Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek"

Átírás

1 Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek Készült január 13 Utolsó módosítás: 2009.Október 15 Hatályba lépés: November 1 1

2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási rendje Szolgáltatás besorolása, SZJ száma, jellege: Az általános szerződési feltételek elérhetősége 3 2. Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, illetve 3 elérhetőségük 3. Az előfizető személyes adatai kezelésének szabályai az Eht alapján Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony 3 létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak 3.2 Adatkezelés, adatbiztonság 4 4. Előfizetői szolgáltatások részletes meghatározása, így különösen a szolgáltatások díjainak, 5 kedvezményeknek, szolgáltatások minőségi célértékeinek leírása 4.1 A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása Adathálózati szolgáltatás Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének 5 módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátai 4.3 Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételére való rendelkezésre 6 állásának vállalási ideje (célértéke) 4.4 A szolgáltatási minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének 6 módszere 4.5 Az előfizetői végberendezés (készülék) csatlakoztatásának feltételei Alapvető követelmények Üzembe helyezés és csatlakoztatási jog Saját eszközök karbantartása Hibaelhárítás és karbantartás lehetővé tétele Tápellátás biztosítása Ellenőrzés, karbantartás Mentesülés a felelősség alól Végberendezés okozta kárért való felelősség Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezések megóvása Az előfizetői szolgáltatások díja, ezen belül egyszeri díjak, rendszeres díjak, díjazási időszakok, 9 kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások, a kedvezményre jogosultság elveszté- se esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei, a díjfizetés és számlázás módja és ideje 4.7 A szolgáltató-választással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, a szolgáltató-választást 9 biztosító összekapcsolási szerződésekben foglaltakkal összhangban 5. A számlázás módja Késedelmi kamat A hibabejelentő elérhetősége, a hibabejelentések, számlapanaszok elintézési rendje, a karbantartási 10 szolgáltatások biztosítása 6.1 A hibabejelentő elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba 10 vételének menete 6.2 Ügyfélszolgálat működtetése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése A szerződésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére 10 vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogok a díjvissza- térítés rendje, az előfizetőt megillető kötbér mértéke 8. A szerződés módosításának feltételei, a szerződés egyoldalú módosításának esetei, az előfizető 10 jogai szerződésmódosítás esetére, különös tekintettel az előfizető tájékoztatására, illetve a felmondás jogára, az áthelyezés, illetve átírás szabályai 9. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, illetve szünetelésének feltételei Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, az előfizető által kérhető szünetelés leghosszabb 10 időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendő díj mértéke 9.2 Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél 10 végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltételei 10. Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei, feltételei 11 Mellékletek 12 Díjak; Minőségi célértékek, Adatkezelési Tájékoztató 12 Egyedi előfizetői szerződés 23 2

3 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási rendje Cégnév: Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Rövidített cégnév: Szolgáltatás neve: Weblan Hálózat Szolgáltatás Adószám: Székhely: 1142 Budapest Kassai tér 19 Ügyfélszolgálat : 1142 Budapest Kassai tér 19 III/5 (124 kapucsengő) Vállalkozói szám: EV Nyitvatartás: H-P (szombaton és munkaszüneti napokon zárva) Telefon (1) vagy 1224 Fax: Internet: továbbiakban, mint Szolgáltató. Készült a 16/2003 (XII. 27.) IHM rendelet alapján. Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) érvényességi hatálya: a Szolgáltató vezeték nélküli szolgáltatása (a továbbiakban a szolgáltatás), illetve az ezen szolgáltatásokat használatba vevő ügyfelek (továbbiakban, mint Előfizető). 1.1 Szolgáltatás besorolása, SZJ száma, jellege: A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9004/2002. (SK 7.) KSH Közleménye a Szolgáltatások Jegyzékéről alapján a szolgáltatások besorolása: Adathálózati szolgáltatás SZJ száma: Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása SZJ száma: Az általános szerződési feltételek elérhetősége Az ÁSZF megtalálható a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve az Interneten. 2. Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, illetve elérhetőségük Amennyiben az Előfizetőnek az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos vagy szerződéssel kapcsolatos reklamációja van, úgy az ügyfélszolgálati irodához kell fordulnia. A Szolgáltató a reklamációt kivizsgálja és természetétől függően írásban vagy telefonon válaszol. A felügyeleti szervek címei: Nemzeti Hírközlési Hatóság Igazgatósága 1015 Budapest, Ostrom u telefon: (1) , telefax: (1) Nemzeti Hírközlési Hatóság Budapesti Iroda 1133 Budapest, Visegrádi u telefon: (1) , telefax: (1) , Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1088 Budapest, József krt. 6. telefon: (1) Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 1088 Budapest, József krt. 6, Telefon: (1) , telefax: (1) Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest Alkotmány u. 5., telefon: (1) , telefax: (1) Az előfizető személyes adatai kezelésének szabályai 3.1 Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája, az előfizetői jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerződési időszak A szerződés megkötésének előfeltétele, hogy az Előfizető a személyének azonosításához szükséges adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa, melyek 3

4 természetes személy Előfizető esetén a neve, lakóhelye, tartózkodási helye, leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma, külföldi illetőségű esetén az útlevél száma, igényelt sávszélesség. Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő előbb felsorolt adatai is szükségesek valamint fizetési rendszeresség; nem természetes személy Előfizető esetén a neve, adószáma, bankszámlaszáma, eljáró képviselő neve, személyi igazolvány száma, külföldi illetőségű esetén az útlevél száma, igényelt sávszélesség, fizetési rendszeresség. Az előfizetői szerződés határozatlan időre, de legalább 1 évre jön létre. Az előfizetői szerződés az Általános Szerződési Feltételekből (ÁSZF) és Egyedi Előfizetői Szerződésből áll. Bármelyik fél jogosult a szerződést indoklással együtt, írásban tett nyilatkozattal az 1 év lejárta után felmondani. A felmondási határidő az Előfizető részéről 8 nap, a Szolgáltató részéről 60 nap. A szolgáltatás a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. Az Előfizető a szolgáltatásra vonatkozóan csak használati joggal rendelkezik, ezen jog nem kizárólagos és nem átruházható. 3.2 Adatkezelés, adatbiztonság A Szolgáltató természetes személy előfizetői címét személyes adatként kezeli. A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető adatait titkosan kezeli, nemfizetés esetén azonban esetleges behajtási eljárás érdekében harmadik személy számára átadhatja azt. A Szolgáltató alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. Az Előfizető azonosítása a Szolgáltató által biztosított IP cím és a Szolgáltató által átadott hálózati eszköz MAC (Media Access Control) címe alapján történik. A Szolgáltató fenntartja ezen információk mindenkori ellenőrzésére és módosítására való jogot. Az Előfizetők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai előírásokat Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak: A személyes adatok védelmérõl és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, Az elektronikus hírközlésről szóló évi C törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezések, Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó 16/2003 (XII. 27.) IHM rendelet részletes szabályai, Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003 (XII. 13.) Korm. rendelet. A Szolgáltató a személyes adatokat elsősorban az alábbiakban bemutatott tevékenységek kapcsán kezeli: előfizetõi szerződések megkötése, tárolása, őrzése, ügyfélkapcsolati és számlázó rendszer működtetése, szerződésmódosítás, reklamációkezelés, hibabejelentés, követelés behajtás A Szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésbõl eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve a évi Eht. törvény 158. (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződéskötés megtagadásának céljából jogosult az Előfizető nevét, az azonosításához szükséges, a Eht szerinti adatokat, valamint az adatátadásnak indokáról szóló tájékoztatást más távközlési szolgáltatónak átadni, illetőleg azzal az adattartalommal közös adatállományt létrehozni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jövőben előfizetői címtárat hozzon létre és működtessen szolgáltatása minőségének emelése érdekében. A címtárban valamennyi Előfizető alapadatai az Egyedi Előzetői Szerződésen feltüntetettek szerint szerepelnek és a címtárban a keresés ez alapján történhet. A címtárban való megjelenés nem kötelező, az Előfizető kérésére díjmentesen kimaradhat belőle. A szolgáltatás igénybevételének és használatának szerződésszerű teljesítését, s így biztonságát szolgálja, ha a belépési jelszót az Előfizetők időről időre megváltoztatják. Amennyiben olyan helyzet áll elő, hogy a jelszó idegen harmadik személyek tudomására juthat, úgy a jelszót haladéktalanul meg kell változtatni. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az -ek illetéktelen harmadik személyek számára hozzáférhetővé válnak. A jelszó megváltoztatására díjmentesen a weboldalon nyílik lehetőség. A jelszó megváltoztatásával kapcsolatos további információk az előbbiekben hivatkozott internetes oldalon találhatóak. 4

5 A jelszó illetéktelen harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételét hálózati vírus is eredményezheti. Léteznek ugyanis olyan vírusok, amelyek nem törölnek adatokat, ellenben ismeretlen címzettek részére továbbítják az előfizetői jelszavakat. A vírusok -hez csatolt programfile-ban is eljuthatnak az Előfizetőkhöz. Ennek elkerülése érdekében javasolt, hogy minden olyan programfile, amely például -ben ismeretlen címről érkezik az Előfizetőhöz, törlésre kerüljön, a dokumentum megnyitása nélkül. A Szolgáltató a vírusok kiszűrése érdekében vírusirtó program telepítését javasolja az Előfizetők számára. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségének rajta kívül álló okból való megváltozásáért (lehetnek olyan vírusok illetve egyéb programok amelyek, azt megváltoztatják) valamint az Előfizető által látogatott oldalakon található egyes programok által okozott károkért. Az Előfizető köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó / jelszavak védelme érdekében. Az Előfizető felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá az előfizetői érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Előfizető személyes adatait a Szolgáltató törölni köteles. 4. Előfizetői szolgáltatások részletes meghatározása, így különösen a szolgáltatások díjainak, kedvezményeknek, szolgáltatások minőségi célértékeinek leírása 4.1 A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása Az Előfizető által bármikor igénybe vehető a jelen Általános szerződési feltételek 1.1 pontjában meghatározott szolgáltatások Adathálózati szolgáltatás Ide tartozik az adatátvitelt biztosító hálózati szolgáltatás azonos vagy eltérő protokollt alkalmazó állomások (végberendezések) között. A szolgáltatás nyújtható közcélú hálózaton vagy dedikált vonalon keresztül (beleértve a fogyasztói felhasználóknak dedikált hálózatokat). Adathálózati szolgáltatás keretében a Szolgáltató a következő szolgáltatásokat nyújtja Előfizetői részére: bérelt vonali internet-szolgáltatás, szinkron és aszinkron adathálózati szolgáltatás, virtuális és magán adathálózati szolgáltatás (VPN), Az Előfizetők az előfizetői oldalon elhelyezett végberendezésekkel a Szolgáltató adathálózatához csatlakoznak. A hazai Internet szolgáltatók hálózatával a Szolgáltató adathálózatából kiindulva a Budapesti Internet Kicserélő ponton (BIX) keresztül létesíthetnek kapcsolatot, ahol nemzetközi adatkapcsolatra is lehetőség van. A szolgáltatás hozzáférési pont a Szolgáltató adathálózati központja, vagy az Előfizető telephelye. A csatorna kapacitás dedikált vagy átlagos lehet Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása Ide tartozik az adatátvitelt biztosító szolgáltatás azonos vagy eltérő protokollt alkalmazó állomások (végberendezések) között. E szolgáltatási körön belül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Szolgáltató előfizetői részére: vezetéknélküli internet-hozzáférés szolgáltatás 2,4 GHz frekvenciatartományban, vezetéknélküli internet-hozzáférés szolgáltatás 5,8 GHz frekvenciatartományban Vezetékes kábeles internet-hozzáférés szolgáltatás A Szolgáltató a szolgáltatás kiépítéséhez és igénybe vételéhez saját eszközöket és végberendezéseket használ, melyek a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. 4.2 Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátai Az Előfizetőnek, aki az internet szolgáltatást igénybe kívánja venni, szerződést kell kötnie. Az internet szolgáltatás igénybevételére szóló szerződés Egyedi Előfizetői Szerződésből és Általános Szerződési Feltételekből áll. 5

6 Az Egyedi Előfizetői Szerződés két példányban készül, az egyik példány a Szolgáltatóé, a másik az Előfizetőé. Előfizetői szerződés akkor jön létre, amikor az előfizetői szerződést mindkét fél aláírta. Amennyiben a szolgáltatás kiépítése társszolgáltató vagy alvállalkozó igénybevételét igényli, úgy a szolgáltatás indítása a társszolgáltató teljesítményétől függően változhat. A társszolgáltató esetleges késedelméért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben a végpont kiépítése aránytalan műszaki nehézséget vagy költséget jelentene a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató megtagadhatja az előfizető csatlakoztatását. Ilyenkor a szerződést semmisnek kell tekinteni. Amennyiben az Előfizető az internet szolgáltatást domain név regisztrációjával rendeli, úgy a szolgáltatás teljes értékűen csak a domain név bejegyzést követően teljesíthető a Szolgáltató részéről. A domain regisztrációs folyamat az Előfizető és a Szolgáltató közötti a jelen ÁSZF-ben szabályozottól eltérő jogviszony. A Szolgáltató Magyarországon nem bejegyzett jogi személlyel, továbbá tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi természetes személlyel csak a felek egyező akarata esetén köt előfizetői szerződést. A Szolgáltató 18 év életkort be nem töltött természetes személlyel nem köt előfizetői szerződést. A vezetéknélküli internet-hozzáférés szolgáltatás tárgyi feltételei: Hardver (Pentium 1, vagy annál nagyobb teljesítményű processzor, 32 MB memória, az operációs rendszernek és a meghajtóprogramoknak elegendő merevlemez, SVGA monitorvezérlő és monitor, 1 szabad PCI foglalat, CD meghajtó, billentyűzet), Szoftver (az Előfizető által használt operációs rendszert az Előfizetőnek kell alkalmassá tenni az eszközök és a szolgáltatás fogadására, a Szolgáltató csak Windows-os meghajtóprogramokat biztosít a szolgáltatás igénybevételéhez alkalmazott hardver eszközökhöz). Az Előfizető által rendelkezésre bocsátott eszközök használhatóságára a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A vezetéknélküli internet-hozzáférés szolgáltatás földrajzi feltételei: Optikai rálátás a szolgáltató bázisállomásaira, A szolgáltatás helye a Szolgáltató bázisállomásának helye, vagy az Előfizető telephelye. A szolgáltatás hatóköre: Magyarország 4.3 Az előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatás igénybevételére való rendelkezésre állásának vállalási ideje (célértéke) A szolgáltatást a Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésétől számított 30 napon belül megkezdi. A szolgáltatás átadási pontja az előfizetői oldalon lévő nagyfrekvenciás eszköz kimenete. A szolgáltatás igénybe vehető minden olyan előfizetői végpontról, ahonnan fizikai rálátás létesíthető a Szolgáltató adathálózati központjához. Az előfizetői végponttól a Szolgáltató adathálózatának elérését lehetővé tevő hálózati szakaszt a Szolgáltató biztosítja. A Szolgáltató vagy társszolgáltatója saját készülék segítségével mutatják be a szolgáltatás üzemkészségét az előfizetői oldalon. Az előfizetői szolgáltatás a Szolgáltató által biztosított szolgáltatáshozzáférési ponton az Előfizető által csatlakoztatott végberendezésen keresztül a nap 24 órájában, az év minden napján igénybe vehető. 4.4 A szolgáltatási minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere A Szolgáltató garantálja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások működőképesek, és vállalja, hogy azokat a megfelelő minőségben nyújtja. Nem megfelelő minőségű szolgáltatásnak számít, amennyiben hibás teljesítés lép fel. A szolgáltatás hibás teljesítésének esetei: Ha a Szolgáltató az Előfizető tudta nélkül elviszi a szolgáltatáshoz szükséges eszközöket Ha a nem tervezett leállás meghaladja az 5 napot egybefüggően, vagy összesen 10 napot évente. A Szolgáltató rendszerén belüli fejlesztési idő (tervezett leállás) meghaladja a 2 napot egybefüggően vagy összesen 5 napot évente A szolgáltatás sebessége tartósan (4 órán keresztül) a maximális sávszélesség 80%-a alá esik, bérelt vonali szolgáltatás esetén a maximális sávszélesség alá esik. Nem tartozik a hibás teljesítések közé az Előfizető eszközinek meghibásodása. A Szolgáltató fenntartja a karbantartási jogot, melyről az Előfizetőt előre értesíti. 6

7 A Szolgáltató nem felelős azon veszteségekért vagy bármiféle kárért, melyet a szolgáltatások esetleges meghibásodása okoz. A Szolgáltató bérelt vonali internet szolgáltatásának specifikus minőségi paraméterei: Megnevezés Minőségi paraméter Éves rendelkezésre állás (1) 99,5 % Átlagos csomagveszteség (2) 0,1 % Maximális csomagkésleltetés (3) Csomagkésleltetés középértéke (4) 100 ms 10 ms A Szolgáltató vezeték nélküli internet szolgáltatásának specifikus minőségi paraméterei: Megnevezés Minőségi paraméter Éves rendelkezésre állás (1) 2,4 GHZ 70,0 % Éves rendelkezésre állás (1) 5,8 GHZ 95,0 % Átlagos csomagveszteség (2) 1,0 % Maximális csomagkésleltetés (3) Csomagkésleltetés középértéke (4) 300 ms 30 ms A Szolgáltató vezetékes kábeles internet-hozzáférés szolgáltatás specifikus minőségi paraméterei: Megnevezés Minőségi paraméter Éves rendelkezésre állás (1) 99,5 % Átlagos csomagveszteség (2) 0,1 % Maximális csomagkésleltetés (3) Csomagkésleltetés középértéke (4) Csomagkésleltetés középértéke (4) 100 ms 10 ms 30 ms Megjegyzések: (1) Szolgáltatás kiesési értékével együtt. (2) Nemzetközi szakaszra. (3) A csomag késleltetés az adásra kerülő csomag legelső bitjének adási ideje és a végberendezésen vételre kerülő csomag utolsó bitjének vételi ideje között eltelt idő. Kizárólag egyirányú mérés esetén. (4) A használói végberendezés és a BIX között. 4.5 Az előfizetői végberendezés (készülék) csatlakoztatásának feltételei A 4.2 pontban ismertetett előfeltételek teljesülése után az Előfizető a Szolgáltató tulajdonában lévő eszközökkel veheti igénybe a szolgáltatást, melyek a következők: Antenna, Rádiófrekvenciás kábel, Vezeték nélküli hálózati kártya,hálózati híd (bridge), hozzáférési pont (access point), útválasztó (router), vagy PC, Szükség esetén PCI foglalat átalakító vagy 10/100 Mbit/s hálózati kártya, UTP kábel Az Előfizető számítógépében lévő berendezések okozta károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató által biztosított egyéb eszközök a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. A Szolgáltató csak az első hálózatra csatlakoztatott számítógép összekötéséhez biztosítja az UTP kábelt legfeljebb 20 m hosszúságig. Ezen felül csatlakoztatott gépekhez felhasznált kábeleket, kábelezést valamint eszközöket (pl. switch) a Szolgáltató a mindenkori árlistájában szereplő díjazás szerint számlázza. 7

8 Az Előfizető hozzájárul és biztosítja a tetőszerkezetére, antennarúdra vagy szerkezetre való végberendezések szerelését. Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató olyan berendezéseket is elhelyezzen, melyek a tartalék vagy továbbszolgáltatás célját szolgálják Alapvető követelmények Minden előfizetői végberendezést (készüléket) úgy kell kialakítani, hogy teljesítse a felhasználó és bármely más személy életének, egészségének és biztonságának védelmi követelményeit, beleértve a külön jogszabályba foglalt biztonsági követelményeket, de feszültségkorlátozás alkalmazása nélkül, az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, külön jogszabályba foglalt védelmi követelményeket. A készüléket az előző bekezdésekben előírtakon felül úgy kell kialakítani, hogy rendeltetésétől függően feleljen meg következő előírások közül egy vagy több követelménynek. A készüléknek alkalmasnak kell lennie: távközlő hálózatokon keresztül más készülékekkel történő együttműködésre és megfelelő típusú interfészekhez való csatlakoztatásra, ne okozzon káros hatásokat a távközlő hálózatban vagy annak működésében, a felhasználó és az Előfizető személyes adatainak és a magánélethez fűződő jogainak védelmére, a visszaélések megakadályozására, a készenléti, illetőleg a segélyszolgálatokhoz való hozzáférésre, a látásukban, hallásukban és mozgásukban korlátozott személyek általi használatra Üzembe helyezés és csatlakoztatási jog A készülék üzembe helyezhető, ha teljesíti a 4.1. pontban meghatározott alapvető követelményeket és el van látva a CE vagy H megfelelőségi jelöléssel Saját eszközök karbantartása Az Előfizető köteles gondoskodni arról, hogy az általa biztosított végberendezések az előfizetői szerződés teljes időtartama alatt mindvégig kifogástalan állapotban legyenek és az előfizetői szerződés feltételeinek megfeleljenek. Az Előfizető elfogadja, hogy az általa biztosított berendezések üzemeltetéséért és karbantartásáért kizárólag az Előfizető felelős, függetlenül ezen berendezések tulajdonjogától illetve fizikai elhelyezkedésétől Hibaelhárítás és karbantartás lehetővé tétele Az Előfizető köteles a Szolgáltató vagy a Szolgáltató nevében eljáró alkalmazott, alvállalkozó részére az Előfizető tulajdonában vagy használatában álló területre, helyiségekbe történő belépést a végberendezések és a hálózati berendezések javítása vagy karbantartása céljából lehetővé tenni. Amennyiben a fenti rendelkezés teljesítéséhez harmadik személy hozzájárulása szükséges, az Előfizető köteles a Szolgáltatót erről megfelelő időben értesíteni és a hozzájárulás beszerzése érdekében minden ésszerű erőfeszítést megtenni. Ha a Szolgáltató az Előfizető kérésére az előfizetővel egyeztetett időpontban kiszáll, az Előfizető a 2. számú mellékletben meghatározott mértékű kiszállási díjat köteles megfizetni, kivéve, ha a kiszállásra a Szolgáltatónál felmerült okból került sor. A díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt abban az esetben is terheli, ha a Szolgáltató az Előfizető hibájából nem tud az érintett ingatlanba bejutni, vagy amennyiben a hiba oka az Előfizetőnél merült fel (pl.: Előfizető hibás végberendezése, rongálása stb.), továbbá téves hibabejelentés, illetve megtévesztés esetén is Tápellátás biztosítása Az Előfizető előzetesen egyezteti a Szolgáltatóval a végberendezések és a hálózati berendezések elhelyezésének helyszínét és biztosítja a szükséges tápellátást, ami a végberendezések és a hálózati berendezések működtetéséhez szükséges Ellenőrzés, karbantartás A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnak az Előfizető által való igénybevételét az igénybevétel helyszínén ellenőrizni. Amennyiben a használat ellenőrzése, hibaelhárítás, javítás vagy karbantartás érdekében ez szükséges, a Szolgáltató jogosult az Előfizető előzetes értesítése mellett az Előfizető tulajdonában álló vagy az általa használt területre, helyiségbe belépni. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató számára a helyiségeibe, illetve területére való belépést a fentiek szerint nem engedélyezi, illetve a karbantartási munkálatok elvégzéshez nem járul hozzá, az ebből eredő valamennyi 8

9 következményért az Előfizető teljes körűen felel. A hozzájárulás megtagadása miatt előálló szolgáltatás-kiesés nem csökkenti a 4.4 pontban meghatározott éves rendelkezésre állási időt. A karbantartás ideje alatt a szolgáltatás kiesése nem csökkenti a fenti éves rendelkezésre állási időt. A Szolgáltató karbantartási kötelezettsége - amennyiben az előfizetői szerződés eltérően nem rendelkezik - nem terjed ki az Előfizető által biztosított végberendezésekre Mentesülés a felelősség alól A Szolgáltató teljes körűen mentesül az előfizetői szerződés alapján fennálló felelősség alól, ha: a hibát az Előfizető által üzemeltetett, a szerződés feltételeinek nem megfelelő végberendezés okozta, a hibát az Előfizető tulajdonában lévő végberendezés okozta, a hibát a végberendezés Előfizető általi szakszerűtlen kezelése okozta, a hiba bejelentését az Előfizető elmulasztotta, a hiba elhárítása a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok miatt nem lehetséges Végberendezés okozta kárért való felelősség Az Előfizető köteles az általa biztosított berendezéseket maga üzemeltetni vagy üzemeltetésükről megfelelően gondoskodni. Az Előfizető által biztosított végberendezések által okozott vagy azokkal kapcsolatban felmerült károkért a Szolgáltatóval és bármely harmadik személlyel szemben kizárólag az Előfizető tartozik felelősséggel Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezések megóvása Előfizető a Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezéseket az Előfizető által aláírt szállítólevélen veszi át. Előfizető aláírásával elismeri, hogy a berendezések a Szolgáltató tulajdonát képezik, valamint, hogy az előfizetői szerződés megszűnését követően a kihelyezett technikai berendezést köteles Szolgáltatónak visszaadni. Előfizető köteles a Szolgáltató technikai berendezéseinek megóvása és állagromlásának illetve károsodásának elkerülése érdekében minden tőle ésszerűen elvárható erőfeszítést megtenni. Az Előfizető köteles továbbá a rendeltetésellenes használatot alkalmazottai, megbízottjai, ill. harmadik személyek részéről megakadályozni. Előfizető aláírásával elismeri, hogy a Szolgáltató technikai berendezéseinek Előfizető hibájából történő károsodásáért, elvesztéséért teljes felelősséggel tartozik, mely esetben köteles a Szolgáltató kárát megtéríteni. Előfizető ezen nyilatkozata tartozás elismerésének minősül, amely polgári peres eljárás során felhasználható. 4.6 Az előfizetői szolgáltatások díja, ezen belül egyszeri díjak, rendszeres díjak, díjazási időszakok, kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások, a kedvezményre jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei, a díjfizetés és számlázás módja és ideje A szolgáltatás mindenkori aktuális díjait, kedvezményeket a Szolgáltató az Interneten teszi közzé a oldalon. A Szolgáltató egyszeri bekötési és időszaki díjat számláz. A szolgáltatás magába foglal legalább egy darab POP3-as és Web elérhetőségű címet, melynek elérhetősége a https://mail.weblan.hu weboldalon található. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban a szerződés első évében az ár nem haladhatja meg a szerződéskötéskori árakat. A Szolgáltató fenntartja azonban áremelési jogát arra az esetre, amennyiben abban az épületben, ahol a szolgáltatást biztosítja, plusz költségeket számolnak fel (pl.: tetőbérleti díj emelése). A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy áremelést csak a rajta kívülálló okok miatt hajt végre. Amennyiben a Szolgáltató árváltozás során kedvezményes árakat alkalmaz, úgy azok nem vonatkoznak a korábban megkötött, nem lejárt határozott idejű szerződésekre, azok a szerződés kötésekor rögzített áron kerülnek kiszámlázásra. A szerződés lejártakor az Előfizetőnek lehetősége van a kedvezményes áron történő szolgáltatás igénybevételére. Az egyszeri bekötési díj kiszámlázására a Szolgáltató a szerződés megkötése után azonnal jogosult. 4.7 A szolgáltatóválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, a szolgálta-tóválasztást biztosító összekapcsolási szerződésekben foglaltakkal összhangban A Szolgáltató csak saját rendszeréhez biztosít hozzáférést. 5. A számlázás módja A Szolgáltató az előfizetői szerződésben szereplő időszakonként előre számlázza le az Előfizetőnek a díjat. A fizetés postai csekken vagy 3 napos átutalással történhet az esedékes folyó hó 10. napjáig. A Szolgáltató minden megkezdett hónapot kiszámláz. Ha az Előfizető nem kap számlát az esedékes időben, ennek tényét a címen tárgyhó 10.-ig köteles bejelenteni. 9

10 5.1 Késedelmi kamat Szolgáltató jogosult késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot felszámolni előfizető felé. A késedelmi kamat mértéke: a tartozás összegének, a jogszabályban meghatározott késedelmi kamat százalékának és a késedelmes napok számának szorzata. A késedelmes időszak első napja a befizetési határidőt követő nap. A késedelmi kamat százalékos mértéke egyéni előfizető esetében a PTK 301 -ában meghatározott mérték. 6. A hibabejelentő elérhetősége, a hibabejelentések, számlapanaszok elintézési rendje, a karbantartási szolgáltatások biztosítása 6.1 A hibabejelentő elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete A Szolgáltató hibabejelentőt működtet az 1. pontban leírtak szerint. A hibaelhárítás célértékei a 4.4 pontban találhatóak. A hibabejelentések nyilvántartásba vétele a Szolgáltató ügyfélszolgálatán történik, melynek működése munkanapokon nyitvatartási időben, munkaszüneti és pihenőnapokon üzenetrögzítővel üzemel. A Szolgáltató a hibabejelentés vizsgálatát legkésőbb a következő munkanapon megkezdi, és annak befejezéséről haladéktalanul értesíti az Előfizetőt. 6.2 Ügyfélszolgálat működtetése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) A Szolgáltató (technikai-, adminisztratív-, panasz- és hibabejelentő) ügyfélszolgálatot működtet telephelyén az 1. pontban ismertetett nyitva tartás szerint. A nyitva tartás utáni időpontban 0-24 óráig üzemelő üzenetrögzítő vehető igénybe. Az Előfizető a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panaszokat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen írásban, -en vagy faxon nyújthatja be. Az ügyfélszolgálaton igénybe vehető szolgáltatások: hibabejelentés, panaszok, reklamációk fogadása, szolgáltatással kapcsolatos egyéb bejelentések, fax fogadása, tájékoztató a vezeték nélküli és bérelt vonali internet szolgáltatásról. A bejelentett panaszokat a Szolgáltató 3 munkanapon belül kivizsgálja, és a bejelentésen feltüntetett módon, 3 munkanapon belül értesíti az Előfizetőt. Az Előfizető a fenti pontokban meghatározott bejelentésének elutasítása esetén jogosult a Területi Hírközlési Hivatal vizsgálatát kérni. Az előfizetői panasz elutasítása esetén követendő eljárást egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. Törvény 38. (3) bekezdése tartalmazza. Az Előfizető a fogyasztóvédelmi és egyéb hatóságok elérhetőségeit az ügyfélszolgálaton kifüggesztve is megtalálja. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége az 1. pontban található. A telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartási időn belül bármikor igénybe vehető, mely helyi hívás díjáért hívható. Az ügyfélszolgálatnak nem feladatai az oktatás, helyszíni installálás illetve hibaelhárítás, az Előfizető gépének alkalmassá tétele a szolgáltatás fogadásra. E szolgáltatásokat a Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási árainak megfelelően végzi. 7. A szerződésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogok a díjvisszatérítés rendje, az előfizetőt megillető kötbér mértéke A 4.4 pontban ismertetett hibás teljesítés esetén az Előfizető időarányos havidíj visszatérítésre jogosult, mely a következő havi számlában jóváírásra kerül. A Szolgáltató rendszerében keletkező váratlan meghibásodások elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általa megtehető lépést megtesz. A Szolgáltató nem felel az elháríthatatlan külső ok miatt bekövetkező szerződésszegésért (vis maior). Vis maior-nak minősülnek a felek által előre nem látott és nem befolyásolható olyan körülmények, amelyek megakadályozzák a Szolgáltatót a megfelelő teljesítésben, különösen: tűz, árvíz, belvíz, földrengés, járvány, hurrikán, tornádó, villámcsapás, háború, zendülés, polgári zavargás, invázió, fegyveres konfliktus, terrorista- vagy szabotázscselekmények, robbantás, sztrájkok, munkáskizárások. 10

11 Az előfizetői végpont működéshez szükséges technikai berendezések (antenna) bérleti jogviszonyának harmadik fél által való indokolatlan felmondása Nem terheli felelősség a Szolgáltatót abban az esetben, amennyiben a közös képviselő, vagy a Társasház intéző bizottsága akadályozza munkáját (hibaelhárítás, fejlesztés, stb.), tehát jóváírás nem igényelhető. Ha a Szolgáltató jogi úton érvényt szerez jogainak, pert nyer a tevékenységét korlátozókkal szemben, akkor az Előfizető jogosult a kártérítésre. Az előfizetői jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdések rendezésére a szerződő felek a budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testületének segítségével kezdeményezhetnek megegyezést. 8. A szerződés módosításának feltételei, a szerződés egyoldalú módosításának esetei, az előfizető jogai szerződésmódosítás esetére, különös tekintettel az előfizető tájékoztatására, illetve a felmondás jogára, az áthelyezés, illetve átírás szabályai A Szolgáltató az előfizetési szerződés módosításának jogát fenntartja, melyet 30 napos határidővel végezhet, valamint az ügyfélszolgálatán meghirdetni köteles. A Szolgáltató köteles az ÁSZF megváltozását a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal az ügyfélszolgálatán közzétenni, illetve arról az Előfizetőt elsődlegesen elektronikus levélben értesíteni. Amennyiben a Szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítéséhez szükséges adatokkal, akkor az értesítést egyéb távközlési úton is megteheti. Az értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: utalást az ÁSZF megváltozására, a módosítások hatályba lépésének időpontja, a közzétett ÁSZF elérhetősége. A szolgáltatási díjak minden év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított előző évi fogyasztói árindex mértékének figyelembe vételével módosulhatnak, valamint a szolgáltatás díját a Szolgáltató jogosult év elején és év közben is egyoldalúan módosítani, amennyiben azt a gazdálkodását, illetőleg a szolgáltatást befolyásoló körülmények indokolják, melyek a következők lehetnek: üzemeltetési, működési költségek emelkedése,pl. antenna bérleti díj hálózat műszaki korszerűsítése, jogszabály módosulása. A Szolgáltató díjmódosítás esetén a hatályba lépést megelőzően köteles az Előfizetőt tájékoztatni. A szolgáltatás adminisztratív átírása díjmentes, határideje 3 munkanap. A szolgáltatás műszaki áthelyezésének költségét valamint határidejét ami nem haladhatja meg a módosítás hatályba lépésétől számított 30 napot a Szolgáltató egyedileg határozza meg, amihez előzetes helyszíni vizsgálat szükséges. Amennyiben ezt az Előfizető a Szolgáltatótól igényli, vagy az új rendszer eszközbővítést igényel, ennek költségei az Előfizetőt terhelik. Egyéb kérdésekben az Előfizető nem módosíthat a szerződés feltételein. Az Előfizető köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Az Előfizető köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. A Szolgáltató az említett előfizetői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől. 9. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, illetve szünetelésének feltételei 9.1 Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, az előfizető által kérhető szünetelés leghoszszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendő díj mértéke A szerződés első éve alatt az Előfizető által a szolgáltatás szüneteltetése nem kérhető, ezen időszak után a szolgáltatás szüneteltetése nem haladhatja meg a 6 hónapot. Az Előfizető a szüneteltetést írásban kérheti a Szolgáltatótól. Szüneteltetés esetén a szolgáltatás havidíjának fele fizetendő havonta. A Szolgáltató jogosult az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére, ha a szünetelés az Előfizető előzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt kerül sor. A Szolgáltató jogosult ezen szünetelés időtartamára vonatkozó díjat kiszámlázni az Előfizetőnek. 9.2 Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltételei 11

12 8 napnál hosszabb késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás átmeneti szüneteltetésére, minőségi paramétereinek, sávszélességének korlátozására, 15 napnál hosszabb nem fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére. Tartozásrendezés után a Szolgáltató feloldja a korlátozást, illetve visszakapcsolja a hálózat szolgáltatást. Szolgáltató a korlátozás megszüntetéséért, illetve a visszakapcsolásért visszakapcsolási díjat számol fel. 1. számú melléklet A Szolgáltatás kizárólag törvényes célra hasznosítható. Bármilyen magyar, vagy nemzetközi szabályozásokat sértő (szerzői jogot, üzleti titkok alapját képező, sértő vagy obszcén) anyagnak a szolgáltatáson keresztül történő átvitele tilos. Amennyiben a Szolgáltató az általa felügyelt rendszeren nyilvánvalóan tiltott műveletet észlel (ide értve az adatfeltörést, a szerverekre való betörést, a hamis illetve kéretlen levelek küldését is), figyelmeztetés után jogosult a szolgáltatás hozzáférésének átmeneti szüneteltetésére, súlyosabb esetben a szerződés azonnali felmondására. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy teljes körűen felelős a fentieket sértő anyagokért és tettekért. A Szolgáltató jogosult az Előfizető által indított forgalom korlátozására, amennyiben az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz olyan végberendezést használt, amely nem rendelkezik megfelelőség-tanúsítvánnyal, vagy olyan interfésszel rendelkező végberendezést használ, amely akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését vagy a szolgáltatást a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére értékesíti. A korlátozás ideje alatt az Előfizető a teljes havi előfizetési díjat fizeti. A Szolgáltató köteles a szolgáltatás korlátozását haladéktalanul megszüntetni, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez. 10. Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei, feltételei A szerződés felmondása írásban történik. A Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető nem megfelelő vagy a Szolgáltató által nem engedélyezett végberendezéssel próbál csatlakozni a hálózathoz, akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, a vezeték nélküli internet szolgáltatást harmadik fél részére értékesíti, vagy díjmentesen továbbadja a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, felszólításra sem tesz intézkedéseket a jogsértések elhárítása érdekében. Amennyiben az Előfizető számlatartozása eléri a 45 napot, ez esetben a Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondja. Az Előfizető a Szolgáltató súlyos szerződésszegése vagy hibás teljesítése (ld pont) esetén jogosult a határozott vagy határozatlan idejű szerződést felmondani, amennyiben az Előfizető írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 napon belül a szerződésszegést nem orvosolja. A határozott idejű szerződés lejárat előtti felmondása esetén az Előfizető köteles a lejáratáig hátralévő időszakra fennmaradó előfizetési díj összegét a szerződés felmondásakor egy összegben a Szolgáltató részére megfizetni. Az Előfizetői szerződésszegés vagy számlatartozás esetén a Szolgáltató általi szerződés felmondása esetén a Szolgáltató a szolgáltatást megszűnteti, ezért ez az összeg a Szolgáltatót ez esetben is megilleti. A felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás indokát, a felmondási időt és annak lejáratát. A szerződés megszűnése az Előfizetőt nem mentesíti az előfizetői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Amennyiben az Előfizető számlatartozása eléri a 45 napot, az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Előfizető bankszámláját inkasszóval terhelje meg. A vezeték nélküli internet szolgáltatás harmadik fél részére történő továbbértékesítése vagy átadása esetén a Szolgáltatót kártérítés illeti meg. A kártérítés mértéke az Előfizető havi díjának hatszorosa. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az előfizetői szerződés megszűnését követően a Szolgáltató az Előfizető e- mail címét / címeit, azonosítóját azonnal újra felhasználhatja. Az Előfizető a Szolgáltatóval szemben erre hivatkozással semmiféle kártérítési igényt nem érvényesíthet. Amennyiben az Előfizető a szerződés felmondása után is igényt tart címére / címeire, úgy azt külön díjazás ellenében a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja. Budapest, október

13 1 számú Mellékletek Otthoni rádiós internet szolgáltatás Garantált letöltési Garantált feltöltési Maximális letölté- Maximális feltöl- Egyszeri díj Havi díj sebesség sebesség si sebesség tési sebesség Mini 64 Kbit/s 64 Kbit/s 1 Mbit 512 Kbit/s Ft Díjmentes Pici 128 Kbit/s 64 Kbit/s 2 Mbit 1 Mbit Ft 1750 Ft Levelező 256 Kbit/s 128 Kbit/s 3 Mbit 2 Mbit Ft 2500 Ft Webező 512 Kbit/s 256 Kbit/s 4 Mbit 3 Mbit Ft 3000 Ft 5 Mbit 1024 Kbit/s 512 Kbit/s 5 Mbit 5 Mbit Ft 4000 Ft 10 Mbit 3072 Kbit/s 1500 Kbit/s 10 Mbit 5 Mbit Ft 7000 Ft 20 Mbit 5120 Kbit/s 2048 Kbit/s 20 Mbit 10 Mbit Ft 9990 Ft LAN Kbit/s 512 Kbit/s 10 Mbit 5 Mbit Ft 2500 Ft LAN Kbit/s 768 Kbit/s 20 Mbit 10 Mbit Ft 3500 Ft LAN Kbit/s 1024 Kbit/s 30 Mbit 15 Mbit Ft 4500 Ft Céges rádiós internet szolgáltatás 1 év 2 év Garantált letöltési Garantált feltölté- Maximális letölté- Maximális feltöl- Havi díj Havi díj sebesség si sebesség si sebesség tési sebesség 10 Mbit spec.* 512 Kbit/s 512 Kbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 6000 Ft 20 Mbit spec.* 1024 Kbit/s 1024 Kbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s 9990 Ft 1 Mbit/s 128 Kbit/s 128 Kbit/s 1 Mbit/s 1 Mbit/s 4990 Ft 3590 Ft 5 Mbit/s 512 Kbit/s 512 Kbit/s 5 Mbit/s 5 Mbit/s 8490 Ft 7990 Ft 10 Mbit/s 1024 Kbit/s 1024 Kbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s Ft Ft Bérelt vonal 5 Mbit/s 5 Mbit/s 5 Mbit/s 5 Mbit/s 5 Mbit/s Ft Ft Bérelt vonal 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s 10 Mbit/s Ft Ft Mini Bérelt vonal 30 Mbit/s* 30 Mbit/s 30 Mbit/s 30 Mbit/s 30 Mbit/s Ft 9990 Ft * Csak irodaházakban rendelhető. Jelen szolgáltatásunk csak irodai használatra alkalmas Fix IP cím: 1250 Ft (minimum 10 megrendelő esetén) ** Minimum 10 megrendelő esetén vehető igénybe Ft-os ár tartalmazza a fix IP cím árát is. Telepítési díj: egyedi megállapodás esetén. Irodaház esetén 13

14 -mail cím -mail cím saját domain név esetén rtás) Visszakapcsolási Díj: Magán előfizető részére: 5000Ft Céges előfizető részére: 8000Ft Áraink a 20%-os Áfát tartalmazzák Sávszélesség korlátozás feloldása: Magán előfizető részére: 2500FT Céges előfizető részére: 4000Ft Áraink a 20%-os Áfát tartalmazzák Kiszállási Díj: Magán előfizetők részére: 3000Ft Céges előfizetők részére: 5000Ft Áraink a 20%-os Áfát tartalmazzák. Az árak Budapest területére vonatkoznak. A Szolgáltató fenntartja azt a jogot, amennyiben az előfizető mondja fel idő előtt a szerződést, úgy az alábbi pótdíj kiszámlázásra jogosult a Szolgáltató, míg az előfizető azt köteles megfizetni: Cégek és Vállalkozásoknak Megnevezés Díj (Ft) Kiépítési díj Kiszállási költség Berendezés (minimum 50%) (az 50% árat tartalmazza) Műszeres mérési díj Összesen Magánszemélyeknek Megnevezés Díj (Ft) Kiépítési díj Kiszállási költség Berendezés (minimum 50%) 0 Műszeres mérési díj 0 Összesen Áraink az Áfát nem tartalmazzák Továbbiakban a fennmaradó hónapokra a havi díjat leosztva köteles fizetni. Amennyiben az ügyfél nem a Szolgáltató által beszerzett és rendelkezésre bocsátott berendezést használ, hanem saját berendezését, úgy a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás minőségével kapcsolatban bejelentett előfizetői kifogás és reklamációval kapcsolatosan. Ha az előfizető saját berendezése, illetőleg a Szolgáltató által biztosított berendezés az előfizető hibájából tönkre megy vagy meghibásodik és ezért nem tudja igénybe venni a szolgáltatást az előfizető, úgy a szolgáltatási díjat erre az időszakra is köteles teljes összegben megtéríteni az előfizető. 14

15 1. sz. Melléklet Részletes minőségi cél értékek Megnevezés 1. Új hozzáférés létesítési idő 2. Minőségi panasz hibaelhárítási ideje 3. Számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje 4. A szolgáltatás rendelkezésre állása* Minőségi célérték meghatározása Mérési módszer mértékegység célérték A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80 %-ában A szolgáltató nyilvántartó teljesített határideje rendszere alapján nap 30 A minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80 %-ában teljesített határideje Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80 %-ában teljesített határideje A szolgáltatásigénybevehetőség tényleges időtartamának aránya az adatgyűjtési időszak teljes elvi szolgáltatási idejéhez képest. A szolgáltatás rendelkezésre állása alatt a súlyosan hibás másodpercek aránya ( 0,114%).Ha egy másodpercen belül a bithibaarány 10E- 3-nál rosszabb, azaz a hibák száma ł 64 másodpercenként (64kbit/s esetén), akkor súlyosan hibás másodpercről beszélünk. A szolgáltató nyilvántartó rendszere alapján óra 48 A szolgáltató nyilvántartó rendszere alapján nap 14 A szolgáltató nyilvántartó rendszere alapján % 96,5 A szolgáltató nyilvántartó rendszere alapján % 4 5. Csomagvesztés 6. A szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézőjének 120 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya az ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén, összhangban az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27) IHM rendelet 11. -ának 2. % 85 15

16 bekezdésével százalékban 7. A garantált (átlagosan elvárható) le- és feltöltési sebesség (Otthoni, LAN, Céges, Bérelt vonali)** Az az átlagos le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a szolgáltató az előfizetői számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a vizsgált esetek 90 %-ában garantál. A szolgáltató hálózatán létrehozott előfizetői végpontoknak megfelelően a mérés idejére és céljára kialakított mérőhelyeken végzett ellenőrzések alapján **GARANTÁLT le és feltöltési sebességeket lásd 1 számú melléklet * lásd ÁSZF 4.4 pontban szolgáltatás típusonként. 16

17 3. sz Melléklet Adatvédelmi Tájékoztató 1. A szabályzat célja: A működés során a cég birtokába jutó személyes adatok és üzleti tikot képező információk kezelésének szabályozása. A szabályzat elkészítésénél a személyi adatok védelméről szóló törvény és a EHT XVII fejezet., valamint az ehhez kapcsolódó Kormány és MeHVM és IHM rendeletekben előírtakat vettük figyelembe. 2. Általános rendelkezések 2.1. A hatóság határozatával kötelezheti az elektronikus hírközlési tevékenységet végzőt, az elektronikus hírközlési szolgáltatásra, tevékenységre vonatkozó olyan adatok szolgáltatására, amelyek szolgáltatások igénybevételéhez, a hálózati szolgáltatások megvalósításához, továbbá a hatóság hatáskörébe utalt feladatok végzéséhez szükségesek Ezen esetben az előírt határidőre kötelesek vagyunk az adatszolgáltatás elkészítésére. Az adatszolgáltatás elkészítésért felelős személyt az ügyvezető igazgató jelöli ki A jogszabályban előírt adatokat nyilvánosan (ügyfélszolgálati iroda, honlap) hozzáférhetővé tesszük. Felelős: műszaki igazgató, kereskedelmi igazgató. 3. Belső adatvédelem 3.1. A cég dolgozóinak belépésükkel egy időben titoktartási nyilatkozatot kell aláírniuk A személyes adatokhoz csak az érintettek juthatnak hozzá, különös tekintettel a dolgozó személyes adataira, jövedelmére, munkaszerződésére és munkaköri leírására A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban birtokába jutó információkat (leendő felhasználó adatai, profilja, igénye) üzleti titokként kell kezelnie. Az adatok tárolására a cég belső információs rendszert működtet. Az információs rendszerben a kellő védelem (felhasználó, jelszó) és jogosultsági rendszer van kialakítva A szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat az Általános szerződési feltételek tartalmazzák. Ezt minden dolgozónak meg kell ismernie és aláírásával tanúsítani, hogy elolvasta és magára nézve kötelezőnek tekinti Az adatok műszaki védelméről a műszaki igazgató gondoskodik. Így a nyilvános hálózatokról való elérhetőség megakadályozása az illetéktelenek számára (firewall), az adatok sérülésének megakadályozása (vírus védelem) illetve a dolgozók folyamatos tájékoztatása az operatív teendőkről A szolgáltatást és a belső információkat biztosító eszközöket elkülönítve, kódos beléptető rendszerrel ellátott helységben tárolja a szolgáltató. A belépésre való jogosultságot külön szabályozza a szolgáltató vezetője. 4. Személyes adatok védelme 4.1. A szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeljük a felhasználó, illetve előfizető azonosításához szükséges és elégséges személyes adatot. (lsd. Egyedi szolgáltatási szerződés) 4.2. A díjak számlázása céljából kezeljük az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatot, amely a díj meghatározásához és a számlázáshoz szükséges és elégséges, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatot A szolgáltatás nyújtása céljából kezelhetjük az e pont (1) és (2) pontban említett azonosító és egyéb személyes adaton túl azon személyes adatot, amely a szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges Csak úgy választhatjuk meg és minden esetben úgy üzemeltethetjük az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközöket, hogy biztosítani tudjuk, hogy személyes adat kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az EHT-ban meghatározott egyéb célok teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges A kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően haladéktalanul töröljük, ha nálunk valamely, e pont (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezelésre került sor Az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybevevőnek valamely e pont (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától A személyes adatok védelméről szóló törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a biztosítjuk, hogy a felhasználó az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy mely adatkezelési célokból milyen személyes adatokat kezelünk 5. Az adatok kezelésének speciális szabályai 5.1. A szolgáltató* szükség szerint más szolgáltatókkal közösen megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodni köteles a továbbított közlés és a közléshez kapcsolódó forgalmi adatok jogosulatlan lehallgatásának, tárolásának vagy megfigyelésének, valamint a közléshez és a közléshez kapcsolódó forgalmi adatokhoz történő jogosulatlan vagy véletlen hozzáférésnek a megakadályozásáról (közlés bizalmassága). 17

18 5.2. A szolgáltató* csak úgy választhatja meg, és minden esetben úgy üzemeltetheti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközöket, hogy biztosítani tudja a közlés bizalmasságát A szolgáltató* a továbbított közlések tartalmát csak olyan mértékben ismerheti meg és tárolhatja, amely a szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges Elektronikus hírközlő hálózat igénybevételével elektronikus hírközlő végberendezésen csak a felhasználó, illetve előfizető világos és teljes körű tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet információt tárolni, vagy az ott tárolt információhoz hozzáférni A nemzetbiztonsági szolgálatok és a nyomozó hatóságok külön törvényben foglaltak szerint, továbbá a frekvenciagazdálkodó hatóságok az EHT 11. (3) bekezdésében előírt jogkör gyakorlása során a közléseket megfigyelhetik, lehallgathatják, tárolhatják vagy a küldeménybe, közlésbe azok megfigyelése érdekében más módokon beavatkozhatnak A szolgáltató* - a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV.tv ában meghatározott adatszolgáltatás és adatbetekintés kivételével - köteles tájékoztatni az érintett nemzetbiztonsági szolgálatot a szolgálat államtitoknak minősített, védett telefonszámait érintő adatszolgáltatási megkeresésekről Az életet, a testi épséget, a vagyont veszélyeztető fenyegetés, zsarolás alapos gyanúja esetén a nyomozóhatóság külön törvényben foglaltak szerint az előfizető vagy a felhasználó írásbeli kérelmére az előfizető vagy a felhasználó használatában lévő végberendezésen folytatott beszélgetés, üzenetküldés, levelezés útján vagy más módon továbbított közlést lebonyolítók személyes adatait a kérelemben foglalt időhatáron belül megismerheti és rögzítheti. 6. Biztonsági intézkedések alatti adatkezelés 6.1. Műszaki és szervezési intézkedésekkel szükség szerint más szolgáltatókkal közösen köteles vagyunk gondoskodni a nyújtott szolgáltatás biztonságának védelméről A műszaki és szervezési intézkedéseknek figyelembe véve a legjobb gyakorlatot és a meghozandó intézkedések költségeit a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő biztonsági szintet kell nyújtaniuk Tájékoztatjuk az előfizetőt a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, az általunk megtett műszaki és szervezési intézkedések ellenére fennmaradó, ismert kockázatokról és a védelem érdekében az előfizető által tehető intézkedésekről. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a felhasználó, illetve előfizető által, a továbbított közlések bizalmasságának védelme érdekében használható szoftver és titkosítási megoldás alkalmazásának lehetőségeire Ha a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, haladéktalanul tájékoztatjuk az előfizetőt a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében az előfizető által tehető intézkedésekről, és azok várható költségeiről. A nyújtott tájékoztatásért külön díj nem kérhető az előfizetőtől. A tájékoztatás nem mentesít bennünket a védelem érdekében teendő, a szolgáltatás megszokott biztonsági szintjének visszaállítása érdekében szükséges intézkedések megtétele alól A szolgáltató* a személyes adatok védelmével, a szolgáltatás nyújtása során továbbított közlések bizalmasságával, valamint a szolgáltatás biztonságával kapcsolatos, az EHT-ban meghatározott kötelezettségein túlmenően a személyes adatok kezelésének részletes szabályait, a szolgáltatás nyújtása során továbbított közlések és küldemények bizalmasságának védelmére vonatkozó különleges feltételeket, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás feltételeit külön jogszabály állapítja meg Amennyiben valamely értéknövelt szolgáltatás nyújtásához a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatok szükségesek, kötelesek vagyunk a felhasználót, illetve előfizetőt tájékoztatni ezen adatok típusáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy az adatokat szükséges-e harmadik fél számára továbbítanunk. (7) A felhasználóval, illetve előfizetővel kapcsolatos forgalmi adatokon kívüli helymeghatározási adatokat kizárólag a felhasználó, illetve az előfizető hozzájárulása esetén kezelhetjük és csak olyan mértékben és időtartamig, amely szükséges az értéknövelt szolgáltatás nyújtásához. (8) A felhasználó, illetve az előfizető az e pont (7) bekezdésben foglalt hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 7. Forgalmi és számlázási adatok 7.1. A szolgáltatás teljesítése után az e pont (2) és a (7) bekezdésben foglaltak kivételével törölnünk (ideértve az anonimizálást is) kell az előfizetőkre és a felhasználókra vonatkozó személyes adatokat, amelyeket a hívások létrehozása céljából dolgoztunk fel Az előfizetők és a felhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából a következő adatokat kezelhetjük a) az EHT 129. (7) bekezdés b)-d) pontjában foglalt adatok; b) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója; c) az előfizető címe és az állomás típusa; d) az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma; e) a hívó és a hívott előfizetői számok; f) a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme, mobil 18

19 rádiótelefon szolgáltatásnál a szolgáltatást nyújtó hálózat és cella, valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók; g) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma; h) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok; i) tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei; j) távbeszélő szolgáltatás esetén az előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok A 7.2. bekezdés a) pontja szerinti adatok a szerződés megszűnéséig, a b)-j) pont szerinti adatok az előfizetői szerződésből eredő igények az EHT 143. (2) bekezdése szerinti elévüléséig kezelhetők, kivéve, ha más törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő. A szolgáltató* a 7.2. bekezdés f) pontja szerinti adatokat tartalmazó, a rendszerében keletkezett fájlokat (CDR) az annak alapján kiállított számlára vonatkozó, a 143. (2) bekezdése szerinti elévülést követő 1 év után, 30 napon belül törölni köteles. Külön törvény ilyen előírása esetén a szolgáltató* az adatokat csak e külön törvény előírása szerinti célból kezelheti, az e törvény szerinti adatkezelést a jelen bekezdés szerint haladéktalanul meg kell szüntetnie Saját üzletszerzési célból az előfizető kifejezett előzetes hozzájárulásával kezelhetjük a 7.2. bekezdés szerinti adatokat A 7.2. bekezdés szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatók: a) azoknak, akik az elektronikus hírközlési cég megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik; b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére; c) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, közvádas bűncselekmények, bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése ügyében indított eljárás keretében adhatók át valamint a távközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak Amennyiben a szolgáltatás teljesítése során közlés, vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére - ide nem értve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben meghatározott eseteket - nem teheti lehetővé. A Szolgáltató az adatokat 3 évig köteles megőrizni. (tőkepiacról szóló évi CXX. törvény módosításáról szóló évi LXII. törvény július 1-jei hatállyal módosította az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvényt) A titokvédelemre és a titoktartási kötelezettség alóli felmentésre az állam- és szolgálati titok védelméről szóló évi LXV. törvényben foglaltak az irányadók. d) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak Az 7.5. bekezdés alapján átadott adatokkal kapcsolatban, az adatokat átvevőket a szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli Az elektronikus hírközlési szolgáltató az 7.5. bekezdés c) pontjában meghatározott adatszolgáltatás biztosítása céljából köteles a) a 7.2. bekezdés a) pontja szerinti adatokat a szerződés megszűnéséig, b) a 7.2. bekezdés b)-j) pontja szerinti adatokat három évig megőrizni Az 7.5. bekezdés c) pontjában meghatározott adatszolgáltatás biztosítása céljából legfeljebb három évig kezelhetjük az előfizetői szolgáltatás igénybe vételéhez jogellenesen alkalmazott így különösen a tulajdonosa által letiltott előfizetői végberendezések használatára, illetve annak kísérletére vonatkozóan a elektronikus hírközlő hálózatunkban keletkező és rendelkezésre álló adatokat. 8. Adatok átadásának szabályai 8.1. A díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve az EHT 118. (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződéskötés megtagadásának céljából jogosultak vagyunk a 7.pont szerint jogszerűen kezelhető adatok köréből az előfizető azonosításához szükséges adatokat, valamint az adatátadásnak a 8.3. bekezdés szerinti indokáról szóló tájékoztatást másik elektronikus hírközlési szolgáltatónak átadni vagy attól átvenni, illetőleg azzal az adattartalommal közös adatállományt létrehozni Az 8.1. bekezdésben meghatározott célból csak az EHT 129. (7) bekezdésének b)-f) pontjában foglalt előfizetői adatokat adhatjuk tovább Az előfizető adatai az EHT 118. (4) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén, illetőleg abban az esetben adhatók át, illetve kerülhetnek be a közös adatállományba, ha a) számlatartozás miatt a szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az előfizető számára részben vagy egészben korlátozta, vagy b) számlatartozása miatt a szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az előfizető ellen, illetve az előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy 19

20 c) az igénylő, illetve az előfizető kár okozása érdekében a szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen) Kötelesek vagyunk az előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni az adatátadás tényéről A közös adatállomány kezelésére, annak időtartama tekintetében az EHT 157. (3) bekezdését kell alkalmazni. Az adatok kizárólag 8.1. bekezdés szerinti célra használhatók fel Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a szolgáltató köteles haladéktalanul intézkedni az előfizető adatainak a közös adatbázisból történő törlése iránt, és értesítést küldeni a korábban értesített szolgáltatóknak és az érintett előfizetőnek a törlés tényéről Az adatállományból adatot igényelhet A Szolgáltató által a szolgáltatás nyújtása céljából kezelt adatok jogszabály alapján átadhatók: a.) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján az ellenérték érvényesítését, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az Előfizető tájékoztatását végzik, b.) jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére, c.) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, közvádas bűncselekmények, bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése ügyében indított eljárás keretében adhatók át valamint a távközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező szerveknek, nyomozó hatóságoknak, valamint a bíróságnak. d) bármely fogyasztó annak tekintetében, hogy a nyilvántartás milyen rá vonatkozó adatot tartalmaz A közös adatállomány létrehozása, valamint az adatkezelő és az adatfeldolgozó megbízása, valamint azok jogai és kötelezettségei tekintetében az érintetteknek írásban kell megállapodniuk. 9. Előfizető tájékoztatása 9.1. Az előfizetői szerződés megkötésekor az igénylőt kifejezetten és egyértelműen tájékoztatni kell: a) az EHT 157. (2) bekezdés szerinti adatai kezeléséről; b) arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben és mely elektronikus hírközlési szolgáltatóknak adhatók át; c) ezen adatok alapján milyen döntéseket hozhatunk; d) milyen jogorvoslati lehetősége van az ajánlattevőnek; e) a közös adatállomány adatkezelőjéről és adatfeldolgozójáról, az adatkezelés és adatfeldolgozás helyéről (címéről) Az előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni kell a 9.1. bekezdés b)-e) pontja szerinti körülményekben bekövetkezett változásokról. 10. Az előfizetői listák, az előfizetői névjegyzékek, címtárak Előfizetői listában tartjuk nyilván az előfizető azonosításához és az általa igénybe vett szolgáltatáshoz szükséges azon adatokat, amelynek az adatkezelését az EHT vagy külön jogszabály lehetővé teszi A szolgáltató valamennyi előfizetőjéről évente nyomtatott (telefonkönyv) vagy elektronikus formában előfizetői névjegyzéket köteles készíteni. Az elektronikus hírközlési szolgáltató vagy más információs szolgáltató létrehozhat címtárakat, amelyben az előfizetőkre vonatkozó adatok meghatározott csoportosításban szerepelnek Az előfizetői névjegyzékek vagy címtárak az előfizető önkéntes és egyértelmű hozzájárulása nélkül csak annyi adatot tartalmazhatnak róla, amennyi azonosításához feltétlenül szükséges Az előfizető számára külön költség nélkül biztosítani kell azt a jogot, hogy kérésére: a) kimaradjon a nyomtatott vagy elektronikus névjegyzékből; b) az előfizetői névjegyzékben feltüntessék, hogy személyes adatai nem használhatók fel közvetlen üzletszerzési célra; c) lakcímét csak részben tüntessék fel az előfizetői névjegyzékben Az EHT 117. d) pontja szerinti előfizetői névjegyzéket az előfizető jogszabályban meghatározott feltételek mellett térítésmentesen veheti át Az elektronikus hírközlési szolgáltatók az előfizetői névjegyzékben és a címtárban levő adatokat arra használhatják, hogy szolgáltatásként tájékoztatást nyújtsanak azok adataiból. A szolgáltatás nyújtása keretében nem lehet több adatot közölni, mint amennyi az előfizetői névjegyzékben és címtárban megjelenik, kivéve, ha az érintett további adatok szolgáltatásához hozzájárult Technikai megoldásokkal kell biztosítani az előfizetői névjegyzékből és a címtárból történő lekérdezés biztonságát és az azzal való visszaélés megakadályozását, különösen az adatok jogosulatlan vagy indokolatlan mértékű letöltését Tilos az elektronikus előfizetői névjegyzékben és címtárakban levő adatok összekapcsolása más adattal vagy nyilvántartással, kivéve, ha az elektronikus hírközlési szolgáltató részére működtetési okokból szükséges. 11. Az adatok felhasználása közvetlen üzletszerzési vagy tájékoztatási célra Az emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívórendszer az előfizető tekintetében csak akkor alkalmazható közvetlen üzletszerzési vagy tájékoztatási célra, ha ehhez az előfizető előzetesen hozzájárult. 20

Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek

Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek Készült 2004. január 13 Utolsó módosítás: 2009.július 30 Hatályba lépés: 2009. szeptember 1 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános 3 szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási rendje

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Station Net Kereskedelmi És Szolgáltató Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére

Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére Internet Szolgáltatására vonatkozó Egyedi Előfizetői, Szolgáltatási szerződés Internet szolgáltatás igénybevételére 1.A szerződő felek Egyrészről mint szolgáltató ( továbbiakban Szolgáltató ): OKSZI Kft.

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2013. június 10. Módosítva:

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt, 1138 Váci út 188, ADSL. 2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. Kiadva: Hatályos: Kiadta:

Adatvédelmi Szabályzat. Kiadva: Hatályos: Kiadta: Adatvédelmi Szabályzat Kiadva: Hatályos: Kiadta: Adatvédelmi Szabályzat 1. A szabályzat célja: A működés során a cég birtokába jutó személyes adatok és üzleti tikot képező információk kezelésének szabályozása.

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj:

a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom-meghatározás és előfizetési díj: MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 41 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. Tel.: 6-54/5-4 Fax: 6-54/5-382 Mobil: 6-3/9587-416 mezeijo@externet.hu Tisztelt Előfizetőink! Ezúton értesítjük

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 2.sz. melléklet Díjszabás Választható díjcsomagok egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31.

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra Amely létrejött egyrészről EgomNET Kft (székhelye:nyergesújfalu, Paskom u. 13.; cégjegyzékszám: 11-09-019313, Adószám :

Részletesebben

Vizsgálati terv. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához

Vizsgálati terv. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457. Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Tel.:47/561-044 Fax.:47/361-457 Vizsgálati terv Internet-szolgáltatás megfelelőség igazolásához Szerencs 2008.01.04 Kunder Péter Ügyvezető 1. oldal, összesen:

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan

A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek. 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan A Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Általános Szerződési Feltételeinek 4. sz. melléklete adathálózati szolgáltatásokra vonatkozóan 4/1. számú melléklet szolgáltatás Hatálya: 2014. október 1. A jelen melléklet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 9. Hatályos: 2014.

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4028 Debrecen, Nyíl u. 134 Telefon/ fax: 52/541-241 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2006 decemder 01. Utolsó módosítás kelte: 2015 december 15. Hatályba lépés kelte: 2016 januar 1. HB

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u.

TREVOLKER. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13. Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. TREVOLKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Trevolker Bt.) 6900 Makó, Marospart HSZ 11474/13 Ügyfélszolgálat: 6900 Makó,Szegedi u. 2 +36 40/666-252 ; +36 62/999-044 ;06-70/208-8569 Fax:+36 62/611-145 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Expressz Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Expressz Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Expressz Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: 2003. 03.

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Terv

Belső Ellenőrzési Terv Belső Ellenőrzési Terv Készült:2008.01.02 Apátfalva Ludányi jános Apatnet Internet szolgáltatás belső méréseken és ellenőrzéseken alapuló minőség és szolgáltatás, megfelelőség nyilatkozat alátámasztására

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra BorsodWeb Internetszolgáltató Kft székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1. Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra SZJ 64.20.16 Előző módosítás kelte:

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG 2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL RENDSZERESEN MÉRT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

Szolgáltatás-minőség

Szolgáltatás-minőség 3. sz. melléklet Szolgáltatás-minőség A Szolgáltató által rendszeresen mért minőségi célértékek MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉS, -ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSRA Szabó László E. V. 6041. Kerekegyháza, Ifjúság utca 33. Tel/Fax: +36-76-361-127 Tel: +36-70-339-2224 Web: http://kwn.hu E-mail:

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 1 ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek október 8 2013 Az ASP-Netkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet Hozzáférési Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos:

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói Internet-hozzáférési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményei Minőségi mutató megnevezése Vállalt célérték Vállaltminimálérték 1./A szolgáltatáshoz

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2015. október 5. napjától

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 Állttallános Szerződésii Fellttéttellek PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. jjanuár 1.. IIntternett szollgállttattás és egyéb adattáttviittellii szollgállttattás

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére 13. sz. függelék 3. sz. melléklet a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

H o r n e t I T B u s i n e s s

H o r n e t I T B u s i n e s s H o r n e t I T B u s i n e s s r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

Minőségi mutató neve

Minőségi mutató neve 1 6. számú melléklet: Minőségi mutatók Kondorosi Kábeltelevíziós Távközlési és Műsorszolgáltató Betéti Társaság 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Tel/fax: 66/389 116; 30/219-3333 E-mail: ktv@kondorosiktv.hu

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta 4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DENINET Üzleti Kommunikációs Kft.(székhelye: 1188.

Részletesebben

COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA

COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA 2009. július 1. 2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A Szolgáltató adatai... 5 1.1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyi címe...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben