SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA május 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31."

Átírás

1 SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési forgalom lebonyolításának engedélye Pénzváltási tevékenység engedélyezése: Mőködési engedély felülvizsgálata Engedély a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére. Letéti szolgáltatás üzletszerő végzése: Engedély a pénzügyi szolgáltatás ügynök igénybe vételével történı végzésére az FHB-val kapcsolatban: Kezesség és bankgarancia vállalás: Tevékenységi kör az egyesülést követıen: Követelések megvásárlása (faktoring ügylet): 110/1996. július 11. BAF határozat 11/1997.(01.21.) sz. ÁPTF határozat 658/1997.(10.16.) sz. ÁPTF határozat 940/1997/F. sz. ÁPTF határozat 1335/1998.(07.14.) sz. ÁPTF határozat I-929/2000.(09.19.) sz. PSZÁF határozat I-1069/2000.(11.08.) sz. PSZÁF határozat I-1149/2002.(06.19.) sz. PSZÁF határozat I-2474/2002.(11.13.) sz. PSZÁF határozat I-2132/2004.(09.14.) sz. PSZÁF határozat

2 A HITELSZÖVETKEZET ADATAI ÉS SZERVEZETE A Hitelszövetkezet neve: Széchenyi István Hitelszövetkezet Székhelye: Zalaegerszeg Címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u A Hitelszövetkezet megalakulása: Alakuló közgyőlés: december 18. Alapszabály jóváhagyása: december 18. Alapító vagyon: e Ft Jegyzett tıke: Statisztikai szám: Adószám: Mőködési engedély idıpontja: július 11. megegyezik a Zala Megyei Bíróság, mint cégbíróság által vezetett cégjegyzékben jegyzett tıkeként nyilvántartott összeggel Az állami törvényességi felügyeletet gyakorló szerv neve: Zala Megyei Cégbíróság Cím: Zalaegerszeg, Várkör 2. Cégbírósági bejegyzés: július 30. Cégjegyzékszám: A Hitelszövetkezet számlaszáma: Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt) 3. (1) és (2) bekezdés szerinti tevékenységi besorolás: (1) bekezdés a.) betét győjtése és más visszafizetendı pénzeszköz saját tıkét meghaladó mértékő nyilvánosságtól történı elfogadása b.) hitel- és pénzkölcsön nyújtása d.) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása f.) kezesség és bankgarancia vállalás g.) valutával, devizával- ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára történı kereskedelmi tevékenység h.) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) j.) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás (2) bekezdés a.) pénzváltási tevékenység, az MNB által kiadott engedély szerint A Hitelszövetkezet a pénzváltási tevékenység kivételével a fenti pénzügyi szolgáltatásokat és kiegészítı pénzügyi szolgáltatásokat kizárólag saját tagjai körében végezheti. Vezetı állású személyek: - Igazgatóság elnöke - Felügyelı Bizottság elnöke - Ügyvezetık

3 A Széchenyi István Hitelszövetkezet Fiókjai: Zalaegerszeg Központ Zalaegerszeg Fiók Keszthely Fiók Zalaszentgrót Fiók Nagykanizsa Fiók Lenti Fiók Budapest Fiók Sopronkövesd Fiók Üdülés, oktatás célú létesítmények Cím 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u Zalaegerszeg, Kossuth L. u Keszthely, Kossuth L. u Zalaszentgrót, Nefelejcs u Nagykanizsa, Király u Lenti, Kossuth L. u Budapest, Madách u Sopronkövesd, Kossuth L. u Kustánszeg, Dózsa Gy. u Balatonfenyves, Vas Gereben u. 19. Fiókvezetı Kovácsné Valent Krisztina Pogány Andrea Mónika Szıke Sándor Erdei László Párizs Árpád 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA Az Üzletszabályzat a Hitelszövetkezet és ügyfelei - egyben tagjai - között létrejövı bankügyletek általános feltételeit tartalmazza. Rendelkezései a szerzıdı felekre külön kikötés nélkül is kötelezıek, de azoktól az egyes szerzıdésekben a felek közös megegyezéssel el is térhetnek. A Hitelszövetkezet az üzleti egységei által kínált üzleti szolgáltatások körét a Hitelszövetkezet az üzlethelyiségekben kifüggesztett hivatalos tájékoztató útján teszi közzé Az Üzletszabályzat alkalmazásában ügyfél az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság vagy más szervezet, aki a Hitelszövetkezet tagja és akinek részére a Hitelszövetkezet a tevékenységi körébe tartozó pénzintézeti szolgáltatást nyújt A Hitelszövetkezet tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok kereti között - elsısorban a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV.tv.), a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény szerint, a szövetkezetekrıl szóló évi X. törvény szerint, valamint a bankügyletekre vonatkozó hatályos jogszabályok, nemzetközi szerzıdések, szabványok szerint végzi A Hitelszövetkezet és az ügyfelei között létrejövı jogviszony tartalmát az egyes szerzıdések határozzák meg. Az egyes szerzıdésekben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat és a Hirdetmények feltételei az irányadók! 1.4. Az Üzletszabályzat nyilvános, az ügyfelek számára nyitva álló hitelszövetkezeti üzlethelyiségekben, azok hivatalos üzleti óráiban bárki megtekintheti. A Hitelszövetkezet az ügyfél kívánságára az Üzletszabályzatot - díjtalanul - köteles átadni A Hitelszövetkezet az ügyfeleivel megkötött szerzıdésekben és a megbízásokban vállalt kötelezettségeinek teljesítése során minden intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy tevékenysége megfeleljen azoknak a követelményeknek, melyek egy hitelintézettel szemben az adott helyzetben támaszthatóak. 3

4 1.6. A Hitelszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erıhatalom, belföldi, vagy külföldi hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes teljesítése miatt következett be. 2. A HITELSZÖVETKEZET ÜZLETI KAPCSOLATAINAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYA 2.1 Tájékoztatás, együttmőködés A Hitelszövetkezet csatlakozott a Magatartási Kódexhez. Mint a kódexet aláíró a Hitelszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a Kódex elıírásait az ügyfelekkel szembeni magatartásában, továbbá belsı üzletmenetében a Kódex és a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint érvényesíti A Hitelszövetkezet üzletszabályzatát jogosult módosítni új pénzügyi szolgáltatások bevezetése vagy meglévı szolgáltatások megszüntetése, módosítása esetén A Hitelszövetkezet az üzletszabályzat módosításáról, passzív üzletágat érintıen annak hatályba lépése elıtt legalább 15 nappal korábban, aktív üzletágat érintıen, annak hatályba lépése elıtt legalább 60 nappal korábban Hirdetmény útján értesíti ügyfeleit. Amennyiben az ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt elfogadottnak kell tekinteni Az Üzletszabályzat módosítása a hatálybalépéstıl kezdve vonatkozik a hatályban lévı szerzıdésekre Amennyiben az ügyfél a módosítást nem fogadja el, a Hitelszövetkezet jogosult az Ügyféllel korában megkötött szerzıdéseit az egyes szerzıdésekben meghatározott határidıvel, ill. ennek hiányában 15 napos határidıvel felmondani. A felmondás ideje alatt a szerzıdés eredeti feltételek szerint él tovább A Hitelszövetkezet és az ügyfél a kölcsönös együttmőködés követelményeinek megfelelıen egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentıs körülményekrıl, tényekrıl, az ügylettel összefüggı, egymáshoz intézett kérdésekre idejében válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változtatásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselıjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat érintı minden egyéb változásról. Az Ügyfél által tett bejelentés mindaddig hatályos, amíg a változást az ügyfél írásban be nem jelenti Az ügyfél köteles minimum 15 naptári napon belül értesíteni a Hitelszövetkezetet, ha nem érkezett meg idıben valamely általa a Hitelszövetkezettıl várt értesítés. E kötelezettség elmulasztásának következményei az ügyfelet terhelik Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette, és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 15 naptári napon belül nem érkezett észrevétel vagy kifogás Az ügyfél a Hitelszövetkezettel kötött szerzıdések alapján fennálló követeléseit - a Hitelszövetkezet írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik személy részére nem ruházhatja át Az ügyfél köteles megadni minden, a személyével és az ügylettel összefüggı adatot, felvilágosítást, amelyet a Hitelszövetkezet döntéshez, az ügylet vagy az ügyfél megítéléséhez, a fennálló kockázatok figyelemmel kíséréséhez szükséges Minden olyan ügyfél, akivel szemben a Hitelszövetkezet kockázatot vállalt köteles a HSZ rendelkezésére bocsátani éves letéti mérlegét, eredmény kimutatását, a mérleg kiegészítı mellékletét, fıkönyvi kivonatát, valamint az ehhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést. A kötelezettség megszegése súlyos szerzıdésszegésnek minısül. 4

5 2.2. Kézbesítés, írásbeliség A Hitelszövetkezet az ügyfél részére szóló szerzıdéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, amelyet az ügyfél megadott részére. Ilyen cím hiányában a Hitelszövetkezet az ügyfél általa ismert címére, illetve telephelyére küldi az iratokat. Házibank küldések esetén ilyen címnek tekintendı az FTP tárhely is A Hitelszövetkezet az ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket általában nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Hitelszövetkezet birtokában van, vagy pedig ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja. Ez a szabály nem vonatkozik a szerzıdési ajánlatokra és azon küldeményekre, amelyek átvételéhez jogkövetkemény főzıdik, azokat minden esetben tértivevényes küldeményként kell postára adni A szokásos postai idı elteltével a Hitelszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az ügyfél megkapta A Hitelszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, amit a Hitelszövetkezet erre a célra megadott az ügyfél részére Az írásos küldemények érkezésére a Hitelszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A Hitelszövetkezet az ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételérıl Mind a Hitelszövetkezet, mind az ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerzıdéseket köteles írásba foglalni, illetve írásban megerısíteni A telefonon vagy más, nem írásos formában megtörtént közlés visszaigazolása esetén a másik fél azonnal köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést Az ügyfél felel minden olyan kárért, amely a telefon-, távíró, telex, vagy internetes kapcsolat során elıforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, kivéve, ha a kár bizonyítottan a Hitelszövetkezet hibájából ered A Hitelszövetkezet évente legalább egy alkalommal, valamint a szerzıdés lejáratakor egyértelmő, közérthetı és teljes körő írásbeli kimutatást, kivonatot köteles küldeni az ügyfél részére.(hpt 206. (l) bekezdés) A számláról megküldött kimutatást - a szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában elfogadottnak kell tekinteni, ha az ügyfél a kézbesítéstıl számított 15 napon belül írásban nem emelt kifogást, (ez nem érinti a követelés érvényesíthetıségét.) A Hpt. 60 napos határidıt említ, ha az üzletszabályzat, vagy a felek szerzıdése eltérı rendelkezést nem tartalmaz. (Hpt (2) bekezdés) Az ügyfél saját költségére a kérést megelızı 5 évben végrehajtott egyedi ügyletekrıl kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást az HSZ legkésıbb 90 napon belül köteles az ügyfélnek írásban megküldeni (Hpt (3) bekezdés). 5

6 2.3. Képviselık, meghatalmazottak Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében a Hitelszövetkezet köteles meggyızıdni az ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról, üzleti tárgyalások folytatása vagy megbízások teljesítése elıtt kérheti a képviseleti jog megfelelı igazolását Bármelyik fél jogosult a hozzá bejelentett képviselıket és az ı aláírásukat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés meg nem érkezett Az ügyfél a Hitelszövetkezet képviselıjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az ügyfél részére a Hitelszövetkezet szervezeti egység vezetıje vagy annak megbízottja írásban megnevez Kamatok, jutalékok, díjak Az ügyfél a Hitelszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, illetve díjat fizet, a Hitelszövetkezet az ügyfél által elhelyezett pénzeszköz után a szerzıdésben meghatározott kamatot fizet. A szolgáltatás teljesítése során felmerült költségek, (postaköltség, tranzakciós díj, prolongálás, ügyvédi díj) az esetleges hatósági eljárás költségei, illetékek, az ügyfelet terhelik. Ha a Hitelszövetkezet a fogyasztóval devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett lakáscélú hitel vagy kölcsönszerzıdést köt, akkor a havonta esedékessé váló törlesztı részlet, valamint a devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének kiszámítása az esedékesség napján a Hitelszövetkezet által jegyzett és közzétett deviza eladási árfolyam alapján történik A Hitelszövetkezeti szolgáltatások ellenértékének konkrét mértékét elsısorban a szerzıdések tartalmazzák. Olyan szolgáltatás tekintetében, amelyekrıl illetve amelyek ellenértékérıl a szerzıdés nem rendelkezik, a Hitelszövetkezet Hirdetményei az irányadók. A Hirdetmények megtekinthetık a Hitelszövetkezet valamennyi üzleti helyiségében. További tájékoztatási lehetıségként a Hitelszövetkezet honlapján is közzéteszi Hirdetményeit. A kondíciós listától vagy Hirdetménytıl eltérı feltételeket, körülményeket a Hitelszövetkezet és az ügyfél az egymással kötött szerzıdésben rögzíti Az egyes szerzıdésekben rögzített kamatok, jutalékok, díjak a szerzıdés fennállása alatt, egyoldalúan csak a szerzıdésben rögzített módon változhatnak. Fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerzıdés esetén a szerzıdés az ügyfél számára kedvezıtlenül nem módosítható, kivéve a kamat tekintetében, kormányrendeletben meghatározott esetekben, feltételekkel és módon, amennyiben azt a jegybanki alapkamat, a refinanszírozási kamatlábak, a pénzpiaci indexek, a hitelszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása, a szabályozói környezet, illetve a hitelkockázat kormányrendeletben meghatározott változása indokolja Egyoldalú szerzıdés módosítás indokai: a) Jogszabályi és pénzpiaci feltételek változása A Hitelszövetkezet tevékenységére, mőködési feltételére vonatkozó, vagy azt érintı jogszabály megváltozása. Jegybanki rendelkezés, vagy hitelszövetkezetekre kötelezı egyéb szabályzók megváltozása. Hitelszövetkezetet érintı közteher fizetési kötelezettség megváltozása. Kötelezı tartalékolási szabályok kedvezıtlen változása. Állami kamattámogatások változása. A Hitelszövetkezet forrásköltségeinek változása. Jegybanki alapkamat változása (ideértve a repo és betéti kamatokat is!) A pénzpiacon bekövetkezı forrásköltségek változása. A pénzpiacon bekövetkezı forrásszerzési lehetıségek változása. Tıke- és pénzpiaci kamatlábak változása. Bankközi hitelkamatok változása. SWAP és egyéb hozamgörbék egymás képest történı változása. Éven túli lejáratú állampapírok hozamának változás. b) Banki mőködési feltételek változása 6

7 Kockázati tényezık változása Az ügyfél hitelképességének változása A biztosítékok értékében bekövetkezett változás Hitelszövetkezet kockázati kamatfelárának emelkedése Mőködési költségek emelkedése Az ügyfél banki minısítésének változása Az ügylet bank által számított kockázatának változása Az ügyfél késedelmes teljesítése Az egységesített betéti kamatláb és a teljes hiteldíj mutatót a 82/2010. (III.25.) Korm. sz. rendelet szerint számítjuk ki és tesszük közzé Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén elsısorban a szerzıdésben, ennek hiányában a jogszabályban megjelölt mértékő késedelmi kamatot kell fizetni. Fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerzıdés esetében (deviza alapú esetében is) a szerzıdés felmondását követı kilencvenedik napot követıen a fogyasztó nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot a Hitelszövetkezet nem számít fel a felmondás napját megelızı napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben Az ellenérték megfizetése - a szerzıdés eltérı kikötése hiányában - utólag, minden hónapot követı elsı munkanap esedékes. Ha azonban a díjfizetés alapjául szolgáló szerzıdés bármely ok miatt a hónap közben részben vagy egészben lejár, törlesztésre kerül vagy megszőnik - az esedékesség napja az utóbbi idıpont Az ellenérték megfizetése a Hitelszövetkezet számlájára átutalással illetve pénztárba befizetéssel történik A Hitelszövetkezet az üzleti kamatokat a naptári napok szerinti módszert alkalmazva a következı képletek alapján számítja ki: - betétek esetén: - hitelek esetén: tıke x % x napok száma tıke x % x napok száma Azokat a díjakat, jutalékokat, amelyek idıtartamtól függetlenek, a Hitelszövetkezet a szerzıdésben, vagy a vonatkozó Hirdetményekben megállapított módon számítja és számolja el Egységesített betéti kamatláb mutató: A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és a közzétételérıl szóló 82/2010.(III.25.) Kormányrendelt rendelkezése alapján a hitelintézeteknek az üzletszabályzatban az egyes általa kínált betéti szerzıdések esetében rögzített kamatszámítási módszeren kívül az egységesített betéti kamatláb mutatót (EBKM) is ki kell számítani. Ha a betét lejáratáig hátralévı lekötési idı 365 napnál kevesebb, az EBKM kiszámítására az alábbi képletet kell alkalmazni: (k+bv)i Elhelyezett betét = 1+r*(t i /365) n i=1 7

8 Ahol n = kamatfizetések száma r = az EBKM értéke t i = a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma (k+bv)i = az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetésének összege Az EBKM kiszámításához a következı képletet kell alkalmazni, ha lejáratig hátralévı futamidı legalább 365 nap: (k+bv)i Elhelyezett betét = (1+r) (t i /365) n i=1 Ahol n = kamatfizetések száma n = az EBKM értéke t i = a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma (k+bv)i = az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege Az EMKM mértékét a rövidítés feltüntetésével, két tizedes pontossággal kell szerepeltetni. Ha a betéti kamatláb a szerzıdés alapján változó kamatláb, de annak mértéke az EBKM számításnál nem határozható meg, az EBKM számításánál az utolsó ismert kamatláb kerül alkalmazásra a betéti szerzıdés lejáratáig. A mutató számításánál a szerzıdés szerinti lekötési idı kerül figyelembevételre A teljes hiteldíj mutató (THM) a különbözı ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelı tájékoztatására szolgál. A 83/2010.(III.25.) Kormányrendelet rendelkezése alapján számítjuk. A THM a következı költségeket tartalmazza: A teljes hiteldíj mutató (THM) számításánál figyelembe kell venni a fogyasztó által a hitelszerzıdés és a lízingszerzıdés (a továbbiakban együtt: hitelszerzıdés) kapcsán fizetendı összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a hitelezı vagy a lízingbe adó (továbbiakban együtt: hitelezı) számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerzıdés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a hitelezı elıírja, ideértve különösen: - a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díját, - építésnél a helyszíni szemle díját, - a számlavezetés és készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési mőveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket (kivéve a számlavezetés és a készpénz helyettesítı fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési mőveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a hitelezı nem írja elı az adott hitelszerzıdéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerzıdésben egyértelmően és külön feltüntették) - a hitelközvetítınek fizetendı díjat, - az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját, valamint - a biztosítás és garancia díját (jelzáloghitel esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítás díját a THM számításnál nem kell figyelembe venni) A THM számításánál nem vehetı figyelembe: - a prolongálás (futamidı hosszabbítás) költsége - a késedelmi kamat, - az egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerzıdésben vállalt kötelezettség nem teljesítésébıl származik, - közjegyzıi díj, - kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerzıdés esetén a fogyasztó által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett a vételáron felüli díj függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelbıl fizeti, valamin 8

9 - a számlavezetés és a készpénz helyettesítı fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési mőveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a hitelezı nem írja elı az adott hitelszerzıdéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerzıdésben egyértelmően és külön feltüntették A THM számítására a következı képletet kell alkalmazni: m m Σ C k (1+X) -t k = Σ D l (1+X) -S l k = 1 l = 1 C k : k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı, az elsı hitelfolyósításig fizetendı költségekkel D l : az l sorszámú törlesztı részlet vagy díjfizetés összege m: a hitelfolyósítások száma m : a törlesztı részlet vagy díjfizetés sorszáma t k : az elsı hitelfolyósítás idıpontja és minden ezt követı hitelfolyósítás idıpontja közötti idıtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t 1 = 0 s l : az elsı hitelfolyósítás idıpontja és minden egyes törlesztırészlet vagy díjfizetés idıpontja közötti idıtartam években és töredékévekben kifejezve X: a THM értéke 3. A BANKTITOK, ILLETVE ÜZLETI TITOK FOGALMA, TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 3.1. A Hitelszövetkezet az ügyféllel való kapcsolata során tudomására jutott tényeket és adatokat banktitokként, illetve üzleti titokként kezeli. Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekrıl a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerzıdéseire vonatkozik. Üzleti titok, a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történı megszerzése, vagy felhasználása a jogosult jogszerő pénzügyi, gazdasági, vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette Banktitok (Hpt. 51. (1.) szerint csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a) a pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselıje a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi intézménnyel történı szerzıdéskötés keretében nyújtja, b) e törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, c) a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi A titoktartási kötelezettség jogszabályi korlátozása miatt a Hitelszövetkezet az abból eredı következményekért nem vállal felelısséget. 9

10 3.4. Bármely e körben felmerült vita esetén a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 49-55/A -ai az irányadók. 4. BANKINFORMÁCIÓ 4.1. A Hitelszövetkezet jogosult az ügyféllel megismertetett típusszövegő, un. alapinformációt - hacsak az ügyfél írásban kifejezetten meg nem tiltotta - annak hozzájárulása nélkül is megadni. Ez az ügyfél gazdálkodásának általános hitelszövetkezeti megítélését és banktitoknak nem minısülı adatokat tartalmaz A bankinformációt az információkérı köteles bizalmasan kezelni, azt kizárólag a saját céljaira veheti igénybe. Erre a kötelezettségre a Hitelszövetkezetnek minden alkalommal fel kell hívnia az információkérı figyelmét. A Hitelszövetkezet információt kizárólag az ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján nyújt. A felhatalmazásban minden esetben meg kell jelölni az adandó információ tartalmi körét, esetleges idıbeli korlátait, az információ címzettjét és célját A bankinformáció megtagadása a Hitelszövetkezet részérıl semmiképpen sem jelent az ügyfélrıl alkotott negatív értékelést, és ennek megfelelıen az ügyfél nem támaszthat ezzel kapcsolatban a Hitelszövetkezettel szemben semmilyen követelést A bankinformációval a Hitelszövetkezet az ügyfélért semmilyen garanciát és semmilyen felelısséget nem vállal A Hitelszövetkezet az ügyfél külön felhatalmazása nélkül banktitokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével harmadik személy részére bankinformációt a jogszabály ettıl eltérı rendelkezése kivételével nem ad. A bankinformáció az ügyfélre vonatkozó nyilvános információkat a számlavezetés tényét, valamint az ügyfél és a Hitelszövetkezet kapcsolatának általános jellemzését tartalmazhatja. A Hitelszövetkezetnek törvényben elıírt információ szolgáltatási kötelezettsége van a Központi Hitelinformációs Rendszerrel szemben és adatszolgáltatási kötelezettsége a Cégbíróság felé a forintban és egyéb konvertibilis pénznemben vezetett pénzforgalmi számlákról. 5. BETÉTÜGYLETEK 5.1. A betét fogalma A betét a betétszerzıdés, vagy takarékbetét-szerzıdés alapján fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerzıdés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. Betételhelyezés esetén az ügyfél meghatározott pénzösszeget ad át a Hitelszövetkezetnek azzal a feltétellel, hogy a Hitelszövetkezet kamatot fizet és meghatározott késıbbi idıpontban ugyanakkora pénzösszeget visszaszolgáltat A betételhelyezés igazolásául szolgálhat betétkönyv, szerzıdés, vagy egyéb okmány Külön szerzıdés alapján megnyitott kamatozó betétszámla A betét ellenében kiadott okmány névre szóló A betétek fajtái: deviza nem szerint 10

11 5.2. A Hitelszövetkezetnél alkalmazott betétfajták Jogszabály alapján: - Egyedi szerzıdéses betét (betétszerzıdés alapján) - Takarékbetét (takarékbetét-szerzıdés alapján) Elhelyezési feltételük alapján: - Látra szóló - Felmondható - Felmondhatatlan Kamatfizetés szerint: - Kamatfizetés megszőnésekor - Kamatfizetés futamidı alatt Betétes szerint: - Névre szóló Bankszámla szerzıdés szerint: - Lakossági bankszámla szerzıdés - Pénzforgalmi bankszámla szerzıdés 5.3. A betétek általános jellemzıi Szerzıdéses betét A szerzıdéses betét egyedül a betétszerzıdés alapján elhelyezett pénzösszeg. A szerzıdéses betét értelemszerően csak névre szóló lehet. A betétszerzıdésben a Hitelszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a betétes pénzeszközét egy meghatározott napon visszafizeti, ezen felül a pénzösszeg használatáért az Üzletszabályzatban meghatározott módon számított, a szerzıdésben rögzített mértékő kamatot fizet, a szerzıdésben meghatározott gyakorisággal és módon Takarékbetét Takarékbetét a takarékbetét-szerzıdés alapján, takarékbetétkönyv, vagy más okmány ellenében elhelyezett pénzösszeg. Elhelyezési feltétele alapján egyaránt lehet látra szóló és határidıs. A betétes szerint csak névre szóló lehet. A takarékbetét-szerzıdéssel a Hitelszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy az elhelyezett pénzeszközöket meghatározott idıpontban a betétesnek visszafizeti. A Hitelszövetkezet a takarékbetét után a betételhelyezés idejére az Üzletszabályzatban meghatározott módon számított és a Hirdetményben közölt mértékő kamatot fizet Bankszámla szerzıdés Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, a jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek pénzforgalmának lebonyolítására szolgál. 11

12 A pénzforgalmi számla mellett az Ügyfél külön kérésére nyitható alszámla, elkülönített számla, mely a számlatulajdonosok pénzeszközeinek különbözı célokra történı elkülönítésére szolgál. A Hitelszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a számlavezetésre vonatkozó Hirdetmény, valamint az Üzletszabályzat alapján meghatározott módon számított kamatot fizet, és számlavezetési költséget számít fel. A kamat és számlavezetés költsége minden hónapot követı hónap elsı munkanapján esedékes, melyet a Széchenyi István Hitelszövetkezet a számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül jóváír, illetve terhel pénzforgalmi számláján. A bankszámla vezetésével kapcsolatos részletes szabályokat a Bankszámla vezetési Szabályzat tartalmazza Elhelyezési feltételek Látra szóló betét A látra szóló betét olyan betét, amely visszafizetését a betétes - a szerzıdésben meghatározott feltételek mellett - bármikor kérheti. A Hitelszövetkezet a betétet köteles betétes kérésére azonnal visszafizetni. Ügyrend a betét nagyságától függı elızetes bejelentési kötelezettséget írhat elı Felmondható betét A felmondható betét után járó, szerzıdésben meghatározott kamatot a Hitelszövetkezet csak a lejáratkor történı kifizetéskor téríti a betétesnek. Amennyiben a betétes a lejárat elıtt rendelkezik a betét terhére történı kifizetésrıl, a Hitelszövetkezet csak az Üzletszabályzatban, illetve a Hirdetményben meghatározott kamatot fizeti Felmondhatatlan betét Az ilyen betétet a betétes a szerzıdés szerinti lejárat elıtt nem kaphatja vissza. Ennek fejében a Hitelszövetkezet a legmagasabb kamatot fizeti. A betét fedezete mellett a betétes, illetve az általa kedvezményezett személy részére hitel nyújtható A látra szóló, illetve határidıs, felmondható betét zárolással határidıs, felmondhatatlan betétté válik Engedélyezhetı legkisebb betétösszeg: A Hitelszövetkezetnél betétként elhelyezhetı legkisebb összeg: ,- Ft 5.5. Betétszerzıdés A betéti szerzıdés az ügyfél és a Hitelszövetkezet közötti megállapodás alapján jön létre. A megállapodásban rögzítésre kerül a betét összege, az éves kamat, a lekötött idıtartama, a lekötés kezdete és a lejárat napja, a pénzforgalmi teljesítés módja, valamint - amennyiben ismert - a betétes azon számlaszáma, amelyre a betét lejáratkor visszafizetésre kerül. A betéti szerzıdés a megállapodás megkötésével lép hatályba és mindkét fél részére kötelezı érvényő. A megállapodás nem teljesítése esetén a vétlen fél kártérítésre jogosult. A betétkötés kezdı napja legkorábban a szerzıdés (megállapodás) létrejöttét követı banki munkanap, feltéve, ha ezen idıpontig a megállapodás szerinti összeg a Hitelszövetkezet számláján jóváírásra kerül. 12

13 A meghatározott idıre betéti szerzıdés alapján elhelyezett betét lehet felmondható vagy nem felmondható. A fix lejáratú betét a lekötési idıtartam lejárata elıtt nem mondható fel. Felmondható betét esetén a betéti szerzıdés tartalmazza a felmondási idıt. A betétnek ezt a jellegét és a hozzá kapcsolódó kamatfeltételeket a szerzıdésnek tartalmaznia kell A betét felmondása esetén a Hitelszövetkezet a Hirdetmény szerinti kamatot fizeti. A fizetendı kamat összegébıl csak jogszabályban elıírt, illetve Hirdetményben közzétett levonásokat eszközölhet Ha az ügyfél a betét lejáratakor a betétet meg kívánja hosszabbítani, ez csak új szerzıdés kötésével lehetséges Az ügyfél részére járó kamat a betét lejáratakor, illetve megszüntetésekor esedékes A meghatározott célra lekötött betétek esetén a betéti szerzıdésben meg kell jelölni a betét lekötésének célját, és az ehhez kapcsolódó speciális feltételeket. Ha a meghatározott célra lekötött betét alapján a Hitelszövetkezet harmadik személlyel szemben kötelezettséget vállal, az ügyfél csak abban az esetben és olyan feltételekkel mondhatja fel, ahogy azt a betéti szerzıdés kifejezetten megengedi A Hitelszövetkezet alkalmazott betétszerzıdés mintáit és a betétfajták elhelyezési feltételeinek részletes leírását a Passzív Bankmőveletek Szabályzata tartalmazza A Betétes azonosításához szükséges adatok Természetes személyek esetén: - partnerazonosító, - név, - születési név, - anyja neve - születési hely és idı, - állampolgárság, - lakcím, - postacím, - személyigazolvány száma - a személyazonosság igazolására a polgárok személyadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. torvény szerint alkalmas igazolvány Pénzügyi intézményt, céget elfogadó azonosító adatok - partnerazonosító, - név, - rövidített név, - székhely, - telephely és fióktelep címe, - cégjegyzékszám - adószám, - képviseletre jogosultak neve és beosztása A betétszerzıdéseknek tartalmazni kell még: - a szerzıdés számát, - a betét összegét (devizanemenként) - kamat mértékét, esedékességét, - az elhelyezés idıpontját, 13

14 - a lejárat idıpontját (ha van), - különleges kikötéseket, - OBA elıírásokat 5.6. Betétek kezelése A betét elhelyezése A betételhelyezés történhet készpénz befizetésével vagy átutalással. A betét elhelyezésérıl a betéttulajdonos gondoskodik. A betétszerzıdésben, illetve betéti okiratban mindig meg kell határozni a betét összegét. A betét legkisebb összegén kívül egyéb korlátozó szabályokat Hirdetményben kell közzétenni. A betét megszőnése: - lejárat - felmondás - elıírási feltétel teljesülése A betét lejárata Lejárat a szerzıdés szerinti kamatozás utolsó napja. Lejárata általában csak határidıs betétnek van. Egyedi betétszerzıdés alapján elhelyezett betét lejáratakor a Hitelszövetkezet a betétet kifizeti, vagy átutalja a betétes rendelkezése szerint. Rendelkezés hiányában a betét nem kamatozik. Kamatozó betétszámlán lehetıség van ismétlıdı lekötésre is, melyben az ügyfél rendelkezése szerint az elhelyezett betétösszeg kamattal vagy kamat nélkül újra lekötésre kerül. Ekkor a lejárat idıpontja az új lekötés utolsó napja. A betét megszőnésekor a felszámított jutalékot Hirdetményben kell közzétenni A betét meghosszabbítása Ha a betétes a betétet a lejárat után is a Hitelszövetkezetnél kívánja elhelyezni, - a kamatozó betétszámlán történı ismétlıdı lekötés kivételével - új szerzıdést kell kötni a hatályos Hirdetmény szerinti feltételekkel A betét felmondása A betétes felmondható betétjét a szerzıdés szerint vagy rendkívüli módon felmondhatja. A lekötött betétek lejárat elıtti felmondása esetén a felmondási idı általában 8 (nyolc) munkanap. A betét lejárat elıtti felmondása esetén - feltéve, ha a szerzıdés ezt nem zárja ki, vagy a felek másként állapodnak meg - a Hitelszövetkezet hatályos kondíciós listájában meghirdetett, Hirdetmény felmondásra vonatkozó részében megjelölt kamatot fizeti. Lekötött betét azonnali hatályú felmondása esetén a Hitelszövetkezet a betétösszeg után kamatot nem fizet. 14

15 A betét kamata A kamatszámítás elsı napja a betét elhelyezését követı nap, utolsó napja a betét visszafizetésének napja. A kamatszámítás módját az Üzletszabályzat rögzíti. A kamatlábakat a mindenkor aktuális Hirdetmény tartalmazza. A kamat mértéke a szerzıdéstıl függıen lehet rögzített vagy változó. A Hitelszövetkezet változó kamatozású betétek esetén fenntartja a betétkamatok megváltoztatásának jogát a piaci kamatváltozások függvényében. A Hitelszövetkezet a betéti kamat változását hivatalos üzleti helyiségeiben kifüggesztett hirdetményein közli ügyfeleivel. A betétösszeg visszafizetése és kamata a betét lejáratának napján esedékes. Magánszemélyek, nem egyéni vállalkozói státuszú ıstermelık és társasházak esetében a szeptember 01. után elhelyezett betétek után fizetendı kamatot 16,0% kamatadó terheli. A kamatadót a Hitelszövetkezet vonja le, vallja be és fizeti meg az állam felé. Fenti ügyfelek részére a Hitelszövetkezet a kamatadóval csökkentett kamatösszeget fizeti ki A betét megszüntetés díja A betét megszüntetése esetén a Hirdetményben meghatározott díjat számít fel a Hitelszövetkezet Az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás kiterjed: A betét az évi CXII. törvény (Hpt.) szerint az Országos Betétbiztosítási Alap által garantált. Az OBA a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tıke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként (Hpt (1) bekezdés). A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CXII. törvény aiban foglaltak tartalmazzák. Az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki a Hpt ában meghatározott alábbi betétekre: - költségvetési szerv, - a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévı gazdasági társaság, - önkormányzat, - a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint magán nyugdíjpénztár, - a befektetési alap, - a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelı szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, - az elkülönített állami pénzalap, - a pénzügyi intézmény, - az MNB, - a befektetési vállalkozás, tızsdetag, illetıleg árutızsdei szolgáltató, - kötelezı vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetıvédelmi alap, illetve Pénztárak Garancia Alapja, - a hitelintézet vezetı állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább 5%-os tulajdoni hányaddal rendelkezı személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élı közeli hozzátartozói, - az elızı pontban említett személy részesedésével mőködı gazdálkodó szervezet (Ptk c. pontja) által elhelyezett betétekre. - A kockázati tıketársaság és a kockázati tıkealap betéteire, valamint a felsorolt külföldi megfelelıinek betéteire. 15

16 - Az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerzıdés szerint, a szerzıdéskötés idıpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejő betétekhez képest jelentısen magasabb kamatot vagy más vagyoni elınyt kap, valamint - Az olyan betétekre, melyrıl a bíróság jogerıs ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, - Olyan betétekre, melyet nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetıeszközében helyeztek el Letét Általában valamely dolog elsısorban pénz idıleges megırzését célzó megállapodás. Letétkezelés Részletes szabályait a Letétkezelés Ügyrendje tartalmazza. A letét kamata, díjai A Széchenyi István Hitelszövetkezet Hirdetményben teszi közzé 6. ALÁRENDELT KÖLCSÖNTİKE A szavatoló tıke elemei közé tartozik az alárendelt kölcsöntıke. Az alárendelt kölcsöntıkét minimum 5 év 1 nap futamidıre lehet kötni. A kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat +2%. A kamat minden év december 31-ét követıen kifizetésre kerül. Az utolsó évre esedékes kamat a futamidı végén, a tıkével együtt kerül kifizetésre. A felek a szerzıdést csak 5 év elteltével mondhatják fel. A kölcsönadó tudomásul veszi, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható a Hitelszövetkezet adósságának rendezésébe és a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a részjegy tulajdonosok elıtti utolsó helyen áll. 7. A VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS EGYÉB FORMÁI A Hitelszövetkezet tagjai a részjegy jegyzésen felül más formájú vagyoni hozzájárulást is teljesíthetnek. A Hitelszövetkezet tagjai 5 évet meghaladó lejáratú a hitelintézeti elıírások szerinti járulékos tıkeelemnek minısülı célrészjegyet is jegyezhetnek, illetve vásárolhatnak. A helyezhetı legkisebb összeg ,- Ft, azaz Tízezer forint. A célrészjegy jegyzést igazgatóság határozata alapján, külön hirdetményben, a feltételek részletes kiírásával és a cél megjelölésével lehet meghirdetni. A hirdetménynek tartalmaznia kell a vagyoni hozzájárulás befizetésének, felhasználásának, felmondásának, visszafizetésének rendjét, és az utánuk járó kamatok mértékét. Azon kérdéseket, amelyekre a Szervezeti és Mőködési Szabályzat nem tér ki, külön megállapodásban, szerzıdésben kell rögzíteni. 16

17 8. HITELÜGYLETEK 8.1. Hitelügyletekrıl általában A Hitelszövetkezet - sajátos mőködésébıl adódóan - csak hitelszövetkezeti tagok részére és csak írásbeli szerzıdés alapján folyósít hitelt. A Hitelszövetkezet hitelmőveleteket hitelkeret szerzıdés alapján vagy a hitelügyletre vonatkozó eseti kölcsön szerzıdés alapján végez. A hitel szerzıdés eltérı kikötés hiányában azon a napon jön létre, amikor azt valamennyi kötelezett fél aláírta. A hitelügylet szerzıdés megkötésére csak akkor kerülhet sor, ha a Hitelszövetkezet az ügyfél hitelképességét vizsgálta és az ügyfél hitelképességére vonatkozó kedvezı döntést hozott. A fogyasztási kölcsönnel kapcsolatos szabályokat a Hitelezési szabályzat és a Hitelezés Általános Szerzıdési Feltételei tartalmazzák. A Hitelszövetkezet a hozzá benyújtott szabályszerően összeállított hiteligénylést az adott körülményekhez képest a lehetı legrövidebb idın belül elbírálja és pozitív döntés esetén szerzıdési ajánlatot tesz. A hitelbírálathoz minden esetben az ügyféllel kapcsolatos valamennyi információt begyőjti. A bírálathoz minden esetben fel kell használni a KHR információt. A Hitelszövetkezet az ügyfelet részletesen tájékoztatja a hiteligény elbírálásához szükséges alaki és tartalmi követelményekrıl. A Hitelszövetkezet a rendelkezésre tartott összeg után rendelkezésre tartási jutalékot, a folyósított összeg után hiteldíjat számít fel Hitelszerzıdés A hitelszerzıdésben a Hitelszövetkezet arra vállal kötelezettséget, hogy a szerzıdésben meghatározott összegő hitelkeretet az ügyfél rendelkezésére tartja úgy, hogy a rendelkezésre tartott összeg erejéig és a hitelszerzıdésben megjelölt idın belül és feltételek megléte esetén kölcsönt, vagy kölcsönöket folyósít. A Hitelszövetkezet hitelszerzıdést vagy hitelügyletre vonatkozó eseti szerzıdést csak a Hitelszövetkezet által elıírt módon és tartalommal benyújtott hiteligénylés alapján, elızetes hitelképességi vizsgálat után, pozitív hiteldöntést követıen köt. A Hitelszerzıdésekre a Ptk ai, és a Hpt a az irányadó. A hitelszerzıdés eltérı kikötés hiányában azon a napon jön létre, amikor azt valamennyi kötelezett aláírta. Amint a felek a hitelszerzıdést aláírták, a hitelelıadó errıl az összes érintettet haladéktalanul tájékoztatni tartozik. Ebben részletesen ismertetni kell a létrejött hitelügyletet és annak feltételeit. A tájékoztatónak ki kell térnie: - a hitelszerzıdés keltére, számára, - az adós adataira, - a hitelösszeg lehívásának, folyósításának körülményeire, feltételeire, - a hitelkeret státuszára, - a visszafizetés, kamatfizetés esedékességére, - a kamat és egyéb díjak mértékére, - a hitelbiztosítékok kérdésére, - minden egyéb fontos körülményre. Továbbiakban a hitelek dokumentálására vonatkozó elıírások szerint kell eljárni. 17

18 8.3 A kölcsönszerzıdés felmondása A Hitelszövetkezet a következı esetekben jogosult a hitelszerzıdés felmondására: - fejlesztési hitel esetén az ügyfél a folyósított összeget részben vagy egészben nem a meghatározott hitel célra fordította, illetve használta fel, - az ügyfél kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti. - az ügyfél a szerzıdésben meghatározott esedékes fizetési kötelezettségeinek a megjelölt módon és mértékben a Hitelszövetkezet kétszeri írásbeli felszólítására a felszólítás kézhezvételétıl számított 8 munkanapon belül, a 2. felszólítástól pedig 3 munkanap elteltével nem tesz eleget, - amennyiben az ügyfél hitelképességében és/vagy vagyoni helyzetében a hitelszerzıdés aláírásakor fennálló állapothoz viszonyítva a Hitelszövetkezet által komolynak ítélt romlás következik be, illetve ha fedezetelvonásra utaló magatartás vélelmezhetı, - a kölcsönszerzıdésben rögzített egyéb esetben, - amennyiben az ügyfél csıd-, felszámolás, végelszámolás alatt van, - amennyiben az ügyfél, vagy a hitelfedezetet nyújtó ellen végrehajtás indul, - az ügyfél a Hitelszövetkezetet valótlan adatok közlésével, adatok elhallgatásával szándékosan megtévesztette, vagy tévedésben tartotta, - az ügyfél által elkövetett és bármely, az elızıekben nem részletezett szerzıdésszegés esetén, - a PTK ában felsorolt esetekben. A szerzıdés felmondása esetén az ügyfél köteles a felmondás kézhezvételétıl számított 8 naptári napon belül a Hitelszövetkezetnek lejárt követelésként egyösszegben megfizetni a hitelszerzıdésben rendelkezésre bocsátott pénzösszeget, levonva abból a már teljesített tıketörlesztések összegét, valamint a folyósítás napjától a felmondás kézhezvételéig fennálló tartozásállomány után a hitelszerzıdésbıl eredı kamatfizetési kötelezettségeit, levonva ebbıl a már teljesített kamatfizetés összegét. A lejárt hitel után a Hitelszövetkezet késedelmi kamatot számol fel, az esedékesség idıpontjától Biztosítékok és kezelésük A Hitelszövetkezet és az Ügyfél az üzleti kapcsolat fennállása alatt biztosíték nyújtásába állapodhatnak meg. A biztosítékok fajtái a következık: Dologi Biztosítékok - óvadék - közraktárjegy - jelzálogjog - ingó jelzálogjog - vagyont terhelı jelzálogjog Személyes biztosítékok - Bankgarancia - Hitelgarancia Rt kezességvállalása - Állami készfizetı kezességvállalás - Állami sortartó kezesség. - Adós, adóstárs, kezes jövedelme - Készfizetı kezességvállalás Egyéb biztosítékok - zálogjog - Engedményezés - hitel és/vagy életbiztosítás, vagyonbiztosítás - támogatások 18

19 Kockázatot csökkentı jog - vételi jog - elıvásárlási jog - visszavásárlási jog A Hitelszövetkezet fenntartja a jogot egyéb biztosítékok és több biztosíték egyidejő kikötésére is. A Hitelszövetkezet az ügyfél bármely olyan bankszámlája terhére jogosult az esedékes követelését érvényesíteni, illetve tartozásaival szemben beszámítani, amelyre vonatkozóan az ügyféllel való külön megállapodás alapján inkasszójoga van. A Hitelszövetkezet jogosult továbbá arra, hogy beszámítsa az ügyféllel szemben ıt terhelı fizetésekbe az ügyfél tartozásait mindaddig, amíg saját követeléseit ki nem elégítette, még akkor is, ha követelései nem ugyanabból a jogviszonyból fakadnak. Az ügyfél köteles gondoskodni a Hitelszövetkezet javára biztosítékul kikötött vagyontárgyak és jogok fenntartásáról, megırzésérıl és állagmegóvásáról, a biztosítékul szolgáló követelések érvényesíthetıségérıl. A biztosítékok értékében, értékesíthetıségében bekövetkezett változásokról az ügyfél köteles a Hitelszövetkezetet haladéktalanul tájékoztatni. Az ügyfél köteles a biztosítékul lekötött, illetve a kölcsön fedezetéül szolgáló vagyontárgyait, a hitelbıl beszerzett eszközöket biztosítani. A biztosítási szerzıdésben, illetve kötvényben az ügyfél köteles a biztosítási összeget a Hitelszövetkezetnek az ügyféllel szemben fennálló mindenkori követelés erejéig a Hitelszövetkezetre engedményezni. Az ügyfél a biztosítási szerzıdést amíg a vagyontárgy az ügylet biztosítékául szolgál a Hitelszövetkezet hozzájárulása nélkül nem módosíthatja és nem szüntetheti meg, felszólításra köteles a biztosítási díjakat hiánytalanul és késedelem nélkül megfizetni és a befizetést igazolni. A Hitelszövetkezet a biztosító által átutalt kártalanítási összeget követelésének esedékessége elıtt is jogosult az ügyfél tartozásának csökkentésére fordítani, ha az ügyfél a megsemmisült vagyontárgyakat nem pótolja. A kártalanítási összegnek a Hitelszövetkezet követeléseit meghaladó része hacsak az ügylet feltételeit meghatározó szerzıdés másként nem rendelkezik az ügyfelet illeti meg. A Hitelszövetkezet jogosult a helyszínen is ellenırizni, hogy követelésének a fedezete a biztosítéka megfelelıe, továbbá, hogy a biztosítékul lekötött vagyontárgyakat az ügyfél rendeltetésszerően kezeli, üzemelteti, megırzésérıl gondoskodik. Ha az ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit, a Hitelszövetkezet jogosult a hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelı módon érvényesíteni bármely biztosítékból eredı jogát. Ha valamely biztosítékul szolgáló jog gyakorlása, vagy követelés érvényesítése a biztosíték lekötési idıtartama alatt esedékessé válik, a Hitelszövetkezet jogosult a jogot gyakorolni, illetve a követelést érvényesíteni. A Hitelszövetkezet felhívására az ügyfél tartozik a saját költségén gondoskodni arról, hogy a Hitelszövetkezet részére a fizetés megtörténjen Központi Hitelinformációs Rendszer A Hitelszövetkezet a Központi Hitelinformációs Rendszert alkalmazza, a Hpt XX/A Fejezetében foglaltaknak megfelelıen. 19

20 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy nem jelent banktitok sérelmet, ha a Hitelszövetkezet az Ügyfél nyilvántartott személyi-, cég,- hitel és egyéb, az igénybe vett pénzügyi szolgáltatással kapcsolatban rendelkezésre álló azon adatait a Központi Hitelinformációs Rendszer részére átadja. A Hitelszövetkezet a KHR-rel kapcsolatos adatkezelési szabályokat, a jogorvoslati lehetıségeket a Hitelezés Általános szerzıdési feltételei tartalmazzák. 9. SZÁMLAVEZETÉS, RENDELKEZÉS A SZÁMLA FELETT 9.1. A Hitelszövetkezet jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, egyéni vállalkozók, természetes személyek részére forintban és különbözı devizanemekben bankszámlát nyit és vezet A Hitelszövetkezet a jelen általános szerzıdési feltételekben meghatározott módon bankszámlán nyilvántartja a számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket, teljesíti az azok terhére érkezı fizetési megbízásokat, továbbá jóváírja a számlatulajdonos javára érkezı pénzeszközöket 9.3. A számlatulajdonos külön kérésére a Hitelszövetkezet a pénzforgalmi jellegő bankszámla mellett külön célra szolgáló elkülönített számlákat is nyithat A meghatározott idıben teljesítendı megbízásokat olyan idıpontban kell a Hitelszövetkezetnek átadni, hogy a teljesítéshez szükséges idı a Hitelszövetkezet rendelkezésére álljon. A fentiekbıl adódó hibásan, vagy késedelmesen teljesített megbízásokból eredı kárért a Hitelszövetkezet felelısséget nem vállal A Hitelszövetkezet az egyes megbízási típusok átvételére, aznapi teljesítésre szolgáló benyújtási idıpontról, valamint a fizetési megbízások teljesítésének rendjérıl a fiókokban kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja az ügyfelet. A meghirdetett idıpontokat követıen érkezett megbízásokat még ha a hitelszövetkezet át is veszi úgy kell tekinteni, hogy a következı banki napon érkezett Minden megbízásnak egyértelmően tartalmaznia kell a teljesítéshez szükséges adatokat. Ha az ügyfél a megbízásnak meghatározott idıpontban való teljesítését igényli, ezt a megbízási rendelkezésnek tartalmazni kell Ha az Ügyfél a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen vagy hiányosan adja meg, az ebbıl eredı kárért a Hitelszövetkezet felelısséget nem vállal A Hitelszövetkezet az Ügyfél által kiállított megbízásoknak csak az elsı példányát ellenırzi, azt tekinti hitelesnek a megbízás teljesítése érdekében A Hitelszövetkezet az ok pontos megjelölésével visszaküldi a megbízást, ha felismeri, hogy azt tévesen vagy hiányosan állították ki A Hitelszövetkezet megtagadja az Ügyfél jogszabályellenes utalásainak a teljesítését A Hitelszövetkezet az Ügyfél fizetési megbízását akkor teljesíti, ha annak fedezete az Ügyfél számláján rendelkezésre áll. A Hitelszövetkezet a megbízás részleges teljesítését nem vállalja, azokat visszautasítja. A Hitelszövetkezet a megbízásokat a rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesíti. A Hitelszövetkezet a megbízásokat érkezésük sorrendjében teljesíti, hacsak az Ügyfél másképpen nem rendelkezik A Hitelszövetkezet a saját tévedésén alapuló jóváírást vagy terhelést az Ügyfél hozzájárulása nélkül is jogosult helyesbíteni. A Hitelszövetkezet a helyesbítésrıl az Ügyfelet értesíti A Bank a megbízás teljesítésérıl bankszámla kivonat megküldésével értesíti az ügyfelet. 10. BANKGARANCIA ÉS BANKKEZESSÉG A Hitelszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a Bankgarancia Szabályzatban részletesen meghatározott feltételek teljesülése esetén és határidın belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést teljesít. A bankgarancia más helyett vállalt fizetési ígérvény, biztosítéknyújtás. Csak lejárati határidı nyújtása mellett adható. A bankkezesség a kedvezményezett helyetti helytállást jelent a Szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel. 20

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2010. december 13.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2010. december 13. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2010. december 13. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Kamatjegy betétszerződés Alulírott Tulajdonos neve: Családi és utónév (szül. név): Állampolgárság: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Lakcím: Azonosító okirat száma, típusa:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I Rétköz Takarékszövetkezet Kirendeltség megnevezése: Amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

A BANKSZÁMLÁRÓL ÉS A PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI

A BANKSZÁMLÁRÓL ÉS A PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI A BANKSZÁMLÁRÓL ÉS A PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerzıdés... 3 4. A Lekötött

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 01. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei I. Általános rész Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a nevezett részére a lakossági

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Érvényes: 2014. augusztus 01-jétől Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Forintban kezelt megtakarítások 1. Fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötések 1.1. Lakossági forint folyószámlán történő

Részletesebben

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl Kondorosi Takarékszövetkezet 5553 Kondoros, Csabai u. 14. Üzletszabályzat a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint meghatározott pénzügyi szolgáltatások

Részletesebben

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2016. március hó 21. napjától 2 TAKARÉKLEVÉL Általános szerződési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

MELLÉKLETEK. Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét

MELLÉKLETEK. Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét MELLÉKLETEK Általános szerzıdési feltételek XII. 1. sz. melléklete XII. 2. sz. melléklete XII. 3. sz. melléklete XII. 4. sz. melléklete XII. 5. sz. melléklete XII. 6. sz. melléklete XII. 7. sz. melléklete

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. július 3-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: szeptember 30-tól visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: szeptember 30-tól visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2016. szeptember 30-tól visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

Vállalkozói számlavezetés kondíciói

Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1/6 Hirdetmény Vállalkozói számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/6 Éves betét kamatláb % EBKM % Vállalkozói

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től L-2/2011/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

Tartós Befektetési Számla Általános Szerzıdési Feltételei

Tartós Befektetési Számla Általános Szerzıdési Feltételei Tartós Befektetési Számla A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9224, Rajka, Kossuth Lajos u.37/a., cégjegyzékszám: 08-02-000916, tevékenységi engedély száma: 857/1997./F. számú ÁPTF határozat

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. november 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben