ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 48/2005.(10.24.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 18/2006. (04.19.) számú Ig. határozattal Módosítva a 42/2006.(09.20.) számú Ig. határozattal Módosítva a 9/2007.(03.06.) számú ig. határozattal Módosítva a 21/2007.(05.02.) számú Ig. határozattal Módosítva a 37/2007.(07.19.) számú Ig. határozattal Módosítva a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal Módosítva a 47/2008.(07.21.) számú Ig. határozattal Módosítva a 57/2008.(08.25). számú Ig. határozattal Módosítva a 79/2008.(12.15). számú Ig. határozattal Módosítva a 48/2009.(07.27.) számú Ig. határozattal Módosítva a 57/2009.(11.03.) számú Ig. határozattal Módosítva a 29/2010.(04.27.) számú Ig. határozattal

2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÜZLETSZABÁLYZAT JOGI JELLEGE, HATÁLYA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA, MÓDOSÍTÁSA MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSA, TELJESÍTÉSE, TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE...6 II. BANKÜZLETI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGE KÉPVISELET, ÜGYFÉL AZONOSÍTÁS...11 TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉBEN AZONOSÍTÓ ADATOK:...11 PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYT, CÉGET AZONOSÍTÓ ADATOK: ÍRÁSBELISÉG KAMATOK, DÍJAK, JUTALÉKOK, KÖLTSÉGEK PANASZKEZELÉS A TAKARÉKSZÖVETKEZET FELELŐSSÉGE...16 III. BANKTITOK TITOKTARTÁS...17 IV. A MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI PÉNZTÁRSZOLGÁLAT, MEGBÍZÁSOK ÉRKEZTETÉSE, ELFOGADÁSA MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK A MEGBÍZÁSOK FEDEZETE, TELJESÍTÉSE...22 V. PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK...24 VII. BETÉTÜGYLETEK BETÉT ELHELYEZÉS BETÉT BIZTOSÍTÁS BETÉT OKMÁNYAI BETÉTI SZERZŐDÉS A BETÉTEK KAMATAI...34 VII. HITELÜGYLETEK ÁLTALÁNOS (SZERZŐDÉSI) FELTÉTELEK, SZABÁLYOK HITELKÉPESSÉG VIZSGÁLAT BIZTOSÍTÉKOK, FEDEZETEK HITELEK KAMATA, KEZELÉSI KÖLTSÉGE, HITELDÍJ A HITELSZERZŐDÉS ILLETVE A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, HATÁLYBA LÉPÉSE, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG KÖLCSÖNFOLYÓSÍTÁS ÉS TÖRLESZTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRE VONATKOZÓ EGYES KÜLÖN RENDELKEZÉSEK HITEL ÉS KÖLCSÖNTÍPUSOK...56 VIII. FAKTORING, BANKGARANCIA ÉS BANKKEZESSÉG...58 IX. MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB PÉNZÜGYI KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG, BIZTOSÍTÁS ÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG X. KISZERVEZÉS...59 XI. KHR RENDSZER...59 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...61 MELLÉKLETEK

3 3 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény a előírja, hogy a hitelintézet egyértelműen és közérthetően köteles ügyfeleit tájékoztatni a nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, valamint e feltételek módosulásáról. A Hpt a szerint a pénzügyi intézmény köteles a részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységre vonatkozó általános szerződési feltételeit üzletszabályzatba foglalni. Jelen szabályzat az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) és Ügyfelei között létrejövő jogügyletek általános üzleti feltételeit tartalmazza. A takarékszövetkezet elnevezése: Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Székhelye: 5052 Újszász, Erkel F út 2/a Cégjegyzékszám Tevékenységi engedély száma: 60/1999.(01.22.), I 73/2003/(01.23.) számú PSZÁF határozat 1 A Takarékszövetkezet részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységek az alábbiak: a.) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz saját tőkét meghaladó mértékű nyilvánosságtól történő elfogadása, b.) hitel és pénzkölcsön nyújtása, c.) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, d.) elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettestő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, e.) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, f.) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység), g.) biztosítás közvetítői tevékenység, h.) befektetési szolgáltatási ügynöki tevékenység. A fenti szolgáltatások üzletszerű végzése forintban történik. 1 Beiktatta a 29/2010. (04.27.) sz. Ig. hat.

4 4 1. Az Üzletszabályzat jogi jellege, hatálya 1.1 Az Üzletszabályzat az Takarékszövetkezet és Ügyfelei közötti jogügyletek általános jellegű feltételeit tartalmazza, amelyektől az egyes szerződésekben el lehet térni. A jelen Üzletszabályzaton túl az egyes pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységekre, az azokra vonatkozó üzletági szabályzatok és általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadók. 2 Amennyiben az Üzletszabályzat és az adott ügyfélszerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései az irányadóak Az Üzletszabályzat célja, hogy az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között létrejött jogügylet minden tekintetben egyértelműen meghatározott legyen A Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövő jogügyletekre és szerződési feltételekre az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében az évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Ptk.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.), továbbá a 3 Fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. tv. (továbbiakban: Pft.), továbbá a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB R.) az irányadó A Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövő jogviszony tartalmát a vonatkozó jogszabályok keretei között létrehozott egyes szerződések határozzák meg. Amennyiben valamely kérdésről sem az Üzletszabályzat, sem a vonatkozó szerződések nem rendelkeznek, a Ptk. megfelelő rendelkezései az irányadóak Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Felek között létrejövő, a pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység körébe tartozó jogügyletekre. Rendelkezései - mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerződés, vagy a jogügyletre irányadó jogszabály nem rendelkezik - mind a Takarékszövetkezetre, mind az Ügyfélre külön kikötés nélkül is kötelező hatályúak A Takarékszövetkezet és az Ügyfelek közötti kapcsolatokban mindenkor a magyar jog, hatályos rendelkezései az irányadóak. 2. Az Üzletszabályzat alkalmazása Az Üzletszabályzat alkalmazásában: 2.1. Felek: a Takarékszövetkezet és az Ügyfél Ügyfél: az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél az a belföldi vagy külföldi illetőségű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy nagykorú, illetve törvényes képviselője jóváhagyása mellett 14. életévét betöltött, kiskorú 2 Módosította a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat. 3 Módosította a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.

5 5 természetes személy amely, illetve aki számára a Takarékszövetkezet tevékenysége körében szolgáltatást nyújt, vagy akivel bármilyen kockázati kapcsolatba kerül Pénzügyi szolgáltatási tevékenység: a tevékenységekre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF), illetve a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) engedélyével a Takarékszövetkezet által végezhető szolgáltatások köre Eseti, illetőleg meghatározott időtartam alatt végezhető pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amelyet a PSZÁF egyedi kérelem alapján a Takarékszövetkezet részére meghatározott jogügyletre és határozott időtartamra engedélyez Az Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása 3.1. Az általános és az üzletági üzletszabályzat nyilvános, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben megtekinthető (kifüggesztett) és az ügyfél kívánságára azt a Takarékszövetkezet díjtalanul rendelkezésre bocsátja. Az üzletszabályzat megtalálható továbbá a Takarékszövetkezet internetes honlapján a címen A Takarékszövetkezet jogosult Üzletszabályzatát egyoldalúan módosítani tevékenységi körének változása, meglevő szolgáltatásainak módosulása esetén A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat Ügyfelet hátrányosan érintő kamat, díj vagy egyéb feltétel-módosításról, annak hatálybalépése előtt legalább 15, a jogszabályban meghatározott esetekben legalább 60 nappal korábban hirdetménnyel vagy más nyilvános kiadvánnyal az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben történő kifüggesztés útján értesíti Ügyfeleit. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépésig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Takarékszövetkezet a szerződés egyoldalú módosításának jogát a szerződésben kikötötte, és a módosításra irányuló javaslatról az Ügyfelet közvetlenül értesítette, a módosítás a szerződésben, vagy az ajánlatban meghatározott időtartam elteltével amely nem lehet rövidebb az ajánlat kézhezvételétől számított legalább 15, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben 60 napnál hatályba lép, kivéve, ha az Ügyfél az említett felmondási idő alatt a szerződést felmondja. A felmondási idő lejáratáig a szerződés az eredeti feltételekkel áll fenn. A Takarékszövetkezet szolgáltatásainak részletes kondícióit Hirdetmény(ek)ben teszi közzé. A Takarékszövetkezet az Ügyfelek tájékoztatására Hirdetményeit Internetes honlapján, a címén is elérhetővé teszi. Az Ügyfeleket a Takarékszövetkezet levélben is értesítheti. A Hirdetményben lévő egyes kondíciók megváltoztatásánál a Takarékszövetkezet minden esetben figyelemmel van a Hpt. és Pft. részletes előírásaira illetve korlátozásaira. A Takarékszövetkezet részéről nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó olyan új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, amelyeket az Ügyfél számára elérhetővé tesz és amelyeket az Ügyfél kifejezetten elfogad A Takarékszövetkezet a felek eltérő szerződéses rendelkezése hiányában jogosult Üzletszabályzatát egyoldalúan módosítani új szolgáltatás bevezetése, vagy meglévő szolgáltatás 4 Módosította a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.

6 6 megszűnése esetén. A módosítások a Takarékszövetkezet Hirdetményében meghirdetésre kerültnek. Az Üzletszabályzat módosítása a hatálybalépéstől kezdve vonatkozik a hatályban lévő szerződésekre is. Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, a jogosult az Ügyféllel korábban megkötött szerződéseit az egyes szerződésekben meghatározott határidővel, illetve ilyen szerződési rendelkezés hiányában 30, a jogszabályban meghatározott esetekben 60 napos határidővel felmondani. A felmondás ideje alatt a szerződés eredeti feltételek szerint él tovább A Takarékszövetkezet jogosult ügyfél-típusonként, illetve üzletágaként eltérő kondíciókat alkalmazni és eltérő szolgáltatásokat nyújtani, továbbá jogosult az Ügyfél számára a Hirdetményben foglaltaktól eltérő, egyedi kondíciókat megállapítani Amennyiben bármely jogszabály vagy jegybanki rendelkezés megváltozása, bevezetése, ezek értelmezésében vagy alkalmazásában bekövetkezett változás, illetve más tőke-megfelelési vagy tartalékolási előírásnak való megfelelés miatt a Takarékszövetkezetnél addicionális költségek merülnek fel, vagy a Takarékszövetkezetnek a Takarékszövetkezet és Ügyfél között létrejövő szerződés megkötésével, illetve a szerződésből eredő kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben, vagy a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásával és fenntartásával kapcsolatos költségei megnövekednek, abban az eseten a Takarékszövetkezet a költségnövekedés összegét a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével időről időre felszámíthatja az Ügyfél terhére.. 4. Megbízások benyújtása, teljesítése, teljesítés helye, ideje 4.1. A Takarékszövetkezet megbízásokat - az Ügyféllel kötött szerződésben meghatározott lehetőségek hiányában - csak az e célra rendszeresített nyomtatványokon fogad el A nem postai úton továbbított megbízásokat a Takarékszövetkezet a szolgáltatásokra vonatkozó speciális megkötések figyelembevétele mellett csak a meghirdetett Ügyfélforgalmi órák alatt fogadja el tárgynapi teljesítésre A tárgynapi teljesítésre meghirdetett idő után érkező küldeményeket még, ha azokat a Takarékszövetkezet át is veszi - a megbízás teljesítésének szempontjából a következő munkanapon érkezettnek kell tekinteni A Takarékszövetkezet az Ügyféllel fennálló szerződésére tekintettel - amennyiben azt az ügyletre vonatkozó szabályai lehetővé teszik - elfogadhatja a megbízások személyes, illetve postai úton történő benyújtásán kívül a megbízások távadatátviteli úton (HOME BANKING) 5 és elektronikus úton (Internetbank), valamint, telefaxon keresztül történő továbbítását is A Takarékszövetkezet nem felel azokért a károkért, amelyek a telefax igénybevétele során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredményeként keletkeznek, ha egyébként a hiba elhárításáért az adott helyzetben általában elvárható intézkedéseket megtette. A Takarékszövetkezet azokért a károkért sem vállal felelősséget, amelyek a teljesítéshez szükséges adatok Ügyfél általi téves vagy hiányos megadásából keletkeztek A Takarékszövetkezet az elektronikus úton befogadott megbízást, közleményt teljes értékű írásbeli bejelentésként kezeli, ha az Ügyféllel kötött szerződésben előírt összes szükséges információt tartalmazza. 5 Módosította 21/2007.(05.02.) sz. Ig. hat.

7 A Takarékszövetkezet az Ügyfél megbízásait akkor teljesíti, ha a tőle elvárható gondos vizsgálat után úgy találja, hogy a megbízás formailag és tartalmilag megfelel a vonatkozó jogszabályi, illetve Takarékszövetkezeti belső előírásoknak, valamint a megbízáson feltüntetett aláírás (ok) megegyez (nek) az Ügyfél által a Takarékszövetkezethez bejelentett aláírásra jogosult személyek aláírásmintájával. Az aláírás módja (együtt vagy külön) megfelel az aláírás bejelentő kartonon az Ügyfél által rögzített feltételeknek. Elektronikus úton benyújtott megbízások esetében is, a külön üzletági aláírás vizsgálat során a Takarékszövetkezet az Ügyfél által az erre a célra rendszeresített Adatlapon meghatározott, a bankszámla felett elektronikus úton rendelkezni jogosult személyek esetében kiadott aláírási jelszó, valamint az aláírási pontszám megfelelését együttesen ellenőrzi A Takarékszövetkezet a fizetési megbízást abban az esetben teljesíti, ha annak fedezete a terhelendő bankszámlán rendelkezésre áll Ha az Ügyfél számláján a megbízások fedezete nem áll rendelkezésre, akkor a tételeket sorbaállítási szerződés megléte esetén a fedezet biztosításáig, legfeljebb azonban a szerződésben meghatározott időpontig a Takarékszövetkezet automatikusan sorbaállítja. Sorbaállítási szerződés hiányában a fedezetlen megbízásokat a vonatkozó jogszabályi előírásokban meghatározott eseteket kivéve a könyvelési nap végén a Takarékszövetkezet törli. A fedezethiányról, valamint a törölt tételekről az Ügyfél a bankszámlakivonat révén kap információt. Ha az Ügyfél a megbízásnak meghatározott időpontban való teljesítését igényli, vagy az általános gyakorlattól eltérő teljesítést kíván a megbízáson, erre a Takarékszövetkezet figyelmét fel kell hívnia A meghatározott időben teljesítendő megbízásokat olyan időpontban kell a Takarékszövetkezetnek átadni, hogy a teljesítéshez szükséges idő a Takarékszövetkezet rendelkezésére álljon A Takarékszövetkezet azon megbízások teljesítését, amelyek fizetési határidőhöz vannak kötve, a határidő utolsó napján teljesíti, feltéve, hogy a megbízást az Ügyfél a bankművelet elvégzéséhez szükséges idő figyelembevételével adta meg A fizetésre vagy elszámolásra vonatkozó megbízást annak Takarékszövetkezeti teljesítéséig - a megbízás címzett felé történő Takarékszövetkezeti továbbításáig - lehet visszavonni vagy módosítani A Takarékszövetkezet visszaküldi a megbízást, ha a megbízás vizsgálata során a téves adatközlés felismerhető volt, vagy a megbízást hiányosan vagy nem a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírva állították ki. A helyesbítés, illetőleg adat-kiegészítés csak írásban, új megbízás benyújtásával tekinthető érvényesnek A Takarékszövetkezet a jogszabályba ütköző megbízások teljesítését megtagadhatja akkor is, ha azok teljesítésére szerződésben korábban kötelezettséget vállalt A Takarékszövetkezet a megbízás teljesítésének módját, ha az a megbízásban, vagy az Ügyféllel kötött szerződésben külön megjelölve nincs, maga választja meg és a költségekkel az Ügyfelet megterheli.

8 Jelentős összegű, forintban történő kifizetése esetén a Takarékszövetkezet kötelezettsége akkor áll fenn, ha az Ügyfél a kifizetés helye szerinti pénztárat - az összeget pontosan megjelölve- a kifizetés előtt egy banki nappal írásban értesíti. A jelentős összeg meghatározását kirendeltségenként jelen szabályzat melléklete tartalmazza A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolatok során keletkező kötelezettségek teljesítésének helye a Takarékszövetkezetnek az a szervezeti egysége, amellyel az Ügyfél, szerződést kötött, vagy az a kirendeltség, amely a pénzintézeti szolgáltatást teljesíti A Takarékszövetkezet javára történő bármely fizetés (pl.: postai befizetés, betételhelyezés, törlesztés, stb.) teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a pénz a Takarékszövetkezet számlájára megérkezik, illetve a pénztárba befizetik, hacsak kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik A Takarékszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja az a nap, amellyel, a Takarékszövetkezet bankszámláját megterhelték Az Ügyfél a bankszámlája terhére adott megbízással vagy más módon intézkedik a szerződések alapján a Takarékszövetkezettel szemben őt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítésére. A teljesítés elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet jogosult követelését az Ügyfél bankszámlájának terhére érvényesíteni. Ennek eredménytelensége esetén a Takarékszövetkezet jogosult az adott szerződés biztosítékaiból magát kielégíteni, ennek eredménytelensége esetén felszámolási eljárást kezdeményezni, amelyről az Ügyfelet egyidejűleg értesíteni kell Ha a fizetés teljesítés időpontja munkaszüneti napra esik és jogszabály vagy szerződés másként nem rendelkezik -, a teljesítés napja az azt követő első banki könyvelési nap. II. BANKÜZLETI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. A Felek együttműködési kötelezettsége 5.1. Felek a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre legkésőbb 10 munkanapon belül válaszolnak, haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre, mulasztásokra. A Felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük megváltozásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat érintő minden változásról legkésőbb 5 munkanapon belül. E kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó Felet terheli. 6 A Takarékszövetkezet Ügyfeleinek az általa nyújtandó szolgáltatásról korrekt és teljes körű tájékoztatást ad és az Ügyféllel szemben együttműködő, rugalmas, segítőkész bánásmódot tanúsít. 6 Beiktatta a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.

9 9 A Takarékszövetkezet a tájékoztatás, az Ügyféllel történő kapcsolattartás során a rendelkezésre álló eszközökkel segíti az ügyfeleit a felelős döntés meghozatalában. A Takarékszövetkezet a Fogyasztónak minősülő Ügyfeleivel fennálló személyes ügyfélkapcsolatokban különösen törekedik arra, hogy Ügyfelei megértsék a számukra ajánlott/értékesített termék/szolgáltatás kondícióit és képesek legyenek mérlegelni a bennük rejlő kockázatokat Az Ügyfél köteles 10 munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Takarékszövetkezettől várt értesítés, különösen, ha a fizetési kötelezettség teljesítésére, illetőleg pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 30 napon belül nem érkezett válasz, vagy kifogás Takarékszövetkezet a szolgáltatások feltételeinek kialakítása és a szolgáltatások nyújtása során az Ügyfél személyére tekintettel jár el. Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet és közte létrejövő jogviszonyra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni Ügyfél nem jogosult a Takarékszövetkezettel kötött szerződése alapján fennálló követeléseit a Takarékszövetkezet előzetes értesítése nélkül harmadik személyre átruházni Az Ügyfél köteles megadni minden, a személyével és az ügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyet a Takarékszövetkezet döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez, illetve a Takarékszövetkezet fennálló kockázatának folyamatos figyelemmel kíséréséhez szükségesnek tart A Takarékszövetkezet minden olyan Ügyfele, amelyek felé a Takarékszövetkezet a Hpt. szerint kockázatot vállalt köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani éves letéti mérlegét, eredmény-kimutatását, a mérleg kiegészítő mellékletét, pénzügyi terveit és adóbevallásait, valamint az ezekhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést. A konszolidált beszámolót készítő vállalkozás köteles konszolidált beszámolóját is benyújtani. Egyéb rendszeres információ-szolgáltatási igényről a vonatkozó szerződések rendelkezhetnek. 7 Az Ügyfél felelős azért, hogy a Takarékszövetkezet részére általa nyújtott információk pontosak és helytállóak, és nem vezethetnek a Takarékszövetkezet megtévesztésére. A Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfél által szolgáltatott adatok valódiságát a rendelkezésre álló törvényes eszközökkel ellenőrizni. Ha az Ügyfél a Takarékszövetkezet által meghatározott módon és határidőben nem adja át az információkat és dokumentumokat, a Takarékszövetkezet az Ügyfél kérelmének teljesítését megtagadhatja. Az Ügyfél általi tájékoztatási kötelezettség nem teljesítése valamennyi Takarékszövetkezettel kötött szerződés tekintetében súlyos szerződésszegésének minősül. A személyazonosságot, illetve a képviseleti jogot igazoló okirat hamis vagy hamísított voltából, téves fordításából eredő esetleges károkért a Takarékszövetkezet kizárólag súlyos gondatlansága esetén felel. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni a jogutódlás (öröklés) bizonyítására benyújtott okiratok esetén is A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő esetleges kárért. 7 Módosította a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.

10 A Takarékszövetkezet ezúton is felhívja az Ügyfelek figyelmét a PSZÁF fogyasztóvédelmi honlapjára és az ott szereplő termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra (így különösen hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program stb.), annak érdekében, hogy Ügyfelei megalapozott döntéseket hozhassanak. A Takarékszövetkezet ezen PSZÁF fogyasztóvédelmi honlapra a saját honlapjáról átlinkelést biztosít Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló értesítéseket (szerződéses ajánlat, nyilatkozatok, okmányok stb.) az Ügyfél rendelkezésének megfelelően a Takarékszövetkezet hivatali helyiségében az Ügyfélnek adja át, vagy az általa megadott címre küldi. Ilyen cím hiányában a Takarékszövetkezet az általa ismert címre küldi az iratokat A Takarékszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Takarékszövetkezeten kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen Az Ügyfél részére szóló iratokat a Takarékszövetkezet nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék a Takarékszövetkezet birtokában van Az előző pontban foglaltak nem vonatkoznak a bankjegyekre, értékpapírokra, valamint egyéb értéket képviselő okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni. A Takarékszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon továbbítja ezeket a küldeményeket, de az Ügyfél költségére és kockázatára A szokásos postai idő elteltével a Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta. 9 Postai idő - normál, ajánlott, tértivevényes, küldeménynél 5 nap, -elsőbbségi küldeménynél 1 nap. 10 Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között fennálló elektronikus kapcsolat esetén Takarékszövetkezet az Ügyfélnek szóló értesítéseket az Ügyfél elektronikus postaládájában helyezi el, és annak az Ügyfél általi kézhezvételét az elhelyezés időpontjában melyet a Takarékszövetkezet számítógépes rendszere minden esetben rögzít kézbesítettnek kell tekinteni. A Takarékszövetkezethez címzett írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről Amennyiben az Ügyfél az értesítések tekintetében visszatartott levelezés rendelkezett, az iratok a keltüket követő napon tekintendők kézbesítettnek. 8 Beiktatta a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat. 9 Módosította a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat. 10 Beiktatta a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.

11 A Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának, szolgáltatási kondícióinak változásairól Ügyfeleit Hirdetmények útján, a székházában, illetve az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben történő kifüggesztése útján értesíti A takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Ügyfél számláját vezetik, illetve ahol a szerződést kötötték, vagy amit a Takarékszövetkezet erre a célra megadott az Ügyfél részére Folyamatos szerződések esetén a Takarékszövetkezet évente legalább egy alkalommal, valamint a szerződés lejártakor egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást (kivonatot) köteles küldeni az Ügyfelei részére. (Hpt.206..(1). bekezdés) A számláról megküldött kimutatást a szerződés eltérő rendelkezése hiányában elfogadottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél a kézbesítéstől számított 15 napon belül írásban nem emelt kifogást (ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét) Az Ügyfél - a saját költségére - a kérést megelőző 5 évben végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a Takarékszövetkezet legkésőbb 90 napon belül tartozik az Ügyfélnek írásban megküldeni. (Hpt.206..(3). bekezdés) A Takarékszövetkezet a jelen szabályzat előírásainak betartása mellett jogosult az ügyfelek számlaszámainak megváltoztatására is. 6. Képviselet, ügyfél azonosítás 6.1. A Takarékszövetkezet jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, a képviselő tekintetében pedig a képviseleti jogosultságról is. 11 A képviseleti jog igazolására a Takarékszövetkezet közokiratot, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot fogad el. A Takarékszövetkezet a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló értesítés a Takarékszövetkezet megfelelő szervéhez be nem érkezik Ügyleti megbízás kizárólag olyan ügyféltől fogadható el, illetve szerződéskötés, üzleti kapcsolat olyan ügyféllel létesíthető, aki azonosságát az előírt okmányokkal igazolja azokat bemutatja, vagyis a szolgáltatónál személyesen megjelenik - és az azonosítása megtörtént. Amennyiben az ügyfél nem hajlandó személyét azonosítani, a tranzakció végrehajtását meg kell tagadni A Takarékszövetkezet az Ügyfél alábbi azonosító adatait tarthatja nyilván. - név; - születési név; - születési hely, idő; Természetes személyek esetében azonosító adatok: 11 Beiktatta a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.

12 12 - anyja neve; - lakcíme, posta címe; - állampolgársága; - magyarországi tartózkodási helye; - személyigazolvány, útlevél száma, egyéb a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak, és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. Törvény szerint alkalmas igazolvány száma. Pénzügyi intézményt, céget azonosító adatok: - rövid és hosszú név; - székhely cím; - telephely cím; - adószám; - cégjegyzékszám; - egységes statisztikai számjel, - a képviseletre jogosultak neve, beosztása (azonosító adatai) Adatvédelem, adatkezelés, információnyújtás A Takarékszövetkezet a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok és a Hpt. vonatkozó rendelkezései szerint az Ügyfélnek a Takarékszövetkezethez benyújtott dokumentumokon, szerződéseken igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá minden, bármely formában létrejött személyes, betét- és hiteladatait nyilvántartja, kezeli, feldogozza. Ezeket az adatokat a Takarékszövetkezet jogosult felhasználni kockázatelemzési- és mérséklési célok, továbbá az Ügyféllel történő elszámolás céljából, és a szerződésben az Ügyfél részéről felmerülő kötelezettségek és jogosultságok igazolására Az Ügyfél az ügyfélszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a szerződés megszűnése után öt évig az Ügyfélnek a szerződési ajánlattal és a szerződéssel kapcsolatos személyes- és hiteladatait általános kockázatértékelési célból nyilvántartsa és kezelje A Takarékszövetkezet jogosult a saját üzleti helyiségeiben, valamint ATM-jeinél megjelenő személyek, Ügyfelek képrögzítő eszközzel történő megörökítésére, a készített kép tárolására, felhasználására kizárólag elszámolási, biztonsági okokból A Takarékszövetkezet a telekommunikációs hálózaton keresztül megbízást adó vagy panaszt tevő Ügyfél adatait, és magát a kommunikációt teljes részletességgel rögzítheti és tárolhatja, ideértve az Ügyféllel telefonon folytatott beszélgetéseket is. Az ily módon rögzített információ felhasználására a Takarékszövetkezet kizárólag elszámolási és biztonsági okból jogosult A Takarékszövetkezet harmadik személyek által, vagy azok közreműködésével nyújtott szolgáltatásokat ajánlhat fel az Ügyfélnek. Amennyiben az Ügyfél ilyen szolgáltatásokat igénybe vesz, az egyúttal a Takarékszövetkezetnek az Ügyfél által arra történő felhatalmazást is jelenti, hogy ezen szolgáltatásoknak az Ügyfél részére történő biztosításával, a Takarékszövetkezet és a harmadik személy, továbbá az Ügyfél és a harmadik személy közötti elszámoláshoz szükséges minden információt a Takarékszövetkezet a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak 12 Módosítás a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.

13 13 megfelelően jogosan továbbíthat ennek a harmadik személynek, és a harmadik személlyel szembeni elszámolás céljaira az ehhez szükséges adatokat felhasználhatja A Takarékszövetkezet az Ügyféllel kötött szerződésekből fakadó kötelezettségeinek teljesítéshez, és jogosultságának gyakorlásához rendszeresen magas színvonalon képzett szakértő harmadik személyek közreműködését veheti igénybe. A Hpt. rendelkezései szerint harmadik személyeknek történő, és banktitoknak minősülő adatok átadása nem jelenti a banktitoknak megsértését Az Ügyfélnek joga van megismerni minden olyan adatot, melyet a Takarékszövetkezet személyével kapcsolatosan nyilvántart, kezel, továbbít. Az Ügyfél írásbeli kérésére a Takarékszövetkezet minden, az Ügyfél személyére, és a szerződéseire vonatkozóan nyilvántartott, kezelt, továbbított adatot írásban közöl az Ügyféllel A Takarékszövetkezet az Ügyfél megbízása alapján, jogosult az általa használt, és az Ügyféllel előzetesen megismertetett típusszöveg szerinti bankinformációt harmadik személy részére megadni, hacsak ezt az Ügyfél írásban kifejezetten meg nem tiltotta. Ez az alapinformáció csupán az Ügyfél gazdálkodásának általános banki megítélését és banktitoknak nem minősülő adatokat tartalmaz Az alapinformáció és egyéb bankinformáció nyújtását a Takarékszövetkezet díj fizetéséhez kötheti A Takarékszövetkezet az általa nyújtott információ felhasználása során keletkezett kárért kizárólag akkor felel, ha bizonyítottan valótlan adatot szolgáltatott. Az Ügyfélről alkot gazdasági megítéléssel kapcsolatban a Takarékszövetkezet csak súlyos gondatlanság esetén felel A Takarékszövetkezet a bankinformáció szolgáltatásával az Ügyfélért semmiféle kötelezettséget vagy felelősséget nem vállal. 7. Írásbeliség A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerződéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni. 8. Kamatok, díjak, jutalékok, költségek 8.1. Az Ügyfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, díjat, illetve költséget fizet. A szolgáltatás teljesítése során, a szokásos mértéket meghaladóan felmerült költségek, különösen a postaköltségek, az esetleges hatósági eljárás költségei, az illetékek az Ügyfelet terhelik A Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért felszámított kamat, jutalék, díj, költség mértékét az Ügyféllel kötött szerződés, a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó üzletszabályzat, hirdetmény vagy jogszabály állapítja meg.

14 A takarékszövetkezeti szolgáltatások ellenértékének mértékét a Takarékszövetkezet érvényes kondícióit hirdetményei tartalmazzák, amelyeket a Takarékszövetkezet az ügyfélforgalom részére nyitva álló üzleti helyiségeiben kifüggeszt. További tájékoztatási lehetőségként a Takarékszövetkezet az Ügyfelei részére nyilvános elektronikus rendszereiben is lehetőség szerint közzéteszi Hirdetményeit. A Hirdetménytől eltérő szolgáltatási ellenértékről, az ellenérték módosításának feltételeiről, illetve körülményiről a Takarékszövetkezet és az Ügyfél az egymással kötött szerződésben rendelkezhetnek. 8.4 A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy meghatározott Ügyfelek vagy szolgáltatások esetében az Üzletszabályzatban és a Hirdetményben közzétett ellenértéktől és kondícióktól eltérő, egyedi feltételekkel nyújtsa szolgáltatásait. E feltételek meghatározása és megváltoztatása a Takarékszövetkezet kizárólagos joga A szolgáltatás nyújtása, megbízás teljesítése során felmerült egyéb költségek, különösen az esetleges hatósági eljárás költségei és illetékek az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet felszólítása alapján haladéktalanul megfizetni a Takarékszövetkezet számára mindazon költségnövekedés összegét, amely a Takarékszövetkezetnél bármely jogszabály vagy egyéb hatósági rendelkezés hatálybalépés, változása vagy ezek értelmezésében bekövetkezett változás következtében merül fel. Az Ügyfél továbbá köteles a Takarékszövetkezet kérésére időről-időre megtéríteni a Takarékszövetkezet mindazon igazolt költségét, amely a szolgáltatás alapján a Takarékszövetkezet megillető jog érvényesítésével és fenntartásával (vagy ezek megkísérlésével) kapcsolatban illetőleg a szerződés módosításával, kiegészítésével és az azzal kapcsoltban adott esetleges lemondással, hozzájárulással kapcsolatban merült fel A szolgáltatások ellenértékének mértékét elsősorban az ügyfélszerződések tartalmazzák. Olyan szolgáltatás tekintetében, amelyekről, illetve amelyek ellenértékéről az ügyfélszerződés nem rendelkezik, a Takarékszövetkezet Hirdetménye az irányadó A kamat, jutalék, díj és költség ha jogszabály, a szerződés, hirdetmény vagy üzletági üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik utólag a naptári hó végén esedékes. Ha a szerződés bármely ok miatt a tárgyhó közben jár le vagy szűnik meg, az esedékesség ebben az időpontban bekövetkezik Az ellenérték megfizetése ellenkező kikötés hiányában a felmerüléskor esedékes úgy, hogy a Takarékszövetkezet megterheli az Ügyfél fizetési számláját. Ha a bankműveletre technikai okból volt szükség, az Ügyfél nem fizet pénzforgalmi jutalékot A Hirdetményekben megjelölt ellenértéket a Takarékszövetkezet ésszerű megfontolás alapján, a jogszabályban meghatározott kivételekre és eljárásrendre figyelemmel jogosult egyoldalúan, az Ügyfelekkel kötött szerződések módosítása nélkül megváltoztatni Az egyes szerződésekben rögzített ellenértékek a szerződés fennállása alatt egyoldalúan csak a szerződésben rögzített módon változhatnak A Takarékszövetkezet a kamatot, a rendelkezésre tartási jutalékot és más, időtartamhoz kötött díjakat ha a szerződés másként nem rendelkezik a következő módon számolja el: 13 Módosította a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat. 14 Módosította a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.

15 15 a tőke összege x kamatláb (%) x naptári napok száma 365 (hitelek esetében) 360 egyéb esetben x A kamatos kamatot naptári napokra a következő képlet alapján kell kiszámítani kamatláb (%) n Induló tőke összege x ( ) 100 naptári napok száma ahol n = A magánszemélyek szeptember 1-jétől 20%-os mértékű kamatadót (kamatjövedelem utáni adót) kötelesek fizetni. Minden magánszemélyeknek nyitott hitelintézeti betét, fizetési számla kamata adóköteles. A kamatadó levonása független a kamat juttatásának módjától, tehát ténylegesen kifizetett, jóváírt, avagy tőkésített kamatból is levonandó. A kamatadót a számlavezető hely állapítja meg, vonja le, a Takarékszövetkezet az Adóhatóság részére megfizeti, és bevallja A Takarékszövetkezet a saját tévedésén alapuló jóváírást vagy terhelést az Ügyfél rendelkezése nélkül is, haladéktalanul helyesbítheti és erről az Ügyfelet értesíti. A takarékszövetkezet saját tévedésének helyesbítése költségmentes A Hirdetményben közzétett fix díjak, költségek, jutalékok, beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak és jutalékok minimum és maximum értékét is, minden évben a KSH által közzétett előző éves inflációs ráta mértékével módosulhatnak. A harmadik személytől függő közvetlen költségek, díjak és jutalékok a harmadik személy által változtatás időpontjától módosulhatnak. A Takarékszövetkezet bármikor jogosult üzletpolitikai okból az Ügyfél részére az automatikus díj-, jutalék- és költségváltozásnál kedvezőbb díj-, jutalék- és költségtételeket alkalmazni A fogyasztóval vagy mikro vállalkozással kötött kölcsönszerződésen kívüli egyéb szerződések esetén kamatot, díjat, vagy egyéb szerződési feltételt csak akkor lehet egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha a szerződés ezt a pénzügyi intézmény számára külön pontban egyértelműen meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére lehetővé teszi. A szerződés kamatot, díjat érintő- az ügyfél számára kedvezőtlen módosítását a módosítás hatályba lépését 15 nappal megelőzően hirdetményben közzé kell tenni Panaszkezelés 9.1. Az Ügyfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásával kapcsolatos panaszát írásban teheti meg a számlavezetőjénél, kapcsolattartójánál illetve a fiókhálózaton keresztül, illetve a Takarékszövetkezet központi üzenetrögzítős telefonszámán szóban is bejelentheti. Adatvédelmi kérdésekben a Takarékszövetkezet közzétett adatvédelmi felelőséhez fordulhat. 15 Módosítva a 21/2007.(05.02.) sz. Ig. hat. 16 Beiktatta a 29/2010. (04.27.) sz. Ig. hat. 17 Beiktatta a 29/2010. (04.27.) sz. Ig. hat.

16 A Takarékszövetkezet az Ügyfél panaszát haladéktalanul kivizsgálja és 15 napon belül írásban megválaszolja és megküldi az Ügyfél által megadott címre, az Ügyfél panaszának elutasítása esetén rövid indoklás mellett Az Ügyfél, amennyiben a Takarékszövetkezetnek benyújtott panasza kivizsgálásának eredményével nem ért egyet, jogosult egyéb, jogorvoslati fórumok igénybevételére. Panaszát, illetve jogorvoslati igényét annak tárgya, illetve az itt felsorolt szervek hatásköre szem előtt tartásával az alábbi szervekhez nyújthatja be: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., központi levélcím: 1535 Budapest 114., Pf.:777.) Az illetékes kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető testülethez. 10. A Takarékszövetkezet felelőssége 10.1 A Takarékszövetkezet a banküzleti tevékenysége és a szerződések teljesítése során mindenkor az Ügyfél érdekeinek az adott körülmények lehető legteljesebb figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Takarékszövetkezet köteles megtéríteni az Ügyfélnek okozott kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek olyan okok miatt következtek be, amelyeknek elhárítására vagy befolyásolására a Takarékszövetkezetnek nincs lehetősége. (vis maior) 18 Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha a Takarékszövetkezet vagy a Takarékszövetkezet valamely fiókja jelentős ok miatt bizonyos ideig beszünteti, vagy korlátozza működését. Amennyiben a Takarékszövetkezet valamely fiókja jelentős okból ideiglenesen kénytelen szüneteltetni tevékenységét, akkor Takarékszövetkezet az adott Takarékszövetkezet bejáratára kifüggesztett Hirdetményben értesíti Ügyfelet arról, hogy a Takarékszövetkezet szolgáltatásai mely legközelebbi bankfiókban érthetők el A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból így különösen természeti katasztrófa, háború, belföldi vagy külföldi jogszabályi vagy hatósági rendelkezés, szükséges hatósági vagy bármilyen egyéb felhatalmazás, engedély vagy egyéb szükséges dokumentum megtagadása vagy késedelmes megadása, illetve hiánya folytán következtek be Nem felel a Takarékszövetkezet a működésnek megzavarásából eredő kárért, ideértve a banküzem karban- és fenntartásával kapcsolatos korlátozott működést A Takarékszövetkezet a pénztári forgalomban kiadott bizonylat, vagy más azonosító irat elvesztéséből, vagy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a megbízások teljesítésébe bekapcsolt Takarékszövetkezetekért, és egyéb a pénzforgalom lebonyolításában közvetítőként résztvevő 18 Beiktatta a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat. 19 Beiktatta a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat. 20 Beiktatta a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.

17 17 társaságokért még akkor sem, ha azokat nem Ügyfele megbízásából, de Ügyfele megbízásának végrehajtása érdekében vonta be a lebonyolításba A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a posta, a futárszolgálat mulasztásaiért, az okmányok továbbítása során azok esetleges elvesztéséért, késedelmes kézbesítéséért A Takarékszövetkezet nem felel a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal sem felismerhető hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért Ha a Takarékszövetkezetnek alapos kétségei támadnak a megbízás valódiságát, vagy érvényességét illetően, akkor jogosult a megbízást indoklás nélkül visszautasítani. A Takarékszövetkezet a megbízás visszautasítása miatt keletkező károkért semmilyen felelőséget nem vállal A Takarékszövetkezet csak súlyos gondatlanság esetén felelős azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Ügyfél megtéveszti, vagy tévedésben tartja jogi státusza és cselekvőképessége tekintetében, avagy nem tájékoztatja kellő időben írásban a cselekvőképességében időközben beállott változásokról A Takarékszövetkezet a továbbítás céljából átvett okmányokat vagy egyéb értékeket csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. Nem felel azonban az okmányok, eredetiségéért, érvényességéért az aláírások valódiságáért, azok esetleges időközi módosításáért, jogi tartalmáért A Takarékszövetkezet okmányok kiszolgáltatása, illetve fizetés esetén annak teljesít, akit személyazonosság vagy képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okmányok megvizsgálása alapján az okmányok, illetve fizetés elfogadására jogosultnak tart. A Takarékszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért azonban nem vállal felelősséget A Takarékszövetkezet felelősségének korlátozása nem érinti azt a felelősséget, amelyet a Ptk. szerint szerződésben érvényesen kizárni nem lehet A felek a köztük keletkező vitás kérdéseket lehetőség szerint közös megegyezéssel törekednek rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor bármelyik fél bírósághoz fordulhat. 11. Titoktartás III. BANKTITOK A Takarékszövetkezet az egyes Ügyfeleiről rendelkezésére álló minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint számlájának egyenlegére, forgalmára, bankbetétjére, továbbá a Takarékszövetkezettel kötött szerződésére vonatkozik, banktitokként kezeli. A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül a Takarékszövetkezet minden vezető tisztségviselőjére és alkalmazottjára, valamint mindazokra 21 Beiktatta a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat. 22 Beiktatta a 29/2010.(04.27.) sz. Ig. hat.

18 18 vonatkozik, akik az Ügyfelekkel kapcsolatos információkhoz a Takarékszövetkezettel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá. 23 Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a) azt a Takarékszövetkezet ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kéri, vagy erre felhatalmazást ad. Nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történő szerződéskötés keretében nyújtja. b) E törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad. (a mindenkor hatályos évi CXII. törvény.) c) A Hpt (1.) bekezdés b.) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn. A törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, ha a Takarékszövetkezet érdeke, ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához, vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn: a) a feladatkörében eljáró Országos Betétbiztosítási Alappal, MNB-vel, PSZÁF-vel, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, az önkéntes betétbiztosítási és intézményvédelmi alapokkal, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Kormányzati Ellenőrzési 24 Hivatallal, az európai támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF) b) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, c) a csődeljárás, felszámolási eljárás, bírósági végrehajtási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, végrehajtóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval, d) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozó hatósággal, ügyészséggel, e) a büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá csőd-, illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, f) törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, g) a főigazgató eseti engedélye alapján törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, h) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. törvény 17. (5) bekezdésében meghatározott esetben a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel, i) az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása, érdekében folytatott eljárás keretében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel szemben, e szervek Takarékszövetkezethez intézett írásbeli megkeresése esetén. A titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül e szervek vezetőire, illetve alkalmazottaira is kiterjed. 23 Megállapította a évi XLVIII. Törvény 5.. (1), hatályos 2004.VI.10-től. 24 Megállapította a évi XXIX. Törvény Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

19 19 25 j)bírósági Végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban- ideértve az1994. évi LIII. Törvény 79/C., (2) bekezdés alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is- eljáró végrehajtóval valamint bírósági végrehajtási eljárásban a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján a bekapcsolódni szándékozó Kincstári Vagyoni Igazgatósággal szemben, e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén. 26 k) Az adóhatóság és a Felügyelet nemzetközi szerződés, illetve együttműködési megállapodás alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében kér adatot a pénzügyi intézménytől, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot. l)a hitelintézet az adózás rendjéről szóló évi XCXII. Törvény 52. -ának (8) bekezdése alapján szolgáltat adatot. m 27 )A feladatkörében eljáró adatvédelmi biztossal Ezekben az esetekben a bank az adatok kiszolgálását nem tagadhatja meg. Ha az adatszolgáltatás titkosszolgálati eszközök alkalmazására jogosult szervnek, a nemzetbiztonsági szolgálatnak, illetve kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális fegyverkereskedelemmel volt összefüggésben, az adatszolgáltatásról az üzletfelet tájékoztatni nem lehet. E körön kívül a Takarékszövetkezet köteles az Ügyfelet az adatok kiadásáról tájékoztatni Nem jelenti a banktitok sérelmét: a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes Ügyelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg, 28 b) 29 a pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, pénzforgalmi számlájának számára vonatkozó adatszolgáltatás, továbbá téves utalás esetén a teljesített átutalási megbízás megbízója, illetve a megbízó számlavezetője javára történő adatátadás, a megbízás szerint kedvezményezett, nem pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, címére vonatkozóan. c) 30 a Hpt 3. (1) bekezdésének b)-c), illetve e)-f) pontjában foglalt tevékenységek legalább egyikét végző pénzügyi intézmény, valamint a kizárólag garanciavállalással, illetőleg készfizető kezesség vállalásával foglalkozó jogi személy részéről a központi hitelinformációs rendszerbe, illetve e rendszerből a 2. számú melléklet V. fejezetének 3. pontja szerinti referenciaadatszolgáltató részére nyújtott, a XX/A. Fejezetben meghatározott adatszolgáltatás, d) 31 a pénzügyi intézmény által felhatalmazott könyvvizsgálóknak, megbízott vagyonellenőrnek, jogi vagy egyéb szakértőnek, valamint pénzügyi intézmény részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítónak biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadás. 25 Megállapította a évi XLVIII. Törvény 5. (2) bekezdése. Hatályos 2004.VI.10-től. 26 Megállapította a évi XLVIII. Törvény 5. (3) bekezdése. Hatályos 2005.I. 1-től (k,l pontok.) 27 Módosítva a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal 28 Törölte a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal 29 Módosítva a 63/2007. ( ) számú Ig. határozattal 30 Módosítva a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal 31 Módosítva a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal

20 20 e) 32 a pénzügyi intézmény igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a pénzügyi intézményben befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosnak vagy esetleges jövőbeni tulajdonos által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő adatátadás, f) 33 a bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírásmintájának bemutatása. g) 34 a Felügyelet által a banktitkokra vonatkozó szabályok betartásával a hitelintézetekről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása 1.statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatal 2. a nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából az államháztartásért felelős miniszter részére, h) 35 a pénzügyi intézmény által a külföldi pénzügyi intézmény számár történő adattovábbítás, abban az esetbe, ha a pénzügyi intézmény ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult és a külföldi pénzügyi intézménynél (adatkezelőnél) a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerint állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal. i) 36 a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges, és a külföldi felügyeleti hatóság és a Felügyelet között együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, amennyiben a megállapodás tartalmazza az adatok bizalmas kezelésére, illetőleg felhasználására vonatkozó rendelkezését, továbbá a Felügyelet hozzájárulását a külföldi felügyeleti hatóságnak átadott adatok külföldi illetékes bűnüldöző szerveknek történő továbbításához, j) 37 a hitelintézet által kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett tevékenységet végző részére. k) 38 a Hpt XIV. és XIV/A. fejezetében, a Tpt XIX/A. és XIX/B. fejezetében, valamint a Bit. Nyolcadik részének III/A. fejezetében foglalt rendelkezések teljesítése érekében történő adatátadás, l) 39 a Felügyelet által a hitelintézetekről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal részére, m) 40 az Országos Betétbiztosítási Alap által külföldi betétbiztosítási rendszerek, valamint külföldi felügyeleti hatóságok részére együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, ha az adatok kezelésére, illetve felhasználására vonatkozóan a magyar szabályozással legalább egyenrangú védelem biztosított, n) 41 a pénzügyi intézmény által vállalt kockázat fedezetét nyújtó harmadik személy részére, a kockázatvállalás alapján fennálló követelés összegére és esedékességére vonatkozó adatszolgáltatás, o) 42 a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, november 15-i, 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott adatoknak a 32 Módosítva a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal 33 Módosítva a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal 34 Módosítva a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal 35 Módosítva a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal 36 Módosítva a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal 37 Módosítva a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal 38 Módosítva a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal 39 Módosítva a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal 40 Módosítva a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal 41 Módosítva a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal 42 Módosítva a 63/2007.( ) számú Ig. határozattal

Tájékoztató a banktitokról

Tájékoztató a banktitokról Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a banktitokról 2012. október 10. Kivonat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényből Banktitok 50. (1) Banktitok

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Tájékoztató a banktitokról

Tájékoztató a banktitokról Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a banktitokról 2014. január 1. Kivonat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényből 71. Banktitok 160. (1) Banktitok

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: CG

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Zálog és Hitel Pénzügyi Zrt. Lajosmizse TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGI KÖRE...3 I.2.

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés: 2012. június 16. Tartalomjegyzék I. ALKALMAZÁSI KÖR...3 1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE...3 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata

Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata Hatályba lépés dátuma: 2013.01.01. Kibocsátó: ART-CASH Kft. 7100 Szekszárd Széchenyi u. 23. TARTALOMJEGYZÉK A. Alkalmazási kör A. I. A Társaság engedélye A.

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Hartai Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: 03-02-000223 Adószáma: 10043206-2-03

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei 1/b. számú melléklet Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei I. Általános rész 1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit.

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy. Dunakanyar Takarékszövetkezet 2023. Dunabogdány, Hajó u. 3. web: www.dunakanyar-tksz.hu e-mail: dkanyar@hu.inter.net Adatkezelési tájékoztató Dunakanyar Takarékszövetkezet kiemelten fontosnak tartja a

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Érvényes: tól. Közzétéve:

Érvényes: tól. Közzétéve: A Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2015. augusztus 31-ig nyitott Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Élő de már nem nyitható

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYES: 2016. december 01-től www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A Társaság az ügyfélnyilvántartásaiban rögzített ügyféladatokat és egyéb értékpapír-titkot bizalmasan kezeli.

A Társaság az ügyfélnyilvántartásaiban rögzített ügyféladatokat és egyéb értékpapír-titkot bizalmasan kezeli. Az üzleti titokra és az értékpapír-titokra vonatkozó szabályok A Társaság az ügyfélnyilvántartásaiban rögzített ügyféladatokat és egyéb értékpapír-titkot bizalmasan kezeli. 1. Üzleti titok a gazdasági

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

AGRIA PORTFÓLIÓ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AGRIA PORTFÓLIÓ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA AGRIA PORTFÓLIÓ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva:2/2014.10.13. számú Igazgatósági határozattal Hatályba lépés:2014.11.01. 1 I. Általános rendelkezések Jelen szabályzat a Agria Portfólió Zrt ( Agria Portfólió

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben