EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról"

Átírás

1 EGYSÉGES SZERKEZET 108. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2012. (VII. 23.) ÖR, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 25/2011. (IV. 29.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 29/2009. (XI. 25.), 34/2007. (IX. 20.) ÖR, 38/2006. (IX. 27.) ÖR rendelettel módosított 28/2006. (VIII. 1.) ÖR számú rendelete a helyi állattartásáról Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. -ának (2) bekezdésében, a jogalkotásról szóló évi XI. törvény 10. -ának b) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állattartás rendjérıl az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elısegítik az állattartók, valamint az állattartással érintett lakosok érdekeinek érvényesülését, s egyúttal biztosítják, hogy az állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse. A rendelet hatálya 2. (1) E rendeletet Budakeszi Város Önkormányzatának közigazgatási területén kell alkalmazni. (2) A rendelet hatálya kiterjed: a) minden olyan természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, aki, illetıleg amely az állat tulajdonosa, továbbá, aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli; b) minden, Budakeszi város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartott állatra, tekintet nélkül annak fajtájára; c) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik; d) a kóbor állatokra. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a cirkuszra, a mutatványos tevékenységre, az állatkiállításra, állatvásárra, állatpiacra, állatversenyre, a vágóhídra, az engedéllyel mőködı állatfelvásárló telepre, a lósport telepre, a nagy létszámú állattenyésztı és állattartó telepre, az állatkórházra, a gyepmesteri telepre, a vadaskertre, a kedvtelésbıl tartott állatokat forgalmazó kereskedésre, valamint a méhésztelepre és a mezıgazdasági haszonállatok tartására. 8 (4) Hatályát vesztette /2012. (VII. 23.) Hatálybalépés: július 24.

2 2 Értelmezı rendelkezések 3. A rendelet alkalmazása szempontjából: (1) Hatályát vesztette. 5,8 (2) Lakásban tartható állat: eb, macska, kedvtelésbıl tartott díszmadarak, díszhal, kistestő rágcsálók (pl.: aranyhörcsög, tengerimalac). (3) İrzı-védı eb: az az eb, amelyet az egyéni vállalkozó, vagy a társas vállalkozásban folytatott ırzı-védı szolgálat során alkalmaznak, vagy amelynek ilyen funkcióját az alkalmazó intézmény vezetıje igazolta. (4) Segítı kutya kiképzése és alkalmazása szerint: 5 a) vakvezetı kutya: látássérült személy vezetésére kiképzett kutya, 5 b) mozgáskorlátozott személyt segítı kutya: a mozgáskorlátozott személyt mindennapi tevékenységeinek ellátásában segítı feladatokra kiképzett kutya, 5 c) hangot jelzı kutya: a hallássérült személy számára veszélyt vagy egyéb fontos ingformációt jelentı hangok jelzésére kiképzett kutya, 5 d) rohamjelzı kutya: az epilepsziával élı személy vagy más krónikus, rohamszerő állapotokról veszélyeztetett személy számára a roham során segítséget nyújtó feladatokra kiképzett kutya, 5 e) személyi segítı kutya: a fogyatékos személyt önálló életvitelében segítı feladatokra kiképzett kutya, 5 f) terápiás kutya: a gyógypedagógiai, pszichológiai, konduktív pedagógiai habilitiációs, illetve rehabilitációs folyamatban alkalmazott kutya. 5 A segítı kutyát a 27/2009. (XII. 3.) SZMM. Rendelet 3. (1) bekezdésében foglaltak szerint megkülönböztetı jelzéssel kell ellátni. 5 (5) Hatályát vesztette. 5. (6) Veszélyes és veszélyesnek minısített eb: az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. Törvény 24/A -ában, illetve egyéb jogszabályban megjelölt eb. 5 (7) Ebsétáltatás: közterületen minden ebfajta pórázon és a 20 cm marmagasságot meghaladó eb szájkosárral történı vezetése. (8) Vadállat: minden olyan állat, amely a szabad természetben él és szaporodik. (9) Veszélyes állat: a veszélyes állatok tartásáról és a tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKöM-BM együttes rendelet 1. számú mellékletében 5,8 felsorolt fajok egyedei, valamint a veszélyes állattá nyilvánított állat. (10) Kóbor állat: a házi vagy háziasított állatok gazdátlan egyedei. (11) Állattartó: az állat tulajdonosa, vagy aki az állatot saját érdekében gondozza, tartja (az állat bérlıje, haszonkölcsönben tartója), továbbá állattartó az is, aki az állatot a tulajdonos huzamos távolléte alatt szívességbıl gondozza. (12) Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelıen bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. 8 41/2012. (VII. 23.) Hatálybalépés: július 24.

3 3 (13) Közös használatra szolgáló helyiségek általában: a mosókonyha, a szárító helyiség, a közös fürdıszoba, a közös mosdó, a közös WC, a gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség, a közös pince - és padlástérség (a pince- és padlásrekeszek kivételével) az épületben lévı lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerő használatához szükséges mértékben. (14) Közös használatra szolgáló területek: az osztatlan közös tulajdonban lévı területek; egyéb esetekben a társasház alapító okirata szerint az erre kijelölt rész. (15) Közösségi helyiség: a lakóközösség által használt, közösségi célt szolgáló helyiség (pl. hobbiszoba, barkácsmőhely); (16) Védıtávolság: az állatok elhelyezésére szolgáló ól, ketrec, trágya- és trágyalétárolók és a lakóépület, lakás céljára szolgáló helyiségének külsı falsíkjától, utcától, ásott kúttól való távolsága. A védıtávolság tehát nem a telekhatártól számított távolság. 5 (17) Hatályát vesztette. 5,8 (18) Állattartó telep: a külön jogszabály szerint a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékő állattartásra szolgáló létesítmény. 5 II. FEJEZET AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az állattartó kötelességei és felelıssége 4. (1) Az állattartó köteles: a) az állatvédelmi, az állattartási, a környezet- és természetvédelmi, az építésügyi, a közbiztonsági, a közegészségügyi, valamint az állategészségügyi elıírásokat betartani; b) az állatot úgy tartani, hogy az ne zavarja a környezet nyugalmát (zaj, bőz, stb.); c) biztosítani az állat számára az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelı életfeltételeket, továbbá gondoskodni az állat megfelelı biztonságos elhelyezésérıl, szökésének megakadályozásáról; d) gondoskodni az állat egészségének megóvása érdekében az állategészségügyi rendelkezések betartásáról, az állat megbetegedése esetén állatorvos igénybevételérıl; e) az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani; f) gondoskodni az állat - igényeinek megfelelı (legalább napi egyszeri) - ellenırzésérıl; g) gondoskodni állatának megfelelı tartásáról, takarmányozásáról és gondozásáról; h) biztosítani az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát (szükség szerint kell takarítani, fertıtleníteni és a káros rovarok, rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni). (2) Az állatnak nem szabad indokolatlan fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni. (3) Az élelmiszert elıállító és a vendéglátó-ipari egységekben, továbbá az egészségügyi és oktatási intézményekben állat nem tartózkodhat, ez alól kivételt képez a segítı kutya /2012. (VII. 23.) Hatálybalépés: július 24.

4 4 (4) Lakásban eb, macska, díszmadarak, díszhalak, kisemlısök és rágcsálók, hüllık, kétéltőek, gerinctelenek tarthatók az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályban foglaltak szerint. (5) A lakóépület közös használatra szolgáló helyiségeiben és területein állatot tartani az azt használók hozzájárulásával lehet. 2 (6) Nem szabad állatot úgy tartani vagy etetni, hogy az mások lakásának loggiáját, erkélyét, teraszát, ablakpárkányát vagy az épület közös használatra szolgáló területeit szennyezze. (7) Az ingatlanon elszaporodó macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, hozzátartozója köteles gondoskodni az állatvédı szervezet(ek) bevonásával. (8) A gazdasági célból tartott prémes állat kizárólag ketrecben tartható. (9) Az állat által okozott károkért az állattartó felelıs. Az állat által okozott kárt az állattartónak kell megtéríteni. Az állat tartása 5. (1) Nagyszénászúgon és Makkosmárián kívüli egyéb külterületeken állatot a méhek kivételével csak engedéllyel és körülkerített területen szabad tartani. (2) A város közigazgatási területén az állatok az 1. számú mellékletben 5,8 meghatározott darabszám és védıtávolságok, továbbá az állategészségügyi, közegészségügyi, az országos és helyi építésügyi valamint a környezetvédelmi jogszabályok betartásával a lakosság nyugalmának zavarása nélkül (zaj, bőz, stb.) tarthatók. (3) Veszélyesnek minısített eb a 35/1997. (II.26.) Korm. rendeletben, míg veszélyes állat a 8/1999. (VIII. 13.) KÖM-FVM-NKÖM-BM rendeletben elıírt feltételek teljesítése esetén tartható a város közigazgatási területén. 5 (4) Hatályát vesztette. 5,8 (5) Hatályát vesztette. 5,8 (6) Hatályát vesztette. 5,8 (7) Hatályát vesztette. 5,8 (8) Hatályát vesztette. 5,8 (9) Hatályát vesztette. 5,8 (10) Hatályát vesztette. 5,8 (11) Fogságban tartott madár más jogszabályok betartása mellett, illetve a szomszédok zavarása nélkül tartható. 5 Hatályát vesztette. 2 Az állattartás tilalma /2007. (IX. 20.) Hatálybalépés: szeptember /2012. (VII. 23.) Hatálybalépés: július 24.

5 5 III. FEJEZET EBEK TARTÁSA Az ebtartás általános szabályai 7. (1) Eb csak jelzéssel ellátva vihetı közterületre. A jelzés a nyakörvön elhelyezett fém vagy mőanyag biléta, mely segítségével az eb azonosítható. (2) Az ebeket tulajdonosaik úgy kötelesek tartani, hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. (3) Az ingatlan a közterület felé határoló kerítéseit olyan állapotban tartani, hogy a kutyák kiszabadulását és kiharapását biztos módon megakadályozza. Az eb tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el, valamint a szomszédos ingatlanon tartózkodókat ne veszélyeztesse. (4) A telek, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelı képpel ellátott figyelmeztetı táblát szembetőnı módon kell elhelyezni. (5) Hatályát vesztette (1) Közterületen minden ebfajtát pórázon és a 40 cm marmagasságot meghaladó ebet csak szájkosárral lehet sétáltatni. Kivétel a segítı kutya. 5 (2) Ebharapás esetén az állattartó köteles az állat oltási könyvét megırizni és azt az immunizálás megtörténtét ellenırzı állat-egészségügyi hatóság felszólítására, továbbá a sérült orvosi ellátását felügyelı orvosnál bemutatni. Az állatorvos a jogszabályok szerint elrendelheti az eb kötelezı megfigyelését. Az ebek oltási könyvének használatáról a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szabályait kell alkalmazni. 5 (3) Az eb tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös használatú területét, helyiségeit ne szennyezze (gyalogjárda, park, lépcsıház, stb.). Az e területeken keletkezett szennyezıdést köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek érdekében a közterületen történı tartózkodás során az eb felügyeletével megbízott személy köteles magánál tartani és használni az e célra alkalmas eszközöket (zacskó, lapát) és azt az ellenırzés során bemutatni. (4) 14 éven aluli gyermek olyan ebet, amelyet annak fajtája, mérete, súlya, vagy támadó természete miatt biztonságosan nem tud felügyelni, közterületen nem felügyelhet (1) Tilos az ebet közintézménybe beengedni, illetve bevinni, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével. (2) A segítı kutya kivételével tilos ebet beengedni, illetve bevinni: 5 a.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, valamint kegyeleti helyre, (pl. temetı); 5 b.) középületbe; /2007. (IX. 20.) Hatálybalépés: szeptember 20.

6 6 c.) játszótérre. 5 (3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában leírt létesítményekbe, illetve azok területére, amennyiben az ingatlan védelme szükségessé teszi, az ırzı-védı kutyák bevihetık. (4) Élelmiszer szállítására szolgáló jármővön ebet szállítani tilos. Ebek nyilvántartásba vétele 10. (1) Az eb tulajdonosa nyilvántartásba vétel végett köteles az állat állategészségügyi felügyeletét ellátó magán állatorvosnak 5 munkanapon belül bejelenteni, ha az állata: 5 a.) a három hónapos kort elérte, 5 b.) elhullott vagy elkóborolt, vagy 5 c.) új tulajdonoshoz került. 5 (2) Az Önkormányzat legkésıbb július 30-ig gondoskodik a város közigazgatási területén kutyafuttató-helyek kijelölésérıl. 5 (3) A Polgármesteri Hivatal a civil szervezetekkel közösen kidolgozza az ebek ürülékének győjtésére szolgáló hulladéktárolók elhelyezésének mikéntjét. 5 Ebek kötelezı védıoltása 11. (1) Az állattartó saját költségén köteles az állat Állategészségügyi Felügyeletét Ellátó magán állatorvossal kötelezı veszettség elleni oltással beoltatni az alábbiak szerint: 5 a.) a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül 5 b.) az elsı oltást követıen 6 hónapon belül 5 c.) ezt követıen évenként. 5 (2) Hatályát vesztette. 5 (3) Hatályát vesztette. 5 (4) Egyebekben az ebek kötelezı védıoltására külön jogszabályok az irányadóak Az ebtartás szabályai többlakásos lakóépületben 12. (1) Lakótelepen, többlakásos társasházban és zárt beépítettségő sorházban lakásonként egy eb tartható, valamint szaporulata legfeljebb három hónapos korig. (2) Vakvezetı és jelzı ebek kivételével társbérlet, albérlet, bérlıtársi jogviszony esetén az ebtartáshoz szükséges a társbérlı, albérletbe adó, bérlıtárs elızetes írásbeli hozzájárulása. (3) Egynél több lakásos épület erkélyén, folyosóján, balkonján ebet tartani a szomszédok hozzájárulásával lehet. 2 (4) Közös használatú udvaron ebet csak úgy lehet tartani, ha az a szomszédokat indokolatlanul nem zavarja. (5) Közös használatú udvaron családonként legfeljebb egy eb tartható, valamint szaporulata legfeljebb három hónapos korig. 2 34/2007. (IX. 20.) Hatálybalépés: szeptember 20.

7 7 (6) Közös használatú udvaron az eb ürülékét a tulajdonos köteles a szennyezést követıen azonnal vagy a társtulajdonos felszólítására eltávolítani és azt úgy elhelyezni, hogy szagával a társtulajdonost ne zavarja. 5 (7) Amennyiben az eb szabadon tartása a társtulajdonost zavarja, a tulajdonos köteles az ebet az arra kijelölt helyen bekerítve vagy pórázra kötve tartani, ennek hiányában lakóépületen belül elhelyezni. 5 Az ebtartás szabályai családi házban és az ahhoz tartozó ingatlanon 13. (1) Szabadon álló családi házban és az ahhoz tartozó ingatlanon legfeljebb két eb, valamint szaporulata legfeljebb három hónapos korig tartható. (2) A 2000 m 2 - nél nagyobb területő ingatlanokon, egyedi elbírálás alapján több eb tartása is engedélyezhetı, melyhez az ebtartásra szolgáló ingatlannal telekhatáros ingatlanok tulajdonosainak, haszonélvezet esetében a haszonélvezı(k) hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 5 IV. FEJEZET MACSKATARTÁS 14. (1) A város közigazgatási területén kertes családi házban háztartásonként két macska, a szaporulata pedig három hónapos korig tartható. (2) Egynél több lakásos társasházban, vagy több lakást tartalmazó ingatlanon és ezek udvarain lakásonként két macska, a szaporulata pedig három hónapos korig tartható. (3) A köz- és lakóépületben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, kezelıje köteles gondoskodni. (4) A macskatartásra egyebekben az ebtartásról szóló rendelkezések értelemszerően irányadóak. V. FEJEZET KÓBOR ÁLLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 15. (1) A közterületen kóborló állatok befogásáról, elszállításáról és ırzésérıl az Önkormányzat a vele szerzıdésben álló gyepmester által köteles gondoskodni jegyzıkönyv és fénykép készítése mellett. (2) A befogott állatokat 14 napig kell tartani és a befogás tényét az állatról készült fényképpel együtt a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján és az Önkormányzat honlapján közhírré kell tenni. Amennyiben a befogott állat tulajdonosa a tartási idı alatt jelentkezik és az állat veszettség elleni oltását igazolja, úgy határozatban megállapított tartás és ápolás költségeinek az Önkormányzat részére történı megtérítése után részére állatát vissza kell adni. A befogott állat tartási és ápolási költségét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 1, 5 (3) Hatályát vesztette /2006. (IX. 27.) Hatálybalépés: szeptember 27.

8 8 (4) A gyepmestertıl ki nem váltott kóbor állattal a gyepmester a következıképpen rendelkezik: 5 a.) elsısorban menhelynek átadhatja; 5 b.) másodsorban értékesítheti; 5 c.) harmadsorban ivartalaníthatja; 5 d.) végsı soron életét megengedett módon kiolthatja. 5 (5) A kóbor állat életének kioltására külön jogszabályok az irányadóak. (6) A gyepmester munkáját a jegyzı megbízásából az Igazgatási és Szervezési Osztály 5 ellenırzi. (7) Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik: 5 a.) A tulajdonos köteles az állatot visszavenni valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni. 5 b.) Ha a tulajdonos az állatot nem veszi vissza vagy az állat egészségét súlyosan veszélyeztetı tartási körülmények miatt az állat a tulajdonos részére nem adható ki a 15.. (4) bekezdés szerint kell eljárni azzal, hogy az addig felmerült költségeket az állat tulajdonosa köteles megtéríteni. 5 c.) Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlıdésétıl függıen legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhetı. 5 VI. FEJEZET AZ ÁLLATBETEGSÉGEK MEGELİZÉSE ÉS LEKÜZDÉSE 16. (1) Az állati hulladékot ártalmatlanná kell tenni. Az állati hulladék ártalmatlanná tételérıl annak tulajdonosa, illetıleg, ha a tulajdonos ismeretlen az önkormányzat köteles gondoskodni. (2) Minden állattartó köteles a tulajdonában lévı, illetve gondjaira bízott állatok fertızı betegségben vagy annak gyanújában történı elhullását, beteg, vagy társaira veszélyt jelentı állatot a többi állattól elkülönítve elhelyezni, az állatorvosnak bejelenteni és annak ezzel kapcsolatos további utasítását betartani. (3) Hatályát vesztette. 8 (4) Az 50 kg feletti állatok tetemét az állattartó köteles saját költségén annak keletkezését követı 24 órán belül összegyőjteni és az elszállításáról gondoskodni a külön jogszabályban meghatározott győjtıhelyek egyikébe. Az elszállításról az Önkormányzattal szerzıdésben álló, a tetem elszállítására jogosult közremőködése kérhetı. 5 (5) Közterületrıl, továbbá a hatósági rendelkezésre leölt állatok tetemének elszállításáról az Önkormányzattal szerzıdésben álló, a tetem elszállítására jogosult gondoskodik. 4,5 VII. FEJEZET NYÍLVÁNTARTÁS ÉS ELLENİRZÉS 17. A törvények alapján szükséges nyilvántartások vezetése, ellenırzése a jegyzı megbízásából az Igazgatási és Szervezési Osztály 5 feladata. 8 41/2012. (VII. 23.) Hatálybalépés: július /2011. (I. 26.) Hatálybalépés: február 1.

9 9 VIII. FEJEZET ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 18. (1) A rendelet 5. (1) bekezdésében és a 13. (2) bekezdésében elıírt engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügynek minısül, melyben elsı fokon átruházott hatáskörben a polgármester jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A polgármester önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen a képviselı-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. 3 (2) Hatályát vesztette. 3 (3) Az ügyfélnek a kérelmet az e célra rendszeresített a rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtania. (4) Hatályát vesztette. 3 IX. FEJEZET SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 2,5,6 19. (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, közösségellenes magatartásnak minısül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki: 7 a) az állattartására vonatkozó szabályokat megszegi (5. ); 7 b) az ebtartás általános szabályait megszegi [7. (3)-(5) bek.; 8. ; 9. (1)- (2), (4) bek.]; 7 c) az ebek nyilvántartására vonatkozó szabályokat megszegi (10. ); 7 d) a többlakásos lakóépületben történı ebtartás szabályait megszegi (12. ); 7 e) a családi házban és az ahhoz tartozó ingatlanon az ebtartás szabályait megszegi (13. ); 7 f) a macskatartás szabályait megszegi (14. ); 7 g) az állattartó létesítmények (állattartás céljára szolgáló építmények) esetében alkalmazható védıtávolságokat megszegi. [3.. (16) bek.] 7 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelı, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékő helyszíni bírságot szabhat ki. 7 (3) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetıjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minısül, melyben elsı fokon átruházott hatáskörben a jegyzı jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni /2009. (XI. 25.) Hatálybalépés: november /2007. (IX. 20.) Hatálybalépés: szeptember /2012. (V. 04.) Hatálybalépés: május /2012. (VI. 12.) Hatálybalépés: június 13.

10 10 X. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20. (1) A rendelet augusztus 1-én lép hatályba. (2) A rendeletben foglaltakat a hatálybalépést követıen beszerzett állatokra kell alkalmazni. A hatálybalépéssel egyidejőleg a Budakeszi Város Önkormányzatnak az állatok tartásáról szóló 66/2003. (XII. 22.) rendelete, az állatok tartásáról szóló 66/2003. (XII. 22) ÖR. számú rendelet módosításáról szóló 15/2005. (IV. 5) és 43/2005. (X. 26.) rendeletei hatályukat vesztik. Budakeszi, július 19. Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia polgármester Dr. Szelenczy Gabriella jegyzı Közzétételi záradék: E rendeletet július 24-tıl augusztus 24-ig közzétettem. Dr. Szelenczy Gabriella jegyzı

11 11 1. Belterületen tartható állatok 1. számú melléklet 5, 8 a) Ha az önálló ingatlan területe kisebb, mint 1800m 2 : Állat fajtája Hobby fogságban tartott madár Kutya, macska Maximális darabszám Védıtávolság 6 db db - - Kivételek b) Ha az önálló ingatlan területe nagyobb, mint 1800m 2 : Állat fajtája Maximális darabszám Védıtávolság Kivételek Hobby fogságban tartott madár 12 db - Kutya, macska 2 db - 2. Külterületen tartható állatok a) Makkosmária külterületi részén és Nagyszénászúgban: Állat fajtája Maximális darabszám Védıtávolság Kivételek Hobby fogságban tartott madár 12 db - Macska 2 db - Kutya 2 db, kivétel egyedi elbírálás alapján, mely esetben a 13. (2) bekezdése szerint kell eljárni az ingatlan méretétıl függetlenül, a megfelelı tartási körülmények és egyéb jogszabályi elıírások betartása mellett 5 25/2011. (IV. 29.) április /2012. (VII. 23.) Hatálybalépés: július 24.

12 12 2. számú melléklet BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2092 Budakeszi, Fı utca ,- Ft illetékbélyeg helye! ÁLLATTARTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM A kérelmezı neve: A kérelmezı címe: Faja: Darabszáma: A TARTÁS INDOKA* A kérelmezett állattartás helyszíne: 2092 Budakeszi,.. A állattartás idıpontjának kezdete: 20.. év.. hónap.. nap A állattartás idıpontjának vége: 20.. év.. hónap.. nap Budakeszi, 20 év.. hónap nap.. (kérelmezı aláírása) *A kérelemhez csatolni kell az állat tartásához szükséges egyéb okiratokat és igazolásokat.

13 13 3. számú melléklet 1 A befogott kóbor állat tartási és ápolási költsége A befogott kóbor állat tartási és ápolási költsége: 276,- Ft./állat/nap A rendeletben szereplı ár az ÁFA-t tartalmazza. 1 38/2006. (IX. 27.) Hatálybalépés: szeptember 27.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról EGYSÉGES SZERKEZET 8. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (II.29.), 36/2013.(XI.19.) 9, 41/2012. (VII. 23.) ÖR, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 2/2011. (IV. 29.) ÖR,

Részletesebben

Az állattartás közös szabályai

Az állattartás közös szabályai A Szőcsi Önkormányzat 17./2004. (IV. 14.) r e n d e l e t e az állattartásról A Szőcsi Önkormányzat az állategészségügyrıl szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási rendeletei, az állatok védelmérıl

Részletesebben

9/2005. (V.27.) RENDELETE

9/2005. (V.27.) RENDELETE A PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (V.27.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. A Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselıtestület) A helyi

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzatának 5/2005./V.26./sz. KT. rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben

Sajószöged Község Önkormányzatának 5/2005./V.26./sz. KT. rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajószöged Község Önkormányzatának 5/2005./V.26./sz. KT. rendelete az állattartásról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajószöged község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet. Az állatok tartásáról JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008. (IX.24.) rendelet Az állatok tartásáról Jánossomorja Város Önkormányzatnak Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányának 44./A.

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5/2010. (VI.19.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5/2010. (VI.19.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselı-testülete 5/2010. (VI.19.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1 az állattartás szabályairól. (Egységes szerkezetben!) Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban:

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2002. (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 20/2002.(XI.25.) számú rendelete az ebek tartásáról Balatonszemes

Részletesebben

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4.

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. 1 A Szeremle Községi Önkormányzat 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. módosításokkal) A Szeremle Községi Önkormányzat az állategészségügyről szóló

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Kakucs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13./2001. (XI. 06.) sz. Rendelete Az állattartás szabályairól (módosítva a 14./2005. (IX. 15.) sz. Rendelettel) (egységes szerkezet) Kakucs község Önkormányzata

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

17/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet

17/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet 17/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet az állattartás helyi szabályairól szóló 23/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezet)

RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezet) NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/ 2004. (VI. 28.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezet) Nyársapát Község Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004. (VII.04.) rendelete az állattartásról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Képviselőtestület/ az állategészségügyről

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól A Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL

ZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/1993. (X.22.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLATOK TARTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL (A 6/2000. (IV.7.) és a 16/2003. (XI.7) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott eb- és macskatartás szabályairól Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete az állattartásról A Lókút önkormányzat az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. Törvény és végrehajtási rendeletei,

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2008. (XI 25. ) rendelete a helyi állattartás szabályairól

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2008. (XI 25. ) rendelete a helyi állattartás szabályairól Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2008. (XI 25. ) rendelete a helyi állattartás szabályairól Magyarpolány község Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület)

Részletesebben

Báránd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2004. (XII. 23.) számú Képviselı-testületi rendelete Az állattartás helyi szabályairól

Báránd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2004. (XII. 23.) számú Képviselı-testületi rendelete Az állattartás helyi szabályairól Báránd Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2004. (XII. 23.) számú Képviselı-testületi rendelete Az állattartás helyi szabályairól Báránd Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Kaposmérı Községi Önkormányzat

Kaposmérı Községi Önkormányzat Kaposmérı Községi Önkormányzat 15/2004.(V.1.) önkormányzati r e n d e l e t e az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011. (II.16.), 8/2012. (VI.1.) rendelettel.) Kaposmérı

Részletesebben

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselıtestülete 18/2004. (XI.30.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZETŐ)

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselıtestülete 18/2004. (XI.30.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZETŐ) Várvölgy Község Önkormányzata Képviselıtestülete 18/2004. (XI.30.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZETŐ) Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007.(IX.14) számú és a 10/2010. (XI.19) számú rendelettel módosított 16/2000. (XI.20.) számú rendelete az állatok tartásáról Csévharaszt Község

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat 13/2003.(XII. 15.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat 13/2003.(XII. 15.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Kisköre Nagyközségi Önkormányzat 13/2003.(XII. 15.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Kisköre Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselıtestület) az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (IV. 25.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (IV. 25.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (IV. 25.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csemı Község Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

10/ 2004. (VII. 15.) (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) I. Fejezet. Általános rendelkezések

10/ 2004. (VII. 15.) (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) I. Fejezet. Általános rendelkezések BALATONEDERICS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004. (VII. 15.) RENDELETE 1 A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Balatonederics Települési

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Domony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004 (VIlI. 26.) Rendelete A helyi állattartás szabályairól

Domony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004 (VIlI. 26.) Rendelete A helyi állattartás szabályairól Domony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004 (VIlI. 26.) Rendelete A helyi állattartás szabályairól Domony Község Önkormányzat az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,

Részletesebben

A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól

A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 10/ 2004. (VIII. 15.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 10/ 2004. (VIII. 15.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL TÁPIÓBICSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 10/ 2004. (VIII. 15.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Tápióbicske Önkormányzat az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az állategészségügyről

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet)

Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet) Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet) Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete az Alaptörvény

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ 2004. (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Pusztaszemes Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(VI.07.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(VI.07.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(VI.07.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT./2012. ( ) Önkormányzati rendelete A helyi állattartás szabályairól Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben*

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd Önkormányzat az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az állategészségügyről

Részletesebben

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete. az állattartásról

Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete. az állattartásról Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003.(XII.12.) ÖR. számú rendelete az állattartásról Újrónafő Község Önkormányzata az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzat 7/2004. (VIII.02.) sz. Rendelete A helyi állattartás szabályairól. Általános rendelkezések

Felsőpakony Község Önkormányzat 7/2004. (VIII.02.) sz. Rendelete A helyi állattartás szabályairól. Általános rendelkezések Felsőpakony Község Önkormányzat 7/2004. (VIII.02.) sz. Rendelete A helyi állattartás szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzat az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az

Részletesebben

Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2007. (XI. 27.) rendelete az állattartásról

Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2007. (XI. 27.) rendelete az állattartásról Galgahévíz Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2007. (XI. 27.) rendelete az állattartásról Galgahévíz Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1.) bekezdésében,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. november 19-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000.

Részletesebben

BÁTASZÉK város Önkormányzata Képviselı-testületének

BÁTASZÉK város Önkormányzata Képviselı-testületének BÁTASZÉK város Önkormányzata Képviselı-testületének 27/2004.(XII.28.) KTR. számú r e n d e l e t e az állatok tartásának szabályairól 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) Bátaszék város Képviselı-testülete

Részletesebben

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Az állattartás szabályozásáról Sármellék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról 1 Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2010.(VI. 30.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 31/2010.(IX.15.) és a.../2012. (IV....) önkormányzati

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9./2004. (VIII. 26.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. I. Fejezet

Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9./2004. (VIII. 26.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. I. Fejezet Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9./2004. (VIII. 26.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Vácduka Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 23/1996. (X.31.) számú R E N D E L E T E AZ EBTARTÁSRÓL. /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 23/1996. (X.31.) számú R E N D E L E T E AZ EBTARTÁSRÓL. /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 23/1996. (X.31.) számú R E N D E L E T E AZ EBTARTÁSRÓL /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Általános és értelmezı rendelkezések

Általános és értelmezı rendelkezések Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az állattartás rendjérıl szóló 32/2009. (IX.18.), 30/2005. (IX.14.) rendelettel módosított 39/2004. (IX.13.) rendeletének egységes

Részletesebben

Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról

Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról A Magyarszék Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzat

Kunsziget Község Önkormányzat Kunsziget Község Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2008.(IX.5) Kt. rendelete az állattartás helyi szabályairól Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselıtestület)

Részletesebben

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete az állatok tartásáról Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2004. /IV.30./ RENDELETE. Az állatok tartásáról.

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2004. /IV.30./ RENDELETE. Az állatok tartásáról. JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2004. /IV.30./ RENDELETE Az állatok tartásáról. Jászszentandrás község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 17/1997. (X. 07.) sz. önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 17/1997. (X. 07.) sz. önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 17/1997. (X. 07.) sz. önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Hatályba lépés napja: 1997. október 7. Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Bélapátfalva Város Önkormányzat 1 /2007. (I.30 ) rendelete az állattartásról Egységes szerkezetben a 9/2012. (V. 15.) bélapátfalvai önkormányzati rendelettel I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Bélapátfalva Város

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1996.(V. 24.) sz. rendelete az ebek tartásáról Szeghalom Város Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1981. évi III. tv., valamint a végrehajtására

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete. az állattartásról. 1. A rendelet hatálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az állattartásról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet)

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati RENDELETE az állattartásról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Törvényi előírás miatt önkormányzati rendelet nem korlátozhatja a haszonállatok tartását, ezért a képviselő-testület hatályos rendeletét felülvizsgálta és új rendeletet

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1.

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

*** VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 19/1994/VI.13./

*** VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 19/1994/VI.13./ *** VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 19/1994/VI.13./ RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL /AZ IDŐKÖZI MÓDOSÍTÁSOKKAL egységes szerkezetben/ 1. Vác város területén a közegészségügyi- állategészségügyi-, építésügyi-, környezet-és

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2007. (II. 15.) SKt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól

Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2007. (II. 15.) SKt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2007. (II. 15.) SKt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól Somoskıújfalu Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Az állattartásról. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 14/1995. (V. 29.) számú rendelete. A rendelet kihirdetve:

Az állattartásról. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 14/1995. (V. 29.) számú rendelete. A rendelet kihirdetve: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/1995. (V. 29.) számú rendelete Az állattartásról A rendelet kihirdetve: Várpalota, 1995. május 29. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII.21.) R e n d e l e t e. A helyi állattartás szabályairól

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII.21.) R e n d e l e t e. A helyi állattartás szabályairól 1 NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII.21.) R e n d e l e t e A helyi állattartás szabályairól 2 Nyírmada Város Önkormányzata az 1949. évi XX. tv. az Alkotmány 44/A..- ának

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben