Van megoldás. Földtörvény. Földtörvény 2007.indd :20:34

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Van megoldás. Földtörvény. Földtörvény 2007.indd 1 2008.01.03. 9:20:34"

Átírás

1 Van megoldás Földtörvény Földtörvény 2007.indd :20:34

2 Földtörvény 2007.indd :20:34

3 Van megoldás Földtörvény A Barankovics István Alapítvány Van megoldás sorozatának újabb kötetét tartja kezében az olvasó földtörvény javaslatunkat. A föld mint azt az anyaföld szavunk mutatja is nem egyszerűen termelési tényező, hanem sokkal több annál, Hazánk területe ahol élünk. Ezért tulajdonlása, használata külön szabályozást igényel. Különösen egy olyan országban ahol egy évszázad alatt többször is újrarendeződtek a területi és birtokviszonyok. A népi írók Kovács Imre, Szabó Zoltán, Féja Géza írásai rámutatnak arra, hogy a birtokviszonyok nem egyszerűen a föld tulajdonlását jelentik, hanem a falusi társadalom sorsát és így a nemzet sorsát is meghatározzák. Törvényjavaslatunk mint a korábbi törvényjavaslataink is kereszténydemokrata ihletettségűek, a kisemberek, a következő generációk, a társadalom többségének érdekeit szolgálók. Javaslatunk, mint minden emberi mű minden bizonnyal néhány ponton korrekcióra szorul, kérjük az olvasót, hogy javaslatait jutassa el hozzánk. 1 Van megoldás! Budapest, november 28. Dr. Mészáros József Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának Elnöke 1 Barankovics István Alapítvány Budapest 1088 Kálvin tér 8 II. em Földtörvény 2007.indd :20:34

4 Tartalom Tanka Endre évi.törvény a termőföldről szóló évi LV. törvény módosításáról Általános indoklás I. Fejezet Bevezető rendelkezések II. fejezet A termőföld tulajdonának megszerzése III. fejezet A termőföldek használata IV. fejezet Hatálybaléptetés évi. törvény az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvénynek az ártéri földhasználat ingatlan-nyilvántartásba bevezetését célzó módosításáról Részletes indokolás Kurucz Mihály évi. törvény a termőföldvédelémről a módosítás tervezete és annak indoklása Indoklás Földtörvény 2007.indd :20:34

5 TANKA ENDRE: AZ EU KÖZÖS BIRTOKPOLITIKÁJA, MA ÉS A JÖVŐ ÉVTIZEDBEN Az értékalapú magyar birtokpolitika uniós jogkeretei Tartalomjegyzék Bevezető I V I. MIT JELENT A BIRTOKPOLITIKA? A szuverén államhoz kötődő, hagyományos felfogás A birtokpolitika szociológiai fogalma A birtokpolitika fogalma az agrárgazdaságtanban Értékalapú és haszonelvű birtokpolitika Keserű argentín aratás, avagy a GMO növénytermesztés nagybirtok modellje II. A BIRTOKPOLITIKA ÚJ, XXI. SZÁZADI VETÜLETE 167 III. A WTO A KÖZÖSSÉGI BIRTOKPOLITIKA KÜLSŐ VEZÉRLŐJE A KAP alkalmazkodási kényszere A WTO-Dohai munkaprogram új diktátuma A viszonosság hiánya, avagy a körforgás elmélet Miért jelent külső birtokpolitikát a WTO diktátuma?. 182 IV. AZ UNIÓS TAGÁLLAM FELETT ÁLLÓ ÉS RÁ NÉZVE KÖZVETLEN HATÁLYÚ BIRTOKPOLITIKÁT A KAP ÉRVÉNYESÍTI A hatáskör rendezése A KAP eredeti célrendszere A célrendszer törése V. AZ EURÓPA TANÁCS A KAP REFORMJÁRÓL A vidékfejlesztés ellentmondásai A KAP az etnikai megmaradásért Az önellátási szint és a foglalkoztatottság A fejlődő országok érdeksérelme A közösségi agrártámogatás angol valósága Nagybirtokrendszer az angol földhasználatban Miért szorul ki a családi gazdaság a támogatásból? A nagybirtoküzem a környezeti károkozó Földtörvény 2007.indd :20:34

6 VI. A VIDÉKFEJLESZTÉS FILOZÓFIÁJA A források ma és a jövőben is csekélyek A vidékfejlesztés sorvadásának rendszertani okai A vidékfejlesztés ideáltipikus felfogásának bírálata A vidékfejlesztés a tőkeszabadság foglya A vidékfejlesztés és a regionális politika egy-gyökerű Hogyan szolgálhatná a vidékfejlesztés a fenntarthatóságot 234 A KAP nemzetközi összehasonlítása VII. A KAP ÉRTÉKALAPÚ AGRÁRPOLITIKÁT ELUTASÍTÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE Kelet-Közép-Európa uniós agrár-jövőképe A tőke szabad áramlásának jogi szavatolása A nizzai büntetés A rugalmassági záradék A KAP termelés- és piacszabályozó modellje, különös tekintettel a birtokpolitikára A Mansholt-terv AZ USA és az EU egy-gyökerű termelés-szabályozása, a kvótarend A termelés szabályozás amerikai mintája A kínálat-korlátozás azonossága A kvótarend közgazdasági abszurditása Milyen intézményrendszer érvényesíti, a kvótarenden belül, a KAP birtokpolitikáját? A kvóták funkciói A hazai kvótaszabályozás néhány példája Bázisterület és kötelező földkivonás A tejkvóta SPS : összevont gazdaságtámogatási rendszer Az uniós birtokpolitika hatásai a KAP néhány részpiacára A szerkezetváltás leleménye A gabona intervenció A szőlő- és borpiac szabályozása Zöldség- és gyümölcspiaci reform A reformok általános hatása A közösségi birtokpolitika és a fenntarthatóság, az erdőgazdálkodás tükrében A bioenergetikai növénytermesztés ára Földtörvény 2007.indd :20:34

7 VIII. A KAP REFORM ÉS A KÖZÖSSÉGI BIRTOKPOLITIKA 2020-IG FELVÁZOLT JÖVŐKÉPE A mezőgazdaság csökkenő szerepe Az integrációs tőke és a nagybirtok térhódítása, a családi gazdaságok sorvadása A szerkezetváltás lényege: a gazdaságszám csökkenése, a munkanélküliség és az elvándorlás növekedése Földhasználat és energia alapanyagú növénytermesztés A gabonatermesztés csökkenése, a támogatások megszűnése, a vidékfejlesztés sorvadása A bioetanol gyártásnak alávetett földhasználat Bioüzemanyag és fenntarthatóság Az energetikai növénytermesztés és a birtokpolitika A KAP birtokpolitikájának földhasználati rendszere Az élelmezési cél visszaszorul a földhasználatban A magyar földhasználat jövője Földhasználat és környezetvédelem A földkivonás jövője A mezőgazdasági munkaerő és a gazdaságok számának alakulása Kit sújt a gazdaságok drasztikus felszámolása? A magyar gazdaságszám csökkenésének megítélése Az agrár-munkanélküliség kiterjedése Az agrár foglalkoztatottság magyar jövőképe A piactorzító, diszkriminatív agrártámogatás A fogalom tisztázása Az agrártámogatás sajátosságai Hogyan zárja ki végleg a KAP a keleti térség gazdáit az agrártámogatásból? A támogatási rend nemzetközi és közösségi jogi sérelme A diszkrimináció jogi orvoslási lehetősége A KAP bírálói IX. A KAP RENDSZER SZERVEZETI SAJÁTOSSÁGAI. ÖSSZEFOGLALÓ X. VÉGKÖVETKEZTETÉSEK Hivatkozott irodalom Földtörvény 2007.indd :20:34

8 2007. évi.törvény a termőföldről szóló évi LV. törvény módosításáról A Földtörvény (Ftv) megalkotásának céljai a következők: (Az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok meghatározóvá váljanak, a termőföld forgalma és a termőföld, mint a jelzálogjogon alapuló hitelezés biztosítéka, a kialakuló új üzemi szervezetek működését hatékonyan elősegítse, a versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas földbirtokok jöjjenek létre, és a birtokelaprózódások hátrányos következményei a mezőgazdaság tulajdoni szerkezetét ne terheljék, a gazdálkodó zavartalan mezőgazdasági termelést folytathasson, a termőföld területének csökkenése ésszerű határok között maradjon, és a termőföld minőségének védelme megfelelő jogi hátteret kapjon.) A termőföldről szóló évi LV. törvény (Ftv) fenti preambuluma helyébe a következő rendelkezések lépnek: Az Országgyűlés abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság, az Európai Unió tagállamaként, az államterületét alkotó föld tulajdonát, használatát, védelmét és a földügyi igazgatás viszonyait állampolgárai érdekében, a közszükségletek számon kérhető, intézményes kielégítésével szabályozza, ezzel, pedig, biztosítsa a földalap nemzeti vagyonként megőrzését, továbbá a mezőgazdasági üzemek jogállásáról szóló törvénnyel összhangban, elősegítse a piacgazdaság hatékony működéséhez szükséges birtokszerkezet kialakulását, a nagybirtokrendszer mai túlsúlyának csökkenését, a földtulajdonos saját munkáján alapuló földhasználattal a kis- és középüzemek megszilárdulását, ezzel a versenyképesség és a mezőgazdaság eltartóképességének egyidejű javulását, valamint a föld termelői és más célú használatánál kizárja a közcélokkal el- 8 Földtörvény 2007.indd :20:34

9 lentétes, nyereségszerző spekulációt, az ezt érvényesítő, birtoklási és földtulajdoni monopólium kialakulását, másfelől a földtulajdon és a földhasználat megszerzését, elsősorban, a helyi települési közösségek tagjainak, az állandó jelleggel letelepedett, igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodók és vállalkozók részére biztosítsa, végül a harmadik évezred új kihívásaira különösen a világgazdasági korszakváltással és a globális éghajlatváltozással járó élelmezési- és energiaválságra, az elvándorlásra kényszerülő, egyes külföldi népességcsoportok betelepülési és földigényeire az állam értékalapú és közérdekű birtokpolitikájával válaszoljon, amely a közösségi jogi és nemzetközi kötelezettségeinkkel egyeztetve a földviszonyok közhatalmi rendezésénél a földalap nemzeti vagyon minőségét, a föld közhasznú funkcióinak létszükségleti jellegét, a földérték és társadalmi használati értékének mind gyorsabban növekvő súlyát, a földtulajdon különös szociális kötöttségét, továbbá azt tekinti alapelvnek, hogy a földnek mind tulajdoni juttatása, mind birtoklása során az állam által irányított, ésszerű földkészlet-gazdálkodás a fenntarthatóságot, a földalapnak elsősorban a magyar állampolgárok által birtoklásával a mai és a jövő nemzedékek számára mennyiségi és minőségi megőrzését szolgálja, mind ezzel, pedig, a vidéki társadalom és a hazai agrárnépesség életminőségét javítsa, a következő törvényt alkotja: I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. Az Ftv 1. (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: 1. (1) A törvény hatálya kiterjed az ország területén levő valamennyi termőföldre. A Magyar Állam területét alkotó termőföld, tulajdoni formájától függetlenül, a nemzet vagyona. Az állam, az államterületét alkotó földre fennálló, alkotmányos önrendelkezé- 9 Földtörvény 2007.indd :20:34

10 si joga alapján, valamennyi jogalanyra kiterjedően szabályozza, és közérdekből korlátozhatja a termőföld tulajdonszerzés és a földhasználat feltételeit. 2. Az Ftv 2. (2) bekezdése a gondolatjelek közt szereplő kivétel elhagyásával módosul: (2) A termőföldre vonatkozó rendelkezéseket a haszonbérletre e törvényben megállapított szabályok kivételével alkalmazni kell a mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló, belterületi földre is. Fogalom meghatározások 3. Az Ftv 3. a/ pontja a következő rendelkezéssel kiegészül: (E törvény alkalmazásában a) termőföld az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan - nyilvántartásában szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület és ártéri haszonterület művelési ágban tartanak nyilván; 4. Az Ftv 3. m/5. pontja a 4. alpontra vonatkozó utalás elhagyásával módosul: helyben lakó: természetes személy esetében családi gazdálkodó vagy nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkező őstermelő, illetőleg egyéni mezőgazdasági vállalkozó, vagy a 4. alpont alatti szervezet természetes személy tagja vagy részvényese; 5. A jelen törvény hatályon kívül helyezi az Ftv. 3. o/ pontját, amely szerint önálló vállalkozó: az egyéni vállalkozó, az egyéni cég vagy az önfoglalkoztató. 10 Földtörvény 2007.indd :20:34

11 II. fejezet A TERMŐFÖLD TULAJDONÁNAK MEGSZERZÉSE 6. Az Ftv 5. (1) bekezdése kiegészül a következő rendelkezéssel: Termőföld tulajdonjogát az a helyben lakó, belföldi magánszemély szerezheti meg, aki igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat. Belföldi magánszemély termőföld tulajdonjogát csak olyan mértékben szerezheti meg, hogy a tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 aranykorona (a továbbiakban: AK) értékű termőföld legyen. 7. Az Ftv 5. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (A belföldi magánszemély által megszerezhető termőföld mértékének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni a legfeljebb 6000 m2 területtel önálló ingatlanként /földrészletként/ kialakított tanya területén lévő termőföldet.) A tanya, a hozzá tartozó termőföld forgalomképessége szempontjából, termőföldnek minősülő ingatlan. Belföldi magánszemély és tagállami állampolgár csak egy tanya tulajdonjogát szerezheti meg. A belföldi magánszemély és a tagállami állampolgár által megszerezhető termőföld mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a legfeljebb 6000 m 2 területtel, önálló ingatlanként (földrészletként) kialakított tanya területén lévő termőföldet. Külföldiek tulajdonszerzése 8. Az Ftv 7. (2) bekezdése a következők szerint módosul: A belföldi magánszemélyre vonatkozó szabályok irányadók azon tagállami állampolgárra, aki (önálló vállalkozó) önfoglalkoztató mezőgazdasági termelőként kíván letelepedni Magyarországon, és legalább három éve folyamatosan, jogszerűen Magyarországon lakik és folytat mezőgazdasági tevékenységet. 9. Az Ftv 8/C. kiegészül a következő (5) bekezdéssel: 11 Földtörvény 2007.indd :20:34

12 (5) Amennyiben a tulajdonos a kiszabott bírság ellenére sem teremti meg a jogszerű állapotot, az államot vételi jog illeti meg [Ptk 375. ]. A vételi jog szerinti vételár megegyezik az eredeti vételárral. 10. Az Ftv 8/C. (6) bekezdése a következők szerint módosul: (6) Amíg a bírságolásra, illetve a vételi jog gyakorlására okot adó körülmény fennáll, de legkésőbb a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása tárgyában kötött nemzetközi szerződésben meghatározott mentességi idő végéig, a tulajdonosra a tagállami állampolgárnak nem minősülő külföldi magánszemélyre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni. Elővásárlási jogok 11. Az Ftv 10. helyébe a következő rendelkezések lépnek lépnek: Az (1) bekezdés gondolatjelek közé tett feltétele elmarad. Az (1) bekezdés a/ pontjának zárójelbe tett rendelkezése elmarad. 10. (1) Termőföld vagy tanya eladása esetén ( ha törvény másként nem rendelkezik ) az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg: a) a helyben lakó haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt; (jogi személy vagy jogi személyiség nélküli más szervezet haszonbérlő esetén annak helyben lakó természetes személy tagját, illetve helyben lakó részvényesét;) b) az igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytató, helyben lakó szomszédot; c) az igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytató helyben lakót; d) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli más szervezet haszonbérlő esetén, annak helyben lakó, igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytató, természetes személy tagját, illetve helyben lakó és igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytató részvényesét; e) a helyi önkormányzatot; f) a magyar államot, a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint. 12 Földtörvény 2007.indd :20:35

13 (2) Az (1) bekezdés a)- d) pontjában meghatározott jogosulti csoportokon belül az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje a következő: a) a családi gazdálkodó és a gazdálkodó család tagjai; b) nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkező őstermelő, illetőleg egyéni mezőgazdasági vállalkozó; c) jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli más szervezet esetén annak helyben lakó és igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytató természetes személy tagja vagy helyben lakó, igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytató részvényese. III. fejezet A TERMŐFÖLDEK HASZNÁLATA Használati jogok 12. Az Ftv 11., a 11/A. szakaszt követően, a következő 11/B. rendelkezéseivel egészül ki: Ártéri földhasználat 11/B. (1) Az ártéri földhasználat az ártéri haszonterületeken folytatott, az ártéri tájgazdálkodás követelményeit kielégítő földhasznosítási mód, amely az árterek eltérő térszintjeinek természeti adottságait hasznosítja és az azokhoz igazodó haszonvételt biztosít. (2) Az ártéri földhasználó használati jogait és kötelezettségeit e törvény III. V. és VI. fejezetében foglaltakon túl az határozza meg, hogy a földhasználó az ármentesítés és a vízgazdálkodás terén vízügyi közfeladatokat teljesít, továbbá természeti területen környezet- és tájvédelmet szolgáló, természetkímélő gazdálkodást folytat. (3) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, hogy az ártéri földhasználó jogállásáról rendelkező részletes szabályozást együttes rendeletben állapítsák meg. 13 Földtörvény 2007.indd :20:35

14 A haszonbérleti szerződés felmondása, megszűnése 13. Az Ftv 21. a következők szerint módosul: Az (1) bekezdés a/ pontjában írt rendelkezés elmarad, a további rendelkezések az a/ - e/ pontokba kerülnek. A (3) bekezdésben írt rendelkezés elmarad. 21. (1) A termőföldre és tanyára, az alábbi sorrendben, előhaszonbérleti jog illeti meg: a) a volt haszonbérlőt, ha a haszonbérleti szerződés nem a haszonbérbe adó azonnali hatályú felmondása következtében szűnt meg; b) az igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytató, helyben lakó szomszédot; c) az igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytató, helyben lakót; d) a volt haszonbérlőt, ha a haszonbérleti szerződés nem a haszonbérbe adó azonnali hatályú felmondása következtében szűnt meg; e) a helyi önkormányzatot. (2) Az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott jogosulti csoportokon belül az előhaszonbérleti jog gyakorlásának sorrendje a következő: a) a családi gazdálkodó és a gazdálkodó család tagjai; b) nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkező őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó; c) a mezőgazdasági tevékenységet folytató, a föld fekvése szerinti településen székhellyel rendelkező jogi személy és jogi személyiség nélküli más szervezet. (3) (Az állattartó telep és halastó üzemeltetőjét, az ingatlannyilvántartásban szántó, rét, legelő, valamint fásított terület művelési ágban nyilvántartott termőföldre a 21. (1) bekezdésének a) pontjában foglalt személyekkel azonos sorrendben - előhaszonbérleti jog illeti meg, feltéve, hogy a) az állattartó telep és halastó a 3. m) pontjának 1-2. alpontjai szerinti település valamelyikén fekszik, és 14 Földtörvény 2007.indd :20:35

15 b) az állattartó telepet és halastavat a haszonbérletre vonatkozó ajánlat közlésének időpontjában, valamint az azt megelőző legalább egy éve folyamatosan működteti.) A haszonbérelhető terület nagysága 14. Az Ftv 22. (2) bekezdése a következők szerint módosul: 22. (1) Belföldi magán- és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a Magyar Állam és az önkormányzat kivételével legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 AK értékű termőföldet vehet haszonbérbe. (2) Gazdasági társaság és szövetkezet, legfeljebb (2500 hektár nagyságú vagy AK értékű) a mezőgazdasági üzemek jogállásáról szóló törvényben, a legmagasabb térmérték szerint meghatározott üzemméretnek megfelelő nagyságú termőföldet haszonbérelhet. Ebben a törvényi keretben, e gazdálkodó szervezetek által haszonbérelhető terület nagysága az (1) bekezdés szerinti 300 hektár vagy 6000 AK értékű termőföld mértékét azzal a termőfölddel haladhatja meg, amit a szövetkezet, az igazolt mezőgazdasági tevékenységet a szövetkezetben végző tagjától, illetve a gazdasági társaság, az igazolt mezőgazdasági tevékenységet a föld fekvése szerinti településen folytató cégtulajdonosától haszonbérel. A feles bérlet 15. Az Ftv 24. a következők szerint módosul: 24. A termőföldre vonatkozó feles bérleti szerződés alapján a bérlő meghatározott termőföld időleges használatára és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében a megtermelt termény felét vagy más hányadát a bérbeadónak természetben átadni. A feles bérletre, egyebekben, a termőföld haszonbérletére vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. Szívességi földhasználat 16. Az Ftv 24/A. (2) bekezdése a következőkkel egészül ki: 15 Földtörvény 2007.indd :20:35

16 (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés a termőföld vagy tanya használatának nem a hozzátartozó javára történő ingyenes átengedésére irányuló szerződések érvényességét nem érinti. A haszonbérlet időtartamára és a haszonbérelhető terület nagyságára vonatkozó közjogi korlátok (13. és 22. ) a szívességi földhasználatra is irányadók. 16 A részesművelés 17. Az Ftv 25. (2) bekezdése a következők szerint módosul: 25. (2) A részesművelésre, egyebekben, a termőföld haszonbérletére vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. Földhasználati nyilvántartás 18. Az Ftv 25/A. a következő (6) bekezdéssel kiegészül: 25/A. (6) A földhasználati szerződés bejelentésének elmulasztása a szerződés érvénytelenségét vonja maga után. A szerződés benyújtását, illetve a bejelentést elmulasztó földhasználót az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja, aminek mértéke a 2. számú melléklet 1. a) pontja szerint számított földvédelmi bírság kétszereséig terjedhet. A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A bírság az ingatlanügyi hatóságot illeti meg. 19. Az Ftv 25/C. a következő (1) és (2) bekezdéssel kiegészül: 25/C. (1) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhető, hogy a szerződés részben vagy egészben jogszabályba ütközik, az ingatlanügyi hatóság annak megküldésével értesíti az ügyészt. Az ingatlanügyi hatóság akkor is értesíti az ügyészt, ha az ellenőrzés során tudomására jut, hogy a földhasználati szerződést nem jelentették be. (2) A haszonbérlet időtartamára és a haszonbérelhető terület nagyságára vonatkozó törvényi előírásokba ütköző szerződés vagy szerződési kikötés esetén az Ftv. 9. -ának (2) és (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell. 20. Az Ftv 25. a következő D. ponttal kiegészül: Földtörvény 2007.indd :20:35

17 25/D. (1) A szerződés megkötésétől számított 30 napon belül nyilvántartásba vétel céljából a (2) bekezdésben foglalt kivétellel be kell nyújtani az ingatlanügyi hatósághoz azokat a szerződéseket, illetve jogokat biztosító vagy kötelezettséget vállaló nyilatkozatokat, amelyeket termőföld tulajdonjogára, haszonélvezeti jogára vagy bármely más az ingatlan-nyilvántartásba egyébként bejegyezhető jogra vonatkozóan a törvény 6. és 7. -ában foglalt tulajdonszerzési tilalmak és korlátozások hatálya alá eső személyekkel kötöttek, illetve ilyen személyek irányában tettek, feltéve, hogy e szerződéseket (jognyilatkozatokat) a jogszerzés bejegyzése érdekében még nem nyújtották be. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a szerződő feleket egyetemlegesen terheli, nem terjed ki azonban azokra a szerződésekre, jognyilatkozatokra (a továbbiakban együtt: szerződések) amelyeket a 25/A. (2) (3) bekezdése alapján az ingatlanügyi hatósághoz benyújtottak, illetve bejelentettek. (3) A szerződések benyújtására, ennek elmulasztására, valamint a szerződések nyilvántartásba vételére a 25/A 25/C. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a szerződés benyújtásának elmulasztása esetén a szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket nem létezőnek kell tekinteni. Az ellenszolgáltatás nélkül maradt szolgáltatás megtérítésére a jogalap nélküli gazdagodás szabályai (Ptk ) az irányadók. IV. fejezet HATÁLYBALÉPÉS 21. (1) Ez a törvény az Ftv módosított 22. (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések kivételével a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. A már folyamatban lévő eljárásokat, azonban, a korábbi rendelkezések szerint kell befejezni. (2) Az Ftv módosított 22. (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések a mezőgazdasági üzemek jogállásáról szóló.. törvény hatályba lépésével egyidejűleg, napján lépnek hatályba. 17 Földtörvény 2007.indd :20:35

18 Á l t a l á n o s i n d o k o l á s: Az Ftv július 27. óta hatályos célrendszere szerint, a Földtörvénynek az állami és szövetkezeti tulajdon magántulajdonná lebontását kellett biztosítania a földforgalom olyan szabályozásával, amely elősegíti a versenyképességet, mérsékli a birtoktestek széttagoltságának hátrányait, a földhasználónak termelői és beruházói biztonságot nyújt, ugyanakkor érvényesíti a földvédelmet. Az Ftv e feladatot a részleges kárpótláson alapuló földprivatizáció végrehajtásával teljesítette. E jogintézmény kizárta a polgári demokratikus földreform 1989 után előállt, történelmi esélyét, a pártállam által jogellenesen elvett föld tulajdonának a korábbi tulajdonos, illetve leszármazói részére, természetben visszaadását. Emiatt a földpolitika lemondott a földtulajdon és a földhasználat alanyi és munkaszervezeti egységének létrehozásáról, arról, hogy a föld tulajdonosa maga és családja munkaerejével művelje földjét, a gazdálkodás meghatározó modellje pedig, a családi gazdaság legyen. Ehelyett, a földviszonyok piacgazdasági átalakítása, egyoldalúan, a tőkehasznosítás igényeinek elkötelezett, haszonelvű birtokpolitikán alapult. Az Ftv intézményrendszere és a gazdasági szabályozók az agrártőke számára a mezőgazdasági üzemszabályozás uniós modelljétől eltérően a korlátlan üzemméretet és a tőketulajdonos részére tetszőleges számú üzem működtetését szavatolják. A neoliberális földpiactan elveit követve, az állam jórészt kivonult a földtulajdoni és a földbérleti piac közérdekű szabályozásából. Ezért az Ftv, a döntő pontokon, kiiktatta az állam közhatalmi eszköztárát a földforgalom közérdekű korlátozása, ellenőrzése és a forgalmi szabályok megsértésének szankcionálása terén. Egyidejűleg, a földjog az uniós illetőségű és egyéb külföldi jogalanyok földtulajdon szerzési és földhasználati jogcímeit, nem egy esetben jogalap nélkül, nem indokolt kedvezményekkel és a nemzeti elbánáson túlmutató, nemzetközi kiváltságokkal biztosítja. Az Ftv, 13 év során, eleget tett annak a jogalkotói szándéknak, hogy földviszonyainkat, meghatározó jelleggel, a földmagántulajdon uralja. A földprivatizáció a földalap 83 százalékát magántulajdon- 18 Földtörvény 2007.indd :20:35

19 ba, 3 százalékát szövetkezeti és 4 százalékát gazdasági társasági tulajdonba juttatta, míg 10% tulajdoni hányadával ma is az állam a legnagyobb szervezeti földtulajdonos. Ugyanakkor, a haszonelvű birtokpolitika, a birtokszerkezetben nem hajtott végre piacelvű minőségváltást: a nagybirtokrendszert nem számolta fel, hanem az állami és szövetkezeti tulajdonra épült, államszocialista nagyüzem modelljét a bérmunkán alapuló, tőkés magántulajdonú nagybirtokrendszerrel váltotta fel ben a hazai birtokszerkezetet a nagyüzemek nyomasztó túlsúlya, a középüzemek hiánya és az életképtelen kisüzemek magas száma jellemzi. Világbanki szakértő az izraeli Zvi Lerman professzor évi számításai szerint, a legnagyobb magyarországi nagyüzemek 8 százaléka a teljes földalap 90 százalékát foglalja el. A nagyüzemi földkoncentráció gyorsulására utal a hazai Gazdaságszerkezeti Összeírás évi adata is, amely szerint a gazdaságok (az egyéni és társas üzemek együtt) 1,6 százaléka (mintegy gazdaság) a termőterület 75 százalékát műveli. A külterület 28 százaléka, pedig az e körben hatályos tulajdonszerzési tilalom ellenére jogi személyek, köztük külföldiek tulajdonában áll. Az Ftv másik alapcélja, a birtokpolitikával a mezőgazdaság versenyképességének erősítése, közép- és hosszútávon egyaránt meghiúsult. Ez, azonban, nem joghatékonysági kérdés és nem a jogi működészavarok következménye. Az agrár- és földprivatizáció volt az, amely a parasztságot, mint történelmi osztályt felszámolta, egyidejűleg megpecsételte a mezőgazdaság eltartóképességének végleges megszűntetését. Már 1988 és 1993 között, az 1 millió 80 ezer, főfoglalkozású mezőgazdasági termelőből, 730 ezren kényszerültek állás- és vagyonvesztésük miatt az ágazat elhagyására. A földprivatizáció 10 éve során a foglalkoztatottak aránya 85 százalékkal csökkent, 2002-ben 227 ezer főre szűkült, míg a jövő hazai mezőgazdasága, a kormányzati célok szerint, legfeljebb ezer főfoglalkozású termelőt tarthat el. A mezőgazdaság és a termőföld eltartóképességének ilyen gyökeres 19 Földtörvény 2007.indd :20:35

20 megsemmisítése amely a társadalom osztályszerkezetét is alapvetően megváltoztatta fogalmilag kizárja a versenyképesség érvényesülését. A versenyképesség célképzete ugyanis, e folyamatban merőben figyelmen kívül hagyja a gazdálkodás társadalmi hatékonyságának követelményét. Nyilvánvaló, hogy a nincstelenné és munka nélkülivé vált tömegeket, létfeltételeik megsemmisítéséért, semmilyen ideológia nem kárpótolhatja azért, hogy a tőke helyett nekik kell viselni az üzemi hatékonyság haszonáldozati költségeit: a működő tőke mezőgazdasági befektetése, a tőlük idegen és ellenérdekű tőketulajdonos számára, megfelelő nyereséget hoz, ami esetleg, a tőkeerős cég világpiaci versenyképességét is megalapozza. Az Ftv ma is hatályos célrendszerét, egyfelől, meghaladottá teszi földviszonyaink két évtized alatt végbement, bizonyított szerkezetmozgása. Ez mind a birtokszerkezet és a versenyképesség mutatóiban, mind a földtulajdonhoz és a földhasználathoz fűződő, lényeges közérdekek érvényesítésének mellőzése miatt egyértelművé teszi az eredeti, kitűzött célok elérésének meghiúsulását. Az Ftv földvédelmi szabályai, a tőkeérdekek elsőbbségének érvényesülése miatt, az ésszerűtlen földpazarlásnak sem vethettek gátat. Míg az ó-mechanizmusban az erőltetett, ésszerűtlen iparosítás szakértői bizonyítékok szerint már 1968-ig, Svájc államterületét elérő nagyságú termőföldalapot számolt fel, 1990 és 2003 között a nem mezőgazdasági célú földkivonások ki nem mutatott arányban, a földtakarékosság sérelmével a hazai termőföldalapot 10 százalékkal, összesen 608 ezer hektárral csökkentették. A célrendszer meghiúsulása alól a földmagántulajdon sikeres létrehozása sem kivétel. Az ugyanis, csak akkor vált volna modernizációs társadalmi értékké, ha jogosultjainak többsége számára nem puszta jogcímet, hanem közgazdaságilag működtethető tulajdont jelentene, vagyis alanya azt maga hasznosíthatná termelőeszközként. Ilyen mérce szerint, viszont, a földprivatizációval 2,2 millió hektár föld tekintetében földtulajdonossá vált jogalanyok zöme így a kárpótoltak esetében azok 85 százaléka csak névleges, formális jogi tulajdonos, de nem a tulajdon materiális tartalma szerinti jogalany, mert a tulajdon tárgyára a birtoklás, használat, haszonszedés és a rendelkezés jogosítványait nem gyakorolhatja, 20 Földtörvény 2007.indd :20:35

Hogyan érvényesítheti az alkotmány a föld közfunkcióit?

Hogyan érvényesítheti az alkotmány a föld közfunkcióit? 70 gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2011 Hogyan érvényesítheti az alkotmány a föld közfunkcióit? TANKA ENDRE Kulcsszavak: értékalapú birtokpolitika, fenntarthatóság, köztulajdon, a termőföld nemzeti vagyon

Részletesebben

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI

A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI A NEMZETI FÖLDALAP VÁLTOZÁSAI Fiatal Gazda Konferencia Budapest, 2011.02.25. Dr. Sebestyén Róbert NFA NEMZETI FÖLADALAPLKEZELŐ SZERVEZET (NFA) A Nemzeti Földalap (visszatekintés) A Nemzeti Földalapkezelő

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. március 12. 1. Mit szabályozna az új törvény és mit nem? a) A mező-,

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT V.141028

FÖLDHASZNÁLAT V.141028 FÖLDHASZNÁLAT V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a

T/9583/40. Az Országgyűlés. Környezetvédelmi bizottságának. a j á n l á s a T/9583/40. Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Európai Integrációs Ügyek bizottságának Gazdasági bizottságának Környezetvédelmi bizottságának a j á n l á

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben

A földhasználati bírság kiszabása az Alkotmánybíróság 12/2011. (III.23.) számú határozata tükrében

A földhasználati bírság kiszabása az Alkotmánybíróság 12/2011. (III.23.) számú határozata tükrében FÖLDHASZNÁLAT Dr. Markó Boglárka A földhasználati bírság kiszabása az Alkotmánybíróság 12/2011. (III.23.) számú határozata tükrében Az Alkotmánybíróság a 2011. március 23. napján meghozott határozatával

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

Földjog és földügyi intézményhálózat

Földjog és földügyi intézményhálózat Földjog és földügyi intézményhálózat 3. A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Földjog és földügyi intézmény-hálózat 3.: A termőföld tulajdon hatályos Dr. Fenyő, György Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése dr. Nagy Olga Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az új földtörvény meghozásának okai A termőföld stratégiai vagyon, ezért a magyar

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

BEVALLÁS. a telekadóról

BEVALLÁS. a telekadóról BEVALLÁS a telekadóról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában

Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Földesi Csaba Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában A most induló rovatunkban, a mások számára is hasznos információkat

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Megállapodás alapján benyújtott bevallás*

BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Megállapodás alapján benyújtott bevallás* BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. Az adóhatóság megnevezése: Balatonfüredi Közös Önkormányzati

Részletesebben

Az új Földtörvény tervezete

Az új Földtörvény tervezete Az új Földtörvény tervezete Dr. habil. Alvincz József CSc. c. egyetemi tanár politikai főtanácsadó Vidékfejlesztési Minisztérium Egerszalók, 2012. november 29-30. A mező-, és erdőgazdasági földek forgalmáról

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!)

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK JAKAB TAMÁS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA mb. HEVES MEGYEI IGAZGATÓ Eger, 2014 08. 26. Jogszabályi háttér áttekintése A mező- és erdőgazdasági földek

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításának célja a nem

Részletesebben

Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról

Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról Békás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme]

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V..) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÜLTERÜLETI ÉS BELTERÜLETI INGATLANOK HASZONBÉRBE

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben a 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzata a helyi

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévtől (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/454-1/2015/I. Tárgy: Önkéntes földcsere Üi.: dr. Kurunczi Péter Melléklet: Földcsere szerződések, Vázrajz Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Történelmi alulnézet a magyar posztszocialista földviszonyok neoliberális diktátum szerinti átalakításáról

Történelmi alulnézet a magyar posztszocialista földviszonyok neoliberális diktátum szerinti átalakításáról Tanka.qxd 2013.01.22. 20:20 Page 109 TANKA ENDRE Történelmi alulnézet a magyar posztszocialista földviszonyok neoliberális diktátum szerinti átalakításáról E NÉHÁNY TÖRTÉNETI ELŐZMÉNY urópában földünk

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Önkormányzati

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 16/1995. (XII.12) önkormányzati rendelete a telekadóról*

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 16/1995. (XII.12) önkormányzati rendelete a telekadóról* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 16/1995. (XII.12) önkormányzati rendelete a telekadóról* egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről

1994. évi LV. törvény. a termőföldről 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok meghatározóvá

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

mezőgazdasági művelésének a megszüntetése a telek művelés alól kivett területként való ingatlannyilvántartási

mezőgazdasági művelésének a megszüntetése a telek művelés alól kivett területként való ingatlannyilvántartási BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (XII.10.) és 20/2004. (XII.07.) rendeletével módosított 1/1995. (I.31.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a módosításokkal

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet. A törvény hatálya 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok meghatározóvá

Részletesebben

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár

Fiatal gazdák az állami. Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben Dr. Bitay Márton állami földekért felelős államtitkár A magyar mezőgazdaság számára a legfontosabb piac a helyi és a hazai piac. Olyan fejlesztések és beruházások

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Kovács Miklós. Az új termőföld szabályozás The new agricultural land legislation

Kovács Miklós. Az új termőföld szabályozás The new agricultural land legislation Kovács Miklós Az új termőföld szabályozás The new agricultural land legislation kovacs.miklos@amk.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, mestertanár I. Bevezetés 2014. május 1-vel az egykor

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT)

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly kr.5/a Tel::06-30-443-6463,Tel/Fax: 413-1911e.mail:maet2000mail.com A bejelentési kötelezettség. A FÖLDHASZNÁLAT

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA Dr. Kovács Mátyás 2 1. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK KEZELÉSÉNEK EDDIGI GYAKORLATA. Általában igaz Európa minden országára az, hogy a természetvédelmi oltalom alá került

Részletesebben

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony A dologi jog fogalma A tulajdonviszony Dr. Kenderes Andrea A dologi jog fogalma Történeti visszatekintés (Róma, Középkor, Polgárosodás) Dologi jog fogalma Dologi jog jelentőssége ( alkotmányos berendezkedés,

Részletesebben

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E 12/2003. (V.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete az építményadóról (44/2003. (XII. 16.), 48/2004. (XII. 14.), 34/2006.

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról 14. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról Benyújtandó Múcsony Nagyközség Önkormányzata Adóhatóságához (helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani) I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

MINIMUM- ÉS ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK AGRÁRJOGBÓL 2014/2015-ÖS TANÉV DE ÁJK Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

MINIMUM- ÉS ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK AGRÁRJOGBÓL 2014/2015-ÖS TANÉV DE ÁJK Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék MINIMUM- ÉS ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK AGRÁRJOGBÓL 2014/2015-ÖS TANÉV DE ÁJK Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék A tanszék az alábbi témakörök megjelölésével segíti a vizsgára való felkészülést. Az

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I.

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. Jegyzet FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. A FÖLDHIVATALI ÜGYINTÉZÉS 1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET KIALAKULÁSA... 1-3 2. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE... 2-5 2.1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

Földforgalom V.141028

Földforgalom V.141028 Földforgalom V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (l) bekezdésében

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás

Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás Gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás A Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott neoliberális diktátum és a Szent Korona Értékrend szabadság-őrző intézkedéseinek összehasonlítása Felépítés 1. nap

Részletesebben

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön?

Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? FÖLDHASZNÁLAT Szabó Adrienn Haszonbérlet, szívességi használat, vagy haszonkölcsön? A haszonbérletnek főként a mezőgazdasági ingatlanok körében van kiemelkedő jelentősége, de természetesen a jogszabály

Részletesebben

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz Az előre nem látható és nem tervezhető, de az év folyamán felmerülő beszerzési szükségleteket az ajánlatkérőnek hogyan kell figyelembe vennie az egybeszámítás szempontjából? Az adott évben (tizenkét hónapban)

Részletesebben