Ðóêîâîäñòâî ïî ýêïóàòàöèè

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ðóêîâîäñòâî ïî ýêïóàòàöèè"

Átírás

1 Ðóêîâîäñòâî ïî ýêïóàòàöèè ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ CIS ÐÓÑÑÊÈÉ, 1 ES HU Magyar, 13 CZ Èeský, 25 Ñîäåðæàíèå Óñòàíîâêà, 2-3 Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå, 2 Ïîäêëþ åíèå ê âîäîïðîâîäíîé è ýëåêòðè åñêîé ñåòè, 2-3 Ïðîáíûé öèêë ñòèðêè, 3 CIS SK Slovenský, 37 RO Românã, 49 ES Español, 61 Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû, 4-5 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ, 4 Êàê îòêðûòü è çàêðûòü áàðàáàí, 4 Äèñïëåé, 5 Ïðîãðàììà «ÌÅÌλ, 5 Çàïóñê ìàøèíû. Ïðîãðàììû, 6 Êðàòêèå èíñòðóêöèè: Ïîðÿäîê çàïóñêà ïðîãðàììû, 6 Òàáëèöà ïðîãðàìì, 6 Ïåðñîíàëèçàöèÿ ñòèðêè, 7 Óñòàíîâêà ñêîðîñòè îòæèìà, 7 Ðåãóëèðîâêà òàéìåðà îòñðî êè (Delay Timer), 7 Âûáîð òåìïåðàòóðû, 7 Ôóíêöèè, 7 WITE 107 Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå, 8 Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ, 8 Îòáåëèâàíèå, 8 Ïîäãîòîâêà áåëüÿ, 8 Îñîáåííîñòè ñòèðêè îòäåëüíûõ èçäåëèé, 8 Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, 9 Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè, 9 Óòèëèçàöèÿ, 9 Ýêîíîìèÿ è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû, 9 Îáñëóæèâàíèå è óõîä, 10 Îòêëþ åíèå âîäû è ýëåêòðè åñòâà, 10 Óõîä çà ñòèðàëüíîé ìàøèíîé, 10 Óõîä çà ðàñïðåäåëèòåëåì ìîþùèõ ñðåäñòâ, 10 Óõîä çà äâåðöåé ìàøèíû è áàðàáàíîì, 10 èñòêà íàñîñà, 10 Ïðîâåðêà çàëèâíîãî øëàíãà, 10 Êàê èñòèòü ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ, 10 Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé, 11 Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, 12 Òåõíè åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 1

2 Óñòàíîâêà CIS! Ñîõðàíèòå äàííîå ðóêîâîäñòâî. Îíî äîëæíî áûòü â êîìïëåêòå ñî ñòèðàëüíîé ìàøèíîé â ñëó àå ïðîäàæè, ïåðåäà è îáîðóäîâàíèÿ èëè ïðè ïåðååçäå íà íîâóþ êâàðòèðó, òîáû íîâûé âëàäåëåö îáîðóäîâàíèÿ ìîã îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâèëàìè åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ.! Âíèìàòåëüíî ïðî èòàéòå ðóêîâîäñòâî: â íåì ñîäåðæàòñÿ âàæíûå ñâåäåíèÿ ïî óñòàíîâêå è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ñòèðàëüíîé ìàøèíû. Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå Ðàñïàêîâêà 1. Ðàñïàêóéòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó. 2. Óáåäèòåñü, òî îáîðóäîâàíèå íå áûëî ïîâðåæäåíî âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè. Ïðè îáíàðóæåíèè ïîâðåæäåíèé íå ïîäêëþ- àéòå ìàøèíó ñâÿæèòåñü ñ ïîñòàâùèêîì íåìåäëåííî. 3. Óäàëèòå åòûðå òðàíñïîðòèðîâî íûõ âèíòà è ðåçèíîâûå ïðîáêè ñ ïðîêëàäêàìè, ðàñïîëîæåííûå â çàäíåé àñòè ñòèðàëüíîé ìàøèíû (ñì. ðèñ.). 4. Çàêðîéòå îòâåðñòèÿ ïðèëàãàþùèìèñÿ ïëàñòèêîâûìè çàãëóøêàìè. 5. Ñîõðàíÿéòå âñå äåòàëè: îíè Âàì ïîíàäîáÿòñÿ ïðè ïîñëåäóþùåé òðàíñïîðòèðîâêå ñòèðàëüíîé ìàøèíû. áîëòû, ðåçèíîâûå øàéáû è áîëüøóþ ìåòàëëè åñêóþ ïîïåðå íóþ ïëàíêó. Çàêðîéòå îáðàçîâàâøèåñÿ îòâåðñòèÿ ïëàñòìàññîâûìè çàãëóøêàìè.! Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì èãðàòü ñ óïàêîâî íûìè ìàòåðèàëàìè. Âûðàâíèâàíèå 1. Óñòàíîâèòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó íà ðîâíîì è ïðî íîì ïîëó, òàê òîáû îíà íå êàñàëàñü ñòåí, ìåáåëè è ïðî èõ ïðåäìåòîâ. 2. Ïîñëå óñòàíîâêè ìàøèíû íà ìåñòî îòðåãóëèðóéòå åå óñòîé èâîå ïîëîæåíèå ïóòåì âðàùåíèÿ ïåðåäíèõ íîæåê (ñì. ðèñ.). Äëÿ ýòîãî ñíà àëà îñëàáüòå êîíòðãàéêó, ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåãóëèðîâêè êîíòðãàéêó çàòÿíèòå. Ïîñëå óñòàíîâêè ìàøèíû íà ìåñòî ïðîâåðüòå ïî óðîâíþ ãîðèçîíòàëüíîñòü âåðõíåé êðûøêè êîðïóñà, îòêëîíåíèå ãîðèçîíòàëè äîëæíî áûòü íå áîëåå 2. Ïðàâèëüíîå âûðàâíèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ ïîìîæåò èçáåæàòü øóìà, âèáðàöèé è ñìåùåíèé âî âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû. Åñëè ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñòîèò íà ïîëó, ïîêðûòîì êîâðîì, óáåäèòåñü, òî åå îñíîâàíèå âîçâûøàåòñÿ íàä êîâðîì. Â ïðîòèâíîì ñëó àå âåíòèëÿöèÿ áóäåò çàòðóäíåíà èëè âîâñå íåâîçìîæíà. Óñòàíîâêà ìàøèíû íà ìåñòî è ïåðåìåùåíèå Âàøà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ìîæåò áûòü îñíàùåíà ñïåöèàëüíûìè óáèðàþùèìèñÿ êîëåñàìè äëÿ îáëåã åíèÿ åå ïåðåìåùåíèÿ. òîáû îïóñòèòü êîëåñà è ïåðåäâèíóòü îáîðóäîâàíèå, ïðîñòî ïîòÿíèòå çà ðû àã, ðàñïîëîæåííûé ñëåâà ïîä îñíîâàíèåì ìàøèíû. Ïîñëå óñòàíîâêè îáîðóäîâàíèÿ â òðåáóåìîå ïîëîæåíèå âåðíèòå ðû àã â èñõîäíîå ïîëî. Ïîäêëþ åíèå ê âîäîïðîâîäíîé è ýëåêòðè åñêîé ñåòè Ïîäñîåäèíåíèå çàëèâíîãî øëàíãà A 1. Âñòàâüòå ïðîêëàäêó À â êîíåö çàëèâíîãî øëàíãà è íàâåðíèòå åãî íà âûâîä âîäîïðîâîäà õîëîäíîé âîäû ñ ðåçüáîâûì îòâåðñòèåì 3/4 äþéìà (ñì. ðèñ.). Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì îòêðîéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí è äàéòå ñòå ü ãðÿçíîé âîäå. 2. Ïîäñîåäèíèòå çàëèâíîé øëàíã ê ñòèðàëüíîé ìàøèíå, íàâèíòèâ åãî íà âîäîïðèåìíèê, ðàñïîëîæåííûé â çàäíåé âåðõíåé àñòè ñïðàâà (ñì. ðèñ.). 3.Óáåäèòåñü, òî øëàíã íå ïåðåêðó åí è íå ïåðåæàò.! Äàâëåíèå âîäû äîëæíî áûòü â ïðåäåëàõ çíà åíèé, óêàçàííûõ â òàáëèöå Òåõíè åñêèõ õàðàêòåðèñòèê (ñì. ñ. 15).! Åñëè äëèíà âîäîïðîâîäíîãî øëàíãà îêàæåòñÿ íåäîñòàòî íîé, îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð. 2

3 Ïîäñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãà Ïîâåñüòå çàãíóòûé êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà íà êðàé ðàêîâèíû, âàííû, èëè ïîìåñòèòå â ñïåöèàëüíûé âûâîä êàíàëèçàöèè. Øëàíã íå äîëæåí ïåðåãèáàòüñÿ. Âåðõíÿÿ òî êà ñëèâíîãî øëàíãà äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà âûñîòå ñì îò ïîëà. Ðàñïîëîæåíèå ñëèâíîãî øëàíãà äîëæíî îáåñïå èâàòü ðàçðûâ ñòðóè ïðè ñëèâå (êîíåö øëàíãà íå äîëæåí áûòü îïóùåí â âîäó). Â ñëó àå êðåïëåíèÿ íà êðàé âàííîé èëè ðàêîâèíû, øëàíã âåøàåòñÿ ñ ïîìîùüþ íàïðàâëÿþùåé (âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè), êîòîðàÿ êðåïèòñÿ ê êðàíó (ðèñ.).! Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå óäëèíèòåëåé äëÿ ñëèâíîãî øëàíãà, ïðè íåîáõîäèìîñòè äîïóñêàåòñÿ åãî íàðàùèâàíèå øëàíãîì òàêîãî æå äèàìåòðà è äëèíîé íå áîëåå 150 ñì. Ïîäñîåäèíåíèå ê ýëåêòðîñåòè Âíèìàíèå! Îáîðóäîâàíèå îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü çàçåìëåíî! 1. Ìàøèíà ïîäêëþ àåòñÿ ê ýëåêòðè åñêîé ñåòè ïðè ïîìîùè äâóõïîëþñíîé ðîçåòêè ñ çàçåìëÿþùèì êîíòàêòîì (ðîçåòêà íå ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ìàøèíîé). Ôàçíûé ïðîâîä äîëæåí áûòü ïîäêëþ åí åðåç àâòîìàò çàùèòû ñåòè, ðàññ èòàííûé íà ìàêñèìàëüíûé òîê (òîê ñðàáàòûâàíèÿ) 16 À, è èìåþùèé âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ íå áîëåå 0,1 ñ. 2. Ïðè íàëè èè âáëèçè îò ïðåäïîëàãàåìîãî ìåñòà óñòàíîâêè ìàøèíû ðîçåòêè ñ çàçåìëÿþùèì êîíòàêòîì, èìåþùåé òðåõïðîâîäíóþ ïîäâîäêó êàáåëÿ ñ ìåäíûìè æèëàìè ñå åíèåì íå ìåíåå 1,5 êâ. ìì (èëè àëþìèíèåâûìè æèëàìè ñå åíèåì íå ìåíåå 2,5 êâ. ìì), äîðàáîòêà ýëåêòðîñåòè íå ïðîèçâîäèòñÿ. Ïðè îòñóòñòâèè óêàçàííîé ðîçåòêè è ïðîâîäêè ñëåäóåò ïðîâåñòè èõ ìîíòàæ. 3. Ïðîêëàäêà çàçåìëåíèÿ îòäåëüíûì ïðîâîäîì íå äîïóñêàåòñÿ. 4. Äëÿ äîðàáîòêè ýëåêòðè åñêîé ñåòè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü ïðîâîä òèïà ÏÏÂ 3õ1,5 380 ÃÎÑÒ Äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå äðóãèõ ìàðîê êàáåëÿ, îáåñïå èâàþùèõ ïîæàðî- è ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü ïðè ýêñïëóàòàöèè ìàøèíû. Ïåðåä âêëþ åíèåì ìàøèíû â ñåòü óáåäèòåñü, òî: l ðîçåòêà è ïðîâîäêà ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â äàííîì ðàçäåëå èíñòðóêöèè; l íàïðÿæåíèå è àñòîòà òîêà ñåòè ñîîòâåòñòâóþò äàííûì ìàøèíû; l ðîçåòêà è âèëêà îäíîãî òèïà; l ðîçåòêà çàçåìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè áåçîïàñíîñòè, îïèñàííûìè â äàííîì ðàçäåëå èíñòðóêöèè (äîïóñêàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ çàçåìëåíèÿ ðàáî èì íóëåì, ïðè óñëîâèè, òî çàùèòíàÿ ëèíèÿ íå èìååò ðàçðûâà è ïîäêëþ åíà íàïðÿìóþ â îáâîä êàêèõ-ëèáî ïðèáîðîâ (íàïðèìåð, ýëåêòðè åñêîãî ñ åò èêà). Åñëè âèëêà íå ïîäõîäèò ê ðîçåòêå, åå ñëåäóåò çàìåíèòü íà íîâóþ, ñîîòâåòñòâóþùóþ ðîçåòêå, èëè çàìåíèòü ïèòàþùèé êàáåëü. Çàìåíà êàáåëÿ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ïåðåõîäíèêîâ, äâîéíûõ è áîëåå ðîçåòîê è óäëèíèòåëåé (îíè ñîçäàþò îïàñíîñòü âîçãîðàíèÿ). Åñëè Âû ñ èòàåòå èõ èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûì, ïðèìåíÿéòå îäèí åäèíñòâåííûé óäëèíèòåëü, óäîâëåòâîðÿþùèé òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè. Îáîðóäîâàíèå, ïîäêëþ åííîå ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè áûòîâûõ ïðèáîðîâ áîëüøîé ìîùíîñòè, èçëîæåííûõ â äàííîé èíñòðóêöèè, ÿâëÿåòñÿ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûì. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá çäîðîâüþ è ñîáñòâåííîñòè, åñëè îí âûçâàí íåñîáëþäåíèåì óêàçàííûõ íîðì óñòàíîâêè. Ïåðâûé öèêë ñòèðêè Ïî çàâåðøåíèè óñòàíîâêè, ïåðåä íà àëîì ýêñïëóàòàöèè íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè îäèí öèêë ñòèðêè ñî ñòèðàëüíûì ïîðîøêîì, íî áåç áåëüÿ, ïî ïðîãðàììå 90 C áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè. CIS Óñòàíîâêà Îïèñàíèå Ïðîãðàììû Ìîþùèå ñðåäñòâà Ìåðû áåçîïàñíîñòè Îáñëóæèâàíèå è óõîä Íåèñïðàâíîñòè Ñåðâèñ 3

4 Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû CIS Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Êíîïêà ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset) Êíîïêè âûáîðà ÔÓÍÊÖÈÈ Êíîïêà ÂÊËÞ ÅÍÈÅ/ ÂÛÊËÞ ÅÍÈÅ Äèñïëåé Êíîïêà ÎÒÆÈÌ Êíîïêà Òàéìåð îòñðî êè Êíîïêà ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ Ïðîãðàììàòîð Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ äëÿ çàãðóçêè ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà è ñìÿã èòåëåé (ñì. ñ. 8). Êíîïêà ÎÒÆÈÌ (*) èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûáîðà ñêîðîñòè îòæèìà, à òàêæå äëÿ åãî èñêëþ åíèÿ (ñì. ñ. 7). Êíîïêà Òàéìåð îòñðî êè (DELAY TIMER) ñëóæèò äëÿ îòñðî êè çàïóñêà çàäàííîé ïðîãðàììû íà ïåðèîä ìàêñèìóì äî 24 (ñì. ñòð. 7). Êíîïêà ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ ñëóæèò äëÿ âûáîðà òåìïåðàòóðû ñòèðêè (ñì. ñ. 7). Äèñïëåé ñëóæèò äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñòèðàëüíîé ìàøèíû è äëÿ êîíòðîëÿ çà öèêëàìè ñòèðêè (ñì. ñ. 7). Êíîïêè âûáîðà ÔÓÍÊÖÈÈ: ñëóæàò äëÿ âûáîðà äîñòóïíûõ ôóíêöèé. Êíîïêà âûáðàííîé ôóíêöèè îñòàíåòñÿ âêëþ åííîé. Êíîïêà ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàïóñêà ïðîãðàìì èëè äëÿ îòìåíû îøèáî íîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Êíîïêà ÂÊËÞ ÅÍÈÅ/ÂÛÊËÞ ÅÍÈÅ ñëóæèò äëÿ âêëþ åíèÿ è âûêëþ åíèÿ ñòèðàëüíîé ìàøèíû. Ïðîãðàììàòîð ñëóæèò äëÿ âûáîðà ïðîãðàìì. Â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû ðóêîÿòêà îñòàåòñÿ íåïîäâèæíîé. Êàê îòêðûòü è çàêðûòü áàðàáàí Ðèñ. 1 Ðèñ. 2 A) ÎÒÊÐÛÂÀÍÈÅ (ðèñ. 1). Ïîäíèìèòå âíåøíþþ êðûøêó è ïîëíîñòüþ åå îòêðîéòå. Á)Îòêðûâàíèå áàðàáàíà (Soft opening Ïëàâíîå îòêðûâàíèå): Íàæìèòå êíîïêó, ïîêàçàííóþ íà ðèñ. 2, êðûøêà áàðàáàíà ïëàâíî îòêðîåòñÿ. B) ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÑÒÈÐÀËÜÍÎÉ ÌÀØÈÍÛ (ðèñ. 3). Ðèñ. 3 Ðèñ. 4 Ã) ÇÀÊÐÛÂÀÍÈÅ (ðèñ. 4). - çàêðîéòå ïîëíîñòüþ áàðàáàí, îïóñêàÿ ñíà àëà ïåðåäíþþ äâåðöó, à çàòåì çàäíþþ; - çàòåì óäîñòîâåðüòåñü, òî êðþêè ïåðåäíåé äâåðöû òî íî âîøëè â ïðåäíàçíà åííûå ìåñòà íà çàäíåé äâåðöå; - ïîñëå òîãî, êàê êðþêè çàùåëêíóëèñü, íàæìèòå îáå äâåðöû ñëåãêà âíèç, òîáû óáåäèòüñÿ îíè çàêðûòû ïëîòíî; - è, íàêîíåö, çàêðîéòå âíåøíþþ êðûøêó. 4

5 Äèñïëåé Äèñïëåé ÿâëÿåòñÿ óäîáíûì ñðåäñòâîì ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñòèðàëüíîé ìàøèíû (ñì. ñòð. 7), à òàêæå èñòî íèêîì ïîëåçíîé èíôîðìàöèè î âûïîëíÿåìîì öèêëå ñòèðêè. Ïðè íàæàòèè êíîïêè ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset) äëÿ çàïóñêà ïðîãðàììû íà äèñïëåå ïîêàçûâàåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíîå âðåìÿ, îñòàþùååñÿ äî çàâåðøåíèÿ öèêëà.  ñëó àå óñòàíîâêè îòëîæåííîãî ñòàðòà ïðîãðàììû (Òàéìåð îòñðî êè, ñì. ñ. 7) äèñïëåé áóäåò ïîêàçûâàòü âðåìÿ, îñòàâøååñÿ äî íà àëà ñòèðêè. Áëîêèðîâêà äâåðöû: Ãîðÿùèé ñèìâîë ïîêàçûâàåò äâåðöà çàáëîêèðîâàíà, òîáû èñêëþ èòü åå ñëó àéíîå îòêðûâàíèå. Âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèé ïðåæäå, åì îòêðûòü äâåðöó, ïîäîæäèòå ïîêà ñèìâîë ïîãàñíåò. Ïî çàâåðøåíèè ïðîãðàììû íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå End (Êîíåö).!  ñëó àå íåèñïðàâíîñòè íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ êîä îøèáêè, íàïðèìåð: F-01, (ñì. ñ. 11). Ïðîãðàììà «ÌÅÌλ Ýòà ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò ââåñòè â ïàìÿòü ìàøèíû íàèáîëåå óäîáíûé äëÿ âàñ èëè àñòî èñïîëüçóåìûé öèêë ñòèðêè. Âñå, òî Âû äîëæíû ñäåëàòü, ýòî çàäàòü æåëàåìóþ ïðîãðàììó è ïîñëå åå çàïóñêà ïîâåðíóòü Ïðîãðàììàòîð â ïîçèöèþ. Öèêë ñòèðêè áóäåò ñîõðàíåí â ïàìÿòè ìàøèíû, è íà äèñïëåå íà íåñêîëüêî ñåêóíä ïîÿâèòñÿ ìèãàþùàÿ íàäïèñü «ÌÅÌλ.  ïîñëåäñòâèè Âû ìîæåòå çàïóñêàòü öèêë «ÌÅÌλ, ïðîñòî ïîâåðíóâ Ïðîãðàììàòîð â ïîçèöèþ. Íàæàâ ñîîòâåòñòâóþùèå êíîïêè, Âû ìîæåòå óâèäåòü çíà åíèÿ òåìïåðàòóðû / ñêîðîñòè îòæèìà / òàéìåðà îòñðî êè, êîòîðûå ìîæíî èçìåíèòü, íî ýòè èçìåíåíèÿ áóäóò îòíîñèòüñÿ òîëüêî ê ðàáîòàþùåé ïðîãðàììå è â ïðîãðàììå «ÌÅÌλ ñîõðàíåíû íå áóäóò. Åñëè âû õîòèòå ââåñòè â ïàìÿòü ìàøèíû íîâûé öèêë ñòèðêè, ïîâòîðèòå âûøåîïèñàííûå îïåðàöèè. (*) Âî èçáåæàíèå ðåçìåðíûõ âèáðàöèé ïåðåä êàæäûì îòæèìîì ìàøèíà ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿåò áåëüå â áàðàáàíå. Ýòî ïðîèñõîäèò çà ñ åò íåïðåðûâíîãî âðàùåíèÿ áàðàáàíà ñî ñêîðîñòüþ, ñëåãêà ïðåâûøàþùåé ñêîðîñòü ñòèðêè. Åñëè ïîñëå íåñêîëüêèõ ïîïûòîê áåëüå íå ðàñïðåäåëÿåòñÿ ðàâíîìåðíî, ìàøèíà ïðîèçâîäèò îòæèì ñ áîëåå íèçêîé ñêîðîñòüþ. Ïðè íåâîçìîæíîñòè áàëàíñèðîêè ìàøèíà çàìåíÿåò îòæèì îïåðàöèåé áàëàíñèðîâêè. Âîçìîæíûå ïîïûòêè áàëàíñèðîâêè ìîãóò ïðîäëèòü îáùóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü öèêëà ìàêñ. íà 10 ìèíóò. CIS Óñòàíîâêà Îïèñàíèå Ïðîãðàììû Íåèñïðàâíîñòè Ñåðâèñ Ìîþùèå ñðåäñòâà Ìåðû áåçîïàñíîñòè Îáñëóæèâàíèå è óõîä 5

6 Çàïóñê ìàøèíû. Ïðîãðàììû CIS Êðàòêèå èíñòðóêöèè: Ïîðÿäîê çàïóñêà ïðîãðàììû 1. Âêëþ èòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, íàæàâ êíîïêó. Âñå èíäèêàòîðû çàãîðÿòñÿ íà íåñêîëüêî ñåêóíä, çàòåì ïîãàñíóò. 2. Çàãðóçèòå áåëüå â áàðàáàí, çàñûïüòå ñòèðàëüíîå âåùåñòâî è äîáàâêè (ñìîòðèòå ñòð. 8), çàêðîéòå êðûøêè áàðàáàíà è âíåøíèé ëþê. 3. Óñòàíîâèòå ðóêîÿòêó ïðîãðàììàòîðà íà íóæíóþ ïðî ãðàììó. Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ïðîãíîçèðóåìàÿ ïðî äîëæèòåëüíîñòü âûáðàííîãî öèêëà. Òåìïåðàòóðà è ñêî ðîñòü îòæèìà çàäàþòñÿ àâòîìàòè åñêè â ñîîòâåò Òàáëèöà ïðîãðàìì Òêàíü è ñòåïåíü çàãðÿçíåíèÿ Îáû íûå ïðîãðàììû Õëîïîê: Î åíü ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå áåëüå (ïðîñòûíè, ñêàòåðòè è ò.ï.) Ïðîãð. Ìîþùåå ñðåäñòâî ïðåäâàð. ñòèðêà îñíîâ. ñòèðêà Òåìïåðàòóðà Ñìÿã- èòåëü Óäàëåíèå ïÿòåí / Îòáåëèâàòåëü Äëèòåëüíîñòü öèêëà, ìèí C 137 Õëîïîê: Î åíü ñèëüíî çàãðÿçíåííîå Äåëèêàòí./ 2 90 C 129 áåëîå áåëüå (ïðîñòûíè, ñêàòåðòè è ò.ï.) Îáû íûé Õëîïîê: Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå è Äåëèêàòí./ 2 60 C 139 óñòîé èâîå öâåòíîå áåëüå Îáû íûé Õëîïîê: Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå è Äåëèêàòí./ 2 40 C 131 ëèíÿþù åå öâåòíîå áåëüå Îáû íûé Õëîïîê: Ñëàáî çàãðÿçíåííîå áåëîå è Äåëèêàòí./ ëèíÿþù åå öâåòíîå áåëüå (ïðîñòûíè, 3 40 C 78 Îáû íûé ñêàòåðòè è ò.ï.) Cèíòåòèêà:Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå óñòîé èâîå öâåòíîå áåëüå (äåòñêàÿ îäåæäà 4 60 C Äåëèêàòíûé 79 è ïð.) Cèíòåòèêà:Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå óñòîé èâîå öâåòíîå áåëüå (äåòñêàÿ îäåæäà 4 40 C Äåëèêàòíûé 65 è ïð.) Øåðñòü 5 40 C 51 Îñîáî äåëèêàòíûå òêàíè è îäåæäà (çàíàâåñè, ø åëê, âèñêîçà è ïð.) 4 ïðîãðàììû äëÿ Âàñ Õëîïîê: Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå è óñòîé èâîå öâåòíîå áåëüå Õëîïîê: Ñëàáî çàãðÿçíåííîå áåëîå è ëèíÿþù åå öâåòíîå áåëüå (ñîðî êè, ìàéêè è ïð.) Cèíòåòèêà: Ñëàáî çàãðÿçíåííîå ëèíÿþù åå öâåòíîå áåëüå (ëþáàÿ îäåæäà) Cèíòåòèêà:Ñëàáî çàãðÿçíåííîå ëèíÿþù åå öâåòíîå áåëüå (ëþáàÿ îäåæäà) Ñïîðò Ñïîðòèâíàÿ îáóâü (ìàêñ. 2 ïàðû.) Ñïîðòèâíàÿ îäåæäà (ñïîðòèâíûå êîñòþìû, ø îðòû è ïð.) 6 30 C C C C C C C 60 ñòâèè ñ âûáðàííîé ïðîãðàììîé (êàê èçìåíèòü èõ ñì. íà ñ.7). 4. Âûáåðèòå äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè (ñì. ñòð. 7). 5. Çàïóñòèòå ïðîãðàììó, íàæàâ êíîïêó ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset). Äëÿ îòìåíû çàïóñêà äåðæèòå íàæàòîé êíîïêó ÏÓÑÊ/ ÑÁÐÎÑ (Start/Reset) â òå åíèå 2-õ ñåêóíä. 6. Ïî çàâåðøåíèè ïðîãðàììû ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå End («êîíåö öèêëà»). Ïî ïðîøåñòâèè ïðèìåðíî 3 ìèíóò ñèìâîë ñ êëþ îì ïîãàñíåò, ïîñëå åãî âû ñìîæåòå îòêðûòü êðûøêè áàðàáàíà. 7. Âûíüòå áåëüå è îñòàâüòå êðûøêè ïîëóîòêðûòûìè äëÿ ñóøêè áàðàáàíà.âûêëþ èòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, íàæàâ êíîïêó. Îïèñàíèå öèêëà ñòèðêè Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà, ñòèðêà, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî íûé è îêîí àòåëüíûé îòæèì Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî íûé è îêîí àòåëüíûé îòæèì Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî íûé è îêîí àòåëüíûé îòæèì Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî íûé è îêîí àòåëüíûé îòæèì Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî íûé è îêîí àòåëüíûé îòæèì Ñòè ðêà, ïîë îñêàí è å, îñòàí îâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé îòæèì Ñòè ðêà, ïîë îñêàí è å, îñòàí îâêà ñ âîäîé èëè äåëèêàòíûé îòæèì Ñòè ðêà, ïîë îñêàí è å, îñòàí îâêà ñ âîäîé è äåëèêàòíûé îòæèì Ñòè ðêà, ïîë îñêàí è å, îñòàí îâêà ñ âîäîé èëè ñëèâ Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî íûé è îêîí àòåëüíûé îòæèì Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî íûé è îêîí àòåëüíûé îòæèì Ñòè ðêà, ïîë îñêàí è å, äåë è êàòí û é îòæèì Ñòè ðêà, ïîë îñêàí è å, äåë è êàòí û é îòæèì Ñòèðêà â õîëîäíîé âîäå (áåç ìîþù åãî ñðåäñòâà), ñòèðêà, ïîëîñêàíè å è äåëèêàòíû é îòæè ì Ñòèðêà, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî íûé è îêîí àòåëüíûé îòæèì MEMO Ï îçâîëÿåò ââåñòè â ïàìÿòü ìàø è íû ëþáóþ ïðîãðàììó ñòè ðêè (ñì. ñ. 5 ). àñòíûå ïðîãðàììû Ïîëîñêàíèå Îòæèì Äåëèêàòí./ Îáû íûé Ïîëîñêàíèå è îòæèì Ñëè â è îòæè ì Ñëèâ Ïðèìå àíèå -Ðåêîìåíäóåòñÿ, òîáû äëÿ ïðîãðàìì 7-8 çàãðóçêà áåëüÿ íå ïðåâûøàëà 3,5 êã. -Äëÿ ïðîãðàììû 12 ðåêîìåíäóåòñÿ, òîáû âåñ çàãðóæàåìîãî áåëüÿ íå ïðåâûøàë 2 êã. -«Îñòàíîâêà ñ âîäîé»: ñì. äîïîëíèòåëüíóþ ôóíêöèþ «Ëåãêàÿ ãëàæêà» íà ñ. 7. Äàííûå â òàáëèöå, ÿâëÿþòñÿ ñïðàâî íûìè è ìîãóò ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé ñòèðêè (îáúåì ñòèðêè, òåìïåðàòóðà âîäû â âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìå, òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè è äð.). Ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà Ïîâñåäíåâíàÿ ñòèðêà 30' ìèí (ïðîãðàììà 10 äëÿ Ñèíòåòè åñêèõ òêàíåé) ïðåäíàçíà åíà äëÿ áûñòðîé ñòèðêè ñëàáîçàãðÿçíåííîãî áåëüÿ: öèêë äëèòñÿ âñåãî 30 ìèíóò, òî ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü âðåìÿ è ýëåêòðîýíåðãèþ. Óñòàíîâèâ ýòó ïðîãðàììó (10 ïðè òåìïåðàòóðå 30 Ñ), Âû ìîæåòå ñòèðàòü ðàçëè íûå âèäû òêàíåé âìåñòå (çà èñêëþ åíèåì øåðñòè è øåëêà) ïðè ìàêñèìàëüíîé çàãðóçêå áåëüÿ 3 êã. Ìû ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü æèäêîå ìîþùåå ñðåäñòâî. Ñëèâ 6

7 Ïåðñîíàëèçàöèÿ ñòèðêè Êíîïêè âûáîðà ÔÓÍÊÖÈÈ Ôóíêöèè Íàçíà åíèå Èñïîëüçîâàíèå Äîñòóïíà ñ ïðîãðàììàìè: Óäàëåíèå ïÿòåí Äîïîëíèòåëüíîå ïîëîñêàíèå Ëåãêàÿ ãëàæêà Öèêë îòáåëèâàíèÿ äëÿ óäàëåíèÿ íàèáîëåå ñòîéêèõ çàãðÿçíåíèé. Ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü ïîëîñêàíèÿ. Óìåíüøåíèå ñòåïåíè ñìèíàåìîñòè òêàíåé, îáëåã åíèå ïîñëåäóþùåãî ãëàæåíèÿ. Óñòàíîâêà ñêîðîñòè îòæèìà Åñëè, êîãäà ìàøèíà âêëþ åíà, Ïðîãðàììàòîð óñòàíîâëåíà íà ïðîãðàììó, ïðåäóñìàòðèâàþùóþ îòæèì, íà äèñïëåå óñòîé èâî áóäåò ãîðåòü ñèìâîë. Ïðè íàæàòèè êíîïêè íà äèñïëåå áóäåò îòîáðàæàòüñÿ ìàêñèìàëüíàÿ äîïóñòèìàÿ äëÿ âûáðàííîé ïðîãðàììû ñêîðîñòü îòæèìà è ìèãàòü ñèìâîë. Íàæèìàÿ ñíîâà íà ýòó êíîïêó, ìîæíî ñíèçèòü çíà åíèå ñêîðîñòè îòæèìà, âïëîòü äî åãî èñêëþ åíèÿ (OFF). òîáû âåðíóòüñÿ ê ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòè îòæèìà, íàæìèòå êíîïêó åùå ðàç. Âûáåðèòå íóæíîå çíà åíèå ñêîðîñòè îòæèìà; ïðèìåðíî åðåç 2 ñåêóíäû óñòàíîâêà áóäåò ïðèíÿòà ìàøèíîé, ñèìâîë îñòàíåòñÿ óñòîé èâî ãîðåòü. Ðåãóëèðîâêó ñêîðîñòè îòæèìà ìîæíî âûïîëíÿòü äëÿ âñåõ ïðîãðàìì ñòèðêè, êðîìå ïðîãðàììû 6 è Ñëèâ. Ðåãóëèðîâêà òàéìåðà îòñðî êè (Delay Timer) Ïðè íàæàòèè êíîïêè íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü (OFF), è áóäåò ìèãàòü ñîîòâåòñòâóþùèé ñèìâîë. Ñíîâà íàæìèòå íà ýòó êíîïêó íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ «1» ( 1h ), òî åñòü îòñðî êà çàïóñêà íà îäèí àñ, è òàê äàëåå, âïëîòü äî 24 àñîâ. Âûáåðèòå æåëàåìîå çíà åíèå îòñðî êè. Ïðèìåðíî åðåç 2 ñåêóíäû óñòàíîâêà áóäåò ïðèíÿòà ìàøèíîé, äèñïëåé ïîêàæåò çàäàííîå âðåìÿ îòñðî êè, ñèìâîë îñòàíåòñÿ óñòîé èâî ãîðåòü. Åñëè òåïåðü âû íàæìåòå êíîïêó ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (START/RESET), äèñïëåé áóäåò ïîêàçûâàòü óìåíüøàþùååñÿ çíà åíèå âðåìåíè îòñðî êè (ñ øàãîì â 1 àñ) âïëîòü äî çàïóñêà ïðîãðàììû. Íà ýòîì ýòàïå ìîæíî èçìåíèòü çíà åíèå îòñðî êè òîëüêî â ìåíüøóþ ñòîðîíó. Ðåãóëèðîâêó òàéìåðà îòñðî êè ìîæíî âûïîëíÿòü ñî âñåìè ïðîãðàììàìè. Âûáîð òåìïåðàòóðû Åñëè, êîãäà ìàøèíà âêëþ åíà, Ïðîãðàììàòîð óñòàíîâëåíà íà ïðîãðàììó, äëÿ êîòîðîé âîçìîæíà ðåãóëèðîâêà òåìïåðàòóðû, íà äèñïëåå óñòîé èâî áóäåò ãîðåòü ñèìâîë. Ïðè íàæàòèè êíîïêè íà äèñïëåå áóäåò îòîáðàæàòüñÿ ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ äëÿ âûáðàííîé ïðîãðàììû òåìïåðàòóðà è ìèãàòü ñèìâîë. Íàæèìàÿ ñíîâà íà ýòó êíîïêó, ìîæíî ñíèçèòü òåìïåðàòóðó, âïëîòü äî åå îòêëþ åíèÿ (OFF) ñòèðêà â õîëîäíîé âîäå. òîáû âåðíóòüñÿ ê ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóðå, íàæìèòå êíîïêó åùå ðàç. Âûáåðèòå íóæíîå çíà åíèå òåìïåðàòóðû; ïðèìåðíî åðåç 2 ñåêóíäû óñòàíîâêà áóäåò ïðèíÿòà ìàøèíîé, ñèìâîë îñòàíåòñÿ óñòîé èâî ãîðåòü. Ðåãóëèðîâêó òåìïåðàòóðû ìîæíî âûïîëíÿòü äëÿ âñåõ ïðîãðàìì ñòèðêè. Ôóíêöèè Ðàçëè íûå ôóíêöèè ñòèðêè ìàøèíû ïîçâîëÿþò äîñòè ü æåëàåìîé èñòîòû è áåëèçíû âàøåãî áåëüÿ. Ïîðÿäîê âûáîðà ôóíêöèé: 1. íàæàòü êíîïêó íóæíîé ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäåííîé íèæå òàáëèöåé; 2. âêëþ åíèå ñîîòâåòñòâóþùåé êíîïêè îçíà àåò, òî ôóíêöèÿ àêòèâèðîâàíà. Ïðèìå àíèå: àñòîå ìèãàíèå êíîïêè îçíà àåò, òî äàííàÿ ôóíêöèÿ íå ìîæåò áûòü àêòèâèðîâàíà äëÿ çàäàííîé ïðîãðàììû. Åñëè áóäåò âûáðàíà ôóíêöèÿ, íåñîâìåñòèìàÿ ñ äðóãîé, ðàíåå âûáðàííîé ôóíêöèåé, îñòàíåòñÿ âêëþ åííîé òîëüêî ïîñëåäíÿÿ âûáðàííàÿ ôóíêöèÿ. Íàëåéòå îòáåëèâàòåëü â äîïîëíèòåëüíóþ âñòàâêó 4 (ñì. ñ. 8 ). Îïöèÿ íå èñïîëüçóåòñÿ ñ ôóíêöèåé «ËÅÃKÀß ÃËÀÆKÀ». Ïðèìåíåíèå ýòîé ôóíêöèè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè ïîëíîé çàãðóçêå ìàøèíû èëè ïðè èñïîëüçîâàíèè áîëüøîãî êîëè åñòâà ìîþùåãî ñðåäñòâà. Ïðè âûáîðå ýòîé ôóíêöèè ïðîãðàììû 4, 5, 6 ïðåðûâàþòñÿ, îñòàâëÿÿ áåëüÿ çàìî åííûì â âîäå (îñòàíîâêà ñ âîäîé) è ñîîòâåòñòâóþùàÿ êíîïêà áóäåò ìèãàòü. òîáû çàâåðøèòü öèêë, íàæìèòå êíîïêó ÏÓÑK/ÑÁÐÎÑ (Start/Resert) èëè ËÅÃÀß ÃËÀÆKÀ òîáû çàêîí èòü ïðîãðàììó ñëèâîì óñòàíîâèòå ðóêîÿòêó ïðîãðàììàòîðà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ñèìâîë è íàæìèòå êíîïêó ÏÓÑK/ÑÁÐÎÑ (Start/Resert). Äàííàÿ îïöèÿ íå èñïîëüçóåòñÿ ñ ôóíêöèåé "Óäàëåíèå ïÿòåí" 2, 3, 4, Ïîëîñêàíèå. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, Ïîëîñêàíèå. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ïîëîñêàíèå. CIS Óñòàíîâêà Îïèñàíèå Ïðîãðàììû Íåèñïðàâíîñòè Ñåðâèñ Ìîþùèå ñðåäñòâà Ìåðû áåçîïàñíîñòè Îáñëóæèâàíèå è óõîä 7

8 Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå CIS Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ Õîðîøèé ðåçóëüòàò ñòèðêè çàâèñèò òàêæå îò ïðàâèëüíîé äîçèðîâêè ìîþùåãî ñðåäñòâà: åãî èçáûòîê íå ãàðàíòèðóåò áîëåå ýôôåêòèâíóþ ñòèðêó, íàïðîòèâ ìîæåò ïðèâåñòè ê îáðàçîâàíèþ íàëåòîâ âíóòðè ìàøèíû è çàãðÿçíåíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû. Âûäâèíüòå ðàñïðåäåëèòåëü è çàïîëíèòå åãî îòäåëåíèÿ ìîþùèì ñðåäñòâîì è ñìÿã èòåëåì: Îòäåëåíèå 1: ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè (ïîðîøîê) ÿ åéêà 2: Ñòèðàëüíîå âåùåñòâî (ïîðîøîê èëè æèäêîñòü) Æèäêîå ñòèðàëüíîå âåùåñòâî ñëåäóåò ïîìåùàòü íåïîñðåäñòâåííî â áàðàáàí â ñïåöèàëüíîì êðóãëîì ïëàñòìàññîâîì äîçàòîðå. ÿ åéêà 3: Äîáàâêè (îïîëàñêèâàòåëü è ò.ä.) Êîãäà âû íàëèâàåòå îïîëàñêèâàòåëü â ÿ åéêó 3, îáðàùàéòå âíèìàíèå, òîáû íå ïðåâûñèòü ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü, óêàçàííûé îòìåòêîé «max». Îïîëàñêèâàòåëü àâòîìàòè åñêè ïîäàåòñÿ â áàðàáàí â ïðîöåññå ïîñëåäíåãî îïîëàñêèâàíèÿ. Ïî çàâåðøåíèè ïðîãðàììû ñòèðêè â ÿ åéêå 3 îñòàåòñÿ âîäà. Îíà íåîáõîäèìà äëÿ ïîäà è â áàðàáàí î åíü ãóñòûõ îïîëàñêèâàòåëåé, ò.å. äëÿ ðàçáàâëåíèÿ êîíöåíòðèðîâàííûõ îïîëàñêèâàòåëåé. Åñëè â ÿ åéêå 3 îñòàíåòñÿ âîäû áîëüøå íîðìàëüíîãî, ýòî çíà èò, òî êàíàë ñëèâà îïîëàñêèâàòåëÿ â áàðàáàí çàñîðèëñÿ. Ñìîòðèòå îïèñàíèå èñòêè ÿ ååê íà ñòð. 10. ÿ åéêà 4: Öèêë îòáåëèâàíèÿ Îáû íûé îòáåëèâàòåëü èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðî íûõ áåëûõ òêàíåé, äåëèêàòíûé - äëÿ öâåòíûõ, ñèíòåòè åñêèõ òêàíåé è äëÿ øåðñòè. Íå çàëèâàéòå îòáåëèâàòåëü â ÿ åéêó-äîçàòîð 4 âûøå îòìåòêè «ìàêñ.» (ñìîòðèòå ðèñóíîê). Äëÿ âûïîëíåíèÿ îäíîé òîëüêî ôóíêöèè îòáåëèâàíèÿ ïîìåñòèòå îòáåëèâàòåëü â ÿ åéêó 4, çàäàéòå ïðîãðàììó Îïîëàñêèâàíèå è íàæìèòå êíîïêó ôóíêöèè Óäàëåíèå ïÿòåí. Ïîäãîòîâêà áåëüÿ Ðàçáåðèòå áåëüå: - â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîì òêàíè / îáîçíà åíèÿ íà ýòèêåòêå - ïî öâåòó: îòäåëèòå öâåòíîå áåëüå îò áåëîãî. Âûíüòå èç êàðìàíîâ âñå ïðåäìåòû è ïðîâåðüòå õîðîøî ëè äåðæàòñÿ ïóãîâèöû. Íå ïðåâûøàéòå ìàêñèìàëüíîå íîðìû çàãðóçêè áàðàáàíà, óêàçàííûå äëÿ ñóõîãî áåëüÿ: Ïðî íûå òêàíè: ìàêñ. 5 êã Ñèíòåòè åñêèå òêàíè: ìàêñ. 2,5 êã Äåëèêàòíûå òêàíè: ìàêñ. 2 êã Øåðñòü: ìàêñ. 1 êã Âåñ áåëüÿ 1 ïðîñòûíÿ ã 1 íàâîëî êà ã 1 ñêàòåðòü ã 1 õàëàò 900 1,200 ã 1 ïîëîòåíöå ã Îñîáåííîñòè ñòèðêè îòäåëüíûõ èçäåëèé Çàíàâåñêè: ñâåðíèòå è ïîëîæèòå â íàâîëî êó èëè â ñåò àòûé ìåøî åê. Ñòèðàéòå îòäåëüíî, íå ïðåâûøàÿ ïîëîâèíû çàãðóçêè áàðàáàíà. Âûáåðèòå ïðîãðàììó 7, àâòîìàòè åñêè èñêëþ àþùóþ îòæèì. Ñòåãàííûå êóðòêè è ïóõîâèêè: åñëè ïóõîâèê íà óòèíîì èëè ãóñèíîì ïóõó, åãî ìîæíî ñòèðàòü â ñòèðàëüíîé ìàøèíå. Âûâåðíèòå êóðòêó íàèçíàíêó, çàãðóçèòå â áàðàáàí íå áîëåå 2-3 êã èçäåëèé. Ïîâòîðèòå ïîëîñêàíèå 1-2 ðàçà, èñïîëüçóéòå äåëèêàòíûé îòæèì. Ïàðóñèíîâûå òóôëè: Ïàðóñèíîâûå òóôëè ïðåäâàðèòåëüíî î èñòèòå îò ãðÿçè è ñòèðàéòå ñ ïðî íûìè òêàíÿìè èëè äæèíñàìè, åñëè ïîçâîëÿåò öâåò. Íå ñòèðàéòå ñ áåëûìè âåùàìè. Øåðñòü: Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó øèõ ðåçóëüòàòîâ ñòèðêè çàãðóæàéòå íå áîëåå 1 êã áåëüÿ è èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûå æèäêèå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà- åííûå äëÿ ñòèðêè øåðñòÿííûõ èçäåëèé.! Íå èñïîëüçóéòå ìîþùèå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà åííûå äëÿ ðó íîé ñòèðêè îáðàçóþùàÿñÿ îáèëüíàÿ ïåíà óõóäøàåò ðåçóëüòàò ñòèðêè è ìîæåò âûâåñòè èç ñòðîÿ ñòèðàëüíóþ ìàøèíó. 8

9 Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè! Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñïðîåêòèðîâàíà è èçãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàìè áåçîïàñíîñòè. Âíèìàòåëüíî ïðî èòàéòå íàñòîÿùèå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ñîñòàâëåííûå â öåëÿõ âàøåé áåçîïàñíîñòè. Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè Äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ. Äàííîå èçäåëèå ÿâëÿåòñÿ áûòîâûì ýëåêòðîïðèáîðîì, íå ïðåäíàçíà åííûì äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Çàïðåùàåòñÿ ìîäèôèöèðîâàòü åãî ôóíêöèè. Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî âçðîñëûìè ëèöàìè, ñîáëþäàþùèìè èíñòðóêöèè, ïðèâåäåííûå â äàííîì ðóêîâîäñòâå. Íå êàñàéòåñü ðàáîòàþùåé ìàøèíû, åñëè âàøè ðóêè èëè íîãè ñûðûå; íå ïîëüçóéòåñü îáîðóäîâàíèåì áîñèêîì. Íå òÿíèòå çà ïèòàþùèé êàáåëü, òîáû âûíóòü âèëêó èç ðîçåòêè: áåðèòåñü çà âèëêó. Íå êàñàéòåñü ñëèâàåìîé âîäû, åå òåìïåðàòóðà ìîæåò áûòü î åíü âûñîêîé. Ïðè îñòàíîâêå ìàøèíû ðàçáëîêèðîâêà çàìêà äâåðöû ñðàáàòûâàåò ñ òðåõìèíóòíîé çàäåðæêîé. Íå ïûòàéòåñü îòêðûòü äâåðöó â ýòîì ïðîìåæóòêå âðåìåíè (à òåì áîëåå âî âðåìÿ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ!): ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü ìåõàíèçì áëîêèðîâêè. Â ñëó àå íåèñïðàâíîñòè ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå êàñàéòåñü âíóòðåííèõ àñòåé ìàøèíû, ïûòàÿñü ïî èíèòü åå. Ñëåäèòå, òîáû äåòè íå ïðèáëèæàëèñü ê ðàáîòàþùåé ñòèðàëüíîé ìàøèíå. Åñëè íåîáõîäèìî ïåðåìåñòèòü ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, âûïîëíÿéòå ýòó îïåðàöèþ âäâîåì èëè âòðîåì ñ ïðåäåëüíîé îñòîðîæíîñòüþ. Íèêîãäà íå ïûòàéòåñü ïîäíÿòü ìàøèíó â îäèíî êó îáîðóäîâàíèå ðåçâû àéíî òÿæåëîå. Ïåðåä ïîìåùåíèåì â ñòèðàëüíóþ ìàøèíó áåëüÿ óáåäèòåñü, òîáû áàðàáàí áûë ïóñò. Óòèëèçàöèÿ Óíè òîæåíèå óïàêîâî íîãî ìàòåðèàëà: ñîáëþäàéòå äåéñòâóþùèå òðåáîâàíèÿ ïî óòèëèçàöèè óïàêîâî íûõ ìàòåðèàëîâ. Óòèëèçàöèÿ ñòàðîé ñòèðàëüíîé ìàøèíû: ïåðåä ñäà åé ìàøèíû â óòèëü îáðåæüòå ïèòàþùèé êàáåëü è ñíèìèòå äâåðöó. Ýêîíîìèÿ ýíåðãèè è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû Ýêîíîìèÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ, âîäû, ýëåêòðîýíåðãèè è âðåìåíè Äëÿ ýêîíîìèè ðåñóðñîâ ñëåäóåò ìàêñèìàëüíî çàãðóæàòü ñòèðàëüíóþ ìàøèíó. Îäèí öèêë ñòèðêè ïðè ïîëíîé çàãðóçêå âìåñòî äâóõ öèêëîâ ñ íàïîëîâèíó çàãðóæåííûì áàðàáàíîì ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü äî 50% ýëåêòðîýíåðãèè. Öèêë ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè íåîáõîäèì òîëüêî äëÿ î åíü ãðÿçíîãî áåëüÿ. Ïðè öèêëå ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè ðàñõîäóåòñÿ áîëüøå ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà, âðåìåíè, âîäû è íà 5 15% áîëüøå ýëåêòðîýíåðãèè. Åñëè âû îáðàáîòàåòå ïÿòíà ïÿòíîâûâîäèòåëåì èëè çàìî èòå áåëüå ïåðåä ñòèðêîé, ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü ñòèðêè ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ. Èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììû ñòèðêè ïðè 60 C âìåñòî 90 C, èëè 40 C âìåñòî 60 C ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü äî 50% ýëåêòðîýíåðãèè. Ïðàâèëüíàÿ äîçèðîâêà ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà â çàâèñèìîñòè îò æåñòêîñòè âîäû, ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ è îáúåìà çàãðóæàåìîãî áåëüÿ ïîìîãàåò èçáåæàòü íåðàöèîíàëüíîãî ðàñõîäà ìîþùåãî ñðåäñòâà è çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû: õîòÿ ñòèðàëüíûå ïîðîøêè è ÿâëÿþòñÿ áèîðàçëàãàåìûìè, îíè ñîäåðæàò âåùåñòâà, îòðèöàòåëüíî âëèÿþùèå íà ýêîëîãèþ. Êðîìå òîãî, ïî âîçìîæíîñòè èçáåãàéòå èñïîëüçîâàòü îïîëàñêèâàòåëè. Åñëè áåëüå äîëæíî ñóøèòüñÿ â àâòîìàòè åñêîé ñóøêå, íåîáõîäèìî âûáðàòü áîëüøóþ ñêîðîñòü îòæèìà. Èíòåíñèâíûé îòæèì ñýêîíîìèò âðåìÿ è ýëåêòðîýíåðãèþ ïðè àâòîìàòè åñêîé ñóøêå. CIS Ìîþùèå Ìåðû Îáñëóæèâàíèå Óñòàíîâêà Îïèñàíèå Ïðîãðàììû ñðåäñòâà áåçîïàñíîñòè è óõîä Íåèñïðàâíîñòè Ñåðâèñ 9

10 Îáñëóæèâàíèå è óõîä CIS Îòêëþ åíèå âîäû è ýëåêòðè åñòâà Ïåðåêðûâàéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí ïîñëå êàæäîé ñòèðêè. Òàêèì îáðàçîì ñîêðàùàåòñÿ èçíîñ âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìû ñòèðàëüíîé ìàøèíû è óñòðàíÿåòñÿ âåðîÿòíîñòü ïðîòå åê. Âñåãäà âûíèìàéòå âèëêó èç ðîçåòêè ïåðåä ìîéêîé è îáñëóæèâàíèåì ìàøèíû. Óõîä çà ñòèðàëüíîé ìàøèíîé Âíåøíèå è ðåçèíîâûå àñòè ìàøèíû î èùàéòå ìÿãêîé òêàíüþ ñ òåïëîé ìûëüíîé âîäîé. Íå èñïîëüçóéòå ðàñòâîðèòåëè èëè àáðàçèâíûå èñòÿùèå ñðåäñòâà. Óõîä çà äâåðöåé ìàøèíû è áàðàáàíîì Ïîñëå êàæäîé ñòèðêè îñòàâëÿéòå äâåðöó ìàøèíû ïîëóîòêðûòîé âî èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ â áàðàáàíå íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ è ïëåñåíè. èñòêà íàñîñà Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà èìååò ñëèâíîé íàñîñ ñàìîî èùàþùåãîñÿ òèïà, êîòîðûé íå òðåáóåò î èñòêè èëè îñîáîãî îáñëóæèâàíèÿ. Îäíàêî ìåëêèå ïðåäìåòû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è äð.) ìîãóò ñëó àéíî ïîïàñòü â íàñîñ. Äëÿ èõ èçâëå åíèÿ íàñîñ îáîðóäîâàí «óëîâèòåëåì» ôèëüòðîì, äîñòóï ê êîòîðîìó çàêðûò íèæíåé ïåðåäíåé ïàíåëüþ.! Óáåäèòåñü, òî öèêë ñòèðêè çàêîí èëñÿ, è îòêëþ èòå îáîðóäîâàíèå îò ñåòè. Êàê äîñòàòü ïðåäìåòû, óïàâøèå â ïðîñòðàíñòâî ìåæäó áàðàáàíîì è êîæóõîì ìàøèíû: 1. ñíèìèòå íèæíèé ïëèíòóñ â ïåðåäíåé àñòè ñòèðàëüíîé ìàøèíû, ïîòÿíóâ îáåèìè ðóêàìè çà åãî êðàÿ (ñìîòðèòå ðèñóíîê); 2. âûâåðíèòå êðûøêó ôèëüòðà, âðàùàÿ åå ïðîòèâ àñîâîé ñòðåëêè (ñì. ðèñ.): èç íàñîñà ìîæåò âûëèòüñÿ íåìíîãî âîäû ýòî íîðìàëüíîå ÿâëåíèå. 3.òùàòåëüíî ïðî èñòèòå ôèëüòð èçíóòðè; 4. çàâåðíèòå êðûøêó îáðàòíî; 5. óñòàíîâèòå íà ìåñòî ïåðåäíþþ ïàíåëü, ïðåäâàðèòåëüíî óáåäèâøèñü, òî êðþêè âîøëè â ñîîòâåòñòâóþùèå ïåòëè. Ïðîâåðêà çàëèâíîãî øëàíãà Ïðîâåðÿéòå øëàíã íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä. Ïðè ëþáûõ ïðèçíàêàõ òå è èëè ïîâðåæäåíèÿ íåìåäëåííî çàìåíèòå øëàíã. Âî âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû íåèñïðàâíûé øëàíã, íàõîäÿùèéñÿ ïîä äàâëåíèåì âîäû, ìîæåò âíåçàïíî ëîïíóòü.! Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå øëàíãè, áûâøèå â óïîòðåáëåíèè. Ðàçáîðêà: Ñëåãêà íàæìèòå íà áîëüøóþ êíîïêó íà ïåðåäíåé ñòîðîíå ðàñïðåäåëèòåëÿ è âûòÿíèòå åãî ââåðõ (ðèñ. 1). Êàê èñòèòü ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ èñòêà: Ñáîðêà: Çàòåì ïðîìîéòå ðàñïðåäåëèòåëü ïîä ñòðóåé âîäû (ðèñ. 3), èñïîëüçóÿ ñòàðóþ çóáíóþ ùåòêó. Âûíüòå ïàðó ñèôîíîâ, âñòàâëåííûõ â âåðøèíó îòäåëåíèé 1 è 2 (ðèñ. 4), ïðîâåðüòå íå çàáèòû ëè îíè è ïðîìîéòå èõ. Óñòàíîâèòå ïàðó ñèôîíîâ â ñïåöèàëüíûå îòâåðñòèÿ è çàòåì ïîìåñòèòå ðàñïðåäåëèòåëü íà ìåñòî, âñòàâëÿÿ åãî äî ùåë êà (ðèñ. 4, 2 è 1). Ðèñ. 1 Ðèñ. 2 Ðèñ. 3 Ðèñ. 4 10

11 Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ Â ñëó àå íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ñòèðêè èëè âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé, ïðåæäå åì îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð (ñì. ñ. 12), ïðî èòàéòå ýòîò ðàçäåë. Â áîëüøèíñòâå ñëó àåâ Âû ìîæåòå ðåøèòü âîçíèêøèå ïðîáëåìû ñàìè. Îáíàðóæåííàÿ íåèñïðàâíîñòü: Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå âêëþ àåòñÿ. Öèêë ñòèðêè íå çàïóñêàåòñÿ. Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå çàëèâàåò âîäó (Íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå H 2 O). Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íåïðåðûâíî çàëèâàåò è ñëèâàåò âîäó. Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå ïðîèçâîäèò ñëèâ è îòæèì. Ñèëüíàÿ âèáðàöèÿ ïðè îòæèìå. Ïðîòå êè âîäû èç ñòèðàëüíîé ìàøèíû. Â ñëó àå íåèñïðàâíîñòè íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ êîä îøèáêè, íàïðèìåð: F-01 Âîçìîæíûå ïðè èíû / Ìåòîäû óñòðàíåíèÿ: Âèëêà íå âñòàâëåíà â ðîçåòêó èëè âñòàâëåíà ïëîõî, íå îáåñïå èâàÿ êîíòàêòà. Â äîìå îòêëþ åíî ýëåêòðè åñòâî. Äâåðöà ìàøèíû ïëîõî çàêðûòà (íà äèñïëåå ïîÿâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå Door (Äâåðöà). Íå áûëà íàæàòà êíîïêà. Íå áûëà íàæàòà êíîïêà ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset). Çàêðûò êðàí ïîäà è âîäû. Áûëà çàïðîãðàììèðîâàíà îòñðî êà çàïóñêà ïðîãðàììû (îá èñïîëüçîâàíèè òàéìåðà ñì. íà ñ. 7). Çàëèâíîé øëàíã íå ïîäñîåäèíåí ê êðàíó. Øëàíã ïåðåæàò. Çàêðûò êðàí ïîäà è âîäû. Â äîìå íåò âîäû. Íåäîñòàòî íîå âîäîïðîâîäíîå äàâëåíèå. Íå áûëà íàæàòà êíîïêà ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset). Ñëèâíîé øëàíã ðàñïîëîæåí íèæå 65 èëè âûøå 100 ñì. îò ïîëà (ñì. ñ. 3). Êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà ïîãðóæåí â âîäó (ñì. ñ. 3). Íàñòåííûé ñëèâ íå èìååò ñëèâíîé òðóáû. Åñëè ñëèâíîé øëàíã âñòðîåí â êàíàëèçàöèþ, èìåéòå ââèäó, òî íà âåðõíèõ ýòàæàõ ìîæåò ñîçäàâàòüñÿ «ñèôîííûé ýôôåêò» ìàøèíà îäíîâðåìåííî ñëèâàåò è çàëèâàåò âîäó. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîäîáíîãî ýôôåêòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñïåöèàëüíûé êëàïàí (àíòèñèôîí). Âûáðàííàÿ ïðîãðàììà íå ïðåäóñìàòðèâàåò ñëèâ âîäû äëÿ íåêîòîðûõ ïðîãðàìì íåîáõîäèìî âêëþ èòü ñëèâ âðó íóþ (ñì ñ. 6). Àêòèâèçèðîâàíà äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ Ëåãêàÿ ãëàæêà: äëÿ çàâåðøåíèÿ ïðîãðàììû íàæìèòå êíîïêó ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset) (ñì. ñ. 7). Ñëèâíîé øëàíã ïåðåæàò (ñì. ñ. 3) èëè çàñîðåí. Çàñîð â êàíàëèçàöèè. Ïðè óñòàíîâêå ñòèðàëüíîé ìàøèíû áàðàáàí áûë ðàçáëîêèðîâàí íåïðàâèëüíî (ñì. ñ. 2). Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ïëîõî âûðîâíåíà (ñì. ñ. 2). Çàçîð ìåæäó ìàøèíîé è ñòåíîé/ìåáåëüþ íåäîñòàòî åí (ñì. ñ. 2). Ïëîõî çàêðåïëåí çàëèâíîé øëàíã (ãàéêà íà êîíöå øëàíãà íåïëîòíî çàòÿíóòà è íåïðàâèëüíî óñòàíîâëåíà ïðîêëàäêà (ñì. ñ. 2). Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ çàáèò îñòàòêàìè ìîþùèõ ñðåäñòâ (î èñòêå ðàñïðåäåëèòåëÿ ñì. ñ. 10). Ïëîõî çàêðåïëåí ñëèâíîé øëàíã (ñì. ñ. 3). Âûêëþ èòå ìàøèíó è âûíüòå øòåïñåëüíóþ âèëêó èç ýëåêòðîðîçåòêè, ïîäîæäèòå 1 ìèíóòó è âíîâü âêëþ èòå ìàøèíó. Åñëè íåèñïðàâíîñòü íå óñòðàíÿåòñÿ, îáðàòèòåñü â Òåõíè åñêèè Ñåðâèñ. Èçáûòî íîå ïåíîîáðàçîâàíèå. Èñïîëüçóåòñÿ ìîþùåå ñðåäñòâî, íåïîäõîäÿùåå äëÿ àâòîìàòè åñêèõ ñòèðàëüíûõ ìàøèí ñ ôðîíòàëüíîé çàãðóçêîé. Ïåðåäîçèðîâêà ìîþùåãî ñðåäñòâà. Åñëè ïîñëå ïðîâåðêè ìàøèíà ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü íå äîëæíûì îáðàçîì, îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð çà ïîìîùüþ. (ñì. ñ. 12) CIS Óñòàíîâêà Îïèñàíèå Ïðîãðàììû Íåèñïðàâíîñòè Ñåðâèñ Ìîþùèå ñðåäñòâà Ìåðû áåçîïàñíîñòè Îáñëóæèâàíèå è óõîä 11

12 Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå CIS Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð: Óáåäèòåñü, òî âû íå ìîæåòå óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. ñ. 11). Çàïóñòèòå ïðîãðàììó ïîâòîðíî äëÿ ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè ìàøèíû. Â ïðîòèâíîì ñëó àå îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð ïî òåëåôîíó, óêàçàííîìó â ãàðàíòèéíîì äîêóìåíòå.! Íå ïîëüçóéòåñü óñëóãàìè ëèö, íå óïîëíîìî åííûõ Ïðîèçâîäèòåëåì. Ïðè ðåìîíòå òðåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ àñòåé. Ïðè îáðàùåíèè â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð ñîîáùèòå: òèï íåèñïðàâíîñòè; íîìåð ãàðàíòèéíîãî äîêóìåíòà (ñåðâèñíîé êíèæêè, ñåðâèñíîãî ñåðòèôèêàòà è ò.ï.); ìîäåëü ìàøèíû (Ìîä.) è ñåðèéíûé íîìåð (S/N), óêàçàííûå â èíôîðìàöèîííîé òàáëè êå, ðàñïîëî- Òåõíè åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ìîäåëü WITE 107 Âîäîïðîâîäíîå ïîäñîåäèíåíèå max äàâëåíèå 1 Ìïà (10 áàð) min äàâëåíèå 0,05 Ìïà (0,5 áàð) îáúåì áàðàáàíà 42 ë Ñòðàíà-èçãîòîâèòåëü Èòàëèÿ Ñêîðîñòü îòæèìà äî 1000 îá/ìèí Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû øèðèíà 40 ñì âûñîòà 85 ñì ãëóáèíà 60 ñì Ïðîãðàììû óïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Äèðåêòèâîé EN ïðîãðàììà 2; òåìïåðàòóðà 60 Ñ; ïðè çàãðóçêå äî 5 êã. Âìåñòèìîñòü Íîìèíàëüíîå çíà åíèå íàïðÿæåíèÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ èëè äèàïàçîí íàïðÿæåíèÿ Óñëîâíîå îáîçíà åíèå ðîäà ýëåêòðè åñêîãî òîêà èëè íîìèíàëüíàÿ àñòîòà ïåðåìåííîãî òîêà Këàññ çàøèòû îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè åñêèì òîêîì 1-5 êã V ~ 50 Hz Këàññ çàùèòû I Äàííîå èçäåëèå ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì Äèðåêòèâàì Åâðîïåéñêîãî Ñîîáùåñòâà: /108/ÑÅ (Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü); /95/CE (Íèçêîå íàïðÿæåíèå) /96/CE Â ñëó àå íåîáõîäèìîñòè ïîëó åíèÿ èíôîðìàöèè ïî ñåðòèôèêàòàì ñîîòâåòñòâèÿ èëè ïîëó åíèÿ êîïèé ñåðòèôèêàòîâ ñîîòâåòñòâèÿ íà äàííóþ òåõíèêó, Âû ìîæåòå îòïðàâèòü çàïðîñ ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó Äàòó ïðîèçâîäñòâà äàííîé òåõíèêè ìîæíî ïîëó èòü èç ñåðèéíîãî íîìåðà,ðàñïîëîæåííîãî ïîä øòðèõ-êîäîì (S/N XXXXXXXXX), ñëåäóþùèì îáðàçîì - 1-àÿ öèôðà â S/N ñîîòâåòñòâóåò ïîñëåäíåé öèôðå ãîäà, - 2-àÿ è 3-ÿ öèôðû â S/N - ïîðÿäêîâîìó íîìåðó ìåñÿöà ãîäà, - 4-àÿ è 5-àÿ öèôðû â S/N - äåíü Ñòåïåíü çàùèòû îò ïîïàäàíèÿ òâåðäûõ àñòèö è âëàãè, îáåñïå èâàåìàÿ çàùèòíîé îáîëî êîé, çà èñêëþ åíèåì íèçêîâîëüòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, íå èìåþùåãî çàùèòû îò âëàãè: IPX04 Këàññ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ A Ïðîèçâîäèòåëü: Indesit Company Âèàëå À. Ìåðëîíè 47, 60044, Ôàáðèàíî (ÀÍ), Èòàëèÿ Ñåðâèñ Èìïîðòåð: ÎÎÎ Èíäåçèò ÐÓÑ Ñ âîïðîñàìè (â Ðîññèè) äî : Ðîññèÿ, , Ìîñêâà, Ïðîñïåêò Ìèðà, ÂÂÖ, ïàâ. 46 îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ñ : Ðîññèÿ, , Ìîñêâà, óë. Äâèíöåâ, äîì 12, êîðï. 1 12

13 Használati utasítás MOSÓGÉP HU Magyar WITE 107 Összefoglalás Üzembehelyezés, Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 14 Víz és elektromos csatlakozás, Elsõ mosási ciklus, 15 Mûszaki adatok, 15 Mosógép leírása, Vezérlõpanel, 16 A forgódob kinyitása és bezárása, 16 Kijelzõ, 17 MEMO Program, 17 Indítás és Programok, 18 Röviden: egy program elindítása, 18 Programtáblázat, 18 Program módosítások, 19 Centrifugálás beállítása, 19 Az idõkésleltetés beállítása, 19 Hõmérséklet beállítása, 19 Funkciók, 19 Mosószerek és mosandók, 20 Mosószeradagoló fiók, 20 Fehérítõ ciklus, 20 Mosandó ruhák elõkészítése, 20 Különleges bánásmódot igénylõ darabok, 20 Óvintézkedések és tanácsok, 21 Általános biztonság, 21 Hulladékelhelyezés, 21 Környezetvédelem, 21 Karbantartás és törõdés, 22 A víz elzárása és az elektromos áram kikapcsolása, 22 A mosógép tisztítása, 22 Az ajtó és a forgódob gondozása, 22 A szivattyú tisztítása, 22 A vízbevezetõ csõ ellenõrzése, 22 A mosószertartó tisztítása, 22 Rendellenességek és elhárításuk, 23 Szerviz, 24 Mielõtt a Szervizhez fordulna, 24 HU 13

14 Üzembehelyezés HU! E kézikönyv megõrzése azért fontos, hogy bármikor elõvehesse, és megnézhesse. Ha a mosógépet eladná, átadná vagy másnál helyezné el, gondoskodjon arról, hogy e használati utasítás a géppel együtt maradjon, hogy az új tulajdonos is megismerhesse a mosógép funkcióit és az ezekre vonatkozó figyelmeztetéseket.! Figyelmesen olvassa el az utasításokat: fontos információkat tartalmaznak az üzembehelyezésrõl, a használatról és a biztonságról. Kicsomagolás és vízszintbe állítás Kicsomagolás 1. Csomagolja ki a mosógépet. 2. Ellenõrizze, hogy a mosógép nem sérült-e meg a szállítás során. Ha a gépen sérülést talál, ne csatlakoztassa, és forduljon a készülék eladójához. 3. Távolítsa el a hátoldalon található, a szállításhoz felszerelt 4 védõcsavart, valamint a gumit a hozzá tartozó távtartóval (lásd ábra). 4. A furatokat zárja le a tartozékként kapott mûanyag dugókkal. 5. Minden darabot õrizzen meg: ha a mosógépet szállítani kell, elõtte ezeket vissza kell szerelni. Figyelem: újbóli használat esetén a rövidebb csavarokat felülre kell szerelni.! A csomagolóanyag nem gyermekjáték Vízszintezés 1. A mosógépet sík és kemény padlóra állítsa, úgy, hogy ne érjen falhoz, bútorhoz vagy máshoz. 2. Ha a padló nem tökéletese vízszintes, az elsõ lábak be-, illetve kicsavarásával kompenzálhatja azt (lásd ábra). A dõlés a gép felsõ burkolatán mérve nem lehet több, mint 2. A pontos vízszintezés biztosítja a gép stabilitását, így az a mûködés során nem fog vibrálni, zajt okozni vagy elmozdulni. Szõnyegpadló vagy szõnyeg esetén a lábakat úgy állítsa be, hogy a mosógép alatt elegendõ hely maradjon a szellõzésre. Felállítás, áthelyezések A mosógéped egy speciális, behúzható kerekekkel ellátott kocsival van felszerelve az áthelyezés megkönnyítése érdekében. Ezen kocsi leengedéséhez és így a gép erõfeszítés nélküli elmozdításához alul a zárócsík alatt, bal oldalon elhelyezett kart kell meghúzni. Az áthelyezés befejeztével a kiindulási állapotba tegyük a gépet. Ezen a ponton a gép biztonságosan fel van állítva. Víz és elektromos csatlakozás Vízbevezetõ csõ csatlakoztatása A 1. Illessze az A tömítést a vízbevezetõ csõ végére és csavarozza fel a 3/4 -os külsõ menettel rendelkezõ hidegvíz csapra (lásd ábra). A csatlakoztatás elõtt eresszen ki a csapból vizet addig, amíg a víz teljesen átlátszóvá nem válik. 2. Csatlakoztassa a vízbevezetõ csövet a mosógéphez úgy, hogy azt a hátul jobboldalon fent lévõ vízbemeneti csonkra csavarozza (lásd ábra). 3. Ügyeljen arra, hogy a csövön ne legyen törés vagy szûkület.! A csapnál a víznyomásnak a Mûszaki adatok táblázatban szereplõ határértékek között kell lennie (lásd a szemben lévõ oldalt).! Amennyiben a vízbevezetõ csõ nem elég hosszú, forduljon szaküzlethez vagy megbízott szakemberhez. 14

15 A leeresztõcsõ csatlakoztatása cm A leeresztõcsövet csatlakoztassa lefolyóhoz vagy a padlótól 65 és 100 cm közötti magasságban lévõ fali lefolyószifonhoz anélkül, hogy megtörné, vagy akassza a mosdó vagy a kád szélére úgy, hogy a tartozékok között lévõ vezetõt a csaphoz erõsíti (lásd ábra). A leeresztõcsõ szabad végének nem szabad vízbe merülnie.! Toldások használata nem javasolt. Amennyiben feltétlenül szükséges, a toldás átmérõje egyezzen meg az eredeti csõével, és semmiképpen se legyen 150 cm-nél hosszabb. Elektromos bekötés Mielõtt a csatlakozódugót az aljzatba dugná, bizonyosodjon meg arról, hogy: az aljzat földelése megfelel a törvény által elõírtnak; az aljzat képes elviselni a gép Mûszaki adatait tartalmazó táblázatban megadott maximális teljesítményfelvételt (lásd szemben); a hálózat feszültsége a Mûszaki adatokat tartalmazó táblázatban szereplõ értékek közé esik (lásd szemben); Az aljzat legyen kompatibilis a gép csatlakozódugójával. Ellenkezõ esetben cserélje ki az aljzatot vagy a csatlakozódugót.! A mosógép nem állítható fel nyílt téren, még akkor sem, ha a tér tetõvel van fedve, mert nagyon veszélyes, ha a gép esõnek vagy zivataroknak van kitéve.! A csatlakozódugónak könnyen elérhetõ helyen kell lennie akkor is, amikor a gép már a helyén áll.! Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.! Ne legyen a kábel megtörve vagy összenyomva.! A hálózati kábelt csak megbízott szakember cserélheti. Figyelem! A gyártó minden felelõsséget elhárít, amennyiben a fenti elõírásokat figyelmen kívül hagyják. Elsõ mosási ciklus Üzembehelyezés után, mielõtt a mosógépet használni kezdené, végezzen egy 90 -os elõmosás nélküli mosást mosóporral de mosandó ruha nélkül. Mûszaki adatok Modell WITE 107 Méretek Ruhatöltet: Elektromos csatlakozás Vízcsatlakozások Centrifuga fordulatszám IEC456 szabvány Szerinti vezérlõprogramok szélesség 40 cm magasság 85 cm mélység 60 cm 1-tõl 5 kg-ig feszültség 220/230 Volt 50 Hz maximális felvett teljesítmény 1850 W maximális nyomás 1 MPa (10 bar) minimális nyomás 0,05 MPa (0,5 bar) dob ûrtartalma 42 liter 1000 fordulat/perc-ig 2-as program; hõmérséklet 60 C; 5 kg ruhatöltettel végezve. Ez a berendezés megfelel a következõ Uniós Elõírásoknak: - 73/02/19-i 73/23/CEE elõírás (Alacsony feszültség) és annak módosításai - 89/05/03-i 89/336/CEE elõírás (Elektromágneses összeférhetõség) és annak módosításai HU Üzembehelyezés Leírás Programok Mosószerek Óvintézkedések Karbantartás Rendellenességek Szerviz 15

16 A mosógép leírása HU Vezérlõ panel START/RESET billentyû FUNKCIÓ billentyûk BEKAPCSOLÁS/ KIKAPCSOLÁS billentyû CENTRIFUGA billentyû Kijelzõ Tárcsa KÉSLELTETÕ IDÕZÍTÕ billentyû HÕMÉRSÉKLET billentyû Mosószeradagoló fiók a mosószerek és adalékszerek betöltésére (lásd 20. oldal). CENTRIFUGA (*) billentyû a centrifugálás fordulatszámának beállítására illetve a centrifugálás kikapcsolására (lásd 19. oldal). KÉSLELTETÕ IDÕZÍTÕ billentyû, a beállított program indítását késlelteti maximum 24 óráig (lásd old. 19). HÕMÉRSÉKLET billentyû a mosás hõmérsékletének módosítására (lásd 19. oldal). Kijelzõ a mosógép programozására és a mosási ciklusok elõrehaladásának ellenõrzésére (lásd szemben lévõ oldal). FUNKCIÓ billentyûk: a lehetséges funkciók kiválasztására. A kiválasztott funkció billentyûje világít. START/RESET billentyû a program elindítására vagy a hibás beállítás törlésére. BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS billentyû a mosógép be- illetve kikapcsolására. Tárcsa a programok kiválasztására. A program során a tárcsa nem mozog. A forgódob kinyitása és bezárása 1. ábra 2. ábra A) KINYITÁS (1. ábra). Felemelni a külsõ fedõlapot és teljesen kinyitni. B) A DOB KINYITÁSA (Soft opening). Egy ujjal nyomja meg a 2-es ábrán jelzett gombot és a dob finoman kinyílik. C) RUHANEMÛ BEHELYEZÉSE. (3. ábra) 3. ábra 4. ábra D) BEZÁRÁS. (4. ábra) - elõször az elülsõ ajtót leeresztve majd a hátsót ráhajtva jól bezárni a forgódobot. - ellenõrizni, hogy az elülsõ ajtó kampói tökéletesen illeszkednek-e a hátsó ajtóban levõ helyükre. - a kattanás klak észlelése után mindkét ajtóra enyhe nyomást gyakorolni lefelé, melyeknek nem szabad kikattanni. - végül a külsõ fedõlapot bezárni. 16

17 Kijelzõ A mosógép programozásán kívül (lásd 19. old.), a kijelzõ a mosási ciklussal kapcsolatos információk megjelenítésére szolgál. Az után, hogy a program elindításához megnyomta a START/RESET billentyût, a kijelzõn a ciklus végéig hátlalévõ idõ látható. Abban az esetben, ha az indító órán késleltetés van beállítva (Késleltetés idõzítõ, lásd 19. oldal) ezt megjeleníti. HU Üzembehelyezés Leírás Ajtózár: A világító jelzõlámpa jelöli, hogy az ajtó reteszelve van a véletlen kinyitás megakadályozására. A károk elkerülése érdekében meg kell várni, hogy a jelzõlámpa kialudjon, mielõtt megpróbálná az ajtót kinyitni. A program végén az End felirat jelenik meg.! Rendellenes mûködés esetén a hiba kódja jelenik meg, például: F-01, (lásd 23. oldal). MEMO Program Ez a program lehetõvé teszi a kedvenc vagy leggyakrabban használt mosási program tárolását. Elegendõ beállítani a kívánt programot, majd annak elindítása után a TÁRCSA állásba kapcsolni, és a ciklus automatikusan memorizálódik, a kijelzõn pedig pár másodpercig megjelenik a villogó MEMO felirat. Ezt követõen a MEMO program egyszerûen a TÁRCSA pozícióba állításával elindítható; a megfelelõ gombok megnyomásával megjeleníthetõek a hõmérsékleti/centrifugálási/késleltetési értékek, azok megváltoztathatóak, de a változtatás csak az adott mosásra marad érvényben és nem memorizálódik a MEMO ciklusban. Ha új mosási ciklust szeretne memorizálni, ismételje meg a fent leírtakat. Programok Mosószerek Óvintézkedések Karbantartás (*) A minden centrifugálás elején jelentkezõ túlzott vibrálás elkerülése érdekében a készülék egyenletesen elosztja a bepakolt ruhákat a dob folyamatos, a mosási sebességnél valamivel gyorsabb forgatásával. Ha azonban az ismételt próbálkozások ellenére sem sikerül a bepakolt ruhát tökéletesen elosztani, a készülék a beállítottnál kisebb fordulatszámon fog centrifugálni. Abban az esetben, ha túlságosan nagy a kiegyensúlyozatlanság, a készülék végzi el az elosztást a centrifuga helyett. A kiegyensúlyozásra tett esetleges próbálkozások maximum 10 perccel nyújthatják meg a ciklus teljes idõtartamát. Rendellenességek Szerviz 17

18 Indítás és Programok HU Röviden: egy program elindítása 1. Kapcsolja be a mosógépet az gomb megnyomásával.néhány másodpercre az összes ikon kigyullad, majd elalszik.. 2. Rakja be a mosnivalót, töltse be a mosószert és adalékanyagokat (lásd 20. oldal), majd zárja össze az dob szárnyait, és csukja le a fedelet! 3. A PROGRAMOK tárcsával állítsa be a kívánt mosóprogramot. Programtáblázat 4. Állítsa be a mosási hõmérsékletet (lásd 19. oldal). Állítsa be a centrifugálási fordulatszámot (lásd 19. oldal). 5. A START/RESET billentyû megnyomásával indítsa el a programot. A törléshez tartsa nyomva a START/RESET billentyût legalább 2 másodpercen keresztül. 6. A program végén megjelenik az End felirat. Körülbelül 3 perc múlva kialszik a kulcs-ikon és az ablakokat ki lehet nyitni.vegye ki a ruhanemût és hagyja résnyire nyitva az ablakokat, hogy a dob kiszáradjon. 7. Kapcsolja ki a mosógépet az gomb megnyomásával. Szokásos Pamut: Erõsen szennyezett fehér ruhák (lepedõ, abrosz, stb.) Pamut: Erõsen szennyezett fehér ruhák (lepedõ, abrosz, stb.) Pamut: Erõsen szennyezett fehér és magasabb hõmérsékleten mosható színes ruhák Pamut: Erõsen szennyezett finom fehér és színes ruhák Pamut: Enyhén szennyezett fehér és finom színes ruhák (ingek, blúzok, stb.) Szintetikus anyagok: Erõsen szennyezett magasabb hõmérsékleten mosható színes ruhák (baba fehérnemû, stb.) Szintetikus anyagok: Erõsen szennyezett magasabb hõmérsékleten mosható színes ruhák (baba fehérnemû, stb.) Mosószer Lágyítószer elõmosás mosás Az anyag és a piszok természete Programok Hõmérséklet Folteltávolító/ Fehérító opció Ciklusidõ (perc) 1 90 C C 2 60 C 2 40 C 3 40 C Finom / Hagyományos Finom / Hagyományos Finom / Hagyományos Finom / Hagyományos 4 60 C Finom C Finom 65 Gyapjú 5 40 C 51 Nagyon finom szövetek (függönyök, selyem, viszkóz, stb.) Idõ Önnek Pamut: Erõsen szennyezett fehér és magasabb hõmérsékleten mosható színes ruhák Pamut: Enyhén szennyezett fehér és finom színes ruhák (ingek, blúzok, stb.) Szintetikus anyagok: Finom színes ruhák (bármilyen enyhén szennyezett fehérnemû) Szintetikus anyagok: Finom színes ruhák (bármilyen enyhén szennyezett fehérnemû) Sport 6 30 C C C C C 30 Sportcipõk (MAX. 2 pár.) C 50 Sportruhák (tréningruhák, rövidnadrágok, stb.) MEMO RÉSZLEGES PROGRAMOK Öblítés Centrifugálás Ürítés C (lásd 17. oldal). Bármilyen mosási típus memorizálását engedélyezi Finom / Hagyományos 78 A mosási ciklus leírása Elõmosás, mosás, öblítés, középsõ és végsõ centrifugálás Mosás, öblítés, középsõ és végsõ centrifugálás Mosás, öblítés, középsõ és végsõ centrifugálás Mosás, öblítés, középsõ és végsõ centrifugálás Mosás, öblítés, középsõ és végsõ centrifugálás M osás, öblítés, gyûrõdésgátlás vagy finom centrifugálás M osás, öblítés, gyûrõdésgátlás vagy finom centrifugálás M osás, öblítés, gyûrõdésgátlás és finom centrifugálás M osás, öblítés, gyûrõdésgátlás vagy ürítés Mosás, öblítés, középsõ és végsõ centrifugálás Mosás, öblítés, középsõ és végsõ centrifugálás M osás, öblítés és finom centrifugálás M osás, öblítés és finom centrifugálás Hidegmosás (mosópor nélkül), mosás, öblítés és finom centrifugálás M osás, öblítés, középsõ és végsõ centrifugálás Öblítés és centrifugálás Ürítés és centrifugálás Megjegyzések -A 7-8 programok esetén nem ajánlatos 3,5 kg ruhánál többet betenni. -A 12 program esetén nem ajánlatos 2 kg ruhánál többet betenni. -A gyûrõdésgátlás leírásához: lásd Vasalj kevesebbet, szemben lévõ oldal. A táblázatban szereplõ értékek tájékoztató jellegûek. Speciális program Napközbeni 30' (10-es program szintetikus anyagokhoz) programot kevéssé szennyezett ruhák gyors mosására fejlesztettük ki: mindössze 30 percig tart, így energiát és idõt takarít meg. A 10-es programot 30 C hõmérsékletre beállítva különbözõ jellegû anyagokat együttesen lehet mosni (kivéve gyapjú és selyem), maximum 3 kg-os töltéssel. Folyékony mosószer használatát javasoljuk. Ürítés 18

19 Program módosítások Funkciók Hatás Megjegyzések a használathoz Fehérítés Extra Öblítés FUNKCIÓ billentyûk A fehérítés ciklus a legmakacsabb foltok eltávolítására alkalmas. Növeli az öblítés hatékonyságát. Centrifugálás beállítása Ha a mosógép bekapcsolásakor a TÁRCSA olyan programra van állítva, amelynél a centrifugálást be kell állítani, az ikon folyamatosan világít. Az gomb megnyomásával megjelenik a beállított programra vonatkozó maximális centrifugálási sebesség és az ikon villogni kezd. A gomb ismételt megnyomásával az érték OFF állásig csökken, ami a centrifugálás elhagyását jelenti (ha vissza szeretne térni magasabb értékhez, nyomja a gombot tovább); álljon meg a kívánt értéknél, körülbelül 2 másodperc múlva a kiválasztott értéket a mosógép elfogadja: az szimbólum folyamatosan világít. A beállított centrifugálási fordulatszám minden programra érvényes, kivéve a 6-est és a Szivattyúzást. Az idõkésleltetés beállítása A kijelzõn az gomb megnyomása után megjelenik az OFF felirat és az ennek megfelelõ szimbólum villogni kezd. A gomb újbóli megnyomásásval megjelenik az 1h, azaz egy órás késleltetés, és így tovább, egészen 24 óráig; álljon meg a kívánt késleltetésnél, körülbelül 2 másodperc múlva a kiválasztott értéket a mosógép elfogadja; ezt követõen a kijelzõn megjelenik a beállított programra vonatkozó késleltetési idõ és az szimbólum folyamatosan világít. Ha most megnyomja a START/RESET gombot, újra megjelenik a kiválasztott késleltetési idõ, mely minden órával csökken egészen a ciklus indulásáig, ebben a szakaszban a késleltetés csak visszafele módosítható. Az Idõkésleltetõ mindegyik programhoz beállítható. Hõmérséklet beállítása Ha a mosógép bekapcsolásakor a TÁRCSA olyan programra van állítva, amelynél a hõmérsékletet be kell állítani, az ikon folyamatosan világít. Az gomb megnyomásával megjelenik a beállított programra vonatkozó maximális hõmérséklet és az ikon villogni kezd. A gomb ismételt megnyomásával a hõmérséklet OFF állásig csökken, ami a hidegmosást jelenti (ha vissza szeretne térni magasabb értékhez, nyomja a gombot tovább); álljon meg a kívánt értéknél, körülbelül 2 másodperc múlva a kiválasztott értéket a mosógép elfogadja: az szombólum folyamatosan világít. A beállított hõmérséklet minden mosóprogramra érvényes. Funkciók A mosógép különféle mosófunkciói lehetõvé teszik a kívánt tisztítás és fehérség elérését. A funkciók bekapcsolásához: 1. nyomja meg a kívánt funkcióhoz tartozó billentyût, az alábbi táblázat szerint; 2. a billentyû világítása azt jelzi, hogy a hozzá tartozó funkció be van kapcsolva. Megjegyzés: A gyors villogás azt jelenti, hogy a beállított programhoz a billentyûhöz tartozó funkció nem kapcsolható be. Abban az esetben, ha egy másik, korábban kiválasztottal össze nem férõ funkciót kapcsol be, csak az utolsóként választott marad bekapcsolva. Ne felejtse al a fehérítõszert a 4-es berakható tartályba tölteni (lásd 20. oldal). Ez a VASALJ KEVESEBBET funkcióval nem fér össze. A mosógép teljes töltése esetén vagy nagymennyiségû mosószeradagolás esetén javasolt. A következõ programokkal mûködik: 2, 3, 4, Öblítések. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, Öblítések. HU Üzembehelyezés Leírás Programok Mosószerek Óvintézkedések Karbantartás Rendellenességek Vasalj kevesebbet Csökkenti az anyagok gyûrését, ezzel könnyítve a vasalást. Ennek a funkciónak a beállításával a 4, 5, 6 programok az áztatásnál (Gyûrõdésgátlás) leállnak és az ehhez tartozó gomb villogni kezd. - a ciklus befejezéséhez nyomja meg a START/RESET vagy a VASALJ KEVESEBBET gombot. - ha csak le akarja szivattyúzni a vizet, a tárcsát állítsa a szivattyúzás szimbólumára, és nyomja meg a START/RESET billentyût. Ez a FEHÉRÍTÉS funkcióval nem fér össze. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Öblítések. Szerviz 19

20 Mosószerek és mosandók HU Mosószeradagoló fiók A mosás eredményessége függ a mosószer helyes adagolásától is: ha túl sokat adagol belõle, a mosás nem lesz hatékonyabb, de hozzájárul ahhoz, hogy lerakódás képzõdjön a mosógépben, valamint a környezetet is jobban szennyezi. Húzza ki a mosószeradagoló fiókot, és a következõképpen tegye bele a mosószret vagy az adalékot. 1. es tartály: Mosószer elõmosáshoz (por) 2. rekesz: Mosószer (por vagy folyékony) A folyékony mosószert helyezze közvetlen a rekeszbe az erre a célra kialakított mérõedénybe. 3. rekesz: Adalékanyagok (lágyítószer, stb.) Amikor a 3. rekeszbe betölti a lágyítószert, ügyeljen rá, hogy ne lépje túl a "max" jelzést. A lágyítószer automatikusan belekerül a mosógépbe az utolsó öblítéskor. A program végén a 3. rekeszben bizonyos mennyiségu víz marad. Ez a túlságosan suru lágyítószer feloldására, vagy a koncentrátumok higítására szolgál. Ha a 3. rekeszben több víz marad, mint általában, az az ürítonyílás eltömodését jelenti. A kitisztításához lásd 22. oldal. 4. rekesz: Fehérítõszer! Ne használjon kézimosószert, mert túlzottan sok hab képzõdik. Fehérítõ program A hagyományos fehérítõ programot az erõs fehér szövetekhez, míg a kímélõ fehérítést a színes, szintetikus és gyapjú ruhákhoz használja. A fehérítõ adagolásakor ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a 4-es rekesz "max" jelzését (lásd ábra). A fehérítõ adagolásakor ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a 4-es rekesz "max" jelzését (lásd ábra). Ha csak fehéríteni szeretne, öntse a fehérítõt a 4. rekeszbe, állítsa be az Öblítés programot és nyomja meg a Folteltávolítás funkciógombot. Mosandó ruhák elõkészítése Osztályozza a mosandókat a következõk szerint: - kelme típusa / címkén lévõ szimbólum. - színek: válogassa külön a színes ruhákat a fehérektõl. Ürítse ki a zsebeket, és vizsgálja meg a gombokat. Ne lépje túl a mosandók száraz súlyára vonatkozóan megadott értékeket: Tartós anyagok: max. 5 kg Szintetikus anyagok: max. 2,5 kg Kényes anyagok: max. 2 kg Gyapjú: max. 1 kg Milyen nehezek a mosandó ruhák? 1 lepedõ g. 1 párnahuzat g. 1 asztalterítõ g. 1 fürdõköpeny g. 1 törülközõ g. Különleges bánásmódot igénylõ darabok Függönyök: hajtogatva tegye párnahuzatba (vászonzsákba) vagy hálós zacskóba. Külön mossa õket, és ne lépje túl a fél töltésnyi mennyiséget. használja a 11-es programot, amelyik automatikusan kikapcsolja a centrifugálást. Toll/pehely ágynemûk és tollkabátok: ha a benne lévõ liba vagy kacsatoll mosógépben mosható. Fordítsa ki a darabokat, és egyszerre legfeljebb 2-3 kgnyit mosson úgy, hogy egyszer vagy kétszer megismétli az öblítést, és kíméletes centrifugálást használ. Teniszcipõk: tisztítsa meg a sártól. Együtt moshatók a farmer és más tartós anyagokkal, de nem a fehér ruhadarabokkal. Gyapjú: a legjobb eredmény elérése érdekében használjon speciális mosószert (gyapjúmosószert), és ne lépje túl az 1 kg ruhatöltetet. 20

21 Óvintézkedések és tanácsok! A mosógépet a nemzetközi biztonsági szabványoknak megfelelõen tervezték és gyártották. Ezeket a figyelmeztetéseket biztonsági okokból írjuk le, és figyelmesen el kell olvasni õket. Általános biztonság A mosógépet csak felnõtt használhatja, és csak az e használati utasításban megadott utasítások szerint. Ne érjen a géphez mezítláb, illetve vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal. A csatlakozódugót az aljzatból ne a kábelt, hanem a csatlakozót fogva húzza ki. Ne nyissa ki a mosószeradagoló fiókot, ha a mosógép mûködik. Ne nyúljon a leeresztett vízbe, mert forró lehet. Semmiképpen ne feszegesse az ajtót: megsérülhet a véletlen nyitást akadályozó biztonsági retesz. Hiba esetén semmiképpen se nyúljon a gép belsõ részeihez, és ne próbálja megjavítani. Mindig ügyeljen arra, hogy gyerekek ne mehessenek a mûködõ gép közelébe. A mosás során az ajtó meleg lehet. Amennyiben a gépet át kell helyezni, két vagy három személy végezze, maximális figyelemmel. Soha sem egyedül, mert a gép nagyon súlyos. A mosandó berakása elõtt ellenõrizze, hogy a forgódob üres legyen. Hulladékelhelyezés Öreg mosógép kidobása: mielõtt a hulladékok közé helyezné, tegye használhatatlanná úgy, hogy elvágja a hálózati kábelt, és letépi az ajtót. A régi elektronikus termékek megsemmisítése Az elektromos készülékek megsemmisítésérol szóló európai direktíva 2002/96/EC eloírja, hogy a régi háztartási gépeket nem szabad a normál nem szelektív hulladékgyujtési folyamat során összegyujteni. A régi gépeket szelektíven kell összegyujteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévo anyagok újrahasznosítását és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. Az áthúzott szemeteskuka jele emlékezteti Önt arra, hogy kötelessége ezeket a termékeket szelektíven összegyujteni. A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedõt kell felkeresniük a régi háztartási gépek helyes elhelyezését illetõen. Környezetvédelem Környezetvédelmet szolgáló technológia Ha az ajtó üvegén keresztül kevés víz látszik, az azért van, mert az új technológiának köszönhetõen az Aristonnak a felénél kevesebb víz is elég ahhoz, hogy maximális tisztítóhatást érjen el: egy olyan cél, amelyet a környezet megóvása érdekében tûztünk ki. Takarítson meg mosószert, vizet, energiát és idõt Annak érdekében, hogy ne pazaroljunk az erõforrásokkal, a mosógépet teljes ruhatöltettel kell használni. Egy teljes ruhatöltettel való mosás két féltöltet helyett, akár 50% energia megtakarítást is lehetõvé tehet. Az elõmosás csak nagyon szennyezett ruhák esetén szükséges. Ha nem használja, azzal mosószert, idõt és 5-15% energiát takarít meg. Ha a foltokat a mosás elõtt folttisztítóval kezeli, és beáztatja, kevesebb szükség lesz a magas hõmérsékletû mosásra. A 60 C-on történõ mosás a 90 C helyett, vagy 40 C-on 60 C helyett akár 50% energiamegtakarításhoz is vezethet. Ha a mosószert a víz keménysége, a szennyezettség mértéke és a ruha mennyisége alapján helyesen adagolja, elkerüli a pazarlást és nem terheli feleslegesen a környezetet: még, ha biológiailag lebomló fajtájúak is, a mosószerek olyan összetevõket tartalmaznak, amelyek megváltoztatják a természet egyensúlyát. Ezen kívül, kerülje az öblítõszerek használatát, amennyire csak lehet. Ha a késõ délután és a kora hajnal közötti idõszakban mos, akkor hozzájárul ahhoz, hogy csökkentse az áramszolgáltató vállalatok terhelését. A Késleltetõ idõzítõ (lásd 19. oldal) nagyon hasznos a mosás idõzítése szempontjából. Ha a mosott ruhákat utána szárítógépben szárítja, magas fordulatszámú centrifugálást válasszon. Ha a mosott ruhában kevés a víz, idõt és energiát takarít meg a szárítóprogramnál. HU Üzembehelyezés Leírás Programok Mosószerek Óvintézkedések Karbantartás Rendellenességek Szerviz 21

22 Karbantartás és törõdés HU A víz elzárása és az elektromos áram kikapcsolása Minden mosás után zárja el a vízcsapot. Így kíméli a mosógép vízrendszerét, és megszünteti a vízszivárgás kockázatát. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból, amikor a mosógépet tisztítja vagy karbantartást végez. A mosógép tisztítása A külsõ részeket és a gumi részeket langyos szappanos vizes ronggyal tisztíthatja. Ne használjon oldószert vagy súrolószert. A mosószeradagoló fiók tisztítása Vegye ki a fiókot úgy, hogy felemeli és kifelé húzza (lásd ábra). Folyóvíz alatt mossa ki. Ezt a tisztítást gyakran el kell végezni. Az ajtó és a forgódob gondozása Az ajtót hagyja mindig résre nyitva, nehogy rossz szagok keletkezzenek. A szivattyú tisztítása A mosógép öntisztító szivattyúval van felszerelve, melynek nincs szüksége tisztítási és karbantartási mûveletekre. Az azonban megtörténhet, hogy kis tárgyak kerülnek (aprópénz, gomb) a szivattyút védõ elõkamrába, ami a szivattyú alsó részén található.! Gyõzõdjön meg róla, hogy a mosóprogram véget ért, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Az esetlegesen a dob mellé esett tárgyak kiemeléséhez: 1. vegye le a mosógép elülsõ oldalán alul elhelyezkedõ részt kézzel meghúzva a szélén (lásd ábra); ábra); 2. az óra járásával ellentétes irányban forgatva csavarja le a fedelet (lásd ábra): természetes, hogy egy kevés víz kifolyik; 3. gondosan tisztítsa ki a belsejét; 4. csavarja vissza a fedelet; 5. szerelje vissza a panelt úgy, hogy mielõtt azt a gép felé nyomná, meggyõzõdik arról, hogy a horgok a hozzájuk tartozó furatokba illeszkednek. A vízbevezetõ csõ ellenõrzése Évente legalább egyszer ellenõrizze a gumicsövet. Ki kell cserélni, ha repedezett vagy hasadozott: a mosás során a nagy nyomás hirtelen szakadást okozhat.! Soha ne alkalmazzon már használt csöveket. Kivétel: Enyhe nyomást gyakorolni a mosószertartó elülsõ részén levõ nagy nyomógombra és felfelé kihúzni (1. ábra). A mosószertartó tisztítása Tisztítás: Ezután kitisztítani vízcsap alatt a tartót (3. ábra) egy régi fogkefe segítségével és az 1-es és 2-es rekeszek felsõ részébe illesztett két szivornyát kihúzva (4. ábra) megvizsgálni, hogy azok ne legyenek eltömõdve majd leöblíteni. Visszahelyezés: Ne felejtsd el visszailleszteni a két szivornyát a megfelelõ helyére és végül a tokjába beakasztva visszatenni a tartót. 4. ábra 4. ábra 4. ábra 4. ábra 22

23 Rendellenességek és elhárírásuk Megtörténhet, hogy a mosógép nem mûködik. Mielõtt felhívná a Szervizt (lásd 24. oldal) ellenõrizze, hogy nem olyan problémáról van szó, amely a következõ lista segítségével egyszerûen megoldható. HU Rendellenességek: A mosógép nem kapcsol be. A mosási ciklus nem indul el. A mosógép nem vesz fel vizet (A kijelzõn H 2 O olvasható). A mosógép folytonosan szívja és lereszti a vizet. A mosógép nem ereszti le a vizet, vagy nem centrifugál. A mosógép nagyon rázkódik a centrifugálás alatt. A mosógépbõl elfolyik a víz. Rendellenes mûködés esetén a hiba kódja jelenik meg, például: F-01 Sok hab képzõdik. Lehetséges okok / Megoldás: A hálózati csatlakozódugó nincs bedugva az aljzatba, vagy nem eléggé ahhoz, hogy jól érintkezzen. Nincs áram a lakásban. Az ajtó nincs jól becsukva (a kijelzõn a Door felirat olvasható). Nem nyomta meg az billentyût. Nem nyomta meg a START/RESET billentyût. A vízcsap nincs nyitva. Az indítás késletetése van beállítva (Késleltetõ idõzítõ, lásd 19. oldal). A vízbevezetõ csõ nincs csatlakoztatva a csaphoz. A csõ meg van törve. A vízcsap nincs nyitva. A lakásban nincs víz. Nincs elegendõ nyomás. Nem nyomta meg a START/RESET billentyût. A leeresztõcsõ nem a padlószinttõl 65 és 100 cm közötti magasságban van felszerelve (lásd 15. oldal). A leeresztõcsõ vége vízbe merül (lásd 15. oldal). A fali szifonnak nincs szellõzése. Ha ezen vizsgálatok után a probléma nem oldódik meg, zárja el a vízcsapot, kapcsolja ki a mosógépet és hívja ki a szervizszolgálatot. Ha a lakás egy épület legfelsõbb emeleteinek egyikén található, lehetséges, hogy a csatorna-szellõzõ eltömõdésének jelensége (szivornyahatás) lépett fel, ezért a mosógép folytonosan szívja és leereszti a vizet. Ezen kellemetlenség elkerülésére a kereskedelmi forgalomban rendelkezésre állnak csatorna-szellõzõ szelepek. A program nem ereszti le a vizet: némelyik programnál manuálisan kell elindítani (lásd 18. oldal). Be van kapcsolva a Vasalj kevesebbet opció: a program befejezéséhez nyomja meg a START/RESET billentyût (lásd 19. oldal). A leeresztõcsõ meg van törve (lásd 15. oldal). A lefolyó el van dugulva. Az üzembehelyezéskor nem távolították el a forgódob rögzítését (lásd 14. oldal). A mosógép nem áll vízszintben (lásd 14. oldal). A mosógép a bútor és a fal köté van szorítva (lásd 14. oldal). A vízbevezetõ csõ nincs jól felcsavarva (lásd 14. oldal). A mosószeradagoló fiók eltömõdött (a tisztítást lásd a 22. oldalon). A leeresztõcsõ nincs jól rögzítve (lásd 15. oldal). Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót a konnektorból, várjon körülbelül 1 percet, majd indítsa újra. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez. A mosószer nem mosógépekhez való (kell, hogy szerepeljen rajta, hogy gépi, kézi vagy gépi mosáshoz, vagy hasonló). Túl sok mosószert használt. Üzembehelyezés Leírás Programok Mosószerek Óvintézkedések Karbantartás Rendellenességek Szerviz 23

24 Szerviz HU Mielõtt a Szervizhez fordulna: Gyõzõdjön meg arról, hogy a hibát nem tudja maga is elhárítani (lásd 23. oldal); Újból indítsa el a programot, hogy lássa, elhárította-e a hibát; Ellenkezõ esetben forduljon a megbízott Szakszervizhez: a telefonszámot a garanciajegyen találja.! Soha ne forduljon nem megbízott szerelõhöz. Közölje: a meghibásodás jellegét; a mosógép modelljét (Mod.); a gyártási számot (Sorsz.). Ezen információk a mosógép hátsó részére felerõsített táblán találhatók. Szerviz 24

25 Návod k použití PRAÈKA CZ Èeský WITE 107 Obsah Instalace, Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, První prací cyklus, 27 Technické údaje, 27 Popis praèky, Ovládací panel, 28 Jak se otvírá a zavírá prací buben, 28 Displej, 29 Program MEMO, 29 Uvedení do chodu a programy, 30 Ve zkratce: uvedení pracího programu do chodu, 30 Tabulka programù, 30 Nastavení èinnosti dle potøeb uživatele, 31 Nastavení rychlosti odstøeïování, 31 Regulace odloženého startu (Delay Timer), 31 Nastavení teploty, 31 Funkce, 31 Prací prostøedky a prádlo, 32 Dávkovaè pracích prostøedkù, 32 Cyklus bìlení, 32 Pøíprava prádla, 32 Odìvy vyžadující zvláštní péèi, 32 Opatøení a rady, 33 Základní bezpeènostní pokyny, 33 Likvidace, 33 Jak ušetøit a brát ohled na životní prostøedí, 33 Údržba a péèe, 34 Uzavøení pøívodu vody a vypnutí elektrického napájení, 34 Èištìní praèky, 34 Péèe o dvíøka a buben, 34 Èištìní èerpadla, 34 Kontrola pøítokové hadice, 34 Jak ušetøit a brát ohled na životní prostøedí, 34 Poruchy a zpùsob jejich odstranìní, 35 Servisní služba, 36 Pøed pøivoláním servisní služby, 36 CZ 25

26 Instalace CZ! Je velmi dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování anebo pøestìhování praèky se ujistìte, že zùstane uložen v blízkosti praèky, aby mohl posloužit novému majiteli pøi seznámení se s èinností a s pøíslušnými upozornìními.! Pozornì si pøeètìte uvedené pokyny: obsahují dùležité informace týkající se instalace, použití a bezpeènosti pøi práci. Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Rozbalení 1. Rozbalte praèku. 2. Zkontrolujte, zda bìhem pøepravy nedošlo k jejímu poškození. V pøípadì, že je poškozena, nezapojujte ji a obra te se na prodejce. 3. Odstraòte ètyøi šrouby s gumovou podložkou a s pøíslušnou rozpìrkou, nacházející se v zadní èásti (viz obrázek), sloužící na ochranu bìhem pøepravy. 4. Uzavøete otvory po šroubech plastikovými krytkami. 5. Uschovejte všechny díly: v pøípadì opìtovné pøepravy praèky je bude tøeba namontovat zpátky. Upozornìní: v pøípadì opìtovného použití musí být kratší šrouby použity na montáž v horní poloze.! Obaly nejsou hraèky pro dìti Vyrovnání do vodorovné polohy 1. Praèku je tøeba umístit na rovnou a pevnou podlahu, bez toho, aby byla opøená o stìnu, nábytek anebo nìco jiného. 2. V pøípadì, když podlaha není dokonale vodorovná, mohou být pøípadné rozdíly vykompenzovány šroubovaním pøedních nožek (viz obrázek). Úhel sklonu, namìøen na pracovní ploše, nesmí pøesáhnout 2. Dokonalé vyrovnání do vodorovné polohy zabezpeèí stabilitu zaøízení a zamezí vzniku vibrací a hluku bìhem èinnosti. V pøípadì instalace na podlahovou krytinu anebo na koberec, nastavte nožièky tak, aby pod praèkou zùstal dostateèný volný prostor pro ventilaci. Umístìní, pøemís ování Je-li praèka vybavena speciálním podvozkem se zasouvacími koleèky, lze ji lehce pøemístit. Tento podvozek umožòující její pøemístìní bez vynaložení vìtší námahy se vysune zatažením za páku umístìnou vlevo dole. Po pøemístìní praèky vra te páku do pùvodní polohy. Stroj je pak pevnì usazen na zvoleném místì. (Viz obrázek; pouze u nìkterých modelù) Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Pøipojení pøítokové hadice A 1. Vložte tìsnìní A do koncové èásti pøítokové hadice a pøipevnìte ji k uzávìru studené vody se závitem 3/4 (viz obrázek). Pøed pøipojením hadice nechte vodu odtéci, dokud nebude prùzraèná. 2. Pøipojte pøítokovou hadici k praèce prostøednictvím pøíslušného vstupního hrdla, umístìného vpravo nahoøe (viz obrázek). 3. Dbejte na to, aby hadice nebyla pøíliš ohnuta anebo stlaèena.! Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot uvedených v tabulce s technickými údaji (viz vedlejší strana).! V pøípadì, že délka pøítokové hadice nebude dostateèná, obra te se na specializovanou prodejnu anebo na autorizovaný technický personál. 26

27 Pøipojení odtokové hadice cm Pøipojte vypouštìcí hadici, k odpadovému potrubí anebo k odpadu ve stìnì, nacházejícímu se od 65 do 100 cm nad zemí; zamezte jejímu ohybu;! Nepoužívejte prodlužovaní kabely a rozvodky.! Kabel nesmí být ohnut anebo stlaèen.! Výmìna kabelu musí být svìøena výhradnì autorizovanému technickému personálu. Upozornìní! Výrobce neponese žádnou odpovìdnost za následky nerespektování uvedených pøedpisù. První prací cyklus CZ Instalace Popis anebo ji zachy te na okraj umývadla èi vany, a pøipevnìte ji ke kohoutku prostøednictvím držáku z pøíslušenství (viz obrázek). Volný konec vypouštìcí hadice nesmí zùstat ponoøen do vody.! Použití prodlužovacích hadic se nedoporuèuje; jeli však nezbytné, prodlužovaní hadice musí mít stejný prùmìr jako originální hadice a její délka nesmí pøesáhnout 150 cm. Pøipojení k elektrické síti Pøed zasunutím zástrèky do zásuvky se ujistìte, že: zásuvka je uzemnìna a že vyhovuje normám; zásuvka je schopna snést maximální zátìž odpovídající jmenovitému pøíkonu zaøízení, uvedenému v tabulce technickými údaji (viz vedle); hodnota napájecího napìtí odpovídá údajùm uvedeným v tabulce s technickými údaji (viz vedle); Po nastavení praèky, pøed jejím použitím na praní prádla, je tøeba provést jeden zkušební cyklus, s pracím prostøedkem a bez náplnì prádla, pøi teplotì 90 C, bez pøedpírání. Technické údaje Model WITE 107 Rozmìry Kapacita Napájení Pøipojení k rozvodu vody Rychlost odstøeïování Kontrolní program podle normy IEC456 šíøka 40 cm výška 85 cm hloubka 60 cm od 1 do 5 kg napìtí 220/230 V 50 Hz maximální pøíkon 1850 W maximální tlak 1 MPa (10 bar) minimální tlak 0.05 MPa (0.5 bar) kapacita bubnu 42 litrù a z do 1000 otáèek za minutu program 2; teplota 60 C; náplò 5 kg prádla. Prací programy Prací prostøedky Opatøení Údržba zásuvka je kompatibilní se zástrèkou praèky. V opaèném pøípadì je tøeba vymìnit zástrèku.! Praèka nesmí být umístìna venku pod širým nebem, a to ani v pøípadì, kdyby se jednalo o místo chránìné pøed nepøízní poèasí, protože je velmi nebezpeèné vystavit ji pùsobení deštì a bouøí.! Po definitivním umístìní praèky musí zásuvka zùstat lehce pøístupná. Hluènost (db(a) re 1 pw) Toto zaøízení odpovídá následujícím normám Evropské unie: - 73/23/EHS z 19/02/73 (Nízké napìtí) v platném znìní - 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) v platném znìní /96/CE Praní: 66 Odstøeïování: 77 Poruchy Servisní služba 27

28 Popis praèky CZ Ovládací panel Tlaèítko START/ VYNULOVÁNÍ Tlaèítko OSTØEÏOVÁNÍ FUNKÈNÍ tlaèítka Displej Otoèný voliè Tlaèítko ZAPNOUT/ VYPNOUT Tlaèítko ODLOŽENÝ START Tlaèítko TEPLOTA Dávkovaè pracích prostøedkù slouží k dávkování pracích prostøedkù a pøídavných prostøedkù (viz str. 32). Tlaèítko ODSTØEÏOVÁNÍ (*) slouží k nastavení rychlosti odstøeïování až po její úplné vylouèení (viz str. 31). Tlaèítko ODLOŽENÝ START pro odložení startu nastaveného programu o maximálnì 24 hodin (viz str. 31). Tlaèítko TEPLOTA slouží ke zmìnì nastavení teploty praní (viz str. 31). Displej slouží k nastavení pracího programu a ke kontrole prùbìhu pracího cyklu (viz vedlejší strana). FUNKÈNÍ tlaèítka: slouží k volbì jednotlivých nabízených funkcí. Po uskuteènìní volby jednotlivé funkce zùstane pøíslušné tlaèítko podsvìtleno. Tlaèítko START/VYNULOVÁNÍ slouží k uvedení pracích programù do chodu nebo k vynulování chybného nastavení. Tlaèítko ZAPNOUT/VYPNOUT slouží k zapnutí a vypnutí praèky. Otoèný voliè slouží k volbì pracích programù. Bìhem pracího programu zùstane stát ve stejné poloze. Jak se otvírá a zavírá prací buben Obr. 1 Obr. 2 A) OTEVÍRÁNÍ (Obr. 1): Nadzvedni vrchní kryt a kompletnì ho otevøi. B) Otevøení bubnu (Soft opening): Prstem zmáèknout tlaèítko oznaèené na obr. 2 a buben se lehce otevøe. C) VKLÁDÁNÍ PRÁDLA (Obr. 3) Obr. 3 Obr. 4 D) ZAVÍRÁNÍ (Obr. 4): - dobøe zavøi prací buben a to tak že nejdøíve spustíš pøední a pak i zadní dvíøka; - zkontroluj, zdali došlo k dokonalému zasunutí úchytù pøedních dvíøek do jejich uložení v zadních dvíøkách; - po uslyšení zvuku provázejícího zachycení, zatlaè zlehka smìrem dolù nejdøíve jedny a pak druhé dvíøka, aby ses ujistil, zdali nedojde k jejich uvolnìní; - na závìr zavøi vrchní kryt. 28

29 Displej Kromì toho, že je velice užiteèným nástrojem pro nastavení zaøízení (viz str. 31), poskytuje displej informace o pracím cyklu. CZ Po stisknutí tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ pro spuštìní nastaveného pracího programu, se na displeji objeví doba zbývající do konce pracího cyklu. V pøípadì, že je nastaven èas odloženého startu (Odložený start, viz str. 31), dojde k jeho zobrazení. Instalace Popis Zablokovaná dvíøka: Rozsvícení uvedeného symbolu poukazuje na zablokování dvíøek kvùli zabránìní jejich náhodnému otevøení. Aby se pøedešlo poškození dvíøek, pøed jejich otevøením je tøeba vyèkat na zhasnutí uvedeného symbolu. Na závìr pracího programu dojde k zobrazení nápisu End.! V pøípadì výskytu poruchy bude zobrazen chybový kód, napøíklad: F-01(viz str. 35). Prací programy Prací prostøedky Program MEMO Tento program umožòuje uložit do pamìti nejoblíbenìjší anebo nejpoužívanìjší prací cyklus. K uložení programu do pamìti postaèí po jeho zahájení pootoèit OTOÈNÝ VOLIÈ do polohy. Cyklus bude automaticky uložen do pamìti a na displeji se zobrazí nápis MEMO, který bude blikat po dobu nìkolika sekund. Následnì lze zahájit cyklus MEMO jednoduše pootoèením OTOÈNÝ VOLIÈ do polohy ; stisknutím pøíslušných tlaèítek bude možné zobrazit a také mìnit hodnoty teploty/odstøeïování/odloženého startu, ale tyto zmìny budou platit pouze pro probíhající program a nebudou uloženy do pamìti v cyklu MEMO. Uložení nového pracího cyklu do pamìti mùže být provedeno výše uvedeným zpùsobem. Opatøení Údržba Poruchy (*) Aby se zabránilo nadmerným vibracím, pracka pred každým odstredováním rovnomerne rozloží nápln tak, že se buben nepretržite otácí rychlostí, která mírne prevyšuje rychlost použitou behem pracího cyklu. Když se ani po nekolika pokusech nepodarí dokonale rozložit nápln, pracka provede odstredování nižší rychlostí, než je predpokládaná rychlost. V prípade nadmerného nevyvážení pracka provede rozložení namísto odstredování. Prípadné pokusy o vyvážení mohou prodloužit celkovou dobu cyklu až o 10 minut. Servisní služba 29

30 Uvedení do chodu a programy CZ Ve zkratce: uvedení pracího programu do chodu 1. Zapnìte praèku stisknutím tlaèítka. Na nìkolik sekund se objeví všechny ikony, poté opìt zmizí. 2. Naplòte praèku prádlem, naplòte dávkovaè pracími a pøídavnými prostøedky (viz str. 32) a na závìr uzavøete dvíøka bubnu a víko. 3. Volièem programù nastavte požadovaný prací program. Na displeji bude uvedena pøibližná doba praní. Teplota a odstøeïování budou nastaveny automaticky, na základì zvoleného pracího Tabulka programù Druh tkaniny a stupeò jejího zneèi štìní Standardní Bavlna: Extrémnì zneèištìné bílé prádlo (prostìradla, ubrusy, atd.) Bavlna: Extrémnì zneèištìné bílé prádlo (prostìradla, ubrusy, atd.) Bavlna: Silnì zneèištìné bílé a barevné prádlo z odolných tkanin Bavlna: Silnì zneèištìné bílé a barevné choulostivé prádlo Bavlna: Èásteènì zneèištìné bílé a barevné choulostivé prádlo (košile, trièka, atd.) Syntetika: Silnì zneèištìné prádlo z odolných barevných tkanin (kojenecké prádlo, atd.) Syntetyika: Silnì zneèištìné prádlo z odolných barevných tkanin (kojenecké prádlo, atd.) Prací programy Teplota Prací prostøedek pøedp. praní programu (jejich zmìna je možná - viz str. 30). 4. Naplòte dávkovaè pracími a pøípadnì také pøídavnými prostøedky (viz str. 31). 5. Uveïte nastavený prací program do chodu stisknutím tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ. Vynulování nastaveného programu se vykonává stisknutím tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ na dobu nejménì 2 vteøin. 6. Po ukonèení pracího programu se objeví nápis End. Pøibližnì po uplynutí 3 minut zmizí symbol klíèe a bude možné otevøít dvíøka. Vytáhnìte prádlo a nechte dvíøka pootevøená, aby bylo umožnìno vysušení bubnu. 7. Vypnìte praèku stisknutím tlaèítka. Avivá z Volitelná funkce Odstranìní skvrn / Bìlící prostøedek Doba cyklu (v minutách) 1 90 C C 2 60 C 2 40 C 3 40 C Na choul. prádlo/ Tradièní Na choul. prádlo/ Tradièní Na choul. prádlo/ Tradièní Na choul. prádlo/ Tradièní 4 60 C Na choul. prádlo C Na choul. prádlo 65 Vlna 5 40 C 51 Prádlo z velice choulosti-vých tkanin (záclony, hedvábí, viskóza, atd.) Time 4 you Bavlna: Silnì zneèištìné bílé a barevné prádlo z odolných tkanin Bavlna: Èásteènì zneèištìné bílé a barevné choulostivé prádlo (košile, trièka, atd.) Syntetyika: Choulostivé barevné prádlo (lehce zneèištìné prádlo všeho druhu) Syntetyika: Choulostivé barevné prádlo (lehce zneèištìné prádlo všeho druhu) Sport 6 30 C C C C C 30 Sportovní obuv (M AX. 2 páry.) C 50 Tkaniny pro sportovní odìv (teplákové soupravy, pono zky, atd.) MEMO Popis pracího cyklu Pøedpírka, praní, máchání, prùbì zné a závìreèné odstøeïování Praní, máchání, prùbì zné a závìreèné odstøeïování Praní, máchání, prùbì zné a závìreèné odstøeïování Praní, máchání, prùbì zné a závìreèné odstøeïování Praní, máchání, prùbì zné a závìreèné odstøeïování Praní, máchání, zabránìní krèení anebo odstøeïování pro choulostivé prádlo Praní, máchání, zabránìní krèení anebo odstøeïování pro choulostivé prádlo Praní, máchání, zabránìní krèení a odstøeïování pro choulostivé prádlo Praní, máchání, zabránìní krèení anebo vypouštìní vody Praní, máchání, prùbì zné a závìreèné odstøeïování Praní, máchání, prùbì zné a závìreèné odstøeïování Praní, máchání, odstøeïování pro choulostivé prádlo Praní, máchání, odstøeïování pro choulostivé prádlo Praní ve studené vodì (bez pracího prostøedku), praní, máchání a odstøeïování pro choulostivé prádlo Praní, máchání, prùbì zné a C 60 závìreèné odstøeïování ž ž (viz str. 29). Slouzí k ulození libovolného zpùsobu praní do pamìti DÍLÈÍ PROGRA-MY Máchání Odstøeïování Vypouštìní vody Na choul. prádlo/ Tradièní Máchání a odstøeïování Vypouštìní vody a odstøeïování Vypouštìní vody Poznámky -Pøi programech 7-8 se doporuèuje nepøekroèit náplò praèky 3,5 kg. -Pøi programu 12 se doporuèuje nepøekroèit náplò praèky 2 kg. -Popis ochrany pøed zmaèkáním: viz Snadné žehlení, na vedlejší stranì. Údaje uvedené v tabulce mají pouze informativní charakter. Speciální program Každodenní praní 30' (program 10 pro syntetiku) je navržen speciálnì pro praní lehce zneèištìného prádla bìhem krátké doby: trvá pouze 30 minut a šetøí tak energii a èas. Nastavením programu (10 pøi 30 C) je možné prát spolu prádlo rùzného druhu (s výjimkou vlny a hedvábí) s náplní nepøesahující 3 kg. Doporuèuje se použití tekutého pracího prostøedku. 30

31 Nastavení èinnosti dle potøeb uživatele FUNKÈNÍ tlaèítka Nastavení rychlosti odstøeïování V pøípadì, že se pøi zapnutí praèky nachází OTOÈNÝ VOLIÈ v poloze odpovídající programu, jehož souèástí je i odstøeïování, ikona bude zobrazena, aniž by blikala. Po stisknutí tlaèítka se zobrazí maximální možná rychlost odstøeïování pro nastavený program se souèasným blikáním ikony. Po dalším stisknutí uvedeného tlaèítka dojde ke snížení rychlosti odstøeïování až na hodnotu OFF, oznaèující vylouèení odstøeïování (návrat k vyšší hodnotì je možný po dalším stisknutí tlaèítka). Po setrvání na požadované hodnotì dojde pøibližnì po 2 sekundách k jejímu akceptování. symbol zùstane zobrazen, aniž by blikal. Nastavení rychlosti odstøeïování je možné u všech pracích programù, s výjimkou programu 6 a vyèerpání vody. Regulace odloženého startu (Delay Timer) Po stisknutí tlaèítka se na displeji zobrazí nápis OFF provázený blikáním pøíslušného symbolu. Po dalším stisknutí uvedeného tlaèítka se zobrazí 1h odpovídající odložení startu o jednu hodinu a tak dále až po hodnotu 24h. Po setrvání na požadované hodnotì odložení dojde pøibližnì po 2 sekundách k jejímu akceptování. Následnì bude na displeji zobrazen èas zahájení nastaveného programu a symbol zùstane rozsvícen. Stisknutím tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ v této situaci se opìtovnì zobrazí zvolené odložení startu, které bude postupnì každou hodinu snižováno, a to až do zahájení cyklu. V této fázi lze zmìnit hodnotu odložení pouze ve smyslu jejího snížení. Regulace odloženého startu (Delay Timer) je aktivní pøi všech programech. Nastavení teploty V pøípadì, že se pøi zapnutí praèky nachází OTOÈNÝ VOLIÈ v poloze odpovídající programu, jehož souèástí je i regulace teploty, ikona bude zobrazena, aniž by blikala. Po stisknutí tlaèítka se zobrazí maximální možná teplota pro nastavený program se souèasným blikáním ikony. Po dalším stisknutí uvedeného tlaèítka dojde ke snížení teploty až na hodnotu OFF, oznaèující praní ve studené vodì (návrat k vyšší hodnotì je možný po dalším stisknutí tlaèítka). Po setrvání na požadované hodnotì dojde pøibližnì po 2 sekundách k jejímu akceptování: symbol zùstane zobrazen, aniž by blikal. Nastavení teploty je možné u všech pracích programù. Funkce Jednotlivé funkce, kterými praèka disponuje umožòují dosáhnout požadovaný stupeò èistoty a bìlosti praného prádla. Zpùsob aktivace jednotlivých funkcí: 1. stisknìte tlaèítko pøíslušné požadované funkce podle níže uvedené tabulky; 2. podsvìtlení pøíslušného tlaèítka signalizuje, že došlo k aktivaci zvolené funkce. Poznámka: Rychlé blikání tlaèítka poukazuje na to, že pøíslušná funkce je nepoužitelná bìhem nastaveného pracího programu. V pøípadì, že bude zvolena funkce, která není kompatibilní s nìkterou z pøedem zvolených funkcí, aktivována zùstane pouze poslední zvolená funkce. Funkce Efekt Poznámky k pou±zití Aktivní pøi programech: CZ Instalace Popis Prací programy Prací prostøedky Opatøení Údržba Odstranìní skvrn Intenzivní máchání Bìlící cyklus vhodný na odstranìní nejodolnìjších skvrn. Slou±zí ke zvýšení úèinnosti máchání. Nezapomeòte na vlo±zení bìlícího prostøedku do pøídavné pøihrádky 4 (viz str. 32 ). Není kompatibilní s pou±zitím volitelné funkcí SNADNÉ ŽZEHLENÍ. Její pou±zití se doporuèuje pøi zcela naplnìné praèce anebo pøi pou±zití velkého mno±zství pracího prostøedku. 2, 3, 4, máchání. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, máchání. Poruchy Snadné ±zehlení Slou±zí ke sní±zení poètu záhybù na tkaninách, ulehèujíc následné ±zehlení. Po nastavení této funkce dojde k pøerušení programù 4, 5, 6 s prádlem v bubnu bez vypuštìní vody(ochrana pøed zmaèkáním) provázenému blikáním pøíslušného tlaèítka. - Ukonèení cyklu se provádí stisknutím tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ anebo tlaèítka SNADNÉ ŽZEHLENÍ. - pøejete-li si pouze vypustit vodu, nastavte otoèný voliè do polohy oznaèené a stisknìte tlaèítko START/VYNULOVÁNÍ. Není kompatibilní s pou±zitím volitelné funkcí ODSTRANÌNÍ SKVRN. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, máchání. Servisní služba 31

32 Prací prostøedky a prádlo CZ Dávkovaè pracích prostøedkù Dobrý výsledek praní závisí také na správném dávkování pracích prostøedkù: použití jejich nadmìrného množství snižuje efektivitu praní a napomáhá tvorbì vodního kamene na vnitøních èástech praèky a zneèištìní životního prostøedí. Pøi vytahování dávkovaèe pracích prostøedkù a pøi jeho plnìní pracími anebo pøídavnými prostøedky postupujte následovnì: pøihrádka 1: Prací prostøedek (práškový) pro pøedpírání pøihrádka 2: Prací prostøedek (v prášku nebo tekutý) Tekutý prací prostøedek je vhodné nalít pøímo do bubnu do dávkovací kulièky. pøihrádka 3: Pøídavné prostøedky (aviváž atd.) Pøi plnìní oddílu 3 aviváží dávejte pozor, abyste nepøelili maximální pøípustnou úroveò, oznaèenou max". Aviváž je automaticky pøivádìna do praèky v prùbìhu posledního máchání. Na konci pracího programu zùstane v oddílu 3 zbytek vody. Tato voda slouží pro pøívod velmi hustých prostøedkù nebo ke zøedìní koncentrovaných prostøedkù. V pøípadì, že v oddílu 3 zùstane více vody než obvykle, znamená to, že je ucpán vyprazdòovací mechanismus. Vyèištìní mechanismu viz str. 34. pøídavná pøihrádka 4: Bìlící prostøedek! Nepoužívejte prací prostøedky urèené na ruèní praní, protože zpùsobují tvorbu nadmìrného množstva pìny. Cyklus bìlení Tradièní bìlící prostøedek se používá pro odolné bílé prádlo, jemný pro barevné a syntetické prádlo a pro vlnu. Pøi dávkování bìlícího prostøedku nepøekraèujte max oznaèenou na pøídavné pøihrádce 4 (viz obrázek). Pøejete-li si provést samostatné bìlení, nalijte bìlicí prostøedek do pøídavné pøihrádky 4, nastavte speciální program Máchání a stisknìte funkèní tlaèítko Odstranìní skvrn. Pøíprava prádla Roztøiïte prádlo podle: - druhu tkaniny / symbolu na visaèce. - barvy: oddìlte barevné prádlo od bílého. Vyprázdnìte kapsy a zkontrolujte knoflíky. Nepøekraèujte povolenou náplò, vztahující se na hmotnost suchého prádla: Odolné tkaniny: max. 5 kg Syntetické tkaniny: max. 2.5 kg Jemné tkaniny: max. 2 kg Vlna: max. 1 kg Kolik váží prádlo? 1 prostìradlo g 1 povlak na polštáø g 1 ubrus g 1 župan g 1 ruèník g Odìvy vyžadující zvláštní péèi Záclony: pøehnout je a uložit dovnitø povlaku na polštáø anebo do sáèku ze sí oviny. Je tøeba je prát samotné a nepøekroèit pøitom polovièní náplò. Na praní záclon použijte program 11, který automaticky vylouèí odstøeïování. Prošívané kabáty a vìtrovky: je možné je prát v praèce v pøípadì, že jsou plnìny husím anebo kachním prachovým peøím. Jednotlivé kusy odìvu obra te naruby, naplòte praèku náplní s hmotností nepøesahující 2-3 kg, zopakujte jeden anebo víckrát máchání a použijte jemné odstøeïování. Tenisky: oèistìte je od bahna. Mùžete je prát spolu s džínami a prádlem z odolných tkanin, nemùžete je však prát spolu s bílým prádlem. Vlna: abyste dosáhli nejlepších výsledkù, je tøeba použít specifický prací prostøedek na praní vlny a nepøekroèit 1 kg náplnì. 32

33 Opatøení a rady! Praèka byla navržena a vyrobena v souladu s platnými mezinárodními bezpeènostním pøedpisy. Tato upozornìní jsou uvádìna z bezpeènostních dùvodù a je tøeba si je pozornì pøeèíst. Základní bezpeènostní pokyny Praèku mohou používat pouze dospìlé osoby, podle pokynù uvedených v tomto návodì. Nedotýkejte se zaøízení bosí, anebo v pøípadì, když máte mokré ruce anebo nohy. Nevytahujte zástrèku ze zásuvky tahem za kabel, ale uchopením za zástrèku. Neotvírejte dávkovaè pracích prostøedkù bìhem èinnosti zaøízení. Nedotýkejte se vyèerpávané vody, protože mùže mít velmi vysokou teplotu. Nepokoušejte se o násilné otevøení dvíøek: mohlo by dojít k poškození bezpeènostního uzávìru, který zabraòuje náhodnému otevøení. Pøi výskytu poruchy se v žádné pøípadì nepokoušejte o opravu vnitøních èástí zaøízení. Vždy mìjte pod kontrolou dìti a zabraòte jejich pøiblížení se k praèce bìhem pracího cyklu. Bìhem pracího cyklu mají dvíøka tendenci ohøát se. V pøípadì potøeby pøemís ujte praèku ve dvou nebo ve tøech, a vìnujte celé operaci zvláštní pozornost. Nikdy se nepokoušejte praèku pøemís ovat sami, je totiž velmi tìžká. Pøed zahájením vkládání prádla zkontrolujte, zda je buben prázdný. Likvidace Likvidace obalových materiálù: pøi jejich odstranìní postupujte v souladu s místním pøedpisy a dbejte na možnou recyklaci. Likvidace starých elektrických zarízení Evropská smernice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zarízeních stanovuje, že staré domácí elektrické spotrebice nesmí být odkládány do bežného netrídeného domovního odpadu. Staré spotrebice musí být odevzdány do oddeleného sberu, a to za úcelem recyklace a optimálního využití materiálu, které obsahují, a z duvodu predcházení negativním dopadum na lidské zdraví a životní prostredí. Symbol preškrtnuté popelnice na výrobku vás upozornuje na povinnost odevzdat zarízení po skoncení jeho životnosti do oddeleného sberu. Spotrebitelé by meli kontaktovat príslušné místní úrady nebo svého prodejce ohledne informací týkajících se správné likvidace starého zarízení. Likvidace staré praèky: pøed její likvidací se postarejte o její znehodnocení, odstøihnutím pøívodního kabelu a oddìlením dvíøek. Jak ušetøit a brát ohled na životní prostøedí Technika ve službách životního prostøedí Vysvìtlením toho, že uvnitø praèky je vidìt málo vody, je skuteènost, že nový zpùsob praní umožòuje dokonale vyprat prádlo s použitím ménì než polovièního množství vody: jedná se o dosažení vytýèeného cíle s ohledem na životné prostøedí. Šetøení pracími prostøedky, vodou, energií a èasem Aby nedocházelo k plýtvání, je tøeba používat praèku s plnou náplní. Jedna plná náplò, ve srovnání se dvìmi polovièními, umožòuje ušetøit až 50% energie. Pøedpírání je potøebné pouze pøi praní silnì zneèištìného prádla. Prací program bez pøedpírání umožòuje ušetøit od 5 do 15% energie. Pøi aplikaci pøíslušného prostøedku proti skvrnám anebo jejich namoèením pøed zahájením praní, je možné vyhnout se praní pøi vysokých teplotách. Použití stejného pracího programu pøi teplotì 60 C namísto 90 C anebo 40 C namísto 60 C, umožòuje ušetøit až 50% energie. Správné dávkování pracího prostøedku, s ohledem na tvrdost vody, stupeò zneèištìní a množství praného prádla zabraòuje plýtvání a chrání životní prostøedí: i když se jedná o biodegradabilní látky, prací prostøedky narušují pøirozenou rovnováhu v pøírodì. Dále se je tøeba, dle možností, vyhnout použití aviváže. Praní v podveèer nebo brzy ráno napomáhá nižší zátìži firem, zabývajících se výrobou energie. Volitelná funkce odložený start (viz str. 31) znaènì napomáhá organizaci praní právì na základì uvedených pravidel. V pøípadì, že prádlo má být vysušeno v sušièce, zvolte vysokou rychlost odstøeïování. Malé množství vody umožòuje šetøit èas a energii bìhem sušícího programu. CZ Instalace Popis Prací programy Prací prostøedky Opatøení Údržba Poruchy Servisní služba 33

34 Údržba a péèe CZ Uzavøení pøívodu vody a vypnutí elektrického napájení Po každém praní uzavøete pøívod vody. Tímto zpùsobem dochází k omezení opotøebení praèky a ke snížení nebezpeèí úniku vody. Pøed zahájením èištìní praèky a bìhem operací údržby je tøeba vytáhnout zástrèku pøívodního kabelu ze zásuvky. Èištìní praèky Vnìjší èásti a èásti z gumy mohou být èištìny hadrem navlhèeným ve vlažné vodì a saponátu. Nepoužívejte rozpouštìdla anebo brusné prostøedky. Èištìní dávkovaèe pracích prostøedkù Vytáhnìte dávkovaè jeho nadzvednutím a vytáhnutím smìrem ven (viz obrázek). Umyjte ho pod proudem vody; tento druh vyèištìní je tøeba vykonávat pravidelnì. Péèe o dvíøka a buben Dvíøka ponechte po každé pootevøeny, aby se zabránilo tvorbì nepøíjemných zápachù. Èištìní èerpadla Souèástí praèky je samoèisticí èerpadlo, která nevyžaduje zvláštní péèi. Mùže se však stát, že se v jeho vstupní èásti, urèené na jeho ochranu, a nacházející se v jeho spodní èásti, zachytí drobné pøedmìty (mince, knoflíky).! Ujistìte se, že prací cyklus byl ukonèen a vytáhnìte zástrèku ze zásuvky. K znovuzískání pøípadných pøedmìtù spadených do vstupní èásti: 1. tahem rukou smìrem od boènic sundat podložku dolù na zadní stranu praèky (viz obrázek); 2. odšroubujte vrchní kryt otáèením proti smìru hodinových ruèièek (viz obrázek): vyteèení malého množství vody je zcela bìžným jevem; 3. dokonale vyèistìte vnitøek vstupní èásti èerpadla; 4. nasaïte zpátky vrchní kryt; 5. namontujte zpátky krycí panel, pøièemž se, pøed jeho pøisunutím k praèce ujistìte, že došlo k správnému zachycení háèkù do pøíslušných otvorù. Kontrola pøítokové hadice Stav pøítokové hadice je tøeba zkontrolovat alespoò jednou roènì. Jsou-li na ní viditelné praskliny anebo trhliny, je tøeba ji vymìnit: silný tlak pùsobící na hadici bìhem pracího cyklu by mohl zpùsobit její náhlé roztrhnutí.! Nikdy nepoužívejte již použité hadice. Demontáž: Zlehka zatlaèit na velké tlaèítko nacházející se ve pøední èásti dávkovaèe pracích prostøedkù a vytáhnout ho smìrem nahoru (obr. 1). Jak se èistí dávkovaè pracích prostøedkù Èištìní: Oèistit dávkovaè pod kohoutkem (obr.3) s tekoucí vodou pomocí starého zubního kartáèku a, po vytažení páru sifonù uložených v horní èásti pøihrádek 1 a 2 (obr. 4) zkontrolovat, nejsou-li ucpány a omýt je pod vodou. Zpìtná montáž: Nezapomeò vložit na pùvodní místo sifony a pak vlož i dávkovaè (obr. 4, 2, 1). Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 34

35 Poruchy a zpùsob jejich odstranìní Mùže se stát, že praèka nebude fungovat. Pøed telefonickým kontaktováním servisní služby (viz str. 36), zkontrolujte prostøednictvím následujícího seznamu, zda se nejedná o jednoduše odstranitelný problém. CZ Poruchy: Praèku nelze zapnout. Nedochází k zahájení pracího cyklu. Nedochází k napouštìní vody do praèky (na displeji je zobrazen nápis H 2 O). Dochází k nepøetržitému napouštìní a vyèerpávání vody. Nedochází k vyèerpání vody anebo k odstøeïování. Bìhem odstøeïování je možné pozorovat silné vibrace. Dochází k úniku vody z praèky. V pøípadì výskytu poruchy bude zobrazen chybový kód, napøíklad: F-01 Možné pøíèiny / Zpùsob jejich odstranìní: Zástrèka není zasunuta v zásuvce, anebo ne natolik, aby došlo ke spojení kontaktù. V celém domì je vypnut proud. Dvíøka nejsou správnì zavøena (na displeji je zobrazen nápis Door ). Nebylo stisknuto tlaèítko. Nebylo stisknuto tlaèítko START/VYNULOVÁNÍ. Nebyl otevøen kohoutek pøívodu vody. Byl nastaven odložený start (Odložený start, viz str. 31). Pøívodní hadice není pøipojena k vodovodnímu kohoutku. Pøívodní hadice je pøíliš ohnuta. Nebyl otevøen kohoutek pøívodu vody. V celém domì je uzavøen pøívod vody. V rozvodu vody není dostateèný tlak. Nebylo stisknuto tlaèítko START/VYNULOVÁNÍ. Ústí vypouštìcí hadice se nachází mimo urèené rozmezí od 65 do 100 cm nad zemí (viz str. 27). Koncová èást vypouštìcí hadice je ponoøena ve vodì (viz str. 27). Odpad ve stìnì není vybaven odvzdušòovacím otvorem. Když ani po uvedených kontrolách nedojde k odstranìní problému, uzavøete pøívod vody, vypnìte praèku a pøivolejte servisní službu. V pøípadì, že se byt nachází na jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému efektu, jehož následkem praèka nepøetržitì napouští a odèerpává vodu. Na odstranìní uvedeného efektu jsou v prodeji bìžnì dostupné speciální protisifónové ventily. Odèerpání vody netvoøí souèást nastaveného programu: u nìkterých programù je potøebné jeho manuální uvedené do èinnosti (viz str. 30). Byla aktivována volitelná funkce Snadné žehlení: dokonèení pracího cyklu je možné po stisknutí tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ (viz str. 31). Vypouštìcí hadice je pøíliš ohnuta (viz str. 27). Odpadové potrubí je ucpáno. Bìhem instalace nebyl buben odjištìn pøedepsaným zpùsobem (viz str. 26). Praèka není vyrovnána do vodorovné polohy (viz str. 26). Praèka je namáèknuta mezi nábytkem a stìnou (viz str. 26). Pøívodní hadice není správnì pøipojena (viz str. 26). Dávkovaè pracích prostøedkù je ucpán (zpùsob jeho vyèištìní viz str. 34). Vypouštìcí hadice není upevnìna pøedepsaným zpùsobem (viz str. 27). Vypnìte zaøízení a vytáhnìte zástrèku ze zásuvky, vyèkejte 1 minutu a zaøízení znovu zapnìte. Kdyz porucha pøetrvává, obra te se na servisní sluzbu. Instalace Popis Prací programy Prací prostøedky Opatøení Údržba Poruchy Dochází k tvorbì nadmìrného množství pìny. Použitý prací prostøedek není vhodný pro použití v automatické praèce (musí obsahovat oznaèení pro praní v praèce, pro praní v rukou nebo v praèce anebo podobné oznaèení). Bylo použito nadmìrné množství pracích prostøedkù. Servisní služba 35

36 Servisní služba CZ Pøed pøivoláním servisní služby: Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami (viz str. 35); Opìtovnì uveïte do chodu prací program, s cílem ovìøit, zda byla porucha odstranìna; V opaèném pøípadì se obra te na autorizované centrum servisní služby, na telefonním èísle uvedeném na záruèním listì.! Nikdy se neobracejte se žádostí o pomoc na techniky, kteøí nejsou na vykonávání této èinnost oprávnìni. Pøi hlášení poruchy uveïte: druh poruchy; model praèky (Mod.); výrobní èíslo (S/N). tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku, nacházejícím se na zadní stranì praèky. Servisní služba 36

37 Návod na použitie PRÁÈKA SK Slovenský WITE 107 Obsah Inštalácia, Rozbalenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy, 38 Pripojenie k elektrickej sieti a k rozvodu vody, Prvý prací cyklus, 39 Technické údaje, 39 Popis práèky, Ovládací panel, 40 Ako sa otvára a zatvára prací bubon, 41 Displej, 41 Program MEMO, 41 Uvedenie do chodu a programy, 42 V skratke: uvedenie pracieho programu do chodu, 42 Tabu¾ka programov, 42 Nastavenie èinnosti pod¾a potrieb uživate¾a, 43 Nastavenie rýchlosti odstreïovania, 43 Regulácia odloženého štartu (Delay Timer), 43 Nastavenie teploty, 43 Funkcie, 43 Pracie prostriedky a bielizeò, 44 Dávkovaè pracích prostriedkov, 44 Bieliaci cyklus, 44 Príprava bielizne, 44 Odevy vyžadujúce špeciálnu starostlivos, 44 Opatrenia a rady, 45 Základné bezpeènostné pokyny, 45 Likvidácia, 45 Ako ušetri a bra oh¾ad na životné prostredie, 45 Údržba a starostlivos, 46 Zatvorenie prívodu vody a vypnutie elektrického napájania, 46 Èistenie práèky, 46 Starostlivos o dvierka a bubon, 46 Èistenie èerpadla, 46 Kontrola prítokovej hadice, 46 Ako sa èistí dávkovaè pracích prostriedkov, 46 Poruchy a spôsob ich odstránenia, 47 Servisná služba, 48 Pred privolaním servisnej služby, 48 SK 37

38 Inštalácia SK! Je ve¾mi dôležité uschova tento návod za úèelom jeho ïalšej konzultácie. V prípade predaja, darovania alebo pres ahovania práèky sa uistite, že zostane uložený v blízkosti práèky, aby mohol poslúži novému majite¾ovi pri zoznámení sa s èinnos ou a s príslušnými upozorneniami.! Pozorne si preèítajte uvedené pokyny: obsahujú dôležité informácie týkajúce sa inštalácie, použitia a bezpeènosti pri práci. Rozbalenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy Rozbalenie 1. Rozba¾te práèku. 2. Skontrolujte, èi poèas prepravy nedošlo k jej poškodeniu. V prípade, že je poškodená, nezapájajte ju a obrá te sa na predajcu. 3. Odstráòte štyri skrutky s gumovou podložkou a s príslušným dištanèným krúžkom, nachádzajúce sa v zadnej èasti (viïobrázok), slúžiace na ochranu poèas prepravy. 4. Uzatvorte otvory po skrutkách plastikovými zátkami. 5. Uschovajte všetky diely: v prípade opätovnej prepravy práèky ich bude treba namontova spä. Upozornenie: pri opätovnom použití musia by kratšie skrutky použité na montáž v hornej polohe.! Obaly nie sú hraèkami pre deti Vyrovnanie do vodorovnej polohy 1. Práèku je potrebné umiestni na rovnú a pevnú podlahu, bez toho, že by bola opretá o stenu, nábytok alebo nieèo iné. 2. V prípade, keï podlaha nie je dokonale vodorovná, môžu by prípadné rozdiely vykompenzované odkrútením alebo zakrútením predných nožièiek (viï obrázok). Uhol sklonu, nameraný na pracovnej ploche, nesmie presiahnu 2. Dokonalé vyrovnanie do vodorovnej polohy zabezpeèí stabilitu zariadenia a zamedzí vzniku vibrácií a hluku poèas èinnosti. V prípade inštalácie na podlahovú krytinu alebo na koberec, nastavte nožièky tak, aby pod práèkou zostal dostatok vo¾ného priestoru na ventiláciu. Inštalácia, premiestnenie Ak je vaša práèka vybavená špeciálnym podvozkom so zasúvacími kolieskami, bude jej prípadné premies ovanie ¾ahšie. Tento podvozok, umožòujúci jej premiestnenie bez vynaloženia väèšej námahy, vysuniete zatiahnutím za páku, ktorá sa nachádza v ¾avej dolnej èasti pod soklom. Po premiestnení práèky vrá te túto páku do pôvodnej polohy. Takto bude stroj pevne usadený na zvolenom mieste (viï. obrázok). Pripojenie k elektrickej sieti a k rozvodu vody Pripojenie prítokovej hadice A 1. Vložte tesnenie A do koncovej èasti prítokovej hadice a pripevnite ju k uzáveru studenej vody so závitom 3/4 (viï obrázok). Pred pripojením hadice nechajte vodu odtiec, až kým nebude priezraèná. 2. Pripojte prítokovú hadicu k práèke prostredníctvom príslušného vstupného hrdla, situovaného vpravo hore (viï obrázok). 3. Dbajte na to, aby hadica nebola príliš ohnutá alebo stlaèená.! Tlak v rozvode vody sa musí pohybova v rozmedzí hodnôt uvedených v tabu¾ke s technickými údajmi (viï ved¾ajšia strana).! V prípade, že dåžka prítokovej hadice nebude dostatoèná, obrá te sa na špecializovanú predajòu alebo na autorizovaný technický personál. 38

39 Pripojenie odtokovej hadice cm Pripojte vypúš aciu hadicu, bez toho, že by došlo k jej ohnutiu, k odpadovému potrubiu alebo k odpadu v stene, nachádzajúcemu sa od 65 do 100 cm nad zemou; alebo ju zachy te na okraj umývadla alebo vane, a pripevnite ju ku kohútiku prostredníctvom držiaku z príslušenstva (viï obrázok). Vo¾ný koniec vypúš acej hadice nesmie zosta ponorený do vody.! Nepoužívajte predlžovacie káble a rozvodky.! Kábel nesmie by ohnutý alebo stlaèený.! Výmena kábla musí by vykonaná výhradne autorizovaným technickým personálom. Upozornenie! Výrobca neponesie žiadnu zodpovednos za následky nerešpektovania uvedených predpisov. Prvý prací cyklus Po nastavení práèky, pred jej použitím na pranie bielizne, je potrebné vykona jeden skúšobný cyklus, s pracím prostriedkom a bez náplne bielizne, pri teplote 90 C, bez predpierania. SK Inštalácia Popis Pracie programy! Použitie predlžovacích hadíc sa nedoporuèuje; ak je však nevyhnutné, predlžovacia hadica musí ma rovnaký priemer ako originálna hadica a jej dåžka nesmie presiahnu 150 cm. Pripojenie k elektrickej sieti Technické údaje Model WITE 107 Pracie prostriedky Pred zasunutím zástrèky do zásuvky sa uistite, že: zásuvka je uzemnená, a že vyhovuje zákonným predpisom; zásuvka je schopná unies maximálnu zá až odpovedajúcu menovitému príkonu zariadenia, uvedenému v tabu¾ke s technickými údajmi (viï ved¾a); hodnota napájacieho napätia odpovedá údajom uvedeným v tabu¾ke s technickými údaji (viï ved¾a); zásuvka je kompatibilná so zástrèkou práèky. V opaènom prípade je potrebné vymeni zástrèku.! Práèka nesmie by umiestnená vonku pod holým nebom, a to ani v prípade, keby sa jednalo o miesto chránené pred poveternostnými vplyvmi, pretože je ve¾mi nebezpeèné vystavi ju pôsobeniu dažïa a búrok.! Po definitívnom umiestnení práèky musí zásuvka zosta jednoducho prístupná. Rozmery Kapacita Elektrické zapojenie Pripojenie k rozvodu vody Rýchlos±z odstreïovania Kontrolný program pod¾a normy IEC456 Hluènost (db(a) re 1 pw) šírka 40 cm výška 85 cm håbka 60 cm od 1 do 5 kg napätie 220/230 V 50 Hz maximálny príkon 1850 W maximálny tlak 1 MPa (10 bar) maximálny tlak 0,05 MPa (0.5 bar) kapacita bubna 42 litrov a±z do 1000 otáèok za minútu program 2; teplota 60 C ; náplò 5 kg prádla. Toto zariadenie je v zhode s nasledujúcimi smernicami Európskej únie: - 73/23/EHS z 19/02/73 (Nízke napätie) v platnom znení - 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) v platnom znení /86/CE Pranie: 66 Odstreïovanie: 77 Opatrenia Údržba Poruchy Servisná služba 39

40 Popis práèky SK Ovládací panel Tlaèidlo ŠTART/ VYNULOVANIE FUNKÈNÉ tlaèidlá Tlaèidlo ZAPNÚ / VYPNÚ Tlaèidlo ODSTREÏOVANIE Displej Otoèný voliè Tlaèídlo ONESKORENÝ START Tlaèidlo TEPLOTA Dávkovaè pracích prostriedkov slúži na dávkovanie pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov (viï str. 44). Tlaèidlo ODSTREÏOVANIE (*) slúži na nastavenie rýchlosti odstreïovania až po jeho úplné vylúèenie (viï str. 43). Tlaèidlo ONESKORENÝ START na odloženie štartu nastaveného programu maximálne o 24 hodín (viï str. 43). Tlaèidlo TEPLOTA slúži na zmenu nastavenia teploty prania (viï str. 43). Ako sa otvára a zatvára prací bubon Obr. 1 Obr. 2 Displej slúži na nastavenie pracieho programu a na kontrolu priebehu pracieho cyklu (viï ved¾ajšia strana). FUNKÈNÉ tlaèidlá: slúžia na vo¾bu jednotlivých ponúknutých funkcií. Po uskutoènení vo¾by jednotlivej funkcie zostane príslušné tlaèidlo podsvietené. Tlaèidlo ŠTART/VYNULOVANIE slúži na uvedenie pracích programov do chodu alebo na vynulovanie chybného nastavenia. Tlaèidlo ZAPNÚ /VYPNÚ slúži na zapnutie a vypnutie práèky. Otoèný voliè slúži na vo¾bu pracích programov. Poèas pracieho programu zostane stá v rovnakej polohe. A) OTVÁRANIE (obr. 1): Zdvihnite hornú dosku a úplne ju otvorte. Obr. 3 Obr. 4 B) Otevøení bubnu (Soft opening): Prstem zmáèknout tlaèítko oznaèené na obr. 2 a buben se lehce otevøe C) VKLADANIE BIELIZNE (obr. 3) D) ZAVIERANIE (obr. 4): - Prací bubon dobre zavriete tak, že najskôr spustíte predné a potomaj zadné dvierka; - skontrolujte èi sú úchytky predných dvierok dokonale zasunuté do príslušných otvorov v zadných dvierkach; - po zacvaknutí najprv z¾ahka zatlaète smerom dole prvé a potom druhé dvierka, aby ste sa uistili, že nedôjde k ich uvo¾neniu; - nakoniec zavrite hornú dosku. 40

41 Displej Okrem toho, že je ve¾mi užitoèným nástrojom pre nastavenie zariadenia (viï str. 43), displej poskytuje aj informácie o pracom cykle. Po stlaèení tlaèidla ŠTART/VYNULOVANIE za úèelom uvedenia nastaveného pracieho programu do chodu, sa na displeji objaví doba ostávajúca do konca pracieho cyklu. V prípade, že je nastavený èas oneskoreného štartu (Oneskorený štart, viï str. 43), dôjde k jeho zastaveniu. SK Inštalácia Popis Zablokované dvierka Rozsvietenie uvedeného symbolu poukazuje na zablokovanie dvierok kvôli zabráneniu ich náhodnému otvoreniu. Aby sa predišlo poškodeniu dvierok, pred ich otvorením je treba vyèka na zhasnutie uvedeného symbolu. Na záver pracieho cyklu dôjde k zobrazeniu nápisu End.! V prípade výskytu poruchy bude zobrazený chybový kód, napríklad: F-01, (viï str. 47). Pracie programy Pracie prostriedky Program MEMO Tento program umožòuje uloži do pamäte najob¾úbenejší alebo najpoužívanejší prací cyklus. Na uloženie programu do pamäte je postaèujúce po jeho zahájení pootoèi OTOÈNÝ VOLIÈ do polohy. Cyklus bude automaticky uložený do pamäte a na displeji sa zobrazí nápis MEMO a bude blika po dobu nieko¾kých sekúnd. Následne je možné zaháji cyklus MEMO jednoduchým pootoèením OTOÈNÝ VOLIÈ do polohy ; hodnoty teploty/odstreïovania/odloženého štartu bude možné stlaèením príslušných tlaèidiel zobrazi a tiež meni, ale tieto zmeny budú platné len pre prebiehajúci program a nebudú uložené do pamäte v cykle MEMO. Uloženie nového pracieho cyklu do pamäte môže by vykonané vyššie uvedeným spôsobom. Opatrenia Údržba Poruchy (*) Aby se zabránilo nadmerným vibracím, pracka pred každým odstredováním rovnomerne rozloží nápln tak, že se buben nepretržite otácí rychlostí, která mírne prevyšuje rychlost použitou behem pracího cyklu. Když se ani po nekolika pokusech nepodarí dokonale rozložit nápln, pracka provede odstredování nižší rychlostí, než je predpokládaná rychlost. V prípade nadmerného nevyvážení pracka provede rozložení namísto odstredování. Prípadné pokusy o vyvážení mohou prodloužit celkovou dobu cyklu až o 10 minut. Servisná služba 41

42 Uvedenie do chodu a programy SK V skratke: uvedenie pracieho programu do chodu 1. Zapnite práèku stlaèením tlaèidla. 2. Naplòte práèku prádlom a dávkovaè pracími a prídavnými prostriedkami (viï str. 44) a potom zatvorte dvierka a kryt 3. Volièom programov nastavte požadovaný prací program. Na displeji bude uvedená približná doba prania. Teplota a odstreïovanie budú nastavené automaticky, na základe zvoleného pracieho Tabu¾ka programov Druh tkaniny a stupeò jej zneèistenia Štandard-ný Bavlna: Extrémne zneèistené biele prádlo (plachty, obrusy, atï.) Bavlna: Extrémne zneèistené biele prádlo (plachty, obrusy, atï.) Bavlna: Silne zneèistené biele a farebné prádlo z odolných tkanín Bavlna: Silne zneèistené biele a farebné chúlostivé prádlo Bavlna: Èiastoène zneèistené biele a farebné jemné prádlo (košele, trièká, atï.) Syntetika: Silne zneèistené prádlo z odolných farebných tkanín (kojenecké prádlo, atï.) Syntetika: Silne zneèistené prádlo z odolných farebných tkanín (kojenecké prádlo, atï.) Pracie progr. Teplota Prací prostriedok na predpr. na pranie Avivá z Volite¾ná funkcia Belenie / Bieliaci prostriedok Doby cyklov (v m inútach) 1 90 C C 2 60 C 2 40 C 3 40 C 4 60 C 4 40 C Na chúl. prádlo/tradièný Na chúl. prádlo/tradièný Na chúl. prádlo/tradièný Na chúl. prádlo/tradièný Na chúl. p rádlo Na chúl. p rádlo Vlna 5 40 C 51 Prádlo z ve¾mi jemných tkanín (záclony, hodváb, viskóza, atï.) Time 4 you Bavlna: Silne zneèistené biele a farebné prádlo z odolných tkanín Bavlna: Èiastoène zneèistené biele a farebné chúlostivé prádlo (košele, trièká, atï.) Syntetika: Chúlostivéfarebné prádlo (z¾ahka zneèistené prádlo všetkého druhu) Syntetika: Chúlostivéfarebné prádlo (z¾ahka zneèistené prádlo všetkého druhu) Šport 6 30 C C C C C 30 Športová obuv (MAX. 2 p áry.) C 50 Tkaniny pre športový odev (teplákové súpravy, pono zky, atï.) MEMO programu (ich zmena je možná - viï str. 43). 4. Zvoli prípadné volite¾né funkcie (viï str. 43). 5. Uveïte nastavený prací program do chodu stlaèením tlaèidla ŠTART/VYNULOVANIE. Vynulovanie nastaveného programu sa vykonáva stlaèením tlaèidla ŠTART/VYNULOVANIE na dobu najmenej 2 sekúnd. 6. Po ukonèení pracieho programu sa objaví nápis End. Vyberte prádlo a nechajte potvorené dvierka, aby mohlo dôjs k vysušeniu bubna. 7. Vypnite práèku stlaèením tlaèidla Popis pracieho cyklu Predpranie, p ranie p láchanie, p riebe zné a závereèné odstreïovanie Pranie p láchanie, p riebe z né a závereèné odstreïovanie Pranie p láchanie, p riebe z né a závereèné odstreïovanie Pranie p láchanie, p riebe z né a závereèné odstreïovanie Pranie p láchanie, p riebe z né a závereèné odstreïovanie Pranie, p láchanie, zabránenie krèeniu alebo odstreïovanie p re chúlostivé p rádlo Pranie, p láchanie, zabránenie krèeniu alebo odstreïovanie p re chúlostivé p rádlo Pranie, p láchanie, zabránenie krèeniu a odstreïovanie p re chúlostivé prádlo Pranie, p láchanie, zabránenie krèeniu alebo vypúštanie vody Pranie p láchanie, p riebe zné a závereèné odstreïovanie Pranie p láchanie, p riebe z né a závereèné odstreïovanie Pranie, p láchanie, a odstreïovanie p re chúlostivé p rádlo Pranie, p láchanie, a odstreïovanie p re chúlostivé p rádlo Pranie v studenej vode (bez p racieho p rostriedku), p ranie, p láchanie a odstreïovanie p re chúlostivé p rádlo C Pranie p láchanie, p riebe zné a 60 závereèné odstreïovanie ž ž (viï str. 41 ). Slúzi k uloz eniu ¾ubovo¾ného sp ôsobu p rania do p amäti ÈIASTOÈNÉ PROGRAMY Pláchanie Odstreïovanie V ypúšanie vody Na chúl. prádlo/tradièný Pláchanie o odstreïovanie V ypúšanie vody a odstreïovanie V ypúšanie vody Note -Pri programoch 7-8 sa doporuèuje neprekroèi hmotnos náplne práèky 3,5 kg. -Pri programe 12 sa doporuèuje neprekroèi náplò práèky 2 kg. -Popis ochrany pred pokrèením: viï Jednoduché žehlenie, na ved¾ajšej strane. Údaje uvedené v tabu¾ke majú len informatívny charakter. Špeciálny program Každodenné pranie 30' (program 10 pre syntetiku) je navrhnutý špeciálne na pranie z¾ahka zneèistenej bielizne poèas krátkej doby: trvá len 30 minút a šetrí tak energiu a èas. Nastavením programu (10 pri 30 C) je možné pra spolu bielizeò rôzneho druhu (s výnimkou vlny a hodvábu) s náplòou nepresahujúcou 3 kg. Doporuèuje sa použitie tekutého pracieho prostriedku. 42

43 Nastavenie èinnosti pod¾a potrieb uživate¾a FUNKÈNÉ tlaèidlá Nastavenie rýchlosti odstreïovania V prípade, keï sa pri zapnutí práèky nachádza OTOÈNÝ VOLIÈ v polohe odpovedajúcej programu, ktorého súèas ou je i odstreïovanie, ikona bude zobrazená bez toho, aby blikala. Po stlaèení tlaèidla dôjde k zobrazeniu maximálnej možnej rýchlosti odstreïovania pre nastavený program a bude sprevádzané blikaním ikony. Po ïalšom stlaèení uvedeného tlaèidla dôjde k zníženiu rýchlosti až na hodnotu OFF, oznaèujúcu vylúèenie odstreïovania (návrat na vyššie hodnoty je možný po ïalšom stlaèení tlaèidla). Po zotrvaní na požadovanej hodnote dôjde po približne 2 sekundách k akceptovaniu zvolenej hodnoty: symbol zostane zobrazený bez toho, aby blikal. Nastavenie rýchlosti odstreïovania je možné u všetkých pracích programov, s výnimkou programu 6 a vyèerpania vody. Regulácia odloženého štartu (Delay Timer) Po stlaèení tlaèidla dôjde na displeji k zobrazeniu nápisu OFF a bude sprevádzaného blikaním príslušného symbolu. Po ïalšom stlaèení uvedeného tlaèidla sa zobrazí 1h, èo odpovedá odloženiu štartu o jednu hodinu a tak ïalej až po hodnotu 24h. Po zotrvaní na požadovanej hodnote odloženia, dôjde približne po 2 sekundách k akceptovaniu zvolenej hodnoty. Následne bude na displeji zobrazený èas zahájenia nastaveného programu a symbol zostane rozsvietený. Po ïalšom stlaèení tlaèidla ŠTART/VYNULOVANIE dôjde v danej situácii k opätovnému zobrazeniu zvoleného odloženia štartu, ktoré bude postupne, až do zahájenia cyklu, každú hodinu znižované. V tejto fáze je možné zmeni hodnotu odloženia len jej znížením. Regulácia odloženia štartu (Delay Timer) je aktívna pri všetkých programoch. SK Inštalácia Popis Pracie programy Nastavenie teploty V prípade, keï sa pri zapnutí práèky nachádza OTOÈNÝ VOLIÈ v polohe odpovedajúcej programu, ktorého súèas ou je i regulácia teploty, ikona bude zobrazená bez toho, že by blikala. Po stlaèení tlaèidla dôjde k zobrazeniu maximálnej možnej teploty pre nastavený program a bude sprevádzané blikaním ikony. Po ïalšom stlaèení uvedeného tlaèidla dôjde k zníženiu teploty až na hodnotu OFF, oznaèujúcu pranie v studenej vode (návrat na vyššie hodnoty je možný po ïalšom stlaèení tlaèidla). Po zotrvaní na požadovanej hodnote dôjde po približne 2 sekundách k akceptovaniu zvolenej hodnoty: symbol zostane zobrazený bez toho, aby blikal. Nastavenie teploty je možné u všetkých pracích programov. Funkcie Jednotlivé funkcie, ktorými práèka disponuje umožòujú dosiahnu požadovaný stupeò èistoty a bieloby praného prádla. Spôsob aktivácie jednotlivých funkcií: 1. stlaète tlaèidlo príslušnej požadovanej funkcie pod¾a nižšie uvedenej tabu¾ky; 2. podsvietenie príslušného tlaèidla signalizuje, že došlo k aktivácii zvolenej funkcie. Poznámka: Rýchle blikanie tlaèidla poukazuje na to, že príslušná funkcia je nepoužite¾ná poèas nastaveného pracieho programu. V prípade, že bude zvolená funkcia, ktorá nie je kompatibilná s niektorou z vopred zvolených funkcií, aktivovaná zostane len posledne zvolená funkcia. Funkcie Efekt Poznámky k pou±zitiu Aktívna pri programoch: Pracie prostriedky Opatrenia Údržba Bielenie Intenzívne plákanie Bieliaci cyklus vhodný na odstránenie najodolnejších škvàn. Slú±zi na zvýšenie úèinnosti plákania. Nezabudnite na vlo±zenie bieliaceho prostriedku do prídavnej priehradky 4 (viï str. 44 ). Táto funkcia nie je kompatibilná s funkciou JEDNODUCHÉ ±ZEH LEN IE. Jej pou±zitie sa doporuèuje pri úplne naplnenej práèke alebo pri pou±zití ve¾kého mno±zstva pracieho prostriedku. 2, 3, 4, plákanie. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, plákanie. Poruchy Jednoduché ±zehlenie Slú±zi na zní±zenie poètu záhybov na tkaninách, u¾ahèujúc následné ±zehlenie. Po nastavení tejto funkcie dôjde k prerušeniu programov 4, 5, 6 s prádlom v bubne bez vypustenia vody (ochrana proti krèeniu) sprevádzaného blikaním príslušného tlaèidla. - ukonèenie cyklu sa vykonáva stlaèením tlaèidla ŠTART/VYNULOVANIE alebo tlaèidla JEDNODUCHÉ ± ZEHLENIE. - ak si prajete len vyèerpat' vodu, nastavte otoèný voliè do polohy oznaèenej a stlaète tlaèidlo ŠTART/VYNULOVANIE. Táto funkcia nie je kompatibilná s funkciou BIELENIE. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plákanie. Servisná služba 43

44 Pracie prostriedky a bielizeò SK Dávkovaè pracích prostriedkov Dobrý výsledok prania závisí aj od správneho dávkovania pracích prostriedkov: ich použitie v nadmernom množstve znižuje efektívnos prania a napomáha tvorbe vodného kameòa na vnútorných èastiach práèky a tiež zneèisteniu životného prostredia. Pri vy ahovaní dávkovaèa pracích prostriedkov a pri jeho plnení pracími alebo prídavnými prostriedkami postupujte následovne. priehradka 1: Prací prostriedok (práškový) na predpierku priehradka 2: Prací prostriedok na pranie (práškový alebo tekutý) Tekutý prací prostriedok je vhodné nalia priamo do bubna, prostredníctvom dávkovacej gulièky. priehradka 3: Prídavné prostriedky (aviváž, atï.) Po liatí aviváže do priehradky 3 dbajte na to, aby nedošlo k presiahnutiu úrovne oznaèenej max". Aviváž bude do práèky dávkovaná automaticky poèas posledného plákania. Po ukonèení pracieho programu zostane v priehradke 3 zvyšok vody. Táto slúži na riedenie ve¾mi hustých druhov aviváže, alebo druhov aviváže s vysokou koncentráciou. Ak v priehradke 3 zostane viac vody ako obyèajne, znamená to, že vyprázdòovacie zariadenie je upchaté. Pokyny na èistenie sú uvedené na str. 46. prídavná priehradka 4: Bieliaci prostriedok! Nepoužívajte pracie prostriedky urèené na ruèné pranie, pretože spôsobujú tvorbu nadmerného množstva peny. Cyklus bielenia Bieliaci prostriedok na bežné prádlo sa môže používa výluène pri bielení odolného bieleho prádla, zatia¾ èo bieliaci prostriedok na jemnú bielizeò sa používa pri bielení farebného prádla, prádla zo syntetických tkanín a vlny. Pri dávkovaní bieliaceho prostriedku nepresiahnite hladinu max", vyznaèenú na priehradke 4 (viï obrázok). Pri samotnom bielení nalejte bieliaci prostriedok do priehradky 4, nastavte program Plákanie a príslušným tlaèidlom zvo¾te funkciu Odstránenie škvàn. Príprava bielizne Roztrieïte bielizeò pod¾a: - druhu tkaniny / symbolu na visaèke. - farby: odde¾te farebné prádlo od bieleho. Vyprázdnite vrecká a skontrolujte gombíky. Neprekraèujte povolenú náplò, vz ahujúcu sa na hmotnos suchej bielizne: Odolné tkaniny: max. 5 kg Syntetické tkaniny: max. 2.5 kg Jemné tkaniny: max. 2 kg Vlna max. 1 kg Ko¾ko váži bielizeò? 1 plachta g 1 oblieèka na vankúš g 1 obrus g 1 župan g 1 uterák g Odevy vyžadujúce špeciálnu starostlivos Záclony: prehnite ich a uložte do oblieèky na vankúš alebo do sáèku zo sie oviny. Je treba ich pra samotné a neprekroèi poloviènú náplò. Na pranie záclon použite program 11, ktorý automaticky vylúèi odstreïovanie. Prešívané kabáty a vetrovky: je možné ich pra v práèke v prípade, ak sú plnené husacím alebo kaèacím perím. Jednotlivé kusy odevu obrá te naruby, naplòte práèku náplòou s hmotnos ou nepresahujúcou 2-3 kg, zopakujte raz alebo viackrát plákanie a použite jemné odstreïovanie. Tenisky: oèistite ich od bahna. Môžete ich pra spolu s džínsami a bielizòou z odolných tkanín, nemôžete ich však pra spolu s bielou bielizòou. Vlna: aby ste dosiahli èo najlepšie výsledky, treba použi špecifický prací prostriedok na pranie vlny a neprekroèi 1 kg náplne. 44

45 Opatrenia a rady! Práèka bola navrhnutá a vyrobená v súlade s platnými medzinárodnými bezpeènostnými predpismi. Tieto upozornenia sú uvádzané z bezpeènostných dôvodov a je treba si ich pozorne preèíta. Základné bezpeènostné pokyny Práèku môžu používa len dospelé osoby, pod¾a pokynov uvedených v tomto návode. Nedotýkajte sa zariadenia bosí, alebo v prípade, keï máte mokré ruky alebo nohy. Nevy ahujte zástrèku zo zásuvky potiahnutím za kábel, ale uchopením za zástrèku. Neotvárajte dávkovaè pracích prostriedkov poèas èinnosti zariadenia. Nedotýkajte sa vyèerpanej vody, pretože môže ma ve¾mi vysokú teplotu. Nepokúšajte sa o násilné otváranie dvierok: mohlo by dôjs k poškodeniu bezpeènostného uzáveru, ktorý zabraòuje náhodnému otvoreniu. Pri výskyte poruchy sa v žiadnom prípade nepokúšajte o opravu vnútorných èastí zariadenia. Vždy majte pod kontrolou deti a zabráòte ich priblíženiu sa k práèke poèas pracieho cyklu. Poèas pracieho cyklu majú dvierka tendenciu zohria sa. V prípade potreby premiestòujte práèku v dvojici alebo v trojici, a venujte celej operácii zvláštnu pozornos. Nikdy sa nepokúšajte práèku premiestòova sami, je totiž ve¾mi ažká. Pred zahájením vkladania bielizne skontrolujte, èi je bubon prázdny. Likvidácia Likvidácia starých elektrických zariadení Európska smernica 2002/96/EC o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach stanovuje, že staré domáce elektrické spotrebice nesmú byt odkladané do bežného netriedeného domového odpadu. Staré spotrebice musia byt odovzdané do oddeleného zberu a to za úcelom recykláce a optimálneho využitia materiálov, ktoré obsahujú, z dôvodu prevencie negatívneho dopadu na ludské zdravie a životné prostredie. Symbol preciarknutej popolnice na výrobku Vás upozornuje na povinnost odovzdat zariadenie po skoncení jeho životnosti do oddeleného zberu. Spotrebitelia majú povinnost kontaktovat ich lokálny úrad alebo maloobchod kvôli informáciám týkajúcich sa správnemu odovzdaniu a likvidácie ich starých spotrebicov. Likvidácia starej práèky: pred jej likvidáciou sa postarajte o jej znehodnotenie, odstrihnutím prívodného kábla a oddelením dvierok. Ako ušetri a bra oh¾ad na životné prostredie Technológia v službách životného prostredia Vysvetlením toho, že vo vnútri práèky je vidie málo vody, je skutoènos, že nová technológia umožòuje dokonale vypra bielizeò s použitím menej než polovièného množstva vody: jedná sa o dosiahnutie vytýèeného cie¾a s oh¾adom na životné prostredie. Šetrenie pracími prostriedkami, vodou, energiou a èasom Aby nedochádzalo k plytvaniu, je treba používa práèku s plnou náplòou. Jedna plná náplò, v porovnaní s dvoma poloviènými, umožòuje ušetri až 50% energie. Predpierka je potrebná len pri praní silno zneèistenej bielizne. Prací program bez predpierky umožòuje ušetri od 5 do 15% energie. Pri aplikácii príslušného prostriedku proti škvrnám alebo ich namoèením pred zahájením prania, je možné vyhnú sa praniu pri vysokých teplotách. Použitie rovnakého pracieho programu pri teplote 60 C namiesto 90 C alebo 40 C namiesto 60 C, umožòuje ušetri až 50% energie. Správne dávkovanie pracieho prostriedku, s oh¾adom na tvrdos vody, stupeò zneèistenia a množstvo pranej bielizne zabraòuje plytvaniu a chráni životné prostredie: i keï sa jedná o biodegradabilné látky, pracie prostriedky narušujú prirodzenú rovnováhu v prírode. Ïalej je sa treba, pod¾a možností, vyhnú použitiu aviváže. Pranie v podveèer alebo skoro ráno napomáha nižšej zá aži firiem, zaoberajúcich sa výrobou energie. Volite¾ná funkcia oneskorený štart (viï str. 43) znaène napomáha organizácii prania práve na základe uvedených pravidiel. V prípade, že bielizeò má by vysušené v sušièke, zvo¾te vysokú rýchlos odstreïovania. Malé množstvo vody umožòuje šetri èas a energiu poèas programu sušenia. SK Inštalácia Popis Pracie programy Pracie prostriedky Opatrenia Údržba Poruchy Servisná služba 45

46 Údržba a starostlivos SK Zatvorenie prívodu vody a vypnutie elektrického napájania Po každom praní uzatvorte prívod vody. Týmto spôsobom dochádza k obmedzeniu opotrebovania práèky a k zníženiu nebezpeèenstva úniku vody. Pred zahájením èistenia práèky a poèas operácií údržby je treba vytiahnu zástrèku prívodného kábla zo zásuvky. Èistenie práèky Vonkajšie èasti a èasti z gumy môžu by èistené handrou navlhèenou vo vlažnej vode a saponáte. Nepoužívajte rozpúš adlá alebo brúsne prostriedky. Èistenie dávkovaèa pracích prostriedkov Vytiahnite dávkovaè jeho nadvihnutím a vytiahnutím smerom von (viï obrázok). Umyte ho pod prúdom vody; tento druh vyèistenia je treba vykonáva pravidelne. Starostlivos o dvierka a bubon Dvierka ponechajte zakaždým pootvorené, aby sa zabránilo tvorbe nepríjemných zápachov. Èistenie èerpadla Súèas ou práèky je samoèistiace èerpadlo, ktoré nevyžaduje osobitnú starostlivos. Môže sa však sta, že sa v jeho vstupnej èasti, urèenej na jeho ochranu, a nachádzajúcej sa v jeho spodnej èasti, zachytia drobné predmety (mince, gombíky).! Uistite sa, že prací cyklus bol ukonèený a vytiahnite zástrèku zo zásuvky. Pri vyberaní prípadných predmetov spadnutých do predkomory: 1. odmontova podstavec práèky v spodnej èasti, vpredu, jeho potiahnutím rukami za okraje (viï obrázok); 2.odkrú te vrchný kryt jeho otáèaním proti smeru hodinových ruèièiek (viï obrázok): vyteèenie malého množstva vody je celkom bežným javom; 3. dokonale vyèistite vnútro vstupnej èasti èerpadla; 4. nasaïte spä vrchný kryt; 5. namontujte spä krycí panel, prièom sa, pred jeho prisunutím k práèke uistite, že došlo k správnemu zachyteniu háèikov do príslušných otvorov. Kontrola prítokovej hadice Stav prítokovej hadice je treba skontrolova aspoò raz roène. Ak sú na nej vidite¾né praskliny alebo trhliny, je potrebné ju vymeni : silný tlak pôsobiaci na hadicu poèas pracieho cyklu by mohol spôsobi jej náhle roztrhnutie.! Nikdy nepoužívajte už použité hadice. Ako sa èistí dávkovaè pracích prostriedkov Demontáž: Z¾ahka zatlaète na ve¾ké tlaèidlo v prednej èasti dávkovaèa pracích prostriedkov a vytiahnite ho smerom nahor (obr. 1 a 2). Èistenie: Starou zubnou kefkou vyèistite dávkovaè pod kohútikom s teèúcou vodou (obr.3), vytiahnite pár sifónov uložených v hornej èasti priehradiek 1 a 2 (obr. 4), skontrolujte èi nie sú upchaté a umyte ich pod vodou. Spätná montáž: Nezabudnite vloži na pôvodné miesto sifóny a potom vložte na pôvodné miesto aj dávkovaè (obr. 4, 2, 1). Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 46

47 Poruchy a spôsob ich odstránenia Môže sa sta, že práèka nebude fungova. Pred obrátením sa telefonicky na servisnú službu (viï str. 48), skontrolujte prostredníctvom nasledujúceho zoznamu, èi sa nejedná o jednoducho odstránite¾ný problém. SK Poruchy: Práèku nie je možné zapnú. Nedochádza k zahájeniu pracieho cyklu. Nedochádza k napúš aniu vody do práèky (na displeji je zobrazený nápis H 2 O). Dochádza k nepretržitému napúš aniu a vypúš aniu vody. Nedochádza k vyèerpaniu vody alebo k odstreïovaniu. Poèas odstreïovania je možné pozorova silné vibrácie. Dochádza k úniku vody z práèky. V prípade výskytu poruchy bude zobrazený chybový kód, napríklad: F-01 Dochádza k tvorbe nadmerného množstva peny. Možné príèiny / Spôsob ich odstránenia: Zástrèka nie je zasunutá v zásuvke, alebo nie dostatoène na to, aby došlo k spojeniu kontaktov. V celom dome je vypnutý prúd. Dvierka nie sú správne zatvorené (na displeji je zobrazený nápis Door ). Nebolo stlaèené tlaèidlo. Nebolo stlaèené tlaèidlo ŠTART/VYNULOVANIE. Nebol otvorený kohútik prívodu vody. Bol nastavený oneskorený štart (Oneskorený štart, viï str. 43). Prívodná hadica nie je pripojená k vodovodnému kohútiku. Prívodná hadica je príliš ohnutá. Nebol otvorený kohútik prívodu vody. V celom dome je uzatvorený prívod vody. V rozvode vody nie je dostatoèný tlak. Nebolo stlaèené tlaèidlo ŠTART/VYNULOVANIE. Vypúš acia hadica sa nachádza mimo urèeného rozmedzia od 65 do 100 cm nad zemou (viï str. 39). koncová èas vypúš acej hadice je ponorená vo vode (viï str. 39). odpad v stene nie je vybavený zavzdušòovacím otvorom. Keï ani po uvedených kontrolách nedôjde k odstráneniu problému, uzatvorte prívod vody, vypnite práèku a privolajte servisnú službu. V prípade, že sa byt nachádza na jednom z najvyšších poschodí, je možné, že dochádza k sifónovému efektu, následkom èoho práèka nepretržite napúš a a vypúš a vodu. Na odstránenie uvedeného efektu sú v predaji bežne dostupné špeciálne protisifónové ventily. Odèerpanie vody netvorí súèas nastaveného programu: u niektorých programov je potrebné jeho manuálne uvedenie do èinnosti (viï str. 42). Bola aktivovaná volite¾ná funkcia Jednoduché žehlenie: dokonèenie pracieho cyklu je možné po stlaèení tlaèidla ŠTART/VYNULOVANIE (viï str. 43). Vypúš acia hadica je príliš ohnutá (viï str. 39). Odpadové potrubie je upchaté. Poèas inštalácie nebol bubon odistený predpísaným spôsobom (viï str. 38). Práèka nie je vyrovnaná do vodorovnej polohy (viï str. 38). Práèka je zatlaèená medzi nábytkom a stenou (viï str. 38). Prívodná hadica nie je správne pripojená (viï str. 38). Dávkovaè pracích prostriedkov je upchatý (spôsob jeho vyèistenia viï str. 46). Vypúš acia hadica nie je upevnená predpísaným spôsobom (viï str. 39). Vypnite zariadenie a vytiahnite zástrèku zo zásuvky, vyckajte 1 minútu a opätovne ho zapnite. Ak porucha pretrváva, obrátte sa na Servisnú sluzbu. Použitý prací prostriedok nie je vhodný pre použitie v automatickej práèke (musí obsahova oznaèenie na pranie v práèke, na pranie v rukách alebo v práèke alebo podobné oznaèenie). Bolo ho použité nadmerné množstvo. Inštalácia Popis Pracie programy Pracie prostriedky Opatrenia Údržba Poruchy Servisná služba 47

48 Servisná služba SK Pred privolaním servisnej služby: Skontrolujte, èi nie ste schopní poruchu odstráni sami (viï str. 47); Opätovne uveïte do chodu prací program, s cie¾om overi, èi bola porucha odstránená; V opaènom prípade sa obrá te na autorizované centrum servisnej služby, na telefónnom èísle uvedenom na záruènom liste.! Nikdy sa neobracajte so žiados ou o pomoc na technikov, ktorí nie sú na vykonávanie tejto èinnosti oprávnení. Pri hlásení poruchy uveïte: druh poruchy; model práèky (Mod.); výrobné èíslo (S/N). tieto informácie sú uvedené na typovom štítku, nachádzajúcom sa na zadnej strane práèky. Servisná služba 48

49 INSTRUCÞIUNI DE FOLOSIRE MAªINÃ DE SPÃLAT RUFE RO Românã WITE 107 Sumar Instalare, Scoaterea din ambalaj ºi nivelarea, 50 Legãturi hidraulice ºi electrice, Primul ciclu de spãlare, 51 Date tehnice, 51 Descrierea maºinii de spãlat, Panoul de control, 52 Cum se deschide ºi închide coºul, 52 Display-ul, 53 Program MEMO, 53 Pornire ºi Programe, 54 Pe scurt: pornirea unui program, 54 Tabel de programe, 54 Personalizãri, 55 Reglarea centrifugei, 55 Reglarea delay timerului, 55 Reglarea temperaturii, 55 Funcþii, 55 Detergenþi ºi rufe albe, 56 Sertarul detergenþilor, 56 Ciclu de albire, 56 Prepararea rufelor, 56 Rufe deosebite, 56 Precauþii ºi sfaturi, 57 Protecþie generalã, 57 Aruncarea reziduurilor, 57 Protecþia ºi respectarea mediului înconjurãtor, 57 Întreþinere ºi îngrijire, 58 Oprirea apei ºi a curentului electric, 58 Curãþarea maºinii de spãlat, 58 Curãþarea sertarului pentru detergenþi, 58 Îngrijirea hubloului ºi a coºului, 58 Curãþarea pompei, 58 Controlarea tubului de alimentare cu apã, 58 Curãþarea sertarului de detergenþi, 58 Anomalii ºi remedii, 59 Asistenþã, 60 Înainte de a lua legãtura cu Asistenþa, 60 RO 49

50 Instalare RO! Este important sã se pãstreze acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, de cesiune sau de schimbare a locuinþei, acesta trebuie sã rãmânã împreunã cu maºina de spãlat pentru a informa noul proprietar cu privire la funcþionare ºi la respectivele avertismente.! Citiþi cu atenþie instrucþiunile: veþi gãsi informaþii importante cu privire la instalare, la folosire ºi la siguranþã. Scoaterea din ambalaj ºi nivelarea Scoaterea din ambalaj 1. Scoaterea din ambalaj a maºinii de spãlat. 2. Controlaþi ca maºina de spãlat sã nu fi fost deterioratã în timpul transportului. Dacã este deterioratã nu o conectaþi ºi luaþi legãtura cu cine v-a vândut-o. 3. Scoateþi cele patru ºuruburi de protecþie pentru transport ºi cauciucul cu respectivul distanþator, situate în partea posterioarã (vezi figura). 4. Închideþi orificiile cu dopurile din plastic aflat în dotare. 5. Pãstraþi toate piesele: pentru cazul în care maºina de spãlat va trebui sã fie transportatã, piesele vor trebui montante din nou. Atenþie. Dacã doriþi sã refolosiþi ºuruburile, amintiþi-vã cã cele scurte se vor monta în partea de sus.! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii Nivelare 1. Instalaþi maºina de spãlat pe un paviment plan ºi rigid, fãrã a o sprijini de ziduri, mobilã sau altceva. 2. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã, compensaþi neregularitãþile deºurubând sau înºurubând picioruºele anterioare (vezi figura); unghiul de înclinare, mãsurat pe planul de lucru, nu trebuie sã depãºeascã 2. O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evitã vibraþii, zgomote ºi deplasãri pe timpul funcþionãrii. În cazul mochetelor sau a unui covor, reglaþi picioruºele astfel încât sã menþineþi sub maºina de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare. Amplasare, deplasare Daca masina dvs. de spalat este dotata cu un carucior special cu roti retractabile, atunci deplasarea ei se realizeaza foarte usor. Pentru a coborî caruciorul si a o deplasa, trageti de maneta neagra situata jos, în partea stânga, chiar sub picior. Dupa ce ati mutat-o, ridicati-i rotile, pentru a o aduce în pozitia initiala. Astfel, ea este asezata solid. (a se vedea figura; numai pe anumite modele). Legãturi hidraulice ºi electrice Conectarea tubului de alimentare cu apã A 1. Introduceþi garnitura A în extremitatea tubului de alimentare ºi înºurubaþi-l la un robinet de apã rece cu gura filetatã de ¾ gaz (vezi figura). Înainte de conectare, lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi. 2. Conectaþi tubul de alimentare la maºina de spãlat, înºurubându-l la respectiva prizã de apã, în partea posterioarã, sus în dreapta (vezi figura). 3. Fiþi atenþi ca tubul sã nu fie nici curbat nici îndoit.! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului Date tehnice (vezi pagina alãturatã).! Dacã lungimea tubului de alimentare nu este suficientã, adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat. 50

51 Conectarea tubului de evacuare cm Conectaþi tubul de evacuare, fãrã a-l îndoi, la o conductã de evacuare sau la o gurã de evacuare în zid, situate între 65 ºi 100 cm de pãmânt; sau sprijiniþi-l pe marginea unei chiuvete sau a unei cãzi, legând ghidul aflat în dotare, de robinet (vezi figura). Extremitatea liberã a tubului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apã.! Nu este recomandabilã folosirea tuburilor de prelungire; dacã este indispensabil, tubul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu tubul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm. Legãtura electricã Înainte de a introduce fiºa în priza de curent, asiguraþi-vã ca: priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor de lege; priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere a maºinii, indicatã în tabelul cu Date tehnice (vezi alãturi);! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple.! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat.! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicieni autorizaþi. Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã. Primul ciclu de spãlare Dupã instalare, înainte de folosire, efectuaþi un ciclu de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe, selectând programul la 90 C fãrã prespãlare. Date tehnice Model WITE 107 Dimensiuni Capacitate Legãturi electrice Legãturi hidrice lãrgime 40 cm înãlþime 85 cm profunzime 60 cm de la 1 la 5 kg tensiune 220/230 Volþi 50 Hz putere maximã absorbitã 1850 W presiune maximã 1 MPa (10 bari) presiune minimã 0,05 MPa (0,5 bari) capacitatea cuvei 42 litri RO Instalare Descriere Programe Detergenþi Precauþii Întreþinere tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul cu Date tehnice (vezi alãturi); priza sã fie compatibilã cu fiºa maºinii de spãlat. În caz contrar înlocuiþi priza sau fiºa.! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã, nici chiar în cazul în care spaþiul este adãpostit, deoarece este foarte periculoasã expunerea maºinii la ploi ºi furtuni.! Dupã instalarea maºinii de spãlat, priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã. Viteza de centrifugare Programe de control pe baza normei IEC456 Zgomot (db(a) re 1 pw) pânã la 1000 de rotaþii pe minut programul 2 temperatura 60 C; efectuatã cu 5 kg de rufe. Acest aparat este conform cu urmãtoarele Directive Comunitare: - 73/23/CEE din data de 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi modificãri succesive - 89/336/CEE din data de 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi modificãri succesive Spãlare: 66 Centrifugare: 77 Anomalii Asistenþã 51

52 Descrierea maºinii de spãlat RO Panoul de control Butonul START/RESET Taste FUNCÞIONARE Butonul PORNIRE/ OPRIRE Butonul CENTRIFUGÃ Display-ul Selectorul Butonul DELAY TIMER Butonul TEMPERATURÃ Sertarul detergenþilor pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (vezi pag. 56). Butonul CENTRIFUGÃ pentru reglarea vitezei de centrifugare pânã la excluderea acesteia (vezi pag. 55). Buton DELAY TIMER pentru a întârzia pornirea programului selectat cu maxim 24 de ore (vezi pag. 55). Butonul TEMPERATURÃ pentru modificarea temperaturii de spãlare (vezi pag. 55). Cum se deschide ºi închide coºul Fig. 1 Fig. 2 Display-ul pentru programarea maºinii de spãlat ºi efectuarea avansãrii ciclurilor de spãlare (vezi pagina alãturatã). Taste FUNCÞIONARE: pentru a selecta funcþiile disponibile. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins. Butonul START/RESET pentru pornirea programelor sau anularea a ceea a fost selectat greºit. Butonul PORNIRE/OPRIRE pentru pornirea ºi stingerea maºinii de spãlat. Selectorul pentru alegerea programelor. Pe durata programului selectorul rãmâne ferm. A) Deschiderea capacului superior (Fig. 1): Ridicaþi capacul extern ºi deschideþi-l complet. B) Deschiderea coºului (soft opening): Apãsaþi cu un deget pe butonul din figura 2: coºul se va deschide lent. C) Introducerea rufelor (Fig. 3) Fig. 3 Fig. 4 D) Închiderea (Fig. 4): - închideþi coºul apropiind mai întâi uºa anterioarã iar apoi pe cea posterioarã; - asiguraþi-vã cã ºi cârligele uºii anterioare sunt montate în partea de sus ºi se îmbinã perfect cu locaºul de pe uºa posterioarã; - dupã ce aþi auzit zgomotul de prindere, apãsaþi uºor în jos cele douã uºi (fiþi atenþi sã nu se desprindã una de cealaltã); - închideþi capacul exterior. 52

Praèka plnìná vrchem Návod k instalaci a použití

Praèka plnìná vrchem Návod k instalaci a použití Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ âåðõíåé çàãðóçêîé Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ Rus Praèka plnìná vrchem Návod k instalaci a použití Cz Felûltõltõs mosógép Beüzemelési és használati utasítás Hu WT100 Êðàòêèé

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVTXF 149 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVTXF 149 Összefoglalás Üzembehelyezés, 38-39 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 38 Víz és elektromos csatlakozás, 38-39 Elsõ mosási ciklus, 39 Mûszaki adatok, 39 Mosógép

Részletesebben

WES 9 X. Washing machine Instructions for installation and use. Használati útmutató. Rady na lepšie pranie Praèka Návod k instalaci a použití

WES 9 X. Washing machine Instructions for installation and use. Használati útmutató. Rady na lepšie pranie Praèka Návod k instalaci a použití WES 9 X Còèðàëüíàÿ ìàøèíà Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè Washing machine Instructions for installation and use Mosógép Használati útmutató Práèka Rady na lepšie pranie Praèka Návod k instalaci

Részletesebben

Praèka plnìná vrchem Návod k instalaci a použití

Praèka plnìná vrchem Návod k instalaci a použití Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñ âåðõíåé çàãðóçêîé Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ CSI Praèka plnìná vrchem Návod k instalaci a použití CZ Felsõ betöltésû mosógép Beüzemelési és használati utasítás Hu WT52

Részletesebben

Washing machine Instructions for installation and use

Washing machine Instructions for installation and use M M ARGHERITA Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëúçîâàíèþ Washing machine Instructions for installation and use Praèka Návod k instalaci a použití Mosógép Használati útmutató CIS GB Ñòèðàëüíàÿ

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSD 51251 MOSÓGÉP

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSD 51251 MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWSD 51251 Összefoglalás Üzembe helyezés, 50-51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok A mosógép leírása

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT FMD 823MB EU.C http://hu.yourpdfguides.com/dref/5776919

Az Ön kézikönyve HOTPOINT FMD 823MB EU.C http://hu.yourpdfguides.com/dref/5776919 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HOTPOINT FMD 823MB EU.C. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVF 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVF 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVF 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 26-27 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 26 Víz és elektromos csatlakozás, 26-27 Elsõ mosási ciklus, 27 Mûszaki adatok, 27 Mosógép

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT IWDN 71252X9 C TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT IWDN 71252X9 C TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT IWDN 71252X9 C TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy az INDESIT termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a minőségi anyagokból készült, modern

Részletesebben

Használati útmutató. Tartalom LFZ 3384 MOSOGATÓGÉP

Használati útmutató. Tartalom LFZ 3384 MOSOGATÓGÉP Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Magyar, 1 Ðóññêèé, 13 Tartalom Üzembe helyezés, 2-3 Elhelyezés és vízszintezés Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás Tanácsok az elsõ mosáshoz Mûszaki adatok Készülékleírás,

Részletesebben

Használati utasítás. Összefoglalás IWC 7105 MOSÓGÉP

Használati utasítás. Összefoglalás IWC 7105 MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWC 7105 Összefoglalás Üzembe helyezés, 26 27 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Elsõ mosási ciklus Mûszaki adatok A mosógép leírása és

Részletesebben

Beépítési és használati utasítás

Beépítési és használati utasítás Beépítési és használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AQUALTIS AQSF 291 U Összefoglalás Üzembe helyezés, 50 51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Mûszaki adatok A készülék leírása,

Részletesebben

Használati utasítás. Összefoglalás IWE 6105 MOSÓGÉP

Használati utasítás. Összefoglalás IWE 6105 MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWE 6105 Összefoglalás Üzembe helyezés, 26 27 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Elsõ mosási ciklus Mûszaki adatok A mosógép leírása, 28-29

Részletesebben

WITL 100. Mosógép Beszerelés és használat. Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat.

WITL 100. Mosógép Beszerelés és használat. Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat. WITL 100 Mosógép Beszerelés és használat Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat. WITL 100 Tartalomjegyzék Üzembehelyezés...5 A készülék leírása...7 Indítás

Részletesebben

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWE 5105 MOSÓGÉP

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWE 5105 MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWE 5105 Összefoglalás Üzembe helyezés, 14 15 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Elsõ mosási ciklus Mûszaki adatok A mosógép leírása, 16-17

Részletesebben

Használati utasítás GRX ELECTRO OUTLET. Összefoglalás IWSD 51051 MOSÓGÉP

Használati utasítás GRX ELECTRO OUTLET. Összefoglalás IWSD 51051 MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWSD 51051 Összefoglalás Üzembe helyezés, 50-51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok A mosógép leírása

Részletesebben

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSC MOSÓGÉP

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSC MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWSC 51051 Összefoglalás Üzembe helyezés, 50-51 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok Karbantartás és ápolás,

Részletesebben

Használati utasítás. Összefoglalás IWTE 51051 MOSÓGÉP

Használati utasítás. Összefoglalás IWTE 51051 MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWTE 51051 Összefoglalás Üzembe helyezés, 2 3 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok Karbantartás és ápolás,

Részletesebben

Használati utasítás GRX ELECTRO OUTLET. Összefoglalás WMD 823 MOSÓGÉP

Használati utasítás GRX ELECTRO OUTLET. Összefoglalás WMD 823 MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar WMD 823 Összefoglalás Üzembe helyezés, 26 27 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok A mosógép leírása, 28-29

Részletesebben

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWC MOSÓGÉP

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWC MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWC 61281 Összefoglalás Üzembe helyezés, 74-75 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok Karbantartás és ápolás,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez. Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez. Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com FONTOS TUDNIVALÓK A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük,

Részletesebben

Használati utasítás. Összefoglalás IWSB MOSÓGÉP

Használati utasítás. Összefoglalás IWSB MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWSB 61051 Összefoglalás Üzembe helyezés, 2-3 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok Karbantartás és ápolás,

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás WMSF 622

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás WMSF 622 Használati utasítás MOSÓGÉP Összefoglalás Magyar,1 Üzembe helyezés, 2 3 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok Karbantartás és ápolás, 4 A víz

Részletesebben

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664

Az Ön kézikönyve INDESIT IWC 7125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021664 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT RDPD JD EU

Az Ön kézikönyve HOTPOINT RDPD JD EU Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HOTPOINT RDPD 96047 JD EU. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás WMSF 622

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás WMSF 622 Használati utasítás MOSÓGÉP Összefoglalás Magyar,1 Üzembe helyezés, 2 3 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok Karbantartás és ápolás, 4 A víz

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSE MOSÓGÉP

GRX OUTLET. Használati utasítás. Összefoglalás IWSE MOSÓGÉP Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar IWSE 51251 Összefoglalás Üzembe helyezés, 62 63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz- és elektromos csatlakozás Első mosási ciklus Műszaki adatok Karbantartás és ápolás,

Részletesebben

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí é é í á é é á é ő é ú ó ő é é í ő á é ő ő é ö á á ó í ú á á á é é á é é í é é é ő á á á é ö é é é á é é í é á á é á é á á í é é á á é á é ö é é é é é ü é á é é ö á á á é é é é ő é é á ú ű é á é ő é é ü

Részletesebben

Távirányító használati útmutató

Távirányító használati útmutató Távirányító használati útmutató MODEL RAR-5F1 Távirányító használati útmutató Oldalak: 1~8 A legjobb teljesítmény elérése és a problémamentes használat érdekében kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót!

Részletesebben

GSR 10,8-LI Professional

GSR 10,8-LI Professional Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany www.bosch-pt.com GSR 10,8-LI Professional 2 609 140 669 (2011.08) O / 146 UNI hu Eredeti használati utasítás ru Îðèãèíàëüíîå

Részletesebben

Termékismertető adatlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT XWE 81283 TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ

Termékismertető adatlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT XWE 81283 TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ Termékismertető adatlap Gyártó: Típus: XWE 81283 Előírt kapacitás a pamut kg-jában kifejezve Energia hatékonysági osztály: 8 kg A+++ Súlyozott éves energiafogyasztás: 193,0 kwh/év A tényleges energia fogyasztás

Részletesebben

Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HOTPOINT ARISTON Ariston A1600WD TÍPUSÚ MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPHEZ.

Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HOTPOINT ARISTON Ariston A1600WD TÍPUSÚ MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPHEZ. Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat Gyártó: Típus: Energia hatékonyság A-hatékonyabb, G kevésbé hatékony) Energia felhasználás, teljes működési ciklusonként (mosás, centrifugálás és szárítás)

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT IWDC 6105 TÍPUSÚ MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPHEZ

Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT IWDC 6105 TÍPUSÚ MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPHEZ Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat Gyártó: Típus: IWDC 6105 Energia hatékonyság A-hatékonyabb, G kevésbé hatékony) B Energia felhasználás, teljes működési ciklusonként 4,84 kwh (mosás,

Részletesebben

É Í É ő é Á Á É É Í É Á Á í í Á Á Í ú í í Í é é É ííé ö é Í é é Í ő é

É Í É ő é Á Á É É Í É Á Á í í Á Á Í ú í í Í é é É ííé ö é Í é é Í ő é ü í ú ő é é é ö ö í í ő í í é ő í é üí é ö ő é É Í É ő é Á Á É É Í É Á Á í í Á Á Í ú í í Í é é É ííé ö é Í é é Í ő é Ü Ó Ö Ő É É Í é Í ö é ő é í ű é ü ú é é í ü é é é í é é ö í é é Í Í É í é ő ő ő é í

Részletesebben

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ KJR-90 típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT RZ 1047 W EU

Az Ön kézikönyve HOTPOINT RZ 1047 W EU Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

ö é é é ö é é í ó á á í é üé é á á á é é á á á é é ő é é í é ő ü á é é é é ó á é ó á ú é á é ü á é é á ó á ü á á á ö é ü á á í é á é ó é ó á é ó é ó ó

ö é é é ö é é í ó á á í é üé é á á á é é á á á é é ő é é í é ő ü á é é é é ó á é ó á ú é á é ü á é é á ó á ü á á á ö é ü á á í é á é ó é ó á é ó é ó ó é ú á á ő é é ő ü ú é ó á á é ő ü ö á á á ó ó í é á ó ó ó ö á á í ö á í í á á ó á é ü é Ü á á á á á á á é ö ü ö í á ó é ö ü á ö á é é á á ö é í é é é ö é é ó ö á á á é é ö á á ö ö é ő é é ö é ő é é á á

Részletesebben

Tartalom. 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101

Tartalom. 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101 Tartalom 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101 Köszönjük, hogy termékünket választotta. Javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza át a használati utasítást, amely minden, a mosogatógép megfelelő

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

Mini mosógép

Mini mosógép Mini mosógép 10030788 10030789 10030790 Tisztelt vásárló, gratulálunk, hogy megvásárolta termékünket. Hogy elkerülje a technikai hibákat, kérjük, olvassa el figyelmesen és kövesse a következő használati

Részletesebben

Speed Queen termékek:

Speed Queen termékek: Speed Queen termékek: SX25 típusú Speed Queen professzionális ipari mosógép: Softmount SX25 jellemzők: A változtatható sebességtartomány és variálható forgásirány miatt mindenféle ruha neműhöz tökéletesen

Részletesebben

Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT IWDC 7105 TÍPUSÚ MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPHEZ

Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT IWDC 7105 TÍPUSÚ MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉPHEZ Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat Gyártó: Típus: IWDC 7105 Energia hatékonyság A-hatékonyabb, G kevésbé hatékony) B Energia felhasználás, teljes működési ciklusonként 5,67 kwh (mosás,

Részletesebben

í Á Á í ÉÉ Á í í

í Á Á í ÉÉ Á í í í Á Á í ÉÉ Á í í í í Ő í í í ú í í Á í í Á Á Ú ú Á Á Á É Á Á Ó Á ű í Á í í í í í í í í ú í í í í Ó Á í Ó É í í í Á Í í í í Á í í íí í í í í í í Ú í Á í í É Ö ÖÉ É Ö Ű íí í í Ü í í í í í í í Ü Í í í íű

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő ó ú á á ő é ó ó ó á é é á é ú á Ö á á ú ó é á é ó ö á ö é é é é é é é ő é ő ú á ö ö ű ő é é ó ö á á é é ő é ö é é ö ö ó É é ö á ú á í á é ó é ú Ö ö á á ú é é á é á é ú é é á ö á é ö é é ó á á á ó ö ú ő

Részletesebben

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö Ő É Ü Ű Á Ó É Í Á Á ű ó á á ö í á á á í á á ó ú ö á ü ü ü í á ó í ű á á á í á á ú á á ö ó á ö ű ö ő í á á ö ü ű ö ü á í ü ú ő ű ű ö í ü ö ú ű í á á ö ü á ó á ó ű ö ö ö í ü á í á ö á á á á á á ó ó ó ú ú

Részletesebben

Aquamatic 1000 TMET mosógép

Aquamatic 1000 TMET mosógép FIGYELEM! HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT! Aquamatic

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

á ü ö ó á ö ó üí á á ö ó á ó á ó Í ö í á ű ö ő á ű á á ó á á á á ű ő á á ó ő á á ű ö í őí ö üí á á ű á öí ó ó í á ö ö ö ö í ő í á Í ü ö ö ő á í ú ö üí

á ü ö ó á ö ó üí á á ö ó á ó á ó Í ö í á ű ö ő á ű á á ó á á á á ű ő á á ó ő á á ű ö í őí ö üí á á ű á öí ó ó í á ö ö ö ö í ő í á Í ü ö ö ő á í ú ö üí Ó á á ű ö ú ö ó ó á á á á ü á á ű ö ö ö á á ű í á á ű á ö ú á ú í ű ö ü ö ö ő ö ű í ű á ű ö ö á ó ö ő á ü ö á ü ö ö ő á á ó üí á ő ö ö á ű ő í Á ő ö ö ú ö ő á ó ó ü ö ö ő ó ó ü ö á á Í Í ü ö ü ö ü ö ő

Részletesebben

GRX ELECTRO OUTLET. Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HOTPOINT ARISTON AQUALTIS AQ8D 49U TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ

GRX ELECTRO OUTLET. Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HOTPOINT ARISTON AQUALTIS AQ8D 49U TÍPUSÚ MOSÓGÉPHEZ Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat Gyártó: Típus: AQ8D 49U Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A+ Energiafelhasználás ciklusonként: (normál 60ºC-os pamut

Részletesebben

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA! Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon A készülék

Részletesebben

Automata mosógép Használati utasítás

Automata mosógép Használati utasítás Automata mosógép Használati utasítás 1 HASZNÁLTAL ELŐTT Biztonsági utasítások - Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! - Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült! - Ha a kábel sérült,

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

Használati útmutató. Tartalomjegyzék MOSÓGÉP

Használati útmutató. Tartalomjegyzék MOSÓGÉP Használati útmutató MOSÓGÉP Magyar AVXXL109 Tartalomjegyzék Üzembehelyezés, 26-27 Kicsomagolás A szállításhoz használt rögzítések eltávolítása Vízszintezés Vízcsatlakozások Vízelvezetés és elektromos csatlakoztatások

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

ő ő ö ő ő ő ö í ú ó ő ő ö Ö í ö í ú ö ő ö ő ö ó ó ö ó ó ó Ö ö ő ő ő ö ö ö ő Ó ó ö í ö ö ö ö ő Ű ő ó ó Ő í ü ö í ü Ö ö ö ö ő Ö Ü í ú ő ö ő ő ö ö ü Ó Ö

ő ő ö ő ő ő ö í ú ó ő ő ö Ö í ö í ú ö ő ö ő ö ó ó ö ó ó ó Ö ö ő ő ő ö ö ö ő Ó ó ö í ö ö ö ö ő Ű ő ó ó Ő í ü ö í ü Ö ö ö ö ő Ö Ü í ú ő ö ő ő ö ö ü Ó Ö ö ö ő ö ő ö Á ö Á ó ö ő ő Ö ő Ö Ü Á Á ó ó É ú Á Á ö í ö ó ö Ü ő í ó í ó ö ó ő ó ö ö í ő ő ő ő ö ö ő ö ő í ü Ö ő ő Ö ő ő ő ő ö ő ő ő ö í ú ó ő ő ö Ö í ö í ú ö ő ö ő ö ó ó ö ó ó ó Ö ö ő ő ő ö ö ö ő Ó ó ö

Részletesebben

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V.

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. 1 I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. Egyéb biztonsági figyelmeztetések... 4 VI. Karbantartás... 5 VII. Hibaelhárítás...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

EWP 1074 TDW EWP 1274 TDW...

EWP 1074 TDW EWP 1274 TDW... EWP 1074 TDW EWP 1274 TDW...... HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI

Részletesebben

í é ó í ö ö ő é é é é é é í é é é é í ő é é é é é ó í é é é é é é é ö ö é é é é é é é é é ö é é ó é ú é í í í é ö í é í ö é ő ú í ö é ö ú é í ö ő ú é

í é ó í ö ö ő é é é é é é í é é é é í ő é é é é é ó í é é é é é é é ö ö é é é é é é é é é ö é é ó é ú é í í í é ö í é í ö é ő ú í ö é ö ú é í ö ő ú é Á ó Á Á é ó ö ű é ö é ö ő ő ő é ö é é é ó ű ó ű ö é é ő é ó ó ó é Ó ö é é ö í é ó é í é é é é ő é ó é ó é é ű é é é é é é é é É é é é ő ö ö ő é ö ű é é é é é é é é ö é é é ó é é é é Ü é é é é é é ő é é

Részletesebben

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

ü ö ő ü í ü ú íő ő ö ü ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ő ö ő ö ö ö ü ő ü ü ö ő í í ő ü ü ő ő ű í ú ú ö Ö ő ü í ü ő ü ö í ő ő Á ú í ő ö ö í ő ő ő ö í ő ö É ö í ő ú ő

ü ö ő ü í ü ú íő ő ö ü ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ő ö ő ö ö ö ü ő ü ü ö ő í í ő ü ü ő ő ű í ú ú ö Ö ő ü í ü ő ü ö í ő ő Á ú í ő ö ö í ő ő ő ö í ő ö É ö í ő ú ő Á ö É ö Á É ű É ö í ü ü ő ö ő Á ú í ö ö í ő ő ü ö ő ü í ü ú íő ő ö ü ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ő ö ő ö ö ö ü ő ü ü ö ő í í ő ü ü ő ő ű í ú ú ö Ö ő ü í ü ő ü ö í ő ő Á ú í ő ö ö í ő ő ő ö í ő ö É ö í ő ú ő ő ü

Részletesebben

ö É Á É É Ú Ö É Á

ö É Á É É Ú Ö É Á É É Á ö ó ó ó ó ö í ó ö ó í ű ö ó Á Á ó í í ö É Á É É Ú Ö É Á Á Á Á Á í ó Á Á É ő Ö ő ö ő ő ő ő őí ő ö ö Á Ó Ö Ö Ő É ÁÍ Á Ö Á Á Ö ő ö Á ú Á ó Í É í í Ő Í Á Ü ő í Ü ő ö ő ö Ü É Ö Ó É Á Á É Á ü ö ö ü ő ö

Részletesebben

ó ü í ó ü Í é é ó ó ő ó ü ö ő ú ő ö ö é é ó ö ö ó ó ö Í é é ö é ó ó ó ö é Í ó ó é ű é ó ő é é Í é ű é ó ö é ő é ó í ő é é é é ű é é é é é ó ő é ő é ó

ó ü í ó ü Í é é ó ó ő ó ü ö ő ú ő ö ö é é ó ö ö ó ó ö Í é é ö é ó ó ó ö é Í ó ó é ű é ó ő é é Í é ű é ó ö é ő é ó í ő é é é é ű é é é é é ó ő é ő é ó É é ö é ő ő é ó ő é ű é é ó é ú Ö é é é Í ó ó é Íő ó ü é ő ú é ó ú ó ó ö ö é ú ö í é í ó é é é ö ö ü ő é é í ő ő ó ó ó ó ó ó ó ó ő Í ó ő é ó ö ü ő ó é é é é é é ú ó ő ö é é é é í ú é é ü é í é í ó é é

Részletesebben

á ö á Ö á á ő ü á á ö á ó ő ő ö á ö á á á ö á ö á ő í á ű ő ü á ö á ő á á á á ó ó Ó ö ö á ő á ő ö á á ö á ő á ő ö á á á á á á ű ő ö á áá ü ő á Ó á í ü

á ö á Ö á á ő ü á á ö á ó ő ő ö á ö á á á ö á ö á ő í á ű ő ü á ö á ő á á á á ó ó Ó ö ö á ő á ő ö á á ö á ő á ő ö á á á á á á ű ő ö á áá ü ő á Ó á í ü á á á ő ő ö ö á á á ő á ű á á á í É á ő á á á á á á ü á á á á ó ó ó ö á á á ö á ő á ő ö á á á ű á á ö ő ő á á á á ö á ő á ő ö á á á ő ü á á á ű ő ö ö á á á ő á á ü á á á á ö ő á Ö á á ő á Ö á ő ó á ő á

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

ö á á á í á áá í ü í á á öá ü á í á á á ö ü áí á ó í á í ő í ü á ö ú á á á ö ó ó á í á á í á ü á ö ó ö ő í á ü í á ü á ó í ó á ü í ű á á á á á á áá á

ö á á á í á áá í ü í á á öá ü á í á á á ö ü áí á ó í á í ő í ü á ö ú á á á ö ó ó á í á á í á ü á ö ó ö ő í á ü í á ü á ó í ó á ü í ű á á á á á á áá á ö á ó á ö Ö á á ő ü ö á ó ó ó ó üá á á á ö ö á á í á á ö í á Á á ö á ö ü ő ó ö ö ó ü ó á ü ü á á á á ó á ü á á á á á ó á ó óá ü áí á ü á ö ü ő á á í á í á ö ü á á ö ü á ü ö ö ú á ö á á ö ö á ú ö ü ü á

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

í í ü

í í ü í í ü ü űú í Á Ú ö Ó Ő ű ö ö í í í Á ű í ü ő í ő íú íá ü í ö í ú ő ö ő Ó ü í í í ű í É ő ö ü ő ö ő í ű ü ő ű í ú ö ü ú ő ú ö ő ű ö í ő ü ö ő ö ő í í ö ö ű ő ü ü ö ő ü ő ö ő ö ő í í ü ü í ü ö ö ú í ő ö

Részletesebben

ő ü ü í Á í ü ő í í í ű í í ű í í ű í ú í í ű í ű ű í í

ő ü ü í Á í ü ő í í í ű í í ű í í ű í ú í í ű í ű ű í í Á íí ű ő ü ő í ü Íő ő í í ő ő í ő ő ü É ő ííí ő ő ü ő ő ő ő ő ú ű í ő í Á Á ő ü ü ő ű ő í ő ü ű í ű í ü í í ü Í ő ü ü í Á í ü ő í í í ű í í ű í í ű í ú í í ű í ű ű í í ű ü ú Ó í Á í í Á Á í ű ü í í ű ü

Részletesebben

ö á á ö á ü á í á ö ü í ö ö ő ö á á ó ö á á á í ó á á á ő ő ú ú á á ó ó ó ő ö ü ö ö ü ö Ö á ő á á Ö á Í á ó á ő ü á ö á á ü ö ö á ö á á ö ó ü ú ő á í

ö á á ö á ü á í á ö ü í ö ö ő ö á á ó ö á á á í ó á á á ő ő ú ú á á ó ó ó ő ö ü ö ö ü ö Ö á ő á á Ö á Í á ó á ő ü á ö á á ü ö ö á ö á á ö ó ü ú ő á í ö á ő ü ó ü ö á á ó ö Ö á á ő ü á ö á ó ó ó ö á í ö á ó ő ó ö á ü í á í á á á ó ó ó á á á ó ó ő ő ö ő ő á ó Á á ü ö á á ö á ü ó á ü ő á á á ő ő á á á ö Ö á Í á Ö á ö á á Í ü á ű á í á á ó ö ő á á í ó ö

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Ó Ó Í ő Ó Í ő Ó ő Ó ő Í Ó ő ő ő

Ó Ó Í ő Ó Í ő Ó ő Ó ő Í Ó ő ő ő Ó Ó Ó Ó ő Í ő ő ő Á Ó ő É Ü Á Ó Ó Í Ő Ó ú Ó Ó Í ő Ó Í ő Ó ő Ó ő Í Ó ő ő ő Í Ó ő Í É Íő ő ő ő Ó ő ö ő ö Ó Ó Í ő ő ö Ő Ó ő ő ö ö Í Í Ó Í ÖÍ Ö ő Ó Ó ő ö Ó ő Ó ő Ó Ó Á Ó ő Ó ő ő Ó ő ő Í ő Í ő ö É ö Ó Ó Ó ő

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

á á ő ö á ő á ő ő őí á á á ő ö í í á ó ő í ó ó ö á á á á ó ö ö í á ő ö á ó í ő á á ű í á á ó á á í ó ó ö ü ö í ő ű í á ő á á á á á ó ö ö á á á ő ö ő ő

á á ő ö á ő á ő ő őí á á á ő ö í í á ó ő í ó ó ö á á á á ó ö ö í á ő ö á ó í ő á á ű í á á ó á á í ó ó ö ü ö í ő ű í á ő á á á á á ó ö ö á á á ő ö ő ő ö ő á ő É ő É Á ő ö ú á ó á á á á á ő á ő Á Ú í ő á á ó á á ú á ó á á á ü ő ő á á ü ő ő ö ö í ő ő á ő ő ö í ő á ő ö ő ő ő ö á á ö á ü ő ö ú ö ő á á ú ú í á á á á á á á ő á ő ő áí á á ő á á ú ő á ő ö á

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ FM magasfali fan-coilhoz

KEZELÉSI UTASÍTÁS. VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ FM magasfali fan-coilhoz KEZELÉSI UTASÍTÁS VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ FM magasfali fan-coilhoz Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! GL_OM_WP_vezetékes_20140310

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM Biztonsági előírások Mielőtt használná a terméket, olvassa el alaposan ezen kézikönyv utasításait. Miután elolvasta, a felhasználói kézikönyvet tartsa könnyen elérhető és biztonságos helyen. Ha a termék

Részletesebben

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató Aartech Easy Lock típusú kódkilincs ismertető A kódkilincs 35 80 mm vastagságú ajtókhoz alkalmazható, ahol az 5. ábrán B-vel jelölt távolság legalább 21 mm. Kisebb távolság esetén (legfeljebb 14 mm-ig),

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás 1. lépés Távolítsa el az összes védő elemet. 2. lépés Lassan csukja le a lapolvasó egységet. Figyelem!; a személyi sérülések elkerülése érdekében pontosan az ábrán bemutatott módon végezze

Részletesebben

é ó é é é ő é é é é é ö í ó ó é í é é é é é é ö é í é é é í é ú é é é é é é ö é í í ó őí ü ü é é ó é ó é ü é é ó ő é é í é í ó í é ő ő ő ü ő é ó é í é

é ó é é é ő é é é é é ö í ó ó é í é é é é é é ö é í é é é í é ú é é é é é é ö é í í ó őí ü ü é é ó é ó é ü é é ó ő é é í é í ó í é ő ő ő ü ő é ó é í é ó ü É Í É Á ú Ü Ü é ó é ö ú óé ü é í é éü Á í é ű é í óé é ú ó ü ó é í é é ú ö é é í í ú ő é í ű ó ó é é í é é é í é ű é í é é é é ü ö ú ó ű é é ó é ö ö ő í őí é é ö ó é í é É é őí é í é ű ő é é í óé ű

Részletesebben

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ DIALOG időkapcsoló PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ FUNKCIÓK I. Az időkapcsoló beállítása (a kék gombok): TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu

Részletesebben

Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T

Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T Mosógép WMD 25105 TS WMD 25105 T WMD 25085 T 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DA8E MOSÓ-CSAVARÓGÉP

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DA8E MOSÓ-CSAVARÓGÉP Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika KEZELÉSI ÚTMUTATÓ DANUBE INTERNATIONAL DA8E MOSÓ-CSAVARÓGÉP GYÁRI SZÁM: Levélcím: 2220 Vecsés Bulcsú u. 13. E-mail: info@danubehungaria.hu

Részletesebben

ö á é á á á á ö é ő á é é í é ü é í á é ő é í ő á á á á ö é é í á á á á á é ő á á é é ő é á é é ő é é á ő á á í é é é ö ö ö ö é é á í ö í é é éé ö á á á ö á á á é ú é é ö ü ő á é é ű ö é Ó Á Ó é é é É

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

Útmutató: Olvassa el a használati utasítást! Kicsomagolás:

Útmutató: Olvassa el a használati utasítást! Kicsomagolás: Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit hozza létre a vízben. Ezek az apró buborékok

Részletesebben

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez

S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez S868C3E-1 típusú vezérlő napkollektoros házi melegvízellátó rendszerekhez Használati utasítás Megjegyzés: Mivel termékünk folyamatos fejlesztés alatt van, a használati utasítás képei eltérhetnek az Ön

Részletesebben

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV FORGALMAZÓ: GEMSYS EUROPE Kft. www.gemsys.hu BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A készülék egyszemélyi használatra készült Működési folyamat közben ne végezzen egyéb

Részletesebben