Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január"

Átírás

1 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 1. szám január

2 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szervezôdése során jött létre a gyógyszerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógyszerészi hivatás fejlesztése és társadalmi megbecsülése elômozdítása érdekében. Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is figyelemmel tényszerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógyszerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irányítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszertárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszámítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac szereplôivel, a gyógyszergyártók és nagykereskedôk szervezeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a harmonikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozottságának növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdekérvényesítésének és az egyéni érdekérvényesítésnek magas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások színvonala emelésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógyszerész gyógyszerterápiás tanácsadó szerepének növelését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesztését. Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdekérvényesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógyszertárak és azok mûködtetésével összefüggô kérdések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT

3 Köszöntô A meghitt családi ünnepek után az ó év elmúltával az emberek többsége megpróbálja értékelni a maga mögött hagyott esztendô eredményeit és latolgatja az elôtte álló év feladatait. A közvetlen lakossági gyógyszerellátás területén dolgozók egy újabb, nem könnyû olykor viharokkal tarkított esztendôt tudhatnak maguk mögött. A rendszerváltást követô évek során a gyógyszerpiac szabályozásának konszenzussal kialakított, jól, biztonságosan és költséghatékonyan az egészségügyi ellátás jelenlegi rendszerében példaértékûen mûködô rendszerét az elmúlt év során is a változtatás igényével fellépô támadások érték. A gyógyszerpiac liberalizációját (a gyógyszertári gyógyszerforgalmazás monopóliumát, gyógyszertári törvényt érintô stb.) kezdeményezô törekvések közül elôször a Gazdasági Versenyhivatal (önmaga által) megrendelt révületének tanulmánya, valamint az elképzelés egyes politikusok részérôl történô támogatottsága borzolta fel a felelôs szakemberek nemcsak gyógyszerészek kedélyeit. Joggal vetôdött fel a kérdés Qui bono, Qui prodest!? A tanulmány év végére elkészült végleges változata már senkit sem érdekelt, mivel a GYOK rendezvényein a Parlament Egészségügyi Bizottságának újonnan kinevezett elnöke, majd késôbb a tárca minisztere is megnyugtatta a gyógyszerésztársadalmat, hogy a gyógyszerpiac liberalizációjának kérdése nincs a kormány napirendjén. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ekkor már a politikai prioritások fókuszában az egészségügyi intézmények privatizációja (kórház- és jogállási törvény stb.) állt. Kompromisszummal zárult a gyógyszertörvény a gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású termékek átigazolása kapcsán azon módosítási törekvése, miszerint egészségügyi miniszteri rendelettel lehetett volna meghatározni, hogy mely gyógyszerek forgalmazhatók gyógyszertáron kívül. Egységfrontba kovácsolta, egységes ellenállásra és fellépésre sarkallta a gyógyszerpiac gyártói és forgalmazói területein dolgozó szereplôit a kormánynak a GTV rendszer bevezetésérôl szóló döntése. A kérdésben ugyan jelentôs konfrontáció árán megnyugató megoldás született a kiskereskedelmi gyógyszerellátás területein dolgozók számára. A gyógyszerkiskereskedelem szereplôi az elmúlt évek során az üzemeltetési költségek dinamikus növekedése mellett jövedelmezôségük folyamatos és jelentôs csökkenését szenvedték el. Így kedvezô fogadtatású volt a likviditást biztosító 8 milliárd forint kamatmentes hitel megtartása mellett a kormány által az ágazatnak megajánlott gesztus értékû 3 milliárd forintos árréstömeg emelése. Sikernek könyvelhetjük el, hogy a fejlôdô gyógyszertári szolgáltatások nemzetközi gyakorlatában egyre jelentôsebb szerepet játszó gyógyszerészi gondozás hazai megvalósításának gondolata a szakmai és politikai döntéshozók részérôl kedvezô fogadtatásra talált. Az egészségpolitikusok elmúlt évi utolsó ajándéka a gyógyszerek bonthatóságáról megjelent rendelet volt. Az ötletgazda valószínûsíthetô elképzelése a takarékos gyógyszerfelhasználás megvalósítása volt, valamint az intézkedéstôl a lakossági terhek jelentôs csökkenését remélte. A szakmai, minôségbizosítási, termékfelelôsségi, stabilitási stb. kérdések, vagy a megvalósításhoz szükséges tárgyi, személyi feltételek és többletköltségek már nem igazán zavarták a gondolat megalkotóját. Nem beszélve a korábban, a gyártók által kezdeményezett pl. 1 2 tablettás kiszerelés gyógyszerpiaci sikertelenségének tanulságairól. A szakmát érintô különbözô kérdések, támadások és konfliktusok kezelésében a MOSZ a szakmai szervezetekkel együttmûködve lehetôségeinek és korlátainak figyelembevételével jelentôs, a folyamatok alakulását érdemben is befolyásolni tudó eredményeket ért el. Változatlanul népszerû és kifejezetten sikeres területnek számítanak és sok gyógyszerészt vonzanak a gyógyszerészi gondozás filozófiáját, annak elterjesztését segítô akkreditált továbbképzéseink (asthma, hipertónia, diabetes, onkológia stb.), a GYOK rendezvényünk, valamint a társszervezetekkel együtt szervezett CPhH XII. A gyógyszerésztársadalomhoz, a szakmai és politikai döntéshozókhoz eljuttatott lapunk beváltotta a hozzáfûzött reményeket. Legutóbbi számunkban tettük közzé a kormányzat és a szakma között kötendô stratégiai megállapodással kapcsolatos elképzeléseinket. Változatlanul komoly konfliktus forrásaként prognosztizálható, hogy a korábbi évek hagyományôrzô gyakorlatának megfelelôen a évi gyógyszerköltségvetés több, mint 60 milliárd forinttal alultervezett. Az elkövetkezendô új évben a kölségvetésbôl hiányzó összeget illuzórikus takarékossági intézkedéseknek (mint pl. a rendelhetôség 30 napra csökkentése, árrés volumen szerzôdések kötése, közgyógyellátás átalakítása, a támogatási szintek csökkentése, irányított betegellátási modell és az orvosok takarékossági érdekeltségének megteremtése stb.) kívánják elérni. A májustól kibôvülô EU országai közül Magyarország rendelkezik a legrosszabb morbiditási és mortalitási mutatókkal. Az átalakulóban lévô magyar gyógyszerellátó rendszerben az uniós csatlakozás, világpiaci trendek, a növekvô termékkör, a rossz népegészségügyi helyzet stb. nem várható a gyógyszerkiadások állandósulása vagy csökkenése, legfeljebb a rendszer optimalizálására tehetôk (kétségbeesett) erôfeszítések. A kormányzat képviselôi és a szakma között egy középtávú stratégiai együttmûködés keretében arra kell törekedni, hogy a gyógyszertárak jövedelemtermelô képessége, tôkeellátottsága, piaci poziciói folyamatosan javuljanak, hiszen EU csatlakozásunkkor a hazai árrés a legalacsonyabb (az EU átlag 75%-a). Miközben a versenyhelyzet erôsödik, az EU-ban honos belsô piaci védelemre tett intézkedések nálunk még nem ismeretesek. További feladat a gyógyszerforgalmazás és támogatáspolitika rendeleti szintû szabályozása helyett az EU gyakorlatában elfogadott átláthatóvá tétele. Az elôttünk álló évben valószínûleg további, a gyógyszerellátó rendszer átalakulását kezdeményezô támadásokra is kell számítanunk, de meg kell oldanunk olyan problémákat is, mint a gyógyszertári ügyelet szakmai és finanszírozási, az internetes gyógyszerészet, a gyógyszerészi gondozás, a paralell import stb. kérdései. De ha túlzottan pesszimista képet festenék az elkövetkezô évrôl, igazzá válna Teller Ede híres mondata: Pesszimista az olyan ember, akinek mindig igaza van, de soha sincs öröme benne. A fentiek ellenére bízva az érdekérvényesítô tevékenységünk, lobbizásaink eredményességében, sikeres és örömteli Boldog Új Évet kívánok minden gyógyszerész kollégának és olvasónknak a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége vezetôsége és a magam nevében. dr. Samu Antal Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Samu Antal Szerkeszti a szerkesztô bizottság: Hankó Zoltán (szerkesztésért felel), Mátyásné Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, Sándor Árpád, dr. Simon Kis Gábor A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: ABT 2000 Kft. Fotó: Hilbert Péter Sokszorosítás: Ritter Nyomda Hirdetésszervezô: G-Management Rt Bp., Huba u. 10. Telefon: Ára: 1000 Ft + 15% ÁFA Gyógyszertár III. évf. 1. szám 1

4 Évforduló Gyorsmérleg az elmúlt esztendôrôl Minden év fordulója a számvetés és egyben a következô évi célok megfogalmazásának, valamint az elhatározásoknak is az ideje. Mi történt az elmúlt évben? Teljesültek-e az elvárásaink? Teljesítettük-e egy évvel ezelôtti elhatározásainkat? Hogyan alakultak kapcsolataink? Mit várunk a jövô évtôl? Mik a terveink és milyen elhatározásaink körvonalazódtak? Az év végi ünnepek alatt ilyen és hasonló kérdések tolulnak fel bennünk. A számvetés és a tervezés idôszaka ez nemcsak magánéletünkben és vállalkozásunkban, hanem hivatásunk és szervezeteink életében is. Eljött hát a mérlegkészítés idôszaka és itt az ideje összegezni azt is, hogy mit is szeretnénk a következô évben elérni. A múlt év a szakmapolitikában A tavalyi év tulajdonképpen néhány nappal korábban kezdôdött, hiszen 2002 legvégén jelent meg az egészségügyi miniszternek az a rendelete, amely lehetôvé tette, hogy a vénynélküli és a nem támogatott tápszerek patikán kívül is forgalmazhatók legyenek. Az intézkedés bevezetésére érdemi visszhang nélkül került sor, pedig néhány évvel ezelôtt (az eredeti tápszerrendelet megalkotását megelôzôen) még hatalmas tiltakozást váltott ki a gyógyszerész-társadalomban, hogy néhány tápszer akkor átmenetileg a bevásárlóközpontok polcain is megjelent. A mostani rendelet megalkotását megelôzôen a kamara vezetôi szerint, de kormánytisztviselôk állításával ellentétesen egyeztetésre nem került sor, s ezzel az egészségügyi kormányzat a véleményegyeztetés törvényben elôírt rendjét sértette meg. Így hát a rendelet tartalmát nem is vizsgálva már csak ezért is jogos lett volna a hangos tiltakozás. Abban, hogy ez elmaradt, két tényezô is szerepet játszhat. Az év elsô heteiben a gyógyszerészek figyelmét a február 1-i áremelést és támogatásváltozást megelôzô gyógyszerhiánnyal való szembesülés és az áremelés negatív lakossági fogadtatásának gyógyszerészekre hárítása kötötte le. Emlékezhetünk még azokra a nyilatkozatokra és cikkekre, amelyek a gyógyszereket a betegek elôl eldugdosó gyógyszerészekrôl szóltak, illetve a patikusokat a fájdalom vámszedôiként állították be. A másik tényezô a GVH tanulmány tervezetének napvilágra kerülése volt, amely önálló, és az egész évre témát adó üggyé nôtte ki magát. Kormányzati körökben ma is a gyógyszerészeket okolják a tanulmány túldimenzionálásával, mondván, hogy a patikusok a GVH honlapjáról egy vitaanyagot emeltek le, illetve a szervezetek vezetôségeihez véleményezésre megküldött munkaváltozattal azok a teljes tagságukat mozgósították. Kétségtelen tény, hogy a tervezet napvilágra kerülését követô néhány hetes dermedt csend után az összes szervezet felemelte a hangját a liberalizációs törekvések ellen, sôt az OGYI fôigazgatója és az OTH tiszti fôgyógyszerésze is hivatalosan utasította el a tervezetet. Igazán hangos tiltakozást azonban az ügy az egyik már akkor is felelôs pozícióban lévô kormányzati egészségpolitikus bejelentését követôen váltott ki, miszerint el tudja képzelni, hogy még az évben (tehát 2003-ban) kísérleti jelleggel kipróbálják egyes gyógyszerek patikán kívüli árusítását. Jogos volt a szakma félelme amiatt is, mert a kormányprogramnak is része a gyógyszerpiac liberalizálása, sôt a miniszterelnök egy konferencián személyesen is elkötelezte magát a gyógyszerpiaci liberalizáció mellett. A vita hónapokon keresztül zajlott, nemcsak szakmai és politikai berkekben, hanem a nagy nyilvánosság elôtt is, míg más viták túl nem harsogták. Ennek ellenére ma sem tisztázott egyértelmûen, hogy a GVH saját magának adott fel házi feladatot, vagy politikailag (illetve gazdaságilag) potens tényezôk megrendelésének (illetve felkérésének) tett eleget. Októberben a tanulmány végleges változata úgy jelent meg, hogy érdemi reagálásra egy-két kivételtôl eltekintve sem a politikában, sem a szakmában, sem a nagy nyilvánosság elôtt nem került sor, a parlament egészségügyi bizottságának újonnan kinevezett elnöke pedig kijelentette, hogy nincs napirenden a gyógyszerpiaci liberalizáció. A politika a gyógyszerészek ellenállását látva tehát visszavonulót fújt, amiben nyilván nagy szerepe volt annak is, hogy idôközben a kormány az orvostársadalommal mély és látványos konfliktusba keveredett a kórháztörvény és a jogállási törvény, pontosabban az egészségügyi intézményrendszer tervezett privatizációja kapcsán. A kormányzatnak nem érdeke a kétfrontos harc. Ezért a gyógyszerészek most a stabilitást jelenthetnék, s ebben a helyzetben a liberalizáció további erôltetése politikai hiba lenne. Azt azonban látni kell, hogy idôt nyertünk ugyan, de háborút nem, s az újabb vihar elôtti csendet a sorok rendezésére illetve egy megfelelô stratégia kialakítására kellene fordítani. Úgyszintén az elsô félév történéseihez tartozik a gyógyszertörvény módosítás kezdeményezése, ami lehetôvé tette volna, hogy az egészségügyi miniszter rendelettel állapíthassa meg a gyógyszertáron kívül forgalmazható gyógyszerek körét. A kezdeményezésre a gyógytermék gyártók és forgalmazók jogos követelése teremtett ürügyet, miszerint a gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású termék kategória 2003 év végi megszûnése ellenére a kormányzat öt éve halogatja az átminôsítéssel kapcsolatos szabályozás megalkotását és ez nagyon sok keresett (és jó) gyógytermék forgalmazásának megszûnését okozta volna. A szakma csak azután értesült a kezdeményezésrôl a GVH tervezettel szemben, hogy a törvénymódosítási javaslat már normaszöveg szinten elkészült és a gyógytermék gyártó és forgalmazó szervezetekkel az utolsó betûig egyeztetve lett. Néhány hetes ismételt fáziskésés után a lényegében magukra maradó szakmai, érdekvédelmi szervezetek újra tiltakozni kezdtek és a GVH ügyben kezdeményezetthez hasonlóan töredékes együttmûködésükre is sor került. Az ügyben végül kompromisszum született, hiszen a tervezetet a minisztérium azzal vonta vissza, hogy a gyógytermékek forgalmazási határidejét néhány évvel meghoszszabbítja és a természetes eredetû hagyományos gyógyszer elnevezésû új gyógyszer-kategória bevezetését az e témában folyó uniós vita lezárásáig elhalasztja. Megint idôt nyertünk akárcsak a GVH ügyében, ami komoly eredmény. Ezt úgyszintén a megfelelô stratégia kialakítására és az újabb csatára való felkészülésre kellene fordítani. Még szinte meg sem született a kompromiszszum, amikor a kormány július 9-i ülésén döntés született a Globális Támogatás Volumen Rendszer bevezetésérôl. Itt a szakma a kormánydöntés után, tehát még késôbb értesült a történtekrôl, mint a gyógyszertörvény esetében, így reális célkitûzés már csak a kármentés lehetett: a rossz kormánydöntés korrekciójára volt lehetôség, nem pedig a döntés visszavonására. A könnyen kiszámítható (és konkrét!) anyagi veszteség, valamint a gyógyszerpiaci káosztól való félelem egységes ellenállásra sarkallta a gyógyszergyártókat, a nagykereskedôket és a gyógyszerészeket. A vita sem maradt a szûken vett szakpolitika és szakmapolitika keretei között, hanem egyfelôl vezetô politikusok és politikai intézmények is bekapcsolódtak a konfliktuskezelésbe, másfelôl a napisajtón keresztül sokáig csak szemlélôdô és véleményt alkotó lakosság is a vita kellôs közepébe került, amikor a gyógyszerészek patikabezárásokkal és teljes árú gyógyszer-expediálással fenyegették meg a politikusokat, s közvetve ôket is. Tanulság természetesen itt is van bôven, de a történetnek nincs vége, annak ellenére, hogy a kompromisszumos jogszabály december végéig volt hatályban. Az ügyben ugyanis a gyártó szervezetek az alkotmánybírósághoz fordultak, s a majdani döntés a kormány jövôbeni mozgásterét is nagymértékben befolyásolhatja. A szeptember elejei miniszterváltást követôen másfél hónappal, október közepén a kormány elvi döntést hozott a gyógyszerkiskereskedelmi árrés korrekciójáról, megjelölve azt az értékhatárt, ameddig az egyeztetések során a rendeletet aláíró miniszterek elmehetnek. Az új árrés mértékek alkalmazására ez év január 1-tôl van mód. A korrekció ténye örvendetes és a kormányzat gesztusa is pozitívan értékelendô, azonban a számok ismeretében válik igazán nyilvánvalóvá az árrés-helyzet képtelensége. Ugyanis a tb büdzsére 3 milliárdos kihatású intézkedéssel is jóval 15% alatt marad 2004-ben az ágazati árrés-színvonal, s a 2001-ben az árrés-fixesítést követô egyeztetések során még reálisnak hitt 17,5%-os, illetve 20%-os árrés mértékek elérése egyre inkább a vágyálom kategóriába kerül. A múlt év a MOSZ-ban A MOSZ 2003-ban eredményes évet zárt, mivel a fentebb részletezett konfliktushelyzetekben a szakszerû vélemények megfor- 2 Gyógyszertár III. évf. 1. szám

5 málásán túl érdemi befolyásolója is volt az eseményeknek. Formális és informális eszközöket egyaránt használva és tudatosan váltogatva, az érdekvédelem különbözô módszereit és eszközeit alkalmazva védte a személyi jogos gyógyszerészek érdekeit a piacliberalizációs vitától kezdve a gyógyszertörvény módosításon és a GTV rendszeren át az árrés korrekcióig bezárólag. Eredményeinket a lehetôségeinkhez mérve nem lehetünk elégedetlenek. Elôre léptünk egyéb ügyekben is. Az év végére sikerült elérni a családi patikákról hónapokkal korábban megfeneklett vita helyes mederbe terelését és a gyógyszerészi gondozás elôtérbe állítását. Ebben és a gondozás gondolatának elfogadtatásában Szövetségünk meghatározó szerepet játszott. Komoly erôfeszítéseket tettünk a szakma és a kormányzat közötti stratégiai megállapodás elôkészítéséért is, a szerzôdés ügye az utóbbi hónapokban azonban megfenekleni látszik. De ez már nem rajtunk, hanem a kamara és a kormányzat közötti egyeztetés sikerén múlik. Színvonalas továbbképzéseket szerveztünk, eredményes kongresszust rendeztünk és folyamatosan növekszik a taglétszámunk is, Ez utóbbiban feltehetôen Gyógyszertár c. lapunk rendszeres megjelenése is szerepet játszik. Eredményesen vett részt a MOSZ az MGYT nemzeti kongresszusán és az uniós csatlakozással foglalkozó programjai hasznosak voltak. A mérlegkészítés korántsem lenne teljes, ha a MOSZ és a kamara közötti kapcsolat alakulását nem említenénk. Ebben nem lehetünk elégedettek: bár a MOSZ tavaly is meghatározó szereplôje volt a szakmai közéletnek, azonban a kamarával való kapcsolat érdemi rendezése még ma is várat magára. Mi várható 2004-ben? A 2004-es évet valószínûleg a tb kassza túlköltése, a finanszírozás nehézségei és az uniós csatlakozással felmerülô problémák fogják uralni. A pénzügyi problémák kezelésének eddig alkalmazott módszerei a 60 milliárdot meghaladó hiány eltüntetéséhez várhatóan elégtelenek lesznek, ezért a kormányzat részérôl az eddigiekhez képest új módszerek alkalmazása is várható. Ebbôl a szempontból érdemes lehet alaposan tanulmányozni az októberi kormányülés döntéseit, mert azok az eddig meghozott intézkedéseken túl az újabb lépések döntési kereteire is utalhatnak. A kormány ezen az ülésén az árréskorrekció mellett különbözô takarékossági intézkedések bevezetésérôl is elvi döntést hozott. Ezek közé tartozik a bonthatóság lehetôvé tétele, a recepten rendelhetô mennyiség 30 napra csökkentése, a termelôi áremelés maximálása, a támogatási rendszer átalakítása a kiemelt támogatások csökkentésével, a terápiás fix támogatás bevezetésével, az ár-volumen szerzôdések bôvítésével, a közgyógyellátás átalakításával, az irányított betegellátási modell kiterjesztése. Döntés született az orvosok érdekeltségének megteremtésérôl az olcsó gyógyszerek felírásában, az orvos- és gyógyszertár-ellenôrzések rendszerének kiterjesztésérôl. Az intézkedésekkel hatvan milliárdot meghaladó (!) megtakarítást szeretnének elérni, ami több mint 25%-a a 2004-re biztosított támogatási keretnek. Mindeközben a lakossági tehernövekedés nem léphetné túl a 8%-ot, ami az ÁFA bevezetésével, az árréskorrekcióval és a januári áremeléssel lényegében megtörtént. A feladat a gyógyszerpiaci mechanizmusok ismeretében matematikailag megoldhatatlan, de ez minden bizonnyal a döntéshozók számára is nyilvánvaló. Hosszú éveken keresztül az ilyen helyzetet a pótköltségvetés részeként kezelték. Annyiban azonban más a jelenlegi helyzet a megelôzô évekéhez képest, hogy a tervezett hiány összege már akkora, ami túlfeszíti egy szokásos évközi korrekció kereteit, ráadásul a rossz államháztartási adatok miatt még az elôzô évekhez képest is takarékosabb költségvetési magatartás várható ezen a területen. Figyelni kell arra, hogy a gyógyászati segédeszköz támogatás utolsó két heti összegének kifizetését 2004 januárjára halasztották, mert a GYSE-kassza kiürült. Ez akár precedens értékû is lehet az idei várható tb kassza finanszírozási gondok mérséklésére. Ma még kérdés, hogy a GTVhez hasonló rendszer bevezetésére a tb kassza szorult helyzetében sor kerül-e idén és ha igen, mikor, milyen feltételekkel és milyen összegben? Jó lenne elkerülni a liberalizációs törekvések megújítását, ehhez azonban a szakma kormányzati kapcsolatrendszerét úgy lenne célszerû alakítani, hogy a tavaly többször szóba került stratégiai megállapodás minél hamarább tetô alá hozható legyen. Hasznos lenne elôrébb jutni a gyógyszerészbeteg és a gyógyszerész-orvos kapcsolat építésében. Ehhez azonban a gyógyszerészi szolgáltatások újra gondolása és a gyógyszerészi gondozás programjának továbbvitele is szükséges. Az elsô lépés a gyógyszerészi gondozás elsô szintjének általánossá tétele lehet. Borítékolható tehát 2004-re is a permanens konfliktus a kormányzat és a gyógyszerpiac szereplôi között és a frusztráció növekedése, aminek a kezelése nemcsak nagyfokú professzionalizmust igényelne az érdekvédelem részérôl, hanem a szakma és az államigazgatás közötti új együttmûködési formák és metódusok meghonosítását is. A négyek Gyógyszertár III. évf. 1. szám 3

6

7 Miként értékeli az elmúlt évet és mit vár 2004-tôl? A címben feltett kérdést tettük fel több kollégánknak, akiknek közös jellemzôje, hogy vagy magángyógyszerészek, vagy tevékenységük jelentôsen befolyásolja a magángyógyszerészek mûködési feltételeit. Nem törekedtünk arra, hogy befolyásoljuk a mondanivalójukat, sem arra, hogy a számunkra kedvezôtlenebb, vagy az általunk vitatható gondolatokat a válaszaikból kiszûrjük. Ezért amikor megköszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltak, egyben jelezzük, hogy a közölt vélemények nem mindenben tükrözik Szövetségünk álláspontját. A szél más helyre sodorja a felkapott tárgyakat Amikor, lecserélés elôtt, felelevenítendô az eseményeket, az elmúlt évi naptáramat átlapoztam, feltûnô volt a gyógyszerészi fórumok, nagygyûlések, beszámoltatások nagy száma, de rövid idôtartama. Mi is történt az elmúlt évben, mirôl, kivel vitatkozott a gyógyszerész társadalom, volt ebben valami szerepe a VIII. Fôosztálynak? Mindezen kérdésekre illendô lenne választ adni. De azon is el kell gondolkodni, hogy a felkérést megfogalmazó szakfolyóirat szerkesztôi az elmúlt év folyamán hány alkalommal adtak lehetôséget arra, hogy a lapban közzétett publikációk ( hírek, állítások, cáfolatok, tiltakozások, tanulmányok ) másik oldalát (jobb kifejezést nem találva használom gyógyszerész barátom minapi megfogalmazását), összefüggéseit is be lehessen mutatni. Nem arra a megoldásra gondolok, hogy a publikációt követô lapszámban (amikor már senki sem emlékszik az eredeti problémára) közreadni valami magyarázatnak minôsülô írást. A vizsgálódás tárgyának tényszerû bemutatása, a probléma rendszerszemléletû elhelyezése, a társadalmi igények felvázolása, a megoldási lehetôségek ismertetése elengedhetetlen, s nem csupán gyógyszertár mûködtetôi szempontok alapján való bemutatása szükséges ahhoz, hogy reális értékelést remélhessünk. A fentiek alapján végül is arra az elhatározásra jutottam, hogy a évrôl értékelô véleményemben a számomra nehezen elfogadható, megítélésem szerint a gyógyszerészi szakma jövôjét veszélyeztetô, de ma még korrigálható tényekrôl szólók. Dixi et salvavi animam meam! A mögöttünk hagyott év a gyógyszerellátásra, a gyógyszerészetre vonatkozó szabályozást tekintve alapvetô és lényeges változást nem hozott. A szabályozási módosítások egy-egy részterület tevékenységének rendjét érintették, de alapvetô, rendszerbeli változások nem következtek be. Történt ez annak ellenére, hogy a gyógyszerészi szaksajtóban rendre-másra olvashattuk a mûködô gyógyszertári rendszer szétverését célzó szabályozási terveket kritizáló tanulmányokat. A Gazdasági Versenyhivatal által készített, majd módosított tanulmány a Hivatal saját munkája, az nem kormányzati megrendelésre készült. A tanulmányban foglalt javaslatokról az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot vezetô miniszter több alkalommal és több fórumon kifejtette véleményét. Ma már minden gyógyszerész számára vélelmezhetôen egyértelmû, hogy nem készült titkos törvény, nem számolódott fel a gyógyszertári hálózat. A gyógyszertárak megszûnését, tönkremenetelét elôrejelzô képek sem tekinthetôk naturalista alkotásnak. Kétségtelen tény, hogy a GVH tanulmány körül nagyrészt a gyógyszerész társadalom által kavart szél olyan évek óta a földön heverô tárgyakat is felemelt, amelyek ugyanoda már nem esnek viszsza, a szél más helyre sodorja ôket, más oldalukat mutatva ejti újra le azokat. Az EU tagság elnyerése maga után vonja a szabályozó rendszer módosítását is. Sajnálatos, hogy az elmúlt években az EU tagsággal együtt járó kötelezô szabályozási módosítás elôkészítése nem történt meg s az is, hogy az új szabályozás elvrendszere (jogszabályok, irányelvek) nem került ismertetésre, s a gyógyszerészek kötelezô továbbképzése rendszerében sem fordítottak kellô figyelmet a megismertetésre. A hatályos törvényi módosítások elôkészítése során e tényeknek kellô figyelmet nem fordítva s feledve Cato intelmét (Ira impedit animi iuditium) a gyógyszerészi érdekképviseletekkel nem sikerült kellô összhangot megteremteni, melynek az lett az eredménye, hogy a regulációra elsô negyedében kell sort keríteni. A gyógyszertárak jövedelmezôségének, a gyógyszerellátó rendszer jövôjének megítélésében a gyógyszerészi érdekképviseletek a politikai pártok véleményének megismerésére törekedtek 2003-ban. Ezen fórumok árnyékában, hátterében folytatódtak azok a szakmai szabályozás elôkészítését célzó egyeztetések, amelyek 2004 évben is jelentôs energiát fognak lekötni. Gondolni kell itt a gyógyszertárak profiljára, a gyógyszertári ügyeletre, a gyógyszertárakkal szemben támasztott személyi és tárgyi követelményekre, a feleslegessé vált gyógyszerek, begyûjtésének és megsemmisítésének rendjére, a gyógyszerek bonthatóságára, az új gyógyszerkönyv és az új FoNo hatályba léptetésére. Fel kell készülni a gyógyszerként forgalomba hozatalra engedélyezett termékek kihirdetésének, a társadalombiztosítási támogatásba történô befogadás új rendjére és sorolhatnám tovább. Az elôzô bekezdés nem ad taxatív felsorolást az elôttünk álló és minden körülmények között teljesítendô feladatokról. Nem említettem azokat a szakmai, gyakorlati kérdéseket, amelyek a hagyományos gyógyszerészi tevékenységre (gyógyszertári gyógyszerkészítés, ellenôrzés, expediálás, gyógyszerismertetés stb.) vonatkoznak, s nem is a szabályok felülvizsgálatának, hanem a szabályok meg- és betartásának kérdését érintik. A év utolsó hónapjában kihirdetett, a gyógyszerek kiskereskedelmi árrését módosító rendeletre való hivatkozással is lehetett volna kezdeni ezen összefoglalót. Gyógyszertár III. évf. 1. szám 5

8 Tudatosan kerültem e megoldást, mert bizonyára sokan megteszik ezt helyettem, bemutatva tevékenységük markáns eredményeit. Az intézkedés hatása természetesen a év gyógyszertári gyakorlatát fogja érinteni. A jogszabályalkotó munka elôkészítését nagymértékben segítené, ha az elôttünk álló évben 2003 tanulságait is felhasználva mindenki, aki a gyógyszerellátás területén tevékenykedik, tudomásul venné, hogy a rendszer a betegekért (vásárlókért) mûködik, tehát a szolgáltatást igénybe vevônek kiszolgálása és nem érdekeinek szolgáltató általi meghatározása a cél. A szabályozások elôkészítése során a gyógyszerészi társadalom kezdeményezô szerepét erôsíteni kell. Nem vezet eredményre a folyamatos tiltakozás, az ellenvélemény megfogalmazása, ha az nem jár együtt a probléma megoldást kezdeményezô javaslatokkal. A esztendôben a lakosság (betegszervezetek), az orvosok, a gyógyszerészek, a gyógyszertári asszisztensek, a társtárcák és a civil szervezôdések részérôl több olyan kérdés fogalmazódott meg, amelyre a választ a hivataloknak és a gyakorlatot folytató gyógyszerészeknek együtt kell megadniuk, mert a feladat közös: az ellátó rendszer mûködtetése. Dr. Hamvas József fôosztályvezetô, ESZCSM Az erôbôl való értelmetlen harc nem lehet diadalittas A 2003-as év a farsangi idôszakkal kezdôdött és a hagyományos gyógyszerész bálokkal. Az országos bálon magam is részt vettem, sôt a hirtelen rám törô lumbágóm ellenére amit az Orvosi Kamara alelnöke, Komáromi dr. hatékony injekciós koktéllal a helyszínen gyógyított még köszöntôt is tudtam mondani, jelezve benne, hogy a tiltás ellenére azért ilyen mondén helyekre is eljárok, mert senki sem bolond egészségesen meghalni. A szigorú diétát is felülbíráltam, mert nem fogok csak azért éhen halni, hogy egy kicsivel tovább éljek. Ekkor még mindig a Gazdasági Versenyhivatal liberalizációs tanulmányának révületében éltünk és hadakoztunk, ami végül is hatékonynak bizonyult és lekerült az egészségügyi politika napirendjérôl. Persze ennek a hátterében számos ok húzódhat meg: egyrészt még egy frontot megnyitni a kórháztörvény kapcsán felizzott szakmai és politikai légkörben nem volt tanácsos, másrészt az angol versenyhivatal által készített liberalizációs tanulmányt amely szinte szó szerinti alapja volt a magyar változatnak az angol kormány is elutasította. (Ezt itthon a GVH nem publikálta!) Ezt a célt szolgálta a PGEU elnökségének Budapesten tartott kihelyezett ülése, ahol a 10 csatlakozni kívánó ország delegáltjaival egyetemben, a PGEU elnöke sajtótájékoztatón is hangsúlyozta, hogy az EU-ban elterjedt gyakorlat az etikus gyógyszertári modellt támogatja, amelynek a jelenlegi magyar gyakorlat mindenben megfelel. A másik nagy európai gyógyszerészi szervezet az Europharm Fórum Helsinkiben tartotta éves közgyûlését, ahol új projekt került felvételre, az öngyógyítás (selfmedication). Úgy érzem, a megkezdett két projekt a diabetes és a hypertonia újult erôvel folytatódhat a jövô évben a Dictum Kiadó bevonásával. A programok a MOSZ-szal közösen zajlanak, hiszen mindketten az Europharm Fórum tagjai vagyunk és az együttmûködés is deklarált. Az év második felében a gyógyszerkeret állandó mizéria történetében újabb ötletdús mû kavarta fel a gyógyszerügy szereplôit, ami általam jakubinus túlzásnak nevezett lázadásban tört ki nem keresve a kompromisszumot (árrés rendezés) lehetôségét. Az élet nem engem igazolt: az új rendelet végre elmozdulást jelent a tarthatatlan gazdasági körülmények javítására. Ehhez azért kellett az a politikai felismerés, hogy az egészségügy szereplôivel való többfrontos, erôbôl való értelmetlen harc nem lehet diadalittas! Másrészt ne feledjük, hogy a szakmai-politikai irányításban a szakmával elkötelezett döntéshozók (Matejka Zsuzsa, Hamvas József) minden eddiginél nagyobb befolyásra tettek szert. Ennek felismerése és szakmai, diplomáciai kezelése a jövôbeni elôrelépés egyik záloga. Októberben a MOSZ Gyógyszerészetért életmûdíját kaptam meg, ami váratlanul ért, de nagyon jól esett. Talán az együttmûködés iránti elkötelezettségem is benne foglaltatik a díjban. Ugyanakkor el kezdtem gondolkodni azon, hogy nem gyanús-e nekem, hogy a gyógyszerészet területén elérhetô mindhárom életmû díjat (Batthyány-Strattmann, Pro Pharmacia, Gyógyszerészetért) kezdô nyugdíjas koromra megkaptam. Talán valamit tudnak és már a nekrológom is kész? Gábor Zsazsa színésznô mondta, hogy minden publicitás jó, kivéve a nekrológot. Tehát ez még a fiókban maradhat, mert a terveim szerint kihúzom 100-ig, s akkor már nyert ügyem van, hiszen a statisztikák szerint 100 éves kor felett már csak nagyon kevesen halnak meg! Mit várok 2004-tôl? Újabb farsangi bálokat. Jó hangulatú, szeretetteljes közösségi ünnepi estélyeket. (Az életre nemcsak készülôdni kell, hanem közben élni is!) Az EU csatlakozást. Ez szinte semmiben sem érinti a hazai gyógyszerészet mûködési kereteit, csupán egy rendelkezés lép hatályba május 1-vel: nem kell szakvizsga a személyi jog elnyeréséhez! Ez szerintem visszalépés a minôségbiztosítás területén, de számos elônytelen liberalizációs intézkedés válik kötelezôvé a piac más területein. Véleményem szerint az elsô 2-3 évben több hátrányunk, mint elônyünk származik a csatlakozásból: elsôrendûen a nem egyenlô versenyfeltételek miatt. (Elég nehéz versenyben maradni egy 100 köbcentis Csepel motorkerékpárral az 500 köbcentiméteres motorok futamában. Nem beszélve róla, hogy még az ismert 40 éves múltunk miatt, a rajtvonalat is hátrább helyezték.) A magyar gyógyszerész társadalom büszke lehet, hiszen teljes körû jogi szabá- 6 Gyógyszertár III. évf. 1. szám

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Gyógyuló egészségügy?

Gyógyuló egészségügy? Gyógyuló egészségügy? Az A Napi Gazdaság egészségügyi konferenciája 2010. szeptember 29. gyógyuló egészségügy gyógyuló gyógyszerellátás beteg egészségügy beteg gyógyszerellátás átkozott vagy áldott betegség

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR értesítés eljárás megindításáról ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A. Tel.: 06/1-350-2001 Iktatószám: E024/512-1/2014. Hiv. sz.: - Tárgy: Értesítés eljárás hivatalbóli

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE

FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE Dr. Margitai Barnabás MBA, MSc FESZ Közgyűlés Budapest, 2012. november 29 FESZ GYSE Forgalmazók az Egészségért Gyártók a Minőségért Misszió A szervezet tagjai hozzásegítsék

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16.

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16. Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 1 Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 2 A gyógyszert gyszertárak

Részletesebben

2009. évi szakmai program

2009. évi szakmai program 2009. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2008-as évben jelentkező szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi számítástechnika területén A gyógyszerészekkel együtt éltem végig

Részletesebben

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.)

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.) T/16301/71.szám Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának kiegészítő ajánlása az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 12. szám 2005. december

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 12. szám 2005. december Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 12. szám 2005. december Évzáró Kezdenek helyükre kerülni a dolgok? Megjelent a köztudatban az adott szó, a felelôsségvállalás és talán a szakértelem értéke

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások Banai Péter Benő Makrogazdasági, költségvetési keretek 1. Magas növekedés és/vagy olcsó adósság-finanszírozás bővülő költségvetési mozgástér 2.

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A A MINŐSÉG BIZTOSÍTVA Független alkuszok kulcsszerepben a biztosítási piacon 2 Kik vagyunk? 3 A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) 1991-ben 13 alkuszcég elhatározásából jött

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében. dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala

A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében. dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Hivatala A patikák lehetőségei a gyógyszerhamisítás megelőzésében hivatalvezető Országos Hivatala "a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás " - ellátás biztonság - szolgáltatás biztonság

Részletesebben

A WWF MAGYARORSZÁG ÉRTÉKELÉSE A VÍZGYŰJTŐ-

A WWF MAGYARORSZÁG ÉRTÉKELÉSE A VÍZGYŰJTŐ- A WWF MAGYARORSZÁG ÉRTÉKELÉSE A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV 2015, VITAANYAG CÍMŰ DOKUMENTUMRÓL 2015.08.31-ei határidővel közzétett vitaanyag Tisztelt kollégák! Az országos VGT2 vitaanyag véleményezésében

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e mail címe:

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége, telefon/faxszáma, e mail címe: Kérelem az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet (R.) szerint forgalmazott eszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 1. számú mellékletében

Részletesebben

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

LXXII. Egészségbiztosítási Alap LXXII. Egészségbiztosítási Alap I. Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetését megalapozó főbb tényezők Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege

Részletesebben

Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában

Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Lehetőségek az egészségügy kiegészítő magánfinanszírozásában Népszabadság 2. egészségbiztosítási konferencia 2008. március 11. Skultéty László ügyvezető igazgató A magánfinanszírozás

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. EGYSZERŰ ÁLLAM 2012.09.06.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. EGYSZERŰ ÁLLAM 2012.09.06. 1 VÁLLALKOZÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJA VS. A vállalkozások adminisztrációs költsége Uniós összehasonlításban is magas, MOon nem csökken, inkább növekszik 2 Adminisztrációs teher az adminisztrációs költségek

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december Havi elemzés az infláció alakulásáról. december A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET! OKM-7731/2006. ELŐTERJESZTÉS A Kormány részére A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam!

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2008/2. Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Dr. Horváth Ágnes korábbi egészségügyi miniszter távozása a szaktárca irányításában és az ország kormányzási

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 7 8. szám 2005. július-augusztus

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 7 8. szám 2005. július-augusztus Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 7 8. szám 2005. július-augusztus Újra tárgyalunk Nosztalgiával vegyes érzelmekkel gondolhatunk azokra az idôkre, amikor a nyári szakmapolitikai uborkaszezont

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A Regionális Gazdasági Gyorsjelentést immár negyedik félév óta készítjük, a vasi, zalai és győr-moson-sopron megyei partnervállalkozások

A Regionális Gazdasági Gyorsjelentést immár negyedik félév óta készítjük, a vasi, zalai és győr-moson-sopron megyei partnervállalkozások A Regionális Gazdasági Gyorsjelentést immár negyedik félév óta készítjük, a vasi, zalai és győr-moson-sopron megyei partnervállalkozások bevonásával. Célunk, hogy rövid áttekintést adjunk és kapjunk a

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

2015. március 26-i rendes ülésére

2015. március 26-i rendes ülésére 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: Belépés a Klímabarát Települések Szövetségébe Előterjesztő:

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve

Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve Megrendelő: Magyar Építésügyi Technológiai Platform Készült: Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK

MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK MÁRCIUSBAN IS CSAK A FOGYASZTÓK LETTEK OPTIMISTÁBBAK Márciusban egy évvel ezelőtti egyébként elég alacsony szintjére emelkedett a GKI-Erste konjunktúra-index (szezonális hatásoktól megtisztított) értéke.

Részletesebben

Mikrovállalkozások felkészítése az EU-s belépésre Készült 2004. decemberében, a Mikrovállalkozások felkészítése az EU-s belépésre című, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott program

Részletesebben

Biztosítói kihívások 2006 (Futurológia vagy valóság?) Dr.Kepecs Gábor 2006. május 10. (PSZÁF konferencia)

Biztosítói kihívások 2006 (Futurológia vagy valóság?) Dr.Kepecs Gábor 2006. május 10. (PSZÁF konferencia) Biztosítói kihívások 2006 (Futurológia vagy valóság?) Dr.Kepecs Gábor 2006. május 10. (PSZÁF konferencia) Biztosítói kihívások 2006 Öregedő társadalom Hiányzó válaszaink hol késnek? Új kockázatkezelés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Jegyzet Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Gazdasági igazgatás A tananyagot megalapozó tanulmány megalkotásában közreműkött:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének GYÓGYSZERÉSZ A GYÓGYSZERÉSZETBEN Továbbképző program 2009. október 14. QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Bagi Zoltán ügyvezető igazgató Minőségbiztosítás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. ( ) GKM rendelete. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. ( ) GKM rendelete a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló (jogszabály-módosítások

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Magyar Beruházás-fejlesztési Társulás Kft. Dr. Nyers Norbert Tudatos település-fejlesztés 214-22 konferencia Siklós Hogyan tudja indítani

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Sipos Géza

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Sipos Géza Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Sipos Géza Néhány szó magunkról. Alapítás, fejlődés lépései: 1989.-ben négyen alapítottuk a céget. Az alapítók informatikai képzettséggel, gyakorlattal és minimális

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Az államadósság mérséklése: kötelezettség és lehetőség

Az államadósság mérséklése: kötelezettség és lehetőség Az államadósság mérséklése: kötelezettség és lehetőség Domokos Lászlónak, az ÁSZ elnökének előadása Közgazdász Vándorgyűlés Eger 2012. szeptember 29. Hogyan segíti az ÁSZ a Költségvetési Tanács munkáját?

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: XXIV1514/3/2010 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2010. november 16-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a nemzeti hatáskörben

Részletesebben