,. ~llami ~?á:mbeböz?ék : Osszef o g lal ó jelentés. a Lakásalap Inűködésé11ek. ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ",. ~llami ~?á:mbeböz?ék .. - -: Osszef o g lal ó jelentés. a Lakásalap Inűködésé11ek. ellenőrzéséről 1990. 2."

Átírás

1 ,. ~llami ~?á:mbeböz?ék.. - -:.. Osszef o g lal ó jelentés a Lakásalap Inűködésé11ek ellenőrzéséről

2 Állami Számvevőszék V-11-10/1990. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a Lakásalap müködésének ellenőrzéséról Az e lmult évtizedekben /az december 31-ig megköt ött hitelszerződések alapján/ a lakások építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez és egyéb munkáihoz az Országos Takarékpénztár és a takarékszövetkezetek által a l akosságnak nyujtott O - 3,5 % kamatozású á llami kölcsön és évi 4-15 % kamatozású bankkölcsön együttes állománya / továbbiakban lakáshiteleki 274, 8 md Ft-ot tett k i dec. 31-én. A lakossági betétáll omány és a lakáshitelek átlagos kamatszintje közötti különbözetet az állami költségvetés a hitelnyujtó pénzintézeteknek megtérítette, ami az évben 11 md Ft-ot, majd a gyorsul ó i n fláció következtében évben már 31 milliárd Ft-ot tett ki. Az évi prognózis szerint a támogatás összege meghaladta volna az 56 md Ft-ot. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése annak megállapítására irányult, hogy a Minisztertanács által január 1-ével létrehozott Lakásalap eddigi müködése, illetve az azzal kapcsolatos kormányzati munka hogyan minősithető törvényességi, c élszerüségi és eredményességi szempontból. I. Megállapitások 1 / A Lakásalap átvette a lakáshitelek december 31-i állományát, elősegítve ezáltal az OTP és a takarékszövetkezete k tényleges pénzintézetté válását. Egyidejüleg hoz-

3 zájarult a lakáspiaci reálfolyamatok elindításához. A lakáshitel állomány fedezetéül a Lakásal ap a lakáshitelekkel azonos futamidővel /37 év/ kötvényt bocsátott ki. A hiteltörlesztések és az ebből adódó kötvényvisszavásárlások következtében ténylegesen év törlesztési idővel lehet számolni. A Lakásalap létrehozása az évben - a korábbiak szerinti költségvetési kamattámogatási rendszerrel szemben - több, mint 11 milliárd Ft- tal tehermentesítette az állami költségvetést. Hosszabb távon azonban - a kibocsátott kötvények utáni magas /az évi 17 %- kal szemben 1990-ben 23 %/ és várhatóan tovább növekvő kamatfizetési kötelezettség, továbbá a kötvénytőke törlesztés miatt - a Lakásalap nem mérsékli a költségvetés terheit. 2/ A Lakásalapot l étrehozó munkálatok későn /1988. sze p temberében/ kezd ődtek meg, ami kapkodáshoz, nem kellően megalapozott döntésekhez vezetett. A Lakásalap - kezelő Szervezet több, mint negyedéves késéssel kiadott Szervezeti és Működési Szab~lyzata több szempontból hiányos. A hitel- és a kötvé nyállomány nyilvántar tási rendszere nehezen áttekinthető, megbízhatósága kérdéses, ebb ől következően tartalmában továbbfejlesztésre szarul. Ugyanakkor kedvezőnek é rtékelhe tő, hogy a Szervezet az é vi mű ködésével 500 millió Ft- ot realizált lakásalap kötvények határidős adás-vételéből. 3/ A Lakásalap megbízási szerződéseket kötött a pénzintézetekkel az Alapra átszállt hitelállomá ny nyilvántartására, beszedésére, kezelésére. A pénzintézetek kezelési költségének mértékét konkrét üzletági számítások nélkül határozták meg. Nem állapítható meg az sem, hogy me nnyiben vetté k figyelembe az állami megbízás jelent ős vo l umenét. /200 md Ft-os hitelállomány utá n 1 %-os kezelési költség 2 md Ft-ot tesz ki./

4 - 3-4/ A Lakásalap az évben összesen 45,0 md Ft költségvetési támogatásban részesült. Az előző évit, mintegy 15 md Ft-tal meghaladó támogatás a betéti kamatlábak emelkedé sének a következménye. /A betéti kamatlábak 1 % pontos emelkedése feltételezve a kötvénykamat azonos mértékű változásá t - 2,3 md Ft-tal növeli a támogatási igényt. / A Lakásalap kötvény é v i kamatlábának / %/ meghatározásánál 2+1 %-os pénzintézeti kamatrést vettek figyelembe. Ebben az esetben is kétséges, hogy mennyiben érvényesül a kötvénykibocsátás volumen ének kamatrést mérséklő hatása. A költségvetési támogatásból 7, 6 md Ft-ot reprezentál a betéti kamatok utáni 20%-os forrásadó, amelyet a költségvetés átengedett az Alapnak. A forrásadó a pénzintézetnél költségként jelenik meg, ami inflációs nyomást gyakorol a Lakásalap-kötvény és az tő l folyósított l akáshitelek kamatlábára. 5/ Az állami köl tségvetés - a tervezettnél kedvezőtlenebb he l yezete miatt - kevesebb támogatás t adott az Alapnak, ugyanakkor növekedett az Alap ter he is. Így az Alap induló 6 md Ft- os hiánya az év fo l yamán jelent ősen emelkedett. Ezért a pénzügyminiszter javaslatára az évi XVIII. törvény előírta, hogy a Társadalombiztosítási Alap a tartalékalapjából, a pénzintézetek pedig a kockázati tartaléka l ap jukból Lakásalap- fedezeti kötvényeket kötelesek vásárolni. A pótlólagos forrásteremtésnek ez a formája - eli s merve, hogy kevésbé kedvezőtlen hatású mint a pótadó kivetése, vagy a Társadalombiztosítási Al ap szuficitjének elvonása - nem tekinthető jó megoldásnak. A költségvetés terheit hosszú távon nem mérsékeli, s őt a kötvények várhatóan tovább emelkedő kamatlába következtében n öveli azokat.

5 - 4 - Ugyanakkor a kötvényvásárlásra kötelezett eket pénzügyi szempont ból hátr ányos helyzetbe hozza /a Társadal ombiztosítási Alap magasabb kamatlábbal is leköthetné a tartalékalapját/, illetve korlátozza pénzügyi manőverezési l ehetőségüket. Az utóbbi probléma é rzéke l ésére uta l, hogy a pénzintézetek vonatkozásába n - a MT Gazdasági Kollégium állásfoglalása alapján- a pénzügyminiszter. körlevelében eny. - ' hítette a törvény előírásait. 6/ A lakosság rendkívül é r zékenyen reagál a l akáshiteleket érintő á llami intézkedésekre. A kamatlábak várható emelkedésének hatására a hitelkérelmek száma jelentő sen m egnőtt és ezért még decemberé ben is fennálltak ban megköt ött hitelszerződésekből származó áthúzádá hitelfolyósítási kötelezettségek. A l akáshitelek utá ni kamatadó beve zetésének hirére v i szont a r endkivüli törl esztések ugrottak meg. Hatásukra a hit e l ál lomány 28,6 md Ft-tal csökkent. A r endkivül i hiteltörlesztés XI. 1- tő l ig 1 2,4 md Ft-tal terhelte a költségvet ést, ame ly össz egbő l - 23 %-os k ötvénykamattal számolva - 5,6 md Ft megt érül a kamat fizetési kötelezettség csökmiatt. /Változatlan kamatlábak mellett is a lig kenése t öbb mint k ét é v a l att a veszteség megtérül. / - 7/ A Lakásalap kötvény kamata nem éri el a piaci átlagot, ami a lakosság sze mpontjából diszkriminativ jelleggel alac sonya n tartott betéti kamatok következménye. Ebbe a körbe sorolhatók a lakásc é lu megta karitások i s, amelyek után, bá r mentesek a f orrásadó alól, az OTP nem fizeti meg a szokásos bruttó betéti kamatlábat. 81 A lakáshitelek utá n megállapított un. kamat a dó 1990-ben 4,5 md Ft bevét elt jelentett volna a Lakásalapnak. Az Alkotmánybi róság dön t é se k öv etkeztéb e n figye lemmel az

6 - 5 - IMF-fel kötött megállapodásra - ilyen nagyságrendü költségvetési megtakaritást kell elérni, vagy a költségvetés bevételeit kell növelni annak érdekében, h ogy az állam eleget tudjon tenni a Lakásalappal szemben vállalt kötelezettségének. II. J a v a s l a t o k 1 / A Lakásalap intézményéről az államháztartási törvény keretei között indokolt rendelkezni, müködését törvénnyel kell szabályozni. E gyidejű leg a lakásgazdálkodási rendszer korszerűsítésével összhangban gondoskodni kell arról, hogy megbízható adatok álljanak rendelkezésre valamennyi - lakáscélú - állami pénz nagyságáról. 2/ A Pénzügyminisztérium vizsgálja meg a Lakásal ap egy csatornás, illetve közvetlen támogatásának lehetőségét az állami költségvetésből. Ez lehetőséget t e remtene arra, hogy megszünjenek egyes ellentmondásos hatásokkal járó kényszermegoldások. /Pl. kötvényjegyzési kötelezettség előirása, egyes lakossági betétek kamatának diszkriminálása./ 3/ A Pénzügyminisztérium vizsgálja felül a Lakásalap hitelállományának kezelésével és a kötvénykibocsátás lebonyolításával megbizott pénzintézetekkel megkötött szerződéseket. A kamatrés és a kezelési költség mértékét az állami megbízás volumenét, valamint a Lakásalap számla kezelését és az ezekből származó jelentős pénzintézeti előnyöket figyelembe véve kell meghatározni. 4/ A jegybank intézkedéseivel segitse elő a Lakásalap kötvények piaci forgalmát. Tegye által ános gyakorlattá, hogy a kötelező jegybanki tartalék /18%/ bizonyos hányadát a pénzintézetek Lakásalap kötvényekben teljesíthessék. /Je-

7 - 6 - lenleg csak az OTP és a takarékszövet kezetek esetében v a n ez igy, a kereskedelmi bankoknál nem./ 5/ A költségvetés kimélése é rdekében a Lak ásalap -k ezelő Szervezet vizsgálja meg a Lakásalap további saját forrásbővítési lehetőségét, figyel emmel az é r tékpapírpiaci müveletekre. 6/ Az évi költségvetést módosító törvénynek - a kötv ény visszavásárlás mértéke tekintetében - ellentmond ó Kormány állásfoglalást és az azon alapuló pénzügyminiszteri intézkedést haladéktalanul vissza kell vonni (részletesen a mellékletben). 7 / A L akásalap - kezelő Szer vezet szervezeti és müködési szabályzatát - az ellenőrzés megál l apításainak megfelelően - ki ke l l egészíteni. Budapest, ápri l is lj,rl-fl dr. Hagelmayer I s t ván - - )

8 V / sz.-hoz. M E L L É K L E T 1. Ki vonat az MN K évi költs ég vetéséről szól ó évi XVII. tv. módosításár ól szóló évi XVI II. tv- bő l. " 24. A Társadalombiztosítási Alap a tartalékalapjából - az évi, a tervezetten fe l ül i bevételi többlet mértémegfelelő összegben - az évi XXI. törvény 4. kének (3) bekezdésével összhangban a Lakás Alap hiányát finanszírozó kötvényt vásárol. 25. (1) A pénzintézet - a külföldi részvétellel műk ö dő pénzintézet és a biztosító intézet kivételével - k öt e l es az e törvény hatál yba lépésekor meglé vő kockázati tartalé kalap j a összegének 50%-át július 31-ig a Lakás Alap á l t a l k i bocsátott kötvény vásárlására fordítani. - i ( 2 ) Az ( 1 ) bekezdésben me ghatározott pénzintézet hitelezési veszteségét kockázati tartalékalap ja terhére számolhatja el. Ha a kockázati tartalékalap erre nem nyújt fedezetet, akkor a hitel ezési veszteség mért é kéig a Lakás Alap a pé n zintézet kérésére a kötvényt visszavásáro l ja. " 2. Kivonat a Kormány Gazdasági Kollégiuma á llásfoglalását tartalmazó 0124/104/GpT/ sz. eml ékeztetőbő l " A kormány fe l kéri a pénzügyminiszter t és a Mag yar Nemzeti Bank elnökét arra, hogy december 7-ig tegyen a kereskedelmi bankok felszámolás i eljárás indításával kapcsolatos ellenérdekeltségének oldását szol gáló intézkedéseket. A fel számol ást elren d elő bírósági hatá rozat időpon tjában a kereskedelmi bankok tulajdonában lévő lakásalap-fedezeti kötvénjeket a kibocsátó - a vá llalattal szemben fenná lló kétes köve-

9 - 2 - telés 20%- ának erejéig - a bank kívánságára vásáralja viszsza. A felszámolás befejezését követően a visszavásárlási kötelezettséget olyan mértékre kell kiegészíteni, ami fedezi a felszámolás során elszenvedett veszteség felét. " 3. A pénzügyminiszter mennyi kereskedelmi szére /89. számú intézkedése valabank és szakosított pénzintézet ré- " A magyar bankrendszer egyik legsúlyosabb tehertételét a tartósan fizetésképtelen vállalatoknak nyújtott hitelek jelentik. Ez nemcsak a kereskedelmi bankok számára jelent sulyos terhet, hanem a hitelt igénylő és azt jövedelmezően felhasználni képes vállalatokat is elzárja a hitelforrásoktól. A Kormány, abból a célból, hogy érdekeltté tegye a bankokat a tartósan fizetésképtelen vállalatokkal szemben a felszámolási eljárás megindításában, a likviditásuk javítása érdekében a következő határozatot hozta: A felszámolási eljárás me&lndításával egyidejűleg attól a kereskedelmi banktól, amelyik a tartósan fizetésképtelen vállalattal szemben fels zámolási e l járást kezdeményez és a bíróság a felszámolási e l járás megindítását elrendeli, a vállalattal szemben fennálló teljes követelésállományának 20%- a erejéig l akásalap-kötvényét a Lakás Alap visszavásá- ~ ~ rolja. Ezt az összeget a felszámolás befejezésekor a bankot ért tényleges veszteség rendezésére kell fordítani. A felszámolási eljárás befeiezésekor, a tényleges veszteség 50% - ának megfelelő összegig - az előzőek szerint visszavásárolt lakáskötvényt is beleértve - a Lakás Alap további kötvényeket vásárol vissza, az ezért kapott összeget értelemszerűen a veszteség rendezésére kell fordítani. A t ényleges veszteség tová bbi 50%-át a korábban képzett kockázati tartal é k terhére ke ll l e írni, amelyet adózás előtti er e dményből

10 - J - képeztek, így erre adóvisszatérítés nincs. Amennyiben a felszámolások során a bankot ért veszteségek rendezésére a meg l évő kockázati tartalék és l akásalap-kötvény értékesítés nem nyújt fedezetet az j anuár 2-től érvényes szabályok szerint (adózott tartalék és adóalapcsökkentés) kell eljárni. Budapest, december 6. " -- -.

11 Jelentés a Lakásalap ~nűködésének ellenőrzéséről

12 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Fejezeti Facsoport V-11-9/1990. J E L E N T É S a Lakásalap működésének ellenőrzéséről Az egy éves multra visszatekintő Lakásalap működésével kapcsolatban törvényességi, célszerűségi és eredményesség i szempontból vizsgáltuk. a létrehozásakor megfogalmazott célkitűzések teljesítését. Az ellenőrz és t Szervezetnél folytattuk le. a PénzOgyminisztériumban és a Lakásalapkez elő I. Megá llapítás ok l. A Lakásalap l é trehozása, jogi szabályozása Az elmult évtizedekben a l akások építéséhez, vásárl ásához, b őví té sé h ez, kor szer űs í té séhez és egyéb építés i mun kái ho z az á llami t á mo gatás eg yik formájaként az Országos Takarékpénz tár és a t akarékszöve tkezetek kamatmentesen és kedvezménye s kama tokkal ( é vi l, 2, 3, 3.5% ) állami, valamint a jogszabályokba n meghatározott kamatú (évi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15%) bankkölcsönöket nyú j tottak. Ez a hite lállomány 274,8 milliárd Ft-ot t ett ki dec. 31-én.

13 E kölcsönök forrása a lakossági betétállomány, amelynek kamata 1987-ig csak kismértékben haladta.meg a hitelkama tokat. A kamatkülönbözetet és a hitelt nyújtó pénzintéze tek költségeit az állami költségvetés fedezte kamattámogatás formájában. A kamattámogatás mértéke 1987-ben ll milliárd Ft volt. A lakossági megtakarítás fenntartása érdekében - a : korábbinál lényegesen nagyobb fogyasztói árindex miatt ban többszöri betéti kamatemelésre és kamatprémium bevezetésére került sor. Az átlagos (bruttó) betéti kamat az éves állományra vetítve 14,2%-ra emelkedett, míg a lakáshitelek átlagos 3,2%-os kamatszintje alig változott. Emiatt jelentősen megnőtt a költségvetés kamattámogatási kiadása és 1988-ban elérte a 31 milliárd Ft-ot. A bankrendszeri integráció, a régi hitelek miatti kamattámogatási elkötelezettségek finanszírozása, e hitelek forrás hátterének megteremtése érdekében felmerült egy elkülönített állami pénzalap, a Lakásalap létrehozásának igénye. A pénzügyi kormányzat először törvényi szabályozással tervezte a Lakásalapot életbe léptetni, s annak forrás oldalát jelentős részben a vállalatok hozzáj~rulási kötelezettségére alapozták volna. Ezzel a megoldással az Országgyűlés nem értett egyet és nem ' fogadta el a törvényjavaslatot. Ezt köve tően a Minisztertanács rendeletben szabál yozta a Lakásalap működését, az elő zőek hez képest azzal a különbséggel, hogy a források között a vállalati hozzájárulást költségvetési támogatás váltotta ki. A Lakásalapról szóló 115/1988. (XII.31.) MT r endelet lehetővé tette, hogy a régi kedvezményes lakáshitelek elkülönüljenek az OTP-től és a takarékszövetkezete ktő l, e hitelek fe-

14 - 3 - dezete altsan katv~nyform~t, azaz a Lak ~sa l ap a hitel~llo m~nyt has onló lejáratú katv~nyekkel vá sátolja meg az ~rintett p~nzint~zetektől. A lakossági p~nzint~zeti műveletek integr~lódás~t elők~szítő, a Lak~salapot l~trehozó munk~latok szeptember~ben kezdődtek, vagyis ennek a nem kis horderejű l~p~sn ek az e l ő k~szítési ideje meglehetősen ravid volt. Ez nem kis kockázatot rejtett magában, hiszen a hitelforgalomhoz kapcsolódó első elsz~mol~sok (katvény tőketarleszt~s, kamattörleszt~s) m~r febru~rjában esedékesek voltak. Az év utolsó napjaiban még olyan elemi felt~telek megteremt~se is h~tra volt, mint az Alap vezetőj~nek kijelöl~se. 2. A Lakása l a p műkad~s~nek belső szabályozása. A p~nzügyminiszter I. 17-~n kelt 2332/1989. Jogi Főo. számú alapító határozat~val hozta l~tr e a Laká salap-kezelő Szervezetet I. l-ével, análló kalts~gvetési szervk~nt. A szakmai munk~t 4 főfoglalkoz~sú dolgozó (l igazgató+3 fő), míg a gazd~lkod~si feladatokat, 4 mell ~kfoglalkoz~sú dolgozó v~gzi. A Pénzügyminiszt~rium és a tanácsadót deleg~lt az Alaphoz, akik kozás úak. Magyar Nemzeti Bank l-l szintén mell~kfoglal- Az évi költségvetési előirányzatuk 9,5 millió forint volt. Költs~gv e tési t~mogat~st nem kapnak, mű kö désük költségeit az Alap bevét e leiből fedezik. Az alapítást kavetőe n tabb mint negyedévvel később ad t a ki a pénzügyminiszter és az MNB elnake a Lakásalap Szervezeti

15 - 4 - és MGk6dési Szabályzatát (SZMSZ). Az S2MSZ- hiányosságai miatt - csak részben alapozta meg a szetvezet eredményes és a vonatkozó jogszabálynak megfelelő mg k6 dését. A feladatok k6z6tt nem határozták meg az Alapnak azoka t a mgveleteit, amelyeket - az MT rendelet szerint - az OTP-nek kell lebonyolítani. Nem rendelkeztek az Alap forgalm á t (bevételeit, kiadásait) bemutató nyil vá ntar tás vezetéséről sem. Hiányolható, hogy az SZMSZ-ben csak a feladatok ró l rendelkeztek, a ezervezetről nem. Nincs meghatározva, ho gy a ezervezeten belül milyen munkamego sztással látják el az Alappa l 6sszefüggő szakmai feladatokat és a ezervezet fenntartását szolgáló gazdasági f e ladatokat. Nincsenek megha t ározva a f e l adatk6r6k és a hozzákapcsolt fel e lő ssé g. (Az ellenőrzés idejéig a mu nkaköri leírásokat sem készítették el.) A k6lts égvetés i szervi mgködés keretei között nem szabályozták a pénzügyi hatásk6röket, a kötelezettségvállalás, az utalványozás és az ell enjegyzés jogkörét. Nem szabá l yozták az igazgató he lyettesítésének ellátását sem. Az Alap mg kö dése szempontjábó l l~n yeges a hitel- és a k6 t vényállomány naprakész kezelése. A hit e ladósok és a hitelkeze l és t v égző pé nzintézetek nagy száma miatt a nyilvántartás nagyon bonyolult. A hite l- és a kötvé nyá llomány információ rendszere megfelelő, míg a pénz forgalmi rendszert tartalmil ag tovább kell fejleszteni.

16 A Lakásalap és a pénzintézetek közötti pénzügyi művelet ek Az év januárjában megkezdődött a lakáshitel állomány és az Alap által - ennek fedezeteként - kibocsátott kötvényállomány cseréje, ami óriási munkát jelentett. Ehhez a hitelállomány pénzintézetek - OTP és 260 takarékszövetkezet - szerinti felmérését, leltározását kellett elvégezni. Az Országos Takarékpénztár valamennyi fiókja számára szabályozta a hosszúlejáratú hitelek átadásának rendjét, illetve a hitelek kezelésével kapcsolatos pénzintézeti feladatokat, vagyis a Lakása lappal való folyamatos elszámolás és adatszolgáltatás feladatait. Az előzőek elősegítésére a Ta karék Bank Rt. a takarékszövetkezetek részére tájékoztatót adott ki. Az Alap egyes művelet e inek lebonyolítására ezen pénzintézetek mindegyikével megbízási szerződést kötöttek, amelyben rögzítették azt is, hogy az adott pénzintézet - átadott követelés állománya fejében mekkora kötvény követeléssei rendelkezik az Alapnál. A megbízási szerződésekben a pénzintézetek - költségtérítés ellenében - vállalták az Alapra átszállt hitelállomány nyilvántartását, beszedését, kezelését. A szerződésben foglalt kötelezettségek hosszú távon biztosítják a kölcsönös elszámolások alapjául szolgáló adatszolgáltatást, a hitelállomány és kötvényállomány változásának nyomo nkövetését, s így ezek egyensúlyban tartását. A szerződések így megbízható hát teréü l szalgálnak az Alap szervezeti és működési szabályzatban rögzített feladatai végrehajtásának.

17 Tapasztalataink szerint a p~nzint~zetek m~g ma is módo s ítj ~k az Alapra ~tsz~llt hitel~llom~ny január l-i nyitó adat~t, ami nyilv~ntartásaik megbízhatóságát erősen megk~rdőj e lezi. Ez m~g akkor is igaz, ha tekintetbe vesszük, hogy közel 4 millió sz~mla kezel~s~ről van szd, hiszen a hitelállomány döntő többs~ge 262,6 milliárd forint, j a nu~r l. előtt az OTP könyveiben szerepelt, míg a 260 takar~kszövetkez e t 12,2 milli~rd forint követel~s állománnyal rendelkezett. A hitel~llomány ~s kötv~ny~llom~ny kicser~l~se, a megbízá s i szerződ~sek megköt~se júniusában fejeződött be. A kötv~ny kibocs~t~s c~lja az Alapra ~tsz~llt hosszú lej~ratú lak~shitelek tőkeforr~sának l~trehoz~sa volt a tartozásokat k eze lő p~nzint~ze te kn~l. A kötv~ny~llom~ny n~v~rt~ k~ n ek me gfe lelő tőke törl e szt~si ütem~t a hitel~llom~ny törleszt~si üt e m~vel kellett összhangba hozni. A hiteltörleszt~s várható alakul~s~t azonban több t~nyző bizon y talann~ teszi. Íg y a megelőlegezett ~s az utólagos szoci~lpolitikai kedvezmény, a tartoz~s átv~llalás Új r e ndszere és a rendkívüli törleszt~sek. Ezen okból a kötv~ny tőketörleszt~s m~rt~k~t - az esetleges túlfi ze t~sek elkerül~se érdek~ben - sz~nd~kosan al~becsült~k a t~nyleges hit e ltörleszt~ shez k~pest. A Lakásalap kötv~ny~llomán y lej~rata 37 ~v. T~n y l egese n ez ~v alatt törle sz th et ő,mivel a hitel- ~s a kötv~ny~llomán yt rendsze resen összehasonlítják ~s az Al a p javára mutatko zó különbözet e t kötv~ny vi ss zavásárl~sra fordítják.

18 - 7 - Az Alap k~tv~nykibocs~t~s~n~l a khtv~nyr6l szóló - az évi 22. tvr-rel módosított ~vi 28. tvr-ben foglaltak szerint j~rtak el. A tvr-el Haszhangban a Lak~salap khtv~nyek esetében a kinyomtat~s elmaradt. 4. A Lak~salap évi forgalma, khlts~gvet~si kapcsolata A Lakásalap évben 117, O milli~rd Ft bev~telt realizált és bevételeivel egyez6 kiadást teljesített. (Lásd az 1.sz. mellékletet.) Az alap bev~t e lei khzhtt 9 milliárd Ft forr~sadóval, 6 milli~rd Ft hitelfelv~tellel és 41,9 millárd Ft khlts~gvet~si t~mogat~s s al ~tengedi hitelfelv~tel felmerül t. s zámoltak. A khlts~gvet~s a forrásadót eleve az Alap bevételek~nt. A forráshiány rendez~sére a mellett a khtv~ny kibocsátás lehet6 s ~ge i~ A forr~sadó a pénzintézetn~l khlts~gként jelenik meg. A pénzint~ z et sz~mára k~t megoldási lehet6s~g adódik. A khlts~gnhveked~st a hitelkamat emel~s~vel, vagy thbblett~mogat~ssal (L~k~salap khtvény kamatemel~se) ellensulyozza. A hitelkamat emel~se a Lakásalaphoz került khlcshnhk eset~ben gyakorlatilag lehetetlen, s ezek k~pviselik a hitelállomány zhm~t. Erre csak az 1989-tffl folyósított hitelek esetében van lehet6s~g. Az els6 f~lévben zavart okozott, hogy a p~nzint~zetek nem utalt~k ~t a z Alapot illet6 hitelthrlesztéseket, s utóbbi nem fizette a Lak~salap-kHtvény t6ke-és kamatthrlesztését. Félévkor a pénzintézeteknél összegyűlt hitelthrlesztésekr61 és az Alap t6ke-~s kamattörlesztési khtelezettségér61 - egymáss al összevetve elszámolást készítettek. A p~nzint~zet javára mutatkozó differenciát az Alap átutalta.

19 - 8 - Az OTP azonban az első félév során a kötvény tőke- és kamattörlesztések átutalása hiányában forráshiányos helyzetbe kerglt. Ennek áthidalására refinansziroz~si hiteleket vett fel, s ezek kamatai visszatérítését igényelte az Alaptól. A Pénzügyminisztérium az OTP-vel történt megállapodás alapján a hitelfelvétel kamatainak részbeni fedezetére - az re megállapitott 1%-os kezelési költséget egyszeri jelleggel 1,2%-ra emelte fel, s ennek fedezetét millió forintot - a Lakásalapnak átutalta. (Üzletági költségszámítá sok hiányában nem lehet egyértelműen megítélni a Pénzügyminisztérium által - eredetileg ~ jóváhagyott 1%-os kezelési költség realitását.) A finanszírozási zavar illetve az e z zel összefüggő többletköltség visszavezethető egyrészt a Lakásalap rendszer nem megfelelő, késői előkészítésére, má s részt az Alapot érintő költségvetési támogatás első félé v i elmaradására, amely a költségvetés nehéz helyzetével volt összefüggésben. A Lakásalap induló 6 milliárd forintos forráshiánya az é v folyamán jelentősen nőtt, aminek a finan s zírozására - a költségvetés kedvezőtlen helyzete miatt - pótlólagos forrást kellett bevonni. Az évi állami költségvetésről szóló évi XVII. törvény módositása keretében - a pénzügyi kormányzat előterjesztésére - az Országgyűlés az u.n. Lakásalap-fedezeti kötvény kibocsátása mellett döntött. A törvény előírta, hogy a Társadalombiztosítási Alap a tartalékalapjából az é v i tervezeten felüli bevételi többletnek megfelelő összeget, a pénzintézete k pedig a kockázati tartalékalapjuk 50%-át kötelesek a Lakáslap-kötvények vásárlására fordítani. Enn e k megfelelően a Társadalombiztosítási Alap 13,1 milliárd Ft-ért a pénzintézetek 6,3 milliárd Ft-ért vásároltak kötvényt. A kötvény lejárata 15 év és a pótlólagos forrásteremtésen túl az a költségvetés "nyeresége", hogy e kötvény esetében 5 éves tőketörlesztési maratórium (haladék) áll fenn. Ennek azonban "ára" is van, hiszen 5 éven keresztül a költségvetés kamatterhei nem csökkennek.

20 - 9 - : A kötvény kamatát a leghosszabb lejáratú kincstárjegy mindenkori kamatához ( ben 1 9% )_ kapc sol ták, cs ökkentve azt a forrásadó mértékével (20%). Ennek megfelelően 19,2%. az éves kamat mértéke 15,2% volt, míg jelenleg A kötvénykibocsátással kapcso l atban az évi állami költségvetésről szóló évi XVII. törvényt módosító évi XVIII. törvény 25. (2) bekezdésében foglaltak és a 0124/104/GpT/1989. sz. emlékeztetőben szereplő Kormány áll ásfogl alás, valamint az azon alapuló dec. 6-án a kereskedelmi bankok és a s zakosítottpénzintézetek részére kiadott /1989. számú pénzügymi niszteri körlevél előírásai között ellentmondás van. A törvény szerint amennyiben a pénzintézet hitelezési veszteségeire kockázati tartalék alapja n em nyújt fedezetet, úgy a Lakásalap - a hitelezési veszteség mértékéig - fedezeti kötvényt vásárol vissza. Ezzel szemben a pénzügyminiszteri intézkedés szerint a bankoknak csak a tényleges veszteség 50%- át kell a kockázati tartalékalapjuk terhére leírni, míg a veszteség további 50%- ának megfele l ő összegig a Lakásalap kötvényeket vásár ol vissza. A pénzügyminiszteri intézkedés a Lakásalap szempontjából kedvezőt lenebb, a pénzintézetek szempontjából k edvezőbb, mint a törvényi előírás. A veszteségen így azonnal osztozkodni köteles az Alap és a Bank, míg a Tv. szerint erre c sak akkor kerülhet sor, ha a bank kockázati tartalék alapját felhasználta. A pénzügyminiszteri intézkedés törvényességi szempontból kifogásolható. Emellett tovább terhelheti a Lakásalapot (és a költségveté~t) a körlevélben meghatározott, a felszámolási eljárás megindításakor a vállalattal szembeni követelésállomány 20%-a erejéig történő, előzetes kötvényvisszavásárlási kötelezettség. (Részleteiben l ásd a 2. sz. mellékletet. )

21 A t~nylegesen beindítand6 csődeljár á0 Jk (amint azt a Kormány ig~ri) ~s az azz~l Hsszef0gg6 p~nzint~zeti hitelez~si vesztes~g a thrv~nyi szabályozás alapjá~. ~ a Lakásalap (~s a khlts~gvet~s) jelentős megterhel~sét jelenthetik. A Lakásalap-fedezeti khtv~nyek kibocsátása, bár a khltségvetés terheit - a kamatfizet~si khtelezettség miatt - hosszú távon nem cshkkentette, a p6tl6lagos forrásteremt~s elfogadhat6bb p~nzogyi formáját val6sította meg, mint egy pótadó kivet~se vagy a szufficit egyszerű elvonása. A Lakásalap fedezeti khtv~ny kibocsátása azonban mindenképpen átmeneti finanszírozási megoldásnak tekinthető, mivel érdemben nem oldja meg a probl~mát, a khltségvetés hiányát csak időben to l ja ki. Másrészről a Társadalombiztosítási Alap és a kereskedelmi bankok mozgás lehet5ségét korlátozza. A bevételi adatok is mutatják, hogy amennyiben a régi rendszer műkhdhtt volna 1989-ben i s, Úgy a khltségvetési kamattámogatási igény (37,4+19,4 mrdft) mintegy 57 milliárd Ft lett volna. Ezzel szemben a khlts égvetés 1989-ben mintegy 46 milliárd Fttal támogatta a Lakásalapot (a forrásadd átengedésével együtt). A khzvetlen khltségvetési támogatás a Lakásalap bevételeinek 32%-át, míg a forrásadó a 6%-át tette ki. A Lakásalap bevételei khzhtt a lakosság által fizetett - ~s átlagosan 3,2%-os nagyságúnak tekinthető- hitel kamat ben 8 milliárd forintot, a hiteltőke thrlesztés pedig 44,6 milliárd forintot tett ki. A hiteltőke thrlesztés éves nagysága - az elmult évek tapasztalatai szerint 30 milliárd forint khruli Hsszeg. Az eltér~sben az évvégi rendkívüli törlesztések hatása jelentkezik. Kötvények rövidtávú adás-vételével az Alap mintegy 500 milkamatnyereséget lió Ft is realizált. Bár ez az Alap 117, 0 milliárd szarosa Ft-os forgalmához képest e 1enyész6, de így is sok a kezel6 szervezet 9,5 millió Ft-os évi költségvetés é nek.

22 - ll - : A Lak~salap kiad~sai k6z6tt - a kor~bbi ~vek tapasztalatai a l a p j ~ n - a r e n d k í v ü l i h i t e l t ö r l es z t ~ s e '< l~ 5~;- os ke d v P. z m ~ - nye fedezetélil 2 milliárd Ft-ot terveztf~k. (zzel szemben utolsó negy~dében ismerttá vált - 199n-től ~letbe lp.pő - korm~nyzati intézkedések (a lak~s hiteladó bevpzetésp., a rendkívüli visszafizetéshez kapcsolódó 45~ kedvezmény mér tp. kének 25%-ra való cs6kkentése) azt eredményezték, hogy a rendkívüli t6rlesztések - a szoká s oshoz viszonyítva - sokszoros~ra növekedtek. Amíg a rendkívüli törlesztések mértéke október 31-ig 2,8 milliárd forint volt, addig a novem~er l-től január 15-ig terjedő időszakban (eddi~ lehetett a régi kedvez ~ényt igénybe venni) elérte a 12.4 mill~rd Ft-ot az OTP-nél. Az összesen 15,6 milliárd Ft rendkívüli törlesztáshez kapcsolódó kedvezmény 12,0 milli~rd Ft, s ezzel együtt a hitelállomány csökkenése 27,6 milliárd Ft-ot tett ki. A takaréksz6vetkezetaknél csa k náh~ny éve kezdtek foglalkozni lakáshitelezéssel, így a hitelállomány jó része nem esi~ az 50%-os hite ladó alá, vagyis az iigyfele~et kényszerítő hatás kisebb volt, mint az OTP hitelek esetében. A visszafizetés mintegy 600 millió forintra, a kapcsolódó kp.dvezmény 400 millió forintra s így a hitelállomány cs6kkenés 1,0 milliárd forintra tehető. Min dezek alapján a pénzintézeteknél lévő kedvezményes kamato zás ~ lak~shitelek állománya összesen mintegy 28,6 milliárd Ft-tal csökkent. A Lakása lap kiadásai köz6tt a r e ndkívüli törlesztéshez kapcsolódó 45%- os kedvezmény 12,4 milliárd Ft-tal t e rhelte a költségvetést. A hitelállomány nagyarány~ csökkenése ugya n akkor a kötvény kamat kiadások megtakarítását jelenti. (Lásd 3 s z m e l l é k.l e t )

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól IV. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. 215. III. SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december

Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2005. december Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása I. A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2005. december Az előzetes adatok

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE 2010-2011-BEN SAJTÓKÖZLEMÉNY A kormány pénzügypolitikájának középpontjában a hitelesség visszaszerzése áll, és ezt a feladatot a kormány komolyan veszi hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter az Államadósság Kezelő

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 25. I. 25. III. 26. I. 26. III. 27. I. 27. III. 28. I. 28. III. 29. I. 29. III. 21. I. 21. III. 211. I. 211. III. 212. I. 212. III. 213. I. 213. III. 214. I. 214. III. 215. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben Fő kérdések: 1. A központi költségvetés finanszírozása és az állampapírpiac helyzete 2010-ben. 2. A 2011. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól I. negyedév 25. I. 26. I. 27. I. 28. I. 29. I. 21. I. 211. I. 2. I. 213. I. 214. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól 214. I. negyedév Budapest, 214. május 19.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2010. III. negyedévben Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Sorszám: IV/1 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

10814. szám VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 1993. évi pótköltségvetéséről. 1993. június

10814. szám VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 1993. évi pótköltségvetéséről. 1993. június ~ (454-G- ------------------------------------------ 10814. szám VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 1993. évi pótköltségvetéséről 1993. június A-202-2/1993. Az államháztartásról szóló törvény alapján a Kormány

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Tartalom. 1. Nettó finanszírozási igény. 3. Bruttó kibocsátások. 4. Nettó finanszírozás. 5. Adósságkezelési stratégia. 6. További információk

Tartalom. 1. Nettó finanszírozási igény. 3. Bruttó kibocsátások. 4. Nettó finanszírozás. 5. Adósságkezelési stratégia. 6. További információk Tartalom 1. Nettó finanszírozási igény 2. Törlesztések 3. Bruttó kibocsátások 4. Nettó finanszírozás 5. Adósságkezelési stratégia 6. További információk 7. Kibocsátási naptár 1. Nettó finanszírozási igény

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint a központi költségvetés egyes

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva Város Önkormányzat kötvénykibocsátással összefüggı aktuális pénzügyi helyzetrıl Iktatószám:

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet egységes szerkezetben mutatja be az adósságszolgálat 2012. évi folyó kiadásait

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2013. IV. negyedévben Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1

KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 júniusában 1 KÖZLEMÉNY A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról 2004 ában 1 2004. ban a háztartási szektor folyószámlahiteleinek és fogyasztási hiteleinek átlagos kamatlábai csökkentek,

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. Érvényben: 2013. július 01-től Aktív üzletág kondíciói 1.) Lakossági üzletág H i t e l e k Éves kamat Kezelési ktg. THM % % % Fogyasztási jellegű

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A Készletek növekednek 200,- eft-tal, a Pénztár csökken 200,- eft-tal. A mérlegfőösszeg a gazdasági esemény hatására nem változik.

A Készletek növekednek 200,- eft-tal, a Pénztár csökken 200,- eft-tal. A mérlegfőösszeg a gazdasági esemény hatására nem változik. III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Számszerűsítse, hogy az alábbi gazdasági események mely vagyonrészekben milyen változásokat okoznak és vizsgálja a gazdasági esemény mérlegfőösszegre gyakorolt hatását! a) Árubeszerzés

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

2009. február 27. KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a januári adatok alapján

2009. február 27. KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a januári adatok alapján KÖZLEMÉNY a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról a. januári adatok alapján.. Januárban tovább csökkent a háztartások új lakáshitel szerződéseinek értéke, elsősorban a svájci frank lakáshitelek

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete október 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete október 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2013. III. negyedévben Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Véleményező Pénzügyi

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2012. IV. negyedévi eredményéről Sorszám: III/1. Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben. Első változat

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben. Első változat A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 211-ben Első változat A finanszírozás jellemzői 21-ben változatlan, a GDP 3,8%-ának megfelelő államháztartási hiánycél mérsékelt, 472 milliárd

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU 21. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 12, milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege 12, milliárd forint és a privatizációs bevételek 3,1 milliárd

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Pénzügyi számítások 1. ÁFA. 2015. december 2.

Pénzügyi számítások 1. ÁFA. 2015. december 2. Pénzügyi számítások 2015. december 2. 1. ÁFA Nettó ár= Tiszta ár, adót nem tartalmaz, Bruttó ár=fogyasztói ár=adóval terhelt érték= Nettó ár+ ÁFA A jelenlegi ÁFA a nettó ár 27%-a. Összefüggések: bruttó

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint bevételeit tartalmazza. KIADÁSOK

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU 212. március végéig a kincstári kör hiánya 14, milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU transzferek negatív egyenlege, amely 2,4 milliárd forint volt. Így a teljes nettó

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 11/2016.(XI.03.)

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2002 decemberében

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2002 decemberében A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok ében Decemberben a háztartási szektor hiteleinek átlagkamatlábai emelkedtek, míg a betéti kamatlábak csak kismértékben változtak. A nem

Részletesebben

A vállalkozói, lakossági és bankközi forintkamatok alakulása a májusi adatok alapján

A vállalkozói, lakossági és bankközi forintkamatok alakulása a májusi adatok alapján A vállalkozói, lakossági és bankközi forintkamatok alakulása a 2001. i adatok alapján Májusban a vállalkozói szektor által felvett hitelek átlagos kamatlába az előző havi értékhez képest csökkent, a betétek

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2012. I. negyedévben Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Fenyvesi Bea ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft.

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI FEJEZET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A fejezet a központi költségvetés devizában

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről

Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről Ózd, 2011. május 19. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Pénzügyi Osztály 2 Az Állami Számvevőszék 2010-ben

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján E sajtóközleménytől kezdve a gazdasági szereplők szektorbontása megváltozik, a pénzügyi derivatívák egységesen bruttó piaci értéken,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2015. Érvényben: 2015. február 01-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet 2015.02.1-től a 2014. évi

Részletesebben

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb

Részletesebben

Államadósság ellenőrzése

Államadósság ellenőrzése Államadósság ellenőrzése Készítette: Pongrácz Éva Szabályozási háttér 2 Magyarország Alaptörvénye Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény Az Állami Számvevőszékről szóló 2011.

Részletesebben