SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA május 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31."

Átírás

1 SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési forgalom lebonyolításának engedélye Pénzváltási tevékenység engedélyezése: Mőködési engedély felülvizsgálata Engedély a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére. Letéti szolgáltatás üzletszerő végzése: Engedély a pénzügyi szolgáltatás ügynök igénybe vételével történı végzésére az FHB-val kapcsolatban: Kezesség és bankgarancia vállalás: Tevékenységi kör az egyesülést követıen: Követelések megvásárlása (faktoring ügylet): 110/1996. július 11. BAF határozat 11/1997.(01.21.) sz. ÁPTF határozat 658/1997.(10.16.) sz. ÁPTF határozat 940/1997/F. sz. ÁPTF határozat 1335/1998.(07.14.) sz. ÁPTF határozat I-929/2000.(09.19.) sz. PSZÁF határozat I-1069/2000.(11.08.) sz. PSZÁF határozat I-1149/2002.(06.19.) sz. PSZÁF határozat I-2474/2002.(11.13.) sz. PSZÁF határozat I-2132/2004.(09.14.) sz. PSZÁF határozat

2 A HITELSZÖVETKEZET ADATAI ÉS SZERVEZETE A Hitelszövetkezet neve: Széchenyi István Hitelszövetkezet Székhelye: Zalaegerszeg Címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u A Hitelszövetkezet megalakulása: Alakuló közgyőlés: december 18. Alapszabály jóváhagyása: december 18. Alapító vagyon: e Ft Jegyzett tıke: Statisztikai szám: Adószám: Mőködési engedély idıpontja: július 11. megegyezik a Zala Megyei Bíróság, mint cégbíróság által vezetett cégjegyzékben jegyzett tıkeként nyilvántartott összeggel Az állami törvényességi felügyeletet gyakorló szerv neve: Zala Megyei Cégbíróság Cím: Zalaegerszeg, Várkör 2. Cégbírósági bejegyzés: július 30. Cégjegyzékszám: A Hitelszövetkezet számlaszáma: Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt) 3. (1) és (2) bekezdés szerinti tevékenységi besorolás: (1) bekezdés a.) betét győjtése és más visszafizetendı pénzeszköz saját tıkét meghaladó mértékő nyilvánosságtól történı elfogadása b.) hitel- és pénzkölcsön nyújtása d.) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása f.) kezesség és bankgarancia vállalás g.) valutával, devizával- ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára történı kereskedelmi tevékenység h.) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) j.) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás (2) bekezdés a.) pénzváltási tevékenység, az MNB által kiadott engedély szerint A Hitelszövetkezet a pénzváltási tevékenység kivételével a fenti pénzügyi szolgáltatásokat és kiegészítı pénzügyi szolgáltatásokat kizárólag saját tagjai körében végezheti. Vezetı állású személyek: - Igazgatóság elnöke - Felügyelı Bizottság elnöke - Ügyvezetık

3 A Széchenyi István Hitelszövetkezet Fiókjai: Zalaegerszeg Központ Zalaegerszeg Fiók Keszthely Fiók Zalaszentgrót Fiók Nagykanizsa Fiók Lenti Fiók Budapest Fiók Sopronkövesd Fiók Üdülés, oktatás célú létesítmények Cím 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u Zalaegerszeg, Kossuth L. u Keszthely, Kossuth L. u Zalaszentgrót, Nefelejcs u Nagykanizsa, Király u Lenti, Kossuth L. u Budapest, Madách u Sopronkövesd, Kossuth L. u Kustánszeg, Dózsa Gy. u Balatonfenyves, Vas Gereben u. 19. Fiókvezetı Kovácsné Valent Krisztina Pogány Andrea Mónika Szıke Sándor Erdei László Párizs Árpád 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA Az Üzletszabályzat a Hitelszövetkezet és ügyfelei - egyben tagjai - között létrejövı bankügyletek általános feltételeit tartalmazza. Rendelkezései a szerzıdı felekre külön kikötés nélkül is kötelezıek, de azoktól az egyes szerzıdésekben a felek közös megegyezéssel el is térhetnek. A Hitelszövetkezet az üzleti egységei által kínált üzleti szolgáltatások körét a Hitelszövetkezet az üzlethelyiségekben kifüggesztett hivatalos tájékoztató útján teszi közzé Az Üzletszabályzat alkalmazásában ügyfél az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság vagy más szervezet, aki a Hitelszövetkezet tagja és akinek részére a Hitelszövetkezet a tevékenységi körébe tartozó pénzintézeti szolgáltatást nyújt A Hitelszövetkezet tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok kereti között - elsısorban a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV.tv.), a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény szerint, a szövetkezetekrıl szóló évi X. törvény szerint, valamint a bankügyletekre vonatkozó hatályos jogszabályok, nemzetközi szerzıdések, szabványok szerint végzi A Hitelszövetkezet és az ügyfelei között létrejövı jogviszony tartalmát az egyes szerzıdések határozzák meg. Az egyes szerzıdésekben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat és a Hirdetmények feltételei az irányadók! 1.4. Az Üzletszabályzat nyilvános, az ügyfelek számára nyitva álló hitelszövetkezeti üzlethelyiségekben, azok hivatalos üzleti óráiban bárki megtekintheti. A Hitelszövetkezet az ügyfél kívánságára az Üzletszabályzatot - díjtalanul - köteles átadni A Hitelszövetkezet az ügyfeleivel megkötött szerzıdésekben és a megbízásokban vállalt kötelezettségeinek teljesítése során minden intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy tevékenysége megfeleljen azoknak a követelményeknek, melyek egy hitelintézettel szemben az adott helyzetben támaszthatóak. 3

4 1.6. A Hitelszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erıhatalom, belföldi, vagy külföldi hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes teljesítése miatt következett be. 2. A HITELSZÖVETKEZET ÜZLETI KAPCSOLATAINAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYA 2.1 Tájékoztatás, együttmőködés A Hitelszövetkezet csatlakozott a Magatartási Kódexhez. Mint a kódexet aláíró a Hitelszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a Kódex elıírásait az ügyfelekkel szembeni magatartásában, továbbá belsı üzletmenetében a Kódex és a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint érvényesíti A Hitelszövetkezet üzletszabályzatát jogosult módosítni új pénzügyi szolgáltatások bevezetése vagy meglévı szolgáltatások megszüntetése, módosítása esetén A Hitelszövetkezet az üzletszabályzat módosításáról, passzív üzletágat érintıen annak hatályba lépése elıtt legalább 15 nappal korábban, aktív üzletágat érintıen, annak hatályba lépése elıtt legalább 60 nappal korábban Hirdetmény útján értesíti ügyfeleit. Amennyiben az ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt elfogadottnak kell tekinteni Az Üzletszabályzat módosítása a hatálybalépéstıl kezdve vonatkozik a hatályban lévı szerzıdésekre Amennyiben az ügyfél a módosítást nem fogadja el, a Hitelszövetkezet jogosult az Ügyféllel korában megkötött szerzıdéseit az egyes szerzıdésekben meghatározott határidıvel, ill. ennek hiányában 15 napos határidıvel felmondani. A felmondás ideje alatt a szerzıdés eredeti feltételek szerint él tovább A Hitelszövetkezet és az ügyfél a kölcsönös együttmőködés követelményeinek megfelelıen egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentıs körülményekrıl, tényekrıl, az ügylettel összefüggı, egymáshoz intézett kérdésekre idejében válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változtatásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselıjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat érintı minden egyéb változásról. Az Ügyfél által tett bejelentés mindaddig hatályos, amíg a változást az ügyfél írásban be nem jelenti Az ügyfél köteles minimum 15 naptári napon belül értesíteni a Hitelszövetkezetet, ha nem érkezett meg idıben valamely általa a Hitelszövetkezettıl várt értesítés. E kötelezettség elmulasztásának következményei az ügyfelet terhelik Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette, és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 15 naptári napon belül nem érkezett észrevétel vagy kifogás Az ügyfél a Hitelszövetkezettel kötött szerzıdések alapján fennálló követeléseit - a Hitelszövetkezet írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik személy részére nem ruházhatja át Az ügyfél köteles megadni minden, a személyével és az ügylettel összefüggı adatot, felvilágosítást, amelyet a Hitelszövetkezet döntéshez, az ügylet vagy az ügyfél megítéléséhez, a fennálló kockázatok figyelemmel kíséréséhez szükséges Minden olyan ügyfél, akivel szemben a Hitelszövetkezet kockázatot vállalt köteles a HSZ rendelkezésére bocsátani éves letéti mérlegét, eredmény kimutatását, a mérleg kiegészítı mellékletét, fıkönyvi kivonatát, valamint az ehhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést. A kötelezettség megszegése súlyos szerzıdésszegésnek minısül. 4

5 2.2. Kézbesítés, írásbeliség A Hitelszövetkezet az ügyfél részére szóló szerzıdéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, amelyet az ügyfél megadott részére. Ilyen cím hiányában a Hitelszövetkezet az ügyfél általa ismert címére, illetve telephelyére küldi az iratokat. Házibank küldések esetén ilyen címnek tekintendı az FTP tárhely is A Hitelszövetkezet az ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket általában nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Hitelszövetkezet birtokában van, vagy pedig ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja. Ez a szabály nem vonatkozik a szerzıdési ajánlatokra és azon küldeményekre, amelyek átvételéhez jogkövetkemény főzıdik, azokat minden esetben tértivevényes küldeményként kell postára adni A szokásos postai idı elteltével a Hitelszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az ügyfél megkapta A Hitelszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, amit a Hitelszövetkezet erre a célra megadott az ügyfél részére Az írásos küldemények érkezésére a Hitelszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A Hitelszövetkezet az ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételérıl Mind a Hitelszövetkezet, mind az ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerzıdéseket köteles írásba foglalni, illetve írásban megerısíteni A telefonon vagy más, nem írásos formában megtörtént közlés visszaigazolása esetén a másik fél azonnal köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést Az ügyfél felel minden olyan kárért, amely a telefon-, távíró, telex, vagy internetes kapcsolat során elıforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, kivéve, ha a kár bizonyítottan a Hitelszövetkezet hibájából ered A Hitelszövetkezet évente legalább egy alkalommal, valamint a szerzıdés lejáratakor egyértelmő, közérthetı és teljes körő írásbeli kimutatást, kivonatot köteles küldeni az ügyfél részére.(hpt 206. (l) bekezdés) A számláról megküldött kimutatást - a szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában elfogadottnak kell tekinteni, ha az ügyfél a kézbesítéstıl számított 15 napon belül írásban nem emelt kifogást, (ez nem érinti a követelés érvényesíthetıségét.) A Hpt. 60 napos határidıt említ, ha az üzletszabályzat, vagy a felek szerzıdése eltérı rendelkezést nem tartalmaz. (Hpt (2) bekezdés) Az ügyfél saját költségére a kérést megelızı 5 évben végrehajtott egyedi ügyletekrıl kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást az HSZ legkésıbb 90 napon belül köteles az ügyfélnek írásban megküldeni (Hpt (3) bekezdés). 5

6 2.3. Képviselık, meghatalmazottak Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében a Hitelszövetkezet köteles meggyızıdni az ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról, üzleti tárgyalások folytatása vagy megbízások teljesítése elıtt kérheti a képviseleti jog megfelelı igazolását Bármelyik fél jogosult a hozzá bejelentett képviselıket és az ı aláírásukat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés meg nem érkezett Az ügyfél a Hitelszövetkezet képviselıjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az ügyfél részére a Hitelszövetkezet szervezeti egység vezetıje vagy annak megbízottja írásban megnevez Kamatok, jutalékok, díjak Az ügyfél a Hitelszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, illetve díjat fizet, a Hitelszövetkezet az ügyfél által elhelyezett pénzeszköz után a szerzıdésben meghatározott kamatot fizet. A szolgáltatás teljesítése során felmerült költségek, (postaköltség, tranzakciós díj, prolongálás, ügyvédi díj) az esetleges hatósági eljárás költségei, illetékek, az ügyfelet terhelik. Ha a Hitelszövetkezet a fogyasztóval devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett lakáscélú hitel vagy kölcsönszerzıdést köt, akkor a havonta esedékessé váló törlesztı részlet, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének kiszámítása az esedékesség napján a Hitelszövetkezet által jegyzett és közzétett deviza eladási árfolyam alapján történik A Hitelszövetkezeti szolgáltatások ellenértékének konkrét mértékét elsısorban a szerzıdések tartalmazzák. Olyan szolgáltatás tekintetében, amelyekrıl illetve amelyek ellenértékérıl a szerzıdés nem rendelkezik, a Hitelszövetkezet Hirdetményei az irányadók. A Hirdetmények megtekinthetık a Hitelszövetkezet valamennyi üzleti helyiségében. További tájékoztatási lehetıségként a Hitelszövetkezet honlapján is közzéteszi Hirdetményeit. A kondíciós listától vagy Hirdetménytıl eltérı feltételeket, körülményeket a Hitelszövetkezet és az ügyfél az egymással kötött szerzıdésben rögzíti Az egyes szerzıdésekben rögzített kamatok, jutalékok, díjak a szerzıdés fennállása alatt, egyoldalúan csak a szerzıdésben rögzített módon változhatnak. Fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerzıdés esetén a szerzıdés az ügyfél számára kedvezıtlenül nem módosítható, kivéve a kamat tekintetében, kormányrendeletben meghatározott esetekben, feltételekkel és módon, amennyiben azt a jegybanki alapkamat, a refinanszírozási kamatlábak, a pénzpiaci indexek, a hitelszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása, a szabályozói környezet, illetve a hitelkockázat kormányrendeletben meghatározott változása indokolja Egyoldalú szerzıdés módosítás indokai: a) Jogszabályi és pénzpiaci feltételek változása A Hitelszövetkezet tevékenységére, mőködési feltételére vonatkozó, vagy azt érintı jogszabály megváltozása. Jegybanki rendelkezés, vagy hitelszövetkezetekre kötelezı egyéb szabályzók megváltozása. Hitelszövetkezetet érintı közteher fizetési kötelezettség megváltozása. Kötelezı tartalékolási szabályok kedvezıtlen változása. Állami kamattámogatások változása. A Hitelszövetkezet forrásköltségeinek változása. Jegybanki alapkamat változása (ideértve a repo és betéti kamatokat is!) A pénzpiacon bekövetkezı forrásköltségek változása. A pénzpiacon bekövetkezı forrásszerzési lehetıségek változása. Tıke- és pénzpiaci kamatlábak változása. Bankközi hitelkamatok változása. SWAP és egyéb hozamgörbék egymás képest történı változása. Éven túli lejáratú állampapírok hozamának változás. b) Banki mőködési feltételek változása 6

7 Kockázati tényezık változása Az ügyfél hitelképességének változása A biztosítékok értékében bekövetkezett változás Hitelszövetkezet kockázati kamatfelárának emelkedése Mőködési költségek emelkedése Az ügyfél banki minısítésének változása Az ügylet bank által számított kockázatának változása Az ügyfél késedelmes teljesítése Az egységesített betéti kamatláb és a teljes hiteldíj mutatót a 82/2010. (III.25.) Korm. sz. rendelet szerint számítjuk ki és tesszük közzé Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén elsısorban a szerzıdésben, ennek hiányában a jogszabályban megjelölt mértékő késedelmi kamatot kell fizetni. Fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerzıdés esetében (deviza alapú esetében is) a szerzıdés felmondását követı kilencvenedik napot követıen a fogyasztó nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot a Hitelszövetkezet nem számít fel a felmondás napját megelızı napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben Az ellenérték megfizetése - a szerzıdés eltérı kikötése hiányában - utólag, minden hónapot követı elsı munkanap esedékes. Ha azonban a díjfizetés alapjául szolgáló szerzıdés bármely ok miatt a hónap közben részben vagy egészben lejár, törlesztésre kerül vagy megszőnik - az esedékesség napja az utóbbi idıpont Az ellenérték megfizetése a Hitelszövetkezet számlájára átutalással illetve pénztárba befizetéssel történik A Hitelszövetkezet az üzleti kamatokat a naptári napok szerinti módszert alkalmazva a következı képletek alapján számítja ki: - betétek esetén: - hitelek esetén: tıke x % x napok száma tıke x % x napok száma Azokat a díjakat, jutalékokat, amelyek idıtartamtól függetlenek, a Hitelszövetkezet a szerzıdésben, vagy a vonatkozó Hirdetményekben megállapított módon számítja és számolja el Egységesített betéti kamatláb mutató: A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és a közzétételérıl szóló 82/2010.(III.25.) Kormányrendelt rendelkezése alapján a hitelintézeteknek az üzletszabályzatban az egyes általa kínált betéti szerzıdések esetében rögzített kamatszámítási módszeren kívül az egységesített betéti kamatláb mutatót (EBKM) is ki kell számítani. Ha a betét lejáratáig hátralévı lekötési idı 365 napnál kevesebb, az EBKM kiszámítására az alábbi képletet kell alkalmazni: (k+bv)i Elhelyezett betét = 1+r*(t i /365) n i=1 7

8 Ahol n = kamatfizetések száma r = az EBKM értéke t i = a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma (k+bv)i = az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetésének összege Az EBKM kiszámításához a következı képletet kell alkalmazni, ha lejáratig hátralévı futamidı legalább 365 nap: (k+bv)i Elhelyezett betét = (1+r) (t i /365) n i=1 Ahol n = kamatfizetések száma n = az EBKM értéke t i = a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma (k+bv)i = az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege Az EMKM mértékét a rövidítés feltüntetésével, két tizedes pontossággal kell szerepeltetni. Ha a betéti kamatláb a szerzıdés alapján változó kamatláb, de annak mértéke az EBKM számításnál nem határozható meg, az EBKM számításánál az utolsó ismert kamatláb kerül alkalmazásra a betéti szerzıdés lejáratáig. A mutató számításánál a szerzıdés szerinti lekötési idı kerül figyelembevételre A teljes hiteldíj mutató (THM) a különbözı ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelı tájékoztatására szolgál. A 83/2010.(III.25.) Kormányrendelet rendelkezése alapján számítjuk. A THM a következı költségeket tartalmazza: A teljes hiteldíj mutató (THM) számításánál figyelembe kell venni a fogyasztó által a hitelszerzıdés és a lízingszerzıdés (a továbbiakban együtt: hitelszerzıdés) kapcsán fizetendı összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a hitelezı vagy a lízingbe adó (továbbiakban együtt: hitelezı) számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerzıdés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a hitelezı elıírja, ideértve különösen: - a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díját, - építésnél a helyszíni szemle díját, - a számlavezetés és készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési mőveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket (kivéve a számlavezetés és a készpénz helyettesítı fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési mőveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a hitelezı nem írja elı az adott hitelszerzıdéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerzıdésben egyértelmően és külön feltüntették) - a hitelközvetítınek fizetendı díjat, - az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját, valamint - a biztosítás és garancia díját (jelzáloghitel esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítás díját a THM számításnál nem kell figyelembe venni) A THM számításánál nem vehetı figyelembe: - a prolongálás (futamidı hosszabbítás) költsége - a késedelmi kamat, - az egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerzıdésben vállalt kötelezettség nem teljesítésébıl származik, - közjegyzıi díj, - kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerzıdés esetén a fogyasztó által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett a vételáron felüli díj függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelbıl fizeti, valamin 8

9 - a számlavezetés és a készpénz helyettesítı fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési mőveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a hitelezı nem írja elı az adott hitelszerzıdéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerzıdésben egyértelmően és külön feltüntették A THM számítására a következı képletet kell alkalmazni: m m Σ C k (1+X) -t k = Σ D l (1+X) -S l k = 1 l = 1 C k : k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı, az elsı hitelfolyósításig fizetendı költségekkel D l : az l sorszámú törlesztı részlet vagy díjfizetés összege m: a hitelfolyósítások száma m : a törlesztı részlet vagy díjfizetés sorszáma t k : az elsı hitelfolyósítás idıpontja és minden ezt követı hitelfolyósítás idıpontja közötti idıtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t 1 = 0 s l : az elsı hitelfolyósítás idıpontja és minden egyes törlesztırészlet vagy díjfizetés idıpontja közötti idıtartam években és töredékévekben kifejezve X: a THM értéke 3. A BANKTITOK, ILLETVE ÜZLETI TITOK FOGALMA, TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 3.1. A Hitelszövetkezet az ügyféllel való kapcsolata során tudomására jutott tényeket és adatokat banktitokként, illetve üzleti titokként kezeli. Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekrıl a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerzıdéseire vonatkozik. Üzleti titok, a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történı megszerzése, vagy felhasználása a jogosult jogszerő pénzügyi, gazdasági, vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette Banktitok (Hpt. 51. (1.) szerint csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a) a pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselıje a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történı szerzıdéskötés keretében nyújtja, b) e törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, c) a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi A titoktartási kötelezettség jogszabályi korlátozása miatt a Hitelszövetkezet az abból eredı következményekért nem vállal felelısséget. 9

10 3.4. Bármely e körben felmerült vita esetén a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 49-55/A -ai az irányadók. 4. BANKINFORMÁCIÓ 4.1. A Hitelszövetkezet jogosult az ügyféllel megismertetett típusszövegő, un. alapinformációt - hacsak az ügyfél írásban kifejezetten meg nem tiltotta - annak hozzájárulása nélkül is megadni. Ez az ügyfél gazdálkodásának általános hitelszövetkezeti megítélését és banktitoknak nem minısülı adatokat tartalmaz A bankinformációt az információkérı köteles bizalmasan kezelni, azt kizárólag a saját céljaira veheti igénybe. Erre a kötelezettségre a Hitelszövetkezetnek minden alkalommal fel kell hívnia az információkérı figyelmét. A Hitelszövetkezet információt kizárólag az ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján nyújt. A felhatalmazásban minden esetben meg kell jelölni az adandó információ tartalmi körét, esetleges idıbeli korlátait, az információ címzettjét és célját A bankinformáció megtagadása a Hitelszövetkezet részérıl semmiképpen sem jelent az ügyfélrıl alkotott negatív értékelést, és ennek megfelelıen az ügyfél nem támaszthat ezzel kapcsolatban a Hitelszövetkezettel szemben semmilyen követelést A bankinformációval a Hitelszövetkezet az ügyfélért semmilyen garanciát és semmilyen felelısséget nem vállal A Hitelszövetkezet az ügyfél külön felhatalmazása nélkül banktitokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével harmadik személy részére bankinformációt a jogszabály ettıl eltérı rendelkezése kivételével nem ad. A bankinformáció az ügyfélre vonatkozó nyilvános információkat a számlavezetés tényét, valamint az ügyfél és a Hitelszövetkezet kapcsolatának általános jellemzését tartalmazhatja. A Hitelszövetkezetnek törvényben elıírt információ szolgáltatási kötelezettsége van a Központi Hitelinformációs Rendszerrel szemben és adatszolgáltatási kötelezettsége a Cégbíróság felé a forintban és egyéb konvertibilis pénznemben vezetett pénzforgalmi számlákról. 5. BETÉTÜGYLETEK 5.1. A betét fogalma A betét a betétszerzıdés, vagy takarékbetét-szerzıdés alapján fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerzıdés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. Betételhelyezés esetén az ügyfél meghatározott pénzösszeget ad át a Hitelszövetkezetnek azzal a feltétellel, hogy a Hitelszövetkezet kamatot fizet és meghatározott késıbbi idıpontban ugyanakkora pénzösszeget visszaszolgáltat A betételhelyezés igazolásául szolgálhat betétkönyv, szerzıdés, vagy egyéb okmány Külön szerzıdés alapján megnyitott kamatozó betétszámla A betét ellenében kiadott okmány névre szóló A betétek fajtái: deviza nem szerint 10

11 5.2. A Hitelszövetkezetnél alkalmazott betétfajták Jogszabály alapján: - Egyedi szerzıdéses betét (betétszerzıdés alapján) - Takarékbetét (takarékbetét-szerzıdés alapján) Elhelyezési feltételük alapján: - Látra szóló - Felmondható - Felmondhatatlan Kamatfizetés szerint: - Kamatfizetés megszőnésekor - Kamatfizetés futamidı alatt Betétes szerint: - Névre szóló Bankszámla szerzıdés szerint: - Lakossági bankszámla szerzıdés - Pénzforgalmi bankszámla szerzıdés 5.3. A betétek általános jellemzıi Szerzıdéses betét A szerzıdéses betét egyedül a betétszerzıdés alapján elhelyezett pénzösszeg. A szerzıdéses betét értelemszerően csak névre szóló lehet. A betétszerzıdésben a Hitelszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a betétes pénzeszközét egy meghatározott napon visszafizeti, ezen felül a pénzösszeg használatáért az Üzletszabályzatban meghatározott módon számított, a szerzıdésben rögzített mértékő kamatot fizet, a szerzıdésben meghatározott gyakorisággal és módon Takarékbetét Takarékbetét a takarékbetét-szerzıdés alapján, takarékbetétkönyv, vagy más okmány ellenében elhelyezett pénzösszeg. Elhelyezési feltétele alapján egyaránt lehet látra szóló és határidıs. A betétes szerint csak névre szóló lehet. A takarékbetét-szerzıdéssel a Hitelszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az elhelyezett pénzeszközöket meghatározott idıpontban a betétesnek visszafizeti. A Hitelszövetkezet a takarékbetét után a betételhelyezés idejére az Üzletszabályzatban meghatározott módon számított és a Hirdetményben közölt mértékő kamatot fizet Bankszámla szerzıdés Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, a jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek pénzforgalmának lebonyolítására szolgál. 11

12 A pénzforgalmi számla mellett az Ügyfél külön kérésére nyitható alszámla, elkülönített számla, mely a számlatulajdonosok pénzeszközeinek különbözı célokra történı elkülönítésére szolgál. A Hitelszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a számlavezetésre vonatkozó Hirdetmény, valamint az Üzletszabályzat alapján meghatározott módon számított kamatot fizet, és számlavezetési költséget számít fel. A kamat és számlavezetés költsége minden hónapot követı hónap elsı munkanapján esedékes, melyet a Széchenyi István Hitelszövetkezet a számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül jóváír, illetve terhel pénzforgalmi számláján. A bankszámla vezetésével kapcsolatos részletes szabályokat a Bankszámla vezetési Szabályzat tartalmazza Elhelyezési feltételek Látra szóló betét A látra szóló betét olyan betét, amely visszafizetését a betétes - a szerzıdésben meghatározott feltételek mellett - bármikor kérheti. A Hitelszövetkezet a betétet köteles betétes kérésére azonnal visszafizetni. Ügyrend a betét nagyságától függı elızetes bejelentési kötelezettséget írhat elı Felmondható betét A felmondható betét után járó, szerzıdésben meghatározott kamatot a Hitelszövetkezet csak a lejáratkor történı kifizetéskor téríti a betétesnek. Amennyiben a betétes a lejárat elıtt rendelkezik a betét terhére történı kifizetésrıl, a Hitelszövetkezet csak az Üzletszabályzatban, illetve a Hirdetményben meghatározott kamatot fizeti Felmondhatatlan betét Az ilyen betétet a betétes a szerzıdés szerinti lejárat elıtt nem kaphatja vissza. Ennek fejében a Hitelszövetkezet a legmagasabb kamatot fizeti. A betét fedezete mellett a betétes, illetve az általa kedvezményezett személy részére hitel nyújtható A látra szóló, illetve határidıs, felmondható betét zárolással határidıs, felmondhatatlan betétté válik Engedélyezhetı legkisebb betétösszeg: A Hitelszövetkezetnél betétként elhelyezhetı legkisebb összeg: ,- Ft 5.5. Betétszerzıdés A betéti szerzıdés az ügyfél és a Hitelszövetkezet közötti megállapodás alapján jön létre. A megállapodásban rögzítésre kerül a betét összege, az éves kamat, a lekötött idıtartama, a lekötés kezdete és a lejárat napja, a pénzforgalmi teljesítés módja, valamint - amennyiben ismert - a betétes azon számlaszáma, amelyre a betét lejáratkor visszafizetésre kerül. A betéti szerzıdés a megállapodás megkötésével lép hatályba és mindkét fél részére kötelezı érvényő. A megállapodás nem teljesítése esetén a vétlen fél kártérítésre jogosult. A betétkötés kezdı napja legkorábban a szerzıdés (megállapodás) létrejöttét követı banki munkanap, feltéve, ha ezen idıpontig a megállapodás szerinti összeg a Hitelszövetkezet számláján jóváírásra kerül. 12

13 A meghatározott idıre betéti szerzıdés alapján elhelyezett betét lehet felmondható vagy nem felmondható. A fix lejáratú betét a lekötési idıtartam lejárata elıtt nem mondható fel. Felmondható betét esetén a betéti szerzıdés tartalmazza a felmondási idıt. A betétnek ezt a jellegét és a hozzá kapcsolódó kamatfeltételeket a szerzıdésnek tartalmaznia kell A betét felmondása esetén a Hitelszövetkezet a Hirdetmény szerinti kamatot fizeti. A fizetendı kamat összegébıl csak jogszabályban elıírt, illetve Hirdetményben közzétett levonásokat eszközölhet Ha az ügyfél a betét lejáratakor a betétet meg kívánja hosszabbítani, ez csak új szerzıdés kötésével lehetséges Az ügyfél részére járó kamat a betét lejáratakor, illetve megszüntetésekor esedékes A meghatározott célra lekötött betétek esetén a betéti szerzıdésben meg kell jelölni a betét lekötésének célját, és az ehhez kapcsolódó speciális feltételeket. Ha a meghatározott célra lekötött betét alapján a Hitelszövetkezet harmadik személlyel szemben kötelezettséget vállal, az ügyfél csak abban az esetben és olyan feltételekkel mondhatja fel, ahogy azt a betéti szerzıdés kifejezetten megengedi A Hitelszövetkezet alkalmazott betétszerzıdés mintáit és a betétfajták elhelyezési feltételeinek részletes leírását a Passzív Bankmőveletek Szabályzata tartalmazza A Betétes azonosításához szükséges adatok Természetes személyek esetén: - partnerazonosító, - név, - születési név, - anyja neve - születési hely és idı, - állampolgárság, - lakcím, - postacím, - személyigazolvány száma - a személyazonosság igazolására a polgárok személyadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. torvény szerint alkalmas igazolvány Pénzügyi intézményt, céget elfogadó azonosító adatok - partnerazonosító, - név, - rövidített név, - székhely, - telephely és fióktelep címe, - cégjegyzékszám - adószám, - képviseletre jogosultak neve és beosztása A betétszerzıdéseknek tartalmazni kell még: - a szerzıdés számát, - a betét összegét (devizanemenként) - kamat mértékét, esedékességét, - az elhelyezés idıpontját, 13

14 - a lejárat idıpontját (ha van), - különleges kikötéseket, - OBA elıírásokat 5.6. Betétek kezelése A betét elhelyezése A betételhelyezés történhet készpénz befizetésével vagy átutalással. A betét elhelyezésérıl a betéttulajdonos gondoskodik. A betétszerzıdésben, illetve betéti okiratban mindig meg kell határozni a betét összegét. A betét legkisebb összegén kívül egyéb korlátozó szabályokat Hirdetményben kell közzétenni. A betét megszőnése: - lejárat - felmondás - elıírási feltétel teljesülése A betét lejárata Lejárat a szerzıdés szerinti kamatozás utolsó napja. Lejárata általában csak határidıs betétnek van. Egyedi betétszerzıdés alapján elhelyezett betét lejáratakor a Hitelszövetkezet a betétet kifizeti, vagy átutalja a betétes rendelkezése szerint. Rendelkezés hiányában a betét nem kamatozik. Kamatozó betétszámlán lehetıség van ismétlıdı lekötésre is, melyben az ügyfél rendelkezése szerint az elhelyezett betétösszeg kamattal vagy kamat nélkül újra lekötésre kerül. Ekkor a lejárat idıpontja az új lekötés utolsó napja. A betét megszőnésekor a felszámított jutalékot Hirdetményben kell közzétenni A betét meghosszabbítása Ha a betétes a betétet a lejárat után is a Hitelszövetkezetnél kívánja elhelyezni, - a kamatozó betétszámlán történı ismétlıdı lekötés kivételével - új szerzıdést kell kötni a hatályos Hirdetmény szerinti feltételekkel A betét felmondása A betétes felmondható betétjét a szerzıdés szerint vagy rendkívüli módon felmondhatja. A lekötött betétek lejárat elıtti felmondása esetén a felmondási idı általában 8 (nyolc) munkanap. A betét lejárat elıtti felmondása esetén - feltéve, ha a szerzıdés ezt nem zárja ki, vagy a felek másként állapodnak meg - a Hitelszövetkezet hatályos kondíciós listájában meghirdetett, Hirdetmény felmondásra vonatkozó részében megjelölt kamatot fizeti. Lekötött betét azonnali hatályú felmondása esetén a Hitelszövetkezet a betétösszeg után kamatot nem fizet. 14

15 A betét kamata A kamatszámítás elsı napja a betét elhelyezését követı nap, utolsó napja a betét visszafizetésének napja. A kamatszámítás módját az Üzletszabályzat rögzíti. A kamatlábakat a mindenkor aktuális Hirdetmény tartalmazza. A kamat mértéke a szerzıdéstıl függıen lehet rögzített vagy változó. A Hitelszövetkezet változó kamatozású betétek esetén fenntartja a betétkamatok megváltoztatásának jogát a piaci kamatváltozások függvényében. A Hitelszövetkezet a betéti kamat változását hivatalos üzleti helyiségeiben kifüggesztett hirdetményein közli ügyfeleivel. A betétösszeg visszafizetése és kamata a betét lejáratának napján esedékes. Magánszemélyek, nem egyéni vállalkozói státuszú ıstermelık és társasházak esetében a szeptember 01. után elhelyezett betétek után fizetendı kamatot 16,0% kamatadó terheli. A kamatadót a Hitelszövetkezet vonja le, vallja be és fizeti meg az állam felé. Fenti ügyfelek részére a Hitelszövetkezet a kamatadóval csökkentett kamatösszeget fizeti ki A betét megszüntetés díja A betét megszüntetése esetén a Hirdetményben meghatározott díjat számít fel a Hitelszövetkezet Az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás kiterjed: A betét az évi CXII. törvény (Hpt.) szerint az Országos Betétbiztosítási Alap által garantált. Az OBA a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tıke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként (Hpt (1) bekezdés). A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CXII. törvény aiban foglaltak tartalmazzák. Az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki a Hpt ában meghatározott alábbi betétekre: - költségvetési szerv, - a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévı gazdasági társaság, - önkormányzat, - a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint magán nyugdíjpénztár, - a befektetési alap, - a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelı szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, - az elkülönített állami pénzalap, - a pénzügyi intézmény, - az MNB, - a befektetési vállalkozás, tızsdetag, illetıleg árutızsdei szolgáltató, - kötelezı vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetıvédelmi alap, illetve Pénztárak Garancia Alapja, - a hitelintézet vezetı állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább 5%-os tulajdoni hányaddal rendelkezı személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élı közeli hozzátartozói, - az elızı pontban említett személy részesedésével mőködı gazdálkodó szervezet (Ptk c. pontja) által elhelyezett betétekre. - A kockázati tıketársaság és a kockázati tıkealap betéteire, valamint a felsorolt külföldi megfelelıinek betéteire. 15

16 - Az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerzıdés szerint, a szerzıdéskötés idıpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejő betétekhez képest jelentısen magasabb kamatot vagy más vagyoni elınyt kap, valamint - Az olyan betétekre, melyrıl a bíróság jogerıs ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, - Olyan betétekre, melyet nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetıeszközében helyeztek el Letét Általában valamely dolog elsısorban pénz idıleges megırzését célzó megállapodás. Letétkezelés Részletes szabályait a Letétkezelés Ügyrendje tartalmazza. A letét kamata, díjai A Széchenyi István Hitelszövetkezet Hirdetményben teszi közzé 6. ALÁRENDELT KÖLCSÖNTİKE A szavatoló tıke elemei közé tartozik az alárendelt kölcsöntıke. Az alárendelt kölcsöntıkét minimum 5 év 1 nap futamidıre lehet kötni. A kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat +2%. A kamat minden év december 31-ét követıen kifizetésre kerül. Az utolsó évre esedékes kamat a futamidı végén, a tıkével együtt kerül kifizetésre. A felek a szerzıdést csak 5 év elteltével mondhatják fel. A kölcsönadó tudomásul veszi, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható a Hitelszövetkezet adósságának rendezésébe és a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a részjegy tulajdonosok elıtti utolsó helyen áll. 7. A VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS EGYÉB FORMÁI A Hitelszövetkezet tagjai a részjegy jegyzésen felül más formájú vagyoni hozzájárulást is teljesíthetnek. A Hitelszövetkezet tagjai 5 évet meghaladó lejáratú a hitelintézeti elıírások szerinti járulékos tıkeelemnek minısülı célrészjegyet is jegyezhetnek, illetve vásárolhatnak. A helyezhetı legkisebb összeg ,- Ft, azaz Tízezer forint. A célrészjegy jegyzést igazgatóság határozata alapján, külön hirdetményben, a feltételek részletes kiírásával és a cél megjelölésével lehet meghirdetni. A hirdetménynek tartalmaznia kell a vagyoni hozzájárulás befizetésének, felhasználásának, felmondásának, visszafizetésének rendjét, és az utánuk járó kamatok mértékét. Azon kérdéseket, amelyekre a Szervezeti és Mőködési Szabályzat nem tér ki, külön megállapodásban, szerzıdésben kell rögzíteni. 16

17 8. HITELÜGYLETEK 8.1. Hitelügyletekrıl általában A Hitelszövetkezet - sajátos mőködésébıl adódóan - csak hitelszövetkezeti tagok részére és csak írásbeli szerzıdés alapján folyósít hitelt. A Hitelszövetkezet hitelmőveleteket hitelkeret szerzıdés alapján vagy a hitelügyletre vonatkozó eseti kölcsön szerzıdés alapján végez. A hitel szerzıdés eltérı kikötés hiányában azon a napon jön létre, amikor azt valamennyi kötelezett fél aláírta. A hitelügylet szerzıdés megkötésére csak akkor kerülhet sor, ha a Hitelszövetkezet az ügyfél hitelképességét vizsgálta és az ügyfél hitelképességére vonatkozó kedvezı döntést hozott. A fogyasztási kölcsönnel kapcsolatos szabályokat a Hitelezési szabályzat és a Hitelezés Általános Szerzıdési Feltételei tartalmazzák. A Hitelszövetkezet a hozzá benyújtott szabályszerően összeállított hiteligénylést az adott körülményekhez képest a lehetı legrövidebb idın belül elbírálja és pozitív döntés esetén szerzıdési ajánlatot tesz. A hitelbírálathoz minden esetben az ügyféllel kapcsolatos valamennyi információt begyőjti. A bírálathoz minden esetben fel kell használni a KHR információt. A Hitelszövetkezet az ügyfelet részletesen tájékoztatja a hiteligény elbírálásához szükséges alaki és tartalmi követelményekrıl. A Hitelszövetkezet a rendelkezésre tartott összeg után rendelkezésre tartási jutalékot, a folyósított összeg után hiteldíjat számít fel Hitelszerzıdés A hitelszerzıdésben a Hitelszövetkezet arra vállal kötelezettséget, hogy a szerzıdésben meghatározott összegő hitelkeretet az ügyfél rendelkezésére tartja úgy, hogy a rendelkezésre tartott összeg erejéig és a hitelszerzıdésben megjelölt idın belül és feltételek megléte esetén kölcsönt, vagy kölcsönöket folyósít. A Hitelszövetkezet hitelszerzıdést vagy hitelügyletre vonatkozó eseti szerzıdést csak a Hitelszövetkezet által elıírt módon és tartalommal benyújtott hiteligénylés alapján, elızetes hitelképességi vizsgálat után, pozitív hiteldöntést követıen köt. A Hitelszerzıdésekre a Ptk ai, és a Hpt a az irányadó. A hitelszerzıdés eltérı kikötés hiányában azon a napon jön létre, amikor azt valamennyi kötelezett aláírta. Amint a felek a hitelszerzıdést aláírták, a hitelelıadó errıl az összes érintettet haladéktalanul tájékoztatni tartozik. Ebben részletesen ismertetni kell a létrejött hitelügyletet és annak feltételeit. A tájékoztatónak ki kell térnie: - a hitelszerzıdés keltére, számára, - az adós adataira, - a hitelösszeg lehívásának, folyósításának körülményeire, feltételeire, - a hitelkeret státuszára, - a visszafizetés, kamatfizetés esedékességére, - a kamat és egyéb díjak mértékére, - a hitelbiztosítékok kérdésére, - minden egyéb fontos körülményre. Továbbiakban a hitelek dokumentálására vonatkozó elıírások szerint kell eljárni. 17

18 8.3 A kölcsönszerzıdés felmondása A Hitelszövetkezet a következı esetekben jogosult a hitelszerzıdés felmondására: - fejlesztési hitel esetén az ügyfél a folyósított összeget részben vagy egészben nem a meghatározott hitel célra fordította, illetve használta fel, - az ügyfél kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti. - az ügyfél a szerzıdésben meghatározott esedékes fizetési kötelezettségeinek a megjelölt módon és mértékben a Hitelszövetkezet kétszeri írásbeli felszólítására a felszólítás kézhezvételétıl számított 8 munkanapon belül, a 2. felszólítástól pedig 3 munkanap elteltével nem tesz eleget, - amennyiben az ügyfél hitelképességében és/vagy vagyoni helyzetében a hitelszerzıdés aláírásakor fennálló állapothoz viszonyítva a Hitelszövetkezet által komolynak ítélt romlás következik be, illetve ha fedezetelvonásra utaló magatartás vélelmezhetı, - a kölcsönszerzıdésben rögzített egyéb esetben, - amennyiben az ügyfél csıd-, felszámolás, végelszámolás alatt van, - amennyiben az ügyfél, vagy a hitelfedezetet nyújtó ellen végrehajtás indul, - az ügyfél a Hitelszövetkezetet valótlan adatok közlésével, adatok elhallgatásával szándékosan megtévesztette, vagy tévedésben tartotta, - az ügyfél által elkövetett és bármely, az elızıekben nem részletezett szerzıdésszegés esetén, - a PTK ában felsorolt esetekben. A szerzıdés felmondása esetén az ügyfél köteles a felmondás kézhezvételétıl számított 8 naptári napon belül a Hitelszövetkezetnek lejárt követelésként egyösszegben megfizetni a hitelszerzıdésben rendelkezésre bocsátott pénzösszeget, levonva abból a már teljesített tıketörlesztések összegét, valamint a folyósítás napjától a felmondás kézhezvételéig fennálló tartozásállomány után a hitelszerzıdésbıl eredı kamatfizetési kötelezettségeit, levonva ebbıl a már teljesített kamatfizetés összegét. A lejárt hitel után a Hitelszövetkezet késedelmi kamatot számol fel, az esedékesség idıpontjától Biztosítékok és kezelésük A Hitelszövetkezet és az Ügyfél az üzleti kapcsolat fennállása alatt biztosíték nyújtásába állapodhatnak meg. A biztosítékok fajtái a következık: Dologi Biztosítékok - óvadék - közraktárjegy - jelzálogjog - ingó jelzálogjog - vagyont terhelı jelzálogjog Személyes biztosítékok - Bankgarancia - Hitelgarancia Rt kezességvállalása - Állami készfizetı kezességvállalás - Állami sortartó kezesség. - Adós, adóstárs, kezes jövedelme - Készfizetı kezességvállalás Egyéb biztosítékok - zálogjog - Engedményezés - hitel és/vagy életbiztosítás, vagyonbiztosítás - támogatások 18

19 Kockázatot csökkentı jog - vételi jog - elıvásárlási jog - visszavásárlási jog A Hitelszövetkezet fenntartja a jogot egyéb biztosítékok és több biztosíték egyidejő kikötésére is. A Hitelszövetkezet az ügyfél bármely olyan bankszámlája terhére jogosult az esedékes követelését érvényesíteni, illetve tartozásaival szemben beszámítani, amelyre vonatkozóan az ügyféllel való külön megállapodás alapján inkasszójoga van. A Hitelszövetkezet jogosult továbbá arra, hogy beszámítsa az ügyféllel szemben ıt terhelı fizetésekbe az ügyfél tartozásait mindaddig, amíg saját követeléseit ki nem elégítette, még akkor is, ha követelései nem ugyanabból a jogviszonyból fakadnak. Az ügyfél köteles gondoskodni a Hitelszövetkezet javára biztosítékul kikötött vagyontárgyak és jogok fenntartásáról, megırzésérıl és állagmegóvásáról, a biztosítékul szolgáló követelések érvényesíthetıségérıl. A biztosítékok értékében, értékesíthetıségében bekövetkezett változásokról az ügyfél köteles a Hitelszövetkezetet haladéktalanul tájékoztatni. Az ügyfél köteles a biztosítékul lekötött, illetve a kölcsön fedezetéül szolgáló vagyontárgyait, a hitelbıl beszerzett eszközöket biztosítani. A biztosítási szerzıdésben, illetve kötvényben az ügyfél köteles a biztosítási összeget a Hitelszövetkezetnek az ügyféllel szemben fennálló mindenkori követelés erejéig a Hitelszövetkezetre engedményezni. Az ügyfél a biztosítási szerzıdést amíg a vagyontárgy az ügylet biztosítékául szolgál a Hitelszövetkezet hozzájárulása nélkül nem módosíthatja és nem szüntetheti meg, felszólításra köteles a biztosítási díjakat hiánytalanul és késedelem nélkül megfizetni és a befizetést igazolni. A Hitelszövetkezet a biztosító által átutalt kártalanítási összeget követelésének esedékessége elıtt is jogosult az ügyfél tartozásának csökkentésére fordítani, ha az ügyfél a megsemmisült vagyontárgyakat nem pótolja. A kártalanítási összegnek a Hitelszövetkezet követeléseit meghaladó része hacsak az ügylet feltételeit meghatározó szerzıdés másként nem rendelkezik az ügyfelet illeti meg. A Hitelszövetkezet jogosult a helyszínen is ellenırizni, hogy követelésének a fedezete a biztosítéka megfelelıe, továbbá, hogy a biztosítékul lekötött vagyontárgyakat az ügyfél rendeltetésszerően kezeli, üzemelteti, megırzésérıl gondoskodik. Ha az ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit, a Hitelszövetkezet jogosult a hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelı módon érvényesíteni bármely biztosítékból eredı jogát. Ha valamely biztosítékul szolgáló jog gyakorlása, vagy követelés érvényesítése a biztosíték lekötési idıtartama alatt esedékessé válik, a Hitelszövetkezet jogosult a jogot gyakorolni, illetve a követelést érvényesíteni. A Hitelszövetkezet felhívására az ügyfél tartozik a saját költségén gondoskodni arról, hogy a Hitelszövetkezet részére a fizetés megtörténjen Központi Hitelinformációs Rendszer A Hitelszövetkezet a Központi Hitelinformációs Rendszert alkalmazza, a Hpt XX/A Fejezetében foglaltaknak megfelelıen. 19

20 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy nem jelent banktitok sérelmet, ha a Hitelszövetkezet az Ügyfél nyilvántartott személyi-, cég,- hitel és egyéb, az igénybe vett pénzügyi szolgáltatással kapcsolatban rendelkezésre álló azon adatait a Központi Hitelinformációs Rendszer részére átadja. A Hitelszövetkezet a KHR-rel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, a jogorvoslati lehetıségeket a Hitelezés Általános szerzıdési feltételei tartalmazzák. 9. SZÁMLAVEZETÉS, RENDELKEZÉS A SZÁMLA FELETT 9.1. A Hitelszövetkezet jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, egyéni vállalkozók, természetes személyek részére forintban és különbözı devizanemekben bankszámlát nyit és vezet A Hitelszövetkezet a jelen általános szerzıdési feltételekben meghatározott módon bankszámlán nyilvántartja a számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket, teljesíti az azok terhére érkezı fizetési megbízásokat, továbbá jóváírja a számlatulajdonos javára érkezı pénzeszközöket 9.3. A számlatulajdonos külön kérésére a Hitelszövetkezet a pénzforgalmi jellegő bankszámla mellett külön célra szolgáló elkülönített számlákat is nyithat A meghatározott idıben teljesítendı megbízásokat olyan idıpontban kell a Hitelszövetkezetnek átadni, hogy a teljesítéshez szükséges idı a Hitelszövetkezet rendelkezésére álljon. A fentiekbıl adódó hibásan, vagy késedelmesen teljesített megbízásokból eredı kárért a Hitelszövetkezet felelısséget nem vállal A Hitelszövetkezet az egyes megbízási típusok átvételére, aznapi teljesítésre szolgáló benyújtási idıpontról, valamint a fizetési megbízások teljesítésének rendjérıl a fiókokban kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja az ügyfelet. A meghirdetett idıpontokat követıen érkezett megbízásokat még ha a hitelszövetkezet át is veszi úgy kell tekinteni, hogy a következı banki napon érkezett Minden megbízásnak egyértelmően tartalmaznia kell a teljesítéshez szükséges adatokat. Ha az ügyfél a megbízásnak meghatározott idıpontban való teljesítését igényli, ezt a megbízási rendelkezésnek tartalmazni kell Ha az Ügyfél a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen vagy hiányosan adja meg, az ebbıl eredı kárért a Hitelszövetkezet felelısséget nem vállal A Hitelszövetkezet az Ügyfél által kiállított megbízásoknak csak az elsı példányát ellenırzi, azt tekinti hitelesnek a megbízás teljesítése érdekében A Hitelszövetkezet az ok pontos megjelölésével visszaküldi a megbízást, ha felismeri, hogy azt tévesen vagy hiányosan állították ki A Hitelszövetkezet megtagadja az Ügyfél jogszabályellenes utalásainak a teljesítését A Hitelszövetkezet az Ügyfél fizetési megbízását akkor teljesíti, ha annak fedezete az Ügyfél számláján rendelkezésre áll. A Hitelszövetkezet a megbízás részleges teljesítését nem vállalja, azokat visszautasítja. A Hitelszövetkezet a megbízásokat a rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesíti. A Hitelszövetkezet a megbízásokat érkezésük sorrendjében teljesíti, hacsak az Ügyfél másképpen nem rendelkezik A Hitelszövetkezet a saját tévedésén alapuló jóváírást vagy terhelést az Ügyfél hozzájárulása nélkül is jogosult helyesbíteni. A Hitelszövetkezet a helyesbítésrıl az Ügyfelet értesíti A Bank a megbízás teljesítésérıl bankszámla kivonat megküldésével értesíti az ügyfelet. 10. BANKGARANCIA ÉS BANKKEZESSÉG A Hitelszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankgarancia Szabályzatban részletesen meghatározott feltételek teljesülése esetén és határidın belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést teljesít. A bankgarancia más helyett vállalt fizetési ígérvény, biztosítéknyújtás. Csak lejárati határidı nyújtása mellett adható. A bankkezesség a kedvezményezett helyetti helytállást jelent a Szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel. 20

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság V.4./2014.07.23.számú határozatával. Érvényes: 2014. július 23.napjától

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT HODÁSZ-PORCSALMA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben) Jóváhagyta: a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 3/8/2011. számú határozatával. Hatályba lépés 2008. november 24. Módosítás

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Személyi kölcsön tevékenységre HITGdszk/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokkal

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei I. Általános rész Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a nevezett részére a lakossági

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben