II. RÉSZ AZ UTOLSÓ ÉVTIZEDEKRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. RÉSZ AZ UTOLSÓ ÉVTIZEDEKRŐL"

Átírás

1 287 II. RÉSZ AZ UTOLSÓ ÉVTIZEDEKRŐL ( )

2 288

3 289 A közelmúlt történetét most még nem tudjuk olyan alaposan és részletesen bemutatni, mint az első száz esztendőét. A könyvtár történetének kutatása, módszeres feldolgozása azonban ígéretesen folytatódik. Írásunkban épp csak érintjük azokat a kérdéseket, amelyekről feltétlenül szólni kell egy könyvtár hosszabb időszakának bemutatásánál. Azokat a témákat nem is említjük már, amelyeknek történeti vizsgálatát és bemutatását sikerült befejezni és ezért, az áttekinthetőség kedvéért, könyvünk első része napjainkig tartalmazza. Ilyen például a különgyűjtemények kialakítása és jelenlegi helyzete, a szakrendszer és fejlesztése vagy a raktári rendszer. II. 1. A könyvtári állomány alakulása Míg a külföldi könyv- és folyóirat-gyarapodás a nyolcvanas évek közepéig emelkedő tendenciát mutat, addig az évtized utolsó éveitől előbb fokozatosan, majd meredek ívben csökken. Először 1988-ban kényszerült arra a könyvtár, hogy jelentékeny számban lemondjon korábban rendszeresen járó külföldi folyóiratokról. Nem kívánjuk ecsetelni a közgyűjtemények, és ezen belül a könyvtárak jelenlegi, köztudottan igen nehéz gazdasági helyzetét, ennek érzékeltetésére a sok probléma közül csak egyet említünk: a könyvtár már több mint egy éve nem tud külföldi könyvet vásárolni, és 1996-ra 184 külföldi periodikum előfizetését kénytelen megszüntetni. Nem az egyébként természetes és szükséges állományapasztás keretében, hanem kizárólag a teljesen ellehetetlenült raktári helyzet miatt a nyolcvanas évek végén több ízben kellett sok ezer kötetet kiiktatni az állományból. II. 2. Az olvasók ellátása Az olvasók többségének ismert véleménye feljogosít arra a megállapításra, hogy az olvasók "szolgálata" a könyvtár tevékenységének valóban középpontjában állt ben 2317-en iratkoztak be, ez a szám, fokozatosan emelkedve, 1983-ban lépte át a 6000-et ben közel 8500 beiratkozott olvasó volt. A legnagyobb számban mindig az egyetemi hallgatók használták és használják helybenolvasásra. Egy mondat erejéig meg kell emlékezni arról a közel tíz évről, amikor az Országos Széchényi Könyvtár költözködése miatt leállította szolgáltatásait és ezzel majdnem egyidejűleg folyt az új közgazdaságtudományi egyetemi könyvtár kialakítása is. Ez a hosszú és folyamatos időszak szinte elviselhetetlen terheket rótt minden nap az olvasószolgálat munkatársaira, akik kitűnőre vizsgáztak hivatástudatból és áldozatvállalásból. Sajnos, legfeljebb hézagos felsorolás formájában tudunk itt szólni azokról a sok munkát és pénzt igénylő fontos munkálatokról, amelyek az utóbbi évtizedekben folytak. Például az időszaki kiadványok hiányainak feltárása, a legfontosabbak folyamatos pótlása (többnyire mikrohordozón), az 1971-ben kezdődött leltározás utómunkálatai, az állományvédelemre fordított belső és külső munkák, a tanácsi dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, a hivatali szakkönyvtárak állománygyarapításának bibliográfiai segítése, a politikai és jogi információs

4 290 szakközponti szerepkörből adódó különféle feladatok stb. A kiadványok zöméről is csak az M.4. számú mellékletben számolunk be. A következőkben igyekszünk olyan kérdésekre összpontosítani,amelyekről úgy gondoljuk, hogy rövid ismertetésük nélkül még vázlatos képet sem lehetne alkotni a mai könyvtárról. Ehhez időben vissza kell térni oda, ahol az első száz év lezárult. II. 3. A korszerű könyvtár kialakításának évei Mint a korábbiakban már láthattuk, a könyvtár 1970-re rendkívül nehéz helyzetbe került. Az igazgató és a munkatársak közötti ellentétek elmélyülése, a könyvtári légkör elmérgesedése oda vezetett, hogy néhány jól képzett munkatárs meg is vált a Könyvtártól. Ez okozta, hogy voltak olyan szakfeladatok, amelyeket hosszabb ideig nem is lehetett megfelelően ellátni július 1-jén VÁLYI Gábort kinevezték igazgatóhelyettessé, hogy VÉRTES György nyugdíjazásával egy időben, január 1-jén vegye át a könyvtár vezetését. Az új igazgatóhelyettes aki nem volt könyvtáros az első hat hónapot arra használta fel, hogy alaposan megismerje a könyvtárt, munkatársait; tanulmányozza egyrészt a hazai és a külföldi könyvtári szakirodalmat, másrészt a hazai nagy társadalomtudományi könyvtárak munkáját. Mikor átvette a vezetést, számára is világos volt, hogy a legsürgősebb feladat a munkatársi gárda megerősítése, a szervezet megszilárdítása, a szakirodalmi szolgáltatások megindítása és az elhanyagolt helyiségek, elavult berendezések felújítása, a leginkább hiányzó eszközök beszerzése ben a könyvtár előtt álló feladatok körvonalazásakor a kulturális minisztérium három évben jelölte meg azt az időt, amely alatt a legsúlyosabb tartalmi, személyi és szervezeti problémákat meg kellett oldani és a korszerű követelmények feltételeit meg kellett teremteni. Fenntartóként a feladatok megvalósításához ebben a három évben hathatós anyagi támogatást is nyújtott ben a költségvetés összege több mint kétszerese volt már az évinek, a minisztérium az engedélyezett létszámot fokozatosan 45-ről 80-ra emelte. Ez lehetővé tette a korábbinál lényegesen több külföldi könyv és időszaki kiadvány beszerzését és új munkatársak alkalmazását. Ez utóbbi feladat nem bizonyult könnyűnek. A könyvtári fizetések rendkívül alacsonyak voltak, ugyanakkor a külföldi dokumentumok tervezett feltárásához nyelvismerettel rendelkező munkatársakra volt szükség. Ebben az időben sok pályakezdő, többnyire bölcsész végzettségű fiatal került a könyvtárba, akik később sajátították el a szükséges könyvtári ismereteket. Olyan fiatalokat is szép számban vettek fel, akiknek nem volt egyetemi végzettségük. Őket a könyvtár támogatta a továbbtanulásban. Mindenkinél szorgalmazták, és lehetőség szerint támogatták is a nyelvtanulást. Ez ma már mondhatjuk megtérülő befektetésnek bizonyult. Az első három év alatt elkészült a könyvtár új ügyrendje, szervezeti szabályzata és a gyűjtőköri szabályzat. Megkezdték a szakrendszer új betűrendes mutatójának összeállítását, a magyar és a külföldi parlamenti dokumentumok feldolgozását. Folytatták a könyvtári állomány 1971-ben megkezdett leltározását. Ez volt a könyvtár történetében a legnagyobb, ám még mindig nem teljes körű ellenőrzés. A külföldi folyóiratok és tanulmánykötetek feltárásával 1973 elején megkezdődött az a rendszeres világpolitikai információszolgáltatás, amelyet a könyvtár ma is nyújt felhasználói-

5 291 nak. Az említett három év során jelentős eredmények születtek a könyvtár leromlott állapotának javítása és a technikai elmaradás fokozatos felszámolása terén is. Felújíttatták a teljes elektromos berendezést, konzerváltatták a nagy olvasóterem famennyezetét, és zuhanyozókat, öltözőket létesítettek. Megkezdődött az elhasznált bútorok cseréje. A raktárba új vasállványokat vettek és sikerült beszerezni elektromos írógépeket, adatfeldolgozókat, sokszorosító- és másológépet is. A nyolcvanas évek elejéig, ha csökkenő mértékben is, sikerült még számos szükséges eszközt, bútort (katalógusszekrények, tömörraktári állványok stb.) beszerezni. Az eredményekhez a minisztérium anyagi támogatása elengedhetetlen volt, de nem lett volna elég. A könyvtár igazgatójának múlhatatlan érdeme, hogy teljes energiáját, kapcsolatait a könyvtár szolgálatába állította. Az intézmény vezetése mellett személyesen is részt vett minden olyan munkában, ahol széles körű ismereteit, nyelvtudását, kezdeményezőkészségét hasznosíthatta. Lelkesedésével, emberi tulajdonságaival igen jó munkahelyi légkört teremtett és sikerült elérnie, hogy a munkatársak zöme magáénak érezze munkahelyét és odaadóan, ha kellett, önfeláldozóan dolgozzék. II. 4. A könyvtár szervezete és vezetői Az utolsó két és fél évtizedben a könyvtár egyre több új feladatot vállalt. Ehhez járult még, hogy korábbi tevékenysége szinte minden területén nőtt az elvégzendő munka mennyisége, párosulva a színvonal állandó emelésére való törekvéssel. A feladatok bővülése a hetvenes évek végéig együtt járt a munkatársak számának fokozatos emelkedésével re 94 volt az engedélyezett létszám, most is ennyi. (A ténylegesen foglalkoztatottak száma mindig több, hiszen vannak olyan munkaterületek és feladatok, amelyek ellátását csak részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársakkal gazdaságos vagy lehetséges ellátni.) A munkatársak növekvő létszáma és a feladatok differenciáltsága természetesen változásokat eredményezett a könyvtár szervezetében. A jelentősebb változások: 1972-ben hozták létre az Információs és dokumentációs osztályt (néhány évig közös főosztályi szervezetben működött az olvasószolgálattal); 1975-ben alakult meg a jogi dokumentációs csoport, amely 1982-ig az igazgatóhelyettes közvetlen vezetésével működött, ekkor önálló lett és 1983 végén osztállyá alakult; 1978-ban szervezték meg a Különgyűjtemények osztályát, 1986-ban az Igazgatási osztályt. Amikor a könyvtár 1991-ben visszakerült az Országgyűléshez, rövid időn belül nagyobb szervezeti átalakításra került sor: létrehozták a Képviselőtájékoztatási osztályt és két igazgatóságot alakítottak ki: a Könyvtári és a Tájékoztatási Igazgatóságot.

6 292 A megvalósított hierarchikus szervezeti felépítés szerint: A könyvtári igazgató közvetlen felügyelete alá tartozik a gyarapítási osztály feldolgozó osztály könyvtárhasználati osztály (korábban olvasószolgálati osztály) különgyűjteményi osztály. A tájékoztatási igazgató közvetlenül felügyeli a képviselőtájékoztatási osztályt (ez az osztály feladatát részben a Képviselői Tájékoztató Központban, az Országgyűlés főtitkári szervezetével együttműködve látja el), a dokumentációs és információs osztályt és a rendszerszervező és számítástechnikai üzemeltetőt. A Jogi szakirodalmi osztály és az Igazgatási osztály önálló maradt és közvetlenül a főigazgatóhoz tartozik, míg a gazdasági osztály továbbra is a gazdasági igazgató közvetlen felügyelete alatt működik. A könyvtár vezetésében bekövetkezett változásokat az alábbiakban ismertetjük röviden: VÁLYI Gábor január 1-jétől, VÉRTES György nyugdíjazásával egyidejűleg lett a könyvtár igazgatója (1983-tól főigazgatója). Dr. PODONYI András igazgatóhelyettes évi nyugdíjazása után július 1-jétől dr. BALÁZS Sándorné dr. VEREDY Katalin lett az igazgatóhelyettes. VÁLYI Gábor június 30-án ment nyugdíjba. A könyvtárt BALÁZSNÉ VEREDY Katalin megbízott főigazgatóként vezette több mint egy esztendeig, 1984 októberében történt kinevezéséig. Dr. PINTÉR Katalin 1988 végén megbízott főigazgatóhelyettesként kapcsolódott be a könyvtár vezetésébe, majd a főigazgató, BALÁZSNÉ VEREDY Katalin nyugdíjba vonulása után, október 1-jétől előbb ebben a minőségében, később megbízott főigazgatóként vezette az intézményt február 14-ig ben a művelődési miniszter pályázatai a könyvtár főigazgatói helyének betöltésére eredménytelenek maradtak. Az év végén már az Országgyűlés elnöke hirdetett pályázatot. A pályázók közül az elnök február 15-i hatállyal a könyvtár főigazgatójává öt évre dr. SZÁVA-KOVÁTS Endre könyvtáros-informatikust, az irodalomtudományok kandidátusát nevezte ki.

7 293 II. 5. Szakirodalmi tájékoztató szolgáltatások A korszerű szakkönyvtárral szemben támasztott követelmények között nagy súllyal szerepelt az addig legfeljebb a gyarapodási jegyzékek, illetve az új külföldi könyvekről küldött értesítések színvonalán mozgó aktív tájékoztatás fejlettebb formáinak létrehozása. Tekintsük át röviden ezeknek a szolgáltatásoknak kialakulását és fejlődését. II Információszolgáltatás a külföldi szakirodalomból II Világpolitikai dokumentáció és információ (VPI) 1972 végére sikerült megteremteni a rendszeres szakirodalmi információszolgáltatás megindításának feltételeit. A külföldi politikai folyóiratok és tanulmánykötetek elemző feltárásával 1973 elején megindult a világpolitikai dokumentáció és információszolgáltatás. A napi- és hetilapok cikkeiről a Magyar Távirati Iroda kiadásában már megjelentek tömörítvények, rövidített fordítások, ezért a könyvtár a tudományos igényű elemzésekről kívánt rendszeres tájékoztatást nyújtani. Az első kísérleti félév után, amelynek költségeit a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala fizette, meghatározva a felhasználók körét is, a kért és kapott észrevételek figyelembevételével alakult ki a szolgáltatás ma is élő formája. Először tíz nagy témakörre, vagy azok közül egyesekre lehetett előfizetni, később önálló témákra is. Az előfizetők ún. figyelemfelhívó lapokat kaptak, amelyeken a tanulmány bibliográfiai adatain és a cím magyar nyelvű fordításán kívül rövid tájékoztatás szerepelt arról, hogy mi az új és/vagy fontos a tanulmányban. A figyelemfelhívó lapok alapján a felhasználók másolatot, sőt 1988-ig fordítást is kérhettek a tanulmányokról, igaz, ez utóbbi igényt kezdettől fogva csak korlátozott számban tudta a könyvtár kielégíteni. A feldolgozott tanulmányoknak csak egy része került előfizetés alapján a felhasználókhoz, akiknek köre az első, kísérleti félév után szabadon alakult. A dokumentációs célú feldolgozások nagy részét a könyvtár ingyenes, szelektív információterjesztés, ún. SDI szolgáltatásként juttatta el a tényleges és a potenciális felhasználókhoz a változó igények állandó figyelemmel kísérésével, a folyamatos visszacsatolás megszervezésével. Ugyancsak térítésmentesen küldött rendszeres egyedi tájékoztatást a beérkező új külföldi könyvekről. Ezekről hosszú ideig szakmai periodikákban is rendszeresen közölt válogatást. Az ingyenes, válogatott szakirodalmi szolgáltatást 1983-ban, a fordíttatást valamivel később, anyagi okok miatt meg kellett szüntetni. A világpolitikai dokumentáció és információszolgáltatás körében feldolgozott tanulmányok téma szerinti keresését szabad szöveges deszkriptorláncokkal tették lehetővé. A deszkriptorláncokból permutált indexeket tettek közzé: a Világpolitikai információ permutált indexe között, a Világpolitikai dokumentáció indexe között jelent meg ig a könyvtár által készíttetett, vagy a könyvtárral együttműködő intézményeknél készült fordításokról is jelent meg rendszeres jegyzék.

8 294 A feldolgozás eleinte lyukszalagos íróautomatán, 1980-tól hajlékony mágneslemezeken, majd a szabadon programozható mikroszámítógépek egyes tulajdonságaival rendelkező adatrögzítőkön készült től személyi számítógépen kezdhette el a könyvtár építeni az adatbázist, amelyben 1995 közepén több mint tételre lehet több szempont szerint keresni. II A külföldi jogi szakirodalmi információszolgáltatás A könyvtárba járó külföldi jogi szakfolyóiratok dokumentációs-információs célú feldolgozása 1976-ban indult meg. Először csak a közigazgatási jog, a nemzetközi jog és a jogi informatika szakirodalmából nyújtott rendszeres szolgáltatást, majd igényfelmérések eredményeként, fokozatosan minden jogágra, ezen belül speciális jogterületekre is kiterjedt. Ez a szelektív információszolgáltatás hosszú ideig ingyenes volt, tekintetbe véve, hogy felhasználói elsősorban oktatók, kutatók, míg a világpolitikai információszolgáltatásra többnyire minisztériumok, nagyobb intézmények fizettek elő. A ma is élő szolgáltatás lényegét a kb. 200 külföldi jogi szakfolyóiratból válogatott, a VPI-nél már ismertetett módon történő feldolgozás és szétsugárzás jelenti között a feldolgozott külföldi jogi szakirodalomról is jelentek meg tartalmi visszakeresést lehetővé tevő indexek. Ezt követően a külföldi jogi tanulmányok feldolgozása is számítógépen történik, és azóta ebben az adatbázisban 10 ezernél több tétel adatai kereshetők. II HUNDOK 1991 januárjában kezdte építeni a könyvtár azt az adatbázist, amely kb. 50, külföldön megjelenő napi- és hetilapból a magyar vonatkozású cikkek rövid forrás- és bibliográfiai adatait, ezek tartalmára utaló tárgyszavakat és témakódokat tartalmaz. A feltáró munka 1994-től a Teleki Alapítvánnyal együttműködve készül. Az adatbázishoz nemcsak a könyvtári hálózaton vagy mágnes-lemezen lehet hozzáférni, hanem kb. 23 ezer tétel CD-ROM formában is megvásárolható a. A röviden ismertetett szolgáltatásoknak (ma már adatbázisoknak is) egyik kiemelést érdemlő előnyük, hogy a könyvtárba járó időszaki kiadványokból készülnek, így az eredeti cikk vagy tanulmány könnyen és gyorsan hozzáférhető. Sajnos, a feldolgozás alapjául szolgáló külföldi időszaki kiadványok köre, mint láttuk, egyre szűkül, veszélyeztetve e szolgáltatások hatékonyságát is. Ma már és még elérhetők a könyvtárban más magyar sőt külföldi adatbázisok is. Ez utóbbiak használatánál, ha nem teljes szöveget tartalmaznak, fennáll az a veszély, hogy a dokumentum eredetije nemcsak a könyvtárban, de Magyarországon másutt sem hozzáférhető. Ahhoz, hogy a szükséges eredeti dokumentum vagy annak másolatban történő megszerzése könnyű, gyors és megfizethető gyakorlattá váljék, elsősorban anyagi vonatkozású akadályokat kell, kellene leküzdeni. II Információs szolgáltatások a magyar szakirodalomból A rendszerváltást megelőzően a jogi szakirodalomról nyújtott kurrens bibliográfiai szolgáltatást (ld. alább) kivéve, a könyvtár nem dokumentálta a magyar nyelvű időszaki irodalmat és nem is nyújtott ebből rendszeres szakirodalmi szolgáltatást. Ezt azért tehette meg, mert a fon-

9 295 tosabbnak ítélt magyar periodikumok cikkeit, tanulmányait több helyen is feltárták és a könyvtár ezeket a segédleteket használta az eseti tájékoztatáshoz. II PRESSDOK Már 1988-ban egyre több napi- és hetilap, sőt folyóirat jelent meg és az ezekben közzétett információ gyors megismerésére óriási volt az igény. Erre felfigyelve és reagálva indította el a Könyvtár január 1-jével PRESSDOK néven sajtófigyelő-szolgáltatását több mint 150 napi-, hetilapból és folyóiratból, főként politikai, gazdasági és részben jogi témákról. Kezdettől adatbázist épített a feltárt cikkekből, ez 1995 első félévének végén feldolgozott cikk adatát tartalmazta. Az adatbázisban történő keresésen kívül havonta mágneslemezen is hozzáférhetnek az előfizetők az adatbázis tartalmához óta már CD-ROM formában is megrendelhető ez a nagy sikernek bizonyult szolgáltatás is. II Magyar jogi szakbibliográfiák II Állam- és jogtudományi bibliográfia (Bibliographia iuridica hungarica) Noha a könyvtár a teljes magyar jogi nemzeti szakbibliográfiának csak az utolsó két, eddig megjelent kötetét tette közzé, mégis kissé bővebben kell szólnunk róla. Nemcsak azért, mert a bibliográfia kötetei, amelyek 1945-től tartalmazzák a magyar jogi szakirodalmat, mindig a könyvtár mint a köteles példányban részesülő, legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező jogi szakkönyvtár állománya alapján készültek, hanem mert széles körű anyaggyűjtése, szerkesztési elvei, formai megoldásai ma is meghatározók a magyar jogi irodalom adatbázisának immár évek óta folyó építésében. A bibliográfia köteteinek szerkesztője az utolsó két kötet társszerkesztője NAGY Lajos, az állam- és jogtudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetének munkatársa volt. A büntető eljárásjog neves tudósa, azokban az években kezdett a bibliográfiai vállalkozáshoz, amikor nem művelhette szakterületének tudományát. Mikor már megjelenhettek tanulmányai, könyvei, akkor is hű maradt haláláig a bibliográfiai munkához. A szakbibliográfia első kötete az 1952-es anyagot tartalmazva, 1954-ben jelent meg, de 1958-ban közzétette az között megjelent irodalmat feltáró kötetet is. Eleinte évenként, majd egyre több év anyagát átfogva sikerült a köteteket megjelentetni. Az utolsó kötet 1980-ban látott napvilágot az Állam- és Jogtudományi Intézet tudományos könyvtára c. sorozat tagjaként, és az os időszak anyagát tartalmazta. Ekkorra az is egyértelművé vált, hogy a bibliográfia közzététele nemcsak egyre jobban elhúzódott, nehezebb lett, és még az Akadémia közbenjárása ellenére sem akadt már kiadó, amely ennek az értékes, de műfajából következően nem jövedelmező segédkönyvnek a kiadását vállalta volna. (Az között megjelent magyar jogi szakirodalom máig is hiányzik a sorozatból.) Az Országgyűlési Könyvtár, mint az állam- és jogtudományok országos feladatkörű könyvtára és jogi információs szakközpont, felelősséget érzett a magyar jogi szakbibliográfia sorsa iránt. Vállalkozott arra, hogy ha az utolsó három hiányzó év még szerkesztetlen anyagát

10 296 nem is, de a következőkét közzétegye. Munkatársai a munkában az anyaggyűjtés, a leírás, a szerkesztés munkáiban is részt vettek. Sikerült a kiadáshoz a Kulturális Minisztériumtól pénzt is szerezni, így még négy év anyaga megjelenhetett. A továbbiakban sajnos, sem a személyi, sem az anyagi lehetőségek nem voltak már biztosíthatók. II A magyar állam- és jogtudományi irodalom bibliográfiája A jogi szakirodalom iránti érdeklődés, ha nem is olyan mértékben, mint a 80-as évek második felétől, már a 70-es évek végétől egyre fokozódott. Nyilvánvalóvá vált, hogy az Állam és jogtudományi bibliográfia retrospektív kötetei mellett szükség van kurrens szakbibliográfia megjelentetésére is. A könyvtár 1980 és 1989 között évente kétszer tette közzé jogági elrendezésben a magyar jogi szakkönyvek, jogszabálygyűjtemények, továbbá a jogi szakfolyóiratok és tanulmánygyűjtemények analitikusan feltárt cikkeinek, tanulmányainak bibliográfiai adatait, tárgy- és névmutatóval ellátott füzetekben. Az 1990-ben megjelent jogi szakirodalomról éves kötet jelent meg éppúgy, mint az 1991-es év anyagáról. Ez utóbbi kötet már címében is jelzi, hogy válogatott bibliográfia. II A magyar jogi adatbázis A könyvtár 1990-től kezdve a magyar jogi szakirodalom bibliográfiai adataiból tárgyszavakkal ellátott adatbázist épít. A gyűjtés és a feldolgozás szempontjai és a feldolgozásnál alkalmazott módszerek nagyrészt megegyeznek az Állam- és jogtudományi bibliográfia, azaz a teljes szakbibliográfia gyűjtési szempontjaival is. Ez azt is jelenti, az adatbázis jelentős határterületi szakirodalmat is tartalmaz (természetesen megkülönböztető jelzéssel). Ezek a bibliográfiai tételek a teljes szakbibliográfia gazdag jegyzetanyagába kerültek. E bő válogatásnak részint az az oka, hogy hetente frissítve az adatállományt gyorsan feltárja, hozzáférhetővé tegye az újonnan beérkezett szakirodalmat, részint az a remény, hogy a nehéz idők múltán a könyvtárnak lesz ereje és pénze arra, hogy folytassa a szakmai közvélemény részéről nagyra értékelt retrospektív bibliográfia további köteteinek közzétételét. Az adatbázis 1995 júniusában kb tételt tartalmazott. A magyar jogi adatbázisnak az között megjelent, szűkebb értelemben vett jogi szakirodalmi anyagot tartalmazó része immár CD-ROM változatban is megvásárolható. A könyvtár nemcsak egyes munkatársai ilyen irányú munkássága révén, de mint intézmény is részt vesz a magyar jogi és politikatudományi szakirodalom rendszeres külföldi megismertetésében. A kezdetben az Unesco kiadásában, majd az Unesco támogatásával megjelenő International Bibliography of the Social Sciences című sorozat International Bibliography of Political Science köteteihez a könyvtár juttatja el a politikatudomány, a jogtudomány, kiemelten a közjog és a nemzetközi jog legfontosabb magyar irodalmának angol címfordítással ellátott és tárgyszavakkal, kódokkal kiegészített bibliográfiai tételeit, a nyolcvanas évek közepe óta. A nyolcvanas évek legvégén, a kilencvenes években a könyvtár számítógép-parkja jelentősen gazdagodott és nemcsak az adatbázisok létrehozását tette lehetővé, de a könyvtári "rutin"- munkákat is átalakította: ma már a folyóiratok nyilvántartásától, a beiratkozáson át a dokumentumok feldolgozásáig és feltárásáig minden személyi számítógépeken történik, nem is

11 297 szólva a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi tevékenységről. A számítógépekhez, a hálózat kiépítéséhez a külföldi támogatásokon kívül, több hazai pályázat elnyerése révén jutott. II. 6. Az Országgyűlés és a könyvtár kapcsolatának alakulása Az Országgyűléstől függetlenné vált, de a parlament épületében, a művelődési tárca fenntartásában és felügyelete alatt működő könyvtár időről időre megkísérelte felkelteni a képviselők érdeklődését, felajánlani szolgáltatásait. A hetvenes években eleinte az ülésszakok alatt, a napirend témáihoz kapcsolódó kiadványokból rendezett kiállításokat az ülésterem közelében teljes érdektelenség mellett. Később többször is felajánlotta a napirendek témáihoz kapcsolódó bibliográfiák összeállítását, de ezek a próbálkozások már az Országgyűlés Irodájának ellenállásán elbuktak. Az a kezdeményezés, hogy minden ciklus elején a könyvtár vezetője a képviselőknek névre szóló, a szolgáltatásokat ismertető és felajánló levelet küldött ingyenes kutatójegy kíséretében, rendszeressé vált ugyan, de sajnos semmi eredményt nem hozott. A helyzet a nyolcvanas évek végén kezdett változni. Előbb a rövid életű Országházi Hírek című, belső tájékoztató kiadványban jelent meg két részben ismertetés a könyvtárról, majd a Kulturális bizottság meghívta a főigazgatót, hogy tájékoztassa a bizottság tagjait a könyvtár tevékenységéről végén SARLÓS István, az Országgyűlés elnöke meglátogatta a könyvtárt. A látogatás célja az általános tájékozódáson kívül az volt, hogy arra kérje a főigazgatót, biztosítson a képviselőknek külön olvasótermet. Minthogy a már akkor is krónikus helyhiányon a parlament épületének "gazdái", az ismételt kérések ellenére korábban egyszer sem segítettek, szabad hely híján a könyvtár vezetője a magyar parlamenti gyűjtemény és a tanácsköztársasági gyűjtemény nehezen megközelíthető, a könyvtár katalógusaitól távol eső közös termét jelölte ki ideiglenes képviselői olvasóteremmé (ma is az), ahol azonban a munkahelyeken kívül olvasási lehetőség is volt. A képviselők olvasni ugyan nem jöttek még, de már 1988-ban, még inkább 1989-ben többször is használták a helyiséget megbeszéléseik céljára ben, az új országgyűlés hivatali szerveinek vezetői szorgalmazni kezdték, hogy a könyvtár kerüljön vissza az Országgyűlés szervezetébe. Ez oda vezetett, hogy 1990 októberében dr. SZABAD György, az Országgyűlés elnöke és dr. ANDRÁSFALVY Bertalan művelődési miniszter megállapodást írt alá arról, hogy január 1-jével "helyreállítja az Országgyűlés és az Országgyűlési Könyvtár történetileg kialakult szerves kapcsolatát". A megállapodás utolsó pontja szerint "A megállapodás a Művelődési és Közoktatási Minisztériumnak a Könyvtár fenntartását megszüntető, illetve az Országgyűlésnek a fenntartását és szervezetét rendező határozatával lép életbe. A megállapodás az Országgyűlés határozatával és az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel válik hatályossá." A könyvtár fenntartásáról és szervezetéről a főigazgató több ízben ismételt ez irányú kérése ellenére az Országgyűlés semmilyen határozatot nem hozott októberében lépett hatályba a Magyar Köztársaság Országgyűlésének házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) számú országgyűlési határozat. Ennek 147. paragrafusa intézkedik a könyvtárról:

12 298 "147. (1) A Könyvtár országos hatáskörű, nyilvános tudományos szakkönyvtár. Alapszolgáltatásai ingyenesek. Térítésmentes könyvtári és információs szolgáltatásokat nyújt az Országgyűlés, a képviselők, a bizottságok, a képviselőcsoportok, az említettek mellett dolgozó szakértők és az Országgyűlés hivatali szervezetei számára. Egyéb szolgáltatásai térítés ellenében vehetők igénybe. (2) A Könyvtár az Országgyűlés költségvetésében részére elkülönített költségvetésből önállóan gazdálkodik. (3) A Könyvtár vezetője a főigazgató, aki a Könyvtár dolgozóit illetően gyakorolja a munkáltatói jogokat. (4) A Könyvtár működése felett az Országgyűlés elnöke felügyeletet gyakorol." A könyvtár főigazgatójának a katasztrofális helyhiány enyhítéséért folytatott szívós küzdelme eredményeként könyvelhetjük el, hogy 1993-ban az Országgyűlés elnöke felszabadíttatta a földszinti körfolyosónak korábban a Ház által igénybe vett területét. A nyilvános szakkönyvtári feladatokat is ellátó, közel 8500 beiratkozott olvasót kiszolgáló könyvtár azonban még mindig kénytelen több mint 20%-át nélkülözni annak a területnek, amelyet annak idején STEINDL Imre csak a képviselőket ellátni hivatott könyvtár részére tervezett! Amennyire örvendetes, hogy az Európa Tanács főtitkára és a Magyar Országgyűlés elnöke közötti megegyezés alapján a könyvtár területén nyílt meg 1992 áprilisában az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központja, annyira sajnálatos, hogy a helyhiány mindkét intézmény munkáját erősen zavarja: az információs központ már kinőtte azt a területet, amelyet a könyvtár átengedett, a könyvtár pedig azóta ezt is nélkülözi. A raktárak teljesen megteltek amint ezt az Állami Számvevőszék vizsgálata is megállapította 1992-ben, a munkakörülményekről itt és most inkább ne beszéljünk. Azt azonban nem hallgathatjuk el, hogy a képviselőknek immár ismét a saját könyvtárukban, még mindig nincs saját olvasótermük. II. 7. A törvényhozói munkát támogató információellátás Attól kezdve, hogy a könyvtár visszakerült az Országgyűléshez, természetesen ismét kiemelt feladata lett az Országgyűlés munkájának segítése a könyvtári tájékoztatás eszközeivel. A demokratikusan választott új Országgyűlés fokozatosan megfogalmazódó, sok tekintetben speciális igényeinek az információellátásban időközben már kialakult, de mindig fejlődő szakmai/technikai módszereivel történő kielégítéséhez ki kellett építeni a szervezeti kereteket. A könyvtár májusában létrehozta képviselőtájékoztatási osztályát. Az Egyesült Államok támogatásával augusztusában létrejött a Képviselői Irodaházban a Főtitkári szervezet és a könyvtár közös felügyelete alatt működő Képviselői Tájékoztató Központ. A Képviselőtájékoztatási osztály munkatársai két munkahelyen látják el feladatukat, a könyvtár ideiglenes képviselői olvasótermében és a Képviselői Tájékoztató Központban. Ez a feladat kettős, egyrészt a képviselők, szakértőik, a parlamenti bizottságok és a frakciók ún. passzív azaz kérésen alapuló tájékoztatása, másrészt a tájékoztatásnak azok a formái, amelyekkel a jogalkotási terv és más fontos, a parlament tagjait vagy a hivatali szervezetet érintő kérdések ismeretében előre ajánlanak fel szakirodalmi segítséget az érintetteknek.

13 299 Ma két rendszeres aktív tájékoztató szolgáltatást biztosít a képviselőtájékoztatási osztály: a könyvtárba beérkező új dokumentumokról az országgyűlés bizottságainak havonta, egyes képviselők, illetve munkacsoportok részére hetente nyújtott szelektív témafigyelő szolgáltatást, és az 1994-ben indított HID (Háttér Információk Dokumentumok) sorozatot. A sorozat kötetei ünnepi megemlékezésekhez, de még inkább a törvényjavaslatokhoz kínálnak szakirodalmi hátteret. A képviselői tájékoztatás hatékony formáinak ki- vagy átalakításához, a szükséges szakirodalom beszerzéséhez elengedhetetlen az állandó kapcsolattartás, az informálódási szokások, a szolgáltatásokról alkotott vélemények ismerete. Ez a munka éppúgy hozzátartozik a képviselőtájékoztatási osztály munkatársainak mindennapos teendőihez, mint részvételük az állománygyarapításban, vagy a már említett könyvtári adatbázisok építésében. Az osztály munkatársai a könyvtárhasználati osztállyal együttműködve hozták létre és építik a T. Ház képviselőinek adatbázisát. Ez a képviselők publikus adatainak nyilvántartására és a bizottsági jegyzőkönyvek tartalmának feltárására szolgál. Az 1994-től kezdődő ciklustól a Könyvtárba beérkező irományok téma és benyújtó szerinti keresését is lehetővé teszi a naponta frissített, közel 4000 tételt tartalmazó adatbázis. A képviselők könyvtári jellegű tájékoztatásához természetesen az egész könyvtár állományát és adatbázisait igénybe veszik a Képviselői Tájékoztatási Központban is, ahol csak a legfontosabb dokumentumok állnak rendelkezésre. Szó esett már az Egyesült Államok kongresszusi támogatásáról. A program, amelynek a célja a kelet-európai parlamenti intézmények segítése volt, "házon belül" a kezdeményező szenátor nevéről (Martin FROST) "Frost-program"-ként ismert. A támogatás 1991-ben indult és három évre szólt, de hatása ma is érezhető. Lehetővé tette dokumentumok beszerzését, külföldi adatbázisok, CD-ROM-ok előfizetését, számítógépek vásárlását és számos munkatárs részvételét a programot lebonyolító Kongresszusi Kutatószolgálat parlamenti információszolgáltatást ismertető washingtoni tanfolyamain. II. 8. A könyvtár a nemzetközi szakmai szervezetekben A könyvtár életéhez az utóbbi évtizedekben szorosan hozzátartoznak és komoly segítséget jelentenek azok a külföldi kapcsolatok, amelyeket a nemzetközi könyvtári szervezetekben végzett munka során épített ki. A könyvtárügy legjelentősebb nemzetközi szervezete, a Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Library Associations and Institutions IFLA) évi konferenciáját Budapesten rendezték. Ennek során a parlamenti könyvtárak szekciója állandó bizottsága tagjává választották a könyvtár igazgatóját. Őt a könyvtár későbbi főigazgatója követte, majd a jelenlegi könyvtári igazgató. A könyvtár vezető munkatársai révén tehát Magyarország 1972 óta képviselteti magát az IFLA parlamenti könyvtárak szekciója vezető testületében. A szekció programjain több alkalommal is tartottak előadást a könyvtár munkájáról, akkor is, amikor még nem is volt tagja az IFLA-nak. (A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, egyesületi tagsága révén regisztráltathatta magát négy szekci-

14 300 óban, ezek közül az egyik a parlamenti könyvtárak szekciója volt.) 1992-ben nyílt meg a lehetőség, hogy a könyvtár intézményi tagként beléphetett a szövetségbe. A Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének (International Association of Law Libraries IALL) a könyvtár 1975 óta tagja. Két alkalommal is rendezett nemzetközi IALL szemináriumot, az elsőt 1977-ben, a következőt 1988-ban. BALÁZSNÉ VEREDY Katalin 1986-tól a IALL igazgatótanácsának tagja volt, 1992-től 1995-ig a szövetség elnöke óta, azaz amióta a könyvtár visszakerült az Országgyűlés szervezetébe, a könyvtár vezető munkatársai közül többen vettek részt az Európa Tanács és az Európa Parlament közös szervezete, a Parlamenti Kutatás és Dokumentáció Európai Központja (European Centre for Parliamentary Research and Documentation ECPRD) munkacsoportjainak munkájában. Addig, amíg a közelmúlt történetének dokumentált feldolgozása elkészül, a fentieket tartottuk érdemesnek és fontosnak megemlíteni. A szűkreszabott és többnyire szikár ismertetések mögött természetesen sok kísérletezés, kezdeményezés, de mindenekelőtt kitartó és komoly munka áll. Úgy vélem, hogy a korszak néhány kudarcának, de főképp eredményeinek elemzését, értékelését nem engedheti meg magának a nagyon is érdekelt szerző, de talán nem is tudná megtenni sine ira et studio.

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8.

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8. Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció 2016. július 8. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Feszty Árpád - táblaképek Budapest, V. Markó u. 27. I. emelet 37. könyvtár A FT Könyvtára

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Könyvtárra vonatkozó adatok -A Könyvtár elnevezése: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A Magyar Pedagógusok Háza Információs központ, országos tudományos

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. A könyvtár állománya gyűjtőköre A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz. mellékleteként 5-2009/2010. sz. határozatával 2009.

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12.

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2014. szeptember 12. Tittel Pál (1784-1831) Csillagkoronák éjféli barátja 1200 négyzetméter 220 olvasótermi férőhely 67 hallgatói számítógép + WIFI 2013-ban

Részletesebben

AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI RENDJE

AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI RENDJE AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI RENDJE 1 1999 I. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1. A könyvtár elnevezése: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kari Könyvtár. 2. A

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Gyűjtőköri irányelvek

Gyűjtőköri irányelvek Gyűjtőköri irányelvek Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A Magyar Nemzeti Bank Könyvtára állományainak (szakkönyvtári és közművelődési könyvtári) építését, apasztását illetve a dokumentumok hozzáférhetővé

Részletesebben

Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap

Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap Vizes katasztrófák Restaurátor szakmai nap 2015/12/14 2015/12/07 A magyarországi műtárgyak állapotát a változó időjárás és a raktárak műszaki állapotának romlása miatt egyre több vízkár éri. A december

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Budapest, 2000. október 7.

Budapest, 2000. október 7. Budapest, 2000. október 7. A kiadvány tördelése a TEX 3.14159 verziójával készült Linux operációs rendszeren. A TEX az American Mathematical Society bejegyzett védjegye. Szerkesztette: Zelena Endre ezelena@lme.linux.hu

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT GYŰJTŐKÖRI A 2015 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal A Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 56-2014/2015. (2015.03.17.) sz. határozatával

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: (a szóbeli vizsgatevékenység témakörei) a könyvtárakra és a könyvtárosokra vonatkozó jogszabályok és előírások; a nyilvános könyvtári ellátás; a könyvtártípusok jellemzői;

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2016.

Használói elégedettségvizsgálat 2016. Használói ségvizsgálat 2016. A Berzsenyi Dániel Könyvtár ISO minőségirányítási rendszerének megfelelően a látogatók könyvtárhasználati szokásait és ségét vizsgáltuk kérdőív segítségével. Az összehasonlíthatóság

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában

Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában Könyvtárhasználati és szolgáltatási díjak a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtárában HATÁLYOS 2015.06.15-től Kérjük a kedvezményre jogosító igazolványok felmutatását! 1. SZJ 92.51.11.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár -2014- Tartalom A könyvtár jogállása... 3 A könyvtár feladata... 4 A könyvtár gyűjtőköre... 4 A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása...

Részletesebben

MTA Könyvtár és Információs Központ. Panaszkezelési szabályzat

MTA Könyvtár és Információs Központ. Panaszkezelési szabályzat MTA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT LIBRARY AND INFORMATION CENTRE OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES MTA Könyvtár és Információs Központ Panaszkezelési szabályzat 2016. I. Általános rendelkezések A

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

Pályakezdő könyvtárosok műhelytalálkozója 2007. január 17. KÖNYVTÁR

Pályakezdő könyvtárosok műhelytalálkozója 2007. január 17. KÖNYVTÁR Pályakezdő könyvtárosok műhelytalálkozója 2007. január 17. Beszerzés Számítógépes feldolgozás Takarítás KÖNYVTÁR Könyvtári rend Könyvtárrendezés Állományrendezés Statisztika Kölcsönzés A találkozó fő témája

Részletesebben

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja Országos Könyvtárügyi Konferencia, Magyar könyvtári hálózat Határok nélkül szekció Dr. Hangodi Ágnes Könyvtári

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

Dr. Kührner Éva 2011.

Dr. Kührner Éva 2011. Dr. Kührner Éva 2011. A hagyományos publikálás jellemzői szerző honoráriumot kaphat minőségi szűrő lektorálás megjelenésnek hosszú átfutása van a lapért az olvasó fizet a haszon a kiadóé Elektronikus publikálás

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁR SZEREPE A HARMADIK ÉVEZREDBEN. Felsőoktatási reform

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁR SZEREPE A HARMADIK ÉVEZREDBEN. Felsőoktatási reform TIRCSNÉ POPPER VALÉRIA A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁR SZEREPE A HARMADIK ÉVEZREDBEN Felsőoktatási reform Az utóbbi 10 évben a magyarországi felsőoktatásban lényeges változások történtek. A felsőoktatási törvény

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban

Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Czinki-Vietorisz Gabriella: A könyvtárhasználók igényeire szabott szolgáltatásfejlesztés az Egyetemi Könyvtárban Hagyományok és kihívások IV. 2015.08.31. Előzmények A dokumentum kikérésével kapcsolatban:

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT EGYÜTTMŰKÖDÉSI BESZÁMOLÓ Előadó: Prekopa Adrienn Erna Tevékenység koordinátor

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÖNYVTÁR

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY A MKOT és a MKOF szervezésében megvalósuló könyvtárosképző tanfolyamok bemutatása Összeállította: Molnár Andrea Informatikus-könyvtáros MA Wlassics Gyula (1852-1932) miniszter

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A használat általános feltételei 1. A Magyar Nemzeti Bank nyilvános jelleggel működő Szakkönyvtárában könyvtárhasználati joga

Részletesebben

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rész 1. A könyvtár adatai: 1.1. Megnevezése: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság [a továbbiakban: Múzeum]

Részletesebben