TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése"

Átírás

1 TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak megvalósulása 9 A Bank vagyoni-jövedelmezôségi helyzete december 31-ével 11 Üzletágak 11 Gépjármû-finanszírozás 12 Kereskedôfinanszírozás 13 Termelôeszköz-finanszírozás 13 Flottafinanszírozás 13 Ingatlanfinanszírozás 13 Érdekeltségek finanszírozása, folyószámla-hitelezés 13 Forrásgyûjtés 14 Személyes ügyfélforgalom 14 Regionális szerepvállalás évi üzletpolitikai célkitûzések 17 Független könyvvizsgálói jelentés 18 Mérleg 19 Eredménykimutatás 20 A Merkantil Bank Zrt. vezetése a 2009-es év során 1

2 ELNÖKI BEVEZETÔ A 2008 szeptemberében kirobbant pénzügyi-gazdasági válság következtében december 31-ével történetének eddigi legnehezebb évét zárta a Merkantil Bank. Sikerekrôl és a kialakult válság következtében nehézségekrôl egyaránt szól éves beszámolónk. Csaknem 20 évvel ezelôtt, 1991-ben kezdte meg a hazai piacon elsôként a Merkantil Bank lízingtársaságán keresztül a hazai autóvásárlások finanszírozását. A szerzôdéseink száma ekkor még másfél ezernél is kevesebb volt. A kötésszám a csúcspontját csaknem 63 ezer kötéssel 2005-ben érte el. Ekkorra következett be a gépjármûértékesítés és ezen belül a gépjármû-finanszírozás piacának telítôdése. Az évtized elejére jellemzô kétszámjegyû növekedési ütem nemcsak lelassult, hanem már a es években a piac számottevô csökkenése következett be. A kormányzati intézkedések, majd a 2008 ôszén kezdôdô pénzügyi és gazdasági válság hatásaként a magyar autópiac és ezáltal a gépjármû-finanszírozási piac mérete jelentôsen csökkent; ez a csökkenés a Merkantil által finanszírozott kihelyezési darabszámokban ténylegesen is realizálódott. A drasztikus visszaesés fô oka a világgazdasági válság volt. A pénzügypiacokat érô hazai szabályozás különös tekintettel az önerô minimumának felemelése és a maximális futamidô korlátozása tovább szûkítette a keresletet. Ebbôl az is következett, hogy az autóvásárlók közül fôleg a hitelre vásárlók száma csappant meg. A készpénzes formában történô vásárlások száma jóval kisebb mértékben változott ez az átrendezôdés a finanszírozott hányadot csökkentette. A pénzügyi-gazdasági válság másik alapvetô kedvezôtlen hatásaként megnövekedtek a nemfizetési kockázatok. A válság kezdete óta a Bank folyamatosan prudens adósvédelmi megoldásokat dolgozott ki a fizetési késedelembe esett, a Bankkal együttmûködô, fizetési hajlandóságot mutató adósok számára. Az idôszak tapasztalatai alapján a Bank szeptember 14-étôl új, az adósok pénzügyi helyzetéhez még jobban alkalmazkodó adósvédelmi terméket vezetett be. A Merkantil Csoport több mint két évtizedes tapasztalata járult hozzá ahhoz, hogy megfelelô monitoringgal és adósvédelmi programunkkal a menedzsment részérôl kezelni tudtuk partnereink, ügyfeleink szempontjait és a tulajdonosi elvárásokat is szem elôtt tartva a felmerülô negatív kockázati hatásokat. A válság kedvezôtlen hatásainak a nemfizetési kockázatnak a kezelését prudenciális gondolkodással, józan vállalatvezetéssel, a mûködési költségek jelentôs racionalizálásával, valamint az évek során kialakított megfelelô technológiai háttérrel, folyamatos banküzemszerû mûködéssel tudtuk biztosítani. 2

3 Piacelemzések szerint a gépjármû-finanszírozási piacon tapasztalható jelentôs visszaesés a 2010-es évben is fennmarad, 2011-tôl kezdôdôen számolhatunk lassú növekedéssel ebben a szegmensben. Minden jel szerint még 2014-ben is kisebb lesz az új autók piaca hazánkban, mint volt a válságot megelôzô években. Fentiekbôl adódóan a Merkantil üzletpolitikájában kiemelt figyelmet kell fordítani az új értékesítési csatornák felé történô nyitásra és a költségkímélô lehetôségek további kiaknázására (saját adatbázis alkalmazása, online lehetôségek, hitellevél), valamint a finanszírozási és biztosítási termékek együttes értékesítését lehetô tévô konstrukciók továbbfejlesztésére. A Groupama Garancia Biztosító bevonásával ez a projekt jelenleg is folyamatban van. A Merkantil a gépjármû-finanszírozás dominanciájának csökkenése mellett az erôforrások átcsoportosításával a vállalatfinanszírozási üzletág továbbfejlesztését célozta meg. Bevezetôm végén engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik munkájukkal és támogatásukkal elôsegítették a Merkantil Csoport eddigi teljesítményét. Szeretném megköszönni a tulajdonos képviselôinek, az Igazgatóság és a Felügyelôbizottság tagjainak támogatását, felelôs munkáját. A Bank vezetése nevében köszönetemet fejezem ki ügyfeleinknek, betéteseinknek, velünk együttmûködô partnereinknek. Szeretném elismerésemet kifejezni valamennyi munkatársamnak, a Merkantil dolgozóinak, akiknek elkötelezett, áldozatkész munkája a Bank alapvetô üzleti értékét képviseli, s melyhez a jövôben is további sok sikert kívánok mindannyiuknak. Kolossváry Ádám elnök-vezérigazgató 3

4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika FÔ jellemzôi 2009-bEn Magyarország évi gazdasági teljesítményét a pénzügyi és gazdasági válság hatásai, az általános gazdasági visszaesés, valamint a folytatódó költségvetési egyensúlyjavító intézkedések határozták meg. Magyarország bruttó hazai terméke 6,3%-kal zsugorodott 2009-ben. Az év második felétôl lassan javulást mutató világgazdasági helyzet már hazánkban is érezteti hatását, a GDP csökkenésének üteme az utolsó negyedévben már lassulást mutatott. A KSH adatai alapján az ipari termelés a évi 1,1%-os csökkenés után 17,7%-kal esett vissza. A mezôgazdasági termelés az elôzô évi 27%-os növekedést követôen 10%-os csökkenést szenvedett el, amiben jelentôs része volt a kedvezôtlen idôjárásnak is. A külkereskedelmi mérleg egész év során pozitív egyenleget mutatott, mely annak köszönhetô, hogy a belsô kereslet visszaesése meghaladta a külsô kereslet csökkenését. Éves szinten az export értéke 12%-kal, az importé 17%-kal maradt el az elôzô évi adatoktól. A recessziós környezet mind a háztartások, mind a vállalkozások jövedelmi pozíciójára rányomta bélyegét. Az általános keresletcsökkenés hatására a vállalatok termelése drasztikusan visszaesett, mely a foglalkoztatottság szûkülését és a béremelkedés ütemének csökkenését vonta maga után. A jelenség közvetve a belsô kereslet további csökkenését idézte elô. A bruttó nominális átlagkereset mindössze 0,5%-kal nôtt az elôzô évhez képest. A keresetek reálértéke a versenyszférában 0,2%-os növekedést, a költségvetési szférában 8,3%-os csökkenést mutatott. A háztartások végsô fogyasztása 5,7%-kal, a kiskereskedelmi forgalom 7,4%-kal esett vissza 2009 során. Az államháztartás hiánya 925 milliárd forint volt: ez 2,0%-kal kevesebb, mint 2008 végén, a tavalyi 3,3%-hoz képest 0,6%-pontos növekedést jelent. A évi inflációs folyamatoknak elvileg kedveztek a negatív konjunktúrakilátások, és a munkaerôpiaci helyzet alakulása. Azonban az évközi áfa- és jövedékiadó-emelés, valamint a magas üzemanyagárak a fogyasztói árindex növekedése irányába hatottak. Mindezek következtében az éves átlagos infláció az elôzô évi 6,1%-nál mérsékeltebben, 4,2%-on alakult. A munkaerô-piaci helyzet 2009 során kedvezôtlenül alakult, a foglalkoztatottak száma 2,5%-kal, 3,78 millió fôre csökkent. A munkanélküliek száma elérte a 421 ezret, ezzel a munkanélküliségi ráta 2009 végére két számjegyûre nôtt, a 10,5%-os érték 2,6%-pontos romlást mutat az elôzô évhez képest. A Jegybank az év elsô felében elsôsorban a forint jelentôs árfolyam-ingadozásának hatására rendkívül óvatosan közelített a kamatcsökkentés kérdéséhez. A lazításra egészen júliusig várni kellett, majd a III. és IV. negyedévben három alkalommal, összesen 325 bázisponttal csökkentette az MNB az alapkamat mértékét. Ennek megfelelôen az irányadó kamat év végén 6,25%-on állt. A bankrendszer évi teljesítményét két fô jelenség határozta meg. Az év elsô felében a globális válság kapcsán elapadt források miatt a bankok korlátozták tevékenységüket, szûkítették hitelkínálatukat. Ezzel szemben az év második felében a keresleti oldal passzivitása volt érzékelhetô, a háztartások és vállalkozások jövedelmi viszonyainak romlása következtében erôteljesen csökkent a hitelfelvételi kedv ben a problémák új típusával kellett szembenézni: ez pedig a forintárfolyam tartós és nagymértékû gyengülése a hitelezésben fôszerepet játszó devizákkal (elsôsorban a CHF-fel, másodsorban az EUR-val) szemben. A tartósan gyenge árfolyam még tovább csökkentette a hitelezéssel szembeni bizalmat és a hitelfelvételi kedvet. A jelek szerint a devizaárfolyamok generálta bizalmatlanság tovább tart, mint maga a devizaválság: a forint árfolyamának erôsödése ellenére sem nô a kereslet a gépjármû-finanszírozási termékek iránt. A hitelintézeti szektor mérlegfôösszege 2009 végén 0,5%-kal elmaradt a 2008-as állománytól, szemben az elôzô évekre jellemzô 15-20%-os növekedéssel. Éves szinten a lakossági hitelállomány 6%-kal csökkent 2009-ben, a csökkenés leginkább a fogyasztási hitelek állományát jellemezte. A vállalati hitelek esetében 9%-os csökkenés figyelhetô meg, melynek túlnyomó része a közepes és nagyvállalatok hitelállományának változásából adódik. A lakossági betétek az év során mintegy 200 milliárd Ft-tal növekedtek, köszönhetôen az év elején tapasztalt agresszív banki forrásgyûjtésnek és a fogyasztás általános visszaesésének. A vállalkozói betétek állománya nagyságrendileg ugyanilyen mértékben csökkent során jelentôsen romlott a kihelyezett hitelek minôsége. A minôsített tételek aránya az eddig jellemzô 3% körüli értékrôl tárgyév végére 5,7%-ra emelkedett. A portfólió minôségromlása természetesen jelentôs hatással volt a bankszektor eredményére is. 4

5 PIACI POZÍCIÓK ALAKULÁSA, A GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁST ÉRINTÔ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK HATÁSAI A Merkantil Bank Zrt. tevékenysége elsôsorban a gépjármû-finanszírozás és az ehhez kapcsolódó márkakereskedôi finanszírozás területére terjed ki, ebbôl adódóan mind a bankszektorban végbement változások, mind pedig a gépjármû-értékesítési piacon érvényesülô tendenciák hatnak a Merkantil Bank versenyhelyzetére ben is a gépjármûvásárlások finanszírozása jelentette a Merkantil Bank fô tevékenységi körét, így a Társaság piaci környezetét is döntôen a személygépkocsi-értékesítési piacon érvényesülô tendenciák határozzák meg. A piaci elemzés ebbôl adódóan ezen területet érinti. Az évezred elején megszokott kétszámjegyû gépjármû-értékesítési növekedés 2004-ben megtorpant, 2005-ben az autóértékesítés jelentôsen visszaesett, a piac telítetté vált. A forgalom folyamatos csökkenése ben drasztikus mértékûvé vált, az új gépjármûvek regisztrációinak száma az elôzô évi forgalom mintegy 40%-ára csökkent. IDÔSZAK 3,5 T ALATTI ÚJ JÁRMÛVEK ÉRTÉKESÍTÉSEI (DB) LÁNCINDEX ,3% ,9% ,2% ,5% ,4% ,6% ,5% ,5% Az alábbi grafikonon jól látható, hogy 2009-ben hónapról hónapra kevesebb gépjármûvet helyeztek forgalomba, mint tették azt 12 hónappal korábban. Az év második felében a visszaesés erôsödése volt jellemzô. 3,5 T ALATTI, ÚJONNAN FORGALOMBA HELYEZETT JÁRMÛVEK SZÁMA db jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. A gépjármû-finanszírozási piaci volumen szintén jelentôsen csökkent, és a felügyeleti korlátozások következtében (önerô minimumának felemelése, a maximális futamidô korlátozása) a visszaesés mértéke még magasabb volt, mint a kihelyezési darabszám esetén. 5

6 A GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁSI PIAC VOLUMENÉNEK ALAKULÁSA Forrás: Lízingszövetség Kihelyezés mft A Merkantil Csoport évben a devizaforrások szûkössége, a jövedelmezôségi elvárások, valamint a portfólió minôségének stabilizálása, a nemfizetô állomány növekedésének korlátozása érdekében más stratégiát követett, mint korábban. Az idôszakban a megkötött szerzôdések fajlagos marge-a és a kockázatok lehetséges minimalizálása állt az érdeklôdés középpontjában. Ezzel párhuzamosan a refinanszírozási költségek folyamatos növekedése okán a Merkantil Csoport a piacon a drágának számító finanszírozók közé került. A év a jogszabályi környezet radikális szigorodását is hozta. A vizsgált idôszak elejétôl a PSZÁF jelentôs mértékben korlátozta a gépjármû-finanszírozás lehetôségeit. Kiszorulóban van a 20% alatti önerô, a 96 hónapnál hosszabb futamidô, az annuitásostól eltérô futamidô novemberében a PSZÁF elôírta, hogy az ügyfelek szabad jövedelmét is vizsgálni kell a hitelkérelem elbírálásához. A kérelem elfogadásának feltételéül szabta, hogy a háztartás szabadon felhasználható jövedelméhez mérten a törlesztési kötelezettség nem haladhatja meg az 50%-ot. Ilyen hitelbírálati szabály az eszköz alapú finanszírozásban különösen a gépjármû-finanszírozásban eddig szinte ismeretlen volt júliusától 25%-os áfakulcs került bevezetésre, ami átmenetileg júniusban néhány százalékkal megemelte a forgalmat, mivel aki tehette, elôrehozta a tervezett gépjármûvásárlást. A rákövetkezô idôszakban ugyanezen ok miatt viszont a forgalom csökkent. A finanszírozási feltételek eddigi és bevezetés elôtt álló szigorításai elsôsorban a mini- és kisautó kategória potenciális vásárlóit szorította ki a fizetôképes keresletbôl. Éppen ez az egyik fô oka annak is, hogy a kisautók forgalma esett vissza az átlagosnál nagyobb mértékben. A további szigorítások is a kereslet további szûkülését eredményezhetik. A jutalékokra vonatkozó szabályok korlátozása pedig a jelenleg még stabil anyagi helyzetben lévô kereskedések likviditási nehézségét eredményezheti. A Merkantil Bank piaci részesedésének csökkenésében szerepe van a portfóliónkban a korábbi években jelentôs kötésszámot képviselô mini- és kisautó szegmens márkáinak jelentôs visszaesésének is. Míg 2009-ben a gépjármûeladások száma az elôzô évi forgalom 40,5%-ára esett vissza, a csökkenés ennél is nagyobb mértékben sújtotta a mini- és kisautó szegmenseket, továbbá az alacsony árú márkákat és modelljeiket: a Suzuki 67,38%- os visszaesést szenvedett el. A Škoda vesztesége 68,19%-os volt. A Chevrolet forgalma 73,01%-os mértékben csökkent az elôzô évhez képest. Mindezeknek a tényezôknek a hatása jelent meg az új gépjármûvek finanszírozása terén az év során megmutatkozó piacirészesedés-vesztésben. A MERKANTIL CSOPORT PIACI RÉSZESEDÉSE A 3,5 t ALATTI, ÚJONNAN FORGALOMBA HELYEZETT JÁRMÛVEK KÖRÉBEN 16,00% 14,00% 12,00% ,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 6

7 2009-ben a használtautós piaci részesedés is jelentôs mértékben változott. Az év eleji gyengélkedést követôen nyárra a Bankcsoport javított pozícióin, elérte a év végi állapotot, ám az év utolsó harmadában itt is jelentôsebb visszaesésre került sor. Vélhetôleg mind az új-, mind a használtautós forgalomban történt visszaesés annak tudható be, hogy a konkurencia október-november tájékán árkiigazítást hajtott végre, amely környezetben a Merkantil Csoport drága lett. A MERKANTIL CSOPORT PIACI RÉSZESEDÉSE A 3,5 t ALATTI, HASZNÁLTAN FORGALOMBA HELYEZETT JÁRMÛVEK KÖRÉBEN 4,00% 3,50% 3,00% ,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. A válság, majd az autóértékesítés radikális visszaesésének következtében a figyelem középpontjába kerültek a kereskedésfinanszírozási termékek. A válság elôtt az akvizíció egyik fontos kelléke volt a készletfinanszírozás és a jutalékpolitika. A válság bekövetkeztével a kereskedések helyzete sok esetben ingataggá vált. Mára mintegy 300 kereskedés szûnt meg, további csôdök is várhatók. Különösképpen sújtja az ágazatot a salátatörvény, azon belül is a bankügynöki jutalékokat korlátozó passzus. A mellékelt ábra a Merkantil Csoport által finanszírozott kötések számának alakulását mutatja, az üzletág indulásától 2009-ig. MEGFINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMÛVEK SZÁMA

8 A MERKANTIL BANK ZRT. KITÛZÖTT ÜZLETPOLITIKAI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA A kormányzati intézkedések, majd a 2008 ôszén kezdôdô pénzügyi és gazdasági válság hatásaként a magyar autópiac és ezáltal a gépjármû-finanszírozási piac mérete jelentôsen csökkent, ami a Merkantil által finanszírozott kihelyezési darabszámokban ténylegesen is megmutatkozott. A Lízingszövetség kimutatásai szerint a gépjármû-finanszírozók rangsorában I. negyedévében a Lombard Lízing átvette a piacvezetô pozíciót a Merkantil Csoporttól. I-IV. negyedévi kihelyezéseivel a Merkantil Bank szerzôdésszám és finanszírozott eszközérték alapján egyaránt a harmadik helyet foglalja el a CIB Bankkal folytatott szoros versenyben ben a Merkantil Csoport darab gépjármû-finanszírozási kötést realizált, 65,3%-kal kevesebbet, mint 2008-ban. Az értékesítési tervhez viszonyítva 8886 kötéssel lett alacsonyabb a szerzôdésszám. A kihelyezési darabszám elmaradása mellett az egy gépjármûre jutó átlagos kihelyezés 22%-kal csökkent, az önrész emelkedése, valamint az összetételét tekintve magasabb használtautó-finanszírozási részarány következtében. A pénzügyi-gazdasági válság következtében sajnálatos módon megnôtt a nemfizetési kockázat. A Bank ennek csökkentésére adósvédelmi megoldásokkal igyekszik segíteni ügyfeleinek. Az adósvédelmi program 2009-es tapasztalatai alapján a Merkantil szeptember 14-ével új, az adósok helyzetéhez az eddiginél is jobban igazodó adósvédelmi terméket vezetett be. Az ideiglenesen nehéz helyzetbe került ügyfelek megsegítésére kidolgozott termék keretében a hátralékot tôkésítjük, továbbá a bajba jutott ügyfél ideiglenes részletcsökkentést kérhet. A termék szerves része a fixesítés is (forintban fix törlesztôrészletûvé válik a szerzôdés). A Merkantil Bank stratégiájának kiemelten fontos eleme, hogy az OTP Csoport tagjaként az együttmûködésbôl származó kölcsönös elônyök erôsítésére törekszik mind magával az OTP Bankkal, mind pedig a csoport többi tagjával. A Bank és érdekeltségei finanszírozásában továbbra is meghatározó az OTP Bank szerepe. A bankcsoporti együttmûködés eredményeként a Merkantil és érdekeltségei által lehívható bankközi hitelkeret, valamint a fiókhálózaton keresztül értékesített Mobil Pénztárjegy-állomány biztosítja a Merkantil szükséges külsô forrásait. 8

9 A BANK VAGYONI-JÖVEDELMEZÔSÉGI HELYZETE DECEMBER 31-ÉVEL A Bank a évet 274,3 milliárd Ft-os mérlegfôösszeg mellett 2837 millió Ft adózás elôtti nyereséggel, illetve 2818 millió Ft adózott eredménnyel zárta. A Bank értékvesztés-képzés elôtti adózás elôtti üzemi eredménye 14,3 milliárd Ft-ot tett ki, 16%-kal haladja meg az elôzô évben realizáltat, és 9,9 %-kal a évre tervezettet. A pénzintézet mûködési költségei 2009-ben összességükben 3,3 milliárd Ft-ot értek el. A szigorú takarékossági intézkedéseknek köszönhetôen az elmúlt évhez képest a költségek 13%-kal (500 millió Ft-tal) alacsonyabbak. Az idôszak költségfelmerülése a évi tervhez képest is jelentôs megtakarítást mutat, melynek mértéke 9,4%. A Merkantil Bank tôkehelyzete a magyar számvitel szerint értelmezve a következô: a saját tôke december 31-én millió Ft volt, amely 244 millió Ft-tal, 0,9%-kal emelkedett az általános tartalék képzôdésének hatására december 31-éhez képest. A zárás adatai tartalmaznak 2600 millió Ft osztalékfizetést. SAJÁT TÔKE MFt Megoszlás MFt Megoszlás Változás MFt Jegyzett tôke ,5% ,4% 0 Eredménytartalék ,5% % Általános tartalék ,3% ,3% 282 Lekötött tartalék 86 0,3% 79 0,3% -7 Mérleg szerinti eredmény ,4% 0 0% Saját tôke összesen ,0% ,0% 243 A Bank tôkeellátottsága, a saját tôkének a mérlegfôösszeghez viszonyított aránya a évi 8,7%-ról 9,9%-ra változott. SAJÁT TÔKE ALAKULÁSA, Mérleg sz.eredmény Lekötött tartalék Általános tartalék Eredménytartalék Jegyzett tôke Nyitó március 31. június 30. szeptember 30. december 31. Az értékvesztés-állomány a PSZÁF elôírásainak megfelelôen lefedi a minôsített állományt, az értékvesztések záróállománya a 2009 decemberében fennálló tôkekövetelések, készletek, valamint a befektetések után millió Ft, mely az eszközoldalon szerepel. Forrásoldali céltartalék-állományban szerepel a Bank által megképzett 2517 millió Ft általános kockázati céltartalék-állomány a korrigált mérlegfôösszeg után. A fizetôképességi mutató értéke 2009 végén a tulajdonos által meghatározott 2,6 milliárd Ft osztalékfizetést figyelembe véve 12,47%, a szavatoló tôke millió Ft volt. A Bank év végi minimális tôkekövetelmény-szintje millió forint volt. A hitelezési, partner-, felhígulási és nyitvaszállítási kockázatok tôkekövetelménye a IV. negyedév végén millió forint volt. Elôzô év végén a korrigált mérlegfôösszeg 8%-a millió forintot tett ki, a csökkenés döntôen a lakossággal szembeni kitettségek mérséklôdésébôl adódik. 9

10 A pozíció-, devizaárfolyam- és árukockázat tôkekövetelménye 294 millió forintot tesz ki, a mûködési kockázatok tôkekövetelménye (BIA módszer szerint) 1850 millió Ft. A Merkantil Bank Zrt. pénzügyi kimutatásaiból számított ROA és ROE mutatók 2009-ben mind a bázishoz, mind a tervezetthez viszonyítva kedvezôtlenebbül alakultak. A csökkenés oka a tervezettnél alacsonyabb adózás elôtti eredményben keresendô, mely a jelentôsen megnövekedett kockázati költség miatt maradt el a várakozástól. Az éves szintû eszközarányos nyereség az adózás utáni eredményre számítva 1,0%, az átlagos saját tôkére számított vagyonmegtérülés pedig 9,3%-on alakult. KIEMELT MUTATÓK ALAKULÁSA tény éves terv tény Index% bázishoz Index% tervhez Mérlegfôösszeg MFt ,5% 85,2% Átlagos mérlegfôösszeg MFt ,8% 92,8% Átlagos saját tôke MFt ,7% 95,1% Üzemi eredmény (adózás elôtt) MFt ,9% 109,9% Adózás elôtti eredmény MFt ,0% 35,5% Mérleg szerinti nyereség MFt % 0% Adózás utáni eredmény MFt ,7% 39,2% Átlagos eszközmegtérülés (ROA) % 2,8% 2,3% 1,0% 35,7% 42,5% Átlagos vagyonmegtérülés (ROE) % 28,4% 22,6% 9,3% 32,7% 41,2% Kamatbevétel aránya az átl. mfôö.hez % 11,1% 8,3% 8,3% 74,8% 100% Kamatkülönbözet (nettó kamatbevétel) MFt ,1% 106,0% Kamatmarge % 6,0% 5,2% 5,9% 98,3% 113,5% 10

11 ÜZLETÁGAK GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁS A Merkantil Csoport által finanszírozott kötésszám az elôzô évek viszonylatában az alábbiak szerint alakult: A GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁSI DARABSZÁMOK ALAKULÁSA Érdekeltségek Bank A Merkantil Bank informatikai fejlesztésének köszönhetôen a deviza alapú hitelek 2005 áprilisától átkerültek a Merkantil Car Zrt. kötésébôl a Bank hitelei közé. Ebbôl adódóan a Merkantil Car könyveiben a futamidôk alapján kifutó gépjármû-finanszírozási állományok jelentkeznek folyamán a Bankban és érdekeltségeinél db gépjármû-finanszírozási kötés realizálódott. A forinthitelek részaránya az idôszak végére 9,8%-ot tett ki, a deviza alapú ügyletek részaránya az új kötéseken belül 90,2%-os. Az alábbi grafikon a Bank és a Car könyveiben szereplô összesített gépjármû-finanszírozási állomány konstrukció- és devizánkénti megoszlását tartalmazza: KONSTRUKCIÓK MEGOSZLÁSA 2009 Devizahitel (Bank) 80,3% Tartós bérlet (Bérlet) 1,3% Forinthitel (Bank) 9,8% Pénzügyi lízing (Car) 8,7% A Merkantil által finanszírozott összesített gépjármû-értékesítési darabszám I-XII. hónap alatt kötéssel volt alacsonyabb, mint 2008-ban. A évi kötésszám kötéssel maradt el a tervezettôl I-XII. Tény I-XII. Terv Tény Bázistól Index% Eltérés Tervtôl Index% Eltérés Kihelyezésállomány (MFt) ,0% ,9% Szerzôdések száma (db) ,7% ,7% kocsira jutó összeg (e Ft/db) ,9% ,2%

12 Az új kihelyezések összesített állománya 21,4 milliárd Ft volt, ami 19,0 milliárd Ft-tal maradt el a évre tervezettôl. GÉPJÁRMÛ-FINANSZÍROZÁSI KÖTÉSSZÁMOK ALAKULÁSA 2009 kötésszám jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec tény 2009 terv 2009 tény Az egy jármûre jutó kihelyezési összeg eft/jármû, ami 443 ezer forinttal a bázisszint alatt realizálódott. A kihelyezésiösszeg-mutató a tervezetthez képest jármûvenként 376 ezer Ft-tal volt alacsonyabb a kötésszámon belül az önrész és a használtautó-részarány emelkedésének következtében. A Merkantil Bank gépjármû-finanszírozási üzletága törekedett arra, hogy a Bank üzletpolitikai elveinek figyelembevételével a keresletnek megfelelôen kedvezô konstrukciókkal segítse elô a piacképes használtautóvásárlások megfinanszírozását is, ezáltal tovább növekedett a használtgépjármû-hitelezés részaránya a portfólión belül (a részarány 2009-ben 76%-ot tett ki a évi 51%-kal szemben). Kereskedôfinanszírozás A Bank sajátos profiljából adódóan üzletági ügyfélkörét szinte kizárólag a kereskedelemben, ezen belül a gépjármû-kereskedelemben tevékenykedô cégek, jellemzôen kis- és középvállalkozások alkotják. A kereskedôfinanszírozási üzletág a Merkantil Bankkal a gépjármû-vásárlási hitelek közvetítése terén együtt - mûködô gépjármû-kereskedôknek (használtjármû-kereskedôk és márkakereskedôk) nyújt a mûködéshez szükséges gazdálkodási hiteleket. Az üzletág elsôsorban üzletpolitikai szerepet lát el. A gépjármû-kereskedôket a pénzügyi-gazdasági válság az átlagosnál erôteljesebben érintette, a Bank a megváltozott piaci körülményekhez való alkalmazkodás jegyében már 2008 során az alábbi területeken eszközölt változtatásokat, amelyeket 2009-ben is alkalmazott. Prevencióerôsítés Az egyedi, cégspecifikus kockázatok csökkentése. Általános kondíciós és kockázati szigorítások. A bankügynöki-márkakereskedôi partneri hálózatban pénzügyi konzultáció, tanácsadás bevezetése, ami egyben preventív kockázatkezelést és a gazdálkodási kultúra javítását is szolgálhatja. Szorosabb együttmûködés a sales üzletággal, a keresztértékesítési hatás szem elôtt tartása a banki érdekek határozottabb érvényesítésével, a felesleges, rossz hatásfokú kockázatvállalás kiszûrése és megszüntetése. Ugyanakkor a Bank következetesen élt a határozottabb, hatásosabb követelésbehajtás (work out) és az intenzív monitoring eszközeivel. A hitelvédelem szempontjából aktív segítséget nyújt a készletek leépítésében, más kereskedôk bevonásával. A Merkantil Bank dealerfinanszírozási üzletágának átlagos kihelyezésállománya 2009-ben 15,8 milliárd Ft-ot tett ki. A kereskedôfinanszírozás december 31-ei záróállománya az elôzô évihez képest 39,3 %-kal csökkent. 12

13 Termelôeszköz-finanszírozás A Merkantil Csoporton belül a termelôeszköz-finanszírozás két társaság könyveiben jelentkezik: a Merkantil Car Zrt. nyújtja a termelôeszköz-finanszírozás területén a pénzügyi lízinget, a Merkantil Bérlet Kft. pedig a tartósbérleti ügyletek lebonyolítását végzi. A hagyományos termelôeszköz-piacon a tartós bérlet kereslete a válság elôtti években jelentôs csökkenést mutatott, mivel a konstrukciót jelentôsen megdrágította a helyiadó-fizetési kötelezettség, és emellett a nyílt végû pénzügyi lízing az ügyfelek számára megfelelô helyettesítô konstrukciót teremtett ben 2008-hoz hasonlóan a termelôeszköz-finanszírozási ügyletek 79,2%-a a Merkantil Car-ban jelenik meg pénzügyi lízingként. A Merkantil Car-ban nyilvántartott lízingállomány 5,3 milliárd Ft, a tartósbérlet-ügyletek 1,4 milliárd Ft-ot tesznek ki. A Merkantil Bérlet Kft. könyveiben megjelenô bérbe adott szoftverállomány december 31-ei nettó értéke 28,0 milliárd forintot tett ki. Flottafinanszírozás A Merkantil Bérlet Kft. flotta üzletága tárgyidôszaki tevékenységét döntôen a kishaszongépjármûflottaüzemeltetés határozta meg. Az üzletág december végi záró állománya 2856 millió Ft. Ingatlanfinanszírozás Merkantil Bank ingatlanfinanszírozással kapcsolatos üzleti terveit a korábbi években a Merkantil Ingatlan Lízing Zrt.-n és az SPLC projektcégeken keresztül valósította meg. Az üzletág alapvetô stratégiai célkitûzéseit az elvek és a tervszámok vonatkozásában a bankon belüli és a piaci körülmények határozzák meg. A 2009-es üzleti évben az alábbi feladatok valósultak meg: A pénzügyi válság miatt a hatékonyság fenntartása érdekében 2009-ben új, költséghatékonyabb szervezeti rendszer került létrehozásra. A Merkantil Car könyveiben szerepel a 2009 májusában befejezôdött Tatabánya Élményfürdô beruházás finanszírozása, mely 4,2 milliárd Ft új kihelyezést jelentett. A projektcégeken keresztül ben új ügylet megkötésére a terveknek megfelelôen nem került sor. Az üzletág a korábbiaknál hatékonyabb kockázat-elôrejelzési és work-out tevékenységet folytatott. Érdekeltségek finanszírozása, folyószámla-hitelezés A folyószámla-hitelezési tevékenység elsôsorban a Bank érdekeltségei, valamint törzsügyfeleink számára nyújtott szolgáltatás ben ezen hitelek átlagos állománya millió forintot tett ki, mely 4,0%-kal magasabb az elôzô évhez képest. Az állomány növekedése döntôen az érdekeltségek finanszírozási szükségleteinek alakulásából következik. Garanciavállalás tekintetében a Bank üzletpolitikája továbbra is arra irányult, hogy azt csak törzsügyfeleknek és betéttel fedezett esetekben nyújtsa. Faktoring szolgáltatását a Merkantil Bank 2009-tôl megszüntette. Forrásgyûjtés A Merkantil Bank pénzpiaci aktivitása elsôdlegesen forrásgyûjtési tevékenységében mutatkozik meg. A Bank forrásgyûjtésének domináns részét december végére a bankközi hitelfelvétel jelentette: az OTP Bank által a Merkantil Bank részére nyújtott devizahitelek záróállománya meghaladta a 201 milliárd forintot, ami a teljes forrásszükséglet 73%-át, a külsô kamatozó források 86%-át tette ki. A tárgyévi állománycsökkenés 24,4 milliárd Ft volt. 13

14 A forrásszerkezet másik jelentôs eleme a természetes személyek körében végzett betétgyûjtés; évi átlagállományokkal számolva a forrásszerkezet 10%-át a természetes személyek körében gyûjtött források tették ki, melyek közül kiemelkedik az OTP Bank Nyrt. hálózatában forgalmazott Mobil Betétszámla. A külsô források fennmaradó részét a vállalkozók folyószámla betétei képezik. A Banknál vezetett teljes folyószámlabetét-állomány december 31-ével 4,1 milliárd Ft volt. Az idôszak végére az év eleji nyitóállományhoz képest 2,4 milliárd Ft-os, azaz 36,6%-os csökkenés következett be. A Bank gyûjtött forrásait gyakorlatilag teljes egészében vezetô aktív oldali termékének, a gépjármûhitelezésnek, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb eszközöknek a finanszírozására fordította. Bankközi kihelyezésre átmeneti jelleggel került sor. Személyes ügyfélforgalom A Merkantil Bank fiókhálózattal nem rendelkezik, székhelyén mûködteti Személyes Ügyfélszolgálatát, illetve azon belül Központi Hitelpontját. A Hitelpont kedvezô feltételek mellett kínál gépjármû-finanszírozási, valamint biztosítási termékeket. Teljes körû tanácsadással egybekötött ajánlatkészítést végeznek, fogadják az igényléseket, illetve a szerzôdéskötés is feladatkörükbe tartozik. A Központi Hitelpont 2009-ben túlnyomórészt átvállalásokat intézett, amellyel komoly adósvédelmi feladatokat látott el. A Személyes Ügyfélszolgálat elsôdleges feladata az értékesítésen túl a gépjármû-finanszírozási szerzôdésállomány portfólió-kezelése, a készpénzforgalom lebonyolítása. Az elmúlt évben a szakterület mûködése informatikai, ügymenet- és szervezetfejlesztési intézkedések eredményeként tovább korszerûsödött végére a kezelt portfólió darabszáma az élô szerzôdések száma meghaladta a 179 ezret. A kapcsolódó tranzakciók száma több mint 87 ezret tett ki, összetételét tekintve az idôigényesebb feladatok aránya jelentôsen nôtt ben továbbra is fontos feladat volt, hogy az európai uniós elvárásoknak, illetve a tervezett korszerû üzletmenetnek megfelelôen csökkentsük a készpénzforgalmat, és az ilyen típusú mûveleteket elektronikus csatornákra tereljük. Ennek sikereként könyvelhetô el, hogy a készpénzforgalom összege 55%-kal csökkent. Az ügyfélforgalom üzletágankénti megoszlása továbbra is a gépjármû-finanszírozási üzletág dominanciáját jelzi (91%), a kiszolgált ügyfelek száma meghaladta a 61 ezret. Regionális szerepvállalás A Merkantil Bank bulgáriai lízingvállalata, a DSK Leasing AD. tevékenységét 2005-ben kezdte meg, 102 ezer euró ( leva) saját tôkével. A Társaság jelenleg 70%-ban a Merkantil Bank Zrt. és 30%-ban a BANK DSK EAD tulajdonában van. A Társaság gépjármû-, termelôeszköz- és ingatlanlízinggel foglalkozik. A Társaság IFRS szerinti, december 31-ei mérlegfôösszege 98,75 millió euró, amely a tervezett állomány 84,78%-a. A mérleg forrásoldalán hitelintézetekkel szembeni kötelezettségként 90,4 millió euró került kimutatásra. A DSK Leasing AD. saját tôkéje 5,75 milló euró, jegyzett tôkéje pedig 171 ezer euró. A DSK Leasing AD december 31-ei auditált zárásának adózás utáni eredménye ezer euró. A Horvátországban alapított lízingvállalat, az OTP Leasing d.d. tevékenységét 2006-ben kezdte meg, 200 ezer euró ( HRK) saját tôkével. A Társaság 90%-ban a Merkantil Bank Zrt. és 10%-ban az OTP Banka Hrvatska d.d. tulajdonában van 2008 júniusa óta. A Társaság gépjármû-, termelôeszköz-, hajó- és ingatlanlízinggel foglalkozik. Az ingatlanlízing 2008 júliusától indult, mely a válságnak köszönhetôen leállításra került 2009-ben év végén a mérlegfôösszege 100,5 milló euró, amely a tervezett állomány 103,1%-a. A mérleg forrásoldalán hitelintézetekkel szembeni kötelezettségként 89,5 millió euró került kimutatásra. Az OTP Leasing d.d. saját tôkéje 926 ezer euró, jegyzett tôkéje pedig 1124 ezer euró. Az OTP Leasing d.d december 31-ei auditált zárásának adózás utáni eredménye 855 ezer euró. Romániában az OTP Leasing Romania IFN S.A. tevékenységét 2007-ben kezdte meg, 400 ezer euró ( RON) saját tôkével. A Társaság 70%-ban a Merkantil Bank Zrt. és 30%-ban az OTP Bank Romania S.A. tulajdonában volt, majd 2009-ben a Merkantil Bank Zrt. kivásárolta az OTP Bank Romániát. A Merkantil Bank Zrt. 14

15 2009 decemberében 5,2 millió eurós tôkeemelést hajtott végre, így a tulajdonában lévô részvények száma csaknem eléri a 100%-ot végével a mérlegfôösszeg 98,5 millió euró, amely a tervezett állomány 69,9%-a. A mérleg forrásoldalán hitelintézetekkel szembeni kötelezettségként 88,4 millió euró került kimutatásra. Az OTP Leasing Romania IFN S.A. saját tôkéje ezer euró, jegyzett tôkéje pedig ezer euró. Az elôzôleg OTP Banka Srbija A.D. 100%-os tulajdonában lévô szerbiai lízingcégben 2007 végén szerzett a Merkantil Bank Zrt. 70%-os részesedést. A OTP Leasing d.o.o. Novi Sad ténylegesen a Merkantil Bank Zrt. által irányított tevékenységét 2008 júniusában kezdte meg. A Társaság gépjármû- és termelôeszköz-pénzügyi lízinggel foglalkozik; jelenlegi kihelyezési tevékenysége a menedzsment döntése alapján korlátozásra került. Az OTP Leasing d.o.o. Novi Sad saját tôkéje 891 ezer euró, jegyzett tôkéje pedig ezer euró. Az OTP Leasing d.o.o. Novi Sad december 31-ei auditált zárásának adózás utáni eredménye 16 ezer euró. 15

16 A évi üzletpolitikai célkitûzések A Merkantil fô profilja, a gépjármû-finanszírozás a válság által erôsen érintett terület. A gépjármû-finanszírozási piacon valószínûleg 2010-ben is változatlanul visszaesést fogunk tapasztalni, ami vélhetôleg 2011-ben fog lassan változni. Mivel az új autók iránti kereslet még 2014-ben is kisebb lesz, mint a válság elôtt, a kereskedések egy része feltehetôen megszûnik majd. A Merkantil Bank számos költségkímélô megoldással válaszol a válság kihívásaira: saját adatbázis alkalmazása, online lehetôségek, hitellevél, finanszírozási és biztosítási termékek együttes értékesítése ebben a Groupama Garancia Biztosító a Bank stratégiai partnere. A Merkantil a gépjármû-finanszírozás dominanciájának csökkenése mellett az erôforrások átcsoportosításával a vállalatfinanszírozási üzletág továbbfejlesztését célozza meg. Már elôzô évben elindult az OTP-vel a HÉV-projektfejlesztés, melybe bekapcsolódtunk. A következô évet érintô beruházási tervek visszafogottak: a jogszabályi elôírásoknak való megfelelést, a prudenciális mûködést biztosító fejlesztéseket tartalmazzák. A beruházások zömmel az ingatlan üzemeltetését biztosító NIMO 2002 Kft.-ben valósulnak meg. A év mûködésének legfontosabb feladatai és célkitûzései az alábbiakban foglalhatók össze: A Merkantil Csoport finanszírozásának biztosítása. Prudenciális megfelelés, a nemfizetési kockázatok csökkentése, az adósvédelmi program további sikeres folytatása. A gépjármû-finanszírozás területén további értékesítési csatornák alkalmazása. A vállalatfinanszírozás területén az OTP vállalkozás-fejlesztési projektjébe való bekapcsolódás (termelôeszköz-, ingatlan-, szoftverfinanszírozás). Az informatikai rendszer és a banküzem további fejlesztése, elsôsorban a felügyeleti és jogszabályi elôírásokat szem elôtt tartva. A 2010-es év várhatóan az új jogszabályi környezethez való igazodás jegyében telik. Ezekhez a változásokhoz kell megtalálni a legjobb üzletpolitikai megoldásokat, leginkább adekvát termékeket. Budapest, május

17 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 17

18 Magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszoldált mérleg 2008 MFt 2009 MFt Index 2009/2008 % 1. Pénzeszközök ,4 2. Állampapírok ,0 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések ,5 4. Ügyfelekkel szembeni követelések ,6 5. Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 0 0 0,0 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 0,0 7. Részvények, részesedések befektetési célra ,0 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban ,6 9. Immateriális javak ,6 10. Tárgyi eszközök ,0 11. Saját részvények 0 0 0,0 12. Egyéb eszközök ,7 13. Aktív idôbeli elhatárolások ,5 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ,5 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek ,2 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek ,3 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 0 0 0,0 4. Egyéb kötelezettségek ,2 5. Passzív idôbeli elhatárolások ,3 6. Céltartalékok ,8 7. Hátrasorolt kötelezettségek ,0 8. Jegyzett tôke ,0 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tôke (-) 0 0 0,0 10. Tôketartalék 0 0 0,0 11. Általános tartalék ,9 12. Eredménytartalék (+/-) ,5 13. Lekötött tartalék ,9 14. Értékelési tartalék 0 0 0,0 15. Mértleg szerinti eredmény (+/-) ,0 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,5 MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK Függô és jövôbeni kötelezettségek összesen ,1 Függô és jövôbeni követelések összesen ,6 18

19 Magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszoldált eredménykimutatás 2008 MFt 2009 MFt Index 2009/2008 % 1 Kapott kamatok és kamat jellegû bevételek ,7 2. Fizetett kamatok és kamat jellegû ráfordítások ,3 KAMATKÜLÖNBÖZET (1.-2.) ,1 3. Bevételek értékpapírokból ,6 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek ,6 5. Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások ,1 6. Pénzügyi mûveletek nettó eredménye [6.a.-6.b.+6.c.-6.d.] ,2 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl ,9 8 Általános igazgatási költségek ,8 9. Értékcsökkenési leírás ,3 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl ,3 11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre , ,9 12/A Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás ,0 13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után 14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után , ,0 15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye ,0 16. Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások 2 0 0,0 18. Rendkívüli eredmény ( ) ,0 19. Adózás elôtti eredmény (±15.±18.) ,0 20. Adófizetési kötelezettség ,1 21. Adózott eredmény (± ) ,7 22. Általános tartalékképzés, felhasználás (±) ,8 23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0 0,0 24. Jóváhagyott osztalék és részesedés ,9 25. Mérleg szerinti eredmény (±21.± ) ,0 19

20 A MERKANTIL BANK ZRT. VEZETÉSE A 2009-es ÉV SORÁN AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI: Kolossváry Ádám elnök Dr. Szaniszló Norbert Kovács Pál ( ig) Dr. Korba Szabolcs Kálmán László Dr. Utassy László ( tól) A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG TAGJAI: Dr. Ecsedi Ferenc elnök Horváth Ernô ( ig) Selymesi Ágota Müllerné Ludányi Henriette ( tól) 1051 Budapest, József Attila utca 8. Levélcím: 1365 Budapest, Pf. 676 Telefon: (06-1) , Fax: (06-1)

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2008. ÁPRILIS 25. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2007. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17.

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. Tisztelt Részvényesünk! Tisztelettel rendelkezésére bocsátjuk az OTP Bank Nyrt. 2014. évi gazdálkodására vonatkozó Éves Jelentésünket, amely a Bank

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011 Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ÉVES JELENTÉS 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 KELER Éves Jelentés 2011 Tartalom 4. TARTALOM 1. Elnöki köszöntő 3 2. Piaci környezet 4 3. Szabályozói környezet

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény. Budapest, 2015. május 15.

OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény. Budapest, 2015. május 15. OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. első negyedéves eredmény Budapest, 2015. május 15. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ 1 ÉS RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás (millió forint) 2014 1Q 2014 4Q

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

2 0 1 3 ÉVES JELENTÉS

2 0 1 3 ÉVES JELENTÉS 213 ÉVES JELENTÉS 2 1 3 ÉVES JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA Jobban teljesítünk A világ jobban teljesít A Concorde

Részletesebben

Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól

Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól A Bankárképzô féléves szakmai kiadványa II. évfolyam 1. szám 2010. május Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól Tartalom Beköszöntô...

Részletesebben

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Éves jelentés 2013 Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelős kiadó: Hergár Eszter 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013 2014. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

TakarékInvest Magazin

TakarékInvest Magazin TakarékInvest Magazin 2009. augusztus az igazi értékpapír Makrogazdasági összefoglaló 2. oldal Nyerő Kombináció Kötvény 4. oldal Takarék Alapkezelő hírei 6. oldal Pilotprojekt Rajkán 8. oldal A hazai pálya

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt.

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt. Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ DEVIZA SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ESZKÖZALLOKÁCIÓS ALAPOK

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL. MNB-füzetek

JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL. MNB-füzetek JeLeNtÉS A PÉNzüGYI StABILItÁSRÓL MNB-füzetek 1. 5. NOVeMBeR Jelentés a pénzügyi stabilitásról 1. november Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 185 Budapest, Szabadság tér 8

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény. Budapest, 2014. augusztus 15.

OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény. Budapest, 2014. augusztus 15. OTP Bank Nyrt. Féléves jelentés 2014. első féléves eredmény Budapest, 2014. augusztus 15. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ 1 ÉS RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK Eredménykimutatás (millió forint) 2013 1H 2014 1H Y/Y 2013

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 TARTALOMJEGYZÉK 3 Magyar posta zrt. Bemutatása 5 Átfogó piaci helyzetkép 8 Stratégiai kitekintés 10 A társaság 2013. Évi üzleti tevékenysége 11 Levélpostai szolgáltatások

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben