Beadvány tárgya: Mőködési engedély kiadása iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beadvány tárgya: Mőködési engedély kiadása iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése."

Átírás

1 Kadarkút Város Önkormányzatának J e g y z ı j e 7530 Kadarkút, Petıfi u / Fax: 82/ ,- Ft illeték helye (adatváltozás illetékmentes, módosítás esetén 3,000,-Ft illeték) Beadvány tárgya: Mőködési engedély kiadása iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése. Alulírott hivatkozva a kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény 3. (1) bekezdésében foglaltakra az alábbiaknak megfelelı kereskedelmi tevékenység végzését / adatváltozást jelentem be. Új bejelentés* Módosítás bejelentése* (*a megfelelı részt aláhúzással jelölje) Alulírott hivatkozva a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdésében foglaltakra az alábbi adatok alapján kérem részemre mőködési engedély kiadását*/ szerinti adatváltozást jelentek be*. (*a megfelelı részt aláhúzással jelölje) Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetőkkel kitölteni! Adatváltozás esetén kizárólag a megváltozott adatokat kitölteni szíveskedjen! A KERESKEDİ ÉS AZ ÜZLET ADATAI KERESKEDİ NEVE (egyéni vállalkozó neve vagy gazdasági társaság esetén rövidített elnevezés) CÍME / SZÉKHELYE (irányítószám) (település neve) (közterület neve) CÉGJEGYZÉKSZÁMA, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA, ILLETVE A KISTERMELİ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA STATISZTIKAI SZÁMA 1

2 AZ ÜZLET NAPI / HETI NYITVA TARTÁSI IDEJE hétfı MEGJEGYZÉS kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap TULAJDONOSA(I) AZ ÜZLET CÍME 1 Település (közterület neve) (házszám/emelet/ajtó) HELYRAJZI SZÁMA. / / / HASZNÁLATÁNAK JOGCÍME saját tulajdon bérlemény egyéb ELNEVEZÉSE (a megfelelıt x -szel jelölje) ALAPTERÜLETE m 2 ÜZLETKÖTELES TERMÉKEK MEGNEVEZÉSE ÉS SORSZÁMA (kérjük a 1. számú melléklet szerint megadottak adatok alapján kitölteni!) 2

3 EGYÉB TERMÉKEK MEGNEVEZÉSE ÉS SORSZÁMA (kérjük a 2. számú melléklet szerint megadottak adatok alapján kitölteni!) JÖVEDÉKI TERMÉKEK 2 2 (jövedéki termék: ásványolaj, alkoholtermékek, sör, bor, pezsgı, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány) A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG JELLEGE Kiskereskedelem, amennyiben ilyen tevékenységet folytat Nagykereskedelem (a megfelelıt x -szel jelölje) NYILATKOZOK ARRÓL, HOGY az engedélyezési eljárásban szemle megtartását kérem igen nem (a megfelelıt x -szel jelölje) Kérjük a következı adatokat az eljárás gyors lefolytatása érdekében töltse ki, megadásuk nem kötelezı! ELÉRHETİSÉG (TELEFON/ ) LEVELEZÉSI CÍM 3

4 CSATOLANDÓ OKIRATOK - nem a kérelmezı tulajdonában lévı üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével!); - haszonélvezet esetében ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvezı a kérelmezı a haszonélvezı hozzájárulását igazoló okirat; - közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmezı, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat; - gazdasági társaság esetén annak képviselıjének aláírási címpéldánya vagy -mintája. Kelt:.,..... bejelentı vagy képviselıjének aláírása bélyegzılenyomat 4

5 1. számú melléklet Kizárólag üzletben forgalmazható termékek 1. dohánytermékek; 2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények (robbanó anyagok és készítmények, oxidáló anyagok és készítmények, fokozottan tőzveszélyes anyagok és készítmények, tőzveszélyes anyagok és készítmények, kevésbé tőzveszélyes anyagok és készítmények, nagyon mérgezıek anyagok, mérgezı anyagok, ártalmas anyagok, maró (korrozív) anyagok és készítmények, irritáló vagy izgató anyagok és készítmények, túlérzékenységet okozó (allergizáló, szenzibilizáló) anyagok és készítmények, karcinogén anyagok és készítmények, mutagén anyagok és készítmények, reprodukciót és az utódok fejlıdését károsító anyagok és készítmények, környezetre veszélyes anyagok és készítmények); Veszélyszimbólumok és -jelek E robbanásveszélyes égést tápláló, oxidáló rendkívül gyúlékony könnyen gyulladó nagyon mérgezı O F + F T + T mérgezı ártalmas maró irritatív környezeti veszély Xn C Xi N Megjegyzés: (valamennyi szimbólum sárga alapon, fekete rajz) - Az E, O, F, F +, T, T +, C, Xn, Xi, N betők az ún. veszélyjelek. - Ha egynél több figyelmeztetı veszélyjel van hozzárendelve egy anyaghoz: = a T veszélyjel kötelezı felhelyezése esetén nem kötelezı az X és C veszélyjel felhelyezése, = a C veszélyjel kötelezı felhelyezése esetén nem kötelezı az X veszélyjel felhelyezése, = az E veszélyjel kötelezı felhelyezése esetén nem kötelezı az F és az O veszélyjelek felhelyezése. 3. az egyes festékek, lakkok és jármővek fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek (belsı falak és mennyezetek matt hatású bevonó-anyaga, belsı falak és mennyezetek fényes bevonóanyaga, ásványi anyagból készült külsı falak bevonóanyaga, kültéri/beltéri díszítı- és átvonófestékek fára, fémre vagy mőanyagra, kültéri/beltéri díszítı lakkok és falazúrok (fapácok), kis testanyagú fapácok, alapozók, mélyalapozók és/vagy beeresztık, egykomponenső speciális bevonóanyagok, kétkomponenső speciális (reaktív) bevonóanyagok, többszínő bevonatok, dekorációs ún. effekt bevonóanyagok, elıkészítı és tisztító, karosszéria kitt, alapozó, átvonó festék, speciális bevonatok.); 4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik; 5. fegyver, lıszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérıl szóló kormányrendelet szerint játékos pirotechnikai termékek (I. pirotechnikai osztály), valamint a kis és a közepes tőzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel; 6. növényvédı szerek és hatóanyagaik; 7. nem veszélyes hulladék; 5

6 8. A (Fokozottan tőz-és robbanásveszélyes anyagok: az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint fokozottan tőzveszélyes, illetve tőzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt; az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító (iniciáló) gyújtásra, illetve más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet; az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 C alatt van, vagy üzemi hımérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz Tü > Tlpnyt és Tü > 35 C; az a gáz, gız, köd, amelynek alsó éghetıségi határértéke a levegı térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%; az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az A veszélyességi osztályba tartozó anyagot elıállítják, feldolgozzák, használják, tárolják, vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elı; a 100 m 3 /h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményő, lemezházas gázmérı(k) helyisége; az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek, és nincs hatékony szellıztetése) és B (Tőz- és robbanásveszélyes anyagok: az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint kevésbé tőzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt; az a por, amely a levegıvel robbanásveszélyes keveréket képez; az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 C, nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 C, vagy üzemi hımérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 C-kal csökkentett értéke, azaz Tü < Tlpnyt, Tü >Tlpnyt 20 C és Tü > 35 C; az a gáz, gız, köd, amelynek alsó éghetıségi határértéke a levegı térfogatához viszonyítva 10%-nál nagyobb; az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol a B veszélyességi osztályba tartozó anyagot elıállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elı; a port vagy kismérető anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az elszívott anyag a levegıvel robbanásveszélyes keveréket képez) tőzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelıolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag. 6

7 2. számú melléklet - Termékkörök 1. Élelmiszer 1.1. Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.5. Hús-és hentesáru, 1.6. Hal, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütıipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elırecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, főszer, ecet, méz, bébiétel stb.), Közérzetjavító és étrend-kiegészítı termék (gyógynövény, biotermék, testépítı szer stb.); 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék); 3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemő, asztalterítı, törölközı, kötıfonal, hímzéshez, valamint takaró és szınyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tő, varrócérna, gomb stb.); 4. Ruházat (gyermek, nıi, férfi ruházati cikk, bırruházat és szırmeáru, ruházati kiegészítı); 5. Babatermék (csecsemı- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.); 6. Lábbeli- és bıráru; 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 8. Hangszer; 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 10. Audió- és videóberendezés; 11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.); 12. Telekommunikációs cikk; 13. Festék, lakk; 14. Vasáru, barkács, és építési anyag; 15. Szaniteráru; 16. Könyv; 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 18. Papír- és írószer, mővészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék; 20. Illatszer, drogéria; 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 22. Gépjármő- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármőkenıanyag, -hőtıanyag és adalékanyag; 23. Háztartási tüzelıanyag; 24. Palackos gáz; 25. Óra- és ékszer; 7

8 26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítık stb.); 27. Játékáru; 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérı, hallókészülék, ortopéd cipı, mankó stb.); 29. Tapéta, padlóburkoló, szınyeg, függöny; 30. Virág és kertészeti cikk; 31. Kedvtelésbıl tartott állat; 32. Állateledel, takarmány; 33. Állatgyógyászati termék; 34. Szexuális termék; 35. Fegyver és lıszer, 36. Pirotechnikai termék; 37. Mezıgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédı szer, termésnövelı anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetımag, tápszer, kötözıfonal, zsineg stb.); 38. Fotócikk; 39. Optikai cikk; 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk; 41. Temetkezési kellék; 42. Díszmőáru, mőalkotás, népmővészeti és iparmővészeti áru; 43. Emlék- és ajándéktárgy; 44. Numizmatikai termék; 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség); 47. Személygépjármő; 48. Egyéb gépjármő (tehergépjármő, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármő); 49. Személygépjármő és egyéb gépjármő-alkatrész és -tartozék; 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék; 51. Mezıgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbır, toll stb.); 52. Mezıgazdasági ipari gép, berendezés; 53. Irodagép, -berendezés, irodabútor; 54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelıgép, mérıberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, hajó, repülıgép stb.); 55. Ipari vegyi áru; 56. Egyéb termelési célú alapanyag termék (mőanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari rostanyag, kartonpapír, drágakı); 57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék; 58. Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy; 59. Egyéb (jelölje meg). 8

9 3. számú melléklet - Tájékoztató az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység végzéséhez A kizárólag üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek mőködési engedélyezését a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályozza. Az engedélyezési eljárásban közremőködı hatóságok: - az ÁNTSZ Kaposvár Kistérségi Intézete (7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.) - a Somogy Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal (7400 Kaposvár, Petıfi tér 1-3.), állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédı szer és hatóanyagai forgalmazása esetén; - a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség (7623 Pécs, Papnövelde u. 13.), ha nem veszélyes hulladékot forgalmaznak, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges; - a Kaposvár Megyei Jogú Város Hivatásos Tőzoltósága (7400 Kaposvár, Somssich P. u. 7.), olyan üzlet esetében, amelyben A és B tőzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelı- és C tőzveszélyességi osztályú építıanyagot, jármővet vagy üzemanyagot forgalmaznak. - az elsı fokú Építésügyi Hatóság (Kadarkút, Petıfi u. 2.) illetve mőemléki védelem alá esı építmény esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda (7624 Pécs, Szt. István tér 15.) ha arra az építményre, amelyben az üzletet mőködtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelızı hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki: A kereskedı a mőködési engedély megadását követıen a kérelmében megjelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idı változása esetén az azt megelızı öt munkanapon belül köteles bejelenteni a jegyzınek. Az üzlet megszőnését a megszőnést követı 5 munkanapon belül az igazolás leadásával egyidejőleg be kell jelenteni a jegyzınek. Az egyes kereskedelmi formákra vonatkozó rendelkezések Közterületi értékesítés keretében az alább meghatározott eltéréssel a következı termékek forgalmazhatóak: napilap és hetilap, folyóirat, könyv; levelezılap; virág; léggömb; zöldség, gyümölcs; pattogatott kukorica; fıtt kukorica; sült gesztenye; pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak; vattacukor, cukorka; fagylalt, jégkrém; ásványvíz, üdítıital, kávéital, nyers tej; büfétermék a szeszesital kivételével; sütıipari termékek; elırecsomagolt sütemények, édességek. Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelızı 20 napban, a fentebb meghatározott termékeken túl az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggı termékek, továbbá nemesfémbıl készült ékszerek, díszmőáruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók. Közterületi értékesítést a kereskedı a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, továbbá a nevének és székhelyének feltüntetésével folytathat. Automatából nem értékesíthetı nemesfémbıl készült ékszer, díszmőáru és egyéb tárgy, szeszes ital, valamint szexuális termék. Automatából történı értékesítés a forgalmazott termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában folytatható. A kereskedı köteles az automatán nevét és székhelyét feltüntetni. 9

10 Mozgóbolt útján nemesfémbıl készült ékszer, díszmőáru és egyéb tárgy nem forgalmazható. Mozgóbolt útján kereskedelmi tevékenység a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, továbbá a jövedéki termék forgalmazása esetén a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvényben (továbbiakban: Jöt.) meghatározott feltételek teljesítése mellett, valamint a kereskedı nevének és székhelyének feltüntetésével végezhetı. Az alkalmi rendezvényen történı árusítás során a kereskedınek rendelkeznie kell a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyekkel, továbbá köteles feltüntetni nevét, székhelyét. Szeszes ital alkalmi rendezvényen, valamint közterületi értékesítés keretében a Jöt (11) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható. A közút területének közlekedésre szolgáló részén a járda kivételével kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintı kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelıjének hozzájárulása esetén végezhetı. A kereskedı az üzlete homlokzatával érintkezı területen az üzletben való forgalmazás szabályai szerint a terület tulajdonosának (kezelıjének) hozzájárulása birtokában forgalmazhatja az üzletben jogszerően forgalmazott,a bejelentésben vagy a mőködési engedélyben meghatározott termékeket. Ha a csomagküldı kereskedınek a személyes adatok védelmérıl, valamint a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény értelmében az adatvédelmi nyilvántartásba be kell jelentkeznie, a csomagküldı kereskedı a külön jogszabályban elıírt tájékoztatási követelményekben elıírtakon túl köteles a termék ismertetıjében, illetve a termékrıl szóló tájékoztatóban feltüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számát. Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján: kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minısülı termék; gyógyszer, gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minısülı anyag és készítmény, növényvédı szer, növényvédelmi célú és termelésnövelı anyag, valamint állatgyógyászati termék; élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével; növényi szaporítóanyag; fokozottan tőz- és robbanásveszélyes, illetve tőz- és robbanásveszélyes tőzveszélyességi osztályba sorolt anyag; veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag; drágakı, nemesfém, nemesfémbıl készült ékszer, díszmőáru és egyéb tárgy; jövedéki termék, valamint olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály elızetes engedélyhez köti. Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshetı fel, kivéve, ha ehhez elızetesen hozzájárult. A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkeresı személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni. Egyes termékek forgalmazására vonatkozó elıírások Vegyipari termék, háztartási vegyipari készítmény a komputeres színkeverıvel felszerelt speciális festékszaküzletben történı festék kiszerelés kivételével, valamint gépjármő üzemeltetési segédanyag csak elıre kiszerelt formában, egyedi, zárt, használati útmutatóval ellátott csomagolásban forgalmazható. A nem iparilag kiszerelt és csomagolt kozmetikai készítmények zárt csomagolásban forgalmazhatóak. Szexuális terméket kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos. Nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény, valamint vallás gyakorlására szolgáló egyházi létesítmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül szexuális termék nem forgalmazható. Szexuális termék a szexuális termék forgalmazására szakosodott üzletek kivételével csak zárt csomagolásban, a többi terméktıl elkülönítve forgalmazható. 10

11 Tilos szeszes italt forgalmazni a diáksport egyesület és a nevelési-oktatási intézmény sportlétesítményeiben, kivéve azokat a rendezvényeket, amelyeken 18 éven aluliak nem vesznek részt. Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok forgalmazása a versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként szereplı sportrendezvény kezdetét megelızı két órától a sportrendezvény befejezését követı egy óráig terjedı idıszakban a sportlétesítmények területén. A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül. Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, mősoros elıadás, tánc rendezhetı, továbbá a szerencsejáték szervezésérıl szóló évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minısülı szórakoztató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minısülı játék csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel mőködtethetı, illetve folytatható. A fentiekben meghatározott tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek. A forgalmazást és kiszolgálást érintı rendelkezések A kereskedı köteles a helyben fogyasztott termék kivételével a megvásárolt terméket jellegének megfelelı módon, élelmiszereknél a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével becsomagolni. A vásárló részére tömeg, térfogat vagy egyéb mérték szerint forgalmazott terméket a nettó tömeget, térfogatot vagy egyéb mértéket feltüntetı eredeti csomagolásban forgalmazott termék kivételével csak hatóságilag hitelesített mérıeszközzel történı lemérés után szabad kiszolgálni. Súlypótló eszközök használata tilos. A használt, minıséghibás, valamint a kölcsönzésre szánt terméket az új terméktıl el kell különíteni. A kereskedı, illetve alkalmazottja ellenırzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, illetve rendelkezik mőködési engedéllyel, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek. Ha ezt a kötelezettségét a kereskedı nem teljesíti, e miatt vele szemben nem alkalmazható jogkövetkezmény, ha a kereskedı az ellenırzés idıpontjában tevékenységét ténylegesen a szükséges engedély birtokában vagy bejelentés alapján folytatta. Az üzletben mőködı biztonsági szolgálat nevérıl és székhelyérıl, mőködésének vásárlókat érintı szabályairól a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell. A vásárlók könyveként nyomdai úton elıállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös mérető lapot tartalmazó nyomtatvány alkalmazható. A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedı nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének idıpontját. A vásárlók könyvét a jegyzı a kereskedı kérelmére aláírásával és bélyegzılenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a fentiekben leírt feltételeknek. A bejelentésköteles vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedı ilyen irányú a bejelentéssel egyidejőleg megtett kérelmére a jegyzı a kereskedı által használni kívánt elsı vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve használatba vételének bejelentett idıpontjától, mint használatba vételi idıponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel idıpontját az üzletet üzemeltetı kereskedı cégszerő aláírásával és bélyegzılenyomatával igazolja. A kereskedelmi tevékenység ellenırzésére jogosult hatóságok két évre visszamenıleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát. 11

Beadvány tárgya: Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról.

Beadvány tárgya: Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról. Kadarkút Város Önkormányzatának J e g y z ı j e 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. 82/581-003. Fax: 82/385-250. e-mail: hivatal@kadarkutph.hu 3.000.- Ft illeték helye (adatváltozás esetén illetékmentes!) Beadvány

Részletesebben

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység bejelentése 1. irányítószám

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység bejelentése 1. irányítószám Illetékbélyeg helye: Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység bejelentése 1 I. A kereskedı és a kereskedelmi tevékenység adatai 1. A Kereskedı neve: címe/ székhelye: Irányítószám: Település Utca,házszám,

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK BEJELENTÉSE/ENGEDÉLYEZÉSE

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK BEJELENTÉSE/ENGEDÉLYEZÉSE Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda, Igazgatási Csoport 2030 Érd, Alsó u. 3., fszt. 1. Telefon: 06-23/522-300 (208, 210, 360-as mellék, közvetlen: 06-23/522-360) Fax:

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés (a 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet alapján) 2.200.- Ft.

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés (a 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet alapján) 2.200.- Ft. Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés (a 210/2009.(IX.29.)Korm. rendelet alapján) 2.200.- Ft. illeték 1. A kereskedő adatai 1.1. Jogállása: 1. Jogi személy (Kft. Rt.

Részletesebben

Tárgy: bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés Melléklet: 2.200.- Ft illetékbélyeg

Tárgy: bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés Melléklet: 2.200.- Ft illetékbélyeg Pásztó Városi Önkormányzat J e g y z ö j e 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. 06-32/563-195 (06-32) 460-155/147. Fax: (06-32) 463-727 E-mail: okmanyiroda@paszto.hu ügyfélfogadás: Hétfı: 8.00-17.00-ig Szerda:

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM. Az üzemeltető adatai:

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM. Az üzemeltető adatai: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM 3.000.- Ft-os illetékbélyeg Kérem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29..) Korm. rendeletben előírt kötelezettségem teljesítéséhez

Részletesebben

1.2. Neve:... ...helység... utca. ... házszám... em... ajtó, Postafiók.Postafiók irányító száma:.. 1.4. Telefonszáma:...E-mail:.

1.2. Neve:... ...helység... utca. ... házszám... em... ajtó, Postafiók.Postafiók irányító száma:.. 1.4. Telefonszáma:...E-mail:. Működési engedély iránti kérelem (a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján) 10.000.- Ft. illeték (adatváltozás esetén 3000.- Ft. illeték) 1. A kereskedő adatai 1.1. Jogállása: 1. Jogi személy (Kft. Rt.

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend. Bk S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06 95)

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA 210/2009. (IX.29.) Korm. rend. 1. számú melléklete alapján BEJELENTÉS KÖTELES MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÖTELES (3.000.- Ft. illetékbélyeg) (10.000. Ft. illetékbélyeg) (kérjük

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés 2.200,- Ft-os illetékbélyeg helye Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés A Makád,.... utca.. házszám,... helyrajzi szám alatti címre az alábbi adatokkal kérem a bejelentésem

Részletesebben

Működési engedély, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység

Működési engedély, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység Működési engedély, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedelmi tevékenység folytatója a tevékenység megkezdését megelőzően, a rendelet

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ BEJELENTÉS

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ BEJELENTÉS I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai: 1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: 2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés Illetékbélyeg helye 3.000.- Ft Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés A Szigethalom,.... utca.. házszám,... helyrajzi szám alatti címre az alábbi adatokkal kérem a bejelentésem

Részletesebben

4. A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint: 4.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),

4. A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint: 4.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek), NYOMTATVÁNY BEJELENTÉS a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról (a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján) I. A kereskedő

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés (Melléklet: 2.200,-Ft-os illetékbélyeg)

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés (Melléklet: 2.200,-Ft-os illetékbélyeg) Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés (Melléklet: 2.200,-Ft-os illetékbélyeg) A Pannonhalma,.... utca.. házszám.... helyrajzi szám.. irányítószám alatti címre az alábbi

Részletesebben

Bejelentés A bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Bejelentés A bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057; E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu Bejelentés A bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról 2.200

Részletesebben

Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez. 1.3. Neve:...

Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez. 1.3. Neve:... Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Tel: (84) 504-100/114; Fax: (84) 504-130. Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda 07:30-12:00 óra, 13:00-16:00 óra péntek: 07:30-12:00 óra A Űrlap kereskedelmi

Részletesebben

BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁRÓL

BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁRÓL Érkeztetés helye: Illetékbélyeg helye: A bejelentést tevő kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentését a mai napon megtette. A bejelentésről készült másolat az eredetivel megegyezik, hiteles.

Részletesebben

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés 2.200.- Ft. illeték

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés 2.200.- Ft. illeték HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő J É N E K 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. Tel.: 52/384-103; fax.: 384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Részletesebben

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;...

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;... 1042 Budapest, István út 14. 231-3101, Fax.: 231-3170 altalanos.igazg.oszt@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Részletesebben

21.Háztartási tisztitószer, 23. Háztartási tüzelőanyag, 37. Mezőgazdasági, méáhészeti és borászati cikk

21.Háztartási tisztitószer, 23. Háztartási tüzelőanyag, 37. Mezőgazdasági, méáhészeti és borászati cikk Nyilvántartás működési engedéllyel rendelkező üzletekről - Úrhida A nyilvántartásba vétel száma 1/2013. neve Hida - Pack Kft. címe 8142 Úrhida Kossuth u. 84. székhelye 8142 Úrhida Kossuth u. 84. A kereskedő

Részletesebben

BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásához (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontja alapján)

BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásához (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontja alapján) Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. :56/568-455 Fax: 56/568-462; 3.000 Ft-os illetékbélyeg helye (Kitöltendő 2 példányban) BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

Községi Önkormányzat. 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: sajokaza@parisat.hu

Községi Önkormányzat. 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: sajokaza@parisat.hu Községi Önkormányzat 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: sajokaza@parisat.hu Tárgy: Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység iránti kérelem (A kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI OSZTÁLY 1042 Budapest, István út 14. 231-3101, Fax.: 231-3170 altalanos.igazg.oszt@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Részletesebben

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a kereskedelemről szóló 2005.

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

címe, helyrajzi száma: 8563 Homokbödöge, Kossuth utca 86. 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

címe, helyrajzi száma: 8563 Homokbödöge, Kossuth utca 86. 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 3/1997. Olvasztó-Váry Lászlóné hétfő-péntek: 6 00-16 00 szombat: 6 00-12 00 Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletek esetében (a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

Részletesebben

BEJELENTÉS AZ ÜZLET HASZNÁLATÁRA JOGOSULT SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSHOZ

BEJELENTÉS AZ ÜZLET HASZNÁLATÁRA JOGOSULT SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSHOZ Pápa Várs Címzetes Főjegyzője 8500 Pápa, Fő u. 5. BEJELENTÉS AZ ÜZLET HASZNÁLATÁRA JOGOSULT SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSHOZ 3.000,- Ft-s illetékbélyeg Kérem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Részletesebben

Kereskedelmi tevékenység végzésének bejelentése és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység

Kereskedelmi tevékenység végzésének bejelentése és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység Kereskedelmi tevékenység végzésének bejelentése és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység I. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység: A kereskedelmi tevékenység bejelentése kérelemre

Részletesebben

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról POLGÁRMESTERI / KÖRJEGYZİSÉGI HIVATAL MEZİBERÉNY Kossuth tér 1. 5650 B E J E L E N T É S a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról I. A kereskedı és kereskedelmi tevékenység adatai 1.

Részletesebben