Mentességek: I, alanyi: elızı évi árbevétel nagysága alapján adható II, tárgyi: tevékenységhez kapcsolódik. Pl.: sport, oktatás, közmővelıdés.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mentességek: I, alanyi: elızı évi árbevétel nagysága alapján adható II, tárgyi: tevékenységhez kapcsolódik. Pl.: sport, oktatás, közmővelıdés."

Átírás

1 Áfa: olyan több fázisú, nettó forgalmi adó, amelyet a termelés, és a forgalmazás minden szakaszában kötelesek megfizetni a hozzáadott érték után, de az adó terhét a termék, a szolgáltatás végsı felhasználója fizeti. Hozzáadott érték: a kibocsátott termelési érték és az anyagi ráfordítások különbsége. Áfa jellemzıi: - általános (normatív): a termékek és szolgáltatások csaknem teljes körére kiterjed, viszonylag szők körőek a mentességek - forgalmi: mindig meg kell fizetni az adót, ha értékesítés történik, ha árbevételt érnek el. - fogyasztói: a végsı felhasználó fizeti meg. - több fázisú: minden szakaszban meg kell fizetni. - nettó adó: az értékesítés után a fizetendı adóból levonjuk a beszerzéseket terhelı elızetesen felszámított adót. - közvetített adó: az adó fizetésére kötelezett és az adó terhét viselı személy nem azonos. - stabil költségvetési eredményt eredményez. - az adó közgazdaságilag semleges hatású. - számlaadási kötelezettségre épül. - viszonylag szők körben lehetıséget ad preferenciák alkalmazására. Mentességek: I, alanyi: elızı évi árbevétel nagysága alapján adható II, tárgyi: tevékenységhez kapcsolódik. Pl.: sport, oktatás, közmővelıdés. Adó mértéke: - 20 % - 5%, ezt engedményes adónak hívjuk, ilyenek pl: napilap, könyv, folyóirat, gyógyászati segédeszközök. - 0 %, export. Amikor számolunk, akkor ha nettó érték van megadva, akkor rászámolunk a nettó összegre 20, illetve 5 %-ot, ha a bruttóból összegbıl számolunk, akkor visszafelé 16,67 (20/120), illetve 4,76 (5/105) %-kal számolunk. Rövidítések, amiket használunk: El.áfa elızetesen felszámított áfa Fiz.áfa Fizetendı áfa. Adó tárgya: értékesítés

2 A példában egy vállalkozás beérkezı és kimenı számláit látjuk, ki kell számolni, hogy az adózónak mennyi a fizetési kötelezettsége, az alsó táblázatos formában. Bal oldalt el.áfa, jobb oldalt fiz.áfa, felsorolni a tételeket, kiszámolni az adóját mindegyiknek, végül összegezni, és az egyenleget kiszámolni. Ha fiz.áfa > el.áfánál, akkor fizetendı adója van az adózónak, fordított esetben visszaigényelhetı adója van. (Tanárnı így kéri kiszámolni az adót, hogy akár részpontot is tudjon adni.) Ennek a példának nem írtam le a szövegét, az a lényeg, hogy az adózó havonta vallja be az adóját, és a februári áfa bevallása negatív volt, azaz visszaigényelhetı adója volt, amit vissza is igényelt (nem igazán fontos infó), és a következıben a március havi számláit látjuk. Forintban számoltunk, kerekíteni kell a végén a kerekítés szabályai szerint.

3 Ebben a példában az adózó szintén havi áfás. Saját vállalkozásában új gép beruházást valósít meg, saját rezsis beruházás keretében (harmadik vonalka), amelynek az aktivált értékére kell mindig rászámolni az áfát, akár az van írva, hogy bruttó, akár nettó. Ez egy csavar. És ezt a bevallás mindkét oldalán szerepeltetni kell. (rövidítve SRB). Példa: Import adóalap meghatározása: Termelı eszköz beszerzése, vámérték 400 eft, vám 40 eft, járulékos költségek értéke 40 eft (melybıl biztosítási díj 20 eft). Az árunyilatkozat elfogadásáról szóló határozatot átvette. Adó alapja: - vámérték 400 eft, - vám 40 eft, - járulékos ktsg. 40 eft. (nem lényeg, hogy az tartalmaz-e vagy sem biztosítási díjat, zavaró adat!!!) Összesen: 480 eft elızetesen felszámított áfája erre számolva a 20 %-ot. Plusz infók még: - Apportként átadott T.E. értékesítésnek minısül!!! - Adott elıleg beszerzésnek minısül!!! - Közösségen belüli értékesítés mentes!!! - Értékesítés szlovák adóalany részére (szlovák fél nem rendelkezik EU-s adószámmal) értékesítésnek minısül, és fizetendı áfa keletkezik!!! Nem mentes!!!

4 Társasági adó: tıl nem csak a pozitív adóalap után kell adót fizetni, hanem a negatív adóalap után is. Negatív adóalap esetén az úgynevezett elvárt jövedelem után adózunk. Viszont ha a pozitív adóalap nem éri el az elvárt jövedelem alapját, akkor ebben az esetben is az elvárt jövedelem után adózunk. (Ha úgy döntünk, hogy mégis inkább társasági adót fizetünk, holott az elvárt jövedelmünk magasabb, akkor dönthetünk így is, csak akkor 1000 %, hogy az adóhivatal kijelöli az adózót ellenırzésre. Ezt csak azoknak írom le, akiknek van vállalkozásuk. Szóval, ha ezt el akarják kerülni, inkább válasszák az elvárt jövedelem utáni adózást. Egyébként nem kell tudni a példák szempontjából ezt a kis megjegyzést.) Elvárt adóalap számítási módja: (a második x az szorzásjel akar lenni, az elsı x az pedig az eredmény) Elsı lépésként összeadtuk a bevételeket, ebbıl levontuk az Elábét, és megszoroztuk két százalékkal, így megkaptuk az Elvárt adó alapját. Ha a társasági adó alapja 500 eft, ami kevesebb az elvárt jövedelmünk alapjától, ami 600 eft, akkor az adót az elvárt jöv.után számoljuk ki. Fordított esetben a TAO alap után. Egységesen az adó mértéke 16 %. Tehát 600 eft * 16% = 96 eft. - adókedvezmény = - 50 eft (példából) Eredmény: 46 eft, ez lesz a fizetendı Társasági adó összege.

5 Adókedvezmények: - kis és középvállalkozások adókedvezménye: felvett hitel tárgyévben megfizetett kamatának 40 %-a, maximum 6 Mó Ft. AEE = adózás elıtti eredmény (számvitelbıl nézzen utána, aki nem tudja, hogy mi az) Csökkentı tételek: - elızı évek vesztesége - Társasági tv. szerint elszámolt értékcsökkenés - Fejlesztési tartalék (két korlátja van: maximum 500 MóFt lehet; másik: maximum az adózás elıtti eredmény 25 %-a lehet) - Céltartalék felhasználása miatt bevételként elszámolt összeg - Kapott osztalék, részesedés - Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás - Kutatás közvetlen költsége. Növelı tételek: - céltartalék ráfordításként elszámolt összege - számviteli tv szerint elszámolt értékcsökkenés - visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás A társasági adót kell kiszámolni, szintén táblázatos formában. Bal oldalra a csökkentı (-) tételeket, jobb oldalra a növelı (+) tételeket soroljuk fel.

6 A tárgyévben képzett fejlesztési tartalék összege megegyezik azzal az összeggel, amit fejlesztési tartalék címén le lehet vonni, azaz az adózás elıtti eredmény 25 %-val. (70.400*0,25=17.600) Az elsı sor csak egy plusz adat, az értékesítés nettó árbevételére ennél a példánál nincs szükségünk. A negyedik és ötödik sor adata, azaz a tárgyévben bevont saját üzletrész visszavásárlási értéke, és a saját üzletrész névértéke sort együtt kell vizsgálnunk. A kettıt ki kell vonnunk egymásból. Ha a névértékbıl kivonjuk a visszavásárlás értékét, akkor logikusan kevesebbet adtam érte, mint amennyit ért, tehát nyereségem keletkezett az ügyleten, összesen 700 (= ). Ez mivel nekem nyereség, ezért csökkentı tételként kell feltüntetnek. a példa befejezése: (remélem mindenki látja a logikát, hogy amit kapok, azt levonom csökkentı tételként, és amit adok, azzal megnövelem az adóalapot. Écs-nél ezt az összefüggést úgy lehet megjegyezni, hogy mivel számviteli tv. szerint könyvelünk (T571-K1*9), ez nekünk költség, kiadás, tehát ezzel növelünk, és a párjával, azaz a társasági adó tv. szerinti écs-vel csökkentünk) Az adókedvezményre is figyeljünk oda, mert a visszafizetett hitelnek csak a 40 %-át vehetem figyelembe. A példában meg volt adva, hogy at fizettünk be év közben elıleg címen. Ezt levonjuk a fizetendı adó összegébıl. Mivel többet fizettünk be, mint amit kaptunk eredményül, ezért visszaigényelhetı adónk van. Ezt is ki kell számolnunk. Ha az eredmény pozitív, akkor a még fizetendı adó összegét kapjuk meg. A vonal alatti példában azokat a tételeket sorolta fel tanárnı, ami még elıfordulhat a feladatokban növelı, csökkentı tételekként.

7 Helyi adó: keret jellegő törvény, szabályozza az adók tárgyát, alanyát, alapját, és az adó maximális mértékét. Három típusa van: - vagyoni - kommunális - helyi iparőzési adó Öt féle adónemet vethetnek ki: - Építmény adó - Telekadó - Kommunális adó - Idegen forgalmi adó - Helyi iparőzési adó Vagyoni típusú adók: - építmény adó - telek adó Építmény adó: - Tárgya: az önkormányzat illetékességi területén lévı lakás, és nem lakás céljára szolgáló építmény, illetve a hozzá kapcsolódó földrészlet. - Alanya: - a tárgy tulajdonosa adóév elsı napján, - bérleti jog tulajdonosa - Alapja: kétféle módon számolják ki: 1) m2-ben számított hasznos alapterület, 2) korrigált forgalmi érték alapján - Adó maximális mértéke: 1) esetben 900 Ft/m2; 2) esetben a korrigált forgalmi 3 %-a Telek adó: - tárgya: önkormányzat illetékességi területén lévı beépítetlen belterületi földrészlet - alanya: - tulajdonos; - bérlı - alapja: - hasznos alapterület; - korrigált forgalmi érték - adó maximális mértéke: Ft/m2, illetve a forgalmi érték 3%-a Kommunális helyi adó: - magánszemélyek kommunális adója - vállalkozók kommunális adója - idegen forgalmi adó 1/ magánszemélyek komm.adója: - alanya: az a magánszemély, aki a telekadó és építmény adó alanya, a nem magánszemély tulajdonában lévı ingatlan bérlıje - alapja: - építmény, - telek, - bérleti jog száma. - Maximális mértéke: Ft / darab / év 2/ vállalkozók komm.adója: - alanya: aki vállalkozói tevékenységet folytat az önk.ill.területén. - alapja: - foglalkoztatotti létszám; - ebbıl számított korrigált átlagos statisztikai állomány létszáma - maximális mértéke: 2000 Ft/fı/év 3/ idegen forgalmi adó: - üdülési célú ingatlan - tartózkodási idı: - eltöltött vendégéjszakák száma; - vendégéjszakára esı szállásdíj.

8 - Alapja: - hasznos alapterület (m2); - vendégéjszakák száma; - szállásdíj. - Maximális mértéke: Ft/m2; Ft/fı/éjszaka; - 4%. - Mentesség: - 18 év alatti és 70 év feletti személyekre; - hallgatói jogviszony keretében való ott tartózkodás. - Maximális mértéke: állandó jelleg esetén a számított alap 2 %-a; ideiglenesnél a napi átalány 5 eft/nap. Alapvetı célja ezeknek az adóknak: - infrastruktúra fejlesztése - idegenforgalmi célú többletkiadások fedezése. Helyi iparőzési adó: Az a vállalkozás fizeti, amely az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet folytat állandó, vagy ideiglenes jelleggel. Állandó: a vállalkozó telephelye, székhelyez az önkormányzat területén mőködik. Ideiglenes: a telephely és a székhely nem az önkormányzat illetékességi területén van, és minimum 1 hónap, illetve maximum 6 hónapig folytat ott tevékenységet. Adó alapja: - Állandó jelleg esetén: Nettó árbevételbıl levonjuk a következıket: - Elábé - Közvetített szolgáltatások ellenértéke (alvállalkozói díjak) - Anyagköltség = Helyi adó alapja - Ideiglenes jelleg esetén: tartózkodási idı naptári napokban. A példában az önkormányzat úgy döntött, hogy a törvényi elıíráson túl a vállalkozó, aki 12 fıs létszámemelést hajt végre, a fizetendı adóját 30 %-kal csökkentheti azon túl, hogy minden egyes fıre 1

9 MFt-tal csökkentheti adó alapját! Tehát elıször kiszámoltuk az adó alapját a képlet alapján, abból levontuk a 15 fı * 1 MFt-ot, azaz 15 MFt-ot, így a módosított adóalap 63 M Ft. Az önkormányzat úgy döntött, hogy 2 % helyett csak 8 ezreléket állapít meg az adó mértékeként. 63 MFt * 0,008 = Ebbıl még levonjuk az önkormányzat döntése értelmében a 30%-ot kedvezményként, és így jött ki a fizetendı adónk összege. Illetékek: Két nagy csoportja van: - Vagyonszerzési: o öröklési o ajándékozási o visszterhes vagyonátruházás - eljárási o államigazgatási eljárási o bírósági Vagyonszerzési illetékeknél nem kapunk ellenszolgáltatást, míg eljárási illetéknél igen. Ilyenre kell gondolni, mint például jogosítvány, személyi igazolvány kiváltása. A lakásszerzési illeték mértéke: 4 MFt-ig 2%, az azt meghaladó rész után 6 %. Tehát egy 10 Milliós lakás esetén 4 Millióig fizetünk 2%-ot, ami , (10-4)= 6 Millió után 6%, azaz , azaz az összes fizetendı illetékünk

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást 2014. május 31-ig az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL Az adózás határidős tevékenység Az adózásban a határidőknek kiemelt szerepük van. A főbb adókötelezettségek mint a bejelentés, bevallás, adatszolgáltatás, adófizetés mind

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása Helyi adók Helyi iparűzési adó A helyi adókról szóló törvény 2013. év január 1-jén hatályba lépő módosításai között a leglényegesebb, hogy korlátozták az iparűzési adóalap megállapítása során az eladott

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/1992. (II.24.) rendelete A helyi adókról 1 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének 1/1992. (02.24.) Ör. számú rendelete A helyi adókról

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Adózási példatár. Tartalomjegyzék. Dr. Huszár Lilla

Adózási példatár. Tartalomjegyzék. Dr. Huszár Lilla 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Társasági adó...2 2. ÁFA...12 3. Személyi jövedelemadó...24 4. EVA...32 5. Bérjárulékok...34 6. Egyéb adójellegû kötelezettségek - speciális elvonások...41 7. Illetékek...43

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓZTATÁS ELSİ ÉVEI JÁSZBERÉNYBEN

AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓZTATÁS ELSİ ÉVEI JÁSZBERÉNYBEN B. Kiss András: AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓZTATÁS ELSİ ÉVEI JÁSZBERÉNYBEN Elızmények Az évtized fordulóval hazánk társadalmi-, gazdasági-, politikai életében jelentıs változások vették kezdetüket. Az ún. tanácsi

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi feladatok ellátásának fedezetét a

Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi feladatok ellátásának fedezetét a Adózás, járulékfizetés Az adók, járulékok és egyéb közterhek társadalmi, gazdasági szerepe Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ Adókötelezettség, az adó alanya Adóbevallási és adófizetési kötelezettség

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben