Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület december 17-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére"

Átírás

1 Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt értesítettük. Jánoshalma Város Képviselı-testülete jelenleg nem készítteti el Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárását és annak dokumentálását, forráshiány miatt. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.. 298/2009.(X.15.)Kt.sz. Honvédséghez kötıdı civil szervezetek átköltözése a Városi Diákotthon épületébe Jánoshalma Város Képviselı-testülete engedélyezi a következı társadalmi szervezeteknek, hogy amennyiben a DAOP pályázat sikeres lesz és az épület átalakításra kerül, a Jánoshalma Dózsa György 79. sz. alatti ingatlanból ideiglenesen átköltözzenek a Jánoshalma Molnár János u. 3-5 sz. Városi Diákotthon épületébe. A Képviselı-testület a szervezetek számára a Dózsa György 79. sz. alatti épületben gyakorolthoz hasonló mőködési feltételeket biztosítja. 1. Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület - (Karsai Péter elnök) 2. Honvédség és Társadalom Baráti Kör (Györgypál Csaba nyá. alezredes elnök) 3. Bem József Honvéd Nyugállományúak Egyesülete (Györgypál Csaba nyá. alezredes elnök) 4. Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományırzı Klubja (Molnár Máté nyá.ırnagy elnök) A honvédségi érdekeltségő civil szervezetek a következı helyiségeket használhatják: A földszinten eddig stúdió és számítástechnikai terem céljára használt helyiségek irodahelyiségek lennének, ezeket nem kell egy teremmé alakítani földszinten eddig cipıszobaként használt helyiség számítástechnika terem céljára jelenlegi tanári szoba átadása klubszoba céljára a harmadik emeleti tanulószoba a múzeum számára raktározni kívánt tárgyaknak: padlás, pince biztosítása Az átköltözés akkor kezdhetı meg, ha a DAOP pályázat elnyerése biztossá válik és az egyesületek vezetıi írásban nyilatkoznak, hogy egyéb kéréssel (átalakítási, szállítási költség stb.) az önkormányzathoz nem fordulnak. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, a döntésrıl az egyesületeket értesítse.

2 A szervezetek a határozatot látszólag elfogadták, szerzıdést elıször aláírták, átköltöztek majd aláírásukat visszavonták és kérelemmel éltek a Képviselı-testület felé. 299/2009.(X.15.)Kt.sz. Honvédséghez kötıdı civil szervezetek átköltözése a Városi Diákotthon épületébe A képviselı-testület a honvédséghez kötıdı civil szervezetek számára a Városi Diákotthonba történı átköltözéssel kapcsolatos anyagköltségekre (épület átalakítás, elektromos hálózat kiépítés, számítógépes hálózat kiépítés stb.) ,- Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít a helyet adó intézmény, a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium számára. Az átköltözı egyesületeknek a következıket kell vállalni: a Ft összegen felüli anyagköltség, a számítógépes hálózat átalakítási munka szakszerő elvégeztetése. Az átköltözéssel kapcsolatos rezsi költség megosztási javaslatok kerüljenek a következı Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsági ülésre. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, a döntésrıl az egyesületeket értesítse. A szervezetek átköltözésével kapcsolatos munkák elvégzésre kerültek, a jóváhagyott összeg elegendı volt a feladatra. A várható rezsi költségeket a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság megkapta és megtárgyalta. 369/2009.(XI.12.)Kt.sz. Megállapodás Városi Diákotthon helyiségeinek ideiglenes használatáról Jánoshalma Város Képviselı-testülete hivatkozva a július 15.-én tartott megbeszélésre, a Honvédséghez kötıdı civil szervezetek levelét tárgytalannak tartva döntött arról, hogy juttassák vissza a Városi Diákotthon helyiségeinek ideiglenes használatáról szóló megállapodás eredeti példányait. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: azonnal

3 A Honvédséghez kötıdı civil szervezetek a Városi Diákotthon helyiségeinek ideiglenes használatáról szóló megállapodás eredeti példányait visszajuttatták, az épületbe beköltöztek, de a szerzıdést nem írták alá. Alpolgármester Úr a szervezetek képviselıit meghívta, tárgyalt a megállapodás módosításáról és kérte annak aláírását, de az aláírást megtagadták, mivel ragaszkodtak ahhoz, hogy a korábban használt épületbe biztosan visszaköltözhessenek. Idıközben a Városi Diákotthonban a HKKE által meghirdetett tanfolyam folyamatosan mőködik a megállapodás aláírása nélkül. Az ügyben további testületi döntés válhat szükségessé. 302/2009.(X.15.)Kt.sz. Pályázat benyújtása az Óvoda Batthyány utcai épületének infrastrukturális fejlesztésére Jánoshalma Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a DAOP /B Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendı LHH kistérségekben elnevezéső pályázatra, a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai épületének infrastrukturális fejlesztésére. A szükséges ,- Ft önerıt a évi költségvetésben a Batthyány utcai óvoda felújítására tervezett ,- Ft-ból és ,- Ft-ot a kötvény forrás terhére biztosítja. A Képviselı- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: november 20. A pályázat benyújtásra került. 308/2009.(X.15.)Kt.sz. OTP Bank Nyrt évi számlavezetési ajánlata Jánoshalma város Képviselı-testülete a kapott ajánlatok tükrében jelenleg nem kíván bankot váltani, tehát nem mondja fel az OTP Bank Nyrt-vel érvényben lévı Bankszámlaszerzıdést. A Képviselı-testület elfogadja az OTP Bank Nyrt évi számlavezetésre adott I.sz. ajánlatát és felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek megfelelıen kezdeményezze és aláírja a Bankszámla-szerzıdés tıl való módosítását.

4 A bankszámlaszerzıdés az új feltételekkel november 6-án aláírásra került. 311/2009.(X.15.)Kt.sz. 26/1. hrsz. alatti építmények bontása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a 26/1 hrsz-ú telken lévı építmények bontási munkáinak elvégzésére Palkó László vállalkozóval köt megállapodást a befolyt ,- Ft összegő közterület használati díj mértékéig. A Képviselı-testület a bontás után megüresedı telek használati díját az 10/1992(IV.15.) Ör. alapján 360 Ft/m 2 /hó egységárban határozza meg. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges. A bontási engedély december 18-án jogerıs lesz, utána írható alá a szerzıdés a bontás elvégzésérıl és kezdıdhet meg a bontás. 315/2009.(X.15.)Kt.sz. Bogdán Lajos közvilágítási lámpatest felszerelési kérelme A Képviselı-testület nem helyeztet el lámpatestet a Bem József u szám elıtti közterületen meglévı oszlopra. A fény terjedését akadályozó fák kerüljenek kivágásra szükség szerint. A munkát a Városgazda Kft. végezze el. A kitermelt faanyagot kapja meg az a ház tulajdonos, aki elıtt a fákat kivágják. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.. A fák kivásásra kerültek, azokat a ház tulajdonosa megkapta.

5 316/2009.(X.15.)Kt.sz. Szemétszállítási rendeletben biztosított kedvezmények 2010 évre Jánoshalma Város Képviselı-testülete évi költségvetésében a szemétszállítási díjból a 16/2008. (VIII.15.) Ör. számú rendeletben biztosított kedvezmények fedezetére ,- Ft összegben fedezetet biztosít. A kedvezmények igénybevételi lehetıségérıl a lakosságot tájékoztatni kell. Jánoshalma Város Képviselı-testülete módosítja a 16/2008. (VIII.15.) Ör. számú rendeletének 8.. (1) és (2) bekezdését az alábbiak szerint: (1) Az Önkormányzat Képviselı-testülete az ingatlan tulajdonosának vagy az ingatlan haszonélvezıjének, a 70 literes győjtıedény után fizetendı díjból 30% kedvezményt biztosít: a.) a 70 év feletti ingatlantulajdonosnak vagy haszonélvezınek, b.) a nagycsaládosok részére, akik 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevelnek. A kedvezmény csak abban az esetben érvényesíthetı, ha a kiskorú gyermekek eleget tesznek iskolalátogatási kötelezettségüknek. (2) A kedvezményt az ingatlantulajdonos valamint az a haszonélvezı veheti igénybe, aki abban az ingatlanban él, amelyre haszonélvezete vonatkozik. Amennyiben a lakos több ingatlantulajdonnal rendelkezik, akkor csak az általa lakott ingatlanra érvényesítheti a kedvezményt. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt a szemétszállítási rendelet módosításának tervezetét január 1-tıl kezdıdıen a határozatnak megfelelıen készítse el. Határidı: november 31. Dr. Benda Dénes címzetes fıjegyzı A Képviselı-testület által jóváhagyott kedvezmények a szemétszállítási rendeletben rögzítésre kerültek, a rendeletmódosítást a Képviselı-testület jelen ülésén tárgyalja. 325/2009.(X.15.)Kt.sz. Buszvárók felújítási munkái Jánoshalma Város Képviselı-testülete a fából készült buszvárók külsı, a hozzájuk tartozó hirdetıtáblák, valamint 4 darab üdvözlı tábla felújítási munkáira bruttó ,- Ft összeget biztosít. A munkák elvégzésével megbízza a Városgazda Kft-t. Fedezete: város és községgazdálkodási feladatokra a évi költségvetésben meghatározott összeg. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

6 A buszvárók felújítási munkáit a Városgazda Kft. munkatársai elvégezték. 327/2009.(X.15.)Kt.sz. Városgazda Kft. által elszállított homok felrakási díja Jánoshalma Város Képviselı-testülete elutasítja Oláh Ferenc Jánoshalma, Kalmár S. u. 3. sz. alatti lakos kérelmét, amelyben évekre visszamenıleg az önkormányzati tulajdonú homokbányából a Városgazda Kft. által elszállított homok rakodásának költségét kívánta megfizettetni a Polgármesteri Hivatallal. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a döntésrıl a kérelmezıt értesítse. Határidı: szeptember 30. A döntésrıl a Polgármester a kérelmezıt értesítette. A rakodási költséget a vállalkozó szabályos számázása esetén a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya kifizeti. 313/2009.(X.15.)Kt.sz. Laktanya területén szennyvíz elvezetésre szolgalmi jog bejegyzése Jánoshalma Város Képviselı-testülete a volt Bem József laktanya 4565/17 és a 4565/18 helyrajzi számú területeinek értékesítésével egyidejőleg szolgalmi jogot alapít a Bajai út mellett, a laktanya elıtt lévı társasház javára, amit a városi szennyvízhálózat kiépítését követıen töröltet. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidı: a határozatban megjelölt területek értékesítésével egyidejőleg.. Erre a területre igénylı nem jelentkezett, ezért nem vált szükségessé a bejegyzés. 334/2009.(X.19.)Kt.sz.

7 Autóbusz pályaudvar helyének meghatározása Jánoshalma Város Képviselı-testülete szakértıt von be, az autóbusz pályaudvar helyének meghatározásának döntési folyamatába. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: azonnal A Képviselı-testület az autóbusz pályaudvar helyének meghatározásáról ezen az ülésén dönt. 336/2009.(XI.04.)Kt.sz. HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megbízása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a Kbt (1) bekezdése e). pontja alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, a DAOP /B Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendı LHH kistérségekben címő pályázati kiíráshoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány készítésével, valamint a Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv aktualizálásával a HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/a.) bízza meg. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerzıdést kösse meg. Határidı: november 15. A polgármester a megbízási szerzıdést aláírta. 337/b/2009.(XI.12.)Kt.sz. Az Önkormányzat és intézményei I-III. negyedéves gazdálkodása a.) Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzat és intézményei I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

8 b.) A Képviselı-testület felkéri az intézményeket, hogy IV. negyedévi gazdálkodásuk során is messzemenıkig érvényesítsék a takarékossági szempontokat, új eszközbeszerzésekre ne vállaljanak kötelezettséget, kiadásaik csak a napi mőködéshez, intézményüzemeltetéshez feltétlenül szükséges tételekre korlátozódjanak. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az intézményvezetıket értesítse. Határidı: azonnal A Polgármester az intézményvezetıket értesítette. 339/2009.(XI.12.)Kt.sz. Beszámoló a piac és vásártér ellenırzésérıl Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a piac és vásártér ellenırzésérıl szóló beszámolót. A Polgármester a szükséges intézkedést megtette.. 340/2009.(XI.12.)Kt.sz. Lajtha László Mővészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. ¾ éves beszámolója Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a Lajtha László Mővészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft év ¾ éves munkájáról szóló beszámolóját, a melléklet szerint. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges A Polgármester a szükséges intézkedést megtette.

9 341/2009.(XI.12.)Kt.sz. Városgazda Kft. ¾ éves beszámolója Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a Városgazda Kft év ¾ évi munkájáról szóló beszámolóját, a melléklet szerint. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. 342/2009.(XI.12.)Kt.sz. Városgazda Kft. Alapító Okirat módosítása Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a Városgazda Kft. Alapító Okiratának módosítását a Melléklet szerint. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges A Polgármester a szükséges intézkedést megtette, a változás már bejegyzésre került. 343/2009.(XI.12.)Kt.sz. 219/2009.(VII.06.) Kt. sz. határozat módosítása Jánoshalma Város Képviselı-testülete módosítja 219/2009.(VII.06.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint: Jánoshalma Város Képviselı-testülete 1,3 millió Ft támogatást biztosít a Városfejlesztési Társaság mőködéséhez szükséges iroda kialakításához. Fedezete: hitelfelvétel A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Városgazda Kft ügyvezetıjét értesítse. A Városfejlesztési Társaság mőködésének támogatásáról szóló megállapodás a határozatnak megfelelıen november 17-én módosításra került.

10 344/2009.(XI.12.)Kt.sz. Vállalkozási szerzıdés Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a mellékelt szerzıdés-tervezetet és felhatalmazza a polgármester, hogy az önkormányzat nevében eljárva november 16. napjától ezen szerzıdést megkösse a Városgazda Kft-n belül mőködı Városfejlesztési Társaság szolgáltatásainak igénybevételére. A Képviselı-testület a szerzıdéskötésbıl eredı havi szolgáltatási díj fizetés fedezetét a évre hitelfelvételbıl biztosítja. A szerzıdés november 17-én aláírásra került. 345/2009.(XI.12.)Kt.sz. Bértámogatás nyújtása a Városfejlesztési Társaságnak Jánoshalma Város Képviselı-testülete a november 15 december 31. idıszakra ezer Ft összegő bértámogatást nyújt a Városgazda Kft-n belül mőködı Városfejlesztési Társaság 3 fı teljes munkaidejő dolgozójának foglalkoztatásához. Az összeg folyósítására idıarányosan, november ill. december hónap utolsó munkanapjáig kerül sor. Fedezete: hitelfelvétel A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Városgazda Kft-t értesítse. A bértámogatás nyújtásáról szóló megállapodás november 17-én aláírásra került. 346/2009.(XI.12.)Kt.sz. 205/2009.(VI.23.) Kt. sz. határozat kiegészítése Jánoshalma Város Képviselı-testülete kiegészíti a Kölcsey u. 12. sz. ingatlan rezsi költségeinek megosztásával kapcsolatos 205/2009.(VI.23.) Kt. sz. határozatát a következıkkel:

11 A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy a határozat alapján megosztott rezsi költségek helyiséghasználat címén kerüljenek a Városgazda Kft. számára havonta kiszámlázásra a havi tényleges rezsi fogyasztás arányában. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges Felelıs: Tóth Erika osztályvezetı A Városgazda Kft.-t a döntésrıl értesítettük, de azóta sem elégedett, újabb kérelemmel élt a Kölcsey u. 12. sz. épület rezsi fogyasztásával kapcsolatban. A Kft. energetikusát felkértük készítsen olyan javaslatot a rezsi megosztására, amely alkalmasabb, mint a korábbi terület alapú költségmegosztás. Amikor a javaslat elkészül, Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság elé terjesztjük. 347/2009.(XI.12.)Kt.sz. Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. ¾ éves beszámolója Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft év ¾ évi munkájáról szóló beszámolóját, a melléklet szerint. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. 348/2009.(XI.12.)Kt.sz. Költségvetési támogatás nyújtása a Pelikán Kft-nak Jánoshalma Város Képviselı-testülete a likviditási helyzet megoldása érdekében tagi kölcsönként 5 m forint, és költségvetési támogatásként 5 millió forint plusz támogatást biztosít a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. részére.

12 A Képviselı-testület elfogadja a mellékelt közhasznú megállapodás módosítást. A tagi kölcsön visszafizetésének határideje június 30., kamata: jegybanki alapkamat. A tagi kölcsön fedezete hitel. A költségvetési támogatás fedezete a Pelikán Non-profit Kft által az önkormányzat felé számlázott térítési díj kiegészítés évben várható kiadási megtakarítása. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, az összeg egy összegben történı átutalásáról gondoskodjon a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a tagi kölcsön szerzıdést írja alá. A tagi kölcsön szerzıdés november 17-én aláírásra került. Az 5 millió Ft tagi kölcsön folyósítására november 23-án került sor. A Közhasznú megállapodás módosítása november 17-én aláírásra került, az 5 millió Ft plusztámogatás egyösszegő átutalása november 23-án megtörtént. 349/2009.(XI.12.)Kt.sz. Pelikán Kft. helyszín módosítása Jánoshalma Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a három éves kistérségi szociális felzárkóztató program két programjának helyszínét felcserélje, így május 1-tıl kezdıdıen a Bajai út 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban a Alternatív Klub, a Jánoshalma Kölcsey u. 12. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban a Társadalmi befogadást és részvételt elısegítı program kerüljön mőködtetésre. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás módosításokat írja alá. A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. t a döntésrıl értesítettük 350/2009.(XI.12.)Kt.sz. Pelikán Kft. Alapító Okirat módosítása

13 Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft alapító okiratának kiegészítését a mellékletben szereplı alapító okirat (egységes szerkezetben) szerint. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidı: november 16. A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. 351/2009.(XI.12.)Kt.sz. Megállapodás kötése a Delta-Sec Kft-vel Jánoshalma Város Képviselı-testülete támogatja, hogy a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. megállapodást kössön a Delta-Sec Kft-vel a Pelikán Kft. Hunyadi u. 2. és Dózsa Gy. u. 93. sz. alatti épületeiben az ajánlatban szereplı személy- és vagyonvédelmi rendszer kiépítésére ,- Ft+Áfa összegben, valamint a Pelikán Kft. Hunyadi u. 2., Dózsa Gy. u. 93. és Bajai u. 4. sz. alatti épületeiben a riasztó rendszer karbantartására 8.000,- Ft+Áfa/év valamint figyelési és vonulási díjra ,- Ft+Áfa/hó szolgáltatásra. A 2010-es évtıl kezdıdıen az intézmény a riasztó rendszer fenntartását saját költségvetésébe tervezze be. A Képviselı-testület felkéri a Pelikán Kft. ügyvezetıjét, hogy a megállapodást kösse meg. Amennyiben a városközpont felújítási pályázat keretén belül a térfigyelı rendszer a Polgármesteri Hivatalnál nem építhetı ki, úgy a 2010-es évi költségvetésbe a térfigyelı rendszer költsége beépítésre kerül. Fedezete: az intézmény költségvetése A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft.-nél a riasztó rendszer szerelési munkái megkezdıdtek, a szerzıdés megkötése folyamatban van. 352/2009.(XI.12.)Kt.sz évi Belsı Ellenırzési Terv Jánoshalma Város Képviselı-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a évi Belsı Ellenırzési Tervet.

14 A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a belsı ellenırt értesítse. 353/2009.(XI.12.)Kt.sz. Dr. Dénes Enikı szerzıdésének módosítása A szerzıdés aláírásra és kipostázása megtörtént. Jánoshalma Város Képviselı-testülete helyt ad dr. Dénes Enikı gyermekorvos kérelmének, ennek megfelelıen a dr. Dénes Enikı és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság szerzıdését a 2.sz. melléklet szerint módosítja. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a háziorvost értesítse és a szerzıdést írja alá. 354/2009.(XI.12.)Kt.sz. Dr. Kishonti Attila szerzıdésének módosítása Jánoshalma Város Képviselı-testülete helyt ad dr. Kishoti Attila felnıtt háziorvos kérelmének, ennek megfelelıen a Kishonti és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság szerzıdését a 3.sz. melléklet szerint módosítja. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a háziorvost értesítse és a szerzıdést írja alá. A szerzıdés aláírásra és kipostázása megtörtént. 355/2009.(XI.12.)Kt.sz. Könyvtár fejlesztési pályázat pénzügyi finanszírozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete hozzájárul a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó Expressz TIOP / azonosító számú pályázat költségeinek megelılegezéséhez. Fedezete - a pályázati pénzösszeg megérkezéséig - hitelfelvétel.

15 A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. 357/2009.(XI.12.)Kt.sz. Beiskolázási keretszámok meghatározása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a 2010/2011. tanévben a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 8 évfolyamos gimnáziumi képzését 1 osztályban, 30 fıben határozza meg. Képviselı- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: azonnal A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. 358/2009.(XI.12.)Kt.sz. Szerzıdés kötése az EDF Energia Hungaria Kft-vel Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadva az ajánlatot, szerzıdést köt az EDF Energia Hungaria Kft-vel, közvilágítási energia ellátás céljából. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szerzıdés megkötésére. Az EDF Energia Hungaria Kft. számára a Képviselı-testület határozatát megküldtük, a szerzıdést számunkra postázták. 359/2009.(XI.12.)Kt.sz. Mentıállomás megépítésének helyszínei Jánoshalma Város Képviselı-testülete annak érdekében, hogy Jánoshalma városban új, korszerő mentıállomás létesüljön, megbízza a polgármestert a következıkkel: A mentıállomás megépítésének két lehetséges helyszíne 1. a Jánoshalma Petıfi u. 1. sz. alatti 26/3, hrsz-ú ingatlan illetve

16 2. a Jánoshalma Erzsébet téren a 728 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában további vizsgálatokat folytasson le annak megállapítása érdekében, hogy a mentıállomás megvalósítására melyik terület alkalmasabb. Mentıállomás céljára a Jánoshalma Erzsébet téren a 728 helyrajzi számú ingatlan került kiválasztásra. 360/2009.(XI.12.)Kt.sz. Erzsébet téren a 728 helyrajzi számú ingatlan megosztatása A 728 helyrajzi számú ingatlan megosztatása megtörtént. A Képviselı-testület a Jánoshalma Erzsébet téren a 728 helyrajzi számú ingatlant megosztatja úgy, hogy a Vágóhíd utcáról nyílóan ~1500 m 2 nagyságú ingatlan önálló hrsz-mal rendelkezzen. A Képviselı-testület biztosítja a megosztás költségét, Ft összeget. Fedezete: közterületek permetezése 363/2009.(XI.12.)Kt.sz. Dózsa György u sz. alatti ingatlan elfogadása Jánoshalma Város Képviselı-testülete megköszöni a tulajdonosok által felajánlott ajándékot és elfogadja az ajándékként felajánlott Dózsa György u sz. alatti ingatlant. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, az ajándékozási szerzıdést írja alá. Határidı: azonnal Az ajándékozási szerzıdés aláírása megtörtént, mivel az épületre bontási kötelezés volt érvényben, ezért már lebontásra is került. 364/2009.(XI.12.)Kt.sz. Dózsa György u sz. alatti épület elbontatása Jánoshalma Város Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdon bejegyzése után haladéktalanul megbízza Palkó László vállalkozót a Dózsa György u sz. alatti épület elbontásával

17 A bontás megtörtént, a kerítés december 10-ig elkészül. bruttó ,- Ft összegben, és a kerítés elkészítésével bruttó ,- Ft összegben. Fedezete: közterület permetezések A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidı: azonnal 365/2009.(XI.12.)Kt.sz. Bácska-Margittaszigetei Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat tájékoztatója Jánoshalma Város Képviselı-testülete a december 17-i ülésén ismét napirendre tőzi a Bácskai-Margittaszigetei Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat tájékoztatóját. Felkéri a társulat ügyvezetıjét, hogy a évben elvégzett munkákról készítsen beszámolót, melyben térjen ki a Jánoshalmáról származó bevételekre, és a város közigazgatási területén végzett munkák költségeire. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidı: november 20. A Bácskai-Margittaszigetei Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat tájékoztatóját a Városgazdálkodási Bizottság ülésére megküldte, amely jelen testületi ülésre elıterjesztésre kerül. 367/2009.(XI.12.)Kt.sz. LEADER keretében pályázat benyújtása Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja, hogy a Lajtha László M ővészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot nyújt be a LEADER keretében kiírásra kerülı alábbi pályázatra november 16-ig.: - Nagy volumenő rendezvények, rendezvény sorozatok támogatása: Jánoshalmi Napok Képviselı- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: november 15. A pályázat benyújtásra került.

18 368/2009.(XI.12.)Kt.sz. Dr. Visontai Csongor Ügyvédi Iroda megbízása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzető kistérségekben projektek keretében a évben benyújtandó pályázatok elkészítésével, a pályázatokhoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek elkészítésével, projektmenedzsmenti feladatok ellátásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására a Dr. Visontai Csongor Ügyvédi Irodát (Bp. János Zsigmond u. 32.) bízza meg. A szolgáltatás költségeire maximum Ft + ÁFA Ft összeget engedélyez a évi önkormányzati költségvetés terhére. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidı: november 16. A megállapodás megkötésre került. 370/2009.(XI.16.)Kt.sz. HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megbízása A megállapodás megkötésre került. Jánoshalma Város Képviselı-testülete a Kbt (1) bekezdése c). pontja alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, a DAOP /B Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a komplex programmal kezelendı LHH kistérségekben címő pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázati dokumentáció összekészítésével, illetve az elızetes igényfelméréssel, célcsoport elemzésével, szükségletfelméréssel és helyzetfeltárás elvégzésével a HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/a.) bízza meg. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerzıdést kösse meg. Határidı: november 15.

19 372/2009.(XI.19.)Kt.sz. A Jánoshalmi Önkormányzat Képviselı Testülete megtárgyalta Önerı biztosítása a Jánoshalmi Roma Közösségi Ház kialakítása c. projekthez. témájú elıterjesztést, és az alábbiak szerint dönt: 1. A Képviselı testület rögzíti, hogy a DAOP D2 Közösségi terek fejlesztése a komplex programmal kezelendı leghátrányosabb helyzető kistérségekben c. projekt keretében megvalósuló Jánoshalmi Roma Közösségi Ház kialakítása projekt összköltségvetése Ft, ebbıl igényelt támogatás mértéke 95%, azaz Ft. Az önerı mértéke 5%, azaz Ft, amelyet Jánoshalma Város Önkormányzata biztosít és a 2010-es évi költségvetésében elkülönítetten kezel. 2. A Képviselı-testület a Jánoshalmi Roma Közösségi Ház mőködtetéséhez nem kíván hozzájárulni. Határidı: azonnal A határozati kivonatot átadtuk, a pályázat benyújtásra került. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, a lejárt határidejő határozatokról szóló beszámolót szíveskedjen elfogadni. Jánoshalma, december 8. Tisztelettel: Czeller Zoltán Polgármester

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselı-testület 2009. január 20-i ülésére a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselı-testület 2009. január 20-i ülésére a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselı-testület 2009. január 20-i ülésére a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 425/2008(XII.17.)Kt.sz. Kommunális hulladékkezelés megváltoztatása

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:tapasztó

Részletesebben

HATÁROZATOK 2010.09.09.

HATÁROZATOK 2010.09.09. HATÁROZATOK 2010.09.09. 260/2010. (IX.09.) sz. KT határozat vis maior pályázat kivitelezésével a Kiszi-Kı Kft-t bízza meg bruttó 3.758. 750 Ft-ért. Határidı: 2010. szeptember 20. a szerzıdés aláírására

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére 527/2010.(XII.15.)Kt.sz. Erdőtelepítési lehetőségekről önkormányzati területen Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Viziközmő-társulattal kapcsolatos döntések Az elıterjesztést készítette: Dodonka Csaba

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 30-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: KEOP-os pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala Az elıterjesztést készítette: Horváth Sándor

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: AZ ELİTERJESZTİ NEVE: A Képviselı-testület 2012. január 17-i ülése Javaslat a helyi közlekedés útvonalának és menetrendjének elfogadására

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek A közétkeztetésrıl szóló Szolgáltatási

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009 augusztus 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. október 13-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. október 13-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. október 13-i ülésére 527/2010.(XII.15.)Kt.sz. Erdőtelepítési lehetőségekről önkormányzati területen Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Enying Város Polgármestere

Enying Város Polgármestere Enying Város Polgármestere 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 E l ı t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 2010. szeptember 03-i rendkívüli ülésére Tisztelt

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV I. számú eleme. Intézmény: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma Béke tér 1. szolgáltatás

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV I. számú eleme. Intézmény: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma Béke tér 1. szolgáltatás ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV I. számú eleme Intézmény: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma Béke tér 1. Érintett költségvetési év: 2009. 1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: Közbeszerzés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület! A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0-A, Helyi hı, hőtési és villamos-energia

Tisztelt Képviselı-testület! A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0-A, Helyi hı, hőtési és villamos-energia Szentes város Polgármesterétıl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-17747-2/2013 Témafelelıs: Kecskés Mária, Szántai Szilvia Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: Szentes város intézményeinek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. április 24 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2011. Sorszám: 26. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. július 22-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. február 25-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. február 25-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. február 25-i ülésére 338/2009.(XI.12.)Kt.sz. 2010. évi költségvetési koncepció Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az energetikai feladatok

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

30. számú elıterjesztés

30. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 30. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én, 14,00 órakor megtartandó ülésére A bátaszéki

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az Építési vállalkozási szerzıdés

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra)

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 106. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt II. ütemének elindításához kapcsolódó döntések meghozatala, és az I. ütem hitelkérelmének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KEOP pályázatokhoz BM EU Önerı Alapból támogatások igénylésére

ELİTERJESZTÉS KEOP pályázatokhoz BM EU Önerı Alapból támogatások igénylésére Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 16. Száma: 4326-12/2014. ELİTERJESZTÉS KEOP pályázatokhoz BM EU Önerı Alapból támogatások igénylésére Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: A Mizse KC önerı támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

KIVONAT. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadta.

KIVONAT. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadta. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2010. november

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 13240-11/2012. 11. Elıkészítı: Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 39/2014.(IV.09.) határozata közcsatornára történı rákötésre vonatkozó pályázat kiírásáráról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 39/2014.(IV.09.) határozata közcsatornára történı rákötésre vonatkozó pályázat kiírásáráról Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 39/2014.(IV.09.) közcsatornára történı rákötésre vonatkozó pályázat kiírásáráról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-43/2012. Tárgy: Óvoda épület keleti szárnyának hıszigetelésére vonatkozó

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3583/2012. Sorszám: 12. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-6/2009. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Tagi kölcsön

Részletesebben