Határozatok Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:"

Átírás

1 Határozatok Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban szerepelő előterjesztéseket, még egy 14./ ponttal a különfélékkel kiegészíti az alábbiak szerint: 1.) Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 2.)Előterjesztés a projektmenedzseri feladatok ellátása a "Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEOP-1.2.0/ " című pályázathoz kapcsolódóan tárgyú projekt Ajánlati Felhívásának elfogadása. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 3.) Előterjesztés a Nádudvar Ady téri park környezetrendezéséhez kapcsolódó projekt Ajánlattételi Felhívásának elfogadása. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 4.) Előterjesztés a Nádudvar Emőd tó környezetrendezéséhez kapcsolódó projekt Ajánlattételi Felhívásának elfogadása. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 5.) Előterjesztés a Nádudvar Kossuth tér rendezéséhez kapcsolódó projekt Ajánlattételi Felhívásának elfogadása. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 6.) Előterjesztés a Nádudvar Polgármesteri Hivatal bővítése I. ütem kivitelezési munkáihoz kapcsolódó projekt Ajánlattételi Felhívásának elfogadása. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 7.) Előterjesztés a "Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése" című, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f azonosítószámú projekthez kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására irányuló (PR) feladatok ellátása tárgyú projekt Ajánlattételi Felhívásának elfogadása. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 8.) Előterjesztés a Nádudvar Jókai utcai sportlétesítmény kialakításához kapcsolódó projekt Ajánlattételi Felhívásának elfogadása. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 9.) Előterjesztés a Nádudvar városi piac, piactér és buszállomás rekonstrukciójához kapcsolódó projekt Ajánlattételi Felhívásának elfogadása. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 10.) Előterjesztés Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése című ÉAOP /D-09-2f azonosító számú projekthez kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú közbeszerzés ajánlattételi felhívás elfogadására Előterjesztő: Beke Imre polgármester 11.) Előterjesztés az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f pályázati azonosító számú Nádudvar belvárosának funkcióbővítő fejlesztése c. projektből a Nádudvari Református Egyházközség kizárása miatt felmerülő többletköltségekre. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 12.) Előterjesztés az Ady téri parkban felállítandó '56-os kopjafa elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. Előterjesztő: Beke Imre polgármester

2 13.) Előterjesztés a nádudvari védőnői körzetek meghatározására. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 14) Különfélék. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2012. (X.15.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 22. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat melléklete szerint elfogadja, egyidejűleg a 40/2012 (III.29.) Ök. sz. határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi. A Közbeszerzési Szabályzat rendelkezéseit a már folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni rendeli. Határidő: Felelős: azonnal Beke Imre polgármester Melléklet Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési szabályzata Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjének, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körének és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjének megállapítása érdekében az alábbiak szerint alkotja meg. 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat (Ajánlatkérő) nevében eljáró és közbeszerzési eljárásaiba bevont szervekre és személyekre A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, építési koncesszió megrendelésére, ha annak értékhatára eléri a nemzeti értékhatárt Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások, esetén is A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó eljárások irányítása és a döntés valamennyi közbeszerzési eljárásban a Képviselő-testület feladata. Az adott

3 eljárásra vonatkozó döntések meghozatalában nem vehet rész az a képviselő, a Beszerzési Munkacsoport azon tagja akivel szemben a Kbt ban foglalt kizáró körülmény fennáll, illetve, aki valamennyi ajánlat kedvező elbírálásában anyagilag, vagy más szempontból érdekelt, továbbá az, aki az ajánlattevőkkel perben, haragban áll. A Beszerzési Munkacsoport tagja haladéktalanul köteles jelezni az elnöknek, a képviselő a polgármesternek, ha vele szemben a jelen bekezdésben foglalt kizáró ok, illetve körülmény merül fel A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó (nemzeti értékhatárok alatti) beszerzési eljárások előkészítése, irányítása és a döntés, valamint azon beszerzésekről való döntés, melyek a Kbt. értelmében kivételnek minősülnek (Kbt. 9., 120. ) a polgármester feladata. Ezen beszerzési eljárások során a polgármester köteles biztosítani az 1.6. pontban foglalt alapelvek érvényesülését Minden közbeszerzési eljárásban alapelv a verseny tisztasága, az átláthatóság, a nyilvánosság, a gazdasági szereplők részére nyújtandó esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód, továbbá a jóhiszeműség és tisztesség, a rendeltetésszerű joggyakorlás elősegítése. Ajánlatkérő a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva köteles eljárni. A közbeszerzési eljárásokban alkalmazandók továbbá a Kbt. 2. (5) és (6) bekezdésében rögzített alapelvek is A közbeszerzési eljárásokban az eljáró személyek a jelen szabályzatban rögzített feladatok ellátásáért tartoznak felelősséggel A Nádudvar Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által lefolytatott beszerzések tekintetében az önkormányzat döntése értelmében a közbeszerzési szakértői-, tanácsadói és lebonyolítói feladatait a Kbt. által előirt összeférhetetlenségi szabályok betartása mellett a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. látja el Az eljárásban részt vevő személyek, szervek, és azok feladatai: a) A Képviselő-testület feladata: a tárgyévben megvalósítandó közbeszerzések pénzügyi fedezetének a költségvetési rendeletben való meghatározása. az előzetes összesített tájékoztató jóváhagyása, az ajánlati felhívás/ajánlattételi felhívás, valamint a részvételi felhívás feladás előtti jóváhagyása, a közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása, a jegyző által előkészített tárgyévi közbeszerzési terv jóváhagyása, módosítása, a Szabályzatban meghatározott egyéb feladatok. b) A Beszerzési Munkacsoport feladatai: a közbeszerzési eljárás előkészítése, az ajánlati/ajánlattételi felhívás, részvételi jelentkezés, a dokumentáció elkészítése, rendelkezésre bocsátása, a közbeszerzés tárgyát képező eljárással összefüggésben elkészíti az illetékes osztály közreműködésével a beszerzés műszaki specifikációját, valamint az ajánlati dokumentációt, ideértve a közbeszerzés tárgyát képező mellékleteket,

4 az illetékes irodával egyeztetett módon közreműködik az eljárás során érkezett kérdések és észrevételek megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett kérdéseket haladéktalanul továbbítja az illetékes iroda felé. c) A Bíráló Bizottság feladatai: a részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontása, az értékelési eljárás lefolytatása, a hiánypótlással kapcsolatos döntések meghozatala, a kizáró okok vizsgálata a Szabályzatban meghatározott egyéb feladatok. d) A Polgármester feladatai a Szabályzat 1.5., 5., pontban foglalt feladatok ellátása, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása a közbeszerzési eljárásba. e) A jegyző feladatai: az Képviselő-testület részére az illetékes iroda közreműködésével meghatározza a közbeszerzés értékét, koordinálja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig, a Kbt-ben meghatározott határidőre elkészíti és módosítja közbeszerzési tervet az adott évben tervezett közbeszerzésekről, majd az Képviselő-testület jóváhagyását követően a Közbeszerzések Tanácsa részére megküldi, az előzetes összesített tájékoztató elkészítése és Képviselő-testület jóváhagyását követő megküldése a Közbeszerzések Tanácsa részére, gondoskodik a Kbt ban megjelölt adatok, információk honlapon történő közzétételéről, a Szabályzatban meghatározott egyéb feladatok. A jegyző ezen feladatait a Polgármesteri Hivatal Beszerzési Munkacsoportja útján látja el. 2. A közbeszerzési eljárások tervezésével összefüggő feladatok 2.1. A Kbt. 33. szerinti közbeszerzési tervet jegyző készíti el és a Képviselő-testület hagyja jóvá. A jegyző a tervet olyan időben köteles elkészíteni, hogy annak a Képviselő-testület általi jóváhagyására legkésőbb a tárgyi év március 31. napjáig sor kerülhessen A közbeszerzési terv alapja a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ügyvezető és a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője által legkésőbb a tárgyév március 1. napjáig megadott, és jegyző részére továbbított azon információ, amely tartalmazza: a) az elmúlt költségvetési év teljes forgalmát, árubeszerzés, építési beruházás és szolgáltatás megrendelés közbeszerzési tárgyak tekintetében, azon belül külön részletezve a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítését és forgalmát, b) a terv szerinti közbeszerzési év várható forgalomváltozását, c) azon előre látható terveket, amelyekre a közbeszerzés szabályait kell alkalmazni,

5 d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések időbeli hatályát, e) egyéb, a jegyző által meghatározott adatokat, információkat A közbeszerzési tervet érintő döntéssel együtt a jegyző köteles a jogszabályoknak megfelelő tervmódosítást átvezetni, annak hatályosságáról mindig gondoskodni A Kbt. által előírt előzetes tájékoztatókat (Kbt. 32. ) a jegyző készíti elő és a Képviselő-testület hagyja jóvá A pontok szerinti dokumentumok megküldése, valamint a Kbt 21. -a szerinti értesítés megküldése a jegyző feladata. 3. A közbeszerzési eljárások előkészítése 3.1. A közbeszerzési eljárások előkészítését (Kbt pont közbeszerzési eljárás előkészítése: az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, az eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás és a dokumentáció előkészítése ) valamint az eljárás során a kiegészítő tájékoztatás nyújtását legalább 5 fős Beszerzési Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) végzi. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a Munkacsoport előbb meghatározott feladatait a tanácsadó végzi A becsült érték megállapítását, és dokumentálását különösen az alábbi módszerek valamelyikével kell biztosítani: a) tájékoztató jellegű árajánlat kérése, nyilvános katalógusok, listák vizsgálata útján, b) kivitelezésre irányuló építési beruházások esetén tervezői költségbecslés A Beszerzési Munkacsoport tagjai: - Jegyző - Aljegyző - Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője - Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője - Építéshatósági köztisztviselő - Eseti megbízás alapján külső szakértő (személy vagy szervezet). A Beszerzési Munkacsoport vezetője a jegyző A Munkacsoport vezetője, tagjai vonatkozásában a Kbt ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokat kel alkalmazni. A Munkacsoport vezetője, tagja az összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, valamint a közbeszerzési eljárás során tudomására jutott üzleti titok (Ptk. 81. (2) bekezdés) megőrzéséről a jelen szabályzat melléklete szerint köteles írásban nyilatkozni.

6 3.5. A Munkacsoport tagja köteles haladéktalanul jelezni a Munkacsoport vezetőjének, ha az eljárás során a 3.4. pontban foglalt nyilatkozat megtételét követően áll be összeférhetetlenségi ok A közbeszerzési eljárásban igény felmerülése esetén a hivatalos közbeszerzési tanácsadót a polgármester vonja be, a Kbt ában foglaltakra tekintettel. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó az 1. sz. mellékletnek megfelelően köteles írásban nyilatkozni az összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, valamint a közbeszerzési eljárás során tudomására jutott üzleti titok (Ptk. 81. (2) bekezdés) megőrzéséről, és köteles haladéktalanul jelezni a jegyzőnek, ha az eljárás során az írásos nyilatkozat megtételét követően áll be összeférhetetlenségi ok A Munkacsoport által készített, az eljárás előkészítéséhez kötődő hirdetményeket, felhívásokat a Képviselő-testület hagyja jóvá. A hirdetmények közzétételéről a jegyző a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője illetve a Kft. összeférhetetlensége esetén a hivatalos közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodik A jóváhagyott hirdetményt érintő esetleges hiánypótlási felhívásban foglaltakat a Munkacsoport vezeti át a hirdetményen amennyiben szükséges a polgármester előzetes tájékoztatása mellett. Amennyiben az polgármester megítélése szerint a hiánypótlás a hirdetmény lényeges tartalmi elemét is érinti, úgy kezdeményezésére a módosított hirdetményt ismételten a Képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a Beszerzési Munkacsoport 1.9. b) pontjában, a 3.7., és a 3.8. pontban meghatározott feladatait a hivatalos közbeszerzési tanácsadó végzi. 4. Az ajánlatok felbontása és elbírálás 4.1. Az ajánlatoknak a szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás és indokolás (Kbt ) megadását követő, a Kbt. 63. (3)-(4) bekezdése szerinti elbírálását legalább 4 fős Bírálóbizottság (a továbbiakban Bizottság) végzi. A Bizottság tagjainak megfelelő a közbeszerezés tárgya, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezni. A Képviselő-testület tagja nem lehet a Bizottság tagja, kizárólag tanácskozási joggal vehet részt a Bizottság ülésein A Bizottságot a Beszerzési Munkacsoport tagjai alkotják A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A Bizottság döntéseit név szerinti szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A Bizottság üléseiről és döntéseiről döntés- előkészítési jegyzőkönyvet (írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot) kell készíteni, melynek mellékletét képezi a bizottsági tagok indokolással ellátott bírálati lapjai A közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek/szervezetek felelőssége csak felróhatóságon alapulhat és amennyiben megállapítható, hogy a bírság kiszabása egy meghatározott természetes személy vagy a Bizottság valamely résztvevője felróható tevékenységére vezethető vissza, ajánlatkérő a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabott bírság megfizetését átháríthatja.

7 4.5. A Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére vonatkozóan a 3.4. pontban foglaltakat megfelelően kell alkalmazni A Bizottság elnöke a jegyző Az ajánlatok felbontását a Bizottság tagjai végzik. A Kbt. által előírt, kötelezően ismertetendő adatokat a Bizottság elnöke ismerteti Az ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyvet a Bizottság tagjai készítik el, melyet aláírásával az elnök hitelesít. A jegyzőkönyv ajánlattevőknek történő megküldése a Bizottság feladata A Bizottság a Képviselő-testület munkájának elősegítése érdekében a Kbt. 22. (4) bekezdésében foglaltak szerint írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít. A Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet készít, melyet aláírásával az elnök hitelesít Ajánlattevő kizárásáról, szerződés teljesítésére való alkalmatlanná nyilvánításáról, valamint ajánlat Kbt. 74. szerinti egyéb okból való érvénytelennek nyilvánításáról, az eljárás eredményéről a Bizottság előterjesztése alapján a polgármester dönt. A döntésről és a döntés részletes indokairól az érintett ajánlattevő döntést követő lehető leghamarabb, de legkésőbb 3 munkanapon belüli tájékoztatása a Bizottság feladata A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület hozza meg Az ajánlatok elbírálásáról készült összegzés és az eljárás eredményéről készült tájékoztató megküldése a Bizottság feladata Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a Bírálóbizottság 4.7., 4.8., illetve pontban meghatározott feladatait a hivatalos közbeszerzési tanácsadó végzi. 5. A szerződés 5.1.A Képviselő-testület döntésének megfelelő ajánlattevővel a szerződés megkötése a polgármester feladata A szerződés módosítása a Kbt ában foglaltak fennállása esetén a polgármester feladata A szerződés módosításáról szóló tájékoztatót a módosítástól számított 15 munkanapon belül a jegyző készíti el és teszi közzé. A Kbt (2) bekezdésében foglalt körülmények esetén az eljárásban részt vett ajánlattevők értesítése a jegyző, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítési határidejének figyelemmel kísérése az illetékes osztályok feladata A szerződés megkötésére, vagy teljesítésére való képtelenség megállapítása a polgármester feladata.

8 5.5. Az 5.4. pontban foglaltakról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 6. A két szakaszból álló eljárások közös szabályai A két szakaszból álló eljárásoknál a 4. pontban foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a részvételre jelentkezés felbontására, elbírálására, a részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, alkalmatlanságáról való döntésnek a meghozatalára az ajánlatra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 7. A tárgyalásos eljárásokra vonatkozó különleges szabályok A tárgyalásos eljárásban a tárgyalások a Beszerzési Munkacsoport ülésén zajlanak, melyen a Képviselő-testület tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt. A tárgyalásokról a jegyzőkönyvet az Beszerzési Munkacsoport elnöke készítteti el. 8. A nemzeti értékhatárok szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó különös szabályok 8.1. A Kbt (7) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetben Ajánlatkérő legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli a Kbt. 96. (1) bekezdésében foglaltakat tartalmazó ajánlattételi felhívást küldeni. A Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben olyan gazdasági szereplőknek kell ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek és amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatok elbírálásáról Az eljárás lefolytatása, dokumentálása, ajánlatok elbírálása során egyebekben az általános szabályok szerint kell eljárni. 9. A Kbt a szerinti különös szabályok 9.1. A Beszerzési Munkacsoport az uniós értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzés megvalósításakor a Kbt. II. részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályokat alakíthat ki Az önálló eljárási szabályok elkészítéséért a közbeszerzési eljárást és hirdetményt előkészítő Munkacsoport felelős, mely szabályokat köteles megjeleníteni az eljárást megindító hirdetményben is. A hirdetménynek legalább azokat az információkat tartalmazni kell, melyeket a Kbt a ezen eljárás alkalmazása során előír. 10. Egyéb rendelkezések

9 10.1. A Kbt. 34. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően minden közbeszerzési eljárás az előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően írásban, vagy az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása esetén külön, a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerint elektronikusan dokumentálandó A pont szerinti írásos dokumentumok az Iratkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kerülnek iktatásra és a Kbt. 34. (2) bekezdésében foglaltak szerinti ideig megőrzésre A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásában, a közbeszerzésekkel kapcsolatos polgári perekben az önkormányzatot a polgármester képviseli. 11. Záró rendelkezések Jelen szabályzat a Nádudvar Város Önkormányzatának honlapján, a címen közzétételre kerül Jelen szabályzat március 29. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a március 29. napját követően megkezdett eljárásokban kell alkalmazni. Nádudvar, sz. melléklet N Y I L A T K O Z A T 1. Alulírott..., mint a Nádudvar Város Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő)... tárgyú közbeszerzési eljárásnak bíráló bizottsági tagja/beszerzési munkacsoport tagja/ egyéb módon közreműködője* jelenlegi ismereteim alapján kijelentem: 2. Az 1. pontban meghatározott eljárásban nem vagyok ajánlattevő (részvételre jelentkező), alvállalkozó, illetve nem állok a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem vagyok ilyen szervezetnek vezető tisztségviselője, felügyelő bizottságának tagja, illetve ilyenben tulajdoni részesedéssel nem rendelkezem. Kijelentem azt is, hogy nem vagyok ezen

10 személyeknek a Ptk (b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa). Kijelentem, hogy az eljárással kapcsolatos megbízásom sem jogi, sem etikai szempontból nem összeférhetetlen, és nincs semmilyen ok, mely alapján az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárással kapcsolatos funkcióim pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem lennék képes, vagy amely a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Egyetlen ajánlat kedvező elbírálásában sem vagyok sem anyagilag, sem más szempontból érdekelve. Az ajánlattevőkkel perben, haragban nem állok. 3. Kötelezem magam arra, hogy az ajánlattevők személyiségi jogait, szerzői jogait, iparjogvédelmi jogait (találmány, szabadalom, védjegy, ipari minta), vagy más jogi érdekeit a bírálati (szakértői) munka során tudomásomra jutott adatok jogosulatlan felhasználásával, nyilvánosságra hozatalával, vagy illetéktelen személy tudomására hozatalával, vagy bármely más módon nem sértem. 4. Tartózkodni fogok az ajánlatokból tudomásomra jutott adatok, információk, leírások bárminemű közvetlen, illetve közvetett felhasználásától és kijelentem, hogy az ajánlatok tárgyára vonatkozóan semmilyen szerzői, iparjogvédelmi igényeim nincsenek. A Ptk. 81. (2) bekezdésében meghatározott üzleti titkot megőrzöm. 5.Az eljárás során szerzett információkat bizalmasan kezelem. Tudomásul veszem, hogy a sajtó és az egyéb érdekeltek tájékoztatására az eljárás eredményére vonatkozó döntés meghozatalára jogosult vezetőnek van hatásköre. 4. A tárgyi közbeszerzési eljárást illetően a közbeszerzésről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (3) bekezdése szerinti megfelelő szakértelemmel rendelkezem. 5. A Kbt. 22. (1) és 22. (4) bekezdésére figyelemmel ismerem a tárgyi közbeszerzési eljárás dokumentálásának rendjét, felelősségi körét. 6. Amennyiben az eljárás lebonyolítása során jelen nyilatkozatomat érintő változás következik be, azt haladéktalanul írásban bejelentem a döntéshozatalra jogosult vezetőnek, az eljárásban folytatott tevékenységem felfüggesztése mellett. aláírás *A megfelelő szövegrész aláhúzandó! sz. ig. szám 2. sz. melléklet BELSŐ FELELŐSSÉGI REND - MINTA Önkormányzat

11 cím Tárgy: belső felelősségi rend A Nádudvar Városi Önkormányzat, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai során felmerülő ajánlatkérői feladatok elvégzésének és dokumentálásának belső felelősségi rendjét az alábbiak szerint határozom meg: 1. Pénzügyi fedezet biztosítása, a Kbt. 22. (4) bekezdése szerint bizottság tagjainak megbízása, az eljárás során kibocsátandó hivatalos okiratok kiadmányozása...polgármester... Jegyző feladata. 2. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, az eljárás dokumentumainak összeállítása, kiadmányozásra történő előkészítése, az l. pontban megjelölt bizottság munkájának megszervezése, dokumentálása, a bizottsági tagok munkájának összehangolása Beruházási Munkacsoport vezetője vagy...külső, megbízott szakértő feladata. 3. A Kbt (4) bekezdése szerinti bíráló bizottság eseti tagjai 4. Az 1-3. pontban felsoroltak előkészítő tevékenysége és javaslatai alapján az eljárást lezáró döntést Nádudvar Városi Önkormányzatának Képviselőtestülete hozza meg. A közbeszerzési eljárás során szükséges egyéb döntéseket, intézkedéseket is (ajánlattételi felhívás megküldése, kiegészítő tájékoztatás, ajánlatok érvényességének megállapítása, kizárás az eljárásból stb.) Beke Imre polgármester hozza meg. 5. Az ajánlati/ ajánlattételi felhívás ellenjegyzése a... Polgármester vagy...külső megbízott szakértő feladata. 6. közbeszerzési eljárást az előkészítéstől a szerződés teljesítéséig írásban dokumentálni kell. Ez a Beruházási Munkacsoport vezetőjének a feladata. 7. A nyilvánosság biztosítás a Kbt-ben előírt módon az eljárás alatt és azt követően Beszerzési Munkacsoport vezetőjének feladata. 8. Az eljárás befejezésekor a Beszerzési Munkacsoport vezetője gondoskodik valamennyi közbeszerzési iratról, illetve arról, hogy azok, az eljárás lezárulásától, illetve a szerződés teljesítésétől számított öt évig megőrzésre kerüljenek. 9. A közbeszerzési eljárással összefüggő pénzügyi fedezet biztosításáról a közgazdasági és pénzügyi iroda vezetője gondoskodik. Dátum. Kapják: polgármester 3. sz. melléklet

12 MEGBÍZÓLEVÉL MINTA részére A megbízás tárgya: Közbeszerzési eljárás előkészítésében/bíráló Bizottság munkájában való részvétel A közbeszerzési eljárás tárgya: A megbízás időtartama: A megbízottra vonatkozó általános szabályok: A közbeszerzési eljárás előkészítésében résztvevő/bizottság tagja felelős a Közbeszerzési törvény (Kbt.) előírásainak betartásáért és a rábízott feladatok végrehajtásáért. A közbeszerzési eljárás előkészítésében résztvevő /Bizottság tagjának általános feladata az üléseken való aktív részvétel, az ülésekre váló felkészülés, a bizottsági döntések meghozatalában való közreműködés, és a Bizottsági elnök útmutatásainak megfelelően a kijelölt feladatok ellátása. Munkáját a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően köteles végezni! A megbízást elfogadom/ aláírás kelte: polgármester 4.sz. melléklet Megismerési nyilatkozat Nádudvar Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában foglaltakat megismertem, reám nézve kötelezően betartom. Név Beosztás Kelt Aláírás

13 Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2012. (X.15.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése című KEOP-1.2.0/ számú projekthez kapcsolódó általános projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárásnak a Mátrix Audit Kft., közbeszerzési tanácsadó által készített a határozat melléklete szerinti ajánlati felhívását jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a jóváhagyott ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős: azonnal Beke Imre polgármester Melléklet

14 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Nádudvar Város Önkormányzata Postai cím: Fő út 119 Város/Község Nádudvar Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Beke Imre polgármester Postai irányítószám: 4181 Ország: Magyarország Telefon: 54/ Fax: 54/ Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): nadudvar.hu A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be:

15 [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [x] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa [ ] Központi szintű [ ] Közszolgáltató [x] Regionális/helyi szintű [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK [x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Honvédelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Egészségügy I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [ ] Vasúti szolgáltatások [ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

16 [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [ ] Kikötői tevékenységek [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése [ ] Repülőtéri tevékenységek [ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

17 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Projektmenedzseri feladatok ellátása a Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEOP-1.2.0/ című pályázathoz kapcsolódóan II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Kivitelezés [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja Szolgáltatási kategória száma: 11 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Építési koncesszió A teljesítés helye: Nádudvar város közigazgatási területe [ ] Szolgáltatási koncesszió NUTS-kód: HU321 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk [x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul [ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul [ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) [ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma [ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

18 A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Projektmenedzseri feladatok ellátása a a Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEOP-1.2.0/ című pályázathoz kapcsolódóan II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): [ ] egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása: a KEOP-projektben (Projekt) résztvevő valamennyi szervezettel való kapcsolattartás, valamennyi szervezet munkájának folyamatos ellenőrzése, a munkák összehangolása és a kommunikáció koordinálása; a Projekt ütemtervének betartása, betartatása; a Projekt végrehajtása aktuális helyzetének követése: o a projekt előrehaladásának monitorozása; o Ajánlatkérő igény szerinti tájékoztatása a Projekt mindenkori műszaki és pénzügyi állapotáról, időbeli (ütemterv szerinti) előrehaladásáról; o projekt státuszjelentések (féléves Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ), féléves ún. Monitoring, illetve egyéb ad hoc jelentések készítése, majd Záró PEJ készítése; o a Projekt megvalósításában résztvevők szerződésszerű teljesítéseinek ellenőrzése és előzetes jóváhagyása Ajánlatkérő felé; o amennyiben szükséges, egyszerű módosítási kérelmek összeállítása;

19 o Ajánlatkérő tájékoztatása Változás-bejelentés benyújtásáról vagy a Támogatási Szerződés módosításának esetleges szükségességéről, és intézkedések megtétele a Támogatási Szerződésben meghatározottak alapján a módosítás előkészítése. az Ajánlatkérő, mint Kedvezményezett (felhatalmazás alapján) eseti képviseletére a Támogató intézményrendszere képviselőivel történő egyeztetéseken, a koordinációkon, helyszíni bejárásokon, egyeztetéseken, valamint a Projektet érintő eseményeken; a Kedvezményezett felhatalmazása alapján az engedélyező hatóságokkal való kapcsolattartás. Az engedélyezési folyamatok támogatása, az Ajánlatkérő, mint építtető megbízott képviseletének meghatalmazás alapján történő eseti ellátása a megvalósítás során; teljesíti a Kedvezményezett adatszolgáltatási kötelezettségeit a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság felé; az ellenőrzési folyamatok tervezése és folyamatos végzése, a kötelező dokumentumok folyamatos kontrollja abból a szempontból, hogy azok egymással koherensek, tartalmukban hibátlanok és hiánytalanok legyenek, valamint megfeleljenek valamennyi vonatkozó jogi, műszaki, közbeszerzési és pályázati feltételnek; a benyújtandó kifizetési kérelmek elkészítése és Ajánlatkérővel való jóváhagyatása, igazodva a támogatási szerződésben és az Ajánlatkérő, mint kedvezményezett pénzügyi elszámolási rendjéhez; a Támogatási Szerződésben a Kedvezményezett részére kötelezettségként előírt dokumentumok, elkészítése, illetve elkészíttetése majd Ajánlatkérővel történt egyeztetésnek megfelelően benyújtásra kész állapotban történő véglegesítése; a Támogatási Szerződésben lévő előírások maradéktalan betartatása a Projektben részvevő összes fél által; Ajánlatkérő szükség szerinti támogatása a kifejezetten az Ajánlatkérő, mint kedvezményezett döntéskörébe, hatáskörébe tartozó, a Projekttel kapcsolatos ügyekben, kérdésekben; a keletkező dokumentumok (iratok, okmányok, engedélyek, tervek, számlák, stb.) Támogatási Szerződésnek megfelelő kezelése, összhangban Ajánlatkérő iratkezelési és megőrzési szabályzatával, időszakonként (kifizetési kérelmek beadásakor) a projekt teljes műszaki és szerződéses állapotának archiválása; a Projekt esetleges költségvetési átcsoportosításának előkészítése, a szükséges dokumentációk elkészíttetésének irányítása, ügyintézése; a Projekttel kapcsolatos közbeszerzési feladatok azonosítása, az eljárási folyamatok támogatása és ellenőrzése, a dokumentációk műszaki tartalmának előkészítésében való közreműködés; a szerződéskötések, szerződésmódosítások előkészítésében való közreműködés; folyamatos rendelkezésre állás az Ajánlatkérő részére szaktanácsadással írásban és személyese konzultációs jelleggel; közreműködés a támogatások lehívásában, teljes pénzügyi adminisztráció, beleértve a kifizetési kérelmek elkészítését, a közreműködők/vállalkozók által benyújtott számlák és számlamellékletek formai és tartalmi ellenőrzését, az elszámolásoknak egyrészt az Irányító Hatóság és Közreműködő szervezet szabályai, másrészt a Megbízó előírásai szerinti előkészítése, nyilvántartása; döntéstámogatói részvétel Ajánlatkérő részéről a projektmegvalósításban közreműködő résztvevőkkel tartott koordinációkon, meghatalmazás alapján eseti teljes körű képviseleti joggal a támogatást nyújtó intézményrendszer képviselőivel való egyeztetéseken; döntés előkészítés a Mérnök által eléje tárt, a projektütemezés vagy költségvetés tartását veszélyeztető kérdésekben; a Mérnök, illetve a Mérnök hatásköre alá nem tartozó szerződött Közreműködők által elkészített dokumentumok, dokumentációk, elvégzett feladatok, jelentések, intézkedések teljes körű ellenőrzése, véleményezése; döntés előkészítés, illetve döntéstámogatás az Ajánlatkérő által feltárt előre nem látható, projekthez kapcsolódó problémák esetében;

20 az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok érvényesítése a Projekt végrehajtása során; az EMIR rendszer használata a szerződés teljesítése alatt, tekintettel a benyújtandó jelentésekre, illetve valamennyi projekt során keletkező dokumentumokra. Projektszervezet minimálisan elvárt összetétel: Projektmenedzsment szervezet felelőse Projektmenedzser Műszaki terület felelőse Pénzügyi terület felelőse A Megbízott által végzett feladatokat a támogatásokra vonatkozó jogszabályokban és a KEOP azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően, a Projekt földrajzi és ágazati adottságaiból fakadó helyi specifikumok figyelembevételével kell teljesíteni! A részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció részeként kiadott feladat leírás tartalmazza. Kivitelezéshez kapcsolódó főbb paraméterek, melyhez a Projektmenedzseri szolgáltatás kapcsolódik: (az adatok tájékoztató jellegűek) Elnevezés M.e. Mennyiség Bekötés (gravitációs + nyomott) db 1538 Bekötő vezeték fm Gravitációs gerinc vezeték fm Nyomóvezeték fm 1296 Átemelő (hálózati) db 7 Szennyvíztisztító telep kapacitása m3/d 410 Szennyvíztisztító telep kapacitása LE 5877 A kivitelezési munkák becsült értéke összesen: nettó HUF a teljes projekt becsült összköltsége tartalékkal nettó: HUF (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata

Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata Nádudvar Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata Megállapította a 178/2012. (X.15.) Ök. sz. határozat Módosította: az 54/2013. (III.20.) Ök. sz. határozat a 176/2013. (IX.26.) Ök. sz. határozat a

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése

Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Fogyatékos személyek szállítására is alkalmas 9 személyes gépkocsi beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Szerződésmódosítás KEOP-5.6.0. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai felújítása elnevezésű projekttel összefüggő projektmenedzser feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. és 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Az Országgyűlés Hivatalának iktatási feladatait támogató elektronikus iratkezelő rendszer beszerzése, bevezetése, oktatása és testre szabása, rendszertámogatása (522/2013) Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód:

Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 24770/2015 CPV Kód: 1SZM KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172 "Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán" című pályázat keretében:szent István Gimnázium (6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 23-25., hrsz: 353) épületenergetikai felújítási munkáira

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 644/2015 CPV Kód: ; ; ;

Közzététel dátuma: Iktatószám: 644/2015 CPV Kód: ; ; ; Pannon Egyetem TIOP-1.3.1.-07/2/2F-2009-0002 számú projekt megvalósításához a projekt teljes időtartama alatt könyvvizsgálat ellátása megbízási szerződés keretében. (Szerződés módosítás tájékoztató). Közbeszerzési

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés

Részletesebben

Egyösszegű, rögzített áras Vállalkozási szerződés komplex szervezetfejlesztési feladatok ellátására Hajdúnánás Város Önkormányzata számára

Egyösszegű, rögzített áras Vállalkozási szerződés komplex szervezetfejlesztési feladatok ellátására Hajdúnánás Város Önkormányzata számára Egyösszegű, rögzített áras Vállalkozási szerződés komplex szervezetfejlesztési feladatok ellátására Hajdúnánás Város Önkormányzata számára Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/77 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Komplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás

Komplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás Komplex belvízrendezési program - Sarkad - 4. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30

Részletesebben

Megbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál

Megbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál Megbízási szerződés I. sz.módosítása-munkahelyi képzések az SCI-nál Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

TIOP /

TIOP / Tájékoztató s szerződés módosításáróla Nemzetiségi-Roma Kulturális Integrációs Program című, TIOP-1.2.6-14/1-2014-0006 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Határozatok 2013.03.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2013. (III. 20.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.03.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2013. (III. 20.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.03.20 Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2013. (III. 20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar település szennyvízelvezető

Részletesebben

Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás

Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás Páty Kikelet bölcsőde kivitelezése Szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8

1. oldal, összesen: 8 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon

Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP /N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon Vállalkozási szerződésmódosítás a KEOP-2014-4.10.0/N számú Fotovoltaikus rendszerek kialakítása elnevezésű projekt kivitelezésére Somogyfajszon Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Jogi tanácsadás és képviseleti feladatok ellátására kötött megbízási szerződés 1. számú módosítása a Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és négy társa által, a Magyar Állam ellen indított

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/43. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató szerződés módosításáról - "NAV Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatósága Tatabánya, Komáromi út 42. szám alatti irodaépület földszinti ügyfélszolgálati iroda bővítése és átalakítása, továbbá

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök)

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/79 Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés

Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés Tájékoztató a szerződés 1. sz. módosításáról - Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer programkód minőség ellenőrzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Tájékoztató a szerződés módosításáról Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 35 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: BSZT KFT. Teljesítés helye: 1084 Budapest, Rákóczi tér 7-8. Beszerzés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Gomba ivóvíz tervezés

Gomba ivóvíz tervezés Gomba ivóvíz tervezés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: "Ultrabook-ok és külső winchesterek beszerzése a KM0201-0219SZGR13 keret-megállapodásból" tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményről szóló tájékoztató közzététele Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 86 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Részletesebben

Vállalkozási szerződés módosítása

Vállalkozási szerződés módosítása Vállalkozási szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A TIOP /2F/ jelű projekt keretében orvos-szakmai vezetői tevékenység ellátása

A TIOP /2F/ jelű projekt keretében orvos-szakmai vezetői tevékenység ellátása A TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 jelű projekt keretében orvos-szakmai vezetői tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/147 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP sz. pályázat keretében (szállítási szerződés)

A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP sz. pályázat keretében (szállítási szerződés) A fóti Boglárka Bölcsőde eszközbeszerzése a KMOP-4.5.2.-11-2011-0002 sz. pályázat keretében (szállítási szerződés) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez kertészeti eszközök beszerzése

Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez kertészeti eszközök beszerzése Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez kertészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Napelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás

Napelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás Napelemes rendszer kiépítése 3sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 7328/2016 CPV Kód: ; ; ;

Közzététel dátuma: Iktatószám: 7328/2016 CPV Kód: ; ; ; Az Egységes Magyar Munkaügyi Nyilvántartás (EMMA) alapján továbbfejlesztett Munkaügyi Adatbázis szoftverkövetési és támogatási szolgáltatásának nyújtása, továbbá a Munkaügyi Adatbázishoz kapcsolódó feladatok

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével

Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével Nagyhalász Önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj.

HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj. HC - nyomdai szolgáltatások - tájékoztató szerz. telj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/139 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Csengerújfalu Község Önkormányzata Postai cím: Kossuth u. 102. Város/Község:

Részletesebben

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.)

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása - Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére

Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása - Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása - Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról

Tájékoztató a Falubusz beszerzése tárgyú szerződés módosításáról Tájékoztató a "Falubusz beszerzése" tárgyú szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/147 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/2 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/2 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés A szerződés módosításáról szóló tájékoztató a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat fenntartásában lévő Víziorgona és Hatvany utcai nyugdíjasházakban lift létesítése tárgyában lefolytatott

Részletesebben

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Imrehegy

Részletesebben

Miskolci Autista Központ mosoda épületének építése

Miskolci Autista Központ mosoda épületének építése Miskolci Autista Központ mosoda épületének építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Postai cím: Gyulai Pál utca

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő:

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Le Chéque Déjeuner Kft. Teljesítés helye: A CSAPI Központja 1117

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás

ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/17 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről_

Részletesebben

Általános Építő és Lakatosipari Kft. Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli

Általános Építő és Lakatosipari Kft. Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 114 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Általános Építő és Lakatosipari Kft. Teljesítés helye: A CSAPI több

Részletesebben

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 17 Ajánlatkérő: Szegedi Sport és Fürdők Kft. Nyertes ajánlattevő: Sport Trade 92 Kft. Teljesítés helye: Szeged Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/126. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/126. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Az Alföldvíz Zrt. munkatársainak különböző képzések megtartása Megbízási Szerződés keretében - TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0081 / 7. rsz / 2014.09.26 szerz.mód. / TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL Közbeszerzési

Részletesebben

Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31.

Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31. Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések

Részletesebben

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztatás szerződés módosításáról: Sokszorosítási szolgáltatás beszerzése a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában szolgáltatás megrendelése tárgyában. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft. Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 117 Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft. Teljesítés helye: Kaposvár Polgármesteri Hivatal Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez építőipari alapanyagok beszerzése

Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP B-12/ kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez építőipari alapanyagok beszerzése Szerződésmódosítás 1. - A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósuló képzésekhez építőipari alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály H-1980 Budapest, Akácfa u. 15. / Telefon: 461-6578, házi: 11350 / Fax: 461-6524,házi:11362 / E-mail:SchifnerM@bkv.hu

Részletesebben

2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése

2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése 2K x 2K méretű LCD monitorok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése 1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása

Szeged, Tisza Lajos krt sz. alatti Belvedere palota felújítása Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. sz. alatti Belvedere palota felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

2 db új gépjármű beszerzése

2 db új gépjármű beszerzése 2 db új gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.

Részletesebben

Tájékoztató - Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése - 1. módosítás

Tájékoztató - Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése - 1. módosítás Tájékoztató - Kazincbarcika, Sport Központ Tornacsarnok épületének energetikai korszerűsítése - 1. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Teljesítés helye:

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Teljesítés helye: Vállalkozási szerződés Portaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság központi telephelyén -tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/104 Beszerzés

Részletesebben

szerződésmódosítás Aranysziget Otthon élelmiszer alapanyag és termék beszerzése 1. időszak 7. rész cukrászati termékek

szerződésmódosítás Aranysziget Otthon élelmiszer alapanyag és termék beszerzése 1. időszak 7. rész cukrászati termékek szerződésmódosítás Aranysziget Otthon élelmiszer alapanyag és termék beszerzése 1. időszak 7. rész cukrászati termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Tájékoztató

Részletesebben

A Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák

A Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák A Ceglédi Járásbíróság épületében vagyonvédelmi-, CCTV-, beléptető rendszer kiépítése és belsőépítészeti kiviteli munkák Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

SZM Szentendre város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközeinek elkészítése szerződés módosítás 4.

SZM Szentendre város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközeinek elkészítése szerződés módosítás 4. SZM Szentendre város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési eszközeinek elkészítése szerződés módosítás 4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarcsanád, Közösségi ház építése

Magyarcsanád, Közösségi ház építése Magyarcsanád, Közösségi ház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításáról

Tájékoztató szerződés módosításáról Tájékoztató szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/44 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30

Részletesebben

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a mezőtúri kistérségben - Orvosi tanácsadás - tájékoztató a szerződés módosításáról

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a mezőtúri kistérségben - Orvosi tanácsadás - tájékoztató a szerződés módosításáról Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a mezőtúri kistérségben - Orvosi tanácsadás - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

tájékoztató szerződés módosításáról TÁMOP humán szolgáltatás

tájékoztató szerződés módosításáról TÁMOP humán szolgáltatás tájékoztató szerződés módosításáról TÁMOP 1.1.2. humán szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére Tájékoztató a szerződés módosításáról - Adás-vételi keretszerződés járműalkatrészek, munkagépek alkatrészeinek beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Részletesebben