Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület december 17-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére"

Átírás

1 Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt értesítettük. Jánoshalma Város Képviselı-testülete jelenleg nem készítteti el Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárását és annak dokumentálását, forráshiány miatt. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.. 298/2009.(X.15.)Kt.sz. Honvédséghez kötıdı civil szervezetek átköltözése a Városi Diákotthon épületébe Jánoshalma Város Képviselı-testülete engedélyezi a következı társadalmi szervezeteknek, hogy amennyiben a DAOP pályázat sikeres lesz és az épület átalakításra kerül, a Jánoshalma Dózsa György 79. sz. alatti ingatlanból ideiglenesen átköltözzenek a Jánoshalma Molnár János u. 3-5 sz. Városi Diákotthon épületébe. A Képviselı-testület a szervezetek számára a Dózsa György 79. sz. alatti épületben gyakorolthoz hasonló mőködési feltételeket biztosítja. 1. Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület - (Karsai Péter elnök) 2. Honvédség és Társadalom Baráti Kör (Györgypál Csaba nyá. alezredes elnök) 3. Bem József Honvéd Nyugállományúak Egyesülete (Györgypál Csaba nyá. alezredes elnök) 4. Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományırzı Klubja (Molnár Máté nyá.ırnagy elnök) A honvédségi érdekeltségő civil szervezetek a következı helyiségeket használhatják: A földszinten eddig stúdió és számítástechnikai terem céljára használt helyiségek irodahelyiségek lennének, ezeket nem kell egy teremmé alakítani földszinten eddig cipıszobaként használt helyiség számítástechnika terem céljára jelenlegi tanári szoba átadása klubszoba céljára a harmadik emeleti tanulószoba a múzeum számára raktározni kívánt tárgyaknak: padlás, pince biztosítása Az átköltözés akkor kezdhetı meg, ha a DAOP pályázat elnyerése biztossá válik és az egyesületek vezetıi írásban nyilatkoznak, hogy egyéb kéréssel (átalakítási, szállítási költség stb.) az önkormányzathoz nem fordulnak. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, a döntésrıl az egyesületeket értesítse.

2 A szervezetek a határozatot látszólag elfogadták, szerzıdést elıször aláírták, átköltöztek majd aláírásukat visszavonták és kérelemmel éltek a Képviselı-testület felé. 299/2009.(X.15.)Kt.sz. Honvédséghez kötıdı civil szervezetek átköltözése a Városi Diákotthon épületébe A képviselı-testület a honvédséghez kötıdı civil szervezetek számára a Városi Diákotthonba történı átköltözéssel kapcsolatos anyagköltségekre (épület átalakítás, elektromos hálózat kiépítés, számítógépes hálózat kiépítés stb.) ,- Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít a helyet adó intézmény, a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium számára. Az átköltözı egyesületeknek a következıket kell vállalni: a Ft összegen felüli anyagköltség, a számítógépes hálózat átalakítási munka szakszerő elvégeztetése. Az átköltözéssel kapcsolatos rezsi költség megosztási javaslatok kerüljenek a következı Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsági ülésre. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, a döntésrıl az egyesületeket értesítse. A szervezetek átköltözésével kapcsolatos munkák elvégzésre kerültek, a jóváhagyott összeg elegendı volt a feladatra. A várható rezsi költségeket a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság megkapta és megtárgyalta. 369/2009.(XI.12.)Kt.sz. Megállapodás Városi Diákotthon helyiségeinek ideiglenes használatáról Jánoshalma Város Képviselı-testülete hivatkozva a július 15.-én tartott megbeszélésre, a Honvédséghez kötıdı civil szervezetek levelét tárgytalannak tartva döntött arról, hogy juttassák vissza a Városi Diákotthon helyiségeinek ideiglenes használatáról szóló megállapodás eredeti példányait. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: azonnal

3 A Honvédséghez kötıdı civil szervezetek a Városi Diákotthon helyiségeinek ideiglenes használatáról szóló megállapodás eredeti példányait visszajuttatták, az épületbe beköltöztek, de a szerzıdést nem írták alá. Alpolgármester Úr a szervezetek képviselıit meghívta, tárgyalt a megállapodás módosításáról és kérte annak aláírását, de az aláírást megtagadták, mivel ragaszkodtak ahhoz, hogy a korábban használt épületbe biztosan visszaköltözhessenek. Idıközben a Városi Diákotthonban a HKKE által meghirdetett tanfolyam folyamatosan mőködik a megállapodás aláírása nélkül. Az ügyben további testületi döntés válhat szükségessé. 302/2009.(X.15.)Kt.sz. Pályázat benyújtása az Óvoda Batthyány utcai épületének infrastrukturális fejlesztésére Jánoshalma Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a DAOP /B Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendı LHH kistérségekben elnevezéső pályázatra, a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai épületének infrastrukturális fejlesztésére. A szükséges ,- Ft önerıt a évi költségvetésben a Batthyány utcai óvoda felújítására tervezett ,- Ft-ból és ,- Ft-ot a kötvény forrás terhére biztosítja. A Képviselı- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: november 20. A pályázat benyújtásra került. 308/2009.(X.15.)Kt.sz. OTP Bank Nyrt évi számlavezetési ajánlata Jánoshalma város Képviselı-testülete a kapott ajánlatok tükrében jelenleg nem kíván bankot váltani, tehát nem mondja fel az OTP Bank Nyrt-vel érvényben lévı Bankszámlaszerzıdést. A Képviselı-testület elfogadja az OTP Bank Nyrt évi számlavezetésre adott I.sz. ajánlatát és felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek megfelelıen kezdeményezze és aláírja a Bankszámla-szerzıdés tıl való módosítását.

4 A bankszámlaszerzıdés az új feltételekkel november 6-án aláírásra került. 311/2009.(X.15.)Kt.sz. 26/1. hrsz. alatti építmények bontása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a 26/1 hrsz-ú telken lévı építmények bontási munkáinak elvégzésére Palkó László vállalkozóval köt megállapodást a befolyt ,- Ft összegő közterület használati díj mértékéig. A Képviselı-testület a bontás után megüresedı telek használati díját az 10/1992(IV.15.) Ör. alapján 360 Ft/m 2 /hó egységárban határozza meg. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges. A bontási engedély december 18-án jogerıs lesz, utána írható alá a szerzıdés a bontás elvégzésérıl és kezdıdhet meg a bontás. 315/2009.(X.15.)Kt.sz. Bogdán Lajos közvilágítási lámpatest felszerelési kérelme A Képviselı-testület nem helyeztet el lámpatestet a Bem József u szám elıtti közterületen meglévı oszlopra. A fény terjedését akadályozó fák kerüljenek kivágásra szükség szerint. A munkát a Városgazda Kft. végezze el. A kitermelt faanyagot kapja meg az a ház tulajdonos, aki elıtt a fákat kivágják. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.. A fák kivásásra kerültek, azokat a ház tulajdonosa megkapta.

5 316/2009.(X.15.)Kt.sz. Szemétszállítási rendeletben biztosított kedvezmények 2010 évre Jánoshalma Város Képviselı-testülete évi költségvetésében a szemétszállítási díjból a 16/2008. (VIII.15.) Ör. számú rendeletben biztosított kedvezmények fedezetére ,- Ft összegben fedezetet biztosít. A kedvezmények igénybevételi lehetıségérıl a lakosságot tájékoztatni kell. Jánoshalma Város Képviselı-testülete módosítja a 16/2008. (VIII.15.) Ör. számú rendeletének 8.. (1) és (2) bekezdését az alábbiak szerint: (1) Az Önkormányzat Képviselı-testülete az ingatlan tulajdonosának vagy az ingatlan haszonélvezıjének, a 70 literes győjtıedény után fizetendı díjból 30% kedvezményt biztosít: a.) a 70 év feletti ingatlantulajdonosnak vagy haszonélvezınek, b.) a nagycsaládosok részére, akik 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevelnek. A kedvezmény csak abban az esetben érvényesíthetı, ha a kiskorú gyermekek eleget tesznek iskolalátogatási kötelezettségüknek. (2) A kedvezményt az ingatlantulajdonos valamint az a haszonélvezı veheti igénybe, aki abban az ingatlanban él, amelyre haszonélvezete vonatkozik. Amennyiben a lakos több ingatlantulajdonnal rendelkezik, akkor csak az általa lakott ingatlanra érvényesítheti a kedvezményt. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt a szemétszállítási rendelet módosításának tervezetét január 1-tıl kezdıdıen a határozatnak megfelelıen készítse el. Határidı: november 31. Dr. Benda Dénes címzetes fıjegyzı A Képviselı-testület által jóváhagyott kedvezmények a szemétszállítási rendeletben rögzítésre kerültek, a rendeletmódosítást a Képviselı-testület jelen ülésén tárgyalja. 325/2009.(X.15.)Kt.sz. Buszvárók felújítási munkái Jánoshalma Város Képviselı-testülete a fából készült buszvárók külsı, a hozzájuk tartozó hirdetıtáblák, valamint 4 darab üdvözlı tábla felújítási munkáira bruttó ,- Ft összeget biztosít. A munkák elvégzésével megbízza a Városgazda Kft-t. Fedezete: város és községgazdálkodási feladatokra a évi költségvetésben meghatározott összeg. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

6 A buszvárók felújítási munkáit a Városgazda Kft. munkatársai elvégezték. 327/2009.(X.15.)Kt.sz. Városgazda Kft. által elszállított homok felrakási díja Jánoshalma Város Képviselı-testülete elutasítja Oláh Ferenc Jánoshalma, Kalmár S. u. 3. sz. alatti lakos kérelmét, amelyben évekre visszamenıleg az önkormányzati tulajdonú homokbányából a Városgazda Kft. által elszállított homok rakodásának költségét kívánta megfizettetni a Polgármesteri Hivatallal. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a döntésrıl a kérelmezıt értesítse. Határidı: szeptember 30. A döntésrıl a Polgármester a kérelmezıt értesítette. A rakodási költséget a vállalkozó szabályos számázása esetén a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya kifizeti. 313/2009.(X.15.)Kt.sz. Laktanya területén szennyvíz elvezetésre szolgalmi jog bejegyzése Jánoshalma Város Képviselı-testülete a volt Bem József laktanya 4565/17 és a 4565/18 helyrajzi számú területeinek értékesítésével egyidejőleg szolgalmi jogot alapít a Bajai út mellett, a laktanya elıtt lévı társasház javára, amit a városi szennyvízhálózat kiépítését követıen töröltet. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidı: a határozatban megjelölt területek értékesítésével egyidejőleg.. Erre a területre igénylı nem jelentkezett, ezért nem vált szükségessé a bejegyzés. 334/2009.(X.19.)Kt.sz.

7 Autóbusz pályaudvar helyének meghatározása Jánoshalma Város Képviselı-testülete szakértıt von be, az autóbusz pályaudvar helyének meghatározásának döntési folyamatába. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: azonnal A Képviselı-testület az autóbusz pályaudvar helyének meghatározásáról ezen az ülésén dönt. 336/2009.(XI.04.)Kt.sz. HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megbízása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a Kbt (1) bekezdése e). pontja alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, a DAOP /B Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendı LHH kistérségekben címő pályázati kiíráshoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány készítésével, valamint a Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv aktualizálásával a HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/a.) bízza meg. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerzıdést kösse meg. Határidı: november 15. A polgármester a megbízási szerzıdést aláírta. 337/b/2009.(XI.12.)Kt.sz. Az Önkormányzat és intézményei I-III. negyedéves gazdálkodása a.) Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzat és intézményei I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

8 b.) A Képviselı-testület felkéri az intézményeket, hogy IV. negyedévi gazdálkodásuk során is messzemenıkig érvényesítsék a takarékossági szempontokat, új eszközbeszerzésekre ne vállaljanak kötelezettséget, kiadásaik csak a napi mőködéshez, intézményüzemeltetéshez feltétlenül szükséges tételekre korlátozódjanak. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az intézményvezetıket értesítse. Határidı: azonnal A Polgármester az intézményvezetıket értesítette. 339/2009.(XI.12.)Kt.sz. Beszámoló a piac és vásártér ellenırzésérıl Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a piac és vásártér ellenırzésérıl szóló beszámolót. A Polgármester a szükséges intézkedést megtette.. 340/2009.(XI.12.)Kt.sz. Lajtha László Mővészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. ¾ éves beszámolója Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a Lajtha László Mővészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft év ¾ éves munkájáról szóló beszámolóját, a melléklet szerint. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges A Polgármester a szükséges intézkedést megtette.

9 341/2009.(XI.12.)Kt.sz. Városgazda Kft. ¾ éves beszámolója Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a Városgazda Kft év ¾ évi munkájáról szóló beszámolóját, a melléklet szerint. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. 342/2009.(XI.12.)Kt.sz. Városgazda Kft. Alapító Okirat módosítása Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a Városgazda Kft. Alapító Okiratának módosítását a Melléklet szerint. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges A Polgármester a szükséges intézkedést megtette, a változás már bejegyzésre került. 343/2009.(XI.12.)Kt.sz. 219/2009.(VII.06.) Kt. sz. határozat módosítása Jánoshalma Város Képviselı-testülete módosítja 219/2009.(VII.06.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint: Jánoshalma Város Képviselı-testülete 1,3 millió Ft támogatást biztosít a Városfejlesztési Társaság mőködéséhez szükséges iroda kialakításához. Fedezete: hitelfelvétel A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Városgazda Kft ügyvezetıjét értesítse. A Városfejlesztési Társaság mőködésének támogatásáról szóló megállapodás a határozatnak megfelelıen november 17-én módosításra került.

10 344/2009.(XI.12.)Kt.sz. Vállalkozási szerzıdés Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a mellékelt szerzıdés-tervezetet és felhatalmazza a polgármester, hogy az önkormányzat nevében eljárva november 16. napjától ezen szerzıdést megkösse a Városgazda Kft-n belül mőködı Városfejlesztési Társaság szolgáltatásainak igénybevételére. A Képviselı-testület a szerzıdéskötésbıl eredı havi szolgáltatási díj fizetés fedezetét a évre hitelfelvételbıl biztosítja. A szerzıdés november 17-én aláírásra került. 345/2009.(XI.12.)Kt.sz. Bértámogatás nyújtása a Városfejlesztési Társaságnak Jánoshalma Város Képviselı-testülete a november 15 december 31. idıszakra ezer Ft összegő bértámogatást nyújt a Városgazda Kft-n belül mőködı Városfejlesztési Társaság 3 fı teljes munkaidejő dolgozójának foglalkoztatásához. Az összeg folyósítására idıarányosan, november ill. december hónap utolsó munkanapjáig kerül sor. Fedezete: hitelfelvétel A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Városgazda Kft-t értesítse. A bértámogatás nyújtásáról szóló megállapodás november 17-én aláírásra került. 346/2009.(XI.12.)Kt.sz. 205/2009.(VI.23.) Kt. sz. határozat kiegészítése Jánoshalma Város Képviselı-testülete kiegészíti a Kölcsey u. 12. sz. ingatlan rezsi költségeinek megosztásával kapcsolatos 205/2009.(VI.23.) Kt. sz. határozatát a következıkkel:

11 A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy a határozat alapján megosztott rezsi költségek helyiséghasználat címén kerüljenek a Városgazda Kft. számára havonta kiszámlázásra a havi tényleges rezsi fogyasztás arányában. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges Felelıs: Tóth Erika osztályvezetı A Városgazda Kft.-t a döntésrıl értesítettük, de azóta sem elégedett, újabb kérelemmel élt a Kölcsey u. 12. sz. épület rezsi fogyasztásával kapcsolatban. A Kft. energetikusát felkértük készítsen olyan javaslatot a rezsi megosztására, amely alkalmasabb, mint a korábbi terület alapú költségmegosztás. Amikor a javaslat elkészül, Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság elé terjesztjük. 347/2009.(XI.12.)Kt.sz. Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. ¾ éves beszámolója Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft év ¾ évi munkájáról szóló beszámolóját, a melléklet szerint. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. 348/2009.(XI.12.)Kt.sz. Költségvetési támogatás nyújtása a Pelikán Kft-nak Jánoshalma Város Képviselı-testülete a likviditási helyzet megoldása érdekében tagi kölcsönként 5 m forint, és költségvetési támogatásként 5 millió forint plusz támogatást biztosít a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. részére.

12 A Képviselı-testület elfogadja a mellékelt közhasznú megállapodás módosítást. A tagi kölcsön visszafizetésének határideje június 30., kamata: jegybanki alapkamat. A tagi kölcsön fedezete hitel. A költségvetési támogatás fedezete a Pelikán Non-profit Kft által az önkormányzat felé számlázott térítési díj kiegészítés évben várható kiadási megtakarítása. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, az összeg egy összegben történı átutalásáról gondoskodjon a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a tagi kölcsön szerzıdést írja alá. A tagi kölcsön szerzıdés november 17-én aláírásra került. Az 5 millió Ft tagi kölcsön folyósítására november 23-án került sor. A Közhasznú megállapodás módosítása november 17-én aláírásra került, az 5 millió Ft plusztámogatás egyösszegő átutalása november 23-án megtörtént. 349/2009.(XI.12.)Kt.sz. Pelikán Kft. helyszín módosítása Jánoshalma Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a három éves kistérségi szociális felzárkóztató program két programjának helyszínét felcserélje, így május 1-tıl kezdıdıen a Bajai út 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban a Alternatív Klub, a Jánoshalma Kölcsey u. 12. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban a Társadalmi befogadást és részvételt elısegítı program kerüljön mőködtetésre. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás módosításokat írja alá. A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. t a döntésrıl értesítettük 350/2009.(XI.12.)Kt.sz. Pelikán Kft. Alapító Okirat módosítása

13 Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft alapító okiratának kiegészítését a mellékletben szereplı alapító okirat (egységes szerkezetben) szerint. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidı: november 16. A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. 351/2009.(XI.12.)Kt.sz. Megállapodás kötése a Delta-Sec Kft-vel Jánoshalma Város Képviselı-testülete támogatja, hogy a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. megállapodást kössön a Delta-Sec Kft-vel a Pelikán Kft. Hunyadi u. 2. és Dózsa Gy. u. 93. sz. alatti épületeiben az ajánlatban szereplı személy- és vagyonvédelmi rendszer kiépítésére ,- Ft+Áfa összegben, valamint a Pelikán Kft. Hunyadi u. 2., Dózsa Gy. u. 93. és Bajai u. 4. sz. alatti épületeiben a riasztó rendszer karbantartására 8.000,- Ft+Áfa/év valamint figyelési és vonulási díjra ,- Ft+Áfa/hó szolgáltatásra. A 2010-es évtıl kezdıdıen az intézmény a riasztó rendszer fenntartását saját költségvetésébe tervezze be. A Képviselı-testület felkéri a Pelikán Kft. ügyvezetıjét, hogy a megállapodást kösse meg. Amennyiben a városközpont felújítási pályázat keretén belül a térfigyelı rendszer a Polgármesteri Hivatalnál nem építhetı ki, úgy a 2010-es évi költségvetésbe a térfigyelı rendszer költsége beépítésre kerül. Fedezete: az intézmény költségvetése A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft.-nél a riasztó rendszer szerelési munkái megkezdıdtek, a szerzıdés megkötése folyamatban van. 352/2009.(XI.12.)Kt.sz évi Belsı Ellenırzési Terv Jánoshalma Város Képviselı-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a évi Belsı Ellenırzési Tervet.

14 A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a belsı ellenırt értesítse. 353/2009.(XI.12.)Kt.sz. Dr. Dénes Enikı szerzıdésének módosítása A szerzıdés aláírásra és kipostázása megtörtént. Jánoshalma Város Képviselı-testülete helyt ad dr. Dénes Enikı gyermekorvos kérelmének, ennek megfelelıen a dr. Dénes Enikı és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság szerzıdését a 2.sz. melléklet szerint módosítja. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a háziorvost értesítse és a szerzıdést írja alá. 354/2009.(XI.12.)Kt.sz. Dr. Kishonti Attila szerzıdésének módosítása Jánoshalma Város Képviselı-testülete helyt ad dr. Kishoti Attila felnıtt háziorvos kérelmének, ennek megfelelıen a Kishonti és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság szerzıdését a 3.sz. melléklet szerint módosítja. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a háziorvost értesítse és a szerzıdést írja alá. A szerzıdés aláírásra és kipostázása megtörtént. 355/2009.(XI.12.)Kt.sz. Könyvtár fejlesztési pályázat pénzügyi finanszírozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete hozzájárul a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó Expressz TIOP / azonosító számú pályázat költségeinek megelılegezéséhez. Fedezete - a pályázati pénzösszeg megérkezéséig - hitelfelvétel.

15 A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. 357/2009.(XI.12.)Kt.sz. Beiskolázási keretszámok meghatározása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a 2010/2011. tanévben a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 8 évfolyamos gimnáziumi képzését 1 osztályban, 30 fıben határozza meg. Képviselı- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: azonnal A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. 358/2009.(XI.12.)Kt.sz. Szerzıdés kötése az EDF Energia Hungaria Kft-vel Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadva az ajánlatot, szerzıdést köt az EDF Energia Hungaria Kft-vel, közvilágítási energia ellátás céljából. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szerzıdés megkötésére. Az EDF Energia Hungaria Kft. számára a Képviselı-testület határozatát megküldtük, a szerzıdést számunkra postázták. 359/2009.(XI.12.)Kt.sz. Mentıállomás megépítésének helyszínei Jánoshalma Város Képviselı-testülete annak érdekében, hogy Jánoshalma városban új, korszerő mentıállomás létesüljön, megbízza a polgármestert a következıkkel: A mentıállomás megépítésének két lehetséges helyszíne 1. a Jánoshalma Petıfi u. 1. sz. alatti 26/3, hrsz-ú ingatlan illetve

16 2. a Jánoshalma Erzsébet téren a 728 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában további vizsgálatokat folytasson le annak megállapítása érdekében, hogy a mentıállomás megvalósítására melyik terület alkalmasabb. Mentıállomás céljára a Jánoshalma Erzsébet téren a 728 helyrajzi számú ingatlan került kiválasztásra. 360/2009.(XI.12.)Kt.sz. Erzsébet téren a 728 helyrajzi számú ingatlan megosztatása A 728 helyrajzi számú ingatlan megosztatása megtörtént. A Képviselı-testület a Jánoshalma Erzsébet téren a 728 helyrajzi számú ingatlant megosztatja úgy, hogy a Vágóhíd utcáról nyílóan ~1500 m 2 nagyságú ingatlan önálló hrsz-mal rendelkezzen. A Képviselı-testület biztosítja a megosztás költségét, Ft összeget. Fedezete: közterületek permetezése 363/2009.(XI.12.)Kt.sz. Dózsa György u sz. alatti ingatlan elfogadása Jánoshalma Város Képviselı-testülete megköszöni a tulajdonosok által felajánlott ajándékot és elfogadja az ajándékként felajánlott Dózsa György u sz. alatti ingatlant. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, az ajándékozási szerzıdést írja alá. Határidı: azonnal Az ajándékozási szerzıdés aláírása megtörtént, mivel az épületre bontási kötelezés volt érvényben, ezért már lebontásra is került. 364/2009.(XI.12.)Kt.sz. Dózsa György u sz. alatti épület elbontatása Jánoshalma Város Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdon bejegyzése után haladéktalanul megbízza Palkó László vállalkozót a Dózsa György u sz. alatti épület elbontásával

17 A bontás megtörtént, a kerítés december 10-ig elkészül. bruttó ,- Ft összegben, és a kerítés elkészítésével bruttó ,- Ft összegben. Fedezete: közterület permetezések A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidı: azonnal 365/2009.(XI.12.)Kt.sz. Bácska-Margittaszigetei Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat tájékoztatója Jánoshalma Város Képviselı-testülete a december 17-i ülésén ismét napirendre tőzi a Bácskai-Margittaszigetei Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat tájékoztatóját. Felkéri a társulat ügyvezetıjét, hogy a évben elvégzett munkákról készítsen beszámolót, melyben térjen ki a Jánoshalmáról származó bevételekre, és a város közigazgatási területén végzett munkák költségeire. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidı: november 20. A Bácskai-Margittaszigetei Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat tájékoztatóját a Városgazdálkodási Bizottság ülésére megküldte, amely jelen testületi ülésre elıterjesztésre kerül. 367/2009.(XI.12.)Kt.sz. LEADER keretében pályázat benyújtása Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja, hogy a Lajtha László M ővészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot nyújt be a LEADER keretében kiírásra kerülı alábbi pályázatra november 16-ig.: - Nagy volumenő rendezvények, rendezvény sorozatok támogatása: Jánoshalmi Napok Képviselı- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: november 15. A pályázat benyújtásra került.

18 368/2009.(XI.12.)Kt.sz. Dr. Visontai Csongor Ügyvédi Iroda megbízása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzető kistérségekben projektek keretében a évben benyújtandó pályázatok elkészítésével, a pályázatokhoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek elkészítésével, projektmenedzsmenti feladatok ellátásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására a Dr. Visontai Csongor Ügyvédi Irodát (Bp. János Zsigmond u. 32.) bízza meg. A szolgáltatás költségeire maximum Ft + ÁFA Ft összeget engedélyez a évi önkormányzati költségvetés terhére. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidı: november 16. A megállapodás megkötésre került. 370/2009.(XI.16.)Kt.sz. HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megbízása A megállapodás megkötésre került. Jánoshalma Város Képviselı-testülete a Kbt (1) bekezdése c). pontja alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, a DAOP /B Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a komplex programmal kezelendı LHH kistérségekben címő pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázati dokumentáció összekészítésével, illetve az elızetes igényfelméréssel, célcsoport elemzésével, szükségletfelméréssel és helyzetfeltárás elvégzésével a HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/a.) bízza meg. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerzıdést kösse meg. Határidı: november 15.

19 372/2009.(XI.19.)Kt.sz. A Jánoshalmi Önkormányzat Képviselı Testülete megtárgyalta Önerı biztosítása a Jánoshalmi Roma Közösségi Ház kialakítása c. projekthez. témájú elıterjesztést, és az alábbiak szerint dönt: 1. A Képviselı testület rögzíti, hogy a DAOP D2 Közösségi terek fejlesztése a komplex programmal kezelendı leghátrányosabb helyzető kistérségekben c. projekt keretében megvalósuló Jánoshalmi Roma Közösségi Ház kialakítása projekt összköltségvetése Ft, ebbıl igényelt támogatás mértéke 95%, azaz Ft. Az önerı mértéke 5%, azaz Ft, amelyet Jánoshalma Város Önkormányzata biztosít és a 2010-es évi költségvetésében elkülönítetten kezel. 2. A Képviselı-testület a Jánoshalmi Roma Közösségi Ház mőködtetéséhez nem kíván hozzájárulni. Határidı: azonnal A határozati kivonatot átadtuk, a pályázat benyújtásra került. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, a lejárt határidejő határozatokról szóló beszámolót szíveskedjen elfogadni. Jánoshalma, december 8. Tisztelettel: Czeller Zoltán Polgármester

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat

222/2015. (V. 14.)Kt. határozat rendkívüli zárt ülésének könyvéből: 222/2015. (V. 14.)Kt. határozat A Viessmann Technika Kft. fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról és a 2980/1. helyrajzi számú ingatlan elvi értékesítéséről Dombóvár

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben