EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról"

Átírás

1 EGYSÉGES SZERKEZET 108. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2012. (VII. 23.) ÖR, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 25/2011. (IV. 29.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 29/2009. (XI. 25.), 34/2007. (IX. 20.) ÖR, 38/2006. (IX. 27.) ÖR rendelettel módosított 28/2006. (VIII. 1.) ÖR számú rendelete a helyi állattartásáról Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. -ának (2) bekezdésében, a jogalkotásról szóló évi XI. törvény 10. -ának b) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állattartás rendjérıl az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elısegítik az állattartók, valamint az állattartással érintett lakosok érdekeinek érvényesülését, s egyúttal biztosítják, hogy az állattartás mások nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse. A rendelet hatálya 2. (1) E rendeletet Budakeszi Város Önkormányzatának közigazgatási területén kell alkalmazni. (2) A rendelet hatálya kiterjed: a) minden olyan természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, aki, illetıleg amely az állat tulajdonosa, továbbá, aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli; b) minden, Budakeszi város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartott állatra, tekintet nélkül annak fajtájára; c) minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás folyik; d) a kóbor állatokra. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a cirkuszra, a mutatványos tevékenységre, az állatkiállításra, állatvásárra, állatpiacra, állatversenyre, a vágóhídra, az engedéllyel mőködı állatfelvásárló telepre, a lósport telepre, a nagy létszámú állattenyésztı és állattartó telepre, az állatkórházra, a gyepmesteri telepre, a vadaskertre, a kedvtelésbıl tartott állatokat forgalmazó kereskedésre, valamint a méhésztelepre és a mezıgazdasági haszonállatok tartására. 8 (4) Hatályát vesztette /2012. (VII. 23.) Hatálybalépés: július 24.

2 2 Értelmezı rendelkezések 3. A rendelet alkalmazása szempontjából: (1) Hatályát vesztette. 5,8 (2) Lakásban tartható állat: eb, macska, kedvtelésbıl tartott díszmadarak, díszhal, kistestő rágcsálók (pl.: aranyhörcsög, tengerimalac). (3) İrzı-védı eb: az az eb, amelyet az egyéni vállalkozó, vagy a társas vállalkozásban folytatott ırzı-védı szolgálat során alkalmaznak, vagy amelynek ilyen funkcióját az alkalmazó intézmény vezetıje igazolta. (4) Segítı kutya kiképzése és alkalmazása szerint: 5 a) vakvezetı kutya: látássérült személy vezetésére kiképzett kutya, 5 b) mozgáskorlátozott személyt segítı kutya: a mozgáskorlátozott személyt mindennapi tevékenységeinek ellátásában segítı feladatokra kiképzett kutya, 5 c) hangot jelzı kutya: a hallássérült személy számára veszélyt vagy egyéb fontos ingformációt jelentı hangok jelzésére kiképzett kutya, 5 d) rohamjelzı kutya: az epilepsziával élı személy vagy más krónikus, rohamszerő állapotokról veszélyeztetett személy számára a roham során segítséget nyújtó feladatokra kiképzett kutya, 5 e) személyi segítı kutya: a fogyatékos személyt önálló életvitelében segítı feladatokra kiképzett kutya, 5 f) terápiás kutya: a gyógypedagógiai, pszichológiai, konduktív pedagógiai habilitiációs, illetve rehabilitációs folyamatban alkalmazott kutya. 5 A segítı kutyát a 27/2009. (XII. 3.) SZMM. Rendelet 3. (1) bekezdésében foglaltak szerint megkülönböztetı jelzéssel kell ellátni. 5 (5) Hatályát vesztette. 5. (6) Veszélyes és veszélyesnek minısített eb: az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. Törvény 24/A -ában, illetve egyéb jogszabályban megjelölt eb. 5 (7) Ebsétáltatás: közterületen minden ebfajta pórázon és a 20 cm marmagasságot meghaladó eb szájkosárral történı vezetése. (8) Vadállat: minden olyan állat, amely a szabad természetben él és szaporodik. (9) Veszélyes állat: a veszélyes állatok tartásáról és a tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKöM-BM együttes rendelet 1. számú mellékletében 5,8 felsorolt fajok egyedei, valamint a veszélyes állattá nyilvánított állat. (10) Kóbor állat: a házi vagy háziasított állatok gazdátlan egyedei. (11) Állattartó: az állat tulajdonosa, vagy aki az állatot saját érdekében gondozza, tartja (az állat bérlıje, haszonkölcsönben tartója), továbbá állattartó az is, aki az állatot a tulajdonos huzamos távolléte alatt szívességbıl gondozza. (12) Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelıen bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. 8 41/2012. (VII. 23.) Hatálybalépés: július 24.

3 3 (13) Közös használatra szolgáló helyiségek általában: a mosókonyha, a szárító helyiség, a közös fürdıszoba, a közös mosdó, a közös WC, a gyermekkocsi- és kerékpártároló helyiség, a közös pince - és padlástérség (a pince- és padlásrekeszek kivételével) az épületben lévı lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerő használatához szükséges mértékben. (14) Közös használatra szolgáló területek: az osztatlan közös tulajdonban lévı területek; egyéb esetekben a társasház alapító okirata szerint az erre kijelölt rész. (15) Közösségi helyiség: a lakóközösség által használt, közösségi célt szolgáló helyiség (pl. hobbiszoba, barkácsmőhely); (16) Védıtávolság: az állatok elhelyezésére szolgáló ól, ketrec, trágya- és trágyalétárolók és a lakóépület, lakás céljára szolgáló helyiségének külsı falsíkjától, utcától, ásott kúttól való távolsága. A védıtávolság tehát nem a telekhatártól számított távolság. 5 (17) Hatályát vesztette. 5,8 (18) Állattartó telep: a külön jogszabály szerint a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékő állattartásra szolgáló létesítmény. 5 II. FEJEZET AZ ÁLLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az állattartó kötelességei és felelıssége 4. (1) Az állattartó köteles: a) az állatvédelmi, az állattartási, a környezet- és természetvédelmi, az építésügyi, a közbiztonsági, a közegészségügyi, valamint az állategészségügyi elıírásokat betartani; b) az állatot úgy tartani, hogy az ne zavarja a környezet nyugalmát (zaj, bőz, stb.); c) biztosítani az állat számára az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelı életfeltételeket, továbbá gondoskodni az állat megfelelı biztonságos elhelyezésérıl, szökésének megakadályozásáról; d) gondoskodni az állat egészségének megóvása érdekében az állategészségügyi rendelkezések betartásáról, az állat megbetegedése esetén állatorvos igénybevételérıl; e) az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani; f) gondoskodni az állat - igényeinek megfelelı (legalább napi egyszeri) - ellenırzésérıl; g) gondoskodni állatának megfelelı tartásáról, takarmányozásáról és gondozásáról; h) biztosítani az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát (szükség szerint kell takarítani, fertıtleníteni és a káros rovarok, rágcsálók irtásáról rendszeresen gondoskodni). (2) Az állatnak nem szabad indokolatlan fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni. (3) Az élelmiszert elıállító és a vendéglátó-ipari egységekben, továbbá az egészségügyi és oktatási intézményekben állat nem tartózkodhat, ez alól kivételt képez a segítı kutya /2012. (VII. 23.) Hatálybalépés: július 24.

4 4 (4) Lakásban eb, macska, díszmadarak, díszhalak, kisemlısök és rágcsálók, hüllık, kétéltőek, gerinctelenek tarthatók az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályban foglaltak szerint. (5) A lakóépület közös használatra szolgáló helyiségeiben és területein állatot tartani az azt használók hozzájárulásával lehet. 2 (6) Nem szabad állatot úgy tartani vagy etetni, hogy az mások lakásának loggiáját, erkélyét, teraszát, ablakpárkányát vagy az épület közös használatra szolgáló területeit szennyezze. (7) Az ingatlanon elszaporodó macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, hozzátartozója köteles gondoskodni az állatvédı szervezet(ek) bevonásával. (8) A gazdasági célból tartott prémes állat kizárólag ketrecben tartható. (9) Az állat által okozott károkért az állattartó felelıs. Az állat által okozott kárt az állattartónak kell megtéríteni. Az állat tartása 5. (1) Nagyszénászúgon és Makkosmárián kívüli egyéb külterületeken állatot a méhek kivételével csak engedéllyel és körülkerített területen szabad tartani. (2) A város közigazgatási területén az állatok az 1. számú mellékletben 5,8 meghatározott darabszám és védıtávolságok, továbbá az állategészségügyi, közegészségügyi, az országos és helyi építésügyi valamint a környezetvédelmi jogszabályok betartásával a lakosság nyugalmának zavarása nélkül (zaj, bőz, stb.) tarthatók. (3) Veszélyesnek minısített eb a 35/1997. (II.26.) Korm. rendeletben, míg veszélyes állat a 8/1999. (VIII. 13.) KÖM-FVM-NKÖM-BM rendeletben elıírt feltételek teljesítése esetén tartható a város közigazgatási területén. 5 (4) Hatályát vesztette. 5,8 (5) Hatályát vesztette. 5,8 (6) Hatályát vesztette. 5,8 (7) Hatályát vesztette. 5,8 (8) Hatályát vesztette. 5,8 (9) Hatályát vesztette. 5,8 (10) Hatályát vesztette. 5,8 (11) Fogságban tartott madár más jogszabályok betartása mellett, illetve a szomszédok zavarása nélkül tartható. 5 Hatályát vesztette. 2 Az állattartás tilalma /2007. (IX. 20.) Hatálybalépés: szeptember /2012. (VII. 23.) Hatálybalépés: július 24.

5 5 III. FEJEZET EBEK TARTÁSA Az ebtartás általános szabályai 7. (1) Eb csak jelzéssel ellátva vihetı közterületre. A jelzés a nyakörvön elhelyezett fém vagy mőanyag biléta, mely segítségével az eb azonosítható. (2) Az ebeket tulajdonosaik úgy kötelesek tartani, hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. (3) Az ingatlan a közterület felé határoló kerítéseit olyan állapotban tartani, hogy a kutyák kiszabadulását és kiharapását biztos módon megakadályozza. Az eb tulajdonosának kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne hagyhassa el, valamint a szomszédos ingatlanon tartózkodókat ne veszélyeztesse. (4) A telek, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelı képpel ellátott figyelmeztetı táblát szembetőnı módon kell elhelyezni. (5) Hatályát vesztette (1) Közterületen minden ebfajtát pórázon és a 40 cm marmagasságot meghaladó ebet csak szájkosárral lehet sétáltatni. Kivétel a segítı kutya. 5 (2) Ebharapás esetén az állattartó köteles az állat oltási könyvét megırizni és azt az immunizálás megtörténtét ellenırzı állat-egészségügyi hatóság felszólítására, továbbá a sérült orvosi ellátását felügyelı orvosnál bemutatni. Az állatorvos a jogszabályok szerint elrendelheti az eb kötelezı megfigyelését. Az ebek oltási könyvének használatáról a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szabályait kell alkalmazni. 5 (3) Az eb tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet és a lakóház közös használatú területét, helyiségeit ne szennyezze (gyalogjárda, park, lépcsıház, stb.). Az e területeken keletkezett szennyezıdést köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek érdekében a közterületen történı tartózkodás során az eb felügyeletével megbízott személy köteles magánál tartani és használni az e célra alkalmas eszközöket (zacskó, lapát) és azt az ellenırzés során bemutatni. (4) 14 éven aluli gyermek olyan ebet, amelyet annak fajtája, mérete, súlya, vagy támadó természete miatt biztonságosan nem tud felügyelni, közterületen nem felügyelhet (1) Tilos az ebet közintézménybe beengedni, illetve bevinni, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével. (2) A segítı kutya kivételével tilos ebet beengedni, illetve bevinni: 5 a.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, valamint kegyeleti helyre, (pl. temetı); 5 b.) középületbe; /2007. (IX. 20.) Hatálybalépés: szeptember 20.

6 6 c.) játszótérre. 5 (3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában leírt létesítményekbe, illetve azok területére, amennyiben az ingatlan védelme szükségessé teszi, az ırzı-védı kutyák bevihetık. (4) Élelmiszer szállítására szolgáló jármővön ebet szállítani tilos. Ebek nyilvántartásba vétele 10. (1) Az eb tulajdonosa nyilvántartásba vétel végett köteles az állat állategészségügyi felügyeletét ellátó magán állatorvosnak 5 munkanapon belül bejelenteni, ha az állata: 5 a.) a három hónapos kort elérte, 5 b.) elhullott vagy elkóborolt, vagy 5 c.) új tulajdonoshoz került. 5 (2) Az Önkormányzat legkésıbb július 30-ig gondoskodik a város közigazgatási területén kutyafuttató-helyek kijelölésérıl. 5 (3) A Polgármesteri Hivatal a civil szervezetekkel közösen kidolgozza az ebek ürülékének győjtésére szolgáló hulladéktárolók elhelyezésének mikéntjét. 5 Ebek kötelezı védıoltása 11. (1) Az állattartó saját költségén köteles az állat Állategészségügyi Felügyeletét Ellátó magán állatorvossal kötelezı veszettség elleni oltással beoltatni az alábbiak szerint: 5 a.) a 3 hónapos kort elérteket 30 napon belül 5 b.) az elsı oltást követıen 6 hónapon belül 5 c.) ezt követıen évenként. 5 (2) Hatályát vesztette. 5 (3) Hatályát vesztette. 5 (4) Egyebekben az ebek kötelezı védıoltására külön jogszabályok az irányadóak Az ebtartás szabályai többlakásos lakóépületben 12. (1) Lakótelepen, többlakásos társasházban és zárt beépítettségő sorházban lakásonként egy eb tartható, valamint szaporulata legfeljebb három hónapos korig. (2) Vakvezetı és jelzı ebek kivételével társbérlet, albérlet, bérlıtársi jogviszony esetén az ebtartáshoz szükséges a társbérlı, albérletbe adó, bérlıtárs elızetes írásbeli hozzájárulása. (3) Egynél több lakásos épület erkélyén, folyosóján, balkonján ebet tartani a szomszédok hozzájárulásával lehet. 2 (4) Közös használatú udvaron ebet csak úgy lehet tartani, ha az a szomszédokat indokolatlanul nem zavarja. (5) Közös használatú udvaron családonként legfeljebb egy eb tartható, valamint szaporulata legfeljebb három hónapos korig. 2 34/2007. (IX. 20.) Hatálybalépés: szeptember 20.

7 7 (6) Közös használatú udvaron az eb ürülékét a tulajdonos köteles a szennyezést követıen azonnal vagy a társtulajdonos felszólítására eltávolítani és azt úgy elhelyezni, hogy szagával a társtulajdonost ne zavarja. 5 (7) Amennyiben az eb szabadon tartása a társtulajdonost zavarja, a tulajdonos köteles az ebet az arra kijelölt helyen bekerítve vagy pórázra kötve tartani, ennek hiányában lakóépületen belül elhelyezni. 5 Az ebtartás szabályai családi házban és az ahhoz tartozó ingatlanon 13. (1) Szabadon álló családi házban és az ahhoz tartozó ingatlanon legfeljebb két eb, valamint szaporulata legfeljebb három hónapos korig tartható. (2) A 2000 m 2 - nél nagyobb területő ingatlanokon, egyedi elbírálás alapján több eb tartása is engedélyezhetı, melyhez az ebtartásra szolgáló ingatlannal telekhatáros ingatlanok tulajdonosainak, haszonélvezet esetében a haszonélvezı(k) hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 5 IV. FEJEZET MACSKATARTÁS 14. (1) A város közigazgatási területén kertes családi házban háztartásonként két macska, a szaporulata pedig három hónapos korig tartható. (2) Egynél több lakásos társasházban, vagy több lakást tartalmazó ingatlanon és ezek udvarain lakásonként két macska, a szaporulata pedig három hónapos korig tartható. (3) A köz- és lakóépületben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, kezelıje köteles gondoskodni. (4) A macskatartásra egyebekben az ebtartásról szóló rendelkezések értelemszerően irányadóak. V. FEJEZET KÓBOR ÁLLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 15. (1) A közterületen kóborló állatok befogásáról, elszállításáról és ırzésérıl az Önkormányzat a vele szerzıdésben álló gyepmester által köteles gondoskodni jegyzıkönyv és fénykép készítése mellett. (2) A befogott állatokat 14 napig kell tartani és a befogás tényét az állatról készült fényképpel együtt a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján és az Önkormányzat honlapján közhírré kell tenni. Amennyiben a befogott állat tulajdonosa a tartási idı alatt jelentkezik és az állat veszettség elleni oltását igazolja, úgy határozatban megállapított tartás és ápolás költségeinek az Önkormányzat részére történı megtérítése után részére állatát vissza kell adni. A befogott állat tartási és ápolási költségét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 1, 5 (3) Hatályát vesztette /2006. (IX. 27.) Hatálybalépés: szeptember 27.

8 8 (4) A gyepmestertıl ki nem váltott kóbor állattal a gyepmester a következıképpen rendelkezik: 5 a.) elsısorban menhelynek átadhatja; 5 b.) másodsorban értékesítheti; 5 c.) harmadsorban ivartalaníthatja; 5 d.) végsı soron életét megengedett módon kiolthatja. 5 (5) A kóbor állat életének kioltására külön jogszabályok az irányadóak. (6) A gyepmester munkáját a jegyzı megbízásából az Igazgatási és Szervezési Osztály 5 ellenırzi. (7) Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik: 5 a.) A tulajdonos köteles az állatot visszavenni valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni. 5 b.) Ha a tulajdonos az állatot nem veszi vissza vagy az állat egészségét súlyosan veszélyeztetı tartási körülmények miatt az állat a tulajdonos részére nem adható ki a 15.. (4) bekezdés szerint kell eljárni azzal, hogy az addig felmerült költségeket az állat tulajdonosa köteles megtéríteni. 5 c.) Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlıdésétıl függıen legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhetı. 5 VI. FEJEZET AZ ÁLLATBETEGSÉGEK MEGELİZÉSE ÉS LEKÜZDÉSE 16. (1) Az állati hulladékot ártalmatlanná kell tenni. Az állati hulladék ártalmatlanná tételérıl annak tulajdonosa, illetıleg, ha a tulajdonos ismeretlen az önkormányzat köteles gondoskodni. (2) Minden állattartó köteles a tulajdonában lévı, illetve gondjaira bízott állatok fertızı betegségben vagy annak gyanújában történı elhullását, beteg, vagy társaira veszélyt jelentı állatot a többi állattól elkülönítve elhelyezni, az állatorvosnak bejelenteni és annak ezzel kapcsolatos további utasítását betartani. (3) Hatályát vesztette. 8 (4) Az 50 kg feletti állatok tetemét az állattartó köteles saját költségén annak keletkezését követı 24 órán belül összegyőjteni és az elszállításáról gondoskodni a külön jogszabályban meghatározott győjtıhelyek egyikébe. Az elszállításról az Önkormányzattal szerzıdésben álló, a tetem elszállítására jogosult közremőködése kérhetı. 5 (5) Közterületrıl, továbbá a hatósági rendelkezésre leölt állatok tetemének elszállításáról az Önkormányzattal szerzıdésben álló, a tetem elszállítására jogosult gondoskodik. 4,5 VII. FEJEZET NYÍLVÁNTARTÁS ÉS ELLENİRZÉS 17. A törvények alapján szükséges nyilvántartások vezetése, ellenırzése a jegyzı megbízásából az Igazgatási és Szervezési Osztály 5 feladata. 8 41/2012. (VII. 23.) Hatálybalépés: július /2011. (I. 26.) Hatálybalépés: február 1.

9 9 VIII. FEJEZET ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 18. (1) A rendelet 5. (1) bekezdésében és a 13. (2) bekezdésében elıírt engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügynek minısül, melyben elsı fokon átruházott hatáskörben a polgármester jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A polgármester önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen a képviselı-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. 3 (2) Hatályát vesztette. 3 (3) Az ügyfélnek a kérelmet az e célra rendszeresített a rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtania. (4) Hatályát vesztette. 3 IX. FEJEZET SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 2,5,6 19. (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, közösségellenes magatartásnak minısül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki: 7 a) az állattartására vonatkozó szabályokat megszegi (5. ); 7 b) az ebtartás általános szabályait megszegi [7. (3)-(5) bek.; 8. ; 9. (1)- (2), (4) bek.]; 7 c) az ebek nyilvántartására vonatkozó szabályokat megszegi (10. ); 7 d) a többlakásos lakóépületben történı ebtartás szabályait megszegi (12. ); 7 e) a családi házban és az ahhoz tartozó ingatlanon az ebtartás szabályait megszegi (13. ); 7 f) a macskatartás szabályait megszegi (14. ); 7 g) az állattartó létesítmények (állattartás céljára szolgáló építmények) esetében alkalmazható védıtávolságokat megszegi. [3.. (16) bek.] 7 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelı, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékő helyszíni bírságot szabhat ki. 7 (3) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetıjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minısül, melyben elsı fokon átruházott hatáskörben a jegyzı jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni /2009. (XI. 25.) Hatálybalépés: november /2007. (IX. 20.) Hatálybalépés: szeptember /2012. (V. 04.) Hatálybalépés: május /2012. (VI. 12.) Hatálybalépés: június 13.

10 10 X. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20. (1) A rendelet augusztus 1-én lép hatályba. (2) A rendeletben foglaltakat a hatálybalépést követıen beszerzett állatokra kell alkalmazni. A hatálybalépéssel egyidejőleg a Budakeszi Város Önkormányzatnak az állatok tartásáról szóló 66/2003. (XII. 22.) rendelete, az állatok tartásáról szóló 66/2003. (XII. 22) ÖR. számú rendelet módosításáról szóló 15/2005. (IV. 5) és 43/2005. (X. 26.) rendeletei hatályukat vesztik. Budakeszi, július 19. Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia polgármester Dr. Szelenczy Gabriella jegyzı Közzétételi záradék: E rendeletet július 24-tıl augusztus 24-ig közzétettem. Dr. Szelenczy Gabriella jegyzı

11 11 1. Belterületen tartható állatok 1. számú melléklet 5, 8 a) Ha az önálló ingatlan területe kisebb, mint 1800m 2 : Állat fajtája Hobby fogságban tartott madár Kutya, macska Maximális darabszám Védıtávolság 6 db db - - Kivételek b) Ha az önálló ingatlan területe nagyobb, mint 1800m 2 : Állat fajtája Maximális darabszám Védıtávolság Kivételek Hobby fogságban tartott madár 12 db - Kutya, macska 2 db - 2. Külterületen tartható állatok a) Makkosmária külterületi részén és Nagyszénászúgban: Állat fajtája Maximális darabszám Védıtávolság Kivételek Hobby fogságban tartott madár 12 db - Macska 2 db - Kutya 2 db, kivétel egyedi elbírálás alapján, mely esetben a 13. (2) bekezdése szerint kell eljárni az ingatlan méretétıl függetlenül, a megfelelı tartási körülmények és egyéb jogszabályi elıírások betartása mellett 5 25/2011. (IV. 29.) április /2012. (VII. 23.) Hatálybalépés: július 24.

12 12 2. számú melléklet BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2092 Budakeszi, Fı utca ,- Ft illetékbélyeg helye! ÁLLATTARTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM A kérelmezı neve: A kérelmezı címe: Faja: Darabszáma: A TARTÁS INDOKA* A kérelmezett állattartás helyszíne: 2092 Budakeszi,.. A állattartás idıpontjának kezdete: 20.. év.. hónap.. nap A állattartás idıpontjának vége: 20.. év.. hónap.. nap Budakeszi, 20 év.. hónap nap.. (kérelmezı aláírása) *A kérelemhez csatolni kell az állat tartásához szükséges egyéb okiratokat és igazolásokat.

13 13 3. számú melléklet 1 A befogott kóbor állat tartási és ápolási költsége A befogott kóbor állat tartási és ápolási költsége: 276,- Ft./állat/nap A rendeletben szereplı ár az ÁFA-t tartalmazza. 1 38/2006. (IX. 27.) Hatálybalépés: szeptember 27.

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Önkormányzati rendeletek

Önkormányzati rendeletek Önkormányzati rendeletek Megjegyzés 1: elképzelhető, hogy az önkormányzat honlapján nincs elérhető szabályozás (vagy mi, többszöri átnézésre, sem találtuk), ezt jelezzük. Kutyológia tipp: amennyiben a

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. Áldás

1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA. Áldás 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI ÖNKO RMÁNYZAT LAPJA 2013. április XXIII. évfolyam 4.szám Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor (de már előtte is) először kapcsolatba

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Jogszabályok. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről Jogszabályok 1. Séta pórázon vagy anélkül? 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 147. Veszélyeztetés kutyával 193. (1) Aki

Részletesebben

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelmérol és kíméletérol

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelmérol és kíméletérol 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmérol és kíméletérol Az Országgyulés - annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élolények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása

Részletesebben

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák a falumúzeum kialakítását,

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26*

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26* Az Esztergomi Önkormányzat 14/2004. (IV.1.) ör. rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról 6* (Egységes szerkezetben a 43/2004.(X.29.)*, 59/2004.(XII.16.)**,

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/1992. (II.24.) rendelete A helyi adókról 1 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének 1/1992. (02.24.) Ör. számú rendelete A helyi adókról

Részletesebben

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei

Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Az Állatvédelmi Törvény szövege, indoklása és végrehajtási rendeletei Tartalom 1. 1998. évi XXVIII. Tv., AZ ÁLLATOK VÉDELMÉROL ÉS KÍMÉLETÉROL 2. 243/1998 (XII.31.) Kormányrendelet, az állatkísérletek végzésérol

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben

EGYSÉGES SZEREKEZET. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZEREKEZET. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. EGYSÉGES SZEREKEZET 127. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 26/2012. (V. 04.) ÖR, 10/2008. (IV. 9.) ÖR rendeletekkel módosított 3/2008. (II. 13.)

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI 28/2010. (VII. 14.) Ö.r. A város közterületének

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -ának (2) bekezdése 17. és 20. pontjában

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény - 14.

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben