Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet"

Átírás

1 Hogyan vállalkozzunk Jegyzet

2 Referiri la websiteul programului: Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official point of view of the European Union. Titlul proiectului sau macar acronimul:decreasing Unemployment by Cross-border Education and Approach Development (DUCEAD) Codul proiectului: HURO/1001/100/2.3.2

3 Modul célja A modul célja, hogy segítséget nyújtson az induló és dinamikusan fejlődő (kis)vállalkozások világának megértéséhez, új vállalkozások indításához. A résztvevők ismerjék fel, milyen készségek, képességek birtokában lehetnek sikeres vállalkozók. Legyenek képesek alkalmazkodni a gazdasági, jogi, társadalmi környezethez. A gyakorlatban is hasznosítható, rendszerezett vállalkozási ismereteket, készségeket és attitűdöt szerezzenek az üzleti lehetőségek és a vállalkozói képességek értékeléséhez, a vállalkozások indításához, alapításához, a vállalkozás finanszírozásához, működtetéséhez, és növekedési lehetőségeinek kihasználásához. A vállalkozások létrehozásával kapcsolatos tevékenységek megismertetése a résztvevőkkel, a vállalkozások életszakaszainak bemutatása, a vállalkozási formák közötti választás szempontjai. Az egyéni és társas vállalkozások alapítás szabályainak bemutatásával ismerjék meg a résztvevők a vállalkozási tevékenység folytatásának jogi követelményeit, előírásait. Képesek legyenek az uniós és egyéb vállalkozások fajtáinak beazonosítására, jellemzőik és előnyeik megismerésére. Működő vállalkozások határmenti terjeszkedésének lehetőségei, veszélyei, szabályozása. Megszerezhető kompetenciák A résztvevő képes lesz felvázolni vállalkozása életgörbéjét, beazonosítja szerepét a vállalkozásfejlesztésben, meghatározza azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a vállalkozások alapvető működését. Képes a vállalkozás, mint rendszer elméleti modelljének és környezetének, céljainak megértésére Értelmezni tudja a vállalkozói életpálya szakaszait Egyéni vállalkozás alapítására képessé válik, el tudja végezni az alapításkori teendőket Képes társas vállalkozás alapítására, engedélyeztetésére, bejegyeztetésére Meg tudja különböztetni a különböző társas vállalkozási formákat, tudja értelmezni az alapító dokumentum előírásait Értelmezni tudja az uniós társasági formák, valamint a szövetkezeti formák alapításának és működésének szabályait Fel tudja sorolni azokat a fontosabb jogszabályi előírásokat, amelyek a vállalkozások működtetéséhez kapcsolódnak 3

4 Vállalkozások jellemzői, céljai, környezete és erőforrásai Az üzleti vállalkozás társadalmi szükséglet kielégítésére irányuló tevékenység, profit realizálása céljából. Az üzleti vállalkozás legátfogóbb ismertető jegyei: a kitűzött célok megvalósítására magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység profitorientált, a tevékenység bizonytalansági tényezők fennállása, azaz kockázat mellett folyik. A vállalkozó olyan személyiség, aki egy vállalkozást felelősségteljesen alapít, irányít, miközben személyes kockázatot vállal. A kockázat összetett: pénzügyi, mert tőkét előlegez, fektet be, pszichikai, mert változó piaci környezetben döntéseket kell hoznia, szociális, hiszen az esetleges siker vagy bukás befolyásolja pozícióját a munkaerőpiacon, módosítja kapcsolatrendszerét stb. A vállalat gazdasági célokat követő szervezeti-jogi egység. Egy vállalat vállalkozások szervezett rendszereként fogható fel, ahol egymás mellett többféle tevékenység folyik. Alapvető követelmények a vállalkozásokkal szemben: - az üzleti vállalkozás, a gazdálkodó szervezet alapvető céljának küldetésének meghatározása, - mindig a fogyasztói igények mindenek felettisége jegyében kell koordinálnia vállalkozás során végbemenő folyamatokat, - az innovációs kényszer, amely alapfeltétele a fogyasztói igények kielégítésére irányuló küldetés és piacorientáció érvényesülésének, - a társadalmi felelősség érvényesítése a fogyasztókkal, partnerekkel, versenytársakkal, alkalmazottakkal és a széles közvéleménnyel szemben, ami a felső döntéshozói kör kötelessége, - a vállalkozások szervezeti kereteinek tértől, időtől és körülményektől függő alakítása. A vállalkozás kialakulásának előfeltételei és modern formái A modern vállalkozások előfutára a nyugat-európai székhelyű távolsági kereskedelem volt, ami a XVIII. századtól vált jelentőssé. A kereskedő saját pénz- és tudásbeli tőkéjét működtette, szervezte, végezte a piaci tranzakciókat és személyesen viselte a tevékenység kockázatát. Később a gazdasági tevékenység súlypontja áthelyeződött a kitermelő- és feldolgozóiparra, ami életre hívta az ipari vállalkozókat és a modern vállalkozási formákat. A modern vállalkozási formák kialakulásának négy előfeltétele volt: - szabad munkaerő - széles árupiac - az üzleti tevékenység függetlenedése a politikától 4

5 - az állam által szavatolt magántulajdon biztosítása. A vállalat célrendszere és érintettjei Azokat a szereplőket, akik az üzleti vállalkozásokkal valamilyen módon kapcsolatba kerülnek, a vállalat érintettjeinek nevezzük. Belső érintettek: tulajdonosok, menedzserek, alkalmazottak. Külső érintettek: fogyasztók, szállítók, versenytársak, együttműködő partnerek, állami intézmények, helyi és önkéntes állampolgári közösségek. A belső érintettek többnyire tartós kapcsolatban állnak a vállalkozással, a szervezet részei, s így érdekeik a vállalati célokban is tükröződnek. A tulajdonos célja az, hogy befektetett tőkéjének értékét növelje, vagyonérdekeltség jellemzi. A menedzser, aki vállalkozás-szervező ismereteit viszi a vállalkozásba, céljai szorosan kötődnek a vállalat sikeréhez, hiszen személyes jövedelmének többnyire ez az előfeltétele. Az alkalmazott, aki a vállalkozás anyagi, technikai reálfolyamatában fejti ki szaktudását, céljai kötődnek legkevésbé a szervezeti célokhoz. A munkavállaló személyes jövedelmének növekedésében érdekelt, amire kiegészítő motívumként az önmegvalósítás lehetősége épülhet. A belső érintettek törekvései jelentik a vállalati célhierarchia egyik síkját, amennyiben érdekeik determinánsan megfogalmazódnak a vállalati célokban. A külső érintettek tartós vagy átmeneti kapcsolatba kerülnek a vállalkozással. A fogyasztó a vállalat mozgásterének legfontosabb része, hiszen a vállalkozás a fogyasztói igények kielégítése céljából jön létre. A fogyasztói igények figyelemmel kisérése, és az azokhoz való alkalmazkodás a vállalt sikerének egyik kulcsa. A versenytársak ugyanazokért a fogyasztói jövedelmekért indulnak harcba. A versenytársak piaci eszközökkel növelhetik a versenyképességüket, eközben kényszerítik egymást az innovációra, a technikai fejlesztésre. A piaci verseny a fejlődés motorja. A szállító biztosítja a vállalkozás számára az erőforrásokat. Függ a vevőitől és versenyben áll a többi szállítóval. Az együttműködő partner hosszabb-rövidebb időre, tartős vagy átmenti jelleggel érdekszövetséget hoz létre a vállalkozással, pótlólagos profitszerzés céljából. Az állami intézmények befolyásolják a vállalat mozgásterét, de a vállalatok is hatást gyakorolnak az állami intézményekre. Az intézmények helyzete attól függ, hogy a vállalatok mennyi adót fizetnek, milyen hatást gyakorolnak a munkaerő-piacra. A helyi és önkéntes állampolgári közösségeken az önkormányzati közigazgatást és azokat a társadalmi csoportosulásokat értjük, amelyek hatást gyakorolnak a vállalatokra. (pl. környezetvédők) A külső érintettek céljai a vállalat működési terét korlátozzák, s egyúttal a vállalat céljait is befolyásolják. A vállalat célkitűzései összetett rendszerben írhatók le, célrendszert alkotnak, ahol a fő-, és részcélok hierarchikusan egymásra épülnek. Domináns cél a hosszú távú profitmaximalizálás, ennek alárendelődnek a következő részcélok: - Növekedés, fejlődés - Innováció és termelékenység fokozása - Piaci pozíció megtartása, növelése, - Likviditás megőrzése 5

6 Piaci környezet a vállalkozások környezete A vállalkozások legfontosabb környezeti szegmense, kiemelve szoktuk vizsgálni a változékonyságot, a komplexitást, és korlátozó hatást. A kockázat folyamatos kísérője a vállalatok tevékenységének. A kockázat jelentős része a vállalat környezetéből érkezik. A vállalatok szűkebb-tágabb környezetében nagyon sok tényező, hatóerő, gazdasági szereplő van. A fontosabbakat foglaljuk össze az alábbi ábrában. A szűkebb környezetben található szereplők állandó kölcsönhatásban állnak a vállalattal, döntéseik kihatnak a vállalat üzletmenetére: Versenytársak, akik hasonló terméket, szolgáltatást állítanak elő. Szállítók, akik vállalatunk számára fontos anyagokat, energiát, árukat stb. értékesítenek. Vevők, akik vállalatunk termékeit, szolgáltatásait vásárolják. Az önkormányzat, az állam, amely törvények, szabályok alkotásával hat (pl. adókivetéssel). Egyéb partnerek (pl.: bank) A tágabb környezetbe tartozók hatása általában közvetett, ritkább, bár időnként nagyon komoly, súlyos következményekkel jár. A nemzetgazdaság egésze, amely növekedésével, válságával, általános állapotával befolyásolja a piacokat. A társadalom, kultúra, hagyományok hatása fontos üzleti tényezőt, alkalmazkodási kényszert, lehetőséget jelenthet (évfordulók, ünnepek, nemzetiség szokásai). Technikai környezet, amely a technika fejlődésével, új anyagok, eljárások megjelenésével készteti változtatásra, alkalmazkodásra a vállalatot (digitális technika megjelenése). Természeti környezet, amely nem csak a mezőgazdasági vállalatokra, hanem az időjáráson, természeti kincseken keresztül igen sok vállalatra, a környezetszennyezésen keresztül pedig lényegében mindenkire hat. A világgazdaság változásai közül egyesek érzékenyen befolyásolhatják valamennyi vállalatot (pl.: az energiaárak alakulása), míg mások csak áttételesen hatnak (pl.: háborúk, egyes valuták árfolyamváltozása). A környezetből érkező változásokat általában az információk segítségével ismerhetik meg a vállalatok. Nélkülük helyes gazdasági döntést nem lehet hozni. Ezért tartjuk az információt fontos termelési tényezőnek. A vállalkozás erőforrásai, csoportjai A termeléshez, szolgáltatáshoz szükséges tényezőket összefoglalóan erőforrásoknak nevezzük. A cégek egyik sikertényezője az erőforrás-felhasználás. Az erőforrások költsége, az erőforrások mennyisége, összetétele és a felhasználás módja: befolyásolja az árakat (költségeken keresztül) befolyásolja a versenytársakat 6

7 befolyásolja a nyereséget (költségeken keresztül) fontos: a hatékony és optimális erőforrás felhasználás. A termelő és szolgáltatási tevékenység különböző változatai más-más erőforrás igényűek. Az erőforrás szerkezet vagy erőforrás-összetétel megmutatja, hogy a felhasznált összes erőforráson belül az egyes erőforrások milyen részaránnyal szerepelnek. A termelő és szolgáltató tevékenységhez szükséges erőforrások között átváltási lehetőség van, bizonyos határok között helyettesíthetik egymást. (pl. robottechnika-emberi munkaerő) Hatékonyság erőforrás ismerete, átváltása Átváltása az erőforrások bizonyos határok között helyettesíthetők egymással Erőforrás szerkezete Egyes erőforrás/összes erőforrás Az erőforrások csoportosítása: befektetett tárgyi eszközök emberi erőforrás (aktív szereplő) forgó eszközök 1 éven belül elhasználódnak (pl.: készletek, pénzügyi eszközök). immateriális javak információ. A vállalkozás mindig magában foglalja: a kezdeményezést, az eredményre (nyereségre) való törekvést a gazdasági mechanizmusok újraszervezését az erőforrások és helyzetek előnyös felhasználáshoz szükséges gazdasági döntéseket számolást a gazdálkodásbizonytalansági és kockázati tényezőivel A vállalkozói folyamat az új vállalkozás létrehozásához alkalmas lehetőségek felfedezése, megteremtése, értékelése és kidolgozása. E folyamat jól elkülöníthető szakaszait és az egyes szakaszokban végzendő tevékenységeket az 1. sz. táblázat tartalmazza. A vállalkozónak négy üzleti szempontot kell érvényesítenie: stratégiai szemléletet a lehetőségek melletti elkötelezettséget a lehető legkevesebb forrás lekötését rugalmas vezetési struktúrát 7

8 Lehetőség felismerése értékelése és Stratégia kialakítása Üzleti terv készítése A vállalkozás megvalósítása és irányítása Ötletforrások figyeléseötletgyűjtés Kreatív problémamegoldó eljárások alkalmazása: ötletgyűjtés Az üzleti ötlet finomítása: -terméktervezés - fejlesztés - vállalatfelvásárlás (akvizíció) A lehetőség időtartamának becslése A lehetőség és a személyes célok egyeztetése A lehetőségek értékelése: stratégia - a makrokörnyezet elemzése: trendek, kilátások - piackutatásszegmentálás - a (mikro) környezet elemzése(versenytársak, helyettesítő termékek, szállítók, vevők): trendek - hozzáférhető erőforrások - diagnosztika: képességek, versenyelőnyök - lehetőségek, fenyegetések, sikertényezők Jövőkép (célok, a tevékenység központja) Alapstratégia meghatározása: komparatív költségbecslés előnyök, A vállalkozás piaci szegmens Marketing terv: - szükséges eszközök - a működés folyamatterve Szervezeti terv (vezetési koncepció) Pénzügyi terv - Beruházási terv - a működés költségeinek megtervezése - jövedelem és felhasználási terv - mérlegek: meglévő források, hiányok - fedezetelemzés - pénzforgalmi becslések (Cash- flow) - kockázatbecslés- A szükséges források megszerzési lehetőségeinek feltárása, hitelkérelem, A vállalkozás adminisztratív létrehozása A vállalkozás fizikai létrehozása: - a szervezet kialakítása - munkatársak felvétele - gazdálkodás az emberi erőforrásokkal A vállalat arculatának kialakítása: - a problémák és lehetséges problémák azonosítása - ellenőrzési rendszerek alkalmazása 8

9 időütemezés 1. sz. táblázat: A vállalkozási folyamat szakaszai 9

10 A vállalkozási formák között a következő szempontok alapján lehet különbséget tenni: 1. Vállalkozás mérete A vállalkozás sarokpontja a tőke. A vállalkozó megkeresi a nyereségesnek ítélt tevékenységeket és azokat szervezi meg, Ha az adott vállalkozás nem hozza meg a befektetés felett elvárt többletet- a nyereséget-, akkor a tőkét kivonja és máshol fekteti be. A vállalkozó tehát addig vesz részt a valamilyen vállalkozásban, amíg az nyereséget ígér. Az üzleti vállalkozást mindig jövedelemszerzés vezényli. 2. Személyes közreműködés a vállalkozás tevékenységében Mérlegelendő szempont lehet a konkrét típus megválasztásakor a személyes közreműködés kérdése is. Az egyéni vállalkozás, a kkt. és a bt. beltagja esetén a törvény előírja a személyes közreműködést, míg a többi formában ez nem kötelező. 3. Alapításhoz szükséges anyagi erőforrások nagysága (vállalkozás alapítási költsége) Szükséges befektetés értéke: nem csak a vállalkozás alapításának költségei Alapítási költségek + Szükséges beruházások, beszerzések + Működés finanszírozása, addig amíg a vállalkozás nyereséges elszámolás (folyamatos rezsi-, munkavállalói-, adó és járulék fizetési és forgóeszköz beszerzési költségek) 4. Az anyagi felelősség kérdése A korlátlan és korlátozott felelősség kérdése nagyon fontos mérlegelési szempont. Ha a vállalkozás kockázata minimális, elegendő a korlátlan felelősségű szervezeti formáció (kkt., bt.), de nagyobb kockázat esetén inkább a korlátolt felelősségű formák (bt. Kültagja, kft., rt.) ajánlhatók. 5. A kedvező adózási lehetőségek figyelembe vétele Meg kell vizsgálni, hogy milyen feltételek és kötelezettségek mellett lehet végezni az adott tevékenységet! Mindig a végezni kívánt tevékenység legyen a kiindulás alapja. 6. Vállalkozási forma megszüntetésének költségei A vállalkozás megszüntetése mindig körültekintést igényel, mert ilyenkor a jövedelem üzletből való kivonása történik meg és ez jelentős adófizetési vonzattal járhat. 7. Egyéb szempontok Figyelembe veendő, hogy milyen elszámolási, támogatás igénylési lehetőségek vannak az egyes formáknál, esetleg milyen adminisztrációs könnyítések vagy bonyolultabb előírások érvényesek az adott formára. 10

11 FELADATOK 1. Határozza meg, hogy Ön a saját vállalkozása tervezése kapcsán mely tevékenység csoportnál tart a vállalkozói folyamat (1. sz. táblázat) meghatározása szerint! 2. A vállalkozások fő tevékenységként általában vagy termék előállítással vagy szolgáltatás nyújtásával foglalkoznak. Sorolja fel, hogy Ön milyen tevékenységek végzését tervezi! 3. A saját vállalkozása megvalósításához válassza ki a legmegfelelőbb vállalkozási formát! Ehhez segítségként használja fel az egyéni feladatok megoldása részben található szempontrendszert! 11

12 FELADATOK MEGOLDÁSA 1. Jelenlegi helyzetem a vállalkozói folyamatban: 2. Saját vállalkozásában végezni kívánt tevékenység: Nemztegazdasági ág szerint: Tevékenység Saját vállalkozás tervezett társasági formájának meghatározása: Mérlegelési szempontok: - Vállalkozás mérete: - Személyes közreműködés a vállalkozás tevékenységében: - Vállalkozás alapítási költsége:.. - Anyagi felelősség mértéke:.. 12

13 - Kedvező adózási lehetőség: - Vállalkozási forma megszüntetésének költségei: Választott vállalkozási forma: 13

14 Egyéni vállalkozás jellemzői Egyéni vállalkozást ma Magyarországon a vonatkozó szabályok szerint minden olyan cselekvőképes és állandó belföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy alanyi jogon alapíthat, aki az egyéni vállalkozás jogából nincs kizárva. A tevékenység folytatásában az egyéni vállalkozó személyesen köteles közreműködni, továbbá a kötelezettségeiért teljes vagyonával, és korlátlanul felel. Az egyéni vállalkozó személyes közreműködése jelentheti a vállalkozás megszervezését, irányítását, könyvelését is, de az nem szükséges, hogy a konkrét alaptevékenységben is részt vegyen az egyéni vállalkozó. Ha az egyéni vállalkozás tevékenysége képesítéshez kötött, akkor legalább egy olyan személynek közre kell működnie a vállalkozásban, aki a megfelelő képesítéssel rendelkezik január 1-jével már nem kötelező a vállalkozói igazolvány kiváltása. Maga az egyéni vállalkozó természetesen továbbra is igényelheti a vállalkozói igazolvány kiváltását, de annak kiállítása díjfizetéshez kötött. Az igazolvánnyal a kiadásakor fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat lehet igazolni. Az egyéni vállalkozókat az úgynevezett EV szám azonosítja, amelyet a kiállított számlákon és egyéb hivatalos dokumentumokon szerepeltetni kell. Az egyéni vállalkozó megjelölést - vagy annak e.v. rövidítését - és nyilvántartási számát tehát minden hivatalos esetben köteles feltüntetni. Az egyéni vállalkozónak szükséges legalább egy belföldi pénzforgalmi bankszámlával rendelkeznie, a bankszámlát az adószámának közlésétől számított 15 napon belül meg kell nyitni. Az egyéni vállalkozó mint munkáltató foglalkoztathat alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot, szakmunkás-tanulót. Az alkalmazottak számát a törvény nem korlátozza. A segítő családtag foglalkoztatása előnyösebb lehet a kedvezőbb társadalombiztosítási szabályok miatt. Segítő családtag megjelölés alatt a vállalkozó közeli hozzátartozóját, a vállalkozó élettársát, egyeneságbeli rokonának házastársát, házastársának egyeneságbeli rokonát, valamint testvérének házastársát lehet foglalkoztatni. Ha az egyéni vállalkozó munkát ad valakinek, akkor azt 15 napon belül köteles jelenteni a nyugdíjbiztosítónak és az egészségbiztosítónak. Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyeket csak elektronikusan intézhetjük, így az egyéni vállalkozás alapítása is elektronikusan történik. Az elektronikus űrlapok kitöltéséről a részletes tájékoztató elérhető a kormányzati portálon, valamint a KEK KH honlapján. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kérdésekben további felvilágosítást a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalon, vagy a lehet. Egyéni vállalkozás indításának esetei: 1) Egyéni vállalkozás alapítása új vállalkozásként 2) Egyéni vállalkozás öröklés útján történő tovább folytatása 14

15 3) Egyéni vállalkozás egyéni cégként való bejegyeztetése A bírósági cégnyilvántartásról szóló jogszabály lehetővé teszi az egyéni vállalkozó számára a cégnyilvántartásba való bejegyzést de azt nem teszi kötelezővé. Az egyéni vállalkozó az egyéni cég keretében is korlátlan felelősséggel tartozik és az egyéni cég bejegyzéssel nem kap jogi személyiséget. Az egyéni cégnek a közhiteles cégnyilvántartásba való bejegyzése és ennek a Cégközlönyben való közzététele az egyéni vállalkozónak a gazdasági életben, a piacon való részvételét kedvezőbbé teheti, és az üzleti partnerek bizalmát növelheti. Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával egyszemélyes Kft-vé vagy egyszemélyes Rt-vé alakulhat át. Egyéni vállalkozás alapításának és indításának folyamata Egyéni vállalkozás alapításakor a következő feladatokat jelentkeznek a gyakorlatban, melynek lépcsőin a leendő vállalkozónak haladnia kell: 1. Vállalkozás alapvető működésének megtervezése: hol lesz a székhelye, ill. lesz-e telephelye ha szükséges végzettség, akkor ki által lesz ez biztosítva munkaviszony mellett vagy főmunkaviszonyként lesz vállalkozó segítő családtagot vagy munkavállalót alkalmaz-e fő szakmakód választása, tevékenységek meghatározása adózási mód (adóalanyiság) és könyvelési módszer választása a vállalkozás könyvelését végző könyvelő vagy adótanácsadó választása, felkeresése és egyeztetés a vállalkozás adózási, beszámolási kötelezettségeivel kapcsolatban 2. Vállalkozás alapításhoz szükséges dokumentumok beszerzése erkölcsi bizonyítvány illetékbélyeg befizetése szükséges végzettség igazolására bizonyítvány(ok) másolata tulajdoni lap másolata 3. Kérelem beadása az önkormányzat illetékes Okmányirodájában vagy az Interneten A kérelem a 11T101E jelű nyomtatványon adható be 2 példányban kinyomtatva vagy pedig elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül 1 példányban elküldve. 4. Egyéb, hiányzó dokumentumok beszerzése kereskedelmi tevékenység folytatása esetén: üzlet működtetésének engedélyeztetése Az egyéni vállalkozó kereskedő az üzlet megnyitását köteles az üzlet fekvése szerinti illetékes hatóságnak (polgármesteri hivatalnak) bejelenteni. A bejelentést formanyomtatványon, két példányban kell megtenni, melynek egy példányát a hatóság záradékkal látja el és visszaadja a vállalkozónak. A vállalkozó ezt a példányt köteles az üzletben őrizni és az ellenőrzést végző hivatalos személynek felmutatni. Több üzlet megnyitása esetén minden egyes üzletre külön-külön kell bejelentést tenni. A bejelentésnek tartalmazni kell az üzlet címét, az üzletben folytatandó tevékenységet, a kereskedő nevét, székhelyét. Ha a bejelentésben megjelölt adatok megváltoznak, köteles azt 15 napon belül az önkormányzat polgármesteri hivatalához bejelenteni. Be kell szerezni egyes áruk forgalmazásához, illetve egyes kereskedelmi tevékenységek megkezdéséhez a szükséges szakhatósági hozzátárulást a következő hatóságoktól: 15

16 o Élelmiszereket és vegyi árukat, gyógynövényt értékesítő valamint vendéglátó ipari tevékenységet folytató üzlet és kereskedelmi szálláshely esetén az ÁIlami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Intézetétől. o Húst, tejterméket, terményt, takarmányt, élőállatot árusító üzlet esetében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Intézetétől és az Állategészségügyi Hatóság Élelmiszerhigiéniai Kirendeltségétől. o "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árukat és anyagokat, üzemanyagot tüzelő és építőanyagot értékesítő üzlet, valamint kereskedelmi szálláshely, áruház, vendéglátó ipari szórakozóhelyek esetében a Tűzvédelmi Hatóságtól. (Katasztrófavédelmi Igazgatóság) o Játék automatát üzemeltető üzlet esetében a Rendőrkapitányságtól o Jövedéki termékek értékesítéséhez a Vám és Pénzügyőrség igazolása szükséges arról, hogy a vállalkozónak nincs vám tartozása. A fenti termékek értékesítésének feltétele az üzlethelyiség o Egyéb szakhatósági engedélyek is szükségesek lehetnek, a tevékenységtől függően: pl. Környezetvédelmi Hatóság (veszélyes anyag szállítási engedély), Szerencsejáték Felügyelet, stb. 5. Bankszámla nyitás kereskedelmi bank helyi fiókjában - Bankszámla szerződés(ek) aláírása - Banki aláírási címpéldány elkészítése a bankfiókban - Banki nyomtatványok beszerzése: készpénzfelvételi csekk, átutalási megbízás, külföldi átutalási megbízás, pénztári befizetési bizonylat, céges bankkártya (ha szükséges) fizetéshez vagy készpénz felvételére a bank automatából 6. Kezdő tőke befizetése, biztosítása 7. Cégtábla elkészíttetése és kihelyezése a vállalkozó székhelyén és telephelyein 8. Bélyegző, céges levélpapír, névjegykártya elkészítése 9. Alapvető nyomtatványok beszerzése Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartó lapja Pénztárkönyv vagy Naplófőkönyv (ha egyszeres könyvvitelt választott) Számla, Készpénzfizetési számla, Nyugta tömbök beszerzése Ellenőrzési napló Vásárlók könyve 10. Alkalmazott vagy segítő családtagok bejelentése az egészségbiztosítás felé (15 napon belül) 11. Üzletek működési feltételeinek megteremtése (ha releváns) - cégtábla jelzés, nyitvatartási idő - megállító tábla - Üzlet és kirakat berendezése - áru értékesítésre előkészítése, árazása, üzlet feltöltése 12. Önkormányzat helyi adóhatóságához bejelentkezés: iparűzési, kommunális adó, gépjárműadó bejelentkezés miatt (15 napon belül) Egyéni vállalkozás szüneteltetése 16

17 Könnyen előfordulhat, hogy a valóságban az üzleti terveink nem úgy alakulnak, ahogyan azt mi kezdő egyéni vállalkozóként elterveztük. Ilyenkor lehetőség van megállni egy kicsit és az egyéni vállalkozás szüneteltetése mellett újragondolni az üzleti lehetőségeinket. A szüneteltetésnek azonban szabályai vannak, amelyeket az alábbiakban olvashatják: Az egyéni vállalkozás szüneteltetése időtartamhoz kötött: legrövidebb minimális időtartama 1 hó, míg a leghosszabb, maximális időtartama 5 év terjedelmű lehet. Ezen belül az egyéni vállalkozó határozott vagy határozatlan időtartamra egyaránt szüneteltetheti a tevékenység, tehát nem feltétlenül szükséges megadni a pontos végdátumát, de vegye figyelembe, hogy nem lehet hosszabb mint 5 év. Az egyéni vállalkozás szüneteltetésének időtartama alatt az egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenységet értelemszerűen nem végezhet, vállalkozói tevékenységéhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, illetve új kötelezettséget sem vállalhat, tehát nem köthet például szerződést semmilyen új megbízásra, hiszen a tevékenysége szünetel. A szünetelésről szóló hivatalos bejelentést a megfelelő nyomtatvány megküldésével, kizárólag az ügyfélkapun keresztül lehet az illetékes hatóságnál megtenni. A bejelentési nyomtatvány adatai alapján, a szünetelés tényét bejegyzik az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és egyidejűleg az adóhatóságot is értesítik a változásról. A szüneteltetés további feltétele, hogy a kiváltott egyéni vállalkozói igazolványt az illetékes okmányirodában kötelezően le kell adni. Igen lényeges tudnivaló továbbá, hogy a szüneteltetés időtartama alatt az egyéni vállalkozásból fakadó társadalombiztosítási biztosítotti jogviszony is szünetel! Tehát az egyéni vállalkozó, ha nem létesít más úton biztosítotti jogviszonyt, akkor esetlegesen nem lesz jogosult az orvosi ellátásra. Az egyéni vállalkozás szüneteltetéséről a személyi jövedelemadóról szóló törvény is részletesen rendelkezik: ennek alapján például nem kell adóbevallást készíteni az adott időtartamra, ha a tevékenység az adóév minden napján szünetelt; szünetelés alatt költséget és értékcsökkenési leírást nem lehet elszámolni; a szünetelést a számlavezető banknak is kötelező bejelenteni. Egyéni vállalkozás átalakulása Egyéni vállalkozás egy bizonyos fejlettségi fokán már érdemes elgondolkodni azon, hogy átalakítsuk valamilyen más formává, a magyar adózási rendszerből adódóan általában Korlátolt felelősségű társasággá (KFT). Azért lesz előnyös, mert így a teljes és korlátlan felelősségvállalása megszűnik a vállalkozónak, a saját vagyonával nem, csak a KFT- be bevitt vagyonával tartozik felelősséggel a kötelezettségvállalásaiért. Egyéni vállalkozás megszüntetése Az egyéni vállalkozói tevékenység két módon szűnhet meg: a törvény erejénél fogva, illetve ha a hatóság az egyéni vállalkozói tevékenységet megtiltja: 1) A hatóság határozata alapján szűnik meg az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság, ha: - az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 17

18 - a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, - az egyéni vállalkozó egyetlen tevékenységi körét sem folytathatja jogszerűen. 2) Törvény erejénél fogva szűnik meg az egyéni vállalkozói tevékenység: - ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését - az erre rendszeresített változás bejelentési űrlapon - az ügyfélkapuján keresztül bejelenti, - ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján, - az egyéni vállalkozó halála napján (jogutódlásra lehetőség van), - az egyéni vállalkozó cselekvőképességének gazdasági tevékenységet érintő ügyekben való korlátozását kimondó bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján (jogutódlásra lehetőség van), - ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján. Amennyiben valamilyen oknál fogva úgy dönt, hogy megszünteti az egyéni vállalkozását, visszaadja a vállalkozói igazolványát, a következő kötelezettségei vannak: - az egyéni vállalkozás bejelentett székhelyének területileg illetékes okmányirodánál vagy Interneten keresztül kell bejelentenie - szükséges iratok, amelyeket magával kell vinnie: -egyéni vállalkozói igazolvány - személyigazolvány vagy más fényképes személyazonosságát igazoló igazolvány mint: útlevél, jogosítvány - lakcímkártya - amennyiben nem saját ügyében jár el, akkor képviseleti jogosultságát igazoló okirat,az okmányirodánál igényelhető formanyomtatvány- meghatalmaz Nincs illeték, azaz 0 forint a vállalkozói igazolvány visszaadásakor. Mindezeket az okmányokat személyesen vagy a meghatalmazott kell átnyújtani az illetékes okmányirodában, fontos tudni, hogy a bejelentés napjától megszűnik a tevékenységre való jogosultság. Az egyéni vállalkozás tevékenységének megszüntetését Ügyfélkapun elektronikus úton is megteheti, így nem kell az okmányirodába elfáradnia, időpontot kérni. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetéséről szóló bejelentés úgynevezett Ügyfélkapus tárhelyről érkező visszaigazolás nem azt jelenti, hogy már nincs más tennivaló, figyelemmel kell kísérni az Ügyfélkapu visszaigazolását, mert csak akkor eredményes a bejelentés, ha az ügyfélkapus tárhelyről megérkezett a nyilvántartás vételről az igazolás, ez igazolja majd, hogy az egyéni vállalkozó törölve lett a nyilvántartásból. Azért, hogy ellenőrizze valóban megtörtént-e a törlés érdemes megnézni Az Egyéni Vállalkozók Nyilvános Nyilvántartásában. 18

19 FELADATOK 1. A HACUKA Használtruha Bolt esetében a vállalkozás szakmakódjait a következőképpen határozzuk meg! Keressük meg a honlapon a hivatalos szakmakódok közül a végezni kívánt tevékenységeket: Használt ruha kis- és nagykereskedelmi értékesítés:.. Kávé- és italautomata üzemeltetése: Fénymásolás, szkennelés: Áru házhozszállítása (ruha): A tevékenységének megfelelő szakmakódok közül válassza ki azt, amely a fő szakmakódja lesz! Azt a tevékenységet kell kiválasztani, amelyből valószínűleg a legtöbb bevétele fog származni. Fő szakmakód: 3. Határozza meg a tervezett vállalkozása székhelyét, telephelyét ill. fióktelepét, amennyiben szükséges a vállalkozásához! 4. Tanulmányozza át az Ügyfélkapun az egyéni vállalkozás alapításához beadandó kérelmet! Segítségként a mellékletek között is megtalálja! A kérelemben megjelenő adatok és információk értelmezéséhez olvassa át a kérelem kitöltési útmutatóját! Lásd: mellékletek között. 5. Tanulmányozza át a mellékletben található következő dokumentumokat! Telepengedély Telephely engedélyeztetés Kereskedelmi tevékenység engedélyezésének iratait 19

20 A gazdasági társaságok A gazdasági társaság: saját cégneve alatt jogképes, jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat, tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. Jogalanyiságukat az államtól kapják. A gazdasági társaságokról szóló törvényt öt formáját ismeri, melyeket két nagy csoportra osztjuk: 1. Jogi személyiségű: - korlátolt felelősségű társaság, - részvénytársaság, - közös vállalat 2. Jogi személyiség nélküli: - közkereseti társaság, - betéti társaság. A társasági formák alapvetően változatlanok maradnak, a négy fő társaságtípus továbbra is a közkereseti (kkt.) és a betéti (bt.), valamint a korlátolt felelősségű (kft.) és a részvénytársaság (rt.) lesz. A évi IV. törvény hatálybalépésével nem lehet már új közös vállalatot alapítani és július 1-jétől nem hozható létre közhasznú társaság sem. Ettől az időponttól kezdve működhetnek viszont nonprofit gazdasági társaságok, mégpedig bármilyen társasági formában. A nonprofit gazdasági társaság tevékenysége nem jövedelemszerzésre irányul, nem nyereségorientált, ezért üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. A nonprofit társaság közhasznú tevékenységet is folytathat, ha ennek mibenlétét meghatározza a társasági szerződésben (alapszabály, alapító okirat) és megfelel a közhasznú szervezetekről szóló törvény kritériumainak. Nem önálló jogi személyiségű társaságok, bárki jogosult az ügyek intézésére, ezért vezető tisztségviselők nincsenek: Betéti Társaság: (BT) társasági szerződésben meghatározott közös gazdasági tevékenység folytatására létrehozott társasági forma, melyben legalább egy tag (beltag) felelőssége korlátlan a társaság kötelezettségeit illetően és legalább egy tag (kültag) anyagi felelőssége csak vagyoni betétje mértékéig terjed. Közkereseti Társaság: (KKT) olyan társaság, melynek tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősség mellett közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyont a társaság rendelkezésére bocsátják. Önálló jogi személyiségű társaságok csak a vezető tisztségviselő jogosult az ügyek intézésére, feladata a napi feladatok megoldása, az operatív irányítás. 20

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15)

Ügyfélfogadás: Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11) Steiger Beatrix 25/504-522 (16) Fax: 25/504-522 (15) Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-11:30 és 13:00-15:30 kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 8:00-11:30 és 13:00-17:30 csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 8:00-11:30 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 (11)

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Pontozás Osztályozás A.) Vállalkozások általános jellemzői (40 pont) I. A vállalkozások közös jellemzői (25 pont) II. A vállalkozások csoportosítása (15 pont) B.)

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.)

TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL (2012.) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Igazgatóság Okmányiroda 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Telefon: (56) 503-890, (56) 503-891; Fax: (56) 503-599 TÁJÉKOZTATÓ az EGYÉNI VÁLLALKOZÁSRÓL

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: - MEGÉLHETÉSI

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 14.EA

Vállalkozási ismeretek 14.EA Vállalkozási ismeretek 14.EA A legfőbb szervek és vezetőség A szervezetekre és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok legfőbb szervekre vonatkozó szabályok összehívásukat a tagok kezdeményezhetik évente

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá Közkereseti társaság Dr. Kenderes Andrea 2011. március 26. Gt. 88. (1) A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása Jogi és menedzsment ismeretek Vállalkozások alapítása Egyéni vállalkozó Ki vállalkozhat? a) egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Felkészülés a társadalmi vállalkozásra. A társadalmi vállalkozások jogi formái.

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. Ügyintéző: Kádárné Nagy Anikó Tel.. 44/545 308 Email: kadarne.aniko@mateszalka.szszbmkh.gov.hu EGYÉNI VÁLLALKOZÁS Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Nagyecsedi Kirendeltség 4355 Nagyecsed Árpád u.

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika)

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2006. évi IV. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 1 A gt-k ismétlése és + ismeretanyag - alapítók és korlátok - alapítói vagyon - létesítő iratra vonatkozó szabályok - vezető tisztségviselők

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői. Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta

Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői. Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta gazdasági vállalkozás Jogi személyiség nélküli jogi személyiségű társas egyéni társaság

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel Kereskedelmi jog jegyzet lap: gazdasági társaságokról szóló törvény 2006.évi IV. törvény. 1. általános rész: minden cégformára egyenlő - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel - általános

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés)

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) [az állandó jellegű iparűzési tevékenység, a vállalkozók kommunális adójában fennálló adóköteles tevékenység megkezdéséről, a bejelentett adatok változásáról,

Részletesebben

Olasz társasági jog Szikora Veronika

Olasz társasági jog Szikora Veronika Olasz társasági jog Szikora Veronika Társasági jog Európában 2013/14-es tanév Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A jogforrás: évi CXV. törvényaz egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (részletek)

A jogforrás: évi CXV. törvényaz egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről (részletek) Egyéni és társas vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. Páros és csoportos munkavégzés: forráselemzés, esettanulmányok (2 óra) A pár egyik tagja

Részletesebben

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK Tartalom: 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK...9-1 9.1. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Tájékoztató közkereseti és betéti társaságokról /forrás:www.magyarország.hu/ A közkereseti és a betéti társaság jellege, fogalma Mindkét társasági forma személyegyesítő jellegű, vagyis a tagok személyes

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Az egyéni vállalkozás megkezdése

Az egyéni vállalkozás megkezdése Az egyéni vállalkozás megkezdése Jogosult egyéni vállalkozói tevékenységet indítani az, aki magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 1. Ki lehet önkéntes? (4. ) - aki a 10. életévét betöltötte 2. Milyen tevékenységet láthat el önkéntes? (4. ) - amelyre vonatkozóan

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet:

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet: EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KI LEHET EGYÉNI VÁLLALKOZÓ? Egyéni vállalkozó lehet: 1. a magyar állampolgár, 2. az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak

Részletesebben

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá (KATA bejelentés V. ) I. Bejelentkezés jellege Adóköteles tev. megszűnése Helyi iparűzési adó - állandó jellegű tevékenység - ideiglenes jellegű

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés. Pázmándi Kinga

Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés. Pázmándi Kinga Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés Pázmándi Kinga Jogi személyekre vonatkozó szabályozás hatályos rendszere 2014. március 15.-étől Ptk.: Harmadik Könyv: Jogi

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. április 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben