1. Önismereti és társismereti blokk foglakozások tematikája (dr. Bús Imre)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Önismereti és társismereti blokk foglakozások tematikája (dr. Bús Imre)"

Átírás

1 1. Önismereti és társismereti blokk foglakozások tematikája (dr. Bús Imre) 1. blokk február óra Önismereti és társismereti tréning 1-5. óra A tréning célja Ön- és társismeret segítése, fejlesztése, társas viselkedés hatékonyságának növelése Kompetenciák A résztvevı legyen képes önmaga és csoporttársai megismerésére, személyisége intrapszichés sajátosságainak és aktuális állapotának megfelelı nyílt és aktív viselkedésre, a csoportszabályokhoz való alkalmazkodásra. Módszerek Elıadás Helyzetgyakorlatok, játékok Tréning módszerek (beszélgetés beszélgetés vezetése, vita vita vezetése, egyéni, páros és csoportos feladatmegoldások, párok és csoportok alakítása, reagálás önmagunkra és a társakra, improvizáció) Feltételek Átlagos mérető terem, körbe rakott székek, papír, toll mindenkinek, tábla A foglalkozás témája: Ismerkedés, kapcsolatfelvétel, önismeret Bevezetı beszélgetés Ismerekedés egy új csoportban perc Egy új csoporttal, ahol nem ismerik egymást a csoporttagok, úgy kell kezdeni, hogy a következı találkozásra is szívesen jöjjenek el, várják az újabb alkalmat. Ez minden foglalkozásnak alapkövetelménye, de az elsı alkalomnak döntı szerepe van a folytatásra nézve. Ebben bemutatkoznak egymásnak a játékosok, elmondják magukról mindazt, amelyet ott és akkor fontosnak tartanak. A játékvezetınek kell moderálnia a beszélgetést. Elızetes szempontokat adhat a játékosoknak, hogy milyen információk legyenek a bemutatkozásban. Közben is kell segíteni kérdésekkel a megszólalókat. Egymástól is kérdezhetnek, illetve hozzászólhatnak mások bemutatkozásához. Szempontok lehetnek a szokásos személyes adatokon kívül (név, életkor, lakóhely, fı 1

2 tevékenység) a család, a testvérek, barátok, valamint a szabadidıs tevékenységek, hobbik, kedvenc sportcsapat, zenekar, valamint állattartás (pl. kutya, macska) stb. Nevek Önismeret fejlesztése, önazonosság felismerése, társismeret fejlesztése. A játékvezetı felvezeti a beszélgetés témáját. Mindenki elmondhatja, hogy hívják, szereti-e a nevét (vezetéknév és utónév is), hogyan kapta. Ezzel kapcsolatban milyen családi hagyományok, illetve történetek vannak. Hogyan becézik a nevét, melyik formáját kedveli és miért. Ha nem tetszik a jelenlegi neve, akkor mely neveket választaná, utóneveket és családi neveket is. A furcsa nevek is szóba kerülnek. Testvérek Önismeret és önértékelés fejlesztése. A játékvezetı elkezdi a beszélgetést a testvérhelyzetrıl. Az idısebb és a fiatalabb testvér szempontjait ismerteti néhány eseten keresztül. Beszél arról a helyzetrıl is, amikor sok testvér van és arról is, amikor csak egy gyermek van a családban. A játékosok bekapcsolódhatnak az elbeszélésbe, ismertetve a saját tapasztalatikat és véleményüket természetesen a saját testvérhelyzetükbıl adódó szempontok szerint. Minden csoporttag ismertetheti a saját korábbi és mostani kapcsolatát a testvérével, testvéreivel, illetve a témával kapcsolatos véleményét akkor is, ha nincs testvére. Ilyen vagyok Mit mutat a tükör? Önmegfigyelés, reális önismeret fejlesztése, metakommunikáció tudatosítása, fejlesztése. A játékosok belenéznek a tükörbe, illetve átgondolják a saját külsejükrıl alkotott véleményüket, és egyenként elmondják a társaiknak. Milyen az arcuk a testük, a ruhájuk, a hajuk, a mozgásuk, pl. milyen a járásuk, hogyan szoktak ülni, mi jellemzi a testtartásukat, fejtartásukat, továbbá milyen a beszéd stílusuk és szófordulataik. Mindenki hozzászólhat a többiek önértékeléséhez. 2

3 2011. február óra A foglalkozás formája: Elıadás Helyzetgyakorlatok, játékok Tréning módszerek A foglalkozás témája: Önismeret, önelfogadás, önkifejezés Mi lennék, ha Önismeret, mások megismerésének fejlesztése. Papír, toll perc A játékosoknak önmagukat kell meghatározniuk, megfogalmazniuk valamilyen élılény, illetve tárgy segítségével. A játékvezetı kérdezi pl., hogy Mi lennél, ha virág lennél?. A játékosok leírják a választ egy virág nevével és annak egy tulajdonságával megindokolják a választást, Pl.: Ibolya, mert az ibolya szerény virág. Ha mindenki leírta a választ az elsı kérdésre, akkor a játékvezetı feltesz egy újabb kérdést, Pl.: Mi lennél, ha háziállat lennél?. A játékosok egy háziállat nevét és annak egy tulajdonságát rögzítik a papírjukra, Pl.: Kutya lennék, ha háziállat lennék, mert a kutya hőséges. És így tovább, amíg nincs vége a kérdéssornak. Lehet rákérdezni színre, bútorra, épületre, ételre, italra, ruhafélére, hangszerre stb., amelyekkel megpróbáljuk önmagunkat jellemezni. Ezután egyenként felolvassák és megindokolják a válaszukat a játékosok. Életút-térkép Önkifejezés, önjellemzés, önértékelés, társismeret fejlesztése. Papír, toll A játékosok eddigi életükrıl, életútjukról térképet készítenek, vagyis lerajzolják. Rajzzal is kifejezhetıek a különbözı események, élmények és azokhoz kapcsolódó érzelmeink is. Legnépszerőbb forma a ténylegesen úttal való ábrázolás születéstıl mai napig. Az út elindul a születéstıl 3

4 (néhány játékosnál a szülık találkozásától) és a különbözı egyéni életútbeli történések között kanyarog. Testvér születése, óvodába és iskolába járás (intézmények az út mentén), szerelmek, barátságok, utazások, helyszínek, emberek, tevékenységek stb. mind bemutathatók rajzzal. Ezekhez való viszonyulást, ezek megítélését, pozitív vagy negatív voltát, sikereket, örömöket, illetve kudarcokat, csalódásokat jelezhetik például az út melletti virágokkal, mosolygó nappal, mosolygó arccal, világos színekkel vagy sötét felhıkkel, sírós arccal, sötét színekkel, ezek intenzitását pedig nagyságukkal és számukkal. Sikerek, pozitív élmények esetén az út haladhat egyenesen, felfelé, lehet széles, sok lehetıséggel, de kudarcok, problémák esetén tehet kitérıket, lefelé is vezethet az út, lehetnek útszőkületek, tévutak, zsákutcák, útlezárások, gödrök is. Fontos, hogy elegendı idıt kapnak a játékosok a rajzuk elkészítésére, majd bemutathatják és elmondhatják, indokolhatják azt. Mindenki kérdezhet, és elmondhatja a véleményét ezzel kapcsolatban. 24 óra Az önismereti tudatosság növelése. Papír, toll, tábla, kréta A játékosok végiggondolják egy átlagos hétköznapjuk idıbeosztását, hogy mit csinálnak és mennyi ideig. A tevékenységeket kategóriákba kell sorolni az elemzés megkönnyítésére. A kategorizálást a játszócsoport végzi. Ezzel jártasságot szereznek a saját idıbeosztásuk elkészítéséhez, a tevékenységek megnevezéséhez és azok besorolásához. Minden csoport másként kategorizál, de vannak természetes azonosságok, pl.: alvás, étkezés, tanulás, sport, szórakozás, mővelıdés. A kategóriák tartalmát pontosítani, tisztázni kell az esetleges átfedések miatt. Ezután a játékosok leírják a hétköznapi idıbeosztásukat a kategorizált tevékenységek alapján. A kördiagram formájú ábrázolás segíti ezt, jobban láthatóvá teszi a tevékenységek közötti arányokat. Különbözı nagyságú körcikkek jelzik a tevékenységek idıtartamát. Mindenki kétféle idıbeosztást, idıkört készítsen. Egyik a valós állapotot mutatja, a másik az elképzelt, vágyott idı és tevékenység struktúrát. Órákban, illetve percekben ábrázolják az egyes tevékenységekre fordított idıtartamokat. Majd bemutatják és elmondják a többieknek a sajátjukat, majd errıl beszélget, vitatkozik a csoport. 4

5 Ha újra kezdhetném Önismeret, önértékelés fejlesztése. Papír, toll Minden játékos átgondolja és papírra veti azt a gondolatkísérletet, hogy mit tenne és hogyan csinálná másképpen az életét, mint ahogyan eddig. Az iskolába lépéstıl érdemes visszagondolni a történtekre. Nem kell áttekinteni az addigi életutat, hanem az egyes fontos eseményeket, döntéseket és azok következményeit. Min és mit változtatna, hogyan döntene másképpen. Mindenki legalább egy döntésérıl, illetve annak esetleges megváltoztatásáról beszéljen. Mindenki kérdezhet és hozzászólhat a többiek eseteihez. Telefon tartsd a vonalat, bontsd a vonalat Önismeret és önérvényesítés fejlesztése perc Tartsd a vonalat, bontsd a vonalat: Minden játékos felhív valakit a csoportból valamilyen indokkal. Arra törekszik, hogy minél tovább tartsa a vonalat. A másik pedig csak addig telefonál, ameddig neki érdekes a beszélgetés. Ezután megpróbálja letenni a kagylót, de nem csaphatja le. Úgy kell alakítania a beszélgetést, hogy a hívó fél is belássa, hogy már nincs mirıl beszélni február óra A foglalkozás formája: Elıadás Helyzetgyakorlatok, játékok Tréning módszerek A foglalkozás témája: Társismereti és kapcsolatfejlesztı gyakorlatok Egymás jobb megismerése. Tükörjáték párosan 5

6 30-40 perc A játékosok párosával szemben állnak. A tükörkép mindig a szemben álló játékos, akinek egyidejőleg, szinkronban (gyakorlatilag kis késéssel) kell utánoznia a tükörbe nézı társát. A játékosok megrajzolják a levegıben a kismérető tükröt, amelybe nézve a mimikájukat próbálják ki, a közepes méretőben a mimikát és gesztikulációt, valamint a teljes alakos tükörben a teljes testmozgást. Egy játékos egymás után mindig két különbözı mozdulatot tesz, majd szerepcsere következik a párok tagjai között. A játék közös elemzéssel és értékeléssel végzıdik. A játékosok mozgássorokat is mutathatnak egymásnak, illetve utánozzák azokat, pl. próba a ruha és cipıvásárlásnál. Különbözı érzelmeket, lelki állapotokat is kifejezhetnek a tükörbe nézve, amelyeket a tükörképnek nemcsak utánoznia kell, hanem kitalálnia azokat. Páros rajzolás A kapcsolat (interakció) fejlesztése. Papír, toll perc A játékosok párosával rajzolnak a játékvezetı által meghatározott ábrákat, pl. ház, ember, fa, virág, kutya. Mindketten fogják a tollat vagy ceruzát, és anélkül rajzolnak együtt, hogy egymással beszélnének, sıt egyáltalán nem szabad megszólalniuk. Csak egymás kézmozgásából következtethetnek arra, hogy mit szeretne rajzolni a másik. Többször válthatnak párokat a játszócsoportban, hogy több társsal kipróbálják az együttmőködést. A rajzoláshoz témákat nevezhet meg a játékvezetı, amelynél nehezebb az együttmőködés, hiszen az egyes ábrákat és az egész kompozíciót a rajzolóknak kell kitalálni, de nem beszélhetnek. A témákat a párok is megbeszélhetik elızetesen. A legnehezebb a teljesen kötetlen szabadrajz. Itt még a téma megjelölése sem segíti a párokat. Egyéb nehezítés, ha a ceruza vagy toll nem emelkedhet fel a lapról, amíg nincs kész a rajz. Ilyenek a fiúk, ilyenek a lányok Társak és a másik nem jobb megismerése, megértése. Papír, toll, tábla, kréta A játékosok leírják, hogy szerintük a belsı tulajdonságaik alapján milyenek a fiúk és milyenek a lányok. Ezeket felolvassák a többieknek, majd megbeszélik a tulajdonságokat. A pozitív és a negatív tulajdonságokat is elemzik a tapasztalataik alapján. 6

7 Hátsó hang technikája Mozgásunk kontrollja, fejlesztése és társ megértése és együttmőködés vele perc Egy játékos eljátszik egy mozdulatsort és a társa elmondja, hogy mit csinál, mire gondol, mit érez csupán a némajátékból. Mindezt egyes szám elsı személyben közvetíti a többieknek. Utána szerepcserével folytatódik a játék. Lehet párban és csoport elıtt is játszani. A végén megbeszélik a párok és a csoport a játékot. Nehezíthetı teljes jelenetek, történetek eljátszásával. Hotelportás Társismeret, nonverbális kommunikáció fejlesztése perc Az a játékszituáció, hogy a játékosok megszállnak egy hotelben, de némák, nem tudnak beszélni. Mindegyiknek van valamilyen problémája a szállásán, amelynek megoldására segítségül kéri a portást. Csak elmutogatni tudja a problémáját, tehát a pantomim eszközével fejezi ki magát. A portás megpróbálja ezt megérteni és segítséget adni vagy hívni. A portás tud beszélni, amelyet hall a néma. A visszajelzés, a magyarázat, a kérdés segíti a néma pantomimját. Probléma lehet pl. a szobakulcs elveszése, a vízcsap elromlása, a hiányzó törülközı, stb. Nehezítés lehet bonyolultabb probléma bemutatása. Iskolát alapítunk Cél A saját vélemény kifejtése, a társak meghallgatása és ezek egyeztetése Papír, toll minden résztvevı számára Egy elképzelt iskolát leír minden játékos, majd ismerteti ezt a többiekkel. Fontos szempontok: az iskola tárgyi feltételei, idırendje, szabályai, tantárgyai, tanárai, diákjai, stb. Egymás gondolatainak meghallgatásából és a vélemények egyezetésébıl kirajzolódhat egy ideális iskola képe természetesen ez egyedi igények miatt eltérı, mégis sok mindenben megegyezı képe. 7

8 A foglalkozás formája: Elıadás Helyzetgyakorlatok, játékok Tréning módszerek Várt eredmények A résztvevık elsajátítanak több önismereti módszert, elsajátítanak több önfejlesztı módszert, képesek lesznek önmaga reális megismerésére, képesek lesznek társaik megismerésére. Ellenırzés Az oktató által felvetett témájú, szituációs feladat, gyakorlat, játék bemutatása a résztvevık elıtt egyéni és páros gyakorlatban 8

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

Szakdolgozat. Nagy Eszter

Szakdolgozat. Nagy Eszter Szakdolgozat Nagy Eszter Kaposvár 2009 Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar A tudásszerzés új útja, avagy a tréningmódszer bemutatása Szakdolgozat Szabóné dr. Gondos Piroska

Részletesebben

HEFOP-2.1.9 Záró beszámoló

HEFOP-2.1.9 Záró beszámoló Az Európai Szociális Alap támogatásával HEFOP-2.1.9 Záró beszámoló Balatongyörök 2008. 08. 04-10 A tábor részletes programjai A foglalkozás neve: Veszprémi Állatkert / kulturális program / A foglalkozás

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról 2012/13-as tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola Budai Középiskola Leövey Klára Közgazdasági

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben

MENNYIBE KERÜL A BECSÜLET?

MENNYIBE KERÜL A BECSÜLET? P O L G Á R D E M O K R Á C I Á B N MENNYIBE KERÜL BECSÜLET? Z ÉRTÉKEK PICÁN modul szerzôje: Pollághné Rózsa Ildikó SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZK_210_38 TNÁRI MENNYIBE

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7.

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. Tartalomjegyzék I. rész: Bevezetés 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. II. rész: A mérési folyamat 1. A felmérés elıkészítése...10. 2. A mérés

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barbainé Bérci Klára. A pedagógiai módszerek alkalmazása. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Barbainé Bérci Klára. A pedagógiai módszerek alkalmazása. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok Barbainé Bérci Klára A pedagógiai módszerek alkalmazása A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1868-06A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-50

Részletesebben

Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára

Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára Módszertani foglalkozások hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó testnevelők és pedagógusok számára Szeged, 2014. Összeállította Dr. Bóka Ferenc Dinya Eszter A szerkesztésben közreműködött Alattyányi

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Új típusú fogadóóra kidolgozása

Új típusú fogadóóra kidolgozása NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád Új típusú fogadóóra kidolgozása Új típusú fogadóórák bevezetése a felső tagozaton Ha mindenki azt mondja, de én egyedül

Részletesebben