Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 _ Az Egerbaktai Hegyközség a január 20.

2 EGERBAKTAI HEGYKÖZSÉG RENDTARTÁSA ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK: A rendtartás hatálya: a rendtartás a szőlőkataszteri besorolás alapján borvidéknek és bortermőhelynek minősülő határrészekre (szőlőhegy) kiterjedő hatállyal határozza meg az ingatlanok, az utak, vízelvezető árkok állapotára, növényvédelmére, valamint az ingatlanok rendeltetésszerű használatával kapcsolatos létesítmények karbantartására vonatkozó szabályokat. Kiterjed a hegyközség területén szőlőtermesztéssel, borászattal foglalkozó termelőkre és felvásárlókra, házikerti szőlőbirtokosokra. A rendtartás előírásait, amennyiben azok esetükben is értelmezhetőek, a szőlőhegy területébe eső, más művelési ágú, külterületi ingatlanok használóinak és az utak kezelőinek is be kell tartaniuk. A rendtartás feladata: a mindenkor érvényes szőlő és borgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok keretei között meghatározni a célszerű telepítés, művelés és az ültetvények rendjét, a károsítók elleni egységes növényvédelem, a szüretelés, a feldolgozás, valamint a bor helyes kezelése szabályait, továbbá más, a minőségvédelem szempontjából fontosnak ítélt szakmai követelményeket, helyi sajátosságokat. Ennek során figyelemmel kell lenni a természet és táj védelmére vonatkozó jogszabályokra is. A rendtartás pontosítja a hegyközségi tagokra vonatkozó kötelező hegyszabályokat sértő cselekmények törvény szerinti jogkövetkezményeit. Jogszabályi háttér: A rendtartás a hegyközségekről szóló törvény (1994. évi CII. Törvény), a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló törvény (2004. évi XVIII. Törvény), az FVM végrehajtási rendeletei, az EBHT vonatkozó határozatai, valamint az Egri Borok eredetvédelmi szabályzatában foglaltak és a védett eredetű borok szabályzatai (Egri Bikavér, Egri Bikavér Superieur, Egerszóláti Olaszrizling, Egri Leányka) alapján került megszerkesztésre. Az utóbb említett négy szabályzat a rendtartás részét képezi. A hivatkozott dokumentumokban foglalt vonatkozó részek betartása minden tagnak kötelessége és feladata. Az említett dokumentumokban bekövetkező változások automatikusan felülírják a rendtartás vonatkozó részeit, ellentmondás esetén a fentiekben felsorolt dokumentumokban, jogszabályok hatályos verzióiban foglaltak az irányadóak. 2/10

3 I. HEGYRENDÉSZETI SZABÁLYOK: 1. Földvédelem A termőföldről szóló törvény szerint a szőlőt művelési ágának megfelelő termelő tevékenységgel kell hasznosítani. A szőlő művelési ágának megváltoztatásához a hegyközség engedélye is szükséges. 2. Talajvédelem A földhasználó köteles a termőhely adottságaihoz igazodva, a földhasznosítás, a termesztéstechnológia, talajvédelmi beavatkozások összehangolásával olyan talajvédő gazdálkodást folytatni, amely megfelel minden, külön jogszabályban (természetvédelem, vízvédelem, növényvédelem, tájvédelem, stb.) meghatározott követelménynek. A földhasználónak gondoskodnia kell a talaj humuszos rétegének megőrzéséről, szerves anyag tartalmának fenntartásáról, környezet kímélő tápanyag gazdálkodás folytatásáról. A talaj szennyezettségének megakadályozása érdekében meg kell óvnia azt a termőföld minőségét rontó idegen anyagoktól. Az erózió védelem érdekében köteles olyan vízmegtartó és vízelvezető megoldásokat alkalmazni, melyek biztosítják az erózió védelmet. A 7 %-os lejtés feletti szőlőtelepítéseknél a sor iránya nem lehet a lejtésiránnyal megegyező. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt, az arról való tudomásszerzéssel egyidejűleg be kell jelenteni a hegyközség választmányának. 3. Növényvédelem Aki földet, erdőt használ, növényt termeszt, növényi terméket feldolgoz, forgalomba hoz, vagy felhasznál köteles védekezni a károsítók ellen, köteles terjedésüket megakadályozni, szükség esetén azokat elpusztítani. A zárlati és veszélyes károsítók fertőzését, vagy annak gyanúját, a hegyközség értesítése mellett a növényvédelmi hatóságnak bejelenteni. A műveletlenül hagyott ültetvény tulajdonosát határidő kitűzésével a hegyközség felszólítja a munka elvégzésére. Szabálytalanság esetén a jogszabályok és alapszabály szerinti intézkedéseket foganatosíthatja. A növényvédelmet végzőknek permetezési napló kell vezetniük és azt a választmánynak ellenőrzéskor 3/10

4 be kell mutatni. Az alkalmazott növényvédelmi technológiának meg kell felelnie a szakmai és jogszabályi előírásoknak. l-ii kategóriájú, korlátozott forgalmazású készítményeket kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező szakember irányításával, felügyeletével lehet csak alkalmazni. A permetezés időpontját és a munkaegészségügyi és élelmezés egészségügyi várakozási idők megjelölését a szőlőterületen, jól látható módon ki kell függeszteni. A növényvédelmi munkák tervezésekor, végzésekor lehetőség szerint az integrált növényvédelmi technológiákat kell alkalmazni. 4. Környezetvédelem A termelő a növényvédelmi tevékenységét a hasznos élő szervezetek megóvásával köteles végezni. A termelőnek a növényvédő és gyomirtó szerek tárolását és felhasználását a szakmai előírások szerint kell elvégeznie, a szer maradékát, a csomagoló anyag anyagát csak a használati utasítás szerint szabad megsemmisíteni. A vizek, vízfolyások, víznyelőhelyek védelmét a szakmai biztonsági távolságok betartásával kell biztosítani. A termelők kötelesek ültetvényeik és azok környékét gyommentesen tartani, megakadályozni a természetidegen anyagok (szemét) lerakását. Ennek előfordulása esetén gondoskodniuk kell azok szeméttelepre történő elszállításáról 5. A hegyközség területéhez tartozó utak, árkok karbantartása Minden szőlőt használó köteles a saját területéhez tartozó út, árok, víz elvezető műtárgy, kőgát, áteresz karbantartását, tisztítás át, állagmegóvását elvégezni vagy elvégeztetni. A szőlőművelő köteles levágott venyigéit elégetni, a gépi kaszálást akadályozó köveket, tárgyakat összeszedni, eltávolítani, a cserjéket kiirtani, elégetni április 30-ig. Az úton csak olyan járművek közlekedhetnek, amelyek annak állagát, tartozékait, és az út mellett lévő növényzetet és termőföldet nem károsítják. Rongálás esetén a hegyközség választmánya a károkozót, a jármű üzemben tartóját felszólítja az eredeti állapot helyreállítására. Az akadálytalan közlekedés érdekében az utak útszelvényeit legalább 3 méter magasságig (fák nyesésévei, bozótirtással) az út tulajdonosa, vagy az utak mellett lévő ingatlan tulajdonosok, használók, bérlők, kötelesek szabaddá tenni. 4/10

5 6. A szőlők őrzése, védelme A hegyközség gondoskodik tagjai szőlőterületeinek részleges őrzéséről. Az önkormányzat által alkalmazott hivatásos mezőőr munkáját támogatja a meghirdetett szüret időszaka alatt. Amennyiben erre igény jelentkezik a hegyközség egyéb módon, például alkalmi hegyőrök vagy az egerbaktai polgárőrség bevonásával, megbízásával is biztosíthatja a szőlők őrzését. 7. Nyilvántartás adatszolgáltatás A hegyközség tagjainak nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségük van szőlőik, boraik származás és eredetvédelmének valamint a minőségi szőlő és borelőállításának érdekében. A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket (adatok típusa, adatszolgáltatás formátumai és időpontjai, adatszolgáltatásra kötelezettek köre stb.) a bortörvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint a hegyközségi törvény szabályozza. Az azokban foglaltak betartása minden hegyközségi tagra vonatkozóan kötelezőek. Az adatszolgáltatásban bekövetkező tagi mulasztások esetén a hegyközség a törvényben rögzített szankciók szerint lép fel. Az adatok rögzítésére, a nyilvántartások vezetésére a hegyközség a HEGYIR rendszert használja. A hegyközség minden körülmények között garantálja és felelősséget vállal a személyes adatok védelméért és annak törvényi előírások szerinti kezeléséért. Az adatkezelésre jogosult hegyközségi tisztségviselők, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. 8. Járulékfizetés A hegyközség tagjai kötelesek hegyközségi járulékot fizetni. A járulék mértékét, a fizetés határidejét és módját, minden évben a közgyűlés határozza meg. A kiszabott járulék összegéről, a fizetés módjáról, határidejéről a tagokat írásban alakszerű határozatban kell értesíteni. A befizetett járulékokról minden év végén, az analitikus nyilvántartás szerinti írásbeli tájékoztatót, minden tagnak meg kell küldeni. A meg nem fizetett járulékot az esedékesség lejárta után, közadók módjára kell behajtani. Azok kiegyeniítéséig a hegyközség, a nemfizető tagja felé minden szolgáltatását megtagadhatja. Ha a hegyközségi tag az adatszolgáltatási és járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, a származási bizonyítvány kiadására (szőlő, bor) nem kerülhet sor, a kérelmet alakszerű határozattal el kell utasítani. Kérelem alapján járulékfizetési haladék adható. A járulékok és az egyéb kötelezően fizetendő tételek nem teljesítése esetén késedelmi kamat kerül kivetésre, melynek mértéke, eltérő rendelkezés hiányában, a mindenkori MNB alapkamat kétszerese. A kamat kivetésétől méltányossági kérelem esetén a választmány eltekinthet. 5/10

6 II. SZŐLŐTERMESZTÉSI ÉS BORGAZDÁLKODÁSI RENDSZABÁLYOK A szőlőtermesztést és borgazdálkodást alapvetően a hatályos jogszabályok határozzák meg. Bizonyos esetekben a rendtartás szigorúbb előírásokat is megfogalmaz. II.1. Szőlőtermesztéssel összefüggő rendszabályok: A szőlőtermesztéssel összefüggő rendszabályokat alapvetően a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló törvény (2004. évi XVIII. Törvény), valamint annak végrehajtási rendeletei szabályozzák. (Elsősorban a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására vonatkozó nemzeti szabályozásról szóló rendelet (100/2004. (VI. 3.) FVM rendelet) A szőlő telepítésének és kivágásának engedélyezése ügyében első fokon a hegybíró jár el. A telepítési és kivágási engedélyt minden esetben helyszíni szemlének kell megelőzni, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A hegyközség területén telepítésre javasolt szőlőfajták (összhangban az EBHT határozatával): - fehér szőlő: Leányka, Olaszrizling, Zenit, Chardonnay, Muscat Ottonel, Tramini, Sauvignon BIanc,,Királyleányka, Szürkebarát, Pinot blanc, - kék szőlő: Cabernet, Sauvignon, Cabemet franc, Merlot, Kadarka, Pinot noir, Blaubuger, Kékoportó (portugeiser), Zweigelt, Kékfrankos, - Festő szőlő :Biborkadarka és Turán Az alábbi fajták telepítése engedélyezett még: Rajnai rizling, rizlingszilváni, viognier, zengő, hárslevelű, zöld veltelini, sira, cserszegi fűszeres Egerbakta község területén 320 x 120 cm-es sor-és tőtávolságtól nagyobb tenyészterület nem engedélyezhető. Telepítés során a telepítő köteles a telekhatáron a műveléséhez szükséges eszközök méretének a felét kihagyni. Amennyiben az utak és a forgók a szomszédos területet érintik, a telepítési térképvázlathoz csatolni kell a szomszédos terület tulajdonosaival kötött megállapodást. Ha megállapodás nem jött létre, a későbbi birtokháborítási ügyek elkerülése érdekében, cm, közös gépforgók esetében cm az elhagyandó terület alsó határa mindkét fél részéről. Ajánlott művelési mód: az ernyőművelés, valamint az új telepítéseknél az alacsony, vagy közép magas kordonművelés. A műveletlenül hagyott szőlő ültetvények tulajdonosaival szemben közigazgatási jogkörében a hegybíró jár el első fokon. 6/10

7 A hegyközség tagjai kötelesek gondoskodni arról, hogy rügyfakadásig eltávolításra kerüljenek a kipusztult, kivágott tőkék, a metszéskor lemetszett vesszők. Tőkehiányok pótlására csak szőlőoltvány használható fel. Mennyiségi korlátozást a hegyközség nem vezet be, a megtermelhető szőlő és bor hektáronkénti mennyiségét a mindenkor hatályos jogszabályok azonban korlátozhatják. A szüret időpontját minden év augusztus 20. és október 20. között, a hegybíró vezetésével, a választmány három tagjából álló bizottság határozza meg, fajtánként, a felvásárlók véleményének kikérése mellett. II.1. Borgazdálkodással összefüggő rendszabályok: Egerbaktai megnevezésű bor, vagy szőlőből származó más termék csak származási bizonyítvánnyal (igazolással) kerülhet forgalomba, ez vonatkozik a felvásárlók részére értékesített szőlőre és a belőle készített termékekre. Ennek alapján Egerbakta Hegyközség jogot formál, hogy az ország egész területén, az illetékes hatóságokkal együttműködve az "Egerbaktai " bor eredetét, származását és minőségét ellenőrizze. A minőségi szőlőtermesztés és borelőállításhoz szükséges, az EBHT által és a mindenkori hatályos törvényi szabályozáshoz igazodó előírásoknak való megfelelést a hegyközség folyamatosan ellenőrzi. Védett eredetű bor készítésének szándékát minden év április 30-ig a hegyközség felé írásban kell jeleznie a termelőnek. Az ellenőrzéseket a hegybíró koordinálja, a rendtartás betartását ellenőrző szakmai bizottsággal együtt. A bizottság évközben folyamatosan ellenőrzi a hegyközség területén a szőlőtermesztést. A szüret megkezdése előtt a bizottságnak az adott területet ellenőriznie kell, arról jegyzőkönyvet kell felvenni. Szemlézetlen szőlőből védett eredetű bor nem készíthető. Amennyiben a bizottság a követelményektől való eltérést állapít meg, úgy az adott területről származó szőlőből védett eredetű bor nem készíthető. Erről a tényről a terület tulajdonosát írásban kell tájékoztatni. Amennyiben a tulajdonos panasszal él a megállapításokkal szemben, és ezt írásban jelzi a hegyközség felé, akkor kérésére, jelenlétében ismételt bizottsági szemlére kerülhet sor, amennyiben szükséges további külső szakértők bevonásával. III. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK Büntető rendelkezések alkalmazása előtt minden esetben írásban fel kell szólítani a mulasztót, megfelelő határidő kitűzésével a mulasztás pótlására. Ha határidő eredménytelenül telik el, úgy kell tekinteni, hogy a mulasztás szándékos, illetve felróhatóan gondatlan, büntető intézkedés alkalmazásának ezt követően van helye. A foganatosítani kívánt intézkedéseket a szabálytalanságot vétővel minden esetben írásban, pontos indoklással, ajánlott levélben való megküldéssel kell közölni. 7/10

8 A hatályos jogszabályokban megfogalmazott szankciókon és kötelezően lefolytatandó eljárásokon túl az alábbi szankciók alkalmazhatóak (sorrendben): 1./ Kisebb súlyú mulasztás esetén a választmány írásos elmarasztalása, melyet a soron következő közgyűlésen nyilvánosan ismertetni kell. 2./ A jogellenes állapot megszüntetésére, meghatározott cselekmény teljesítésére, vagy attól való tartózkodásra kötelezés, határidő megszabásával. 3./ A megszabott határidő eltelte után, vagy ha a mulasztás olyan súlyú a felszólítást követően pénzbírság kiszabása, melynek mértéke a szabályszegés súlyától vagy a mulasztás ismétlődésétől függően forinttól forintig terjed. Adatszolgáltatási szabálysértés esetén ez az összeg forinttól forintig terjed. 4./ Termőhelyre utaló termékjelzéstől való eltiltás. 5./ Minőség megjelölésétől való eltiltás. Pénzbírság évente többször is alkalmazható, és minden esetben kiszabható a pénzbírság felső határa is. Az eltiltások egytől három évig terjedhetnek, de minden esetben meg kell határozni annak konkrét időtartamát. Pénzbírság az alábbi szabályszegésekre szabható ki: növénytermesztés általános előírásainak megszegése - megfelelő kultúrállapot hiánya ( gyomosság, zöldmunka elhanyagolása ), - növényvédelmi kötelezettség elmulasztása, szőlőtermesztés szabályainak megszegése, - engedély nélküli, engedélytől eltérő telepítés, kivágás, - ellenőrizhetetlen szaporító anyag felhasználás, bor előállítás szabályainak megsértése, - hamis adatok szolgáltatása, - hamis termékjegyzék alkalmazása. Adatszolgáltatás szabályainak be nem tartása, megsértése esetén amennyiben az írásbeli felszólítás ellenére sem tesz 15 napon belül eleget a tag kötelezettségének, úgy a vétkes hegyközségi tagokat a törvényben előírt szankciókon túl az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett területre vetítve 1Ft/m 2 bírság kivetésével kell sújtani. 8/10

9 IV. A RENDTARTÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI i ügyekben a választmány jár el. Betartását minden ülésén ellenőrzi. Az elnök és a hegybíró jogosult külön javaslatot tenni és rendkívüli ellenőrzést tartani, eljárást kezdeményezni és határozati javaslatot tenni. Minden év április 30-ig, a rendtartásban foglaltak ellenőrzésére, három tagú szakmai bizottság kerül felállításra, tagjait a választmány választja ki és kéri fel feladatuk ellátására. A bizottság megbízása a választmány megbízásának idejével kezdődik és a következő évi új bizottság megválasztásáig tart. A bizottság ha a szabályok megsértését tapasztalja, eljárást kezdeményezhet a rendtartásban leírtaknak megfelelően. A rendtartás megszegőivel szemben eljárás indítható egyéb bejelentés alapján is, amennyiben az a választmány hatáskörébe tartozik. A rendtartás megszegőivel szemben intézkedés tárgyalás tartásával, vagy a nélkül is hozható, ha a tényállás tisztázott, mert az elkövetőt tetten érték, vagy beismerte vétkességét. Tárgyalás vagy anélküli döntéshozatal csak a hegybíró és a rendtartás betartásának ellenőrzésére hivatott bizottság jelenlétében hozható. A választmány döntését határozati formába foglalja, és írásban közli az érintettekkel, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslattal lehet élni az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsánál. A határozatban meg kell határozni az eljárással felmerült, igazolt költségeket és rendelkezni kell a költségek viseléséről. A költségek, elmarasztalás esetén az eljárás alá vont személyt, alaptalannak bizonyult eljárás estén a bejelentőt, vagy a hegyközséget terhelik. V. A RENDTARTÁS HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS KIHIRDETÉSE A közgyűlés által elfogadott rendtartást meg kell küldeni a hegyközségi tanácsnak, amely kifogást emelhet a rendtartás ellen, ha az törvénysértő, vagy nyilvánvalóan szakszerűtlen rendelkezést tartalmaz. A hegyközségnek a kifogásolt rendelkezéseket újra kell tárgyalni. A rendtartás - kifogás híján - a hegyközségi tanácsnak történő megküldést követő 30. nap válik érvényessé és kihirdethetővé. Az a hegyközség, amelynek nincs érvényes rendtartása, a közfeladatok ellátásáért költségtérítésben nem részesülhet. Az érvényes rendtartást ki kell hirdetni. Ez akként történik, hogy a rendtartás kifüggesztésre kerül a községi önkormányzat és a hegyközség hirdetőtábláján, a nem helyben lakó tagoknak pedig meg kell küldeni. Ezzel egyidejűleg meg kell küldeni a rendtartást a helyi önkormányzatnak és a megyei földművelésügyi hivatalnak is. A rendtartás a hirdetményként való közzététel napjától számított 30. napon 9/10

10 lép hatályba, amennyiben hatálybalépése ellen panasz vagy jogorvoslati kérelem nem érkezik. VI. HEGYBÍRÓI FOGADÓÓRA: Minden hét csütörtök: óra. Szüreti időben a hegyközség ügyeletet tarthat. Ennek időpontja: minden hét hétfő és szerda óra. Az elnökkel vagy a hegybíróval történt személyes egyeztetés esetén a fenti időponttól eltérő időpontban is van lehetőség egyeztetésre, illetve közigazgatási ügyek intézésére. A rendtartást a közgyűlés május 23-án tartott ülésén, 2/2003 (V. 23Kgy). számú határozatával fogadta el. Módosította a közgyűlés január 20-án megtartott ülése. A módosításokat a 9/2005/K1 (01.20.) számú határozatával fogadta el. Egerbakta, január 20. A rendtartás hiteles: hegybíró elnök 10/10

ETYEK-BUDAI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSA RENDTARTÁS

ETYEK-BUDAI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSA RENDTARTÁS ETYEK-BUDAI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSA RENDTARTÁS Etyek 2014 I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1.) A Rendtartás hatálya kiterjed az Etyek-Budai Borvidék Hegyközségi Tanács működési területére, amely a borok

Részletesebben

RENDTARTÁS VILLÁNYI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCS

RENDTARTÁS VILLÁNYI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCS RENDTARTÁS VILLÁNYI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCS A Villányi Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borvidéken működő hegyközségek tevékenységének harmonizálására, valamint az eljárási szabályok közzététele céljából

Részletesebben

BORVIDÉKI RENDTARTÁS

BORVIDÉKI RENDTARTÁS Móri Borvidék Hegyközsége 8060 Mór, Zrínyi Miklós utca 36. BORVIDÉKI RENDTARTÁS - A mindenkori szőlőtermesztésről- és borgazdálkodásról szóló érvényes európai uniós és magyar törvények alapján forgalomba

Részletesebben

Borvidéki terv. Balatonfelvidéki Borvidék

Borvidéki terv. Balatonfelvidéki Borvidék Borvidéki terv Balatonfelvidéki Borvidék A 2007/2008 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához A Borvidéki terv a Hegyközségekről

Részletesebben

RENDTARTÁS /hegyszabály/ TENKES HEGYKÖZSÉG SIKLÓS

RENDTARTÁS /hegyszabály/ TENKES HEGYKÖZSÉG SIKLÓS RENDTARTÁS /hegyszabály/ TENKES HEGYKÖZSÉG SIKLÓS I. Bevezető rendelkezések A rendtartás célja: a szőlőtermesztésre és borgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével szakmai szabályrendszer

Részletesebben

Borvidéki terv. Szekszárd Borvidék

Borvidéki terv. Szekszárd Borvidék Borvidéki terv Szekszárd Borvidék A 2007/2008 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlő szerkezetátalakítási és átállítási támogatásához A Borvidéki terv a Hegyközségekről szóló 1994.

Részletesebben

BORVIDÉKI RENDTARTÁS

BORVIDÉKI RENDTARTÁS Móri Borvidék Hegyközségi Tanácsa 8060 Mór, Zrínyi Miklós utca 36. BORVIDÉKI RENDTARTÁS - A mindenkori szőlőtermesztésről- és borgazdálkodásról szóló érvényes európai uniós és magyar törvények alapján

Részletesebben

Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere. Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23.

Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere. Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23. Duna Borrégió eredetvédelmi rendszere Keresztes József titkár, Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Lakitelek, 2012. február 23. Izsáki OEM Monori OEM Kunsági OEM Csongrádi OEM Duna OEM/OFJ Duna-Tisza

Részletesebben

A Felvidéki borrégió, mint lehetőség

A Felvidéki borrégió, mint lehetőség VI. SzőlészetiBorászati Téliegyetem, Eger 2005. január 2629. A Felvidéki borrégió, mint lehetőség Gál Lajos mb. igazgató FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Eger VI. SzőlészetiBorászati Téliegyetem,

Részletesebben

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Mátrai Borvidék

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Mátrai Borvidék Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Mátrai Borvidék A 2009/2010. borpiaci évtıl érvényes borvidéki követelményrendszer a szılıültetvények szerkezetátalakítási és - átállítási támogatásához

Részletesebben

103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet Hatályos: 2014.04.11 -

103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet Hatályos: 2014.04.11 - 103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet Hatályos: 2014.04.11-103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet a Káli védett eredetű borról A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. (1)

Részletesebben

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós A 2004. évi XVIII. Törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

Hegyközségi Tanács Rendtartása

Hegyközségi Tanács Rendtartása Hegyközségi Tanács Rendtartása I. 1. A Hegyközségi Tanács köztestület. A hegyközségi tanács tagjai a hegyközségek elnökei, valamint egy-egy küldöttjük. A hegyközségi tanács tagjai közül elnököt ( alelnököt

Részletesebben

DÉLNYUGAT-BALATONI HEGYKÖZSÉG RENDTARTÁSA

DÉLNYUGAT-BALATONI HEGYKÖZSÉG RENDTARTÁSA DÉLNYUGAT-BALATONI HEGYKÖZSÉG RENDTARTÁSA I. Bevezető rendelkezések 1. 1) A rendtartás célja: A szőlőtermesztésre és borgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével szakmai szabályrendszer

Részletesebben

A TOLNAI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA

A TOLNAI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA A TOLNAI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA A Tolnai Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borvidéken működő hegyközségek tevékenységének harmonizálása, valamint az eljárási szabályok közzététele céljából

Részletesebben

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlő és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. (1) bekezdésének

Részletesebben

71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet

71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet 71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és - átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági,

Részletesebben

AZ EGRI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA

AZ EGRI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA AZ EGRI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA Az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borvidéken működő hegyközségek tevékenységének harmonizálására, valamint az eljárási szabályok közzététele céljából

Részletesebben

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Kunsági Borvidék

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Kunsági Borvidék Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Kunsági Borvidék A 2010/2011. borpiaci évtıl érvényes borvidéki követelményrendszer a szılıültetvények szerkezetátalakítási és -átállítási támogatásához

Részletesebben

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv. Zalai Borvidék

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv. Zalai Borvidék Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Zalai Borvidék A 2010/2011. borpiaci évtıl érvényes borvidéki követelményrendszer a szılıültetvények szerkezetátalakítási és -átállítási támogatásához

Részletesebben

102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet Hatályos: 2014.04.11 -

102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet Hatályos: 2014.04.11 - 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet Hatályos: 2014.04.11-102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet az Egri borvidék védett eredetű borairól A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetbe foglalt 2008.)

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetbe foglalt 2008.) 1 1./ A hegyközség neve és székhelye: Csengőd Hegyközség Csengőd, Dózsa Gy.u.35.sz. Tel.: 78/441-011 2./ Felügyeleti szerve: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 3./ Működési területe: Csengőd közigazgatási

Részletesebben

12/2006. (II. 3.) FVM rendelet. a Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól. A védett eredetű borok. A szőlő származási helye. Szőlőfajta-használat

12/2006. (II. 3.) FVM rendelet. a Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól. A védett eredetű borok. A szőlő származási helye. Szőlőfajta-használat 12/2006. (II. 3.) FVM rendelet a Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Balatonfelvidéki borvidék szerkezet-átalakítási és átállási terve a 2008-200. 2009 borpiaci évre

A Balatonfelvidéki borvidék szerkezet-átalakítási és átállási terve a 2008-200. 2009 borpiaci évre Balatonfelvidéki Hegyközségi Tanács Badacsony, Római u. 2. A Balatonfelvidéki borvidék szerkezet-átalakítási és átállási terve a 2008-200 2009 borpiaci évre A borvidék hosszú távú céljainak megvalósítása

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Bírálatról készült jegyzőkönyv OEM-es borok 2016. április 1.-i érzékszervi bírálat 1./ Borok mintaszáma: BBBB 427/2016. Termékleírás

Részletesebben

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Fonyód 2014 1 A szabályzat illetékessége és hatásköre Illetékesség: A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által üzemeltetett

Részletesebben

LXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. december 7. T A R T A L O M. 1 1. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény

LXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. december 7. T A R T A L O M. 1 1. S z á m T á r g y O l d a l. Közlemény LXV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2015. december 7. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 1 1. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Az Országos Főállatorvos 2/2015. számú határozata --------------------------------

Részletesebben

130/2003. (XII.31.) FVM rendelet. az egri borvidék védett eredetű borairól. I. Fejezet. Az egri borvidék védett eredetű borainak szakmai szabályai

130/2003. (XII.31.) FVM rendelet. az egri borvidék védett eredetű borairól. I. Fejezet. Az egri borvidék védett eredetű borainak szakmai szabályai 130/2003. (XII.31.) FVM rendelet az egri borvidék védett eredetű borairól A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Btv.) 2. -ának 28. pontjában kapott

Részletesebben

Bátaszék Térségi Hegyközség. Rendtartása. Tervezet

Bátaszék Térségi Hegyközség. Rendtartása. Tervezet Bátaszék Térségi Hegyközség Rendtartása Tervezet 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. 1. Rendtartás célja: a szőlőtermesztésre és borgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével szakmai szabályrendszer

Részletesebben

A hegyközség szervezetei, működése Csehimindszent 2015. 01. 17. A hegyközségi szervezetek, ill. azok elődei a szőlővel és borral foglalkozók mindennapjait már évszázadokkal ezelőtt meghatározták. tagok

Részletesebben

Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsa 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48. ( Kristály Üzletház)

Soproni Borvidék Hegyközségi Tanácsa 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48. ( Kristály Üzletház) RENDTARTÁS Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács I. 1. A Hegyközségi Tanács köztestület. A hegyközségi tanács tagjai a hegyközségek egy-egy szőlész-borász küldötte. A hegyközségi tanács tagjai közül elnököt

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2015. április 30.-i érzékszervi bírálat Bírálati lista 1./ Borok mintaszáma: BBBB 421/2015. Termékleírás szerinti megnevezése: Zalai

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprő - ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete A közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Az OEM borok bírálatáról készült jegyzőkönyv 2015. január 22.-i érzékszervi bírálat 1./ Borok mintaszáma: BBBB 46/2015. Termékleírás

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

BALATONLELLEI HEGYKÖZSÉG RENDTARTÁSA

BALATONLELLEI HEGYKÖZSÉG RENDTARTÁSA 1/8 BALATONLELLEI HEGYKÖZSÉG RENDTARTÁSA A Rendtartás célja, hatálya: A Rendtartás célja az Alapszabály és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek Hegyközségi szinten történő érvényesítése a szőlőtermesztés

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2014. január 23.-i érzékszervi bírálat Bírálatról készült jegyzőkönyv 1./ Borok mintaszáma: BBBB 81/2014. Termékleírás szerinti

Részletesebben

Bort hordok árlista - érvényes 2014. dec. 10. Csomagolás Kiszerelés Bolti ár

Bort hordok árlista - érvényes 2014. dec. 10. Csomagolás Kiszerelés Bolti ár 10 Laczkó György 1000 Mátrai Olaszrizling száraz fehér OEM bor Palack 0,75 liter 760,00 10 Laczkó György 1001 Mátrai Muskotály félédes fehér OEM bor Palack 0,75 liter 760,00 10 Laczkó György 1002 Mátrai

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

M á t r a i H e g y k ö z s é g i T a n á c s. R e n d t a r t á s a

M á t r a i H e g y k ö z s é g i T a n á c s. R e n d t a r t á s a M á t r a i H e g y k ö z s é g i T a n á c s R e n d t a r t á s a Mátrai Hegyközségi Tanács Rendtartása Hatályos: 2010. március 16. 1. oldal A Rendtartás célja, hatálya: A Rendtartás célja az Alapszabály

Részletesebben

Borvidéki terv. 2. 1. Fajtaváltás Fajtaváltást csak az I. és II/1, II/2 termőhelyi kataszteri besorolású ültetvényen lehet végrehajtani.

Borvidéki terv. 2. 1. Fajtaváltás Fajtaváltást csak az I. és II/1, II/2 termőhelyi kataszteri besorolású ültetvényen lehet végrehajtani. Csongrádi Borvidék Hegyközségi Tanácsa Mórahalom, Röszkei út 47. Tel. Fax.: 62/280-524 Borvidéki terv CSONGRÁDI BORVIDÉK A 2007-2008 BORPIACI ÉVTŐL SZÓLÓ BORVIDÉKI KÖVETELMÉNYRENDSZER A SZŐLŐÜLTETVÉNYEK

Részletesebben

Budapest, október

Budapest, október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12730. számú törvényjavaslat a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Aranytőke Borszemle 2012. Április 20.-21.

Aranytőke Borszemle 2012. Április 20.-21. Aranytőke Borszemle 2012. Április 20.-21. A borok értékelése a Nemzetközi Szőlészeti és Borászat Hivatal (OIV) által javasolt 100 pontos módszer szerint történt. Nyolc bíráló bizottság minősítette a borokat,

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Nagy-Somlói Borvidék

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Nagy-Somlói Borvidék Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv Nagy-Somlói Borvidék A 2010/2011. borpiaci évtıl érvényes borvidéki követelményrendszer a szılıültetvények szerkezetátalakítási és -átállítási támogatásához

Részletesebben

91/2005. (X. 18.) FVM rendelet. a Villányi borvidék védett eredetű borairól

91/2005. (X. 18.) FVM rendelet. a Villányi borvidék védett eredetű borairól 91/2005. (X. 18.) FVM rendelet a Villányi borvidék védett eredetű borairól A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközségi Borverseny, 2014.04.23.

Szent György-hegy Hegyközségi Borverseny, 2014.04.23. Szent György-hegy Hegyközségi Borverseny, 2014.04.23. Sorszám Termelő Évjárat Bor neve Termőhely Pontszám Minősítés 1. Horváth Pince 2013 Olasz rizling késői szüret Hegymagas 19,56 Nagy arany 2. Horváth

Részletesebben

BORVIDÉKI TERV. Pannonhalmi Borvidék

BORVIDÉKI TERV. Pannonhalmi Borvidék BORVIDÉKI TERV Pannonhalmi Borvidék A 2008/2009 borpiaci évtıl érvényes borvidéki követelményrendszer szılıültetvények szerkezetátalakítási és -átállítási támogatásához Ezen Borvidéki terv a Hegyközségrıl

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Bírálatról készült jegyzőkönyv OEM-es borok. november 24.-i érzékszervi bírálat 1./ Borok mintaszáma: BBBB 1135/. Termékleírás szerinti

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 45/2013.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Siófok Város

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(X.1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

AZ EGRI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA

AZ EGRI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA AZ EGRI BORVIDÉK HEGYKÖZSÉGI TANÁCSÁNAK RENDTARTÁSA Az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borvidéken működő hegyközségek tevékenységének harmonizálására, valamint az eljárási szabályok közzététele céljából

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2013. április 18.-i érzékszervi bírálat Bírálatról készült jegyzőkönyv 1./ Borok mintaszáma: BBBB 379/2013. Termékleírás szerinti

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2015. (IX.11.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2015. (IX.11.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2015. (IX.11.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról 2. oldal Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (IX.11.)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Dorogháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(VII.03.) önkormányzati rendelete az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, a magánterületek karbantartásáról. Dorogháza

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete 2 a tiltott, közösségellenes magatartásra vonatkozó egyes önkormányzati rendelkezések megállapításáról,

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 2009. július 24.../2009. (...) FVM rendelet a Káli védett eredető borról

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 2009. július 24.../2009. (...) FVM rendelet a Káli védett eredető borról .../2009. (...) FVM rendelet a Káli védett eredető borról A szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. -a (1) bekezdésének t) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések II. FEJEZET A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések II. FEJEZET A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai

Részletesebben

A termesztett szılıfajták besorolása a Kunsági borvidék körzeteiben

A termesztett szılıfajták besorolása a Kunsági borvidék körzeteiben 1 5. sz. melléklet a Kunsági Borvidék rendtartásához A termesztett szılıfajták besorolása a Kunsági borvidék eiben Fehér fajták Bácskai Ceglédi al Monori al Jászsági al Duna menti Izsáki Kecskemét- Kiskunfélegyházi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/996 (XII.0.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

115/2007. (X. 10.) FVM rendelet. a Villányi borvidék védett eredetű borairól szóló 91/2005. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról

115/2007. (X. 10.) FVM rendelet. a Villányi borvidék védett eredetű borairól szóló 91/2005. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról 115/2007. (X. 10.) FVM rendelet a Villányi borvidék védett eredetű borairól szóló 91/2005. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény

Részletesebben

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István

A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István A gyomirtó szer alkalmazás jogszabályi alapelvei különös tekintettel a természetvédelmi gyakorlatra Dancza István Agresszív özönnövény fajok természetvédelmi kezelése a gyakorlatban Szakmai szeminárium

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e. a fás szárú növények védelméről

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e. a fás szárú növények védelméről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2010. (V.05.) önkormányzati r e n d e l e t e a fás szárú növények védelméről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009. (XII.20.) rendelete a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva a 3/2010.(II.05.), 7/2010. (IV.10.),

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Bírálatról készült jegyzőkönyv OEM-es borok 2016. február 4.-i érzékszervi bírálat 1./ Borok mintaszáma: BBBB 123/2016. Termékleírás

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Akciós borok 6os -kartonban

Akciós borok 6os -kartonban Akciós borok 6os -kartonban Az árak 6 db vásárlására vonatkoznak EGERVIN Maradék készlet kiárusítása pal. ár Egri Merlot száraz 0,75 500 Betét nélküli Egri Merlot félédes 0.75 500 Betét nélküli Egri Cabernet

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről (Egységes szerkezetben a 27/2016.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 32. 8500 PÁPA, Fı utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. áprilisi ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

2015. április 10. Egerszólát. 2015-ben X. alkalommal került megrendezésre az Aranytőke borszemle.

2015. április 10. Egerszólát. 2015-ben X. alkalommal került megrendezésre az Aranytőke borszemle. ARANYTŐKE BORSZEMLE 2015 2015. április 10. Egerszólát 2015-ben X. alkalommal került megrendezésre az Aranytőke borszemle. A borok értékelése a Nemzetközi Szőlészeti és Borászat Hivatal (OIV) által javasolt

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya

1.. A rendelet hatálya Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 55/2001. (XII.21.) számú rendelete az Önkormányzati Mezei Őrszolgálatról, a mezőőri járulék mértékéről és megfizetéséről (módosította a 4/2009. (I. 30.) sz. rendelet)

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról Abony Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181.

Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. Balatoni Borrégió Borbíráló Bizottság 8261 Badacsonytomaj, Római u. 181. 2015. február 19.-i érzékszervi bírálat Jegyzőkönyv a bírálatról 1./ Borok mintaszáma: BBBB 146/2015. Termékleírás szerinti megnevezése:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások

módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések 2. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről módosításokkal

Részletesebben