Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Cserés Csaba, Csikós Sándor, Fótos Attila, Fercsákné Tomán Ildikó, Dr. Krámor Katalin és Körei László képviselők Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 9 fő jelen van. Gömze Sándor: Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy a rendkívüli ülés napirendi pontjai az SZMSZ szerint változatlanok maradnak. Azonban a napokban történt események után a nyílt ülést követően kezdeményezem, hogy zárt ülést is tartsunk egy napirend erejéig. Ezen ülés napirendje Dr. Zsonda László által írt Tájékoztatás a Tiszalöki Egészségházról című nyílt levele, melyet városunkban is terjesztett, melyen nem lehet túllépni, s erre reagálni kell. Levele degradáló, megtévesztő, alkalmas arra, hogy a polgármester, képviselő-testület, s a város rossz hírnevét keltse. Félelmetes módon elfogult, esetenként találkozik a valósággal, de féligazságokat, valótlanságokat is tartalmaz. Ezt szeretném a zárt ülésen megtárgyalni. Aki egyetért a meghívóban kiküldött napirend megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúan elfogadtuk a napirend megtárgyalását. Tárgy: (1.tsp.) a.) Belső ellenőri feladatok ellátására adott árajánlatról döntéshozatal. Előadó: Mező József jegyző, Graczka István belső ellenőr A napirendhez kiegészítést senki nem kívánt tenni. Bede-Tóth Attila: A listában egy nagyon korrekt ajánlatot találtunk. Amiket leír elfogadhatónak találom. Csikós Sándor: Rég óta ismerem Graczka István munkásságát, szakmai hozzáértését, tudását és mindent a törvények szerint előírtaknak fog elvégezni ezért javasolnám elfogadásra. Gömze Sándor: Aki egyetért azzal, hogy a belső ellenőri feladatok ellátásával továbbra is Graczka Istvánt bízzuk meg, a határozat-tervezetet alapján, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 1

2 Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 127/2014. (XII.23.) számú határozata A Képviselő-testület Belső ellenőrzési feladatok ellátásának biztosításáról Az önkormányzati kötelező belső ellenőrzési tevékenység ellátására január december 31-ig terjedő időszakra szerződést köt Graczka István Egyéni vállalkozóval (4465 Rakamaz, Kossuth út 68.) A feladatellátás díja bruttó Ft/hó. A szerződés aláírására felhatalmazza Gömze Sándor polgármestert Felelős: Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Határidő: december 30. b.) A évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztés megtárgyalása. Gömze Sándor: Aki a évi belső ellenőrzési tervet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 128/2014. (XII.23.) számú határozata A Képviselő-testület A évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról A határozat mellékletét képező 2015 évire szóló belső ellenőrzési tervet elfogadja. Tárgy: (2.tsp.) Az Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Elnök úr szóbeli kiegészítést kívánsz-e tenni ehhez a napirendi ponthoz? Cserés Csaba: Egyhangú szavazattal a kiírási formát elfogadásra javasolta a bizottság. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 2

3 Gömze Sándor: Szeretném tájékoztatni tisztelt képviselő-társaimat, hogy az egyelőre megbízott vezetőként a munkát ellátó intézményvezető, Pócsik Erika elvégezte a közoktatás vezetői képzést, pedagógus szakvizsgát tett kiváló eredménnyel. Gratulálunk hozzá. Ez is azt bizonyítja, hogy alkalmas az intézményvezető álláshely betöltésére, ha megpályázza. Gömze Sándor: Aki a Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde intézményvezetői álláshelyre szóló határozat-tervezetünket ebben a formában elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 129/2014. (XII.23.) számú határozata A Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde intézményvezetői pályázati kiírásáról A képviselő-testület 1. Pályázatot hirdet a Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde óvodavezetői feladatok ellátására. A munkavégzés helye: Tiszalök, Kossuth u. 63. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év Kezdő napja: február 1. Megszűnésének időpontja: június 30. Pályázati feltételek: Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, és a helyben lakás. Illetmény és egyéb juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényben és a közoktatási intézményekben a végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározottak az irányadók. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket. 3

4 A pályázathoz csatolni kell: iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel. A pályázat benyújtásának határideje: január 20. A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat. A pályázat elbírálásának határideje: január 31. A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Gömze Sándor polgármester, a 06-42/ telefonszámon A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde Óvodavezetői pályázat, és a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot: 1/2014. Postai cím: Tiszalök Város Önkormányzata 4450 Tiszalök, Kossuth u A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről - az Oktatási Közlönyben január 5-ig, - a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán január 5-ig, - Tiszalök Város honlapján december 30-ig, Felelős: Mező József jegyző Gömze Sándor polgármester Tárgy: (3.tsp.) A Városüzemeltetési Intézmény intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Szeretném megkérdezni elnök urat kíván-e az írott anyaghoz kiegészítést tenni? Bede-Tóth Attila: Az emlékeztetőben szereplő pontok nagyobbik fele a pályázati kiírással kapcsolatosan és a bizottsági ülésen úgy gondolom, hogy ezt körbejártuk rendesen és pontról pontra mentünk, és ezekkel a kiegészítésekkel javasoljuk a pályázat kiírását. Gömze Sándor: Arról van szó, hogy itt a határozat-tervezetben vannak üresen hagyott részek, és a bizottsági ülésen a következő kiegészítést tettétek: - a vezetői megbízás időtartama legyen 3 év (ez a pénzügyi bizottság javaslata) - képesítési, és egyéb feltételek: minimum 5 év vezetői/vezetési gyakorlat - előnyt jelent: műszaki, közgazdasági, vagy pénzügyi területen szerzett felsőfokú végzettség 4

5 - költségvetési intézménynél, szervnél szerzett gyakorlat, helyi ismeret, bér és létszámváltozás területen szerzett tapasztalat - vezetői pótlék megállapodás alapján Az alap illetmény az determinált, meghatározott. A vezetői pótlékot megállapodás útján kell, hogy megállapítsuk. A pályázati kiírással kapcsolatban van-e kérdés, javaslat? Körei László: Itt a törvényben hatályos maximum 5 év időintervallum szerepel, a képviselőtestület pedig a 3 évet fogadott el. Gömze Sándor: A bizottság 3 évre javasolja. Körei László: És az Óvoda vezetői pályázatnál? Gömze Sándor: Az más kategória, az 5 év. Lehetett volna 2 év is, de ez 5 év. Mező József: Mert más jogszabály vonatkozik rá. Gömze Sándor: Van-e javaslat? Csikós Sándor: Annyit javasolnék a módosítással kapcsolatban az előterjesztésbe, hogy a vezetői megbízás időtartama az lehet 5 év, mert 3 évre tervezni az nagyon kevés és a képesítés egyéb feltétel, mert pl. aki 3 évre pályázik, és már 5 év vezetői tapasztalattal bír, az lehet, hogy nem fog ide pályázni. Minimum 3 év legyen a vezetői gyakorlat. 6 hónap próbaidőt kötünk ki ilyen feltételek mellett. Gömze Sándor: Annyiba egyet értek, hogy ha 3 éves időtartamot jelölünk meg, és vannak 5 éves tapasztalattal rendelkezők is, akkor nagyon le fogjuk szűkíteni a pályázók körét. Aránytalan az, hogy mit várunk el, és mit nyújtunk. Kérek még véleményeket. Ha azonban nincs más javaslat, szeretném megkérdezni, először is a vezetői megbízás időtartama a módosító javaslat szerint 5 év legyen. Aki a módosítással egyetért, hogy 5 év legyen a vezetői megbízás időtartama 3 év helyett, az kérem, kézfelemeléssel jelezze egyetértését. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal és 4 nem szavazattal az 5 év mellett döntött. Gömze Sándor: Az 5 év vezetői gyakorlatot is szavazásra bocsátanám. Csikós Sándor javasolta az 5 év helyett a 3 évet. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezte. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 2 egyhangú igen szavazattal és 7 ember egyhangú nem szavazattal az öt év vezetői gyakorlatot hagyta jóvá a pályázatban. Az írásos anyaghoz képest, a határozat-tervezet oly módon változik, hogy: - a vezetői megbízás időtartama 5 év legyen, - képesítési, és egyéb feltételek: minimum 5 év vezetői/vezetési gyakorlat - a vezetői pótlék pedig megállapodás alapján - 6 hónap próbaidő 5

6 Fedor László: Engedjetek meg ide egy kis kiegészítést, hogy miért lett ez így, hogy meghatározzuk a végzettséget, azért, mert egyrészt a bizottsági ülésen is felmerült, másrészt az eddigi gyakorlat is ezt bizonyítja, hogy nem biztos, hogy az intézmény is elbírja az egy intézmény vezetői, az egy gazdasági helyettest és egy műszaki helyettest. Nem zárható ki másmilyen végzettség, de előnyt jelent és valószínű, hogy vagy műszaki, vagy gazdasági, pénzügyi végzettsége lesz, és ebben az esetben két munkakör ellátható egyúttal: a független vezetői és vagy a pénzügyi vagy a műszaki feladatkör. Gömze Sándor: A későbbiekben meghozhatunk olyan döntéseket, mely az eredményes intézményműködésre is utalhatnak. Olyan előfordulhat, hogy az elvárásoknak maximálisan megfelel maga a vezető és jól működik az intézmény és ez a mi kompetenciánkat is erősítheti. Ezentúl felvetődött még a próbaidő, mely 4 hónap lehet. Aki a 6 hónapos próbaidővel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki az elhangzott módosításokkal és javaslatokkal elfogadja a pályázati kiírást, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 130/2014. (XII.23.) számú határozata Tiszalök Város Önkormányzata, Városüzemeltetési Intézmény vezetői pályázat kiírásáról Pályázatot meghirdető szerv neve: Tiszalök Város Önkormányzata /4450 Tiszalök, Kossuth u. 67./ Meghirdetett munkahely, beosztás: Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye 4450 Tiszalök, Kossuth u. 67. Intézményvezető A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 5 év-ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, től ig, 5 év-ig szól. A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4450 Tiszalök, Bocskai utca 17. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: intézményvezetői feladatok ellátása 6

7 Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, Egyetem vezetői/vezetési gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság büntetlen előélet cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: műszaki, közgazdasági vagy pénzügyi területen szerzett felsőfokú végzettség, költségvetési intézménynél/szervnél szerzett gyakorlat, bér- és létszámgazdálkodási területen szerzett tapasztalat, helyismeret A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázó szakmai életrajza, végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vezetői program, esetleges referencia az előző munkahelyről. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban február 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: január 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gömze Sándor polgármester nyújt, a 42/ os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tiszalök Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2014., valamint a munkakör megnevezését: Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye. Személyesen: Gömze Sándor polgármesternél, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. A pályázat elbírálásának határideje: január 31. 7

8 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja Tiszalök város honlapja A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Juttatások: bérezés a Kjt. bértábla szerint, vezetői pótlék megállapodás alapján. A pályázat kiírója 4 hónapos próbaidőt köt ki. Pályázat beadása Zárt borítékban Tiszalök város polgármesterének címére, személyesen vagy postai úton. A borítékra rá kell írni: Városüzemeltetési Intézményvezetői pályázat Beadási határidő január 20. A pályázat elbírálási határideje: január 31. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Gömze Sándor polgármester Telefonszám: A pályázati kiírást a Város honlapján a KSZKI honlapján kell közzétenni, illetve a Megyei napilapban az erről szóló felhívást. Tárgy: (4.tsp.) Ésik Kálmán egyéni vállalkozó kérésének megtárgyalása (ruhagyűjtő konténerek kihelyezéséről) Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Egy éve működtet ilyen ruhagyűjtő konténert, s ezek közül egyet helyeztek át eddig. Nem jelezte senki, hogy zavarná bárki komfortérzetért. Szeretné, ha ezt a lehetőséget meghosszabbítanánk. Bede-Tóth Attila: Nem vitatkoztunk ezen. Mindenki számára pozitív benyomást keltett, hogy nem olyan volt a környék, mint amilyenre számítottunk. Elfogadásra javasolnánk Ésik Kálmán kérését. További kérdés, javaslat nem hangzott el. Gömze Sándor: Kérem, aki egyetért ezen napirendi pont elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8

9 A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 131/2014. (XII.23.) számú határozata Ruhagyűjtő konténerek kihelyezésének engedélyezéséről A január 1-től december 31-ig terjedő időszakra engedélyezi Ésik Kálmán Egyéni vállalkozó (4625 Záhony, Akácfa út 12.) részére a település területén már korábban elhelyezett 8 db ruhagyűjtő konténer további tárolását, ürítését. Tárgy: (5.tsp.) Csobaj község polgármesterétől érkezett közigazgatási terület átcsatolásáról szóló kérelem véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Korábban voltak Csobaj részéről próbálkozások. Azért, hogy méltó körülményeket tudjunk biztosítani, s rendet tenni, azonban erre nem igazán van kapacitásunk. Viszont Csobaj község szintén rástartolt a turisztikai lehetőségekre, s inkább magáénak érzi joggal ezt a terültet, s ezt a kérelmet nyújtotta be hozzánk. Bede-Tóth Attila: A legtöbb vita ennél a napirendi pontnál volt az ülésen, hiszen nem nagyon szeretnénk azt, hogy mi kisebbek legyünk. Mivel ez a község megye határt is ér, ezért felmerült a kérdés, hogy ez hogy zajlik le? Az erőművet is érintené, ezért a megye határ hova fog kerülni? Hogy alakul továbbá az iparűzési adó? Ezért az a javaslat született, hogy konkrétan még nem mondanánk ki elzárkózásunkat, de körbe kellene járni polgármester úrnak és Csobaj község polgármesterének azt, hogy milyen feltételek mellett lehetne ezt a területet átadni úgy, hogy az érdekeink ne sérüljenek. Addig nem is nagyon szeretnénk ebben a kérdésben döntést hozni. Dr. Krámor Katalin: Ez már olyan ezeréves dolog, hogy ezen valóban nagyon el kell gondolkozni, ugyanis ha közigazgatásilag a miénk ez a terület, akkor minden szolgáltatást nekünk kell biztosítani. Itt megint az a probléma, amit már annak idején megírt a kérelmünkre az Országgyűlés, hogy mindenütt a folyón, a folyás irányának jobb partja képezi a határt. A későbbiekkel kapcsolatosan kérdezném, hogy milyen fejlesztéseket lehetne majd megvalósítani? Volt olyan probléma, hogy a hídon nem lehetett átmenni. Fedor László: Ekkora területért nem egyszer robbant már ki évekig tartó háború. Ezt a kérdést próbáltuk megközelíteni gazdasági szempontból is, hogy milyen kiadásokkal és bevételekkel járna. A kiadási oldalon felmerült az, hogy az utakat kellene fejleszteni. Nem annyin múlik azonban, hogy a két település önkormányzata megegyezik. Erről az Országgyűlés dönt, aki dönthet úgy, hogy különböző határokat húz? Ha végig lehetne vinni úgy ezt, hogy ne sérüljenek az érdekeink, akkor bizony meg kell próbálni. Dr. Krámor Katalin: Terület cseréről én úgy emlékszem, hogy a Kormány dönt. Abban igaza van, hogy itt a két megye között is komoly vita lehet. Én azt mondanám, hogy várjunk egy kicsit a döntéssel és odázzuk el. 9

10 Gömze Sándor: Én úgy gondolom, hogy amit a pénzügyi bizottság javasol, abban ez is benne van. El is odáztuk, és végig is járjuk. Az itt felvetett kérdésekre is választ kaptunk majd ennek során. Csikós Sándor: Az átcsatolással kapcsolatban lenne egy meglátásom óta, mikor őrparancsnok voltam, azóta bűncselekmény van a szigeten, azonban a rendőr oda nem tud átmenni és ez mind a mi statisztikánkat rontja az. Ahogy a csobaji polgármester is leírta, hogy azokkal az emberekkel nekik kell foglalkozni, mi csak a hídon tudunk átmenni, vagy csónakkal. Közbiztonsági szempontból én mindenképpen javasolom azt, hogy adjuk át a szigetet. Körei László: Azt javaslom elfogadásra, amit a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslataként a testület számára megfogalmazott, ez egyértelmű helyzetet teremt a kérdésben. Ezt a javaslatot támogatásra javaslom. Fedor László: Biztos, hogy nem fogom támogatni, csak egy kis kiegészítést szeretnék tenni. Nemcsak a két polgármester az érintettje, hanem a Képviselő-testületek is. Gömze Sándor: A megfelelő helyről, ha megnyugtató válaszokat kapunk, ha nem megnyugtató válaszokat, akkor fogunk dönteni igennel, vagy nemmel. A pénzügyi bizottság által javasolt szövegrész, amit felolvastam, hogy bevonva az Országgyűlési képviselőt tárjuk fel ezt a problémakört Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 132/2014. (XII.23.) számú határozata A Képviselő-testület Önkormányzati tulajdonú terület átcsatolásáról Csobaj Községhez A Tiszalök 0528 hrsz-ú 64 ha 3604 m 2 területű ún. Holt-Tisza sziget Csobaj Községhez és egyúttal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyéhez történő átcsatolásához, a folyamat elindításához megbízza Gömze Sándor polgármestert, hogy Csobaj Község polgármesterével közösen járjon el kérelmük ügyében, és az információk rendelkezésre állása után dönt a Képviselő-testület az átcsatolásról. Azzal a kikötéssel, hogy az Önkormányzatnak ebből semmilyen hátránya (adóbevétel kiesés), illetve többletkiadása nem keletkezhet. Erről a határozatról értesül: Csobaj Község Önkormányzata Felelős: Gömze Sándor polgármester Határidő: folyamatos 10

11 Tárgy: (6.tsp.) Tiszalök Táncsics utca 21/b. szám alatti önkormányzati bérlakás ingatlanértékeléséről szóló tájékoztató megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Döntöttünk már arról, hogy fel kell értékelni ezt a lakóházat és azután tudunk dönteni. Ehhez tartozik a másik ingatlan. Bede-Tóth Attila: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy elég karcsú ez az értékbecslés. Akár magasabb összeg is kijöhetett volna belőle, de hivatalos értékbecslésünk van. Tudjuk, hogy milyen állapotban van ez a ház. Nem zárkózunk el az eladástól, viszont nem tehetjük ki magunkat egy olyan támadásnak, hogy a város vagyonát herdáljuk el, hogy az mögött nincs egy bizonyos fajta értékbecslés. Ez megszületett. Az elővásárlási jog az általa lakott ingatlanrészre vonatkozik, a másik részére pedig ez a Ft. Az emlékeztetőben nem szerepel, de arra a megállapodásra jutottunk a bizottsági ülésen, hogy külön-külön kínáljuk meg Koleszár Jánost az ingatlan megvásárlásával. Az értékbecslésben szereplő Ft az egyik oldalról és Ft. a másik oldalról. Ezen túlmenően kérnék szépen tőle egy írásbeli nyilatkozatot, amennyiben megfelel neki az ár, akkor megtartja-e a vásárlási jogát? Fizetési határidőt is meghatároznánk, mégpedig év végéig, mert részletfizetésnek nem látjuk értelmét, abból hasznunk nem származna. Azonban először egy nyilatkozat kell tőle, hogy hajlandó-e ezért az összegért megvásárolni az ingatlant vagy sem. Csikós Sándor: A fizetési határidővel kapcsolatban lenne egy meglátásom, mégpedig, hogy ne év vége legyen a határidő, vagyis december 31., hanem mondjuk szeptember 30-ig, hiszen ha szeptember végéig nem tudja megfizetni, akkor december végéig se. Fedor László: Természetesen nincs értelme a részletfizetésnek. Egy összegben kell neki kifizetnie. Annyi időt kell adni neki, amennyi idő alatt ez teljesíthető. Gömze Sándor: Akkor mégiscsak határozzunk meg egy új időpontot. Attól még, hogy vételi szándékai vannak, attól még tartalékait nem ismerhetjük. Részletfizetésben nem vagyunk partnerek. Mező József: Egy kiegészítést engedjetek meg. Ahogy a bizottsági ülésen is elmondtam, hatályos rendeletünk értelmében a benne lakót különböző kedvezmények illetik meg, de ez a rendelet arra az időszakra vonatkozott, amikor még a tanácsi lakásokat kínálták értékesítésre. Megjelöljük tehát a vételárat, majd a fizetési határidőt, és ha a vevő nyilatkozik vételi szándékáról, akkor eddig a határidőig ilyen kondíció van, utána az teljesen egyértelmű, hogy a rendelet-módosításban, ami a képviselő-testület elé hozunk, már az új szabályok szerepelnek. Gömze Sándor: A Táncsics u. 21/b/1. szám alatt lévő önkormányzati lakás értékét Ft-ban állapította meg az értékbecslés alapján a bizottság, míg a 21/b/2. szám alatt lévő lakás értékét Ft-ban állapította meg. A jegyző úr által tett kiegészítésekkel és a módosított határidővel állapítjuk meg az árát. Aki ezzel egyetért, kérem, az kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 11

12 A képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 133/2014.(XII. 23.) számú határozata Tiszalök, Táncsics u. 21/B. szám alatti lakások értékesítéséről Az ingatlan értékbecslés alapján a Koleszár János által lakott Tiszalök, Táncsics u. 21/B. szám alatt lévő a) jelzésű lakás vételárát Ft-ban, a b) jelzésű lakás vételárát Ft-ban határozza meg. A lakások vételáráról, annak megfizetéséről az ajánlatot tevő nyilatkozatát kéri. A vételár megfizetésének végső határideje: szeptember 30. A fizetés módja: egy összegben, átutalással Tiszalök Város Önkormányzata számlájára Tárgy: (7.tsp.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodásról szóló 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Mező József jegyző Mező József: Az előterjesztésben leírtam azokat az indokokat, amelyek alapján szükségessé válik a rendelet módosítása. Egyéb kiegészíteni valóm nincs. Fercsákné Tomán Ildikó: A bizottságunk ezt a napirendi pontot tárgyalta. Az előterjesztésben szerepel a jogszabályváltozás miatt egészül ki ez a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletünk. Egyöntetűen elfogadásra javasoltuk. Gömze Sándor: A megyei közgyűlésnek a legutóbbi ülésén láttuk a megyei hulladékgazdálkodási projektnek a 2. ütemét, ami abba az irányba mozdul el egyelőre, hogy továbbra is a szelektívgyűjtő szigeteknek a fejlesztését preferálják. Kb. 150 ilyen szelektívgyűjtő szigetre nyert forrást a szolgáltató. Ezt olyan helyekre fogják kirakni, ahol hiányt szenvednek, vagy még nincs ilyen típusú szolgáltatás. Rengeteg mindent foglal magába a projekt, mint például kb darab szelektív gyűjtő zsák megvásárlása, s ennek a lakossághoz való kijuttatása, egy olyan hulladékgyűjtő autó, mely össze is préseli a szelektív hulladékot. Kb. 3 vagy 5 olyan autó van, mely nemcsak gyűjt, de össze is présel. A hulladékgazdálkodástól ez még mindig távol áll sajnos, hiszen még mindig csak begyűjtésről, szállításról és tárolásról van szó. Ami még felmerült, egy majdani olyan műanyagokat égető műnek a megpályázása és létrehozása, mely sok-sok milliárdos fejlesztés, ami úgy égeti el, és nyer hőt ezekből a műanyagokból, hogy nagyon minimális széndioxid (káros anyag) kibocsátás keletkezik ebből. A másik kérdés pedig a szennyvíz iszap (igaz ez nem szilárd hulladék), a szennyvíz szolgáltatás kérdése. További kérdés, javaslat nem hangzott el. Aki egyetért a rendelet-módosítással, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 12

13 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 17/2014. (XII.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról szóló 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. A 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R ) 1. (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék (továbbiakban: települési hulladék) rendszeres elszállítására a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanítására és hasznosítására terjed ki. 2. A R 1. (3) bekezdés első mondatában a TSZH rövidítés helyébe: települési hulladék lép. A R a következő 8/A. -al egészül ki: 8/A.. Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, szállítása (1) Az elkülönített hulladék gyűjtését a közszolgáltató: a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal, b) hulladékgyűjtő udvarok, komposzttelepek üzemeltetésével, c) gyűjtőszigetek működtetésével, vagy ezek kombinációjával biztosítja. (2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott sárga vagy kék színű, a közszolgáltató emblémájával ellátott 120 literes hulladékgyűjtő zsákba gyűjti. (3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és fém hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőszigeteken is elhelyezheti. (4) A hulladékgyűjtő zsákban és a gyűjtőszigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben csak azok felirata szerint engedélyezett hulladék helyezhető el. 13

14 (5) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítésének minimális gyakorisága havi egy alkalom, mely gyűjtési alkalmakról a lakosságot a Közszolgáltató tájékoztatja. (6) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban is elhelyezhető a háztartásoknál keletkező elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag üveg és fém hulladék, az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék, valamint a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók - ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott hulladékféleségeket is - a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel. (7) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot az általa üzemeltetett komposztáló telepen is átveszi. (8) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási díj megfizetésével szerez jogosultságot arra, hogy a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékudvarban valamint a komposzttelepen elhelyezze. A R a következő 13/A. -al egészül ki: 13.. A hulladék elhelyezése 4. (1) E rendelet hatálya alá tartozó települési hulladék előkezelése és ártalmatlanítása kizárólag az erre a célra kijelölt létesítményben, jelenleg a Nyíregyháza és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központban (hrsz. Nyíregyháza 02354/5) /végezhető. A Közszolgáltató hulladékudvart üzemeltet: a) a 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. b) a 4400 Nyíregyháza, Kerék utca 1. (2) A zöldhulladék átvételét a közszolgáltató a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ Komposzttelepén (4400 Nyíregyháza, Szállási út 72.)/biztosítja. Ez a rendelet december 30-án lép hatályba és december 31-én hatályát veszti. 5. Tárgy: (8.tsp.) Folyószámlahitel felvételéről szóló előterjesztés véleményezése. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Ami kötelezettségünk volt az OTP felé, éven belüli hitelről van szó, azt sikeresen teljesítettük. Azonban az új évet úgy tudjuk kezdeni, ha megújítjuk biztonságból a hitelt. Csikós Sándor: Miért kellett ezt 5 évre felvenni? Gömze Sándor: Az önkormányzatoknak a konszolidációja az nem egy addig tartó folyamat, hogy tavaly és tavalyelőtt elvették a hitelállomány át az önkormányzatoknak, ahogy a miénknek is. Tehát ahhoz, hogy az adott feladatokhoz éveken keresztül a bevételi oldal sokkal 14

15 kevesebb bevételt termelt, óriási működési zavarokat kellett éveken keresztül. 10 millió Ft helyi adó van kint, ami ha befolyt volna, akkor jogos lenne a kérdés, hogy miért vettük fel? 2016-ra úgy tudjunk átfordulni, hogy egy Ft kifizetetlen számla ne legyen. Cserés Judit: A bizottsági ülésen elmondták, hogy ez egy rendelkezésre álló hitelkeret, amelyet július közepétől vettünk igénybe. Addig nem volt szükségünk rá, júniusban volt olyan közüzemi számla, mely indokolttá tette ezt a lépést. Szeptemberben szintén visszatörlesztettük nullára, oly annyira, hogy a keretet 10 millióra vissza is csökkentettük. Október végére jött az előző évi visszafizetési kötelezettség, melyet a Magyar Állam Kincstár egy az egyben vissza is vett tőlünk. Ez volt az első olyan évünk, amikor minimális szükségünk volt rá. De ezt a rendelkezésre állási szerződést kell, hogy megkössük, hogy legyen vésztartalék. Mező József: Vannak olyan helyzetek, amikor a zavartalan működés érdekében meg kell tennünk ezt a lépést. Ez jelenti gyakorlatilag azt a biztonsági hátteret, amiről az előbb a pénzügyi irodavezető szólt. Érdekesség kép hagy mondjam el, hogy kétszer kaptunk egyhavi 4,5 millió Ft-os közvilágítási számlát. Ez olyan nagy összeg lenne, melyből 2 millió 157 ezer Ft rejtélyes rendszerhasználati díj, amire még nem tudtak választ adni. Ha ez továbbra is így fog menni, akkor el kell azon gondolkoznunk, hogyan fogjuk tudni csökkenteni ezt az összeget (Pl: kikapcsoljuk a világítótesteket stb.) Ez csak egy tétel. Ez a rendelkezésre állás ahhoz kell nekünk, hogy a város megfelelően működni tudjon. Gömze Sándor: Ez teljesen érthetetlen és már a második levélre sem kaptunk megfelelő választ arra, hogy lehet az, hogy az előző évek átlagát tekintve kb millió Ft volt a közvilágítás, ez évben pedig 40 milliót kellene kifizetnünk. Az okot azonban azóta se tudjuk, pedig nincs több világítótest, s nem is világít többet. Valószínű, hogy náluk történhetett valami a rendszerben. Már kivizsgálást is ígértek ezzel kapcsolatban. Már 20 milliót kifizettünk, ami máris több mint az évek átlaga. További kérdés, javaslat nem hangzott el. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 134/2014. (XII. 23.) számú határozata A Képviselő Testület OTP Banktól folyószámlahitel folyósítására határozat Tiszalök Város Önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak kezelésére az alábbiakban meghatározottak szerint folyószámla-hitelkeret igénybevételét határozza el: 1.) Az igényelt hitelkeret összege: ) A hitelkeret igénybevételének időpontja: ) A hitelkeret visszafizetésének időpontja: ) A hitel fedezeteként a Képviselőtestület az alábbi biztosítékokat ajánlja fel: 15

16 - jelzálogjogot biztosít az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő 1013/2,1305/1,1347/1, 848/3 hrsz-ú, belterületi ingatlanon A Képviselőtestület hozzájárul és visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján az esedékesség váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a központi támogatások elkülönítésére szolgáló számlájáról, illetve a helyi adó és gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az OTP Bank Nyrt. átvezesse. 5.) A Képviselőtestület nyilatkozik, hogy az igényelt hitel a Stabilitási törvény szerinti likvid hitelnek minősül, így nem szükséges a hitel felvételéhez a Kormány hozzájárulása. 6.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés évében az éves költségvetésbe a hitel törlesztését és a hiteldíjak megfizetését tervezi és jóváhagyja. 7.) A Képviselőtestület felhatalmazza Gömze Sándor polgármestert a folyószámla-hitelkeret szerződés aláírására és az abban foglalt feltételek elfogadására. Felelős: Cserés Judit pénzügyi irodavezető Határidő: a szerződés előkészítésére január 04. Kérdés, hozzászólás a napirendekkel kapcsolatban nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 11:50-kor bezárta. K.m.f. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 16

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. augusztus 25-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-14/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 25-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEr JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE CíMZETES FŐJEGYZ E TÉR l. Ügyiratszám: 79.613/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Iktató szám: 78/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői óvodavezetői

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

{/.D. szám ú előterjesztés

{/.D. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere {/.D. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-7/2007. Üi.: dr. Tábith Andrea Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: A Képviselő-testületből távol vannak: Hivatalból jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2015.(IV.02.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben