: GOJO Antibacterial Foam Soap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ": GOJO Antibacterial Foam Soap"

Átírás

1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása : Antibakteriális szappan 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Társaság : GOJO Industries-Europe Ltd. Units 5 & 6, Stratus Park MK10 0DE Brinklow, Milton Keynes Telefon : +44(0) Telefax : +44(0) A biztonsági adatlapárt felelős személy címe : 1.4 Sürgősségi telefonszám +44(0) SZAKASZ: A veszély meghatározása Az anyag vagy keverék osztályozása Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE) Tűzveszélyes folyadékok, 3. Osztály Súlyos szemkárosodás, 1. Osztály Akut vízi toxicitás, 1. Osztály Krónikus vízi toxicitás, 1. Osztály H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Besorolás (67/548/EGK, 1999/45/EK) Irritatív Környezetre veszélyes R41: Súlyos szemkárosodást okozhat. R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 1 / 31

2 2.2 Címkézési elemek Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE) Veszélyt jelző piktogramok : Figyelmeztetés : Veszély Figyelmeztető mondatok : H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok : Megelőzés: P210 P233 P273 P280 Beavatkozás: P305 + P351 + P338 + P310 P391 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Az edény szorosan lezárva tartandó. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén: Dodekánsav 2.3 Egyéb veszélyek A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2 Keverékek Veszélyes komponensek Kémiai név CAS szám EU-szám Regisztrációs szám Besorolás (67/548/EGK) 2 / 31 Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE) Koncentráció (%) Etanol F; R11 Flam. Liq. 2; H225 >= 3 - < 10

3 Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319 Dodekánsav Etanolamin Dinátriumkokoamfodiacetát N; R51/53 Xi; R41 C; R34 Xn; R20/21/22 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 3; H412 >= 5 - < 10 >= 2,5 - < 5 Xi; R41 Eye Dam. 1; H318 >= 1 - < 3 l-(+)-tejsav Triklozán A jelölések magyarázatát lásd a 16. részben. Xi; R41-R37/38 Xi; R36/38 N; R50/53 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 >= 1 - < 3 >= 0,25 - < 1 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tanácsok : Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Nem múló panaszok esetén, vagy bármely kétséges esetben orvoshoz kell fordulni. Elsősegély-nyújtók védelme Belélegzés esetén Bőrrel való érintkezés esetén Szembe kerülés esetén : Az elsősegélynyújtóknak figyelmet kell fordítaniuk az önvédelemre és használniuk kell a javasolt személyi védőfelszerelést, amikor fennáll az anyaggal való esetleges érintkezés veszélye. : Belégzés esetén friss levegőre kell vinni. Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell fordulni. : Elővigyázatból vízzel és szappannal meg kell mosni. Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell fordulni. : Érintkezés esetén a szemet azonnal, legalább 15 percen át bő vízzel ki kell öblíteni. Ha könnyen lehetséges, akkor a kontaktlencsét el kell távolítani. Azonnal orvost kell hívni. 3 / 31

4 Lenyelés esetén : Lenyelés esetén: Hánytatni TILOS. Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell fordulni. Alaposan öblítse ki a száját vízzel. 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és Kockázatok : Súlyos szemkárosodást okoz. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés : Tüneti és szupportív kezelést kell alkalmazni. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag A megfelelő oltóanyag Az alkalmatlan oltóanyag : Vízpermet Alkoholnak ellenálló hab Szén-dioxid (CO2) Oltópor : Nagy térfogatú vízsugár 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Különleges veszélyek a tűzoltás során : Nem szabad tömör vízsugarat használni, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet. Visszalobbanás jelentős távolságra lehetséges. A gőzök levegővel robbanó keveréket alkothatnak. Égési termékeknek való kitétel károsíthatja az egészséget. Veszélyes égéstermékek : Szén-oxidok Nitrogén-oxidok (NOx) Fém-oxidok 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzoltók különleges védőfelszerelése Speciális oltási módszerek : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Személyi védőfelszerelést kell használni. : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni. A nem nyitott tárolóedények hûtésére vízpermet használható. Ha biztonságosan megtehető, távolítsa el a sértetlen tartályokat a tűzterületről. A területet ki kell üríteni. 4 / 31

5 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyi óvintézkedések : Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védőfelszerelést kell használni. Tartsa be a biztonsági kezelési tanácsokat, és a személyes védőfelszerelésre vonatkozó javaslatokat. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések : A környezetbe való engedését el kell kerülni. Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. Meg kell akadályozni, hogy nagy területen elterjedjen (pl. elszigeteléssel vagy olaj gátakkal). A szennyezett mosóvizet össze kell gyűjteni és hulladékként elhelyezni. Ha jelentős mennysiégű elfolyást nem lehet visszatartani, a helyi hatóságokat értesíteni kell. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szennyezésmentesítés módszerei : Szikramentes eszközöket kell használni. Inert nedvszívó anyaggal fel kell itatni. A gázt/gőzt/ködöt vízsugárral le kell nyomni. Ha nagy mennyiségű anyag ömlik ki, gáttal vagy más megfelelő módszer segítségével kell megakadályozni az anyag terjedését. Ha a körülkerített anyag szivattyúzható, akkor a feltakarított anyagot megfelelő tartályban kell tárolni. A visszamaradó anyagot itassa fel megfelelő abszorbens segítségével. A kibocsátott anyagokra és annak ártalmatlanításukra, illetve a kibocsátott anyagok eltávolításához használt anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyi vagy nemzeti rendeleteknek megfelelően kell eljárni. Az Ön feladata lesz a hatályos rendeletek azonosítása. A biztonsági adatlap 13. és 15. fejezete információkkal szolgál egyes helyi vagy nemzeti rendeletekről. 6.4 Hivatkozás más szakaszokra Lásd a: 7, 8, 11, 12 és 13 szakaszokat. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Technikai intézkedések : Lásd a műszaki intézkedéseket az EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM részben. Helyi/teljes szellőzés : Helyi elszívást kell használni. Csak robbanásbiztos szellőzéssel felszerelt helyen 5 / 31

6 használható. Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok Egészségügyi intézkedések : A gőz vagy köd belégzését el kell kerülni. Lenyelni tilos. Szemmel ne érintkezzen. A bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezést kerülni kell. A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Szikramentes eszközöket kell használni. Az edény szorosan lezárva tartandó. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Előzzék meg a kiömlések és hulladékok okozását, csökkentsék minimálisra a környezetben való felszívódást. : Biztosítani kell, hogy a szemöblítő rendszer és a biztonsági zuhany a munkahely közelében legyen. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tárolási helyekre és a tárolóedényekre vonatkozó követelmények : Megfelelően felcímkézett tartályban kell tartani. Szorosan lezárva kell tartani. Hűvös, jól szellőztetett helyen kell tartani. A sajátos nemzeti szabályozásnak megfelelően kell tárolni. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Tanács a szokásos tároláshoz : Ne tárolja együtt a következő terméktípusokkal: Erős oxidálószerek Szerves peroxidok Tűzveszélyes szilárd anyagok Piroforos folyadékok Piroforos szilárd anyagok Önmelegedő anyagok és keverékek Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek Robbanóanyagok Gázok 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Különleges felhasználás(ok) : Nincs adat 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1 Határérték Foglalkozási expozíciós határértékek Komponensek CAS szám Érték típus (Az expozíciós út) Határérték Bázis 6 / 31

7 Etanol AK-érték mg/m³ HU OEL CK-érték mg/m³ HU OEL Etanolamin TWA 1 ppm 2006/15/EC 2,5 mg/m³ További információk A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe, Indikatív STEL 3 ppm 2006/15/EC További információk További információk További információk 7,6 mg/m³ A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe, Indikatív AK-érték 2,5 mg/m³ HU OEL Bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe, 96/94/EK irányelvben közölt érték CK-érték 7,6 mg/m³ HU OEL Bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe, 96/94/EK irányelvben közölt érték Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL) A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint: Propilén-glikol Etanol : Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - helyi Érték: 10 mg/m³ Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 168 mg/m³ Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - helyi Érték: 10 mg/m³ Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 50 mg/m³ : Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Akut- helyi Érték: 1900 mg/m³ Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 343 mg/kg bw/nap Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Belégzés 7 / 31

8 Dodekánsav Etanolamin Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 950 mg/m³ Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Akut- helyi Érték: 950 mg/m³ Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 206 mg/kg bw/nap Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 114 mg/m³ Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Lenyelés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 87 mg/kg bw/nap : Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 17,632 mg/m³ Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 10 mg/kg bw/nap Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 4,348 mg/m³ Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 5 mg/kg bw/nap Felhasználás: Fogyasztók Érték: 2,5 mg/kg bw/nap : Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - helyi Érték: 3,3 mg/m³ Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 1 mg/kg bw/nap 8 / 31

9 l-(+)-tejsav Triklozán Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - helyi Érték: 2 mg/m³ Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 0,24 mg/kg bw/nap Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Lenyelés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 3,75 mg/kg bw/nap : Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Akut- helyi Érték: 592 mg/m³ Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Akut- helyi Érték: 296 mg/m³ Felhasználás: Fogyasztók Expozíciós útvonal: Lenyelés Lehetséges egészségügyi : Akut - szervezeti Érték: 35,4 mg/kg bw/nap : Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Belégzés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 3 mg/m³ Felhasználás: Munkavállalók Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Lehetséges egészségügyi : Hosszútávú - szervezeti Érték: 2,8 mg/kg bw/nap Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint: Propilén-glikol Etanol : Édesvíz Érték: 260 mg/l Tengervíz Érték: 26 mg/l Időszakos használat/kibocsátás Érték: 183 mg/l Szennyvízkezelő üzem Érték: mg/l Édesvízi üledék Érték: 572 mg/kg Tengeri üledék Érték: 57,2 mg/kg Talaj Érték: 50 mg/kg : Édesvíz 9 / 31

10 Dodekánsav Etanolamin l-(+)-tejsav Triklozán Érték: 0,96 mg/l Tengervíz Érték: 0,79 mg/l Időszakos használat/kibocsátás Érték: 2,75 mg/l Szennyvízkezelő üzem Érték: 580 mg/l Édesvízi üledék Érték: 3,6 mg/kg Tengeri üledék Érték: 2,9 mg/kg Talaj Érték: 0,63 mg/kg Orális Érték: 720 mg/kg : Édesvíz Érték: 0,047 mg/l Tengervíz Érték: 0,0047 mg/l Időszakos használat/kibocsátás Érték: 0,036 mg/l Szennyvízkezelő üzem Érték: 912 mg/l Édesvízi üledék Érték: 4,09 mg/kg Tengeri üledék Érték: 0,409 mg/kg Talaj Érték: 0,7906 mg/kg : Édesvíz Érték: 0,085 mg/l Tengervíz Érték: 0,0085 mg/l Időszakos használat/kibocsátás Érték: 0,028 mg/l Szennyvízkezelő üzem Érték: 100 mg/l Édesvízi üledék Érték: 0,434 mg/kg Tengeri üledék Érték: 0,0434 mg/kg Talaj Érték: 0,0367 mg/kg : Édesvíz Érték: 1,3 mg/l Szennyvízkezelő üzem Érték: 10 mg/l : Édesvíz Érték: 0,00007 mg/l Tengervíz Érték: 0,0069 µg/l Időszakos használat/kibocsátás Érték: 0, mg/l 10 / 31

11 Szennyvízkezelő üzem Érték: 0,11 mg/l Édesvízi üledék Érték: 1 mg/kg Tengeri üledék Érték: 0,1 mg/kg Talaj Érték: 0,196 mg/kg 8.2 Az expozíció ellenőrzése Műszaki intézkedések Minimalizálja a munkahelyi expozíciós koncentrációkat. Csak robbanásbiztos szellőzéssel felszerelt helyen használható. Helyi elszívást kell használni. Személyi védőfelszerelés Szemvédelem Kézvédelem Anyag Megjegyzések Bőr- és testvédelem Légutak védelme Típusú szűrő : A következő személyi védőfelszerelést kell viselni: Kémiai védőszemüveget kell viselni. Ha kifröcskölés előfordulhat, viseljen: Álarc : Áthatolhatatlan kesztyű Lángbiztos kesztyű : A vegyszerellenes védőkesztyűk kivitelét a veszélyesanyag koncentrációtól és mennyiségtől függően munkahely szerint kell megválasztani. Az áthatolási időt nem határozták meg a termékre. A kesztyűket gyakran kell cserélni! A fent említett speciális felhasználásra készült védőkesztyűk vegyszereknek való ellenállását ajánlatos a kesztyűk gyártójával tisztázni. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. : Válassza ki a megfelelő védőöltözéket, alapul véve a vegyszerálló adatokat és a helyi expozíciós potenciál felbecsülését. A következő személyi védőfelszerelést kell viselni: Égésgátolt antisztatikus védőruha. A bőrrel való érintkezés elkerülésére áthatolhatatlan védőruházatot (kesztyű, kötény, csizma stb.) kell viselni. : Használjon légzésvédelmet, kivéve, ha biztosított a megfelelő helyi elszívás, vagy ha az expozíciós értékelés azt mutatja, hogy az expozíciók a javasolt expozíciós irányvonalak által definiált határokon belül esnek. : Kombinált részecskék és szerves gőz típusa (A-P) 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 11 / 31

12 Külső jellemzők Szín Szag Szagküszöbérték : folyadék : tiszta, Színtelen vagy halványsárga : enyhén alkoholos : Nincs adat ph-érték : 7,8-9,7 Olvadáspont / fagyáspont Kezdeti forráspont és forrásponttartomány : Nincs adat : Nincs adat Lobbanáspont : 56,00 C Párolgási sebesség Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Felső robbanási határ Alsó robbanási határ Gőznyomás Relatív gőzsűrűség Sűrűség : Nincs adat : Nem alkalmazható : Nincs adat : Nincs adat : Nincs adat : Nincs adat : 1,00 g/cm3 Oldékonyság (oldékonyságok) Vízben való oldhatóság Megoszlási hányados: n- oktanol/víz Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet Viszkozitás Kinematikus viszkozitás : oldható : Nem alkalmazható : Nincs adat : Az anyag vagy keverék nincs önreaktívként osztályozva. : mm²/s (20,00 C) Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok : Nem robbanásveszélyes : Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák oxidálónak. 12 / 31

13 9.2 Egyéb információk Nincs adat 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség Nincs besorolva reaktivitási veszélyként Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók : Tűzveszélyes folyadék és gőz. A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak. Erős oxidálószerekkel reakcióba léphet Kerülendő körülmények Kerülendő körülmények : Hő, láng és szikra Összeférhetetlen anyagok Kerülendő anyagok : Oxidálószerek 10.6 Veszélyes bomlástermékek Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai ra vonatkozó információ A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ : Belégzés Bőrrel való érintkezés Lenyelés Szemmel való érintkezés Akut toxicitás A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Termék: Akut toxicitás, szájon át Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át : Akut toxicitási érték: > mg/kg Módszer: Számítási módszer : Akut toxicitási érték: > 20 mg/l Expozíciós idő: 4 h Vizsgálati légkör: gőz Módszer: Számítási módszer : Akut toxicitási érték: > mg/kg Módszer: Számítási módszer 13 / 31

14 Komponensek: Etanol: Akut toxicitás, szájon át Akut toxicitás, belélegzés Dodekánsav: Akut toxicitás, szájon át Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át Etanolamin: Akut toxicitás, szájon át Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (Patkány): > mg/kg : LC50 (Patkány): 124,7 mg/l Expozíciós idő: 4 h Vizsgálati légkör: gőz : LD50 (Patkány): > mg/kg Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 401 : LC50 (Patkány): > 0,162 mg/l Expozíciós idő: 4 h Vizsgálati légkör: gőz : LD50 (Nyúl): > mg/kg Becslés: Az anyag vagy keverék bőrön át nem okoz akut mérgezést : LD50 (Patkány): mg/kg : Akut toxicitási érték: 11 mg/l Vizsgálati légkör: gőz Módszer: Szakértői vélemény Megjegyzések: Az 1272/2008 EU-rendelet VI. mellékletében található harmonizált besorolás alapján. : LD50 (Nyúl): mg/kg Dinátrium-kokoamfodiacetát: Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány, hím): > mg/kg Akut toxicitás, bőrön át l-(+)-tejsav: Akut toxicitás, szájon át Akut toxicitás, belélegzés Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (Patkány): > mg/kg Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 402 : LD50 (Patkány, nőstény): mg/kg : LC50 (Patkány): > 7,94 mg/l Expozíciós idő: 4 h Vizsgálati légkör: por/köd Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 403 : LD50 (Nyúl): > mg/kg 14 / 31

15 Triklozán: Akut toxicitás, szájon át Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (Patkány): > mg/kg Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 401 : LD50 (Nyúl): > mg/kg Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Termék: Eredmény: Nincs bőrirritáció Komponensek: Etanol: Faj: Nyúl Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 404 Eredmény: Nincs bőrirritáció Dodekánsav: Faj: Nyúl Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 404 Eredmény: Nincs bőrirritáció Etanolamin: Faj: Nyúl Eredmény: 3 perc - 1 óra expozíció után maró hatású Dinátrium-kokoamfodiacetát: Faj: Nyúl Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 404 Eredmény: Nincs bőrirritáció l-(+)-tejsav: Faj: Nyúl Eredmény: Bőrirritáció Triklozán: Faj: Nyúl Módszer: Draize Test Eredmény: Bőrirritáció Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Súlyos szemkárosodást okoz. Komponensek: Etanol: Faj: Nyúl Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 405 Eredmény: 21 napon belül múló, izgató hatás a szemre 15 / 31

16 Dodekánsav: Faj: Nyúl Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 405 Eredmény: Tartósan károsítja a szemet Etanolamin: Faj: Nyúl Eredmény: Tartósan károsítja a szemet Dinátrium-kokoamfodiacetát: Faj: Nyúl Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 405 Eredmény: Tartósan károsítja a szemet l-(+)-tejsav: Faj: Csirke szeme Eredmény: Tartósan károsítja a szemet Triklozán: Faj: Nyúl Eredmény: 21 napon belül múló, izgató hatás a szemre Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Bőrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Légúti túlérzékenység: A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Termék: Becslés: Nem okoz bőr túlérzékenységet. Komponensek: Etanol: Vizsgálati típus: Lokális nyirokcsomó vizsgálat (LLNA) Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Faj: Egér Dodekánsav: Vizsgálati típus: Maximisation Test (GPMT) Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Faj: Tengerimalac Etanolamin: Vizsgálati típus: Maximisation Test (GPMT) Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Faj: Tengerimalac Dinátrium-kokoamfodiacetát: Vizsgálati típus: Maximisation Test (GPMT) Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés 16 / 31

17 Faj: Tengerimalac Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 406 l-(+)-tejsav: Vizsgálati típus: Buehler Test Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Faj: Tengerimalac Triklozán: Vizsgálati típus: Buehler Test Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés Faj: Tengerimalac Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 406 Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Komponensek: Etanol: In vitro genotoxicitás In vivo genotoxicitás Dodekánsav: In vitro genotoxicitás Etanolamin: In vitro genotoxicitás In vivo genotoxicitás : Vizsgálati típus: Emlős sejtek in vitro génmutációs vizsgálata : Vizsgálati típus: Domináns letális vizsgálat rágcsálókon (csírasejt) (in vivo) Faj: Egér : Vizsgálati típus: Emlős sejtek in vitro génmutációs vizsgálata Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 476 : Vizsgálati típus: Emlős sejtek in vitro génmutációs vizsgálata Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 476 : Vizsgálati típus: Emlős eritrocita mikronukleusz vizsgálat(in vivo citogenetikai vizsgálat) Faj: Egér Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 474 Dinátrium-kokoamfodiacetát: In vitro genotoxicitás : Vizsgálati típus: In vitro kromoszóma rendellenesség vizsgálat Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai / 31

18 : Vizsgálati típus: Bakteriális ellenkező irányú mutációs vizsgálat (AMES) : Vizsgálati típus: Emlős sejtek in vitro génmutációs vizsgálata Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 476 l-(+)-tejsav: In vitro genotoxicitás : Vizsgálati típus: In vitro kromoszóma rendellenesség vizsgálat Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül : Vizsgálati típus: Bakteriális ellenkező irányú mutációs vizsgálat (AMES) Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül Triklozán: In vitro genotoxicitás : Vizsgálati típus: Bakteriális ellenkező irányú mutációs vizsgálat (AMES) Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 471 : Vizsgálati típus: In vitro kromoszóma rendellenesség vizsgálat Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 473 Eredmény: Határozatlan : Vizsgálati típus: Emlős sejtek in vitro génmutációs vizsgálata In vivo genotoxicitás : Vizsgálati típus: Mutagenicitás (in vivo emlős csontvelő citogén teszt, kromoszóma analízis) Faj: Patkány Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 475 Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Komponensek: l-(+)-tejsav: Faj: Patkány Expozíciós idő: 2 Év 18 / 31

19 Triklozán: Faj: Patkány Expozíciós idő: 2 Év Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 453 Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Komponensek: Etanol: A fogamzóképességre gyakorolt Dodekánsav: A fogamzóképességre gyakorolt Hatások a magzat fejlődésére Etanolamin: A fogamzóképességre gyakorolt Hatások a magzat fejlődésére Triklozán: A fogamzóképességre : Vizsgálati típus: Kétgenerációs reprodukciós toxicitásvizsgálat Faj: Egér Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 416 : Vizsgálati típus: Ismételt adagolású kombinált toxicitásvizsgálat reprodukciós/fejlődési toxicitás szűrővizsgálat Faj: Patkány Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 422 : Vizsgálati típus: Ismételt adagolású kombinált toxicitásvizsgálat reprodukciós/fejlődési toxicitás szűrővizsgálat Faj: Patkány Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 422 : Vizsgálati típus: Kétgenerációs reprodukciós toxicitásvizsgálat Faj: Patkány : Vizsgálati típus: Embrionális-magzati fejlődés Faj: Patkány Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 414 : Vizsgálati típus: Két generációs tanulmány 19 / 31

20 gyakorolt Hatások a magzat fejlődésére Faj: Patkány : Vizsgálati típus: Embrionális-magzati fejlődés Faj: Nyúl Vizsgálati típus: Embrionális-magzati fejlődés Faj: Patkány Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Komponensek: Etanolamin: Becslés: Légúti irritációt okozhat. l-(+)-tejsav: Becslés: Légúti irritációt okozhat. Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Komponensek: Etanolamin: Expozíciós útvonal: belégzés (por/köd/füst) Becslés: 0.2 mg/l/6óra/nap vagy ezalatti koncentrációban állatoknál nem okozott jelentős egészségügyi at. Ismételt dózis toxicitás Komponensek: Etanol: Faj: Patkány NOAEL: mg/kg Expozíciós idő: 2 y Dodekánsav: Faj: Patkány NOAEL: mg/kg Expozíciós idő: 18 w Etanolamin: Faj: Patkány NOAEL: 150 mg/m³ 20 / 31

21 Felhasználási út: belégzés (por/köd/füst) Expozíciós idő: 28 d Dinátrium-kokoamfodiacetát: Faj: Patkány, nőstény NOAEL: 250 mg/kg LOAEL: 500 mg/kg Expozíciós idő: 28 d l-(+)-tejsav: Faj: Patkány NOAEL: >= 886 mg/kg Felhasználási út: Bőrrel való érintkezés Expozíciós idő: 13 w Triklozán: Faj: Patkány NOAEL: 33 mg/kg LOAEL: 107 mg/kg Expozíciós idő: 2 y Faj: Patkány NOAEL: >= 80 mg/kg Felhasználási út: Bőrrel való érintkezés Expozíciós idő: 90 d Belégzési toxicitás A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk 1 Toxicitás Komponensek: Etanol: Toxicitás halakra Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre Toxicitás algákra : LC50 (Pimephales promelas (Fürge cselle)): > mg/l Expozíciós idő: 96 h : EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): > mg/l Expozíciós idő: 48 h : EC50 (Chlorella vulgaris (édesvízi alga)): 275 mg/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 Toxicitás baktériumokra : EC50 (Photobacterium phosphoreum (Vibrio fisheri)): 32,1 mg/l 21 / 31

22 Expozíciós idő: 0,25 h Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) Dodekánsav: Toxicitás halakra Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre Toxicitás algákra : NOEC: 9,6 mg/l Expozíciós idő: 9 np Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha) : LC50 (Oryzias latipes (japán medaka)): 5 mg/l Expozíciós idő: 96 h Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 203 : EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): 3,6 mg/l Expozíciós idő: 48 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202 : EC50 (Selenastrum capricornutum (zöld alga)): > 7,6 mg/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 Megjegyzések: Az oldhatósági határnál nem jelentkezik toxicitás NOEC (Selenastrum capricornutum (zöld alga)): > 7,6 mg/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 Megjegyzések: Az oldhatósági határnál nem jelentkezik toxicitás Toxicitás baktériumokra Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás) Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) Etanolamin: Toxicitás halakra Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre Toxicitás algákra : EC10 (Pseudomonas putida): > mg/l Expozíciós idő: 30 min Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 209 : NOEC: 2 mg/l Expozíciós idő: 28 np Faj: Danio rerio (zebrahal) : NOEC: 0,47 mg/l Expozíciós idő: 21 np Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha) Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 211 : LC50 (Cyprinus carpio (Kárász)): 349 mg/l Expozíciós idő: 96 h : EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): 65 mg/l Expozíciós idő: 48 h : ErC50 (Selenastrum capricornutum (zöld alga)): 2,8 mg/l Expozíciós idő: 72 h 22 / 31

23 NOEC (Scenedesmus capricornutum (édesvízi alga)): 1 mg/l Expozíciós idő: 72 h Toxicitás baktériumokra Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás) Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) : EC50 (Pseudomonas putida): 110 mg/l Expozíciós idő: 17 h : NOEC: 1,24 mg/l Expozíciós idő: 41 np Faj: Oryzias latipes (Narancsvörös fundulus) : NOEC: 0,85 mg/l Expozíciós idő: 21 np Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha) Dinátrium-kokoamfodiacetát: Toxicitás halakra : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)): 4,2 mg/l Expozíciós idő: 96 h Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 203 Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre Toxicitás algákra : EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): 17,9 mg/l Expozíciós idő: 48 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202 : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)): 3,2 mg/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: 67/548/EGK Utasítás V, C.3. l-(+)-tejsav: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)): 10 mg/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: 67/548/EGK Utasítás V, C.3. Toxicitás halakra : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)): 130 mg/l Expozíciós idő: 96 h Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre Toxicitás algákra : EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): 250 mg/l Expozíciós idő: 48 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202 : NOEC (Selenastrum capricornutum (édesvízi alga)): 1,9 g/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 EC50 (Selenastrum capricornutum (édesvízi alga)): 3,5 g/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, / 31

24 Toxicitás baktériumokra Triklozán: Toxicitás halakra Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre Toxicitás algákra : EC50 : > 100 mg/l Expozíciós idő: 3 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 209 : LC50 (Brachydanio rerio (zebradánió)): 0,54 mg/l Expozíciós idő: 96 h Módszer: 67/548/EGK Utasítás V, C.1. Melléklet. : EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): 0,191 mg/l Expozíciós idő: 48 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202 : NOEC (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): 0,69 µg/l Expozíciós idő: 96 h EC50 (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): 1,61 µg/l Expozíciós idő: 96 h M-tényező (Akut vízi toxicitás) Toxicitás baktériumokra Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás) Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) M-tényező (Krónikus vízi toxicitás) : 100 : EC50 : 11 mg/l Expozíciós idő: 3 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 209 : NOEC: 0,034 mg/l Expozíciós idő: 96 np Faj: Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) : NOEC: 0,026 mg/l Expozíciós idő: 21 np Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha) : Perzisztencia és lebonthatóság Komponensek: Etanol: Biológiai lebonthatóság Dodekánsav: Biológiai lebonthatóság : Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható. Biológiai lebomlás: 84 % Expozíciós idő: 20 np : Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható. Biológiai lebomlás: 86 % Expozíciós idő: 30 np Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 301D 24 / 31

25 Etanolamin: Biológiai lebonthatóság : Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható. Biológiai lebomlás: > 90 % Expozíciós idő: 21 np Dinátrium-kokoamfodiacetát: Biológiai lebonthatóság : Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható. Biológiai lebomlás: 79 % Expozíciós idő: 28 np Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 301F l-(+)-tejsav: Biológiai lebonthatóság Triklozán: Biológiai lebonthatóság : Eredmény: Biológiailag nem könnyen lebontható. Biológiai lebomlás: 67 % Expozíciós idő: 20 np : Eredmény: Biológiailag nem könnyen lebontható. Biológiai lebomlás: % Expozíciós idő: 28 np Módszer: OECD Vizsgálati útmutató 301 B Eredmény: Biológiailag magától lebomlik. Biológiai lebomlás: 99,4 % Expozíciós idő: 14 np Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 302B Eredmény: Biológiailag nem könnyen lebontható. Biológiai lebomlás: 18,6 % Expozíciós idő: 28 np Módszer: OECD Vizsgálati útmutató 301 B 12.3 Bioakkumulációs képesség Komponensek: Etanol: Megoszlási hányados: n- oktanol/víz Dodekánsav: Bioakkumuláció Megoszlási hányados: n- oktanol/víz Etanolamin: Megoszlási hányados: n- oktanol/víz : log Pow: -0,35 : Faj: Hal Biokoncentrációs tényező (BCF): : Pow: 4,6 : log Pow: -1,91 25 / 31

26 l-(+)-tejsav: Megoszlási hányados: n- oktanol/víz Triklozán: Bioakkumuláció Megoszlási hányados: n- oktanol/víz : log Pow: -0,6 : Faj: Zebrahal Biokoncentrációs tényező (BCF): Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 305C : log Pow: 4, A talajban való mobilitás Nincs adat 12.5 A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Nem vonatkozik rá 12.6 Egyéb káros Nincs adat 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek Termék Szennyezett csomagolás : A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Az Európai Hulladék Katalógus alapján a Hulladék Kódok nem a termékre, hanem a felhasználásra jellemzőek. A Hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, lehetőleg a környezetvédelmi hatóságokkal egyeztetve. : Felhasználatlan termékként kell kezelni. Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni. Az üres tartályt nem szabad elégetni vagy lángvágót használni rajta. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 14.1 UN-szám ADN : UN 1170 ADR : UN 1170 RID : UN 1170 IMDG : UN 1170 IATA : UN Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 26 / 31

27 ADN ADR RID IMDG IATA 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) ADN : 3 ADR : 3 RID : 3 IMDG : 3 IATA : Csomagolási csoport ADN Csomagolási csoport : III Osztályba sorolási szabály : F1 Veszélyt jelölő számok : 30 Címkék : 3 ADR Csomagolási csoport : III Osztályba sorolási szabály : F1 Veszélyt jelölő számok : 30 Címkék : 3 Alagutakra vonatkozó : (D/E) korlátozások kódja RID Csomagolási csoport : III Osztályba sorolási szabály : F1 Veszélyt jelölő számok : 30 Címkék : 3 : ETIL-ALKOHOL OLDAT : ETIL-ALKOHOL OLDAT : ETIL-ALKOHOL OLDAT : ETHYL ALCOHOL SOLUTION (Triclosan) : Ethanol solution IMDG Csomagolási csoport : III Címkék : 3 EmS Kód : F-E, S-D IATA Csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép) Csomagolási utasítás (utasszállító repülőgép) Csomagolási utasítás (LQ) Csomagolási csoport Címkék : 366 : 355 : Y344 : III : Flammable Liquids 27 / 31

28 14.5 Környezetre veszélyes ADN Veszélyes a környezetre ADR Veszélyes a környezetre RID Veszélyes a környezetre IMDG Tengeri szennyező anyag : igen : igen : igen : igen 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem alkalmazható 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Megjegyzések : A szállított állapotban nem alkalmazható termékként. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EK rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról : Nem alkalmazható REACH - A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája ( 59. cikk). 1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról 850/2004/EK Rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról : Nem alkalmazható : Nem alkalmazható : Nem alkalmazható Seveso II - Az Európai Parlament és a Tanács 2003/105/EK irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról Mennyiség 1 Mennyiség 2 9a Környezetre veszélyes 100 t 200 t Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről. E1 KÖRNYEZETI VESZÉLYEK 100 t 200 t P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK t t 34 Petróleumtermékek és alternatív üzemanyagok a) t t 28 / 31

29 benzinek és nafták; b) kerozinok (ideértve a sugárhajtóműüzemanyagokat is); c) gázolajok (ideértve a dízelüzemanyagokat, a háztartási tüzelőolajokat és a gázolajkeverékeket is); d) nehéz fűtőolajok; e) alternatív tüzelőanyagok, amelyek az a) d) pontban említett termékekkel megegyező célokat szolgálnak, valamint gyúlékonyságuk és környezeti veszélyeik tekintetében hasonló tulajdonságokkal bírnak Illékony szerves vegyületek : Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve ( november 24. ) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: 15 % Egyéb szabályozások : évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól Ennek a terméknek a komponenseit a következő leltárokban jelentették: AICS : Minden összetevő fel van sorolva vagy mentesül a felsorolás alól. Leltárok AICS (Ausztrália), DSL (Kanada), IECSC (Kína), REACH (Európai Unió), ENCS (Japán), ISHL (Japán), KECI (Korea), NZIoC (Új-Zéland), PICCS (Fülöp-szigetek), TCSI (Tajvan), TSCA (Egyesült Államok) 15.2 Kémiai biztonsági értékelés Egy kémiai biztonsági értékelés nem lett kivitelezve. 16. SZAKASZ: Egyéb információk Az R-mondatok teljes szövege R11 : Tűzveszélyes. R20/21/22 : Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. R34 : Égési sérülést okoz. R36 : Szemizgató hatású. R36/38 : Szem- és bőrizgató hatású. 29 / 31

30 R37/38 : Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R41 : Súlyos szemkárosodást okozhat. R50/53 : Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R51/53 : Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Az S-mondatok teljes szövege H225 H302 H312 H314 H315 H318 H319 H332 H335 H400 H410 H412 Egyéb rövidítések teljes szövege : Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. : Lenyelve ártalmas. : Bőrrel érintkezve ártalmas. : Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. : Bőrirritáló hatású. : Súlyos szemkárosodást okoz. : Súlyos szemirritációt okoz. : Belélegezve ártalmas. : Légúti irritációt okozhat. : Nagyon mérgező a vízi élővilágra. : Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. : Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Acute Tox. : Akut toxicitás Aquatic Acute : Akut vízi toxicitás Aquatic Chronic : Krónikus vízi toxicitás Eye Dam. : Súlyos szemkárosodás Eye Irrit. : Szemirritáció Flam. Liq. : Tűzveszélyes folyadékok Skin Corr. : Bőrmarás Skin Irrit. : Bőrirritáció STOT SE : Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció 2006/15/EC : Javasolt foglalkozási expozíciós határértékek HU OEL : Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszélys anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁKés CK-értékei, illetőleg eltûrhető MK 2006/15/EC / TWA : Határérték - 8 órás 2006/15/EC / STEL : Rövid táv határérték HU OEL / AK-érték : Átlagos koncentráció HU OEL / CK-érték : Csúcskoncentráció További információk Az adatlap elkészítésében felhasznált kulcsfontosságú adatok forrásai : Belső műszaki adatok, adatok a nyersanyag biztonsági adatlapokból és az OECD echemportal keresési eredményekből és az Európai Vegyianyag-ügynökségtől, Azokat az elemeket, amelyeknél változtatások történtek a korábbi verzióhoz képes két függőleges vonallal emeljük ki a dokumentum szövegtestében. A biztonsági adatlapon található információ a legjobb tudásunk, ismereteink és vélekedésünk szerint helyes a kiadási dátumkor. Ez az információ kizárólag a biztonságos kezeléssel, használattal, feldolgozással, tárolással, szállítással, ártalmatlanítással és kibocsátással 30 / 31

31 kapcsolatban nyújt útmutatást és nem tekintendő garanciaként vagy bármely típusú minőség specifikációként. A közölt információ kizárólag az anyagbiztonsági adatlap tetején meghatározott speciális anyagra vonatkozik és előfordulhat, hogy az anyagbiztonsági adatlapban meghatározott anyagot egyéb anyagokkal kombináltan vagy bármely folyamatban használják, kivéve, ha a szövegben meghatározásra került. Az anyag felhasználóinak át kell tekinteniük az információt és a javaslatokat a szándékolt kezelési, használati, feldolgozási és tárolási mód meghatározott összefüggésében, beleértve az anyagbiztonsági adatlapban meghatározott anyag alkalmasságának felmérését a felhasználó végterméke szempontjából, ha alkalmazandó. HU / HU 31 / 31

SZÁMÍTÓGÉP TISZTÍTÓKENDŐ 100 DB

SZÁMÍTÓGÉP TISZTÍTÓKENDŐ 100 DB 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Termék kódja : 0890 150 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: NYÁRI ABLAKTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM 250 ML

: NYÁRI ABLAKTISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM 250 ML Utolsó kiadás 10.12.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Termék kódja : 0892 333 250 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

MSDS szám: 125524-00001

MSDS szám: 125524-00001 Első kiadás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: PURELL Antimicrobial Wipes

: PURELL Antimicrobial Wipes 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

SDS szám: 422716-00001. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

SDS szám: 422716-00001. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Termék kódja : 0893 055 405 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

Részletesebben

SDS szám: 524662-00001. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

SDS szám: 524662-00001. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Termék kódja : 0893 477 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

Részletesebben

MSDS szám: 45475-00002

MSDS szám: 45475-00002 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: K+D RAGASZTÓ+TÖMÍTŐ FEKETE 600 ML

: K+D RAGASZTÓ+TÖMÍTŐ FEKETE 600 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Termék kódja : 0890 100 183 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: GOJO Antibacterial Lotion Soap

: GOJO Antibacterial Lotion Soap Első kiadás 13.01.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: FROSCH APPLE COLOR DETERGENT 1,5 L SO

: FROSCH APPLE COLOR DETERGENT 1,5 L SO 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61627 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: QUICK STRIPPER 10 L D/H/SK/CZ

: QUICK STRIPPER 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61545 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

28.05.2015. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

28.05.2015. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: kodan tincture forte colourless

: kodan tincture forte colourless 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: 2K UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ 50 ML (A)

: 2K UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ 50 ML (A) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Termék kódja : 0893 500 4 (A) 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 023 801 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ULTIMATE 310 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 023 801 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ULTIMATE 310 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ULTIMATE 310 ML Termék kódja : 0890 023 801 SDS-Identcode : 10033313

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 5861 401 150 - AUTOMATA VÁLTÓMŰ ADALÉK 150 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 5861 401 150 - AUTOMATA VÁLTÓMŰ ADALÉK 150 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : AUTOMATA VÁLTÓMŰ ADALÉK 150 ML Termék kódja : 5861 401 150 SDS-Identcode : 10042110 1.2

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 089040320 MSDS-Identcode : 10014748 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

: esemtan wash lotion

: esemtan wash lotion 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: AZ 70 C 6X2L BAG 11 SPR. WEST

: AZ 70 C 6X2L BAG 11 SPR. WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61580 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MSDS szám: 16371-00005

MSDS szám: 16371-00005 Utolsó kiadás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Esemtan Invigorating Gel

Esemtan Invigorating Gel Verzió 01.06 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851

Részletesebben

Verzió 05.00 Felülvizsgálat dátuma 11.03.2015 Utolsó kiadás dátuma 29.10.2012 Első kiadás dátuma 22.05.2007

Verzió 05.00 Felülvizsgálat dátuma 11.03.2015 Utolsó kiadás dátuma 29.10.2012 Első kiadás dátuma 22.05.2007 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

FLEXOPRINT UNIVERZÁL 812KG IBC

FLEXOPRINT UNIVERZÁL 812KG IBC 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Márkanév : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RAGASZTÓRÚD UNI 5000GR.KB.280DB

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RAGASZTÓRÚD UNI 5000GR.KB.280DB 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0890100054 MSDS-Identcode : 10014812 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 023 701 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ CLASSIC PLUS-G 310 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 023 701 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ CLASSIC PLUS-G 310 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ CLASSIC PLUS-G 310 ML Termék kódja : 0890 023 701 SDS-Identcode : 10036916

Részletesebben

Verzió 02.00 Felülvizsgálat dátuma 06.01.2015 Utolsó kiadás dátuma 11.02.2014 Első kiadás dátuma 21.09.2007

Verzió 02.00 Felülvizsgálat dátuma 06.01.2015 Utolsó kiadás dátuma 11.02.2014 Első kiadás dátuma 21.09.2007 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: FROSCH BABY LIQUID DETERGENT EF 1,5 L A

: FROSCH BABY LIQUID DETERGENT EF 1,5 L A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61873 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.1.2 Termék kódja Tisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 7 BA száma : 76872 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 29.09.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

No Change Service! Verzió 04.00 Felülvizsgálat dátuma 06.01.2015 Utolsó kiadás dátuma 01.02.2013 Első kiadás dátuma 10.10.2007

No Change Service! Verzió 04.00 Felülvizsgálat dátuma 06.01.2015 Utolsó kiadás dátuma 01.02.2013 Első kiadás dátuma 10.10.2007 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Anyag-szám : 1180538 Márkanév : 19 64006-D H 64006 MIXING WHITE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64565 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 100 14 - D3 FAENYV 12 KG

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 100 14 - D3 FAENYV 12 KG 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : D3 FAENYV 12 KG Termék kódja : 0892 100 14 SDS-Identcode : 10032938 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

: FROSCH ALOE VERA GEL DETERG. EF 1,5 L SO

: FROSCH ALOE VERA GEL DETERG. EF 1,5 L SO 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61264 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: FROSCH HANDSOAP ALMONDM. EF 500 ML NFB

: FROSCH HANDSOAP ALMONDM. EF 500 ML NFB 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61707 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

No Change Service! Verzió 03.00 Felülvizsgálat dátuma 25.02.2015 Utolsó kiadás dátuma 29.01.2013 Első kiadás dátuma 23.11.2011

No Change Service! Verzió 03.00 Felülvizsgálat dátuma 25.02.2015 Utolsó kiadás dátuma 29.01.2013 Első kiadás dátuma 23.11.2011 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: FROSCH REINE PF. KIDS SOAP SE.500ML RF D

: FROSCH REINE PF. KIDS SOAP SE.500ML RF D 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61188 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: FROSCH KIDS SHOW&SH.EL 250ML TEST A

: FROSCH KIDS SHOW&SH.EL 250ML TEST A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64314 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

: sensiva hand disinfection

: sensiva hand disinfection 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 26.11.2012 Nyomtatás Dátuma 22.01.2013

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 26.11.2012 Nyomtatás Dátuma 22.01.2013 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: FROSCH ALOE VERA DISH EF 500ML SO1

: FROSCH ALOE VERA DISH EF 500ML SO1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61687 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : SET00023012N Felülvizsgálat ideje: 14.11.2012 Nyomtatás ideje: 05.02.2013 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Verzió 04.00 Felülvizsgálat dátuma 26.01.2015 Utolsó kiadás dátuma 14.11.2013 Első kiadás dátuma 27.09.2007

Verzió 04.00 Felülvizsgálat dátuma 26.01.2015 Utolsó kiadás dátuma 14.11.2013 Első kiadás dátuma 27.09.2007 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ Mikrobac Tissues

TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ Mikrobac Tissues 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Leather Cleaner Forte

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Leather Cleaner Forte Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 07.01.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 07.01.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint SCREENY H 180KG Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 07.01.2014 Felülvizsgálat dátuma: 06.01.2014 Fejezet 1: Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás

Részletesebben

MSDS szám: 123422-00001

MSDS szám: 123422-00001 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61162 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Bros hangyairtó csalétek

Bros hangyairtó csalétek : A BIZTONSÁGI ADATLAP Dátum: 15.12.2010 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi megnevezés: Bros hangyairtó csalétek Termék megnevezése: Bros hangyairtó

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: APESIN SPRAY 750ML D

: APESIN SPRAY 750ML D 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64713 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

: AZ 70 C 6X2 L BAG 11 SPR. WEST

: AZ 70 C 6X2 L BAG 11 SPR. WEST Nyomtatás Dátuma 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61580 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JELÖLŐ SPRAY 500ML NEONSÁRGA

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JELÖLŐ SPRAY 500ML NEONSÁRGA 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 08931997 MSDS-Identcode : 10014738 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

: FROSCH LIQ.SOAP ALOE VERA EF 300ML

: FROSCH LIQ.SOAP ALOE VERA EF 300ML 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64708 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 605 01 (B) - VAKU 50 MŰANYAG GITT 1000 G (B)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 605 01 (B) - VAKU 50 MŰANYAG GITT 1000 G (B) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : VAKU 50 MŰANYAG GITT 1000 G (B) Termék kódja : 0892 605 01 (B) SDS-Identcode : 10034596

Részletesebben

: LINAX PLUS 10 L D/H/SK/CZ

: LINAX PLUS 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61607 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.09.2013 Nyomtatás Dátuma 06.09.2013

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.09.2013 Nyomtatás Dátuma 06.09.2013 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : Anyagszám/Genisys-szám : 05268826001 Az anyag megnevezése : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

MESTER 1000 C Hőálló Tömítő

MESTER 1000 C Hőálló Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 24.11.2012 Nyomtatás Dátuma 30.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 24.11.2012 Nyomtatás Dátuma 30.11.2012 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint FG629-368 Wet N Black 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve FG629-368 Wet N Black 1.2. Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 152 1 - UNIPUR 1K PISZTOLYOS PU-HAB 750 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 152 1 - UNIPUR 1K PISZTOLYOS PU-HAB 750 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : UNIPUR 1K PISZTOLYOS PU-HAB 750 ML Termék kódja : 0892 152 1 MSDS-Identcode : 10034970

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1038018 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Champ DP Verzió 4 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2009/12/01

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Champ DP Verzió 4 (Magyarország) Kibocsátás dátuma: 2009/12/01 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Felhasználás : Növényvédöszer Társaság : Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter-Str.25 A-4021 Linz Telefon: +43/732/6918-4010

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 10.04.2015 Verzió 1.1 Nyomtatás Dátuma 10.04.2015

Felülvizsgálat dátuma 10.04.2015 Verzió 1.1 Nyomtatás Dátuma 10.04.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 108 7 - WÜRTH FÉKTISZTÍTÓ 500ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 108 7 - WÜRTH FÉKTISZTÍTÓ 500ML 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : WÜRTH FÉKTISZTÍTÓ 500ML Termék kódja : 0890 108 7 MSDS-Identcode : 10033062 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 07.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 07.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64445 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 06.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 06.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64156 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 04.00 Felülvizsgálat dátuma 10.03.2015 Utolsó kiadás dátuma 19.11.2013 Első kiadás dátuma 23.01.2008

Verzió 04.00 Felülvizsgálat dátuma 10.03.2015 Utolsó kiadás dátuma 19.11.2013 Első kiadás dátuma 23.01.2008 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 020328 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: ERDAL CIPOFENY SZINTELEN 65ML SO

: ERDAL CIPOFENY SZINTELEN 65ML SO 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 60020 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: Sika Poxicolor Plus Part B

: Sika Poxicolor Plus Part B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

: ERDAL LEATHERLOTION 500ML SO

: ERDAL LEATHERLOTION 500ML SO 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64639 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 079 1 - ALVÁZVÉDŐ WAX FEKETE 1000 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0892 079 1 - ALVÁZVÉDŐ WAX FEKETE 1000 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : ALVÁZVÉDŐ WAX FEKETE 1000 ML Termék kódja : 0892 079 1 SDS-Identcode : 10033088 1.2 Az

Részletesebben

Verzió 1 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére.

Verzió 1 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61558 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 103 - BITUMEN TÖMÍTŐ 310 ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint 0890 103 - BITUMEN TÖMÍTŐ 310 ML 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : BITUMEN TÖMÍTŐ 310 ML Termék kódja : 0890 103 SDS-Identcode : 10033154 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint NEMESACÉL TISZTÍTÓ SPRAY 400ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint NEMESACÉL TISZTÍTÓ SPRAY 400ML 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0893121 MSDS-Identcode : 10014505 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

: ERDAL LEATHERLOTION 500ML SO

: ERDAL LEATHERLOTION 500ML SO 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64639 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 29.11.2012 Nyomtatás Dátuma 30.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 29.11.2012 Nyomtatás Dátuma 30.11.2012 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint ÉLELMISZERIPARI ZSÍR IV 400 GR

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint ÉLELMISZERIPARI ZSÍR IV 400 GR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0893107003 MSDS-Identcode : 10014805 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint REAGENS FOLYADÉK CO2 TESZTERHEZ

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint REAGENS FOLYADÉK CO2 TESZTERHEZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0893202 MSDS-Identcode : 10014523 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SANIT WC-Reiniger flüssig

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SANIT WC-Reiniger flüssig Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint Thermal Conductive Insulators (Ti9) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve Thermal Conductive

Részletesebben

Z 260 / Z 260/90 / Z 260/180 / Z 260/1000

Z 260 / Z 260/90 / Z 260/180 / Z 260/1000 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121 BIZTONSÁGI ADATLAP 113.m62.121 1 of 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve Vállalat 113.m62.121 CMS Sarl 2 Les Longées R.N. 89 3323 ABZAC FRANCE info@cmsapplications.com

Részletesebben