Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Cserés Csaba, Csikós Sándor, Fótos Attila, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Krámor Katalin és Körei László képviselők Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 9 fő jelen van. Gömze Sándor: Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy a rendkívüli ülés napirendi pontjai az SZMSZ szerint változatlanok maradnak. Azonban a napokban történt események után a nyílt ülést követően kezdeményezem, hogy zárt ülést is tartsunk egy napirend erejéig. Ezen ülés napirendje Dr. Zsonda László által írt Tájékoztatás a Tiszalöki Egészségházról című nyílt levele, melyet városunkban is terjesztett, melyen nem lehet túllépni, s erre reagálni kell. Levele degradáló, megtévesztő, alkalmas arra, hogy a polgármester, képviselő-testület, s a város rossz hírnevét keltse. Félelmetes módon elfogult, esetenként találkozik a valósággal, de féligazságokat, valótlanságokat is tartalmaz. Ezt szeretném a zárt ülésen megtárgyalni. Aki egyetért a meghívóban kiküldött napirend megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúan elfogadtuk a napirend megtárgyalását. Tárgy: (1.tsp.) a.) Belső ellenőri feladatok ellátására adott árajánlatról döntéshozatal. Előadó: Mező József jegyző, Graczka István belső ellenőr A napirendhez kiegészítést senki nem kívánt tenni. Bede-Tóth Attila: A listában egy nagyon korrekt ajánlatot találtunk. Amiket leír elfogadhatónak találom. Csikós Sándor: Rég óta ismerem Graczka István munkásságát, szakmai hozzáértését, tudását és mindent a törvények szerint előírtaknak fog elvégezni ezért javasolnám elfogadásra. Gömze Sándor: Aki egyetért azzal, hogy a belső ellenőri feladatok ellátásával továbbra is Graczka Istvánt bízzuk meg, a határozat-tervezetet alapján, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 1

2 Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 127/2014. (XII.23.) számú határozata A Képviselő-testület Belső ellenőrzési feladatok ellátásának biztosításáról Az önkormányzati kötelező belső ellenőrzési tevékenység ellátására január december 31-ig terjedő időszakra szerződést köt Graczka István Egyéni vállalkozóval (4465 Rakamaz, Kossuth út 68.) A feladatellátás díja bruttó Ft/hó. A szerződés aláírására felhatalmazza Gömze Sándor polgármestert Felelős: Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Határidő: december 30. b.) A évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztés megtárgyalása. Gömze Sándor: Aki a évi belső ellenőrzési tervet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 128/2014. (XII.23.) számú határozata A Képviselő-testület A évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról A határozat mellékletét képező 2015 évire szóló belső ellenőrzési tervet elfogadja. Tárgy: (2.tsp.) Az Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Elnök úr szóbeli kiegészítést kívánsz-e tenni ehhez a napirendi ponthoz? Cserés Csaba: Egyhangú szavazattal a kiírási formát elfogadásra javasolta a bizottság. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 2

3 Gömze Sándor: Szeretném tájékoztatni tisztelt képviselő-társaimat, hogy az egyelőre megbízott vezetőként a munkát ellátó intézményvezető, Pócsik Erika elvégezte a közoktatás vezetői képzést, pedagógus szakvizsgát tett kiváló eredménnyel. Gratulálunk hozzá. Ez is azt bizonyítja, hogy alkalmas az intézményvezető álláshely betöltésére, ha megpályázza. Gömze Sándor: Aki a Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde intézményvezetői álláshelyre szóló határozat-tervezetünket ebben a formában elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 129/2014. (XII.23.) számú határozata A Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde intézményvezetői pályázati kiírásáról A képviselő-testület 1. Pályázatot hirdet a Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde óvodavezetői feladatok ellátására. A munkavégzés helye: Tiszalök, Kossuth u. 63. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év Kezdő napja: február 1. Megszűnésének időpontja: június 30. Pályázati feltételek: Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, és a helyben lakás. Illetmény és egyéb juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben és a közoktatási intézményekben a végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározottak az irányadók. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket. 3

4 A pályázathoz csatolni kell: iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel. A pályázat benyújtásának határideje: január 20. A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat. A pályázat elbírálásának határideje: január 31. A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Gömze Sándor polgármester, a 06-42/ telefonszámon A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde Óvodavezetői pályázat, és a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot: 1/2014. Postai cím: Tiszalök Város Önkormányzata 4450 Tiszalök, Kossuth u A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről - az Oktatási Közlönyben január 5-ig, - a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán január 5-ig, - Tiszalök Város honlapján december 30-ig, Felelős: Mező József jegyző Gömze Sándor polgármester Tárgy: (3.tsp.) A Városüzemeltetési Intézmény intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Szeretném megkérdezni elnök urat kíván-e az írott anyaghoz kiegészítést tenni? Bede-Tóth Attila: Az emlékeztetőben szereplő pontok nagyobbik fele a pályázati kiírással kapcsolatosan és a bizottsági ülésen úgy gondolom, hogy ezt körbejártuk rendesen és pontról pontra mentünk, és ezekkel a kiegészítésekkel javasoljuk a pályázat kiírását. Gömze Sándor: Arról van szó, hogy itt a határozat-tervezetben vannak üresen hagyott részek, és a bizottsági ülésen a következő kiegészítést tettétek: - a vezetői megbízás időtartama legyen 3 év (ez a pénzügyi bizottság javaslata) - képesítési, és egyéb feltételek: minimum 5 év vezetői/vezetési gyakorlat - előnyt jelent: műszaki, közgazdasági, vagy pénzügyi területen szerzett felsőfokú végzettség 4

5 - költségvetési intézménynél, szervnél szerzett gyakorlat, helyi ismeret, bér és létszámváltozás területen szerzett tapasztalat - vezetői pótlék megállapodás alapján Az alap illetmény az determinált, meghatározott. A vezetői pótlékot megállapodás útján kell, hogy megállapítsuk. A pályázati kiírással kapcsolatban van-e kérdés, javaslat? Körei László: Itt a törvényben hatályos maximum 5 év időintervallum szerepel, a képviselőtestület pedig a 3 évet fogadott el. Gömze Sándor: A bizottság 3 évre javasolja. Körei László: És az Óvoda vezetői pályázatnál? Gömze Sándor: Az más kategória, az 5 év. Lehetett volna 2 év is, de ez 5 év. Mező József: Mert más jogszabály vonatkozik rá. Gömze Sándor: Van-e javaslat? Csikós Sándor: Annyit javasolnék a módosítással kapcsolatban az előterjesztésbe, hogy a vezetői megbízás időtartama az lehet 5 év, mert 3 évre tervezni az nagyon kevés és a képesítés egyéb feltétel, mert pl. aki 3 évre pályázik, és már 5 év vezetői tapasztalattal bír, az lehet, hogy nem fog ide pályázni. Minimum 3 év legyen a vezetői gyakorlat. 6 hónap próbaidőt kötünk ki ilyen feltételek mellett. Gömze Sándor: Annyiba egyet értek, hogy ha 3 éves időtartamot jelölünk meg, és vannak 5 éves tapasztalattal rendelkezők is, akkor nagyon le fogjuk szűkíteni a pályázók körét. Aránytalan az, hogy mit várunk el, és mit nyújtunk. Kérek még véleményeket. Ha azonban nincs más javaslat, szeretném megkérdezni, először is a vezetői megbízás időtartama a módosító javaslat szerint 5 év legyen. Aki a módosítással egyetért, hogy 5 év legyen a vezetői megbízás időtartama 3 év helyett, az kérem, kézfelemeléssel jelezze egyetértését. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal és 4 nem szavazattal az 5 év mellett döntött. Gömze Sándor: Az 5 év vezetői gyakorlatot is szavazásra bocsátanám. Csikós Sándor javasolta az 5 év helyett a 3 évet. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezte. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 2 egyhangú igen szavazattal és 7 ember egyhangú nem szavazattal az öt év vezetői gyakorlatot hagyta jóvá a pályázatban. Az írásos anyaghoz képest, a határozat-tervezet oly módon változik, hogy: - a vezetői megbízás időtartama 5 év legyen, - képesítési, és egyéb feltételek: minimum 5 év vezetői/vezetési gyakorlat - a vezetői pótlék pedig megállapodás alapján - 6 hónap próbaidő 5

6 Fedor László: Engedjetek meg ide egy kis kiegészítést, hogy miért lett ez így, hogy meghatározzuk a végzettséget, azért, mert egyrészt a bizottsági ülésen is felmerült, másrészt az eddigi gyakorlat is ezt bizonyítja, hogy nem biztos, hogy az intézmény is elbírja az egy intézmény vezetői, az egy gazdasági helyettest és egy műszaki helyettest. Nem zárható ki másmilyen végzettség, de előnyt jelent és valószínű, hogy vagy műszaki, vagy gazdasági, pénzügyi végzettsége lesz, és ebben az esetben két munkakör ellátható egyúttal: a független vezetői és vagy a pénzügyi vagy a műszaki feladatkör. Gömze Sándor: A későbbiekben meghozhatunk olyan döntéseket, mely az eredményes intézményműködésre is utalhatnak. Olyan előfordulhat, hogy az elvárásoknak maximálisan megfelel maga a vezető és jól működik az intézmény és ez a mi kompetenciánkat is erősítheti. Ezentúl felvetődött még a próbaidő, mely 4 hónap lehet. Aki a 6 hónapos próbaidővel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki az elhangzott módosításokkal és javaslatokkal elfogadja a pályázati kiírást, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 130/2014. (XII.23.) számú határozata Tiszalök Város Önkormányzata, Városüzemeltetési Intézmény vezetői pályázat kiírásáról Pályázatot meghirdető szerv neve: Tiszalök Város Önkormányzata /4450 Tiszalök, Kossuth u. 67./ Meghirdetett munkahely, beosztás: Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye 4450 Tiszalök, Kossuth u. 67. Intézményvezető A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 5 év-ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, től ig, 5 év-ig szól. A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4450 Tiszalök, Bocskai utca 17. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: intézményvezetői feladatok ellátása 6

7 Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, Egyetem vezetői/vezetési gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság büntetlen előélet cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: műszaki, közgazdasági vagy pénzügyi területen szerzett felsőfokú végzettség, költségvetési intézménynél/szervnél szerzett gyakorlat, bér- és létszámgazdálkodási területen szerzett tapasztalat, helyismeret A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázó szakmai életrajza, végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vezetői program, esetleges referencia az előző munkahelyről. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban február 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: január 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gömze Sándor polgármester nyújt, a 42/ os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tiszalök Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2014., valamint a munkakör megnevezését: Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye. Személyesen: Gömze Sándor polgármesternél, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. A pályázat elbírálásának határideje: január 31. 7

8 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja Tiszalök város honlapja A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Juttatások: bérezés a Kjt. bértábla szerint, vezetői pótlék megállapodás alapján. A pályázat kiírója 4 hónapos próbaidőt köt ki. Pályázat beadása Zárt borítékban Tiszalök város polgármesterének címére, személyesen vagy postai úton. A borítékra rá kell írni: Városüzemeltetési Intézményvezetői pályázat Beadási határidő január 20. A pályázat elbírálási határideje: január 31. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Gömze Sándor polgármester Telefonszám: A pályázati kiírást a Város honlapján a KSZKI honlapján kell közzétenni, illetve a Megyei napilapban az erről szóló felhívást. Tárgy: (4.tsp.) Ésik Kálmán egyéni vállalkozó kérésének megtárgyalása (ruhagyűjtő konténerek kihelyezéséről) Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Egy éve működtet ilyen ruhagyűjtő konténert, s ezek közül egyet helyeztek át eddig. Nem jelezte senki, hogy zavarná bárki komfortérzetért. Szeretné, ha ezt a lehetőséget meghosszabbítanánk. Bede-Tóth Attila: Nem vitatkoztunk ezen. Mindenki számára pozitív benyomást keltett, hogy nem olyan volt a környék, mint amilyenre számítottunk. Elfogadásra javasolnánk Ésik Kálmán kérését. További kérdés, javaslat nem hangzott el. Gömze Sándor: Kérem, aki egyetért ezen napirendi pont elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8

9 A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 131/2014. (XII.23.) számú határozata Ruhagyűjtő konténerek kihelyezésének engedélyezéséről A január 1-től december 31-ig terjedő időszakra engedélyezi Ésik Kálmán Egyéni vállalkozó (4625 Záhony, Akácfa út 12.) részére a település területén már korábban elhelyezett 8 db ruhagyűjtő konténer további tárolását, ürítését. Tárgy: (5.tsp.) Csobaj község polgármesterétől érkezett közigazgatási terület átcsatolásáról szóló kérelem véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Korábban voltak Csobaj részéről próbálkozások. Azért, hogy méltó körülményeket tudjunk biztosítani, s rendet tenni, azonban erre nem igazán van kapacitásunk. Viszont Csobaj község szintén rástartolt a turisztikai lehetőségekre, s inkább magáénak érzi joggal ezt a terültet, s ezt a kérelmet nyújtotta be hozzánk. Bede-Tóth Attila: A legtöbb vita ennél a napirendi pontnál volt az ülésen, hiszen nem nagyon szeretnénk azt, hogy mi kisebbek legyünk. Mivel ez a község megye határt is ér, ezért felmerült a kérdés, hogy ez hogy zajlik le? Az erőművet is érintené, ezért a megye határ hova fog kerülni? Hogy alakul továbbá az iparűzési adó? Ezért az a javaslat született, hogy konkrétan még nem mondanánk ki elzárkózásunkat, de körbe kellene járni polgármester úrnak és Csobaj község polgármesterének azt, hogy milyen feltételek mellett lehetne ezt a területet átadni úgy, hogy az érdekeink ne sérüljenek. Addig nem is nagyon szeretnénk ebben a kérdésben döntést hozni. Dr. Krámor Katalin: Ez már olyan ezeréves dolog, hogy ezen valóban nagyon el kell gondolkozni, ugyanis ha közigazgatásilag a miénk ez a terület, akkor minden szolgáltatást nekünk kell biztosítani. Itt megint az a probléma, amit már annak idején megírt a kérelmünkre az Országgyűlés, hogy mindenütt a folyón, a folyás irányának jobb partja képezi a határt. A későbbiekkel kapcsolatosan kérdezném, hogy milyen fejlesztéseket lehetne majd megvalósítani? Volt olyan probléma, hogy a hídon nem lehetett átmenni. Fedor László: Ekkora területért nem egyszer robbant már ki évekig tartó háború. Ezt a kérdést próbáltuk megközelíteni gazdasági szempontból is, hogy milyen kiadásokkal és bevételekkel járna. A kiadási oldalon felmerült az, hogy az utakat kellene fejleszteni. Nem annyin múlik azonban, hogy a két település önkormányzata megegyezik. Erről az Országgyűlés dönt, aki dönthet úgy, hogy különböző határokat húz? Ha végig lehetne vinni úgy ezt, hogy ne sérüljenek az érdekeink, akkor bizony meg kell próbálni. Dr. Krámor Katalin: Terület cseréről én úgy emlékszem, hogy a Kormány dönt. Abban igaza van, hogy itt a két megye között is komoly vita lehet. Én azt mondanám, hogy várjunk egy kicsit a döntéssel és odázzuk el. 9

10 Gömze Sándor: Én úgy gondolom, hogy amit a pénzügyi bizottság javasol, abban ez is benne van. El is odáztuk, és végig is járjuk. Az itt felvetett kérdésekre is választ kaptunk majd ennek során. Csikós Sándor: Az átcsatolással kapcsolatban lenne egy meglátásom óta, mikor őrparancsnok voltam, azóta bűncselekmény van a szigeten, azonban a rendőr oda nem tud átmenni és ez mind a mi statisztikánkat rontja az. Ahogy a csobaji polgármester is leírta, hogy azokkal az emberekkel nekik kell foglalkozni, mi csak a hídon tudunk átmenni, vagy csónakkal. Közbiztonsági szempontból én mindenképpen javasolom azt, hogy adjuk át a szigetet. Körei László: Azt javaslom elfogadásra, amit a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslataként a testület számára megfogalmazott, ez egyértelmű helyzetet teremt a kérdésben. Ezt a javaslatot támogatásra javaslom. Fedor László: Biztos, hogy nem fogom támogatni, csak egy kis kiegészítést szeretnék tenni. Nemcsak a két polgármester az érintettje, hanem a Képviselő-testületek is. Gömze Sándor: A megfelelő helyről, ha megnyugtató válaszokat kapunk, ha nem megnyugtató válaszokat, akkor fogunk dönteni igennel, vagy nemmel. A pénzügyi bizottság által javasolt szövegrész, amit felolvastam, hogy bevonva az Országgyűlési képviselőt tárjuk fel ezt a problémakört Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 132/2014. (XII.23.) számú határozata A Képviselő-testület Önkormányzati tulajdonú terület átcsatolásáról Csobaj Községhez A Tiszalök 0528 hrsz-ú 64 ha 3604 m 2 területű ún. Holt-Tisza sziget Csobaj Községhez és egyúttal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyéhez történő átcsatolásához, a folyamat elindításához megbízza Gömze Sándor polgármestert, hogy Csobaj Község polgármesterével közösen járjon el kérelmük ügyében, és az információk rendelkezésre állása után dönt a Képviselő-testület az átcsatolásról. Azzal a kikötéssel, hogy az Önkormányzatnak ebből semmilyen hátránya (adóbevétel kiesés), illetve többletkiadása nem keletkezhet. Erről a határozatról értesül: Csobaj Község Önkormányzata Felelős: Gömze Sándor polgármester Határidő: folyamatos 10

11 Tárgy: (6.tsp.) Tiszalök Táncsics utca 21/b. szám alatti önkormányzati bérlakás ingatlanértékeléséről szóló tájékoztató megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Döntöttünk már arról, hogy fel kell értékelni ezt a lakóházat és azután tudunk dönteni. Ehhez tartozik a másik ingatlan. Bede-Tóth Attila: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy elég karcsú ez az értékbecslés. Akár magasabb összeg is kijöhetett volna belőle, de hivatalos értékbecslésünk van. Tudjuk, hogy milyen állapotban van ez a ház. Nem zárkózunk el az eladástól, viszont nem tehetjük ki magunkat egy olyan támadásnak, hogy a város vagyonát herdáljuk el, hogy az mögött nincs egy bizonyos fajta értékbecslés. Ez megszületett. Az elővásárlási jog az általa lakott ingatlanrészre vonatkozik, a másik részére pedig ez a Ft. Az emlékeztetőben nem szerepel, de arra a megállapodásra jutottunk a bizottsági ülésen, hogy külön-külön kínáljuk meg Koleszár Jánost az ingatlan megvásárlásával. Az értékbecslésben szereplő Ft az egyik oldalról és Ft. a másik oldalról. Ezen túlmenően kérnék szépen tőle egy írásbeli nyilatkozatot, amennyiben megfelel neki az ár, akkor megtartja-e a vásárlási jogát? Fizetési határidőt is meghatároznánk, mégpedig év végéig, mert részletfizetésnek nem látjuk értelmét, abból hasznunk nem származna. Azonban először egy nyilatkozat kell tőle, hogy hajlandó-e ezért az összegért megvásárolni az ingatlant vagy sem. Csikós Sándor: A fizetési határidővel kapcsolatban lenne egy meglátásom, mégpedig, hogy ne év vége legyen a határidő, vagyis december 31., hanem mondjuk szeptember 30-ig, hiszen ha szeptember végéig nem tudja megfizetni, akkor december végéig se. Fedor László: Természetesen nincs értelme a részletfizetésnek. Egy összegben kell neki kifizetnie. Annyi időt kell adni neki, amennyi idő alatt ez teljesíthető. Gömze Sándor: Akkor mégiscsak határozzunk meg egy új időpontot. Attól még, hogy vételi szándékai vannak, attól még tartalékait nem ismerhetjük. Részletfizetésben nem vagyunk partnerek. Mező József: Egy kiegészítést engedjetek meg. Ahogy a bizottsági ülésen is elmondtam, hatályos rendeletünk értelmében a benne lakót különböző kedvezmények illetik meg, de ez a rendelet arra az időszakra vonatkozott, amikor még a tanácsi lakásokat kínálták értékesítésre. Megjelöljük tehát a vételárat, majd a fizetési határidőt, és ha a vevő nyilatkozik vételi szándékáról, akkor eddig a határidőig ilyen kondíció van, utána az teljesen egyértelmű, hogy a rendelet-módosításban, ami a képviselő-testület elé hozunk, már az új szabályok szerepelnek. Gömze Sándor: A Táncsics u. 21/b/1. szám alatt lévő önkormányzati lakás értékét Ft-ban állapította meg az értékbecslés alapján a bizottság, míg a 21/b/2. szám alatt lévő lakás értékét Ft-ban állapította meg. A jegyző úr által tett kiegészítésekkel és a módosított határidővel állapítjuk meg az árát. Aki ezzel egyetért, kérem, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 11

12 A képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 133/2014.(XII. 23.) számú határozata Tiszalök, Táncsics u. 21/B. szám alatti lakások értékesítéséről Az ingatlan értékbecslés alapján a Koleszár János által lakott Tiszalök, Táncsics u. 21/B. szám alatt lévő a) jelzésű lakás vételárát Ft-ban, a b) jelzésű lakás vételárát Ft-ban határozza meg. A lakások vételáráról, annak megfizetéséről az ajánlatot tevő nyilatkozatát kéri. A vételár megfizetésének végső határideje: szeptember 30. A fizetés módja: egy összegben, átutalással Tiszalök Város Önkormányzata számlájára Tárgy: (7.tsp.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodásról szóló 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Mező József jegyző Mező József: Az előterjesztésben leírtam azokat az indokokat, amelyek alapján szükségessé válik a rendelet módosítása. Egyéb kiegészíteni valóm nincs. Fercsákné Tomán Ildikó: A bizottságunk ezt a napirendi pontot tárgyalta. Az előterjesztésben szerepel a jogszabályváltozás miatt egészül ki ez a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletünk. Egyöntetűen elfogadásra javasoltuk. Gömze Sándor: A megyei közgyűlésnek a legutóbbi ülésén láttuk a megyei hulladékgazdálkodási projektnek a 2. ütemét, ami abba az irányba mozdul el egyelőre, hogy továbbra is a szelektívgyűjtő szigeteknek a fejlesztését preferálják. Kb. 150 ilyen szelektívgyűjtő szigetre nyert forrást a szolgáltató. Ezt olyan helyekre fogják kirakni, ahol hiányt szenvednek, vagy még nincs ilyen típusú szolgáltatás. Rengeteg mindent foglal magába a projekt, mint például kb darab szelektív gyűjtő zsák megvásárlása, s ennek a lakossághoz való kijuttatása, egy olyan hulladékgyűjtő autó, mely össze is préseli a szelektív hulladékot. Kb. 3 vagy 5 olyan autó van, mely nemcsak gyűjt, de össze is présel. A hulladékgazdálkodástól ez még mindig távol áll sajnos, hiszen még mindig csak begyűjtésről, szállításról és tárolásról van szó. Ami még felmerült, egy majdani olyan műanyagokat égető műnek a megpályázása és létrehozása, mely sok-sok milliárdos fejlesztés, ami úgy égeti el, és nyer hőt ezekből a műanyagokból, hogy nagyon minimális széndioxid (káros anyag) kibocsátás keletkezik ebből. A másik kérdés pedig a szennyvíz iszap (igaz ez nem szilárd hulladék), a szennyvíz szolgáltatás kérdése. További kérdés, javaslat nem hangzott el. Aki egyetért a rendelet-módosítással, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 12

13 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 17/2014. (XII.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról szóló 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. A 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R ) 1. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék (továbbiakban: települési hulladék) rendszeres elszállítására a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanítására és hasznosítására terjed ki. 2. A R 1. (3) bekezdés első mondatában a TSZH rövidítés helyébe: települési hulladék lép. A R a következő 8/A. -al egészül ki: 8/A.. Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, szállítása (1) Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató: a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal, b) hulladékgyűjtő udvarok, komposzttelepek üzemeltetésével, c) gyűjtőszigetek működtetésével, vagy ezek kombinációjával biztosítja. (2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott sárga vagy kék színű, a közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes hulladékgyűjtő zsákba gyűjti. (3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti. (4) A hulladékgyűjtő zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el. 13

14 (5) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési alkalmakról a lakosságot a Közszolgáltató tájékoztatja. (6) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag üveg és fém hulladék, az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék, valamint a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók - ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeket is - a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel. (7) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az általa üzemeltetett komposztáló telepen is átveszi. (8) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot arra, hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékudvarban valamint a komposzttelepen elhelyezze. A R a következő 13/A. -al egészül ki: 13.. A hulladék elhelyezése 4. (1) E rendelet hatálya alá tartozó települési hulladék előkezelése és ártalmatlanítása kizárólag az erre a célra kijelölt létesítményben, jelenleg a Nyíregyháza és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központban (hrsz. Nyíregyháza 02354/5) /végezhető. A Közszolgáltató hulladékudvart üzemeltet: a) a 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. b) a 4400 Nyíregyháza, Kerék utca 1. (2) A zöldhulladék átvételét a közszolgáltató a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ Komposzttelepén (4400 Nyíregyháza, Szállási út 72.)/biztosítja. Ez a rendelet december 30-án lép hatályba és december 31-én hatályát veszti. 5. Tárgy: (8.tsp.) Folyószámlahitel felvételéről szóló előterjesztés véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Ami kötelezettségünk volt az OTP felé, éven belüli hitelről van szó, azt sikeresen teljesítettük. Azonban az új évet úgy tudjuk kezdeni, ha megújítjuk biztonságból a hitelt. Csikós Sándor: Miért kellett ezt 5 évre felvenni? Gömze Sándor: Az önkormányzatoknak a konszolidációja az nem egy addig tartó folyamat, hogy tavaly és tavalyelőtt elvették a hitelállomány át az önkormányzatoknak, ahogy a miénknek is. Tehát ahhoz, hogy az adott feladatokhoz éveken keresztül a bevételi oldal sokkal 14

15 kevesebb bevételt termelt, óriási működési zavarokat kellett éveken keresztül. 10 millió Ft helyi adó van kint, ami ha befolyt volna, akkor jogos lenne a kérdés, hogy miért vettük fel? 2016-ra úgy tudjunk átfordulni, hogy egy Ft kifizetetlen számla ne legyen. Cserés Judit: A bizottsági ülésen elmondták, hogy ez egy rendelkezésre álló hitelkeret, amelyet július közepétől vettünk igénybe. Addig nem volt szükségünk rá, júniusban volt olyan közüzemi számla, mely indokolttá tette ezt a lépést. Szeptemberben szintén visszatörlesztettük nullára, oly annyira, hogy a keretet 10 millióra vissza is csökkentettük. Október végére jött az előző évi visszafizetési kötelezettség, melyet a Magyar Állam Kincstár egy az egyben vissza is vett tőlünk. Ez volt az első olyan évünk, amikor minimális szükségünk volt rá. De ezt a rendelkezésre állási szerződést kell, hogy megkössük, hogy legyen vésztartalék. Mező József: Vannak olyan helyzetek, amikor a zavartalan működés érdekében meg kell tennünk ezt a lépést. Ez jelenti gyakorlatilag azt a biztonsági hátteret, amiről az előbb a pénzügyi irodavezető szólt. Érdekesség kép hagy mondjam el, hogy kétszer kaptunk egyhavi 4,5 millió Ft-os közvilágítási számlát. Ez olyan nagy összeg lenne, melyből 2 millió 157 ezer Ft rejtélyes rendszerhasználati díj, amire még nem tudtak választ adni. Ha ez továbbra is így fog menni, akkor el kell azon gondolkoznunk, hogyan fogjuk tudni csökkenteni ezt az összeget (Pl: kikapcsoljuk a világítótesteket stb.) Ez csak egy tétel. Ez a rendelkezésre állás ahhoz kell nekünk, hogy a város megfelelően működni tudjon. Gömze Sándor: Ez teljesen érthetetlen és már a második levélre sem kaptunk megfelelő választ arra, hogy lehet az, hogy az előző évek átlagát tekintve kb millió Ft volt a közvilágítás, ez évben pedig 40 milliót kellene kifizetnünk. Az okot azonban azóta se tudjuk, pedig nincs több világítótest, s nem is világít többet. Valószínű, hogy náluk történhetett valami a rendszerben. Már kivizsgálást is ígértek ezzel kapcsolatban. Már 20 milliót kifizettünk, ami máris több mint az évek átlaga. További kérdés, javaslat nem hangzott el. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 134/2014. (XII. 23.) számú határozata A Képviselő Testület OTP Banktól folyószámlahitel folyósítására határozat Tiszalök Város Önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak kezelésére az alábbiakban meghatározottak szerint folyószámla-hitelkeret igénybevételét határozza el: 1.) Az igényelt hitelkeret összege: ) A hitelkeret igénybevételének időpontja: ) A hitelkeret visszafizetésének időpontja: ) A hitel fedezeteként a Képviselőtestület az alábbi biztosítékokat ajánlja fel: 15

16 - jelzálogjogot biztosít az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő 1013/2,1305/1,1347/1, 848/3 hrsz-ú, belterületi ingatlanon A Képviselőtestület hozzájárul és visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján az esedékesség váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a központi támogatások elkülönítésére szolgáló számlájáról, illetve a helyi adó és gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az OTP Bank Nyrt. átvezesse. 5.) A Képviselőtestület nyilatkozik, hogy az igényelt hitel a Stabilitási törvény szerinti likvid hitelnek minősül, így nem szükséges a hitel felvételéhez a Kormány hozzájárulása. 6.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés évében az éves költségvetésbe a hitel törlesztését és a hiteldíjak megfizetését tervezi és jóváhagyja. 7.) A Képviselőtestület felhatalmazza Gömze Sándor polgármestert a folyószámla-hitelkeret szerződés aláírására és az abban foglalt feltételek elfogadására. Felelős: Cserés Judit pénzügyi irodavezető Határidő: a szerződés előkészítésére január 04. Kérdés, hozzászólás a napirendekkel kapcsolatban nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 11:50-kor bezárta. K.m.f. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 16

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január 18-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben