ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexben foglaltakat Jóváhagyta: I/5/2015.(01.28.) sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatályba lépésének idıpontja: február 1.

2 Tartalom I. Általános rendelkezések Általános adatok Az üzletszabályzat célja és hatálya Fogalommagyarázat Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az üzletszabályzat módosítása... 5 II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolat A képviseletre vonatkozó rendelkezések A kapcsolattartás szabályai Díjak, jutalékok, költségek Takarékszövetkezet felelıssége Jogviták rendezése Üzleti titok, banktitok Információ az ügyfélrıl III. A megbízások általános szabályai Ügyfél azonosítás és egyéb kötelezettségek Megbízások benyújtása és teljesítése Fizetések teljesítésének helye, ideje Biztosítékok IV. Üzleti szolgáltatások Számlavezetés Betételhelyezés Hitel és kölcsönügylet általános szabályai Folyószámla hitel Készpénz ellátási tevékenység Pénztárszolgálat Bankkártya Távolról hozzáférést biztosító fizetési eszközök (InternetBank) Bankszünnap Kiszervezés Hatályba léptetı rendelkezések

3 I. Általános rendelkezések 1. Általános adatok 1.1. A hitelintézet neve: Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 1.2. A hitelintézet székhelye: Kiszombor, József A. u A hitelintézet kirendeltségei: 1. sz. Kirendeltség Kiszombor, József A. u sz. Kirendeltség Földeák, Szent László tér 8/a sz. Kirendeltség Maroslele, Szabadság tér sz. Kirendeltség Makó, Úri u Cégjegyzékszáma: Cg / / 1.5. Tevékenységi engedély száma és dátuma: 287/1995. BAF. ezt módosította 798/1997/F számú ÁPTF határozat 1.6. Kezesség és bankgarancia vállalás engedély száma: Ügyféllel való kapcsolattartás elérhetıségek: postai levelezési cím: 6775 Kiszombor, József Attila utca 1. telefonszám: +36/ telefax szám: +36/ cím: 3

4 2. Az üzletszabályzat célja és hatálya 2.1. Az Üzletszabályzat célja, hogy az Ügyfél és a Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) között létrejött jogügylet minden tekintetben egyértelmően meghatározott legyen Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni mindazon estekben, amikor a felek ettıl eltérıen nem állapodnak meg, illetıleg jogszabály eltérı, vagy kötelezı rendelkezést nem tartalmaz. A szabályzat hatálya a takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos tevékenységre terjed ki Az Üzletszabályzat az egyes pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó általános feltételeket tartalmazza. A különös feltételeket az egyes üzletági szabályzatok rendelkezései részletesen szabályozzák. A takarékszövetkezet és az ügyfelei között létrejövı jogviszony tartalmát a felek által megkötött szerzıdések határozzák meg. A Polgári törvénykönyv és a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban Hpt.) rendelkezéseit kell alkalmazni mindazokban az esetekben, amikor a felek a szerzıdésben eltérıen nem állapodtak meg és az Üzletszabályzat sem tartalmaz rendelkezést. 3. Fogalommagyarázat Az üzletszabályzat alkalmazásában: Felek: a Takarékszövetkezet és az Ügyfél. Ügyfél: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, vagy természetes személy (magánszemély), akinek a Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatást, kiegészítı pénzügyi szolgáltatást nyújt. Pénzügyi szolgáltatás: a Hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban Hpt.) 3. (1) bekezdés szerinti alábbi tevékenységek üzletszerő végzése forintban, illetıleg devizában, valutában: a) betét győjtése és más visszafizetendı pénzeszköz saját tıkét meghaladó mértékő nyilvánosságtól történı elfogadása; b) hitel és pénzkölcsön nyújtása; c) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; d) pénzügyi szolgáltatás közvetítése ; Kiegészítı pénzügyi szolgáltatás: a Hpt. 3. (2) bekezdés szerinti alábbi tevékenységek üzletszerő végzése forintban, illetve devizában: a) pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon. 4

5 A Takarékszövetkezet tevékenységi körébe tartozik olyan eseti, illetıleg meghatározott idıtartam alatt végezhetı pénzintézeti tevékenység is, amelyet az MNB (a továbbiakban: Felügyelet) egyedi kérelem alapján a Takarékszövetkezet részére meghatározott jogügyletre és határozott idıtartamra engedélyez. 4. Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Általános Üzletszabályzat az üzletági szabályzatokkal együtt nyilvános, az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló kirendeltségi helyiségekben megtekinthetı és az Ügyfele kérésére azt a Takarékszövetkezet díjtalanul megküldi. Ha jogszabály így rendelkezik, a Takarékszövetkezet a szerzıdés megkötésével egyidejőleg az Üzletszabályzatot az Ügyfélnek átadja, vagy más formában közvetlenül hozzáférhetıvé teszi. A szerzıdéses kapcsolat létesítésének elıfeltétele, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot elfogadja. Az Üzletszabályzat elfogadását az Ügyfélnek a szerzıdésbe foglalt ezirányú nyilatkozata jelenti. 5. Az üzletszabályzat módosítása 5.1. A Takarékszövetkezet amennyiben a módosítás lehetıségét az Ügyféllel kötött szerzıdésben rögzítették jogosult, az Általános Üzletszabályzatát módosítani tevékenységi körének változása (pl. új szolgáltatás bevezetése), meglévı szolgáltatásai Ügyfél számára kedvezı módosulása (pl. online elérhetıség biztosítása, egyszerősödı ügyintézés) esetén. A Takarékszövetkezet köteles érvényesíteni a pénzintézeti tevékenységet befolyásoló jogszabályi változásokat, ennek megfelelıen az Ügyfelet kedvezıtlenül érintı változtatások Ügyfél részére történı rendelkezésre bocsátása és annak Ügyfél általi elfogadása esetén - módosíthatja az érvényes szerzıdésekben alkalmazott rendelkezéseket. A Takarékszövetkezet ha a szerzıdés erre vonatkozó kikötést tartalmaz, jogosult egyoldalúan változtatni az alkalmazott kamatlábakat a változás idıpontját követı idıtartamra, amennyiben a szerzıdést a Felek változó kamatlábra kötötték A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat és azzal együtt a szolgáltatási feltételek ügyfél számára kedvezıtlen módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelızı 60 nappal köteles ügyfeleit értesíteni. A módosítás csak az Ügyfél hozzájárulásával, és csak a jövıre vonatkozóan léphet hatályba. A referencia-kamathoz és referencia-árfolyamhoz kötött kamat, illetve árfolyam egyoldalú módosításának feltételeit az Ügyféllel kötött szerzıdés tartalmazza Az egyes üzletági szabályzatok kamatot, díjat érintı módosítását, a módosítás hatálybalépését 60 nappal megelızıen, a Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY-ben teszi közzé, illetve amennyiben a vonatkozó jogszabály ezt elıírja közvetlenül papíron vagy tartós adathordozón - értesíti Ügyfeleit a változásról. 5

6 II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 6. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolat 6.1. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél üzleti kapcsolataikban kölcsönös együttmőködésre vállalnak kötelezettséget. Ennek megfelelıen a közöttük létrejött ügylet szempontjából lényeges körülményekrıl, változásokról haladéktalanul értesítik egymást. Egymáshoz intézett megkeresésekre késedelem nélkül (5 munkanapon belül) válaszolnak. Kötelesek továbbá egymás figyelmét felhívni az esetleges tévedésekre, mulasztásokra A Takarékszövetkezet köteles értesíteni az Ügyfelet az Ügyféllel kapcsolatban álló részlegének, fiókjának címváltozásáról Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezetet haladéktalanul értesíteni a személyét, jogi státuszát, elnevezését, címét, jegyzett tıkéjének mértékét, képviselıjének személyét érintı változásokról, illetve arról a tényrıl, amit jogszabály kötelezıen elıír. Köteles megadni az adott megbízással összefüggı olyan adatot, amely a Takarékszövetkezet döntéséhez szükséges (pl. KHR-re vonatkozó információt, munkahelyre, fizetésre vonatkozó adatokat hitel igénylésekor). A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredı esetleges kárért (hiányos, vagy valótlan adatok miatt a hitelkérelem elutasítása) az Ügyfél felel A Takarékszövetkezet az ügyfél részére szóló értesítéseit az Ügyfél rendelkezéseinek megfelelıen vagy a Takarékszövetkezet hivatali helyiségeiben adja át, vagy az ügyfél által megadott címre, ennek hiányában az általa ismert címre küldi. A megadott cím és név pontatlansága, nem bejelentett változása miatti késedelembıl eredı kárért, illetve a Takarékszövetkezeten kívül álló okból bekövetkezett kézbesítési késedelemért a Takarékszövetkezet nem felel Az Ügyfelet terheli a Takarékszövetkezet felé a tájékoztatási kötelezettség, ha valamely a Takarékszövetkezettıl várt, fizetési megbízások teljesítésére, vagy pénzösszegek átvételére vonatkozó értesítés nem érkezett meg idıben. A kötelezettség elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik Az Ügyfél részére szóló iratokat a Takarékszövetkezet nem köteles ajánlottan, vagy tértivevénnyel postára adni. Ha az eredeti irat másolata, vagy a kézjeggyel ellátott példány, illetve az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék a Takarékszövetkezet birtokában van, ellenkezı bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni. Értékpapírok, szerzıdési okmányok, üzleti tervek személyes jellegükbıl adódóan ajánlott küldeményként, illetıleg tértivevénnyel küldhetık a címzettnek. Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 30 napon belül nem érkezik válasz vagy kifogás A Takarékszövetkezet az ügyfél költségére és veszélyére a tıle elvárható gondossággal továbbítja a bankjegyet, értékpapírt, egyéb értéket képviselı okmányokat, küldeményeket. 6

7 6.8. A Takarékszövetkezet a postai küldeményt a postára adástól számítva, belföldi cím esetén 3, európai cím esetén 10, Európán kívüli cím esetén 20 munkanap eltelte esetén (szokásos postai idı) kézbesítettnek tekinti Ha a Takarékszövetkezet közleménye az Ügyfelek széles körét érinti, az értesítés az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségben történı kifüggesztés útján is történhet A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Ügyfél fizetési számláját vezetik, illetve ahol a Felek a szerzıdést kötötték, vagy amelyet a Takarékszövetkezet erre a célra megadott az Ügyfél részére. Írásos küldemények Takarékszövetkezethez történı beérkezésére vonatkozóan a Takarékszövetkezet nyilvántartása irányadó. Az Ügyfél kérésére a Takarékszövetkezet igazolást ad a küldemény átvételérıl A betétesek tájékoztatása A hitelintézet köteles az Alappal kapcsolatos, a betétest érintı lényeges kérdésekrıl, így különösen az Alap által biztosított betéttípusokról, a biztosítás mértékérıl, továbbá a betétek befagyása, illetve a hitelintézet felszámolása esetén (az Alap által fizetett kártalanítás mértéke a Hpt.-ben meghatározott összeghatárig kártalanítási kifizetés feltételeirıl, valamint a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárásról a betétest közérthetı formában tájékoztatni Idıszakos tájékoztatás Folyamatos szerzıdések (betétösszegek ismétlıdı lekötésére szóló szerzıdés) esetében a pénzügyi intézmény köteles az ügyfél részére a) legalább évente egy alkalommal, valamint b) a szerzıdés lejártakor egyértelmő, közérthetı és teljes körő írásbeli kimutatást (kivonatot) küldeni. A számláról megküldött kimutatást az üzletszabályzat vagy szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában elfogadottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél a kézbesítéstıl számított hatvan napon belül írásban nem emelt kifogást, ez nem érinti a követelés érvényesíthetıségét. Az Ügyfél saját költségére a kérést megelızı öt évben végrehajtott egyedi ügyletekrıl kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a pénzügyi intézmény legkésıbb kilencven napon belül köteles az Ügyfélnek írásban megküldeni. A pénzforgalmi vagy fizetési számláról ügyfélforgalmi értesítı adásának módját, rendszerességét a pénzforgalommal kapcsolatos jogszabályok tartalmazzák. 7. A képviseletre vonatkozó rendelkezések 7.1. A Takarékszövetkezet jogosult meggyızıdni az Ügyfél, illetıleg képviselıje személyazonosságáról, a képviselı tekintetében pedig a képviseleti jogosultságról is. E célból kérheti, hogy az Ügyfél, vagy képviselıje személyazonosságát, illetıleg képviseleti jogosultságát megfelelıen a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban Pmt.) meghatározott okmányokkal és módon igazolja. 7

8 7.2. A Takarékszövetkezet a hozzá bejelentett képviselıket mindaddig az Üzletfél képviseletére jogosultaknak tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló értesítés a Takarékszövetkezet megfelelı szervéhez be nem érkezik A Takarékszövetkezet az Ügyfél írásos rendelkezésein jogosult az aláírás azonosságát vizsgálni az erre rendszeresített őrlapon (aláírás-nyilvántartó karton) bejelentett aláírás minta alapján. Ha a rendelkezés nem a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon van aláírva, azt a Takarékszövetkezet jogosult az ok megjelölésével visszaküldeni a benyújtónak, illetve megtagadja a fizetést. A Takarékszövetkezet nem felel az elvárható gondossággal folytatott vizsgálat során sem felismerhetı hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért A Takarékszövetkezet a pénzügyletek speciális jellege, valamint Ügyfelei érdekeinek védelme céljából jogosult Ügyfeleinél a meghatalmazás közokiratba foglalását elıírni, illetve a Polgári Perrendtartás 196. (1) c) és d) pontjaiban rögzített feltételeknek megfelelı magánokiratot kérni az adott ügyletnek megfelelı formában és tartalommal Külföldön kiállított okirat esetében a Takarékszövetkezet megkövetelheti, hogy az hiteles legyen, és azt az Ügyfél az Országos Fordító és Fordításhitelesítı Irodával vagy az adott nyelvre vonatkozó engedéllyel rendelkezı közjegyzıvel lefordíttassa. Az okirat hitelességéhez a Takarékszövetkezet megkövetelheti, hogy azt a kiállítás helye szerinti külképviseleti hatóság hitelesítse, vagy felülhitelesítse A Takarékszövetkezet kirendeltségeiben dolgozó alkalmazottak az ügyleti megbízás vonatkozásában a Takarékszövetkezet képviselıjének tekintendık. A Takarékszövetkezet kirendeltségeiben a Takarékszövetkezet képviseletében eljáró munkatársak aláírás mintáit az Ügyfél kérésére betekintésre, rendelkezésre kell bocsátani. 7.7 Írásbeliség Mind a Hitelintézet, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értékesítéseket, megbízásokat, valamint szerzıdéseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerısíteni. A Hitelintézet és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolatok során keletkezı kötelezettségek teljesítésének helye a Hitelintézet adott ügyben ügyintézésre illetékes egysége, illetve a Hitelintézet megbízásából eljáró, a Hitelintézettel szerzıdéses kapcsolatban álló partnerek üzlethelyisége. A Hitelintézetnél vezetett számlák tekintetében a Hitelintézet javára történı teljesítés idıpontja az a nap, amikor a Hitelintézet az Ügyfél számláját megterheli. Ha az Ügyfél számláját nem a Hitelintézet vezeti, a teljesítés idıpontja az a nap, amelyen amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve a beszedési megbízás jogosultjának pénzforgalmi számláján vagy lakossági bankszámláján jóváírják. A Hitelintézetnél készpénzben teljesített fizetés esetén a teljesítés idıpontja az a nap, amelyen az összeget - a Hitelintézet által meghatározott idıpontig - a Hitelintézet egységeiben mıködı pénztárban a pénztáros átvette, illetve a Hitelintézet megbízásából eljáró, a Hitelintézettel szerzıdéses kapcsolatban álló partnerek pénztáránál az Ügyfél pénzforgalmi számlájának/lakossági bankszámlájának javára befizették. A Hitelintézet fizetési kötelezettsége teljesítésének idıpontja az a nap, amelyen a Hitelintézet számláját megterhelték. 8

9 Ha a fizetési teljesítés idıpontja munkaszüneti napra esik - és jogszabály vagy szerzıdés másként nem rendelkezik-, a teljesítés napja az azt követı elsı banki könyvelési nap. 8. A kapcsolattartás szabályai 8.1. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolattartás személyesen, telefonon, telefaxon, levélben, vagy a Takarékszövetkezet által elfogadott elektronikus kommunikációs eszköz segítségével történik. Eltérı írásbeli megállapodás hiányában a tájékoztatás nyelve a magyar A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerzıdéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, illetıleg írásban megerısíteni A telefax segítségével, illetve elektronikus formában adott megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet az üzletfél írásbeli megerısítéséig függıben tartja Telefonon, vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél kárfelelıssége mellett azonnal köteles jelezni a közlés és visszaigazolása közötti eltérést. Az Ügyfelet terheli a kárfelelısség, ha a Takarékszövetkezet az Ügyfél külön kérésére az írásos megerısítés elıtt teljesít rendelkezést A telefaxon érkezı megbízás, közlemény, stb. amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik teljes értékő írásos közlésnek tekintendı. A Takarékszövetkezet az Ügyfél telefaxon adott megbízásait (utasításait) csak abban az esetben teljesíti, ha erre vonatkozóan elızetesen írásban megállapodott az Ügyféllel. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás speciális technikai, biztonsági és felelısségi feltételeit. 9. Díjak, jutalékok, költségek 9.1. Az Ügyfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, díjat és egyéb fizetési kötelezettséget (pl. más pénzintézetek által a közremőködésért felszámolt költségek hatósági eljárás költségei, illetékek) teljesít. A Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért felszámított kamat, jutalék, díj költség mértékét az Ügyféllel kötött szerzıdés, a szerzıdést kiegészítı egyes ügyletekre vonatkozó Üzletszabályzat, hirdetmény, vagy jogszabály állapítja meg Az egyes szerzıdésekben megállapított kamat, jutalék, díj megváltoztatásának feltételeit a szerzıdés, a szerzıdést kiegészítı egyes ügyletekre vonatkozó üzletszabályzat, hirdetmény, vagy jogszabály is tartalmazhatja. Ebben az esetben a feltételek változásának idıpontjában a kamat, jutalék, díj, költség szerzıdésmódosítás nélkül is megfelelıen változik A kamatot, díjat, vagy költséget érintı, egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezıtlen módosítást referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal (fogyasztó vagy mikrovállalkozás által kötött hitel- és kölcsönszerzıdés esetén), illetve 15 nappal (egyéb szerzıdések) 9

10 Hirdetményben közzé kell tenni. Amennyiben a vonatkozó jogszabály azt elıírja, a módosításról az érintett Ügyfeleket legkésıbb a módosítás hatályba lépését 60, illetve 15 nappal megelızıen postai úton, vagy más, a szerzıdésben meghatározott közvetlen módon is értesíteni kell A kamat, díj, vagy költség Ügyfél számára kedvezıtlen módosítása esetén referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével az Ügyfél a módosítás hatályba lépése elıtt jogosult a szerzıdés díjmentes felmondására. A felmondásnak legkésıbb a módosítás hatályba lépését megelızı napon a Takarékszövetkezethez be kell érkeznie Amennyiben az Ügyfél a módosításról a Hirdetmény hatályba lépését megelızıen írásban nem nyilatkozik arról, hogy a módosítást nem fogadja el, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. A módosítás hatályba lépése elıtti napig az ügyfél jogosult a módosítással érintett szerzıdést azonnali hatállyal felmondani díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségtıl mentesen. A szerzıdésnek az ügyfél általi azonnali hatállyal történı felmondása is együtt jár a fennálló tartozás haladéktalan teljesítési kötelezettségével A Takarékszövetkezet a számlatulajdonos Ügyfél rendelkezése nélkül is megterhelheti a számlatulajdonos bármely számláját, betétjét a pénzügyi szolgáltatási tevékenysége körében keletkezett esedékessé vált követeléseivel. Amennyiben az Ügyfél a Takarékszövetkezettel szembeni bármely jogcímen keletkezı, illetve fennálló fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, úgy a Takarékszövetkezetnek jogában áll az Ügyfél vele szembeni számlavezetésre, vagy betétre vonatkozó szolgáltatásból eredı követelését a az Ügyfél külön elızetes értesítése nélkül beszámítás útján kielégíteni A Takarékszövetkezet a beszámítási jog érvényesítésérıl az Ügyfelet utólag írásban tájékoztatja A Takarékszövetkezet a kamatot, a rendelkezésre tartási jutalékot és más, idıtartamhoz kötött díjat, ha a szerzıdés másként nem rendelkezik a következı módon számolja el: tıke x kamatláb x naptári napok száma 360 x 100 ahol az évi napok száma 360, a hónap napjainak száma A Takarékszövetkezet által a megbízás teljesítése során igénybevett belföldi és külföldi közremőködı hitelintézetek által felszámított költségek az ügyfelet terhelik. 10. A hitelszerzıdés feltételei és annak változása 10.1 A hitelezı a törvényben meghatározott kivétellel fogyasztónak nem nyújthat olyan hitelt, amelynek teljes hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét Hitelkártya-szerzıdéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó, továbbá kézizálog fedezete mellett nyújtott hitelek esetében a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét A mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjármővet) megvásárlásához és szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott hitelek (áruhitelek) esetében, amennyiben a hitel folyósítása közvetlenül az áruhitellel érintett termek 10

11 értékesítıjének, illetve a szolgáltatás nyújtójának történik, a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértéket. A fentiek alkalmazásában az érintett naptári felevet megelızı hónap elsı napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idıtartamára A fogyasztó számára hátrányosan kizárólag a hitelszerzıdésben megállapított hitelkamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, feltéve hogy a törvény ezt lehetıvé teszi, és a felek ezt a szerzıdésben kifejezetten kikötöttek. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, a fogyasztó számara hátrányosan nem módosítható. Az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejáratát megelızı 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével kell megállapítani Az egyoldalú módosítás jogát a hitelezı a szerzıdésben az e törvényben meghatározott követelményeknek megfelelıen rögzített feltételek szerint jogosult gyakorolni. Semmis az a szerzıdéses kikötés, amely a szerzıdés egyoldalú módosítására vonatkozóan e törvényben meghatározott követelményeknek nem felel meg. Ha a hitelszerzıdés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetıvé, a hitelezınek ezt a szerzıdéses kötelezettsége részeként a fogyasztó javára érvényesíteni kell. Ha törvény eltérıen nem rendelkezik, a szerzıdés (1) bekezdés szerinti egyoldalú módosításáról annak hatálybalépését megelızıen legalább 60 nappal kell értesíteni a fogyasztót, a törvényben meghatározott módon A hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelszerzıdés feltételeinek egyoldalú módosítása eseten a fogyasztó a szerzıdést 30 napos határidıvel költség- és díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerzıdést határozott idıre kötöttek. A felmondás akkor érvényes, ha a fogyasztó a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés idıpontjáig felszámítható szerzıdés szerinti hitelkamatait a felmondási határidı leteltéig a hitelezınek visszafizeti A legfeljebb 3 éves futamidejő hitel annak teljes futamidejére a hitelszerzıdésben meghatározott a) fix kamatozással, vagy b) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral nyújtható, és e hitel kamatfeltételei a fogyasztó számara hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A 3 evet meghaladó futamidejő hitel a szerzıdésben meghatározott, a) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral, b) legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy c) fix kamatozással nyújtható. A (2) bekezdés szerinti hitel utolsó kamatperiódusának idıtartama 3 évnél rövidebb is lehet A hitel kamatfeltételeinek módosítása eseten a hitelezı a 10.9 pontban meghatározott kivétellel a kamatperiódus lejáratát megelızı legalább 90 nappal köteles tájékoztatni a fogyasztót a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékérıl, b) a módosítást követıen fizetendı törlesztırészletek várható összegérıl, és ha ennek kapcsán a törlesztırészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényérıl. A kamaton kívüli díj vagy költség módosítása eseten 10.9 pont szerinti kivétellel a módosítás hatálybalépését megelızı legalább 30 nappal kell a fogyasztóval közölni a 11

12 módosítás tényét, a díj vagy költség új mértéket és az (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást Állami kamattámogatással nyújtott hitel eseten a hitelkamatot, díjat vagy költséget érintı módosítást a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 15 nappal hirdetményben kell közzétenni. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat eseten a felek a hitelszerzıdésben megállapodhatnak arról, hogy a hitelezı a fogyasztót rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számara nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. 11. A hitelszerzıdés felmondására vonatkozó egyéb rendelkezések 11.1 Ha a hitelszerzıdésben meghatározott kamatperiódus lejárta után a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az újabb kamatperiódusban a fogyasztóra hátrányosan változik, a fogyasztó a hitelszerzıdés költség- és díjmentes felmondásara jogosult Az (1) bekezdés szerinti felmondást a fogyasztónak a kamatperiódus lejártat megelızı 60 nappal kell közölnie a hitelezıvel, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy a fogyasztó a fennálló tartozását legkésıbb a kamatperiódus utolsó napján a hitelezı részére teljesítse A hitelszerzıdés felmondását megelızıen a hitelezı a fogyasztónak, a kezesnek és a személyes adósnak nem minısülı zálogkötelezettnek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja a fogyasztó, a kezes, illetve a zálogkötelezett figyelmet a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, a fizetendı kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint a nemfizetés eseten teljesítendı további kamatteherre és a tartozás rendezésének elmaradása eseten a várható jogkövetkezményekre A hitelezı a hitelszerzıdés felmondását a fogyasztónak, a kezesnek és a személyes adósnak nem minısülı zálogkötelezettnek megküldi, ennek igazolása a hitelezıt terheli Jelzáloghitel-szerzıdés felmondását megelızıen a hitelezı a 11.1 pontban meghatározott írásbeli fizetési felszólítással és tájékoztatással egyidejőleg köteles a fogyasztónak bemutatni a fogyasztó által a szerzıdés megkötésétıl kezdıdıen egyes évekre összesítve, de a fogyasztó külön kérésére havi bontásban is teljesített törlesztı részletek, a visszafizetett tıkeösszeg, az elszámolt kamat, késedelmi kamat és egyéb költségek, továbbá a tıkésített kamat és a fennálló tartozás alakulását A lakáscélú hitelszerzıdés esetében a szerzıdés felmondását követı kilencvenedik nap eltelte után a pénzügyi intézmény a fogyasztó nem teljesítése miatt a felmondás napját megelızı napon érvényes ügyleti kamatot, költséget és díjat meghaladó mértékő késedelmi kamatot, költséget és díjat nem számíthat fel. Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása a) Az ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történı átsorolása a hitelezı vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelı eszközminısítési szabályzata, vagy belsı adósminısítési szabályzata alapján különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetıképességi stabilitásában bekövetkezı változásokra, ha azt az új kockázati kategóriába történı átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. b) A hitelezı vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelı eszközminısítési szabályzata, vagy hitelezı belsı adósminısítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. 12

13 c) A hitelezık vállalják, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesítenek kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerzıdési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. d) A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás. A Takarékszövetkezet vállalja, hogy kamaton kívüli, a hitelhez kapcsolódó egyéb jutalékokat, költségeket és díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció mértékében emel. A jelzálog-hitel szerzıdéseknél a fogyasztó által fizetendı kamat és a referenciakamat különbségét (a felárat) a pénzügyi intézmény egyoldalúan a fogyasztó számára kedvezıtlenül kizárólag akkor módosíthatja, ha a) a fogyasztó egy havi törlesztırészlettel negyvenöt napot meghaladó fizetési késedelembe esik vagy b) a fogyasztó a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött, a pénzügyi intézményre engedményezett vagyonbiztosítást a pénzügyi szolgáltató postai úton vagy más, a szerzıdésben meghatározott közvetlen módon történı értesítése ellenére legalább 2 hónapon keresztül nem fizeti. A Takarékszövetkezet az elızıekben meghatározott feltételek változásának felárra gyakorolt hatását belsı szabályzatában rögzíti. A Takarékszövetkezet vállalja, hogy az elızıekben ismertetett ok-lista mellett vis maior események hirtelen bekövetkezı nagyfokú pénz- és tıkepiaci zavarok bekövetkezése esetén átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosítanak egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. A Takarékszövetkezet vállalja továbbá, hogy ilyen intézkedés alkalmazását az MNB egyidejő tájékoztatása mellett a nyilvánosságra hozza. A fogyasztókkal kötött szerzıdések esetén kamatot, díjat vagy költséget érintı, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezıtlen módosítást - referencia-kamatlábhoz kötött kamatnál a referenciakamatláb változásából eredı kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével - a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább hatvan nappal hirdetményben közzé kell tenni. A módosításról és a módosítást követıen várhatóan fizetendı törlesztırészletrıl - referencia-kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia-kamatláb változásából eredı kamatváltozás, valamint az állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön kivételével - az érintett ügyfeleket postai úton vagy más, a szerzıdésben meghatározott tartós adathordozón értesíteni kell. A közvetlen értesítés feladási idıpontjának legalább 60 nappal meg kell elıznie a módosítás hatálybalépését. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a felek az elızıekben részletezettektıl eltérıen a hitelszerzıdésben megállapodhatnak arról, hogy a hitelezı a fogyasztót rendszeresen honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. Az Állami kamattámogatással nyújtott lakáskölcsön esetén kamatot, díjat vagy költséget érintı, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezıtlen módosítást a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 15 nappal hirdetményben közzé kell tenni. 13

14 A fogyasztókkal kötött szerzıdéseknél a kamat, díj vagy költség ügyfél számára kedvezıtlen egyoldalú módosítása esetén - referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a referenciakamatláb változásából eredı kamatváltozás kivételével - az ügyfél a módosítás hatálybalépése elıtt jogosult a szerzıdés díjmentes felmondására. A fogyasztókkal kötött szerzıdéseken kívüli szerzıdések esetén kamatot, díjat vagy egyéb szerzıdési feltételt csak akkor lehet egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezıtlenül módosítani, ha a szerzıdés ezt a pénzügyi intézmény számára - külön pontban - egyértelmően meghatározott feltételek, illetve körülmények esetére lehetıvé teszi. A szerzıdés kamatot, díjat érintı - az ügyfél számára kedvezıtlen - módosítását a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelızıen, hirdetményben közzé kell tenni. Szerzıdés egyoldalúan nem módosítható új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerzıdésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezıtlenül nem módosítható. Az ügyfél a Takarékszövetkezettıl a kamat-, díj- vagy költségelem változásának mértékérıl, a módosítás okairól tájékoztatást kérhet. A Takarékszövetkezet az ügyfél számára nem kedvezıtlenül egyoldalúan módosíthatja az ügyféllel kötött szerzıdés feltételeit. A módosítás az ügyfél részérıl elfogadottnak minısül, ha a Hirdetmény hatályba lépését megelızıen írásban nem értesíti a Takarékszövetkezetet arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A módosítás hatályba lépése elıtti napig az ügyfél jogosult a módosítással érintett szerzıdést azonnali hatállyal felmondani díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségtıl mentesen. A szerzıdésnek az ügyfél általi azonnali hatállyal történı felmondása is együtt jár a fennálló tartozás haladéktalan teljesítési kötelezettségével A kamat, jutalék, díj és költség ha jogszabály, a szerzıdés, hirdetmény, vagy üzletági üzletszabályzat eltérıen nem rendelkezik utólag h a v o n t a esedékes. Ha a szerzıdés bármely ok miatt hó közben jár le, vagy szőnik meg, az esedékesség ebben az idıpontban bekövetkezik Elállási jog A fogyasztó a hitelszerzıdéstıl a szerzıdéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerzıdéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerzıdést, ha a hitelt már folyósították. Az elállási (felmondási) jogot határidıben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát az elızıekben meghatározott határidı lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a hitelezınek elküldi. A fogyasztó az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követıen haladéktalanul, de legkésıbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának idıpontjától a visszafizetés idıpontjáig felszámítható, a szerzıdés szerint megállapított hitelkamatot a hitelezınek visszafizetni. 12. Takarékszövetkezet felelıssége 14

15 12.1. A Takarékszövetkezet a banküzleti tevékenysége és a szerzıdések teljesítése során mindenkor az Ügyfél érdekeinek az adott körülmények között a lehetı legteljesebb figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Takarékszövetkezet köteles megtéríteni az Ügyfélnek okozott kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erıhatalom (vis maior), hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be A Takarékszövetkezet nem vállal felelısséget a megbízások teljesítésébe bekapcsolt hitelintézetekért akkor sem, ha azokat nem Ügyfele megbízásából, de Ügyfele megbízásának végrehajtása érdekében vont bele a lebonyolításba Nem vállal felelısséget továbbá a posta, a futárszolgálat mulasztásaiért, az okmányok továbbítása során azok esetleges elvesztéséért, késedelmes kézbesítéséért. Nem felel a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal sem felismerhetı hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért. A továbbítás céljából átvett okmányokat csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelel-e a megbízásban foglaltaknak. Nem felel azonban az okmányok, aláírások valódiságáért, jogi tartalmáért, az idıközi módosításaiért A Takarékszövetkezet okmányok kiszolgáltatása, illetve fizetés esetén annak teljesít, akit igazoló papírjainak megvizsgálása alapján a fizetés illetve okmányok elfogadására jogosultnak tart. A tıle elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság vagy meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért nem felel A Takarékszövetkezet felelısségének korlátozása az általános elvárhatóság szintjére nem érinti azt a felelısséget, amelyet a Ptk. szerint szerzıdésben érvényesen kizárni nem lehet. 13. Jogviták rendezése A felek a közöttük keletkezı vitás kérdéseket lehetıség szerint közös megegyezéssel rendezik. Ha ez nem lehetséges, akkor a Békéltetı Testülethez, a Pénzügyi Békéltetı Testülethez és a Takarékszövetkezet felügyeleti szervéhez, az MNB-hez, továbbá bármelyik fél a Takarékszövetkezet székhelye szerint illetékes Makó Városi Bírósághoz fordulhat. A Takarékszövetkezet ellen a Polgári Perrendtartás szabályai szerint lehet pert indítani A Takarékszövetkezet köteles a hozzá közvetlenül (írásban postai úton vagy ügyfélfogadási idıben a Takarékszövetkezet bármelyik kirendeltségénél személyesen) benyújtott panaszüggyel érdemben foglalkozni, illetve a Felügyelettıl továbbított írásos bejelentést 30 napon belül érdemben kivizsgálni és annak eredményérıl az ügyfelet és a Felügyeletet tájékoztatni. A Takarékszövetkezet panasz kezelésére részletesen a Fogyasztóvédelemrıl és a panaszok intézésérıl szóló szabályzata rendelkezik, annak elıírásai érvényesek. 14. Üzleti titok, banktitok 15

16 14.1. Üzleti titok a évi V.tv. szerint a Ptk. 2:47. (1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végzı személyek számára nem könnyen hozzáférhetı olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történı megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megırzésével kapcsolatban a vele jogszerően rendelkezı jogosultat felróhatóság nem terheli A Takarékszövetkezet az egyes Ügyfeleirıl rendelkezésre álló minden olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint számlájának egyenlegére, forgalmára, betétjére, továbbá a Takarékszövetkezettel kötött szerzıdésére vonatkozik, banktitokként kezel és idıbeli korlátozás nélkül megıriz A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetıleg a banktitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, a törvényben meghatározott körön kívül a Takarékszövetkezet, illetve az Ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel A banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha: - a Takarékszövetkezet Ügyfele, annak törvényes képviselıje, a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve, közokiratban vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, - a törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, - a Takarékszövetkezet érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelés érvényesítéséhez szükségessé teszi A Takarékszövetkezet titoktartással kapcsolatos részletes elıírásait a Takarékszövetkezet Titokvédelmi Szabályzata tartalmazza. 15. Információ az ügyfélrıl A Takarékszövetkezet az Ügyféllel való kapcsolata során tudomására jutott, banktitoknak minısülı információkat a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen banktitokként kezeli és azokat az Ügyfél írásbeli meghatalmazásban megjelölt esetekben és kereteken túl csak a jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek köteles a szükséges mértékben felfedni A Takarékszövetkezet információt az olyan összesített adatok szolgáltatásain túl, amelyekbıl az egyes ügyfelek személye, üzleti adatai nem állapíthatók meg kizárólag az Ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján nyújt. A felhatalmazásban minden esetben meg kell jelölni az adandó információ tartalmi körét, esetleges idıbeli korlátait, az információ címzettjét és célját A Takarékszövetkezet az Ügyfél külön felhatalmazása nélkül jogosult a banktitokra vonatkozó szabályok figyelembevételével harmadik személy részére bankinformációt adni. A bankinformáció az Ügyfélre vonatkozó nyilvános információkat, a számlavezetés tényét, valamint az Ügyfél és a Takarékszövetkezet kapcsolatának általános jellemzését tartalmazhatja. 16

17 15.4.A bankinformáció adásával a Takarékszövetkezet az Ügyfélért semmilyen garanciát és felelısséget nem vállal A Takarékszövetkezet az információ adását díj fizetéséhez kötheti A Takarékszövetkezetnek törvényben elıírt információszolgáltatási kötelezettsége van a Központi Hitelinformációs Rendszerrel szemben és adatszolgáltatási kötelezettsége a Cégbíróság és a NAV felé a forintban és egyéb konvertibilis pénznemben vezetett pénzforgalmi számlákról. III. A megbízások általános szabályai 16. Ügyfél azonosítás és egyéb kötelezettségek A Takarékszövetkezet A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban Pmt.) alapján az Ügyféllel történı üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve ügyleti megbízás teljesítését megelızıen köteles az Ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselı azonosítását elvégezni. Pmt. 6. (1) A szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni: a) az üzleti kapcsolat létesítésekor; b) a 11/A. -ban és a 17. -ban meghatározott kivétellel a hárommillió-hatszázezer forintot elérı vagy meghaladó összegő ügyleti megbízás teljesítésekor; c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az a)-b) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor; d) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelıségével kapcsolatban kétség merül fel Az Ügyfél azonosítás során a Takarékszövetkezet köteles megkövetelni az alábbi személyazonosságot igazoló okiratok bemutatását: - természetes személy esetén: Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa: személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetıi engedély. Lakcímet igazoló hatósági igazolványa Külföldi természetes személy esetén útlevele, vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya. - jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezet esetén: a szervezet nevében, vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy személyazonosságát igazoló okiratának bemutatásán túl az alábbi, 30 napnál nem régebbi azonosító okmányok benyújtását követeli meg, amely azt igazolja, hogy: a belföldi vállalkozást a cégbírósági bejegyezte, vagy a vállalkozás a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány 17

18 kiadása megtörtént, vagy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételrıl szóló igazolás kiállítása megtörtént, más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörténtét; Magyarországon nem bejegyzett külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történı benyújtását megelızıen a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet társasági szerzıdését (alapító okiratát, alapszabályát) Az Ügyfél azonosítás során az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás kapcsán a Takarékszövetkezet ügyintézıje a következı ügyféladatokat köteles rögzíteni: a.) Természetes személy vonatkozásában: családi és utónevét (születéskori nevét); állampolgárságát; lakcímét (ami a személyi igazolványban, vagy lakcímet igazoló hatósági igazolványban szerepel, ha nincs cím, akkor lakcím nélküli megjelölést); és az azonosító okmánya(i) számát(ait), annak(azok) típusát(ait); születési helyét, idejét; anyja nevét (utóbbi kettı csak meghatározott esetekben) Külföldi természetes személy esetében a fent meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatok, valamint a magyarországi tartózkodási hely kerül rögzítésre. b.) Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı más szervezet vonatkozásában: a neve és rövidített neve; székhelye, külföldi székhelyő vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe; cégbírósági nyilvántartásban szereplı jogi személy esetén cégjegyzékszáma, egyéb jogi személy esetén a létrejöttérıl (nyilvántartásba vételérıl, bejegyzésérıl) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma; fıtevékenysége; képviseletére jogosultak neve és beosztása; kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai (utóbbi három csak meghatározott esetekben) c.) Az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó további rögzítendı adatok. üzleti kapcsolat létesítése esetén: o a szerzıdés típusát, tárgyát és idıtartamát, o az Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozatát (amennyiben az nem áll rendelkezésre), 18

19 ügyleti megbízás esetén: o a megbízás tárgyát és összegét is rögzíteni kell. o a teljesítés körülményét (hely, idı, mód) /csak a Pmt. által meghatározott esetekben) A Takarékszövetkezetnek tisztában kell lennie azzal, hogy a természetes, illetve a jogi személy ügyfél által kezdeményezett tranzakcióval érintett pénznek ki a tulajdonosa, a megbízás alapján végrehajtott mővelet kinek áll érdekében, kinek a megbízásából történik. A Pmt. 6 (1) bek. szerinti esetekben valamennyi ügyfél köteles tulajdonosi nyilatkozatot tenni (Pmt.8. ). Ezen tényleges tulajdonosi nyilatkozat hiányában az üzleti kapcsolat létesítését, illetve az ügyleti megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet köteles megtagadni. A nem saját számlán forgalmazó személy adatait csak az elsı alkalommal kell rögzíteni amennyiben adataiban nincs változás a további tranzakciók teljesítésekor csak személyazonossága ellenérzésére van szükség. Az azonosító adatlapot és a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot a Takarékszövetkezet 8 évig köteles megırizni A Takarékszövetkezet a jogszabályba ütközı megbízások teljesítését megtagadja akkor is, ha azok teljesítésére szerzıdésben korábban kötelezettséget vállalt. A pénzmosással kapcsolatos teendık további feltételeit A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló törvény, valamint a jogszabály rendelkezései alapján készült takarékszövetkezeti belsı szabályzat tartalmazza. 17. Megbízások benyújtása és teljesítése A Takarékszövetkezet megbízásokat meghatározott esetekben csak az e célra rendszeresített nyomtatványon fogad el, amelyek az ügyfélforgalmi helyeken vehetık át A megbízásnak egyértelmően kell tartalmaznia az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. Ha az ügyletre vonatkozó szabályok ezt lehetıvé teszik, a Takarékszövetkezet utólagos írásban történı megerısítés mellett, elfogadhat telefax útján közölt megbízásokat is, de nem felel az ennek során elıforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredményeként keletkezett károkért. A GIRO-n érkezı megbízásokat a Takarékszövetkezet teljes értékő írásbeli bejelentésként kezeli, ha az összes információt tartalmazza A Takarékszövetkezet a szolgáltatásokra vonatkozó speciális megkötések figyelembevétele mellett csak a munkanapokon központban és kirendeltségeken (nyitvatartási napokon) óráig (pénteken óráig) fogadja el aznapi teljesítésre. Az ezen idı után érkezett megbízásokat a teljesítés szempontjából következı munkanapon érkezettként tekinti, akkor is, ha azokat átveszi. 19

20 17.4. A Takarékszövetkezet az Ügyfél megbízásait akkor tekinti befogadottnak, ha gondos vizsgálat után úgy találja, hogy a megbízáson az aláírásra jogosult és a bejelentett aláírásmintával megegyezı aláírás van A Takarékszövetkezet a fizetési megbízást akkor teljesíti, ha annak fedezete a terhelendı fizetési számlán biztosított. Ha a fedezet nem áll rendelkezésre a Takarékszövetkezettel történı megállapodás alapján, a megbízások teljesítését részben vagy egészben függıben tartja. A megbízások függıben tartásáért, illetıleg a fedezet megelılegezéséért a Takarékszövetkezet a Hirdetményben, vagy az egyedi szerzıdésekben foglaltak szerinti díjat, illetıleg kamatot számíthatja fel Ha az Ügyfél az általános szabályozástól eltérı teljesítést igényel, vagy a teljesítést meghatározott idıpontban kéri, erre a Takarékszövetkezet figyelmét külön fel kell hívni. Meghatározott idıpontban csak akkor teljesít a Takarékszövetkezet, ha a teljesítéshez megfelelı idı a rendelkezésre áll A Takarékszövetkezet hirdetményben teszi közzé azt a kezdı és záró idıpontot, amelyek között a fizetési megbízásokat befogadja. A záró idıpontig befogadott további megbízások teljesítésbıl reá háruló feladatokat ha a megbízó késıbbi határidıt nem jelöl meg legkésıbb a következı munkanapon kell teljesítenie a Takarékszövetkezetnek A Takarékszövetkezet az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségben történı kifüggesztéssel Tájékoztató útján ad felvilágosítást a fizetési megbízások jóváírásának várható idıpontjáról A Takarékszövetkezet minden esetben teljesíti az Ügyfél szabályszerően, az erre vonatkozó szerzıdésben meghatározott adatokat tartalmazó megbízását, ha annak fedezete rendelkezésre áll. A Takarékszövetkezet fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa Ügyfeleinek azon megbízásai teljesítését, amelyek nem a pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdésben foglalt feltételeknek megfelelıen kerültek kiállításra és/vagy benyújtásra, a megbízásban foglaltak nem felelnek meg a hatályos jogszabályoknak Ha a megbízás teljesítése bármely ok miatt akadályba ütközik, a Takarékszövetkezet köteles errıl az Ügyfelet haladéktalanul értesíteni A pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alapján a Takarékszövetkezet a megbízásokat érkezésük sorrendjében teljesíti. A Takarékszövetkezet az Ügyfél rendelkezése nélkül is jogosult megterhelni az Ügyfél nála vezetett fizetési számláját a pénzügyi szolgáltatás körében keletkezett esedékes követelésével Az Ügyfél fizetésre szóló megbízását a terhelési napot megelızı munkanap végéig visszavonhatja, vagy módosíthatja. Ha ez nem írásban történik, a Takarékszövetkezet írásbeli megerısítésig a teljesítést függıben tartja. 20

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT HODÁSZ-PORCSALMA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben) Jóváhagyta: a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 3/8/2011. számú határozatával. Hatályba lépés 2008. november 24. Módosítás

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokkal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. tel.: 59/511-192, fax.: 59/511-193 e-mail: kozpont@tiszafured.tksz.hu honlap: www.tiszafured.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság V.4./2014.07.23.számú határozatával. Érvényes: 2014. július 23.napjától

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága a szabályzatot a 2015. június 24-i ülésén az 5-23/2015. számú határozatával megtárgyalta és elfogadta.

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben