DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)"

Átírás

1 MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT BUDAPEST, NAGYMEZİ U DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében. (továbbiakban: Személygépkocsi beszerzés ) (TED 2015/S ) a Kbt. Második része szerinti közbeszerzési eljárásban TARTALOM I. fejezet Az ajánlattétellel és az eljárással kapcsolatos tudnivalók II. fejezet Iratminták III. fejezet Mőszaki leírás (Specifikáció) IV. fejezet Szerzıdéses feltételek (Szerzıdés-tervezet)

2 TARTALOMJEGYZÉK I. KÖTET... 4.o. 1. Elızmények, általános információk... 4.o. 2. Mőszaki leírás... 4.o. 3. Ajánlattétel... 5.o Rész és alternatív ajánlat... 5.o Közös ajánlat... 5.o Alvállalkozók igénybevétele... 6.o Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet bevonása... 7.o. 4. Az ajánlatok érvényessége... 8.o. 5. Ajánlat beadása elıtti helyszíni bejárás, Ajánlattevıi kérdések benyújtása, további tájékoztatás kérése... 8.o Helyszíni bejárás... 8.o Konzultáció... 8.o Kiegészítı tájékoztatás (Ajánlattevıi kérdések)... 8.o. 6. Ajánlattételi határidı meghosszabbítása... 9.o. 7. Ajánlat elkészítésének költsége o. 8. Ajánlatkérési Dokumentáció bizalmas kezelése o. 9. Az ajánlat elkészítésének alapja o. 10. Üzleti titok o. 11. Teljesség, pontosság o. 12. Erıforrások, anyagok, szolgáltatások eredete o. 13. Minıség, jótállás o. 14. Jogi és mőszaki szabályozás o. 15. Az eljárás nyelve o. 16. Az ajánlatok, hiánypótlások benyújtása o. 17. Az ajánlat részei o. 18. A szakmai ajánlat o. 19. Az utasítások betartása o. 20. Az ajánlati kötöttség, ajánlati biztosíték o. 21. Az ajánlatok felbontása és értékelése o Az ajánlatok felbontása o Az eljárás bizalmas volta o Az ajánlatok vizsgálata o. 22. Az ajánlatok értékelése o. 23. Az eljárás eredménye, a szerzıdés odaítélése.23.o A szerzıdés odaítélésének feltételei o Tájékoztatás az eljárás eredményérıl o. 24. Szerzıdés, Biztosítékok o. 25. Elıleg o. 26. Minıségbiztosítás o. 27. Kapcsolattartás az ajánlatkérı és az ajánlattevı között az eljárásban..24.o. 28. Ellenırzı lista o. II. KÖTET - Iratminták o. III. KÖTET o. 2. Mőszaki leírás (+ 2 db Excel dokumentum) o. IV. KÖTET o. 3. Adásvételi szerzıdés-tervezet o. (külön Word dokumentumban) 2

3 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET 3

4 1. ELİZMÉNYEK, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1. A BESZERZÉS TÁRGYA Az Ajánlatkérı (Magyar Export-Import Bank Zrt Budapest, Nagymezı u ) a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része alapján, a 83. szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében. (továbbiakban: Személygépkocsi beszerzés ) tárgyában. Ajánlattevınek ajánlatuk kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a követelményeket, feltételeket, amelyeket az eljárást megindító felhívás és a jelen ajánlati dokumentáció (továbbiakban: dokumentáció) tartalmaz KAPCSOLATTARTÓ Ajánlatkérı neve, címe, elérhetısége: Magyar Export-Import Bank Zrt H-1065 Budapest, Nagymezı u Kapcsolattartó adatai: Dr. Tóth Andrea hivatalos közbeszerzési tanácsadó; Fax: +36-1/ AJÁNLAT BEADÁSÁNAK IDİPONTJA, HELYE augusztus 17. napján 15:00 óra 1065 Budapest, Nagymezı u V. em szoba 1.4. BONTÁS IDİPONTJA, HELYE augusztus 17. napján 15:00 óra 1065 Budapest, Nagymezı u II. emeleti tárgyaló A jelen Dokumentáció és a tárgyi ajánlati felhívás esetleges ellentmondása esetén mindenkor az utóbbi az irányadó. Az ajánlattevı ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) elıírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlati felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlati dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítésérıl. A jelen közbeszerzési eljárás uniós értékhatárt meghaladó értékő nyílt közbeszerzési 4

5 eljárás (Kbt. Második rész), így azon bármely szervezet részt vehet, aki úgy ítéli meg, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, és megfelel az Ajánlatkérı által a közbeszerzés nagyságrendje, bonyolultsága alapján meghatározott pénzügyigazdasági és mőszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek. A kizáró okokkal, a pénzügyi-gazdasági és mőszaki-szakmai alkalmassági kritériumokkal kapcsolatos információkat az ajánlati felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció részletesen is tartalmazza. Az ajánlattétel alapfeltétele az Ajánlatkérési Dokumentációnak ajánlatonként legalább egy ajánlattevı vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó által dokumentált módon történı letöltése /Kbt. 49. (6) bek./ a honlapról az eljárás megnevezése alatt. Ha több ajánlattevı közösen tesz ajánlatot, akkor elegendı, ha az ajánlattevık egyike tölti le a dokumentációt. Jelen Dokumentáció megnevezései: Ajánlatkérési Dokumentáció, Dokumentáció. A Dokumentáció önmagában nem pótolja a törvényi elıírásokat. Az elıforduló Kbt. rövidítés alatt a Közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény értendı. Az elıforduló Kr. rövidítés alatt a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mőszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet értendı. Az elıforduló Ptk. rövidítés alatt a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. törvény értendı. Az elıforduló Hpt. rövidítés alatt a Hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény értendı. 2. A MŐSZAKI LEÍRÁS Jelen beszerzés tárgyát képezı feladatok részletes leírását az Ajánlatkérési Dokumentáció Mőszaki leírás fejezete tartalmazza. Ahol a Dokumentáció a közbeszerzés tárgyának egyértelmő és közérthetı meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú, eredető, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetıleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmő meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékő kifejezést is érteni kell. 3. AJÁNLATTÉTEL A Kbt pontja szerint Ajánlattevı az a gazdasági szereplı, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. A Kbt pontja értelmében gazdasági szereplı bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások 5

6 nyújtását kínálja. Az ajánlattevı ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlat-tételi lehetıség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevıvel közösen, b) más ajánlattevı alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevı szerzıdés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 28. (1) bek.) RÉSZ-ÉS ALTERNATÍV AJÁNLAT Részekre történı ajánlattételre a felhívás és a mőszaki leírás szerint nincs lehetıség. Az Ajánlattevı többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet KÖZÖS AJÁNLAT Több gazdasági szereplı, Ajánlattevı közösen is nyújthat be ajánlatot (Közös Vállalkozás). A közös ajánlattétel alapvetı szabályait a Kbt. 25. tartalmazza. Közös ajánlattétel esetében - a közös ajánlattevıknek meg kell határozniuk a szerzıdés azon részeit, amelyeket majd Ajánlattevıként maguk teljesítenek, - a közös ajánlattevıknek meg kell határozniuk egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevık nevében eljárni jogosult képviselıt, - minden nyilatkozatnak egyértelmően tartalmaznia kell a közös ajánlattevık megjelölését, Az eljárás során elıírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevık együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeknek, amelyek értelemszerően kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplıkre, elegendı, ha közülük egy felel meg. (vö. Kbt. 55. (4) bek.) A Közös Ajánlathoz csatolniuk kell egymás közötti elızetes megállapodásukat, legalább a dokumentáció szerinti minimális tartalommal. Az ajánlat beadását követıen Közös Ajánlat már nem hozható létre. (lsd. Kbt. 25. (7) bek.) Az Ajánlattevık csak egy Ajánlatban vehetnek részt vagy egyénileg, vagy közös ajánlattevıkként. (Kbt. 28. (1) bek. a) pont) Amennyiben az Ajánlattevı egynél több Ajánlatban vesz részt jelen közbeszerzésre vonatkozóan, úgy az mindazon Ajánlat érvénytelenségét eredményezi, amelyben részt vesz Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevık által cégszerően aláírt megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 6

7 a) tartalmazza a közös ajánlattevık közös fellépése formájának ismertetését; b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; c) tartalmazza a vezetı tag (a képviselı) megjelölését azzal, hogy a képviselı korlátozás nélkül jogosult valamennyi ajánlattevı tagot képviselni az ajánlatkérıvel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérı által az ajánlattevı, illetve az ajánlattevı által az ajánlatkérı felé megteendı, illetve megtehetı jognyilatkozatok tekintetében; d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevık azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést vagy az elıleg igénylést követıen a kifizetés megtörténhet; e) tartalmazza valamennyi közös ajánlattevı tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelısséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendı szerzıdés szerzıdésszerő teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; f) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztı (hatályba léptetı), illetve bontó feltételtıl. A közös Ajánlattevık csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelmően tartalmaznia kell a közös Ajánlattevık megjelölését. (Kbt. 25. (3) bekezdés) Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplı(k) személyében az ajánlattételi határidı lejárta után változás nem következhet be. 3.3 ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE Alvállalkozó az a gazdasági szereplı, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdés teljesítésében az ajánlattevı által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplıt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerzıdés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrészvagy alapanyag eladót, c) építési beruházás esetén az építıanyag-eladót. Az ajánlatban a Kbt. 40. (1) bek. szerinti nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni szükséges. Az ajánlatkérı az alábbiakra hívja fel a figyelmet: Az ajánlattevı ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlat-tételi lehetıség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevıvel közösen, b) más ajánlattevı alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevı szerzıdés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 28. (1) bek.). Ha egy gazdasági szereplı a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerzıdés részajánlat-tételi 7

8 lehetıség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerzıdés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minısíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerzıdés teljesítése során közös ajánlattevıként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre jelentkezıként) kell hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplınek a szerzıdés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékébıl. (vö. Kbt. 26. ) 3.4 KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET BEVONÁSA Az ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) kapacitására is támaszkodhat (Kbt. 55. (5) bek. elsı mondat), azaz az elıírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevı bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. Az ajánlattevı az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bek. szerint más szervezet kapacitására a következı esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevı nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetıvé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerzıdés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektıl eltérıen - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erıforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérıt az ajánlattevı teljesítésének elmaradásával vagy hibás 8

9 teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az ajánlattevı ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlat-tételi lehetıség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevıvel közösen, b) más ajánlattevı alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevı szerzıdés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 28. (1) bek.). 4. AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGE Az ajánlattevınek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az eljárás során esetlegesen szükséges hiánypótlásokat az ajánlattal megegyezı formai követelmények szerint kell az Ajánlattevıknek benyújtaniuk. 5. AJÁNLAT BEADÁSA ELİTTI HELYSZÍNI BEJÁRÁS, AJÁNLATTEVİI KÉRDÉSEK BENYÚJTÁSA TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE 5.1.Helyszíni bejárás (konzultáció) Az ajánlatkészítési idıszakban az Ajánlatkérı helyszíni bejárást nem szervez Konzultáció Az ajánlatkészítési idıszakban az Ajánlatkérı konzultációt - az elızı pontban foglaltak szerint - nem szervez az Ajánlattevık számára Kiegészítı tájékoztatás (Ajánlattevıi kérdések) Az Ajánlattevı kiegészítı tájékoztatást kérhet kérdéseket tehet fel az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb tíz nappal. Az Ajánlattevıknek a kiegészítı tájékoztatás iránti igényeiket (a továbbiakban: kérdések) írásban kell benyújtaniuk (személyesen, vagy fax útján és egyidejőleg ben) az ajánlati felhívásban /I.1., pont, További információk beszerzése / megadott helyen, faxszámon, és címen. Az egyéb helyen benyújtott, vagy más faxszámra, címre megküldött kérdést Ajánlatkérı nem veszi figyelembe, és nem vállal felelısséget ezen kérdések megválaszolásáért. Ajánlatkérı kéri az Ajánlattevıket, hogy elektronikusan megküldött kérdéseiket a megadott címre, az elektronikus levél tárgyában az eljárás megnevezését ( Személygépkocsi beszerzés ) feltüntetve szíveskedjenek továbbítani! Az Ajánlattevı kizárólagos felelıssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az Ajánlatkérıhöz. Ajánlatkérı a Kbt. 45. (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevık által feltett kérdéseket és a kérdésekre adott válaszokat - a törvényes határidın belül (az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb hat nappal) - a honlapon, az eljárás megnevezése alatt közzéteszi. Ajánlatkérı közvetlen értesítést nem küld az ajánlattevıknek a kiegészítı tájékoztatás honlapra 9

10 való feltöltésérıl. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében számozza. A kiegészítı tájékoztatások letöltésérıl az ajánlattevı köteles az ajánlatban nyilatkozni. A kiegészítı tájékoztatások letöltésének illetve megismerésének elmulasztása esetén az ajánlattevı nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítı tájékoztatásokban szereplı információkat nem kapta meg hiánytalanul határidıre. Bármilyen mulasztás, amelyet az Ajánlattevı követ el amiatt, hogy nem szerez kellı információt olyan ügyekrıl, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel az Ajánlattevıt amennyiben ajánlata elfogadást nyert azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelısségek alól, amelyek a szállítási szerzıdés szerint reá hárulnak a munkák megfelelı kivitelezése során. Az Ajánlattevık kizárólagos felelıssége, hogy gondosan megvizsgálják az ajánlatkérési dokumentációt, és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati idıszak alatt került kibocsátásra, valamint hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzıit vagy a tevékenység elvégzését abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyert. Az ajánlattevı köteles az ajánlatában feltüntetni az általa letöltött kiegészítı tájékoztatások számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítı tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérı által kibocsátott kiegészítı tájékoztatások az ajánlati dokumentáció részévé válnak. A kiegészítı tájékoztatás(ok) a dokumentáció részeként tekintendık, azzal együtt kezelendık. Ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérıen szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy e törvénytıl, az ajánlatkérı a Kbt alkalmazása nélkül kiegészítı tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, elıírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerzıdésben nem alkalmazandó. Ez esetben az ajánlatkérı akkor is kiegészítı tájékoztatást ad, ha kiegészítı tájékoztatást nem kértek. 6. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDİ MEGHOSSZABBÍTÁSA Az ajánlatkérı az eljárást megindító hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidıt - indokolt esetben - egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidı lejárta elıtt hirdetményben közzéteszi a módosított határidıt és a határidı meghosszabbításának indokát. Amennyiben az ajánlattételi határidı meghosszabbítására a Kbt. 45. (4) bek. alapján a kiegészítı tájékoztatás során kerül sor, az ajánlatkérı nem tesz közzé hirdetményt (lásd az 5. pontban leírtakat). Ez esetben az Ajánlatkérı és az Ajánlattevı minden olyan joga és kötelezettsége, amely az eredeti határidıhöz volt kötve, ezt követıen a meghosszabbított határidıhöz kötıdik. 10

11 7. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az Ajánlattevıt terheli. Az Ajánlatkérı nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért és veszteségekért, amelyek a helyszíni bejárással, a helyszín vizsgálatával és az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az Ajánlattevı részérıl felmerülhetnek. Az Ajánlattevınek semmilyen címen nincs joga az Ajánlatkérıtıl az ajánlat kidolgozásával kapcsolatos költségei visszatérítését kérni még akkor sem, ha az Ajánlatkérı visszavonja az ajánlati felhívást, vagy eredménytelenné nyilvánítja az eljárást. 8. AZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BIZALMAS KEZELÉSE Az Ajánlattevı köteles az Ajánlati Dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kezelni, amelyrıl harmadik személy részére semmiféle részletet ki nem szolgáltathat. Ide nem értve a közös ajánlattevıt és az ajánlattevı alvállalkozóját. Sem az Ajánlatkérési Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára. 9. AZ AJÁNLAT KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJA A tárgyi közbeszerzés mőszaki tartalmát az Ajánlatkérı által kiadott Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. A Szerzıdés megkötésekor, vagy azt követıen a Vállalkozó nem hivatkozhat arra, hogy a beszerzés mőszaki tartalmát nem ismerte meg teljes egészében. A megajánlott gépeknek teljesen meg kell felelniük az ajánlati dokumentációban megadott mőszaki leírásnak. Ajánlattevı az eljárásban nyilatkozni köteles arról, hogy az általa megajánlott gépek mőszaki jellemzıi teljes egészében megfelelnek a mőszaki leírásban elıírt kritériumokkal. Az ajánlattevı kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és elıírást. Az ajánlattevı kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után: ha elmulasztja az elıírt információk és dokumentumok benyújtását a kitőzött határidıkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek. Az ajánlat elkészítésének alapja az Ajánlattevık által átvett/letöltött/ Ajánlati Dokumentáció. Az ajánlat a jelen közbeszerzés tárgyát képezı feladatok/munkák teljes körő elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérı az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban elıírta. Az Ajánlattevı pedig nem hivatkozhat félreértésre, vagy félrevezetésre a munkamennyiségeket, a munkák jellegét, helyét, vagy egyéb feltételeit tekintve. Az ajánlatban szereplı árakat magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ajánlatokat csakis az Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani. Az ajánlat az Ajánlatkérı által igényelt feladatok teljes körő elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérı az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban elıírta. Az olyan ajánlat, amelyet az Ajánlattevı a saját 11

12 feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, becsatolásával dolgozott ki, a Kbt. elıírásainak alkalmazását követıen kerül elbírálásra. Az ajánlatot az alábbiak figyelembe vételével kell összeállítani: Az Ajánlatkérı felhívja a figyelmet, hogy a mőszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredető, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetıleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmő jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a vagy egyenértékő kifejezést minden esetben érteni kell! A Kbt ra tekintettel a Kr. 26. (2) bek. b) pontja alapján teljesítmény, illetve funkcionális követelmények keretében kerül megadásra a mőszaki leírás. Az ajánlattevınek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 60. (1) bek.). 10. ÜZLETI TITOK Ajánlatkérı felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevı ajánlatában, valamint a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 27. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekő adatok nyilvánosságára és a közérdekbıl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés engedményezést kizáró rendelkezése nem minısül üzleti titoknak. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követıen nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevı kérheti, hogy más ajánlattevı ajánlatának azon részeibe betekinthessen, mely nem minısül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidıben kell biztosítani, a betekintést kérı által javasolt napon. 11. TELJESSÉG ÉS PONTOSSÁG Az ajánlattevı felelıs azért, hogy átvételkor ellenırizze az ajánlati dokumentáció 12

13 tartalmának teljességét. Az Ajánlatkérı nem fogad el semmiféle kifogást azon az alapon, hogy az Ajánlattevı elmulasztotta az Ajánlatkérési Dokumentáció valamely részének átvételét/letöltését. Az Ajánlattevınek teljes körő ajánlatot kell adnia a munkák elvégzésére. Az Ajánlattevı kötelessége, hogy meggyızıdjön az Ajánlatkérési Dokumentáció és az Ajánlatkérı által a feladatellátással kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. Az Ajánlattevı kötelessége, hogy teljes ismeretet szerezzen a maga számára a javasolt szerzıdéssel kapcsolatos minden ügy vonatkozásában az ajánlat benyújtása elıtt. 12. ERİFORRÁSOK, ANYAGOK, SZOLGÁLTATÁSOK EREDETE Az Ajánlattevı kötelessége, hogy biztosítson a szerzıdés teljesítése érdekében szükséges minden erıforrást. Különös figyelmet kell fordítani a munkaerı alkalmazási feltételeire, és az ezzel kapcsolatos érvényes szabályozásokat, törvényeket és utasításokat kötelezıen be kell tartani. 13. MINİSÉG Az ajánlatnak az érvényes mőszaki szabályozásoknak és a Dokumentációban elıírtaknak meg kell felelni. A munkákat az Ajánlatkérési Dokumentáció elıírásai és a mindenkor érvényes magyar elıírások kielégítésével kell végezni. Ha a kettı nem egyezik, akkor a szigorúbb elıírás a mértékadó. A nyertes Ajánlattevınek a közbeszerzési mőszaki elıírásokban, a vonatkozó szabványokban és mőszaki utasításokban, vagy alkalmazási engedélyekben meghatározott legmagasabb minıségi szinthez tartozó teljesítést kell vállalnia. 14. JOGI- ÉS MŐSZAKI SZABÁLYOZÁS A munkák elvégzésére kötendı szerzıdés odaítélésére lefolytatott közbeszerzési eljárás a többször módosított évi CVIII. ( Közbeszerzési ) törvény alapján kerül lebonyolításra. Az Ajánlatkérı feltételezi, hogy Ajánlattevı ismeri a szükséges törvényi, rendeleti és szabályozási forrásanyagot, amely az adott idıben Magyarország területén érvényben van, és valamilyen formában befolyásolja, vagy irányíthatja az Ajánlattevı tevékenységét a szerzıdés végrehajtása közben, vagy azzal kapcsolatban. Az Ajánlattevı ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van az érvényben lévı jogszabályokkal, mőszaki szabályozásokkal. 15. AZ ELJÁRÁS NYELVE A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. Az Ajánlatkérési Dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és lesznek az ajánlattevık részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerzıdés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat magyar nyelvő fordítással is be kell nyújtani. A fordítás megfelelıségéért és az idegen nyelven készült 13

14 dokumentumokkal való egyezıségért ajánlattevınek kell felelısséget vállalnia! (Kbt. 36. (3) bek.) Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz kötıdik. A felelıs fordítás alatt ajánlatkérı egyaránt elfogadja azt, ha az adott fordítást vagy a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet, ill. a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet alapján az arra jogosult fordító végzi, és azt a rendeleteknek megfelelı módon hitelesíti, vagy a fordítást az ajánlattevı cégszerő aláírással hitelesíti és tartalmáért az ajánlattevı teljes felelısséget vállal. Az utóbbi esetben ajánlattevı cégszerő képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban külön nyilatkoznia(/iuk) kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért az ajánlattevı a felelıs. 16. AZ AJÁNLATOK, HIÁNYPÓTLÁSOK BENYÚJTÁSA Az ajánlatot kinyomtatva, teljesen kész állapotban, roncsolásmentesen, kötve vagy főzve, magyar nyelven 1 eredeti és 2 (kettı) az eredeti példányról készített, azzal mindenben megegyezı elektronikus /PDF formátumú/ másolati példányban (Az Excel táblázatokat szerkeszthetı xls formátumban is!) - lezárt csomagolásban kell benyújtani, az ajánlattételi határidı lejártáig. Az eredeti példányról készített, azzal mindenben megegyezı elektronikus másolati példányoknak teljes egészében biztosítaniuk kell az iratok jól láthatóságát, azaz nem megfelelı, ha olvashatatlan(eltorzított) minıségben szkennelve kerülnek benyújtásra az elektronikus másolatok. Amennyiben a papír alapú és az elektronikus másolat között eltérés van, úgy ajánlatkérı a papír alapú, eredeti ajánlatot tekinti mérvadónak. A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következıket: * az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, * egyértelmően látható legyen, hogy a csomag lezárását követıen abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, Az ajánlat csomagolására rá kell írni az ajánlatkérı nevét, címét; az ajánlattevı nevét, címét valamint a következı feliratot: "AJÁNLAT Személygépkocsi beszerzés - Nem bontható fel augusztus 17. napján 15:00 óráig!" A közvetlenül benyújtott csomag átvételérıl az Ajánlatkérı átvételi elismervényt ad. Az ajánlatok átvételét az írásos átvételi elismervény Ajánlatkérı (vagy képviselıje) által történı aláírása igazolja Az Ajánlattevı kizárólagos felelıssége, hogy ajánlata megfelelı csomagolásban, példányszámban és idıben kerüljön benyújtásra. Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidı lejártáig. Az ajánlati felhívásban megjelölt helyszínen kívül (pl. központi iktatóban, portaszolgálatnál, stb.) benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérı nem vállal felelısséget. Közvetlen benyújtás esetén az Ajánlat benyújtható munkanapokon 09:00-17:00 óra között, az Ajánlat benyújtására 14

15 nyitva álló határidı lejárata napján 09:00-tól az Ajánlat benyújtására nyitva álló határidıig. Határidıben benyújtott az az ajánlat, amelyet legkésıbb az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjában a benyújtás helyeként megjelölt irodában ajánlatkérı munkatársának átadnak. A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérı csak akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl eredı kockázat az Ajánlattevıt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidınél késıbb érkezik meg az Ajánlatkérıhöz, úgy az késve érkezett jelzéssel érvénytelenítésre kerül, az eljárásban a továbbiakban már nem vehet részt. Az Ajánlat közvetlen benyújtása során felhívjuk a figyelmet arra, hogy az átadás helyére történı bejutás (beléptetési rendszer, parkolás stb.) több percet is igénybe vehet. Ennek idıigényét az Ajánlattevık az Ajánlat közvetlen benyújtása esetén vegyék figyelembe. A postai úton feladott küldemények határidıben történı megérkezésének kockázatát az ajánlattevı viseli. Az ajánlatok benyújtására vonatkozó szabály megfelelıen értelmezendı az ajánlattételi határidı meghosszabbítása esetén is. E határidık betartásának kockázatát az ajánlattevı viseli Az Ajánlat példányait növekvı sorrendben 1-3-ig, azok fedlapjának/borítójának jobb felsı sarkában megfelelı sorszámmal kell ellátni. Az 1. példányra rá kell írni: eredeti, a többi fedlapjára pedig másolat. A másolati példányokat is sorszámozni kell. Amennyiben az egyes példányok eltérnek egymástól, Ajánlatkérı az eredeti (1.) példányt tekinti irányadónak Az Ajánlat valamennyi tartalommal bíró oldalát egymást követı folyamatos oldalszámozással kell ellátni. Nem elfogadott az egymást követı sorszámokkal jelölt oldalak közé késıbb beillesztett oldalak alátöréssel (pl. 15/1, vagy 24/a, stb.), vagy egyéb módon nem ellenırizhetı jelölése (pl. 15-1, stb.), kivéve ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelmően beazonosítható és az iratok helyére egyértelmően lehet hivatkozni. Ajánlatkérı szükségesnek tartja ezen rendelkezés értelmezését. A tartalommal bíró oldalak folyamatos oldalszámozása azt jelenti, hogy az ajánlatot a fedılap 1. oldalától kezdıdıen ami az ajánlat 1. oldala folyamatosan, az oldalszámokat oldalanként mindig az azt megelızı oldal számához képest 1-gyel növelve kell az ajánlat utolsó, tartalommal bíró oldaláig folyamatosan számozni. Csak a tartalommal bíró oldalakat kell oldalszámozni! Emiatt nem megfelelı a számozás például (nem taxatív felsorolás): ha egy hivatalosan kiállított irat oldalai nincsenek megszámozva; ha az oldalszámozás bármikor újraindul; ha bárhol az ajánlatban kimarad, vagy kétszer szerepel egy oldalszám. 15

16 Ajánlatkérı megkéri a T. Ajánlattevıket, hogy a fenti rendelkezések figyelembevételével készítsék el az ajánlatukat Az Ajánlatot a benne elhelyezett iratok fellelhetıségére utaló, oldalszámokat is feltüntetı tartalomjegyzékkel kell ellátni. A tartalomjegyzéket az ajánlat elején kell elhelyezni. Az oldalszámozott tartalomjegyzék célja, hogy Ajánlatkérı és Ajánlattevı számára is egyértelmővé tegye az ajánlatokban elhelyezett iratok fellelhetıségét, valamint Ajánlatkérı számára megkönnyítse a bírálat során az adott iratokra való hivatkozást. Az Ajánlatban csatolni kell a dokumentációban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat a dokumentációban elıírtak szerint A lapokat egybefőzve, roncsolásmentesen, nem bontható kötéssel kell egymáshoz rögzíteni. A roncsolásmentesen nem bontható kötésen az Ajánlatkérı olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetıvé, hogy a benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek, vagy pótoljanak. Ennek a követelménynek megfelel a ragasztott, könyvszerő bekötésen kívül például a spirálozott kötés is, ha két lyukon spárgát vezetnek át, csomóra kötik, és néhány cm-re levágott két szabad végét öntapadós címkével leragasztják, majd arra aláírást és cégbélyegzést tesznek. (Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell főzni, a csomót matricával az ajánlat elsı vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevı részérıl erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegzı, illetıleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.) Ennek a követelménynek azonban nem felel meg a csak cérnával átfőzött iratok benyújtása, mivel azok roncsolódása elkerülhetetlen. Ajánlatkérı nem vállal felelısséget azon ajánlatok roncsolás-mentességének megırzésére, melyek csak cérnával átkötve kerülnek benyújtásra Az egész Ajánlatban csak olyan változtatás, áthúzás, vagy törlés lehet, amelyek az Ajánlatkérı által kiadott pontosításokkal, kiegészítésekkel való egyezést szolgálják, vagy az általa elkövetett hibák javítására vonatkoznak, amely esetben az Ajánlatot aláíró személy, vagy személyek kézjegyével kell ellátni azt a változtatás, áthúzás, vagy törlés dátumának feltüntetésével. Ha bármilyen változtatás, vagy törlés történik benne, amely nincs az Ajánlattevı által hitelesítve, vagy ha az Ajánlat tartalma, okmányok kitöltése hiányos, illetve nem elıírásszerő, az az Ajánlat érvénytelenségét eredményezheti - a hiánypótlás lehetıségének figyelembevétele és a Kbt. 74. (1) bek. e) pontjának megfelelı alkalmazása mellett Az Ajánlatot nyomtatott betővel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon olvashatóan kell megírni, és az elıírt nyilatkozatokat cégszerően kell aláírni. Az Ajánlat oldalait szignózni nem kell Az ajánlatok benyújtásának címét és határidejét az ajánlati felhívás tartalmazza. /1065 Budapest, Nagymezı u V. em. 512-es számú iroda, Dr. Szakszon- Kanta Renáta/ 16

17 Az ajánlat benyújtásának szabályai a hiánypótlások benyújtására is irányadóak. 17. AZ AJÁNLAT RÉSZEI (KÖTELEZİEN BEADANDÓ OKMÁNYOK) sorrendben: (1) Fedlap (ajánlat címlapja) Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevı nevének és címének, valamint jelen közbeszerzés tárgyának, az ajánlat oldalszámának. (iratminta) Amennyiben több ajánlattevı közösen ad be ajánlatot, a címlapon a közös ajánlattevıket, valamint az általuk megbízott képviselı cég nevét kell feltüntetni. (2) Tartalomjegyzék oldalszámokkal Amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévı dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatóak. (Dokumentáció pontja szerint) Minden irat oldalszámát külön jelölni kell! (3) Regisztrációs lap A dokumentációt letöltık a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A letöltést a cégnév, székhely, ügyintézı, telefonszám megadásával (az ún. regisztrációs lap kitöltésével) faxon és egyidejőleg ben vissza kell igazolni az ajánlattételi határidı idıpontjáig. A visszaigazolás megküldése az ajánlattétel feltétele. A regisztrációs lapot az ajánlattételi határidı lejártáig dr. Tóth Andrea hivatalos közbeszerzési tanácsadónak címezve, a (+36-1) fax számra, és egyidejőleg a címre kell megküldeni! Az Ajánlatkérı felhívja a figyelmet arra, hogy a dokumentáció honlapról történı letöltése a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltétele, amely feltétel teljesülését a kitöltött regisztrációs lap fenti számra való megküldésével igazolhatnak az ajánlattevık. Ezért kiemelkedı jelentıségő, hogy a regisztrációs lapot a fent megadott fax számra az ajánlattételi határidı lejártáig küldjék meg. Az Ajánlatkérı nem vállal felelısséget azon regisztrációs lapok meglétéért, amelyeket nem a fenti fax számra, illetve címre küldtek meg az ajánlattevık. Az ajánlatban csatolandó egyrészt a dokumentáció letöltését igazoló eredeti regisztrációs lap cégszerően aláírva, másrészt a visszaigazoló - és az ajánlattételi határidı lejárta elıtt ajánlatkérınek faxon megküldött - dokumentum másolata, azaz benyújtandó a faxnapló másolata. Amennyiben a faxkészülék nem regisztrálja az elküldés adatait (dátum és óra-perc), azokat a regisztrációs lap másolatára kézzel fel kell jegyezni és szignálni, és az ezen adatokkal ellátott regisztrációs lap másolatát kell benyújtani. Az ajánlatot az eljárást megindító hirdetmény megjelenésekor hatályos Kbt. elıírásainak megfelelıen kell benyújtani. Figyelem! Ahol a Kbt. az ajánlatkérı számára az Ajánlattevık értesítését írja elı, valamint a 17

18 kiegészítı tájékoztatás megadása [45. ], a hiánypótlás [67. ], a felvilágosítás [67. ] és indokolás [ ] kérése esetében az ajánlatkérı a közös Ajánlattevıknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megjelölt képviselınek küldi meg. (Kbt ) bekezdés. Kérjük, hogy a Regisztrációs lap kitöltésénél e tényre figyelemmel lenni szíveskedjenek! (4) Felolvasólap (iratminta) Kötelezı adattartalom: - Közbeszerzési eljárás megnevezése - Ajánlattevı neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma /Közös ajánlattétel esetén a Közös ajánlattevık neve mellett az egyes ajánlattevık (tagok) nevét és székhelyét, továbbá cégjegyzékszámát és adószámát is fel kell tüntetni!/, a bankszámláját vezetı pénzintézet neve és a számlaszáma, melyre nyertessége esetén az ellenszolgáltatás átutalását kérik; - Kapcsolattartó személy neve, mőködı telefonszáma/telefaxszáma/ címe - Az ajánlat fıbb számszerősíthetı adatai /jelen eljárásban az ajánlati ár/- a kiadott minta szerint - Dátum, cégszerő aláírás (közös ajánlattevık esetén valamennyi ajánlattevı cégszerő aláírása szükséges). Több részre történı ajánlattétel esetén az ajánlattevı a felolvasó lapon a részajánlatokat a számára fontos sorrendben (fontossági sorrend) adja meg. A megajánlott rész mellett feltüntetett sorszám jelenti azt, hogy az ajánlattevı számára az egyes részajánlatok milyen fontosságúak, azaz az 1. sorszám a legfontosabb ajánlatot jelenti, a többi növekvı sorszám csökkenı fontosságot jelöl. Ha az ajánlattevı nem jelöl meg fontossági sorrendet, azaz nem sorszámozza a részajánlatokat, az Ajánlatkérı a részajánlatok benyújtott sorrendjét, egymásutániságát tekinti fontossági sorrendnek. Amennyiben az ajánlattevı nem megfelelıen igazol alkalmasságot (pl. egyik részben kevesebb referenciát, mint amennyit az Ajánlatkérı elıírt), az Ajánlatkérı a fontossági sorrendben elıbbre álló részajánlatot tekinti érvényesnek. Az Ajánlatkérı a fenti elıírásokat a hiánypótlás szabályaira tekintettel alkalmazza. Amennyiben az ajánlattevı több részre tesz ajánlatot a felolvasó lapon minden megajánlott részt ki kell tölteni. Azon részekre, amelyekre ajánlattevı nem kíván ajánlatot adni törölhetıek, de ha valamely rész üresen marad, azt ajánlatkérı akként értelmezi, hogy arra a részre ajánlattevı nem kívánt ajánlatot adni. (5) Ajánlattevıi nyilatkozat (Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés) Az ajánlattevınek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdésében 18

19 foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerzıdés megkötésére, teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e. Cégszerően aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani. (6) Közös ajánlattevıi nyilatkozat (Kbt. 25. (2)-(3) bekezdés) (adott esetben közös ajánlat esetén) (iratminta) (7) Együttmőködési megállapodás (adott esetben: közös ajánlat esetén) ( pont szerinti tartalommal) (iratminta) (8) A kizáró okok igazolásai (iratminta) - Az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevı külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. - Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevı gazdasági szereplı tekintetében az ajánlattevı köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplıt. A Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplı maga is nyilatkozhat. (Kr. 10. ) Az ajánlatban a kizáró okok igazolása kapcsán a Kbt. 56. és 57. -a, illetve a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet ai szerint kell eljárni. (lásd. Ajánlati felhívás) E körben ajánlatkérı hivatkozik a Kbt. 58. (5) bekezdéseiben foglaltakra: Az ajánlatkérı jogosult a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése céljából az ajánlatban megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra, valamint gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem állta ellenırzésének keretében a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint a büntetlen elıéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhetı. (egyéni vállalkozó ajánlattevı esetén lásd: a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját) A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat hitelesítését a tagjai számára gazdasági, valamint szakmai kamara is elláthatja. (lásd: Kbt. 58. (5) bek.) Csatolandó továbbá a Kbt. 58. (3) bek. szerinti nyilatkozat! (iratminta) Az egyes kizáró okokra vonatkozó igazolásokra és nyilatkozatokra irányadók 19

20 továbbá az alábbiak: - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mőszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplık vonatkozásában (kibocsátás dátuma: május 16., közzététel helye: Közbeszerzési Értesítı évi 57. szám), - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai gazdasági térségben letelepedett gazdasági szereplık vonatkozásában (kibocsátás dátuma: június 01., közzététel helye: Közbeszerzési Értesítı évi 61. szám), Irányadó továbbá a Felhívás VI pontja! (9) Nyilatkozat a kizáró okok hiányának igazolási módjáról a nem magyarországi letelepedéső ajánlattevı vonatkozásában. (adott esetben) (iratminta) (10) Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében (Nemleges nyilatkozat is!) Az Ajánlattevınek az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevı alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mőködni. A fenti nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevı nem kíván alvállalkozót igénybe venni. (iratminta) (11) Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti -általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevételrıl. (iratminta) A felhívás III.2.2. pontjában megjelölt alkalmassági minimumkövetelményt Ajánlattevı a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerően aláírt nyilatkozattal köteles igazolni az eljárást megindító felhívás feladásának idıpontját megelızı három üzleti év közbeszerzés tárgya (a Normatíva szerinti felsı-közép kategóriájú személygépjármővek szállítása) szerinti, ÁFA nélkül számított nettó árbevételérıl., attól függıen, hogy az ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (12) Nyilatkozat a teljesített referenciákról (iratminta) Az ajánlattevınek be kell nyújtania: 20

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizséért Közalapítvány Postai cím: Városháztér

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre

Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre Kötelezı gépjármő felelısségbiztosítás 2014. évre (Eljárás száma: 15/T-195/13) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. Kapcsolattartó

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Valamennyi Ajánlattevı részére! Székhelyén KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Tárgy: Külterületi autóbuszmegállók gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele az országos közúthálózaton (Kódszám: KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016)

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

Magyar Diáksport Szövetség által

Magyar Diáksport Szövetség által Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Magyar Diáksport Szövetség által Szállítási szerződés

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. A beszerzés tárgya: A Budapesti Operabál eszközparkjának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása.

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása. Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatási szerződés / Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma)

a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma) a Magyar Nemzeti Múzeum épületeivel összefüggő épülettisztítási-takarítási szolgáltatások megrendelése (2017.) (ajánlati felhívás korrigenduma) Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/13 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyar Diáksport Szövetség által

Magyar Diáksport Szövetség által által tárgyában a TED 2015/S [ ] hivatkozási számon közzétett eljárást megindító felhívásban hivatkozott DOKUMENTÁCIÓ (SEGÉDLET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ) A Dokumentáció segédlet a Közbeszerzési törvényben

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tárgy: Kiegészítı tájékoztatás Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tisztelt Ajánlattevık / Gazdasági szereplık!

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló

Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Módosítás-Tiszafüred,Poroszló Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Vállalkozási szerződés a Tiszafüred - Poroszló Beszerzés tárgya: vonalszakasz rézsűhelyreállítási és partvédelmi munkáinak megvalósítására

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: I. részajánlattételi

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28.

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28. Mőgyanta palackok regenerálása Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március 28. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Informatikai eszközök

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015.

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Szállítási szerződés. Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás II.1.2. pontja szerinti teljesítési helyekre a

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 DB ARTROSZKÓPOS BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN TÁRGYÚ NEMZETI ELÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése

Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése Döntés-előkészítő javaslat Polgármesteri Hivatal építése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban FIRMITER BT MEGBIZHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN!

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012.

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı

Részletesebben

Városházi Híradó című lap legyártása és leszállítása - módosítás

Városházi Híradó című lap legyártása és leszállítása - módosítás Városházi Híradó című lap legyártása és leszállítása - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/129 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés a Városházi Híradó című lap nyomdai előállítása és leszállítása

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére

Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ A Vállalkozási szerződés közétkeztetési feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzata fenntartásában működő

Részletesebben

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840 I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 112. (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban 1.Ajánlatkérő neve: Vértesi Erőmű Zrt. Postai cím: külterület 0718/10 hrsz. Város/Község Oroszlány

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34584-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S 021-034584 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379245-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Diffrakciós műszer 2011/S 234-379245 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229621-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S 128-229621 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata

H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata H minısítı jellel rendelkezı autóbusz alkatrészek, illetve részegységek felújítási technológiájának éves ellenırzése és felülvizsgálata Elektronikusan lefolytatott versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-215/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2012. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-57/12. 2. A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-57/12. 2. A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Fıosztály Schifner Marianna mb. Fıosztályvezetı 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MAGYAR KÖZBESZERZÉSI ÉS ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ZRT. WWW.MKEB-ZRT.HU AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS BESZERZÉSI ELJÁRÁS CÍME: A RÉPCELAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA 600 ADAGOS FİZİKONYHÁJÁNAK ÉS ÉTTERMÉNEK ÜZEMELTETÉSE KONCESSZIÓS

Részletesebben

EM-567 elektronikai eszközök beszerzése AF módosítása

EM-567 elektronikai eszközök beszerzése AF módosítása EM-567 elektronikai eszközök beszerzése AF módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/53 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés elektronikai eszközök szállítása Hirdetmény típusa: Tájékoztató a hirdetmény

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Bankszámlavezetés és kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részére

Bankszámlavezetés és kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részére Bankszámlavezetés és kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részére (Eljárás száma: 15/T-455/12) KIEGÉSZÍTİ IRATOK 2013. A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Földfelszíni hőmérséklet- vagy páratartalom-mérő műszerek 2014/S 069-118285. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Földfelszíni hőmérséklet- vagy páratartalom-mérő műszerek 2014/S 069-118285. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118285-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Földfelszíni hőmérséklet- vagy páratartalom-mérő műszerek 2014/S 069-118285

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267386-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Összecsukható mobil rámpák beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Összecsukható mobil rámpák beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Összecsukható mobil rámpák beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-87/12 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı neve: Budapesti

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. 5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419789-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S 238-419789 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben