Általános és értelmezı rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános és értelmezı rendelkezések"

Átírás

1 Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az állattartás rendjérıl szóló 32/2009. (IX.18.), 30/2005. (IX.14.) rendelettel módosított 39/2004. (IX.13.) rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény, 16. (1) bekezdése alapján, az állattartás rendjérıl az alábbi rendeletet alkotja Általános és értelmezı rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának közigazgatási területén minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, aki állatot tart, illetve állatállományt gondoz, minden olyan természetes személyre, valamint szervezetre, akinek a tulajdonában (használatában, kezelésében) lévı ingatlanon állat él. (2) E rendelet elıírásai a méhtartásra (kivéve a tartásra vonatkozó területi korlátot) vándorcirkuszokra, ideiglenes állatkiállításokra, állategészségügyi intézményekre, állatkereskedésekre, állatmenhelyekre, gyepmesteri telepekre, tudományos kutatási célú állattartásokra, rendvédelmi szervek, nemzetbiztonsági szolgálatok, közfeladatot ellátó civil szolgálatok, polgári védelmi és katasztrófa elhárítási szervezetek feladatainak ellátását szolgáló hivatalos célból tartott állataira nem vonatkoznak. Az ingatlan területén engedély nélkül tartható vakvezetı és jelzı ebek egyedszámát az ingatlanon élı jogosultak száma határozza meg. 2. (1) A rendelet alkalmazása szempontjából tulajdonformától függetlenül többlakásos ingatlannak minısül az az ingatlan, amelyen egynél több lakás található. (2) Állattartó: az állat tulajdonosa, illetıleg aki az állatot vagy állatállományt felügyeli. (3) Állattartás: az állatok olyan feltételek közötti tartása, amelyben azok egészsége, illetve jó közérzete az ember figyelmétıl, gondoskodásától függ. (4) Tenyészeb: olyan azonosító számmal vagy jellel ellátott és nyilvántartott eb, amely egyedileg azonosítható, törzskönyvezett, és amelyet a tenyésztı szervezet- tenyésztési programja alapján tenyészállattá minısített. (5) Tenyésztés: az adott fajta tenyész- és haszonértékét növelı célirányos tevékenységek összessége.

2 2 (6) A rendelet alkalmazása szempontjából mezıgazdasági haszonállat: bármely állat, amelyet élelmiszer (hús, tej, tojás, méz), gyapjú, toll, bır, vagy más állati eredető termék termelésére tenyésztenek, tartanak vagy hizlalnak, az igásállatok, valamint a hátasló. (7) Kisállatfajok: a.) baromfi: tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka és húsgalamb; b.) házinyúl; c.) prémes állat: nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki és ezüst róka, nyérc és görény. (8) Vadon élı állat: az ember által nem tartott állatok, a halakat kivéve. (9) Kedvtelésbıl tartott állat: ember által nem gazdálkodás céljából tartott olyan állat, melynek húsa az európai étkezési szokások figyelembevételével nem szolgálhat emberi fogyasztásra. (10) Nem minısül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt maximum 3 baromfi, melyet legfeljebb 2 napig a lakásban vagy a hozzátartozó melléképületben tartanak. (11) Kutyasétáltatás: közterületen az állatnak pórázon történı vezetése. (12) Kutyafuttatás: az állatnak póráz és szájkosár nélküli szabadon engedése az erre kijelölt területen. (13) İrzı-védı kutya: az az eb, amelyet magán, vagy társas vállalkozásban folytatott ırzı-védı szolgálat során alkalmaznak és amelynek ilyen funkcióját az alkalmazó intézmény vezetıje igazolja. (14) Vakvezetı kutya: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek és a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége igazolvánnyal lát el. (15) Jelzı kutya: az az eb, amely a halláskárosultak segítését szolgálja, és ennek szükségét szakorvosi igazolás bizonyítja. (16) 1 Mikrochip: a ISO szabványnak vagy a ISO szabvány A mellékletében foglaltaknak megfelelı elektronikus azonosító rendszer (transzponder), amely az állat szervezetébe helyezve az állat egyedi azonosítására alkalmas. (17) 2 Regisztrálás: az állat szervezetébe helyezett mikrochip-pel megjelölt eb adatainak, az arra jogosult megbízott személy által történı nyilvántartásba vétele. Az állattartás általános szabályai 3. (1) Az önkormányzat közigazgatási területén állat, az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a lakosság nyugalmának zavarása nélkül tartható. 1 A 2. (16) bekezdését beiktatta a 32/2009. (IX.18.) Ökr. 1. -a szeptember 18-ai hatállyal. 2 A 2. (17) bekezdését beiktatta a 32/2009. (IX.18.) Ökr. 1. -a szeptember 18-ai hatállyal.

3 3 (2) 1 Veszélyes állatok tartására külön jogszabályi feltételek vonatkoznak. Veszélyes állatok körébe nem tartozó, kedvtelésbıl tartott, nem háziasított állatfajok közül azon egyedek, melyek mozgásigénye külsı kifutó és belsı férıhely biztosításával kielégíthetı, külön engedéllyel tarthatók. Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a szomszédos ingatlanok tulajdonosai, bérlıi 75 %-ának hozzájárulását. Az engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha a külön jogszabályban foglalt állattartó hely mérete és az állattartó helyre vonatkozó speciális elıírások nem teljesülnek, vagy az építésügyi elıírások miatt nem teljesülhetnek. (3) Gazdasági haszonállatok - 4. (1) bekezdésében foglaltak kivételével- a lakótelepek területén, az Üllıi út Simonyi Zs. utca Alsóerdı sor Csillag utca által, valamint a Határ út Nagykırösi út, Jáhn Ferenc utca Ady Endre út által határolt területen nem tarthatók. 4. (1) A közegészségügyi, az állategészségügyi, a környezetvédelmi jogszabályok betartásával, a lakosság nyugalmának zavarása nélkül, a kerület közigazgatási területén belül, nem gazdasági célú tartás esetén a nyúlfajták, illetve kedvtelésbıl és közvetlen fogyasztásra baromfifajták legfeljebb 15 egyedszámig tarthatók. A tartás engedélyköteles, az engedélyhez ki kell kérni az a szomszédos ingatlanok tulajdonosai/használói 75%-ának hozzájárulását. (2) A nyúlfajták és a baromfik tartására szolgáló építmények (ketrec, ól) és az ehhez tartozó kiszolgáló létesítmények kialakítása a közegészségügyi az építésügyi és a környezetvédelmi szabályok betartása alapján történhet. Építési engedély nélkül építhetı: állatkifutó, komposztáló, 3,0 m2 nettó alapterületnél nem nagyobb állattartási épület. (3) Az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát az állattartó köteles biztosítani, szükség szerint takarítani, fertıtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni, és az állattartás során a közegészségügyi, állategészségügyi, valamint a környezetvédelmi elıírásokat folyamatosan betartani. 5. (1) A közegészségügyi, az állategészségügyi, a környezetvédelmi jogszabályok betartásával, a lakosság nyugalmának zavarása nélkül, hobbyból, kedvtelésbıl, illetve saját szükségleteik kielégítésére, hatósági engedély nélkül az alábbi állatfajok tarthatók: sport, posta, dísz-, és haszongalamb, 1 A 3. (2) bekezdését módosította a 30/2005. (IX.14.) Ökr. 1. -a 2005.szeptember 14-ei hatállyal.

4 4 természetvédelmi oltalom alatt nem álló, díszmadarak, díszhalak, hörcsögfajok, egerek, valamint egyéb díszállatok, melyek mozgásigénye külsı kifutó biztosítása nélkül, egyedi méretezéső tartóhelyen, a lakásban megoldható. (2) A lebontásra kerülı lakásokból vagy egyéb okból történı elköltözés esetén -, valamint, ha az állattartó az állataira nem tart igényt, a tulajdonos köteles állatai elhelyezésérıl gondoskodni Az állattartás megengedhetısége tekintetében, önkormányzati hatósági jogkörben történı intézkedésre a képviselı-testület, a polgármestert hatalmazza fel. 7. (1) Minden állattartó köteles a tulajdonában lévı, illetve a gondjaira bízott kis- és lakásban tartható állat fertızı betegségben, vagy annak gyanújában történı elhullását a körzeti állatorvosnak bejelenteni és annak ezzel kapcsolatos további utasítását betartani. (2) Közterületrıl, vasúti, közúti átmenı forgalomból származó állati hullák begyőjtésére, ırzésére és ártalmatlanná tételére az önkormányzat külön megállapodást köt. Méhtartás 8. (1) Méhek csak a méhészeti, állategészségügyi és közegészségügyi szabályok betartásával a Hofherr Albert utca Méta utca Temesvár utca Nagykırösi út által határolt területen tarthatók. Baromfitartás 9. (1) Lakótelepek területén, valamint a Határ út Nagykırösi út Rákóczi utca Ady Endre út által határolt területen mindennemő baromfitartás tilos. (2) A baromfi tartásra a 4. (1-3) bekezdésében foglaltak az irányadók. 1 Az 5. (1) bek.2.francia bekezdését módosította a 30/2005.(IX.14.) Ökr. 2. -a szeptember 14-ei hatállyal.

5 5 Galambtartás 10. (1) Galamb a közegészségügyi, állategészségügyi szabályok betartásával a kerület közigazgatási területén tartható. (2) Vadon élı galamb befogása a kerület közigazgatási határán belül tilos. Macskatartás 11. (1) A kerület közigazgatási határán belül háztartásonként, fajtára való tekintet nélkül két macska és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig, engedély nélkül tartható. (2) A macskák szaporítása tilos. Az (1) bekezdésben meghatározottnál nagyobb számú macska a közvetlen szomszédok 75 %-ának hozzájárulásával, külön önkormányzati hatósági engedéllyel tartható. Önkormányzati hatósági jogkörben történı intézkedésre a képviselı-testület a polgármestert hatalmazza fel. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal állattartási és mezıgazdasági ügyintézıjénél kell elıterjeszteni. (3) A köz- és lakóépületekben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, kezelıje köteles gondoskodni. ennek elmaradása esetén errıl a feladatról a tulajdonos költségére önkormányzati hatósági jogkörben a polgármester gondoskodik. Az ebtartás általános szabályai 12. (1) A kerület közigazgatási területén, különálló családi házanként kettı eb, valamint egyszeri szaporulata 12 hetes koráig, engedély nélkül tartható. (2) Többlakásos épületekben, társasházakban és ezek udvarain, lakásonként egy eb, valamint egyszeri szaporulata 12 hetes koráig tartható. (3) Kettı vagy több eb tartásához külön önkormányzati hatósági engedély szükséges. Az engedélyhez a tartási hely közvetlen szomszédai 75 %-ának írásbeli hozzájárulását be kell szerezni. Önkormányzati hatósági jogkörben történı intézkedésre a képviselı-testület a polgármestert hatalmazza fel. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal állattartási és mezıgazdasági ügyintézıjénél kell elıterjeszteni.

6 6 (4) Nem tartható kutya erkélyen, loggián, függıfolyosón, többlakásos épületek közös helyiségeiben. (5) Fajtiszta ebet a 64/1998. (XII.31.) sz. FVM rendeletben foglaltak szerint lehet tenyészteni. Többlakásos lakóépületek lakásaiban ebtenyésztés nem folytatható. (6) Az ebtulajdonos köteles ebét kielégítıen, higiénikus körülmények között tartani, gondozni, fajtájának megfelelı mozgásigényének kielégítésérıl, valamint megbetegedés esetén gyógyításáról gondoskodni. (7) Az ebtulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy a lakóépületek közös használatú területét, a szomszéd ingatlanát ne szennyezze, a szomszédságában lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget ne veszélyeztessen. (8) Az ebeket tulajdonosai úgy kötelesek tartani, - szükség esetén megkötve, zárt helyen -, hogy elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni, az ingatlan kerítésén kibújni, vagy kiharapni ne tudjanak. Bekerítetlen ingatlanon ebet tartani tilos. (9) Közterületen, közös használatú udvaron, vagy bárki más által igénybe vehetı egyéb területen az ebeket szokásos mérető pórázon kell vezetni. Harapós vagy támadó természető ebet a marás lehetıségét kizáró zárt szájkosárral kell ellátni. (10) Harapós vagy támadó természető ebet nappal biztos módon kell tartani, a telep, a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelı figyelmeztetı táblát kell szembetőnı módon elhelyezni. (11) Nem szabad ebet beengedni, illetıleg bevinni: a. vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, b. vásárcsarnok vagy piac területére, c. élelmiszert feldolgozó üzembe, d. élelmiszer raktárba, e. oktatási, egészségügyi, szociális és kulturális intézmények területére, f. ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe, g. diákszállásokra h. játszótérre {218/1999. (XII.28.) Korm. rend. 3. (1) bek. d) pont}, i. temetıkbe. (12) A fenti tilalmak nem terjednek ki a vakvezetı, a rendırségi és az ır ebekre. (13) Tömegközlekedési jármővön ebet csak pórázon és szájkosárral, az érvényben lévı közlekedési szabályok betartása mellett szabad szállítani. Élelmiszer szállítására szolgáló jármővön ebet szállítani tilos. (14) Az eb tulajdonosa vagy az eb felügyeletével megbízott 14 éven felüli személy kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet, lakóház közös használatú területét, helyiségeit (lépcsıház, lift, stb.) ne szennyezze. Az e területeken keletkezett szennyezıdést köteles haladéktalanul eltávolítani. Az ebek közterületen történı szabad mozgásának biztosítására a képviselı-testület a

7 7 rendelet 1. számú függelék felsorolt területeket jelöli ki. Ezeknek a területeknek a határait táblával, szembetőnı módon meg kell jelölni. Az ebet futtató köteles gondoskodni arról, hogy az állat a kijelölt terület határait ne hagyhassa el. 13. (1) A képviselı-testület által átruházott hatáskörben a polgármester gondoskodik: a., a település belterületén az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztetı betegség tüneteit mutató vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás nélküli kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, b., gondoskodik az ebek veszettség elleni kötelezı védıoltásának megszervezésérıl a kerületi fıállatorvos közremőködésével, nyilvántartás és összeírás alapján, c., a védıoltás alól elvont eb, mint az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatok egészségét veszélyeztetı beteg vagy betegségre gyanús eb állami kártalanítás nélküli kiirtásáról, d., a gümıkóros eb, vagy macska állami kártalanítás nélkül történı kiirtásáról, e., az ebzárlat idején szabadon talált kutya és macska befogása és állami kártalanítás mellızésével történı leölése iránt, f., az állatvédelmi jogszabályok megsértése miatti, bíróság elıtti perindításról, g., szerzıdést köt az állati hulladék ártalmatlanná tételére. Az ebek egyedi azonosítására vonatkozó szabályok 13/A. 1 (1) Az ebek biztonságos egyedi azonosítását a mikrochipes megjelölés jelenti. Az elektronikus azonosító rendszer (mikrochip, transzponder) a 13/B. (1) bekezdésében meghatározott, rögzített és elektronikusan tárolt adatok adott ebhez való kapcsolására szolgál. (2) Minden november 1. után született, és a XIX. kerületben tartott eb tartós egyedi azonosíthatóságát az állat tulajdonosa//tartója az eb 3 hónapos életkorának betöltése után, de legkésıbb az eb 6 hónapos életkorának eléréséig köteles mikrochip behelyezésével biztosítani. 1 A 13/A. -t beiktatta a 32/2009. (IX.18.) Ökr. 2. -a szeptember 18-ai hatállyal.

8 8 (3) Minden november 1. elıtt született, és a XIX. kerületben tartott eb tartós egyedi azonosíthatóságát az állat tulajdonosa/tartója köteles legkésıbb a évben esedékessé váló veszettség elleni védıoltásnak beadásáig, illetve beadáskor mikrochip behelyezésével biztosítani. (4) Amennyiben az ebet más okból (tenyésztıi szervezet elıírása miatt, egységes európai állatútlevél kiváltása miatt vagy egyéb okból) mikrochip behelyezésével korábban egyedileg már megjelölték, úgy az eb adott évben esedékessé váló veszettség elleni védıoltásának beadáskor az eb mikrochipes megjelölésérıl és a szükséges adatokról a polgármestert a regisztráció elvégzése miatt tájékoztatni köteles. (5) január 1. napjától a XIX. kerület közterületein a XIX. kerületi ebtulajdonosoknak/ebtartóknak kizárólag a 13/A. (1) bekezdésében meghatározott mikrochip-pel megjelölt ebet lehet sétáltatni. A nem XIX. kerületi lakosok/ebtartók a XIX. kerület közterületeit kutyasétáltatás futtatás, levegıztetés céljából abban az esetben vehetik igénybe, ha ebük, vagy a gondozásukban/felegyeletükben lévı eb egyedi azonosítóval ellátott.. A közterület-felügylet és a rendırség jogosult ellenırizni azt, hogy a közterületen sétáltatott, vagy futtatott eb mikrocip-pel meg van-e jelölve. Adatkezelés 13/B 1 (1) Az önkormányzat - az alábbiak szerint- a mikrochip-pel ellátott ebekrıl nyilvántartást vezet, amit a szabálysértési hatóság vagy az erre jogszabályok által feljogosított szervezet felhasznál. a) az ebtartó adatai ( név, lakcím) b) az eb azonosítási adatai ( faja, ivara, születési éve, egyedi azonosításra szolgáló adatok, az állat szervezetébe helyezett mikrochip azonosító száma, az állattartás kezdetének és megszőnésének idıpontja, veszélyes és veszélyesnek minısített ebre utaló megjegyzés) c) az oltó orvos neve, a rendelı címe. (2) az adatkezelı a kezelt adatokat az alábbi feladatok ellátásához használhatja fel: a) az elkóborolt ebek azonosítása és visszajuttatása az állattartóhoz, b) szabálysértı állattartók azonosítása, c) kutyatámadások esetében a veszettség elleni védıoltás meglétének megállapítása. 1 A 13/B. -t beiktatta a 32/2009. (IX.18.) Ökr. 3. -a szeptember 18-ai hatállyal.

9 9 Szabálysértési elıírások 14. (1) Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható: a) 1 aki gazdasági haszonállatot, valamint kedvtelésbıl tartott, tartási engedélyhez kötött állatot, jogszabály ellenesen tart. /3. (2-3)/ b) aki e rendeletben meghatározott egyedszámtól eltérı számú állatot tart, /4. (1), 11. (1), 12. (1-2)/ c) aki a baromfi és nyúl tartásra vonatkozó rendelkezéseket megszegi, /4. (1-3)/ d) aki az elszaporodott macskák eltávolításáról nem gondoskodik, /11. (3)/ e) aki a 12. (4) bekezdését megszegi, f) aki kertben tartja kutyáját, azonban a kerítés állaga, vagy jellege miatt a kutya ki tud harapni és ezzel a közterületen lévı személynek 8 napon belül gyógyuló sérülést okoz, /12. (8)/ g) aki az e rendeletben meghatározott állatot úgy tart, vagy etet, hogy ezzel a más tulajdonában álló lakás loggiáját, erkélyét, teraszát, ablakpárkányát, függıfolyosóját vagy az épület közös használatára szolgáló területeit (elıtér, lépcsıház, lift, közös udvar, pince, padlás) beszennyezi és a szennyezıdés eltávolításáról nem gondoskodik. /12. (14)/ h) aki nem az e rendeletben meghatározott területen és módon futtatja kutyáját. /12. (14)/ i) 2 aki a 12. (9) bekezdését megszegi. j) 3 aki ebének tartós egyedi mikrochipes azonosítását határidıre nem végzi el, továbbá ha azt regisztrálás céljából nem jelenti. k) 4 aki január 1. követıen XIX. kerületi lakos és a tulajdonában/tartásában/gondozásában lévı egyedi mikrochip azonosító nélküli ebet közterületre visz, továbbá az aki nem XIX. kerületi lakos de a tulajdonában/tartásában/gondozásában lévı azonosító nélküli ebével a XIX. kerület közterületeit sétáltatás, futtatás, levegıztetés céljából igénybe veszi. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt szabálysértések elkövetıivel szemben a helyi önkormányzat képviselı-testülete hivatalának ügyintézıje, valamint a közterület-felügyelı helyszíni bírságot szabhat ki. 1 A 14. (1) bek. a) pontját módosította a 30/2005. (IX.14.) Ökr. 3. -a szeptember 14-ei hatállyal. 2 A 14. (1) bek. i) pontját beiktatta a 30/2005. (IX.14.) Ökr a szeptember 14-ei hatállyal. 3 A 14. (1) bek. j) pontját beiktatta a 32/2009. (IX.18.) Ökr.4. -a szeptember 18-ai hatállyal. 4 A 14. (1) bek. k) pontját beiktatta a 32/2009. (IX.18.) Ökr. 4. -a szeptember 18-ai hatállyal.

10 10 Záró rendelkezések 15. (1) 1 E rendelet hatálya alá tartozó eljárások során ( a szabálysértési eljárást kivéve) az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. tv. rendelkezéseit, november 1-jét követıen pedig, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti az állattartás rendjérıl szóló 15/1999. (V.27.) számú rendelet és az azt módosító illetve kiegészítı 20/2003. (VI.16.), 24/2001. (VI.22.), 14/2000. (III.23.), 5/2000. (II.16.), 41/1999. (XII.18.) sz. rendeletek. Steinerné dr. Török Katalin sk. polgármester dr. Istvánfi Sándor sk. jegyzı 1 A 15. (1) bekezdését módosította a 30/2005. (IX.14.) Ökr. 5. -a szeptember 14-ei hatállyal.

11 11 1. számú függelék 1 A 39/2004. (IX.13.) számú rendelethez Kutyák futtatására kijelölt közterületek Kerítéssel ellátott kutyafuttatók: 1. Vas Gereben u sz. ingatlannal szembeni zöldsáv 2. Dobó Katica u. 21. Arany János u. 30. közötti a teniszpálya melletti terület 3. Móricz Zs. u. mentén a garázssor mögött ( Csokonai u. Irányi D. u. között) 4. Toldy u Kazinczy u. 16. között a szánkódomb mellett 5. Kisfaludy u sz. Fı u számok közötti közterület Táblával jelölt kutyafuttatók: 1. Hunyadi u sz. ingatlannal szembeni közterület 1 A függelék módosításra került november 25-én

12 12

Önkormányzati rendeletek

Önkormányzati rendeletek Önkormányzati rendeletek Megjegyzés 1: elképzelhető, hogy az önkormányzat honlapján nincs elérhető szabályozás (vagy mi, többszöri átnézésre, sem találtuk), ezt jelezzük. Kutyológia tipp: amennyiben a

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. Áldás

1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. Áldás 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2013. április XXIII. évfolyam 4.szám Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor (de már előtte is) először kapcsolatba

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák a falumúzeum kialakítását,

Részletesebben

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről Jogszabályok 1. Séta pórázon vagy anélkül? 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 147. Veszélyeztetés kutyával 193. (1) Aki

Részletesebben

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelmérol és kíméletérol

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelmérol és kíméletérol 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmérol és kíméletérol Az Országgyulés - annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élolények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -ának (2) bekezdése 17. és 20. pontjában

Részletesebben

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Tartalom 1. 1998. évi XXVIII. Tv., AZ ÁLLATOK VÉDELMÉROL ÉS KÍMÉLETÉROL 2. 243/1998 (XII.31.) Kormányrendelet, az állatkísérletek végzésérol

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26*

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26* Az Esztergomi Önkormányzat 14/2004. (IV.1.) ör. rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról 6* (Egységes szerkezetben a 43/2004.(X.29.)*, 59/2004.(XII.16.)**,

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/1992. (II.24.) rendelete A helyi adókról 1 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének 1/1992. (02.24.) Ör. számú rendelete A helyi adókról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/1998.(III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/1998.(IX.07.), 12/1999.(IV.01.), 17/2000.(IV.10.), 21/2000.(V.08.),

Részletesebben

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések

2009. évi CLV. törvény I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. Alapelvek. Értelmezı rendelkezések 1 Az Országgyőlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekő adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékő korlátozásának

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl

Részletesebben

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 13/2008. (VI.18.) 6/2007. (II.23.), 42/2006. (XII.22.) rendelettel módosított 14/2006.(IV.19.)

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI 28/2010. (VII. 14.) Ö.r. A város közterületének

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VII.30.). számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben