 ha 1345 m 2 területő, Békéscsaba, Pásztor u. 17. szám alatti ingatlanban 170 m 2, a békéscsabai hrsz.-ú, 2333 m 2 területő, Békéscsaba, (Mezımegyer) VII. Kossuth u. 1. sz. alatti ingatlanban 25 m 2, a békéscsabai hrsz.-ú, 889 m 2 területő, Békéscsaba, Batsányi u. 7. szám alatti ingatlanban osztott használattal 96 m Az alapító okirat 12. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. 6. Az alapító okirat záró részében a Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat január 1. napján lép hatályba. A közgyőlés 326/2012. (XI. 23.) közgy. határozatával elfogadva. szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: ZÁRADÉK: Jelen alapító okirat [a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozat alapján] július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Békés Megyei Könyvtár november 23. napján kelt - 326/2012. (XI. 23.) közgy. határozattal jóváhagyott - egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti. Jelen alapító okirat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 115/2013. (V. 31.) közgy. határozatával elfogadva. 7. Jelen alapítóokirat-módosítás [a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozat alapján] július 1. napján lép hatályba. Jelen alapítóokirat-módosítás a közgyőlés 115/2013. (V. 31.) közgy. határozatával elfogadva. Békéscsaba, május 31. Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 11

12 A Békés Megyei Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata: 2. melléklet BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. -a, valamint a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban: Kult. tv. módosítás) 30. (1) bekezdése alapján a Békés Megyei Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 68. (3) bekezdésében elıírt elızetes miniszteri véleményezéssel az alábbiak szerint adja ki: 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei, intézményegységei neve és címe: 1.1. Neve: Békés Megyei Könyvtár Hivatalos megnevezése angolul: The Municipal Library of Bekes County Nevének rövidítése: BMK 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernı u Telephelye neve és címe: Raktár 5630 Békés, Verseny u Békéscsaba, Pásztor utca 17. (fiókkönyvtár) Békéscsaba, (Mezımegyer) VII. Kossuth u. 1. (fiókkönyvtár) Békéscsaba, Batsányi u. 7. (fiókkönyvtár) 1.4. A költségvetési szerv jogállása, jogelıdje: Önálló jogi személy. A Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ (5600 Békéscsaba, Luther utca 5/b.), valamint a Békés Megyei Mővelıdési Központ, Kézmőves Szakiskola és Alapfokú Mővészeti Iskola (5600 Békéscsaba, Luther utca 6.) jogutódja. 12

13 1.5. A költségvetési szerv neve a jelenlegi nevét megelızıen Békés Megyei Tudásház és Könyvtár volt. 2. A költségvetési szerv közfeladata: A Kult. tv. 55. (1) bekezdése, valamint a alapján a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok ellátása. A költségvetési szerv az Országos Dokumentumellátási Rendszerrıl szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az ODR-rıl szóló Korm. rendelet) alapján, az ODR keretében mőködı szolgáltató megyei könyvtár. 3. A költségvetési szerv tevékenysége: 3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nyilvános könyvtári ellátás biztosítása területén (Kult. tv. 55. (1) bekezdése): a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározott fı céljait nyilatkozatban közzé teszi, b) győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetıségét, g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs mőveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevık információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történı információkérés lehetıségét, i) kulturális, közösségi, közmővelıdési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, j) tudás-, információ- és kultúraközvetítı tevékenységével hozzájárul az életminıség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez. Települési könyvtárként (Kult. tv. 65. (2) bekezdése): a) győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja, b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, c) helyismereti információkat és dokumentumokat győjt, d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. Megyei könyvtárként, a megye egész területére vonatkozóan (Kult. tv a): a) ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a győjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat, b) szervezi a területén mőködı könyvtárak együttmőködését, c) végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, d) a települési könyvtárak tevékenységét segítı szolgáltatásokat nyújt, e) szervezi a megyében mőködı könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, 13

14 f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, g) mőködteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, h) megállapodás alapján igénybe vehetı szolgáltatásokat nyújt a Kult. tv. 64. (3) bekezdésében megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára, i) koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, j) koordinálja a települési könyvtárak minısítésének elıkészítését, k) ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerrıl szóló kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Megváltozott munkaképességőek rehabilitációs képzése Szakmai továbbképzések M.n.s. egyéb felnıttoktatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 3.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: Könyvtári, levéltári tevékenység 3.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 4. A költségvetési szerv illetékessége, mőködési köre: 4.1. Békés megye közigazgatási területe Országos győjtıkörrel rendelkezı könyvtár. 5. Alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 6.1. Irányító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Irányító szerv székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 14

15 6.2. Fenntartó szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartó szerv székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 8. Az intézmény szakmai besorolása: Megyei könyvtár. 9. A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetıje a megyei könyvtárigazgató, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mővészeti, a közmővelıdési és a közgyőjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggı egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, a nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. Az intézmény igazgatóját Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a gyakorolja. A Kult. tv. 68. (2) bekezdés alapján a megyei könyvtár igazgatójának megbízásához, illetve visszavonásához a kultúráért felelıs miniszter egyetértése szükséges. 10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A költségvetési szerv szakalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a munka törvénykönyvérıl szóló évi I. törvény rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény megbízási szerzıdésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 11. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: Ingatlanvagyon: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernı u. 3., hrsz.: Békés, Verseny u. 3., hrsz.: 3905/ Ingó vagyon: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 15

16 11.3. Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a békéscsabai 1772/11. hrsz.-ú, 1 ha 1345 m 2 területő, Békéscsaba, Pásztor u. 17. szám alatti ingatlanban 170 m 2, a békéscsabai hrsz.-ú, 2333 m 2 területő, Békéscsaba, (Mezımegyer) VII. Kossuth u. 1. sz. alatti ingatlanban 25 m 2, a békéscsabai hrsz.-ú, 889 m 2 területő, Békéscsaba, Batsányi u. 7. szám alatti ingatlanban osztott használattal 96 m A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog: A Kult. tv. módosítás 30. -a alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-vel megkötött szerzıdés szerint. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. ZÁRADÉK: Jelen alapító okirat [a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozat alapján] július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Békés Megyei Könyvtár november 23. napján kelt - 326/2012. (XI. 23.) közgy. határozattal jóváhagyott - egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti. Jelen alapító okirat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 115/2013. (V. 31.) közgy. határozatával elfogadva. Békéscsaba, május 31. Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Tárgy: Egyes köznevelési és közmővelıdési intézmények alapító okiratának módosítása - Gerlai Általános Mővelıdési Központ megszüntetı okirata A közgyőlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 116/2013. (V. 31.) közgy. H A T Á R O Z A T 16

17 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Gerlai Általános Mővelıdési Központ megszüntetı okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. A megszőnés idıpontja: július 31. napja. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: szeptember 30. MEGSZÜNTETİ OKIRAT 17 melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Békéscsaba, Szent István tér 7.) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, valamint az Áht. 11. rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 14. (2)-(3) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi megszüntetı okiratot adja ki: A költségvetési szerv: Megnevezése: Gerlai Általános Mővelıdési Központ Székhelye: 5600 Békéscsaba, Jázmin utca 3/1. Telephelye: 5600 Békéscsaba, Csabai út 1. Törzsszáma: Szakágazati besorolási száma: Alapító szerv megnevezése, székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelıdje, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Fenntartó, irányító szerv és mőködtetı megnevezése, székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Megszüntetésrıl döntı szerv megnevezése, székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Az elsı alapító okirat kelte: XII. 18. A megszüntetés módja: jogutóddal egyesítés-beolvadás A megszüntetés oka: A közfeladat ellátásának gazdaságosabb megszervezése, hatékonyabb teljesítése. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozatában döntött a Gerlai Általános Mővelıdési Központ és a Szent László Óvoda szervezeti átalakításáról augusztus 1. napjától oly módon, hogy a Gerlai Általános Mővelıdési Központ beolvad a Szent László Óvodába. Az átalakítást követıen az átvevı költségvetési szerv neve: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ. A közfeladat jövıbeni ellátása: A közfeladat jövıbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározása, jogutód megnevezése és székhelye: A megszüntetett intézmény által ellátott közfeladatot a jogutód költségvetési szerv a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános

18 Mővelıdési Központ (székhely: 5600 Békéscsaba, Lenkey János u. 12.) végzi augusztus 1. napjától a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény, a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a sportról szóló évi I. törvény, valamint a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény alapján. A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ többcélú intézmény, óvodai, könyvtári, közmővelıdési és sportfeladatokat lát el. A közfeladat jövıbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghatározása: Az Önkormányzat által a költségvetési szerv részére ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon (a békéscsabai hrsz.-ú, 8373 m 2 Békéscsaba, VIII. ker. Csabai út. l. szám alatti ingatlan osztott használata, a békéscsabai 18003/1. hrsz.-ú, 5976 m 2 Békéscsaba, Jázmin utca 3/1. szám alatti ingatlan) a Hajnal- Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ ingyenes használatába kerül. A vagyon vonatkozásában jogutód a Hajnal- Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2) önkormányzati rendelet szabályozza. A költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések: A költségvetési szervnél foglalkoztatottak vonatkozásában jogutód a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ. A megszüntetett intézmény közalkalmazottainak jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint, munkavállalóinak jogviszonya a munka törvénykönyvérıl szóló évi I. törvény szerint, a megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. szerint továbbra is fennáll a jogutód intézménnyel. Kötelezettségvállalás rendje: A költségvetési szerv utoljára július 31. napján vállalhat kötelezettséget. Megszőnés idıpontja: július 31. Záradék: A Gerlai Általános Mővelıdési Központ megszüntetı okiratát Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 116/2013. (V. 31.) közgy. határozatával hagyta jóvá. Békéscsaba, május 31. Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 18

19 Tárgy: Egyes köznevelési és közmővelıdési intézmények alapító okiratának módosítása - Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ A közgyőlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 117/2013. (V. 31.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Szent László Óvoda módosító okiratát a jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. A módosító okirat augusztus 1. napján lép hatályba. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. Az alapító okirat augusztus 1. napján lép hatályba. Az alapító okirat módosításának megfelelı változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: szeptember 30. A Szent László Óvoda alapító okiratának módosítása: 1. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szent László Óvoda (székhelye: 5600 Békéscsaba, Lenkey János u. 12. sz.) 9/2013. (I. 25.) közgy. határozattal január 25. napján elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozatában döntött a Gerlai Általános Mővelıdési Központ (székhely: 5600 Békéscsaba, Jázmin u. 3/1.) és a Szent László Óvoda szervezeti átalakításáról augusztus 1. napjától oly módon, hogy a Gerlai Általános Mővelıdési Központ beolvad a Szent László Óvodába. Az átalakítást követıen az átvevı költségvetési szerv neve: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ. 1. Az alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve Szent László Óvoda elnevezésrıl Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ elnevezésre módosul Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 35/2013. (II. 22.) közgy. határozata alapján. 19

20 Az alapító okirat 1. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: Rövid neve: Hajnal- Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK. 2. Az alapító okirat 2. pontja a Békéscsaba, Lenkey János u. 12. címet követıen kiegészül az (óvoda) megjelöléssel. Az alapító okirat 2. pontja a Békéscsaba, Hajnal utca 12. címet követıen kiegészül az (óvoda) megjelöléssel. Az alapító okirat 2. pontja kiegészül az alábbi szövegrészekkel (telephelyekkel): Békéscsaba, Jázmin u. 3/1. (óvoda) Békéscsaba, Csabai út 1. (faluház és könyvtár). 3. Az alapító okirat 4. pontjában a felügyeleti szerv szövegrész helyébe mőködtetı szöveg lép. 4. Az alapító okirat 5. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: A Gerlai Általános Mővelıdési Központ (5600 Békéscsaba, Jázmin utca 3/1.) általános jogutódja. 5. Az alapító okirat 7. pontjában az Önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait a Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el. szöveg Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait a Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el. szövegre módosul. 6. Az alapító okirat 8. pontjában a 219/2009. (XII. 9.) KIOS bizottsági határozat szövegrész helyébe a 23/2013. (III. 26.) KIOSB határozat szöveg lép. 7. Az alapító okirat 9. pontjában az Óvoda tagozata: nincs szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: Többcélú intézmény általános mővelıdési központ (ÁMK) Intézményegységei: 1. Óvoda (tagozata: nincs) 2. Könyvtár és közösségi színtér könyvtári, közmővelıdési, sportfeladatok ellátása 8. Az alapító okirat 10. pontjában az óvoda: 180 fı szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 240 fı (ebbıl a Hajnal utca 12. szám alatti feladatellátási helyen: 90 fı, a Lenkey utca 12. szám alatti feladatellátási helyen: 90 fı, a Jázmin utca 3/1. szám alatti feladatellátási helyen: 60 fı). 9. Az alapító okirat 11. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: valamint a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény szerinti közmővelıdési tevékenység és könyvtári ellátás. 10. Az alapító okirat 12. pontjában az alaptevékenység TEÁOR száma az alábbi szöveggel egészül ki: Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. 20

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása 16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása HATÁROZAT Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei Egészségügyi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben