Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület december 17-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére"

Átírás

1 Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt értesítettük. Jánoshalma Város Képviselı-testülete jelenleg nem készítteti el Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárását és annak dokumentálását, forráshiány miatt. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.. 298/2009.(X.15.)Kt.sz. Honvédséghez kötıdı civil szervezetek átköltözése a Városi Diákotthon épületébe Jánoshalma Város Képviselı-testülete engedélyezi a következı társadalmi szervezeteknek, hogy amennyiben a DAOP pályázat sikeres lesz és az épület átalakításra kerül, a Jánoshalma Dózsa György 79. sz. alatti ingatlanból ideiglenesen átköltözzenek a Jánoshalma Molnár János u. 3-5 sz. Városi Diákotthon épületébe. A Képviselı-testület a szervezetek számára a Dózsa György 79. sz. alatti épületben gyakorolthoz hasonló mőködési feltételeket biztosítja. 1. Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület - (Karsai Péter elnök) 2. Honvédség és Társadalom Baráti Kör (Györgypál Csaba nyá. alezredes elnök) 3. Bem József Honvéd Nyugállományúak Egyesülete (Györgypál Csaba nyá. alezredes elnök) 4. Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományırzı Klubja (Molnár Máté nyá.ırnagy elnök) A honvédségi érdekeltségő civil szervezetek a következı helyiségeket használhatják: A földszinten eddig stúdió és számítástechnikai terem céljára használt helyiségek irodahelyiségek lennének, ezeket nem kell egy teremmé alakítani földszinten eddig cipıszobaként használt helyiség számítástechnika terem céljára jelenlegi tanári szoba átadása klubszoba céljára a harmadik emeleti tanulószoba a múzeum számára raktározni kívánt tárgyaknak: padlás, pince biztosítása Az átköltözés akkor kezdhetı meg, ha a DAOP pályázat elnyerése biztossá válik és az egyesületek vezetıi írásban nyilatkoznak, hogy egyéb kéréssel (átalakítási, szállítási költség stb.) az önkormányzathoz nem fordulnak. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, a döntésrıl az egyesületeket értesítse.

2 A szervezetek a határozatot látszólag elfogadták, szerzıdést elıször aláírták, átköltöztek majd aláírásukat visszavonták és kérelemmel éltek a Képviselı-testület felé. 299/2009.(X.15.)Kt.sz. Honvédséghez kötıdı civil szervezetek átköltözése a Városi Diákotthon épületébe A képviselı-testület a honvédséghez kötıdı civil szervezetek számára a Városi Diákotthonba történı átköltözéssel kapcsolatos anyagköltségekre (épület átalakítás, elektromos hálózat kiépítés, számítógépes hálózat kiépítés stb.) ,- Ft összegben pénzügyi fedezetet biztosít a helyet adó intézmény, a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium számára. Az átköltözı egyesületeknek a következıket kell vállalni: a Ft összegen felüli anyagköltség, a számítógépes hálózat átalakítási munka szakszerő elvégeztetése. Az átköltözéssel kapcsolatos rezsi költség megosztási javaslatok kerüljenek a következı Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsági ülésre. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, a döntésrıl az egyesületeket értesítse. A szervezetek átköltözésével kapcsolatos munkák elvégzésre kerültek, a jóváhagyott összeg elegendı volt a feladatra. A várható rezsi költségeket a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság megkapta és megtárgyalta. 369/2009.(XI.12.)Kt.sz. Megállapodás Városi Diákotthon helyiségeinek ideiglenes használatáról Jánoshalma Város Képviselı-testülete hivatkozva a július 15.-én tartott megbeszélésre, a Honvédséghez kötıdı civil szervezetek levelét tárgytalannak tartva döntött arról, hogy juttassák vissza a Városi Diákotthon helyiségeinek ideiglenes használatáról szóló megállapodás eredeti példányait. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: azonnal

3 A Honvédséghez kötıdı civil szervezetek a Városi Diákotthon helyiségeinek ideiglenes használatáról szóló megállapodás eredeti példányait visszajuttatták, az épületbe beköltöztek, de a szerzıdést nem írták alá. Alpolgármester Úr a szervezetek képviselıit meghívta, tárgyalt a megállapodás módosításáról és kérte annak aláírását, de az aláírást megtagadták, mivel ragaszkodtak ahhoz, hogy a korábban használt épületbe biztosan visszaköltözhessenek. Idıközben a Városi Diákotthonban a HKKE által meghirdetett tanfolyam folyamatosan mőködik a megállapodás aláírása nélkül. Az ügyben további testületi döntés válhat szükségessé. 302/2009.(X.15.)Kt.sz. Pályázat benyújtása az Óvoda Batthyány utcai épületének infrastrukturális fejlesztésére Jánoshalma Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a DAOP /B Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendı LHH kistérségekben elnevezéső pályázatra, a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai épületének infrastrukturális fejlesztésére. A szükséges ,- Ft önerıt a évi költségvetésben a Batthyány utcai óvoda felújítására tervezett ,- Ft-ból és ,- Ft-ot a kötvény forrás terhére biztosítja. A Képviselı- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: november 20. A pályázat benyújtásra került. 308/2009.(X.15.)Kt.sz. OTP Bank Nyrt évi számlavezetési ajánlata Jánoshalma város Képviselı-testülete a kapott ajánlatok tükrében jelenleg nem kíván bankot váltani, tehát nem mondja fel az OTP Bank Nyrt-vel érvényben lévı Bankszámlaszerzıdést. A Képviselı-testület elfogadja az OTP Bank Nyrt évi számlavezetésre adott I.sz. ajánlatát és felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek megfelelıen kezdeményezze és aláírja a Bankszámla-szerzıdés tıl való módosítását.

4 A bankszámlaszerzıdés az új feltételekkel november 6-án aláírásra került. 311/2009.(X.15.)Kt.sz. 26/1. hrsz. alatti építmények bontása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a 26/1 hrsz-ú telken lévı építmények bontási munkáinak elvégzésére Palkó László vállalkozóval köt megállapodást a befolyt ,- Ft összegő közterület használati díj mértékéig. A Képviselı-testület a bontás után megüresedı telek használati díját az 10/1992(IV.15.) Ör. alapján 360 Ft/m 2 /hó egységárban határozza meg. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges. A bontási engedély december 18-án jogerıs lesz, utána írható alá a szerzıdés a bontás elvégzésérıl és kezdıdhet meg a bontás. 315/2009.(X.15.)Kt.sz. Bogdán Lajos közvilágítási lámpatest felszerelési kérelme A Képviselı-testület nem helyeztet el lámpatestet a Bem József u szám elıtti közterületen meglévı oszlopra. A fény terjedését akadályozó fák kerüljenek kivágásra szükség szerint. A munkát a Városgazda Kft. végezze el. A kitermelt faanyagot kapja meg az a ház tulajdonos, aki elıtt a fákat kivágják. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.. A fák kivásásra kerültek, azokat a ház tulajdonosa megkapta.

5 316/2009.(X.15.)Kt.sz. Szemétszállítási rendeletben biztosított kedvezmények 2010 évre Jánoshalma Város Képviselı-testülete évi költségvetésében a szemétszállítási díjból a 16/2008. (VIII.15.) Ör. számú rendeletben biztosított kedvezmények fedezetére ,- Ft összegben fedezetet biztosít. A kedvezmények igénybevételi lehetıségérıl a lakosságot tájékoztatni kell. Jánoshalma Város Képviselı-testülete módosítja a 16/2008. (VIII.15.) Ör. számú rendeletének 8.. (1) és (2) bekezdését az alábbiak szerint: (1) Az Önkormányzat Képviselı-testülete az ingatlan tulajdonosának vagy az ingatlan haszonélvezıjének, a 70 literes győjtıedény után fizetendı díjból 30% kedvezményt biztosít: a.) a 70 év feletti ingatlantulajdonosnak vagy haszonélvezınek, b.) a nagycsaládosok részére, akik 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevelnek. A kedvezmény csak abban az esetben érvényesíthetı, ha a kiskorú gyermekek eleget tesznek iskolalátogatási kötelezettségüknek. (2) A kedvezményt az ingatlantulajdonos valamint az a haszonélvezı veheti igénybe, aki abban az ingatlanban él, amelyre haszonélvezete vonatkozik. Amennyiben a lakos több ingatlantulajdonnal rendelkezik, akkor csak az általa lakott ingatlanra érvényesítheti a kedvezményt. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt a szemétszállítási rendelet módosításának tervezetét január 1-tıl kezdıdıen a határozatnak megfelelıen készítse el. Határidı: november 31. Dr. Benda Dénes címzetes fıjegyzı A Képviselı-testület által jóváhagyott kedvezmények a szemétszállítási rendeletben rögzítésre kerültek, a rendeletmódosítást a Képviselı-testület jelen ülésén tárgyalja. 325/2009.(X.15.)Kt.sz. Buszvárók felújítási munkái Jánoshalma Város Képviselı-testülete a fából készült buszvárók külsı, a hozzájuk tartozó hirdetıtáblák, valamint 4 darab üdvözlı tábla felújítási munkáira bruttó ,- Ft összeget biztosít. A munkák elvégzésével megbízza a Városgazda Kft-t. Fedezete: város és községgazdálkodási feladatokra a évi költségvetésben meghatározott összeg. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

6 A buszvárók felújítási munkáit a Városgazda Kft. munkatársai elvégezték. 327/2009.(X.15.)Kt.sz. Városgazda Kft. által elszállított homok felrakási díja Jánoshalma Város Képviselı-testülete elutasítja Oláh Ferenc Jánoshalma, Kalmár S. u. 3. sz. alatti lakos kérelmét, amelyben évekre visszamenıleg az önkormányzati tulajdonú homokbányából a Városgazda Kft. által elszállított homok rakodásának költségét kívánta megfizettetni a Polgármesteri Hivatallal. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a döntésrıl a kérelmezıt értesítse. Határidı: szeptember 30. A döntésrıl a Polgármester a kérelmezıt értesítette. A rakodási költséget a vállalkozó szabályos számázása esetén a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya kifizeti. 313/2009.(X.15.)Kt.sz. Laktanya területén szennyvíz elvezetésre szolgalmi jog bejegyzése Jánoshalma Város Képviselı-testülete a volt Bem József laktanya 4565/17 és a 4565/18 helyrajzi számú területeinek értékesítésével egyidejőleg szolgalmi jogot alapít a Bajai út mellett, a laktanya elıtt lévı társasház javára, amit a városi szennyvízhálózat kiépítését követıen töröltet. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidı: a határozatban megjelölt területek értékesítésével egyidejőleg.. Erre a területre igénylı nem jelentkezett, ezért nem vált szükségessé a bejegyzés. 334/2009.(X.19.)Kt.sz.

7 Autóbusz pályaudvar helyének meghatározása Jánoshalma Város Képviselı-testülete szakértıt von be, az autóbusz pályaudvar helyének meghatározásának döntési folyamatába. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: azonnal A Képviselı-testület az autóbusz pályaudvar helyének meghatározásáról ezen az ülésén dönt. 336/2009.(XI.04.)Kt.sz. HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megbízása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a Kbt (1) bekezdése e). pontja alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, a DAOP /B Oktatásfejlesztés a komplex programmal kezelendı LHH kistérségekben címő pályázati kiíráshoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány készítésével, valamint a Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv aktualizálásával a HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/a.) bízza meg. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerzıdést kösse meg. Határidı: november 15. A polgármester a megbízási szerzıdést aláírta. 337/b/2009.(XI.12.)Kt.sz. Az Önkormányzat és intézményei I-III. negyedéves gazdálkodása a.) Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzat és intézményei I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

8 b.) A Képviselı-testület felkéri az intézményeket, hogy IV. negyedévi gazdálkodásuk során is messzemenıkig érvényesítsék a takarékossági szempontokat, új eszközbeszerzésekre ne vállaljanak kötelezettséget, kiadásaik csak a napi mőködéshez, intézményüzemeltetéshez feltétlenül szükséges tételekre korlátozódjanak. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az intézményvezetıket értesítse. Határidı: azonnal A Polgármester az intézményvezetıket értesítette. 339/2009.(XI.12.)Kt.sz. Beszámoló a piac és vásártér ellenırzésérıl Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a piac és vásártér ellenırzésérıl szóló beszámolót. A Polgármester a szükséges intézkedést megtette.. 340/2009.(XI.12.)Kt.sz. Lajtha László Mővészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. ¾ éves beszámolója Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a Lajtha László Mővészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft év ¾ éves munkájáról szóló beszámolóját, a melléklet szerint. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges A Polgármester a szükséges intézkedést megtette.

9 341/2009.(XI.12.)Kt.sz. Városgazda Kft. ¾ éves beszámolója Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a Városgazda Kft év ¾ évi munkájáról szóló beszámolóját, a melléklet szerint. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. 342/2009.(XI.12.)Kt.sz. Városgazda Kft. Alapító Okirat módosítása Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a Városgazda Kft. Alapító Okiratának módosítását a Melléklet szerint. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges A Polgármester a szükséges intézkedést megtette, a változás már bejegyzésre került. 343/2009.(XI.12.)Kt.sz. 219/2009.(VII.06.) Kt. sz. határozat módosítása Jánoshalma Város Képviselı-testülete módosítja 219/2009.(VII.06.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint: Jánoshalma Város Képviselı-testülete 1,3 millió Ft támogatást biztosít a Városfejlesztési Társaság mőködéséhez szükséges iroda kialakításához. Fedezete: hitelfelvétel A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Városgazda Kft ügyvezetıjét értesítse. A Városfejlesztési Társaság mőködésének támogatásáról szóló megállapodás a határozatnak megfelelıen november 17-én módosításra került.

10 344/2009.(XI.12.)Kt.sz. Vállalkozási szerzıdés Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a mellékelt szerzıdés-tervezetet és felhatalmazza a polgármester, hogy az önkormányzat nevében eljárva november 16. napjától ezen szerzıdést megkösse a Városgazda Kft-n belül mőködı Városfejlesztési Társaság szolgáltatásainak igénybevételére. A Képviselı-testület a szerzıdéskötésbıl eredı havi szolgáltatási díj fizetés fedezetét a évre hitelfelvételbıl biztosítja. A szerzıdés november 17-én aláírásra került. 345/2009.(XI.12.)Kt.sz. Bértámogatás nyújtása a Városfejlesztési Társaságnak Jánoshalma Város Képviselı-testülete a november 15 december 31. idıszakra ezer Ft összegő bértámogatást nyújt a Városgazda Kft-n belül mőködı Városfejlesztési Társaság 3 fı teljes munkaidejő dolgozójának foglalkoztatásához. Az összeg folyósítására idıarányosan, november ill. december hónap utolsó munkanapjáig kerül sor. Fedezete: hitelfelvétel A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Városgazda Kft-t értesítse. A bértámogatás nyújtásáról szóló megállapodás november 17-én aláírásra került. 346/2009.(XI.12.)Kt.sz. 205/2009.(VI.23.) Kt. sz. határozat kiegészítése Jánoshalma Város Képviselı-testülete kiegészíti a Kölcsey u. 12. sz. ingatlan rezsi költségeinek megosztásával kapcsolatos 205/2009.(VI.23.) Kt. sz. határozatát a következıkkel:

11 A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy a határozat alapján megosztott rezsi költségek helyiséghasználat címén kerüljenek a Városgazda Kft. számára havonta kiszámlázásra a havi tényleges rezsi fogyasztás arányában. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges Felelıs: Tóth Erika osztályvezetı A Városgazda Kft.-t a döntésrıl értesítettük, de azóta sem elégedett, újabb kérelemmel élt a Kölcsey u. 12. sz. épület rezsi fogyasztásával kapcsolatban. A Kft. energetikusát felkértük készítsen olyan javaslatot a rezsi megosztására, amely alkalmasabb, mint a korábbi terület alapú költségmegosztás. Amikor a javaslat elkészül, Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság elé terjesztjük. 347/2009.(XI.12.)Kt.sz. Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. ¾ éves beszámolója Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft év ¾ évi munkájáról szóló beszámolóját, a melléklet szerint. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, a szükséges A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. 348/2009.(XI.12.)Kt.sz. Költségvetési támogatás nyújtása a Pelikán Kft-nak Jánoshalma Város Képviselı-testülete a likviditási helyzet megoldása érdekében tagi kölcsönként 5 m forint, és költségvetési támogatásként 5 millió forint plusz támogatást biztosít a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. részére.

12 A Képviselı-testület elfogadja a mellékelt közhasznú megállapodás módosítást. A tagi kölcsön visszafizetésének határideje június 30., kamata: jegybanki alapkamat. A tagi kölcsön fedezete hitel. A költségvetési támogatás fedezete a Pelikán Non-profit Kft által az önkormányzat felé számlázott térítési díj kiegészítés évben várható kiadási megtakarítása. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, az összeg egy összegben történı átutalásáról gondoskodjon a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a tagi kölcsön szerzıdést írja alá. A tagi kölcsön szerzıdés november 17-én aláírásra került. Az 5 millió Ft tagi kölcsön folyósítására november 23-án került sor. A Közhasznú megállapodás módosítása november 17-én aláírásra került, az 5 millió Ft plusztámogatás egyösszegő átutalása november 23-án megtörtént. 349/2009.(XI.12.)Kt.sz. Pelikán Kft. helyszín módosítása Jánoshalma Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a három éves kistérségi szociális felzárkóztató program két programjának helyszínét felcserélje, így május 1-tıl kezdıdıen a Bajai út 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban a Alternatív Klub, a Jánoshalma Kölcsey u. 12. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban a Társadalmi befogadást és részvételt elısegítı program kerüljön mőködtetésre. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás módosításokat írja alá. A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. t a döntésrıl értesítettük 350/2009.(XI.12.)Kt.sz. Pelikán Kft. Alapító Okirat módosítása

13 Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft alapító okiratának kiegészítését a mellékletben szereplı alapító okirat (egységes szerkezetben) szerint. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidı: november 16. A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. 351/2009.(XI.12.)Kt.sz. Megállapodás kötése a Delta-Sec Kft-vel Jánoshalma Város Képviselı-testülete támogatja, hogy a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. megállapodást kössön a Delta-Sec Kft-vel a Pelikán Kft. Hunyadi u. 2. és Dózsa Gy. u. 93. sz. alatti épületeiben az ajánlatban szereplı személy- és vagyonvédelmi rendszer kiépítésére ,- Ft+Áfa összegben, valamint a Pelikán Kft. Hunyadi u. 2., Dózsa Gy. u. 93. és Bajai u. 4. sz. alatti épületeiben a riasztó rendszer karbantartására 8.000,- Ft+Áfa/év valamint figyelési és vonulási díjra ,- Ft+Áfa/hó szolgáltatásra. A 2010-es évtıl kezdıdıen az intézmény a riasztó rendszer fenntartását saját költségvetésébe tervezze be. A Képviselı-testület felkéri a Pelikán Kft. ügyvezetıjét, hogy a megállapodást kösse meg. Amennyiben a városközpont felújítási pályázat keretén belül a térfigyelı rendszer a Polgármesteri Hivatalnál nem építhetı ki, úgy a 2010-es évi költségvetésbe a térfigyelı rendszer költsége beépítésre kerül. Fedezete: az intézmény költségvetése A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft.-nél a riasztó rendszer szerelési munkái megkezdıdtek, a szerzıdés megkötése folyamatban van. 352/2009.(XI.12.)Kt.sz évi Belsı Ellenırzési Terv Jánoshalma Város Képviselı-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a évi Belsı Ellenırzési Tervet.

14 A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a belsı ellenırt értesítse. 353/2009.(XI.12.)Kt.sz. Dr. Dénes Enikı szerzıdésének módosítása A szerzıdés aláírásra és kipostázása megtörtént. Jánoshalma Város Képviselı-testülete helyt ad dr. Dénes Enikı gyermekorvos kérelmének, ennek megfelelıen a dr. Dénes Enikı és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság szerzıdését a 2.sz. melléklet szerint módosítja. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a háziorvost értesítse és a szerzıdést írja alá. 354/2009.(XI.12.)Kt.sz. Dr. Kishonti Attila szerzıdésének módosítása Jánoshalma Város Képviselı-testülete helyt ad dr. Kishoti Attila felnıtt háziorvos kérelmének, ennek megfelelıen a Kishonti és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság szerzıdését a 3.sz. melléklet szerint módosítja. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a háziorvost értesítse és a szerzıdést írja alá. A szerzıdés aláírásra és kipostázása megtörtént. 355/2009.(XI.12.)Kt.sz. Könyvtár fejlesztési pályázat pénzügyi finanszírozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete hozzájárul a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó Expressz TIOP / azonosító számú pályázat költségeinek megelılegezéséhez. Fedezete - a pályázati pénzösszeg megérkezéséig - hitelfelvétel.

15 A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. 357/2009.(XI.12.)Kt.sz. Beiskolázási keretszámok meghatározása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a 2010/2011. tanévben a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 8 évfolyamos gimnáziumi képzését 1 osztályban, 30 fıben határozza meg. Képviselı- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: azonnal A Polgármester a szükséges intézkedést megtette. 358/2009.(XI.12.)Kt.sz. Szerzıdés kötése az EDF Energia Hungaria Kft-vel Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadva az ajánlatot, szerzıdést köt az EDF Energia Hungaria Kft-vel, közvilágítási energia ellátás céljából. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szerzıdés megkötésére. Az EDF Energia Hungaria Kft. számára a Képviselı-testület határozatát megküldtük, a szerzıdést számunkra postázták. 359/2009.(XI.12.)Kt.sz. Mentıállomás megépítésének helyszínei Jánoshalma Város Képviselı-testülete annak érdekében, hogy Jánoshalma városban új, korszerő mentıállomás létesüljön, megbízza a polgármestert a következıkkel: A mentıállomás megépítésének két lehetséges helyszíne 1. a Jánoshalma Petıfi u. 1. sz. alatti 26/3, hrsz-ú ingatlan illetve

16 2. a Jánoshalma Erzsébet téren a 728 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában további vizsgálatokat folytasson le annak megállapítása érdekében, hogy a mentıállomás megvalósítására melyik terület alkalmasabb. Mentıállomás céljára a Jánoshalma Erzsébet téren a 728 helyrajzi számú ingatlan került kiválasztásra. 360/2009.(XI.12.)Kt.sz. Erzsébet téren a 728 helyrajzi számú ingatlan megosztatása A 728 helyrajzi számú ingatlan megosztatása megtörtént. A Képviselı-testület a Jánoshalma Erzsébet téren a 728 helyrajzi számú ingatlant megosztatja úgy, hogy a Vágóhíd utcáról nyílóan ~1500 m 2 nagyságú ingatlan önálló hrsz-mal rendelkezzen. A Képviselı-testület biztosítja a megosztás költségét, Ft összeget. Fedezete: közterületek permetezése 363/2009.(XI.12.)Kt.sz. Dózsa György u sz. alatti ingatlan elfogadása Jánoshalma Város Képviselı-testülete megköszöni a tulajdonosok által felajánlott ajándékot és elfogadja az ajándékként felajánlott Dózsa György u sz. alatti ingatlant. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, az ajándékozási szerzıdést írja alá. Határidı: azonnal Az ajándékozási szerzıdés aláírása megtörtént, mivel az épületre bontási kötelezés volt érvényben, ezért már lebontásra is került. 364/2009.(XI.12.)Kt.sz. Dózsa György u sz. alatti épület elbontatása Jánoshalma Város Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdon bejegyzése után haladéktalanul megbízza Palkó László vállalkozót a Dózsa György u sz. alatti épület elbontásával

17 A bontás megtörtént, a kerítés december 10-ig elkészül. bruttó ,- Ft összegben, és a kerítés elkészítésével bruttó ,- Ft összegben. Fedezete: közterület permetezések A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidı: azonnal 365/2009.(XI.12.)Kt.sz. Bácska-Margittaszigetei Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat tájékoztatója Jánoshalma Város Képviselı-testülete a december 17-i ülésén ismét napirendre tőzi a Bácskai-Margittaszigetei Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat tájékoztatóját. Felkéri a társulat ügyvezetıjét, hogy a évben elvégzett munkákról készítsen beszámolót, melyben térjen ki a Jánoshalmáról származó bevételekre, és a város közigazgatási területén végzett munkák költségeire. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidı: november 20. A Bácskai-Margittaszigetei Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat tájékoztatóját a Városgazdálkodási Bizottság ülésére megküldte, amely jelen testületi ülésre elıterjesztésre kerül. 367/2009.(XI.12.)Kt.sz. LEADER keretében pályázat benyújtása Jánoshalma Város Képviselı-testülete elfogadja, hogy a Lajtha László M ővészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot nyújt be a LEADER keretében kiírásra kerülı alábbi pályázatra november 16-ig.: - Nagy volumenő rendezvények, rendezvény sorozatok támogatása: Jánoshalmi Napok Képviselı- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidı: november 15. A pályázat benyújtásra került.

18 368/2009.(XI.12.)Kt.sz. Dr. Visontai Csongor Ügyvédi Iroda megbízása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzető kistérségekben projektek keretében a évben benyújtandó pályázatok elkészítésével, a pályázatokhoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek elkészítésével, projektmenedzsmenti feladatok ellátásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására a Dr. Visontai Csongor Ügyvédi Irodát (Bp. János Zsigmond u. 32.) bízza meg. A szolgáltatás költségeire maximum Ft + ÁFA Ft összeget engedélyez a évi önkormányzati költségvetés terhére. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges Határidı: november 16. A megállapodás megkötésre került. 370/2009.(XI.16.)Kt.sz. HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megbízása A megállapodás megkötésre került. Jánoshalma Város Képviselı-testülete a Kbt (1) bekezdése c). pontja alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, a DAOP /B Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a komplex programmal kezelendı LHH kistérségekben címő pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázati dokumentáció összekészítésével, illetve az elızetes igényfelméréssel, célcsoport elemzésével, szükségletfelméréssel és helyzetfeltárás elvégzésével a HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft (6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/a.) bízza meg. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerzıdést kösse meg. Határidı: november 15.

19 372/2009.(XI.19.)Kt.sz. A Jánoshalmi Önkormányzat Képviselı Testülete megtárgyalta Önerı biztosítása a Jánoshalmi Roma Közösségi Ház kialakítása c. projekthez. témájú elıterjesztést, és az alábbiak szerint dönt: 1. A Képviselı testület rögzíti, hogy a DAOP D2 Közösségi terek fejlesztése a komplex programmal kezelendı leghátrányosabb helyzető kistérségekben c. projekt keretében megvalósuló Jánoshalmi Roma Közösségi Ház kialakítása projekt összköltségvetése Ft, ebbıl igényelt támogatás mértéke 95%, azaz Ft. Az önerı mértéke 5%, azaz Ft, amelyet Jánoshalma Város Önkormányzata biztosít és a 2010-es évi költségvetésében elkülönítetten kezel. 2. A Képviselı-testület a Jánoshalmi Roma Közösségi Ház mőködtetéséhez nem kíván hozzájárulni. Határidı: azonnal A határozati kivonatot átadtuk, a pályázat benyújtásra került. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, a lejárt határidejő határozatokról szóló beszámolót szíveskedjen elfogadni. Jánoshalma, december 8. Tisztelettel: Czeller Zoltán Polgármester

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselı-testület 2009. január 20-i ülésére a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselı-testület 2009. január 20-i ülésére a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselı-testület 2009. január 20-i ülésére a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 425/2008(XII.17.)Kt.sz. Kommunális hulladékkezelés megváltoztatása

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2011. június 30-i nyilvános képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 36/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére Elıterjesztés 16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:tapasztó

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

HATÁROZATOK 2010.09.09.

HATÁROZATOK 2010.09.09. HATÁROZATOK 2010.09.09. 260/2010. (IX.09.) sz. KT határozat vis maior pályázat kivitelezésével a Kiszi-Kı Kft-t bízza meg bruttó 3.758. 750 Ft-ért. Határidı: 2010. szeptember 20. a szerzıdés aláírására

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére 527/2010.(XII.15.)Kt.sz. Erdőtelepítési lehetőségekről önkormányzati területen Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 30-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete július 02 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete július 02 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2015. július 02 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-29 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. november 7-én tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009 augusztus 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Viziközmő-társulattal kapcsolatos döntések Az elıterjesztést készítette: Dodonka Csaba

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek A közétkeztetésrıl szóló Szolgáltatási

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV I. számú eleme. Intézmény: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma Béke tér 1. szolgáltatás

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV I. számú eleme. Intézmény: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma Béke tér 1. szolgáltatás ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV I. számú eleme Intézmény: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma Béke tér 1. Érintett költségvetési év: 2009. 1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: Közbeszerzés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális

Részletesebben

Zalaapáti Mővelıdési Ház évi közmővelıdési munkatervét, évi beszámolóját - az elıterjesztés szerint elfogadja.

Zalaapáti Mővelıdési Ház évi közmővelıdési munkatervét, évi beszámolóját - az elıterjesztés szerint elfogadja. 13/2012. /III. 01./ számú határozat: Zalaapáti Mővelıdési Ház 2012. évi közmővelıdési munkatervét, 2011. évi beszámolóját - az elıterjesztés szerint elfogadja. Felelıs: Pozsegovits Borbála Mőv. Ház vezetı

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 15-én (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 15-én (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Karbantartási Szerzıdés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. február 25-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. február 25-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. február 25-i ülésére 338/2009.(XI.12.)Kt.sz. 2010. évi költségvetési koncepció Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. október 13-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. október 13-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. október 13-i ülésére 527/2010.(XII.15.)Kt.sz. Erdőtelepítési lehetőségekről önkormányzati területen Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. július 22-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 13-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Enying Város Polgármestere

Enying Város Polgármestere Enying Város Polgármestere 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 E l ı t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 2010. szeptember 03-i rendkívüli ülésére Tisztelt

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: AZ ELİTERJESZTİ NEVE: A Képviselı-testület 2012. január 17-i ülése Javaslat a helyi közlekedés útvonalának és menetrendjének elfogadására

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. április 24 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. március 31. VI. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 4. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 26-án megtartott munkaterv

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 18. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 18. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: KEOP-os pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala Az elıterjesztést készítette: Horváth Sándor

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 6. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó november 6. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az energetikai feladatok

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2011. április 28. napján tartandó. ü l é s é r e Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2011. Sorszám: 26. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az Észak-magyarországi Operatív

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

47/2010. /VII. 27./ számú határozat:

47/2010. /VII. 27./ számú határozat: 47/2010. /VII. 27./ számú határozat: Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselı-testülete A családsegítı és gyermekjóléti feladatok ellátásának átszervezése címő elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az orvosi ügyelet ellátásának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére

Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére 9. Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére Tárgy: A 2011.január 01-tıl 2011. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2011.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület! A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0-A, Helyi hı, hőtési és villamos-energia

Tisztelt Képviselı-testület! A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0-A, Helyi hı, hőtési és villamos-energia Szentes város Polgármesterétıl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-17747-2/2013 Témafelelıs: Kecskés Mária, Szántai Szilvia Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: Szentes város intézményeinek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására Készült: 2011. február 22-i ülésére Elıterjesztı: Tisztelt Képviselı-testület! A II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 4/2012. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 28 -án tartott ülésén hozott határozatairól. 24/2012.(II.28.) sz. Ök. határozat

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 16/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 3-án (kedden) a i Hivatal Házasságkötı

Részletesebben