HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: február 1.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések Fogalmak Általános tudnivalók A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei A kölcsönszerződés tartalma A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, egyéb biztosítékok Kamat, költségek, hiteldíj; ezek változásai; a kamatszámítás módja A teljesítés elszámolása; a késedelem és jogkövetkezményei; előteljesítés, THM A kölcsön felmondása A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos adatkezelési szabályok Vegyes rendelkezések

3 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Mohácsi Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 7700 Mohács, Dózsa György u. 31., tevékenységi engedély száma: E-I-875/2008. (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete), tevékenységi engedély kelte: szeptember 09.) hitelintézet (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 8:1. (1) bek., továbbiakban: Ügyfél) között a bankhitelekkel és bankkölcsönökkel kapcsolatban létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, melyek a Ptk. 6:78.. (1) bekezdése szerint válnak az egyes jogügyletek részévé és így mind a Bankra, mind az Ügyfélre nézve kötelezővé A Bank a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló (Aktualizált) Magatartási Kódexnek kötelező érvénnyel alávetette magát Az Üzletszabályzat feltételeitől az egyes szerződések feltételei eltérhetnek; ebben az esetben az utóbbiak válnak a szerződés részévé Az Üzletszabályzatot az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségekben ki kell függeszteni és ismertetésén, szükség esetén értelmezésén túl az Ügyfél kívánságára azt az Ügyfél részére át kell adni, illetőleg postán meg kell küldeni Jelen Üzletszabályzat a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) kötelmi jogi általános valamint a hitel- és számlaszerződésekre vonatkozó különös rendelkezései, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény és a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009.(XII.30.) Korm. rendelet jogszabályok rendelkezései figyelembevételével készült. 2. Fogalmak előtörlesztés: a hitelszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges teljesítése fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés: olyan hitelszerződés, amellyel a hitelező a fogyasztó fizetési számlájának egyenlegét meghaladó összeget bocsát a fogyasztó rendelkezésére fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy fogyasztó által fizetendő teljes összeg: a hitel teljes összege és a hitel teljes díja hitelező: olyan jogalany, aki, vagy amely önálló foglalkozása, vagy gazdasági tevékenységi körében hitelt nyújt hitelkamat: a fogyasztó által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg hitel: szerződés alapján nyújtott szolgáltatás hitel/kölcsönszerződés: a Polgári törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott hitelszerződés és kölcsönszerződés, ide nem értve az olyan szerződést, amely alapján folyamatos szolgáltatás nyújtás vagy azonos termék azonos mennyiségben történő értékesítése ellenében a fogyasztó részletfizetést teljesít 3

4 hitel teljes díja: a hitelező által ismert minden olyan a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő- ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerződés kapcsán megfizet hitel teljes összege: a hitelnek a hitelszerződésben meghatározott teljes összege vagy felső összeghatára hiteltúllépés: fizetési számlához kapcsolódó olyan hitel, amelyet a hitelező a hitelkeret-szerződés szerinti összegét meghaladó összegben, vagy ilyen szerződés hiányában bocsát a fogyasztó rendelkezésére jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított zálogjogot is - fedezete mellett nyújtott hitel vagy kölcsön jelzáloghitel-szerződés: fogyasztóval, ingatlanon alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is fedezete mellett kötött kölcsönszerződés kamatfelár: a referencia-kamatlábon felül - a hitelkamat részeként - fizetendő kamat, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész, kamatfelár-változtatási mutató: a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató kamatperiódus: az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) vagy a hitelszerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a kamat/kamatfelár mértékét a hitelező nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Amennyiben az ÁSZF vagy a kölcsönszerződés a kamatperiódust nem határozza meg, az első kamatperiódus kölcsönszerződés esetében a kölcsön folyósítása napján, hitelkeret szerződés esetében a hitelkeret megnyílásának napján kezdődik és a szerződésben meghatározott időtartam utolsó napjáig tart, minden további kamatperiódus az előző kamatperiódus utolsó napját követő első napon kezdődik és a következő kamatperiódus utolsó napján, illetve az utolsó kamatperiódus esetében a kölcsön lejáratának napján végződik. Referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-szerződés esetén a referenciakamatláb mértékét a választott referencia-kamatláb futamidejének megfelelő időközönként kell a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referenciakamatlábhoz igazítani, a kamatfelár azonban csak kamatperiódusonként változhat. kamatváltoztatási mutató: a hitelezés refinanszírozási költségeihezés a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a hitelezők által nem befolyásolható, tőlük független, valamint általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám. kapcsolt hitelszerződés: olyan hitelszerződés, amely meghatározott termék értékesítéséhez vagy a hitelnyújtástól eltérő szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódik, ha - a hitelt maga a termék értékesítője vagy szolgáltatás nyújtója nyújtja, vagy - harmadik személy nyújtja, és a hitelszerződés előkészítése vagy megkötése során a termék értékesítőjét, illetve a szolgáltatás nyújtóját veszi igénybe közreműködőként, vagy a hitelszerződésben az adott terméket vagy a szolgáltatást, amelynek értékesítéséhez, illetve nyújtásához a hitelszerződés kapcsolódik, kifejezetten nevesítették lakáscélú jelzáloghitel: olyan jelzáloghitel, a) amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása vagy b) amit igazoltan az a) pontban meghatározott célokra nyújtott jelzáloghitel kiváltására használtak fel és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új 4

5 hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés: fogyasztóval, ingatlanon alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett megkötött olyan hitel- vagy kölcsönszerződés, a) amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, vagy b) amelynek igazolt célja az a) pontban meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, amelynek mértékére a hitelezőnek nincs ráhatása rögzített hitelkamat: a hitelszerződésben annak megkötésekor meghatározott, a hitelszerződés teljes futamidejére vonatkozó, egy vagy a futamidő részeire vonatkozó több, százalékos mérték használatával megahatározott hitelkamat; a hitelkamat kizárólag arra az időszakra tekinthető rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a hitelszerződésben a százalékos mértéke meghatározásra került tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését teljes hiteldíj mutató: a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve változó hitelkamat: minden olyan kamat, ami nem minősül rögzített hitelkamatnak 3. Általános tudnivalók 3.1. A Bank az Ügyfél írásbeli kérelme alapján, egyedi hitelbírálatot követően köt hitel- (kölcsön)szerződést A Bank által megállapított tartalommal összeállított kölcsönkérelemben és mellékleteiben az Ügyfél ismerteti a Bankkal a vagyoni helyzetére, fizetőképességére, a hiteligény felmerülését kiváltó indokokra, továbbá gazdasági és pénzügyi helyzetének korábbi és várható alakulására vonatkozó adatokat, illetve minden olyan körülményt (pl. pénzügyi terv, piaci lehetőségek, fejlesztési célkitűzések, stb.), amelyek ismeretére a kölcsön összegének, az egyéb szerződéses feltételeknek, valamint a visszafizetés biztonságának megállapításához a Banknak szüksége van A Bank a kérelemben és az ahhoz csatolt mellékletekben közölt adatok, körülmények figyelembevételével dönt a kölcsön engedélyezéséről, vagy a kérelem elutasításáról A kölcsönigénylés átvétele a Bank részéről nem jelent kötelezettséget a kölcsön folyósítására, csupán az érdemi kölcsönbírálat lefolytatásának elvállalását jelenti A hitel-(kölcsön) szerződés megkötésével rövid-, illetőleg hosszabb távú hitel- (kölcsön)jogviszony létesítésére akkor kerülhet sor, ha a Bank bírálata alapján az Ügyfél hitelképesnek minősül. Az Ügyfél hitelképességét a Bank általánosságban akkor tekinti megfelelőnek, ha a szerződéskötést megelőzően meggyőződött arról, hogy az Ügyfél 5

6 életvitele és gazdálkodása, vagyoni helyzete, jövedelme megfelelő, vállalkozása jövedelmező, termékeit, szolgáltatásait fizetőképes piacon értékesíti, fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz és e körülményeket figyelembe véve várható gazdasági eredményei, valamint az általa nyújtott biztosítékok valószínűsíthetik a hitelcél megvalósulását, illetőleg a kölcsön és járulékai biztonságos megtérülését A Bank az Ügyfél hitelképességét a szerződéses kapcsolat fennállása alatt figyelemmel kíséri. A hitelképesség hitelengedélyezést megelőző és a hiteljogviszony alatti folyamatos fennállásának megítéléséhez a Bank az Ügyféllel korábban kialakított üzleti kapcsolatai során szerzett ismereteit, a részére rendszeresen beküldött számszerű és egyéb információkat, a számlavezetésből nyerhető adatokat, a helyszíni látogatásokon (ellenőrzéseken) szerzett tapasztalatait, valamint fizetési kötelezettségei teljesítésének figyelemmel kisérését használja fel. A Bank nem nyújthat hitelt kizárólag a hitelkockázati fedezet figyelembevételével, a természetes személy hitelképességét, illetve hitelezhetőségét minden egyes hitelbírálatkor jogszabály alapján elkészített belső szabályzat szerint meg kell vizsgálni. A hitelképesség, illetve hitelezhetőség vizsgálata a természetes személy vagy a természetes személy háztartása jövedelmi helyzetén és az ez alapján meghatározott hitelezhetőségi limiten alapul. A fogyasztóval kötött hitelszerződés vagy ajánlat megkötése előtt a Bank kellő időben köteles papíron, vagy más tartós adathordozón tájékoztatni a fogyasztót a jogszabályban foglalt tartalommal. 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei 4.1. A kölcsönszerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével akkor jön létre, ha a szerződést mind a Bank, mind a kötelezettek - utóbbiak adott esetben jogszabályban megállapított képviseleti jogosultságuknak megfelelően - aláírták, illetőleg a szerződés hatálya az abban meghatározott felfüggesztő feltétel bekövetkeztével beáll A Bank hitel-, vagy kölcsönszerződést csak írásban köthet és annak egy eredeti aláírásokkal ellátott (eredeti) példányát az Ügyfél részére köteles kiadni. Az alakiság megsértésével kötött szerződés semmisség okából érvénytelen A Bank előírhatja a hitel-(kölcsön)szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó, a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szerződések közjegyzői okiratba foglalását. Ezt jogszabály is kötelezővé teheti Általános feltétel, hogy az Ügyfél a más hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi/fizetési számlára vonatkozó azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges felhatalmazó levelet írjon alá Amennyiben az Ügyfél nem tesz határidőben eleget valamely, a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségének, a Bank jogosult az Ügyfél Banknál vezetett pénzforgalmi vagy fizetési számláját előzetes értesítés nélkül e kötelezettség összegével megterhelni (beszámítási jog). 6

7 4.5. A szerződést a kötelezetteknek a Bank kölcsönt folyósító szervezeti egységének hivatalos helyiségében (fiókjában) teljes bizonyító erejű okirat formájában kell aláírniuk Amennyiben a kötelezett mozgásában korlátozott és aláírás miatt megjelenni nem tud, a) közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással a kötelezettek bármelyikét, vagy harmadik személyt meghatalmazhat a szerződés megkötésében való közreműködésre (képviselet), b) nem a Bank hivatalos helyiségében történő aláírás esetén az egyik tanúnak a Bank munkavállalójának kell lennie, akinek a helyszínen való megjelenését a kötelezett/ek/nek kell biztosítania/uk Amennyiben a kötelezett nem a kölcsönt folyósító bankfiók telephelyén lakik és képviseleti jogot (4.6.a) pont) nem létesítettek, az okiratot aláírás miatt a kötelezett lakóhelyén (vagy ahhoz legközelebb eső helységben) lévő bankfiókhoz kell megküldeni a kötelezett egyidejű értesítése mellett A kölcsönszerződés aláírása, a fedezet biztosítása (jelzálogjog bejegyzése, óvadék letétbehelyezése stb.) után kerül sor a kölcsön folyósítására, jellemzően átutalással A hitelszerződésben a Bank arra vállal kötelezettséget, hogy díj ellenében az Ügyfél rendelkezésére tartott hitelkeret erejéig, a hitelszerződésben megjelölt időn belül - a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén kölcsönszerződést, kezességi szerződést, garanciaszerződést vagy egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó más szerződést köt. Az Ügyfél a rendelkezésre tartás időtartama alatt a hitelösszegen belül bármilyen összeget jogosult igénybe venni, amennyiben a hitelszerződés eltérően nem rendelkezik. Kölcsönszerződés alapján a Bank köteles meghatározott összeget az Ügyfél rendelkezésére bocsátani, az Ügyfél pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni A Bank együttműködési kötelezettsége körében a tőle elvárható gondossággal mindent megtesz az ügyfeleivel megkötött szerződésekben vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében. A Bank nem felel azokért az esetleges károkért, amelyek érdekkörén kívül, vis maior, bel- vagy külföldi hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása miatt következnek be A Bank és ügyfelei kötelesek egymást késedelem nélkül értesíteni a szerződés teljesítése szempontjából jelentős tényekről és eseményekről, kötelesek a szerződéssel összefüggő kérdésekre idejében válaszolni és egymás figyelmét az esetleges tévedésekre vagy mulasztásokra felhívni A Bank jogosult a szerződésben meghatározott célra folyósított kölcsön rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére, az Ügyfél fizetőképességére, vagyoni helyzetének alakulására, más hitelintézettel fennálló kapcsolataira vonatkozóan a kölcsönszerződés megszűnése időpontjáig tájékoztatást kérni, fizetőképességét, valamint a kölcsön fedezetét ellenőrizni. 7

8 4.13. A kölcsönszerződés fennállása alatt az Ügyfél köteles a Banknak előzetesen írásban bejelenteni azt, ha más hitelintézetnél pénzforgalmi/fizetési számlát nyit, vagy további hiteltartozást vállal. 5. A kölcsönszerződés tartalma 5.1. A Bank az ügyfeleit a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően átvilágítja Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Bankot, amennyiben személyét vagy jogi státuszát érintő változás történt (ideértve a tulajdonosi szerkezet változását, az alaptőke legalább 10 %-át érintő változást is), elnevezése, címe, jegyzett tőkéjének mértéke vagy a Banknál bejelentett képviselőjének személye megváltozott, vagy ha jogszabály írja elő. A Bank az Ügyfél által tett bejelentéseket mindaddig hatályosnak tekinti, amíg a változást az Ügyfél írásban a Bank számára be nem jelenti. Több, egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Bank mindig az időben legkésőbbi bejelentést fogadja el hatályosnak. A Bank értesíti az ügyfeleit, ha a velük kapcsolatban álló szervezeteinek címe megváltozik A Bank a fentieken túl az egyes szerződésekben köteles pontosan meghatározni a kölcsön célját, illetve a szerződés tárgyát, a kölcsön összegét, folyósítás időpontját, a kölcsön törlesztő részleteinek esedékességét, összegét, a kölcsön futamidejét, lejáratát, a kölcsön ügyleti kamatának mértékét a kölcsönszerződés létrejöttének időpontjában, a késedelmi kamat mértékét, a kölcsön folyósításának feltételeit (számla, előszámla benyújtása, készültségi fok igazolása, stb.) a kölcsön folyósításának időpontjában érvényben lévő kezelési-, szerződésmódosítási- és nyomtatványköltség mértékét, továbbá az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket, valamint azok mértékét, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a visszafizetés egyéb biztosítékait, azokat a biztosításokat, amelyeket a szerződéssel kapcsolatban az Ügyfélnek meg kell kötnie, a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeit, fogyasztóknak nyújtott hiteleknél a évi CLXII. törvényben meghatározott elemeket A szerződésben utalni kell arra, hogy az Üzletszabályzatra a Bank az Ügyfél figyelmét kifejezetten felhívta, aki annak tartalmát megismerte, az általa igényelt értelmezést követően feltételeit a szerződés részeként elfogadta és ennek hiteléül a szerződést aláírta. 6. A szerződés biztosítékai 8

9 6.1. A Bank az általa nyújtott kölcsön és járulékai visszafizetésének biztosítása érdekébenegyoldalú megítélésétől függően, a kockázati tényezők mérlegelése alapján - egy kölcsönügyben akár többféle biztosítékot is igényelhet. Ezek a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján, az Ügyfél (kölcsönigénylő) lehetőségeihez, a kölcsönügylet jellegéhez, a kölcsön összegéhez és lejáratához igazodóan köthetők ki. A kölcsönszerződés biztosítékai: a) Dologi biztosítékok (korlátolt dologi jogok): - zálogjog: ingatlant terhelő jelzálogjog ingóságot terhelő zálogjog (jelzálogjog, kézizálogjog) körülírással meghatározott vagyontárgyon alapított zálogjog zálogjog követelésen vagy jogon/óvadékon b) Személyi biztosítékok (biztosítéki szerződések): - garancia bankgarancia állami garancia egyéb garancia - kezesség c) Egyéb biztosítékok: - azonnali beszedési megbízás - támogató tulajdonosi nyilatkozat 6.2. Ugyanazon kölcsönügyletben több dolog (ingó és/vagy ingatlan) is leköthető biztosítékul; ilyen esetben ki kell kötni, hogy mindegyik zálogtárgy az egész követelés biztosítására szolgál (egyetemleges jelzálogjog). Egyetemleges zálogjog esetén a Bank akár valamennyi zálogtárgyból, akár pedig egyenként vagy csupán néhány zálogtárgyból is kielégítést kereshet Hiteljogviszonnyal (egyéb tartós jogviszonnyal) összefüggő követelés zálogjoggal történő biztosítása esetén a Bank és az Ügyfél egybehangzóan meghatározhatják azt a legmagasabb összeget, amelyen belül a Bank, mint zálogjogosult a zálogtárgyból kielégítést kereshet (keretbiztosítéki jelzálogjog) A fogyasztónak minősülő személy által vállalt kezesség esetén a szerződésben meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek erejéig a kötelezett tartozásáért a kezes felel. Az így meghatározott felső határ feletti tartozásokért a kezes felelősséggel nem tartozik Ingókra vonatkozó jelzálogjog alapításához az erre vonatkozó szerződésen felül a jelzálogjognak a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzése is szükséges. A bejegyző nyilatkozatot a zálogszerződésben rögzített módon a zálogkötelezett teszi meg, a zálogjog bejegyzésére az ő nyilatkozata alapján kerül sor A Bank a biztosítékul szolgáló zálogtárgyakra legalább a kölcsön időtartamára vagyonbiztosítási szerződés megkötésére tarthat igényt. A zálogtárgy értékcsökkenése, vagy elpusztulása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés, vagy más érték, illetve az 9

10 ezekre vonatkozó követelés a zálogtárgy helyébe lép, vagy a zálogfedezet kiegészítésére szolgál. A Bank zálogjog alapítására tarthat igényt a vagyonbiztosítási szerződés alapján kifizetésre kerülő összeg, mint követelés tekintetében A Bank jogosult dönteni - az Ügyfél lehetőségeit is figyelembe véve -, hogy a konkrét ügylet kapcsán milyen biztosítékot köt ki A Bank fedezetként nem fogadja el: - a saját maga által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt, - a Bankkal szoros kapcsolatban álló vagy összevont felügyelet alá tartozó vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt, - a Bank vagy az összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás Ptk.-ban meghatározott minősített többséget biztosító befolyása alatt álló részvénytársaság részvényét A Bank abban az esetben oldja fel a biztosítékot, ha úgy ítéli meg, hogy követelésének további biztosításához már nem szükséges Az Ügyfél köteles a hitel-(kölcsön)jogviszony fennállása alatt a Bank igénye szerint rendelkezésére bocsátani az éves- és évközi számviteli mérlegbeszámolók, naplófőkönyvek, az ezeket helyettesítő főkönyvi kivonatok, stb. egy példányát, továbbá köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat megadni, valamint az üzleti könyvekbe, főkönyvi kivonatokba stb. a betekintés mindenkori lehetőségét biztosítani Amennyiben az Ügyfél a kölcsönt és járulékait a szerződés szerinti határidőben nem fizeti vissza, a Bank jogosult lejárt követelése erejéig beszámítási jogával élve az Ügyfél bármely nála vezetett pénzforgalmi/fizetési számláját beleértve a lekötött betéteket is megterhelni, kivéve a meghatározott célra elkülönítve kezelt számlákat, vagy más hitelintézetnél vezetett számlájával szemben azonnali beszedési megbízást benyújtani Azonnali beszedési megbízás alkalmazása esetén a felhatalmazó levél tekintetében a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. -ában foglaltak szerint kell eljárni. A Bank azonnali beszedési megbízási jogának érvényesíthetősége érdekében az Ügyfélnek a kölcsönszerződés megkötését megelőzően a felhatalmazó levél másolatának becsatolásával igazolnia kell, hogy a hatályos MNB rendelkezés szerint számlavezető hitelintézeténél a Bank azonnali beszedési megbízás benyújtására való jogosultságát felhatalmazó levélben bejelentette. Ennek tartalmaznia kell, hogy a felhatalmazás csak a Bank írásbeli hozzájárulásával szüntethető meg, illetőleg vonható vissza A biztosítékokra vonatkozó szerződések (pl. ingatlanra vonatkozó jelzálogjog alapítása, óvadéki szerződés, készfizető kezességi szerződés) a kölcsönszerződésbe foglalhatók (vegyes szerződés). 7. Kamat, költségek, hiteldíj; ezek változásai; a kamatszámítás módja 7.1. Az Ügyfél a hitel- illetőleg kölcsönszerződés keretében végzett pénzügyi szolgáltatásért kamatot, díjat, jutalékot és egyéb költségeket fizet, amelyek mértékét a hitel/kölcsönszerződés, a Bank mindenkor aktuális Hirdetményei illetve eseti megállapodások tartalmazzák. 10

11 7.2. A Bank egyéb díj és költség címén prolongálási költséget, felszólításért, felmondásért, rendkívüli ügyintézésért, garanciáért, átutalásért, hitelbírálatért, helyszínelésért és az előtörlesztésért ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a mindenkor hatályos Hirdetmények szerinti - díjat számít fel A Bank által felszámított kamat, jutalék, egyéb díj és költség ha a kölcsönszerződés ettől eltérően nem rendelkezik utólag a naptári negyedév utolsó banki munkanapján, illetőleg a kölcsön visszafizetésekor esedékes A hitel utáni kamat számítása a következő képlet alapján történik: tőke (hitelösszeg) x kamatnapok száma x kamatláb (%) A kamat összege = /szökőévben: / A kamatnapok száma: a folyósítás időpontjától a teljesítés napját megelőző napig terjedő, naptári napokban kifejezett időszak. A folyósítás napja: az a nap, amelyen a Bank átutalási megbízása alapján számláját számlavezető bankja megterheli, illetőleg, amely napon az Ügyfél a kölcsön összegét a Bank pénztáránál felveszi. Ez a nap az első kamatnap. A teljesítés napja: a Bank számláján történő jóváírás napja, illetve a pénztáránál történő befizetés napja. Az ezt megelőző munkanap az utolsó kamatnap Ha az Ügyfél a kölcsönt csak részben vette igénybe és a szerződés szerint a kölcsönt több részletben kell visszafizetnie, az igénybe nem vett összeggel eltérő megállapodás hiányában az utolsó törlesztő részlet(ek) csökken(nek) Fogyasztóval kötött kölcsönszerződés esetében a Bank az Ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamatot, kamatfelárat, díjat vagy költséget módosíthatja egyoldalúan, feltéve, hogy a évi CLXII. törvény ezt lehetővé teszi és a kölcsönszerződés tartalmazza az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést. A legfeljebb 3 éves futamidejű hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 évet meghaladó futamidejű, legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtott hitelek esetében a Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jogosult a kamatot/kamatfelárat egyoldalúan módosítani. Az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a Bank az MNB honlapján közzétett, a kölcsönszerződésben előre meghatározott kamatváltoztatási, illetve kamatfelárváltoztatási mutató figyelembevételével állapítja meg. A kölcsönszerződésben meghatározott futamidő alatt a Bank a kamat/kamatfelár mértékét legfeljebb öt alkalommal, az egyes kamatperiódusok lejárta után módosíthatja. A referenciakamatlábhoz kötött kamatozású kölcsönszerződések esetén a Bank köteles a referenciakamatláb mértékét a szerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítan. 11

12 A Bank a kamaton kívül a fogyasztó terhére kizárólag a szerződés megkötése, módosítása és a fogyasztóval való kapcsolattartás során közvetlenül a fogyasztó érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben a fogyasztóra áthárítható módon felmerült költséget állapíthat meg és módosíthat - annak növekedésével arányosan - a fogyasztó számára hátrányosan. A költségek forintban kerülnek meghatározásra és felmerülésükkor módosíthatók. A Bank a kamaton kívül díjfizetését - ide nem értve a hitel folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint a fogyasztó általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében a évi CLXII. törvény szerint megállapítható díjat - a hitelszerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. A díjat a Bank évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. A szerződés szerint százalékos arányban meghatározott díjak a hitel pénznemében, a tételesen meghatározott díjak és költségek pedig csak forintban állapíthatók meg.amennyiben a feltételek változása a kamat-, díj- vagy költségelem csökkentését teszi indokolttá, a Bank azt kötelezően érvényesíti. A kamatfeltételek módosítása esetén a Bank a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal írásban tájékoztatja a fogyasztót az új kamatperiódusban alkalmazott kamat/kamatfelár mértékéről, valamint a módosítást követően fizetendő törlesztő részletek várható összegéről és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. A kamaton kívüli költségek és díjak módosítása esetén a módosítás hatályba lépését megelőző legalább 30 nappal közli a Bank az Ügyféllel a változást (módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét és a törlesztéssel kapcsolatos fenti tájékoztatást). Állami kamattámogatással nyújtott kölcsön esetén a kamatot, díjat, költséget érintő módosítást a Bank a módosítás hatálybalépést megelőzően legalább 15 nappal Hirdetményben teszi közzé. Referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén referencia-kamatláb változásáról a Bank rendszeres tájékoztatást nyújt honlapján (www.mohacsitakarek.hu) valamint ügyfélszolgálati helyiségeiben. A módosításokkal kapcsolatos tájékoztatókat elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a Bank az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé teszi Jelzáloghitel esetén az Ügyfél írásban kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását, a kérelem alapjául szolgáló körülmények pontos megjelölésével. Amennyiben a Bank hozzájárul a futamidő meghosszabbításához és arra öt éven belül nem került sor, a Bank a futamidő meghosszabbításáért semmilyen díjat, költséget vagy jutalékot nem számít fel. Amennyiben az Ügyfél jelzálogkölcsöne tekintetében legalább kilencven napos késedelembe esett, ugyancsak írásban kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Amennyiben a Bank a kérelemnek helyt ad, a futamidő meghosszabbításáért díjat, költséget vagy jutalékot nem számít fel. 12

13 8. A teljesítés elszámolása; a késedelem és jogkövetkezményei; előteljesítés, THM 8.1. A Bank az Ügyfél által utalt, illetőleg a pénztáránál befizetett összegeket elsősorban a költségekre, azután a (késedelmi és ügyleti) kamatokra végül a főtartozásra (tőketartozásra) számolja el. Amennyiben az Ügyfélnek több jogviszony (szerződés) alapján több tartozása állna fenn a Bank felé, úgy az Ügyfél által teljesített befizetések elsősorban a fennálló és esedékessé vált valamennyi költség, majd összes kamat és végül a tőketartozások kiegyenlítésére kerülnek elszámolásra. Ennek megfelelően az Ügyfél tőketartozása a befizetésekkel mindaddig nem csökken, míg bármelyik jogviszonyból az Ügyfélnek esedékessé vált költség vagy kamattartozása áll fenn a Bank felé 8.2. Törlesztési késedelem esetén a Bank az esedékessé (hátralékossá, illetőleg lejárttá) vált tartozás után a teljes hiteldíjon, valamint a felszólítás (felmondás) költségein felül évi 6 % késedelmi kamatot is felszámít Amennyiben az Ügyfél a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Bank a kölcsönt azonnali hatállyal felmondhatja, a fennálló kölcsöntartozást egy összegben visszakövetelheti és igényét szükség szerint bírósági úton érvényesítheti Fogyasztóval kötött lakáscélú kölcsönszerződés esetében a szerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően a Bank az Ügyfél nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számít fel a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben. Amennyiben a fogyasztóval kötött lakáscélú kölcsönszerződés deviza alapú, és a szerződés a szerződés felmondása bekövetkezésekor a fennálló tartozás összegének forintban történő meghatározását írja elő, a Bank az Ügyfél nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot a felmondás napján érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó mértékben nem számít fel Az Ügyfél minden esetben élhet a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésével. A Bank jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos és objektíve indokolt költségeinek megtérítésére, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített. Fogyasztóval kötött jelzáloghitelek előtörlesztése esetén nem illeti meg a Bankot az előtörlesztési díj, ha a fogyasztó fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző 12 hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. Lakáscélú jelzáloghitelek előtörlesztése esetén nem illeti meg a Bankot az előtörlesztési díj a szerződéskötést követő 24 hónap eltelte után teljesített első elő- vagy végtörlesztés esetén, kivéve, ha az elő- vagy végtörlesztés más hitelintézet által folyósított kölcsönből történik vagy az előtörlesztett összeg meghaladja a szerződéses összeg felét. Nem illeti meg a Bankot az előtörlesztési díj, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történik. 13

14 8.6. A Bank a fogyasztóknak nyújtott hitelek esetében kiszámolja a teljes hiteldíj mutatót (THM). A THM számításánál figyelembe kell venni a fogyasztó által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat, valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Bank számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a hitelező előírja. Ilyen költségnek minősülnek különösen az alábbiak: a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díja, építésnél a helyszíni szemle díja, a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a Bank előírja az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették, ingatlan nyilvántartás eljárás díja, biztosítás és garancia díjat, kivéve: jelzáloghitel esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítási díja. A THM számításánál nem vehető figyelembe: a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége a késedelmi kamat egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, a közjegyzői díj, a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a Bank nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött hitelszerződésben egyértelműen és külön feltüntették A THM értékének meghatározására a következő képletet kell alkalmazni: C k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, D l : az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, t k : az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t 1 = 0, s l : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. A képlet alkalmazásakor: a felek által különböző időpontokban teljesített törlesztések és folyósítások összege és azok teljesítési ideje eltérő lehet, a kezdő időpont az első hitelfolyósítás időpontja; hitelkártya esetén a kezdő időpont a hitelező által nyilvánosan meghirdetett elszámolási időszak első napja, a kiszámítás során használt időtartamokat években vagy töredékévekben kell kifejezni, 14

15 egy évet 365 napból (vagy szökőév esetén 366 napból), 52 hétből vagy tizenkét egyenlő hosszúságú hónapból állónak kell tekinteni, egy ilyen hónapot 30,41666 napból állónak kell tekinteni, függetlenül attól, hogy szökőévről van-e szó, a számítás eredményét %-os formában, legalább egy tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni. A THM számításánál azt kell figyelembe venni, hogy a hitelszerződés a szerződés szerinti futamidő alatt a szerződés szerint kerül teljesítésre. Ha a THM meghatározásához szükséges feltételek a hitelszerződésben nem szerepelnek vagy a hitelszerződést megelőző tájékoztatásnál és a kereskedelmi kommunikáció során nem ismertek, a THM-et a 8.8. pontban meghatározott feltételek figyelembevételével kell kiszámítani A THM számításánál a következő módszert kell alkalmazni: ha a hitelszerződés nem határozza meg a hitel lehívásának időpontját, a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak kell tekinteni ha a hitelszerződés alapján a kamat és más díj mértéke változó, de azok mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig olyan határozatlan idejű hitelszerződés esetén, amely nem minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek, a THM kiszámításánál a hitel futamidejét az első lehívás időpontjától számított egy évnek, a tőke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartozások megfizetését az utolsó részlettel együtt történő teljesítésének kell tekinteni, - ha a fogyasztó az első lehívás után egy hónappal kezdi el törleszteni a tőkét egyenlő havi részletekben vagy a tőketartozást minden egyes fizetési időszakban egyetlen részletben teljes összegben vissza kell fizetni a teljes tőkeösszeg egymást követő lehívásait és visszafizetéseit egy éves időszakra vonatkozóan kell figyelembe venni, vagy a kamatokat és más díjakat a lehívásoknak és visszafizetéseknek megfelelően és a hitelszerződésben foglaltak szerint kell figyelembe venni olyan hitelszerződés esetén, amely nem minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek és nem tartozik az előző pont hatálya alá, a THM kiszámításánál - ha a tőketörlesztés időpontja vagy összege nem állapítható meg - a törlesztést a hitelszerződésben meghatározott legkorábbi időpontban és a hitelszerződésben meghatározott legalacsonyabb összegben történő megvalósulással kell figyelembe venni, vagy - ha a hitelszerződés megkötésének időpontja és az első lehívás időpontja nem ismert - az első lehívás időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amelytől számítva a legrövidebb idő telik el a fogyasztó első törlesztésének időpontjáig fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén, ha a hitel időtartama nem ismert, a hitel futamidejét három hónapnak kell tekinteni és ha a hitelszerződésnek feltétele egy meghatározott összeg meghatározott időközönként a fizetési számlán történő jóváírása, a THM-et akként kell kiszámítani, hogy ez az összeg - vagy a befizetendő minimumösszegre vonatkozó előírás esetén a minimumösszeg - a hitelszerződésben meghatározott időközönként jóváírásra kerül úgy, hogy első alkalommal a lehívás után 15

16 egy teljes időszakkal kerül jóváírásra, ezt követően pedig minden alkalommal lehívásra kerül a hitelkeretből rendelkezésre álló rész; nem feltétele egy meghatározott összeg meghatározott időközönként a fizetési számlán történő jóváírása, a THM-et akként kell kiszámítani, hogy a teljes hitelösszeg a hitelszerződés teljes időtartamára lehívásra kerül, a fizetési számlán a futamidő során nem történik jóváírás és a teljes tőke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartozás visszafizetésére egy összegben kerül sor a futamidő végén; ha a törlesztés időpontja vagy összege a hitelszerződés vagy az előző három pontban meghatározott feltételek alapján nem állapítható meg, a THM-et akként kell kiszámítani, hogy a kamatfizetés a tőketörlesztéssel együtt történik, az egy összegben meghatározott, kamatnak nem minősülő díj megfizetésére a szerződés megkötésekor kerül sor, a több részletben fizetendő kamatnak nem minősülő díj az első tőketörlesztés időpontjától rendszeres időközönként kerül kifizetésre és a kifizetések összegei - ha ezek összegszerűen nem ismertek - egyenlő összegek, és a fogyasztó az utolsó részlettel együtt kifizeti a tőke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartozásokat ha a hitelszerződés különböző módokat biztosít a lehívásra, amelyekhez eltérő kamatok és díjak kapcsolódnak, a teljes hitelösszeget az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módra alkalmazandó legmagasabb kamatra és díjjal kell figyelembe venni ha a hitelszerződés szerint a fogyasztó szabadon hívhatja le a hitelt, de a szerződés a lehívás különböző módjainál összegre és időtartamra vonatkozó korlátokat tartalmaz, a hitelt a legkorábbi időpontban lehívottnak kell tekinteni a korlátok figyelembevételével ha a hitel legmagasabb összegéről még nem állapodtak meg, azt Ft-nak kell tekinteni ha a hitelszerződés szerint a hitel kamata az első időszakra rögzített kamat, ezt követően új kamatot fognak megállapítani, amit rendszeres időközönként hozzáigazítanak a mutatóhoz, a rögzített kamatozású időszakot követően a megállapodás szerinti mutatónak a THM kiszámításakor érvényes értékén alapuló kamattal, mint változatlan kamattal kell számolni ha a hitelező egy korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő, kedvezményes kamatot és díjat számol fel, a THM kiszámításakor érvényes kamatot és díjat kell figyelembe venni a hitelszerződés teljes időtartamára a THM értékének meghatározásakor A fogyasztó által lakás, illetőleg üdülő, vagy egyéb ingatlan vásárlására, építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére és közműfejlesztésre igénybe vehető kölcsönök, valamint szabad felhasználású jelzáloghitelek esetén a fenti képleteket az alábbiak figyelembevételével kell számítani: állami kamattámogatással nyújtott jelzáloghitelnél az állam által átvállalt összeget nem kell figyelembe venni a támogatás jogszabályban meghatározott időtartamáig, az ingatlan készültségi fokának függvényében szakaszosan, de előre nem meghatározható időpontokban folyósított jelzáloghitel esetén úgy kell tekinteni, hogy az egész hitel az első hitelfolyósítás időpontjában kerül kifizetésre, 16

17 az ingatlan készültségi fokának függvényében, de előre nem meghatározható időpontokban tartott helyszíni szemléknél úgy kell tekinteni, hogy a helyszíni szemlék várható díja az első hitelfolyósítás időpontjában kerül kifizetésre, ha a hitelező a jelzáloghitelt vagy az ingatlanon alapított önálló zálogjogot egy jelzálog- hitelintézetnek adja el, az eladásig terjedő időszakot 2 hónapnak kell tekinteni, ha a helyszíni szemlék száma előre nem határozható meg, két szemle díját kell figyelembe venni Lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált jelzáloghitel esetén (kompakt szerződések) a THM érték meghatározásakor a fogyasztó által a lakástakarékpénztárnak teljesített befizetéseket a fogyasztó szerződése szerinti gyakorisággal figyelembe kell venni azzal, hogy azok esedékességének napjaként a Banknak járó törlesztés esedékességének napját kell tekinteni. A lakás-takarékpénztártól történő hitelfelvétellel a THM számítása során nem kell számolni, a lakás-takarékpénztárnak fizetendő számlanyitási díjnak a megtakarítási részre eső összegét kell figyelembe venni Deviza alapú hitel esetén a képletnél a hitelező és a fogyasztó által teljesített fizetéseket forintban kell számításba venni: a hitelszerződésben rögzített THM számításánál a Banknál alkalmazott, a hitelszerződés megkötését megelőző 30. napnál nem régebbi devizaárfolyam figyelembe vételével, a Bank üzlethelyiségeiben kifüggesztett üzletszabályzatban, nyilvános tájékoztatóban, ajánlattételben, ill. a kereskedelmi kommunikációban szereplő THM számításánál a Banknál alkalmazott, tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján érvényes devizaárfolyam figyelembe vételével. Deviza alapú hitel esetén a hitelszerződésben fel kell tüntetni, hogy a THM meghatározása a forint fizetések vagy a kölcsön devizanemében teljesített fizetések alapján történt-e, továbbá a fizetések más devizanemre történő átszámításánál figyelembe vett devizaárfolyam érvényességének napját. Fogyasztóval kötött deviza- vagy deviza alapú lakáscélú jelzáloghitelek esetében a folyósítás, a havi törlesztő részlet, a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének kiszámítása a Bank által megállapított, saját deviza-középárfolyamon, az esedékesség napján történik A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben meg kell adni. A kereskedelmi kommunikációban a THM értékét az alábbi feltételekkel nyújtott, egyenletes törlesztésű hitelre kell meghatározni: a lakás-takarékpénztár által nyújtott hitelnél a hitel összege 1 millió forint, futamideje 5 év, más hitelező által nyújtott jelzáloghitelnél a hitel összege 5 millió forint, futamideje 20 év, hitelkártya és fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a hitel összege forint, 1 millió forintos összeghatárig nyújtott - az a)-c) pontba nem tartozó - hitelnél a hitel összege forint, futamideje 3 év, 17

18 1 millió forint feletti - az a)-c) pontba nem tartozó - hitelnél a hitel összege 3 millió forint, futamideje 5 év. Nem egyenletes törlesztésű hitelnél is alkalmazni kell a fenti feltételeket, de ebben az esetben az eltérő törlesztési módot feltűnő módon jelezni kell A Bank a fogyasztót a szerződés aláírása előtt a évi CLXII. törvény 1. számú melléklete szerinti formanyomtatvánnyal tájékoztatja többek között a legalább egy tizedes jegy pontossággal számított THM értékéről, amelyet a THM számításnál figyelembe vett valamennyi feltétel alkalmazásával egy reprezentatív példán keresztül értelmez. A fogyasztóval kötött hitelszerződés tartalmazza többek között az ilyen módon kiszámított THM-et a hitelszerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatva, annak kiszámításánál figyelembe vett valamennyi feltételével. 9. A kölcsön felmondása A 8.3. pontban meghatározott eseten kívül a Bank felmondhatja a hitel/kölcsönszerződést, ha a) az Ügyfél körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az Ügyfél felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; b) az Ügyfél a hitelezőt megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; c) az Ügyfél fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét. Fentieken túl a Bank felmondhatja a kölcsönszerződést, ha a) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra való fordítása lehetetlen, vagy az Ügyfél a kölcsönösszeget nem erre a célra használja fel; b) az Ügyfél a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; c) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az Ügyfél a hitelező felszólítására nem egészíti ki; vagy d) az Ügyfél a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását felszólításra sem pótolja. A Bank jogosult a hitel/kölcsönszerződést az Ügyfél megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az Ügyfél megfelelő biztosíték nyújtására nem képes. Fogyasztóval kötött szerződés esetében a kamat/kamatfelár Ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén a referencia kamatláb változásának kivételével az Ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt (legalább a kamatperiódus lejártát megelőző 60 nappal közölt írásbeli jognyilatkozattal) jogosult a szerződés költség- és díjmentes felmondására. A felmondás érvényességéhez szükséges, hogy a fogyasztó a fennálló tartozását a Banknak legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján megfizesse. 10. A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos adatkezelési szabályok A Bank a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére adós nyilvántartási célból a biztonságosabb működés és a hitelezési kockázat csökkentése érdekében adatokat szolgáltat. 18

19 10.2. A Bank a KHR részére átadja annak a természetes személynek/vállalkozásnak a 10.3./10.6. pontja szerinti referencia adatait, aki - hitel és pénzkölcsön nyújtására, - pénzügyi lízing, - elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, - kezesség és bankgarancia vállalására, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalására irányuló szerződést kötött. A Bank az adatok KHR-be történő átadását megelőzően írásban nyilatkoztatja a természetes személy ügyfelet, hogy hozzájárul-e adatainak KHR-ből történő, más pénzügyi szervezet általi átvételéhez. Amennyiben az ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, úgy ennek tényét is rögzíti a KHR. A hozzájárulás a szerződés időtartama alatt bármikor szabadon módosítható. A pontban meghatározott esetekben a természetes személy ügyfél hozzájáruló nyilatkozatára nincs szükség A Bank a természetes személyek alábbi adatait adja át a KHR részére: - azonosító adatok: név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) száma vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; - a szerződés adatai: a szerződés típusa, azonosítója (száma), a szerződés megkötésének/lejáratának/megszűnésének időpontja, ügyféli minőség (adós, adóstárs), a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme Amennyiben a természetes személy a szerződésben vállalt kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll, a Bank a pontban meghatározott adatokon kívül az alábbi adatokat adja át a KHR részére: - jelen pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja; - jelen pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontjának fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; - a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja; - a követelés másik pénzügyi szervezet részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés; - előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, devizaneme; - fennálló tőketartozás összege és devizaneme Amennyiben a természetes személy szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatokat közöl és ez okirattal bizonyítható, vagy hamis/hamisított okiratok használata miatt a bíróság jogerős határozatában a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: évi IV. törvény) ában vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény (a 19

20 továbbiakban: Btk.) 342., 343., 345. és ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg, a Bank a pontban meghatározott adatokon kívül az alábbi adatokat adja át a KHR részére: - az igénylés elutasításának időpontja, indoka; - okirati bizonyítékok; - jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma A Bank a vállalkozások alábbi adatait adja át a KHR részére: - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzék szám, vagy egyéni vállalkozó igazolvány szám, adószám. - szerződésre vonatkozó adatok: szerződés típusa és azonosítója (száma), szerződés megkötésének/lejáratának/megszűnésének időpontja, a szerződés megszűnésének módja, szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme Amennyiben a vállalkozás a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt, a Bank a pontban meghatározott adatokon kívül az alábbi adatokat adja át a KHR részére: - jelen pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja; - jelen pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontjában fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; - a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege; - a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja; - a követelés más pénzügyi szervezet részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés; - előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint devizaneme; - fennálló tőketartozás összege és devizaneme A KHR rendszer a természetes személyekre és a vállalkozásokra vonatkozó azonosító adatokat a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződéses jogviszony megszűnésének időpontjáig, a és a pontban meghatározott esetben az adatátadás időpontjától számított ötödik év végétől számított 5 évig, a pontban meghatározott esetben az adatátadástól számított 5 évig kezeli és tartja nyilván. Az öt év letelte után az adatok véglegesen és vissza nem állítható módon törlésre kerülnek a KHR rendszerből Amennyiben a természetes személy a pont szerinti késedelmes tartozását teljesíti, a teljesítéstől számított 1 év letelte után az adatok véglegesen és vissza nem állítható módon törlésre kerülnek a KHR rendszerből A Bank a KHR részére történő adatszolgáltatás során a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR törvény) előírtaknak megfelelően jár el és biztosítja bárki részére, hogy a róla nyilvántartott adatokba való betekintési jogát a Bank közvetítésével gyakorolja. Az adatokat a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. 20

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/34/2015. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága a szabályzatot a 2015. június 24-i ülésén az 5-23/2015. számú határozatával megtárgyalta és elfogadta.

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hirdetmény Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.február 1-től Kiadva: Otthonteremtési támogtásra vonatkozó

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben