I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 é á ö é á á ó á é ü á ú á á á á á á ő ü á Í é ő

2 A Takarékszövetkezet Hitelezési Szabályzata a számvitelről szóló törvény végrehajtásaként megjelent 250/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet, a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény és módosításai, valamint a hatályos törvények és rendeletek alapján készült. E szabályzat szerves egységet képez a Takarékszövetkezet Ügyfél- illetve Partnerminősítési, Fedezetértékelési, Monitoring-, Esközértékelési-,Értékvesztés-, Elszámolási- és és Céltartalékképzési Szabályzat, valamint a Nem problémamentes kintlévőségek, befektetések, és mérlegen kívüli tételek figyelésének, kezelésének, és behajtásának szabályzataival, valamint a kockázat-vállalással kapcsolatos szabályzatokkal, eljárási rendekkel. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Dunakanyar Takarékszövetkezet aláírta a PSZÁF által ajánlott Magatartási Kódexet, vállalva, hogy az abban foglalt rendelkezéseket betartja, a tisztességes piaci verseny és a korrekt üzletmenet eszközeivel támogatja a lakossági ügyfélkört, ezzel segítve a magyar gazdaság fejlődését. A Dunakanyar Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal a február 1-től hatályos Aktualizált Magatartási Kódex előírásainak önkéntes érvényesítésére is. A Takarékszövetkezet az aktív ügyletek körében - a Hpt. 3. -ban megjelölt, illetve számára a PSZÁF által engedélyezett tevékenységeket figyelembe véve létesíthet a Hpt. alapján kockázatvállalásnak minősülő jogviszonyt, kivéve, ha azt jogszabály tiltja. A Takarékszövetkezet saját forrásai, a nála elhelyezett betétek (saját rendelkezésű idegen források), valamint refinanszírozási (idegen) források terhére az ügyfelei részére a Hpt. 3. (1) bek. b) pontja szerinti hitel- és kölcsönügyleteket köt. A Hpt. 2. sz. melléklet pontja alapján hitelnyújtásnak minősül: A hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére, jutalék ellenében és a hitelintézet kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére, vagy egyéb hitelművelet végzésére. A Hpt. 2. sz. melléklet pontjai alapján pénzkölcsön nyújtásának minősül: A hitelező és az adós között létesített hitel-, illetőleg kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban - kamat ellenében vagy a nélkül - köteles visszafizetni. Követelésnek - az adós kockázatának átvállalásával vagy a nélkül történő - megvásárlása, megelőlegezése (ideértve a faktoringot és a forfetírozást is), valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi. Minden olyan megállapodás, amely értékpapír vételéről és határidős visszaszármaztatásáról rendelkezik és a szerződés tárgyát képező értékpapírok a vevő (hitelező) javára az ellenérték óvadéki biztosítékául szolgálnak úgy, hogy azokat az ügylet ideje alatt további ügyletben sem elidegeníteni, sem megterhelni nem lehet. A jelzálog- hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló külön törvény szerintit önálló zálogjog vásárlása és egyidejű eladása útján végzett tevékenység. Zálogkölcsön nyújtása. 2

3 A hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja. Nem minősül pénzkölcsön nyújtásának: - A munkáltató által a munkavállaló részére szociális céllal - esetileg - adott kölcsön. - Az egymással áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások vagy a természetes személyek által e jogviszonyra tekintettel adott halasztott fizetés vagy előleg, ide nem értve a hitelintézet által kötött ilyen ügyleteket. - A biztosítóintézet által az életbiztosítási kötvény tulajdonosának nyújtott kötvénykölcsön. - Az önkormányzat által adott lakáscélú vagy szociális kölcsön. - Anyavállalatnak leányvállalatokkal, illetőleg ez utóbbiak egymás közötti, a likviditás biztosítása érdekében közösen végrehajtott pénzügyi művelete, ide nem értve a pénzügyi intézmény által kötött ilyen ügyletet. 1.) Jogszabályi feltételek, felügyeleti előírások A kockázatvállalásra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, valamint a Takarékszövetkezet erre vonatkozó belső szabályzatait és eljárási rendjeit a jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 2.) A hitelezési szabályzat célja, hogy - A hitelezési tevékenység (az aktív üzletág) irányadó külső és általános érvénnyel alkalmazandó belső szabályait összefoglalja, - definiálja az alkalmazott hiteltípusok, hitelkonstrukciók fő jellemzőit, - rögzítse a hitelezés eljárási rendjét, az alkalmazandó tartalmi és formai követelményeit, - támpontokat adjon a hitelkezelés (nyilvántartások, behajtás, kölcsönök felmondása) legfontosabb teendőire. 3.) A szabályozás hatálya A Hitelezési szabályzat határozza meg a hitelezési tevékenység általános szabályait. Az egyes hitelfajtákra és az egyéb aktív ügyletekre, a refinanszírozott hitelkonstrukciókra, és a konzorciális hitelezésre vonatkozó előírások a hatályos belső szabályzatokban, ügyviteli utasításokban, eljárási rendekben jelennek meg. Tárgyi hatálya a Takarékszövetkezet és az Adós között létrejövő, a Takarékszövetkezet számára kockázatot keletkeztető hitel- és egyéb aktív ügyletek közös elemeire terjed ki. Alanyi hatálya a Takarékszövetkezet által nyújtandó hitelek lebonyolítása során a következőkben felsorolt ügyfelek körére terjed ki: 1./ természetes személyek 2./ jogi személyek 3./ jogi személyiségű gazdasági társaságok 4./ állami költségvetési szervek 5./ jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok Az egyes kategóriákba történő besorolások a mindenkor érvényes jogszabályi előírások alapján történnek. Nem vállalható kockázat azért az ügyfélért, aki/amely - kiskorú, - csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll (illetve amelynél a rendelkezésre álló információk alapján ezen eljárások megindításának veszélye áll fenn, 3

4 kivéve a felszámolási eljárás alatti vállalkozásnak veszteségmérséklési céllal nyújtott hitelt), - a hitelintézet, illetve a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás vezető állású személye, könyvvizsgálója, illetve ezek közeli hozzátartozója, e személyek ellenőrző befolyása alatt álló vállalkozása, illetve a vállalkozás harmadik személy részére történő értékesítéséhez. Ezen hitelekhez csak az Igazgatóság ülésen részt vevő tagjaink több int kétharmados többséggel hozott döntése szükséges. - ellen a Takarékszövetkezet peres eljárást indított, kivéve az ezen ügyfeleknek veszteségminimalizálási céllal nyújtott hiteleket. Az engedélyezési eljárások folyamán a Takarékszövetkezet figyelembe veszi a Hpt-ben (56. ) meghatározott összeférhetetlenségi szabályok vonatkozó rendelkezéseit. Ezek alapján vezető állású személy nem vehet részt a saját maga, közeli hozzátartozója, illetve a közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló vállalkozások kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában. Vezető állású személy nem vállalhat szerződéses kötelezettséget, illetőleg nem köthet adásvételi szerződést azzal a pénzügyi intézménnyel, amelyben igazgatósági, vagy felügyelő bizottsági tag, illetőleg ügyvezető, kivéve ha a szerződés megkötéséhez előzetesen az Igazgatóság egyhangú szavazással hozzájárult. 4

5 II. A KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÜGYLETEK TÍPUSAI, HITELEZÉSI KONSTRUKCIÓK A Takarékszövetkezet ügyfelei igényeinek kiszolgálása érdekében jelenleg az alábbiakban felsorolt kockázatvállalási ügyleteket és ezen belül hiteltípusokat forgalmazza. Az egyes típusokon belül új konstrukciók, ügyletek bevezetése az ügyvezetés döntése alapján történhet. A Takarékszövetkezet által nyújtható kölcsönök fajtái Lejárat szerint: - éven belüliek és - éven túliak lehetnek. Cél, felhasználás szerint: lakossági hitelek: - lakáscélú hitelek, - fogyasztási hitelek (személyi és áruvásárlási hitelek), - folyószámlához kötődő hitelek, vállalkozói és önkormányzati hitelek: - beruházási hitelek, - tartós forgóeszköz növekedését finanszírozó hitelek, - átmeneti forgóeszköz növekedését vagy forráscsökkenést finanszírozó hitelek, - likviditási és folyószámla hitelek, - egyéb hitelek. A Takarékszövetkezetnél igényelhető leggyakoribb hitelfajták a következők: 1. Lakosság részére nyújtható egy éves és egy évnél rövidebb lejáratú hitelek: - fogyasztási hitel (személyi és áruvásárlási hitel), - hitelkiváltás, - magasabb kockázatú hitel, - záloghitel, - egyéb hitelek. hosszú lejáratú hitelek: - lakásépítési hitel, - lakásvásárlási hitel, - lakás felújítási, korszerűsítési és áthidaló hitel, - fogyasztási hitel (személyi és áruvásárlási hitel), - folyószámlahitel, - hitelkiváltás, - jelzáloghitel, - magasabb kockázatú hitel, - egyéb hitelek. 5

6 2. Vállalkozók és vállalkozások részére nyújtható egy éves és egy évnél rövidebb lejáratú hitelek: - folyószámlahitel, - rövid lejáratú hitel, / forgóeszköz /, - hitelkiváltás, - egyéb / speciális hitelek /, - mezőgazdasági hitelek és támogatások, - rulírozó hitel. hosszú lejáratú hitelek: - beruházási hitel, - éven túli lejáratú forgóeszköz hitel, - támogatott kedvezményes hitelek, - hitelkiváltás, - rulirozó hitel, - egyéb speciális hitelek. 3. Költségvetési intézményeknek és egyéb szervezeteknek nyújtható rövid és hosszú lejáratú hitelek: - költségvetési intézmények hitelei, - helyi önkormányzatok hitelei, - alapítványok hitelei, - egyéb szervek hitelei. A belső hitelezés rendje a Hpt. 6o. -ában foglaltak és a Takarékszövetkezet belső hitelezési szabályzata alapján történhet. 6

7 III. HITELEZÉSI ELJÁRÁSI REND 1.) A hitelkérelem befogadásának, átvételének formai követelményei A potenciális hitelfelvevőket az első jelentkezés és megbeszélés alkalmával tájékoztatni kell a hitelkérelem összeállításával kapcsolatos tartalmi és formai követelményekről (általában a kirendeltségeknél, nagyobb összegű hitel esetén a Takarékszövetkezet központjában). A hitelfelvétel iránt érdeklődő ügyfelek tájékoztatása a rendelkezésre álló Üzletszabályzatban foglaltak és a hitelügyintézők eligazítása alapján történik. Az érdeklődőket a hitellehetőségek, illetőleg az egyes konstrukciók minden részletéről tájékoztatni kell, kiemelve a hitel lejárati, kamat- és költségfeltételeit, fogyasztási kölcsönnél a hiteldíj mértékét. A hitelügyintézők a kérelmeket csak a Takarékszövetkezet hivatalos helyiségeiben vehetik át. Magánszemély kölcsönkérelmét csak a személyi okmány egyidejű bemutatása mellett lehet átvenni. A bemutatott személyi okmányok alapján egyeztetni kell az ügyfél személyét, lakcímét, aláírását. Ha az igazolványban javítás történt, vagy az igazolvány érvényességi ideje lejárt, akkor a kölcsönkérelem átvételét meg kell tagadni II. félévétől a hitelkérelem befogadásakor az ügyfél által bemutatott személyi azonosító okmányokról fénymásolatot kell készíteni (a másolatot hivatalossá tenni), és azt a hitelanyagba helyezni! Ha a kölcsönigénylő egy éven belül megváltoztatta állandó lakhelyét, fel kell jegyezni előző lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét (az esetlegesen nem bevallott tartozások kiszűrése érdekében). Egyéni vállalkozó részéről a vállalkozói igazolvány (működési engedély), jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében az alapító okirat, társasági szerződés Takarékszövetkezet által hitelesített másolatának csatolása szükséges. A pénzmosás megelőzése és a terrorizmus elleni védekezés miatt az ügyfél-azonosító adatlap felvétele, és a Tényleges Tulajdonosi nyilatkozat (TTU) kitöltése szükséges. Hitelügylet esetében valamennyi résztvevő a saját nevében jár el. A jelentkező partnerek figyelmét fel kell hívni arra, hogy a további tárgyalásokat csak a leendő üzletfelek hitelképességének minősítése után lehet érdemben folytatni. Az üzletfelek hitelképességének minősítését mindenkor az érvényben lévő Ügyfél- illetve Partnerminősítési Szabályzat alapján kell elvégezni! A minősítés birtokában a partnerek részére minden szükséges eligazítást meg kell adni a megfelelő tájékoztatás érdekében, hogy elkerülhető legyen a többszöri adatkérés (vagy kiegészítés) és kellő eligazítást kapjanak a hitelkérelem elkészítéséhez. Törekedni kell arra, hogy az ügyfél - a lehetséges variációk közül - a számára legjobban megfelelő hiteltípust válassza, mert így csökkenthető a Takarékszövetkezet kockázata is. Külön fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy valótlan adatok közlése a hitel/kölcsön felmondását vonhatja maga után, ami a későbbiekben a hitelezésből történő kizárást eredményezheti. Az ügyfeleknek (potenciális hitelfelvevőknek) a hitel igénybevételére irányuló kérelmüket írásban, cégszerű aláírással ellátva és a kérelem alátámasztását szolgáló dokumentumokat (működési, cég-, és üzleti információkat a mellékletek alapján) becsatolva kell benyújtaniuk a helyi illetékes kirendeltségekhez, általában a Takarékszövetkezet által rendszeresített nyomtatványon. Fel kell hívni a vállalkozások figyelmét arra, hogy csak azokat a vállalkozásokat hitelezzük meg, melyek számláját legalább egy éve kezeli a Takarékszövetkezet. Az engedélyező szerv ettől egyedi bírálattal eltérhet. A hitelkérelem összeállításához - az ügyfelek kérésére - a kirendeltségeknek, illetve hitelügyintézőknek meg kell adniuk a szükséges segítséget, de világossá kell tenni az ügyfelek számára, hogy ez a segítség, vagy más közreműködés a Takarékszövetkezet részéről nem jelent semmiféle elkötelezettséget a hiteligények kedvező elbírálása szempontjából. 7

8 A Takarékszövetkezet a hitelkérelmet benyújtó Ügyfélnek - legkorábban a hitelkérelem Ügyfélnek való átadásakor, legkésőbb a hitelkérelmek beadásakor tájékoztatókat ad át, illetve bocsát rendelkezésére. A Takarékszövetkezet fogyasztónak minősülő ügyfél részére a hitelszerződés megkötését megelőzően köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a fogyasztó felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek során a Takarékszövetkezet és a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében. A tájékoztatásnak mindenekelőtt ki kell terjednie a hiteltermékek legfontosabb jellemzőire, a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére. A felvilágosítást tömör és informatív módon úgy kell nyújtani, hogy az a fogyasztó számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon mutassa be, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is. A Takarékszövetkezet az általa kötött hitelszerződések és jelzáloghitel-szerződések termékcsoportonként legjellemzőbb mintaszövegét a fogyasztók előzetes tájékozódása érdekében az internetes honlapján hozzáférhetővé teszi. A felvilágosítás módjának és formájának részletes szabályait a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter az 56/2014. (XII. 31.) NGM rendeletben határozta meg. A hitelszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése tekintetében hozandó megalapozott fogyasztói döntés érdekében a Takarékszövetkezet a szóbeli felvilágosítás mellett, kellő időben, de azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen ajánlat vagy hitelszerződés kötné, köteles a fogyasztót az általa megadott információk alapján szóba jöhető hiteltermék tekintetében az Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően elnevezésű tájékoztató felhasználásával tájékoztatni. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés esetén a Takarékszövetkezet kellő időben, de azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen ajánlat vagy hitelszerződés kötné, köteles a fogyasztót az Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződési tájékoztató felhasználásával tájékoztatni. Jelzáloghitel igénylése esetén a Takarékszövetkezet azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen hitelszerződés vagy ajánlat kötné, kellő időben köteles papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatni a fogyasztót - a fogyasztó által megadott információk alapján Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről, valamint Személyes tájékoztatás a jelzáloghitelekről elnevezésű tájékoztatók felhasználásával. A tájékoztatást a fogyasztó által meghatározott hitelcélhoz igazodva (konkrét hitelösszegre és futamidőre) a hitelbírálat elvégzését megelőzően kell átadni. A jelzáloghitelt igénylő fogyasztót tájékoztatni kell a tájékoztatókkal kapcsolatos kérdésekben illetékes szervezetről a név és telefonszám megadásával. Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén a szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább hét nappal a szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A Takarékszövetkezet lehetőséget biztosít az Ügyfélnek, hogy a hitel futamideje alatt bármikor tájékoztatót kaphasson a szerződésben vállalt törlesztés alakulásáról. Valamennyi kérelmet kezdeményező Ügyfélnek tájékoztatás céljából át kell adni az MNB-PSZÁF közös kiadványát, a Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól szóló szóróanyagot. 8

9 Minden hiteligényléshez információs lapot (a hitelcéltól függően) is ki kell adni az ügyfélnek, hogy nyilatkozzon az adósminősítéshez és hitelbírálathoz szükséges adatokról. Az információs lap igény szerint kiegészíthető, illetve a nem kívánt adatokat a hitelügyi előadó kiadás előtt áthúzhatja. Meg kell vizsgálni, hogy a kérelem az előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelel-e, minden előírt mellékletet tartalmaz-e, ha igen érkeztetni kell, iktatni, s a hitelekhez rendszeresített előterjesztési nyomtatványt is meg kell nyitni minden hitel esetében. Amennyiben a nyomtatványok kitöltése nem megfelelő, a javítást az ügyfél végzi, aláírásával tanúsítva. Az esetlegesen hiányzó mellékleteket (adatokat) az igénylővel még a hitelbírálat megtörténtéig pótoltatni kell. A hiánypótlásra történő felszólítást írásba kell foglalni. A működési körzeten kívüli hiteligénylő hitelkérelmének elbírálásához a befogadó kirendeltségnek minden segítséget és információt meg kell adnia, illetve közre kell működnie abban, hogy az ügyfél késedelem nélküli átirányítása a területileg illetékes hitelbírálatot végző szervhez zökkenőmentesen megtörténhessen. A Takarékszövetkezet és kirendeltségei hitelt elsősorban a működési területen lakó, illetve dolgozó ügyfeleinek gyújthatnak. Ettől eltérő esetben a lehető legtöbb információt kell beszerezni az Ügyfél korábbi banki kapcsolatairól. Amennyiben az ügyfél állandó lakhelye/székhelye nem az adott körzetben van, a működési körzeten kívüli hitelezést akkor végez a Takarékszövetkezet, ha az ügyfélnek - lakó vagy üdülőingatlana, földtulajdona van e területen, - vállalkozó (vállalkozás) esetén a telephelye a Takarékszövetkezet működési körzetében található és számlavezetését az érintett Takarékszövetkezet végzi, - a hitelfelvevő munkahelye a Takarékszövetkezet működési körzetén belül van, - konzorciális hitel esetén, - lombard hitelezés esetén, - korábbi megbízható (A. és B. osztályú) ügyfél esetén. A működési területen kívüli hitelezés történhet még a Cenzúra Bizottság vagy az Igazgatóság külön engedélye alapján is június 11-től a Takarékszövetkezet egy személyt nem hitelez, csak külön az engedélyező által hozott döntés alapján. Különösen nem engedélyezhető munkanélküli, sorkatona, kiskorú, segélyben, járadékban részesülő Ügyfél részére egy személyben, valamint az E osztályúnak minősített, és a 80 év feletti Ügyfél. Lakossági hiteligénylők esetében a GYES-en, GYED-en lévők kölcsönkérelmei a házastárs (élettárs) adóstárs bevonásával teljesíthetők. Nyugdíjas kölcsönigénylő a Nyugdíjas Igazolvány, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény bemutatásával igazolja jövedelmét. Az igénylésen fel kell tüntetni a nyugdíj törzsszámát. (Esetleges letiltás, vagy egyéb ügylet esetén a NYUFIG csak a törzsszám alapján tud intézkedni.) Amennyiben a nyugdíj összegét a Takarékszövetkezetnél vezetett átutalási betétszámlára utalja a NYUFIG, a nyugdíj összegét és az átutalási betétszámla számát is fel kell jegyeznie a hitel ügyintézőnek és kézjegyével igazolnia kell. 100 ezer Ft feletti hitelnél a NYUFIG-tól igazolás kérhető a nemleges tartozásra. Nyugdíjas kezességvállalása esetében hasonló módon kell eljárni március 01-től 500eFt feletti kölcsönök esetében ahol nyugdíjat von be a Takarékszövetkezet az ügyletbe ajánlott a NYUFIG-tól igazolás, hogy a jövedelem végrehajtás alá vonható. Az év elején beiktatott rendelet hatályát vesztette,pl. a rokkantsági nyugdíj ismét végrehajtás alá vonható. 9

10 A Takarékszövetkezet június 11-től hitellimitet számol a fogyasztóknak nyújtott hitel termékeknél a fedezetértékelési Szabályzat 5. számú mellékletében meghatározottak szerint. A hitellimit az a hitelösszeg, melynek havi törlesztési kötelezettségének megfizetését az Adósok, Adóstársak jövedelme lehetővé teszi. Takarékszövetkezetünk nem vizsgálja a háztartásban élő valamennyi személy jövedelmét, csak a hitelügyletben résztvevőkét, de az együtt lakó családtagok (egy háztartás) esetében fokozott körültekintéssel jár el újabb hitel nyújtásakor. Az esetlegesen fennálló és az újonnan engedélyezésre kerülő kölcsönök együttes havi törlesztő részlete - figyelembe véve az egyéb fizetési kötelezettségeket is nem haladhatja meg az igénylők és adóstársak havi nettó jövedelmének 33 %-át, az építési és ingatlanvásárlási hitelek kivételével (ebben az esetben a jövedelem 40 %-át lehet figyelembe venni). Ettől a döntéshozók egyedileg eltérhetnek. Amennyiben a kért hitel nagyobb az előírt mértéknél, a kölcsön engedélyezése csak további fedezet mellett, testületi döntés (indoklás) figyelembevételével történhet. A hitelügyintéző a munkáltatói igazolást csak cégszerű aláírással fogadhatja el. Mind az adós, adóstárs, és a kezesek vonatkozásában célszerű a munkáltatótól nyilatkozatot kérni arról, hogy dolgozójuk nem áll-e felmondás alatt, szükség esetén telefonon történő egyeztetés is történhet. Figyelemmel kell kísérni a Takarékszövetkezetnek azt is, hogy a munkáltató nem áll-e csőd, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt. A jelen szabályzat 10. pontjában foglaltak alapján a Céghírekből is kötelező adatok lekérdezése. A döntés előkészítők vagy a döntést hozók kérhetik NAV jövedelemigazolás csatolását is az okmányokhoz. Vállalkozói hiteligénylő esetén a jövedelem igazolására az NAV-SZJA bevallás, illetve az Adóhivataltól kapott igazolás szolgál, melyek hiteles másolatát a kérelemhez kell csatolni. Kezdő vállalkozó esetén a várható induló jövedelméből kell kiindulni, az ügyfél nyilatkozata, illetve üzleti terve alapján, melyet az első adóbevallás alkalmával az előbbi módon konkretizálni szükséges. Vállalkozó saját maga a jövedelmét nem igazolhatja! Az előbbieken kívül a vállalkozók kötelesek igazolást mellékelni nemleges adótartozásukról. Az 500eFt alatti vállalkozói rulirozó hiteleknél elegendő a NAV ügyfélkapuján keresztül lekérdezhető adófolyószámla egyenleg bemutatása. A 0-s adóigazolást az engedélyező szerv döntése alapján az előzőben említetten kívül egyéb esetben is kiválthatja a folyószámla kivonat. Az ügyfelet a hitelfolyósítás engedélyezésének várható idejéről tájékoztatni kell. 2.) A hitelkérelmek nyilvántartása A hitelkérelem átvételekor a Takarékszövetkezet elsődlegesen formai vizsgálatot végez. A formai vizsgálat elvégzésére, a formai követelményeknek való megfelelés után számít befogadottnak a hitelkérelem (nyilvántartásba vétel, iktatás). A befogadott hitelkérelmekről a területileg illetékes kirendeltség Hiteliktatókönyv -et vezet, illetve a központ Cenzúrakönyvet a következő tartalommal: - iktatószám, sorszám, - a hitelkérelem beadásának dátuma, - a hiteligénylő megnevezése (székhely, lakcím, adószám), - az igényelt hitel típusa, összege, lejárata, - a döntésre jogosult megnevezése, - a döntés(ek) időpontja, cenzúrakönyv sorszáma, jóváhagyás illetve elutasítás ténye. 10

11 A Hiteliktatókönyv a beérkezett és befogadott hitelkérelmek regisztrálására szolgál. A hitelbírálat alapján meghozott döntés konkrét tartalmi kérdéseiben - mint például a hitel-, kölcsönügylet tényleges folyósítási és résztörlesztési időpontja(i), a fedezetek típusa és értéke, vagy a speciális (refinanszírozott) ügyleteknél a fejlesztés célja és összege, a saját erő nagysága, stb. - az illetékes döntési fórum határozata az irányadó. Az iktatókönyvbe valamennyi hitelkérelmet be kell vezetni, attól függetlenül, hogy a döntés a kirendeltség hatáskörébe, vagy központi hatáskörbe tartozik-e. A kirendeltségek csak a Takarékszövetkezet központja által kiadott iktatókönyvet használhatják, melyet megnyitás előtt a kirendeltség vezetőnek hitelesítenie kell! A befogadott hitelkérelmek alapján a kirendeltségeknek Hiteldossziét kell nyitniuk. Visszatérő, folyamatosan hitelkérelemmel a Takarékszövetkezethez forduló ügyfeleknél javasolt külön Ügyféldosszié megnyitása is elkülönülve a hiteldossziétól. A hiteldossziénak és az ügyféldossziénak az alábbi adatokat, okmányokat feltétlenül tartalmazniuk kell: Az ügyféldossziék az ügyfél személyére vonatkozó általános anyagok tárolására szolgáló dokumentumok összessége, melyek függetlenek a kért hiteltől. Általában vállalkozások és vállalkozók esetében célszerű megnyitni. Az iratok közé tartoznak például az alapítás és a változások jogi dokumentumai, az általános jellegű, ügyféllel kapcsolatos levelezések, az éves mérlegbeszámolók és a hozzájuk kapcsolódó egyéb anyagok. Általában az ügyféldosszié tartalmazza az ügyfél-, illetve partnerminősítést, és a háttér információkat. Az ügyletminősítéshez kapcsolódó limit feletti hitelek befogadásánál kötelező az említett dossziék megnyitása. A hiteldossziék a konkrét hitelkérelmek egyedi dossziéi. Ezek tartalmazzák az egyes hitelkérelmeket, az ehhez kapcsolódó levelezéseket, a hitel-előterjesztéseket, az aláírt szerződések és kiegészítések eredeti illetve másolati példányait, a hitellel kapcsolatos változásokat. Mindkét dossziénak tartalomjegyzékkel kell rendelkeznie, mely időrendi sorrendben mutatja a benyújtott és elkészített nyomtatványok, adatlapok listáját. A tartalomjegyzék külön lapon is lehet, de legcélszerűbb a dosszié fedőlapjára vagy belsejébe feljegyezni! 3.) Hitelbírálat és döntés előkészítés Minden aktív ügylet, vagy kötelezettségvállalás esetében - amikor a Hpt. a kockázatvállalás mértékére vonatkozóan kötelező érvényű limitet határoz meg -, az előterjesztésről csak akkor lehet dönteni, ha a szóban forgó kötelezettségvállalás megfelel a törvényi előírásoknak. A Takarékszövetkezet vállalkozói és lakossági hitelek vonatkozásában is alkalmaz limitrendszert. A limitek betartásáért a kirendeltségek, ellenőrzéséért az ügyvezetés a felelős. A befogadott hitelkérelmek alapján részletes tartalmi vizsgálatra és értékelésre kerül sor. A hitelkérelmek vizsgálata során a hitelbírálatot végzőnek meg kell határoznia azokat az adatokat, információkat, amelyek szükségesek az előterjesztés (javaslat) elkészítéséhez. Az esetleges, a Takarékszövetkezet által kért kiegészítő információkat közölni kell a hiteligénylővel és a legrövidebb idő alatt be kell kérni azokat! 11

12 A hitelbírálat - a területi elv figyelembevételével - leggyakrabban a kirendeltségek feladata (nagy összegű hiteleknél a központi hitelügyi előadó végzi ezt a feladatot). Az ügyfél hitelkérelmének elbírálását a jelen szabályzat elválaszthatatlan részét képező Hitelelőterjesztési-engedélyezési és karbantartási nyilvántartó lap -on kell elvégezni, az ügyfélminősítés és a fedezetértékelés adatait is figyelembe véve. A hitelelőterjesztésiengedélyezési és karbantartási nyilvántartólapot a hiteligényt befogadó kirendeltségnek kell megnyitnia valamennyi igényhez. A hitelbírálat hivatott arra, hogy az adott ügyletről, illetve annak gazdálkodásáról minél teljesebb képet adjon, ezzel a Takarékszövetkezet kötelezettségvállalásával kapcsolatban felmerülő jelentős kockázati tényezők mindegyikére felhívja a figyelmet. Az ügylet ismertetésére az adott ügylettípus sajátosságainak és a vonatkozó ügyviteli, illetve egyéb utasításoknak a figyelembevételével kerülhet sor, kitérve az ügyletnek a vállalkozás gazdasági, pénzügyi, piaci helyzetére, költséggazdálkodására gyakorolt hatásaira január 01-től Takarékszövetkezetünk- a hitelezési kockázat fontossága miatt központi hitelkockázat kezelőt alkalmaz. 2 M Ft feletti hiteleknél a CB döntése előtt kell a kockázatkezelőnek véleményt nyilvánítania a hitelről. Az előterjesztés és javaslat elkészítéséhez a hitelbírálónak először meg kell vizsgálnia: - az ügyfél korábbi fizetőképességét és készségét, - a hitelkérelem célját, - a benyújtott elemzéseket, kalkulációkat a hitelcél jövedelmezőségére, hitelcéltól függetlenül, - valamint a kért hitel visszafizetésének realitását. A döntés előkészítésénél, legyen az nagy kockázat, konzorciális hitel, befektetés vagy egyéb kötelezettségvállalás, az adott ügyfél valamennyi fennálló tartozását (Adós, Adóstárs, Kezes) figyelembe kell venni, és ez alapján, a limitek figyelembevételével kell a megfelelő döntési fórumok elé terjeszteni. Az ügylet kockázatainak felmérésekor a Takarékszövetkezet saját felméréseiből, adataiból, megállapításaiból indul ki, mely az alábbiakra terjed ki: - a tőke- és kamatkockázatra, azaz annak vizsgálatára, hogy a potenciális ügyfél a kért hitelt és járulékait várhatóan törleszteni tudja-e, - a fedezet, kockázat elemzésére, azaz annak vizsgálatára, hogy az ügylet mögött álló biztosítékokat a Takarékszövetkezet érvényesíteni tudja-e, számolnia kell-e a fedezet értékének csökkenésével, a fedezet esetleges elvonásával stb. El kell készíteni az ügyfélminősítést, amely kiegészül az ügylet elemzésével, minősítésével, továbbá el kell készíteni a felajánlott fedezet értékelését, minősítését a Fedezetértékelési Szabályzat alapján. Az elvégzett értékeléseket és a vonatkozó dokumentumokat a hiteldossziéban és az ügyféldossziéban kell megőrizni! A későbbiekben az értékelések aktualizálása céljából csak a változásokat kell átvezetni. A vállalkozás gazdálkodásának értékelése a hitel folyósítását megelőzően, legalább egy évre vonatkozik. Vállalkozásoknál ez a mérleg, valamint az aktuális évről szolgáltatott pénzügyi adatok elemzése alapján történik. A gazdálkodást az éves, illetve a több évre szóló üzleti és pénzügyi terv alapján is értékelni kell! Veszteséges vállalkozás esetében indokoltan - az adósminősítés elvégezhető az üzleti terv alapján. Ilyen esetben az engedélyező szervnek erre külön ki kell térnie. 12

13 Minden olyan aktív ügyletre, vagy banki kötelezettség-vállalásra irányuló javaslat esetében - amikor a Hpt. a kockázatvállalás mértékére vonatkozóan kötelező érvényű limitet határoz meg -, az előterjesztés csak úgy kerülhet az illetékes döntési fórum elé, ha a szóban forgó kötelezettség-vállalás megfelel az adott törvényi limitre meghatározott takarékszövetkezeti keretnek. A hitelbírálat során az eszközök várható megtérülését egybe kell vetni a kötelezettségekkel. Elsődlegesen az ügyfél Takarékszövetkezettel szembeni kötelezettségeinek teljesíthetőségét kell megvizsgálni, de értékelni kell a más hitelintézetekkel szemben fennálló, valamint az adó-, vám és társadalombiztosítási kötelezettségeket is. Általános szabály, hogy a Takarékszövetkezet az ügyfelek általános forgalmi adókötelezettségét hitellel nem finanszírozza meg, kivéve azokat a szervezeteket, amelyeknek az adózási jogszabályok alapján nincs lehetőségük az ÁFA visszaigénylésére. Az adóhatósággal és a társadalombiztosítási pénztárakkal, üzletviteli tevékenységtől függően, a VPOP-val szembeni hátralékok, vagy a megfizetés ismétlődő késedelme esetén óvatosságra van szükség és ilyenkor - egyéb indokok hiányában is - a hitelkérelem teljesítésétől el kell zárkózni. A más hitelintézettel szembeni kötelezettségek vizsgálata azok nagyságrendjére, lejárati összetételére és időbeli ütemezésére irányul az ügyfél jövőbeli adósságszolgálati terheinek megállapítása, hosszabb távú fizetőképességének felmérése céljából. Ezzel összefüggésben értékelni kell a más hitelintézetnél fennálló hitelállomány nagyságát és összetételét, a hitelstruktúra múltbeli és jövőbeni várható változási tendenciáit. Csak veszteség-minimalizálási céllal nyújtható hitel annak a hiteligénylőnek, akinek - a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül a Takarékszövetkezetnél vezetett pénzforgalmi számláján 5 munkanapi átlagos tartozik forgalmát elérő, vagy azt meghaladó fedezetlensége (sorban állása) volt, vagy - a Takarékszövetkezettel szemben a kérelem benyújtásának időpontjában lejárt tartozása áll fenn, illetve korábbi hitele(i) kapcsán fizetési késedelem merült fel. Ezek az esetek a központi Cenzúra Bizottság vagy az Igazgatóság kompetenciájába tartoznak (a hitel összegétől függően). A tartós hitelkapcsolattal működő ügyfelekről általában elegendő információ áll a kirendeltségek rendelkezésére az ügyféldossziéban, ezért ezeknél a fő hangsúlyt a folyamatos értékelő-elemző tevékenységre kell helyezni, ami kellő támpontot biztosít a hitelbírálatokhoz. Csökkent hitelképességű, vagy kritikus helyzetben lévő ügyfelek azonban csak megfelelő biztosítékok kikötése mellett finanszírozhatók. A hitelezésből történő kizárás külön mérlegelést igényel akkor, ha a hiteligénylő a Takarékszövetkezettel szemben keletkező adósságszolgálatának teljesítésére I. osztályú biztosítékkal rendelkezik. Azon ügyfelekről, akik nem csak a Takarékszövetkezetnél vezetnek számlát, bankinformációt kell kérni a számlavezető hitelintézettől. A kapott bankinformáció azonban csak segédletként szolgál a döntés-előkészítéshez, azt a döntést előkészítőknek értékelniük kell. Más hitelintézettől érkező információ szerinti pozitív megítélés önmagában nem indokolhatja hitel engedélyezését. 13

14 Más hitelintézettől érkező megkeresés esetén - viszonossági alapon - a Takarékszövetkezetnek is ki kell elégítenie a bankinformáció adására vonatkozó kérelmeket. Fontos követelmény, hogy ilyenkor - a banktitokról szóló rendelkezéseket nem megsértve - korrekt és tényekkel alátámasztott tájékoztatást adjunk. A Takarékszövetkezet ügyfeleire vonatkozó információkérést kizárólag írásbeli kérelem alapján lehet elfogadni és a választ is csak írásos formában szabad megadni. ( Rövid úton - munkakapcsolatban, telefonon, vagy szóbeli közlés útján - információt adni a Takarékszövetkezet dolgozói részéről tilos!) A jogkövetkezmények elkerülése érdekében a külső kérésre adott bankinformációt minden esetben a következő záradékkal kell ellátni: Ez a bankinformáció a jelen ismereteinken alapul. Az esetleges változásokról Önöket utólag csak az erre irányuló külön, vagy megismételt kérés esetén értesítjük. Jelen levelünk bankinformáció és nem minősül semminemű kötelezettség-vállalásnak. Ha valamely vállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó stb.) kér az üzleti partneréről információt - aki egyben a Takarékszövetkezet ügyfele -, akkor az ilyen jellegű igények kielégítésére csakis az ügyfél írásos hozzájárulása alapján és a Hpt.5o aiban (banktitok - üzleti titok) foglalt rendelkezések betartásával kerülhet sor. A megadott információról a másolati példány megküldésével - a Hpt. 53. (1) bekezdésében előírt korlátozó kivételt figyelembe véve - az ügyfelet haladéktalanul értesíteni kell. Hitelbírálat Önkormányzati ügyfél esetén Az általános bírálaton túl a hitelfelvételhez szükséges a képviselő testület hitelfelvételre vonatkozó, és a hitel járulékokkal növelt visszafizetését garantáló határozata. Jogi biztosíték felajánlásáról is a képviselő testületnek kell döntenie. Tekintettel arra, hogy a hitel fedezetéül elsődlegesen a költségvetési bevételek szolgálnak, bankári biztosíték kikötésére általában akkor kerülhet sor, ha a bevételek és kiadások ütemtervében közölt adatokat a Takarékszövetkezet nem találja kellően megalapozottnak. 4.) Fedezetek meghatározása és kikötése A Takarékszövetkezet hitelezési tevékenységében alapvető követelmény, hogy biztosíték nélkül kockázatvállalási (hitel) ügyletet létesíteni nem lehet. Ettől egyedi hitelkonstrukciókkal, egyedi hitelbírálattal a Takarékszövetkezet eltérhet. A hitelügyletek mögé állítandó biztosítékok típusaira, azok alkalmazására és szükséges mértékének meghatározására a Fedezetértékelési Szabályzat az irányadó. A Takarékszövetkezet fedezetként nem fogadhatja el: - Az Adós és Adóstárs jövedelmét, ezt visszafizetési képességként veszi figyelembe, amely szükséges a hitellimit számításához. - A saját maga által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt. - Bankcsoporthoz, pénzügyi holdinghoz, illetve vegyes tevékenységű csoporthoz tartozó másik vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt. - A Takarékszövetkezethez vagy a bankcsoporthoz, pénzügyi holdinghoz, vegyes tevékenységű csoporthoz tartozó másik vállalkozás a gazdasági társaságokról szóló 14

15 törvényben meghatározott közvetlen irányítást biztosító befolyása alatt álló részvénytársaság részvényét. - Olyan gazdasági társaság üzletrészét vagy részvényét, amely az adósban befolyásoló részesedéssel rendelkezik, illetve, amelyikben az adósnak befolyásoló részesedése van. - Továbbá a Kockázatvállalási szabályzatban meghatározott fedezetek - így nem vehető figyelembe olyan biztosíték: - amelyet az ügyfél vagy harmadik személy már más jogügylet biztosítékául adott, ide nem értve az ingatlanra vonatkozó jelzálogjoggal terhelt zálogtárgyat, - amely az ingatlanra vonatkozó jelzálogjog esetén a jelzálog bejegyzés sorrendjét figyelembe véve a megelőző jelzálog bejegyzések összegével együtt meghaladja a biztosíték - ügyfél számviteli nyilvántartásában szereplő - könyv szerinti értékének vagy a vagyonértékelő által megállapított értékének (ha ez utóbbi az alacsonyabb) hetven százalékát. 5.) Hiteldöntés A kirendeltségeknél és a Cenzúra Bizottságnál a saját hatáskör az Igazgatóság által meghatározott maximális kockázatvállalási szintet jelenti, amelynek erejéig önállóan dönthetnek az egy ügyfélnek adható összes hitel/kölcsön és egyéb banki kötelezettségvállalás engedélyezéséről. Az engedélyezésre benyújtott kölcsönöknél a limitet a kölcsönegyenlegek összevonása alapján kell figyelembe venni. Jelenleg ezek a limitek a következők: Kirendeltség-vezetők: - valamennyi hitelfajtánál Ft-ig Cenzúra Bizottság: - valamennyi hitelnél Ft-ig (Ig i 5/3/3/2003.hat.szám.) engedélyezheti kölcsön folyósítását. Az előbbi limiteket meghaladó összegű hitel csak az Igazgatóság jóváhagyó döntése alapján folyósítható. A Takarékszövetkezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvény 19. (2) bekezdés b) pontja alapján július 13.-át követően várhatóan 365 napon belül csak az Integrációs Szervezet hozzájárulásával jogosult a szokásos üzletmenetbe nem tartozó ügyletet megkötni, kötelezettségvállalást tenni, hitelt felvenni, nagykockázatot vállalni. A szokásos üzletmenetbe a Takarékszövetkezet adott szavatoló tőkéjének 5%-át (induló esetben a december 31-i SZT) el nem érő ügyletek tartoznak, így az e feletti szerződéseket az Integrációs Szervezet jóváhagyásával lehet megkötni. A fentiekben eljárni a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének Igazgatósága által kiadott eljárási rendekben megfogalmazottak szerint kell. Maximum 100eFt-os lakossági és vállalkozói folyószámlahitelek engedélyezésekor jó ügyfélkapcsolat esetében - nem kell figyelembe venni az Ügyfél fennálló tartozását, a kirendeltség vezetője saját hatáskörben engedélyezheti a hitelt. A fenti döntési jogkörök gyakorlásához minden esetben döntés előkészítést, előterjesztést és javaslatot kell készíteni! A hatáskörileg illetékes döntést hozó személynek vagy testületnek (kirendeltségvezető és egyéb döntést hozó fórumnak) a hitel/kölcsönkérelmekről 3o munkanapon belül végleges döntést kell hoznia. Hiánypótlás esetén a végleges döntés határideje az ügyfél hiánypótlásra való felszólításának keltétől számított 30 munkanap. A döntésekben a fedezetértékelést végző személy nem vehet részt. 15

16 Az egyes szintekhez tartozó döntés lehet: Egyszemélyi hatáskörben: engedélyezés, elutasítás, illetve felsőbb döntési szintre utalás. Testületi hatáskörben: - elfogadás az előterjesztésben szereplő kondíciók alapján, - elfogadás feltételekkel (pl. törlesztési feltételek, folyósítás módja, ütemezése), - elfogadás az előterjesztésben szereplőhöz képest változott kondícióval, - felsőbb döntési szintre utalás, - új előterjesztés készíttetése, - elutasítás. A döntés meghozatalára és a döntéshozatal eljárási rendjére vonatkozóan a Takarékszövetkezet Kockázatvállalási szabályzata, a CB eljárási rendje az irányadóak. A fent említett határidő betartása miatt fontos - mivel az elsőként leadott dokumentumok alapján kell az okmányokat iktatni - a hiánypótlás során beadott okmányok érkeztetése minden esetben. A már iktatott, de elutasított hitel/kölcsönkérelmekről is kell értesíteni az ügyfelet, a kirendeltség vezető és a CB döntéséről a kirendeltség, az Igazgatóság döntéséről a CB teszi ezt meg. A kirendeltségeknél engedélyezett hitelekről a kirendeltség-vezető köteles minden igazgatósági ülésre listát küldeni utólagos tájékoztatás miatt. A Cenzúra Bizottság által engedélyezett és elutasított hitelkérelmekről a központi hitelügyi előadó vezeti a Cenzúrakönyvet, az ülésekről jegyzőkönyv is készül. A Cenzúra Bizottság csak a nyilvántartó lap és a hitelbírálati lap alapján hozhat döntést a hitelekről, az Igazgatósági ülésre ezekkel együtt kell felterjeszteni a hiteleket. Az Igazgatóság által tárgyalt hitelekről a döntés ténye az Igazgatósági ülés jegyzőkönyveiben, az igazgatósági határozatokban és a Cenzúrakönyvben is megtalálhatók. A megfelelő döntési fórum határozatának az előterjesztési, bírálati lapon szerepelnie kell. Bírálati lapok alapján kerülhet sor a területileg illetékes kirendeltségeknél a szerződés megkötésére és a kölcsön kifolyósítására. 6.) A hiteldíj megállapítása A Takarékszövetkezet a hitelügyletekben vállalt kötelezettségei és szolgáltatásai ellenértékeként - az engedélyezett hitel/kölcsön tőkeösszegének az ügyféltől elvárt törlesztésén felül - hiteldíjat állapít meg, illetve számít fel az ügyfélnek. A hiteldíj összetevői az ügyfél-minősítési besoroláshoz, a hitelügylet futamidejéhez, valamint a kockázatához igazodó kamat, továbbá a hitelügylet sajátosságai alapján alkalmazott folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, valamint a hitelvizsgálati díj és a kezelési költség, illetve adott esetben késedelmi kamat és prolongálási díj, illetve mindaz, amit a Kormányrendelet a hiteldíj mutató számításánál enged, és amelyet a Takarékszövetkezet Kondíciós listája meghatároz. A kamatok és díjtételek meghatározása az ügyvezetés hatáskörébe tartozik, melyről az Igazgatóságot tájékoztatják. A forintban, illetve devizában végzett műveleteknél alkalmazandó kamatértékeket, díj- és jutalékfeltételeket mindenkor a Takarékszövetkezet aktuális Kondíciós listája tartalmazza. A TKSz által meghatározott limitrendszer - egy ügyfélnek adható maximális hitelösszeg - sávjaiba besorolt (feltétel általában az 1 éves számlavezetés és A, vagy B osztályú adósminősítés) hiteleknél az engedélyező szerv (CB vagy Igazgatóság) - megfelelő indoklás alapján - a Kondíciós listában aktuálisan közölt kamattól, valamint az egyéb költségektől eltérhet. 16

17 A kamattámogatásos hiteleknél, pályázattal elnyerhető hiteleknél a jogszabályban meghatározott díjak alkalmazhatók. A Kormányrendeletben megfogalmazott előírások alapján a Takarékszövetkezet teljes hiteldíj mutatót számol. ( ig csak a három hónapnál hosszabb lejáratú fogyasztási kölcsönök esetében volt kötelező) A Takarékszövetkezet a hitelügyletekben vállalt kötelezettségei és szolgáltatásai ellenértékeként - az engedélyezett hitel/kölcsön tőkeösszegének az ügyféltől elvárt törlesztésén felül - kamatot, kezelési költséget és egyéb díjakat (folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, prolongálási díj, technikai folyósítási jutalék, hitelbírálati díj, stb.), hiteldíjat állapíthat, számíthat fel az ügyfélnek. A kamat mértékeit, díj- és jutalékfeltételeket az aktív üzletág kondícióinak listája - hitelcélok, illetőleg hitelezési konstrukciók szerinti részletezésben - tartalmazza. A szerződésekben mindenkor az aktuális kondíciós listában foglalt kamatokat és díjakat kell kikötni, illetve az ügyfélnek felszámítani. A megállapított kamatok és díjak változtatása a Hitelezési Üzletszabályzatban (jelen szabályzat 8. számú melléklete) írtak alapján történhet, a Takarékszövetkezet árazási elveiről szóló Eljárási Rendben foglaltak szem előtt tartásával. A hiteldíj megállapításának módszerét a Hitelezési Üzletszabályzat melléklete tartalmazza. Területen kívüli hitelezés esetén a felszámítandó kezelési költség általában több mint a területre folyósított hitelnél, a hitelvizsgálati díj pedig az eredeti kétszerese. A mértékeket az érvényes Kondíciós lista tartalmazza. A Magatartási Kódex aláírásával a Takarékszövetkezet vállalja, hogy a szimmetria elvének szem előtt tartásával a lakossági Ügyfelek által fizetendő kamat, díj és költségek egyoldalú emelése után amennyiben a körülmények kedvezően változnak a változást az Ügyfél javára is érvényesíti október 01-től az 1 millió Ft feletti hiteleknél a hitelvizsgálati díj 50 %-át a kérelem benyújtásakor kell befizettetni az ügyféllel, a másik 50 %-ot pedig folyósításkor. Nem részesíthető előnyben az az Ügyfél, aki egy összegben előre - fizeti a hitelvizsgálati díjat. Az Ügyfél figyelmét fel kell hívni, hogy ez a díj elutasítás esetén sem jár vissza. Az előtörlesztésekre a Takarékszövetkezet a Korm. rendeletben megengedett díjat számolja fel, melynek mértékét a mindenkor aktuális Kondíciós Lista tartalmazza. 6./ január 01-től az Adósok és Adóstársak jövedelme fedezetként nem vehető figyelembe, csak visszafizetési képességként, melynek minden hitel esetében minimum 50 %-osnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy az Adósok jövedelmét a tőke + 1 évi kamatra a futamidő végéig figyelembe kell venni június 11-től az Adósok, Adóstársak jövedelméből a Takarékszövetkezet hitellimitet számol. 6./2. Ügyfélcsoportok A Hpt. szerinti ügyfélcsoport meghatározást kell figyelembe venni a kockázatvállalásoknál. E szerint (2.számú melléklet: Értelmező rendelkezések III.20.) a kapcsolatban álló ügyfelek csoportja az két vagy több ügyfél, akikkel szemben a Takarékszövetkezet kockázatot vállal, és ez egyetlen kockázatnak minősül, mivel az egyik ügyfél közvetve vagy közvetlenül meghatározó befolyást gyakorol a csoport másik tagja felett, illetve ha olyan kapcsolatban állnak egymással, hogy az egyik ügyfél problémái kihatással vannak a másik ügyfél gazdálkodására, különös tekintettel a kezességre, az egyetemleges felelősségre, a közvetlen kereskedelemi függőségre, a közeli hozzátartozói viszonyra, és a közös háztartásban élésre. Ezért január 02-től az ügyfélcsoporton 17

18 belüli kötelezettség vállalásokat, és az ügyfélcsoportok nyilvántartását szigorúan be kell tartani. 7.) Szerződéskötés A hitelengedélyezés után a szerződéskötés - a döntési hatásköröktől függetlenül - a folyósító kirendeltségek feladata. A Takarékszövetkezet a létrejött hitel- és kölcsönszerződéseket, valamint azok mellékleteit írásba foglalja. A hitel-, illetve kölcsönszerződést a Takarékszövetkezet részéről két, a hitelszerződések aláírására feljogosított képviselőnek kell aláírnia, két tanú együttes jelenlétében. A szerződésekben hivatkozni kell a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatában foglalt általános szerződési feltételekre, valamint a hitelszerződés Takarékszövetkezet részéről történő felmondásának jogszabályi és egyéb lehetőségeire is. A kölcsönszerződéseket valamennyi típusú kölcsönnél írásba kell foglalni, minden esetben a meghozott határozatnak megfelelő tartalommal és a kiadott szerződésminták alapján kell megkötni. A szerződés - minimum kettő - példányait az adósokkal, adóstársakkal és a kezesekkel egyaránt a szerződés minden oldalán alá kell íratni. Az egyik példányt az ügyfélnek át kell vennie. A szerződésmintáktól eltérő szerződéseket a Takarékszövetkezet központjának engedélyével lehet csak alkalmazni! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezései alapján az ügyféllel való első szerződéses kapcsolat létrejöttekor kötelező az ügyfelet azonosítani, és a törvényben megkövetelt adatokat felvenni, valamint TTU nyilatkozatot kitöltetni. Amennyiben az ügyfélnek már korábban volt szerződéses kapcsolata a Takarékszövetkezettel, újabb szerződések megkötésekor szintén szükséges az ügyfél azonosítása, és az időközben módosult adatok átírása. Pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, vagy körülmény esetén a Takarékszövetkezet pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatában foglaltak alapján kell eljárni. A törvény előírásai és a Takarékszövetkezet szabályzata alapján ezen adatokat, iratokat, bizonylatokat minimum 10 évig meg kell őrizni, kivéve az építési engedélyhez kötött építési hiteleket, melynek megőrzési határideje 30 év. A megkötött szerződéseknek az alant felsoroltakat feltétlenül tartalmazniuk kell: - a szerződő felek adatait (név, leánykori név, anyja neve, születési hely és idő, szig.sz., lakcím), - a kölcsön igénybevételének módját, - a kölcsön igénybevételének feltételeit, lejáratát, kondícióit, - a felajánlott fedezeteket /ingatlan, jövedelmek stb. /, - a kölcsön rendeltetésszerű felhasználásáról az igazolás módját (építési kölcsönnél a lakhatási engedély beszerzésének határidejét), - éven túli vállalkozói hiteleknél - beszámolási időszakonként - mérleg, eredmény kimutatás rendelkezésre bocsátása kötelező, - a kamatváltozásokról és a törlesztési feltételek megváltozásáról a kiértesítés módját, - az Igazgatóság l997. szeptember 12-én hozott határozata értelmében az építési hiteleknél 5oo e Ft felett a lakhatási engedély bemutatásával egyidejűleg kötelező a biztosítási kötvény bemutatása, egyéb hiteleknél pedig - ahol ingatlan a fedezet - a hitelbírálathoz szükséges a biztosítás megléte. 18

19 - az alábbi szöveget: " A kölcsön folyósításának feltétele a tartozásról közjegyző előtt tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megléte, melyről hiteles kiadmány a Takarékszövetkezet számára korlátlan példányszámban kiadható." - az esetleges jogviták bírósági úton való rendezésére a Takarékszövetkezet a kölcsönszerződésben kikötheti a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét, - a szükséges aláírásokat. A Hpt a meghatározza a fogyasztási kölcsönszerződés szükséges tartalmi elemeit. Semmis az a fogyasztási kölcsönszerződés, amely nem tartalmazza: - a szerződés tárgyát, - az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíj-mutatót, a hiteldíj-mutató számítása során figyelembe nem vett egyéb - esetleges - költségek meghatározását és összegét, vagy ha az ilyen költségek pontosan nem határozhatók meg, az ezekre vonatkozó becslést, - a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, ide értve a kamatokat, járulékokat, valamint ezek éves, százalékban kifejezett értékét, - azon feltételeknek, illetőleg körülményeknek a részletes meghatározását, amelyek esetében a hiteldíj megváltoztatható, vagy ha ez nem lehetséges, az erről szóló tájékoztatást, - a törlesztő részletek számát, összegét, a törlesztési időpontokat, - a szükséges biztosítékok meghatározását, valamint - a szerződéshez kapcsolódóan a fogyasztótól megkövetelt biztosítások megjelölését. Abban az esetben, ha az ingatlan fedezetet nem az adós, vagy az adóstárs, hanem harmadik személy biztosítja, a jelzálogszerződést az ingatlan tulajdonosával kell megkötni. Amennyiben a használt nyomtatványokon valamelyik adatot nem lehet értelemszerűen feltüntetni, abban az esetben a kölcsönszerződéseket ki kell egészíteni a szükséges adatokkal külön-külön pontokban. A kiegészítések, módosítások tényét is alá kell íratni az adóssal. 2M Ft feletti kölcsönöknél április 01-től a folyósítás előtt kötelező az ingatlan tulajdoni lapján a jelzálogjog bejegyzésének legalább széljegyként történő bejegyzése. A szerződés megkötését követően kerülhet sor a kölcsön feltételek, kondíciók szerinti folyósítására. Az általános szerződéskötési szabályoktól kivételt jelentenek a konzorciális hitelszerződések, melyeket a kirendeltségek/központ készít elő az ilyen ügyleteket szabályozó külön ügyviteli utasítás - a konzorciális hitelezésre vonatkozó Eljárási Rend - szerint. Változó kamatozású hiteleknél - amennyiben a kamatváltozás mértéke befolyásolja a törlesztő részlet nagyságát - az adóst az új törlesztő részletről ki kell értesíteni. Ha az adós 15 napon belül nem tesz észrevételt, úgy a törlesztő részlet módosítását elfogadottnak kell tekinteni. 1M Ft-ig történő hitelfolyósításnál csak az engedélyező személy, szerv külön erre vonatkozó döntése alapján szükséges ingatlanfedezet. (Igazgatóság június 14-i 5/3/1/2006.számú döntése alapján) A takarékszövetkezeti követelések érvényesíthetősége érdekében a létrejött kölcsönszerződéseket, valamint azok mellékleteit - a mindenkor érvényes igazgatósági határozatok alapján - közokiratba kell foglalni. A közokiratba foglalás kötelezettsége minden olyan szerződésre, illetve a hozzá kapcsolódó mellékkötelezettséget tartalmazó szerződésre vonatkozik, amelyben a banki kockázatvállalás olyan mértékű, hogy a hitelbírálat során célszerű azt mérlegelni. Az erre vonatkozó limiteket az Igazgatóság döntése határozza meg. Lakáscélú (támogatások és hitelek), lakossági és vállalkozói hitelek esetében 2 millió Ft felett kötelező a közjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megléte. B osztálynál 19

20 alacsonyabb kategóriába sorolt adósnál ezen összeg alatt is feltétel lehet. Az egyes eljárási rendek ettől egyedileg eltérhetnek, mint például a jelzáloghiteleknél, ahol 1 millió Ft felett kötelező. Az okirat 2 példányát kell az Ügyféltől bekérni. Amennyiben a hitelfelvevő(k) /adós, adóstárs, kezesek / nem azonosak a biztosítékot nyújtó személlyel, vagy gazdálkodó szervezettel, akkor a kölcsönszerződés és a biztosítéki szerződés közokiratba foglalása nem mellőzhető. Egyedi esetekben - más elegendő fedezet megléte setén - a fentiektől az Igazgatóság vagy a CB eltérhet. A kölcsönszerződések különböző példányszámban készülnek - attól függően, hogy milyen kiegészítő szerződésekhez, telekkönyvi bejegyzésekhez van szükség rá -, de minimum két példányban. A Földhivatalhoz benyújtandó okiratoknak tartalmazniuk kell 1./ a keltezés helyét és idejét, 2./ a szerződő felek aláírását azzal, hogy több lapból álló okirat esetén a szerződő feleknek - ha tanú szerepel az okiraton- a tanuknak is, az aláírását (az utolsó oldal kivételével - ott teljes név kell- elég a kézjegyük) minden oldalon, 3./ a szerződő fél valamennyi azonosító adatát, 4./ a Takarékszövetkezetnek a jelzálog alapítására és megszüntetésére vonatkozó okiratot elég saját bélyegzőjével ellátni és aláírni ( több oldal esetén természetesen minden oldalt le kell bélyegezni és aláírni), ilyenkor nem szükséges közjegyzői hitelesítés vagy ügyvédi ellenjegyzés. A későbbi ügyintézések megkönnyítése végett 2001.február 15-től minden szerződés, okirat valamennyi oldalát szükséges minden érintettnek kézjegyével ellátni! A tanúzásra vonatkozóan december 01- től - az alábbi szabályokat kell betartani: - az eredeti okiraton, mely a Takarékszövetkezetnél marad- kötelező a tanúk nevének gépi kiírásán és aláírásán kívül a pontos lakcímeket, személyi igazolvány számokat is feltüntetni, - a további kölcsönszerződéseken - egy kölcsönügyből eredően - a tanúk nevének gépi kiírásán és a tanúk aláírásán, a kirendeltség bélyegzőlenyomatán kívül adat feltüntetését nem kéri a Takarékszövetkezet, de helyette a következő szöveg feltüntetése kötelező: Egyéb adatok zártan kezelve. 8.) A KHR rendszerből való lekérdezés A külön törvényben meghatározott feltételek szerint a Takarékszövetkezet csatlakozott a központi hitelinformációs rendszerhez a BISZ Zrt-én keresztül. A kirendeltség már a hiteligénylés felmerülésekor tájékoztatja az Ügyfelet a rendszerbe való bekerülés lehetőségeiről. Részletek a KHR rendszerről szóló Utasításban től a 2 M Ft feletti hiteleknél kötelező a KHR rendszerből való lekérdezés, április 26-tól minden hitelkérelemmel a Takarékszövetkezethez forduló ügyfél nyilvántartott adatait le kell kérni a KHR rendszerből, a Kondíciós Listában feltüntetett hitel-előkészítési díj felszámítása mellett. A dokumentumokat a hitel, illetve az ügyféldossziéban kell tárolni! A Takarékszövetkezet felhívja az Ügyfél figyelmét a KHR rendszerből való ingyenes lekérdezési lehetőségre. A Takarékszövetkezet nem zárkózik el a nyilvántartási rendszerben szereplő Ügyfelek hitelezésétől. 20

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 001/2015. számú igazgatósági Hitelkockázat-kezelési Szabályzat K3. számú melléklet Hitelkérelmekhez bekérendő dokumentumok köre Információk / Dokumentumok (Régi ügyfelek

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2017.01.01-től visszavonásig Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja lakásvásárlás, építés,

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói július 1-től

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói július 1-től HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 2016. július 1től I. Általános feltételek Hitelbírálati díj A hitel valamint a munkáltatói és önkormányzati kölcsönök, bankgaranciák igénylésének

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói I. Általános feltételek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. Érvényben: 2013. július 01-től Aktív üzletág kondíciói 1.) Lakossági üzletág H i t e l e k Éves kamat Kezelési ktg. THM % % % Fogyasztási jellegű

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015. Érvényben: 2015. február 01-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet 2015.02.1-től a 2014. évi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

Hatályos: 2014. január 01-től

Hatályos: 2014. január 01-től Hatályos: 2014. január 01-től II. GAZDÁLKODÓ SZERVEK HITELEI (HUF): 1. Éven belüli és éven túli lejárat ( maximum 3 év) esetén kamat évi 10,00-15,00 kamat megállapítás: Cenzúra Bizottsági (+,-) döntés

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519-910; Fax: 93/519-919

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519-910; Fax: 93/519-919 DélZalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2014.03.03. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től I. Hosszú lejáratú fogyasztási hitel Igényelhető hitelösszeg 300.000-1.000.000 Ügyleti kamat Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról 54-120 hónap Hitel - előkészítési díj 2% Folyósítási jutalék 1% Kezelési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. január 01.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. január 01. HIRDETMÉNY Önkormányzati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK 1. ÖNKORMÁNYZATOK ÉVEN BELÜLI HITELEI... 3 1.1. Önkormányzatok részére nyújtott éven belüli eseti hitel 3 1.2. Önkormányzatok

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI. Érvényes: 2013. január 01-től

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI. Érvényes: 2013. január 01-től ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Érvényes: 2013. január 01-től LAKOSSÁGI HITELKONSTRUKCIÓK 2011.december 31-ig befogadott hitelkérelmekre Hitelcél Éves ügyleti kamat

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Személyi jellegű hitelek

Személyi jellegű hitelek BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM Személyi jellegű hitelek HATÁLYOS 2017.01.16-tól visszavonásig Személyi jellegű hitelek A személyi kölcsönt mindennapi használati tárgyakra,

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. január 13-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 16-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

H I R D E T M É N Y HITELEK

H I R D E T M É N Y HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y HITELEK Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel Lakásszövetkezeti és társasházi lakóépületek

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról

Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról Tájékoztató A fizetési nehézségekkel küzdő adósok részére a rendelkezésre álló áthidaló megoldásokról Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékszövetkezet, figyelemmel a Magatartási Kódexben vállalt kötelezettségeire,

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 1794/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. március 18-tól A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek díjai. Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére)

Hirdetmény Lakossági hitelek díjai. Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére) Hirdetmény Lakossági hitelek díjai 2.sz. melléklet Érvényes: 2015. február 01. Ügylet szolgáltatás megnevezése Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére) 100.000,- Ft-ig 2.342,- Ft Fogyasztói

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/3/2017 Érvényben: 2017. március 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 5/2017. sz. Hirdetmény

Részletesebben

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. január 01.-től l

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. január 01.-től l HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2015. január 01.-től l 1. Jelzálog fedezet nélküli hitelek: Hitel típusa Éves kamatláb Kezelési költség Rendelkezésre tartási

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek Hirdetmény Új Széchenyi Hitelprogram Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója az ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI HITELKONSTRUKCIÓK FORGÓESZKÖZ HITEL A kölcsön összege: min. 1.000.000.-Ft- tól A kölcsön futamideje: maximum 5 év Kamat¹:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: február 06-tól

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: február 06-tól HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2017. február 06-tól I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek Hitel összege (Ft) Kamat mértéke* 10.000.000,-

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A Fészekrakó program Fészekrakó program keretében állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtható hitelek (a 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet, illetve ennek módosítására kiadott 32/2005. (II.15.) Korm.

Részletesebben

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2014. július 23.-tól l

HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2014. július 23.-tól l HIRDETMÉNY lakosságnak (fogyasztónak) nyújtott hitelek feltételeiről Érvényes: 2014. július 23.-tól l 1. Jelzálog fedezet nélküli hitelek: Hitel típusa Éves kamatláb Kezelési költség Rendelkezésre tartási

Részletesebben

HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY CIB SZEMÉLYI KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL I. A változással érintett kondíciós lista és ügyfél-tájékoztató A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.;

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYES: 2016. december 01-től www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben