OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt."

Átírás

1 OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Nádor u. 21., cégjegyzékszám: , bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, statisztikai azonosító: , rövidített neve: OTP Lakástakarék Zrt., felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank, székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7-9.), illetve annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest V., Nádor u. 16. statisztikai azonosító: , cégjegyzékszám: ), illetve annak képviseletében eljáró. Fiók /cím:./, mint hitelező, zálogjogosult /továbbiakban: Hitelező, Zálogjogosult/, másrészről Név: születési családi és utónév: születési hely, év, hó nap: anyja születési neve: állampolgársága: lakhelye: személyi azonosító szám: személyazonosító okmány száma: személyazonosító okmány típusa: személyazonosító okmányt kiállító hatóság megnevezése: lakcímkártya száma: levelezési cím: adóazonosító jel: telefonszám: mint Adós/Zálogkötelezett/Haszonélvező (továbbiakban: Adós/Zálogkötelezett/Haszonélvező 1 ) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre: 1 A megfelelő szerep kiválasztandó. Annyiszor ismételendő, ahány szereplő van.

2 Adósok/Zálogkötelezettek kijelentik, hogy jelen szerződések szerinti kötelezettségek és jogosultságok egyetemlegesen terhelik, illetve illetik őket. I. A kölcsönnyújtás feltételei: 1. A lakáskölcsön szerződéses módozata: A kölcsön célja a... szám alatti ingatlan vonatkozásában A lakáscél esetén: vásárlás; ill. lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlás; vagy lakáscélú pénzügyi lízingszerződés szerinti önerő finanszírozása B lakáscél esetén: építés; bővítés C lakáscél esetén: felújítás; korszerűsítés; ill. közműépítés/közműfelújítás; ill. társasházi/ lakásszövetkezeti épület közös részeinek felújítása, korszerűsítése D lakáscél esetén: pénzügyi intézménytől, biztosítótól, munkáltatótól, önkormányzattól felvett lakáscélú kölcsön vagy a lakáscélú kölcsönhöz kapcsolódó gyűjtőszámlahitel kiváltása; ill. pénzügyi intézménytől igénybe vett lakáscélú pénzügyi lízing vagy az ilyen lízinghez kapcsolódó gyűjtőszámlahitel kiváltása; ill. lakáscélú kölcsön kiváltására felhasznált, az évi CXII. törvény január 1-jén hatályos 200/B. szerinti végtörlesztés keretében nyújtott kölcsön kiváltása; vagy lakáscélú kölcsön, gyűjtőszámlahitel kiváltására felhasznált, pénzügyi intézménytől vagy biztosítóintézettől felvett kölcsön kiváltása 3. Az engedélyezett kölcsön összege :... Ft 4. Engedélyezett futamidő:... hónap 5. Törlesztés kezdete:... év,... hó,... nap, illetőleg a folyósítást követő hó első napja. 6. Lejárat:... év,... hó,... nap, illetőleg a törlesztés kezdő időpontjától, valamint a ténylegesen folyósított kölcsönösszegtől függően módosul. 7. A hiteldíj (kamat + kezelési költség) a szerződés ideje alatt nem változtatható, mértékük fix. Ügyleti kamat: évi... % Kezelési költség: évi... % Induló teljes hiteldíj mutató (THM):évi % Az induló teljes hiteldíj kiszámításánál figyelembe vett költségek: - ügyleti kamat - kezelési költség

3 - hitelbiztosítéki érték-megállapítás költsége - TAKARNET rendszerből a tulajdoni lap lekérésének költsége és a tulajdoni lap ellenőrzésének díja - fedezetkezelési költség Az Adós(ok) fizetési késedelem esetén a késedelem idejére a Hitelezőnek késedelmi kamatot köteles(ek) fizetni. A késedelmi kamat éves mértékének százaléklába: az ügyleti kamat éves százaléklábának 1,5-szöröse (másfélszerese), plusz 3 (három) százalék, de legfeljebb a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 (huszonnégy) százalékponttal növelt mértéke, jelenleg.. ( ) %. A Hitelező a szerződés felmondását követő kilencvenedik nap eltelte után az Adós nem teljesítése miatt nem számít fel a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot, költséget és díjat meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget és díjat. 8. Törlesztő részlet: A törlesztő részlet havonta esedékes. Az Adós/ok/nak a kölcsönt és járulékait a jelen szerződésben és az OTP Lakástakarék Zrt. Lakáskölcsön Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint kell megfizetni. a.)... hónapon keresztül havi... Ft b.) az utolsó hónapban...ft Az utolsó havi törlesztő részlet összegét a tényleges folyósítási időpont, valamint a törlesztőrészletek beérkezésének tényleges időpontja is befolyásolja, ezért annak összegét az OTP Lakástakarék Zrt. a futamidő végén ismét megállapítja. A törlesztő részletek száma:. db Adós(ok) kötelezi(k) magá(uka)t, hogy a törlesztőrészleteket bankszámláról átutalással teljesíti(k). A fizetési kötelezettség szerződésszerűen teljesítettnek akkor minősül, ha az esedékes tartozás összege legkésőbb az esedékesség napján az Adós(ok)nak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett hitelszámláján jóváírásra kerül. Ha az Adós(ok) a fizetési kötelezettségüknek az esedékességkor nem tesz(nek) eleget, a Hitelező a fizetés teljesítésére az Adós(ok)nak írásbeli felszólítást köteles küldeni, ez azonban az Adós(oka)t a szerződésszegés, a fizetési késedelem jogkövetkezményei alól nem mentesíti. Amennyiben Adós(ok) a felszólítás ellenére nem rendezi(k) hátralékos tartozásá(uka)t, Hitelező jogosult a szerződést felmondani, amellyel a teljes tartozás egy összegben esedékessé válik. Adós minden esetben díjmentesen élhet a kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésével. Az előtörlesztésre a Hitelezőnél előterjesztett kérelem alapján van lehetőség, a kérelemre adott válaszban meghatározott feltételekkel. Előtörlesztés esetén a Hitelező csökkenti a kölcsön teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a kölcsönszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó

4 időtartamára vonatkozó ügyleti kamattal és ügyleti kamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. Amennyiben az Adósok által fizetett törlesztőrészlet az esedékes törlesztőrészlet kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tőketartozásra kell elszámolni. Az egyes elszámolási kategóriákon belül az elszámolási kategória korábban esedékes (korábban lejárt) rész-összegének kiegyenlítése megelőzi a később esedékes (később lejárt) rész-összeg kiegyenlítését. 9. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben a lakáscél megvalósulásának igazolására a kölcsönszerződés megkötésekor csak részben került sor, a lakáscél teljes megvalósításának igazolására az alábbi iratokat köteles(ek) becsatolni az alábbi határidőben: A lakáscél esetén: Ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolata Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetésekor Földhivatalhoz benyújtott adásvételi- vagy csereszerződés Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetésekor Vevő tulajdonjogának bejegyzési engedélyét tartalmazó okirat Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 120 napon belül Vételár vagy a pénzügyi lízing önerejének kifizetéséről szóló okirat Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 120 napon belül B lakáscél esetén: Ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolata Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetésekor Tulajdonjogon kívüli más jogcímen használt ingatlan esetén a használat jogcímét igazoló iratok - Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetésekor Jogerős építési engedély Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetésekor Építési engedély érvényességi időtartamán belül, a kiutalási értesítő dátumát követően keletkezett számlák Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 18 hónapon belül Házilagosan elvégzett munkák költségének kimutatása Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 18 hónapon belül C lakáscél esetén: Ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolata Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetésekor Tulajdonjogon kívüli más jogcímen használt ingatlan esetén a használat jogcímét igazoló iratok - Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetésekor Jogerős építési engedély engedélyköteles munkák esetén Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetésekor Kiutalási értesítő dátumát követően keletkezett számlák Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 120 napon belül Házilagosan elvégzett munkák költségének kimutatása Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 120 napon belül

5 Közös tulajdonban/lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületek korszerűsítése/felújítása esetén a társasház/lakásszövetkezet képviselőjének igazolása a korszerűsítés/felújítás költségeiből a természetes személyre jutó összegről Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 120 napon belül D lakáscél esetén: A tartozást nyilvántartó vagy a lízingbe adó pénzügyi intézménynek a kiváltásról szóló igazolása Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 30 napon belül Közös tulajdonban/lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületek korszerűsítéséhez/felújításához felvett hitel ráeső részének megfizetése esetén a társasház/lakásszövetkezet képviselőjének igazolása a hitel kapcsán a természetes személyt terhelő fizetési kötelezettségről, valamint az ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolata Megtakarítás, ill. lakáskölcsön kifizetését követő 30 napon belül Amennyiben a fenti időpontig a lakáscél megvalósulásának igazolására nem kerül sor, Hitelező a szerződést azonnali hatállyal felmondja. 10. A jelen szerződés megkötéséhez, módosításához, megszüntetéséhez kapcsolódóan az Adóst az OTP Lakástakarék Zrt. Díjtáblázata szerinti, alábbi díjak és költségek terhelik, melyek mértéke jelen szerződés aláírásakor: Díjak: Tulajdoni lap ellenőrzésének díja: 900,- Ft Kölcsönszerződés módosításának díja: 2.195,- Ft Rendkívüli kölcsönszámla-kivonat díja: 2.195,- Ft Tartozás átvállalás díja: A fennálló tartozás 2%-a, de min ,- Ft Igazolások kiadásának díja: 2.195,- Ft Ügyintézési díj: 4.500,- Ft Költségek: Hitelbiztosítéki érték-megállapítás költsége: ,- Ft Hitelbiztosítéki érték-felülvizsgálat költsége: ,- Ft Fedezetkezelési költség (jelzálogjog bejegyzése, illetve átjegyzése esetén fizetendő): ,- Ft Fedezetváltozási költség (jelzálogjog átjegyzés esetén az OTP Bank Nyrt. általi jelzálogjog törlése, ranghelycsere esetén fizetendő): 6.600,- Ft TAKARNET rendszerből a tulajdoni lap lekérésének költsége: 3.600,- Ft A díjak és költségek módosításával kapcsolatos rendelkezéseket a Lakáskölcsön Üzletszabályzat tartalmazza. 11. Amennyiben a kölcsönt igénybe vevő kötelezettségének eleget tesz, az OTP Lakástakarék a lakáskölcsönt az alábbiakban foglaltak kivételével - nem mondhatja fel Az OTP Lakástakarék a kölcsönszerződést köteles azonnali hatállyal felmondani, ha az adós a szerződésben vagy a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, vagy a lakáskölcsönt nem lakáscélra 6 Ha nincs ingatlan-fedezet, törlendő a hitelbiztosítéki érték-megállapítás költsége, a TAKARNET díj és költség, a fedezetkezelési költség, a fedezetváltozási költség, az ügyintézési díj, a hitelbiztosítéki érték-felülvizsgálat költsége.

6 használja fel, illetve ha a lakáscélú felhasználást igazolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget A lakáskölcsönt az OTP Lakástakarék azonnali hatállyal felmondhatja, ha: a) az adós három havi törlesztő-részlettel hátralékban van, b) az OTP Lakástakarék által megkövetelt biztosítási szerződés bármely ok következtében megszüntetésre kerül vagy a vagyonbiztosítási szerződéssel kapcsolatos adatok átadását, kezelését lehetővé tevő nyilatkozat visszavonásra került, c) a kölcsönre nyújtott biztosítékok értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent és azt az adós a felszólításra nem egészíti ki, d) az adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét, e) az adós az OTP Lakástakarékot a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta, f) adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósításával kapcsolatos vizsgálatot - figyelmeztetés ellenére - akadályozza, g) a zálogtárgy részben vagy egészben az OTP Lakástakarék írásos hozzájárulása nélkül elidegenítésre került, h) adós vagy kezese fizetéseit megszüntette, ezen személyek valamelyikének vagyona ellen csőd- vagy felszámolási eljárást kezdeményeztek, vagy ingó- és ingatlan vagyona ellen végrehajtási eljárás indult, i) adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be és adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot, j) a Ptk. 6:387 -ban foglalt bármely egyéb felmondási ok bekövetkezik. A felmondás előtt az OTP Lakástakarék írásban - a felmondás kilátásba helyezésével - 30 napos határidővel felszólítja adóst kötelezettségének teljesítésére. Az adós a felmondott kölcsönt a felmondástól számított 8 napon belül egy összegben, a felmondásig felmerült hiteldíjjal növelten köteles visszafizetni. Az OTP Lakástakarék jogosult a felmondott kölcsönszerződésből eredő követelést az OTP Faktoring Zrt. vagy más faktor cég részére értékesíteni. Az adósok tudomásul veszik, hogy a követelés értékesítése során felmerült valamennyi költséget, így különösen a követelést biztosító jelzálogjog átjegyzésének igazgatási-szolgáltatási díját kötelesek megfizetni az engedményes faktor cég részére, melynek mértéke jelen szerződés aláírásakor változással érintett ingatlanonként ,-Ft Adós(ok) a jelen kölcsönszerződést jogosult(ak) 30 (harminc) napon belül felmondani. A felmondási időt az Adós(ok) ilyen tartalmú írásos nyilatkozatának a Hitelező által történő átvételétől kell számítani. Ebben az esetben a teljes kölcsöntartozás, valamint járulékai egy összegben esedékessé válnak, az Adós(ok) pedig legkésőbb a felmondási idő utolsó napjáig (egyetemlegesen) köteles(ek) a felmondással esedékessé vált teljes tartozást a Hitelezőnek megfizetni.

7 12. A Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen kölcsön kondícióit akciós feltételekkel állapították meg. Az akció keretében a Hitelező nem számítja fel az alábbi díjat, illetve annak a Díjtáblázatban meghatározott mértékét: - a tulajdoni lap ellenőrzésének díja (ennek elengedett összege: 900,- Ft), A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsön összegének folyósítására a rendelkezésre tartási időn belül nem kerül sor, vagy az Adósok a kölcsön összegének igénybe vételéről ezen időszak alatt lemondanak, vagy az Adósok a kölcsön lejárata előtt rendkívüli törlesztést (elő- vagy végtörlesztés) teljesítenek, és ezáltal a fennálló tőketartozás összege az elő- vagy végtörlesztés következtében a folyósított kölcsön összegének 50 (ötven) %-a alá csökken, az Adósok az akció keretében fel nem számított vagy a Hitelező által viselt díjnak, a Hitelező által kiszámított együttes összegét kötelesek akció keretében elengedett díjak visszafizetése jogcímén kötelesek megfizetni a Hitelező részére. Több alkalommal történő előtörlesztés esetén a Hitelező az előtörlesztések együttes összegét veszi figyelembe annak megállapításakor, hogy a fennálló tőketartozás a folyósított kölcsön összegéhez képest hány százalékkal csökkent. A megfizetendő összeg rendelkezésre tartási idő utolsó napján, amennyiben az Adósok a kölcsön összegének igénybe vételéről lemondanak, a lemondás közlése napján, rendkívüli törlesztés esetén a rendkívüli törlesztés napján esedékes (több előtörlesztés esetén az utolsó olyan előtörlesztést kell figyelembe venni, amikor az előtörlesztések együttes összege következtében a fennálló tőketartozás a folyósított kölcsön összegének 50 (ötven) %-a alá csökken). A Hitelező jogosult az előzőek szerint esedékessé vált díj összegét az elő- vagy végtörlesztés összegéből levonni, vagy az Adósoknak az OTP Banknál vezetett bármelyik bankszámlája mindenkori pozitív egyenlege, valamint a lakossági folyószámlahitel-kerete terhére az esedékességkor, az Adósok erre vonatkozó külön rendelkezése nélkül kiegyenlíteni, az Adósok ennek tűrésére kötelezik magukat. Az Adósok tudomásul veszik, hogy a fenti esetben a kölcsönt biztosító jelzálogjog csak a fenti díjnak a Hitelező részére történő megfizetését követően törölhető. II. A kölcsön fedezete 1. Ingatlanra alapított jelzálogjog Az ingatlan megnevezése: az ingatlan címe: helyrajzi szám: ingatlant nyilvántartó illetékes földhivatal: tulajdonos(ok) és tulajdoni hányada: az ingatlant terhelő egyéb jogok: az ingatlan aktuális hitelbiztosítéki értéke:... Ft A fentiekben megjelölt ingatlanra, ingatlanokra Zálogkötelezett(ek) és Zálogjogosult jelzálogjogot alapítanak a I. pontban megjelölt kölcsön és annak mindenkori járulékai, valamint a tartozás késedelmes teljesítése esetén felszámítandó késedelmi kamat, valamint az esetlegesen felmerülő értékesítési és végrehajtási költségek megfizetésének biztosítására Zálogjogosult javára. A Zálogkötelezett kijelenti, hogy az ezen pontban megjelölt ingatlan, mint a jelen kölcsönszerződés zálogtárgya felett a jelen kölcsönszerződést biztosító jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges rendelkezési joga fennáll, illetőleg a jelzálogjog

8 bejegyzésére irányadó időpontban a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges rendelkezési joga fenn fog állni. A Zálogkötelezett/ek/ / Haszonélvező/k/ feltétlen és visszavonhatatlan módon hozzájárulás/uka/t adja/ák/, hogy a I. pontban megjelölt kölcsön és annak mindenkori járulékai erejéig, valamint a tartozás késedelmes teljesítése esetén felszámítandó késedelmi kamat, valamint az esetlegesen felmerülő értékesítési és végrehajtási költségek erejéig a jelen pontban megjelölt ingatlanra a kölcsön visszafizetéséig az OTP Lakástakarék Zrt. javára a jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Zálogkötelezett/ek/ kijelenti/k/, hogy a fedezetként felajánlott a jelen pontban körülírt ingatlan kizárólagos tulajdonát/ukat/ képezi, afeletti rendelkezési joga/uk/ korlátlan, az ingatlan minden olyan pertől, tehertől és igénytől - a jelen pontban megjelölt haszonélvezeti jog, vagy az ingatlant terhelő egyéb jog kivételével - mentes, amely az OTP Lakástakarék Zrt. jelen szerződésen alapuló jogát sértené, vagy korlátozná. Zálogkötelezett/ek/ tudomásul veszi/k/, hogy a fenti szavatossági kötelezettség jelen szerződés teljes érvényességi ideje alatt terheli őt/őket/. A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel alapított zálogjog abban az esetben is változatlan tartalommal fennmarad, ha az ezzel biztosított kötelem kötelezettjének személyében változás áll be. Zálogkötelezett/ek/ a személyes kötelezettek tartozásának átvállalásához, a tartozásnak jogszabály rendelkezése alapján történő átszállásához, a felek személyének szerződésátruházás folytán történő megváltozásához ezennel már előzetesen hozzájárul/nak/, azzal, hogy a zálogkötelezetti felelőssége/ük/ ezekben az esetekben is változatlan tartalommal fennmarad. Haszonélvező/k/ kijelenti/k/, hogy amennyiben az ingatlan a kielégítési jog megnyílását követően értékesítésre kerül, úgy már most minden további megkérdezés nélkül feltétlen és visszavonhatatlan módon hozzájárul/nak/ a haszonélvezeti jog törléséhez és ahhoz, hogy az értékesítésből befolyó vételár teljes összege a jelzálogjoggal biztosított követelés kiegyenlítésére kerüljön felhasználásra. A zálogtárgy értékcsökkenése vagy elpusztulása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés, vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés a zálogtárgy helyébe lép, vagy a zálogfedezet kiegészítésére szolgál. Zálogkötelezett jogosult a zálogtárgy helyébe lépett biztosítási összeget, kártérítést vagy más értéket a zálogtárgy helyreállítására fordítani, ha ez a biztosított követelés kielégítését nem veszélyezteti. Ennek eseteit, illetve a zálogtárgy helyébe lépő biztosítási összeg kifizetésének feltételrendszerét a Lakáskölcsön Üzletszabályzat tartalmazza. A jelzálogból való kielégítési jog gyakorlása Zálogjogosult kielégítési joga az alábbi, bármely feltétel bekövetkezése esetén megnyílik: - az Adós a kölcsönszerződésben kikötött bármely esedékességi időpontban nem tesz eleget szerződésszerű fizetési kötelezettségének, - a kölcsönszerződés bármely oknál fogva azonnali hatállyal megszüntetésre kerül,

9 - az Adós vagyoni, jövedelmi helyzetében olyan, a Zálogjogosult által lényegesnek ítélt változás következik be, amely veszélyezteti a kölcsöntartozás maradéktalan kiegyenlítését, - amennyiben a lekötöttség tartama alatt az ingatlan értéke, értékesíthetősége bármely ok miatt olyan mértékben csökken, hogy az veszélyezteti a Zálogjogosult követelései kielégítését, és az Adós a Hitelező felhívására további megfelelő biztosítékot nem nyújt. A felek megállapodnak, hogy a Zálogjogosult a zálogból való kielégítési jogát a zálogjoggal biztosított követelés lejárta hiányában is gyakorolhatja, ha a jelzálogul lekötött ingatlant bármely tartozás fejében, akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás alá vonják, avagy arra más Zálogjogosult a kielégítési jogát bírósági végrehajtáson kívül gyakorolja. A zálogból való kielégítési jog gyakorlása esetén Zálogkötelezett(ek és Haszonélvező(k) egyetemlegesen köteles(ek) a zálogul lekötött ingatlant kiürített, beköltözhető, a vevő részére korlátozásmentesen birtokba adható állapotban végrehajtásra, illetve a kielégítési jognak bírósági végrehajtáson kívüli gyakorlása esetén értékesítésre bocsátani és onnan bármilyen jogcímen azt használó harmadik személyekkel együtt kijelentkezni. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az OTP Lakástakarék Zrt. a zálogból való kielégítési jogát bírósági végrehajtáson kívül akként gyakorolja, hogy a zálogtárgyat nyilvánosan értékesíti. A zálogtárgy értékesítése előtt, az OTP Lakástakarék Zrt. köteles a Zálogkötelezett(ek)et értesíteni az értékesítés módjáról, helyéről és idejéről. Az OTP Lakástakarék Zrt. a fentiek szerinti értékesítés esetén a fenti megállapodás alapján - a zálogtárgy tulajdonosa helyett és nevében eljárva - jogosult a zálogtárgy tulajdonjogának átruházására, az erre vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére és a zálogtárgy tulajdonosa helyett és nevében eljárva a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez a bejegyzési engedély megadására. A zálogtárgy értékesítésének bevétele az OTP Lakástakarék Zrt-t illeti meg, de köteles a Zálogkötelezett(ekk)el elszámolni, és a követelését, annak járulékait, valamint az értékesítéssel kapcsolatos költségeket meghaladó bevételt Zálogkötelezett(ek)nek kiadni. A Zálogkötelezett(ek) köteles(ek) az ingatlant rendeltetésszerűen használni, karbantartani és biztosítani, hogy az ingatlan a rendeltetésszerű használattal szükségképpen felmerülő értékcsökkenésen kívül más károsodást ne szenvedjen. A Zálogkötelezett(ek) a jelen szerződés megkötését követően köteles(ek):

10 - tájékoztatni a Zálogjogosultat a biztosíték értékében és értékesíthetőségében bekövetkezett esetleges változásokról, - lehetővé tenni, hogy a Zálogjogosult a biztosíték meglétét, rendeltetésszerű használatát ellenőrizze, - tűrni, hogy a zálogjogot a Zálogjogosult a számviteli nyilvántartásába bejegyezze. A Zálogkötelezett(ek) vállalja(ák), hogy Zálogjogosultat haladéktalanul írásban értesíti(k) az ingatlan tervezett elidegenítését, megterhelését megelőzően. A Zálogkötelezett(ek) tudomásul veszi(k), hogy az ingatlan használatának, birtoklásának harmadik személy javára - bármely, így különösen bérlet, szívességi használat stb. jogcímen, akár időleges vagy tartós jelleggel történő - átengedésére, vagy bármely más módon történő hasznosítására kizárólag a Zálogjogosult előzetes hozzájárulásával kerülhet sor. A Zálogkötelezett(ek) tudomásul veszi(k), hogy a Zálogjogosult az ingatlan hasznosításához történő hozzájárulását kizárólag akkor adja meg, ha a használat nem eredményezi az ingatlan értékének, értékesíthetőségének csökkenését, feltéve, hogy a használati jogviszony határozatlan időtartamra szól, és a felmondási idő nem haladja meg a 60 naptári napot, vagy a használat tartama legfeljebb 60 napos - meg nem hosszabbítható - határozott időtartamra szól. A Zálogjogosult előzetes hozzájárulása megkérésének elmulasztása olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, mely a kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. III. Folyósítási feltételek 1. A kölcsön folyósításának feltétele, hogy a kölcsön fedezetéül megjelölt biztosítékok a szerződés tartalmának megfelelően hitelező rendelkezésére álljanak, és mindezt az Adós/ok/ a Hitelező által megkívánt módon hitelt érdemlően igazolja/ák/. 2. Az OTP Lakástakarék Zrt. jelzálogjoga az ingatlan-nyilvántartásba legalább széljegyként feltüntetésre kerüljön. A Zálogkötelezettek a jelzálogjog bejegyzésekhez ezennel feltétlen és visszavonhatatlan módon hozzájárulnak, és kötelezik magukat e bejegyzések tűrésére. 3. A jelzálogul lekötött ingatlanra vonatkozó érvényes és hatályos teljes körű vagyonbiztosítás szerződés bemutatása a Hitelezőnek, a biztosítással kapcsolatos, biztosítási titkot képező adatoknak a Hitelező részére történő átadását, kezelését lehetővé tevő, a Hitelező által rendszeresített, a Biztosító átvételi elismervényét tartalmazó nyilatkozat aláírás, és átadása a Hitelező részére. A biztosítási szerződésnek utalnia kell arra, hogy a biztosított ingatlant a Hitelező jelzálogjoga terheli, és a Ptk. 5:104. (1) bekezdése értelmében a jelzálogul lekötött ingatlan értékcsökkenése vagy elpusztulása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés, vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés a zálogtárgy helyébe lép, vagy a zálogfedezet kiegészítésére szolgál. (Ezen biztosítás díjának becsült összege: havi/évi Ft)

11 4. Hirdetmény szerinti fedezetkezelési költség és TAKARNET rendszerből a tulajdoni lap lekérésének költsége és a tulajdoni lap ellenőrzése díjának megfizetése a jelzálogjog bejegyzésére vonatkozóan, mely díjak az Adóst terhelik. IV. Záró rendelkezések 1. A kölcsönre az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a Lakástakarékpénztárakról szóló évi CXIII. törvény, a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény, a Lakáselőtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) sz. Korm. rendelet, a Lakástakarékpénztárak Általános Szerződési Feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12. ) Korm. rendelet, valamint az OTP Lakástakarék Zrt. Általános Szerződési Feltételei, a, Lakáskölcsön Üzletszabályzata és Díjtáblázata az irányadóak. 2. Adós/ok/ / és Zálogkötelezett/ek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően az OTP Lakástakarék Zrt. Általános Szerződési Feltételeit, Lakáskölcsön Üzletszabályzatát kézhez kapták, az abban foglaltakat megismerték és megértették, és magára/ukra/ nézve kötelezőnek elfogadta/ták/. 3. Az Adós(ok) kijelentik, hogy megkapta(ák) a tájékoztatást arról, hogy jelen szerződésben szereplő adatokról, illetve az azokban bekövetkező változásokról az OTP Lakástakarék Zrt. megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. tv. rendelkezései szerint. a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) értesíti. A jelen kölcsönszerződés aláírásával az Adósok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a évi CXXII. törvény szerinti, a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatásokat a Hitelező nevében az OTP Bank Nyrt. végezze. Az adatkezelés célja, hogy a hitelnyújtók rendelkezésére álljon egy zártkörű adatbázis, és így lehetővé váljon a hitelképesség megalapozottabb megítélése, a felelős hitelezés feltételeinek teljesítése és a hitelezési kockázat csökkentése, mind az adósok, mind pedig a hitelintézetek biztonsága érdekében. 4. Jelen szerződés érvényes létrejöttének és hatálybalépésének feltétele, hogy a lakáselőtakarékossági szerződés kiutalásra kerüljön és ezt az OTP Lakástakarék Zrt. (illetve megbízásából eljáró OTP Bank Nyrt.) a jelen kölcsönszerződés aláírásával visszaigazolja. 5. Az Adós(ok) és a Zálogkötelezett(ek) büntetőjogi felelőssége(ük) tudatában kijelenti(k), hogy a jelen szerződést a saját nevé(ük)ben írja(ák) alá. 6 Az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. sz. tv. szerint - történt tájékoztatást követően, a Lakáskölcsön Üzletszabályzat adatkezelésre vonatkozó részének ismeretében az Adós(ok), Haszonélvező(k) és a Zálogkötelezett(ek)

12 hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a jelen szerződésben, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett személyes adatai(ka)t a Hitelező, valamint a kiszervezett tevékenységet végző teljesítési segédei / az OTP Bank Nyrt, MONICOMP Zrt./ a hivatkozott Üzletszabályzatban foglalt előírásoknak és céloknak megfelelően kezelje. 7. Felek megállapodnak abban, hogy a Hitelező által az Adós(ok)hoz, Haszonélvező(k)höz, illetve Zálogkötelezett(ek)hez intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a fent megjelölt levelezési címre tértivevényes és ajánlott, egyéb könyvelt/ajánlott, biztosított ajánlott külön szolgáltatással/levélpostai küldeményként vagy egyéb küldeményként megküldött, a címzettel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor ha azt a szerződő fél átvette. Amennyiben a kézbesítés a szerződő fél magatartása miatt hiúsul meg, így pl. a címzett ismeretlen, elköltözött, a cím elégtelen, nem fogadta el, vagy nem kereste megjelöléssel érkezik vissza a Hitelezőhöz, a kézhezvétel időpontja a kézbesítés megkísérlésének időpontja. Az elküldés időpontjának igazolásául az OTP Bank Nyrt. postakönyve, kézbesítésről kiállított igazolása vagy ezekkel egyenértékű, a posta által kiállított okirat is szolgálhat. 8. A szerződő felek kijelentik, kötelezik magukat, hogy a fenti, a jognyilatkozatok közlésére és kézbesítésére vonatkozó megállapodásukra tekintettel gondoskodnak arról, hogy e fentiekben megadott kézbesítési címen, e szerződés megkötésétől kezdve a kölcsönszerződés tartama alatt folyamatosan rendelkezzenek a küldemények átvételére jogosult személlyel/képviselővel. Adós(ok) értesítési címük megváltozását kötelesek Hitelezőnek haladéktalanul bejelenteni. E pontba foglalt kötelezettségek elmulasztása esetén az átvételre jogosult személy /képviselő/ hiányára előnyök szerzése végett a mulasztó szerződő fél nem hivatkozhat. 9. A Hitelező kijelenti, hogy a szerződésből származó jogviták peren kívüli rendezésére nem vetette alá magát semmilyen eljárásnak. 10. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, alulírott tanúk jelenlétében jóváhagyólag írták alá. Kelt: Adós/Zálogkötelezett/Haszonélvező Adós/Zálogkötelezett/Haszonélvező Haszonélvező Haszonélvező

13 Zálogkötelezett Zálogkötelezett Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Név: Név:... Cím:... Cím:... Kelt: Budapest, az OTP Lakástakarék Zrt. Hitelező/Zálogjogosult, illetve megbízásából eljáró OTP Bank Nyrt. Fiókja

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Áthidaló- és Lakáskölcsön-szerződések

Áthidaló- és Lakáskölcsön-szerződések Áthidaló- és Lakáskölcsön-szerződések amely egyrészről az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Nádor u. 21., cégjegyzékszám: 01-10043407, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről:

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről: A szerződő felek, egyrészről: JELZÁLOGSZERZŐDÉS a kölcsönt folyósító, mint hitelező és zálogjogosult (továbbiakban: Takarékszövetkezet). (cégjegyzékszám:, adószáma:, statisztikai szj.: ) (a Hitelező nevében

Részletesebben

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító:

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31.) (adószám: 19019233 1-42, törzsszám: 19019233, statisztikai azonosító:19019233

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Áthidaló- és Lakáskölcsön-szerződés

Áthidaló- és Lakáskölcsön-szerződés Áthidaló- és Lakáskölcsön-szerződés amely egyrészről OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, V. Nádor u. 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, statisztikai számjele:

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

Áthidaló- és Lakáskölcsön-szerződés

Áthidaló- és Lakáskölcsön-szerződés Áthidaló- és Lakáskölcsön-szerződés amely egyrészről OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, V. Nádor u. 16., cégjegyzékszám: 01-10- 041585, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, statisztikai számjele:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Áthidaló- és Lakáskölcsön-szerződés

Áthidaló- és Lakáskölcsön-szerződés Áthidaló- és Lakáskölcsön-szerződés amely egyrészről OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, V. Nádor u. 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, statisztikai számjele:

Részletesebben

/2014. iktatószámú szerződés 1. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

/2014. iktatószámú szerződés 1. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma: lakcím:

Részletesebben

ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS

ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS Szerződés száma: ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS INGATLANRA ÉS BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. OTP Lakástakarék Zrt. által nyújtott OTP FixÁlom Áthidaló kölcsön fix kamatozással, idegen banki forintosított deviza alapú vagy deviza lakáscélú kölcsön kiváltására (továbbiakban: Áthidaló kölcsön)

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: április 01.

Hatálybalépés napja: április 01. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2008. 04. 01.-től érvényes, egységes szerkezetű DÍJTÁBLÁZATA (BETÉTSZERZŐDÉS)

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2008. 04. 01.-től érvényes, egységes szerkezetű DÍJTÁBLÁZATA (BETÉTSZERZŐDÉS) (BETÉTSZERZŐDÉS) DÍJ MEGNEVEZÉSE MÉRTÉKE INDOKA/ALAPJA ESEDÉKESSÉGE, KÖNYVELÉSE Számlanyitási díj új szerződés kötésekor 1% Egyszeri, a betétszámla megterhelésével Szerződéskötéskor Számlanyitási díj emeléskor

Részletesebben

Fogyasztói zálogszerződés 1 Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltással) 2

Fogyasztói zálogszerződés 1 Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltással) 2 1. sz. melléklet A szerződő felek: Fogyasztói zálogszerződés 1 Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltással) 2 3 név: születési név: szül. helye, ideje: anyja neve:

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

változó, évi változó, évi évi évi változó évi változó, évi változó, évi változó, évi

változó, évi változó, évi évi évi változó évi változó, évi változó, évi változó, évi OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

80/2016. sz. HIRDETMÉNY Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

80/2016. sz. HIRDETMÉNY Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 80/2016. sz. HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01.

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Ikt.sz. 8368/2016. A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Részletesebben

INGATLANRA ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS és BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS

INGATLANRA ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS és BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS INGATLANRA ÖNÁLLÓ ZÁLOGJOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS és BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉS A szerződő felek, egyrészről: név: születési név: születési hely, idő :, anyja neve: személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Ikt.sz. 5595/2016. A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma:.. amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

DÍJ MEGNEVEZÉSE MÉRTÉKE INDOKA/ALAPJA ESEDÉKESSÉGE, KÖNYVELÉSE. 3.000,- Ft

DÍJ MEGNEVEZÉSE MÉRTÉKE INDOKA/ALAPJA ESEDÉKESSÉGE, KÖNYVELÉSE. 3.000,- Ft (BETÉTSZERZŐDÉS) DÍJ MEGNEVEZÉSE MÉRTÉKE INDOKA/ALAPJA ESEDÉKESSÉGE, KÖNYVELÉSE Számlanyitási díj új szerződés kötésekor Módozat szerinti % Számlanyitási díj emeléskor Módozat szerinti % Módosítási díj

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő!

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : anyja neve: személyi azonosító (személyi

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről A kölcsön típusa: A kölcsön típusa: Aktív-kedvezmény akció Az ügyletet lebonyolító bankfiók neve, címe:, A bankfiók kódja: A kölcsön

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Hiteliktatószám: Mellékletszám: Ügyintéző: FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött egyrészről: név: [ ] előző neve: [ ] születési hely, idő: [ ] anyja neve: [ ] személyi azonosító (személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 2. számú függelék Iktatószám:.. Fizetési számla száma:. FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : személyi azonosító (személyi

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Hatályos: 2011.

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Hatályos: 2011. Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Hatályos: 2011. október 11-től 2 Általános rendelkezések 1.) Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő

Részletesebben

Sopron Bank Burgenland Zrt.

Sopron Bank Burgenland Zrt. Érvényes: 201. február 1-től visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítő támogatásos hitelek a 134/2009. Kormány rendelet szerint a 201. február 1-jén vagy azt követően benyújtott hiteligényekre

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2014. 03. 01-jétől érvényes, egységes szerkezetű DÍJTÁBLÁZATA (BETÉTSZERZŐDÉS)

A Fundamenta Lakáskassza Zrt. 2014. 03. 01-jétől érvényes, egységes szerkezetű DÍJTÁBLÁZATA (BETÉTSZERZŐDÉS) (BETÉTSZERZŐDÉS) DÍJ MEGNEVEZÉSE MÉRTÉKE INDOKA/ALAPJA ESEDÉKESSÉGE, KÖNYVELÉSE Számlanyitási díj új szerződés kötésekor Módozat szerinti % Számlanyitási díj különbözet szerződéses összeg emelésekor Módozat

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1

A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA 1 A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : anyja neve: személyi azonosító szám

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben