ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexben foglaltakat Jóváhagyta: I/5/2015.(01.28.) sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatályba lépésének idıpontja: február 1.

2 Tartalom I. Általános rendelkezések Általános adatok Az üzletszabályzat célja és hatálya Fogalommagyarázat Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az üzletszabályzat módosítása... 5 II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolat A képviseletre vonatkozó rendelkezések A kapcsolattartás szabályai Díjak, jutalékok, költségek Takarékszövetkezet felelıssége Jogviták rendezése Üzleti titok, banktitok Információ az ügyfélrıl III. A megbízások általános szabályai Ügyfél azonosítás és egyéb kötelezettségek Megbízások benyújtása és teljesítése Fizetések teljesítésének helye, ideje Biztosítékok IV. Üzleti szolgáltatások Számlavezetés Betételhelyezés Hitel és kölcsönügylet általános szabályai Folyószámla hitel Készpénz ellátási tevékenység Pénztárszolgálat Bankkártya Távolról hozzáférést biztosító fizetési eszközök (InternetBank) Bankszünnap Kiszervezés Hatályba léptetı rendelkezések

3 I. Általános rendelkezések 1. Általános adatok 1.1. A hitelintézet neve: Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 1.2. A hitelintézet székhelye: Kiszombor, József A. u A hitelintézet kirendeltségei: 1. sz. Kirendeltség Kiszombor, József A. u sz. Kirendeltség Földeák, Szent László tér 8/a sz. Kirendeltség Maroslele, Szabadság tér sz. Kirendeltség Makó, Úri u Cégjegyzékszáma: Cg / / 1.5. Tevékenységi engedély száma és dátuma: 287/1995. BAF. ezt módosította 798/1997/F számú ÁPTF határozat 1.6. Kezesség és bankgarancia vállalás engedély száma: Ügyféllel való kapcsolattartás elérhetıségek: postai levelezési cím: 6775 Kiszombor, József Attila utca 1. telefonszám: +36/ telefax szám: +36/ cím: 3

4 2. Az üzletszabályzat célja és hatálya 2.1. Az Üzletszabályzat célja, hogy az Ügyfél és a Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) között létrejött jogügylet minden tekintetben egyértelmően meghatározott legyen Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni mindazon estekben, amikor a felek ettıl eltérıen nem állapodnak meg, illetıleg jogszabály eltérı, vagy kötelezı rendelkezést nem tartalmaz. A szabályzat hatálya a takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos tevékenységre terjed ki Az Üzletszabályzat az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó általános feltételeket tartalmazza. A különös feltételeket az egyes üzletági szabályzatok rendelkezései részletesen szabályozzák. A takarékszövetkezet és az ügyfelei között létrejövı jogviszony tartalmát a felek által megkötött szerzıdések határozzák meg. A Polgári törvénykönyv és a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban Hpt.) rendelkezéseit kell alkalmazni mindazokban az esetekben, amikor a felek a szerzıdésben eltérıen nem állapodtak meg és az Üzletszabályzat sem tartalmaz rendelkezést. 3. Fogalommagyarázat Az üzletszabályzat alkalmazásában: Felek: a Takarékszövetkezet és az Ügyfél. Ügyfél: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, vagy természetes személy (magánszemély), akinek a Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatást, kiegészítı pénzügyi szolgáltatást nyújt. Pénzügyi szolgáltatás: a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban Hpt.) 3. (1) bekezdés szerinti alábbi tevékenységek üzletszerő végzése forintban, illetıleg devizában, valutában: a) betét győjtése és más visszafizetendı pénzeszköz saját tıkét meghaladó mértékő nyilvánosságtól történı elfogadása; b) hitel és pénzkölcsön nyújtása; c) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; d) pénzügyi szolgáltatás közvetítése ; Kiegészítı pénzügyi szolgáltatás: a Hpt. 3. (2) bekezdés szerinti alábbi tevékenységek üzletszerő végzése forintban, illetve devizában: a) pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon. 4

5 A Takarékszövetkezet tevékenységi körébe tartozik olyan eseti, illetıleg meghatározott idıtartam alatt végezhetı pénzintézeti tevékenység is, amelyet az MNB (a továbbiakban: Felügyelet) egyedi kérelem alapján a Takarékszövetkezet részére meghatározott jogügyletre és határozott idıtartamra engedélyez. 4. Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Általános Üzletszabályzat az üzletági szabályzatokkal együtt nyilvános, az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló kirendeltségi helyiségekben megtekinthetı és az Ügyfele kérésére azt a Takarékszövetkezet díjtalanul megküldi. Ha jogszabály így rendelkezik, a Takarékszövetkezet a szerzıdés megkötésével egyidejőleg az Üzletszabályzatot az Ügyfélnek átadja, vagy más formában közvetlenül hozzáférhetıvé teszi. A szerzıdéses kapcsolat létesítésének elıfeltétele, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot elfogadja. Az Üzletszabályzat elfogadását az Ügyfélnek a szerzıdésbe foglalt ezirányú nyilatkozata jelenti. 5. Az üzletszabályzat módosítása 5.1. A Takarékszövetkezet amennyiben a módosítás lehetıségét az Ügyféllel kötött szerzıdésben rögzítették jogosult, az Általános Üzletszabályzatát módosítani tevékenységi körének változása (pl. új szolgáltatás bevezetése), meglévı szolgáltatásai Ügyfél számára kedvezı módosulása (pl. online elérhetıség biztosítása, egyszerősödı ügyintézés) esetén. A Takarékszövetkezet köteles érvényesíteni a pénzintézeti tevékenységet befolyásoló jogszabályi változásokat, ennek megfelelıen az Ügyfelet kedvezıtlenül érintı változtatások Ügyfél részére történı rendelkezésre bocsátása és annak Ügyfél általi elfogadása esetén - módosíthatja az érvényes szerzıdésekben alkalmazott rendelkezéseket. A Takarékszövetkezet ha a szerzıdés erre vonatkozó kikötést tartalmaz, jogosult egyoldalúan változtatni az alkalmazott kamatlábakat a változás idıpontját követı idıtartamra, amennyiben a szerzıdést a Felek változó kamatlábra kötötték A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat és azzal együtt a szolgáltatási feltételek ügyfél számára kedvezıtlen módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelızı 60 nappal köteles ügyfeleit értesíteni. A módosítás csak az Ügyfél hozzájárulásával, és csak a jövıre vonatkozóan léphet hatályba. A referencia-kamathoz és referencia-árfolyamhoz kötött kamat, illetve árfolyam egyoldalú módosításának feltételeit az Ügyféllel kötött szerzıdés tartalmazza Az egyes üzletági szabályzatok kamatot, díjat érintı módosítását, a módosítás hatálybalépését 60 nappal megelızıen, a Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY-ben teszi közzé, illetve amennyiben a vonatkozó jogszabály ezt elıírja közvetlenül papíron vagy tartós adathordozón - értesíti Ügyfeleit a változásról. 5

6 II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 6. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolat 6.1. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél üzleti kapcsolataikban kölcsönös együttmőködésre vállalnak kötelezettséget. Ennek megfelelıen a közöttük létrejött ügylet szempontjából lényeges körülményekrıl, változásokról haladéktalanul értesítik egymást. Egymáshoz intézett megkeresésekre késedelem nélkül (5 munkanapon belül) válaszolnak. Kötelesek továbbá egymás figyelmét felhívni az esetleges tévedésekre, mulasztásokra A Takarékszövetkezet köteles értesíteni az Ügyfelet az Ügyféllel kapcsolatban álló részlegének, fiókjának címváltozásáról Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezetet haladéktalanul értesíteni a személyét, jogi státuszát, elnevezését, címét, jegyzett tıkéjének mértékét, képviselıjének személyét érintı változásokról, illetve arról a tényrıl, amit jogszabály kötelezıen elıír. Köteles megadni az adott megbízással összefüggı olyan adatot, amely a Takarékszövetkezet döntéséhez szükséges (pl. KHR-re vonatkozó információt, munkahelyre, fizetésre vonatkozó adatokat hitel igénylésekor). A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredı esetleges kárért (hiányos, vagy valótlan adatok miatt a hitelkérelem elutasítása) az Ügyfél felel A Takarékszövetkezet az ügyfél részére szóló értesítéseit az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelıen vagy a Takarékszövetkezet hivatali helyiségeiben adja át, vagy az ügyfél által megadott címre, ennek hiányában az általa ismert címre küldi. A megadott cím és név pontatlansága, nem bejelentett változása miatti késedelembıl eredı kárért, illetve a Takarékszövetkezeten kívül álló okból bekövetkezett kézbesítési késedelemért a Takarékszövetkezet nem felel Az Ügyfelet terheli a Takarékszövetkezet felé a tájékoztatási kötelezettség, ha valamely a Takarékszövetkezettıl várt, fizetési megbízások teljesítésére, vagy pénzösszegek átvételére vonatkozó értesítés nem érkezett meg idıben. A kötelezettség elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik Az Ügyfél részére szóló iratokat a Takarékszövetkezet nem köteles ajánlottan, vagy tértivevénnyel postára adni. Ha az eredeti irat másolata, vagy a kézjeggyel ellátott példány, illetve az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék a Takarékszövetkezet birtokában van, ellenkezı bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni. Értékpapírok, szerzıdési okmányok, üzleti tervek személyes jellegükbıl adódóan ajánlott küldeményként, illetıleg tértivevénnyel küldhetık a címzettnek. Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 30 napon belül nem érkezik válasz vagy kifogás A Takarékszövetkezet az ügyfél költségére és veszélyére a tıle elvárható gondossággal továbbítja a bankjegyet, értékpapírt, egyéb értéket képviselı okmányokat, küldeményeket. 6

7 6.8. A Takarékszövetkezet a postai küldeményt a postára adástól számítva, belföldi cím esetén 3, európai cím esetén 10, Európán kívüli cím esetén 20 munkanap eltelte esetén (szokásos postai idı) kézbesítettnek tekinti Ha a Takarékszövetkezet közleménye az Ügyfelek széles körét érinti, az értesítés az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségben történı kifüggesztés útján is történhet A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Ügyfél fizetési számláját vezetik, illetve ahol a Felek a szerzıdést kötötték, vagy amelyet a Takarékszövetkezet erre a célra megadott az Ügyfél részére. Írásos küldemények Takarékszövetkezethez történı beérkezésére vonatkozóan a Takarékszövetkezet nyilvántartása irányadó. Az Ügyfél kérésére a Takarékszövetkezet igazolást ad a küldemény átvételérıl A betétesek tájékoztatása A hitelintézet köteles az Alappal kapcsolatos, a betétest érintı lényeges kérdésekrıl, így különösen az Alap által biztosított betéttípusokról, a biztosítás mértékérıl, továbbá a betétek befagyása, illetve a hitelintézet felszámolása esetén (az Alap által fizetett kártalanítás mértéke a Hpt.-ben meghatározott összeghatárig kártalanítási kifizetés feltételeirıl, valamint a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárásról a betétest közérthetı formában tájékoztatni Idıszakos tájékoztatás Folyamatos szerzıdések (betétösszegek ismétlıdı lekötésére szóló szerzıdés) esetében a pénzügyi intézmény köteles az ügyfél részére a) legalább évente egy alkalommal, valamint b) a szerzıdés lejártakor egyértelmő, közérthetı és teljes körő írásbeli kimutatást (kivonatot) küldeni. A számláról megküldött kimutatást az üzletszabályzat vagy szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában elfogadottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél a kézbesítéstıl számított hatvan napon belül írásban nem emelt kifogást, ez nem érinti a követelés érvényesíthetıségét. Az Ügyfél saját költségére a kérést megelızı öt évben végrehajtott egyedi ügyletekrıl kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a pénzügyi intézmény legkésıbb kilencven napon belül köteles az Ügyfélnek írásban megküldeni. A pénzforgalmi vagy fizetési számláról ügyfélforgalmi értesítı adásának módját, rendszerességét a pénzforgalommal kapcsolatos jogszabályok tartalmazzák. 7. A képviseletre vonatkozó rendelkezések 7.1. A Takarékszövetkezet jogosult meggyızıdni az Ügyfél, illetıleg képviselıje személyazonosságáról, a képviselı tekintetében pedig a képviseleti jogosultságról is. E célból kérheti, hogy az Ügyfél, vagy képviselıje személyazonosságát, illetıleg képviseleti jogosultságát megfelelıen a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban Pmt.) meghatározott okmányokkal és módon igazolja. 7

8 7.2. A Takarékszövetkezet a hozzá bejelentett képviselıket mindaddig az Üzletfél képviseletére jogosultaknak tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló értesítés a Takarékszövetkezet megfelelı szervéhez be nem érkezik A Takarékszövetkezet az Ügyfél írásos rendelkezésein jogosult az aláírás azonosságát vizsgálni az erre rendszeresített őrlapon (aláírás-nyilvántartó karton) bejelentett aláírás minta alapján. Ha a rendelkezés nem a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon van aláírva, azt a Takarékszövetkezet jogosult az ok megjelölésével visszaküldeni a benyújtónak, illetve megtagadja a fizetést. A Takarékszövetkezet nem felel az elvárható gondossággal folytatott vizsgálat során sem felismerhetı hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért A Takarékszövetkezet a pénzügyletek speciális jellege, valamint Ügyfelei érdekeinek védelme céljából jogosult Ügyfeleinél a meghatalmazás közokiratba foglalását elıírni, illetve a Polgári Perrendtartás 196. (1) c) és d) pontjaiban rögzített feltételeknek megfelelı magánokiratot kérni az adott ügyletnek megfelelı formában és tartalommal Külföldön kiállított okirat esetében a Takarékszövetkezet megkövetelheti, hogy az hiteles legyen, és azt az Ügyfél az Országos Fordító és Fordításhitelesítı Irodával vagy az adott nyelvre vonatkozó engedéllyel rendelkezı közjegyzıvel lefordíttassa. Az okirat hitelességéhez a Takarékszövetkezet megkövetelheti, hogy azt a kiállítás helye szerinti külképviseleti hatóság hitelesítse, vagy felülhitelesítse A Takarékszövetkezet kirendeltségeiben dolgozó alkalmazottak az ügyleti megbízás vonatkozásában a Takarékszövetkezet képviselıjének tekintendık. A Takarékszövetkezet kirendeltségeiben a Takarékszövetkezet képviseletében eljáró munkatársak aláírás mintáit az Ügyfél kérésére betekintésre, rendelkezésre kell bocsátani. 7.7 Írásbeliség Mind a Hitelintézet, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értékesítéseket, megbízásokat, valamint szerzıdéseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerısíteni. A Hitelintézet és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolatok során keletkezı kötelezettségek teljesítésének helye a Hitelintézet adott ügyben ügyintézésre illetékes egysége, illetve a Hitelintézet megbízásából eljáró, a Hitelintézettel szerzıdéses kapcsolatban álló partnerek üzlethelyisége. A Hitelintézetnél vezetett számlák tekintetében a Hitelintézet javára történı teljesítés idıpontja az a nap, amikor a Hitelintézet az Ügyfél számláját megterheli. Ha az Ügyfél számláját nem a Hitelintézet vezeti, a teljesítés idıpontja az a nap, amelyen amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve a beszedési megbízás jogosultjának pénzforgalmi számláján vagy lakossági bankszámláján jóváírják. A Hitelintézetnél készpénzben teljesített fizetés esetén a teljesítés idıpontja az a nap, amelyen az összeget - a Hitelintézet által meghatározott idıpontig - a Hitelintézet egységeiben mıködı pénztárban a pénztáros átvette, illetve a Hitelintézet megbízásából eljáró, a Hitelintézettel szerzıdéses kapcsolatban álló partnerek pénztáránál az Ügyfél pénzforgalmi számlájának/lakossági bankszámlájának javára befizették. A Hitelintézet fizetési kötelezettsége teljesítésének idıpontja az a nap, amelyen a Hitelintézet számláját megterhelték. 8

9 Ha a fizetési teljesítés idıpontja munkaszüneti napra esik - és jogszabály vagy szerzıdés másként nem rendelkezik-, a teljesítés napja az azt követı elsı banki könyvelési nap. 8. A kapcsolattartás szabályai 8.1. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolattartás személyesen, telefonon, telefaxon, levélben, vagy a Takarékszövetkezet által elfogadott elektronikus kommunikációs eszköz segítségével történik. Eltérı írásbeli megállapodás hiányában a tájékoztatás nyelve a magyar A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerzıdéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, illetıleg írásban megerısíteni A telefax segítségével, illetve elektronikus formában adott megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet az üzletfél írásbeli megerısítéséig függıben tartja Telefonon, vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél kárfelelıssége mellett azonnal köteles jelezni a közlés és visszaigazolása közötti eltérést. Az Ügyfelet terheli a kárfelelısség, ha a Takarékszövetkezet az Ügyfél külön kérésére az írásos megerısítés elıtt teljesít rendelkezést A telefaxon érkezı megbízás, közlemény, stb. amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik teljes értékő írásos közlésnek tekintendı. A Takarékszövetkezet az Ügyfél telefaxon adott megbízásait (utasításait) csak abban az esetben teljesíti, ha erre vonatkozóan elızetesen írásban megállapodott az Ügyféllel. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás speciális technikai, biztonsági és felelısségi feltételeit. 9. Díjak, jutalékok, költségek 9.1. Az Ügyfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, díjat és egyéb fizetési kötelezettséget (pl. más pénzintézetek által a közremőködésért felszámolt költségek hatósági eljárás költségei, illetékek) teljesít. A Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért felszámított kamat, jutalék, díj költség mértékét az Ügyféllel kötött szerzıdés, a szerzıdést kiegészítı egyes ügyletekre vonatkozó Üzletszabályzat, hirdetmény, vagy jogszabály állapítja meg Az egyes szerzıdésekben megállapított kamat, jutalék, díj megváltoztatásának feltételeit a szerzıdés, a szerzıdést kiegészítı egyes ügyletekre vonatkozó üzletszabályzat, hirdetmény, vagy jogszabály is tartalmazhatja. Ebben az esetben a feltételek változásának idıpontjában a kamat, jutalék, díj, költség szerzıdésmódosítás nélkül is megfelelıen változik A kamatot, díjat, vagy költséget érintı, egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezıtlen módosítást referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal (fogyasztó vagy mikrovállalkozás által kötött hitel- és kölcsönszerzıdés esetén), illetve 15 nappal (egyéb szerzıdések) 9

10 Hirdetményben közzé kell tenni. Amennyiben a vonatkozó jogszabály azt elıírja, a módosításról az érintett Ügyfeleket legkésıbb a módosítás hatályba lépését 60, illetve 15 nappal megelızıen postai úton, vagy más, a szerzıdésben meghatározott közvetlen módon is értesíteni kell A kamat, díj, vagy költség Ügyfél számára kedvezıtlen módosítása esetén referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével az Ügyfél a módosítás hatályba lépése elıtt jogosult a szerzıdés díjmentes felmondására. A felmondásnak legkésıbb a módosítás hatályba lépését megelızı napon a Takarékszövetkezethez be kell érkeznie Amennyiben az Ügyfél a módosításról a Hirdetmény hatályba lépését megelızıen írásban nem nyilatkozik arról, hogy a módosítást nem fogadja el, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. A módosítás hatályba lépése elıtti napig az ügyfél jogosult a módosítással érintett szerzıdést azonnali hatállyal felmondani díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségtıl mentesen. A szerzıdésnek az ügyfél általi azonnali hatállyal történı felmondása is együtt jár a fennálló tartozás haladéktalan teljesítési kötelezettségével A Takarékszövetkezet a számlatulajdonos Ügyfél rendelkezése nélkül is megterhelheti a számlatulajdonos bármely számláját, betétjét a pénzügyi szolgáltatási tevékenysége körében keletkezett esedékessé vált követeléseivel. Amennyiben az Ügyfél a Takarékszövetkezettel szembeni bármely jogcímen keletkezı, illetve fennálló fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, úgy a Takarékszövetkezetnek jogában áll az Ügyfél vele szembeni számlavezetésre, vagy betétre vonatkozó szolgáltatásból eredı követelését a az Ügyfél külön elızetes értesítése nélkül beszámítás útján kielégíteni A Takarékszövetkezet a beszámítási jog érvényesítésérıl az Ügyfelet utólag írásban tájékoztatja A Takarékszövetkezet a kamatot, a rendelkezésre tartási jutalékot és más, idıtartamhoz kötött díjat, ha a szerzıdés másként nem rendelkezik a következı módon számolja el: tıke x kamatláb x naptári napok száma 360 x 100 ahol az évi napok száma 360, a hónap napjainak száma A Takarékszövetkezet által a megbízás teljesítése során igénybevett belföldi és külföldi közremőködı hitelintézetek által felszámított költségek az ügyfelet terhelik. 10. A hitelszerzıdés feltételei és annak változása 10.1 A hitelezı a törvényben meghatározott kivétellel fogyasztónak nem nyújthat olyan hitelt, amelynek teljes hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét Hitelkártya-szerzıdéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó, továbbá kézizálog fedezete mellett nyújtott hitelek esetében a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét A mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjármővet) megvásárlásához és szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott hitelek (áruhitelek) esetében, amennyiben a hitel folyósítása közvetlenül az áruhitellel érintett termek 10

11 értékesítıjének, illetve a szolgáltatás nyújtójának történik, a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértéket. A fentiek alkalmazásában az érintett naptári felevet megelızı hónap elsı napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idıtartamára A fogyasztó számára hátrányosan kizárólag a hitelszerzıdésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, feltéve hogy a törvény ezt lehetıvé teszi, és a felek ezt a szerzıdésben kifejezetten kikötöttek. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, a fogyasztó számara hátrányosan nem módosítható. Az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejáratát megelızı 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével kell megállapítani Az egyoldalú módosítás jogát a hitelezı a szerzıdésben az e törvényben meghatározott követelményeknek megfelelıen rögzített feltételek szerint jogosult gyakorolni. Semmis az a szerzıdéses kikötés, amely a szerzıdés egyoldalú módosítására vonatkozóan e törvényben meghatározott követelményeknek nem felel meg. Ha a hitelszerzıdés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetıvé, a hitelezınek ezt a szerzıdéses kötelezettsége részeként a fogyasztó javára érvényesíteni kell. Ha törvény eltérıen nem rendelkezik, a szerzıdés (1) bekezdés szerinti egyoldalú módosításáról annak hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal kell értesíteni a fogyasztót, a törvényben meghatározott módon A hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelszerzıdés feltételeinek egyoldalú módosítása eseten a fogyasztó a szerzıdést 30 napos határidıvel költség- és díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerzıdést határozott idıre kötöttek. A felmondás akkor érvényes, ha a fogyasztó a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés idıpontjáig felszámítható szerzıdés szerinti hitelkamatait a felmondási határidı leteltéig a hitelezınek visszafizeti A legfeljebb 3 éves futamidejő hitel annak teljes futamidejére a hitelszerzıdésben meghatározott a) fix kamatozással, vagy b) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral nyújtható, és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számara hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 evet meghaladó futamidejő hitel a szerzıdésben meghatározott, a) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral, b) legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy c) fix kamatozással nyújtható. A (2) bekezdés szerinti hitel utolsó kamatperiódusának idıtartama 3 évnél rövidebb is lehet A hitel kamatfeltételeinek módosítása eseten a hitelezı a 10.9 pontban meghatározott kivétellel a kamatperiódus lejáratát megelızı legalább 90 nappal köteles tájékoztatni a fogyasztót a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékérıl, b) a módosítást követıen fizetendı törlesztırészletek várható összegérıl, és ha ennek kapcsán a törlesztırészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényérıl. A kamaton kívüli díj vagy költség módosítása eseten 10.9 pont szerinti kivétellel a módosítás hatálybalépését megelızı legalább 30 nappal kell a fogyasztóval közölni a 11

12 módosítás tényét, a díj vagy költség új mértéket és az (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást Állami kamattámogatással nyújtott hitel eseten a hitelkamatot, díjat vagy költséget érintı módosítást a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 15 nappal hirdetményben kell közzétenni. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat eseten a felek a hitelszerzıdésben megállapodhatnak arról, hogy a hitelezı a fogyasztót rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számara nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. 11. A hitelszerzıdés felmondására vonatkozó egyéb rendelkezések 11.1 Ha a hitelszerzıdésben meghatározott kamatperiódus lejárta után a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az újabb kamatperiódusban a fogyasztóra hátrányosan változik, a fogyasztó a hitelszerzıdés költség- és díjmentes felmondásara jogosult Az (1) bekezdés szerinti felmondást a fogyasztónak a kamatperiódus lejártat megelızı 60 nappal kell közölnie a hitelezıvel, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy a fogyasztó a fennálló tartozását legkésıbb a kamatperiódus utolsó napján a hitelezı részére teljesítse A hitelszerzıdés felmondását megelızıen a hitelezı a fogyasztónak, a kezesnek és a személyes adósnak nem minısülı zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja a fogyasztó, a kezes, illetve a zálogkötelezett figyelmet a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendı kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés eseten teljesítendı további kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása eseten a várható jogkövetkezményekre A hitelezı a hitelszerzıdés felmondását a fogyasztónak, a kezesnek és a személyes adósnak nem minısülı zálogkötelezettnek megküldi, ennek igazolása a hitelezıt terheli Jelzáloghitel-szerzıdés felmondását megelızıen a hitelezı a 11.1 pontban meghatározott írásbeli fizetési felszólítással és tájékoztatással egyidejőleg köteles a fogyasztónak bemutatni a fogyasztó által a szerzıdés megkötésétıl kezdıdıen egyes évekre összesítve, de a fogyasztó külön kérésére havi bontásban is teljesített törlesztı részletek, a visszafizetett tıkeösszeg, az elszámolt kamat, késedelmi kamat és egyéb költségek, továbbá a tıkésített kamat és a fennálló tartozás alakulását A lakáscélú hitelszerzıdés esetében a szerzıdés felmondását követı kilencvenedik nap eltelte után a pénzügyi intézmény a fogyasztó nem teljesítése miatt a felmondás napját megelızı napon érvényes ügyleti kamatot, költséget és díjat meghaladó mértékő késedelmi kamatot, költséget és díjat nem számíthat fel. Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása a) Az ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történı átsorolása a hitelezı vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelı eszközminısítési szabályzata, vagy belsı adósminısítési szabályzata alapján különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetıképességi stabilitásában bekövetkezı változásokra, ha azt az új kockázati kategóriába történı átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. b) A hitelezı vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelı eszközminısítési szabályzata, vagy hitelezı belsı adósminısítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. 12

13 c) A hitelezık vállalják, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesítenek kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerzıdési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. d) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. A Takarékszövetkezet vállalja, hogy kamaton kívüli, a hitelhez kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emel. A jelzálog-hitel szerzıdéseknél a fogyasztó által fizetendı kamat és a referenciakamat különbségét (a felárat) a pénzügyi intézmény egyoldalúan a fogyasztó számára kedvezıtlenül kizárólag akkor módosíthatja, ha a) a fogyasztó egy havi törlesztırészlettel negyvenöt napot meghaladó fizetési késedelembe esik vagy b) a fogyasztó a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött, a pénzügyi intézményre engedményezett vagyonbiztosítást a pénzügyi szolgáltató postai úton vagy más, a szerzıdésben meghatározott közvetlen módon történı értesítése ellenére legalább 2 hónapon keresztül nem fizeti. A Takarékszövetkezet az elızıekben meghatározott feltételek változásának felárra gyakorolt hatását belsı szabályzatában rögzíti. A Takarékszövetkezet vállalja, hogy az elızıekben ismertetett ok-lista mellett vis maior események hirtelen bekövetkezı nagyfokú pénz- és tıkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosítanak egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. A Takarékszövetkezet vállalja továbbá, hogy ilyen intézkedés alkalmazását az MNB egyidejő tájékoztatása mellett a nyilvánosságra hozza. A fogyasztókkal kötött szerzıdések esetén kamatot, díjat vagy költséget érintı, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezıtlen módosítást - referencia-kamatlábhoz kötött kamatnál a referenciakamatláb változásából eredı kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével - a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább hatvan nappal hirdetményben közzé kell tenni. A módosításról és a módosítást követıen várhatóan fizetendı törlesztırészletrıl - referencia-kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia-kamatláb változásából eredı kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével - az érintett ügyfeleket postai úton vagy más, a szerzıdésben meghatározott tartós adathordozón értesíteni kell. A közvetlen értesítés feladási idıpontjának legalább 60 nappal meg kell elıznie a módosítás hatálybalépését. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a felek az elızıekben részletezettektıl eltérıen a hitelszerzıdésben megállapodhatnak arról, hogy a hitelezı a fogyasztót rendszeresen honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. Az Állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön esetén kamatot, díjat vagy költséget érintı, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezıtlen módosítást a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 15 nappal hirdetményben közzé kell tenni. 13

14 A fogyasztókkal kötött szerzıdéseknél a kamat, díj vagy költség ügyfél számára kedvezıtlen egyoldalú módosítása esetén - referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a referenciakamatláb változásából eredı kamatváltozás kivételével - az ügyfél a módosítás hatálybalépése elıtt jogosult a szerzıdés díjmentes felmondására. A fogyasztókkal kötött szerzıdéseken kívüli szerzıdések esetén kamatot, díjat vagy egyéb szerzıdési feltételt csak akkor lehet egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezıtlenül módosítani, ha a szerzıdés ezt a pénzügyi intézmény számára - külön pontban - egyértelmően meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére lehetıvé teszi. A szerzıdés kamatot, díjat érintı - az ügyfél számára kedvezıtlen - módosítását a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelızıen, hirdetményben közzé kell tenni. Szerzıdés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerzıdésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezıtlenül nem módosítható. Az ügyfél a Takarékszövetkezettıl a kamat-, díj- vagy költségelem változásának mértékérıl, a módosítás okairól tájékoztatást kérhet. A Takarékszövetkezet az ügyfél számára nem kedvezıtlenül egyoldalúan módosíthatja az ügyféllel kötött szerzıdés feltételeit. A módosítás az ügyfél részérıl elfogadottnak minısül, ha a Hirdetmény hatályba lépését megelızıen írásban nem értesíti a Takarékszövetkezetet arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatályba lépése elıtti napig az ügyfél jogosult a módosítással érintett szerzıdést azonnali hatállyal felmondani díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségtıl mentesen. A szerzıdésnek az ügyfél általi azonnali hatállyal történı felmondása is együtt jár a fennálló tartozás haladéktalan teljesítési kötelezettségével A kamat, jutalék, díj és költség ha jogszabály, a szerzıdés, hirdetmény, vagy üzletági üzletszabályzat eltérıen nem rendelkezik utólag h a v o n t a esedékes. Ha a szerzıdés bármely ok miatt hó közben jár le, vagy szőnik meg, az esedékesség ebben az idıpontban bekövetkezik Elállási jog A fogyasztó a hitelszerzıdéstıl a szerzıdéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerzıdéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerzıdést, ha a hitelt már folyósították. Az elállási (felmondási) jogot határidıben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát az elızıekben meghatározott határidı lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a hitelezınek elküldi. A fogyasztó az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követıen haladéktalanul, de legkésıbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának idıpontjától a visszafizetés idıpontjáig felszámítható, a szerzıdés szerint megállapított hitelkamatot a hitelezınek visszafizetni. 12. Takarékszövetkezet felelıssége 14

15 12.1. A Takarékszövetkezet a banküzleti tevékenysége és a szerzıdések teljesítése során mindenkor az Ügyfél érdekeinek az adott körülmények között a lehetı legteljesebb figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Takarékszövetkezet köteles megtéríteni az Ügyfélnek okozott kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erıhatalom (vis maior), hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be A Takarékszövetkezet nem vállal felelısséget a megbízások teljesítésébe bekapcsolt hitelintézetekért akkor sem, ha azokat nem Ügyfele megbízásából, de Ügyfele megbízásának végrehajtása érdekében vont bele a lebonyolításba Nem vállal felelısséget továbbá a posta, a futárszolgálat mulasztásaiért, az okmányok továbbítása során azok esetleges elvesztéséért, késedelmes kézbesítéséért. Nem felel a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal sem felismerhetı hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért. A továbbítás céljából átvett okmányokat csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelel-e a megbízásban foglaltaknak. Nem felel azonban az okmányok, aláírások valódiságáért, jogi tartalmáért, az idıközi módosításaiért A Takarékszövetkezet okmányok kiszolgáltatása, illetve fizetés esetén annak teljesít, akit igazoló papírjainak megvizsgálása alapján a fizetés illetve okmányok elfogadására jogosultnak tart. A tıle elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság vagy meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért nem felel A Takarékszövetkezet felelısségének korlátozása az általános elvárhatóság szintjére nem érinti azt a felelısséget, amelyet a Ptk. szerint szerzıdésben érvényesen kizárni nem lehet. 13. Jogviták rendezése A felek a közöttük keletkezı vitás kérdéseket lehetıség szerint közös megegyezéssel rendezik. Ha ez nem lehetséges, akkor a Békéltetı Testülethez, a Pénzügyi Békéltetı Testülethez és a Takarékszövetkezet felügyeleti szervéhez, az MNB-hez, továbbá bármelyik fél a Takarékszövetkezet székhelye szerint illetékes Makó Városi Bírósághoz fordulhat. A Takarékszövetkezet ellen a Polgári Perrendtartás szabályai szerint lehet pert indítani A Takarékszövetkezet köteles a hozzá közvetlenül (írásban postai úton vagy ügyfélfogadási idıben a Takarékszövetkezet bármelyik kirendeltségénél személyesen) benyújtott panaszüggyel érdemben foglalkozni, illetve a Felügyelettıl továbbított írásos bejelentést 30 napon belül érdemben kivizsgálni és annak eredményérıl az ügyfelet és a Felügyeletet tájékoztatni. A Takarékszövetkezet panasz kezelésére részletesen a Fogyasztóvédelemrıl és a panaszok intézésérıl szóló szabályzata rendelkezik, annak elıírásai érvényesek. 14. Üzleti titok, banktitok 15

16 14.1. Üzleti titok a évi V.tv. szerint a Ptk. 2:47. (1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végzı személyek számára nem könnyen hozzáférhetı olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történı megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megırzésével kapcsolatban a vele jogszerően rendelkezı jogosultat felróhatóság nem terheli A Takarékszövetkezet az egyes Ügyfeleirıl rendelkezésre álló minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint számlájának egyenlegére, forgalmára, betétjére, továbbá a Takarékszövetkezettel kötött szerzıdésére vonatkozik, banktitokként kezel és idıbeli korlátozás nélkül megıriz A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetıleg a banktitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, a törvényben meghatározott körön kívül a Takarékszövetkezet, illetve az Ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel A banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha: - a Takarékszövetkezet Ügyfele, annak törvényes képviselıje, a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve, közokiratban vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, - a törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, - a Takarékszövetkezet érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelés érvényesítéséhez szükségessé teszi A Takarékszövetkezet titoktartással kapcsolatos részletes elıírásait a Takarékszövetkezet Titokvédelmi Szabályzata tartalmazza. 15. Információ az ügyfélrıl A Takarékszövetkezet az Ügyféllel való kapcsolata során tudomására jutott, banktitoknak minısülı információkat a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen banktitokként kezeli és azokat az Ügyfél írásbeli meghatalmazásban megjelölt esetekben és kereteken túl csak a jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek köteles a szükséges mértékben felfedni A Takarékszövetkezet információt az olyan összesített adatok szolgáltatásain túl, amelyekbıl az egyes ügyfelek személye, üzleti adatai nem állapíthatók meg kizárólag az Ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján nyújt. A felhatalmazásban minden esetben meg kell jelölni az adandó információ tartalmi körét, esetleges idıbeli korlátait, az információ címzettjét és célját A Takarékszövetkezet az Ügyfél külön felhatalmazása nélkül jogosult a banktitokra vonatkozó szabályok figyelembevételével harmadik személy részére bankinformációt adni. A bankinformáció az Ügyfélre vonatkozó nyilvános információkat, a számlavezetés tényét, valamint az Ügyfél és a Takarékszövetkezet kapcsolatának általános jellemzését tartalmazhatja. 16

17 15.4.A bankinformáció adásával a Takarékszövetkezet az Ügyfélért semmilyen garanciát és felelısséget nem vállal A Takarékszövetkezet az információ adását díj fizetéséhez kötheti A Takarékszövetkezetnek törvényben elıírt információszolgáltatási kötelezettsége van a Központi Hitelinformációs Rendszerrel szemben és adatszolgáltatási kötelezettsége a Cégbíróság és a NAV felé a forintban és egyéb konvertibilis pénznemben vezetett pénzforgalmi számlákról. III. A megbízások általános szabályai 16. Ügyfél azonosítás és egyéb kötelezettségek A Takarékszövetkezet A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban Pmt.) alapján az Ügyféllel történı üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve ügyleti megbízás teljesítését megelızıen köteles az Ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselı azonosítását elvégezni. Pmt. 6. (1) A szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni: a) az üzleti kapcsolat létesítésekor; b) a 11/A. -ban és a 17. -ban meghatározott kivétellel a hárommillió-hatszázezer forintot elérı vagy meghaladó összegő ügyleti megbízás teljesítésekor; c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az a)-b) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor; d) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelıségével kapcsolatban kétség merül fel Az Ügyfél azonosítás során a Takarékszövetkezet köteles megkövetelni az alábbi személyazonosságot igazoló okiratok bemutatását: - természetes személy esetén: Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa: személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetıi engedély. Lakcímet igazoló hatósági igazolványa Külföldi természetes személy esetén útlevele, vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya. - jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezet esetén: a szervezet nevében, vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy személyazonosságát igazoló okiratának bemutatásán túl az alábbi, 30 napnál nem régebbi azonosító okmányok benyújtását követeli meg, amely azt igazolja, hogy: a belföldi vállalkozást a cégbírósági bejegyezte, vagy a vállalkozás a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány 17

18 kiadása megtörtént, vagy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételrıl szóló igazolás kiállítása megtörtént, más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörténtét; Magyarországon nem bejegyzett külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történı benyújtását megelızıen a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet társasági szerzıdését (alapító okiratát, alapszabályát) Az Ügyfél azonosítás során az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás kapcsán a Takarékszövetkezet ügyintézıje a következı ügyféladatokat köteles rögzíteni: a.) Természetes személy vonatkozásában: családi és utónevét (születéskori nevét); állampolgárságát; lakcímét (ami a személyi igazolványban, vagy lakcímet igazoló hatósági igazolványban szerepel, ha nincs cím, akkor lakcím nélküli megjelölést); és az azonosító okmánya(i) számát(ait), annak(azok) típusát(ait); születési helyét, idejét; anyja nevét (utóbbi kettı csak meghatározott esetekben) Külföldi természetes személy esetében a fent meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatok, valamint a magyarországi tartózkodási hely kerül rögzítésre. b.) Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı más szervezet vonatkozásában: a neve és rövidített neve; székhelye, külföldi székhelyő vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe; cégbírósági nyilvántartásban szereplı jogi személy esetén cégjegyzékszáma, egyéb jogi személy esetén a létrejöttérıl (nyilvántartásba vételérıl, bejegyzésérıl) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma; fıtevékenysége; képviseletére jogosultak neve és beosztása; kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai (utóbbi három csak meghatározott esetekben) c.) Az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó további rögzítendı adatok. üzleti kapcsolat létesítése esetén: o a szerzıdés típusát, tárgyát és idıtartamát, o az Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozatát (amennyiben az nem áll rendelkezésre), 18

19 ügyleti megbízás esetén: o a megbízás tárgyát és összegét is rögzíteni kell. o a teljesítés körülményét (hely, idı, mód) /csak a Pmt. által meghatározott esetekben) A Takarékszövetkezetnek tisztában kell lennie azzal, hogy a természetes, illetve a jogi személy ügyfél által kezdeményezett tranzakcióval érintett pénznek ki a tulajdonosa, a megbízás alapján végrehajtott mővelet kinek áll érdekében, kinek a megbízásából történik. A Pmt. 6 (1) bek. szerinti esetekben valamennyi ügyfél köteles tulajdonosi nyilatkozatot tenni (Pmt.8. ). Ezen tényleges tulajdonosi nyilatkozat hiányában az üzleti kapcsolat létesítését, illetve az ügyleti megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet köteles megtagadni. A nem saját számlán forgalmazó személy adatait csak az elsı alkalommal kell rögzíteni amennyiben adataiban nincs változás a további tranzakciók teljesítésekor csak személyazonossága ellenérzésére van szükség. Az azonosító adatlapot és a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot a Takarékszövetkezet 8 évig köteles megırizni A Takarékszövetkezet a jogszabályba ütközı megbízások teljesítését megtagadja akkor is, ha azok teljesítésére szerzıdésben korábban kötelezettséget vállalt. A pénzmosással kapcsolatos teendık további feltételeit A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló törvény, valamint a jogszabály rendelkezései alapján készült takarékszövetkezeti belsı szabályzat tartalmazza. 17. Megbízások benyújtása és teljesítése A Takarékszövetkezet megbízásokat meghatározott esetekben csak az e célra rendszeresített nyomtatványon fogad el, amelyek az ügyfélforgalmi helyeken vehetık át A megbízásnak egyértelmően kell tartalmaznia az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. Ha az ügyletre vonatkozó szabályok ezt lehetıvé teszik, a Takarékszövetkezet utólagos írásban történı megerısítés mellett, elfogadhat telefax útján közölt megbízásokat is, de nem felel az ennek során elıforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredményeként keletkezett károkért. A GIRO-n érkezı megbízásokat a Takarékszövetkezet teljes értékő írásbeli bejelentésként kezeli, ha az összes információt tartalmazza A Takarékszövetkezet a szolgáltatásokra vonatkozó speciális megkötések figyelembevétele mellett csak a munkanapokon központban és kirendeltségeken (nyitvatartási napokon) óráig (pénteken óráig) fogadja el aznapi teljesítésre. Az ezen idı után érkezett megbízásokat a teljesítés szempontjából következı munkanapon érkezettként tekinti, akkor is, ha azokat átveszi. 19

20 17.4. A Takarékszövetkezet az Ügyfél megbízásait akkor tekinti befogadottnak, ha gondos vizsgálat után úgy találja, hogy a megbízáson az aláírásra jogosult és a bejelentett aláírásmintával megegyezı aláírás van A Takarékszövetkezet a fizetési megbízást akkor teljesíti, ha annak fedezete a terhelendı fizetési számlán biztosított. Ha a fedezet nem áll rendelkezésre a Takarékszövetkezettel történı megállapodás alapján, a megbízások teljesítését részben vagy egészben függıben tartja. A megbízások függıben tartásáért, illetıleg a fedezet megelılegezéséért a Takarékszövetkezet a Hirdetményben, vagy az egyedi szerzıdésekben foglaltak szerinti díjat, illetıleg kamatot számíthatja fel Ha az Ügyfél az általános szabályozástól eltérı teljesítést igényel, vagy a teljesítést meghatározott idıpontban kéri, erre a Takarékszövetkezet figyelmét külön fel kell hívni. Meghatározott idıpontban csak akkor teljesít a Takarékszövetkezet, ha a teljesítéshez megfelelı idı a rendelkezésre áll A Takarékszövetkezet hirdetményben teszi közzé azt a kezdı és záró idıpontot, amelyek között a fizetési megbízásokat befogadja. A záró idıpontig befogadott további megbízások teljesítésbıl reá háruló feladatokat ha a megbízó késıbbi határidıt nem jelöl meg legkésıbb a következı munkanapon kell teljesítenie a Takarékszövetkezetnek A Takarékszövetkezet az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségben történı kifüggesztéssel Tájékoztató útján ad felvilágosítást a fizetési megbízások jóváírásának várható idıpontjáról A Takarékszövetkezet minden esetben teljesíti az Ügyfél szabályszerően, az erre vonatkozó szerzıdésben meghatározott adatokat tartalmazó megbízását, ha annak fedezete rendelkezésre áll. A Takarékszövetkezet fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa Ügyfeleinek azon megbízásai teljesítését, amelyek nem a pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdésben foglalt feltételeknek megfelelıen kerültek kiállításra és/vagy benyújtásra, a megbízásban foglaltak nem felelnek meg a hatályos jogszabályoknak Ha a megbízás teljesítése bármely ok miatt akadályba ütközik, a Takarékszövetkezet köteles errıl az Ügyfelet haladéktalanul értesíteni A pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján a Takarékszövetkezet a megbízásokat érkezésük sorrendjében teljesíti. A Takarékszövetkezet az Ügyfél rendelkezése nélkül is jogosult megterhelni az Ügyfél nála vezetett fizetési számláját a pénzügyi szolgáltatás körében keletkezett esedékes követelésével Az Ügyfél fizetésre szóló megbízását a terhelési napot megelızı munkanap végéig visszavonhatja, vagy módosíthatja. Ha ez nem írásban történik, a Takarékszövetkezet írásbeli megerısítésig a teljesítést függıben tartja. 20

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel TARTALOM Adatváltozást bejelentı nyomtatvány...2 Nyilatkozat az elszámolást követıen fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez...3 Követeléskezelı által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerzıdésbıl

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatályos: 2017.04.01- A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A...sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı Átstrukturált Személyi Kölcsön szerzıdéshez Hatálybalépés napja:.

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel

Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel Szerzıdés száma: Hitelkeret szerzıdés Számlahitelhez A Hitel mely létrejött a Kondorosi Takarékszövetkezet (Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 14.), (Cégjegyzékszám: 04 02 000439, nyilvántartó cégbíróság:

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész: II. fejezet

Részletesebben

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai

A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai Magánszemély készfizetı kezességvállalása Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú, egyéni vállalkozótól különbözı - magyar állampolgár vagy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 164/2011. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Hatályos: 2015. augusztus 14. napjától A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2.,

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény Zala Takarékszövetkezet Közzétéve: 2016. november 30.. Lakossági devizaszámla vezetés (természetes személyek) Megnevezés ZALA Lakossági devizaszámla Alkalmazott árfolyam I. Számlavezetés Számlanyitási

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben