Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben"

Átírás

1 Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény 1. (1) bekezdésében és a 6. -ában biztosított felhatalmazás alapján a helyi adókról és az adózás rendjérl a következ rendeletet alkotja: ELS RÉSZ Általános rendelkezések I. fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1. (1) A rendelet alkalmazásában adóalany: a) a magánszemély; b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság; c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkez személyi egyesülése. (2) Adómentes az (1) bekezdés b)-c) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minsül nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelynek a megelz adóévben folytatott vállalkozási tevékenységébl származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétérl az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is feltéve, hogy az adómentességét nemzetközi szerzdés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felels miniszter állásfoglalása az irányadó. (4) A rendelet hatálya a 7. -ban foglaltak kivételével nem terjed ki a Magyar Nemzeti Bankra, az Állami Privatizációs és Vagyonkezel Részvénytársaságra, az Államadósság Kezel Központ Részvénytársaságra, a büntetés-végrehajtásért felels miniszter felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási vállalatra és annak a fogvatartottak foglalkoztatását végz jogutódjára. 2. Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következkre terjed ki: a) az ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyonérték jogra, b) munkaer foglalkoztatására, c) nem állandó lakosként való tartózkodásra (a továbbiakban együtt: adótárgy).

2 Az egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések MÁSODIK RÉSZ II. fejezet Idegenforgalmi adó Az adókötelezettség, az adó alanya 3. (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt b) aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek a 9. -ban meghatározottak szerinti - tulajdonosa, amely nem minsül lakásnak. (2) Az épület utáni adókötelezettség a használatbavételi, illetleg fennmaradási engedély kiadását követ év els napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követ év els napján keletkezik. (3) Az adókötelezettséget érint változást (így különösen az alapterület módosulását, az építmény átminsítését) a következ év els napjától kell figyelembe venni. (4) Az adókötelezettség megsznik az építmény megsznése évének utolsó napján. Az építménynek az év els felében történ megsznése esetén második félévre vonatkozó adókötelezettség megsznik. (5) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. Az adómentesség 4. A 3. (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes: a) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély; b) a gyógyintézetben fekvbeteg szakellátásban részesül vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; c) a közép- és felsfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkez vagy a Htv ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végz vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá d) aki az önkormányzat illetékességi területén lév üdül tulajdonosa vagy bérlje, továbbá a használati jogosultság idtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdül használati jogával rendelkez lakásszövetkezeti tag, illetleg a tulajdonos, a bérl hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdül használati jogával rendelkez lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának idtartamára annak hozzátartozója [Ptk b) pontja].

3 Az adó alapja 5. Az adó alapja: a) a 3. (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma. b) a 3. (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókötelezettség esetén az építmény hasznos alapterülete. Az adó mértéke 6. Az adó mértéke: a) az 5. a) pontja alapján személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. b) az 5. b) pontja alapján az épület után évente 900 Ft/m2. Az adó beszedésére kötelezett 7. (1) Az 3. (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetend adót: a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdültelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltet, b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdült fenntartó szerv, c) a fizetvendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetleg a közvetítésre jogosított szerv, d) az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történ bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan bérbevevjétl (használójától) az egész bérleti, használati idre egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be. (2) Az (1) bekezdés szerint fizetend idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. III. fejezet Építményadó Az adókötelezettség 8. (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lév építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). (2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszer használatához szükséges - az épületnek minsül építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minsül építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyez nagyságú - földrészlet. (3) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétl, illetleg hasznosításától függetlenül.

4 Az adó alanya 9. (1) Az adó alanya (3. ) az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) els napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni érték jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni érték jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). (2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. (3) Társasház, -garázs és -üdül esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség. Az adómentesség 10. Mentes az adó alól: a) a szükséglakás, b) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, c) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény, d) az önkormányzat és intézményei tulajdonában lév építmény, e) a lakás és az üdül épülethez tartozó kiegészít helyiségek, f) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, mtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszeren állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja, g) a község közigazgatási területén lév, a helyi rendezési terv szerint helyi védelem alatt álló présház, h) az idegenforgalmi adóval adóztatott építmény alapterülete i) az önkormányzat illetékességi területén lév építmények közül a lakás, vagy a lakóház hasznos alapterülete 80 m2-ig. 11. (1) Ha a memléki értékként külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épület (a továbbiakban memléképület) felújítják, akkor az épület, illetve az épületben lév önálló adótárgy (lakás, nem lakás céljára szolgáló épületrész) a (2)-(6) bekezdésekben meghatározottak szerint a felújításra január 1-ét követen kiadott építési engedély jogerre emelkedését követ három egymást követ adóévben mentes az adó alól. (2) E alkalmazásában felújítás alatt a memléképület egészén, illetve homlokzatán és több fszerkezetén végzett olyan általános javítást kell érteni, amely teljesen visszaállítja az épület esztétikai állapotát, valamint legalább eredeti mszaki állapotát. Az adó alanya az (1) bekezdés szerinti mentességre vonatkozó igényét az adóhatóságnak bejelenti. (3) Az adóhatóság az adómentességre jogosult nyilvántartásba veszi és az adót évente megállapítja. A megállapított, de meg nem fizetett adót és az eredeti esedékességtl késedelmi pótlékkal hasonló módon - számított kamatot az adóhatóság az ingatlanra bejegyzett jelzáloggal biztosítja. (4) Az adóhatóság az adómentesség idtartamának lejártát követ év január 30-ig megkeresi a memlékvédelmi hatóságot, hogy igazolja az épület (2) bekezdés szerinti felújításának tényét

5 és a felújítás befejezésének idpontját. A megkeresett hatóság 15 napon belül válaszol a megkeresésre. (5) Amennyiben a megkeresés alapján az adóhatóság megállapítja, hogy a (2) bekezdés szerinti felújítás az adómentesség harmadik évének utolsó napjáig megtörtént, akkor a (3) bekezdés szerint nyilvántartott adót és kamatokat törli, valamint haladéktalanul intézkedik az ingatlanügyi hatóságnál a jelzálog törlése iránt. (6) Amennyiben a megkeresés alapján az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a (2) bekezdés szerinti felújítás az adómentesség harmadik évének utolsó napjáig nem történt meg, úgy a (3) bekezdésben nyilvántartott adót s annak a jelen (3) bekezdés szerint számított kamatait az adózónak az adóhatóság határozata alapján, a határozat jogerre emelkedését követ 15 napon belül meg kell fizetnie. Az adókötelezettség keletkezése, változása és megsznése 12. Az adókötelezettség keletkezése, változása és megsznése tekintetében a 3. (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók. Az adófelfüggesztés 13. (1) Az a 65. életévét betöltött, vagy életkorától függetlenül legalább 67%-ban rokkant (III. rokkantsági csoport) rokkantnyugdíjas magánszemély, aki egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek megfelel hozzátartozójával él, a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszeren) is lakóhelyéül szolgáló lakása utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illeten adófelfüggesztés iránti igénnyel élhet az adóhatóság felé. Az adófelfüggesztés idszaka alatt az adót nem kell megfizetni, az egyébként esedékessé váló adó után azonban az adóhatóság az esedékesség napjától az adófelfüggesztés megsznése napjáig terjeden a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyez mérték kamatot számít fel. A kamatot a késedelmipótlék-számítással azonos módon kell számítani. Az adófelfüggesztés az adóév els napjától, annak (3) bekezdés szerinti megsznése napjáig tart. Az arra jogosult adózó az adófelfüggesztés iránti igényét legkésbb az adófelfüggesztés idszaka els adóévének január 15. napjáig jelentheti be az adóhatóságnál. Az ezen idpontot követen beérkezett igényeket az adóhatóság az adóévet követ év els napjától veszi figyelembe. (2) Az adóhatóság az adófelfüggesztésre jogosultnak az adófelfüggesztés iránti igényét nyilvántartásba veszi. Az adóhatóság az adófelfüggesztés idtartama alatt évente az éves adóról határozatot hoz, amely tartalmazza az adófelfüggesztéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. (3) Az adófelfüggesztés megsznik a lakás elidegenítése, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzéssel létrejöv vagyoni érték jog alapítása esetén az átruházásról (alapításról) szóló szerzdés ingatlanügyi hatósághoz való benyújtásának napjával, az adózó halálával a hagyatékátadó végzés jogerre emelkedése napjával, az adófelfüggesztés iránti igény írásban történ visszavonása esetén a visszavonás bejelentésének napjával. A megsznés tényét a kötelezett a megsznés napjától számított 8 napon belül bejelenti az adóhatóságnak. Az adóhatóság az adófelfüggesztés idtartamára es esedékessé vált adót és annak kamatát az adófelfüggesztés megsznését követen határozatban közli a kötelezettel. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában kötelezettnek minsül a lakástulajdon, illetleg a tulajdoni hányad elidegenítése, a vagyoni érték jog alapítása esetén a jelzálogjoggal biztosított követelés erejéig a tulajdonjogot (vagyoni érték jogot) szerz fél, a megszerzett tulajdoni

6 hányada, illetleg vagyoni érték jog értékének arányában, az azon felüli követelést illeten az adófelfüggesztési jog jogosultja; az adófelfüggesztési jog jogosultjának halála esetén a lakás örököse, a megszerzett tulajdoni hányada arányában; az adófelfüggesztés iránti igény visszavonása esetén az adófelfüggesztési jog jogosultja. Amennyiben a lakás örököse az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel - legkésbb a (3) bekezdés szerinti határozat jogerre emelkedéséig - kérheti az adófelfüggesztést az örökhagyó halála eltti idszakra jutó, korábban felfüggesztett adóra is, feltéve, ha az arra a lakásra vonatkozott, amelyben az örökös a lakcímbejelentés szabályai szerint és ténylegesen (életvitelszeren) is él. (5) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén az adóhatóság minden adóév február 15-ig az adóévre elírt adóról szóló határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a tárgyévi adóösszeg és annak e törvény szerinti kamatai jelzálogjog keretén belül történ feljegyzése iránt. Az ingatlanügyi hatóság a megkeresés alapján soron kívül bejegyzi a jelzálogot az ingatlan-nyilvántartásba. Ha a kötelezett a felfüggesztett adót és annak kamatát megfizette, az adóhatóság haladéktalanul intézkedik a jelzálogjog törlése iránt. (6) E alkalmazásában a vagyoni érték jog értékét az illetékekrl szóló évi XCIII. törvény 72. -ának figyelembevételével kell megállapítani. Az adó alapja 14. Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az adó mértéke 15.. (1) Az adó mértéke: a) külterületi építmény után: 600 Ft/m2/év b) gazdasági haszonépületek után: 600 Ft/m2/év c) egyéb, nem haszonszerzésre irányuló épületek után: 60 Ft/m2/év d) lakás után: 110 Ft/m2/év (2) A 10. i) pontja alapján az ott megjelölt alapterület fölötti rész az adóköteles. IV. fejezet Telekadó Az adókötelezettség 16. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lév beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek).

7 Az adó alanya 17. Az adó alanya az, aki az év els napján a telek tulajdonosa. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni érték jog, illetleg több tulajdonos esetén a 9. -ban foglaltak az irányadók. Adómentesség 18. Mentes az adó alól: a) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt, b) a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra használt telek után, c) a teleknek a 8. (2) bekezdésében meghatározott része, d) a 10. b)-d) pontjában meghatározott építményekhez tartozó teleknek az a része, amely a 8. (2) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladja, e) az épülethez, az épületnek nem minsül építményhez, nyomvonal jelleg létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági elírásban megállapított - véd (biztonsági) terület; f) az erd mvelési ágban nyilvántartott telek. Az adókötelezettség keletkezése, változása és megsznése 19. (1) Az adókötelezettség a földrészlet belterületbe vonásáról szóló önkormányzati határozat közzétételét, továbbá a telek mezgazdasági mvelés alól való kivonását és/vagy a mvelési ág törlését követ év els napján, illetve az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követ félév els napján keletkezik. (2) Az adókötelezettség megsznik a telek külterületté minsítésérl szóló önkormányzati határozat közzététele, továbbá a telek mvelési ágba sorolása és tényleges mezgazdasági mvelésének megkezdése félévének utolsó napján. (3) Az adókötelezettségben bekövetkez (1)-(2) bekezdésben nem említett változást a következ év els napjától kell figyelembe venni. Az adó alapja 20. Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. 21. Az adó mértéke 75 Ft/m2. Az adó mértéke

8 V. fejezet Helyi iparzési adó Az adókötelezettség, az adó alanya 22. (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparzési tevékenység). (2) Az adó alanya a vállalkozó. 23. Adóköteles iparzési tevékenység: a vállalkozó e minségben végzett nyereség-, illetleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 24. A vállalkozó állandó jelleg iparzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. (2) Ideiglenes jelleg az iparzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkez vállalkozó a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, b) építipari tevékenységet folytat, illetleg természeti erforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának idtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minsül, c) bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. Az adókötelezettség keletkezése és megsznése 25. (1) Az adókötelezettség az iparzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával sznik meg. (2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének idtartama az irányadó az adókötelezettség idbeni terjedelmére. Az adó alapja 26. (1) Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része legfeljebb azonban az adóalap 90%-a -, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységbl származik, feltéve, ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetend, a vállalkozási tevékenységet terhel adó terheli. (2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jelleg iparzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzen - a

9 vállalkozóknak kell helyi adókról szóló évi C. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint megosztania. (3) Ideiglenes jelleggel végzett iparzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít. Állandó jelleg iparzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszersített meghatározása 27. (1) A 26. (1) bekezdésétl eltéren a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, az adóévben átalányadózó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezgazdasági kistermel) vállalkozó, b) az pont a)-d) pontja szerinti más vállalkozó, feltéve, hogy nettó árbevétele az adóévet megelz adóévben - 12 hónapnál rövidebb adóévet megelz adóév esetén napi arányosítással számítva idarányosan nem haladta meg a 4 millió forintot, illetve a tevékenységét adóévben kezd vállalkozó esetén az adóévben - idarányosan - a 4 millió forintot várhatóan nem haladja meg, az adó alapját a (2), illetleg a (3) bekezdésben foglaltak szerint - figyelemmel a (4) és (5) bekezdésre - is megállapíthatja. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadó alapjának 20%-kal növelt összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti - e tevékenységbl származó - bevételének 80 százaléka. (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a nettó árbevételének 80 százaléka. (4) Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való jogosultság nem munkaviszony létesítése miatt sznik meg, vagy az (1) bekezdés b) pontjában említett vállalkozó az adóévben - idarányosan - 4 millió forintot meghaladó nettó árbevételt ért el, akkor az adó alapját - az adóév egészére - a 26. (1) bekezdése szerint kell megállapítani. Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett magánszemély vállalkozó a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való jogosultságát munkaviszony létesítése miatt úgy veszíti el, hogy az adóévben elért árbevétele a 4 millió forintot nem haladja meg, az iparzési adójának alapját ebben az adóévben a (3) bekezdés alkalmazásával is megállapíthatja. (5) Az adó alapjának (2) vagy (3) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az errl szóló bejelentést legkésbb az adóévrl szóló bevallás benyújtására elírt határidig kell megtenni az adóhatóságnál. 28. (1) Az egyszersített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját - a 26. (1) bekezdésében, vagy a 27. -ban foglalt elírásoktól eltéren - az egyszersített vállalkozói adó alapjának 50%-ában is megállapíthatja. (2) Az adó alapjának az (1) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az errl szóló bejelentést a 27. (5) bekezdése szerint kell megtenni.

10 (3) Ha a vállalkozó az egyszersített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül, akkor az adó alapját az egyszersített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévére az (1) bekezdés szerint, a naptári év hátralév részére a 26. (1) bekezdése vagy a 27. elírásai szerint kell megállapítani, utóbbi esetén feltéve, hogy a 27. -ban foglalt feltételek egyébként fennállnak. (4) Ha a vállalkozó az egyszersített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül, akkor a) köteles azt 15 napon belül bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak, s ezzel egyidejleg a naptári év hátralév részére bejelentést tenni a várható adó összegérl. A bejelentett várható adó összege alapján az adóhatóság megállapítja az adóelleg összegét; b) az egyszersített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévérl szóló bevallást az egyszersített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott idpontig köteles benyújtani, s ezzel egyidejleg az adóévre már megfizetett elleg és a tényleges fizetend adó összegének különbözetét megfizeti, illetve igényelheti vissza. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség 29. (1) A 26. (1) bekezdés szerinti adóalap csökkenthet az adóévi mködés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az elz adóévi mködés hónapjai alapján az elz adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett - fben kifejezett - növekménye után 1 millió forint/f összeggel. (2) Nem vehet igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbvítéshez, amely állami támogatás igénybevételével jött létre. E bekezdés alkalmazásában állami támogatás a Munkaerpiaci Alapból folyósított olyan támogatás, amelynek feltétele új munkahely létesítése. (3) Az átlagos statisztikai állományi létszámot a Központi Statisztikai Hivatal Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdíve kitöltéséhez c. kiadvány január 1. napján érvényes szabályai szerint kell - két tizedesjegy pontossággal - számítani. Az adóévi átlagos statisztikai állományi létszám számítása során figyelmen kívül kell hagyni azt, aki egyébként a statisztikai állományi létszámba tartozik, ám állományba kerülését közvetlenül megelzen a vállalkozóval a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minsül vállalkozásnál tartozott az átlagos statisztikai állományi létszámba. (4) Az adóévben jogeld nélkül alakult vállalkozó - magánszemély vállalkozónál vállalkozónak az adóévet megelz két adóév egyikében sem minsül vállalkozó - esetén az elz adóévi statisztikai állományi létszámnak nulla ft kell tekinteni. Az adóévben átalakulással létrejött vállalkozó esetén az adóévet megelz adóév statisztikai állományi létszámának a jogeld vállalkozó statisztikai állományi létszámát kell tekinteni. Az adóévben szétválással (különválás, kiválás) létrejött vállalkozók esetén az adóévet megelz adóév számított statisztikai állományi létszámának a jogeld vállalkozó statisztikai állományi létszámának olyan arányával számított összegét kell tekinteni, amilyen arányt a szétválással létrejött vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben külön-külön feltüntetett vagyonérték képvisel a szétválással létrejött vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben szerepl együttes vagyonértékben. Az adóévben egyesüléssel (összeolvadás, beolvadás) létrejött vállalkozó esetén az adóévet megelz év statisztikai állományi létszámának az egyesülés eltt meglév jogeld vállalkozók együttes statisztikai állományi létszámát kell tekinteni. (5) Az adóalap-mentesség az adóévet követen az adóévrl szóló bevallásban vehet igénybe.

11 (6) Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az elz adóév átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5%-ot meghaladó mértékben csökken, akkor az adóévet megelz adóévre igénybe vett adóalap-mentesség összegével a 26. (1) bekezdése szerinti adóalapot meg kell növelni. Az adó mértéke 30. (1) Az állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az évi adó mértéke az adóalap 2%-a. (2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó mértéke: a) a 24. (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység végzés után naptári naponként Ft, b) a 24. (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti tevékenység végzés után naptári naponként Ft. (3) A székhely, illetleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetend adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjeden - a (4) bekezdésben meghatározott módon - levonható az ideiglenes jelleg tevékenység után az adóévben megfizetett adó. (4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetend adóból a vállalkozás szintjén képzd teljes törvényi adóalap és az egyes [székhely, illetve telephely(ek) szerinti] önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le. Az adó bevallása 31. (1) Az iparzési adóról az adóévet követ év május 31-ig kell bevallást tenni. (2) A naptári évtl eltér üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követ 150. napig nyújthatja be. VI. fejezet Az adóelleg megállapítása és az adó megfizetése 32. (1) A vállalkozó a (4) bekezdésben foglaltak kivételével a helyi iparzési adóra adóelleget köteles fizetni. (2) Az adóelleg összege a) ha az adóévet megelz adóév idtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet megelz adóév adójának megfelel összeg; b) ha az adóévet megelz adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelz adóév adójának az adóévet megelz adóév naptári napjai alapján adóévre számított összege; c) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezd vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót els alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege. (3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, továbbá ha a vállalkozó az adóévet megelz évben az önkormányzat rendelete alapján adómentességet vagy adókedvezményt vett igénybe, de az adóévben az adómentesség vagy adókedvezmény

12 nem, vagy nem teljes mértékben illeti meg, akkor az elleg összegét az adóalap, az adómérték, illetleg a mentesség, kedvezmény megsznése, a kedvezmény mértékének változása figyelembevételével kell megállapítani. (4) Nem köteles adóelleget fizetni az eltársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet jogeld nélkül kezd vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már mköd, de az önkormányzat illetékességi területén els ízben adóköteles tevékenységet kezd vállalkozó esetében. (5) Az adóhatóság a fizetend adóelleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. (6) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerre emelkedéséig a (2) bekezdés a)-b) pontjában említett vállalkozó az adóellegét az elz fizetési meghagyás alapján fizeti. 33. (1) A magánszemély terhére az adóhatóság által megállapított adó, továbbá a vállalkozó adóalanyt terhel építményadó és telekadó évi két részletben fizethet meg. (2) Az adóelleg és az adó megfizetésének esedékességét az adózás rendjérl szóló törvény állapítja meg. (3) Ha az esedékesség idpontjáig az adókivetés nem történt meg, akkor az adófizetést az önkormányzat által meghatározott módon és idben kell teljesíteni. (4) Az önkormányzati adóhatóság - az (5) bekezdésben foglalt kivételtl eltekintve - készpénzfizetést nem fogadhat el. (5) Ideiglenes (alkalmi) iparzési tevékenység esetén a mködés idtartama szerint járó adó készpénzben is megfizethet. Készpénz átvételére kizárólag az jogosult, akit erre az adóhatóság írásban felhatalmazott és az e célra rendszeresített hivatalos nyugtatömbbel ellátott. Az átvett készpénzrl azonnal nyugtát kell adni, s a pénzösszeget az átvétel napján, de legkésbb a következ munkanapon az adóbeszedési számlára be kell fizetni. 34. E rendelet alkalmazásában: HARMADIK RÉSZ VII. fejezet Értelmez rendelkezések 1. önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed; 2. külföldi: az a természetes személy, akinek állandó lakóhelye külföldön van és nem tartózkodik Magyarországon 183 napnál hosszabb idtartamban; továbbá az a jogi személy, gazdálkodó szervezet vagy más személyi egyesülés, amelynek székhelye (központja) külföldön van, ide nem értve a Magyarországon mköd telepeit, fiókjait, képviseleteit;

13 3. vagyoni érték jog: a kezeli jog, a vagyonkezeli jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a földhasználat és a lakásbérlet; 4. külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül es földrészlete, ideértve a zártkertet is; 5. építmény: olyan ingatlan jelleg, végleges vagy ideiglenes mszaki alkotás (épület, mtárgy), amely általában a talajjal való egybeépítés vagy a talaj természetes állapotának megváltoztatása révén jött létre. Nem minsül építménynek a három évnél rövidebb idtartamra létesített építmény; 6. épület: az olyan építmény, amely a környez küls tértl épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy idszakos tartózkodás, illetleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környez csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület mszakilag elkülönített, külön bejárattal ellátott része; 7. tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerzdést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerz felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott épület/épületrész tulajdonjogának a használatbavételi engedély kiadását megelz átruházása esetén a szerzdés ingatlanügyi hatósághoz történ benyújtását követen a szerz felet a használatbavételi engedély kiadásának idpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történ tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók; 8. lakás és szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 2. mellékletének 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minsül és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, a rendeltetésszer használatához szükséges - helyben szokásos vagy elírt teleknagyságot meg nem haladó földrészlettel együtt, azzal, hogy nem minsül szükséglakásnak az a helyiségcsoport, amely csak azért nem sorolható be komfortfokozatba, mert nem rendelkezik melegpadlós helyiséggel; 9. hasznos alapterület: a végleges falsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m; a teljes alapterületbe a helyiségek összegzett alapterülete és az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt küls tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác, tettér, valamint a többszintes lakrészek bels lépcsjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik; 10. kiegészít helyiség: az, amely a lakás- és az üdültulajdon rendeltetésszer használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgál (tüzeltér, tüzel- és salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra, szín, pince); 11. építmény megsznése: ha az építményt lebontják, vagy megsemmisül;

14 12. nevelési-oktatási intézmény: a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv ában, a felsoktatásról szóló évi CXXXIX. tv. 18. (1)-(2) bekezdésében és a szakképzésrl szóló évi LXXVI. tv. 2. -ában meghatározott intézmény; 13. ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog; 14. belterületi földrészlet: épülettel be nem épített minden olyan földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás belterületként tart nyilván, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban mvelési ág szerint aranykoronaértékkel nyilvántartott és ténylegesen mezgazdasági mvelés alatt álló telket; 15. korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: a Központi Statisztikai Hivatal Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdíve kitöltéséhez cím kiadvány január 1. napján érvényes szabályai szerint éves szinten számított statisztikai állományi létszám, ideértve a saját nevében és saját kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyt, továbbá azt a tulajdonost, aki vállalkozásában személyes közremködésre kötelezett, vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, valamint a segít családtagot; 16. az idegenforgalmi adó alkalmazásában üdülésre-pihenésre használt épület: az üdül, továbbá minden olyan lakásnak nem minsül épület, amelyben ideiglenesen üdülés, pihenés céljára tartózkodnak, ideértve az üdültl elkülönítve épített (önálló) építményt is (csónakház, kabin, horgásztanya, garázs stb.); 17. állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén 18. nettó árbevétel: a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezet vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), csökkentve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt - az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott - jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve, ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte, valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt összegével, a b)-j) alpontokban foglalt eltérésekkel, b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és kamatjelleg bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjelleg ráfordításokkal, növelve az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének nyereségjelleg különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjelleg, c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó mködési költségekkel, a befektetésekbl származó biztosítástechnikai ráfordításokkal (csak életbiztosítási ágnál), az egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamatjelleg bevételekkel, a biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a befektetések

15 értékesítésének árfolyamnyereségével és az egyéb befektetési bevételekkel (nem életbiztosítási ágnál), az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a nem biztosítási tevékenység bevételeivel, valamint csökkentve a Kártalanítási Számlával szemben ráfordításként elszámolt összeggel, a tzvédelmi hozzájárulásként elszámolt összeggel és a biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredménnyel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének nyereségjelleg különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjelleg, d) a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi bevétel, e) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei növelve a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatokkal és kamatjelleg bevételekkel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének nyereségjelleg különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjelleg, f) az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított intézménynél: a könyvvezetési kötelezettségtl függen a vállalkozási tevékenységbl származó a) pont alatti nettó árbevétel, vagy pénzforgalmi bevétel, g) a külföldi székhely vállalkozás magyarországi fióktelepénél, valamint a külföldi székhely európai részvénytársaság és európai szövetkezet magyarországi telephelyénél, továbbá egyéb más külföldi székhely vállalkozás magyarországi telephelyénél: a fióktelep (telephely) számviteli beszámolója (ha a telephelynek számviteli beszámolókészítési kötelezettsége nincs, akkor nyilvántartásai, bizonylatai) alapján kimutatott, az a) pont szerinti, - illetve, ha a külföldi székhely vállalkozás a b), c) és e) alpontok valamelyikében említett szervezet, akkor az ott meghatározottak szerinti - nettó árbevétel. Amennyiben a fióktelep (telephely) szerepel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a kockázati tkebefektetésekrl, a kockázati tketársaságokról, valamint a kockázati tkealapokról szóló törvény elírásai szerint vezetett nyilvántartásban, akkor a j) alpont szerinti nettó árbevétel, h) a b)-g) és j) alpontokban nem említett szervezetnél (lakásszövetkezet, társasház, alapítvány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény stb.) - könyvvezetési kötelezettségtl függen - a vállalkozási tevékenységbl származó, az a) pont szerinti nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel. Nem minsül vállalkozási tevékenységbl származó árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet bels szolgáltatásból származó árbevétele, i) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott általános forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási adóval, továbbá az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó összegével, feltéve, ha a regisztrációs adó összege a termék ellenértéke részeként bevételként került kimutatásra, j) a kockázati tkebefektetésekrl, a kockázati tketársaságokról, valamint a kockázati tkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó kockázati tketársaságoknál és a kockázati tkealapoknál: az a) pont szerinti nettó árbevétel, valamint a befektetett pénzügyi eszköznek minsül részvények, részesedések - kockázati tkebefektetések - eladási árának és könyv szerinti értékének különbözetében keletkezett, a mérlegkészítés idpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott osztalék és részesedés együttes összege;

16 19. piaci és vásározó kiskereskedelem: piacokon, vásárokon folytatott kicsinybeni, közvetlenül a végs fogyasztónak történ értékesítés; 20. építipari tevékenység: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere január 1-tl hatályos (TEÁOR 08) besorolása szerint a ágazatokba sorolt tevékenységek összessége; 21. vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszeren végz a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezgazdasági stermel, feltéve, hogy stermeli tevékenységébl származó bevétele az adóévben a forintot meghaladja, c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, d) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll; 22. szálláshely: egész éven át vagy csak idszakosan, üzletszeren mködtetett olyan létesítmény, amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál; 23. vendégéjszaka: vendégenként eltöltött éjszakát is magába foglaló vagy így elszámolt legfeljebb 24 óra; 24. telephely: a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használati jogcímétl -, ahol részben vagy egészben iparzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a mhelyt, a raktárt, a bányát, a kolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélermvet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehet közutat, vasúti pályát; b) hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió programokat is) vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történ továbbítását szolgáló berendezés, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes jelenlétet kíván, c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergiakeresked és villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti közüzemi szolgáltató, földgázkeresked és földgázelosztói engedélyes esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol villamos energia vagy földgáz értékesítése, illetve villamos energia vagy földgáz elosztása a végs fogyasztó, a végs felhasználó (a továbbiakban együttesen a végs fogyasztó) részére történik; 25. idényjelleg tevékenység: az a vállalkozási tevékenység, amelyet a vállalkozó állandó székhellyel, telephellyel az év meghatározott szakához kötötten rendszeresen végez; 26. szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás; 27. egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvbeteg-ellátást, megelz, illetleg szrvizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentszolgálatot végez, továbbá a közforgalmi gyógyszertár, fiókgyógyszertár;

17 28. közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., A Duna Televízió Zrt., A Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., továbbá a távftés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást (a továbbiakban szolgáltatás) nyújtók ideértve a víziközm-társulatot is feltéve, ha nettó árbevételük legalább 75/-ban közvetlenül a fogyasztók számára történ szolgáltatás nyújtásból származik. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti pályahálózatot üzemeltet, feltéve, ha nettó árbevétele legalább 75%-ban a vasúti pályahálózat mködtetésébl származik, valamint a helyi- és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó, feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik; 29. eladott áruk beszerzési értéke: a ketts könyvvitelt vezet vállalkozások esetében a vásárolt és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak - a számvitelrl szóló törvény szerint az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt - bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezet vállalkozók esetében a tárgyévi árubeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett árukészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett árukészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az eladott áruk beszerzési értékét az az érték, amellyel az adóalany a 30. pont szerint anyagköltségként, a 33. pont szerint közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette; 30. anyagköltség: a ketts könyvvitelt vezet vállalkozások esetében a vásárolt anyagoknak - a számvitelrl szóló törvény szerint - anyagköltségként elszámolt bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezet vállalkozók esetében a tárgyévi anyagbeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az anyagköltséget a saját vállalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok bekerülési (beszerzési) értéke, továbbá az az érték, amellyel az adóalany a 29. pont szerint az eladott áruk beszerzési értékeként, a 33. pont szerint a közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette; 31. anyag, áru: a számvitelrl szóló törvény szerinti vásárolt készletekbl az anyagok, az áruk; 32. az egyszersített vállalkozói adónak a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó alanya esetében nettó árbevétel: a 18. pont i) alpontja szerinti nettó árbevétel, eladott áruk beszerzési értéke és anyagköltség: a 29. és a 30. pontokban foglalt, pénzforgalmi nyilvántartást vezet vállalkozókra meghatározott eladott áruk beszerzési értéke és anyagköltség; 33. közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelvel) írásban kötött szerzdés alapján, a szerzdésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevje és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelvel kötött szerzdésbl a közvetítés lehetsége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelmen megállapítható. Ide sorolandó továbbá a közvetített szolgáltatások közé nem tartozó, az adóalany által továbbszámlázott olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendeljével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerzdéses kapcsolatban áll, feltéve, hogy azzal az adóalany a

18 29. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként vagy a 30. pont szerint anyagköltségként nettó árbevételét nem csökkentette; 34. székhely: belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolványban ekként feltüntetett hely, ilyen hely hiányában vagy ha több ilyen hely van, akkor a központi ügyvezetés helye, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhely vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni; 35. saját vállalkozásban végzett beruházás: a számviteli törvény szerinti tárgyi eszköznek minsül eszközök saját vállalkozásban végzett megvalósítása, létesítése, bvítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, élettartamának növelése, eredeti állagának helyreállítását szolgáló felújítása - ide nem értve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munkákat, továbbá az erdnevelési, erdfenntartási, erdfelújítási munkákat - akkor is, ha az adóalany kizárólag a beruházás megvalósításához szükséges anyagot biztosítja; 36. építési tilalom: az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló törvény alapján elrendelt változtatási, telekalakítási, illetleg építési tilalom; 37. helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedés: a díjfizetés ellenében bárki által igénybe vehet menetrendszerinti személyszállító járatokkal lebonyolított közlekedés, ideértve a bel- és külföldi légi közlekedést is. 38. egyéb, nem haszonszerzésre irányuló épület (gépjármtároló): olyan épület, épületrész, mely a használatbavételi engedély szerint gépjármtárolónak, garázsnak minsül, használatbavételi engedély nélkül épített épület, épületrész esetén pedig ami gépjárm tárolására mszaki felépítésénél fogva alkalmas. 39. gazdasági haszonépület: üzlet, mhely, raktár, rendel, mterem, iroda. VIII. fejezet Záró rendelkezések 35. (1) Az önkormányzat az évi C. törvény 45 -ában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elsegítésére és a feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett adótartozásból az önkormányzatot megillet bevétel terhére az adóügyi feladatokat végz, ill. a feladatok ellátásában közremköd köztisztviselk anyagi ösztönzése céljából érdekeltségi alapot képez. (2) Az érdekeltségi alap forrása az önkormányzat ügykörébe rendelt adószámlákról a költségvetési számlára utalt összegbl az ezen paragrafus (4) pontja szerinti adóbeszedési jutaléknak és járulékainak fedezetét biztosító hányad, valamint az önkormányzat ügykörébe tartozó adóknál az adófelderítés kapcsán megállapított adóhiány, az ezzel összefügg késedelmi pótlék és az adóbírság 5 %-a. (3) Az érdekeltségi alapból a következ jogcímeken lehet kifizetéseket eszközölni: a) adófelderítési jutalék b) adóbeszedési jutalék

19 (4) a) Adófelderítési jutalék címén: a Polgármesteri Hivatal adófelderítésben közremköd köztisztviseljét a helyi adókról szóló jelen rendeletben felsorolt adónemekben a jogersen megállapított és befolyt adóhiány 5 %-a illeti meg. b) Adóbeszedési jutalék címen: az a) pontban foglalt köztisztviselt adóbeszedési jutalék illeti meg, ha az adóhatóság kezelésében lév helyi adókból elszámolt adóbevétel eléri az adóhatóságnál nyilvántartott folyó évi fizetési kötelezettség (év végi zárási összesít szerinti folyó évi helyesbített elírás) 95 %-át. A folyó évi helyesbített elírás kiszámításakor a nem jogers elírásokat, valamint a visszatérítés címen elírt összegeket figyelmen kívül kell hagyni. (5) A folyó évi fizetési kötelezettség 100 %-os teljesítése esetén az adóügyi köztisztviselnek a teljesítés évének decemberi besorolása szerinti kett havi személyi alapbérének megfelel összeg adóbeszedési jutalékot kell kifizetni. (6) % közötti adóbevétel teljesülése esetén annyiszor 10 %-kal kell csökkenteni az adóbeszedési jutalékot, ahány százalékponttal elmaradt a teljesítés a 100 %-tól. A 100 %-ot meghaladó teljesítés esetén pedig az adóbeszedési jutalékot annyiszor 10 %-kal emelten kell megállapítani, ahány százalékponttal az adóbevétel meghaladja a folyó évi elírást. A 110 % feletti teljesítésre jutalék nem számolható. (7) Az érdekeltségi alap terhére a különböz jogcímeken történ összes kifizetés személyenként és naptári évenként nem haladhatja meg az adott köztisztvisel éves személyi alapbérének 50 %-át. (8) Az adófelderítési jutalékot minden naptári évben az évet követ hó 15. napjáig kell kifizetni. Az adóbeszedési jutalékot minden évben az évet követ hó 31. napjáig kell kifizetni. (9) Az érdekeltségi célú juttatást a teljesítés évében munkában eltöltött id arányában kell kifizetni. Munkában töltött idnek azokat a napokat kell tekinteni, amelyekre a dolgozót munkabér illeti meg. Ha a teljesítés évében a munkabér folyósítása 15 naptári napnál rövidebb ideig szünetel, akkor ezt munkában töltött idnek kell tekinteni. Hatályba léptet rendelkezések 36. Ez a rendelet a okban foglaltak kivételével január 1-én lép hatályba. 37. Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2005. (III.31.) számú a helyi építmény- és telekadóról szóló rendeletének 15. 3) pontja és a 15. 8) pontja rendelkezései helyett az adózó döntése alapján ezen rendelet 34. 6) pontja és 7) pontja rendelkezéseit is lehet alkalmazni a évi adókötelezettség megállapításánál. 38. Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9/2005. (III.31.) számú helyi iparzési adóról szóló rendeletének 3. (1) bekezdés, és a 7. (3) bekezdése rendelkezései helyett az adózó döntése alapján ezen rendelet 26. (1) bekezdés és pontja rendelkezéseit is lehet alkalmazni a évi adókötelezettség megállapításánál.

20 39. Ezen rendelet 29. -ának, valamint 30. (3)-(4) bekezdéseinek rendelkezéseit az adózó döntése alapján a évi adókötelezettség megállapításánál is lehet alkalmazni. 40. Ezen rendelet 35. -ban foglaltak július 1-én lépnek hatályba. Hatályon kívül helyez rendelkezések 41. Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 27/2005. (XII.22.) számú a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelete január 1-tl hatályát veszti. 42. Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2005. (III.31.) számú a helyi építmény- és telekadóról szóló rendelete január 1-tl hatályát veszti. 43. Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9/2005. (III.31.) számú helyi iparzési adóról szóló rendelete január 1-tl hatályát veszti.. Gyurkócza Bendegúzné alpolgármester Krauszné Heitler Márta jegyz Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem: Etyek, december 12. jegyz

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E. az építményadóról.

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E. az építményadóról. SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2008./XII. 15./ számú R E N D E L E T E az építményadóról. Sávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzat Képvisel-testületének../2005.(.) sz. rendelete az építményadóról. Az építményadó bevezetésérl. Általános rendelkezések 1..

Derecske Város Önkormányzat Képvisel-testületének../2005.(.) sz. rendelete az építményadóról. Az építményadó bevezetésérl. Általános rendelkezések 1.. 1 Derecske Város Önkormányzat Képvisel-testületének../2005.(.) sz. rendelete az építményadóról Az építményadó bevezetésérl Derecske Város Képviseltestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a.

Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a. Rácalmás Nagyközség Önkormányzata Képviseltestületének 22/2004.(XII. 01. ) rendelete a helyi iparzési adóról szóló 18/1995.(XII.11.) rendelet módosítására. Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviseltestülete

Részletesebben

14/2004. (IV. 30) ÖK. számú rendelete. az építményadóról

14/2004. (IV. 30) ÖK. számú rendelete. az építményadóról Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (IV. 30) ÖK. számú rendelete az építményadóról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 30/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú, és 42/2004. (XII.

Részletesebben

Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviseltestületének a helyi iparzési adóról szóló 18/1995. (XII.11.) rendelete (egységes szerkezetben )

Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviseltestületének a helyi iparzési adóról szóló 18/1995. (XII.11.) rendelete (egységes szerkezetben ) Rácalmás Nagyközség Önkormányzatának Képvisel-testületének 12/2006.(III. 29. ) rendelete a helyi iparzési adóról szóló 18/1995.(XII.11.) rendelet módosításáról Rácalmás Nagyközség Önkormányzata /továbbiakban

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(III.27.) számú rendelete ( az idegenforgalmi adóról szóló

Részletesebben

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Bálványos Község Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 20/2004.(V.3.) RENDELETÉNEK A 16/2007.(XI. 01.) RENDELETTEL, A 24/2007.(XII. 20.) RENDELETTEL, A 26/2008.(XI. 27.) RENDELETTEL,

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t a helyi adókról Buzsák községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK. 1. Építményadó. Az adókötelezettség. Az adó alanya. Az adómentesség

VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK. 1. Építményadó. Az adókötelezettség. Az adó alanya. Az adómentesség VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 1. Építményadó Az adókötelezettség 11. (1) 1 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben a 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzata a helyi

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének 6/1991.(V.16.) rendelete az idegenforgalmi adóról 1

Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének 6/1991.(V.16.) rendelete az idegenforgalmi adóról 1 Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének 6/1991.(V.16.) rendelete az idegenforgalmi adóról 1 (egységes szerkezetben a 11/1991.(V.29.), a 2/1993.(I.28.), a 20/1993. (XII.16.), 27/1995. (XII.15.),

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL. A rendelet hatálya 1.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL. A rendelet hatálya 1. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén Flap 2010. adóévben SÁROSD önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrl (Benyújtandó

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004./I.28/, 25/2004./XII.15./, 16/2006./XI.22./, 37/2007.(XII.19.), 30/2008.(XII.17.) sz. rendelettel

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzatának 12/2003.(XII.20.) sz. rendelete a. magánszemélyek kommunális adójáról

Bucsa Község Önkormányzatának 12/2003.(XII.20.) sz. rendelete a. magánszemélyek kommunális adójáról Bucsa Község Önkormányzatának 12/2003.(XII.20.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról 2 Bucsa Község Önkormányzatának 12/2003.(XII.20.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Általános

Részletesebben

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK 1 JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2003. (XII.01.) RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004.(I.28), a 25/2004.(XII.15.), a 16/2006.(XI.22.), a 37/2007.(XII.19.), a 30/2008.(XII.17.), a 32/2009.(XII.18.),

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról I. Bevezető rendelkezés II. Az adókötelezettség, az adó alanya III. Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 2

a helyi iparűzési adóról I. Bevezető rendelkezés II. Az adókötelezettség, az adó alanya III. Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 2 Módosítva: 5/2009. (I. 30.) sz. rendelettel bezárólag Hatályon kívül helyezte az 55/2009. (XII. 15.) sz. rendelet 2010. január 1. napjától. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2000. (XII.

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 10/2012. (V. 22.), 22/2012. (XII. 11.) valamint a 15/2013. (XII.11.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

NAGYTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 10 /2004. (IV.26.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben

NAGYTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 10 /2004. (IV.26.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben NAGYTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 10 /2004. (IV.26.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011. (XI.28.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011. (XI.28.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011. (XI.28.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2011. december 19. Atkár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevezető rész. Általános rendelkezések

Bevezető rész. Általános rendelkezések Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005. (XI. 30.) sz. rendelete az építményadóról a 2/2012. (I. 26.) számú módosítással egységes szerkezetben Bevezető rész A helyi adókról szóló

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben -

Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.) rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e

Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL - HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról

Hegyesd község Önkormányzata. Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e. magánszemélyek kommunális adójáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2003./XII.31.) r e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról /egységes szerkezetben/ Hegyesd község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t a helyi adókról Buzsák községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének. 6/2004/IV.30/ rendelete a helyi iparűzési adóról.

A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének. 6/2004/IV.30/ rendelete a helyi iparűzési adóról. A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2004/IV.30/ rendelete a helyi iparűzési adóról. A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (a továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az építmény hasznos alapterülete)

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az építmény hasznos alapterülete) Benyújtandó: Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala 6086 Szalkszentmárton Jókai u. 2. ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának 18/2002.(XII.12) rendelete. a helyi iparűzési adóról. /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzatának 18/2002.(XII.12) rendelete. a helyi iparűzési adóról. /Egységes szerkezetben/ 1 Zalalövő Város Önkormányzatának 18/2002.(XII.12) rendelete a helyi iparűzési adóról. /Egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

135. PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

135. PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZİJE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 515-000 Fax: (89) 313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu 135. E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2008. decemberi ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 53/2002.(XII.13.) Kgy. rendelete az építményadóról. (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 53/2002.(XII.13.) Kgy. rendelete az építményadóról. (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 53/2002.(XII.13.) Kgy. rendelete az építményadóról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló módosított - 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

CSABACSŰD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2003. (XII. 02.) KT. SZÁMÚ RENDELETE

CSABACSŰD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2003. (XII. 02.) KT. SZÁMÚ RENDELETE CSABACSŰD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2003. (XII. 02.) KT. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA CSABACSŰD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

229/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) rendelete a helyi építmény- és telekadóról

229/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) rendelete a helyi építmény- és telekadóról 229/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2013. (XI.30.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2013. (XI.30.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Buzsák Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(06.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben