HC - ATM rádiórendszer beszerzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HC - ATM rádiórendszer beszerzése"

Átírás

1 HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 11103/2011 CPV Kód: ; Ajánlatkérő: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Teljesítés helye: 1185 Budapest, Igló u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Repülőtéri tevékenységek EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: ajánlati felhívás Egyes ágazatokban I. szakasz: ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Postai cím: Igló u Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1185 Ország: HU Címzett: Sári Pál Műszaki fejlesztési osztályvezető Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet I. pontját A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: 1

2 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet III. pontját I.2) Az ajánlatkérő fő tevékenysége vagy tevékenységei Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamosenergia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások Kikötői tevékenységek xrepülőtéri tevékenységek II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés ATM rádiórendszer beszerzése, üzembe helyezése II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) (a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye NUTS-kód (b) Árubeszerzés x Adásvétel x Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb 2

3 A teljesítés helye 1185 Budapest, Igló u NUTS-kód HU101 (c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (Az szolgáltatási kategóriát ld. a 2004/17/EK irányelv XVIIA. és XVIIB. mellékletében) A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény tárgya Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Információ a keretmegállapodásról (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma vagy, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egyajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama (adott esetben) Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések becsült összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül Pénznem vagy: és között. Pénznem A keretmegállapodás alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárások gyakorisága (ha ismert) II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya Szerződés meghatározása: Szállítási szerződés Tárgya: ATM rádiórendszer beszerzése, üzembe helyezése II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen II.1.8) 3

4 Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből nem szükség szerint több példány használható) Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egy rovatot jelöljön meg): csak egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatok elfogadhatók nem II.2) A szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben) ATM rádiórendszer beszerzése, üzembe helyezése az alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint: A szállítandó rendszer elemei és szolgáltatásai: - 42 db VHF sávú transceiver; - 6 db UHF sávú transceiver; - 2 db VHF-UHF sávú transceiver (LAST RESORT); tartalék VHF sávú antenna (24 sugárzó elem), kábelezve, villámvédelmi eszközökkel ellátva, a szükséges antennaköri szűrőkkel; - 1 db UHF sávú antenna (3+1tartalék sugárzó elem), kábelezve, villámvédelmi eszközökkel ellátva, a szükséges antennaköri szűrőkkel; - 2 db VHF-UHF sávú antenna (4 sugárzó elem), kábelezve, villámvédelmi eszközökkel ellátva, a szükséges hangolható antennaköri szűrőkkel; - Az elhelyezéshez szükséges rack szekrények; - Akkumulátorok és töltőkészülék - Távfelügyeleti rendszer specifikált elemei két adott helyre telepítve; - A rendszer működéséhez szükséges kábelezés; - Tartalék berendezések és elemek; - A telepítéshez és a szereléshez szükséges segédanyagok; - Alkalmazott szoftverek és licencek; - Dokumentációk; - Képzések; - Telepítés és üzembe helyezés. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: EUR vagy: és között. Pénznem: II.2.2) Vételi jog (opciók) (adott esetben) nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): 4

5 vagy: és között Ha ismert, ismétlődő jellegű közbeszerzés esetén fel kell tüntetni a további hirdetmények közzétételének tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az időtartam hónapokban: 10 és/vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés: (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Jótállás, hibás teljesítési, késedelmi és meghiúsulási kötbér, valamint a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ával megegyező mértékű jótállási biztosíték a Kbt. 53/A. (6) a) pontja és a dokumentációban részletezettek szerint. Jótállás: 36 hónap Hibás teljesítési kötbér: a nettó ajánlati ár 30%-a; Késedelmi kötbér: mértéke a nettó ajánlati ár 0,5%-a a késedelem napjaira számítva. A késedelmi kötbér maximuma a nettó ajánlati ár 30%-a. Meghiúsulási kötbér: a nettó ajánlati ár 40%-a. Ajánlattevőnek - a Kbt. 53/A. (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő a szerződéskötéskor előleget nem fizet és előlegszámlát nem fogad el. a kifizetés pénzneme Euro. Ajánlatkérő az ellenértéket a teljesítést követően átutalással egyenlíti ki a Kbt (1)-(6) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint. A részszámlázás feltételeit az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló évi XCII törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény. III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Igen válasz esetén a különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek 5

6 III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-i) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn. - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn. Megkövetelt igazolási mód: - A Kbt ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt ának (2)-(9) bekezdései, valamint a 193. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének hatálya alá. - A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 63. (3) bekezdés). III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott esetben): P1) A Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja szerint ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkozata a 2009., évi teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, valamint a 2009., évi közbeszerzés tárgyából (ATM rádiórendszer szállítása, üzembe helyezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről. Fenti alkalmassági követelményt ajánlattevő ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén a közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen is teljesítheti. A Kbt. 65. (3)-(4) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, figyelemmel a 4. 3/E. pontjában foglaltakra; valamint alkalmazható a Kbt. 69. (8) bekezdése is. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben) : P1) Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha: - a 2009., években a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen elérte a nettó ,- EUR értéket, és - a 2009., években a közbeszerzés tárgya (ATM rádiórendszer szállítása, üzembe helyezése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen elérte a nettó ,- EUR értéket. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott esetben): M1) A Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző három évben (2008., 2009., 2010.) végzett legjelentősebb szállításainak ismertetése cégszerűen aláírt nyilatkozat 6

7 fomájában, legalább az alábbi tartalommal - a teljesítés ideje, - a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, - a szállítás tárgya, - az elenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölése, - valamint - adott esetben a Kbt. 68. (1) bekezdés szerinti igazolások egyszerű másolati példányban. M2) A Kbt. 67. (1) bekezdés e) pontja szerinti elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, amely tanúsítja, hogy a leírásokra, vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak, vagy szabványoknak. Fenti alkalmassági követelményeket ajánlattevő ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén a közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók együttesen is teljesíthetik. A Kbt. 65. (3)-(4) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, figyelemmel a 4. 3/E. pontjában foglaltakra; valamint alkalmazható a Kbt. 69. (8) bekezdése is. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben) : M1) Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az ajánlattételi határidőt megelőző három év időszakában (2008., 2009., 2010.) rendelkezik legalább 1 db olyan rendszer gyártási, telepítési és üzembe helyezési munkáinak referenciájával, mely az alábbi rendszerelemeket tartalmazza: legalább 40 db VHF-UHF rádió adó-vevő, IP-s távfelügyeleti rendszer. M2) Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és/vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha rendelkezik a gyártó országában illetékes hírközlési hatóság engedélyével valamennyi megajánlott rádió berendezésre vonatkozóan. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) nem A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes felelős személyek nevét és képzettségét? 7

8 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt x Meghívásos Tárgyalásos Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Igen válasz esetén a VI.3) (További információk) körében kell megadni a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyszámokkal vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok alapján Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni nem Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (adott esetben) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? nem Igen válasz esetén: Időszakos előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S -, dátum: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: /S -, dátum: (év/hó/nap) Hirdetmény száma a HL-ben: /S 8

9 -, dátum: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem benyújtásának határideje Dátum: 2011/06/27 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 Kell-e fizetni a dokumentációkért? igen Igen válasz esetén: Ár (csak számokkal): 200 Pénznem: EUR A fizetés módja és feltételei: A dokumentáció árát a HungaroControl Zrt számú számlájára kell átutalni, vagy készpénzben befizetni a HungaroControl Zrt. pénztárába (1185 Budapest, Igló utca ). Az ajánlati dokumentáció ára 200 EUR, mely tartalmazza az ÁFA-t. A vételár megfizetése a 06/ telefonon történő előzetes bejelentkezés alapján a 1185 Budapest, Igló u szám alatti pénztárban készpénzfizetéssel (pénztár nyitva tartása: munkanapokon 09:00-13:30 óráig), valamint az Ajánlatkérő BNP PARIBAS Magyarországi fióktelepén vezetett számú számlára történő átutalással is teljesíthető (SWIFT kód: BNPAHUHX, IBAN szám: HU61). Átutalással történő befizetés közlemény rovatában fel kell tüntetni a Dokumentáció; ATM rádiórendszer kifejezést. IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő Dátum: 2011/06/27 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók EN,HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) -ig (év/hó/nap) vagy: Időtartam hónap(ok)ban: és/vagy napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/06/27 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 Helyszín (adott esetben): HungaroControl Zrt Budapest, Igló u ANS II. épület SOPRON tárgyaló Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen A évi CXXIX. törvény 80. (2) bekezdése szerinti személyek. VI. SZAKASZ: kiegészítő INFORMációk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem 9

10 Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) A szerződés(ek) eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy igen programmal kapcsolatos(ak)? Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevére és bármely egyéb adatra: A HungaroControl Zrt. a beszerzéshez kapcsolódóan támogatást kapott Trans European Transport Network Executive Agency (TEN-EA) European Economic Recovery Plan Work Programme (EERP) keretében, melynek regisztrációs szám: d c19-86f7-d70fc86392bb. VI.3) További információk (adott esetben) 1. Az eredményhirdetés időpontja: :00 óra Helyszín: HungaroControl Zrt., 1185 Budapest, Igló u II. emelet Sopron nevű tárgyaló. 2. A szerződéskötés tervezett időpontja: A dokumentáció átvételének feltétele, hogy e felhívás IV.3.3.pontjában meghatározott módon annak árát készpénzben befizessék, vagy átutalják ajánlatkérő bankszámlájára. A dokumentáció elektronikus formában (CD lemez) az A melléklet II) pontban megjelölt címen személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon, valamint az ajánlattételi határidő napján 09:00-14:00 óra között. A dokumentáció átvételekor meg kell adni az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, valamint az eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, levelezési címe, telefon és telefax száma, valamint címe; továbbá csatolni kell a dokumentáció árának megfizetésének igazolását. Ha ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az ajánlatkérő a Kbt. 54. (8) bekezdés szerint fog eljárni. 4. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója megvásárolja, amely dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendő a közös ajánlattevők egyikének megvásárolnia a dokumentációt. 5. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. szerint biztosítja. 6. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire a Kbt. 70/A. (1) bekezdése, valamint az Ajánlati Dokumentációban foglaltak az irányadóak. Az ajánlattevőnek az Ajánlattételi Felhívásban, az Ajánlati Dokumentációban, valamint a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania 6 példányban (1 eredeti és 5 másolati példány). 7. Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell: Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve a Kbt. 4. 3/D. pontjában meghatározott erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi, az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata; költségvetési szerv esetén a költségvetési szervek nyilvántartásának kivonata; a nem Magyarországon letelepedett szervezetek esetében legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmány felelős magyar vagy angol fordításban. Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor csatolandó az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változata, cégszerűen aláírva. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetve a Kbt. 4. 3/D. pontjában meghatározott erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező 10

11 nyilatkozatokat aláírták (egyszerű másolat). Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve a Kbt. 4. 3/D. pontjában meghatározott erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. (2) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatát, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e az ajánlattevő. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 4. 3/D. pontjában meghatározott erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e, és ha igen, milyen formában. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az Ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladat-megosztás bemutatását, kijelöli azon Ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a Közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a Közös Ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá, hogy a pénzügyi ellenszolgáltatást Ajánlatkérő a konzorcium mely tagjának/tagjainak jogosult és köteles teljesíteni. Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott rádió berendezésre vonatkozóan EK-megfelelőségi és -alkalmazhatósági nyilatkozatot (552/2004/EK rendelet). - Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához szakmai ajánlatot a dokumentáció részét képző műszaki követelményekben meghatározott feltételek szerint. 8. A benyújtandó igazolások tekintetében alkalmazható a Kbt. 20. (3) bekezdése, azaz az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, de hangsúlyozandó, hogy a Kbt. 20. (3) bekezdése csak az igazolásokra vonatkozik, a nyilatkozatokra nem. 9. A Kbt. 13. (4) bekezdés alapján ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők tekintetében szigorúbban határozta meg. 10. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárással összefüggő valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 11. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték adását köti ki, amely összegszerűen meghatározott mértéke ,- EUR.. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén: Az ajánlatkérő BNP PARIBAS Magyarországi fióktelepén vezetett számú (SWIFT kód: BNPAHUHX, IBAN szám: HU61) fizetési számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással; feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával; biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása: 11

12 készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) eredeti példányával; bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával; biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával. Az ajánlatkérő a Kbt. 88. (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon ajánlattevő ajánlatát, aki az ajánlati biztosítékot az ajánlati felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlati felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bankgaranciával vagy kötelezvénnyel nyújtja, úgy azt az ajánlat mellé külön, zárt borítékban kérjük csatolni. 12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. (4) bekezdésére, mely szerint az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem nyújthat be közös ajánlatot más ajánlattevővel, abban más ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként, illetőleg erőforrást nyújtó szervezetként sem vehet részt. 13. Külföldi székhelyű ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet esetében a benyújtott igazolások és nyilatkozatok mellé amennyiben azok nem a IV.3.5. pontban jelzett nyelveken íródtak csatolni kell azok magyar vagy angol nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő felelős, egyszerű fordítást kér, melyre tekintettel a fordítási hibákból eredő kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a csatolt eredeti igazolásokat és nyilatkozatokat is ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja a külföldi székhelyű ajánlattevők / 10 % feletti alvállalkozók / erőforást nyújtó szervezetek figyelmét továbbá arra, hogy adott pontban előírtak az Ajánlati felhívás III.2.1) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolási módjára is vonatkoznak. 14. Ajánlattevő az ajánlati felhívás IV. 3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontjában foglaltaknak megfelelően, az ott szereplő időtartamig ajánlatához kötve van. Amennyiben a Kbt. 78. (2) bekezdésében meghatározott időpont ennél későbbi, akkor ajánlattevő ajánlatához a Kbt. 78. (2) bekezdésében meghatározott időpontig van kötve. 15. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Helyszíni bejárásra és konzultáció megtartására nem kerül sor. 16. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot euróban (EUR) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem euróban rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. 17. Ajánlatkérő a Kbt. 91. (2) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt a 93. (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 18. A felhívásban és a dokumentációban a Kbt. rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény értendő. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Pf

13 Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1525 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2) pontot vagy szükség esetén a VI.4.3) pontot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv szerint. VI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Pf Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1525 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/05/12 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be: Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: 13

14 Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Azok a címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és az egyéb iratok (ideértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Postai cím: Igló utca Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1185 Ország: HU Címzett: Győri Ágnes közbeszerzési szakreferens Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Azok a címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket be kell nyújtani Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. Postai cím: Igló utca Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1185 Ország: HU Címzett: Győri Ágnes közbeszerzési szakreferens Telefon: Fax: Internetcím (URL): B. melléklet A részekre vonatkozó INFORMációk A rész száma 1 meghatározás 1) A rész meghatározása 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy: Kiegészítő szójegyzék 14

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001...

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a100001... A jogszabály mai napon hatályos állapota 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet

Országos Sportegészségügyi Intézet 1 D O K U M E N T Á C I Ó az Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Budapest Alkotás u. 48. Általános egyszerű eljárás keretében meghirdetett ajánlati felhívásához K.É. 4415/2011. - az ajánlatkérő intézmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés 1. oldal, összesen: 21 The TED login feature has changed. In order to log in, you need to create a new ECAS account. For further information, check the website news. Szolgáltatásra irá... - 34331-2013

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/36 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338056-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;..

,.. IKLc. ' ;,'::, :\r ::. ;.. ",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;.. BUDAPEST FOVAROS X. KERULET OBANYAl ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TEST LETÉ:~EK. GAZDASÁGI BIZ TTSÁGA..:.-.. Készült a Gazdasági Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 1., hrsz.:2361

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 1., hrsz.:2361 Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/138. lapszám

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben