DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)"

Átírás

1 MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT BUDAPEST, NAGYMEZİ U DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében. (továbbiakban: Személygépkocsi beszerzés ) (TED 2015/S ) a Kbt. Második része szerinti közbeszerzési eljárásban TARTALOM I. fejezet Az ajánlattétellel és az eljárással kapcsolatos tudnivalók II. fejezet Iratminták III. fejezet Mőszaki leírás (Specifikáció) IV. fejezet Szerzıdéses feltételek (Szerzıdés-tervezet)

2 TARTALOMJEGYZÉK I. KÖTET... 4.o. 1. Elızmények, általános információk... 4.o. 2. Mőszaki leírás... 4.o. 3. Ajánlattétel... 5.o Rész és alternatív ajánlat... 5.o Közös ajánlat... 5.o Alvállalkozók igénybevétele... 6.o Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet bevonása... 7.o. 4. Az ajánlatok érvényessége... 8.o. 5. Ajánlat beadása elıtti helyszíni bejárás, Ajánlattevıi kérdések benyújtása, további tájékoztatás kérése... 8.o Helyszíni bejárás... 8.o Konzultáció... 8.o Kiegészítı tájékoztatás (Ajánlattevıi kérdések)... 8.o. 6. Ajánlattételi határidı meghosszabbítása... 9.o. 7. Ajánlat elkészítésének költsége o. 8. Ajánlatkérési Dokumentáció bizalmas kezelése o. 9. Az ajánlat elkészítésének alapja o. 10. Üzleti titok o. 11. Teljesség, pontosság o. 12. Erıforrások, anyagok, szolgáltatások eredete o. 13. Minıség, jótállás o. 14. Jogi és mőszaki szabályozás o. 15. Az eljárás nyelve o. 16. Az ajánlatok, hiánypótlások benyújtása o. 17. Az ajánlat részei o. 18. A szakmai ajánlat o. 19. Az utasítások betartása o. 20. Az ajánlati kötöttség, ajánlati biztosíték o. 21. Az ajánlatok felbontása és értékelése o Az ajánlatok felbontása o Az eljárás bizalmas volta o Az ajánlatok vizsgálata o. 22. Az ajánlatok értékelése o. 23. Az eljárás eredménye, a szerzıdés odaítélése.23.o A szerzıdés odaítélésének feltételei o Tájékoztatás az eljárás eredményérıl o. 24. Szerzıdés, Biztosítékok o. 25. Elıleg o. 26. Minıségbiztosítás o. 27. Kapcsolattartás az ajánlatkérı és az ajánlattevı között az eljárásban..24.o. 28. Ellenırzı lista o. II. KÖTET - Iratminták o. III. KÖTET o. 2. Mőszaki leírás (+ 2 db Excel dokumentum) o. IV. KÖTET o. 3. Adásvételi szerzıdés-tervezet o. (külön Word dokumentumban) 2

3 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET 3

4 1. ELİZMÉNYEK, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1. A BESZERZÉS TÁRGYA Az Ajánlatkérı (Magyar Export-Import Bank Zrt Budapest, Nagymezı u ) a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része alapján, a 83. szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében. (továbbiakban: Személygépkocsi beszerzés ) tárgyában. Ajánlattevınek ajánlatuk kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a követelményeket, feltételeket, amelyeket az eljárást megindító felhívás és a jelen ajánlati dokumentáció (továbbiakban: dokumentáció) tartalmaz KAPCSOLATTARTÓ Ajánlatkérı neve, címe, elérhetısége: Magyar Export-Import Bank Zrt H-1065 Budapest, Nagymezı u Kapcsolattartó adatai: Dr. Tóth Andrea hivatalos közbeszerzési tanácsadó; Fax: +36-1/ AJÁNLAT BEADÁSÁNAK IDİPONTJA, HELYE augusztus 17. napján 15:00 óra 1065 Budapest, Nagymezı u V. em szoba 1.4. BONTÁS IDİPONTJA, HELYE augusztus 17. napján 15:00 óra 1065 Budapest, Nagymezı u II. emeleti tárgyaló A jelen Dokumentáció és a tárgyi ajánlati felhívás esetleges ellentmondása esetén mindenkor az utóbbi az irányadó. Az ajánlattevı ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) elıírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlati felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlati dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítésérıl. A jelen közbeszerzési eljárás uniós értékhatárt meghaladó értékő nyílt közbeszerzési 4

5 eljárás (Kbt. Második rész), így azon bármely szervezet részt vehet, aki úgy ítéli meg, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, és megfelel az Ajánlatkérı által a közbeszerzés nagyságrendje, bonyolultsága alapján meghatározott pénzügyigazdasági és mőszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek. A kizáró okokkal, a pénzügyi-gazdasági és mőszaki-szakmai alkalmassági kritériumokkal kapcsolatos információkat az ajánlati felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció részletesen is tartalmazza. Az ajánlattétel alapfeltétele az Ajánlatkérési Dokumentációnak ajánlatonként legalább egy ajánlattevı vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó által dokumentált módon történı letöltése /Kbt. 49. (6) bek./ a honlapról az eljárás megnevezése alatt. Ha több ajánlattevı közösen tesz ajánlatot, akkor elegendı, ha az ajánlattevık egyike tölti le a dokumentációt. Jelen Dokumentáció megnevezései: Ajánlatkérési Dokumentáció, Dokumentáció. A Dokumentáció önmagában nem pótolja a törvényi elıírásokat. Az elıforduló Kbt. rövidítés alatt a Közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény értendı. Az elıforduló Kr. rövidítés alatt a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mőszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet értendı. Az elıforduló Ptk. rövidítés alatt a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. törvény értendı. Az elıforduló Hpt. rövidítés alatt a Hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény értendı. 2. A MŐSZAKI LEÍRÁS Jelen beszerzés tárgyát képezı feladatok részletes leírását az Ajánlatkérési Dokumentáció Mőszaki leírás fejezete tartalmazza. Ahol a Dokumentáció a közbeszerzés tárgyának egyértelmő és közérthetı meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú, eredető, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetıleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmő meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékő kifejezést is érteni kell. 3. AJÁNLATTÉTEL A Kbt pontja szerint Ajánlattevı az a gazdasági szereplı, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. A Kbt pontja értelmében gazdasági szereplı bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások 5

6 nyújtását kínálja. Az ajánlattevı ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlat-tételi lehetıség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevıvel közösen, b) más ajánlattevı alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevı szerzıdés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 28. (1) bek.) RÉSZ-ÉS ALTERNATÍV AJÁNLAT Részekre történı ajánlattételre a felhívás és a mőszaki leírás szerint nincs lehetıség. Az Ajánlattevı többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet KÖZÖS AJÁNLAT Több gazdasági szereplı, Ajánlattevı közösen is nyújthat be ajánlatot (Közös Vállalkozás). A közös ajánlattétel alapvetı szabályait a Kbt. 25. tartalmazza. Közös ajánlattétel esetében - a közös ajánlattevıknek meg kell határozniuk a szerzıdés azon részeit, amelyeket majd Ajánlattevıként maguk teljesítenek, - a közös ajánlattevıknek meg kell határozniuk egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevık nevében eljárni jogosult képviselıt, - minden nyilatkozatnak egyértelmően tartalmaznia kell a közös ajánlattevık megjelölését, Az eljárás során elıírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevık együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeknek, amelyek értelemszerően kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplıkre, elegendı, ha közülük egy felel meg. (vö. Kbt. 55. (4) bek.) A Közös Ajánlathoz csatolniuk kell egymás közötti elızetes megállapodásukat, legalább a dokumentáció szerinti minimális tartalommal. Az ajánlat beadását követıen Közös Ajánlat már nem hozható létre. (lsd. Kbt. 25. (7) bek.) Az Ajánlattevık csak egy Ajánlatban vehetnek részt vagy egyénileg, vagy közös ajánlattevıkként. (Kbt. 28. (1) bek. a) pont) Amennyiben az Ajánlattevı egynél több Ajánlatban vesz részt jelen közbeszerzésre vonatkozóan, úgy az mindazon Ajánlat érvénytelenségét eredményezi, amelyben részt vesz Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevık által cégszerően aláírt megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 6

7 a) tartalmazza a közös ajánlattevık közös fellépése formájának ismertetését; b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; c) tartalmazza a vezetı tag (a képviselı) megjelölését azzal, hogy a képviselı korlátozás nélkül jogosult valamennyi ajánlattevı tagot képviselni az ajánlatkérıvel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérı által az ajánlattevı, illetve az ajánlattevı által az ajánlatkérı felé megteendı, illetve megtehetı jognyilatkozatok tekintetében; d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevık azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést vagy az elıleg igénylést követıen a kifizetés megtörténhet; e) tartalmazza valamennyi közös ajánlattevı tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelısséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendı szerzıdés szerzıdésszerő teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; f) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztı (hatályba léptetı), illetve bontó feltételtıl. A közös Ajánlattevık csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelmően tartalmaznia kell a közös Ajánlattevık megjelölését. (Kbt. 25. (3) bekezdés) Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplı(k) személyében az ajánlattételi határidı lejárta után változás nem következhet be. 3.3 ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE Alvállalkozó az a gazdasági szereplı, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdés teljesítésében az ajánlattevı által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplıt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerzıdés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrészvagy alapanyag eladót, c) építési beruházás esetén az építıanyag-eladót. Az ajánlatban a Kbt. 40. (1) bek. szerinti nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni szükséges. Az ajánlatkérı az alábbiakra hívja fel a figyelmet: Az ajánlattevı ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlat-tételi lehetıség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevıvel közösen, b) más ajánlattevı alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevı szerzıdés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 28. (1) bek.). Ha egy gazdasági szereplı a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerzıdés részajánlat-tételi 7

8 lehetıség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerzıdés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minısíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerzıdés teljesítése során közös ajánlattevıként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre jelentkezıként) kell hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplınek a szerzıdés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékébıl. (vö. Kbt. 26. ) 3.4 KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET BEVONÁSA Az ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) kapacitására is támaszkodhat (Kbt. 55. (5) bek. elsı mondat), azaz az elıírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevı bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétıl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az elıírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történı megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. Az ajánlattevı az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. (5) bek. szerint más szervezet kapacitására a következı esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erıforrásokat a szerzıdés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendı az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevı nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetıvé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerzıdés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektıl eltérıen - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erıforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevı vagy részvételre jelentkezı az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérıt az ajánlattevı teljesítésének elmaradásával vagy hibás 8

9 teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az ajánlattevı ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlat-tételi lehetıség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevıvel közösen, b) más ajánlattevı alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevı szerzıdés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 28. (1) bek.). 4. AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGE Az ajánlattevınek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az eljárás során esetlegesen szükséges hiánypótlásokat az ajánlattal megegyezı formai követelmények szerint kell az Ajánlattevıknek benyújtaniuk. 5. AJÁNLAT BEADÁSA ELİTTI HELYSZÍNI BEJÁRÁS, AJÁNLATTEVİI KÉRDÉSEK BENYÚJTÁSA TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE 5.1.Helyszíni bejárás (konzultáció) Az ajánlatkészítési idıszakban az Ajánlatkérı helyszíni bejárást nem szervez Konzultáció Az ajánlatkészítési idıszakban az Ajánlatkérı konzultációt - az elızı pontban foglaltak szerint - nem szervez az Ajánlattevık számára Kiegészítı tájékoztatás (Ajánlattevıi kérdések) Az Ajánlattevı kiegészítı tájékoztatást kérhet kérdéseket tehet fel az ajánlati felhívásban és a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb tíz nappal. Az Ajánlattevıknek a kiegészítı tájékoztatás iránti igényeiket (a továbbiakban: kérdések) írásban kell benyújtaniuk (személyesen, vagy fax útján és egyidejőleg ben) az ajánlati felhívásban /I.1., pont, További információk beszerzése / megadott helyen, faxszámon, és címen. Az egyéb helyen benyújtott, vagy más faxszámra, címre megküldött kérdést Ajánlatkérı nem veszi figyelembe, és nem vállal felelısséget ezen kérdések megválaszolásáért. Ajánlatkérı kéri az Ajánlattevıket, hogy elektronikusan megküldött kérdéseiket a megadott címre, az elektronikus levél tárgyában az eljárás megnevezését ( Személygépkocsi beszerzés ) feltüntetve szíveskedjenek továbbítani! Az Ajánlattevı kizárólagos felelıssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az Ajánlatkérıhöz. Ajánlatkérı a Kbt. 45. (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevık által feltett kérdéseket és a kérdésekre adott válaszokat - a törvényes határidın belül (az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb hat nappal) - a honlapon, az eljárás megnevezése alatt közzéteszi. Ajánlatkérı közvetlen értesítést nem küld az ajánlattevıknek a kiegészítı tájékoztatás honlapra 9

10 való feltöltésérıl. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében számozza. A kiegészítı tájékoztatások letöltésérıl az ajánlattevı köteles az ajánlatban nyilatkozni. A kiegészítı tájékoztatások letöltésének illetve megismerésének elmulasztása esetén az ajánlattevı nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítı tájékoztatásokban szereplı információkat nem kapta meg hiánytalanul határidıre. Bármilyen mulasztás, amelyet az Ajánlattevı követ el amiatt, hogy nem szerez kellı információt olyan ügyekrıl, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel az Ajánlattevıt amennyiben ajánlata elfogadást nyert azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelısségek alól, amelyek a szállítási szerzıdés szerint reá hárulnak a munkák megfelelı kivitelezése során. Az Ajánlattevık kizárólagos felelıssége, hogy gondosan megvizsgálják az ajánlatkérési dokumentációt, és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati idıszak alatt került kibocsátásra, valamint hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolja az ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzıit vagy a tevékenység elvégzését abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyert. Az ajánlattevı köteles az ajánlatában feltüntetni az általa letöltött kiegészítı tájékoztatások számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítı tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérı által kibocsátott kiegészítı tájékoztatások az ajánlati dokumentáció részévé válnak. A kiegészítı tájékoztatás(ok) a dokumentáció részeként tekintendık, azzal együtt kezelendık. Ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérıen szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy e törvénytıl, az ajánlatkérı a Kbt alkalmazása nélkül kiegészítı tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, elıírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerzıdésben nem alkalmazandó. Ez esetben az ajánlatkérı akkor is kiegészítı tájékoztatást ad, ha kiegészítı tájékoztatást nem kértek. 6. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDİ MEGHOSSZABBÍTÁSA Az ajánlatkérı az eljárást megindító hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidıt - indokolt esetben - egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti határidı lejárta elıtt hirdetményben közzéteszi a módosított határidıt és a határidı meghosszabbításának indokát. Amennyiben az ajánlattételi határidı meghosszabbítására a Kbt. 45. (4) bek. alapján a kiegészítı tájékoztatás során kerül sor, az ajánlatkérı nem tesz közzé hirdetményt (lásd az 5. pontban leírtakat). Ez esetben az Ajánlatkérı és az Ajánlattevı minden olyan joga és kötelezettsége, amely az eredeti határidıhöz volt kötve, ezt követıen a meghosszabbított határidıhöz kötıdik. 10

11 7. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az Ajánlattevıt terheli. Az Ajánlatkérı nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért és veszteségekért, amelyek a helyszíni bejárással, a helyszín vizsgálatával és az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az Ajánlattevı részérıl felmerülhetnek. Az Ajánlattevınek semmilyen címen nincs joga az Ajánlatkérıtıl az ajánlat kidolgozásával kapcsolatos költségei visszatérítését kérni még akkor sem, ha az Ajánlatkérı visszavonja az ajánlati felhívást, vagy eredménytelenné nyilvánítja az eljárást. 8. AZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BIZALMAS KEZELÉSE Az Ajánlattevı köteles az Ajánlati Dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kezelni, amelyrıl harmadik személy részére semmiféle részletet ki nem szolgáltathat. Ide nem értve a közös ajánlattevıt és az ajánlattevı alvállalkozóját. Sem az Ajánlatkérési Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára. 9. AZ AJÁNLAT KÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJA A tárgyi közbeszerzés mőszaki tartalmát az Ajánlatkérı által kiadott Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. A Szerzıdés megkötésekor, vagy azt követıen a Vállalkozó nem hivatkozhat arra, hogy a beszerzés mőszaki tartalmát nem ismerte meg teljes egészében. A megajánlott gépeknek teljesen meg kell felelniük az ajánlati dokumentációban megadott mőszaki leírásnak. Ajánlattevı az eljárásban nyilatkozni köteles arról, hogy az általa megajánlott gépek mőszaki jellemzıi teljes egészében megfelelnek a mőszaki leírásban elıírt kritériumokkal. Az ajánlattevı kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és elıírást. Az ajánlattevı kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után: ha elmulasztja az elıírt információk és dokumentumok benyújtását a kitőzött határidıkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek. Az ajánlat elkészítésének alapja az Ajánlattevık által átvett/letöltött/ Ajánlati Dokumentáció. Az ajánlat a jelen közbeszerzés tárgyát képezı feladatok/munkák teljes körő elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérı az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban elıírta. Az Ajánlattevı pedig nem hivatkozhat félreértésre, vagy félrevezetésre a munkamennyiségeket, a munkák jellegét, helyét, vagy egyéb feltételeit tekintve. Az ajánlatban szereplı árakat magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ajánlatokat csakis az Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani. Az ajánlat az Ajánlatkérı által igényelt feladatok teljes körő elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérı az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban elıírta. Az olyan ajánlat, amelyet az Ajánlattevı a saját 11

12 feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, becsatolásával dolgozott ki, a Kbt. elıírásainak alkalmazását követıen kerül elbírálásra. Az ajánlatot az alábbiak figyelembe vételével kell összeállítani: Az Ajánlatkérı felhívja a figyelmet, hogy a mőszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredető, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetıleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmő jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a vagy egyenértékő kifejezést minden esetben érteni kell! A Kbt ra tekintettel a Kr. 26. (2) bek. b) pontja alapján teljesítmény, illetve funkcionális követelmények keretében kerül megadásra a mőszaki leírás. Az ajánlattevınek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 60. (1) bek.). 10. ÜZLETI TITOK Ajánlatkérı felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevı ajánlatában, valamint a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 27. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekő adatok nyilvánosságára és a közérdekbıl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés engedményezést kizáró rendelkezése nem minısül üzleti titoknak. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követıen nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevı kérheti, hogy más ajánlattevı ajánlatának azon részeibe betekinthessen, mely nem minısül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidıben kell biztosítani, a betekintést kérı által javasolt napon. 11. TELJESSÉG ÉS PONTOSSÁG Az ajánlattevı felelıs azért, hogy átvételkor ellenırizze az ajánlati dokumentáció 12

13 tartalmának teljességét. Az Ajánlatkérı nem fogad el semmiféle kifogást azon az alapon, hogy az Ajánlattevı elmulasztotta az Ajánlatkérési Dokumentáció valamely részének átvételét/letöltését. Az Ajánlattevınek teljes körő ajánlatot kell adnia a munkák elvégzésére. Az Ajánlattevı kötelessége, hogy meggyızıdjön az Ajánlatkérési Dokumentáció és az Ajánlatkérı által a feladatellátással kapcsolatban szolgáltatott bármilyen információ pontosságáról. Az Ajánlattevı kötelessége, hogy teljes ismeretet szerezzen a maga számára a javasolt szerzıdéssel kapcsolatos minden ügy vonatkozásában az ajánlat benyújtása elıtt. 12. ERİFORRÁSOK, ANYAGOK, SZOLGÁLTATÁSOK EREDETE Az Ajánlattevı kötelessége, hogy biztosítson a szerzıdés teljesítése érdekében szükséges minden erıforrást. Különös figyelmet kell fordítani a munkaerı alkalmazási feltételeire, és az ezzel kapcsolatos érvényes szabályozásokat, törvényeket és utasításokat kötelezıen be kell tartani. 13. MINİSÉG Az ajánlatnak az érvényes mőszaki szabályozásoknak és a Dokumentációban elıírtaknak meg kell felelni. A munkákat az Ajánlatkérési Dokumentáció elıírásai és a mindenkor érvényes magyar elıírások kielégítésével kell végezni. Ha a kettı nem egyezik, akkor a szigorúbb elıírás a mértékadó. A nyertes Ajánlattevınek a közbeszerzési mőszaki elıírásokban, a vonatkozó szabványokban és mőszaki utasításokban, vagy alkalmazási engedélyekben meghatározott legmagasabb minıségi szinthez tartozó teljesítést kell vállalnia. 14. JOGI- ÉS MŐSZAKI SZABÁLYOZÁS A munkák elvégzésére kötendı szerzıdés odaítélésére lefolytatott közbeszerzési eljárás a többször módosított évi CVIII. ( Közbeszerzési ) törvény alapján kerül lebonyolításra. Az Ajánlatkérı feltételezi, hogy Ajánlattevı ismeri a szükséges törvényi, rendeleti és szabályozási forrásanyagot, amely az adott idıben Magyarország területén érvényben van, és valamilyen formában befolyásolja, vagy irányíthatja az Ajánlattevı tevékenységét a szerzıdés végrehajtása közben, vagy azzal kapcsolatban. Az Ajánlattevı ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van az érvényben lévı jogszabályokkal, mőszaki szabályozásokkal. 15. AZ ELJÁRÁS NYELVE A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. Az Ajánlatkérési Dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és lesznek az ajánlattevık részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerzıdés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat magyar nyelvő fordítással is be kell nyújtani. A fordítás megfelelıségéért és az idegen nyelven készült 13

14 dokumentumokkal való egyezıségért ajánlattevınek kell felelısséget vállalnia! (Kbt. 36. (3) bek.) Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz kötıdik. A felelıs fordítás alatt ajánlatkérı egyaránt elfogadja azt, ha az adott fordítást vagy a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet, ill. a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet alapján az arra jogosult fordító végzi, és azt a rendeleteknek megfelelı módon hitelesíti, vagy a fordítást az ajánlattevı cégszerő aláírással hitelesíti és tartalmáért az ajánlattevı teljes felelısséget vállal. Az utóbbi esetben ajánlattevı cégszerő képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban külön nyilatkoznia(/iuk) kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért az ajánlattevı a felelıs. 16. AZ AJÁNLATOK, HIÁNYPÓTLÁSOK BENYÚJTÁSA Az ajánlatot kinyomtatva, teljesen kész állapotban, roncsolásmentesen, kötve vagy főzve, magyar nyelven 1 eredeti és 2 (kettı) az eredeti példányról készített, azzal mindenben megegyezı elektronikus /PDF formátumú/ másolati példányban (Az Excel táblázatokat szerkeszthetı xls formátumban is!) - lezárt csomagolásban kell benyújtani, az ajánlattételi határidı lejártáig. Az eredeti példányról készített, azzal mindenben megegyezı elektronikus másolati példányoknak teljes egészében biztosítaniuk kell az iratok jól láthatóságát, azaz nem megfelelı, ha olvashatatlan(eltorzított) minıségben szkennelve kerülnek benyújtásra az elektronikus másolatok. Amennyiben a papír alapú és az elektronikus másolat között eltérés van, úgy ajánlatkérı a papír alapú, eredeti ajánlatot tekinti mérvadónak. A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következıket: * az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, * egyértelmően látható legyen, hogy a csomag lezárását követıen abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, Az ajánlat csomagolására rá kell írni az ajánlatkérı nevét, címét; az ajánlattevı nevét, címét valamint a következı feliratot: "AJÁNLAT Személygépkocsi beszerzés - Nem bontható fel augusztus 17. napján 15:00 óráig!" A közvetlenül benyújtott csomag átvételérıl az Ajánlatkérı átvételi elismervényt ad. Az ajánlatok átvételét az írásos átvételi elismervény Ajánlatkérı (vagy képviselıje) által történı aláírása igazolja Az Ajánlattevı kizárólagos felelıssége, hogy ajánlata megfelelı csomagolásban, példányszámban és idıben kerüljön benyújtásra. Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidı lejártáig. Az ajánlati felhívásban megjelölt helyszínen kívül (pl. központi iktatóban, portaszolgálatnál, stb.) benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérı nem vállal felelısséget. Közvetlen benyújtás esetén az Ajánlat benyújtható munkanapokon 09:00-17:00 óra között, az Ajánlat benyújtására 14

15 nyitva álló határidı lejárata napján 09:00-tól az Ajánlat benyújtására nyitva álló határidıig. Határidıben benyújtott az az ajánlat, amelyet legkésıbb az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjában a benyújtás helyeként megjelölt irodában ajánlatkérı munkatársának átadnak. A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérı csak akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl eredı kockázat az Ajánlattevıt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidınél késıbb érkezik meg az Ajánlatkérıhöz, úgy az késve érkezett jelzéssel érvénytelenítésre kerül, az eljárásban a továbbiakban már nem vehet részt. Az Ajánlat közvetlen benyújtása során felhívjuk a figyelmet arra, hogy az átadás helyére történı bejutás (beléptetési rendszer, parkolás stb.) több percet is igénybe vehet. Ennek idıigényét az Ajánlattevık az Ajánlat közvetlen benyújtása esetén vegyék figyelembe. A postai úton feladott küldemények határidıben történı megérkezésének kockázatát az ajánlattevı viseli. Az ajánlatok benyújtására vonatkozó szabály megfelelıen értelmezendı az ajánlattételi határidı meghosszabbítása esetén is. E határidık betartásának kockázatát az ajánlattevı viseli Az Ajánlat példányait növekvı sorrendben 1-3-ig, azok fedlapjának/borítójának jobb felsı sarkában megfelelı sorszámmal kell ellátni. Az 1. példányra rá kell írni: eredeti, a többi fedlapjára pedig másolat. A másolati példányokat is sorszámozni kell. Amennyiben az egyes példányok eltérnek egymástól, Ajánlatkérı az eredeti (1.) példányt tekinti irányadónak Az Ajánlat valamennyi tartalommal bíró oldalát egymást követı folyamatos oldalszámozással kell ellátni. Nem elfogadott az egymást követı sorszámokkal jelölt oldalak közé késıbb beillesztett oldalak alátöréssel (pl. 15/1, vagy 24/a, stb.), vagy egyéb módon nem ellenırizhetı jelölése (pl. 15-1, stb.), kivéve ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelmően beazonosítható és az iratok helyére egyértelmően lehet hivatkozni. Ajánlatkérı szükségesnek tartja ezen rendelkezés értelmezését. A tartalommal bíró oldalak folyamatos oldalszámozása azt jelenti, hogy az ajánlatot a fedılap 1. oldalától kezdıdıen ami az ajánlat 1. oldala folyamatosan, az oldalszámokat oldalanként mindig az azt megelızı oldal számához képest 1-gyel növelve kell az ajánlat utolsó, tartalommal bíró oldaláig folyamatosan számozni. Csak a tartalommal bíró oldalakat kell oldalszámozni! Emiatt nem megfelelı a számozás például (nem taxatív felsorolás): ha egy hivatalosan kiállított irat oldalai nincsenek megszámozva; ha az oldalszámozás bármikor újraindul; ha bárhol az ajánlatban kimarad, vagy kétszer szerepel egy oldalszám. 15

16 Ajánlatkérı megkéri a T. Ajánlattevıket, hogy a fenti rendelkezések figyelembevételével készítsék el az ajánlatukat Az Ajánlatot a benne elhelyezett iratok fellelhetıségére utaló, oldalszámokat is feltüntetı tartalomjegyzékkel kell ellátni. A tartalomjegyzéket az ajánlat elején kell elhelyezni. Az oldalszámozott tartalomjegyzék célja, hogy Ajánlatkérı és Ajánlattevı számára is egyértelmővé tegye az ajánlatokban elhelyezett iratok fellelhetıségét, valamint Ajánlatkérı számára megkönnyítse a bírálat során az adott iratokra való hivatkozást. Az Ajánlatban csatolni kell a dokumentációban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat a dokumentációban elıírtak szerint A lapokat egybefőzve, roncsolásmentesen, nem bontható kötéssel kell egymáshoz rögzíteni. A roncsolásmentesen nem bontható kötésen az Ajánlatkérı olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetıvé, hogy a benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek, vagy pótoljanak. Ennek a követelménynek megfelel a ragasztott, könyvszerő bekötésen kívül például a spirálozott kötés is, ha két lyukon spárgát vezetnek át, csomóra kötik, és néhány cm-re levágott két szabad végét öntapadós címkével leragasztják, majd arra aláírást és cégbélyegzést tesznek. (Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell főzni, a csomót matricával az ajánlat elsı vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevı részérıl erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegzı, illetıleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.) Ennek a követelménynek azonban nem felel meg a csak cérnával átfőzött iratok benyújtása, mivel azok roncsolódása elkerülhetetlen. Ajánlatkérı nem vállal felelısséget azon ajánlatok roncsolás-mentességének megırzésére, melyek csak cérnával átkötve kerülnek benyújtásra Az egész Ajánlatban csak olyan változtatás, áthúzás, vagy törlés lehet, amelyek az Ajánlatkérı által kiadott pontosításokkal, kiegészítésekkel való egyezést szolgálják, vagy az általa elkövetett hibák javítására vonatkoznak, amely esetben az Ajánlatot aláíró személy, vagy személyek kézjegyével kell ellátni azt a változtatás, áthúzás, vagy törlés dátumának feltüntetésével. Ha bármilyen változtatás, vagy törlés történik benne, amely nincs az Ajánlattevı által hitelesítve, vagy ha az Ajánlat tartalma, okmányok kitöltése hiányos, illetve nem elıírásszerő, az az Ajánlat érvénytelenségét eredményezheti - a hiánypótlás lehetıségének figyelembevétele és a Kbt. 74. (1) bek. e) pontjának megfelelı alkalmazása mellett Az Ajánlatot nyomtatott betővel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon olvashatóan kell megírni, és az elıírt nyilatkozatokat cégszerően kell aláírni. Az Ajánlat oldalait szignózni nem kell Az ajánlatok benyújtásának címét és határidejét az ajánlati felhívás tartalmazza. /1065 Budapest, Nagymezı u V. em. 512-es számú iroda, Dr. Szakszon- Kanta Renáta/ 16

17 Az ajánlat benyújtásának szabályai a hiánypótlások benyújtására is irányadóak. 17. AZ AJÁNLAT RÉSZEI (KÖTELEZİEN BEADANDÓ OKMÁNYOK) sorrendben: (1) Fedlap (ajánlat címlapja) Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevı nevének és címének, valamint jelen közbeszerzés tárgyának, az ajánlat oldalszámának. (iratminta) Amennyiben több ajánlattevı közösen ad be ajánlatot, a címlapon a közös ajánlattevıket, valamint az általuk megbízott képviselı cég nevét kell feltüntetni. (2) Tartalomjegyzék oldalszámokkal Amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévı dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatóak. (Dokumentáció pontja szerint) Minden irat oldalszámát külön jelölni kell! (3) Regisztrációs lap A dokumentációt letöltık a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A letöltést a cégnév, székhely, ügyintézı, telefonszám megadásával (az ún. regisztrációs lap kitöltésével) faxon és egyidejőleg ben vissza kell igazolni az ajánlattételi határidı idıpontjáig. A visszaigazolás megküldése az ajánlattétel feltétele. A regisztrációs lapot az ajánlattételi határidı lejártáig dr. Tóth Andrea hivatalos közbeszerzési tanácsadónak címezve, a (+36-1) fax számra, és egyidejőleg a címre kell megküldeni! Az Ajánlatkérı felhívja a figyelmet arra, hogy a dokumentáció honlapról történı letöltése a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltétele, amely feltétel teljesülését a kitöltött regisztrációs lap fenti számra való megküldésével igazolhatnak az ajánlattevık. Ezért kiemelkedı jelentıségő, hogy a regisztrációs lapot a fent megadott fax számra az ajánlattételi határidı lejártáig küldjék meg. Az Ajánlatkérı nem vállal felelısséget azon regisztrációs lapok meglétéért, amelyeket nem a fenti fax számra, illetve címre küldtek meg az ajánlattevık. Az ajánlatban csatolandó egyrészt a dokumentáció letöltését igazoló eredeti regisztrációs lap cégszerően aláírva, másrészt a visszaigazoló - és az ajánlattételi határidı lejárta elıtt ajánlatkérınek faxon megküldött - dokumentum másolata, azaz benyújtandó a faxnapló másolata. Amennyiben a faxkészülék nem regisztrálja az elküldés adatait (dátum és óra-perc), azokat a regisztrációs lap másolatára kézzel fel kell jegyezni és szignálni, és az ezen adatokkal ellátott regisztrációs lap másolatát kell benyújtani. Az ajánlatot az eljárást megindító hirdetmény megjelenésekor hatályos Kbt. elıírásainak megfelelıen kell benyújtani. Figyelem! Ahol a Kbt. az ajánlatkérı számára az Ajánlattevık értesítését írja elı, valamint a 17

18 kiegészítı tájékoztatás megadása [45. ], a hiánypótlás [67. ], a felvilágosítás [67. ] és indokolás [ ] kérése esetében az ajánlatkérı a közös Ajánlattevıknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megjelölt képviselınek küldi meg. (Kbt ) bekezdés. Kérjük, hogy a Regisztrációs lap kitöltésénél e tényre figyelemmel lenni szíveskedjenek! (4) Felolvasólap (iratminta) Kötelezı adattartalom: - Közbeszerzési eljárás megnevezése - Ajánlattevı neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma /Közös ajánlattétel esetén a Közös ajánlattevık neve mellett az egyes ajánlattevık (tagok) nevét és székhelyét, továbbá cégjegyzékszámát és adószámát is fel kell tüntetni!/, a bankszámláját vezetı pénzintézet neve és a számlaszáma, melyre nyertessége esetén az ellenszolgáltatás átutalását kérik; - Kapcsolattartó személy neve, mőködı telefonszáma/telefaxszáma/ címe - Az ajánlat fıbb számszerősíthetı adatai /jelen eljárásban az ajánlati ár/- a kiadott minta szerint - Dátum, cégszerő aláírás (közös ajánlattevık esetén valamennyi ajánlattevı cégszerő aláírása szükséges). Több részre történı ajánlattétel esetén az ajánlattevı a felolvasó lapon a részajánlatokat a számára fontos sorrendben (fontossági sorrend) adja meg. A megajánlott rész mellett feltüntetett sorszám jelenti azt, hogy az ajánlattevı számára az egyes részajánlatok milyen fontosságúak, azaz az 1. sorszám a legfontosabb ajánlatot jelenti, a többi növekvı sorszám csökkenı fontosságot jelöl. Ha az ajánlattevı nem jelöl meg fontossági sorrendet, azaz nem sorszámozza a részajánlatokat, az Ajánlatkérı a részajánlatok benyújtott sorrendjét, egymásutániságát tekinti fontossági sorrendnek. Amennyiben az ajánlattevı nem megfelelıen igazol alkalmasságot (pl. egyik részben kevesebb referenciát, mint amennyit az Ajánlatkérı elıírt), az Ajánlatkérı a fontossági sorrendben elıbbre álló részajánlatot tekinti érvényesnek. Az Ajánlatkérı a fenti elıírásokat a hiánypótlás szabályaira tekintettel alkalmazza. Amennyiben az ajánlattevı több részre tesz ajánlatot a felolvasó lapon minden megajánlott részt ki kell tölteni. Azon részekre, amelyekre ajánlattevı nem kíván ajánlatot adni törölhetıek, de ha valamely rész üresen marad, azt ajánlatkérı akként értelmezi, hogy arra a részre ajánlattevı nem kívánt ajánlatot adni. (5) Ajánlattevıi nyilatkozat (Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés) Az ajánlattevınek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdésében 18

19 foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerzıdés megkötésére, teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısül-e. Cégszerően aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani. (6) Közös ajánlattevıi nyilatkozat (Kbt. 25. (2)-(3) bekezdés) (adott esetben közös ajánlat esetén) (iratminta) (7) Együttmőködési megállapodás (adott esetben: közös ajánlat esetén) ( pont szerinti tartalommal) (iratminta) (8) A kizáró okok igazolásai (iratminta) - Az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevı külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. - Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevı gazdasági szereplı tekintetében az ajánlattevı köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplıt. A Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevı gazdasági szereplı maga is nyilatkozhat. (Kr. 10. ) Az ajánlatban a kizáró okok igazolása kapcsán a Kbt. 56. és 57. -a, illetve a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet ai szerint kell eljárni. (lásd. Ajánlati felhívás) E körben ajánlatkérı hivatkozik a Kbt. 58. (5) bekezdéseiben foglaltakra: Az ajánlatkérı jogosult a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése céljából az ajánlatban megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra, valamint gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem állta ellenırzésének keretében a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint a büntetlen elıéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhetı. (egyéni vállalkozó ajánlattevı esetén lásd: a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját) A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat hitelesítését a tagjai számára gazdasági, valamint szakmai kamara is elláthatja. (lásd: Kbt. 58. (5) bek.) Csatolandó továbbá a Kbt. 58. (3) bek. szerinti nyilatkozat! (iratminta) Az egyes kizáró okokra vonatkozó igazolásokra és nyilatkozatokra irányadók 19

20 továbbá az alábbiak: - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mőszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplık vonatkozásában (kibocsátás dátuma: május 16., közzététel helye: Közbeszerzési Értesítı évi 57. szám), - A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai gazdasági térségben letelepedett gazdasági szereplık vonatkozásában (kibocsátás dátuma: június 01., közzététel helye: Közbeszerzési Értesítı évi 61. szám), Irányadó továbbá a Felhívás VI pontja! (9) Nyilatkozat a kizáró okok hiányának igazolási módjáról a nem magyarországi letelepedéső ajánlattevı vonatkozásában. (adott esetben) (iratminta) (10) Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében (Nemleges nyilatkozat is!) Az Ajánlattevınek az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevı alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mőködni. A fenti nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevı nem kíván alvállalkozót igénybe venni. (iratminta) (11) Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti -általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevételrıl. (iratminta) A felhívás III.2.2. pontjában megjelölt alkalmassági minimumkövetelményt Ajánlattevı a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerően aláírt nyilatkozattal köteles igazolni az eljárást megindító felhívás feladásának idıpontját megelızı három üzleti év közbeszerzés tárgya (a Normatíva szerinti felsı-közép kategóriájú személygépjármővek szállítása) szerinti, ÁFA nélkül számított nettó árbevételérıl., attól függıen, hogy az ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (12) Nyilatkozat a teljesített referenciákról (iratminta) Az ajánlattevınek be kell nyújtania: 20

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés 1. oldal, összesen: 21 The TED login feature has changed. In order to log in, you need to create a new ECAS account. For further information, check the website news. Szolgáltatásra irá... - 34331-2013

Részletesebben