KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt Budapest, Váci út 30. Tel: Letétkezelı: UniCredit Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Forgalmazó: QUAESTOR Értékpapír Nyrt Budapest, Váci út 30. Az Alap módosított Kezelési Szabályzatát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-106/2013. számú, március 22. napján kelt határozatával engedélyezte. Hatályos: március 28. napjától azzal, hogy a befektetési alapkezelıkrıl és kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény 114. (1) bek. b) pontjában foglaltakra figyelemmel a jelen Kezelési Szabályzat 2.2.b. pontja április 27. napján lép hatályba

2 1. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 1.1. A befektetési alap neve, típusa QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap Rövidített elnevezése: QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap (QEHLA) A befektetési alap mőködési formája (zártkörő vagy nyilvános) A befektetési alap nyilvános. A befektetési alap fajtája (nyíltvégő vagy zártvégő) A befektetési alap nyíltvégő. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott A befektetési alap futamideje a Felügyelet által történı nyilvántartásba vételétıl határozatlan ideig tart. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált alap. A befektetési alap elsıdleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap) A befektetési alap elsıdleges eszközkategória típusa: ingatlanalap A befektetési alap nyilvántartásba vételének dátuma. Határozott futamidı esetén a futamidı végének feltüntetése Az Elsı Hazai Lakásalap Ingatlan Befektetési Alap Kibocsátási Tájékoztatóját az ÁÉTF a /95 számú, november 13-án kelt határozattal hagyta jóvá. Az Elsı Hazai Lakásalap Ingatlan Befektetési Alapot az ÁÉTF /96. számú határozatával február 2-án vette nyilvántartásba Ft saját tıkével, mint még zártvégő ingatlan alapot. Az Alap futamideje Felügyelet által történı nyilvántartásba vételétıl határozatlan ideig tart Elszámolási és hozamfizetési napok Az Alap nem fizet hozamot A befektetési jegyek forgalomba hozatalának és értékesítésének módja, feltételei Az Alapot az Alapkezelı nyíltvégő ingatlan befektetési alapként hozta létre, visszaváltható befektetési jegyek forgalomba hozatalával. Az Alapkezelı az Alap nyilvántartásba vételét követı banki munkanapon megkezdte a befektetési jegyek folyamatos nyilvános forgalmazását. Az Alapkezelı a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának lebonyolításával a Forgalmazót bízza meg. A Forgalmazó fenti tevékenység ellátására harmadik személyt vehet igénybe, azonban ilyenkor is úgy felel, mintha saját maga járna el. Az igénybe vett ügynökök listáját a Kezelési szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A folyamatos forgalmazás során az Alap befektetési jegyeit az Alapkezelı kizárólag az alábbi meghatározott forgalmazási helyeken forgalmazza. A Forgalmazó minden banki munkanapon köteles a befektetési jegyekre vételi, illetve visszaváltási megbízást felvenni. Forgalmazási helyek: A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. fiókhálózata, valamint ügynökként a QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó ZRt. fiókhálózata. A fiókok listáját jelen Kezelési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. Forgalmazási órák: munkanapokon óráig, pénztári órák: óráig 2

3 Befektetési jegyek vétele A befektetési jegyek folyamatos forgalmazási idıszakában a befektetık a befektetési jegyeket a Forgalmazóval a megkötött számlaszerzıdés és a befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízási szerzıdés megkötésével, azok Forgalmazóhoz történı eljuttatásával, a vételár és az eladási jutalék megfizetésével vásárolhatják meg. A befektetési jegyek vételére vonatkozó megbízási (bizományosi) szerzıdéseket a befektetık a Forgalmazási helyhez személyesen vagy meghatalmazottjuk útján juttathatják el. A vételi megbízási szerzıdésen megjelölt vételár, továbbá a Forgalmazó által felszámított eladási jutalék megfizetése készpénzzel a forgalmazási helyen a Forgalmazó pénztárába történı befizetéssel, illetve a Forgalmazó KELER Zrt.-nél vezetett elszámolási számlájára történı átutalással teljesíthetı. A Forgalmazó a befektetı vételi megbízását a vételárnak és az eladási jutalék összegének a Forgalmazó fent megjelölt számláján ténylegesen megtörtént jóváírásának értéknapján, illetve a Forgalmazó a pénztárában történt befizetés napján (T nap) érvényes, T+2 nap közzétett forgalmazási árfolyam alapján, a T+2 napon teljesíti. Azon megbízások, ahol a vételi megbízási szerzıdés megérkezett a forgalmazási helyhez, de az eladási jutalékkal növelt vételár nem érkezett meg a fent megjelölt számlára, a vételi megbízást megérkezését követı 30. naptári nap elteltével, hatályát veszti. Azon megbízások esetében - ahol a megbízási szerzıdésen megjelölt eladási jutalékkal növelt vételár kevesebb, mint a befektetı által átutalt és a Forgalmazó fent említett számláján ténylegesen jóváírt összeg - a Forgalmazó, a ténylegesen jóváírt összeg erejéig teljesíti a megbízást. Tekintettel arra, hogy a befektetési jegyek dematerializáltak a befektetési jegyek megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történı terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A befektetési jegy tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek számláján a befektetési jegyet nyilvántartják A befektetési jegyek visszaváltásának módja, feltételei, valamint azok a körülmények, amelyek miatt a visszaváltás felfüggeszthetı. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során a befektetık a tulajdonukban álló és a Forgalmazónál értékpapírszámlán lévı befektetési jegyeket a befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó, szabályszerően kitöltött megbízási szerzıdés aláírásával és annak a Forgalmazóhoz történı eljuttatásával válthatják vissza. Az Alapkezelı a visszaváltást, összeghatártól függetlenül, a hatályos jogszabályban meghatározott a befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízás felvétele és a megbízás elszámolásának értéknapja közötti - idıszakon belül az utolsó forgalmazási napon teljesíti (T nap). Az Alapkezelı a Felügyelet engedélye nélkül jogosult a visszaváltást az elızıekben meghatározott idıszak utolsó forgalmazási napja és a megbízás felvételét követı 31. naptári nap között is teljesíteni, de köteles közzétenni és a befektetési jegyek forgalmazójánál hozzáférhetıvé tenni az elszámolás értéknapja megváltoztatásáról szóló döntését, legkésıbb öt nappal a hatálybalépés elıtt. A visszaváltási megbízás 31 naptári napnál korábbi teljesítéséhez a Felügyelet engedélye szükséges. Az Alapkezelı a visszaváltási megbízást T napon érvényes, a T+2 nap közzétett árfolyamon és a T+2 napon teljesíti. Az Ft-ot meghaladó kifizetés esetén az Forgalmazó jogosult a visszaváltást kizárólag átutalással teljesíteni. A befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó megbízási szerzıdéseket a befektetık egyrészt az általuk a vételnél használt forgalmazási helyen, illetve a Forgalmazónál személyesen, vagy meghatalmazottjuk által adhatják át. Amennyiben a befektetı tulajdonában álló és a Forgalmazónál értékpapírszámlán lévı befektetési jegyek mennyisége kevesebb, - mint a befektetı által a visszaváltási megbízáson megjelölt befektetési jegy mennyiség, - vagy a visszaváltási szerzıdésen megjelölt visszaváltási érték és a napi forgalmazási árfolyam, továbbá a visszaváltási jutalék alapján kiszámított befektetési jegy mennyiség, úgy a Forgalmazó a befektetı visszaváltását a teljesíthetı maximális mértékig, a befektetı tulajdonában álló teljes befektetési jegy mennyiség visszaváltásával teljesíti. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása legfeljebb 3 munkanapra szüneteltethetı, amennyiben a befektetési jegyek értékesítése, illetve visszaváltása a befektetési alapkezelı, a letétkezelı, illetve a forgalmazó mőködési körében felmerülı okokból nem végezhetı. A szünetelésrıl rendkívüli közzététel útján kell tájékoztatni a befektetıket és haladéktalanul a Felügyeletet. A befektetési alapkezelı a folyamatos forgalmazást - a vételt és a visszaváltást egyaránt - kizárólag a befektetık érdekében, akkor függesztheti fel, ha 3

4 a) a befektetési alap adott sorozata szerinti nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen, ha a befektetési alap saját tıkéje több mint 10 %-ára vonatkozóan az adott eszközök forgalmát felfüggesztik, vagy egyéb ok miatt nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyaminformáció; b) a befektetési alapkezelı, a letétkezelı vagy a forgalmazó befektetési jegyek visszaváltásának szünetelése esetét kivéve - nem képes a tevékenységét ellátni; c) a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált. A befektetési alapkezelı a befektetési jegyek visszaváltását a befektetık érdekében kizárólag akkor függesztheti fel, ha a leadott visszaváltási megbízások alapján a befektetési jegyeknek olyan mennyiségét kívánják visszaváltani, amely miatt a befektetési alap likviditása - figyelembe véve a befektetési alap eszközeinek értékesítésére rendelkezésre álló idıt - veszélybe kerül. A befektetési alapkezelı a felfüggesztésrıl rendkívüli közzététel útján haladéktalanul tájékoztatja a befektetıket, a Felügyeletet. A Felügyelet a befektetık érdekében felfüggesztheti a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, amennyiben: a) a befektetési alapkezelı nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, vagy b) a befektetési alap mőködésének törvényben elıírt feltételei nem biztosítottak. A Felügyelet a befektetési alapkezelı intézkedésének hiányában felfüggesztheti a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását amennyiben a) a befektetési alap adott sorozata szerinti nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen, ha a befektetési alap saját tıkéje több mint 10 %-ára vonatkozóan az adott eszközök forgalmát felfüggesztik, vagy egyéb ok miatt nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyaminformáció; b) a befektetési alapkezelı, a letétkezelı vagy a forgalmazó befektetési jegyek visszaváltásának szünetelése esetét kivéve - nem képes a tevékenységét ellátni; c) a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált. A Felügyelet a befektetési alapkezelı intézkedésének hiányában felfüggesztheti a befektetési jegyek visszaváltását, ha a leadott visszaváltási megbízások alapján a befektetési jegyeknek olyan mennyiségét kívánják visszaváltani, amely miatt a befektetési alap likviditása - figyelembe véve a befektetési alap eszközeinek értékesítésére rendelkezésre álló idıt - veszélybe kerül. A felfüggesztés idıtartama ingatlanalap esetében legfeljebb 1 év, minden egyéb befektetési alap esetében legfeljebb 30 nap, azzal, hogy az eszközeit legalább 20 %-ban más befektetési alapba fektetı befektetési alap esetében a felfüggesztés idıtartama a mögöttes befektetési alap felfüggesztési szabályaihoz igazodik. A Felügyelet indokolt esetben a befektetési alapkezelı kérelmére a felfüggesztést további 1 évvel meghosszabbíthatja. A befektetési jegyek forgalmazását a forgalmazást kiváltó ok megszőnését követıen, vagy amennyiben azt a Felügyelet határozatban elrendeli, haladéktalanul folytatni kell. A befektetési alap nettó eszközértékét a felfüggesztés ideje alatt is meg kell állapítani és közzé kell tenni A hozam megállapításának és kifizetésének szabályai, tıke és hozamígéret esetén ennek pontos feltételei A befektetési alap tıkenövekménye az adott napon számított nettó eszközérték és az alapra kibocsátott forgalomban lévı befektetési jegyek névértékének különbözete, amennyiben pozitív. Az Alap nem fizet hozamot, a mőködés során képzıdı tıkenövekményt mely kamatból és árfolyamnyereségbıl tevıdhet össze folyamatosan újra befekteti. Az egyszeri hozam, illetve tıkekifizetés helyett az Alapkezelı folyamatos napi értéken történı visszavásárlási kötelezettséget vállal, amivel garantálja, hogy a befektetık jegyeik részleges vagy teljes visszaváltásával nyereségükhöz tetszıleges idıpontban hozzájussanak és azt, mint árfolyamnyereséget realizálhassák A befektetési jegyek eladási vagy forgalomba hozatali, illetve visszaváltási árának meghatározása, különös tekintettel az alábbiakra: A forgalmazási ár a T-napra vonatkozóan az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke, amelyet a Letétkezelı a T+1 napon állapít meg és a Letétkezelı T+2 napon tesz közzé. 4

5 A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága, A Letétkezelı naponta, de az elızı napra vonatkozóan állapítja meg az Alap nettó eszközértékét és arról az Alapkezelıt értesíti. A Letétkezelı köteles a befektetési jegyek nettó eszközértékét naponta, a T napra vonatkozóan legkésıbb T+2 napon közzétenni. A közzététel helye: A fenti árak közzétételének módja, helye és gyakorisága. Az Alapkezelı a nettó eszközérték folyamatos alakulásáról részletes tájékoztatást közöl az Alapkezelı honlapján, valamint az Alap féléves és éves jelentésében A befektetési jegyek eladásával vagy forgalomba hozatalával, illetve visszaváltásával kapcsolatban felszámított költségek, Forgalmazási jutalék A Forgalmazó a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása során a befektetık felé eladási jutalékot számít fel, melynek mértéke 0,15%. A Forgalmazó által a befektetık felé felszámított eladási jutalék megfizetése a befektetési jegyek vételének teljesítésével egyidejőleg esedékes. Ha az ügyfél 12 hónapon belül váltja vissza befektetési jegyét a visszaváltási jutalék maximális mértéke 2%, 12 hónapon túl 0%. A Forgalmazási jutalék mértékétıl a Forgalmazó saját hatáskörében az ügyfél részére kedvezıbb irányba bármikor eltérhet. A visszaváltási jutalék a Forgalmazót illeti, alapja a visszaváltott befektetési jegyek árfolyamértéke A dematerializált befektetési jegyek a folyamatos forgalmazás során a Forgalmazónál vezetett értékpapírszámlán kerülnek nyilvántartásra. A befektetési jegyek magánszemély esetén a Forgalmazó által vezetett tıkeszámlán elhelyezhetıek a befektetı rendelkezése és a hatályos jogszabályok alapján. A folyamatos forgalmazás során vásárolt és tıkeszámlára, vagy értékpapír számlára helyezett befektetési jegyekrıl igazolást állít ki a teljesítéskor. A Forgalmazó az értékpapír- és tıkeszámla megnyitásáért, vezetéséért a kondíciós listájában szereplı mindenkori hatályos díjakat felszámíthatja. A Forgalmazó a meghatározott díjazásban az Ügyfél irányában kedvezıbb módon eltérhet. 2. A BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSÉNEK ALAPVETİ SZABÁLYAI 2.1. A befektetési alap befektetési céljainak leírása, feltüntetve a pénzügyi célokat is (pl.: tıkenövekedés vagy jövedelem), befektetési politikáját (pl.: földrajzi vagy iparági specializáció), a befektetési politika minden esetleges korlátozása, valamint bármely olyan technika, eszköz vagy hitelfelvételi jogosítvány, amely a befektetési alap kezeléséhez felhasználható. Az Alap tıkéjét (az egy jegyre jutó nettó eszközérték és a forgalomban lévı befektetési jegyek darabszámának szorzata) telkek vásárlására, kész vagy építés alatt álló ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja. A megvásárolt telkek egy részén saját beruházást valósíthat meg, vagy megbízhat harmadik felet kivitelezés végzésével. Az ingatlanokat értékesíti, lízingbe adja, bérbe adja, vagy azok hasznosítására harmadik felet bízhat meg. Az Alap kizárólag Magyarország területén fekvı ingatlanokba fektet be. Az Alap befektetési politikájának fı alapelve, hogy a Befektetési jegy tulajdonosok alapvetıen hosszú, éven túli futamidıre rendelkezésre álló megtakarításainak ingatlanokba történı befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása mellett, hosszú távon az adott kockázati szinten elérhetı legmagasabb hozamot érje el. Az Alapkezelı az egyes befektetésekben rejlı egyedi kockázatok kiszőrése érdekében diverzifikációt hajt végre: a) Az Alap befektetési politikájának alapvetı célja az Alap nettó eszközértékének folyamatos és biztonságos növelése értékmegırzı ingatlanvagyon kialakításával (adásvétel, csere), egyes ingatlanokon végzett értéknövelı beruházásokkal, illetve az ingatlanok hasznosításával 5

6 (bérbeadás, lízingfajták) és ingatlanok építésével, vagy újépítéső ingatlanok továbbértékesítése során realizált hozambiztosításával. b) Az Alap a saját tıkéjét telkekbe, építés alatt álló ingatlanokba és kész ingatlanokba fekteti be. c) Az ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével, hasznosításával és értékesítésével az Alapkezelı harmadik személyeket és szervezeteket bízhat meg. d) Az Alap az ingatlanra vonatkozóan a hatályos jogszabályok szerinti ügyleteket köt. Az Alapkezelı az ingatlanbefektetési alap nettó eszközértékének számításakor figyelembe vehetı ingatlanok, ingatlan beruházások összértékének 50%-áig ingatlanfinanszírozás, ingatlan-beruházás finanszírozása és likvid eszköz biztosítása céljából kölcsönt vehet fel az Alap nevében, ha ez a Kezelési Szabályzatban foglalt általános feltételeknek megfelel. Az ilyen kölcsön fedezeteként az alap a) a megterhelt ingatlanra kötött vagyonbiztosításon, b) az adott ingatlanból befolyó bevételek hitelezı bank számára történı engedményezésén, c) óvadékon, vagy d) jelzálogjogon túlmenıen egyéb biztosítékot nem nyújthat. Az Alap Letétkezelıje jelzáloggal fedezett kölcsön esetén hitelezıként nem szerepelhet Az Alap portfoliójának lehetséges elemeivel együtt értendıen az Alapkezelı a befektetési politika kialakítása során a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet aiban megfelelıen jár el A befektetési alap részletes befektetési politikája és céljai, ezen belül különösen: a) a befektetési stratégia, A nyilvános nyílt végő ingatlanalap portfóliójában megszerzéskor egyetlen ingatlan értéke sem haladhatja meg az ingatlanalap eszközeinek 20 %-át. Az építés alatt álló ingatlanok összértéke nem haladhatja meg az alap eszközeinek 75 %-át. Az alapban az egy ingatlan illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog értéke az összes eszközhöz viszonyítottan a megszerzést követıen sem haladja meg a 30%-ot, összegszerően pedig a 600 millió forintot. A nyilvános ingatlanalap nem fektethet ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogokba, kivéve azon vagyoni értékő jogokat, amelyek az ingatlanalap tulajdonában lévı ingatlanok rendeltetésszerő használatához, hasznosításához szükségesek. Az ingatlanalap jogosult arra, hogy eszközeinek 20 %-a erejéig olyan kollektív befektetési formába fektessen, amely a) befektetési politikáját tekintve közvetlen vagy közvetett módon valósít meg ingatlanpiaci befektetéseket, vagy b) befektetési politikájuk szerint kizárólag likvid eszközökbe fektet. A nyilvános ingatlanalap a Korm. rend. 345/2011. (XII. 29.) 37. d) és e) pontjában hivatkozott eszközök tekintetében köteles betartani a nyilvános értékpapír alapokra vonatkozó befektetési elıírásokat és korlátokat, és a 37. d) és e) pontjában hivatkozott eszközökön belül csak likvid eszközökbe fektethet, amellett, hogy az ingatlanalap jogosult arra, hogy eszközeinek 20 %-a erejéig olyan kollektív befektetési formába fektessen, amely befektetési politikáját tekintve közvetlen vagy közvetett módon valósít meg ingatlanpiaci befektetéseket. A nyilvános nyílt végő ingatlanalap eszközeinek legalább 15 %-át köteles likvid eszközökben tartani. Likvid eszközök közé számítandó a feltétel nélkül és azonnal lehívható, legalább 30 napos pénzkölcsön (likviditási kölcsön), továbbá az azonnal visszaváltható, kizárólag likvid eszközökbe fektetı kollektív befektetési forma által kibocsátott kollektív befektetési értékpapír is. b) a portfólió lehetséges elemei, azok tervezett arányai, Az Alapkezelı az Alap portfoliójával a mindenkori piaci lehetıségeket a lehetı leghatékonyabban kihasználva gazdálkodik. Az Alap portfoliójának tervezett összetétele a következı: a./ Lakáscélú ingatlanok: max. 80% b./ Nem lakó célú ingatlanok (üzletközpontok, szállodák, telephelyek ) max. 80% c./ Telkek, földterületek: max. 80% 6

7 d./ Likvid eszközök (látra szóló és lekötött bankbetétek; nyilvános árjegyzéssel rendelkezı állampapír; árjegyzéssel rendelkezı, legfeljebb egyéves hátralévı futamidejő, nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítı értékpapír) A magyar ingatlanpiac változásait hosszabb távon elıre megjósolni nem lehet, így a portfolió összetételérıl elıre nyilatkozni felelıtlen, szakmailag kétségbe vonható ígérgetés lenne. A piaci, jogszabályi változások és feltételek változásai esetén a portfolió %-os összetétele - az Alap üzleti eredményességének fokozása és a befektetık érdekében - az alábbiak szerint módosulhat. Amennyiben az egyes ingatlan típusok iránti kereslet, azok ára, illetve a hasznosításukból származó bevétel drasztikusan csökken és nem biztosít megfelelı hozamot, vagy jogszabályi változások korlátozzák azok megszerzését, vagy elıre nem látható módon emelik a vonatkozó illetékek, adók és közterhek mértékét, az Alap nem kíván azok vásárlásával foglalkozni, ill. csökkenti azok %-os arányát a portfolióban. Ha az adott piaci helyzetben, adott típusú ingatlanok vásárlására azért nem kerülne sor, mert így azok aránya meghaladná a fenti arányt, de így az Alap viselkedése ellentmondana a racionális piaci magatartásoknak (potenciális üzleti lehetıséget szalaszt el), ebben az esetben az Alapkezelı az egyes ingatlan típusok portfolión belüli arányát emelheti. c) az egyes értékpapírfajták - beleértve az egy devizában denominált értékpapírok körének - maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya, Forintban denominált likvid eszközök: minimum aránya 15% maximum aránya 30% tervezett aránya 16% d) a származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre, alkalmazásuk célja, feltételei, Nyilvános ingatlanalap származtatott ügyletet kizárólag fedezeti (kockázatcsökkentési) célból köthet. e) ha a tıke-, illetve hozamígéret a befektetési alap befektetési politikájával van alátámasztva, akkor a mögöttes tervezett tranzakciók leírása, Nincs tıke- illetve hozamígéret. f) az ingatlanalap portfóliójában lévı ingatlanok megterhelésének lehetısége és szabályai, A meghatározott kölcsön, továbbá minden egyéb, az alap befektetési politikájának megfelelı ügylet fedezeteként, vagy az alap befektetési politikájának megfelelı ügylet megvalósítása céljából az ingatlanalap a tulajdonában lévı ingatlant megterhelheti, arra jelzálogjogot, vételi jogot alapíthat, ingatlantársaságbeli részesedésére jelzálogot, vételi jogot alapíthat, illetve az ingatlantársaságbeli részesedését megtestesítı értékpapírra óvadékot alapíthat, az adott ingatlanból, ingatlantársaságbeli részesedésbıl befolyó bevételt, az ingatlanra kötött vagyonbiztosítást, az ingatlanra vonatkozó munkát elvégzı vállalkozóval kötött szerzıdésbıl eredı vagy az általa átadott bankgarancián, jóteljesítési, jótállási és/vagy szavatossági biztosítékokon alapuló követelést a kölcsönnyújtóra engedményezheti. Az ingatlanalap portfóliójában lévı, biztosítható ingatlanokra összkockázatú vagyonbiztosítást kell kötni és folyamatosan fenntartani. E kötelezettségének az ingatlanalap az ingatlanok bérlıi által kötött, és az ingatlanalapra vagy az ingatlanalap által megjelölt hitelezıre engedményezett biztosítás formájában is eleget tehet. g) hitelfelvételi szabályok A nyilvános ingatlanalap a nettó eszközértékének számításkor figyelembe vehetı ingatlanok, ingatlan beruházások összértékének 50%-áig a kezelési szabályzatban foglalt feltételekkel ingatlanfinanszírozás, ingatlan-beruházás finanszírozása és likvid eszköz biztosítása céljából kölcsönt vehet fel. Az ingatlantársasági részesedéssel rendelkezı ingatlanalapnak a kölcsön felvételi limit számításakor figyelembe kell venni az ingatlanalap részesedésével mőködı ingatlantársaság által felvett kölcsönt is az ingatlanalap ingatlantársaságban való részesedése arányában, kivéve, ha azt az ingatlanalap nyújtotta az ingatlantársaságnak. 2.3 A befektetési alap tulajdonában lévı pénzügyi eszközök kölcsönzésének, az eszközök terhelhetıségének szabályai. 7

8 Az ingatlanalap kölcsönt nyújthat ingatlanfinanszírozás, ingatlan-beruházás finanszírozása és likvid eszköz biztosítása céljából olyan ingatlantársaságnak, amelyben az ingatlanalap részesedéssel rendelkezik. Az ingatlanalap az ingatlantársaság részére kizárólag az ingatlantársaságbeli részesedése arányában nyújthat kölcsönt. Ezen korlát megállapítása során az ingatlantársaság valamennyi tagja (részvényese) által az ingatlantársaság részére nyújtott kölcsönök tıkeösszegét össze kell számítani és az ingatlanalap az összeszámítás eredményeként kapott összegbıl az ingatlantársaságban fennálló részesedése arányáig nyújthat kölcsönt. Amennyiben az ingatlantársaság által felvett kölcsönök visszafizetésére tekintettel az elıbbi arány az ingatlanalap vonatkozásában sérül, azt 90 napon belül helyre kell állítani. Az ingatlanalap által nyújtott kölcsönt biztosítékokkal kell ellátni. Az ingatlanalap ingatlantársaságbeli részesedésének megszőnésekor az ingatlanalapot azonnali felmondási jog illeti meg a kölcsön tekintetében amennyiben az teljes egészében nem térült meg a részesedés megszőnéséig. 2.4 A befektetési alap által az alapkezelı társaság, a letétkezelı vagy harmadik felek részére fizetendı díjak, valamint a fentiek részére történı költségtérítés módjának, összegének és kiszámításának leírása. Az Alap átalakításával és mőködésével kapcsolatos költségek az Alapot terhelik, melyek a következıkbıl tevıdnek össze: a) Alapkezelési díj, az alapkezelıi tevékenység folyamatos ellátásáért, az Alap mőködtetéséért az Alapkezelı kezelési díjat számít fel. Az alapkezelıi díj éves összege az Alap nettó eszközértékének 2%-a. Az Alap a megállapított kezelési díj idıarányos részét számvitelileg naponta számolja el (elhatárolás), de ténylegesen minden hónap utolsó napját követıen kerül kifizetésre az Alapkezelı részére. b) Minden egyéb, az Alap mőködésével közvetlenül kapcsolatos költségek, így különösen, a marketing költségek. Az egyéb költségek hozzávetıleges éves összege 0,5%-1%, amelyet az Alapkezelı naponta számol el. Az Alapkezelı törekszik, hogy a költségek éves összege a 3 %-ot ne haladja meg. c) Letétkezelési díj, a Letétkezelı kondíciós listája alapján a letétkezelıi tevékenységért fizetett díj, amelynek éves összege az Alap nettó eszközértékének 0,2 %-a. A letétkezelési díj a nettó eszközérték megállapítása során naponta kerül elszámolásra és minden hónap utolsó napjával kerül kifizetésre. d) Az Alap pénzforgalmi számlájának vezetéséért és a baki tranzakcióért járó díj a Letétkezelı mindenkor hatályos kondíciós listája szerint. e) A Könyvvizsgálónak fizetendı díj, melynek összege havonta bruttó Ft. f) Az Alap ügyletei során felmerült értékpapír-forgalmazási díjak és banki költségek. g) A közzétételi és a befektetési jegyek tulajdonosainak tájékoztatásával kapcsolatos költségek. h) A Felügyelet folyamatos felügyeleti tevékenységének díja, amelynek éves összege jelenleg 0,03%. i) Az Alap azonnali fizetıképesség érdekében felvett hitelek kamatai, amelyet a hitelnyújtó pénzintézet mindenkori kondíciós listája határoz meg. j) Egyéb, az Alap mőködésével közvetlenül kapcsolatos költségek, így különösen, tanácsadói díj és szállítók k) Ingatlanok vásárlásával, hasznosításával, értékesítésével összefüggı ügynöki-közvetítıi díjak és megbízási költségek; továbbá az értékesítési sikerdíjak a vételár és/vagy a nyilvántartási értéket meghaladó vételárrész %-ban l) Jogi költségek m) Az értékbecslı szervezet készenléti és megbízási díjai, melynek összege havonta bruttó Ft. n) Az Alap ingatlanjaival kapcsolatos ingatlan-biztosítási költségek o) Az Alap ingatlanjaival kapcsolatos állagmegırzések és felújítások költsége p) Az Alap ingatlanjaival kapcsolatos ırzés-védelem költségei q) Az Alap ingatlanjaival kapcsolatos beruházási költségek r) Az Alap ingatlanjaival kapcsolatos helyi adók, illetékek és hatósági díjak s) Az Alap ingatlanjaihoz kapcsolódó hitelekkel kapcsolatos hitelkamatok és a hitelekkel kapcsolatos költségek t) Minden egyéb, az Alap mőködésével közvetlenül kapcsolatos költségek. Az Alapkezelı semmilyen díjat illetve költséget nem terhelhet a nyilvános befektetési alapra, (ide nem értve a nem az Alapkezelı által terhelt, hanem az Alap szerzıdéses kötelezettségei alapján harmadik felek felé fennálló kötelezettségeinek teljesítését) ha az Alap átlagos saját tıkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az indulásakor érvényes törvényi minimum 50%-át, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos saját tıke ismételten el nem éri az indulásakor érvényes törvényi minimum 50%-át. A mentes idıszakban felmerülı költségek utólagosan sem terhelhetık az Alapra. 8

9 2.5 Az összesített és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték számítási módja, gyakorisága, közzétételének módja, helye, ideje, ideértve a hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolási kötelezettség részletes eljárási szabályai. A Letétkezelı naponta, de az elızı napra vonatkozóan állapítja meg az Alap nettó eszközértékét és arról az Alapkezelıt értesíti. A Letétkezelı köteles a befektetési jegyek nettó eszközértékét naponta, a T napra vonatkozóan legkésıbb T+2 napon közzétenni. A közzététel helye: Az Alapkezelı a nettó eszközérték folyamatos alakulásáról részletes tájékoztatást közöl az Alapkezelı honlapján valamint az Alap féléves és éves jelentésében A Befektetési jegy forgalom figyelembe vétele a nettó eszközérték számítása során Az Ügyfél visszaváltási igényének teljesítési (elszámolási) napján, illetve a vétel teljesítésének napján (T nap) a Forgalmazó a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (a továbbiakban: KELER) számláján a szükséges darabszámot szegregálja, illetve a KELER keletkezteti az Alapkezelı kezdeményezésére. A T+1 napra vonatkozó eszközérték számításakor kerül átvezetésre a T napi befektetési jegy forgalom a T napi árfolyamon. A forgalomból adódó pénzügyi követelést/kötelezettséget a Forgalmazóval történı pénzügyi elszámolásig a napi eszközértékben szerepeltetni kell Eljárás a nettó eszközérték-számításban bekövetkezett hiba esetén Az Alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó eszközértéket a hiba feltárását követı legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba bekövetkezésének idıpontjára visszamenıleges hatállyal javítani kell, amennyiben a hiba mértéke meghaladja a befektetési alap nettó eszközértékének egy ezrelékét. A javítás során a megállapított hiba bekövetkezésének idıpontjában érvényes mértékének megfelelıen kell módosítani a nettó eszközértéket minden olyan napra vonatkozóan, amelyet a feltárt hiba a késıbbiek során érintett. A javított nettó eszközértéket közzé kell tenni. Nem minısül hibának az olyan hibás piaci árfolyam és adatközlés, amely nem a befektetési alapkezelı vagy a letétkezelı érdekkörében merült fel, feltéve, hogy a befektetési alapkezelı és a letétkezelı a tıle elvárható gondossággal járt el a nettó eszközérték megállapítása során. Ha befektetési jegy forgalmazására hibás nettó eszközértéken került sor, a hibás és a helyes nettó eszközérték szerint számított forgalmazási ár közötti különbséget a befektetıvel 30 napon belül el kell számolni, kivéve, ha a) a hibás nettó eszközérték-számítás miatti, egy befektetési jegyre jutó forgalmazási ár különbség mértéke nem éri el a helyes nettó eszközértéken egy befektetési jegyre számított forgalmazási ár egy ezrelékét, illetve - ha a kezelési szabályzat ennél kisebb értéket határoz meg - a kezelési szabályzatban megállapított értéket, b) a hibás és a helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségébıl származó elszámolási kötelezettség összegszerően nem haladja meg befektetınként az egyezer forintot, illetve - ha a kezelési szabályzat ennél kisebb értéket határoz meg - a kezelési szabályzatban megállapított összeget, vagy c) a befektetési alapkezelı a nettó eszközérték-számításában feltárt hiba esetén, annak javítása eredményeképpen a befektetési jegy forgalmazási árában keletkezı különbségbıl adódó elszámolási kötelezettség kapcsán a befektetıt terhelı visszatérítési kötelezettségtıl eltekint azzal, hogy ez esetben a befektetési alapot ért vagyoncsökkenést a befektetési alapkezelı vagy a letétkezelı pótolja a befektetési alap számára. Az Alapkezelı a nettó eszközérték számítás során bekövetkezett hiba esetén részletes tájékoztatást közöl az Alapkezelı honlapján a hiba javítását követıen, valamint az Alap féléves és éves jelentésében. 3. Tájékoztatási szabályok 3.1. Befektetık rendszeres és rendkívüli tájékoztatásának szabályai, annak módja, helye, ideje. Az Alapkezelı a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja az általa kezelt nyilvános befektetési alap vagyoni, jövedelmi helyzetének, mőködésének fıbb adatairól. Az Alapkezelı az általa kezelt nyilvános nyíltvégő befektetési alap esetén a rendszeres tájékoztatási kötelezettségét a) minden egyes lezárt pénzügyi évrıl éves jelentés, 9

10 b) a pénzügyi év elsı 6 hónapjáról féléves jelentés, c) havi portfóliójelentés formájában teljesíti. Az éves és féléves jelentéseket, valamint a havi portfóliójelentést a tárgyidıszak utolsó napjától számított alábbi idıpontokig teszi közzé: a) az éves jelentést 4 hónapon belül, azaz április 30-ig, b) a féléves jelentést 2 hónapon belül, azaz augusztus 31-ig, c) a havi portfóliójelentést a következı hónap 10. munkanapjáig, és gondoskodik arról, hogy az éves és féléves jelentések legalább 5 évig nyilvánosan elérhetık legyenek. Az Alapkezelı rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége keretében az általa kezelt nyilvános nyílt végő befektetési alapok mőködésére vonatkozóan honlapján közzéteszi, továbbá a befektetési jegyek forgalmazási helyein és székhelyén nyomtatott formában elérhetıvé teszi, valamint a Felügyelet részére egyidejőleg megküldi az alábbiakban meghatározott információkat: a) az átalakulási, egyesülési hirdetményt, legkésıbb 30 nappal az átalakulás, egyesülés hatálybalépése elıtt; b) a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a befektetési szabályok változását jelenti, legkésıbb 30 nappal a hatálybalépés elıtt; c) a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a határozott futamidı csökkentését jelenti, legkésıbb 30 nappal a hatálybalépés elıtt; d) a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos költségek változását, valamint a befektetési jegyek visszaváltását érintı forgalmazási szabályoknak az elszámolási idıtartam növekedésével járó változásait jelenti, a változás hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal; e) a kezelési szabályzat olyan tartalmú módosítását, ami a befektetési jegyek visszaváltási lehetıségének korlátozását jelenti - ide nem értve a forgalmazás szünetelésének vagy felfüggesztésének eseteit -, a változás hatálybalépését megelızıen olyan, legalább 30 napos határidıvel, amely lehetıséget ad a befektetıknek arra, hogy a módosítás hatálybalépését megelızıen lehetıségük legyen a befektetési jegyeik visszaváltására; f) a kezelési szabályzat egyéb módosítását, legkésıbb a hatálybalépés napján; g) a befektetési alapkezelı engedélyének visszavonását, az engedély visszavonására vonatkozó határozat jogerıre emelkedését követı 2 munkanapon belül; h) a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésıbb 15 nappal a hatálybalépés elıtt; i) a tıke és a felosztott hozam (amennyiben a felosztott hozam kifizetése a kezelési szabályzat szerint nem automatikus) kifizetésének idejét, módját, legkésıbb az esedékesség napján; j) a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztését, szünetelését, illetve újraindítását, a pénzügyi eszközök illikvid részének elkülönítését és annak megszüntetését, haladéktalanul; k) a befektetési alapkezelıvel szembeni felszámolási eljárás megindítását, a felszámolást elrendelı végzés jogerıre emelkedését követı 2 munkanapon belül; l) a befektetési alap megszőnésekor a megszőnési jelentést, annak a Felügyelet részére történı benyújtásával egyidejőleg; m) hozamfizetés esetét kivéve az egy jegyre jutó nettó eszközértéknek az elızı nettó eszközértékhez képest, illetve napi számítás esetén három értékelési napon belül bekövetkezett jelentıs (20 %-ot meghaladó) mértékő csökkenésének okát, legkésıbb a felmerülést követı 2 munkanapon belül; n) a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi hely változását a változás hatálybalépését megelızıen legalább 10 nappal; o) a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon; p) a forgalmazókban bekövetkezett bármely változást legkésıbb a változás napját megelızı munkanapon, illetve amennyiben a felsorolás szőkülésérıl az alapkezelı utólag értesül legkésıbb a változás napját követı 2 munkanapon belül; q) amennyiben a befektetési alap készít kiemelt befektetıi információt, annak változásait, a változás befektetık részére történı rendelkezésre bocsátásával egyidejőleg; r) a Felügyelet által adott engedélyben, illetve a jóváhagyott kezelési szabályzatban meghatározott feltételektıl való eltérést, az eltéréstıl számított 2 napon belül; s) a befektetési alap által történı, a befektetési jegyek visszaváltásának fedezetét biztosítandó hitelfelvételt, a hitelfelvételt követıen haladéktalanul; t) a Batv-ban meghatározott egyéb információkat az ott meghatározottak szerint. 3.2 Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap kezelési szabályzata, valamint a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések beszerezhetık. Az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát, valamint rendszeres és rendkívüli tájékoztatásait és a honlapon teszi közzé, és ezek nyomtatott példányát 10

11 kérésre díjmentesen a befektetık rendelkezésére bocsátja az Alapkezelı székhelyén és a befektetési jegyek forgalmazási helyein. A befektetık tájékoztatásával egyidejőleg a tájékoztatást a Felügyelet részére is meg kell küldeni. 4. A kezelési szabályzat jóváhagyásáról, módosításáról szóló felügyeleti és alapkezelıi határozatok száma, ideje. Az Elsı Hazai Lakásalap Ingatlan Befektetési Alap Kibocsátási Tájékoztatóját az ÁÉTF a /95 számú, november 13-án kelt határozattal hagyta jóvá. Az Elsı Hazai Lakásalap Ingatlan Befektetési Alapot az ÁÉTF /96. számú határozatával február 2-án vette nyilvántartásba, mint még zártvégő ingatlan alapot. Az Alapkezelı Alapítója október 30-án kelt alapítói döntéssel az Elsı Hazai Lakásalap Ingatlan Befektetési Alap nyíltvégővé történı alakítását határozta el, és kezdeményezte a vonatkozó Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat módosításának Felügyeleti jóváhagyását. A Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat módosítását az ÁPTF december 30-án kelt, /99. számú határozattal hagyta jóvá és az Elsı Hazai Lakásalap Ingatlan Befektetési Alapot mint nyíltvégő ingatlan befektetési alapot lajstromozási szám alatt nyilvántartásba vette. A QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap 2000-ben Magyarország elsı nyíltvégő ingatlanalapjaként mőködött. Az Alapkezelı Alapítója a QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának átfogó módosítását kezdeményezte annak érdekében, hogy nevezett dokumentumok megfeleljenek a január 1. napján hatályba lépett, a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezéseinek. A PSZÁF a szeptember 26-án kelt III /2002. számú határozatával engedélyezte a nevezett dokumentumok átfogó módosítását Az Alapkezelı alapítója a QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosításáról döntött és kezdeményezte annak Felügyeleti jóváhagyását. A módosított Tájékoztatót és Kezelési Szabályzatot, valamint rövidített Tájékoztatót a PSZÁF a október 20. napján kelt, /2003. számú határozatával hagyta jóvá. Az Alapkezelı március 6-án kelt igazgatósági döntéssel a QUAESTOR Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap beolvadását határozta el a QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alapba, és kezdeményezte a vonatkozó Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat módosítását, valamint az átváltási arányok pontosabb kialakítása érdekében a befektetési jegy névértékének 1 Ft-os összegre történı módosítását. A PSZÁF E-III/ /2009. számú, február 27. napján kelt határozata alapján a Tájékoztató és a Szabályzat ismételt módosítására került sor. Az Alapkezelı 1/2012. (X.3.) számú igazgatósági határozata alapján az Alapkezelı és a Forgalmazó a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez eljuttatott kérelmében az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának átfogó módosítását kezdeményezte annak érdekében, hogy nevezett dokumentumok megfeleljenek a január 1. napján hatályba lépett, a befektetési alapkezelıkrıl és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény (továbbiakban: Batv.) rendelkezéseinek. A PSZÁF a módosított Kezelési Szabályzatot H-KE-III-106/2013. számú határozatával fogadta el március 22-én. Jelen kezelési szabályzat módosítása csak a Felügyelet jóváhagyásával, a befektetési alapkezelıkrıl és kollektív befektetési formákról szóló törvényben elıírt eljárási rend betartásával, és a módosításnak az Alapkezelı közleményeire vonatkozó szabályok szerinti közzétételével lehetséges. A módosítás során a befektetési jegyek tulajdonosainak érdekeit szem elıtt kell tartani. Felhívjuk a befektetık figyelmét, hogy a szabályozók és a gazdasági környezet változása idırıl idıre szükségessé teheti a kezelési szabályzat módosítását. Jelen Kezelési Szabályzat a Felügyelet jóváhagyását követıen, a jóváhagyásról szóló hirdetményben meghatározott idıpontban lép hatályba. 5. Közremőködı szervezetek 5.1 Az alapkezelı neve, székhelye, tevékenységi köre, alapításának idıpontja, jegyzett tıkéje, saját tıkéje és alkalmazottainak száma, általa kezelt további befektetési alapok felsorolása; 11

12 Név: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (rövidített elnevezés: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt.) Cégjegyzékszám: Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30. Tevékenységi köre: TEÁOR Alapkezelés (fıtevékenység) TEÁOR M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR Üzletviteli egyéb vezetési tanácsadás Alaptıke, alapítás dátuma: A jogelıd QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság február 4-én alakult. A Társaság alaptıkéje ,- Ft, azaz tízmillió forint összeg volt. A Társaságot a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság jegyezte be április 5-én a Cg cégjegyzékszámon. Az Alapító ai fordulónappal kezdeményezte a QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság részvénytársasággá történı alakítását, amelyet a Fıvárosi Cégbíróság október 27-én a Cg cégjegyzékszámon jegyzett be. A Társaság alaptıkéje az alapításkor ,- Ft, azaz húszmillió forint összeg volt. Az Alapkezelı Alapítója a március 31-én kelt Alapítói Döntésben az Alapkezelı alaptıkéjének ,- Ft-os összegre történı felemelésérıl határozott. Az Alapkezelı Alapítója augusztus 27. napján kelt Alapítói Döntésben az Alapkezelı alaptıkéjének Ft-os összegre történı felemelésérıl határozott. A október 28. napján kelt cégbírósági végzés tanúsága szerint az Alapkezelı jegyzett tıkéje jelenleg ,- Ft, azaz háromszázmillió forint (Hatályos: augusztus 27. napjától.) Az Alapkezelı adószáma: Az Alapkezelı KSH száma: Alkalmazottak száma: Az Alapkezelınek 8 fıállású alkalmazottja van. Az Alapkezelı általa kezelt további befektetési alapok: - QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Befektetési Alap - QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Befektetési Alap (régi név: Borostyán Nyíltvégő Befektetési Alap) - QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Befektetési Alap (régi név: Zürich Deviza Nyíltvégő Befektetési Alap) - QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Befektetési Alap (régi név: Kurázsi Nyíltvégő Befektetési Alap) - QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégő Befektetési Alap 5.2 A letétkezelı neve, székhelye, tevékenységi köre, alapításának idıpontja, jegyzett tıkéje, az utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tıkéje és alkalmazottainak száma; Neve: UniCredit Bank Hungary Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Alapítás idıpontja: január 23. Cégjegyzékszáma: Alaptıke: Saját tıke: Jegyzett tıke: ,- Ft 180,83 Mrd Ft 24,118 Mrd Ft 12

13 Alkalmazottainak száma: 1971 fı Tevékenységi köre: TEÁOR Egyéb monetáris közvetítés TEÁOR Pénzügyi lízing TEÁOR Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR Értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység TEÁOR Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység TEÁOR Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítı tevékenysége 5.3 Amennyiben alkalmazandó, a forgalmazók neve, székhelye, tevékenységi köre, alapításának idıpontja, jegyzett tıkéje, az utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tıkéje; Neve: QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30. Tevékenységi köre: TEÁOR 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés (Fıtevékenység) TEÁOR Egyéb hitelnyújtás TEÁOR Értékpapír-, árutızsdei ügynöki tevékenység TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítı tevékenység Alapítás idıpontja: Jegyzett tıkéje: Saját tıkéje: ,- Ft ,- Ft 5.4 Amennyiben alkalmazandó, a könyvvizsgáló cég neve a jogi forma megjelölésével, székhelye, kamarai nyilvántartási száma; természetes személy könyvvizsgáló esetén neve, címe, kamarai nyilvántartási száma; A QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap könyvvizsgálója: Neve: PÉNZMENTİ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelısségő Társaság Székhelye: 1037 Budapest, Farkastorki út 54. Kamarai nyilvántartási száma: MKVK Természetes személy könyvvizsgáló: Dr. Rocskai József (mvk: ) 5.5 Amennyiben alkalmazandó, az ingatlanértékelı neve, székhelye, tevékenységi köre, alapításának idıpontja, jegyzett tıkéje, saját tıkéje és alkalmazottainak száma; Az ingatlanértékelı neve: Hungavent Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Kft. Székhelye: Budapest, 1052, Szervita tér 2. Tevékenységi köre: Ingatlanforgalmazás (Fıtevékenység) Egyéb nagykereskedelem Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Ingatlan beruházás - eladás, Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, Ingatlanügynöki tevékenység, 13

14 Alapításának idıpontja: Piac-és közvélemény kutatás, Üzletviteli tanácsadás, Mérnöki tevékenység, tanácsadás, Hirdetés, Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás Jegyzett tıkéje: Alkalmazottainak száma: Ft 6 fı 5.6 Azon szerzıdéses tanácsadó cégek vagy külsı befektetési tanácsadók, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeibıl történik, nevük, székhelyük, szolgáltatásuk. Az Alap nem rendelkezik a hivatkozott szerzıdéses tanácsadókkal. 6. A befektetési alapra vonatkozó, befektetıket is érintı adózási szabályok rövid leírása. Részletes tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a befektetık részére kifizetett jövedelmet és árfolyamnyereséget terheli-e levonás a forrásnál. Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek a Kezelési Szabályzat megjelenése idıpontjában hatályos magyar adójogi szabályok bizonyos rendelkezései. Ez az összefoglaló nem jelenti az Alapra vonatkozó és a befektetési jegyekkel kapcsolatos adókövetkezmények teljes körő tárgyalását, és teljesnek csak az alkalmazandó jogszabályokra, illetve egyéb szabályokra való hivatkozással minısül. Az Alap befektetési jegyeinek vásárlása elıtt célszerő adótanácsadó véleményét kikérni Az Alap adózása Az Alap eredménye tekintetében nem esik adófizetési kötelezettség alá, ide nem értve a helyi adókról szóló évi C. törvény vonatkozó rendelkezéseit Befektetési jegy tulajdonosok adózása Devizabelföldi befektetési jegy tulajdonosok természetes személyek Azon természetes személyek, akik Magyarországon a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. (SZJA) törvény alanyai, a nyilvános forgalomba hozott és forgalmazott, Batv-ban ilyenként meghatározott befektetési jegy esetében a magánszemély tulajdonosnak: - kamat és/vagy hozam címén fizetett bevétel; - továbbá a beváltáskor, a visszaváltáskor, az átruházáskor elért bevételbıl az árfolyamnyereségbıl származó jövedelemre irányadó rendelkezések szerint megállapított része után kamatjövedelem adót kötelesek fizetni, melynek mértéke 16%. Az ebbıl származó jövedelem nem összevonandó, azaz külön adózó jövedelem. A nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a Batv.-ben ilyenként meghatározott kollektív befektetési értékpapír (befektetési jegy) beváltáskor, a visszaváltáskor, az átruházáskor elért árfolyam jövedelemre vonatkozóan a magánszemély választhatja, hogy az adóbevallásában az ellenırzött tıkepiaci ügyletre vonatkozó rendelkezések szerint vallja be az ügyleti nyereséget/veszteséget. Ez lehetıséget ad más nyilvánosan forgalmazott hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokon (kötvényeken), továbbá a hazai és külföldi tızsdéken elért árfolyam nyereségekkel/veszteségekkel történı összevonásra is. A magánszemély az adóév utolsó napjáig - adóazonosító jelének megadásával együtt - nyilatkozatot kell tegyen ezen választásáról. Továbbá az adóbevallásában a befektetési szolgáltató által a kamatjövedelemre vonatkozó rendelkezések szerint levont adót adóelılegként veszi figyelembe. A befektetési szolgáltató a nyilatkozat alapján ezen ügylet(ek)rıl a magánszemélynek igazolást ad, valamint az ellenırzött tıkepiaci ügyletre vonatkozó rendelkezések szerinti adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatósághoz Tartós Befektetési Szerzıdés (TBSZ) Lehetıség van az adófizetési kötelezettségek alól az SZJA törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén mentesülni. A befektetık befektetési szolgáltatóval tartós befektetési szerzıdést köthetnek, melyek lényege, hogy az a természetes személy, aki ilyen számlán helyezi el magtakarításait, részben vagy egészben mentesül a kamat- és árfolyamnyereség-adó alól. 14

15 Amennyiben a befektetı befektetési jegyeit Tartós Befektetési Számlán helyezi el és ezen befektetéseit részben vagy egészben a kedvezményes megtakarítási periódusok elıtt megszünteti nem tartozik ide a befektetési jegyek ellenértékének újrabefektetése, az alábbiakban megfogalmazott szabályok érvényesülnek: Amennyiben a fentiekben meghatározott feltörés a TBSZ létrehozatalának évében vagy azt követı 3 éven belül történik, akkor ez a TBSZ számla megszőnésével jár, illetve az elért hozamok után a 16%- os mértékő adót kell megfizetni. Amennyiben a befizetés évét követı 3. év eltelte után, de a befizetés 5. évét megelızıen történik a TBSZ számla feltörése, akkor az elért hozamok után fizetendı adó mértéke 10% lesz. A 3. év utáni részösszeg kivétele esetén, a kivett összegre a 10%-os kedvezményes adófizetés vonatkozik és a bent maradó összeg pedig az 5. év végéig továbbvihetı a teljes adómentesség kihasználása érdekében Devizabelföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok A devizabelföldi befektetési jegy tulajdonos intézmények a befektetési jegyek értékesítésébıl származó árfolyamnyereséget pénzügyi mőveletek bevételeként kell, hogy kezeljék, és ennek megfelelıen társasági adót fizetnek utána, melynek mértéke a társasági adóról szóló évi LXXXI. törvény 19. alapján a pozitív adóalap 19%-a, illetve a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig annak 10 %-a. 7. A kockázati tényezık bemutatása, kockázatkezelés 7.1. Politikai és gazdasági tényezık A mindenkori magyar kormány politikája, a politikai irányvonal esetleges megtörése, változása jelentıs hatást gyakorolhatnak az Alap portfoliójában szereplı értékpapírok árfolyamára és ingatlanok értékére, mely az adott Alap nettó eszközértékét kedvezıtlen irányban is befolyásolhatja. Szintén komoly hatással lehetnek az Alap nettó eszközértékére Likviditási kockázat Mivel az ingatlanalapok portfoliójában jellemzıen nagy értékő ingatlanok találhatók, így azok likviditása is sokkal alacsonyabb más befektetési formákénál, azaz nagymértékő tıkekivonásnál csak hosszú idı alatt és magasabb tranzakciós költségekkel lehet azokat értékesíteni, ezért ez az egyik legfontosabb kockázati tényezı. A tıkekiáramlás hasonló súlyú problémát jelent. Az alapok likvid eszközeinek értékét meghaladó befektetési jegy visszaváltás az ingatlanok kényszerértékesítéséhez vezethet, amely akár komoly veszteséget okozhat a befektetési jegyeket vissza nem váltó befektetıknek, egyrészt a feltételezhetıen nyomott értékesítési ár, másrészt az ingatlanbefektetéseknél alacsonyabb hozamú likvid eszközök újbóli jelentıs állománynövekedése miatt Piaci kockázat A befektetési alapok is ki vannak téve a piac mindenkori változásából eredı kockázatoknak. A portfolió értékét alapvetıen befolyásolják az ingatlanok értékében bekövetkezett változások. Megjelenik devizakockázat is, különös tekintettel arra, hogy a hazai ingatlanpiacon a bérleti díjakat jellemzıen euróban számítják, a befektetık viszont forintban várnak megtérülést. Befolyásoló tényezı lehet továbbá a portfolióba bevonható ingatlanok rendelkezésre állása az adott piacon Eszköz kockázat Tekintettel arra, hogy egy ingatlan adásvétele bonyolultabb és idıigényesebb tranzakció, mint egy értékpapíré, az alapkezelık az ingatlanalapokba rövid idı alatt beáramló vagyont csak lassan tudják ingatlanokba fektetni. Egyes esetekben hónapok is eltelnek, míg megfelelı befektetési lehetıséget, ingatlant találnak, és a tranzakció lebonyolítása fokozott körültekintéssel kell eljárni a jogi kockázatok optimalizálása miatt is hosszadalmas folyamat. Így elıfordulhat, hogy a befektetı befektetése huzamosabb ideig nem ingatlanban, hanem egyéb értékpapírban van. 15

16 7.5. Jövedelmezıségi kockázat Az ingatlanalap jövedelmezıségét az alap hozamának alakulása jelenti. Ezt befolyásolhatja az eszközök allokációja, a választott pénzügyi eszközök, az alap által fizetendı költségek, díjak, és azok elszámolása Nettó eszközértékbıl eredı kockázat Az Alapkezelı úgy alakította ki az eszközök értékelésének szabályait, hogy a nettó eszközérték a lehetı legpontosabban tükrözze a portfolió pillanatnyi értékét. A nyilvános piacok (pl. tızsde) viszonylag kicsi likviditása miatt azonban elıfordulhat, hogy az Alapok tulajdonában lévı egyes értékpapírok utolsó piaci ára, amely az értékelés alapját képezi- nem friss, ezért nem tükrözi helyesen az adott értékpapír pillanatnyi piaci értékét. Elıbbiek miatt a nettó eszközérték idınként enyhe alulértékeltséget vagy felülértékeltséget mutathat. A nettó eszközértéken történı forgalmazás miatt a fentiek szerencsétlen esetben (felülértékelt nettó eszközértéken történı vásárlás, alulértékelt nettó eszközértéken történı eladás) a befektetı által realizált hozam csökkenését okozzák, különösen rövid távú befektetés esetén. A hozamok ingadozásából eredı kockázat jelentısen mérséklıdik hosszabb távú ill. rendszeres befektetés esetén. Kötvényárfolyamok alakulása A különbözı lejárati idıkhöz tartozó piaci hozamok ingadozása (hozamgörbe változása) kedvezıtlenül érintheti az Alapok portfoliójában lévı eltérı futamidejő hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamát. Garancia nem adható arra, hogy az Alapkezelı, minden esetben helyesen dönt a kötvényekbe történı befektetések esetében Az alapban lévı ingatlanok és az azok értékelésébıl fakadó kockázat Az ingatlanpiacon nincsen nyíltpiaci árképzés, amely jelentısen befolyásolhatja az ingatlanok értékét A kockázatok kezelése Az Alapkezelı az ingatlanpiacon keresi és elemzi a befektetési stratégiájába illı ingatlanok kínálatát azzal a céllal, hogy a mindenkori portfoliót a kockázatok csökkentése érdekében diverzifikáltan alakítsa ki. Az ingatlanalapra háruló kockázatok mérséklése érdekében az Alapkezelı a portfolió kialakítása során törekszik az összetevık értékét befolyásoló bizonytalansági tényezık mérséklésére azzal, hogy több, különbözı funkciójú és különbözı típusú bérlı által használt ingatlant kíván az Alapban tartani. Az Alapkezelı a rendelkezésére álló jogi és pénzügyi eszközökkel a felmerülı kockázatok további ésszerő csökkentésére törekszik. Ugyancsak az ingatlanalapra háruló kockázatok kezelését szolgálja, hogy az Alapkezelı törvényi kötelezettségével összhangban az ingatlanalap portfóliójában lévı, biztosítható ingatlanokra összkockázatú vagyonbiztosítást köt (bérlı által kötött biztosítás esetén engedményeztet) és folyamatosan gondoskodik azok fenntartásáról. Budapest, március 28. QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 16

17 1. SZÁMÚ MELLÉKLET FORGALMAZÁSI HELYEK A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. : 1054 Budapest, Báthori u. 4. (1) Budapest, Váci út 178. (Duna Plaza) A QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt. fiókhálózatában IRODA IRÁNYÍTÓ SZÁM BUDAPEST 1054 DUNA PLAZA 1138 CÍM BUDAPEST, BÁTHORI U. 4. BUDAPEST, VÁCI U II. EM. TELEFONSZÁM MAMMUT 1024 BUDAPEST, MAMMUT LÖVİHÁZ ÚT 2-6. RÁDAY 1092 DEBRECEN 4024 EGER 3300 GYÖNGYÖS 3200 GYİR KAPOSVÁR 7400 BUDAPEST, RÁDAY UTCA 7. DEBRECEN, CSAPÓ U. 9. EGER, SZENT JÁNOS U. 11. GYÖNGYÖS, KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. GYİR, SCHWEIDEL U. 15. GYİR, NAGYSÁNDOR JÓZSEF U.31 KAPOSVÁR, ADY ENDRE ÚT 9. KECSKEMÉT 6000 KECSKEMÉT, DOBÓ KRT. 13. FSZT 1. MISKOLC 3527 NYÍREGYHÁZA 4400 PÉCS 7621 SOPRON 9400 SZEGED 6720 MISKOLC, CORVIN UTCA 1-3. NYÍREGYHÁZA, RÁKÓCZI ÚT 1. PÉCS, PERCZEL M. U. 2. SOPRON, FÜREDI SÉTÁNY 9. SZEGED, TISZA LAJOS KRT SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, TÁNCSICS M. U SZOMBATHELY 9700 SZOMBATHELY, KİSZEGI ÚT 6/A VESZPRÉM 8200 VESZPRÉM, BUDAPEST ÚT ZALAEGERSZEG 8900 ZALAEGERSZEG, EÖTVÖS U. 1. FSZT. 15. DUNAÚJVÁROS 2400 DUNAÚJVÁROS, DEVECSERI G. ÚT

18 2. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ALAPKEZELİ PÉNZÜGYI HELYZETE, ADATAI 18

19 19

20 20

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30.

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı ZRt. 1132 Budapest, Váci út 30. A Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégő Értékpapír Befektetési

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen Bank Zrt. 1054

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelıje - a befektetési

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2010.

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2010. FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés 2010. Alapkezelı: FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelı Zrt. Letétkezelı: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe PSZÁF engedély száma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2011.

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2011. FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés 2011. Alapkezelı: SCD Befektetési Alapkezelı Zrt. Letétkezelı: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe PSZÁF engedély száma: E-III/120033-1/2007.

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

MKB GOLD PRIVATE BANKING

MKB GOLD PRIVATE BANKING MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD PRIVATE BANKING Származtatott

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.500.000.000,- Ft, azaz hatmilliárd ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2009/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6.000.000.000,- Ft, azaz Hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK2011/02 elnevezéső Kötvénye nyilvános Forgalomba hozatalához,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja PSZÁF lajstromszám: 1111-205 Féléves

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően

Végleges Feltételek. A Diákhitel Központ Zártkörően Végleges Feltételek A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2.500.000.000,- Ft, azaz Kettımilliárd-ötszázmillió forint össznévértékő, névre szóló, DK2012/01 elnevezéső Kötvénye nyilvános

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Elixír Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS

BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS BEFEKTETŐI TÁJÉKOZTATÁS A CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* MINT BEOLVADÓ ALAP ÉS A CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP MINT JOGUTÓD ALAP EGYESÜLÉSÉRŐL Alapkezelő: Concorde Alapkezelő

Részletesebben

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA A 2014. év november hó 30. napáig nyílt végű és nyilvános, 2014. év december hó 01. napjától kezdődően nyílt végű és zártkörű QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkegarantált Származtatott

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Hozamhajrá 2 Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Garantált Likviditási Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Garantált Likviditási Alap

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 8. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2013. február 8. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

beolvadási tájékoztatója

beolvadási tájékoztatója Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap beolvadási tájékoztatója Alapkezelő: Erste

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Pagoda Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Borotai Takarékszövetkezet (székhelye: 6445. Borota, Dózsa György utca 22., cégjegyzékszáma: 03-02-000162, a továbbiakban:

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelı: Generali Alapkezelı Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. Székhely:

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2008.

FÉLÉVES JELENTÉS 2008. Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata

Részletesebben

AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP)

AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP) AZ AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP) PORTFOLIÓ JELENTÉSE ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLİI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

BEOLVADÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

BEOLVADÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Az MKB EURO TOP 20 TİKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP BEOLVADÁSI TÁJÉKOZTATÓJA JOGUTÓD ALAP: Az MKB EURÓ TİKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2013. szeptember 01. Meghirdetve: 2013. június 01. Jelen Hirdetmény a lakossági és vállalati értékpapírszámla-vezetés során alkalmazott standard díjtételeket tartalmazza. I. Standard értékpapír

Részletesebben

MKB EURO TOP 20 TİKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

MKB EURO TOP 20 TİKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA MKB EURO TOP 20 TİKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezéső nyilvános nyíltvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP TÁJÉKOZTATÓJA MKB PAGODA TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP elnevezéső nyilvános nyílt végő értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB EURO TOP 20 Tıkevédett Likviditási

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6 000 000 000,- Ft, azaz hatmilliárd forint össznévértékő, névre szóló, DK 2011/01 elnevezéső Kötvénye elsı Részletének nyilvános

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Garantált Likviditási Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-219

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2.

VÉGLEGES FELTÉTELEK október 2. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. október 2. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2012-2013. évi

Részletesebben