A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (3525 Miskolc, Kossuth Lajos u. 17.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Európa Rádió 94,4 MHz állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás július 15-e és 21-e közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó vállalását, valamint két alkalommal a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezést, mely jogsértések következtében a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest; Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Európa Rádió 94,4 MHz állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának július 15-e és 21-e között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Médiatanács 498/2013. (III.27.) számú döntése alapján PJ/ /2012. számon létrejött hatósági szerződést (a továbbiakban: Hatósági Szerződés), illetve a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. (3) bekezdésében foglaltakat. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), c), j) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében szeptember 4-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 1370/2013. (IX.4.) számú, MN/ /2013. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a

2 Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiatanács végzésében, illetve annak mellékletében megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten vélelmezhetően megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására kötelező, illetve a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezéseket. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint szeptember 13-án vette át, azonban a jelen határozat meghozataláig nem élt nyilatkozattételi jogával. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, a hatósági ellenőrzés eredményét tartalmazó vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Hatósági Szerződésben a Médiaszolgáltatót közösségi médiaszolgáltatóként ismerte el. Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács az alábbiakat állapította meg: 1. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdését, mivel a Hatósági Szerződés pontjában Az ismétlések aránya az éjszakai órák (23:00-05:00) nélküli műsoridő maximális százalékaként napi és heti szinten vállalt 25 % helyett az ismételt műsorszámok napi aránya július 16-án 25,6%, 20-án 39,3%, 21-én pedig 27,3% volt. Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. 2. A Médiaszolgáltató megsértette továbbá az Smtv. 20. (3) bekezdését, mivel a július 20-án 09:10:15-kor és 21-én 04:09:23-kor kezdődött Nomád halászati, vadászati magazin című műsorszám végén reklámértékkel bíró támogatói szpot hangzott el, az alábbiak szerint (a szpot július 20-án 09:45:52-09:45:14 óra, július 21-én pedig 04:45:00-04:45:23 óra között volt látható). A műsort a Cornex Horgász Centrum támogatta. Jöjjön el Miskolc legnagyobb horgászáruházába, 172 négyzetméteren megtalál mindent, ami a horgászathoz szükséges! Címünk: Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 27. Interneten a Előttünk minden vevő ingyen parkolhat. Az Mttv pontja és az Smtv pontja értelmében: Burkolt kereskedelmi közlemény olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget, illetve burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény 2

3 céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre. Az Mttv pontja és az Smtv pontja szerint: Kereskedelmi közlemény: olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés. A reklám fogalmát az Mttv pontja és az Smtv pontja határozza meg, melynek értelmében: Reklám: olyan műsorszámnak minősülő közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog [ ], szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Az Smtv. 20. (3) bekezdése értelmében: Burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. Az Mttv pontja alapján a támogatás célja a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának, tevékenységének vagy termékeinek népszerűsítése. Az Mttv. 26. (2) bekezdése szerint a támogató megnevezése történhet a támogató vagy az általa megjelölt más vállalkozás neve, védjegye és egyéb, a támogatóra vagy az általa megjelölt más vállalkozásra utaló jelzés, termékére, tevékenységére vagy szolgáltatására való utalás vagy ezek megkülönböztető jele, logója közzétételével, illetve feltüntetésével. A támogatót az előbbi rendelkezés alapján nem kell cégszerűen megnevezni, és a törvény nem tiltja, hogy az Mttv. 26. (2) bekezdésében felsorolt azonosítók a támogató vállalkozás reklámfilmjével azonos módon (abból vett részlettel) jelenjenek meg a támogató megnevezésében, ha a médiaszolgáltató ügyel arra, hogy ezáltal a burkolt kereskedelmi közlemény fogalmi elemei nem valósulnak meg. Természetét tekintve megtévesztő a támogatói üzenet például akkor, ha reklámüzenetnek minősülő állítások szerepelnek benne a támogató termékével/szolgáltatásával kapcsolatban, termék/szolgáltatás részletes leírását tartalmazza, vagy olyan reklámszlogent jelenít meg, amely felhív, vagy ösztönöz a támogató termékének/szolgáltatásának megvásárlására. A támogatói üzenetben többletinformációk hangzottak el - a támogató tevékenységének minősítése ( Miskolc legnagyobb horgászáruházába, 172 négyzetméteren megtalál mindent, ami a horgászathoz szükséges ) és elérhetősége ( Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 27. ) -, azaz a támogatói üzenet burkolt kereskedelmi közleménynek megfelelő tartalmat hordozott magában, a támogató megjelenítése során reklámértékű információk is elhangzottak. A támogatói üzenet megtévesztő volta abban nyilvánult meg, hogy a néző a támogatói üzenet részének tekinthette az egyébként reklámjellegű információkat. A Médiaszolgáltató által közzétett információk a támogató szolgáltatásainak előnyeire hívták fel a figyelmet, továbbá a cég elérhetőségének megnevezésével együtt a szpot olyan többletinformációkat közölt, melyek alkalmasak voltak arra, hogy a nézők számára a cég szolgáltatásait vonzóvá tegyék, így azok igénybevételére ösztönözhették őket. 3

4 A bírói gyakorlat szerint az ösztönző hatás kiváltásához elegendő a figyelemfelkeltés ténye, hiszen az tekinthető a vásárlást megelőző releváns mozzanatnak, továbbá az olyan információközlés minősül burkolt reklámnak, amely anélkül kelt vásárlási, szolgáltatás igénybevételi késztetést, hogy ezt a szándékát nyíltan vállalná. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.28480/2013/2. számú ítélete rögzítette, hogy az üzleti, gazdasági folyamatoknak a legtöbb esetben szükségszerű előzménye a figyelem, az érdeklődés felkeltése. Az esetleges későbbi konkrét gazdasági aktus (pl. szolgáltatás igénybevétele, szerződéskötés) általában szervesen kapcsolódik ehhez a mozzanathoz, így együttesen és összefüggésében értékelendő a kereskedelmi, illetve a gazdasági tevékenységgel. Burkolt kereskedelmi közleménynek a fentebb idézett Mttv pontja alapján olyan kereskedelmi közlemény tekintendő, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget. Megtévesztő az a kereskedelmi közlemény, amely olyan szövegkörnyezetben, egyéb kontextusban kerül bemutatásra, amelyben a közönség annak valódi természetét képtelen felismerni, azaz kereskedelmi üzenetet hordoz anélkül, hogy ezen jellegét nyíltan vállalná. A műsorszámban elhangzottak burkolt reklámnak, azaz burkolt kereskedelmi közleménynek minősültek, mivel a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló tartalommal a nézők nem az annak megfelelő megjelölés (reklám) útján találkoztak. A fentiek okán a Médiaszolgáltató két alkalommal burkolt reklámnak, azaz burkolt kereskedelmi közleménynek megfelelő tartalmat tett közzé, melynek okán a Médiatanács megállapította az Smtv. 20. (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény megállapítása során a Médiatanács az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az 4

5 ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (4) bekezdés értelmében: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács az Smtv. 20. (3) bekezdés megsértését jelen határozat meghozataláig nem, az Mttv. 63. (12) bekezdés megsértését pedig az alábbi esetekben állapította meg: A Médiatanács határozatának száma 589/2012.(lll.28.) 1320/2012.(Vll.18.) 1556/2012.(Vlll.29.) Médiaszolgáltatás Európa Rádió Miskolc Európa Rádió 94,4 MHz Győr Plusz Rádió, 100,1 MHz Megsértett jogszabályhely Mttv. 63. (12) Mttv. 63. (12) Mttv. 63. (12) és a 66. (4) g) Jogkövetkezmény Jogsértés időtartama Mttv (1) Mttv (3) b) ,- Ft összegű bírság Mttv (3) b) ,- Ft összegű bírság A Médiatanács a Médiaszolgáltató vonatkozásában a jelen jogsértéseket megelőző 365 napon belül nem állapította meg az Mttv. 63. (12) és az Smtv. 20. (3) bekezdések megsértését, ennek okán az ismételtség fogalmi elemei nem valósultak meg. A Médiatanács a jogkövetkezmény megállapítása során az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés - az ismétlések napi és heti arányának (mindkettő maximum 25%) túlteljesítésével történt - megsértése körében figyelembe vette, hogy a napi vállalás túlteljesítésére a vizsgált adáshétnek mindössze három napján és nem jelentős mértékben (2013. július 16-án 0,6%-kal, július 20-án 14,3%-kal, július 21-én pedig 2,3%-kal) került sor. Erre tekintettel a jogsértés e körben csekély súlyúnak minősül. A Médiatanács figyelembe vette továbbá, hogy a fenti határozatok esetében a Médiaszolgáltató nem sértette meg az ismétlések arányára vonatkozó vállalását, továbbá ezen határozatokban megállapított jogsértések (a szöveg, a magyar zenei művek, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozó vállalások, és a médiaszolgáltatás állandó megnevezésére vonatkozó kötelezettségek megsértése) nem kerültek megállapításra a jelen vizsgált időszakban, a Médiaszolgáltató teljesítette, sőt túlteljesítette ezen vállalásait. A fentiek okán a Médiatanács az Mttv (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmény alkalmazása mellett döntött. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltató műsorát mindig a Hatósági Szerződésnek és a törvényi 5

6 rendelkezéseknek megfelelően köteles szolgáltatni, a Médiatanács pedig hatósági ellenőrzése során mindig a vizsgálat idején hatályos rendelkezéseknek teljesítését ellenőrzi. A fentiekre való tekintettel a Médiatanács az Mttv (1) bekezdésében rögzített jogkövetkezményt alkalmazta a Médiaszolgáltatóval szemben, azaz a jogsértések tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett felhívta a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására. Az eljárás során a Ket bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, október 16. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 6

7 A Médiatanács 1516/2013. (X.16.) számú határozatának melléklete A hatósági ellenőrzés során készült mérések eredményei Jelen vizsgálat a Médiaszolgáltató július 15-e és 21-e között közreadott műsorfolyamát ellenőrizte. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a közösségi Médiaszolgáltató működése megfelelt-e az Mttv. és Smtv. szerinti követelményeknek, illetve teljesítette-e a Hatósági Szerződésben rögzített vállalásait. Tapasztalatok: 1. a médiaszolgáltatás álladó megnevezése: Európa Rádió 94,4 MHz, 2. az Európa Rádió Debrecen hálózatos médiaszolgáltatást folytat, ennek értelmében a saját műsorideje 24 óra/nap (a debreceni adó műsorát az Európa Rádió Kisújszállás 103,2 MHz, Szeged 87,9 MHz, Nyíregyháza 100,5 MHz és Miskolc 90,4 MHz veszi át), 3. az Európa Rádió sajátos arculata: a református, tágabb értelemben véve a keresztény hit, szellemiség, gondolkodás és értékrend alapján szerkesztett hitéleti, vallási, kulturális, közéleti és tudományos műsorkínálat, amely az egész vallási közösségnek készül, és az ő informálódásukat, hitbeli, kulturális és tudományos fejlődésüket hivatott szolgálni, valamint segíteni őket a mindennapi életben való eligazodásban. 4. a Hatósági Szerződés 6.5 pontja értelmében a médiaszolgáltatás központi elemeit ekként határozta meg: reggeli műsorsáv (6:30-9:30) beszélgetés meghívott vendégekkel vagy rögzített anyag (közélet, vallás, gazdaság, kultúra, sport bejátszása, valamint hírek, rövid hírek), napközbeni műsorsáv (9:30-18:00) beszélgetés meghívott vendégekkel vagy rögzített anyag (közélet, vallás, gazdaság, kultúra, sport bejátszása, valamint hírek, rövid hírek), esti/éjszakai műsorsáv (18:00-6:30) tematikus magazinok, ismétlések, hírek, 5. a Hatósági Szerződés 6.6 pontja az egyes műsorszám-típusok arányát határozza meg a teljes saját (napi és heti) műsoridő tekintetében: - közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok aránya: 77%/nap, 77%/hét, - helyi közéletet, helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámok aránya: 38%/nap, 38%/hét, - hírműsorszámok aránya: 8%/nap, 8%/hét, - szöveg aránya: 42%/nap, 42%/hét, - ismétlések aránya: max. 50%/nap, 50%/hét, - célközönség számára készített műsorok aránya: 100%/nap, 100%/hét. A Hatósági Szerződés 6.9 pontjában az éjszakai órák nélkül mért időszakban ( óra között az alábbi vállalásokat tette a Médiaszolgáltató: - közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok aránya: 77%/nap, 77%/hét, - helyi közéletet, helyi mindennapi életvitelt segítő műsorszámok aránya: 38%/nap, 38%/hét, - hírműsorszámok aránya: 8%/nap, 8%/hét, - szöveg aránya: 42%/nap, 42%/hét - ismétlések aránya: max. 25%/nap, 25%/hét. Az alábbi táblázatban a heti műsor részletes eredményei olvashatóak: Időtartam/arány július 15. július 16. július 17. július 18. július 19. július 20. július 21. Teljesítés Vállalás (óó:pp:mp) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Összesen nap hét 1. Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 62,9% 65,6% 62,2% 62,3% 64,6% 62,2% 65% 63,5% 42% 42% 3. Zene időtartama Zene (%) 37,1% 34,4% 37,8% 37,7% 35,4% 37,8% 35% 36,5% 7

8 Magyar zene időtartama Magyar zene (%) 57,5% 52,3% 54,1% 57,3% 53,5% 50,2% 59,3% 54,9% - 50% Külföldi zene Külföldi zene (%) 41,9% 47,7% 45,5% 42,7% 46,5% 49,8% 40,7% 45% Azonosítatlan zene Azonosítatlan zene (%) 0,6% 0% 0,2% 0% 0% 0% 0% 0,1% 4. Helyi közélet, mindennapi életvitelt segítő Helyi közélet, mindennapi életvitelt segítő (%) ,4% 47,6% 47,2% 45,5% 47,3% 55,3% 39,5% 48,4% 38% 38% 5. Hírműsor Hírműsor (%) 10,5% 11,4% 10,1% 11,5% 12,4% 9,8% 8,2% 10,6% 8% 8% 6. Ismételt műsorszám Ismételt műsorszám (%) ,5% 34,8% 28,4% 29,4% 18,7% 40% 38% 30,3% 50% 50% 7. Közszolgálati műsor Közszolgálati (%) 79,8% 83,1% 82,4% 78,3% 86,5% 85% 81,5% 82,4% 77% 77% 8. Célközönség Célközönség (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Az éjszakai órák nélkül ( ) között mért eredmények: Időtartam július július július 17. július 18. július 19. július 20 július 21. Teljesítés Vállalás (perc) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Összesen nap hét Műsoridő Szöveg (perc) Szöveg (%) 62,7% 69% 61,6% 64,8% 64% 62,6% 67,1% 64,5% 42% 42% Helyi, közéleti műsorszámok (perc) Helyi, közéleti műsorszámok (%) % 43,7% 55,4% 43,7% 52,9% 55,2% 40,4% 48,7% 38% 38% Hírműsor Hírműsor (%) 10,9% 12% 10,2% 12,7% 13,2% 10,1% 8,6% 11,1% 8% 8% Közszolgálati műsorszámok (perc) Közszolgálati műsorok (%) % 82,7% 80,1% 82% 86,1% 84,1% 78,9% 81,4% 77% 77% Ismétlés (perc) Ismétlés (%) 14,2% 25,6% 21,2% 19,8% 15,5% 39,3% 27,3% 23,3% 25% 25% 1. A Médiaszolgáltató a műsoridejét betartotta. 2. A Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződésben rögzített paraméterektől csupán az éjszakai órák nélkül számított napi műsoridőben ismételt műsorok esetében tért el. Ebben az időintervallumban 25%-ban maximálta az ismétlések arányát a Hatósági Szerződés, azonban az ismételt műsorszámok napi aránya július 16-án (25,6%), július 20-án (39,3%) és 21-én (27,3%) meghaladta a vállalt mértéket. 3. A fentieken kívül július 20-án a kor és 21-én a kor kezdődött Nomád halászati, vadászati magazin c. műsorszám végén reklámértékkel bíró támogatói szpot 8

9 hangzott el az alábbiak szerint (a szpot július 20-án 09:45:52-09:45:14 óra, július 21-én pedig 04:45:00-04:45:23 óra között bukkant fel). A műsort a Cornex Horgász Centrum támogatta. Jöjjön el Miskolc legnagyobb horgászáruházába, 172 négyzetméteren megtalál mindent, ami a horgászathoz szükséges! Címünk: Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 27. Interneten a Előttünk minden vevő ingyen parkolhat. A támogatói üzenet kapcsán felmerült az Smtv. 20. (3) bekezdés megsértése, mivel a szpot tartalmazta a szponzor elérhetőségét és minősítését, mely által burkolt kereskedelmi közleménynek megfelelő tartalmat hordozott magában. 9

10 Európa Rádió Debrecen :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. ismeretlen z. k ism. megjegyzés dátum Gereben Zita - Little Pieces 00:10:01 00:13:42 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00: Repeta - válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból 00:13:42 01:00: beszélgetés Juhászné Zsákai Katalinnal, a szolnoki kórus karnagyával az I. Európai Gyermekkórus Műhely-ről 00:13:42 00:19:29 00:05:47 00:05:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Sean Paul ft. Alexis Jordan - Got To Love Ya 00:19:29 00:22:48 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 kh fordulójához érkezett a miskolci egyetem rektor választása - beszélgetés Barkai Lászlóval, az Egészségtudományi Kar dékánjával 00:22:48 00:44:12 00:21:24 00:21:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh fordulójához érkezett a miskolci egyetem rektor választása - beszélgetés Illés Bélával, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar volt dékánjával 00:44:12 00:55:59 00:11:47 00:11:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Fingers/Viviane Cruz - Primavera 00:55:59 01:00:11 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 kh Hírek 01:00:11 01:07:04 00:06:53 00:06:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 01:07:04 01:07:53 00:00:49 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Gramofon - Slágermúzeum (Barnabás von Géczy, Szegő Miklós, Weygand Tibor, Magda Schneider, Paul Hörbiger, Peter Alexander, Nagykovácsi Ilona, Inka Zemankova, Bing Croby/Roseman Clooney, Breitner János, Dean 01:07:53 02:02:07 00:54:14 00:13:32 00:40:42 00:11:21 00:29:21 00:00:00 kh Martin/Nat King Cole, Sebő Miklós, Mrs. Jack Hylton and his band, Jack Hylton zkra.) Hírek 02:02:07 02:08:56 00:06:49 00:06:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh időjárás 02:08:56 02:09:46 00:00:50 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Unisex - Élned kell 02:09:46 02:13:20 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 kh Repeta - válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból 02:13:20 03:00: ezer Euró támogatást nyert árvízvédelemre a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 02:13:20 02:22:16 00:08:56 00:08:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Hungária - Limbó hintó 02:22:16 02:25:54 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 kh gödöllői gyülekezet nyaralt a mályi-i Mécses Központban 02:25:54 02:39:46 00:13:52 00:13:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Generál - Ha ismerném 02:39:46 02:43:22 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 kh Kiállítás az Abigél Iskola diákjainak és tanárainak munkáiból a debreceni Nagytemplomban 02:43:22 02:51:28 00:08:06 00:08:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Mr Scruff/Alice Russell - Music Takes Me Up 02:51:28 02:56:10 00:04:42 00:00:00 00:04:42 00:00:00 00:04:42 00:00:00 kh Tape Five/Henrik Wager - Club De Cigale 02:56:10 03:00:13 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 kh Hírek 03:00:13 03:06:57 00:06:44 00:06:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 03:06:57 03:07:45 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Hevia 03:07:45 03:12:23 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:00: Mindennapi irodalom - Hangoskönyv - Jókai Mór: Az aranyember (A Szent Borbála, ea: Kútvölgyi Erzsébet) 03:12:23 03:49:14 00:36:51 00:36:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k The Moon and the Nightspirit - Éjköszöntő 03:49:14 03:55:03 00:05:49 00:00:00 00:05:49 00:05:49 00:00:00 00:00: Vesztergám Miklós - Hargitai fecskemadár 03:55:03 03:58:44 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00: honlap promóció 03:58:44 03:59:12 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 03:59:12 04:05:55 00:06:43 00:06:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 04:05:55 04:06:45 00:00:50 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Ihász Gábor - Állj meg, kislány! 04:06:45 04:10:22 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00: Zöldellő - környezetvédelmi magazin (megújulnak Észak-Magyarország hulladéklerakói; környezetvédelmi tábor hátrányos helyzetű gyerekeknek Salgótarjánban; szúnyogirtás káros hatásai; zene: Gringo Sztár, Vastag Csaba, Illés, Bojtorján, Frank Sinatra) 04:10:22 04:55:16 00:44:54 00:29:30 00:15:24 00:12:57 00:02:27 00:00:00 kh ism

11 Soundscape - I'll Be Around 04:55:16 04:59:13 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:00: Hírek 04:59:13 05:00:00 00:00:47 00:06:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 05:00:00 05:06:06 00:06:06 00:06:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 05:06:06 05:06:55 00:00:49 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Fourtissimo - Besame Mucho (instrumentális) 05:06:55 05:10:17 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00: Köztünk élnek - portréműsor (beszélgetés Mihula Mihály Mischa-val, ukrán születésű gitárművésszel) 05:10:17 05:55:07 00:44:50 00:35:34 00:09:16 00:09:16 00:00:00 00:00:00 kh Tahta Menezes - Bad Day 05:55:07 05:59:14 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00: Hírek 05:59:14 06:06:04 00:06:50 00:06:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 06:06:04 06:06:53 00:00:49 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Máté Péter - Egyedül élsz 06:06:53 06:10:50 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00: Kontinentális reggeli - információs magazin 06:10:50 09:00: műsorelőzetes 06:10:50 06:11:42 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Kovácsovics Fruzsina - Hazatalálsz 06:11:42 06:15:04 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00: Delirious - God You Are My God 06:15:04 06:18:49 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00: Nem csak kenyérrel él az ember - Mark Evangéliuma 6. rész vers 06:18:49 06:20:56 00:02:07 00:02:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k zenés imádság 06:20:56 06:24:48 00:03:52 00:01:14 00:02:38 00:00:00 00:00:00 00:02: Twila Paris - Days of Elijah 06:24:48 06:29:10 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00: Hírek 06:29:10 06:33:36 00:04:26 00:04:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 06:33:36 06:34:26 00:00:50 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Back II Black - Tekered 06:34:26 06:37:50 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00: Egészségfejlesztési iroda nyílik Csongrádon, Szentesen, Hódmezővásárhelyen és Kisteleken - beszélgetés Léder Lászlóval, az Egészségfejlesztési Intézet 06:37:50 06:43:28 00:05:38 00:05:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh főigazgatójával Amy Grant - The Lord Has A Will 06:43:28 06:46:04 00:02:36 00:00:00 00:02:36 00:00:00 00:02:36 00:00: Neoton - Ha szombat este táncol 06:46:04 06:49:11 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00: szignál 06:49:11 06:49:34 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hooligans - Szabadon 06:49:34 06:53:07 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00: Maranatha - Blessed be the Lord God Almighty 06:53:07 06:55:33 00:02:26 00:00:00 00:02:26 00:00:00 00:02:26 00:00: Péterfy Bori & Love Band - Téged nem 06:55:33 06:58:49 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00: honlap promóció 06:58:49 06:59:12 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: (csend) 06:59:12 06:59:54 00:00:42 00:00:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: szignál 06:59:54 07:00:13 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 07:00:13 07:06:02 00:05:49 00:05:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 07:06:02 07:06:17 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh United - Ébredj fel! 07:06:17 07:09:24 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00: műsorelőzetes 07:09:24 07:09:50 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Bon Bon - Bújj hozzám 07:09:50 07:13:42 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00: Útravaló - Egy társul szegődő gondolat - Céltévesztés 07:13:42 07:22:27 00:08:45 00:08:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Acustic Alchemy - Slap it Down 07:22:27 07:25:04 00:02:37 00:00:00 00:02:37 00:00:00 00:02:37 00:00: Kalendárium (évfordulók, események) 07:25:04 07:26:54 00:01:50 00:01:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Kowalski meg a Vega - Ennyi csak 07:26:54 07:30:14 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00: elismerő oklevelet kapott a hajdúböszörményi Fazekas Gábor Idősek Otthona - beszélgetés Csernákné Kárándi Erzsébet intézményvezetővel 07:30:14 07:39:04 00:08:50 00:08:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Takács Nikolas - A boldogság Te vagy 07:39:04 07:42:50 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00: fős önkéntes csoport utazott a Balatonra a Hajdu-Bihar megyei Vöröskereszt szervezésében - beszélgetés Pintér Petrával, a csoport 07:42:50 07:50:54 00:08:04 00:08:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh miskolci stúdió felvétele

12 vezetőjével reklám 07:50:54 07:52:31 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Dario G - Sunchyme 07:52:31 07:56:23 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00: Non Blondes - What's Up 07:56:23 07:59:53 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00: Hírek 07:59:53 08:06:02 00:06:09 00:06:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 08:06:02 08:06:22 00:00:20 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Demjén Ferenc - Mindig ugyanúgy 08:06:22 08:09:46 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00: Takáts Eszter - Nyári dal 08:09:46 08:13:42 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00: műsorelőzetes 08:13:42 08:14:07 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Katona Klári - Vigyél el 08:14:07 08:18:08 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00: Mester Tamás - Szabadíts fel! 08:18:08 08:21:50 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00: környezetvédelmi helyreállításokat végeznek Kokad és Kiskereki térségében - beszélgetés Ozsváth István kokadi polgármesterrel 08:21:50 08:26:41 00:04:51 00:04:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Roy és Ádám - Azt súgta a szél 08:26:41 08:30:32 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:03:51 00:00:00 00:00: Bikini - Ezt nem tudom másképp mondani 08:30:32 08:34:21 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00:00 kh Debreceni Campus Fesztivál - bemutatja Miklósvölgyi Péter fesztivál igazgató és Somogyi Béla alpolgármester 08:34:21 08:45:49 00:11:28 00:11:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Milli Vanilli - Girl You Know It's True 08:45:49 08:49:43 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00: műsorvezető búcsú 08:49:43 08:50:01 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: reklám 08:50:01 08:51:45 00:01:44 00:01:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Stevie Wonder - Happy Birthday 08:51:45 08:55:36 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00: Mezzoforte - Garden party 08:55:36 09:00:03 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00: Hírek 09:00:03 09:04:47 00:04:44 00:04:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 09:04:47 09:05:44 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Kitekintő - magazin műsor 09:05:44 10:00: műsorelőzetes 09:05:44 09:06:35 00:00:51 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: LGT - Magyarország 09:06:35 09:12:23 00:05:48 00:00:00 00:05:48 00:05:48 00:00:00 00:00: fordulójához érkezett a miskolci egyetem rektor választása - beszélgetés Torma Andrással, az Állam és Jogtudományi Kar dékánjával 09:12:23 09:32:28 00:20:05 00:20:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Hair - Good Morning Starshine 09:32:28 09:34:51 00:02:23 00:00:00 00:02:23 00:00:00 00:02:23 00:00: Mezőtúri Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó - beszélgetés a szervezőkkel és néhány fellépővel 09:34:51 09:52:49 00:17:58 00:17:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Role zenekar - Dicsőség mennyben Istennek... 09:52:49 09:55:24 00:02:35 00:00:00 00:02:35 00:02:35 00:00:00 00:00: műsorvezető búcsú 09:55:24 09:56:14 00:00:50 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Shania Twain - Don't Be Stupid 09:56:14 10:00:02 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00: Hírek 10:00:02 10:04:45 00:04:43 00:04:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 10:04:45 10:05:43 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Kiss Kata - Dalocska 10:05:43 10:09:34 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:03:51 00:00:00 00:00: Zöldellő - környezetvédelmi magazin (szén tüzelésű erőművek okozta károk; egri gyerekek a felsőtárkányi erdei táborban; zene: Keresztes Ildikó, Procol 10:09:34 11:00:01 00:50:27 00:35:20 00:15:07 00:08:17 00:06:50 00:00:00 kh Harum, Zorán, Queen) Hírek 11:00:01 11:04:55 00:04:54 00:04:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 11:04:55 11:05:53 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Ismerjük meg egymást - vallási magazin 11:05:53 11:59:46 k műsorelőzetes 11:05:53 11:07:00 00:01:07 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Keith Green - A Billion Starving People 11:07:00 11:10:43 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00: A felnőtté válás volt a témája a Debreceni Nagyerdei Református Gyülekezet által szervezett sátoraljaújhelyi erdei tábornak 11:10:43 11:20:51 00:10:08 00:10:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh

13 Rich Mullins - We Will Glorify 11:20:51 11:23:50 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00: A felnőtté válás volt a témája a Debreceni Nagyerdei Református Gyülekezet által szervezett sátoraljaújhelyi erdei tábornak 11:23:50 11:32:50 00:09:00 00:09:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Terry Butler - Cry of My Heart 11:32:50 11:36:46 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00: Sárospataki Ifjúsági Tábor 11:36:46 11:53:30 00:16:44 00:16:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Amy Grant - My Jesus, I love Thy 11:53:30 11:56:55 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00: műsorvezető búcsú 11:56:55 11:57:35 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: All Sons / Daughters - Alive 11:57:35 11:59:46 00:02:11 00:00:00 00:02:11 00:00:00 00:02:11 00:00: szignál 11:59:46 12:00:05 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Régió krónika - hírösszefoglaló 12:00:05 12:09:33 00:09:28 00:09:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k debreceni ref gyülekezet 100 Folk Celsius - Csak egy kék színű virág 12:09:33 12:13:38 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:04:05 00:00:00 00:00: reklám 12:13:38 12:14:10 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Mindennapi irodalom - Hangoskönyv - Jókai Mór: Az aranyember (A fehér macska, ea: Kútvölgyi Erzsébet) 12:14:10 12:45:07 00:30:57 00:30:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 12:45:07 12:45:38 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Kowalski meg a Vega - Ennyi csak 12:45:38 12:49:13 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00: Szekeres Adrienn - Ölelj át 12:49:13 12:52:37 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00: Gemini - Csavargóének 12:52:37 12:55:23 00:02:46 00:00:00 00:02:46 00:02:46 00:00:00 00:00: műsorajánló 12:55:23 12:55:51 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Anita - Jöjj vissza vándor 12:55:51 12:59:34 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:03:43 00:00:00 00:00: honlap promóció 12:59:34 13:00:02 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 13:00:02 13:04:55 00:04:53 00:04:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 13:04:55 13:05:53 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Generál - Felelet 13:05:53 13:07:52 00:01:59 00:00:00 00:01:59 00:01:59 00:00:00 00:00: Infórádió Aréna c. műsora (beszélgetés N. Rózsa Erzsébettel, a Magyar Külügyi Intézet tudományos igazgatójával az egyiptomi politikai helyzetről) 13:07:52 13:55:46 00:47:54 00:47:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Ákos - A fénybe nézz 13:55:46 14:00:04 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:04:18 00:00:00 00:00: Hírek 14:00:04 14:05:33 00:05:29 00:05:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 14:05:33 14:06:31 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Maranatha - Blessed be the Lord God Almighty 14:06:31 14:09:00 00:02:29 00:00:00 00:02:29 00:00:00 00:02:29 00:00: Határtalan - Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora 14:09:00 14:59: műsorelőzetes 14:09:00 14:09:34 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Michael W. Smith - I Can Hear Your Voice 14:09:34 14:13:08 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 kh református középiskolák találkozója Debrecenben; Gödöllői gyülekezet nyaralt a mályi-i Mécses Központban 14:13:08 14:23:26 00:10:18 00:10:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Robin Mark - No One Like You Lord 14:23:26 14:27:20 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 kh gödöllői gyülekezet nyaralt a mályi-i Mécses Központban 14:27:20 14:35:17 00:07:57 00:07:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Bishops - Hiding Like Elijah - Bishops 14:35:17 14:37:50 00:02:33 00:00:00 00:02:33 00:00:00 00:02:33 00:00:00 kh Ukrajna és az ott élő magyar kisebbség jövője - Dr. Schöpflin György előadásának részlete és beszélgetés 14:37:50 14:50:51 00:13:01 00:13:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Petra - Hallowed Be Thy Name 14:50:51 14:55:02 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 kh tüntetés sorozatot indít az erdélyi Magyar Néppárt a régió átszervezés ellen - beszélgetés Toró T. Tibor pártelnökkel 14:55:02 14:59:45 00:04:43 00:04:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh szignál 14:59:45 15:00:20 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 15:00:20 15:05:54 00:05:34 00:05:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k új debreceni villamos;

14 bírósági ítélkezési szünet; NAV időjárás 15:05:54 15:06:24 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Presser Gábor - Rozsdás szög 15:06:24 15:10:05 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00: NOX - Százszor ölelj 15:10:05 15:13:26 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00: Svédasztal - információs magazin 15:13:26 17:00: műsorelőzetes 15:13:26 15:13:58 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Ismerős Arcok - Európa közepében 15:13:58 15:17:58 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 kh Kalendárium (évfordulók, események) 15:17:58 15:19:47 00:01:49 00:01:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Fekete Dávid - Távoli utakon 15:19:47 15:23:29 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00:00 kh évzáró a Wáli István Református Cigány Szakkollégiumban 15:23:29 15:38:02 00:14:33 00:14:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Acustic Alchemy - River Gauche 15:38:02 15:41:06 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 kh elismerő oklevelet kapott a hajdúböszörményi Fazekas Gábor Idősek Otthona - beszélgetés Csernákné Kárándi Erzsébet intézményvezetővel 15:41:06 15:50:17 00:09:11 00:09:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism reklám 15:50:17 15:52:28 00:02:11 00:02:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Seal - Crazy 15:52:28 15:56:18 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 kh U2 - One 15:56:18 15:59:54 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 kh Hírek 15:59:54 16:05:02 00:05:08 00:05:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh bírósági ítélkezési szünet; NAV időjárás 16:05:02 16:05:32 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Keresztes Ildikó - A nevem 16:05:32 16:08:39 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 kh műsorelőzetes 16:08:39 16:09:09 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Útravaló - Egy társul szegődő gondolat - Céltévesztés 16:09:09 16:17:53 00:08:44 00:08:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Acustic Alchemy - Moonstone 16:17:53 16:19:39 00:01:46 00:00:00 00:01:46 00:00:00 00:01:46 00:00:00 kh Debrecen Hangja tehetségkutató verseny - beszélgetés Varga Antal zsűri taggal 16:19:39 16:32:05 00:12:26 00:12:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Régió krónika - hírösszefoglaló 16:32:05 16:41:00 00:08:55 00:08:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh végén: készült a Médiatanács támogatásával Bonanza Banzai - Induljon a banzáj 16:41:00 16:44:22 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 kh kullancs veszély - beszélgetés Dr. Remenyik Évával, a Debreceni Bőrgyógyászati Klinika igazgatójával 16:44:22 16:51:31 00:07:09 00:07:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh reklám 16:51:31 16:52:49 00:01:18 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Vision - Bárcsak újra itt lennél 16:52:49 16:56:23 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 kh Sting - Desert Rose 16:56:23 17:00:09 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 kh Hírek 17:00:09 17:05:38 00:05:29 00:05:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 17:05:38 17:06:36 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Cotton Club Singers - Kinek mondjam el vétkeimet (Casino) 17:06:36 17:10:03 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00: Kitekintő - magazin műsor 17:10:03 18:00: műsorelőzetes 17:10:03 17:11:24 00:01:21 00:01:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Vastag Tamás/Vastag Csaba - Őrizd az álmod 17:11:24 17:15:34 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:04:10 00:00:00 00:00:00 k aktív eutanázia lehetősége - beszélgetés Éger Istvánnal, a Magyar Orvosi Kamara elnökével 17:15:34 17:24:17 00:08:43 00:08:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Acoustic Alchemy - A Dream Of Fair Woman 17:24:17 17:26:34 00:02:17 00:00:00 00:02:17 00:00:00 00:02:17 00:00:00 k aktív eutanázia lehetősége - beszélgetés Gecse Attila miskolci református 17:26:34 17:38:39 00:12:05 00:12:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh

15 kórház lelkésszel Acoustic Alchemy - Arc En Ciel 17:38:39 17:41:56 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 k A felnőtté válás volt a témája a Debreceni Nagyerdei Református Gyülekezet által szervezett sátoraljaújhelyi erdei tábornak 17:41:56 17:49:44 00:07:48 00:07:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Magna Cum Laude - A főnököm 17:49:44 17:53:41 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00:00 k Gajdos Ensemble - Ó, én édes hazám (Balassi Bálint verse) 17:53:41 17:56:12 00:02:31 00:00:00 00:02:31 00:02:31 00:00:00 00:00:00 k Jazz+Az - Csepp a tengerben 17:56:12 18:00:07 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00:00 k Hírek 18:00:07 18:04:42 00:04:35 00:04:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 18:04:42 18:05:40 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Kiss Kata - Dalocska 18:05:40 18:09:31 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:03:51 00:00:00 00:00: Zöldellő - környezetvédelmi magazin (szén tüzelésű erőművek okozta károk; egri gyerekek a felsőtárkányi erdei táborban; zene: Keresztes Ildikó, Procol 18:09:31 18:59:47 00:50:16 00:35:20 00:14:56 00:08:17 00:06:39 00:00:00 kh ism Harum, Zorán, Queen) szignál 18:59:47 19:00:09 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Régió krónika - hírösszefoglaló 19:00:09 19:09:37 00:09:28 00:09:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k debreceni ref gyülekezet Amy Grant - If I Have to Die 19:09:37 19:12:30 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00: Hajnalcsillag - Én Istenem 19:12:30 19:17:19 00:04:49 00:00:00 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00: Jars Of Clay - Whatever She Wants 19:17:19 19:21:02 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00: Zorán - Kell ott fenn egy ország 19:21:02 19:27:03 00:06:01 00:00:00 00:06:01 00:06:01 00:00:00 00:00: Keith Green - The Battle Is Already Won 19:27:03 19:30:31 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00: Esti nyugalom - magazin műsor 19:30:31 20:00: Márk evangéliuma 6. rész vers 19:30:31 19:40:34 00:10:03 00:10:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k A fényes nap immár lenyugodott 19:40:34 19:43:07 00:02:33 00:00:00 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 k Túrmezei Erzsébet: Úgy, ahogy Illés (vers) 19:43:07 19:44:39 00:01:32 00:01:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k magyar zene 19:44:39 19:47:54 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 k Esti mese - Palkó bajba kerül 19:47:54 19:57:55 00:10:01 00:10:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k magyar zene 19:57:55 19:58:48 00:00:53 00:00:00 00:00:53 00:00:53 00:00:00 00:00:00 k Esti imádság 19:58:48 19:59:31 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Napraforgok - Felvirradt áldott 19:59:31 20:00:18 00:00:47 00:00:00 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 k Hírek 20:00:18 20:05:11 00:04:53 00:04:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 20:05:11 20:06:09 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Ismerjük meg egymást - vallási magazin 20:06:09 21:00:21 ism műsorelőzetes 20:06:09 20:07:16 00:01:07 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism Keith Green - A Billion Starving People 20:07:16 20:10:59 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 kh ism A felnőtté válás volt a témája a Debreceni Nagyerdei Református Gyülekezet által szervezett sátoraljaújhelyi erdei tábornak 20:10:59 20:21:08 00:10:09 00:10:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Rich Mullins - We Will Glorify 20:21:08 20:24:06 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:00:00 kh ism A felnőtté válás volt a témája a Debreceni Nagyerdei Református Gyülekezet által szervezett sátoraljaújhelyi erdei tábornak 20:24:06 20:33:06 00:09:00 00:09:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Terry Butler - Cry of My Heart 20:33:06 20:37:02 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 kh ism Sárospataki Ifjúsági Tábor 20:37:02 20:53:46 00:16:44 00:16:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Amy Grant - My Jesus, I love Thy 20:53:46 20:57:11 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 kh ism műsorvezető búcsú 20:57:11 20:57:51 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism All Sons & Daughters - Alive 20:57:51 21:00:21 00:02:30 00:00:00 00:02:30 00:00:00 00:02:30 00:00:00 kh ism Hírek 21:00:21 21:05:49 00:05:28 00:05:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 21:05:49 21:06:47 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh

16 Ákos - A fénybe nézz 21:06:47 21:11:11 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00: LGT - Miénk itt a tér 21:11:11 21:14:09 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00: Dongó együttes - A tél halála (Petőfi Sándor) 21:14:09 21:18:11 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00: reklám 21:18:11 21:18:41 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Mindennapi irodalom - Hangoskönyv - Jókai Mór: Az aranyember (A fehér macska, ea: Kútvölgyi Erzsébet) 21:18:41 21:49:39 00:30:58 00:30:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism reklám 21:49:39 21:50:10 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Emberek - Mama 21:50:10 21:55:39 00:05:29 00:00:00 00:05:29 00:05:29 00:00:00 00:00: Kaláka együttes - Akarsz-e játszani (Kosztolányi Dezső) 21:55:39 21:59:59 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:04:20 00:00:00 00:00: Jennifer Knapp - Faithful to me 21:59:59 22:00:37 00:00:38 00:00:00 00:00:38 00:00:00 00:00:38 00:00: Hírek 22:00:37 22:05:12 00:04:35 00:04:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 22:05:12 22:06:10 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Zenesáv (Bokros együttes bemutatása) 22:06:10 22:50:04 00:43:54 00:02:36 00:41:18 00:41:18 00:00:00 00:00:00 kh Alapi Istvan - Desert Wind 22:50:04 22:52:38 00:02:34 00:00:00 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00: Mon Cheri - Na ki a király 22:52:38 22:56:36 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00: Balázs Fecó - Érints meg 22:56:36 23:00:00 00:03:24 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00: Balázs Fecó - Érints meg 23:00:00 23:00:28 00:00:28 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00: Hírek 23:00:28 23:05:22 00:04:54 00:04:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 23:05:22 23:06:20 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Határtalan - Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora 23:06:20 00:00: műsorelőzetes 23:06:20 23:06:55 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism Maranatha - Rejoice 23:06:55 23:09:45 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:00:00 kh református középiskolák találkozója Debrecenben; Gödöllői gyülekezet nyaralt a mályi-i Mécses Központban 23:09:45 23:20:03 00:10:18 00:10:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Robin Mark - All For Jesus 23:20:03 23:24:35 00:04:32 00:00:00 00:04:32 00:00:00 00:04:32 00:00:00 kh gödöllői gyülekezet nyaralt a mályi-i Mécses Központban 23:24:35 23:32:33 00:07:58 00:07:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Michael W. Smith - Great Is The Lord 23:32:33 23:35:24 00:02:51 00:00:00 00:02:51 00:00:00 00:02:51 00:00:00 kh Ukrajna és az ott élő magyar kisebbség jövője - Dr. Schöpflin György előadásának részlete és beszélgetés 23:35:24 23:48:25 00:13:01 00:13:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Lauren Evans - Let It Rise 23:48:25 23:52:34 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00:00 kh tüntetés sorozatot indít az erdélyi Magyar Néppárt a régió átszervezés ellen - beszélgetés Toró T. Tibor pártelnökkel 23:52:34 23:57:16 00:04:42 00:04:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Jim Gilbert - Song For The Nations 23:57:16 00:00:00 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:00:00 kh Európa Rádió Debrecen :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar z. külföldi z. ismeretlen z. k ism. megjegyzés dátum Jim Gilbert - Song For The Nations 00:00:00 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:58 00:00:00 00:00:58 00:00: Himnusz 00:00:58 00:03:09 00:02:11 00:00:00 00:02:11 00:02:11 00:00:00 00:00:00 k Hírek 00:03:09 00:08:38 00:05:29 00:05:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 00:08:38 00:09:36 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Indo Aminata - Leo Leo 00:09:36 00:13:45 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00: Repeta - válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból 00:13:45 00:59: Debreceni Campus Fesztivál - bemutatja Miklósvölgyi Péter fesztivál igazgató és Somogyi Béla alpolgármester 00:13:45 00:25:25 00:11:40 00:11:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Linkin Park - Breaking The Habits 00:25:25 00:28:27 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 kh Nemo - Darkest Day 00:28:27 00:31:56 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 kh Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel kamattámogatása - beszélgetés Szép 00:31:56 00:40:51 00:08:55 00:08:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh

17 Zoltánnal, a Kavos Zrt. fejlesztési igazgatójával Sugababes - Teardrops 00:40:51 00:44:43 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 kh honlap promóció 00:44:43 00:45:07 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh George Michael - Jesus To A Child 00:45:07 00:51:43 00:06:36 00:00:00 00:06:36 00:00:00 00:06:36 00:00:00 kh Deja Vu tiszavasvári amatőr színjátszó társulat - beszélgetés Dr. Kokas Róberttel, a társulat vezetőjével 00:51:43 00:59:43 00:08:00 00:08:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh honlap promóció 00:59:43 01:00:11 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 01:00:11 01:04:46 00:04:35 00:04:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 01:04:46 01:05:43 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Zenesáv (Bokros együttes bemutatása) 01:05:43 01:49:37 00:43:54 00:02:36 00:41:18 00:41:18 00:00:00 00:00:00 kh ism Takács Nikolas - A boldogság Te vagy 01:49:37 01:53:23 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00: Back II Black - Ha kérhetném 01:53:23 01:57:08 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00: Máté Péter - Azért vannak a jó barátok 01:57:08 02:00:25 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 k Hírek 02:00:25 02:05:18 00:04:53 00:04:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 02:05:18 02:06:15 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Gringo Sztár - Hetvenkettő 02:06:15 02:10:33 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:04:18 00:00:00 00:00: Brasch Bence - Játék 02:10:33 02:13:53 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00: Repeta - válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból 02:13:53 03:01: aktív eutanázia lehetősége - beszélgetés Éger Istvánnal, a Magyar Orvosi Kamara elnökével 02:13:53 02:22:34 00:08:41 00:08:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Acoustic Alchemy - A Different Kind Of Freedom 02:22:34 02:28:49 00:06:15 00:00:00 00:06:15 00:00:00 00:06:15 00:00:00 k aktív eutanázia lehetősége - beszélgetés Gecse Attila miskolci református kórház lelkésszel 02:28:49 02:40:37 00:11:48 00:11:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Acoustic Alchemy - Amanecer 02:40:37 02:43:47 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 k Keresztes Ildikó - A nevem 02:43:47 02:46:57 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 k Varga Viktor - Forró fejű 02:46:57 02:50:23 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 k A felnőtté válás volt a témája a Debreceni Nagyerdei Református Gyülekezet által szervezett sátoraljaújhelyi erdei tábornak 02:50:23 02:58:04 00:07:41 00:07:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Bergendy - Iskolatáska 02:58:04 03:01:16 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 k Hírek 03:01:16 03:06:45 00:05:29 00:05:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 03:06:45 03:07:43 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Hevia - Si Quieres Que Te Cortexe 03:07:43 03:13:54 00:06:11 00:00:00 00:06:11 00:00:00 00:06:11 00:00: Üsztürü - De-a lungu, de învîrtit és hîrtag (Kis-Küküllő mente) 03:13:54 03:22:41 00:08:47 00:00:00 00:08:47 00:00:00 00:08:47 00:00: Mindennapi irodalom - Hangoskönyv - Jókai Mór: Az aranyember (A fehér macska, ea: Kútvölgyi Erzsébet) 03:22:41 03:53:38 00:30:57 00:30:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Tir Na No'g - Tir Na Nog 03:53:38 03:58:55 00:05:17 00:00:00 00:05:17 00:00:00 00:05:17 00:00: szignál 03:58:55 03:59:17 00:00:22 00:00:22 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 03:59:17 04:03:52 00:04:35 00:04:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 04:03:52 04:04:49 00:00:57 00:00:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Kiss Kata - Dalocska 04:04:49 04:08:40 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:03:51 00:00:00 00:00: Zöldellő - környezetvédelmi magazin (szén tüzelésű erőművek okozta károk; egri gyerekek a felsőtárkányi erdei táborban; zene: Keresztes Ildikó, Procol 04:08:40 04:58:56 00:50:16 00:35:20 00:14:56 00:08:17 00:06:39 00:00:00 kh ism Harum, Zorán, Queen) szignál 04:58:56 04:59:19 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 04:59:19 05:00:00 00:00:41 00:04:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 05:00:00 05:04:12 00:04:12 00:04:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 05:04:12 05:05:10 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Ismerjük meg egymást - vallási magazin 05:05:10 05:59:04 ism

18 műsorelőzetes 05:05:10 05:06:19 00:01:09 00:01:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ism Keith Green - A Billion Starving People 05:06:19 05:10:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 kh A felnőtté válás volt a témája a Debreceni Nagyerdei Református Gyülekezet által szervezett sátoraljaújhelyi erdei tábornak 05:10:00 05:20:09 00:10:09 00:10:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Rich Mullins - We Will Glorify 05:20:09 05:23:08 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 kh ism A felnőtté válás volt a témája a Debreceni Nagyerdei Református Gyülekezet által szervezett sátoraljaújhelyi erdei tábornak 05:23:08 05:32:07 00:08:59 00:08:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Terry Butler - Cry of My Heart 05:32:07 05:36:03 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 kh ism Sárospataki Ifjúsági Tábor 05:36:03 05:52:47 00:16:44 00:16:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Amy Grant - My Jesus, I love Thy 05:52:47 05:56:13 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 kh ism műsorvezető búcsú 05:56:13 05:56:52 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism All Sons&/ Daughters - Alive 05:56:52 05:59:04 00:02:12 00:00:00 00:02:12 00:00:00 00:02:12 00:00:00 kh szignál 05:59:04 05:59:22 00:00:18 00:00:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 05:59:22 06:04:50 00:05:28 00:05:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 06:04:50 06:05:48 00:00:58 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Ákos - Helló 06:05:48 06:10:21 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:04:33 00:00:00 00:00: Kontinentális reggeli - információs magazin 06:10:21 08:59: időjárás 06:10:21 06:11:56 00:01:35 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh műsorelőzetes 06:11:56 06:13:14 00:01:18 00:01:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Vastag Tamás - Soha még 06:13:14 06:16:34 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00: Bishops - Hiding Like Elijah - Bishops 06:16:34 06:19:05 00:02:31 00:00:00 00:02:31 00:00:00 00:02:31 00:00: Nem csak kenyérrel él az ember - Mark Evangéliuma 7. rész vers 06:19:05 06:21:43 00:02:38 00:02:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k zenés imádság 06:21:43 06:23:08 00:01:25 00:01:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Amy Grant - First Love 06:23:08 06:25:56 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00: Zséda - Fekete rúzs 06:25:56 06:29:44 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00: Hírek 06:29:44 06:32:47 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 06:32:47 06:33:46 00:00:59 00:00:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Amy Grant - What Is the Chance of That 06:33:46 06:37:11 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00: Fenyő Miklós - Made in Hungaria 06:37:11 06:41:37 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:04:26 00:00:00 00:00: aktív eutanázia lehetősége - beszélgetés Éger Istvánnal, a Magyar Orvosi Kamara elnökével 06:41:37 06:50:10 00:08:33 00:08:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism honlap promóció 06:50:10 06:50:34 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Acoustic Alchemy - The Wind of Change (Sounds of St Lucia) 06:50:34 06:52:55 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:00: névnap, egészség meteorológia 06:52:55 06:55:56 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Acoustic Alchemy - Red Dust And Spanish Lace 06:55:56 06:59:00 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00: szignál 06:59:00 07:00:05 00:01:05 00:01:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 07:00:05 07:05:48 00:05:43 00:05:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k debreceni díszpolgár búcsúztatása; Debr. Hangja időjárás 07:05:48 07:06:13 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Tabáni István - Gyönyörű szép 07:06:13 07:10:30 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:04:17 00:00:00 00:00: Ákos - Fénybe nézz 07:10:30 07:14:37 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:04:07 00:00:00 00:00: műsorelőzetes 07:14:37 07:15:29 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Vastag Csaba - Szerelem vándora 07:15:29 07:19:32 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00: Útravaló - Egy társul szegődő gondolat - A hűség jutalma 07:19:32 07:24:52 00:05:20 00:05:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Acustic Alchemy - Urban Cowboy 07:24:52 07:29:03 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:

19 megújul a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Óvodája - beszélgetés Kovácsné Hajzer Ibolya óvodavezetővel 07:29:03 07:36:59 00:07:56 00:07:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Katona Klári - Darabokra törted a szívem 07:36:59 07:40:39 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00: évzáró a Wáli István Református Cigány Szakkollégiumban 07:40:39 07:54:24 00:13:45 00:13:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism műsorelőzetes 07:54:24 07:54:49 00:00:25 00:00:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Dario G - Sunchyme 07:54:49 07:58:42 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00: reklám 07:58:42 08:00:19 00:01:37 00:01:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 08:00:19 08:05:16 00:04:57 00:04:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k pontytelepítés; gyökéritató időjárás 08:05:16 08:05:54 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Rúzsa Magdi - Szerelem 08:05:54 08:09:05 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00: műsorelőzetes 08:09:05 08:09:29 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Lajkó Félix - A bokorból 08:09:29 08:13:46 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:04:17 00:00:00 00:00: Kalendárium (évfordulók, események) 08:13:46 08:18:10 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh LGT - Magyarország 08:18:10 08:23:31 00:05:21 00:00:00 00:05:21 00:05:21 00:00:00 00:00: három tonna pontyot telepített vizeibe a Hajdu-Bihar megyei Horgászszervezetek Szövetsége - beszélgetés Csengeri Imre intézőbizottsági 08:23:31 08:31:03 00:07:32 00:07:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh taggal Anita - Miért? 08:31:03 08:35:02 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00: Herendi porcelánokból nyílt kiállítás a Vörösmarty Művelődési Házban 08:35:02 08:41:39 00:06:37 00:06:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ByeAlex - Kedvesem 08:41:39 08:45:02 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00: Herendi porcelán eredetéről mesél Cs. Tóth János művészeti író 08:45:02 08:52:06 00:07:04 00:07:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh reklám 08:52:06 08:53:51 00:01:45 00:01:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Eurythmics - Love is A Stranger 08:53:51 08:57:26 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00: külföldi zene 08:57:26 08:59:52 00:02:26 00:00:00 00:02:26 00:00:00 00:02:26 00:00: szignál 08:59:52 09:00:19 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 09:00:19 09:07:29 00:07:10 00:07:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Debreceni Egyetem időjárás 09:07:29 09:08:08 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Roy és Ádám - Feketén a hófehér 09:08:08 09:11:14 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00: Kitekintő - magazin műsor 09:11:14 10:00: névnap, időjárás 09:11:14 09:13:31 00:02:17 00:02:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k műsorelőzetes 09:13:31 09:15:49 00:02:18 00:02:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Ghymes - Hol voltál? 09:15:49 09:19:23 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 k kiszolgáltatottabbak vagyunk külföldön autózva - beszélgetés Horváth László biztosítási szakértővel 09:19:23 09:31:26 00:12:03 00:12:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Holdviola - Akkor szép az erdő 09:31:26 09:34:44 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 k rossz utak a Balkánon - beszélgetés Kalmár László biztosítási szakemberrel 09:34:44 09:41:27 00:06:43 00:06:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh magyar zene 09:41:27 09:45:30 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00:00 k naprakész internetes adatbázis a KGFB-ről - beszélgetés Sebestyén Lászlóval, a portál igazgatójával 09:45:30 09:52:53 00:07:23 00:07:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Queen - Innuendo 09:52:53 09:59:10 00:06:17 00:00:00 00:06:17 00:00:00 00:06:17 00:00:00 k műsorvezető búcsú 09:59:10 10:00:23 00:01:13 00:01:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Hírek 10:00:23 10:07:58 00:07:35 00:07:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 10:07:58 10:08:38 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Európa Szalon - kerekasztal beszélgetés (megújuló energia lehetőségei) 10:08:38 10:56:21 00:47:43 00:47:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism (csend) 10:56:21 10:56:42 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:

20 Hírek 10:56:42 11:03:52 00:07:10 00:07:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Debreceni Egyetem időjárás 11:03:52 11:04:33 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Ennio Morricone - The Good, The Bad & The Ugly 11:04:33 11:07:08 00:02:35 00:00:00 00:02:35 00:00:00 00:02:35 00:00: Művészbejáró (szögligeti kompetenciafejlesztő tábor szervezett a Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület - beszélgetés a résztvevőkkel; 11:07:08 11:51:43 00:44:35 00:31:52 00:12:43 00:08:35 00:04:08 00:00:00 kh zene: László Andrea, Enya, Role zenekar) Abba - I Have A Dream 11:51:43 11:56:12 00:04:29 00:00:00 00:04:29 00:00:00 00:04:29 00:00: honlap promóció 11:56:12 11:56:35 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Balázs Fecó - Ahogy nézett 11:56:35 12:00:18 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:03:43 00:00:00 00:00: Régió krónika - hírösszefoglaló 12:00:18 12:10:49 00:10:31 00:10:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Bíborszél - Hova hív ez a táj 12:10:49 12:14:36 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00: reklám 12:14:36 12:15:07 00:00:31 00:00:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Mindennapi irodalom - Hangoskönyv - Jókai Mór: Az aranyember (A szigorú vizsgálat, ea: Kútvölgyi Erzsébet) 12:15:07 12:56:33 00:41:26 00:41:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k reklám 12:56:33 12:57:03 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Folk Celsius - Te és én 12:57:03 13:00:24 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00: Hírek 13:00:24 13:07:58 00:07:34 00:07:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 13:07:58 13:08:38 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Infórádió Aréna c. műsora (beszélgetés Handó Tündével, az Országos Bírósági Hivatal elnökével) 13:08:38 13:55:57 00:47:19 00:47:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Eric Clapton - Pretending 13:55:57 14:00:18 00:04:21 00:00:00 00:04:21 00:00:00 00:04:21 00:00: Hírek 14:00:18 14:05:07 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 14:05:07 14:05:47 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Avalon - Indescribable 14:05:47 14:09:47 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:00: Határtalan - Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora 14:09:47 15:00: műsorelőzetes 14:09:47 14:10:22 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Kerekes Ernő/Czabán Angelika/Csikós Attila - Jézusé minden (A kegyelem íze) 14:10:22 14:14:10 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 k Mezőtúri Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó - beszélgetés a szervezőkkel és néhány fellépővel 14:14:10 14:31:58 00:17:48 00:17:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ism Breakaway Praise By His Side 14:31:58 14:35:52 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 k szeptemberben tartja alakuló ülését a Romániai Demokrata Szövetség Nőszervezete - beszélgetés Hegedűs Csillával, a kezdeményező bizottság egyik 14:35:52 14:46:52 00:11:00 00:11:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh tagjával Robin Mark - Hallelujah 14:46:52 14:50:16 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 k fejhajtás a kuruc hősök emléke előtt Tiszaújlakon 14:50:16 14:58:11 00:07:55 00:07:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Lefevres - Stepping On The Clouds 14:58:11 15:00:14 00:02:03 00:00:00 00:02:03 00:00:00 00:02:03 00:00:00 k szignál 15:00:14 15:00:25 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Hírek 15:00:25 15:04:38 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k időjárás 15:04:38 15:04:55 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh ByeAlex - Kedvesem 15:04:55 15:08:18 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00: Svédasztal - információs magazin 15:08:18 16:59: műsorelőzetes 15:08:18 15:09:20 00:01:02 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Herczku Ágnes/Nikola Parov - Ha te tudnád 15:09:20 15:13:40 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:04:20 00:00:00 00:00:00 kh több milliós adományt adták át Debrecenben a dunai árvíz károsultjainak megsegítésére 15:13:40 15:23:33 00:09:53 00:09:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh Caramel - Jelenés 15:23:33 15:27:49 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:04:16 00:00:00 00:00:00 kh Podmaniczky-díjat kapott a Debreceni Városvédő és Városszépítő Egyesület - 15:27:49 15:40:07 00:12:18 00:12:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kh

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5630-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25826-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1705/2011. (XI. 23.)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 392/2010. (III.3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57219-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a támogatásra vonatkozó rendelkezések megsértése A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 42. heti ülésszakának napirendjére október 17.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 42. heti ülésszakának napirendjére október 17. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2012. évi 42. heti ülésszakának napirendjére 2012. október 17. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21104-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 26. heti ülésszakának napirendjére 2011. június 29. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 27. heti ülésszakának napirendjére július 6. (szerda)

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 27. heti ülésszakának napirendjére július 6. (szerda) Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 27. heti ülésszakának napirendjére 2011. július 6. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 5. heti ülésszakának napirendjére február 1. (szerda)

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 5. heti ülésszakának napirendjére február 1. (szerda) Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 5. heti ülésszakának napirendjére 202. február. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 30. heti ülésszakának napirendjére július 25. (kedd)

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 30. heti ülésszakának napirendjére július 25. (kedd) Kezdési időpont: 14 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2017. évi 30. heti ülésszakának napirendjére 2017. július 25. (kedd) Tájékoztató: A

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben