,. ~llami ~?á:mbeböz?ék : Osszef o g lal ó jelentés. a Lakásalap Inűködésé11ek. ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ",. ~llami ~?á:mbeböz?ék .. - -: Osszef o g lal ó jelentés. a Lakásalap Inűködésé11ek. ellenőrzéséről 1990. 2."

Átírás

1 ,. ~llami ~?á:mbeböz?ék.. - -:.. Osszef o g lal ó jelentés a Lakásalap Inűködésé11ek ellenőrzéséről

2 Állami Számvevőszék V-11-10/1990. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a Lakásalap müködésének ellenőrzéséról Az e lmult évtizedekben /az december 31-ig megköt ött hitelszerződések alapján/ a lakások építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez és egyéb munkáihoz az Országos Takarékpénztár és a takarékszövetkezetek által a l akosságnak nyujtott O - 3,5 % kamatozású á llami kölcsön és évi 4-15 % kamatozású bankkölcsön együttes állománya / továbbiakban lakáshiteleki 274, 8 md Ft-ot tett k i dec. 31-én. A lakossági betétáll omány és a lakáshitelek átlagos kamatszintje közötti különbözetet az állami költségvetés a hitelnyujtó pénzintézeteknek megtérítette, ami az évben 11 md Ft-ot, majd a gyorsul ó i n fláció következtében évben már 31 milliárd Ft-ot tett ki. Az évi prognózis szerint a támogatás összege meghaladta volna az 56 md Ft-ot. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése annak megállapítására irányult, hogy a Minisztertanács által január 1-ével létrehozott Lakásalap eddigi müködése, illetve az azzal kapcsolatos kormányzati munka hogyan minősithető törvényességi, c élszerüségi és eredményességi szempontból. I. Megállapitások 1 / A Lakásalap átvette a lakáshitelek december 31-i állományát, elősegítve ezáltal az OTP és a takarékszövetkezete k tényleges pénzintézetté válását. Egyidejüleg hoz-

3 zájarult a lakáspiaci reálfolyamatok elindításához. A lakáshitel állomány fedezetéül a Lakásal ap a lakáshitelekkel azonos futamidővel /37 év/ kötvényt bocsátott ki. A hiteltörlesztések és az ebből adódó kötvényvisszavásárlások következtében ténylegesen év törlesztési idővel lehet számolni. A Lakásalap létrehozása az évben - a korábbiak szerinti költségvetési kamattámogatási rendszerrel szemben - több, mint 11 milliárd Ft- tal tehermentesítette az állami költségvetést. Hosszabb távon azonban - a kibocsátott kötvények utáni magas /az évi 17 %- kal szemben 1990-ben 23 %/ és várhatóan tovább növekvő kamatfizetési kötelezettség, továbbá a kötvénytőke törlesztés miatt - a Lakásalap nem mérsékli a költségvetés terheit. 2/ A Lakásalapot l étrehozó munkálatok későn /1988. sze p temberében/ kezd ődtek meg, ami kapkodáshoz, nem kellően megalapozott döntésekhez vezetett. A Lakásalap - kezelő Szervezet több, mint negyedéves késéssel kiadott Szervezeti és Működési Szab~lyzata több szempontból hiányos. A hitel- és a kötvé nyállomány nyilvántar tási rendszere nehezen áttekinthető, megbízhatósága kérdéses, ebb ől következően tartalmában továbbfejlesztésre szarul. Ugyanakkor kedvezőnek é rtékelhe tő, hogy a Szervezet az é vi mű ködésével 500 millió Ft- ot realizált lakásalap kötvények határidős adás-vételéből. 3/ A Lakásalap megbízási szerződéseket kötött a pénzintézetekkel az Alapra átszállt hitelállomá ny nyilvántartására, beszedésére, kezelésére. A pénzintézetek kezelési költségének mértékét konkrét üzletági számítások nélkül határozták meg. Nem állapítható meg az sem, hogy me nnyiben vetté k figyelembe az állami megbízás jelent ős vo l umenét. /200 md Ft-os hitelállomány utá n 1 %-os kezelési költség 2 md Ft-ot tesz ki./

4 - 3-4/ A Lakásalap az évben összesen 45,0 md Ft költségvetési támogatásban részesült. Az előző évit, mintegy 15 md Ft-tal meghaladó támogatás a betéti kamatlábak emelkedé sének a következménye. /A betéti kamatlábak 1 % pontos emelkedése feltételezve a kötvénykamat azonos mértékű változásá t - 2,3 md Ft-tal növeli a támogatási igényt. / A Lakásalap kötvény é v i kamatlábának / %/ meghatározásánál 2+1 %-os pénzintézeti kamatrést vettek figyelembe. Ebben az esetben is kétséges, hogy mennyiben érvényesül a kötvénykibocsátás volumen ének kamatrést mérséklő hatása. A költségvetési támogatásból 7, 6 md Ft-ot reprezentál a betéti kamatok utáni 20%-os forrásadó, amelyet a költségvetés átengedett az Alapnak. A forrásadó a pénzintézetnél költségként jelenik meg, ami inflációs nyomást gyakorol a Lakásalap-kötvény és az tő l folyósított l akáshitelek kamatlábára. 5/ Az állami köl tségvetés - a tervezettnél kedvezőtlenebb he l yezete miatt - kevesebb támogatás t adott az Alapnak, ugyanakkor növekedett az Alap ter he is. Így az Alap induló 6 md Ft- os hiánya az év fo l yamán jelent ősen emelkedett. Ezért a pénzügyminiszter javaslatára az évi XVIII. törvény előírta, hogy a Társadalombiztosítási Alap a tartalékalapjából, a pénzintézetek pedig a kockázati tartaléka l ap jukból Lakásalap- fedezeti kötvényeket kötelesek vásárolni. A pótlólagos forrásteremtésnek ez a formája - eli s merve, hogy kevésbé kedvezőtlen hatású mint a pótadó kivetése, vagy a Társadalombiztosítási Al ap szuficitjének elvonása - nem tekinthető jó megoldásnak. A költségvetés terheit hosszú távon nem mérsékeli, s őt a kötvények várhatóan tovább emelkedő kamatlába következtében n öveli azokat.

5 - 4 - Ugyanakkor a kötvényvásárlásra kötelezett eket pénzügyi szempont ból hátr ányos helyzetbe hozza /a Társadal ombiztosítási Alap magasabb kamatlábbal is leköthetné a tartalékalapját/, illetve korlátozza pénzügyi manőverezési l ehetőségüket. Az utóbbi probléma é rzéke l ésére uta l, hogy a pénzintézetek vonatkozásába n - a MT Gazdasági Kollégium állásfoglalása alapján- a pénzügyminiszter. körlevelében eny. - ' hítette a törvény előírásait. 6/ A lakosság rendkívül é r zékenyen reagál a l akáshiteleket érintő á llami intézkedésekre. A kamatlábak várható emelkedésének hatására a hitelkérelmek száma jelentő sen m egnőtt és ezért még decemberé ben is fennálltak ban megköt ött hitelszerződésekből származó áthúzádá hitelfolyósítási kötelezettségek. A l akáshitelek utá ni kamatadó beve zetésének hirére v i szont a r endkivüli törl esztések ugrottak meg. Hatásukra a hit e l ál lomány 28,6 md Ft-tal csökkent. A r endkivül i hiteltörlesztés XI. 1- tő l ig 1 2,4 md Ft-tal terhelte a költségvet ést, ame ly össz egbő l - 23 %-os k ötvénykamattal számolva - 5,6 md Ft megt érül a kamat fizetési kötelezettség csökmiatt. /Változatlan kamatlábak mellett is a lig kenése t öbb mint k ét é v a l att a veszteség megtérül. / - 7/ A Lakásalap kötvény kamata nem éri el a piaci átlagot, ami a lakosság sze mpontjából diszkriminativ jelleggel alac sonya n tartott betéti kamatok következménye. Ebbe a körbe sorolhatók a lakásc é lu megta karitások i s, amelyek után, bá r mentesek a f orrásadó alól, az OTP nem fizeti meg a szokásos bruttó betéti kamatlábat. 81 A lakáshitelek utá n megállapított un. kamat a dó 1990-ben 4,5 md Ft bevét elt jelentett volna a Lakásalapnak. Az Alkotmánybi róság dön t é se k öv etkeztéb e n figye lemmel az

6 - 5 - IMF-fel kötött megállapodásra - ilyen nagyságrendü költségvetési megtakaritást kell elérni, vagy a költségvetés bevételeit kell növelni annak érdekében, h ogy az állam eleget tudjon tenni a Lakásalappal szemben vállalt kötelezettségének. II. J a v a s l a t o k 1 / A Lakásalap intézményéről az államháztartási törvény keretei között indokolt rendelkezni, müködését törvénnyel kell szabályozni. E gyidejű leg a lakásgazdálkodási rendszer korszerűsítésével összhangban gondoskodni kell arról, hogy megbízható adatok álljanak rendelkezésre valamennyi - lakáscélú - állami pénz nagyságáról. 2/ A Pénzügyminisztérium vizsgálja meg a Lakásal ap egy csatornás, illetve közvetlen támogatásának lehetőségét az állami költségvetésből. Ez lehetőséget t e remtene arra, hogy megszünjenek egyes ellentmondásos hatásokkal járó kényszermegoldások. /Pl. kötvényjegyzési kötelezettség előirása, egyes lakossági betétek kamatának diszkriminálása./ 3/ A Pénzügyminisztérium vizsgálja felül a Lakásalap hitelállományának kezelésével és a kötvénykibocsátás lebonyolításával megbizott pénzintézetekkel megkötött szerződéseket. A kamatrés és a kezelési költség mértékét az állami megbízás volumenét, valamint a Lakásalap számla kezelését és az ezekből származó jelentős pénzintézeti előnyöket figyelembe véve kell meghatározni. 4/ A jegybank intézkedéseivel segitse elő a Lakásalap kötvények piaci forgalmát. Tegye által ános gyakorlattá, hogy a kötelező jegybanki tartalék /18%/ bizonyos hányadát a pénzintézetek Lakásalap kötvényekben teljesíthessék. /Je-

7 - 6 - lenleg csak az OTP és a takarékszövet kezetek esetében v a n ez igy, a kereskedelmi bankoknál nem./ 5/ A költségvetés kimélése é rdekében a Lak ásalap -k ezelő Szervezet vizsgálja meg a Lakásalap további saját forrásbővítési lehetőségét, figyel emmel az é r tékpapírpiaci müveletekre. 6/ Az évi költségvetést módosító törvénynek - a kötv ény visszavásárlás mértéke tekintetében - ellentmond ó Kormány állásfoglalást és az azon alapuló pénzügyminiszteri intézkedést haladéktalanul vissza kell vonni (részletesen a mellékletben). 7 / A L akásalap - kezelő Szer vezet szervezeti és müködési szabályzatát - az ellenőrzés megál l apításainak megfelelően - ki ke l l egészíteni. Budapest, ápri l is lj,rl-fl dr. Hagelmayer I s t ván - - )

8 V / sz.-hoz. M E L L É K L E T 1. Ki vonat az MN K évi költs ég vetéséről szól ó évi XVII. tv. módosításár ól szóló évi XVI II. tv- bő l. " 24. A Társadalombiztosítási Alap a tartalékalapjából - az évi, a tervezetten fe l ül i bevételi többlet mértémegfelelő összegben - az évi XXI. törvény 4. kének (3) bekezdésével összhangban a Lakás Alap hiányát finanszírozó kötvényt vásárol. 25. (1) A pénzintézet - a külföldi részvétellel műk ö dő pénzintézet és a biztosító intézet kivételével - k öt e l es az e törvény hatál yba lépésekor meglé vő kockázati tartalé kalap j a összegének 50%-át július 31-ig a Lakás Alap á l t a l k i bocsátott kötvény vásárlására fordítani. - i ( 2 ) Az ( 1 ) bekezdésben me ghatározott pénzintézet hitelezési veszteségét kockázati tartalékalap ja terhére számolhatja el. Ha a kockázati tartalékalap erre nem nyújt fedezetet, akkor a hitel ezési veszteség mért é kéig a Lakás Alap a pé n zintézet kérésére a kötvényt visszavásáro l ja. " 2. Kivonat a Kormány Gazdasági Kollégiuma á llásfoglalását tartalmazó 0124/104/GpT/ sz. eml ékeztetőbő l " A kormány fe l kéri a pénzügyminiszter t és a Mag yar Nemzeti Bank elnökét arra, hogy december 7-ig tegyen a kereskedelmi bankok felszámolás i eljárás indításával kapcsolatos ellenérdekeltségének oldását szol gáló intézkedéseket. A fel számol ást elren d elő bírósági hatá rozat időpon tjában a kereskedelmi bankok tulajdonában lévő lakásalap-fedezeti kötvénjeket a kibocsátó - a vá llalattal szemben fenná lló kétes köve-

9 - 2 - telés 20%- ának erejéig - a bank kívánságára vásáralja viszsza. A felszámolás befejezését követően a visszavásárlási kötelezettséget olyan mértékre kell kiegészíteni, ami fedezi a felszámolás során elszenvedett veszteség felét. " 3. A pénzügyminiszter mennyi kereskedelmi szére /89. számú intézkedése valabank és szakosított pénzintézet ré- " A magyar bankrendszer egyik legsúlyosabb tehertételét a tartósan fizetésképtelen vállalatoknak nyújtott hitelek jelentik. Ez nemcsak a kereskedelmi bankok számára jelent sulyos terhet, hanem a hitelt igénylő és azt jövedelmezően felhasználni képes vállalatokat is elzárja a hitelforrásoktól. A Kormány, abból a célból, hogy érdekeltté tegye a bankokat a tartósan fizetésképtelen vállalatokkal szemben a felszámolási eljárás megindításában, a likviditásuk javítása érdekében a következő határozatot hozta: A felszámolási eljárás me&lndításával egyidejűleg attól a kereskedelmi banktól, amelyik a tartósan fizetésképtelen vállalattal szemben fels zámolási e l járást kezdeményez és a bíróság a felszámolási e l járás megindítását elrendeli, a vállalattal szemben fennálló teljes követelésállományának 20%- a erejéig l akásalap-kötvényét a Lakás Alap visszavásá- ~ ~ rolja. Ezt az összeget a felszámolás befejezésekor a bankot ért tényleges veszteség rendezésére kell fordítani. A felszámolási eljárás befeiezésekor, a tényleges veszteség 50% - ának megfelelő összegig - az előzőek szerint visszavásárolt lakáskötvényt is beleértve - a Lakás Alap további kötvényeket vásárol vissza, az ezért kapott összeget értelemszerűen a veszteség rendezésére kell fordítani. A t ényleges veszteség tová bbi 50%-át a korábban képzett kockázati tartal é k terhére ke ll l e írni, amelyet adózás előtti er e dményből

10 - J - képeztek, így erre adóvisszatérítés nincs. Amennyiben a felszámolások során a bankot ért veszteségek rendezésére a meg l évő kockázati tartalék és l akásalap-kötvény értékesítés nem nyújt fedezetet az j anuár 2-től érvényes szabályok szerint (adózott tartalék és adóalapcsökkentés) kell eljárni. Budapest, december 6. " -- -.

11 Jelentés a Lakásalap ~nűködésének ellenőrzéséről

12 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Fejezeti Facsoport V-11-9/1990. J E L E N T É S a Lakásalap működésének ellenőrzéséről Az egy éves multra visszatekintő Lakásalap működésével kapcsolatban törvényességi, célszerűségi és eredményesség i szempontból vizsgáltuk. a létrehozásakor megfogalmazott célkitűzések teljesítését. Az ellenőrz és t Szervezetnél folytattuk le. a PénzOgyminisztériumban és a Lakásalapkez elő I. Megá llapítás ok l. A Lakásalap l é trehozása, jogi szabályozása Az elmult évtizedekben a l akások építéséhez, vásárl ásához, b őví té sé h ez, kor szer űs í té séhez és egyéb építés i mun kái ho z az á llami t á mo gatás eg yik formájaként az Országos Takarékpénz tár és a t akarékszöve tkezetek kamatmentesen és kedvezménye s kama tokkal ( é vi l, 2, 3, 3.5% ) állami, valamint a jogszabályokba n meghatározott kamatú (évi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15%) bankkölcsönöket nyú j tottak. Ez a hite lállomány 274,8 milliárd Ft-ot t ett ki dec. 31-én.

13 E kölcsönök forrása a lakossági betétállomány, amelynek kamata 1987-ig csak kismértékben haladta.meg a hitelkama tokat. A kamatkülönbözetet és a hitelt nyújtó pénzintéze tek költségeit az állami költségvetés fedezte kamattámogatás formájában. A kamattámogatás mértéke 1987-ben ll milliárd Ft volt. A lakossági megtakarítás fenntartása érdekében - a : korábbinál lényegesen nagyobb fogyasztói árindex miatt ban többszöri betéti kamatemelésre és kamatprémium bevezetésére került sor. Az átlagos (bruttó) betéti kamat az éves állományra vetítve 14,2%-ra emelkedett, míg a lakáshitelek átlagos 3,2%-os kamatszintje alig változott. Emiatt jelentősen megnőtt a költségvetés kamattámogatási kiadása és 1988-ban elérte a 31 milliárd Ft-ot. A bankrendszeri integráció, a régi hitelek miatti kamattámogatási elkötelezettségek finanszírozása, e hitelek forrás hátterének megteremtése érdekében felmerült egy elkülönített állami pénzalap, a Lakásalap létrehozásának igénye. A pénzügyi kormányzat először törvényi szabályozással tervezte a Lakásalapot életbe léptetni, s annak forrás oldalát jelentős részben a vállalatok hozzáj~rulási kötelezettségére alapozták volna. Ezzel a megoldással az Országgyűlés nem értett egyet és nem ' fogadta el a törvényjavaslatot. Ezt köve tően a Minisztertanács rendeletben szabál yozta a Lakásalap működését, az elő zőek hez képest azzal a különbséggel, hogy a források között a vállalati hozzájárulást költségvetési támogatás váltotta ki. A Lakásalapról szóló 115/1988. (XII.31.) MT r endelet lehetővé tette, hogy a régi kedvezményes lakáshitelek elkülönüljenek az OTP-től és a takarékszövetkezete ktő l, e hitelek fe-

14 - 3 - dezete altsan katv~nyform~t, azaz a Lak ~sa l ap a hitel~llo m~nyt has onló lejáratú katv~nyekkel vá sátolja meg az ~rintett p~nzint~zetektől. A lakossági p~nzint~zeti műveletek integr~lódás~t elők~szítő, a Lak~salapot l~trehozó munk~latok szeptember~ben kezdődtek, vagyis ennek a nem kis horderejű l~p~sn ek az e l ő k~szítési ideje meglehetősen ravid volt. Ez nem kis kockázatot rejtett magában, hiszen a hitelforgalomhoz kapcsolódó első elsz~mol~sok (katvény tőketarleszt~s, kamattörleszt~s) m~r febru~rjában esedékesek voltak. Az év utolsó napjaiban még olyan elemi felt~telek megteremt~se is h~tra volt, mint az Alap vezetőj~nek kijelöl~se. 2. A Lakása l a p műkad~s~nek belső szabályozása. A p~nzügyminiszter I. 17-~n kelt 2332/1989. Jogi Főo. számú alapító határozat~val hozta l~tr e a Laká salap-kezelő Szervezetet I. l-ével, análló kalts~gvetési szervk~nt. A szakmai munk~t 4 főfoglalkoz~sú dolgozó (l igazgató+3 fő), míg a gazd~lkod~si feladatokat, 4 mell ~kfoglalkoz~sú dolgozó v~gzi. A Pénzügyminiszt~rium és a tanácsadót deleg~lt az Alaphoz, akik kozás úak. Magyar Nemzeti Bank l-l szintén mell~kfoglal- Az évi költségvetési előirányzatuk 9,5 millió forint volt. Költs~gv e tési t~mogat~st nem kapnak, mű kö désük költségeit az Alap bevét e leiből fedezik. Az alapítást kavetőe n tabb mint negyedévvel később ad t a ki a pénzügyminiszter és az MNB elnake a Lakásalap Szervezeti

15 - 4 - és MGk6dési Szabályzatát (SZMSZ). Az S2MSZ- hiányosságai miatt - csak részben alapozta meg a szetvezet eredményes és a vonatkozó jogszabálynak megfelelő mg k6 dését. A feladatok k6z6tt nem határozták meg az Alapnak azoka t a mgveleteit, amelyeket - az MT rendelet szerint - az OTP-nek kell lebonyolítani. Nem rendelkeztek az Alap forgalm á t (bevételeit, kiadásait) bemutató nyil vá ntar tás vezetéséről sem. Hiányolható, hogy az SZMSZ-ben csak a feladatok ró l rendelkeztek, a ezervezetről nem. Nincs meghatározva, ho gy a ezervezeten belül milyen munkamego sztással látják el az Alappa l 6sszefüggő szakmai feladatokat és a ezervezet fenntartását szolgáló gazdasági f e ladatokat. Nincsenek megha t ározva a f e l adatk6r6k és a hozzákapcsolt fel e lő ssé g. (Az ellenőrzés idejéig a mu nkaköri leírásokat sem készítették el.) A k6lts égvetés i szervi mgködés keretei között nem szabályozták a pénzügyi hatásk6röket, a kötelezettségvállalás, az utalványozás és az ell enjegyzés jogkörét. Nem szabá l yozták az igazgató he lyettesítésének ellátását sem. Az Alap mg kö dése szempontjábó l l~n yeges a hitel- és a k6 t vényállomány naprakész kezelése. A hit e ladósok és a hitelkeze l és t v égző pé nzintézetek nagy száma miatt a nyilvántartás nagyon bonyolult. A hite l- és a kötvé nyá llomány információ rendszere megfelelő, míg a pénz forgalmi rendszert tartalmil ag tovább kell fejleszteni.

16 A Lakásalap és a pénzintézetek közötti pénzügyi művelet ek Az év januárjában megkezdődött a lakáshitel állomány és az Alap által - ennek fedezeteként - kibocsátott kötvényállomány cseréje, ami óriási munkát jelentett. Ehhez a hitelállomány pénzintézetek - OTP és 260 takarékszövetkezet - szerinti felmérését, leltározását kellett elvégezni. Az Országos Takarékpénztár valamennyi fiókja számára szabályozta a hosszúlejáratú hitelek átadásának rendjét, illetve a hitelek kezelésével kapcsolatos pénzintézeti feladatokat, vagyis a Lakása lappal való folyamatos elszámolás és adatszolgáltatás feladatait. Az előzőek elősegítésére a Ta karék Bank Rt. a takarékszövetkezetek részére tájékoztatót adott ki. Az Alap egyes művelet e inek lebonyolítására ezen pénzintézetek mindegyikével megbízási szerződést kötöttek, amelyben rögzítették azt is, hogy az adott pénzintézet - átadott követelés állománya fejében mekkora kötvény követeléssei rendelkezik az Alapnál. A megbízási szerződésekben a pénzintézetek - költségtérítés ellenében - vállalták az Alapra átszállt hitelállomány nyilvántartását, beszedését, kezelését. A szerződésben foglalt kötelezettségek hosszú távon biztosítják a kölcsönös elszámolások alapjául szolgáló adatszolgáltatást, a hitelállomány és kötvényállomány változásának nyomo nkövetését, s így ezek egyensúlyban tartását. A szerződések így megbízható hát teréü l szalgálnak az Alap szervezeti és működési szabályzatban rögzített feladatai végrehajtásának.

17 Tapasztalataink szerint a p~nzint~zetek m~g ma is módo s ítj ~k az Alapra ~tsz~llt hitel~llom~ny január l-i nyitó adat~t, ami nyilv~ntartásaik megbízhatóságát erősen megk~rdőj e lezi. Ez m~g akkor is igaz, ha tekintetbe vesszük, hogy közel 4 millió sz~mla kezel~s~ről van szd, hiszen a hitelállomány döntő többs~ge 262,6 milliárd forint, j a nu~r l. előtt az OTP könyveiben szerepelt, míg a 260 takar~kszövetkez e t 12,2 milli~rd forint követel~s állománnyal rendelkezett. A hitel~llomány ~s kötv~ny~llom~ny kicser~l~se, a megbízá s i szerződ~sek megköt~se júniusában fejeződött be. A kötv~ny kibocs~t~s c~lja az Alapra ~tsz~llt hosszú lej~ratú lak~shitelek tőkeforr~sának l~trehoz~sa volt a tartozásokat k eze lő p~nzint~ze te kn~l. A kötv~ny~llom~ny n~v~rt~ k~ n ek me gfe lelő tőke törl e szt~si ütem~t a hitel~llom~ny törleszt~si üt e m~vel kellett összhangba hozni. A hiteltörleszt~s várható alakul~s~t azonban több t~nyző bizon y talann~ teszi. Íg y a megelőlegezett ~s az utólagos szoci~lpolitikai kedvezmény, a tartoz~s átv~llalás Új r e ndszere és a rendkívüli törleszt~sek. Ezen okból a kötv~ny tőketörleszt~s m~rt~k~t - az esetleges túlfi ze t~sek elkerül~se érdek~ben - sz~nd~kosan al~becsült~k a t~nyleges hit e ltörleszt~ shez k~pest. A Lakásalap kötv~ny~llomán y lej~rata 37 ~v. T~n y l egese n ez ~v alatt törle sz th et ő,mivel a hitel- ~s a kötv~ny~llomán yt rendsze resen összehasonlítják ~s az Al a p javára mutatko zó különbözet e t kötv~ny vi ss zavásárl~sra fordítják.

18 - 7 - Az Alap k~tv~nykibocs~t~s~n~l a khtv~nyr6l szóló - az évi 22. tvr-rel módosított ~vi 28. tvr-ben foglaltak szerint j~rtak el. A tvr-el Haszhangban a Lak~salap khtv~nyek esetében a kinyomtat~s elmaradt. 4. A Lak~salap évi forgalma, khlts~gvet~si kapcsolata A Lakásalap évben 117, O milli~rd Ft bev~telt realizált és bevételeivel egyez6 kiadást teljesített. (Lásd az 1.sz. mellékletet.) Az alap bev~t e lei khzhtt 9 milliárd Ft forr~sadóval, 6 milli~rd Ft hitelfelv~tellel és 41,9 millárd Ft khlts~gvet~si t~mogat~s s al ~tengedi hitelfelv~tel felmerül t. s zámoltak. A khlts~gvet~s a forrásadót eleve az Alap bevételek~nt. A forráshiány rendez~sére a mellett a khtv~ny kibocsátás lehet6 s ~ge i~ A forr~sadó a pénzintézetn~l khlts~gként jelenik meg. A pénzint~ z et sz~mára k~t megoldási lehet6s~g adódik. A khlts~gnhveked~st a hitelkamat emel~s~vel, vagy thbblett~mogat~ssal (L~k~salap khtvény kamatemel~se) ellensulyozza. A hitelkamat emel~se a Lakásalaphoz került khlcshnhk eset~ben gyakorlatilag lehetetlen, s ezek k~pviselik a hitelállomány zhm~t. Erre csak az 1989-tffl folyósított hitelek esetében van lehet6s~g. Az els6 f~lévben zavart okozott, hogy a p~nzint~zetek nem utalt~k ~t a z Alapot illet6 hitelthrlesztéseket, s utóbbi nem fizette a Lak~salap-kHtvény t6ke-és kamatthrlesztését. Félévkor a pénzintézeteknél összegyűlt hitelthrlesztésekr61 és az Alap t6ke-~s kamattörlesztési khtelezettségér61 - egymáss al összevetve elszámolást készítettek. A p~nzint~zet javára mutatkozó differenciát az Alap átutalta.

19 - 8 - Az OTP azonban az első félév során a kötvény tőke- és kamattörlesztések átutalása hiányában forráshiányos helyzetbe kerglt. Ennek áthidalására refinansziroz~si hiteleket vett fel, s ezek kamatai visszatérítését igényelte az Alaptól. A Pénzügyminisztérium az OTP-vel történt megállapodás alapján a hitelfelvétel kamatainak részbeni fedezetére - az re megállapitott 1%-os kezelési költséget egyszeri jelleggel 1,2%-ra emelte fel, s ennek fedezetét millió forintot - a Lakásalapnak átutalta. (Üzletági költségszámítá sok hiányában nem lehet egyértelműen megítélni a Pénzügyminisztérium által - eredetileg ~ jóváhagyott 1%-os kezelési költség realitását.) A finanszírozási zavar illetve az e z zel összefüggő többletköltség visszavezethető egyrészt a Lakásalap rendszer nem megfelelő, késői előkészítésére, má s részt az Alapot érintő költségvetési támogatás első félé v i elmaradására, amely a költségvetés nehéz helyzetével volt összefüggésben. A Lakásalap induló 6 milliárd forintos forráshiánya az é v folyamán jelentősen nőtt, aminek a finan s zírozására - a költségvetés kedvezőtlen helyzete miatt - pótlólagos forrást kellett bevonni. Az évi állami költségvetésről szóló évi XVII. törvény módositása keretében - a pénzügyi kormányzat előterjesztésére - az Országgyűlés az u.n. Lakásalap-fedezeti kötvény kibocsátása mellett döntött. A törvény előírta, hogy a Társadalombiztosítási Alap a tartalékalapjából az é v i tervezeten felüli bevételi többletnek megfelelő összeget, a pénzintézete k pedig a kockázati tartalékalapjuk 50%-át kötelesek a Lakáslap-kötvények vásárlására fordítani. Enn e k megfelelően a Társadalombiztosítási Alap 13,1 milliárd Ft-ért a pénzintézetek 6,3 milliárd Ft-ért vásároltak kötvényt. A kötvény lejárata 15 év és a pótlólagos forrásteremtésen túl az a költségvetés "nyeresége", hogy e kötvény esetében 5 éves tőketörlesztési maratórium (haladék) áll fenn. Ennek azonban "ára" is van, hiszen 5 éven keresztül a költségvetés kamatterhei nem csökkennek.

20 - 9 - : A kötvény kamatát a leghosszabb lejáratú kincstárjegy mindenkori kamatához ( ben 1 9% )_ kapc sol ták, cs ökkentve azt a forrásadó mértékével (20%). Ennek megfelelően 19,2%. az éves kamat mértéke 15,2% volt, míg jelenleg A kötvénykibocsátással kapcso l atban az évi állami költségvetésről szóló évi XVII. törvényt módosító évi XVIII. törvény 25. (2) bekezdésében foglaltak és a 0124/104/GpT/1989. sz. emlékeztetőben szereplő Kormány áll ásfogl alás, valamint az azon alapuló dec. 6-án a kereskedelmi bankok és a s zakosítottpénzintézetek részére kiadott /1989. számú pénzügymi niszteri körlevél előírásai között ellentmondás van. A törvény szerint amennyiben a pénzintézet hitelezési veszteségeire kockázati tartalék alapja n em nyújt fedezetet, úgy a Lakásalap - a hitelezési veszteség mértékéig - fedezeti kötvényt vásárol vissza. Ezzel szemben a pénzügyminiszteri intézkedés szerint a bankoknak csak a tényleges veszteség 50%- át kell a kockázati tartalékalapjuk terhére leírni, míg a veszteség további 50%- ának megfele l ő összegig a Lakásalap kötvényeket vásár ol vissza. A pénzügyminiszteri intézkedés a Lakásalap szempontjából kedvezőt lenebb, a pénzintézetek szempontjából k edvezőbb, mint a törvényi előírás. A veszteségen így azonnal osztozkodni köteles az Alap és a Bank, míg a Tv. szerint erre c sak akkor kerülhet sor, ha a bank kockázati tartalék alapját felhasználta. A pénzügyminiszteri intézkedés törvényességi szempontból kifogásolható. Emellett tovább terhelheti a Lakásalapot (és a költségveté~t) a körlevélben meghatározott, a felszámolási eljárás megindításakor a vállalattal szembeni követelésállomány 20%-a erejéig történő, előzetes kötvényvisszavásárlási kötelezettség. (Részleteiben l ásd a 2. sz. mellékletet. )

21 A t~nylegesen beindítand6 csődeljár á0 Jk (amint azt a Kormány ig~ri) ~s az azz~l Hsszef0gg6 p~nzint~zeti hitelez~si vesztes~g a thrv~nyi szabályozás alapjá~. ~ a Lakásalap (~s a khlts~gvet~s) jelentős megterhel~sét jelenthetik. A Lakásalap-fedezeti khtv~nyek kibocsátása, bár a khltségvetés terheit - a kamatfizet~si khtelezettség miatt - hosszú távon nem cshkkentette, a p6tl6lagos forrásteremt~s elfogadhat6bb p~nzogyi formáját val6sította meg, mint egy pótadó kivet~se vagy a szufficit egyszerű elvonása. A Lakásalap fedezeti khtv~ny kibocsátása azonban mindenképpen átmeneti finanszírozási megoldásnak tekinthető, mivel érdemben nem oldja meg a probl~mát, a khltségvetés hiányát csak időben to l ja ki. Másrészről a Társadalombiztosítási Alap és a kereskedelmi bankok mozgás lehet5ségét korlátozza. A bevételi adatok is mutatják, hogy amennyiben a régi rendszer műkhdhtt volna 1989-ben i s, Úgy a khltségvetési kamattámogatási igény (37,4+19,4 mrdft) mintegy 57 milliárd Ft lett volna. Ezzel szemben a khlts égvetés 1989-ben mintegy 46 milliárd Fttal támogatta a Lakásalapot (a forrásadd átengedésével együtt). A khzvetlen khltségvetési támogatás a Lakásalap bevételeinek 32%-át, míg a forrásadó a 6%-át tette ki. A Lakásalap bevételei khzhtt a lakosság által fizetett - ~s átlagosan 3,2%-os nagyságúnak tekinthető- hitel kamat ben 8 milliárd forintot, a hiteltőke thrlesztés pedig 44,6 milliárd forintot tett ki. A hiteltőke thrlesztés éves nagysága - az elmult évek tapasztalatai szerint 30 milliárd forint khruli Hsszeg. Az eltér~sben az évvégi rendkívüli törlesztések hatása jelentkezik. Kötvények rövidtávú adás-vételével az Alap mintegy 500 milkamatnyereséget lió Ft is realizált. Bár ez az Alap 117, 0 milliárd szarosa Ft-os forgalmához képest e 1enyész6, de így is sok a kezel6 szervezet 9,5 millió Ft-os évi költségvetés é nek.

22 - ll - : A Lak~salap kiad~sai k6z6tt - a kor~bbi ~vek tapasztalatai a l a p j ~ n - a r e n d k í v ü l i h i t e l t ö r l es z t ~ s e '< l~ 5~;- os ke d v P. z m ~ - nye fedezetélil 2 milliárd Ft-ot terveztf~k. (zzel szemben utolsó negy~dében ismerttá vált - 199n-től ~letbe lp.pő - korm~nyzati intézkedések (a lak~s hiteladó bevpzetésp., a rendkívüli visszafizetéshez kapcsolódó 45~ kedvezmény mér tp. kének 25%-ra való cs6kkentése) azt eredményezték, hogy a rendkívüli t6rlesztések - a szoká s oshoz viszonyítva - sokszoros~ra növekedtek. Amíg a rendkívüli törlesztések mértéke október 31-ig 2,8 milliárd forint volt, addig a novem~er l-től január 15-ig terjedő időszakban (eddi~ lehetett a régi kedvez ~ényt igénybe venni) elérte a 12.4 mill~rd Ft-ot az OTP-nél. Az összesen 15,6 milliárd Ft rendkívüli törlesztáshez kapcsolódó kedvezmény 12,0 milli~rd Ft, s ezzel együtt a hitelállomány csökkenése 27,6 milliárd Ft-ot tett ki. A takaréksz6vetkezetaknél csa k náh~ny éve kezdtek foglalkozni lakáshitelezéssel, így a hitelállomány jó része nem esi~ az 50%-os hite ladó alá, vagyis az iigyfele~et kényszerítő hatás kisebb volt, mint az OTP hitelek esetében. A visszafizetés mintegy 600 millió forintra, a kapcsolódó kp.dvezmény 400 millió forintra s így a hitelállomány cs6kkenés 1,0 milliárd forintra tehető. Min dezek alapján a pénzintézeteknél lévő kedvezményes kamato zás ~ lak~shitelek állománya összesen mintegy 28,6 milliárd Ft-tal csökkent. A Lakása lap kiadásai köz6tt a r e ndkívüli törlesztéshez kapcsolódó 45%- os kedvezmény 12,4 milliárd Ft-tal t e rhelte a költségvetést. A hitelállomány nagyarány~ csökkenése ugya n akkor a kötvény kamat kiadások megtakarítását jelenti. (Lásd 3 s z m e l l é k.l e t )

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április JELENTÉS a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről 0908 2009. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2007-83/2008-2009.

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

1. Mi a deviza alapú kölcsön tartalma, deviza alapú kölcsön-e vagy forint kölcsön?

1. Mi a deviza alapú kölcsön tartalma, deviza alapú kölcsön-e vagy forint kölcsön? T. Kúria! 1055 Budapest, Markó u. 16. Elnok@kuria.birosag.hu Dr. Darák Péter Úr! Elnök Tisztelt Elnök Úr! Rendkívüli jelentőségű a fogyasztói kölcsönszerződések devizában történt elszámolásának és az egyoldalú

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről

JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről JELENTÉS a helyi önkormányzatoknak bérlakásépítésre és korszerűsítésre juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzéséről 0349 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Pénzügyi

Részletesebben

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS ÉS VERSENYKORLÁTOZÁS TILALMÁRÓL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1996. ÉVI LVII. TÖRVÉNY 36/A. -A ALAPJÁN A JELZÁLOGHITELEZÉS TÁRGYÁBAN

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Aktualizálva: 2005. február 28. A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezőkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg főbb adataiból

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY A LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJEINEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 2004-TŐL NAPJAINKIG

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években

A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években 101 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. február (101 120. o.) HEGEDÜS JÓZSEF VÁRHEGYI ÉVA A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években A lakásfinanszírozás

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. H a l l g a t ó i hitelrendszer Magyarországon 2005/2006. tanév A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsôoktatásban való részvételre, függetlenül

Részletesebben

A végelszámolás folyamata, számvitele

A végelszámolás folyamata, számvitele k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 7 8. szám, 2013. július augusztus T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A végelszámolás folyamata, 1 számvitele A végelszámolás elhatározása

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának

BONÁCZ ZSOLT ROVATA. számla- és nyugta- megôrzés elmulasztásának VIII. évfolyam n 2012/4. TARTALOM BONÁCZ ZSOLT ROVATA 1 A nyomdai úton elôállított számla, nyugta megôrzésének fontossága 3 Külföldi pénzeszközben kifejezett ügyleteket terhelô adó megállapítása BONÁCZ

Részletesebben

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről 0549 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

a Bankszövetség 2014 I. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2014. április

a Bankszövetség 2014 I. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2014. április BESZÁ MOLO a Bankszövetség 2014 I. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 II. MAKROGAZDASÁGI KITEKINTÉS, A BANKSZEKTOR MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 5 III.

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére

Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 469 BERLINGER EDINA WALTER GYÖRGY Unortodox javaslat a deviza- és forintalapú jelzáloghitelek rendezésére Cikkünkben először bemutatjuk a hazai jelzálog-portfólió fő

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete

Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete 528 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS JÓZSEF Az ingatlanalapok jogi szabályozása és gazdasági helyzete Tanulmányomban a pénzügyi szféra meghatározó szereplőjével, az ingatlanbefektetési alappal foglalkozom, bemutatom

Részletesebben

1027 Budapest, Csalogány utca 9 11. 1255 Budapest, Pf. 248 Telefon: (06-1) 488-9300 Fax: (06-1) 488-9405 E-mail: akk@allampapir.hu www.allampapir.

1027 Budapest, Csalogány utca 9 11. 1255 Budapest, Pf. 248 Telefon: (06-1) 488-9300 Fax: (06-1) 488-9405 E-mail: akk@allampapir.hu www.allampapir. ÁLLamAdósság kezelô központ RT. 1027 Budapest, Csalogány utca 9 11. 1255 Budapest, Pf. 248 Telefon: (06-1) 488-9300 Fax: (06-1) 488-9405 E-mail: akk@allampapir.hu www.allampapir.hu Állampapírpiac Éves

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben