ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: július 1. napjától 1 / 53

2 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések Bevezető rendelkezések Szerződéses fogalmak, meghatározások Ügyfél-azonosítás, képviselet szabályai Megbízások A teljesítés helye és ideje Banktitok, személyes adatok kezelése, adatszolgáltatás harmadik személyek részére A Bank felelőssége Közreműködők igénybevétele Együttműködés, tájékoztatás, értesítések Fax Banki értesítések ellenőrzése és kifogásolása Panaszkezelés Kamatok, díjak, jutalékok, költségek, a Bank és az Ügyfél beszámítási joga Illetékesség és alkalmazandó jog II. A Bank által nyújtott szolgáltatások Fizetési számla vezetés Betétgyűjtés Hitel referencia szolgáltatás Pénz és kölcsönügyletek közvetítése (Ügynöki tevékenység, pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon) Hitel és pénzkölcsön nyújtás Bankgarancia és kezesség Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök III. Kiszervezés IV. Egyéb rendelkezések V. hatálya / 53

3 I. Általános Rendelkezések 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A jelen (továbbiakban: ÁSZF) a (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., tevékenységi engedély száma: E-I-206/2009, tevékenységi engedély dátuma: április 2.) (továbbiakban: Bank) és Ügyfelei között létrejövő jogügyletek általános feltételeit továbbá a számlavezetésre és betétlekötésre vonatkozó feltételeket tartalmazza. Ezenkívül az ÁSZF előírásai - ha az egyes szerződések vagy az egyes üzletcsoportokra vonatkozó speciális Üzletszabályzatok (az Elektronikus szolgáltatások Üzletszabályzata, a Bankkártya Üzletszabályzat, a Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat, a Vállalati Hitelezési Üzletszabályzat) (az ÁSZF és a felsorolt üzletszabályzatok a továbbiakban együttesen: Üzletszabályzatok) eltérően nem rendelkeznek - mind a Bankra, mind az Ügyfélre nézve külön kikötés nélkül is kötelezőek. Jelen ÁSZF általános rendelkezései irányadóak azon kérdésekben, melyekre az egyes speciális üzletszabályzatok vagy ennek hiányában jelen ÁSZF-nek az adott tevékenységre vonatkozó speciális rendelkezései ettől eltérő szabályokat nem állapítanak meg A Bank és az Ügyfél között létrejött szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban az egyes speciális üzletszabályzatok, ennek rendelkezése hiányában a jelen ÁSZF, az ebben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az egyes bankügyletekre vonatkozóan ugyancsak alkalmazandók - különös tekintettel a külkereskedelemmel kapcsolatos megbízásokra - a megfelelően közzétett nemzetközi szerződések, szabályzatok (írásbeli szokványok) A Bank és az Ügyfél közötti minden ügylet vonatkozásában: (a) a Bank és az Ügyfél között létrejött, ügyletre vonatkozó egyedi szerződésben vagy megállapodásban szabályozott kérdésekre az egyedi szerződés vagy megállapodás rendelkezései irányadók; (b) a Bank és az Ügyfél között létrejött, ügyletre vonatkozó egyedi szerződésben vagy megállapodásban nem szabályozott kérdésekre az adott ügyletre vonatkozó speciális Üzletszabályzatok (ha van ilyen) rendelkezései irányadók; (c) a jelen ÁSZF minden egyéb, a jelen ÁSZF-ben szabályozott kérdésre irányadó; és (d) a Bank és az Ügyfél között létrejött, az ügyletre vonatkozó egyedi szerződésben vagy megállapodásban, az Üzletszabályzatokban vagy a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók A Bank és az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában, az egyes bankügyletekre vonatkozóan ugyancsak alkalmazandók (i) a vonatkozó megfelelően közzétett nemzetközi szerződések, szabályzatok (szokványok), és (ii) a Bank mindenkori hatályos Kondíciós Listája. A Kondíciós Lista jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi Az Üzletszabályzatok (ideértve a jelen ÁSZF-t is) nyilvános információnak minősülnek, és azokat a Bank Ügyfelek részére nyitva álló helyiségeiben, valamint a Bank honlapján, a webcímen bárki megtekintheti. A Bank és az Ügyfél között létrejövő adott jogügyletre vonatkozó Üzletszabályzatokat az Ügyfél kérésére térítésmentesen az Ügyfél rendelkezésére bocsátja A Bank fenntartja a jogot Üzletszabályzatai (vagy azok bármelyike) egyoldalú módosítására, kiegészítésére vagy hatályon kívül helyezésére az alábbi esetek bármelyikében: (a) új pénzügyi termék vagy szolgáltatás bevezetése; (b) a pénz- vagy tőkepiaci üzleti kondíciók megváltozása; (c) valamely jogszabály vagy hatósági rendelkezés változása (ideértve a jogszabály vagy hatósági rendelkezés értelmezésének vagy gyakorlati alkalmazásának változását is); és (d) a Bank üzletpolitikájának vagy működésének változása. Az Üzletszabályzatoknak (vagy azok bármelyikének, illetve mellékleteinek beleértve a Kondíciós listát is) az Ügyfél számára kedvezőtlen megváltoztatását a Bank legalább 15 (tizenöt) nappal a módosítás hatálybalépését megelőzően a Bank helyiségében kifüggesztett hirdetményben közzéteszi. Amennyiben az Ügyfél a hatálybalépést megelőzően a Bankot írásban nem tájékoztatja arról, hogy a módosítást nem fogadja el, a módosítást az Ügyfél részéről elfogadottnak kell tekinteni, és annak rendelkezései az Ügyfélre nézve kötelezőek. Ha az Ügyfél a Bankkal kötött bármely szerződés, üzletszabályzat, vagy a jelen ÁSZF rá nézve hátrányos módosítása vonatkozásában írásban arról tájékoztatja, hogy a módosítást nem fogadja el, úgy mind az Ügyfél, mind pedig a Bank jogosult amennyiben a vonatkozó Üzletszabályzatok, illetve a szerződés eltérő határidőt nem állapítanak meg, illetve a felmondás jogát nem zárják ki 15 (tizenöt) napos határidővel a szerződés felmondására. 3 / 53

4 1.7. A Bank a fogyasztó és mikrovállalkozás Ügyfél esetében a pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó Keretszerződés módosítását a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 2 (két) hónappal kezdeményezheti. A Keretszerződés módosításának részletes szabályait a jelen ÁSZF Keretszerződés módosítása pontja tartalmazza A Bank és az Ügyfél között létrejött kölcsön-, valamint egyéb pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések esetében a Bank általi egyoldalú szerződésmódosításra a Bank Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatának, Vállalati Hitelezési Üzletszabályzatának valamint Elektronikus szolgáltatások Üzletszabályzatának, és a Bankkártya Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadóak A fentiek alapján az Üzletszabályzatok (vagy azok bármelyikének) módosítása annak hatályba lépésétől kezdődően a Bank és az Ügyfél között létrejövő összes ügyletre ideértve a módosítás hatályba lépését megelőzően kötötteket is irányadók Amennyiben a Bank és az Ügyfél között létrejött bármely szerződés valamelyik rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét vagy végrehajthatóságát. A Bank és az Ügyfél a fenti esetben az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan érvényes vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban megfelel a helyettesítendő rendelkezés gazdasági tartalmának és céljának. 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások 2.1. A Bank és az Ügyfél közötti jogviszonyban az alábbi kifejezéseket és fogalmakat az itt meghatározott módon kell értelmezni (ÁSZF) jelen dokumentum, amely meghatározza a Bank és az Ügyfelek közötti jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Bank és valamennyi Ügyfél közötti jogviszonyban, melynek során a Bank szolgáltatást nyújt az Ügyfelek részére, és/vagy az Ügyfelek valamely szolgáltatást vesznek igénybe a Banktól, amennyiben az adott kérdést a vonatkozó Szerződés vagy a vonatkozó Üzletszabályzat/ ÁSZF nem, vagy eltérően nem rendezi Adatvédelmi törvény jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló évi CXII. törvényt Átutalás jelenti az Ügyfél, mint Fizető fél (Kötelezett) rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatást, amelynek során az Ügyfél, mint Fizető fél Fizetési számláját a Kedvezményezett (Jogosult) javára megterhelik. Átutalásnak minősül továbbá a hatósági átutalás és az átutalási végzés együtt előnyösen rangsorolt fizetési megbízások mely tekintetében a Fizető felet nem illeti meg a jóváhagyás, illetve a helyesbítés joga Átvétel jelenti azt az időpontot, amikor a fizetési megbízást a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában a Bank a megbízást átvette Aláírókarton jelenti az Ügyfél Bankkal kötött egyedi szerződés aláírásával egyidejűleg a szerződéssel kapcsolatban a rendelkezésre jogosultak aláírásmintáit tartalmazó, a Keretszerződés elválaszthatatlan részét képező, a Bank által rendszeresített dokumentumot Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés jelenti a Khr. tv. 5. (2) bekezdése szerint a hite/pénzkölcsön szerződést, pénzügyi lízingre, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására, illetve ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, kezesség és bankgarancia nyújtására, illetőleg értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződést Bankfiók az ügyfélforgalom számára nyitva álló Banki helyiség, amelyben az Ügyfelek a Bank szolgáltatásait személyesen vehetik igénybe Banki munkanap jelenti azt a napot, amikor a Bank a hatályos nyitvatartási rendje szerint üzleti tevékenységet végez, így amelyen a Bank fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart Banki munkanap kezdő időpontja / Kezdő időpont jeleni azt a banki munkanapi időpontot, amikor a Bank a pénzforgalmi szolgáltatásai nyújtásából rá háruló feladatok elvégzését megkezdi Banki munkanap záró időpontja jelenti a Bank által devizanemenként, fizetési módonként, a fizetési megbízás benyújtására nyitva álló helyenként, és egyéb a Bank által, a teljesítés szempontjából fontos ismérvek alapján meghatározott, és Hirdetményében közzétett azon időpontot, ameddig az adott fizetési megbízást átveszi. 4 / 53

5 Banki munkanap végső időpontja/ Végső időpont jelenti a Bank által - a fizetési megbízás benyújtásának helyei és a fizetési megbízás teljesítése szerinti fizetési rendszer szerint meghatározott, és Hirdetményében közzétett - a Banki munkanap záró időpontját megelőző azon időpontot, mely időpontig átvett/beérkezett fizetési megbízásokat - azok teljesítése szempontjából adott napon átvettnek tekinti Banki munkaszüneti nap jelenti azt a napot, amikor a Bank nem végez üzleti tevékenységet Bankszámla lehet lakossági és vállalati Bankszámla. Lakossági bankszámla: jelenti a lakossági ügyfél által bankszámlaszerződés alapján nyitott fizetési számlát, amely elnevezésétől és pénznemétől függetlenül a Bankkal szembeni olyan pénzkövetelés, amely a szerződésből következően rendeltetésénél fogva a természetes személy Számlatulajdonos fizetési megbízásainak harmadik személyek részére, illetve más bankszámlák javára vagy terhére, a fizetési forgalom útján történő teljesítést szolgálja. Vállalati bankszámla: A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek kötelesek pénzforgalmi bankszámlát nyitni. Egyéb személyek és szervezetek is nyithatnak pénzforgalmi bankszámlát, ha azonban a számlát nem kifejezetten pénzforgalmi bankszámla megjelöléssel nyitották meg, az lakossági bankszámlának tekintendő. A megkülönböztetés legfőbb jogi jelentősége az, hogy előbbiek terhére be lehet nyújtani azonnali beszedési megbízást, amely elsősorban az állammal szembeni követelések jogszabályon alapuló, illetve egyéb, jogerős bírósági ítéleten vagy közigazgatási határozatokon alapuló követelések közvetlen érvényesítését szolgálja, lakossági bankszámla esetében amellyel szembeni követelés kizárólag bírósági végrehajtás útján érvényesíthető azonban ez kizárt Bankszámla-szerződés a Keretszerződés része, amelyet a Felek Bankszámlajogviszony létesítése céljából kötnek, és amely alapján a Bank a Bankszámla javára/terhére érkező fizetési megbízásokat a vonatkozó jogszabály rendelkezései és az Ügyfél jóváhagyása szerint teljesíti BBAN/Belföldi bankszámlaszám Fizetési számla azonosító 16 vagy 24 numerikus karaktert tartalmazó számsor amely csak belföldi fizetési műveletekhez használható Befogadás jelenti a Fizetési megbízás jogszabály által meghatározott teljesítési határidejének kezdő időpontját, vagyis azt az időpontot, amikor a Bank általi alaki ellenőrzés (adattartalom és jogosultság vizsgálat) megtörténik, és a jogszabály által elvárt esetben a fedezet rendelkezésre áll Beérkezés : a Bank részére bármely módon beküldött átvettnek és befogadottnak még nem minősülő fizetési megbízás beérkezése Belföldi fizetési forgalom : azon fizetési műveletek összessége, amelynek keretében mind a Fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója, mind a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója Magyarország határain belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását Beszedés jelenti a Kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatást, amelynek során a Fizető fél Fizetési számlájának a Kedvezményezett javára történő megterhelése a Fizető fél által a Kedvezményezettnek, a Kedvezményezett bankjának vagy a Fizető fél saját bankjának adott hozzájárulás alapján történik Betét jelenti a Bank Ügyfele által a Banknál látra szólóra elhelyezett, vagy meghatározott időre lekötött forint vagy deviza pénzösszeget, amelyet a Bank nyilvántart, és amelynek összege után a Bank a vonatkozó Hirdetmény szerint kamatot fizet BIC (Bank Identifier Code) jelenti a pénzforgalmi szolgáltatók azonosítására szolgáló egyedi üzleti azonosítót, illetve irányító kódot "BKR (Bankközi Klíring Rendszer) jelenti a belföldi átutalások kezelését lebonyolító, hazai hitelintézetek közötti elszámoló rendszert, amelyet a GIRO Zrt. üzemeltet Bszt jelenti a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvényt Csoportos beszedési megbízás az érintett Fizető felek felhatalmazása alapján a Jogosult a Bankkal kötött megállapodás szerint az azonos jogcímen kötegelve benyújtott beszedési megbízások átadásával megbízza a Bankot, hogy meghatározott összeget a Bank számlája javára és a Kötelezettek Fizetési számlája terhére szedjen be. 5 / 53

6 Csoportos átutalás az a pénzforgalmi szolgáltatás, amely keretében a Fizető fél, azonos jogcímen, kötegelve benyújtott megbízásával megbízza a Bankot, hogy a mindenkori GIRO csoportos szabványok szerint pénzforgalmi bankszámlája terhére, a tételesen felsorolt Jogosultak bankszámlái javára, a felsorolásban részletezett pénzösszegeket utalja át. A Bank csoportos átutalás lehetőségét kizárólag a netbank szolgáltatása keretében biztosítja, a Bank Elektronikus Bankszolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben rögzített feltételek szerint Deviza átutalás : a Bank deviza átutalásnak tekint minden belföldre és külföldre devizában indított fizetési megbízást, valamint a forintban indított megbízásokat külföldre Díj jelenti a Bank által a Bankszámlavezetés, és a kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások (ideértve a folyószámlahitelt is) nyújtásáért felszámított költség, díj, jutalék összefoglaló nevét Díjrészletező jelenti a Számlakivonat mellékletét képező olyan dokumentumot, mely tételesen tartalmazza a fogyasztó vagy mikrovállalkozás Ügyfél által a Bank részére fizetendő pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget Egyedi azonosító jelenti a fizetési számlát, vagy fizetési számla hiányában a kedvezményezett egyértelmű azonosítása céljából a Bank által az Ügyfél számára meghatározott betű-, számjegy- vagy jelkombináció EGT-állam jelenti az Európai Unió tagállamát és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államot EGT-deviza jelenti az EGT-állam hivatalos fizetőeszközét EGT-n belüli fizetési művelet : az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euroövezeten kívüli EGT-állam pénznemében történik Egyéni vállalkozó jelenti a Bank azon Ügyfelét, aki a évi CXV. tv. alapján egyéni vállalkozóként üzleti tevékenységet folytat; az évi XI. tv. alapján egyéni ügyvédként tevékenységet folytató személy; az évi XLI. tv. alapján működő közjegyző; az évi LIII. tv. alapján önálló végrehajtó; valamint az évi CXVII. tv. alapján mezőgazdasági őstermelő tevékenységet folytató személy (ideértve azt az egyéni vállalkozót, aki kérte egyéni cégként a cégjegyzékbe történő bevezetését) Elérhető egyenleg : a Bankszámla folyószámlahitellel növelt, a Bankszámlára terhelt, könyvelt tranzakciók összegével és zárolásokkal csökkentett, a fizetési megbízások teljesítésére rendelkezésre álló egyenlege Elektronikus csatornák : olyan készpénz helyettesítő fizetési eszköznek minősülő személyre szabott eljárások, elérési lehetőségek, amelyeken keresztül a Bank a szolgáltatásaihoz elektronikus hozzáférést biztosít, és amelyeken keresztül, erre vonatkozó szerződés alapján az Ügyfél bankszámla terhére/javára fizetési megbízásokat adhat. (Netbank szolgáltatás) Elszámolási ciklus / Elszámolási szakasz jelenti az IG1 rendszerben napi, az IG2 rendszerben a GIRO Zrt. által meghatározott számú, napi többszöri, a GIRO Zrt. által végzett önálló elszámolású időszakot Értéknap jelenti azt a napot, amelyet a Bank a Fizetési számla javára vagy a Fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz. Az Értéknap kifejezés jelenti továbbá azt a napot is amelyet az Ügyfél a fizetési megbízás megadásakor a teljesítés időpontjaként a megbízás napját követő, jövőbeli időpontot jelöl meg. Amennyiben az Ügyfél Értéknapot nem jelöl meg, a Bank ezt úgy tekinti, hogy a megbízás a vonatkozó jogszabályok és jelen ÁSZF szerinti legkorábbi teljesítésre szól Felek : a Bank és az Ügyfél együttesen Fizető fél/kötelezett, az a jogalany, a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik. 6 / 53

7 Fizetési művelet : a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás valamely fizetési mód szerinti lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól Fizetési számla jelenti a vonatkozó jogszabályok illetve a jelen ÁSZF által meghatározott fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a Bank Ügyfele nevére megnyitott számlát, ideértve a bankszámlát, folyószámlát, a pénzforgalmi számlát, a korlátozott rendeltetésű számlát valamint a hitelkártyaszámlát is Fogyasztó jelenti a lakossági ügyfeleket Folyószámla-hitel jelenti a Bank által szerződés alapján, jutalék ellenében az Ügyfél rendelkezésére tartott rulírozó hitelkeretet, amely hitelkeret terhére a Bank Kölcsön(öke)t folyósít, amennyiben a kapcsolódó Bankszámla egyenlege az adott fizetési megbízás teljesítéséhez nem elegendő Gazdálkodó szervezet/vállalkozás : a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, (a vízközmű-társulat kivételével), az erdőbirtokossági társulat, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is, az európai területi együttműködési csoportosulás, a sportegyesület, valamint mindazon jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek fő érdekeltségeinek központja a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/200/EK rendelete alapján az Európai Unió területén található. Gazdálkodó szervezetnek minősül továbbá a jelen ÁSZF szempontjából az Egyéni vállalkozó és a társasház is GIRO Zrt. jelenti az azonos cégnevű, kijelölt belföldi fizetési rendszert (BKR) működtető jogi személyt, pénzforgalmi elszámolóházat Havi zárlati nap jelenti minden hónap utolsó munkanapját HCT (Hungarian Credit Transfer) jelenti az elektronikus átutalási megbízási szabványt, azaz UNIFI (ISO20022) xml (SEPA) szabvány figyelembevételével kialakított, magyar sajátosságokat is tartalmazó struktúráját Helyesbítés jelenti az Ügyfelet megillető azon jogot, hogy az általa jóvá nem hagyott vagy jóváhagyott, de a Bank által hibásan teljesített fizetési művelet kijavítását kérje Hirdetmény : a Bank által a Bankfiókokban kifüggesztett, internetes honlapján elérhető, és az Ügyfél kérésére részére egyéb módon is hozzáférhetővé tett olyan tájékoztatás, amelyben a Bank az általa nyújtott szolgáltatások kamat-,költség-, díj és egyéb feltételeiről, valamint e feltételek módosításáról és a módosítás hatálybalépéséről a hatálybalépést megelőzően /, Kondíciós Lista / ad tájékoztatást Hitel teljes díja jelenti Bank által ismert, a THM számításánál figyelembe veendő minden ellenszolgáltatás, amelyet az Ügyfél a Folyószámla-hitel szerződés alapján megfizet Hitelesítés olyan eljárást jelent, amely lehetővé teszi, hogy a Bank ellenőrizze a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatát, ideértve annak személyes biztonsági elemeit is Hpt jelenti a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvényt IBAN szám (International Bank Account Number): egységes felépítésű nemzetközi jelzőszám, ami a fizetési számlák, illetve a Fizetési számla nemzetközi azonosítására szolgál IG1 vagy éjszakai elszámolásmód: az IG2 hatálya alá nem tartozó fizetési megbízások elszámolási rendje IG2 vagy napközbeni többszöri elszámolási mód: a forintban történő különböző pénznemek közötti átváltást nem igénylő belföldi átutalás teljesítése esetén (ide nem értve a hatósági átutalást és az átutalási végzést) alkalmazandó elszámolási mód, ha a fizetési megbízást a Fizető fél elektronikus úton nyújtja be vagy papír alapon nyújtja be és az IG2 rendszerben történő teljesítést külön kéri Igénylőlap a Bankkal üzleti kapcsolatba lépő Ügyfél adatait, illetve az Ügyfél által kiválasztott Banki szolgáltatást vagy szolgáltatásokat tartalmazó nyomtatvány, amelyek az Ügyfél és a Bank általi aláírásával, vagy annak a Bank általi akár külön okiratban történő visszaigazolásával Szerződés jön létre. 7 / 53

8 Írásbeliség jelenti a Keretszerződés írásban történő bármely módosítását Jogosult az a jogalany, aki a fizetési művelet/megbízás tárgyát képező összeg jogosultja Jóváhagyás : A Fizető fél azon nyilatkozata / (jog)cselekménye, amellyel a Bankszámlája terhére általa adott, vagy a Kedvezményezett által, illetve a Kedvezményezetten keresztül Kezdeményezett fizetési megbízások Bank általi teljesítését engedélyezi. A jóváhagyás az egyes fizetési módok és fizetési megbízás benyújtása helyétől függően eltérő Kapcsolattartás nyelve : a Keretszerződés részét képező bankszolgáltatási szerződés nyelve "Kamat : a Bank által a Bankszámla pozitív egyenlege/lekötött betét után fizetett látra szóló és lekötött betéti kamat. Hitelszerződés, illetve bármely Ügyfelet terhelő fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az ügyleti kamat, illetve a késedelem esetére számított késedelmi kamat Kedvezményezett az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja Keretszerződés jelenti a Bank és az Ügyfél között létrejött olyan a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó Szerződést(ideértve a Szolgáltatásra vonatkozó szerződéseket is), melynek elválaszthatatlan részét képezik a jelen ÁSZF, a vonatkozó Üzletszabályzatok, ÁSZF-k, a Kondíciós Lista, valamint az egyes szolgáltatásokra vonatkozó Hirdetmények, Bank által készített formanyomtatványok, a Teljesítési rend és az árfolyamtábla, amely egy adott időszakra vonatkozóan meghatározza a Keretszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ide értve a Fizetési számla megnyitását is. Amennyiben a Bankszámlához az Ügyfél Elektronikus szolgáltatást is igénybe vesz, úgy a Szerződés része a Bank Elektronikus Bankszolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei, amennyiben Bankkártya is igénybevételre kerül, a Bankkártya Üzletszabályzat is KHR jelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elismert központi hitelinformációs rendszert, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében KHR. tv. jelenti a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvényt Kondíciós lista jelenti a Bank és az Ügyfél között létrejövő, nem egyedi ügyletek vonatkozó jogszabályok valamint jelen ÁSZF által meghatározott módon közzétett kondíciós listákban és hirdetményekben meghatározott kondícióit Közvetítő : az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, aki pénzügyi szolgáltatás közvetítését végzi Letéti számla : Bankszámlával rendelkező Ügyfél részére, tevékenysége keretében a rá vonatkozó jogszabály rendelkezési szerint átvett pénzek bizalmi őrzésére szolgáló elkülönített számla Megbízás : az Ügyfél Bank részére adott rendelkezése, mely magában foglalja a Fizetési megbízásokat is Mikrovállalkozás : az a Gazdálkodó szervezet/vállalkozás, amelynek - a Keretszerződés (Bankszámlaszerződés, vagy egyszeri fizetési megbízási szerződés megkötésének időpontjában a Bank rendelkezésére álló információk alapján az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és a szerződés megkötését megelőző üzleti évben érvényes árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy a Szerződés megkötését megelőző üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeg. A Bank a Gazdálkodó szervezet mikrovállalkozás volta tekintetében a nyilatkozatát elfogadja, azonban a Bank bármikor kezdeményezheti, hogy a Vállalkozás e státuszát igazolja Nem rezidens : a rezidensnek nem minősülő természetes személy és szervezet. Nem rezidensnek minősül az a szervezet, amely gazdasági érdekeltségének központja nem Magyarország területén - ideértve a vámszabad terültet és a tranzitterületet is - van, és magyar cégbíróságnál nincs bejegyezve. Nem rezidensnek minősül többek között az a szervezet, amelyre egyidejűleg igaz, hogy adószáma 51-re végződik, gazdálkodási forma kódja (az egységes statisztikai számjel karaktere) 931, és magyar cégbíróságnál nincsenek bejegyezve Nemzetközi Szokványok jelentik többek között a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, 38 Cours Albert 1er, Paris; a továbbiakban: "ICC") által kiadott és időről időre módosított Okmányos Meghitelezés Egységes Szabályait és Szokványait ("Uniform Customs and Practice for Documentary Credits"), a Beszedések Egységes Szabályait ("Uniform Rules for Collections"), a Szerződéses Garanciák Egységes Szabályait ("Uniform Rules for 8 / 53

9 Contract Guarantees") és a Garanciák Egységes Szabályait ("Uniform Rules for Demand Guarantees") (a továbbiakban együttesen: "ICC előírások") Pénz : bankjegy, érme, számlapénz és elektronikus pénz gyűjtőneve Pft. jelenti a jelen ÁSZF hatálybalépése időpontjában a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvényt és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendeletet Pénzforgalmi számla jelenti azt a Fizetési számlát, amelyet a Számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott Pénzforgalmi szolgáltató : az a hitelintézet, elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézet, Posta Elszámoló Központot működtető intézmény, pénzforgalmi intézmény, Magyar Nemzeti Bank és Kincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatást végez. A Bank Pénzforgalmi szolgáltató Pmt jelenti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényt Referenciaadat jelent bármely olyan adatot, ideértve a nyilvántartott személyazonosító adatait is, amelyet a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás a Hpt. alapján kezelhet Referenciaadat-szolgáltató jelenti a Hpt. 3. (1) bekezdésének b) c), illetve e) f) pontjában foglalt tevékenységek legalább egyikét végző pénzügyi intézményt, a Diákhitel Központot, a kizárólag garanciavállalással, illetőleg készfizető kezesség vállalásával foglalkozó jogi személyt, a Bszt. értelmében a befektetési hitel nyújtására engedéllyel rendelkező, illetőleg értékpapír-kölcsönzést végző befektetési vállalkozást; a jelen ÁSZF szempontjából: a Bank Referencia árfolyam Az egyes, devizanemek közötti átváltást igénylő banki műveletek során, a Bank által alkalmazott pénznemek közötti mindenkori átváltási árfolyam. A Bank árfolyamai a Bankfiókjaiban és az internetes honlapján érhető el Rendelkezésre bocsátás jelenti azt a Bank által történő Ügyfél-tájékoztatási módot, amikor a Bank az adott utólagos tájékoztatást az Ügyfél kérésére az adott hónapra vetítve egyszer díjmentesen a netbankon az Ügyfél számára elérhetővé teszi vagy az Ügyfél bankfiókban történő kérésére személyesen átveheti Rezidens - a.) a Magyarország területén állampolgárságától függetlenül legalább egy éve életvitelszerűen tartózkodó, vagy szándékai szerint tartózkodni akaró természetes személy, ide nem értve az itt működő külföldi diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek nem magyar állampolgárságú tagját, alkalmazottját, és azok családtagját,továbbá a tanulmányok folytatása vagy gyógyászati kezelés céljából itt tartózkodó, illetve ide érkező személyt; - b.) a külföldön működő magyar diplomáciai és konzuli képviseletek magyar állampolgárságú tagja, alkalmazottja, és azok családtagja, a Magyar Honvédség hivatásos vagy szerződéses állományának külföldön szolgálatot teljesítő tagjai, továbbá a Magyar Állam alkalmazásában külföldön munkát végző egyéb természetes személy; - c.) a Magyarország terültén - ideértve a vámszabad és tranzitterületet is székhellyel, telephellyel rendelkező vagy egyébként gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet); - c.) amennyiben egy szervezet rezidensi státusza a fizikai jelenlét hiányában nem állapítható meg a székhelye alapján, a szervezet bejegyzésének helyét kell figyelembe venni, azaz a magyar cégbíróságnál bejegyzett szervezet minősül rezidensnek SEPA : Single Euro Payments Area Egységes Euro Fizetési Övezet. A 31 európai országot (EU tagállamok, továbbá Svájc, Norvégia, Liechtenstein és Izland) magában foglaló Egységes Euro-Pénzforgalmi Övezet, mely január 28-val indította el a SEPA Credit Transfer átutalást. Ennek célja, hogy a tagországok euro átutalásait standardizálja, és lebonyolításukat biztonságosabbá, gyorsabbá tegye SWIFT kód (más néven BIC kód): jelenti a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes Bankok egyedi azonosítóját Számlacsomag : a Számlatulajdonos által választható, Hirdetményben meghatározott tartalmú és díjtételű, bankszámlához tartozó szolgáltatásösszesség Számlakivonat jelenti a Bank által az Ügyfél számára megküldött a Keretszerződésen alapuló Megbízás alapján az Ügyfél Fizetési számláján, vagy ha az Ügyfélnek nincs Banknál vezetett Fizetési számlája, akkor Fizetési számla igénybevétele nélkül lebonyolított Megbízással kapcsolatos utólagos tájékoztatást. 9 / 53

10 Számlatulajdonos az a természetes személy, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, akinek, amelynek a Bank pénzforgalmi szolgáltatást nyújt, továbbá, aki, amely a Banknál érvényes fizetési számla-, illetve összevont értékpapírszámla-szerződéssel rendelkezik, valamint a hitelkártya-szerződéssel rendelkező kártyabirtokos Internetbank szolgáltatása / Netbank a Bank Internetes honlapján (www.szechenyibank.hu) címen keresztül elérhető elektronikus Banki szolgáltatás, amely segítségével az Ügyfél a Bankszámla javára/terhére Banki műveleteket végezhet, Fizetési megbízást adhat és egyéb szolgáltatásokat vehet igénybe. A Netbank szolgáltatás részletes feltételeit a Bank Elektronikus Bankszolgáltatásainak ÁSZF-e tartalmazza Szerződésszegési esemény a jelen ÁSZF-ben a Bank és az Ügyfél által kötött, egyes banki szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekben vagy a jogszabályokban meghatározott olyan esemény vagy rendelkezés, amelynek bekövetkeztével és/vagy megszegésével a Bank jogosulttá válik a Szerződés vagy az Ügyfél Bankkal kötött egyéb szerződéseinek felmondására és szolgáltatásainak az Ügyfél felé történő megszüntetésére valamint a késedelem jogkövetkezményeinek érvényesítésére Szolgáltatás : jelenti azt a Bank által nyújtott pénzügyi szolgáltatást, melyet a Bank a Keretszerződés alapján és annak feltételei szerint biztosít az Ügyfél részére Tartós adathordozó olyan eszköz, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi a személyesen neki címzett/ őt illető adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Tartós adathordozón való tájékoztatásnak minősül az Ügyfélnek küldött papíron megküldött levél, a Netbankon keresztül részére küldött üzenet, a Bank honlapján való megjelentetés, CD, illetve minden egyéb, amiről a Felek ekként állapodnak meg.(pl. , SMS, stb.) Távközlő eszköz : bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében a Keretszerződés megkötése, valamint az egyszeri fizetési megbízási szerződés érdekében szerződési nyilatkozat megtételére Teljesítési Rend jelenti a Kondíciós Lista részét képező azon rendelkezéseket, amelyekben a Bank rögzíti, hogy a Megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat milyen időpontra (Értéknapra) teljesíti Terhelési nap : az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a Fizető fél részére nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti Tranzakció jelen és a vonatkozó ÁSZF(ek)-ben, Üzletszabályzatban szabályozott a pénzforgalmi jogszabályokban meghatározott pénzügyi (fizetési) művelet, amelynek következtében a Számlatulajdonos Bankszámlájának egyenlege megváltozik Ügyfél : a Bank pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásait igénybevevő természetes személy, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó, egyéb szerv vagy szervezet, ideértve a Számlatulajdonost és az, általa a jelen ÁSZF szerint a bankszámla feletti rendelkezésre feljogosított személyeket is VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer): a belföldi átutalások kezelését elősegítő, olyan hitelintézetek közötti elszámoló rendszer, melyben a VIBER nyitvatartási idejében megadott átutalások a tárgynapon teljesülnek "Vállalkozás": a Hpt. 2. számú melléklet V. fejezete 4. pontja szerint: gazdasági társaság, európai részvénytársaság, szövetkezet, lakásszövetkezet és egyéni vállalkozó, valamint kereskedelmi kölcsönt nyújtó referenciaadat-szolgáltató Visszautasítás : a jogszabályban előírt követelményeknek meg nem felelő, tévesen, hiányosan kiállított megbízásokat, illetve pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető megbízásokat - kivéve, ha jogszabály vagy a Felek másképp nem rendelkeznek - a Bank nem teljesíti, a megbízást semmisnek tekinti Visszavonás : A fizetési megbízás visszavonására irányuló és a Bank által meghatározott módon a Bank részére eljuttatott kérelem. 3. Ügyfél-azonosítás, képviselet szabályai 3.1. A Bank a Pmt. alapján köteles az Ügyfelet beleértve a képviselőt és meghatalmazottat is átvilágítani, ennek keretében a Bank köteles az Ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, illetőleg a képviselője személyazonosságának igazoló ellenőrzését és azonosítását elvégezni. E célból a Bank köteles megkövetelni az alábbi I.3.3. pontban meghatározott 10 / 53

11 okiratok bemutatását, amely okiratok érvényességét a Bank ellenőrzi. Ezen okmányokról, igazolásokról a Bank fénymásolatot készít, amelyhez az Ügyfél ezennel hozzájárul A Bank az I.3.1. szerinti Ügyfél-átvilágítást a Pmt-ben meghatározott esetekben (többek között üzleti kapcsolat létesítésekor és jogszabályban meghatározott értékhatárt elérő ügyleti megbízás esetén) köteles alkalmazni A személyazonosság igazoló ellenőrzése során a Bank az Ügyféltől az alábbi okiratok eredeti példányának bemutatását köteles megkövetelni: A. Természetes személy esetén (a) magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (azaz személyazonosító igazolványa vagy személyi igazolványa vagy útlevele vagy kártyaformátumú vezetői engedélye) és lakcím igazolására alkalmas hatósági igazolványa (azaz lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy személyi igazolványa); (b) külföldi állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (azaz személyazonosító igazolványa vagy személyi igazolványa vagy útlevele) és lakcím igazolására alkalmas hatósági igazolványa (azaz lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy személyi igazolványa vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya); (c) minden egyéb olyan dokumentum, amelyet a Bank az irányadó jogszabályok alapján szükségesnek tart. B. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy esetében az azt igazoló 30 napnál nem régebbi - okiratot, hogy (a) a belföldi gazdálkodó szervezetet (A) a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; (B) egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy nyilvántartásba vételéről szóló igazolás kiadása megtörtént, (b) belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, (c) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; (d) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője (képviselői) tekintetében a fenti (a) pontban megjelölt dokumentumokat; és (e) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjének (képviselőinek) eljárási és képviseleti jogosultságának igazolását; és (f) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). Ebben az esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni a Bank felé, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a Bank köteles annak cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát rögzíteni. A Bank jogosult további okiratok bemutatását kérni. C. minden egyéb olyan dokumentum, amelyet a Bank irányadó jogszabály alapján szükségesnek tart A képviseleti jogosultság igazolásához közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges Jogszabály, nemzetközi egyezmény, vagy a Bank és az Ügyfél között létrejött szerződés rendelkezése alapján a személyazonosság illetve a képviseleti jogosultság igazolása egyéb okiratok alapján is történhet Amennyiben az Ügyfél a személyazonosság bizonyítására idegen nyelvű dokumentumot bocsát a Bank rendelkezésére, a Bank jogosult annak hitelesített magyar nyelvű fordítását kérni, vagy azt az Ügyfél költségére lefordíttatni A Bank az Ügyfél-átvilágítás során az alábbi adatokat rögzíti: A. Természetes személy (i) családi és utónevét (születési név), amennyiben van, házassági nevét, (ii) lakcímét, (iii) születési helyét, idejét, (iv) állampolgárságát, (v) anyja születési nevét, (vi) az azonosító okmányainak típusát és számát, 11 / 53

12 (vii) külföldi természetes személy esetében a jelen A. alpont 1-6. pontjában meghatározott adatokon túlmenően a magyarországi tartózkodási helyet; B. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (i) nevét, rövidített nevét, (ii) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, (iii) főtevékenységét, (iv) cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát, (v) képviseletére jogosultak nevét és beosztását, és (vi) a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait; és (vii) az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó, valamint az ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatokat Az Ügyfél köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni minden, az Ügyfél és a Bank közötti ügylethez kapcsolódóan arra vonatkozóan, hogy saját, vagy a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. Amennyiben bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban a Bank az Ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel. Amennyiben az Ügyfél a nyilatkozattételt megtagadja, a Bank nem teljesíti az ügyleti megbízást A Bank az üzleti kapcsolat létesítése vagy az ügyletre vonatkozó szerződés megkötése előtt, vagy az első ügyleti megbízás teljesítését megelőzően köteles lefolytatni az Ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzését Ha az Ügyfél jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy átvilágítását követően a jogi személy, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet átvilágítását is el kell végezni A külföldi lakóhellyel rendelkező Ügyfél köteles a Bank részére a Bank által meghatározott formanyomtatványon írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e, továbbá és amennyiben a nyilatkozat szerint annak minősül, akkor a Pmt. mely pontja alapján minősül annak A jelen ÁSZF alapján a Banknak megadott adatokban, valamint a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos személyét érintő változásról az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5 banki munkanapon belül a Bankot írásban vagy személyesen értesíteni és a változásokat a fentiekben megjelölt iratokkal igazolni. A Bank kizárja felelősségét minden olyan esetben, amikor az Ügyfél az adataiban bekövetkezett változásokat a Banknak nem, vagy késve, vagy hibásan, tévesen vagy hiányosan jelenti be, illetve eredendően hibás, téves vagy hiányos adatot közöl A Bank az Ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során tudomására jutott adatokat, illetve okiratokat a szerződéses kapcsolat fennállása alatt, valamint a szerződéses kapcsolat megszűnését követő nyolc évig tartja nyilván és őrzi meg Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bank nem tudja végrehajtani a jelen ÁSZF I.3 pontjában meghatározott Ügyfélátvilágítást ideértve azt, ha az Ügyfél az átvilágításának részét képező azonosításhoz, valamint személyazonossága igazoló ellenőrzéshez nem járul hozzá, vagy egyébként a Pmt. alapján nem végezhető el az Ügyfél-azonosítás, illetve amennyiben a külföldi lakóhelyű természetes személy a kiemelt közszereplői nyilatkozatot megtagadja, akkor az érintett Ügyfélre vonatkozóan a Bank megtagadja (i) az üzleti kapcsolat létesítését, (ii) az Ügyfél megbízása alapján bankszámlán keresztül történő művelet végzését, és ügyleti megbízás teljesítését, vagy (iii) megszünteti a vele fennálló üzleti kapcsolatot A Bank a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló, megfelelő okmányokkal alátámasztott, a Bank által elfogadott formában benyújtott írásbeli értesítés a Bankhoz be nem érkezik. A Bank nem felel azon károk tekintetében, amelyek az Ügyfél képviseleti jogának változásával összefüggésben az Ügyfél oldalán keletkezett jogviták miatt az Ügyfél rendelkezésének teljesítése, nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése folytán következnek be Az Ügyfél köteles a Bankkal kötött egyedi szerződés aláírásával egyidejűleg a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre jogosultak aláírás-mintáit - a Bank által rendszeresített aláírókartonon - a Banknak átadni, ill. vállalja, hogy az azokban történt változásokról a Bankot haladéktalanul értesíti. A Bank az Ügyfél, képviselője, a rendelkezésre jogosult, illetőleg az Ügyfél által bejelentett állandó meghatalmazott személyek aláírását elektronikus módon rögzíti. A Bank az Ügyfél írásos rendelkezésein köteles az aláírás azonosságát megvizsgálni. A Bank az írásos rendelkezésen szereplő aláírást az elektronikus módon rögzített aláírás-mintával veti össze. Ha a rendelkezés nem a Banknál bejelentett módon van aláírva, azt a Bank jogosult az ok megjelölésével teljesítés nélkül visszaküldeni a benyújtónak, és az ebből származó károkért a Bank nem felel. Ezt az Ügyfél külön és kifejezetten is tudomásul veszi. 12 / 53

13 3.17. A Bank jogosult Ügyfeleitől közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kérni. Amennyiben a meghatalmazás feltételei a Bank megítélése szerint nem egyértelműek, vagy ha az abban foglaltak értelmezéséhez a meghatalmazáson túl további iratok, vagy a meghatalmazásban jelzett feltételek vizsgálata is szükséges, illetve azt az Ügyfél nem a Banknál rendszeresített módon vagy egyébként a szükséges alaki és tartalmi előírások mellőzésével adta, a Bank a meghatalmazás alapján történő rendelkezést nem köteles teljesíteni, és az ebből származó károkért a Bank nem felel A Bank helyiségeiben a Bank képviseletében igazoltan eljáró munkatársak aláírás-mintáit - az Ügyfél kérésére - betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. 4. Megbízások 4.1. Az alábbi rendelkezések irányadók az Ügyfél által a Banknak adott minden megbízásra A megbízásnak egyértelműen tartalmaznia kell az Ügyfél nevét, az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi, a hatályos jogszabályok által előírt vagy a nemzetközi fizetési forgalomra vonatkozó előírások (pl. SEPA Rulebook), jogszabályok, illetve a Nemzetközi Szokványok által előírt adatot. Ha az Ügyfél a teljesítéshez szükséges adatokat tévesen vagy hiányosan adja meg, illetve ha a megbízás nyelvi szempontból pontatlan, az ebből eredő kárért a Bank nem felel Az Ügyfél fizetési számlája terhére érkező fizetési megbízások esetében azonban a Bank köteles meggyőződni arról, hogy a megbízásban megadott terhelendő fizetési számla elnevezése és pénzforgalmi jelzőszáma azonos-e a Bank nyilvántartása szerint a tulajdonoséval. Ezen megbízások esetében a Bank semmilyen további vizsgálatot nem végez Nem felel a Bank azért a kárért, amely abból származik, hogy a fizetési megbízás egyes példányai egymástól eltérően lettek kiállítva, vagy a megbízást adó személy a Bankot, illetve az Ügyfelet megtévesztette. A teljesítés szempontjából a fizetési megbízásnak a Banknál maradó - eredeti - példánya minősül hitelesnek A Bank szükség esetén a megbízások teljesítésével kapcsolatos okmányokat, váltót, csekket, egyéb nyomtatott értékpapírt, bankjegyet a tőle elvárható gondossággal megválasztott módon az Ügyfél kockázatára és költségére továbbítja Az Ügyfél megbízásait írásban (postai úton, vagy bankfiókban benyújtott formanyomtatvány) valamint külön erre vonatkozó szerződés esetén elektronikus bankszolgáltatások útján jogosult a Bank részére eljuttatni. Az aláírás hibás vagy olvashatatlan, illetve adathiányos megbízást a Bank jogosult teljesítés nélkül visszaküldeni, és az ebből származó károkért a Bank nem felel Nem minősül megbízásnak bármely számítógépes hálózaton a Bank elektronikus levelezési címére eljuttatott elektronikus levél ( ) A Bank nem felel azokért a károkért, amelyek a telefon vagy fax igénybevételével történő bármilyen jellegű információátadás során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba beleértve a telefonhívások illetéktelenek által történő lehallgatását eredményeként keletkeznek. Ezen kockázatokat és a kapcsolódó tájékoztatást az Ügyfél tudomásul vette A Bank nem felel azokért a károkért, melyek abból származnak, hogy az Ügyfél egy adott típusú fizetési megbízást ad a Banknak, azonban a megbízás - jogszabály vagy nemzetközi fizetési rendszer által alkalmazott szabály miatt - csak másik típusú fizetési megbízás útján teljesíthető (értve ezalatt egyaránt a teljesítés lehetőségét általában, és az időbeli teljesíthetőséget is), és a fizetési megbízás típusának átalakítása során a fizetési megbízás adattartalma az alkalmazandó fizetési rendszer sajátosságaira tekintettel torzul. A Bank jogosult az ilyen fizetési megbízásokat teljesíthető típusú fizetési megbízássá átalakítani; az átalakításra csak az Ügyfél fizetési megbízása teljesülése érdekében kerülhet sor A megbízásokat az Ügyfél olyan időpontokban tartozik a Banknak átadni, hogy a teljesítéshez szükséges idő a Bank rendelkezésére álljon A Bankhoz eljuttatott bármilyen megbízás, értesítés vagy egyéb dokumentum beérkezésének tényét és beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) a Bank érkeztető rendszere által a dokumentumra nyomtatott adatok igazolják. A megbízásnak a banki postaládában való elhelyezése nem jelenti a megbízás Bankhoz történő beérkezését. Az elektronikus úton továbbított megbízások tekintetében a beérkezés időpontja a Bank számítógépes rendszere által észlelt és rögzített számítógépes érkezési időként szereplő időpont. 13 / 53

14 4.12. Ha az Ügyfél a megbízásnak egy meghatározott jövőbeli időpontban való teljesítését igényli vagy az általános gyakorlattól eltérő teljesítést kíván, a megbízáson erre a Bank figyelmét fel kell hívnia. Az ebből adódó esetlegesen felmerülő többletköltséget, vagy a külön jelzés elmulasztásából eredő kárt az Ügyfél viseli A Bank a meghatározott határnapon teljesítendő és a Bankhoz a fizetési határnap előtt beérkező megbízást (állandó megbízást, értéknapos átutalást) az adott fizetési határnapon beérkező és esedékes megbízás előtt érkezettnek tekinti A Bank a mindenkori Kondíciós Listában ügylet típusonként meghatározza a bankmunkanapon belül azt a záró időpontot, ameddig az átvett, későbbi értéknapot nem tartalmazó megbízások/rendelkezések teljesítéséből a Bankra háruló feladatokat a tárgynapon teljesíti. Az ezen időpontot követően a tárgynapon átvett későbbi értéknapot nem tartalmazó megbízásokat/rendelkezéseket a Bank a tárgynapot követő bankmunkanapon beérkezettnek tekinti. A későbbi értéknapot tartalmazó megbízásokat a Bank az értéknapon átvettnek tekinti és az azokból a Bankra háruló feladatokat a Bank az értéknapon, az aznap beadott, előnyösen nem rangsorolandó megbízásokat megelőzően teljesíti A Bank kizárólag akkor kezdi meg, és hajtja végre a Kondíciós Listájában meghatározott határidőben az Ügyfél megbízásainak feldolgozását, ha azt befogadta, azaz a teljesítéshez szükséges valamennyi adat ideértve a rendelkezésre jogosultak azonosítását is birtokában van és a teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A Kondíciós Listában foglalt határidőket a Bank csak a hibátlan, pontos adattartalommal ellátott, továbbá, egyedi megbízáskezelést nem igénylő fizetési megbízás esetén vállalja A Bank fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az adathiányt korrigálhatónak ítéli a megbízás meglévő adatai alapján, a Bank megteheti azt, de ez azt eredményezheti, hogy a felek úgy tekintik, mintha a következő Bankmunkanapon érkezett volna be a fizetési megbízás vagy mérlegelés nélkül visszautasíthatja a teljesítését. A Bank a visszautasításról az Ügyfelet értesíti. Jogszabály ilyen értelmű előírása esetén részleges fedezetrendelkezése állása esetén részteljesítést is alkalmaz Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy fedezethiány esetén a Bank a megbízás(oka)t függőben tartja és sorba állítja. Amennyiben a fedezetlen megbízás(ok) beadását és/vagy értéknapját követő első Bankmunkanapon a fedezet rendelkezésre áll, az aznap érkezett átutalási megbízásokat megelőzve a Bank ezen függő átutalás(oka)t teljesíti. Amennyiben a teljesítéshez szükséges fedezet továbbra sem áll rendelkezésre, a Bank a függőben tartott átutalási megbízásokat jogszabályi előírás hiányában - az eredeti beadást és/vagy értéknapot követő - 3 (három) Bankmunkanap elteltével törli. A Bank ezen eljárásból eredő károkért nem vállal felelősséget. Ha a megbízás teljesítése egyéb okból akadályba ütközik, a Bank az Ügyfelet erről értesíti A Bank a beérkező fizetési megbízások összegét legkésőbb a Bank számláján történő jóváírásról való tudomásszerzés napján, a deviza fizetési megbízások összegét a Bank számláján történő jóváírás értéknapját, illetve a jóváírásról való tudomásszerzést követő bankmunkanapon, konverzió esetén 3 bankmunkanapon belül írja jóvá az Ügyfél bankszámláján, a Kondíciós Listában meghatározott teljesítési rend szerint oly módon, hogy az Ügyfél a jóváírást követően a jóváírás időpontjától kezdődően rendelkezhessen a Banknál vezetett bankszámláján levő összeg felett A Bank és az Ügyfél eltérő megállapodása hiányában a fizetési megbízás teljesülésének időpontja belföldi fizetések esetén a felek eltérő megállapodása hiányában I.4.22pontban írtak figyelembe vételével a Kondíciós Listában meghatározott Teljesítési rend szerinti nap. Az Ügyfél által benyújtott fizetési megbízást követően, az Ügyfél írásbeli kérésére a Bank felvilágosítással szolgál arról, hogy a jogszabályokban foglalt teljesítési határidő figyelembevételével - valamennyi előírt egyéb feltétel megléte esetén - várhatóan mikor kerül a fizetési megbízás összege a kedvezményezett bankszámláján jóváírásra A Bank a nemzetközi pénzforgalomban teljesített fizetéseknél (jóváírásoknál és terheléseknél) a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott nemzetközi pénzforgalmi teljesítésekre érvényes határidőket alkalmazza A Bank az Ügyfél megbízását az Ügyfél kifejezett írásbeli kérelmére Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszeren (továbbiakban: VIBER) keresztül teljesíti. A Bank VIBER-en keresztüli teljesítésre kizárólag más belföldi banknál bankszámlát vezető kedvezményezett javára szóló forint fizetési megbízást fogad be. A Bank a mindenkori Kondíciós Listában meghatározza a VIBER-en, illetve elektronikus banki Ügyfélprogram rendszeren keresztüli megbízások befogadásának és teljesítésének időpontjára vonatkozó részletes szabályokat A Bank jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni, ha ez az Ügyféltől kapott megbízás teljesítése érdekében szükséges, melynek költségeit az Ügyfél viseli. A Bank a harmadik személyért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy a Bank és a közreműködő közötti szerződés korlátozza, a Bank felelőssége is ehhez igazodik. Amennyiben a Bank a szerződés teljesítése során külföldi bankot vesz igénybe, a felelősségnek a Bank, az Ügyfél és a külföldi bank közötti megoszlása tekintetében az irányadó nemzetközi szerződések, szabályzatok (szokványok) az irányadóak. 14 / 53

15 4.23. A Bank a jogszabályba ütköző megbízások teljesítését megtagadja A Bank megtéríti az Ügyfélnek (i) a fizetési megbízások késedelmes vagy hibás teljesítéséből, valamint (ii) a fizetési számla téves megterheléséből eredő kárát, amennyiben a kár a Banknak felróható okból következett be. A Bank a saját tévedésén alapuló jóváírást vagy terhelést az Ügyfél rendelkezése nélkül is jogosult helyesbíteni. A Bank a helyesbítésről - az ok feltüntetésével - az Ügyfelet értesíti. A Bank hibájából eredő téves könyvelések mentesek a jutalékfizetési kötelezettség alól A fizetési megbízásokon a Közlemény rovatban feltüntetett adatok vagy utasítások a fizetés címzettjének szólnak, azok a Bank jogait és kötelezettségeit nem érintik, a Bank azok helyességét nem vizsgálja, azok helyességéért felelősséget nem vállal A Bank írásbeli visszaigazolása hiányában az azonnali beszedési megbízás benyújtására feljogosító felhatalmazó levélben teljesítési felső értékhatár és benyújtási gyakoriság (esetenkénti, havi, napi), illetve sorba állításra (függőben tartásra) vonatkozó kikötés a Bank a kikötés elismerésére vonatkozó Ügyfélhez intézett írásbeli elismerése hiányában érvényesen nem adható meg. A felhatalmazó levél visszavonásának feltételéhez (pl. harmadik személy beleegyezéséhez) kötése nem érvényes. Konverzió Amennyiben a megbízás feldolgozása eltérő devizanemek közötti konverziót is igényel és ennek a megindítása után a megbízás adathiány, vagy bármely más, a Bank hatókörén kívül eső ok miatt nem teljesíthető, a Bank jogosult a konverzióból származó összeget nem kamatozó függő bankszámlán tartani az Ügyféltől adatpótlás vagy a tétel visszavonására vonatkozó megbízás kézhezvételéig. Az adatpótlás miatti késedelmes teljesítésből vagy a visszavonás miatti árfolyamveszteségből eredő károk az Ügyfelet terhelik, és amennyiben a Bankot ebből eredően kár éri és az az Ügyfél által nem került haladéktalanul megtérítésre a Banknak, a Bank jogosult az Ügyfél bankszámláját ilyen célból megterhelni A számla devizanemétől eltérő devizanemben benyújtott, konverziót igénylő fizetési megbízások esetén a Bank a Fizetési számlán annak terheléséig - az esetleges árfolyamváltozások fedezésére - a megbízásban meghatározott összeg terhelendő számla devizanemére átszámított ellenértékén felül legfeljebb 4%-ban meghatározott mértékű többletfedezetet foglal. A Bank a fedezeti összeg számítását, ennek alapján a foglalást a fizetési megbízás Kondíciós Listában meghatározott feldolgozási napját megelőző napon meghirdetett devizaárfolyamon végzi. A tranzakció terhelése a Kondíciós Lista szerinti napon, a Bank által jegyzett aktuális devizaárfolyamon történik, ezzel egyidejűleg a foglalásban levő összeg felszabadul. Amennyiben a fizetési megbízás szerint terhelendő számlán nem áll rendelkezésre a jelen pont szerint szükséges többletfedezetet is tartalmazó fedezet, a megbízást a Bank a továbbiakban jelen Üzleti Feltételek I pontja szerinti fedezetlen megbízásként kezeli. Az Ügyfél és a Bank megállapodnak, hogy amennyiben az aktuális pénzpiaci folyamatok hatására bekövetkező árfolyam-elmozdulások miatt szükséges, a Bank jogosult a 4%-ban meghatározott mértéken felüli többletfedezetet foglalni. Az esetleges árfolyamváltozás miatti többletfedezet foglalásból, illetve a megbízás fedezetlen megbízásként történő kezeléséből eredő károkért a Bank nem vállal felelősséget. Megbízás visszavonása és módosítása A fizetési megbízást az Ügyfél a Bank által történt átvételét követően önmaga egyoldalúan nem vonhatja vissza és nem módosíthatja. Az Ügyféltől beérkezett visszavonási, módosítási kérést ugyanakkor a Bank megvizsgálja, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfél visszavonási, módosítási kérését teljesítse. Amennyiben az Ügyfél, terhelési napot is meghatározott, akkor az Ügyfél a fizetési megbízást a terhelési napot megelőző Bankmunkanapon a Kondíciós Listában az adott megbízás típusra meghatározott Bankmunkanap záró időpontjáig vonhatja vissza. Olyan fizetési megbízás esetén, amelyet a kedvezményezett kezdeményezett, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízás visszavonásához a kedvezményezett hozzájárulása szükséges. A fizetési megbízás visszavonásával és módosításával kapcsolatos további részletes szabályokat a jelen ÁSZF II. fejezetében A megbízás illetve a jóváhagyás visszavonása cím alatt rendezi A beadott megbízások visszavonására, módosítására vonatkozó utasításokat az Ügyfél a Banknak írásban vagy Elektronikus Bankszolgáltatáson keresztül köteles megadni. A visszavonásra vagy módosításra benyújtott rendelkezést kifejezetten ilyenként kell megjelölni. A megbízás visszavonása vagy módosítása esetén a Bank jogosult a külön eljárásért díjat felszámítani, melynek mértékét a Kondíciós lista tartalmazza. A pont szerint beérkezett visszavonási, módosítási utasítások esetén a Bank a végrehajtott terhelés visszakönyvelését csak a harmadik féltől (a kedvezményezettől és/vagy a fogadó banktól) érkező jóváhagyás, visszaigazolás és a visszavont megbízás esetén az ellenértékének a Bankhoz történő visszaérkezése után teljesíti, illetve tekinti végrehajtottnak a módosítást. A megbízás visszavonásából, módosításból adódó mindennemű költséget az Ügyfél visel. Az Ügyfél által a Banknak adott 15 / 53

16 deviza átutalási megbízás visszavonása, módosítása esetén a megbízás árfolyamkockázata az Ügyfelet terheli. A visszavonás, módosítás kapcsán esetlegesen felmerülő károkért a Bank nem vállal felelősséget. Árfolyam Bank - ettől eltérő megállapodás hiányában - a konverziót igénylő, az adott napi teljesítésre, feldolgozásra, befogadott, átvett megbízásokat az általa, az adott napi piaci folyamatok alapján az adott napon jegyzett, adott napon legkésőbb 15:00 óráig közzétett deviza vételi/eladási árfolyamon teljesíti. A Bank a konverziót forinton keresztül végzi, azaz két deviza közötti konverziónál a Bank a megbízás devizanemének vételi és a teljesítés devizanemének eladási árfolyamát alkalmazza. A jelen pontban naponta meghatározásra kerülő árfolyamokat a Bank adott napon az ún. árfolyamtáblában teszi közzé a honlapon és a bankfiókjaiban. Amennyiben az ügyfél egy deviza konverziót igénylő fizetési művelethez a Bankkal egyedi árfolyamban állapodott meg, amelyhez kapcsolódóan külön deviza átutalási / átvezetési megbízást nyújt be, a megbízásban az arra szolgáló mezőben a Bank által előírt módon kell hivatkoznia az egyedi árfolyamos ügyletre. Ennek elmaradásából, vagy a megbízáson egyedi árfolyamos ügyletre való jogosultság hiányában, de arra történő téves hivatkozásból adódó esetlegesen felmerülő többletköltséget, vagy kárt az Ügyfél viseli. A Bank nem fogyasztó Ügyfél esetén fenntartja magának a jogot, hogy az aktuális piaci folyamatok hatására bekövetkező árfolyam-elmozdulások miatt a Kondíciós Listában meghatározott időtartam alatt beadott megbízások esetében, amennyiben a Bank általi jegyzés és a piaci árfolyam jelentős eltérést mutat, a megbízás feldolgozásakor érvényes piaci árfolyamot, Megbízás Bank által történő megtagadása A Bank a jogszabályba ütköző megbízások teljesítését megtagadja A Bank megtéríti az Ügyfélnek a fizetési megbízások késedelmes vagy hibás teljesítéséből, valamint a bankszámla téves megterheléséből eredő kárát, amennyiben a kár a Banknak felróható okból következett be. A Bank a saját tévedésén alapuló jóváírást vagy terhelést az Ügyfél rendelkezése nélkül is jogosult helyesbíteni. A Bank hibájából eredő téves könyvelések mentesek a jutalékfizetési kötelezettség alól A fizetési megbízásokon a Közlemény rovatban feltüntetett adatok vagy utasítások a fizetés címzettjének szólnak, azok a Bank jogait és kötelezettségeit nem érintik, a Bank azok helyességét nem vizsgálja. A Bank a fizetési megbízásokon kizárólag azon mezőket vizsgálja, melyek vizsgálatát jogszabály kötelezővé teszi. 5. A teljesítés helye és ideje 5.1. A Bank és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolatok során keletkező fizetési kötelezettségek teljesítésének helye a Banknak az a szervezeti egysége, (A) amellyel az Ügyfél szerződést kötött vagy (B) amely a pénzügyi/kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtja, illetve az a számlavezető hely, ahol a Bank saját számláját vezeti A Bank javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja (i) - amennyiben az Ügyfél bankszámláját a Bank vezeti - az a nap, amelyen a Bank az Ügyfél bankszámláját megterheli, (ii) egyébként az a nap, amelyen az összeget a Bank bankszámláján, illetve a Bank által megadott bankszámlán jóváírják, készpénzben teljesített fizetés esetén az a nap, amelyen az összeget a Bank pénztáránál befizették, illetve (iii) minden egyéb esetben (így a postai befizetés esetében is) az a nap, amelyen az összeget a Bank számláján, illetve a Bank által megadott bankszámlán jóváírják A Bank Ügyféllel szembeni fizetési kötelezettsége teljesítésének ideje az a nap, amelyen a Bank számláját megterhelik, illetve amennyiben az Ügyfél bankszámláját a Banknál vezeti, az a nap, amelyen az Ügyfél számláján a jóváírás megtörténik A Bank a fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat a pénzforgalomról szóló hatályos jogszabályok, illetve a Bank Teljesítési Rendjének rendelkezései szerinti időpontra (Értéknapra) teljesíti A VIBER-en keresztül az Ügyfél javára beérkező jóváírásokat a Bank legkésőbb a Bank számláján történő jóváírást követő 3 órán belül tárgynapiként írja jóvá a Kondíciós Listában meghatározott feltételek szerint. Abban az esetben, ha a VIBER-en keresztül átutalt összegnek a Bank számláján történő jóváírására a VIBER Ügyféltételek zárási időpontját követően kerül sor, a jóváírást a Bank tárgynapiként, de a pénzforgalomról szóló hatályos jogszabályok és rendelkezések valamint a Kondíciós Listában meghatározott időpontban teljesíti Amennyiben a szerződésben meghatározott hitellejárat, betétlejárat, vagy a költségek, díjak esedékessége bankmunkaszüneti napra esik, akkor amennyiben a felek között létrejött szerződés másként nem rendelkezik a Bank az esedékesség tekintetében a bankmunkaszüneti napot követő legkorábbi bankmunkanapot tekinti irányadónak, kivéve, ha a 16 / 53

17 bankmunkaszüneti nap hó végére esik, mert ez esetben szerződés eltérő rendelkezése hiányában a bankmunkaszüneti napot megelőző utolsó bankmunkanap lesz az esedékesség napja Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank devizaügyletek teljesítése során a különböző országok bankmunkaszüneti napjainak figyelembevételével dolgozik. A Bank vállalja, hogy a devizaügyleteket az általa meghatározott banki napon belül teljesíti, és ezen határidőt a magyarországi és a teljesítésben érintett országok bankmunkaszüneti napjai figyelembe vételével számítja ki. 6. Banktitok, személyes adatok kezelése, adatszolgáltatás harmadik személyek részére 6.1. Banktitok minden olyan, az Ügyfélről a Bank rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely (i) az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint (ii) a Bank által vezetett bankszámlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá (iii) a Bankkal kötött szerződéseire vonatkozik Banktitok csak a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben, különösen a Hpt-ben meghatározott esetekben és feltételek mellett, avagy az Ügyfél írásos beleegyezésével ide nem értve a I.Error! Reference source not found. pontot adható ki harmadik személy részére A KHR. tv. rendelkezései szerint a hitelintézetek (referenciaadat-szolgáltatók) kötelesek KHR-hez csatlakozni és a KHR. tv-nek megfelelő adatot szolgáltatni. A Bank, mint Referenciaadat-szolgáltató köteles továbbá az általa kezelt Referenciaadatokat haladéktalanul átadni a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére, mely kötelezettsége a már átadott Referenciaadatok módosulása esetén is fennáll. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a KHR. tv. vonatkozó szabályai alapján a Bank a I.6.4-I.Error! Reference source not found.. pontban foglaltak szerint jogosult és köteles a KHR-nek az Ügyfélről adatot szolgáltatni A KHR. tv. rendelkezései szerint a KHR az Ügyfélnek a referenciaadat-szolgáltatóval, a Hpt. 3. (1) bekezdés (b)-(c), illetve (e)-(f) pontjai szerinti pénzügyi szolgáltatásra kötött szerződéseire vonatkozó vagy a kereskedelmi kölcsön nyújtására, befektetési hitel nyújtására, valamint az értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó, kizárólag a referenciaadat-szolgáltatótól kapott adatot tarthat nyilván, és adhat át az Ügyfélnek, valamint a referenciaadat-szolgáltatónak Természetes személy Ügyfél esetében: A Hpt. rendelkezései szerint a Bank mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja (a) (b) az Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését valamint a nyilvántartott referenciaadatok módosulását követően (rendes adatszolgáltatási kötelezettség); a tárgyhót követő 5. munkanapig az Ügyfél fennálló tőketartozásának összegére és annak pénznemére vonatkozó adatok tekintetében, valamint ha az Ügyfél (c) hitel/pénzkölcsön szerződés, pénzügyi lízingre, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására, illetőleg ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, kezesség és bankgarancia vállalására, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalására, befektetési hitel nyújtására, illetve értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható, (d) hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény aiban meghatározott bűncselekmény elkövetését megállapítja, (e) az Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll. Ugyanazon természetes személy vonatkozásában a szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni, (f) vonatkozásában a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Btk. 313/C. -ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. (g) A Bank az adatátadásra az (a), valamint a (c) (f) pontban foglaltak fennállása esetén 2 munkanapon belül köteles, és a határidő számításának kezdete: i. az (a) pontban foglalt esetben az Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötésének időpontja, 17 / 53

18 ii. iii. iv. az (e) pontban meghatározott időtartam letelte, a (c) pontban foglalt esetben az okirati bizonyíték rendelkezésre állásának időpontja, a (d) és az (f) pontban foglalt esetekben a jogerős bírósági határozat tartalmáról való tudomásszerzés időpontja Vállalkozások esetén: (a) (b) az Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését valamint a nyilvántartott referenciaadatok módosulását követően (rendes adatszolgáltatási kötelezettség); a tárgyhót követő 5. munkanapig az Ügyfél fennálló tőketartozásának összegére és annak pénznemére vonatkozó adatok tekintetében, ha az Ügyfél (c) az Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint 30 napon keresztül fennáll (d) fizetési számlájával szemben fedezethiány miatt 30 napot meghaladó időszak alatt megszakítás nélkül egymillió forintnál nagyobb összegű sorba állított követelés van nyilvántartva, (e) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, feltéve hogy ezen ok miatt a szerződés felfüggesztésre, vagy felmondásra került. (f) A Bank az adatátadásra az (a) valamint a (c) (e) pontban foglaltak fennállása esetén 2 munkanapon belül köteles, és a határidő számításának kezdete: i. az (a) pontban foglalt esetben az Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötésének időpontja, ii. a (c) és (d) pontokban meghatározott időtartam letelte, iii. az (e) pontban foglalt esetben a felfüggesztés vagy felmondás időpontja A Bank tájékoztatási kötelezettsége A Bank a 6.5. (a) valamint 6.5. (c) 6.5. (f) és a 6.6. (a) valamint 6.6. (c) (e) pontokban meghatározott esetekben a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadást követően legfeljebb 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja az Ügyfelet az adatátadás megtörténtéről. A referenciaadatok KHR-be történő átadását megelőzően a Bank beszerzi a természetes személy Ügyfél írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-ből történő, más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy Ügyfél - az adatok KHR-ben történő nyilvántartásának időtartama alatt - bármikor megadhatja. Nem szükséges az Ügyfél hozzájárulása a 6.5. (c) (f) pontokban foglaltak alapján átadott és kezelt adatok átvételéhez. Ha az Ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-ből történő átvételéhez, úgy a KHR kizárólag az alábbi adatokat tartalmazza: i. a nyilatkozat kelte (hely, dátum), ii. a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, iii. az ügyfél azonosító adatai, iv. a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. A természetes személy Ügyfél hozzájáruló vagy hozzájárulást megtagadó írásbeli nyilatkozata vonatkozik a természetes személy Ügyfél valamennyi Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére. Ha az Ügyfél Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződései vonatkozásában az írásbeli nyilatkozata tartalmán a későbbiekben változtat, és írásbeli hozzájárulását visszavonja vagy megadja, úgy minden esetben a természetes személy időben legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére. Az Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés előkészítése során a Bank írásban tájékoztatja a szerződés megkötése ügyében eljáró természetes személyt a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, arról, hogy adatai az a 6.5. (a) és a 6.5. b) pontokban meghatározott esetekben átadásra kerülnek, valamint a 6.5. (c) (f) pontok szerint átadásra kerülhetnek. A 6.5. (e) pont szerinti adatátadás tervezett végrehajtását 30 nappal megelőzően a Bank írásban tájékoztatja a természetes személyt arról, hogy a 6.8. pont szerinti referenciaadatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt 18 / 53

19 kötelezettségének. A természetes személy a szerződés megkötésekor aláírásával igazolja, hogy a részére nyújtott ezen tájékoztatást tudomásul vette. A Bank a vállalkozások részére - az adatátadás céljának, az átadandó adatok körének, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR. tv-ben meghatározott célból további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja - a szerződés megkötését megelőzően írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy a 6.6. (c) (e) pontokban meghatározott esetben referenciaadataik bekerülnek a KHR-be A KHR részére továbbítandó és nyilvántartandó nyilvántartható adatok: A. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok: (a) (b) (c) azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím, h) elektronikus levelezési cím. az Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) ügyféli minőség (adós, adóstárs), d) a szerződés összege, e) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, f) a törlesztés módja és gyakorisága, g) a 6.5. (e) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, h) a 6.5. (e) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, i) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, j) a követelés másik referenciaadatszolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, k) előtörlesztés ténye, l) előtörlesztés ideje, m) az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, n) fennálló tőketartozás összege és pénzneme; o) az igénylés elutasításának időpontja, indoka, p) okirati bizonyítékok, q) jogerős bírósági határozat száma, r) az eljáró bíróság megnevezése, s) a határozat rendelkező részének tartalma. a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), b) a letiltás időpontja, c) a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, d) a jogosulatlan felhasználások száma, e) az okozott kár összege, f) a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, g) perre utaló megjegyzés. B. Vállalkozásokkal kapcsolatban nyilvántartható adatok: (a) azonosító adatok: a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, d) adószám. (b) (c) (d) az Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés megszűnésének módja d) a szerződés összege, e) a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, f) a törlesztés módja, g) a 6.6. (c) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének időpontja, h) a 6.6. (c) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, i) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, j) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, k) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, l) előtörlesztés ténye, m) előtörlesztés ideje, n) az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme; o) fennálló tőketartozás összege és pénzneme. azon bankszámlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a) a szerződés azonosítója (száma), b) a sorba állított követelések összege és devizaneme, c) a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja, d) perre utaló megjegyzés, a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok: a) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja, b) perre utaló megjegyzés Az Ügyfél által történő információkérés a KHR-ben rögzített adatokról Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHRben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. 19 / 53

20 A referenciaadat-szolgáltató az Ügyfél pont szerinti tájékoztatás iránti kérelmét a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül továbbítja, amely 3 napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak. A referenciaadat-szolgáltató az adatokat a kézhezvételt követően zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek A referenciaadatok KHR által történő kezelése és törlése A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a 6.5. (a) és a 6.6. (a) pontokban meghatározott adatátadással érintett referenciaadatokat a szerződéses jogviszony megszűntét követően 1 munkanapon belül visszaállíthatatlanul és véglegesen törli A Bank az Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződések megkötésével egyidejűleg a szerződést kötő természetes személyt írásban tájékoztatja arról a lehetőségről, hogy adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilvántartott természetes személy kérésére a szerződéses jogviszony megszűnését követően is kezelheti. A nyilvántartott természetes személy a szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során - a referenciaadat-szolgáltató útján - írásban kérheti a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb 5 évig kezelje. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható Az Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés megkötését megelőzően a Bank a természetes személlyel - a megalapozott döntés érdekében - megismerteti a KHR-ből átvett adatokat és az abból a természetes személy hitelképességére vonatkozóan megállapítható következtetéseit, valamint szükség esetén figyelmezteti a természetes személyt a hitelfelvétel kockázataira A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat a pontban meghatározott időponttól számított 5 évig kezeli. Az 5 év letelte után, illetve a természetes személy pont szerinti további adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli A pontban meghatározott határidő számításának kezdete: a) a 6.5. (e) és a 6.6. (c) pontok szerinti esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, az adatátadás időpontjától számított ötödik év vége, b) az adat átadásának időpontja az., 6.5. (c)., 6.5. (d), 6.5. (f). és 6.6. (e) pontok szerinti esetben, c) a 6.6. (d). pont szerinti esetben a követelések sorba állítása megszűnésének időpontja, d) a szerződés megszűnésének időpontja, vállalkozások esetén A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a referenciaadatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő késedelmes tartozás teljesítése esetén a késedelmes tartozás teljesítésétől számított 1 év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a 6.5. (e) pont szerint átadott referenciaadatot Az Ügyfél által igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek, kifogás, keresetindítás Az Ügyfél kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését, mely kérelmet a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadatszolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a kifogást - a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett - annak kézhezvételét követő 2 munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és az Adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. 20 / 53

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.04.04-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2016. november 1-től (1603), közzététel napja 2016. október28. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2014. szeptember 10-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2015.09.07-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig 1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére, az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE HÉTVÉGI BANKI ÓRAREND A HÉTVÉGÉN IS NYITVATARTÓ FIÓKOK SZÁMÁRA

MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE HÉTVÉGI BANKI ÓRAREND A HÉTVÉGÉN IS NYITVATARTÓ FIÓKOK SZÁMÁRA forint átutalási (eseti) 1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére című kiadványhoz MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJE HÉTVÉGI

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2015. május 15.-től (1503), közzététel napja 2015. május 15. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők.

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése)

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Előadó: Dávid Sándor pénzforgalmi szakreferens Hitelintézetek felügyeleti főosztálya Budapest, 2013. május 15. Pénzforgalom

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

Tájékoztató. Jelen Tájékoztató tartalmazza a számlák látra szóló kamatát. A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás évente.

Tájékoztató. Jelen Tájékoztató tartalmazza a számlák látra szóló kamatát. A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás évente. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

ÜGYFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)

ÜGYFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ) NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H1088 Budapest, Rákóczi út 13. 1. Sz. melléklet az Általános Üzleti Feltételek Szabályzatához HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL hatályos: 2014. február

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ 1/f. sz. melléklet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től 1. Lakossági forint fizetési számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlavezetési díj (havi) /Zárlati költség/ Internetbanki szolgáltatást igénybevevők részére 2.000 Ft 400 Ft 320 Ft pótlása

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Téti Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak, költségek,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés: 2015. november 2. Közzététel: 2015. október 30. A módosult és új

Részletesebben

SZ 1/2016. sz. Hirdetmény

SZ 1/2016. sz. Hirdetmény 1.Lakossági forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Törzsbetét összege 2.000, Ft 400, Ft Internetbanki szolgáltatási igénybe vevők részére 320, Ft Takarék kiváltó hitel számla 255, Ft Takarék

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. Jelenlegi ügyfeleink esetében a változások 2013. február 11-től érvényesek! 1 I. Lakossági folyószámlák Lakossági folyószámla

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Meghirdetve: 2015. július 2. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról Számlafenntartással kapcsolatos díjak Számla nyitási díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén 50 Internetbank havidíj / számla 50 Számlavezetési díj +

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ SAVARIA Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. február 4-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói** Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről 1

2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CXVI. törvény 2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről 1 A 2013.1.1. és 2013.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. A törvény hatálya 1 2. Értelmező

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Meghirdetve: 2015. július 29. napján Hatályos: 2015. augusztus 1. napjától I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben