Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról A közgyőlés 14 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 112/2013. (V. 31.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: május 31. Tárgy: Pályázat kiírása a 18. számú fogorvosi körzet ellátásának biztosítására Békéscsaba Megyei Jogú Városban A közgyőlés 14 igen, egyhangú szavazattal a következı határozatot hozta: 113/2013. (V. 31.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 18. számú iskolafogászati körzet egészségbiztosítás által finanszírozott ellátásának biztosítása érdekében pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal. Felelıs: Vantara Gyula Határidı: június 15. melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 18. számú fogorvosi körzet egészségbiztosítás által finanszírozott, az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 4. sz. mellékletében felsorolt feladatok ellátása érdekében, Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (5600 Békéscsaba, Gyulai út ) épületében található fogorvosi rendelıben, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, feladat-ellátási szerzıdés keretében, a Békés Megyei 1

2 Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervével kötött szerzıdés szerinti finanszírozással. Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben, valamint az egészségügyi ellátás folyamatos mőködtetésének egyes szervezési kérdéseirıl szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységrıl szóló évi II. törvényben, a háziorvosi, és az önálló orvosi tevékenységrıl szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben elıírt feltételek megléte, - gyermek-fogszakorvosi vagy fogorvosi képesítés (ebben az esetben szükséges a gyermekfogászatban jártasság), - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerinti személyi és egyéb tárgyi feltételek biztosítása, - a mőködtetési jog megléte vagy megszerzése feltételeinek fennállása, - a pályázó vállalja a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén a fogorvosi ügyeleti ellátásban való részvételt az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott az általa teljesített ügyeleti napok alapján számított finanszírozás szerint. Csatolandó dokumentumok: - részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz; - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; - a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; - fogorvosi képesítés esetén a gyermekfogászatban való jártasság igazolása; - a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok; - a Magyar Orvosi Kamarai tagságot igazoló dokumentumok; - a mőködtetési jog meglétét igazoló határozat vagy a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének határozata arról, hogy a pályázó megfelel a mőködtetési jog engedélyezési feltételeinek; - nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevık a pályázati anyagot megismerhetik; - nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázata elbírálását a Közgyőlés nyílt, vagy zárt ülésén kéri-e. A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenéstıl számított 15 nap. A pályázat elbírálásának határideje: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének a pályázat benyújtási határidejének lejártát követı soros ülése. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A feladatellátás kezdı idıpontja: legkorábban Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének döntését követıen. 2

3 A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vantara Gyula részére, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Felvilágosítás kérhetı: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán dr. Tıgye Ildikó osztályvezetıtıl a 06-66/ telefonon vagy személyesen elızetes idıpontegyeztetést követıen. Tárgy: Egyes köznevelési és közmővelıdési intézmények alapító okiratának módosítása - Gerlai Általános Mővelıdési Központ A közgyőlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 114/2013. (V. 31.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Gerlai Általános Mővelıdési Központ módosító okiratát a jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. A módosító okirat július 1. napján lép hatályba. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Gerlai Általános Mővelıdési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. Az alapító okirat július 1. napján lép hatályba. Az alapító okirat módosításának megfelelı változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: szeptember 30. A Gerlai Általános Mővelıdési Központ alapító okiratának módosítása: 1. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) a Gerlai Általános Mővelıdési Központ (székhelye: 5600 Békéscsaba, Jázmin u. 3/1. sz.) 8/2013. (I. 25.) közgy. határozattal január 25. napján elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 3

4 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. (4) bekezdése alapján történı rendelkezések: - Módosítás oka, módja, a közfeladat jövıbeni ellátása: A közfeladat ellátásának gazdaságosabb megszervezése, hatékonyabb teljesítése. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozatában döntött arról, hogy a Gerlai Általános Mővelıdési Központ telephelyeként mőködı 3 fiókkönyvtár [a Békéscsaba, Pásztor utca 17. szám alatti fiókkönyvtár, a Békéscsaba, (Mezımegyer) VII. Kossuth u. 1. szám alatti fiókkönyvtár, a Békéscsaba, Batsányi u. 7. szám alatti fiókkönyvtár] július 1. napjától a szintén Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı Békés Megyei Könyvtár (székhely: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernı u. 3.) szervezetén belül, annak telephelyeként mőködik tovább. A fiókkönyvtárak beolvadnak a Békés Megyei Könyvtárba, azok tekintetében jogutód a Békés Megyei Könyvtár. - Kötelezettségvállalás utolsó idıpontja, köre, mértéke az átkerülı fiókkönyvtárak vonatkozásában (A költségvetési szerv ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis.): A fiókkönyvtárak vonatkozásában minden kötelezettséget június 30. napjáig vállalhat a Gerlai Általános Mővelıdési Központ. - Vagyonnal kapcsolatos rendelkezések: Jelen módosító okirat 3. pontjában meghatározott, az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon a Békés Megyei Könyvtár ingyenes használatába kerül. A vagyon vonatkozásában jogutód a Békés Megyei Könyvtár. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. - Foglalkoztatottakkal kapcsolatos rendelkezések: A fiókkönyvtárak foglalkoztatottai vonatkozásában jogutód a Békés Megyei Könyvtár. A fiókkönyvtárak személyi állományát a Békés Megyei Könyvtár biztosítja. 1. Az alapító okirat 2. pontjából - figyelemmel arra, hogy a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozat alapján július 1-tıl a fiókkönyvtárak a Békés Megyei Könyvtár szervezetén belül mőködnek tovább - törlésre kerül az alábbi szövegrész: Békéscsaba, Pásztor utca 17. (fiókkönyvtár) Békéscsaba, (Mezımegyer) VII. Kossuth u. 1. (fiókkönyvtár) Békéscsaba, Batsányi u. 7. (fiókkönyvtár). 2. Az alapító okirat 2. pontjában a Békéscsaba, Csabai út 1. szám alatti telephely a faluház megjelölést követıen kiegészül az és könyvtár megjelöléssel. 3. Az alapító okirat 4. pontjában a felügyeleti szerv szövegrész helyébe mőködtetı szöveg lép. 4. Az alapító okirat 8. pontjában a 219/2009. (XII. 9.) KIOS bizottsági határozat szövegrész helyébe a 23/2013. (III. 26.) KIOSB határozat szöveg lép. 4

5 5. Az alapító okirat 15. pontjából - figyelemmel arra, hogy a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozat alapján július 1-tıl a fiókkönyvtárak a Békés Megyei Könyvtár szervezetén belül mőködnek tovább - törlésre kerül az alábbi szövegrész: a békéscsabai 1772/11. hrsz.-ú, 1 ha1345 m 2 Békéscsaba, Pásztor u. 17. szám alatti ingatlanban 170 m 2, a békéscsabai hrsz.-ú, 2333 m 2 Békéscsaba, (Mezımegyer) VII. Kossuth u. 1. sz. alatti ingatlanban 25 m 2, a békéscsabai hrsz.-ú, 889m 2 Békéscsaba, Batsányi u. 7. szám alatti ingatlanban osztott használattal 96 m Az alapító okirat Záradékában foglalt Jelen alapító okirat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételérıl szóló évi CLXXXVIII. törvény 2. (1) bekezdés a) pontja alapján január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Gerlai Általános Mővelıdési Központ március 25. napján kelt - 130/2011. (III. 25.) közgy. határozattal jóváhagyott - egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti. szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: Jelen alapító okirat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 35/2013. (II. 22.) közgy. határozatára figyelemmel július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Gerlai Általános Mővelıdési Központ január 25. napján kelt - 8/2013. (I. 25.) közgy. határozattal jóváhagyott - egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti.. 7. Az alapító okirat záró szövegében a 8/2013. (I. 25.) közgy. határozatával szövegrész helyébe a 114/2013. (V. 31.) közgy. határozatával szöveg lép. 8. Jelen alapítóokirat-módosítás [Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 35/2013. (II. 22.) közgy. határozatára figyelemmel] július 1. napján lép hatályba. Jelen alapítóokirat-módosítás a közgyőlés 114/2013. (V. 31.) közgy. határozatával elfogadva. Békéscsaba, május 31. Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 5

6 A Gerlai Általános Mővelıdési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata: 2. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Az elsı Alapító Okirat kelte: XII. 18. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Intézmény neve: 2. Székhelye (pontos címe): Gerlai Általános Mővelıdési Központ Békéscsaba, Jázmin utca 3/1. (óvoda) Telephelyei: Békéscsaba, Csabai út 1. (faluház és könyvtár) 3. Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelıdje Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és mőködtetı neve, székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér Jogállása: Önálló jogi személy. A Jázmin Utcai Óvoda (Békéscsaba, Jázmin utca 3/1.), valamint a Gerlai Általános Iskola és Jázmin Utcai Óvoda általános jogutódja. 6

7 6. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a munka törvénykönyvérıl szóló évi I. tv. szerint és a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. tv. hatálya alá tartozó prémiumévek programban részt vevık foglalkoztatására irányuló jogviszony, valamint a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását, illetve családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló évi CXXIII. tv. hatálya alá tartozó ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. 7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan mőködı költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait a Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el. 8. Illetékességi és mőködési köre: A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. tv. 96. (4) bekezdése, valamint a 23/2013. (III. 26.) KIOSB határozat szerinti mőködési (felvételi) körzet. 9. Típusa: Többcélú intézmény általános mővelıdési központ (ÁMK) Tagintézménye: nincs Intézményegységei: 1. Óvoda 2. Könyvtár és közösségi színtér könyvtári, közmővelıdési, sportfeladatok ellátása 10. Felvehetı maximális tanuló- és gyermeklétszám: óvoda: 60 fı 11. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. tv. szerinti óvodai nevelés, valamint a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. tv. szerinti közmővelıdési tevékenység és könyvtári ellátás. 7

8 12. Alaptevékenység TEÁOR száma: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, Iskola-elıkészítı oktatás Alaptevékenység: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv.,a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. tv.,a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., a sportról szóló évi I. tv., a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. tv., valamint a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. tv. alapján: Óvodai nevelés, ellátás - Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység: óvodai fejlesztı program Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása (sajátos nevelési igényő gyermek az a különleges bánásmódot igénylı gyermek, aki a szakértıi bizottság szakértıi véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (hallássérült), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlıdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd) Óvodai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Munkahelyi étkeztetés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 13. Vállalkozási tevékenysége: nincs 14. Intézmény vezetıjének megbízására vonatkozó szabályok: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. Az intézmény vezetıjét a közgyőlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a gyakorolja. 15. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a békéscsabai hrsz.-ú, 8373 m 2 Békéscsaba, VIII. ker. Csabai út. l. szám alatti ingatlan osztott használata, a békéscsabai 18003/1. hrsz.-ú, 5976 m 2 Békéscsaba, Jázmin utca 3/1. szám alatti ingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. 8

9 ZÁRADÉK: Jelen alapító okirat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 35/2013. (II. 22.) közgy. határozatára figyelemmel július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Gerlai Általános Mővelıdési Központ január 25. napján kelt - 8/2013. (I. 25.) közgy. határozattal jóváhagyott - egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti. Jelen alapító okiratot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 114/2013. (V. 31.) közgy. határozatával elfogadta. Békéscsaba, május 31. Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Tárgy: Egyes köznevelési és közmővelıdési intézmények alapító okiratának módosítása - Békés Megyei Könyvtár A közgyőlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 115/2013. (V. 31.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békés Megyei Könyvtár módosító okiratát a jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. A módosító okirat július 1. napján lép hatályba. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békés Megyei Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. Az alapító okirat július 1. napján lép hatályba. Az alapító okirat módosításának megfelelı változásokat a közmővelıdési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: szeptember 30. A Békés Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítása: 1. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Békés Megyei Könyvtár (székhelye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernı u. 3.) 326/2012. (XI. 23.) közgy. határozattal 9

10 jóváhagyott, november 23. napján kelt alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: A módosítás indoka: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozatában döntött arról, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) fenntartásában lévı Gerlai Általános Mővelıdési Központ június 30. napjáig telephelyeiként mőködı 3 fiókkönyvtár [a Békéscsaba, Pásztor utca 17. szám alatti fiókkönyvtár, a Békéscsaba, (Mezımegyer) VII. Kossuth u. 1. szám alatti fiókkönyvtár, a Békéscsaba, Batsányi u. 7. szám alatti fiókkönyvtár] július 1. napjától a szintén Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı Békés Megyei Könyvtár (székhely: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernı u. 3.) szervezetén belül, annak telephelyeként mőködik tovább. A fiókkönyvtárak beolvadnak a Békés Megyei Könyvtárba, azok tekintetében jogutód a Békés Megyei Könyvtár. 1. Az alapító okirat bevezetı részében foglalt Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. -a, valamint a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban: Kult. tv. módosítás) 30. (1) bekezdése alapján a Békés Megyei Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 68. (3) bekezdésében elıírt elızetes miniszteri véleményezéssel az alábbiak szerint adom ki: szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. -a, valamint a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban: Kult. tv. módosítás) 30. (1) bekezdése alapján a Békés Megyei Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 68. (3) bekezdésében elıírt elızetes miniszteri véleményezéssel az alábbiak szerint adja ki: 2. Az alapító okirat 1.3. pontja - figyelemmel arra, hogy a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozat alapján július 1-tıl a fiókkönyvtárak nem a Gerlai Általános Mővelıdési Központ, hanem a Békés Megyei Könyvtár szervezetén belül (annak telephelyeként) mőködnek tovább - kiegészül az alábbi , , pontokkal: Békéscsaba, Pásztor utca 17. (fiókkönyvtár) Békéscsaba, (Mezımegyer) VII. Kossuth u. 1. (fiókkönyvtár) Békéscsaba, Batsányi u. 7. (fiókkönyvtár) 3. Az alapító okirat az alábbi 1.5. ponttal egészül ki: 10

11 1.5. A költségvetési szerv neve a jelenlegi nevét megelızıen Békés Megyei Tudásház és Könyvtár volt. 4. Az alapító okirat 11. pontja - figyelemmel arra, hogy a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozat alapján július 1-tıl a fiókkönyvtárak nem a Gerlai Általános Mővelıdési Központ, hanem a Békés Megyei Könyvtár szervezetén belül (annak telephelyeként) mőködnek tovább - az alábbi ponttal egészül ki: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a békéscsabai 1772/11. hrsz.-ú, 1 ha 1345 m 2 területő, Békéscsaba, Pásztor u. 17. szám alatti ingatlanban 170 m 2, a békéscsabai hrsz.-ú, 2333 m 2 területő, Békéscsaba, (Mezımegyer) VII. Kossuth u. 1. sz. alatti ingatlanban 25 m 2, a békéscsabai hrsz.-ú, 889 m 2 területő, Békéscsaba, Batsányi u. 7. szám alatti ingatlanban osztott használattal 96 m Az alapító okirat 12. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. 6. Az alapító okirat záró részében a Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat január 1. napján lép hatályba. A közgyőlés 326/2012. (XI. 23.) közgy. határozatával elfogadva. szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: ZÁRADÉK: Jelen alapító okirat [a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozat alapján] július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Békés Megyei Könyvtár november 23. napján kelt - 326/2012. (XI. 23.) közgy. határozattal jóváhagyott - egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti. Jelen alapító okirat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 115/2013. (V. 31.) közgy. határozatával elfogadva. 7. Jelen alapítóokirat-módosítás [a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozat alapján] július 1. napján lép hatályba. Jelen alapítóokirat-módosítás a közgyőlés 115/2013. (V. 31.) közgy. határozatával elfogadva. Békéscsaba, május 31. Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 11

12 A Békés Megyei Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata: 2. melléklet BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. -a, valamint a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban: Kult. tv. módosítás) 30. (1) bekezdése alapján a Békés Megyei Könyvtár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 68. (3) bekezdésében elıírt elızetes miniszteri véleményezéssel az alábbiak szerint adja ki: 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei, intézményegységei neve és címe: 1.1. Neve: Békés Megyei Könyvtár Hivatalos megnevezése angolul: The Municipal Library of Bekes County Nevének rövidítése: BMK 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernı u Telephelye neve és címe: Raktár 5630 Békés, Verseny u Békéscsaba, Pásztor utca 17. (fiókkönyvtár) Békéscsaba, (Mezımegyer) VII. Kossuth u. 1. (fiókkönyvtár) Békéscsaba, Batsányi u. 7. (fiókkönyvtár) 1.4. A költségvetési szerv jogállása, jogelıdje: Önálló jogi személy. A Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ (5600 Békéscsaba, Luther utca 5/b.), valamint a Békés Megyei Mővelıdési Központ, Kézmőves Szakiskola és Alapfokú Mővészeti Iskola (5600 Békéscsaba, Luther utca 6.) jogutódja. 12

13 1.5. A költségvetési szerv neve a jelenlegi nevét megelızıen Békés Megyei Tudásház és Könyvtár volt. 2. A költségvetési szerv közfeladata: A Kult. tv. 55. (1) bekezdése, valamint a alapján a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok ellátása. A költségvetési szerv az Országos Dokumentumellátási Rendszerrıl szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az ODR-rıl szóló Korm. rendelet) alapján, az ODR keretében mőködı szolgáltató megyei könyvtár. 3. A költségvetési szerv tevékenysége: 3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nyilvános könyvtári ellátás biztosítása területén (Kult. tv. 55. (1) bekezdése): a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározott fı céljait nyilatkozatban közzé teszi, b) győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetıségét, g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs mőveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevık információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történı információkérés lehetıségét, i) kulturális, közösségi, közmővelıdési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, j) tudás-, információ- és kultúraközvetítı tevékenységével hozzájárul az életminıség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez. Települési könyvtárként (Kult. tv. 65. (2) bekezdése): a) győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja, b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, c) helyismereti információkat és dokumentumokat győjt, d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. Megyei könyvtárként, a megye egész területére vonatkozóan (Kult. tv a): a) ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a győjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat, b) szervezi a területén mőködı könyvtárak együttmőködését, c) végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, d) a települési könyvtárak tevékenységét segítı szolgáltatásokat nyújt, e) szervezi a megyében mőködı könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, 13

14 f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, g) mőködteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, h) megállapodás alapján igénybe vehetı szolgáltatásokat nyújt a Kult. tv. 64. (3) bekezdésében megjelölt könyvtári szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a települési önkormányzatok számára, i) koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, j) koordinálja a települési könyvtárak minısítésének elıkészítését, k) ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerrıl szóló kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Megváltozott munkaképességőek rehabilitációs képzése Szakmai továbbképzések M.n.s. egyéb felnıttoktatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 3.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: Könyvtári, levéltári tevékenység 3.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 4. A költségvetési szerv illetékessége, mőködési köre: 4.1. Békés megye közigazgatási területe Országos győjtıkörrel rendelkezı könyvtár. 5. Alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 6.1. Irányító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Irányító szerv székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 14

15 6.2. Fenntartó szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartó szerv székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 8. Az intézmény szakmai besorolása: Megyei könyvtár. 9. A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetıje a megyei könyvtárigazgató, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mővészeti, a közmővelıdési és a közgyőjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggı egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján, a nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. Az intézmény igazgatóját Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése bízza meg pályázat útján 5 év határozott idıtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a gyakorolja. A Kult. tv. 68. (2) bekezdés alapján a megyei könyvtár igazgatójának megbízásához, illetve visszavonásához a kultúráért felelıs miniszter egyetértése szükséges. 10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A költségvetési szerv szakalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a munka törvénykönyvérıl szóló évi I. törvény rendelkezései az irányadóak. Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény megbízási szerzıdésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 11. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: Ingatlanvagyon: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernı u. 3., hrsz.: Békés, Verseny u. 3., hrsz.: 3905/ Ingó vagyon: Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 15

16 11.3. Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a békéscsabai 1772/11. hrsz.-ú, 1 ha 1345 m 2 területő, Békéscsaba, Pásztor u. 17. szám alatti ingatlanban 170 m 2, a békéscsabai hrsz.-ú, 2333 m 2 területő, Békéscsaba, (Mezımegyer) VII. Kossuth u. 1. sz. alatti ingatlanban 25 m 2, a békéscsabai hrsz.-ú, 889 m 2 területő, Békéscsaba, Batsányi u. 7. szám alatti ingatlanban osztott használattal 96 m A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog: A Kult. tv. módosítás 30. -a alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-vel megkötött szerzıdés szerint. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. ZÁRADÉK: Jelen alapító okirat [a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozat alapján] július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Békés Megyei Könyvtár november 23. napján kelt - 326/2012. (XI. 23.) közgy. határozattal jóváhagyott - egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti. Jelen alapító okirat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 115/2013. (V. 31.) közgy. határozatával elfogadva. Békéscsaba, május 31. Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Tárgy: Egyes köznevelési és közmővelıdési intézmények alapító okiratának módosítása - Gerlai Általános Mővelıdési Központ megszüntetı okirata A közgyőlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 116/2013. (V. 31.) közgy. H A T Á R O Z A T 16

17 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Gerlai Általános Mővelıdési Központ megszüntetı okiratát a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. A megszőnés idıpontja: július 31. napja. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: szeptember 30. MEGSZÜNTETİ OKIRAT 17 melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Békéscsaba, Szent István tér 7.) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, valamint az Áht. 11. rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 14. (2)-(3) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi megszüntetı okiratot adja ki: A költségvetési szerv: Megnevezése: Gerlai Általános Mővelıdési Központ Székhelye: 5600 Békéscsaba, Jázmin utca 3/1. Telephelye: 5600 Békéscsaba, Csabai út 1. Törzsszáma: Szakágazati besorolási száma: Alapító szerv megnevezése, székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelıdje, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Fenntartó, irányító szerv és mőködtetı megnevezése, székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Megszüntetésrıl döntı szerv megnevezése, székhelye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Az elsı alapító okirat kelte: XII. 18. A megszüntetés módja: jogutóddal egyesítés-beolvadás A megszüntetés oka: A közfeladat ellátásának gazdaságosabb megszervezése, hatékonyabb teljesítése. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozatában döntött a Gerlai Általános Mővelıdési Központ és a Szent László Óvoda szervezeti átalakításáról augusztus 1. napjától oly módon, hogy a Gerlai Általános Mővelıdési Központ beolvad a Szent László Óvodába. Az átalakítást követıen az átvevı költségvetési szerv neve: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ. A közfeladat jövıbeni ellátása: A közfeladat jövıbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározása, jogutód megnevezése és székhelye: A megszüntetett intézmény által ellátott közfeladatot a jogutód költségvetési szerv a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános

18 Mővelıdési Központ (székhely: 5600 Békéscsaba, Lenkey János u. 12.) végzi augusztus 1. napjától a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény, a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a sportról szóló évi I. törvény, valamint a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény alapján. A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ többcélú intézmény, óvodai, könyvtári, közmővelıdési és sportfeladatokat lát el. A közfeladat jövıbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghatározása: Az Önkormányzat által a költségvetési szerv részére ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon (a békéscsabai hrsz.-ú, 8373 m 2 Békéscsaba, VIII. ker. Csabai út. l. szám alatti ingatlan osztott használata, a békéscsabai 18003/1. hrsz.-ú, 5976 m 2 Békéscsaba, Jázmin utca 3/1. szám alatti ingatlan) a Hajnal- Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ ingyenes használatába kerül. A vagyon vonatkozásában jogutód a Hajnal- Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2) önkormányzati rendelet szabályozza. A költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések: A költségvetési szervnél foglalkoztatottak vonatkozásában jogutód a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ. A megszüntetett intézmény közalkalmazottainak jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint, munkavállalóinak jogviszonya a munka törvénykönyvérıl szóló évi I. törvény szerint, a megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. tv. szerint továbbra is fennáll a jogutód intézménnyel. Kötelezettségvállalás rendje: A költségvetési szerv utoljára július 31. napján vállalhat kötelezettséget. Megszőnés idıpontja: július 31. Záradék: A Gerlai Általános Mővelıdési Központ megszüntetı okiratát Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 116/2013. (V. 31.) közgy. határozatával hagyta jóvá. Békéscsaba, május 31. Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı 18

19 Tárgy: Egyes köznevelési és közmővelıdési intézmények alapító okiratának módosítása - Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ A közgyőlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következı határozatot hozta: 117/2013. (V. 31.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Szent László Óvoda módosító okiratát a jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. A módosító okirat augusztus 1. napján lép hatályba. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. Az alapító okirat augusztus 1. napján lép hatályba. Az alapító okirat módosításának megfelelı változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelıs: Dr. Szvercsák Szilvia jegyzı Határidı: szeptember 30. A Szent László Óvoda alapító okiratának módosítása: 1. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szent László Óvoda (székhelye: 5600 Békéscsaba, Lenkey János u. 12. sz.) 9/2013. (I. 25.) közgy. határozattal január 25. napján elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 35/2013. (II. 22.) közgy. határozatában döntött a Gerlai Általános Mővelıdési Központ (székhely: 5600 Békéscsaba, Jázmin u. 3/1.) és a Szent László Óvoda szervezeti átalakításáról augusztus 1. napjától oly módon, hogy a Gerlai Általános Mővelıdési Központ beolvad a Szent László Óvodába. Az átalakítást követıen az átvevı költségvetési szerv neve: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ. 1. Az alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve Szent László Óvoda elnevezésrıl Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ elnevezésre módosul Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 35/2013. (II. 22.) közgy. határozata alapján. 19

20 Az alapító okirat 1. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: Rövid neve: Hajnal- Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK. 2. Az alapító okirat 2. pontja a Békéscsaba, Lenkey János u. 12. címet követıen kiegészül az (óvoda) megjelöléssel. Az alapító okirat 2. pontja a Békéscsaba, Hajnal utca 12. címet követıen kiegészül az (óvoda) megjelöléssel. Az alapító okirat 2. pontja kiegészül az alábbi szövegrészekkel (telephelyekkel): Békéscsaba, Jázmin u. 3/1. (óvoda) Békéscsaba, Csabai út 1. (faluház és könyvtár). 3. Az alapító okirat 4. pontjában a felügyeleti szerv szövegrész helyébe mőködtetı szöveg lép. 4. Az alapító okirat 5. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: A Gerlai Általános Mővelıdési Központ (5600 Békéscsaba, Jázmin utca 3/1.) általános jogutódja. 5. Az alapító okirat 7. pontjában az Önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait a Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el. szöveg Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait a Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el. szövegre módosul. 6. Az alapító okirat 8. pontjában a 219/2009. (XII. 9.) KIOS bizottsági határozat szövegrész helyébe a 23/2013. (III. 26.) KIOSB határozat szöveg lép. 7. Az alapító okirat 9. pontjában az Óvoda tagozata: nincs szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: Többcélú intézmény általános mővelıdési központ (ÁMK) Intézményegységei: 1. Óvoda (tagozata: nincs) 2. Könyvtár és közösségi színtér könyvtári, közmővelıdési, sportfeladatok ellátása 8. Az alapító okirat 10. pontjában az óvoda: 180 fı szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 240 fı (ebbıl a Hajnal utca 12. szám alatti feladatellátási helyen: 90 fı, a Lenkey utca 12. szám alatti feladatellátási helyen: 90 fı, a Jázmin utca 3/1. szám alatti feladatellátási helyen: 60 fı). 9. Az alapító okirat 11. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: valamint a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény szerinti közmővelıdési tevékenység és könyvtári ellátás. 10. Az alapító okirat 12. pontjában az alaptevékenység TEÁOR száma az alábbi szöveggel egészül ki: Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. 20

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. január 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Békéscsabai Rendırkapitányság beszámolója Békéscsaba Megyei

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Többcélú közoktatási intézmények államhoz kerülı közfeladatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİTESTÜLETE 8461. Devecser, Petıfi tér 1.Tel: 512-730 Devecser Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 016. május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: 10/016. Kth. Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyás megadásához a helyi földbizottság által kiadott állásfoglalás ellen benyújtott

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Alapító okirat. Sásdi Általános Művelődési Központ Sásdi ÁMK 3. Német nemzetiségi neve: Bildungszentrum in Sásd

Alapító okirat. Sásdi Általános Művelődési Központ Sásdi ÁMK 3. Német nemzetiségi neve: Bildungszentrum in Sásd 138-7/2014. Sásd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368120

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

05 NYíREGYHÁZA. ...l!!!!:.:... Dr. Szemán Sándor 1 címzetes főjegyző t. ...~.;~~.~ ~... - a Közgyűléshez - SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

05 NYíREGYHÁZA. ...l!!!!:.:... Dr. Szemán Sándor 1 címzetes főjegyző t. ...~.;~~.~ ~... - a Közgyűléshez - SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY TELEFON: +3642524-565; FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: 31943/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - Móricz Zsigmond Megyei és városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítására...~.;~~.~...

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK 131/2013.(V.30.) számú határozata az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben