TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése"

Átírás

1 TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak megvalósulása 9 A Bank vagyoni-jövedelmezôségi helyzete december 31-ével 11 Üzletágak 11 Gépjármû-finanszírozás 12 Kereskedôfinanszírozás 13 Termelôeszköz-finanszírozás 13 Flottafinanszírozás 13 Ingatlanfinanszírozás 13 Érdekeltségek finanszírozása, folyószámla-hitelezés 13 Forrásgyûjtés 14 Személyes ügyfélforgalom 14 Regionális szerepvállalás évi üzletpolitikai célkitûzések 17 Független könyvvizsgálói jelentés 18 Mérleg 19 Eredménykimutatás 20 A Merkantil Bank Zrt. vezetése a 2009-es év során 1

2 ELNÖKI BEVEZETÔ A 2008 szeptemberében kirobbant pénzügyi-gazdasági válság következtében december 31-ével történetének eddigi legnehezebb évét zárta a Merkantil Bank. Sikerekrôl és a kialakult válság következtében nehézségekrôl egyaránt szól éves beszámolónk. Csaknem 20 évvel ezelôtt, 1991-ben kezdte meg a hazai piacon elsôként a Merkantil Bank lízingtársaságán keresztül a hazai autóvásárlások finanszírozását. A szerzôdéseink száma ekkor még másfél ezernél is kevesebb volt. A kötésszám a csúcspontját csaknem 63 ezer kötéssel 2005-ben érte el. Ekkorra következett be a gépjármûértékesítés és ezen belül a gépjármû-finanszírozás piacának telítôdése. Az évtized elejére jellemzô kétszámjegyû növekedési ütem nemcsak lelassult, hanem már a es években a piac számottevô csökkenése következett be. A kormányzati intézkedések, majd a 2008 ôszén kezdôdô pénzügyi és gazdasági válság hatásaként a magyar autópiac és ezáltal a gépjármû-finanszírozási piac mérete jelentôsen csökkent; ez a csökkenés a Merkantil által finanszírozott kihelyezési darabszámokban ténylegesen is realizálódott. A drasztikus visszaesés fô oka a világgazdasági válság volt. A pénzügypiacokat érô hazai szabályozás különös tekintettel az önerô minimumának felemelése és a maximális futamidô korlátozása tovább szûkítette a keresletet. Ebbôl az is következett, hogy az autóvásárlók közül fôleg a hitelre vásárlók száma csappant meg. A készpénzes formában történô vásárlások száma jóval kisebb mértékben változott ez az átrendezôdés a finanszírozott hányadot csökkentette. A pénzügyi-gazdasági válság másik alapvetô kedvezôtlen hatásaként megnövekedtek a nemfizetési kockázatok. A válság kezdete óta a Bank folyamatosan prudens adósvédelmi megoldásokat dolgozott ki a fizetési késedelembe esett, a Bankkal együttmûködô, fizetési hajlandóságot mutató adósok számára. Az idôszak tapasztalatai alapján a Bank szeptember 14-étôl új, az adósok pénzügyi helyzetéhez még jobban alkalmazkodó adósvédelmi terméket vezetett be. A Merkantil Csoport több mint két évtizedes tapasztalata járult hozzá ahhoz, hogy megfelelô monitoringgal és adósvédelmi programunkkal a menedzsment részérôl kezelni tudtuk partnereink, ügyfeleink szempontjait és a tulajdonosi elvárásokat is szem elôtt tartva a felmerülô negatív kockázati hatásokat. A válság kedvezôtlen hatásainak a nemfizetési kockázatnak a kezelését prudenciális gondolkodással, józan vállalatvezetéssel, a mûködési költségek jelentôs racionalizálásával, valamint az évek során kialakított megfelelô technológiai háttérrel, folyamatos banküzemszerû mûködéssel tudtuk biztosítani. 2

3 Piacelemzések szerint a gépjármû-finanszírozási piacon tapasztalható jelentôs visszaesés a 2010-es évben is fennmarad, 2011-tôl kezdôdôen számolhatunk lassú növekedéssel ebben a szegmensben. Minden jel szerint még 2014-ben is kisebb lesz az új autók piaca hazánkban, mint volt a válságot megelôzô években. Fentiekbôl adódóan a Merkantil üzletpolitikájában kiemelt figyelmet kell fordítani az új értékesítési csatornák felé történô nyitásra és a költségkímélô lehetôségek további kiaknázására (saját adatbázis alkalmazása, online lehetôségek, hitellevél), valamint a finanszírozási és biztosítási termékek együttes értékesítését lehetô tévô konstrukciók továbbfejlesztésére. A Groupama Garancia Biztosító bevonásával ez a projekt jelenleg is folyamatban van. A Merkantil a gépjármû-finanszírozás dominanciájának csökkenése mellett az erôforrások átcsoportosításával a vállalatfinanszírozási üzletág továbbfejlesztését célozta meg. Bevezetôm végén engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik munkájukkal és támogatásukkal elôsegítették a Merkantil Csoport eddigi teljesítményét. Szeretném megköszönni a tulajdonos képviselôinek, az Igazgatóság és a Felügyelôbizottság tagjainak támogatását, felelôs munkáját. A Bank vezetése nevében köszönetemet fejezem ki ügyfeleinknek, betéteseinknek, velünk együttmûködô partnereinknek. Szeretném elismerésemet kifejezni valamennyi munkatársamnak, a Merkantil dolgozóinak, akiknek elkötelezett, áldozatkész munkája a Bank alapvetô üzleti értékét képviseli, s melyhez a jövôben is további sok sikert kívánok mindannyiuknak. Kolossváry Ádám elnök-vezérigazgató 3

4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika FÔ jellemzôi 2009-bEn Magyarország évi gazdasági teljesítményét a pénzügyi és gazdasági válság hatásai, az általános gazdasági visszaesés, valamint a folytatódó költségvetési egyensúlyjavító intézkedések határozták meg. Magyarország bruttó hazai terméke 6,3%-kal zsugorodott 2009-ben. Az év második felétôl lassan javulást mutató világgazdasági helyzet már hazánkban is érezteti hatását, a GDP csökkenésének üteme az utolsó negyedévben már lassulást mutatott. A KSH adatai alapján az ipari termelés a évi 1,1%-os csökkenés után 17,7%-kal esett vissza. A mezôgazdasági termelés az elôzô évi 27%-os növekedést követôen 10%-os csökkenést szenvedett el, amiben jelentôs része volt a kedvezôtlen idôjárásnak is. A külkereskedelmi mérleg egész év során pozitív egyenleget mutatott, mely annak köszönhetô, hogy a belsô kereslet visszaesése meghaladta a külsô kereslet csökkenését. Éves szinten az export értéke 12%-kal, az importé 17%-kal maradt el az elôzô évi adatoktól. A recessziós környezet mind a háztartások, mind a vállalkozások jövedelmi pozíciójára rányomta bélyegét. Az általános keresletcsökkenés hatására a vállalatok termelése drasztikusan visszaesett, mely a foglalkoztatottság szûkülését és a béremelkedés ütemének csökkenését vonta maga után. A jelenség közvetve a belsô kereslet további csökkenését idézte elô. A bruttó nominális átlagkereset mindössze 0,5%-kal nôtt az elôzô évhez képest. A keresetek reálértéke a versenyszférában 0,2%-os növekedést, a költségvetési szférában 8,3%-os csökkenést mutatott. A háztartások végsô fogyasztása 5,7%-kal, a kiskereskedelmi forgalom 7,4%-kal esett vissza 2009 során. Az államháztartás hiánya 925 milliárd forint volt: ez 2,0%-kal kevesebb, mint 2008 végén, a tavalyi 3,3%-hoz képest 0,6%-pontos növekedést jelent. A évi inflációs folyamatoknak elvileg kedveztek a negatív konjunktúrakilátások, és a munkaerôpiaci helyzet alakulása. Azonban az évközi áfa- és jövedékiadó-emelés, valamint a magas üzemanyagárak a fogyasztói árindex növekedése irányába hatottak. Mindezek következtében az éves átlagos infláció az elôzô évi 6,1%-nál mérsékeltebben, 4,2%-on alakult. A munkaerô-piaci helyzet 2009 során kedvezôtlenül alakult, a foglalkoztatottak száma 2,5%-kal, 3,78 millió fôre csökkent. A munkanélküliek száma elérte a 421 ezret, ezzel a munkanélküliségi ráta 2009 végére két számjegyûre nôtt, a 10,5%-os érték 2,6%-pontos romlást mutat az elôzô évhez képest. A Jegybank az év elsô felében elsôsorban a forint jelentôs árfolyam-ingadozásának hatására rendkívül óvatosan közelített a kamatcsökkentés kérdéséhez. A lazításra egészen júliusig várni kellett, majd a III. és IV. negyedévben három alkalommal, összesen 325 bázisponttal csökkentette az MNB az alapkamat mértékét. Ennek megfelelôen az irányadó kamat év végén 6,25%-on állt. A bankrendszer évi teljesítményét két fô jelenség határozta meg. Az év elsô felében a globális válság kapcsán elapadt források miatt a bankok korlátozták tevékenységüket, szûkítették hitelkínálatukat. Ezzel szemben az év második felében a keresleti oldal passzivitása volt érzékelhetô, a háztartások és vállalkozások jövedelmi viszonyainak romlása következtében erôteljesen csökkent a hitelfelvételi kedv ben a problémák új típusával kellett szembenézni: ez pedig a forintárfolyam tartós és nagymértékû gyengülése a hitelezésben fôszerepet játszó devizákkal (elsôsorban a CHF-fel, másodsorban az EUR-val) szemben. A tartósan gyenge árfolyam még tovább csökkentette a hitelezéssel szembeni bizalmat és a hitelfelvételi kedvet. A jelek szerint a devizaárfolyamok generálta bizalmatlanság tovább tart, mint maga a devizaválság: a forint árfolyamának erôsödése ellenére sem nô a kereslet a gépjármû-finanszírozási termékek iránt. A hitelintézeti szektor mérlegfôösszege 2009 végén 0,5%-kal elmaradt a 2008-as állománytól, szemben az elôzô évekre jellemzô 15-20%-os növekedéssel. Éves szinten a lakossági hitelállomány 6%-kal csökkent 2009-ben, a csökkenés leginkább a fogyasztási hitelek állományát jellemezte. A vállalati hitelek esetében 9%-os csökkenés figyelhetô meg, melynek túlnyomó része a közepes és nagyvállalatok hitelállományának változásából adódik. A lakossági betétek az év során mintegy 200 milliárd Ft-tal növekedtek, köszönhetôen az év elején tapasztalt agresszív banki forrásgyûjtésnek és a fogyasztás általános visszaesésének. A vállalkozói betétek állománya nagyságrendileg ugyanilyen mértékben csökkent során jelentôsen romlott a kihelyezett hitelek minôsége. A minôsített tételek aránya az eddig jellemzô 3% körüli értékrôl tárgyév végére 5,7%-ra emelkedett. A portfólió minôségromlása természetesen jelentôs hatással volt a bankszektor eredményére is. 4

5 PIACI POZÍCIÓK ALAKULÁSA, A GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁST ÉRINTÔ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK HATÁSAI A Merkantil Bank Zrt. tevékenysége elsôsorban a gépjármû-finanszírozás és az ehhez kapcsolódó márkakereskedôi finanszírozás területére terjed ki, ebbôl adódóan mind a bankszektorban végbement változások, mind pedig a gépjármû-értékesítési piacon érvényesülô tendenciák hatnak a Merkantil Bank versenyhelyzetére ben is a gépjármûvásárlások finanszírozása jelentette a Merkantil Bank fô tevékenységi körét, így a Társaság piaci környezetét is döntôen a személygépkocsi-értékesítési piacon érvényesülô tendenciák határozzák meg. A piaci elemzés ebbôl adódóan ezen területet érinti. Az évezred elején megszokott kétszámjegyû gépjármû-értékesítési növekedés 2004-ben megtorpant, 2005-ben az autóértékesítés jelentôsen visszaesett, a piac telítetté vált. A forgalom folyamatos csökkenése ben drasztikus mértékûvé vált, az új gépjármûvek regisztrációinak száma az elôzô évi forgalom mintegy 40%-ára csökkent. IDÔSZAK 3,5 T ALATTI ÚJ JÁRMÛVEK ÉRTÉKESÍTÉSEI (DB) LÁNCINDEX ,3% ,9% ,2% ,5% ,4% ,6% ,5% ,5% Az alábbi grafikonon jól látható, hogy 2009-ben hónapról hónapra kevesebb gépjármûvet helyeztek forgalomba, mint tették azt 12 hónappal korábban. Az év második felében a visszaesés erôsödése volt jellemzô. 3,5 T ALATTI, ÚJONNAN FORGALOMBA HELYEZETT JÁRMÛVEK SZÁMA db jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. A gépjármû-finanszírozási piaci volumen szintén jelentôsen csökkent, és a felügyeleti korlátozások következtében (önerô minimumának felemelése, a maximális futamidô korlátozása) a visszaesés mértéke még magasabb volt, mint a kihelyezési darabszám esetén. 5

6 A GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁSI PIAC VOLUMENÉNEK ALAKULÁSA Forrás: Lízingszövetség Kihelyezés mft A Merkantil Csoport évben a devizaforrások szûkössége, a jövedelmezôségi elvárások, valamint a portfólió minôségének stabilizálása, a nemfizetô állomány növekedésének korlátozása érdekében más stratégiát követett, mint korábban. Az idôszakban a megkötött szerzôdések fajlagos marge-a és a kockázatok lehetséges minimalizálása állt az érdeklôdés középpontjában. Ezzel párhuzamosan a refinanszírozási költségek folyamatos növekedése okán a Merkantil Csoport a piacon a drágának számító finanszírozók közé került. A év a jogszabályi környezet radikális szigorodását is hozta. A vizsgált idôszak elejétôl a PSZÁF jelentôs mértékben korlátozta a gépjármû-finanszírozás lehetôségeit. Kiszorulóban van a 20% alatti önerô, a 96 hónapnál hosszabb futamidô, az annuitásostól eltérô futamidô novemberében a PSZÁF elôírta, hogy az ügyfelek szabad jövedelmét is vizsgálni kell a hitelkérelem elbírálásához. A kérelem elfogadásának feltételéül szabta, hogy a háztartás szabadon felhasználható jövedelméhez mérten a törlesztési kötelezettség nem haladhatja meg az 50%-ot. Ilyen hitelbírálati szabály az eszköz alapú finanszírozásban különösen a gépjármû-finanszírozásban eddig szinte ismeretlen volt júliusától 25%-os áfakulcs került bevezetésre, ami átmenetileg júniusban néhány százalékkal megemelte a forgalmat, mivel aki tehette, elôrehozta a tervezett gépjármûvásárlást. A rákövetkezô idôszakban ugyanezen ok miatt viszont a forgalom csökkent. A finanszírozási feltételek eddigi és bevezetés elôtt álló szigorításai elsôsorban a mini- és kisautó kategória potenciális vásárlóit szorította ki a fizetôképes keresletbôl. Éppen ez az egyik fô oka annak is, hogy a kisautók forgalma esett vissza az átlagosnál nagyobb mértékben. A további szigorítások is a kereslet további szûkülését eredményezhetik. A jutalékokra vonatkozó szabályok korlátozása pedig a jelenleg még stabil anyagi helyzetben lévô kereskedések likviditási nehézségét eredményezheti. A Merkantil Bank piaci részesedésének csökkenésében szerepe van a portfóliónkban a korábbi években jelentôs kötésszámot képviselô mini- és kisautó szegmens márkáinak jelentôs visszaesésének is. Míg 2009-ben a gépjármûeladások száma az elôzô évi forgalom 40,5%-ára esett vissza, a csökkenés ennél is nagyobb mértékben sújtotta a mini- és kisautó szegmenseket, továbbá az alacsony árú márkákat és modelljeiket: a Suzuki 67,38%- os visszaesést szenvedett el. A Škoda vesztesége 68,19%-os volt. A Chevrolet forgalma 73,01%-os mértékben csökkent az elôzô évhez képest. Mindezeknek a tényezôknek a hatása jelent meg az új gépjármûvek finanszírozása terén az év során megmutatkozó piacirészesedés-vesztésben. A MERKANTIL CSOPORT PIACI RÉSZESEDÉSE A 3,5 t ALATTI, ÚJONNAN FORGALOMBA HELYEZETT JÁRMÛVEK KÖRÉBEN 16,00% 14,00% 12,00% ,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 6

7 2009-ben a használtautós piaci részesedés is jelentôs mértékben változott. Az év eleji gyengélkedést követôen nyárra a Bankcsoport javított pozícióin, elérte a év végi állapotot, ám az év utolsó harmadában itt is jelentôsebb visszaesésre került sor. Vélhetôleg mind az új-, mind a használtautós forgalomban történt visszaesés annak tudható be, hogy a konkurencia október-november tájékán árkiigazítást hajtott végre, amely környezetben a Merkantil Csoport drága lett. A MERKANTIL CSOPORT PIACI RÉSZESEDÉSE A 3,5 t ALATTI, HASZNÁLTAN FORGALOMBA HELYEZETT JÁRMÛVEK KÖRÉBEN 4,00% 3,50% 3,00% ,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. A válság, majd az autóértékesítés radikális visszaesésének következtében a figyelem középpontjába kerültek a kereskedésfinanszírozási termékek. A válság elôtt az akvizíció egyik fontos kelléke volt a készletfinanszírozás és a jutalékpolitika. A válság bekövetkeztével a kereskedések helyzete sok esetben ingataggá vált. Mára mintegy 300 kereskedés szûnt meg, további csôdök is várhatók. Különösképpen sújtja az ágazatot a salátatörvény, azon belül is a bankügynöki jutalékokat korlátozó passzus. A mellékelt ábra a Merkantil Csoport által finanszírozott kötések számának alakulását mutatja, az üzletág indulásától 2009-ig. MEGFINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMÛVEK SZÁMA

8 A MERKANTIL BANK ZRT. KITÛZÖTT ÜZLETPOLITIKAI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA A kormányzati intézkedések, majd a 2008 ôszén kezdôdô pénzügyi és gazdasági válság hatásaként a magyar autópiac és ezáltal a gépjármû-finanszírozási piac mérete jelentôsen csökkent, ami a Merkantil által finanszírozott kihelyezési darabszámokban ténylegesen is megmutatkozott. A Lízingszövetség kimutatásai szerint a gépjármû-finanszírozók rangsorában I. negyedévében a Lombard Lízing átvette a piacvezetô pozíciót a Merkantil Csoporttól. I-IV. negyedévi kihelyezéseivel a Merkantil Bank szerzôdésszám és finanszírozott eszközérték alapján egyaránt a harmadik helyet foglalja el a CIB Bankkal folytatott szoros versenyben ben a Merkantil Csoport darab gépjármû-finanszírozási kötést realizált, 65,3%-kal kevesebbet, mint 2008-ban. Az értékesítési tervhez viszonyítva 8886 kötéssel lett alacsonyabb a szerzôdésszám. A kihelyezési darabszám elmaradása mellett az egy gépjármûre jutó átlagos kihelyezés 22%-kal csökkent, az önrész emelkedése, valamint az összetételét tekintve magasabb használtautó-finanszírozási részarány következtében. A pénzügyi-gazdasági válság következtében sajnálatos módon megnôtt a nemfizetési kockázat. A Bank ennek csökkentésére adósvédelmi megoldásokkal igyekszik segíteni ügyfeleinek. Az adósvédelmi program 2009-es tapasztalatai alapján a Merkantil szeptember 14-ével új, az adósok helyzetéhez az eddiginél is jobban igazodó adósvédelmi terméket vezetett be. Az ideiglenesen nehéz helyzetbe került ügyfelek megsegítésére kidolgozott termék keretében a hátralékot tôkésítjük, továbbá a bajba jutott ügyfél ideiglenes részletcsökkentést kérhet. A termék szerves része a fixesítés is (forintban fix törlesztôrészletûvé válik a szerzôdés). A Merkantil Bank stratégiájának kiemelten fontos eleme, hogy az OTP Csoport tagjaként az együttmûködésbôl származó kölcsönös elônyök erôsítésére törekszik mind magával az OTP Bankkal, mind pedig a csoport többi tagjával. A Bank és érdekeltségei finanszírozásában továbbra is meghatározó az OTP Bank szerepe. A bankcsoporti együttmûködés eredményeként a Merkantil és érdekeltségei által lehívható bankközi hitelkeret, valamint a fiókhálózaton keresztül értékesített Mobil Pénztárjegy-állomány biztosítja a Merkantil szükséges külsô forrásait. 8

9 A BANK VAGYONI-JÖVEDELMEZÔSÉGI HELYZETE DECEMBER 31-ÉVEL A Bank a évet 274,3 milliárd Ft-os mérlegfôösszeg mellett 2837 millió Ft adózás elôtti nyereséggel, illetve 2818 millió Ft adózott eredménnyel zárta. A Bank értékvesztés-képzés elôtti adózás elôtti üzemi eredménye 14,3 milliárd Ft-ot tett ki, 16%-kal haladja meg az elôzô évben realizáltat, és 9,9 %-kal a évre tervezettet. A pénzintézet mûködési költségei 2009-ben összességükben 3,3 milliárd Ft-ot értek el. A szigorú takarékossági intézkedéseknek köszönhetôen az elmúlt évhez képest a költségek 13%-kal (500 millió Ft-tal) alacsonyabbak. Az idôszak költségfelmerülése a évi tervhez képest is jelentôs megtakarítást mutat, melynek mértéke 9,4%. A Merkantil Bank tôkehelyzete a magyar számvitel szerint értelmezve a következô: a saját tôke december 31-én millió Ft volt, amely 244 millió Ft-tal, 0,9%-kal emelkedett az általános tartalék képzôdésének hatására december 31-éhez képest. A zárás adatai tartalmaznak 2600 millió Ft osztalékfizetést. SAJÁT TÔKE MFt Megoszlás MFt Megoszlás Változás MFt Jegyzett tôke ,5% ,4% 0 Eredménytartalék ,5% % Általános tartalék ,3% ,3% 282 Lekötött tartalék 86 0,3% 79 0,3% -7 Mérleg szerinti eredmény ,4% 0 0% Saját tôke összesen ,0% ,0% 243 A Bank tôkeellátottsága, a saját tôkének a mérlegfôösszeghez viszonyított aránya a évi 8,7%-ról 9,9%-ra változott. SAJÁT TÔKE ALAKULÁSA, Mérleg sz.eredmény Lekötött tartalék Általános tartalék Eredménytartalék Jegyzett tôke Nyitó március 31. június 30. szeptember 30. december 31. Az értékvesztés-állomány a PSZÁF elôírásainak megfelelôen lefedi a minôsített állományt, az értékvesztések záróállománya a 2009 decemberében fennálló tôkekövetelések, készletek, valamint a befektetések után millió Ft, mely az eszközoldalon szerepel. Forrásoldali céltartalék-állományban szerepel a Bank által megképzett 2517 millió Ft általános kockázati céltartalék-állomány a korrigált mérlegfôösszeg után. A fizetôképességi mutató értéke 2009 végén a tulajdonos által meghatározott 2,6 milliárd Ft osztalékfizetést figyelembe véve 12,47%, a szavatoló tôke millió Ft volt. A Bank év végi minimális tôkekövetelmény-szintje millió forint volt. A hitelezési, partner-, felhígulási és nyitvaszállítási kockázatok tôkekövetelménye a IV. negyedév végén millió forint volt. Elôzô év végén a korrigált mérlegfôösszeg 8%-a millió forintot tett ki, a csökkenés döntôen a lakossággal szembeni kitettségek mérséklôdésébôl adódik. 9

10 A pozíció-, devizaárfolyam- és árukockázat tôkekövetelménye 294 millió forintot tesz ki, a mûködési kockázatok tôkekövetelménye (BIA módszer szerint) 1850 millió Ft. A Merkantil Bank Zrt. pénzügyi kimutatásaiból számított ROA és ROE mutatók 2009-ben mind a bázishoz, mind a tervezetthez viszonyítva kedvezôtlenebbül alakultak. A csökkenés oka a tervezettnél alacsonyabb adózás elôtti eredményben keresendô, mely a jelentôsen megnövekedett kockázati költség miatt maradt el a várakozástól. Az éves szintû eszközarányos nyereség az adózás utáni eredményre számítva 1,0%, az átlagos saját tôkére számított vagyonmegtérülés pedig 9,3%-on alakult. KIEMELT MUTATÓK ALAKULÁSA tény éves terv tény Index% bázishoz Index% tervhez Mérlegfôösszeg MFt ,5% 85,2% Átlagos mérlegfôösszeg MFt ,8% 92,8% Átlagos saját tôke MFt ,7% 95,1% Üzemi eredmény (adózás elôtt) MFt ,9% 109,9% Adózás elôtti eredmény MFt ,0% 35,5% Mérleg szerinti nyereség MFt % 0% Adózás utáni eredmény MFt ,7% 39,2% Átlagos eszközmegtérülés (ROA) % 2,8% 2,3% 1,0% 35,7% 42,5% Átlagos vagyonmegtérülés (ROE) % 28,4% 22,6% 9,3% 32,7% 41,2% Kamatbevétel aránya az átl. mfôö.hez % 11,1% 8,3% 8,3% 74,8% 100% Kamatkülönbözet (nettó kamatbevétel) MFt ,1% 106,0% Kamatmarge % 6,0% 5,2% 5,9% 98,3% 113,5% 10

11 ÜZLETÁGAK GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁS A Merkantil Csoport által finanszírozott kötésszám az elôzô évek viszonylatában az alábbiak szerint alakult: A GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁSI DARABSZÁMOK ALAKULÁSA Érdekeltségek Bank A Merkantil Bank informatikai fejlesztésének köszönhetôen a deviza alapú hitelek 2005 áprilisától átkerültek a Merkantil Car Zrt. kötésébôl a Bank hitelei közé. Ebbôl adódóan a Merkantil Car könyveiben a futamidôk alapján kifutó gépjármû-finanszírozási állományok jelentkeznek folyamán a Bankban és érdekeltségeinél db gépjármû-finanszírozási kötés realizálódott. A forinthitelek részaránya az idôszak végére 9,8%-ot tett ki, a deviza alapú ügyletek részaránya az új kötéseken belül 90,2%-os. Az alábbi grafikon a Bank és a Car könyveiben szereplô összesített gépjármû-finanszírozási állomány konstrukció- és devizánkénti megoszlását tartalmazza: KONSTRUKCIÓK MEGOSZLÁSA 2009 Devizahitel (Bank) 80,3% Tartós bérlet (Bérlet) 1,3% Forinthitel (Bank) 9,8% Pénzügyi lízing (Car) 8,7% A Merkantil által finanszírozott összesített gépjármû-értékesítési darabszám I-XII. hónap alatt kötéssel volt alacsonyabb, mint 2008-ban. A évi kötésszám kötéssel maradt el a tervezettôl I-XII. Tény I-XII. Terv Tény Bázistól Index% Eltérés Tervtôl Index% Eltérés Kihelyezésállomány (MFt) ,0% ,9% Szerzôdések száma (db) ,7% ,7% kocsira jutó összeg (e Ft/db) ,9% ,2%

12 Az új kihelyezések összesített állománya 21,4 milliárd Ft volt, ami 19,0 milliárd Ft-tal maradt el a évre tervezettôl. GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁSI KÖTÉSSZÁMOK ALAKULÁSA 2009 kötésszám jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec tény 2009 terv 2009 tény Az egy jármûre jutó kihelyezési összeg eft/jármû, ami 443 ezer forinttal a bázisszint alatt realizálódott. A kihelyezésiösszeg-mutató a tervezetthez képest jármûvenként 376 ezer Ft-tal volt alacsonyabb a kötésszámon belül az önrész és a használtautó-részarány emelkedésének következtében. A Merkantil Bank gépjármû-finanszírozási üzletága törekedett arra, hogy a Bank üzletpolitikai elveinek figyelembevételével a keresletnek megfelelôen kedvezô konstrukciókkal segítse elô a piacképes használtautóvásárlások megfinanszírozását is, ezáltal tovább növekedett a használtgépjármû-hitelezés részaránya a portfólión belül (a részarány 2009-ben 76%-ot tett ki a évi 51%-kal szemben). Kereskedôfinanszírozás A Bank sajátos profiljából adódóan üzletági ügyfélkörét szinte kizárólag a kereskedelemben, ezen belül a gépjármû-kereskedelemben tevékenykedô cégek, jellemzôen kis- és középvállalkozások alkotják. A kereskedôfinanszírozási üzletág a Merkantil Bankkal a gépjármû-vásárlási hitelek közvetítése terén együtt - mûködô gépjármû-kereskedôknek (használtjármû-kereskedôk és márkakereskedôk) nyújt a mûködéshez szükséges gazdálkodási hiteleket. Az üzletág elsôsorban üzletpolitikai szerepet lát el. A gépjármû-kereskedôket a pénzügyi-gazdasági válság az átlagosnál erôteljesebben érintette, a Bank a megváltozott piaci körülményekhez való alkalmazkodás jegyében már 2008 során az alábbi területeken eszközölt változtatásokat, amelyeket 2009-ben is alkalmazott. Prevencióerôsítés Az egyedi, cégspecifikus kockázatok csökkentése. Általános kondíciós és kockázati szigorítások. A bankügynöki-márkakereskedôi partneri hálózatban pénzügyi konzultáció, tanácsadás bevezetése, ami egyben preventív kockázatkezelést és a gazdálkodási kultúra javítását is szolgálhatja. Szorosabb együttmûködés a sales üzletággal, a keresztértékesítési hatás szem elôtt tartása a banki érdekek határozottabb érvényesítésével, a felesleges, rossz hatásfokú kockázatvállalás kiszûrése és megszüntetése. Ugyanakkor a Bank következetesen élt a határozottabb, hatásosabb követelésbehajtás (work out) és az intenzív monitoring eszközeivel. A hitelvédelem szempontjából aktív segítséget nyújt a készletek leépítésében, más kereskedôk bevonásával. A Merkantil Bank dealerfinanszírozási üzletágának átlagos kihelyezésállománya 2009-ben 15,8 milliárd Ft-ot tett ki. A kereskedôfinanszírozás december 31-ei záróállománya az elôzô évihez képest 39,3 %-kal csökkent. 12

13 Termelôeszköz-finanszírozás A Merkantil Csoporton belül a termelôeszköz-finanszírozás két társaság könyveiben jelentkezik: a Merkantil Car Zrt. nyújtja a termelôeszköz-finanszírozás területén a pénzügyi lízinget, a Merkantil Bérlet Kft. pedig a tartósbérleti ügyletek lebonyolítását végzi. A hagyományos termelôeszköz-piacon a tartós bérlet kereslete a válság elôtti években jelentôs csökkenést mutatott, mivel a konstrukciót jelentôsen megdrágította a helyiadó-fizetési kötelezettség, és emellett a nyílt végû pénzügyi lízing az ügyfelek számára megfelelô helyettesítô konstrukciót teremtett ben 2008-hoz hasonlóan a termelôeszköz-finanszírozási ügyletek 79,2%-a a Merkantil Car-ban jelenik meg pénzügyi lízingként. A Merkantil Car-ban nyilvántartott lízingállomány 5,3 milliárd Ft, a tartósbérlet-ügyletek 1,4 milliárd Ft-ot tesznek ki. A Merkantil Bérlet Kft. könyveiben megjelenô bérbe adott szoftverállomány december 31-ei nettó értéke 28,0 milliárd forintot tett ki. Flottafinanszírozás A Merkantil Bérlet Kft. flotta üzletága tárgyidôszaki tevékenységét döntôen a kishaszongépjármûflottaüzemeltetés határozta meg. Az üzletág december végi záró állománya 2856 millió Ft. Ingatlanfinanszírozás Merkantil Bank ingatlanfinanszírozással kapcsolatos üzleti terveit a korábbi években a Merkantil Ingatlan Lízing Zrt.-n és az SPLC projektcégeken keresztül valósította meg. Az üzletág alapvetô stratégiai célkitûzéseit az elvek és a tervszámok vonatkozásában a bankon belüli és a piaci körülmények határozzák meg. A 2009-es üzleti évben az alábbi feladatok valósultak meg: A pénzügyi válság miatt a hatékonyság fenntartása érdekében 2009-ben új, költséghatékonyabb szervezeti rendszer került létrehozásra. A Merkantil Car könyveiben szerepel a 2009 májusában befejezôdött Tatabánya Élményfürdô beruházás finanszírozása, mely 4,2 milliárd Ft új kihelyezést jelentett. A projektcégeken keresztül ben új ügylet megkötésére a terveknek megfelelôen nem került sor. Az üzletág a korábbiaknál hatékonyabb kockázat-elôrejelzési és work-out tevékenységet folytatott. Érdekeltségek finanszírozása, folyószámla-hitelezés A folyószámla-hitelezési tevékenység elsôsorban a Bank érdekeltségei, valamint törzsügyfeleink számára nyújtott szolgáltatás ben ezen hitelek átlagos állománya millió forintot tett ki, mely 4,0%-kal magasabb az elôzô évhez képest. Az állomány növekedése döntôen az érdekeltségek finanszírozási szükségleteinek alakulásából következik. Garanciavállalás tekintetében a Bank üzletpolitikája továbbra is arra irányult, hogy azt csak törzsügyfeleknek és betéttel fedezett esetekben nyújtsa. Faktoring szolgáltatását a Merkantil Bank 2009-tôl megszüntette. Forrásgyûjtés A Merkantil Bank pénzpiaci aktivitása elsôdlegesen forrásgyûjtési tevékenységében mutatkozik meg. A Bank forrásgyûjtésének domináns részét december végére a bankközi hitelfelvétel jelentette: az OTP Bank által a Merkantil Bank részére nyújtott devizahitelek záróállománya meghaladta a 201 milliárd forintot, ami a teljes forrásszükséglet 73%-át, a külsô kamatozó források 86%-át tette ki. A tárgyévi állománycsökkenés 24,4 milliárd Ft volt. 13

14 A forrásszerkezet másik jelentôs eleme a természetes személyek körében végzett betétgyûjtés; évi átlagállományokkal számolva a forrásszerkezet 10%-át a természetes személyek körében gyûjtött források tették ki, melyek közül kiemelkedik az OTP Bank Nyrt. hálózatában forgalmazott Mobil Betétszámla. A külsô források fennmaradó részét a vállalkozók folyószámla betétei képezik. A Banknál vezetett teljes folyószámlabetét-állomány december 31-ével 4,1 milliárd Ft volt. Az idôszak végére az év eleji nyitóállományhoz képest 2,4 milliárd Ft-os, azaz 36,6%-os csökkenés következett be. A Bank gyûjtött forrásait gyakorlatilag teljes egészében vezetô aktív oldali termékének, a gépjármûhitelezésnek, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb eszközöknek a finanszírozására fordította. Bankközi kihelyezésre átmeneti jelleggel került sor. Személyes ügyfélforgalom A Merkantil Bank fiókhálózattal nem rendelkezik, székhelyén mûködteti Személyes Ügyfélszolgálatát, illetve azon belül Központi Hitelpontját. A Hitelpont kedvezô feltételek mellett kínál gépjármû-finanszírozási, valamint biztosítási termékeket. Teljes körû tanácsadással egybekötött ajánlatkészítést végeznek, fogadják az igényléseket, illetve a szerzôdéskötés is feladatkörükbe tartozik. A Központi Hitelpont 2009-ben túlnyomórészt átvállalásokat intézett, amellyel komoly adósvédelmi feladatokat látott el. A Személyes Ügyfélszolgálat elsôdleges feladata az értékesítésen túl a gépjármû-finanszírozási szerzôdésállomány portfólió-kezelése, a készpénzforgalom lebonyolítása. Az elmúlt évben a szakterület mûködése informatikai, ügymenet- és szervezetfejlesztési intézkedések eredményeként tovább korszerûsödött végére a kezelt portfólió darabszáma az élô szerzôdések száma meghaladta a 179 ezret. A kapcsolódó tranzakciók száma több mint 87 ezret tett ki, összetételét tekintve az idôigényesebb feladatok aránya jelentôsen nôtt ben továbbra is fontos feladat volt, hogy az európai uniós elvárásoknak, illetve a tervezett korszerû üzletmenetnek megfelelôen csökkentsük a készpénzforgalmat, és az ilyen típusú mûveleteket elektronikus csatornákra tereljük. Ennek sikereként könyvelhetô el, hogy a készpénzforgalom összege 55%-kal csökkent. Az ügyfélforgalom üzletágankénti megoszlása továbbra is a gépjármû-finanszírozási üzletág dominanciáját jelzi (91%), a kiszolgált ügyfelek száma meghaladta a 61 ezret. Regionális szerepvállalás A Merkantil Bank bulgáriai lízingvállalata, a DSK Leasing AD. tevékenységét 2005-ben kezdte meg, 102 ezer euró ( leva) saját tôkével. A Társaság jelenleg 70%-ban a Merkantil Bank Zrt. és 30%-ban a BANK DSK EAD tulajdonában van. A Társaság gépjármû-, termelôeszköz- és ingatlanlízinggel foglalkozik. A Társaság IFRS szerinti, december 31-ei mérlegfôösszege 98,75 millió euró, amely a tervezett állomány 84,78%-a. A mérleg forrásoldalán hitelintézetekkel szembeni kötelezettségként 90,4 millió euró került kimutatásra. A DSK Leasing AD. saját tôkéje 5,75 milló euró, jegyzett tôkéje pedig 171 ezer euró. A DSK Leasing AD december 31-ei auditált zárásának adózás utáni eredménye ezer euró. A Horvátországban alapított lízingvállalat, az OTP Leasing d.d. tevékenységét 2006-ben kezdte meg, 200 ezer euró ( HRK) saját tôkével. A Társaság 90%-ban a Merkantil Bank Zrt. és 10%-ban az OTP Banka Hrvatska d.d. tulajdonában van 2008 júniusa óta. A Társaság gépjármû-, termelôeszköz-, hajó- és ingatlanlízinggel foglalkozik. Az ingatlanlízing 2008 júliusától indult, mely a válságnak köszönhetôen leállításra került 2009-ben év végén a mérlegfôösszege 100,5 milló euró, amely a tervezett állomány 103,1%-a. A mérleg forrásoldalán hitelintézetekkel szembeni kötelezettségként 89,5 millió euró került kimutatásra. Az OTP Leasing d.d. saját tôkéje 926 ezer euró, jegyzett tôkéje pedig 1124 ezer euró. Az OTP Leasing d.d december 31-ei auditált zárásának adózás utáni eredménye 855 ezer euró. Romániában az OTP Leasing Romania IFN S.A. tevékenységét 2007-ben kezdte meg, 400 ezer euró ( RON) saját tôkével. A Társaság 70%-ban a Merkantil Bank Zrt. és 30%-ban az OTP Bank Romania S.A. tulajdonában volt, majd 2009-ben a Merkantil Bank Zrt. kivásárolta az OTP Bank Romániát. A Merkantil Bank Zrt. 14

15 2009 decemberében 5,2 millió eurós tôkeemelést hajtott végre, így a tulajdonában lévô részvények száma csaknem eléri a 100%-ot végével a mérlegfôösszeg 98,5 millió euró, amely a tervezett állomány 69,9%-a. A mérleg forrásoldalán hitelintézetekkel szembeni kötelezettségként 88,4 millió euró került kimutatásra. Az OTP Leasing Romania IFN S.A. saját tôkéje ezer euró, jegyzett tôkéje pedig ezer euró. Az elôzôleg OTP Banka Srbija A.D. 100%-os tulajdonában lévô szerbiai lízingcégben 2007 végén szerzett a Merkantil Bank Zrt. 70%-os részesedést. A OTP Leasing d.o.o. Novi Sad ténylegesen a Merkantil Bank Zrt. által irányított tevékenységét 2008 júniusában kezdte meg. A Társaság gépjármû- és termelôeszköz-pénzügyi lízinggel foglalkozik; jelenlegi kihelyezési tevékenysége a menedzsment döntése alapján korlátozásra került. Az OTP Leasing d.o.o. Novi Sad saját tôkéje 891 ezer euró, jegyzett tôkéje pedig ezer euró. Az OTP Leasing d.o.o. Novi Sad december 31-ei auditált zárásának adózás utáni eredménye 16 ezer euró. 15

16 A évi üzletpolitikai célkitûzések A Merkantil fô profilja, a gépjármû-finanszírozás a válság által erôsen érintett terület. A gépjármû-finanszírozási piacon valószínûleg 2010-ben is változatlanul visszaesést fogunk tapasztalni, ami vélhetôleg 2011-ben fog lassan változni. Mivel az új autók iránti kereslet még 2014-ben is kisebb lesz, mint a válság elôtt, a kereskedések egy része feltehetôen megszûnik majd. A Merkantil Bank számos költségkímélô megoldással válaszol a válság kihívásaira: saját adatbázis alkalmazása, online lehetôségek, hitellevél, finanszírozási és biztosítási termékek együttes értékesítése ebben a Groupama Garancia Biztosító a Bank stratégiai partnere. A Merkantil a gépjármû-finanszírozás dominanciájának csökkenése mellett az erôforrások átcsoportosításával a vállalatfinanszírozási üzletág továbbfejlesztését célozza meg. Már elôzô évben elindult az OTP-vel a HÉV-projektfejlesztés, melybe bekapcsolódtunk. A következô évet érintô beruházási tervek visszafogottak: a jogszabályi elôírásoknak való megfelelést, a prudenciális mûködést biztosító fejlesztéseket tartalmazzák. A beruházások zömmel az ingatlan üzemeltetését biztosító NIMO 2002 Kft.-ben valósulnak meg. A év mûködésének legfontosabb feladatai és célkitûzései az alábbiakban foglalhatók össze: A Merkantil Csoport finanszírozásának biztosítása. Prudenciális megfelelés, a nemfizetési kockázatok csökkentése, az adósvédelmi program további sikeres folytatása. A gépjármû-finanszírozás területén további értékesítési csatornák alkalmazása. A vállalatfinanszírozás területén az OTP vállalkozás-fejlesztési projektjébe való bekapcsolódás (termelôeszköz-, ingatlan-, szoftverfinanszírozás). Az informatikai rendszer és a banküzem további fejlesztése, elsôsorban a felügyeleti és jogszabályi elôírásokat szem elôtt tartva. A 2010-es év várhatóan az új jogszabályi környezethez való igazodás jegyében telik. Ezekhez a változásokhoz kell megtalálni a legjobb üzletpolitikai megoldásokat, leginkább adekvát termékeket. Budapest, május

17 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 17

18 Magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszoldált mérleg 2008 MFt 2009 MFt Index 2009/2008 % 1. Pénzeszközök ,4 2. Állampapírok ,0 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések ,5 4. Ügyfelekkel szembeni követelések ,6 5. Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 0 0 0,0 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 0,0 7. Részvények, részesedések befektetési célra ,0 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban ,6 9. Immateriális javak ,6 10. Tárgyi eszközök ,0 11. Saját részvények 0 0 0,0 12. Egyéb eszközök ,7 13. Aktív idôbeli elhatárolások ,5 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,5 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek ,2 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek ,3 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 0,0 4. Egyéb kötelezettségek ,2 5. Passzív idôbeli elhatárolások ,3 6. Céltartalékok ,8 7. Hátrasorolt kötelezettségek ,0 8. Jegyzett tôke ,0 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tôke (-) 0 0 0,0 10. Tôketartalék 0 0 0,0 11. Általános tartalék ,9 12. Eredménytartalék (+/-) ,5 13. Lekötött tartalék ,9 14. Értékelési tartalék 0 0 0,0 15. Mértleg szerinti eredmény (+/-) ,0 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,5 MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK Függô és jövôbeni kötelezettségek összesen ,1 Függô és jövôbeni követelések összesen ,6 18

19 Magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszoldált eredménykimutatás 2008 MFt 2009 MFt Index 2009/2008 % 1 Kapott kamatok és kamat jellegû bevételek ,7 2. Fizetett kamatok és kamat jellegû ráfordítások ,3 KAMATKÜLÖNBÖZET (1.-2.) ,1 3. Bevételek értékpapírokból ,6 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek ,6 5. Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások ,1 6. Pénzügyi mûveletek nettó eredménye [6.a.-6.b.+6.c.-6.d.] ,2 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl ,9 8 Általános igazgatási költségek ,8 9. Értékcsökkenési leírás ,3 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl ,3 11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre , ,9 12/A Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás ,0 13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után 14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után , ,0 15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye ,0 16. Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások 2 0 0,0 18. Rendkívüli eredmény ( ) ,0 19. Adózás elôtti eredmény (±15.±18.) ,0 20. Adófizetési kötelezettség ,1 21. Adózott eredmény (± ) ,7 22. Általános tartalékképzés, felhasználás (±) ,8 23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 0,0 24. Jóváhagyott osztalék és részesedés ,9 25. Mérleg szerinti eredmény (±21.± ) ,0 19

20 A MERKANTIL BANK ZRT. VEZETÉSE A 2009-es ÉV SORÁN AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI: Kolossváry Ádám elnök Dr. Szaniszló Norbert Kovács Pál ( ig) Dr. Korba Szabolcs Kálmán László Dr. Utassy László ( tól) A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG TAGJAI: Dr. Ecsedi Ferenc elnök Horváth Ernô ( ig) Selymesi Ágota Müllerné Ludányi Henriette ( tól) 1051 Budapest, József Attila utca 8. Levélcím: 1365 Budapest, Pf. 676 Telefon: (06-1) , Fax: (06-1)

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 3 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2010-ben. 4 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 3 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2010-ben. 4 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 3 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2010-ben 4 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 7 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 3 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2011-ben. 4 Piaci pozíciók alakulása. 4 Gépjármû-finanszírozás

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 3 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2011-ben. 4 Piaci pozíciók alakulása. 4 Gépjármû-finanszírozás 2011 TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 3 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2011-ben 4 Piaci pozíciók alakulása 4 Gépjármû-finanszírozás 6 Termelôeszköz-finanszírozás 7 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2003. évi éves gyorsjelentése 2004. február 11. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V. ker. Váci utca 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53.

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2012-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása. 5 Gépjármû-finanszírozás

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2012-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása. 5 Gépjármû-finanszírozás 2012 TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A magyar gazdaság, pénz- és tôkepiac helyzete 2012-ben 5 Piaci pozíciók alakulása 5 Gépjármû-finanszírozás 7 Termelôeszköz-finanszírozás 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés

OTP Bank Rt évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés OTP Bank Rt. 2000. évi Auditált Konszolidált IAS Jelentés Budapest, 2001. június 11. 2 JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2000. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 10043433 6419 122 04 Cg.: 04-02-000216 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) (adatok: ezer Ft-ban) S. sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 2005. évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Társaság neve: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. Telefon: 06 (1) 212-1330 Társaság címe: 1027 Budapest, Medve utca

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink!

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! Éves jelentés 2015 Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! A hazai biztosítási piac fejlődése 2015-ben immár harmadik éve tovább folytatódott, a bruttó díjbevétel elérte a 869 milliárd forintot. A 2,2%-os

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt.

A Raiffeisen Bank Zrt. A Raiffeisen Bank Zrt. első negyedévi teljesítménye (nem konszolidált, IFRS adatok) Dia 1 Az üzleti expanzió alakulása Márc. / Márc. mérlegfőösszeg 1 263 607 1 584 954 1 679 669 33% ügyfél hitelek összesen

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. ELSŐ NEGYEDÉV 2016. május 24. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 14369164191225 Cg: 5-2-266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 213év 214év a b c d 1 1Kapott kamatok

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Az OTP Bank Rt évi Auditált konszolidált IAS Jelentése

Az OTP Bank Rt évi Auditált konszolidált IAS Jelentése Az OTP Bank Rt. 2001. évi Auditált konszolidált IAS Jelentése JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2001. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI AUDITÁLT, KONSZOLIDÁLT

Részletesebben