Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január"

Átírás

1 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 1. szám január

2 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szervezôdése során jött létre a gyógyszerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógyszerészi hivatás fejlesztése és társadalmi megbecsülése elômozdítása érdekében. Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is figyelemmel tényszerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógyszerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irányítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszertárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszámítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac szereplôivel, a gyógyszergyártók és nagykereskedôk szervezeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a harmonikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozottságának növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdekérvényesítésének és az egyéni érdekérvényesítésnek magas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások színvonala emelésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógyszerész gyógyszerterápiás tanácsadó szerepének növelését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesztését. Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdekérvényesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógyszertárak és azok mûködtetésével összefüggô kérdések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT

3 Köszöntô A meghitt családi ünnepek után az ó év elmúltával az emberek többsége megpróbálja értékelni a maga mögött hagyott esztendô eredményeit és latolgatja az elôtte álló év feladatait. A közvetlen lakossági gyógyszerellátás területén dolgozók egy újabb, nem könnyû olykor viharokkal tarkított esztendôt tudhatnak maguk mögött. A rendszerváltást követô évek során a gyógyszerpiac szabályozásának konszenzussal kialakított, jól, biztonságosan és költséghatékonyan az egészségügyi ellátás jelenlegi rendszerében példaértékûen mûködô rendszerét az elmúlt év során is a változtatás igényével fellépô támadások érték. A gyógyszerpiac liberalizációját (a gyógyszertári gyógyszerforgalmazás monopóliumát, gyógyszertári törvényt érintô stb.) kezdeményezô törekvések közül elôször a Gazdasági Versenyhivatal (önmaga által) megrendelt révületének tanulmánya, valamint az elképzelés egyes politikusok részérôl történô támogatottsága borzolta fel a felelôs szakemberek nemcsak gyógyszerészek kedélyeit. Joggal vetôdött fel a kérdés Qui bono, Qui prodest!? A tanulmány év végére elkészült végleges változata már senkit sem érdekelt, mivel a GYOK rendezvényein a Parlament Egészségügyi Bizottságának újonnan kinevezett elnöke, majd késôbb a tárca minisztere is megnyugtatta a gyógyszerésztársadalmat, hogy a gyógyszerpiac liberalizációjának kérdése nincs a kormány napirendjén. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ekkor már a politikai prioritások fókuszában az egészségügyi intézmények privatizációja (kórház- és jogállási törvény stb.) állt. Kompromisszummal zárult a gyógyszertörvény a gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású termékek átigazolása kapcsán azon módosítási törekvése, miszerint egészségügyi miniszteri rendelettel lehetett volna meghatározni, hogy mely gyógyszerek forgalmazhatók gyógyszertáron kívül. Egységfrontba kovácsolta, egységes ellenállásra és fellépésre sarkallta a gyógyszerpiac gyártói és forgalmazói területein dolgozó szereplôit a kormánynak a GTV rendszer bevezetésérôl szóló döntése. A kérdésben ugyan jelentôs konfrontáció árán megnyugató megoldás született a kiskereskedelmi gyógyszerellátás területein dolgozók számára. A gyógyszerkiskereskedelem szereplôi az elmúlt évek során az üzemeltetési költségek dinamikus növekedése mellett jövedelmezôségük folyamatos és jelentôs csökkenését szenvedték el. Így kedvezô fogadtatású volt a likviditást biztosító 8 milliárd forint kamatmentes hitel megtartása mellett a kormány által az ágazatnak megajánlott gesztus értékû 3 milliárd forintos árréstömeg emelése. Sikernek könyvelhetjük el, hogy a fejlôdô gyógyszertári szolgáltatások nemzetközi gyakorlatában egyre jelentôsebb szerepet játszó gyógyszerészi gondozás hazai megvalósításának gondolata a szakmai és politikai döntéshozók részérôl kedvezô fogadtatásra talált. Az egészségpolitikusok elmúlt évi utolsó ajándéka a gyógyszerek bonthatóságáról megjelent rendelet volt. Az ötletgazda valószínûsíthetô elképzelése a takarékos gyógyszerfelhasználás megvalósítása volt, valamint az intézkedéstôl a lakossági terhek jelentôs csökkenését remélte. A szakmai, minôségbizosítási, termékfelelôsségi, stabilitási stb. kérdések, vagy a megvalósításhoz szükséges tárgyi, személyi feltételek és többletköltségek már nem igazán zavarták a gondolat megalkotóját. Nem beszélve a korábban, a gyártók által kezdeményezett pl. 1 2 tablettás kiszerelés gyógyszerpiaci sikertelenségének tanulságairól. A szakmát érintô különbözô kérdések, támadások és konfliktusok kezelésében a MOSZ a szakmai szervezetekkel együttmûködve lehetôségeinek és korlátainak figyelembevételével jelentôs, a folyamatok alakulását érdemben is befolyásolni tudó eredményeket ért el. Változatlanul népszerû és kifejezetten sikeres területnek számítanak és sok gyógyszerészt vonzanak a gyógyszerészi gondozás filozófiáját, annak elterjesztését segítô akkreditált továbbképzéseink (asthma, hipertónia, diabetes, onkológia stb.), a GYOK rendezvényünk, valamint a társszervezetekkel együtt szervezett CPhH XII. A gyógyszerésztársadalomhoz, a szakmai és politikai döntéshozókhoz eljuttatott lapunk beváltotta a hozzáfûzött reményeket. Legutóbbi számunkban tettük közzé a kormányzat és a szakma között kötendô stratégiai megállapodással kapcsolatos elképzeléseinket. Változatlanul komoly konfliktus forrásaként prognosztizálható, hogy a korábbi évek hagyományôrzô gyakorlatának megfelelôen a évi gyógyszerköltségvetés több, mint 60 milliárd forinttal alultervezett. Az elkövetkezendô új évben a kölségvetésbôl hiányzó összeget illuzórikus takarékossági intézkedéseknek (mint pl. a rendelhetôség 30 napra csökkentése, árrés volumen szerzôdések kötése, közgyógyellátás átalakítása, a támogatási szintek csökkentése, irányított betegellátási modell és az orvosok takarékossági érdekeltségének megteremtése stb.) kívánják elérni. A májustól kibôvülô EU országai közül Magyarország rendelkezik a legrosszabb morbiditási és mortalitási mutatókkal. Az átalakulóban lévô magyar gyógyszerellátó rendszerben az uniós csatlakozás, világpiaci trendek, a növekvô termékkör, a rossz népegészségügyi helyzet stb. nem várható a gyógyszerkiadások állandósulása vagy csökkenése, legfeljebb a rendszer optimalizálására tehetôk (kétségbeesett) erôfeszítések. A kormányzat képviselôi és a szakma között egy középtávú stratégiai együttmûködés keretében arra kell törekedni, hogy a gyógyszertárak jövedelemtermelô képessége, tôkeellátottsága, piaci poziciói folyamatosan javuljanak, hiszen EU csatlakozásunkkor a hazai árrés a legalacsonyabb (az EU átlag 75%-a). Miközben a versenyhelyzet erôsödik, az EU-ban honos belsô piaci védelemre tett intézkedések nálunk még nem ismeretesek. További feladat a gyógyszerforgalmazás és támogatáspolitika rendeleti szintû szabályozása helyett az EU gyakorlatában elfogadott átláthatóvá tétele. Az elôttünk álló évben valószínûleg további, a gyógyszerellátó rendszer átalakulását kezdeményezô támadásokra is kell számítanunk, de meg kell oldanunk olyan problémákat is, mint a gyógyszertári ügyelet szakmai és finanszírozási, az internetes gyógyszerészet, a gyógyszerészi gondozás, a paralell import stb. kérdései. De ha túlzottan pesszimista képet festenék az elkövetkezô évrôl, igazzá válna Teller Ede híres mondata: Pesszimista az olyan ember, akinek mindig igaza van, de soha sincs öröme benne. A fentiek ellenére bízva az érdekérvényesítô tevékenységünk, lobbizásaink eredményességében, sikeres és örömteli Boldog Új Évet kívánok minden gyógyszerész kollégának és olvasónknak a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége vezetôsége és a magam nevében. dr. Samu Antal Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Samu Antal Szerkeszti a szerkesztô bizottság: Hankó Zoltán (szerkesztésért felel), Mátyásné Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, Sándor Árpád, dr. Simon Kis Gábor A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: ABT 2000 Kft. Fotó: Hilbert Péter Sokszorosítás: Ritter Nyomda Hirdetésszervezô: G-Management Rt Bp., Huba u. 10. Telefon: Ára: 1000 Ft + 15% ÁFA Gyógyszertár III. évf. 1. szám 1

4 Évforduló Gyorsmérleg az elmúlt esztendôrôl Minden év fordulója a számvetés és egyben a következô évi célok megfogalmazásának, valamint az elhatározásoknak is az ideje. Mi történt az elmúlt évben? Teljesültek-e az elvárásaink? Teljesítettük-e egy évvel ezelôtti elhatározásainkat? Hogyan alakultak kapcsolataink? Mit várunk a jövô évtôl? Mik a terveink és milyen elhatározásaink körvonalazódtak? Az év végi ünnepek alatt ilyen és hasonló kérdések tolulnak fel bennünk. A számvetés és a tervezés idôszaka ez nemcsak magánéletünkben és vállalkozásunkban, hanem hivatásunk és szervezeteink életében is. Eljött hát a mérlegkészítés idôszaka és itt az ideje összegezni azt is, hogy mit is szeretnénk a következô évben elérni. A múlt év a szakmapolitikában A tavalyi év tulajdonképpen néhány nappal korábban kezdôdött, hiszen 2002 legvégén jelent meg az egészségügyi miniszternek az a rendelete, amely lehetôvé tette, hogy a vénynélküli és a nem támogatott tápszerek patikán kívül is forgalmazhatók legyenek. Az intézkedés bevezetésére érdemi visszhang nélkül került sor, pedig néhány évvel ezelôtt (az eredeti tápszerrendelet megalkotását megelôzôen) még hatalmas tiltakozást váltott ki a gyógyszerész-társadalomban, hogy néhány tápszer akkor átmenetileg a bevásárlóközpontok polcain is megjelent. A mostani rendelet megalkotását megelôzôen a kamara vezetôi szerint, de kormánytisztviselôk állításával ellentétesen egyeztetésre nem került sor, s ezzel az egészségügyi kormányzat a véleményegyeztetés törvényben elôírt rendjét sértette meg. Így hát a rendelet tartalmát nem is vizsgálva már csak ezért is jogos lett volna a hangos tiltakozás. Abban, hogy ez elmaradt, két tényezô is szerepet játszhat. Az év elsô heteiben a gyógyszerészek figyelmét a február 1-i áremelést és támogatásváltozást megelôzô gyógyszerhiánnyal való szembesülés és az áremelés negatív lakossági fogadtatásának gyógyszerészekre hárítása kötötte le. Emlékezhetünk még azokra a nyilatkozatokra és cikkekre, amelyek a gyógyszereket a betegek elôl eldugdosó gyógyszerészekrôl szóltak, illetve a patikusokat a fájdalom vámszedôiként állították be. A másik tényezô a GVH tanulmány tervezetének napvilágra kerülése volt, amely önálló, és az egész évre témát adó üggyé nôtte ki magát. Kormányzati körökben ma is a gyógyszerészeket okolják a tanulmány túldimenzionálásával, mondván, hogy a patikusok a GVH honlapjáról egy vitaanyagot emeltek le, illetve a szervezetek vezetôségeihez véleményezésre megküldött munkaváltozattal azok a teljes tagságukat mozgósították. Kétségtelen tény, hogy a tervezet napvilágra kerülését követô néhány hetes dermedt csend után az összes szervezet felemelte a hangját a liberalizációs törekvések ellen, sôt az OGYI fôigazgatója és az OTH tiszti fôgyógyszerésze is hivatalosan utasította el a tervezetet. Igazán hangos tiltakozást azonban az ügy az egyik már akkor is felelôs pozícióban lévô kormányzati egészségpolitikus bejelentését követôen váltott ki, miszerint el tudja képzelni, hogy még az évben (tehát 2003-ban) kísérleti jelleggel kipróbálják egyes gyógyszerek patikán kívüli árusítását. Jogos volt a szakma félelme amiatt is, mert a kormányprogramnak is része a gyógyszerpiac liberalizálása, sôt a miniszterelnök egy konferencián személyesen is elkötelezte magát a gyógyszerpiaci liberalizáció mellett. A vita hónapokon keresztül zajlott, nemcsak szakmai és politikai berkekben, hanem a nagy nyilvánosság elôtt is, míg más viták túl nem harsogták. Ennek ellenére ma sem tisztázott egyértelmûen, hogy a GVH saját magának adott fel házi feladatot, vagy politikailag (illetve gazdaságilag) potens tényezôk megrendelésének (illetve felkérésének) tett eleget. Októberben a tanulmány végleges változata úgy jelent meg, hogy érdemi reagálásra egy-két kivételtôl eltekintve sem a politikában, sem a szakmában, sem a nagy nyilvánosság elôtt nem került sor, a parlament egészségügyi bizottságának újonnan kinevezett elnöke pedig kijelentette, hogy nincs napirenden a gyógyszerpiaci liberalizáció. A politika a gyógyszerészek ellenállását látva tehát visszavonulót fújt, amiben nyilván nagy szerepe volt annak is, hogy idôközben a kormány az orvostársadalommal mély és látványos konfliktusba keveredett a kórháztörvény és a jogállási törvény, pontosabban az egészségügyi intézményrendszer tervezett privatizációja kapcsán. A kormányzatnak nem érdeke a kétfrontos harc. Ezért a gyógyszerészek most a stabilitást jelenthetnék, s ebben a helyzetben a liberalizáció további erôltetése politikai hiba lenne. Azt azonban látni kell, hogy idôt nyertünk ugyan, de háborút nem, s az újabb vihar elôtti csendet a sorok rendezésére illetve egy megfelelô stratégia kialakítására kellene fordítani. Úgyszintén az elsô félév történéseihez tartozik a gyógyszertörvény módosítás kezdeményezése, ami lehetôvé tette volna, hogy az egészségügyi miniszter rendelettel állapíthassa meg a gyógyszertáron kívül forgalmazható gyógyszerek körét. A kezdeményezésre a gyógytermék gyártók és forgalmazók jogos követelése teremtett ürügyet, miszerint a gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású termék kategória 2003 év végi megszûnése ellenére a kormányzat öt éve halogatja az átminôsítéssel kapcsolatos szabályozás megalkotását és ez nagyon sok keresett (és jó) gyógytermék forgalmazásának megszûnését okozta volna. A szakma csak azután értesült a kezdeményezésrôl a GVH tervezettel szemben, hogy a törvénymódosítási javaslat már normaszöveg szinten elkészült és a gyógytermék gyártó és forgalmazó szervezetekkel az utolsó betûig egyeztetve lett. Néhány hetes ismételt fáziskésés után a lényegében magukra maradó szakmai, érdekvédelmi szervezetek újra tiltakozni kezdtek és a GVH ügyben kezdeményezetthez hasonlóan töredékes együttmûködésükre is sor került. Az ügyben végül kompromisszum született, hiszen a tervezetet a minisztérium azzal vonta vissza, hogy a gyógytermékek forgalmazási határidejét néhány évvel meghoszszabbítja és a természetes eredetû hagyományos gyógyszer elnevezésû új gyógyszer-kategória bevezetését az e témában folyó uniós vita lezárásáig elhalasztja. Megint idôt nyertünk akárcsak a GVH ügyében, ami komoly eredmény. Ezt úgyszintén a megfelelô stratégia kialakítására és az újabb csatára való felkészülésre kellene fordítani. Még szinte meg sem született a kompromiszszum, amikor a kormány július 9-i ülésén döntés született a Globális Támogatás Volumen Rendszer bevezetésérôl. Itt a szakma a kormánydöntés után, tehát még késôbb értesült a történtekrôl, mint a gyógyszertörvény esetében, így reális célkitûzés már csak a kármentés lehetett: a rossz kormánydöntés korrekciójára volt lehetôség, nem pedig a döntés visszavonására. A könnyen kiszámítható (és konkrét!) anyagi veszteség, valamint a gyógyszerpiaci káosztól való félelem egységes ellenállásra sarkallta a gyógyszergyártókat, a nagykereskedôket és a gyógyszerészeket. A vita sem maradt a szûken vett szakpolitika és szakmapolitika keretei között, hanem egyfelôl vezetô politikusok és politikai intézmények is bekapcsolódtak a konfliktuskezelésbe, másfelôl a napisajtón keresztül sokáig csak szemlélôdô és véleményt alkotó lakosság is a vita kellôs közepébe került, amikor a gyógyszerészek patikabezárásokkal és teljes árú gyógyszer-expediálással fenyegették meg a politikusokat, s közvetve ôket is. Tanulság természetesen itt is van bôven, de a történetnek nincs vége, annak ellenére, hogy a kompromisszumos jogszabály december végéig volt hatályban. Az ügyben ugyanis a gyártó szervezetek az alkotmánybírósághoz fordultak, s a majdani döntés a kormány jövôbeni mozgásterét is nagymértékben befolyásolhatja. A szeptember elejei miniszterváltást követôen másfél hónappal, október közepén a kormány elvi döntést hozott a gyógyszerkiskereskedelmi árrés korrekciójáról, megjelölve azt az értékhatárt, ameddig az egyeztetések során a rendeletet aláíró miniszterek elmehetnek. Az új árrés mértékek alkalmazására ez év január 1-tôl van mód. A korrekció ténye örvendetes és a kormányzat gesztusa is pozitívan értékelendô, azonban a számok ismeretében válik igazán nyilvánvalóvá az árrés-helyzet képtelensége. Ugyanis a tb büdzsére 3 milliárdos kihatású intézkedéssel is jóval 15% alatt marad 2004-ben az ágazati árrés-színvonal, s a 2001-ben az árrés-fixesítést követô egyeztetések során még reálisnak hitt 17,5%-os, illetve 20%-os árrés mértékek elérése egyre inkább a vágyálom kategóriába kerül. A múlt év a MOSZ-ban A MOSZ 2003-ban eredményes évet zárt, mivel a fentebb részletezett konfliktushelyzetekben a szakszerû vélemények megfor- 2 Gyógyszertár III. évf. 1. szám

5 málásán túl érdemi befolyásolója is volt az eseményeknek. Formális és informális eszközöket egyaránt használva és tudatosan váltogatva, az érdekvédelem különbözô módszereit és eszközeit alkalmazva védte a személyi jogos gyógyszerészek érdekeit a piacliberalizációs vitától kezdve a gyógyszertörvény módosításon és a GTV rendszeren át az árrés korrekcióig bezárólag. Eredményeinket a lehetôségeinkhez mérve nem lehetünk elégedetlenek. Elôre léptünk egyéb ügyekben is. Az év végére sikerült elérni a családi patikákról hónapokkal korábban megfeneklett vita helyes mederbe terelését és a gyógyszerészi gondozás elôtérbe állítását. Ebben és a gondozás gondolatának elfogadtatásában Szövetségünk meghatározó szerepet játszott. Komoly erôfeszítéseket tettünk a szakma és a kormányzat közötti stratégiai megállapodás elôkészítéséért is, a szerzôdés ügye az utóbbi hónapokban azonban megfenekleni látszik. De ez már nem rajtunk, hanem a kamara és a kormányzat közötti egyeztetés sikerén múlik. Színvonalas továbbképzéseket szerveztünk, eredményes kongresszust rendeztünk és folyamatosan növekszik a taglétszámunk is, Ez utóbbiban feltehetôen Gyógyszertár c. lapunk rendszeres megjelenése is szerepet játszik. Eredményesen vett részt a MOSZ az MGYT nemzeti kongresszusán és az uniós csatlakozással foglalkozó programjai hasznosak voltak. A mérlegkészítés korántsem lenne teljes, ha a MOSZ és a kamara közötti kapcsolat alakulását nem említenénk. Ebben nem lehetünk elégedettek: bár a MOSZ tavaly is meghatározó szereplôje volt a szakmai közéletnek, azonban a kamarával való kapcsolat érdemi rendezése még ma is várat magára. Mi várható 2004-ben? A 2004-es évet valószínûleg a tb kassza túlköltése, a finanszírozás nehézségei és az uniós csatlakozással felmerülô problémák fogják uralni. A pénzügyi problémák kezelésének eddig alkalmazott módszerei a 60 milliárdot meghaladó hiány eltüntetéséhez várhatóan elégtelenek lesznek, ezért a kormányzat részérôl az eddigiekhez képest új módszerek alkalmazása is várható. Ebbôl a szempontból érdemes lehet alaposan tanulmányozni az októberi kormányülés döntéseit, mert azok az eddig meghozott intézkedéseken túl az újabb lépések döntési kereteire is utalhatnak. A kormány ezen az ülésén az árréskorrekció mellett különbözô takarékossági intézkedések bevezetésérôl is elvi döntést hozott. Ezek közé tartozik a bonthatóság lehetôvé tétele, a recepten rendelhetô mennyiség 30 napra csökkentése, a termelôi áremelés maximálása, a támogatási rendszer átalakítása a kiemelt támogatások csökkentésével, a terápiás fix támogatás bevezetésével, az ár-volumen szerzôdések bôvítésével, a közgyógyellátás átalakításával, az irányított betegellátási modell kiterjesztése. Döntés született az orvosok érdekeltségének megteremtésérôl az olcsó gyógyszerek felírásában, az orvos- és gyógyszertár-ellenôrzések rendszerének kiterjesztésérôl. Az intézkedésekkel hatvan milliárdot meghaladó (!) megtakarítást szeretnének elérni, ami több mint 25%-a a 2004-re biztosított támogatási keretnek. Mindeközben a lakossági tehernövekedés nem léphetné túl a 8%-ot, ami az ÁFA bevezetésével, az árréskorrekcióval és a januári áremeléssel lényegében megtörtént. A feladat a gyógyszerpiaci mechanizmusok ismeretében matematikailag megoldhatatlan, de ez minden bizonnyal a döntéshozók számára is nyilvánvaló. Hosszú éveken keresztül az ilyen helyzetet a pótköltségvetés részeként kezelték. Annyiban azonban más a jelenlegi helyzet a megelôzô évekéhez képest, hogy a tervezett hiány összege már akkora, ami túlfeszíti egy szokásos évközi korrekció kereteit, ráadásul a rossz államháztartási adatok miatt még az elôzô évekhez képest is takarékosabb költségvetési magatartás várható ezen a területen. Figyelni kell arra, hogy a gyógyászati segédeszköz támogatás utolsó két heti összegének kifizetését 2004 januárjára halasztották, mert a GYSE-kassza kiürült. Ez akár precedens értékû is lehet az idei várható tb kassza finanszírozási gondok mérséklésére. Ma még kérdés, hogy a GTVhez hasonló rendszer bevezetésére a tb kassza szorult helyzetében sor kerül-e idén és ha igen, mikor, milyen feltételekkel és milyen összegben? Jó lenne elkerülni a liberalizációs törekvések megújítását, ehhez azonban a szakma kormányzati kapcsolatrendszerét úgy lenne célszerû alakítani, hogy a tavaly többször szóba került stratégiai megállapodás minél hamarább tetô alá hozható legyen. Hasznos lenne elôrébb jutni a gyógyszerészbeteg és a gyógyszerész-orvos kapcsolat építésében. Ehhez azonban a gyógyszerészi szolgáltatások újra gondolása és a gyógyszerészi gondozás programjának továbbvitele is szükséges. Az elsô lépés a gyógyszerészi gondozás elsô szintjének általánossá tétele lehet. Borítékolható tehát 2004-re is a permanens konfliktus a kormányzat és a gyógyszerpiac szereplôi között és a frusztráció növekedése, aminek a kezelése nemcsak nagyfokú professzionalizmust igényelne az érdekvédelem részérôl, hanem a szakma és az államigazgatás közötti új együttmûködési formák és metódusok meghonosítását is. A négyek Gyógyszertár III. évf. 1. szám 3

6

7 Miként értékeli az elmúlt évet és mit vár 2004-tôl? A címben feltett kérdést tettük fel több kollégánknak, akiknek közös jellemzôje, hogy vagy magángyógyszerészek, vagy tevékenységük jelentôsen befolyásolja a magángyógyszerészek mûködési feltételeit. Nem törekedtünk arra, hogy befolyásoljuk a mondanivalójukat, sem arra, hogy a számunkra kedvezôtlenebb, vagy az általunk vitatható gondolatokat a válaszaikból kiszûrjük. Ezért amikor megköszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltak, egyben jelezzük, hogy a közölt vélemények nem mindenben tükrözik Szövetségünk álláspontját. A szél más helyre sodorja a felkapott tárgyakat Amikor, lecserélés elôtt, felelevenítendô az eseményeket, az elmúlt évi naptáramat átlapoztam, feltûnô volt a gyógyszerészi fórumok, nagygyûlések, beszámoltatások nagy száma, de rövid idôtartama. Mi is történt az elmúlt évben, mirôl, kivel vitatkozott a gyógyszerész társadalom, volt ebben valami szerepe a VIII. Fôosztálynak? Mindezen kérdésekre illendô lenne választ adni. De azon is el kell gondolkodni, hogy a felkérést megfogalmazó szakfolyóirat szerkesztôi az elmúlt év folyamán hány alkalommal adtak lehetôséget arra, hogy a lapban közzétett publikációk ( hírek, állítások, cáfolatok, tiltakozások, tanulmányok ) másik oldalát (jobb kifejezést nem találva használom gyógyszerész barátom minapi megfogalmazását), összefüggéseit is be lehessen mutatni. Nem arra a megoldásra gondolok, hogy a publikációt követô lapszámban (amikor már senki sem emlékszik az eredeti problémára) közreadni valami magyarázatnak minôsülô írást. A vizsgálódás tárgyának tényszerû bemutatása, a probléma rendszerszemléletû elhelyezése, a társadalmi igények felvázolása, a megoldási lehetôségek ismertetése elengedhetetlen, s nem csupán gyógyszertár mûködtetôi szempontok alapján való bemutatása szükséges ahhoz, hogy reális értékelést remélhessünk. A fentiek alapján végül is arra az elhatározásra jutottam, hogy a évrôl értékelô véleményemben a számomra nehezen elfogadható, megítélésem szerint a gyógyszerészi szakma jövôjét veszélyeztetô, de ma még korrigálható tényekrôl szólók. Dixi et salvavi animam meam! A mögöttünk hagyott év a gyógyszerellátásra, a gyógyszerészetre vonatkozó szabályozást tekintve alapvetô és lényeges változást nem hozott. A szabályozási módosítások egy-egy részterület tevékenységének rendjét érintették, de alapvetô, rendszerbeli változások nem következtek be. Történt ez annak ellenére, hogy a gyógyszerészi szaksajtóban rendre-másra olvashattuk a mûködô gyógyszertári rendszer szétverését célzó szabályozási terveket kritizáló tanulmányokat. A Gazdasági Versenyhivatal által készített, majd módosított tanulmány a Hivatal saját munkája, az nem kormányzati megrendelésre készült. A tanulmányban foglalt javaslatokról az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot vezetô miniszter több alkalommal és több fórumon kifejtette véleményét. Ma már minden gyógyszerész számára vélelmezhetôen egyértelmû, hogy nem készült titkos törvény, nem számolódott fel a gyógyszertári hálózat. A gyógyszertárak megszûnését, tönkremenetelét elôrejelzô képek sem tekinthetôk naturalista alkotásnak. Kétségtelen tény, hogy a GVH tanulmány körül nagyrészt a gyógyszerész társadalom által kavart szél olyan évek óta a földön heverô tárgyakat is felemelt, amelyek ugyanoda már nem esnek viszsza, a szél más helyre sodorja ôket, más oldalukat mutatva ejti újra le azokat. Az EU tagság elnyerése maga után vonja a szabályozó rendszer módosítását is. Sajnálatos, hogy az elmúlt években az EU tagsággal együtt járó kötelezô szabályozási módosítás elôkészítése nem történt meg s az is, hogy az új szabályozás elvrendszere (jogszabályok, irányelvek) nem került ismertetésre, s a gyógyszerészek kötelezô továbbképzése rendszerében sem fordítottak kellô figyelmet a megismertetésre. A hatályos törvényi módosítások elôkészítése során e tényeknek kellô figyelmet nem fordítva s feledve Cato intelmét (Ira impedit animi iuditium) a gyógyszerészi érdekképviseletekkel nem sikerült kellô összhangot megteremteni, melynek az lett az eredménye, hogy a regulációra elsô negyedében kell sort keríteni. A gyógyszertárak jövedelmezôségének, a gyógyszerellátó rendszer jövôjének megítélésében a gyógyszerészi érdekképviseletek a politikai pártok véleményének megismerésére törekedtek 2003-ban. Ezen fórumok árnyékában, hátterében folytatódtak azok a szakmai szabályozás elôkészítését célzó egyeztetések, amelyek 2004 évben is jelentôs energiát fognak lekötni. Gondolni kell itt a gyógyszertárak profiljára, a gyógyszertári ügyeletre, a gyógyszertárakkal szemben támasztott személyi és tárgyi követelményekre, a feleslegessé vált gyógyszerek, begyûjtésének és megsemmisítésének rendjére, a gyógyszerek bonthatóságára, az új gyógyszerkönyv és az új FoNo hatályba léptetésére. Fel kell készülni a gyógyszerként forgalomba hozatalra engedélyezett termékek kihirdetésének, a társadalombiztosítási támogatásba történô befogadás új rendjére és sorolhatnám tovább. Az elôzô bekezdés nem ad taxatív felsorolást az elôttünk álló és minden körülmények között teljesítendô feladatokról. Nem említettem azokat a szakmai, gyakorlati kérdéseket, amelyek a hagyományos gyógyszerészi tevékenységre (gyógyszertári gyógyszerkészítés, ellenôrzés, expediálás, gyógyszerismertetés stb.) vonatkoznak, s nem is a szabályok felülvizsgálatának, hanem a szabályok meg- és betartásának kérdését érintik. A év utolsó hónapjában kihirdetett, a gyógyszerek kiskereskedelmi árrését módosító rendeletre való hivatkozással is lehetett volna kezdeni ezen összefoglalót. Gyógyszertár III. évf. 1. szám 5

8 Tudatosan kerültem e megoldást, mert bizonyára sokan megteszik ezt helyettem, bemutatva tevékenységük markáns eredményeit. Az intézkedés hatása természetesen a év gyógyszertári gyakorlatát fogja érinteni. A jogszabályalkotó munka elôkészítését nagymértékben segítené, ha az elôttünk álló évben 2003 tanulságait is felhasználva mindenki, aki a gyógyszerellátás területén tevékenykedik, tudomásul venné, hogy a rendszer a betegekért (vásárlókért) mûködik, tehát a szolgáltatást igénybe vevônek kiszolgálása és nem érdekeinek szolgáltató általi meghatározása a cél. A szabályozások elôkészítése során a gyógyszerészi társadalom kezdeményezô szerepét erôsíteni kell. Nem vezet eredményre a folyamatos tiltakozás, az ellenvélemény megfogalmazása, ha az nem jár együtt a probléma megoldást kezdeményezô javaslatokkal. A esztendôben a lakosság (betegszervezetek), az orvosok, a gyógyszerészek, a gyógyszertári asszisztensek, a társtárcák és a civil szervezôdések részérôl több olyan kérdés fogalmazódott meg, amelyre a választ a hivataloknak és a gyakorlatot folytató gyógyszerészeknek együtt kell megadniuk, mert a feladat közös: az ellátó rendszer mûködtetése. Dr. Hamvas József fôosztályvezetô, ESZCSM Az erôbôl való értelmetlen harc nem lehet diadalittas A 2003-as év a farsangi idôszakkal kezdôdött és a hagyományos gyógyszerész bálokkal. Az országos bálon magam is részt vettem, sôt a hirtelen rám törô lumbágóm ellenére amit az Orvosi Kamara alelnöke, Komáromi dr. hatékony injekciós koktéllal a helyszínen gyógyított még köszöntôt is tudtam mondani, jelezve benne, hogy a tiltás ellenére azért ilyen mondén helyekre is eljárok, mert senki sem bolond egészségesen meghalni. A szigorú diétát is felülbíráltam, mert nem fogok csak azért éhen halni, hogy egy kicsivel tovább éljek. Ekkor még mindig a Gazdasági Versenyhivatal liberalizációs tanulmányának révületében éltünk és hadakoztunk, ami végül is hatékonynak bizonyult és lekerült az egészségügyi politika napirendjérôl. Persze ennek a hátterében számos ok húzódhat meg: egyrészt még egy frontot megnyitni a kórháztörvény kapcsán felizzott szakmai és politikai légkörben nem volt tanácsos, másrészt az angol versenyhivatal által készített liberalizációs tanulmányt amely szinte szó szerinti alapja volt a magyar változatnak az angol kormány is elutasította. (Ezt itthon a GVH nem publikálta!) Ezt a célt szolgálta a PGEU elnökségének Budapesten tartott kihelyezett ülése, ahol a 10 csatlakozni kívánó ország delegáltjaival egyetemben, a PGEU elnöke sajtótájékoztatón is hangsúlyozta, hogy az EU-ban elterjedt gyakorlat az etikus gyógyszertári modellt támogatja, amelynek a jelenlegi magyar gyakorlat mindenben megfelel. A másik nagy európai gyógyszerészi szervezet az Europharm Fórum Helsinkiben tartotta éves közgyûlését, ahol új projekt került felvételre, az öngyógyítás (selfmedication). Úgy érzem, a megkezdett két projekt a diabetes és a hypertonia újult erôvel folytatódhat a jövô évben a Dictum Kiadó bevonásával. A programok a MOSZ-szal közösen zajlanak, hiszen mindketten az Europharm Fórum tagjai vagyunk és az együttmûködés is deklarált. Az év második felében a gyógyszerkeret állandó mizéria történetében újabb ötletdús mû kavarta fel a gyógyszerügy szereplôit, ami általam jakubinus túlzásnak nevezett lázadásban tört ki nem keresve a kompromisszumot (árrés rendezés) lehetôségét. Az élet nem engem igazolt: az új rendelet végre elmozdulást jelent a tarthatatlan gazdasági körülmények javítására. Ehhez azért kellett az a politikai felismerés, hogy az egészségügy szereplôivel való többfrontos, erôbôl való értelmetlen harc nem lehet diadalittas! Másrészt ne feledjük, hogy a szakmai-politikai irányításban a szakmával elkötelezett döntéshozók (Matejka Zsuzsa, Hamvas József) minden eddiginél nagyobb befolyásra tettek szert. Ennek felismerése és szakmai, diplomáciai kezelése a jövôbeni elôrelépés egyik záloga. Októberben a MOSZ Gyógyszerészetért életmûdíját kaptam meg, ami váratlanul ért, de nagyon jól esett. Talán az együttmûködés iránti elkötelezettségem is benne foglaltatik a díjban. Ugyanakkor el kezdtem gondolkodni azon, hogy nem gyanús-e nekem, hogy a gyógyszerészet területén elérhetô mindhárom életmû díjat (Batthyány-Strattmann, Pro Pharmacia, Gyógyszerészetért) kezdô nyugdíjas koromra megkaptam. Talán valamit tudnak és már a nekrológom is kész? Gábor Zsazsa színésznô mondta, hogy minden publicitás jó, kivéve a nekrológot. Tehát ez még a fiókban maradhat, mert a terveim szerint kihúzom 100-ig, s akkor már nyert ügyem van, hiszen a statisztikák szerint 100 éves kor felett már csak nagyon kevesen halnak meg! Mit várok 2004-tôl? Újabb farsangi bálokat. Jó hangulatú, szeretetteljes közösségi ünnepi estélyeket. (Az életre nemcsak készülôdni kell, hanem közben élni is!) Az EU csatlakozást. Ez szinte semmiben sem érinti a hazai gyógyszerészet mûködési kereteit, csupán egy rendelkezés lép hatályba május 1-vel: nem kell szakvizsga a személyi jog elnyeréséhez! Ez szerintem visszalépés a minôségbiztosítás területén, de számos elônytelen liberalizációs intézkedés válik kötelezôvé a piac más területein. Véleményem szerint az elsô 2-3 évben több hátrányunk, mint elônyünk származik a csatlakozásból: elsôrendûen a nem egyenlô versenyfeltételek miatt. (Elég nehéz versenyben maradni egy 100 köbcentis Csepel motorkerékpárral az 500 köbcentiméteres motorok futamában. Nem beszélve róla, hogy még az ismert 40 éves múltunk miatt, a rajtvonalat is hátrább helyezték.) A magyar gyógyszerész társadalom büszke lehet, hiszen teljes körû jogi szabá- 6 Gyógyszertár III. évf. 1. szám

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Helyzet van!.................................................. 2 Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I...................................... 3 MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II.....................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/5.sz. Megfelelni a jövő kihívásainak beszélgetés dr. Feller Antallal, a gyógyszerpiac jelenlegi helyzetéről Békéscsaba nem volt

Részletesebben

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS Gyógyszertár XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet Beszámoló a Gyógyszerészek Országos Kongresszusáról

Részletesebben

JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről

JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről 0448 2004. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS

EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XV. ÉVF. 6. SZÁM 2010. JÚNIUS A TARTALOMBÓL Elõtérben a vidékfejlesztés Beszélgetés Udovecz Gáborral az EU agrárpolitikájának jövõjérõl

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

Értékrend váltás az egészségügyben avagy az átalakuló félben lévõ egészségügy 1

Értékrend váltás az egészségügyben avagy az átalakuló félben lévõ egészségügy 1 TANULMÁNYOK DR. SINKÓ ESZTER Értékrend váltás az egészségügyben avagy az átalakuló félben lévõ egészségügy 1 Válaszút elõtt áll egészségügyi rendszerünk. Dönteni kell, merre fejlõdjön tovább: liberális

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 3.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 3. PEDAGÓGUSOK LAPJA 3. LXII. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2006. MÁRCIUS 9. ALAPÍTVA: 1945-BEN MIÉRT TÜNTETTÜNK STRASBOURGBAN? Micsoda fölséges égiháború A külön lábak együttes

Részletesebben

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991

Gyógyszertár. Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 2014-ről. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991 Gyógyszertár XIII. évf. 11-12. szám 201. november-december Vette a lapot? Beszámoló a GYOK 201-ről PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. 3.

Tartalomjegyzék 2. 3. Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő 4 Főtitkári értékelő Major Gábor főtitkár 7 Az IVSZ szervezete 8 Az elnökség felépítése 8 Az IVSZ testületei 9 Az IVSZ tagsága taglétszám, tagság alakulása 10 Szakmai érdekvédelem,

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Bő fél év múlva kész lesz a járulékfizetések. mód is gyakoribbá vált. A depresszió arányok nem romlottak tovább.

Bő fél év múlva kész lesz a járulékfizetések. mód is gyakoribbá vált. A depresszió arányok nem romlottak tovább. Viziten az Országos Mentőszolgálatnál A miniszterelnök programjában a sürgősségi betegellátás kiemelt helyen szerepel. Az ellenzék szerint ez a kérdés valamennyi kormányprogramnál visszaköszönt... HUNGA

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. GÁL-KNIPPEL BARBARA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011. A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERPIAC ÁTALAKULÁSA 2007 ÉS 2010 KÖZÖTT A NŐGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK TÜKRÉBEN Értekezés

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

Fehér holló járt a Transzplanton...

Fehér holló járt a Transzplanton... Szerkesztôségi Közlemény HUNGA COORD SAJTÓIRODA Tisztelt Olvasóink! Ezen lapszámunkban található a 2002. évi elôfizetési díjra vonatkozó befizetési csekk. Kérjük, számlaigényüket a csekken szíveskedjenek

Részletesebben

XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu

XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/3.sz. Szemle Interjú Szántó Krisztina Patikalátogató hálózat vezetővel Spanyolország: a gyógyszertáraknakváltoztatniuk kell, ha

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21.

Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. JÚNIUS JÚLIUS 18. ÉVF. 4. SZÁM Új helyre költözik a VOSZ! 2013. augusztus 1-jétôl a címünk: 1054 Budapest, Hold u. 21. Demján

Részletesebben

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát.

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát. WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKED -MÁRKAKERESKEDŐK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim! 2012. II. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga)

A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége vitaanyaga) XIX. ÉVFOLYAM 7 5. SZÁM 2007. július AUGUSZTUS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja A lakásszövetkezeti, társasházi pályázati feltételrendszer módosítási indítványai (a LOSZ Elnöksége

Részletesebben

A Magyar honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szakmai-tudományos folyóirata. sereg szemle

A Magyar honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szakmai-tudományos folyóirata. sereg szemle A Magyar honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szakmai-tudományos folyóirata sereg szemle Fegyver, fegyver, fegyver kévántatik, és jó vitézi resolutio! (Zrínyi Miklós) A Tudományos Kutatóhelyről szóló

Részletesebben