(folytatás a 2. oldalon)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(folytatás a 2. oldalon)"

Átírás

1 m á r c i u s 2 8. VI. évfolyam 1. szám T A N Í T V Á N Y O K A T K E R E S Ü N K! L e l k i p á s z t o r i e l ı r e t e k i n t é s r e E fezus 4:11-15: És ı adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnıttkorra, a Krisztus teljességét elérı nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestıl ıhozzá, aki a fej, a Krisztus. B ı három éve szolgálok itt a gödöllıi testvérek között. Ez az idı egy gyermek vagy fiatal életében nagy idı. Majdnem kitelik belıle egy gimnázium és érettségi ideje. Egy gyülekezet életében azonban egy évtizednél kisebb idıszak szinte mérhetetlenül kevés. Ha együtt fáradozunk gyülekezetünk biblikus megújulásáért, nem várhatjuk azt, hogy pár hónap vagy év alatt elérjük célunkat. De nem tarthat vissza senkit sem az, hogy csak lassan tud Krisztus képére alakulni egyéni vagy gyülekezeti életünk, attól hogy elinduljon a cél felé. Mert ha elérni nem is lehet ilyen gyorsan a célt, elırehaladni lehet. A mi célunk az, hogy gyülekezetünk az élı Jézus Krisztus élı gyülekezete legyen. Bizonyos értelemben most is az vagyunk, de bizonyos értelemben pedig azzá kell válnunk. Hogy fog ez megtörténni? Milyen úton kell elindulnunk? Az Ef.4:11-15 jó iránymutatást ad nekünk. Hitünknek kezdete és nem a végcélja az üdvösség. Az üdvösség elnyerése, és annak boldog tudata tesz képessé arra, hogy Istent örömmel szolgáljuk. Hogyan? A t a r t a l o m b ó l G o n d o l a t o k I s t e n b á r á n y a, A k i h o r d o z z a a v i l á g b ű n é t B i z o n y s á g t é t e l J ó z s e f A t t i l a i s t e n e s v e r s e i b ő l B e s z á m o l ó k é v i z á r s z á m a d á s, k ö l t s é g v e t é s e s e k, a s o k b i b l i a k ö r e B e s z á m o l ó k ( i m a h é t, f a r s a n g, ) P r o g r a m o k ( l a m e n t á c i ó, n y á r i t á b o r ) H í r e k, e g y e b e k K ö n y v a j á n l ó k E lıször keressük meg helyünket a gyülekezetben. A vasárnapi gyülekezetlátogatás nem ad elég lehetıséget arra, hogy személyes lelki közösségbe kerüljünk másokkal, megvitassuk gondolatainkat, feltegyük kérdéseinket. Ezért a templomi helyünkön túl, keressük meg a mi gyülekezeti csoportunkat. A legtöbb korosztálynak van saját csoportja. Ezekbe be lehet kapcsolódni. (folytatás a 2. oldalon)

2 Másodszor, keressük azokat a lehetıségeket, ahol tehetünk másokért valamit a csoportban, gyülekezetben. Keressünk lelki vezetıt, segítıt az idısebb hívık között, vagy forduljunk lelkipásztorainkhoz. A személyes tanítványi, lelkigondozói kapcsolat sokat jelent a továbblépésben. Segítsük a már szolgálókat, elıször kicsit, aztán ha jók a tapasztalatok, akkor jobban és jobban, míg megtaláljuk azt a helyet, ahol mi magunk tehetünk valami értékeset Istenért, másokért. Harmadszor, ragadjuk meg azokat a lehetıségeket, amiket a gyülekezet erre megteremt: gyülekezeti hétvégék, ifihétvégék, nyári tábor, bibliaiskola, különbözı képzések (gyermekmissziótól a ifjúsági vezetıképzésen át a presbiterképzésig sok minden.) Ezek a célirányos képzésen túl, felszínre hozzák és/vagy kifejlesztik bennünk a legfontosabb keresztyén erényeket: türelem, egymásra figyelés, alázat, önzetlenség, állhatatosság stb. A tanítványság nem csupán a mi lehetıségünk, hanem azoké is lehetne, akik most még nem is ismerik az Urat. A missziói parancs arra vonatkozik, hogy a már hívık keressék meg a még nem hívıket és az ı nyelvükön, amennyire csak lehet alkalmazkodva hozzájuk, mondják el a jó hírt nekik is. Az így megtérık pedig tanítvánnyá lesznek majd. Ez a misszió lényege. Ez egyszerre felemelı és felkavaró. Felkavaró, mert jól megszokott hitünket, vallási szokásainkat, nyelvünket, zenénket, énekeinket, egész vallási kultúránkat kell újraértelmezni és alkotni. Ki merne egy templomot eladni vagy lerombolni Isten nevében? Budapesten egyik gyülekezetünk azért adta el templomát, mert árából olyat tudott építeni, ami jobban megfelelt a mai gyülekezetnek. Ki merné az Úr asztalát vagy a templompadokat kicserélni olyanra, amit el lehet mozdítani? Irtózunk a megszokott, megszeretett szent dolgok megváltoztatásától. Felkavaró gondolatok ezek. Pedig látni olyan templomokat, amiket átépítettek, azért hogy elférjen egy kórus, egy vetítı, amin énekeket lehet kivetíteni, van ahol teázó és beszélgetı sarkot alakítanak ki a templom sarkában, vagy gyermek pelenkázót, kismama szobákat stb. Felemelı azt látni, amikor gyermekek, anyukák, vallás nélküliek, idıs fáradékony emberek tudják otthonosan érezni magukat egy templomban. Tudnak beszélgetni, együtt imádkozni istentisztelet elıtt vagy után. Idısek tudnak kényelmesen leülni, akadálymentesen közlekedni, fiatalok tudnak zenélni, Istent dicsérni saját zenei nyelvükön, vagy kismamák tudnak eljönni az istentiszteletre kisgyermekükkel együtt. Milyen felkavaró, amikor hitünk alapjait kell újra megfogalmazni, új nyelven, új fogalmi környezetben, azért hogy aki Istenrıl és a hitrıl téves elképzelések miatt rosszat gondol, most megértse és elfogadhassa az evangéliumot. A misszió az egyik legszebb és legnehezebb része a küldetésünknek. Legszebb, mert minden új találkozásban egy új világot fedezhetünk fel és vihetjük oda Isten jó hírét. Legnehezebb, mert a változó világ ütıerén kell tartani kezünket, mindig frissnek, rugalmasnak kell lenni. Ez múlik rajtunk a többi pedig Isten ajándéka. A misszióban mi hidat építünk Isten és a mai Gödöllı közé ahol Isten viheti át az életet, üdvösséget. Ezért idén többször is fogunk lehetıséget biztosítani arra, hogy a tanítványság és misszió nagy kérdéseirıl együtt is gondolkozhassunk. Hamarosan lejár (egy bı év múlva) a mostani presbitérium szolgálati ideje. A mostani presbitérium történelmi küldetése volt a sebzett egyház megtartása, gyógyítása. A következı presbitérium nagy küldetése lesz a gyülekezet jövıjének megalapozása: A XXI. századi ember gyülekezetének megteremtése. Most van az idı, amikor mindenki elgondolkodhat, imádságban kérheti Isten útmutatását afelıl, hogy neki mi lesz ebben a szerepe? Ezért a gyülekezet jövıje, a jövı gyülekezet igényli a ti tanítványságotokat, idıtıket, pénzeteket, erıtöket, alázatotokat, de legfıképpen hiteteket és szíveteket. Igen rád, van szükség! Balogh Tamás lelkipásztor Szolgálati lehetıségekrıl a 13. oldalon olvashat. 2

3 I S T E N B Á R Á N Y A A k i h o r d o z z a a v i l á g b ő n é t Egy évezreden át minden évben, niszán hónap 14-én, családonként egy hibátlan hím bárányt öltek le Izraelben. Így annak az elsı báránynak a vére, amit az egyiptomi szabadulás elıestéjén vágtak le, soha nem apadt el. Azt az elsı bárányt úgy ölték le, hogy csontja ne törjön, reggelre nem hagytak belıle. Vérével bekenték az ajtófélfát és a szemöldökfát. Mert ítéletet tartott az Úr Egyiptom felett, és csak a bárány vére volt a menedék. Ahol a bárány vére kifolyt, ott ítélet helyett a szabadulás öröme töltötte be az emberek szívét. Nemcsak hogy életben maradtak, de Istennel indulhattak útnak. Abba az országba, amelyet İ ígért nekik. Egy évezreden át hirdette a páskabárány azt a reménységet is, hogy minden nép számára elkészíti majd Isten a bőn és a halál rabszolgaságából való szabadulást. Hogy egy napon lesz oltalma a bőnös embernek, hogy megtérjen, éljen, és az Atya ölelı szeretetébe menekülhessen. Eljön a Szabadító. Sokan harcos messiást vártak, aki helyreállítja Izrael dicsıségét. De Ézsaiás által megüzente Isten, hogy bárány hoz majd szabadulást a világnak, Isten Báránya: a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bőneink miatt törték össze. İ bőnhıdött, hogy nekünk békességünk legye, az ı sebei által gyógyultunk meg De az Úr ıt sújtotta mindnyájunk bőnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tőri, hogy nyírják, ı sem nyitotta ki száját. (Ézsaiás 53:5-7) Keresztelı János felismerte, hogy a Názáretbıl való Jézus az, akirıl a próféta jövendölt, és így tett róla bizonyságot: Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bőnét. (János 1:29) A bőn miatt van rajtunk az ítélet. Ha valaki hordozza bőnünket, hordozza ítéletünket is. De ki képes elhordozni vétkeink átkát, ki akarja elszenvedni helyettünk az érte járó ítéletet? Csak İ, Isten Fia, aki mégis eljött, hogy Isten Bárányaként életét adja értünk. Hogy életet adjon nekünk. Jézus utolsó asztalközössége tanítványaival a páska ünnep elıestéjén volt. Az asztalon ott álltak a levágott bárány, a kovásztalan kenyér, a hálaadás poharai. Vette a kenyeret, és azt mondta, másnap az ı teste így fog megtöretni. De csontját nem törik meg, reggelre nem hagyják a kereszten. Azután vette a bort, és azt mondta, másnap az ı vére így fog kiontatni. A bőnök bocsánatára. A keresztfára folyik. És ott lesz menedék a bőnnek minden átka, terhe elıl. Ott nem lesz ítélet. És aki magára veszi ezt a jelet, az nemcsak hogy életben marad, de a halálból feltámadott Úrral együtt indulhat el az úton abba az országba, amelyet İ ígért a benne bízóknak. Megszabadulva a bőn örök terhétıl, átkos örökségétıl, Lélektıl születhet újjá a Bárány vérének oltalmában. Ott-e a jel szíved ajtaja felett? Ott-e a jel családod hajléka felett? Hiszen ha nincs, töretlen feletted a bőn hatalma, a halál ereje. De éppen ezt hirdeti minden nagypéntek, minden húsvét, hogy Krisztusban beteljesedett az Ige: megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, az Úr ígérete szerint. (Jóel 3:5) Lelked imádsága ezért ez legyen: Az Isten bárányára letészem bőnöm én. És lelkem béke várja ott, a kereszt tövén. A szívem mindenestül az Úr elé viszem. Megtisztul minden szennytül a Jézus vériben. Szabó Zoltán beosztott lelkipásztor 3

4 İ E L İ B B S Z E R E T E T T E N G E M M I N D E N K I N É L M e g t é r é s e m t ö r t é n e t e Harmadik gyermekként születtem a családba. Nıvérem kilenc, bátyám hat évvel idısebb, mint én vagyok. Élénk gyerek voltam, legkisebbként inkább a testvéreim próbálták a mozgékonyságomat fékezni vagy a viselkedésemet korrigálni, persze, a maguk módján. A szüleim mindig szeretettel voltak irántam, hálás vagyok nekik. Kiskoromtól kezdıdıen volt bennem egy feszültség, hogy vajon szeretnek-e engem, és ha igen, akkor miért. Vajon azért, mert jól viselkedem, vagy azért, mert vicces dolgokat tudok tenni, vagy azért, mert valamit nagyon jól csinálok. Ez az elfogadás utáni vágy a családomban kezdıdött, az óvoda és az iskolák közösségei csak tovább mélyítették bennem ezt a vágyat. Hároméves voltam, mikor bátyám elkezdett vívni, hatévesen már én is jártam edzeni. A családban és a versenyeken azt láttam, hogy ennek a tevékenységnek igen kitüntetett szerepe van a megítélés szempontjából, ugyanis csupán az eredmény miatt már valakit elfogadnak. Számomra csábító volt, hogy elég lesz csupán jól vívnom, és elfogadnak. Könnyőnek tőnt a recept. Tizenhárom évesen vívásban a korosztályomban 2., tizennégy évesen 1. lettem. Kijutottam a kadet világbajnokságra, az USA-ba. Mindeközben azt vettem észre, hogy sem az iskolában, sem a versenyeken és talán még a családomban sem tudtam magamat elfogadtatni. A világot helyesnek ítéltem, így magamban kerestem a hibát. Az iskolák, versenyek, a televízió mind azt sugározta felém, egyéniségnek kell lenni ahhoz, hogy igazán szeressenek. Próbáltam egyéniség lenni, de próbálkozásaim rendre kudarcba fulladtak. Egyre mélyülı elkeseredés lett rajtam úrrá. Huszonhárom éves koromban újabban edzıként még mindig vívtam. Eredményeim voltak ugyan, de valahogy sosem jött az a kiugró siker, amivel igazolódott volna idıközben a vágy és meggyızıdés, hogy én vívónak születtem. Az akkori párkapcsolatomban, tevékenységemben, másokhoz főzıdı viszonyomban, de leginkább magamban nem stimmelt valami. Elkezdtem keresni a valamit. Azzal kezdtem, hogy abbahagytam mindent, amit addigi életemben tettem. Jött is a nagy nihil. Rossz idıszakomból kilábalva azon az úton kezdtem járni, hogy csak azzal vagyok hajlandó foglalkozni, amit szeretek. Több mindent kipróbáltam, lovászkodtam, asztalos mellett segédmunkaerı voltam Kerestem az értékeket mint család, haza, és és valahogy még mindig hiányzott valami. Szerencsére Apu járt templomba még a korábbi lelkész okozta válság után is. Ez nagyon tetszett nekem, és egyéves kihagyás után én is újra kezdtem látogatni Isten házát. Idıközben visszatértem a víváshoz Gödöllın, hogy megéljek valamibıl, mégiscsak erre volt képesítésem. Az egyik istentisztelet után hallottam, hogy lesz biciklitábor a Bakonyban. Na gondoltam magamban, a biciklizést is és a természetet is szeretem, a társaságot meg valahogy kibírom. Megismerkedtem Balogh Tamással, aki a kezdetektıl fogva szívélyes volt velem, és úgy tőnt, mintha elfogadott volna A tábor nagyon jól sikerült, voltak ismerıseim is, de több a számomra ismeretlen ember. Olyan jól éreztem magam, mint azelıtt még soha. Végre elfogadtak. Ha akartam, csendben voltam, ha akartam, beszéltem, és sokat kerékpároztunk az erdıkben, hegyekben. Étkezések elıtt imádkoztunk, áhítatot tartottunk, és hallottam Jézus nevét imába foglalva. 4

5 Ebben a közösségben életemben elıször magamat is elfogadtam, azaz békébe kerültem önmagammal, Jézus Krisztusnak hála. Addigi életem bőneit le tudtam tenni İelıtte; rájöttem arra, hogy İ elıbb szeretett engem mindenkinél, és nincs más dolgom, mint viszontszeretni İt, elfogadni a kegyelem ajándékát, és ez az örök élet titka. Persze, a tábor után visszatérve a világba, amit innentıl kezdve máshogy néztem, újra jöttek a nehézségek, kísértések, problémák. Szerencsére az ifivel azóta is tartom a kapcsolatot, Tamással is. Ha tehetem, eljárok a gyülekezet rendezvényeire, a templomba, mert arra is rájöttem, hogy itt együtt vagyunk Jézus Krisztusban. Segítsük egymást ebben! Szeretni ıt teljes szívbıl, teljes elmébıl, teljes lélekbıl és teljes erıbıl, és szeretni embernek felebarátját, mint önmagát, többet ér minden égıáldozatnál és véres áldozatnál. (Márk evangéliuma, 12. rész 33. vers) Bokor Gergely nagy ifis K Ö N Y V A J Á N L Ó D r. H e n r y C l o u d D r. J o h n T o w n s e n d : H A T Á R A I N K Bizonyára sokan voltunk úgy már, hogy egy-egy élethelyzetben egyéniségünkbıl, szokásainkból fakadó eredetileg szeretetbıl, jó szándékból eredı cselekvést követıen elbizonytalanodtunk, vajon tényleg jól tettük-e, amit tettünk. Tényleg helyes-e, hogy már sokadszorra segítettünk ki egy barátunkat éppen aktuális adóssághalmazából? Tényleg mindig nekünk kell-e megírni a leckét a matekból gyengécske gyermekünk helyett? Csakugyan csupán mi tudjuk rendszeresen 12 órásra nyújtani a 8 órás munkaidıt? Tényleg megéri örökös, egyoldalú kompromisszumok árán életben tartani egy régóta zátonyon veszteglı kapcsolatot? Valóban jó, ha rendre egy nálam erısebb személyiség vezetése alatt cselekszem pusztán a béke érdekében? És sorjázhatnak tetszés szerint azok az élethelyzetek, amikor rutinból jót cselekszünk; ám utána a kihasználtság, a kiszipolyozottság, az alávetettség keserő szájíze marad bennünk! Életünk számos zavara és konfliktusa a határok hiányával összefüggı problémákban gyökerezik. Egyértelmő határok híján az a veszély fenyeget, hogy elveszítjük szabadságunkat, hagyjuk, hogy mások irányítsanak minket, nem értékrendünk, hanem félelmeink, bőntudatunk, vagy hiányérzetünk alapján hozunk döntéseket, vagy feladjuk személyiségünket azért, hogy megtartsunk egy kapcsolatot. Ha tudjuk, hol húzódnak határaink, világossá válik, hogy mi az, amiért felelısséggel tartozunk, és mi az, amiért nem, így hatékonyabban használhatjuk erıforrásainkat, és képesek leszünk arra, hogy jól mőködı és egészséges kapcsolatokat hozzunk létre írják a szerzık, akik a személyiséglélektan eredményeit alkalmazva és a Biblia évezredes bölcsességébıl merítve biztatják olvasóikat saját határaik kijelölésére. A rendkívül olvasmányos stílusban, mindennapi példákkal, humorral megírt könyv nagyon jó, praktikus életvezetési tanításokat és eligazítást ad ezekre a sokunkat foglalkoztató kérdésekre. A pszichológus szerzıpár 1992-ben írott könyve eddig világszerte több mint kétmillió példányban kelt el. Magam szinte le sem tudtam tenni ezt a nagyon hasznos olvasmányt; szeretettel ajánlom hát olvasóinknak! P. Tóth Zoltán presbiter Dr. Henry Cloud Dr. John Townsend: HATÁRAINK, Harmat Kiadó, könyvasztalunknál megrendelhetı! 5

6 N E M E M E L F Ö L I s t e n e s v e r s e k s o r o z a t J ó z s e f A t t i l a Istenes versek. Istent keresı magyar költık. Istenben hitetlenül hívı költık, hinni akaró költık, mővészek, emberek. Ismerıs fogalmak. Mégis ha kimondjuk Balassi Bálint nevét, elsısorban a vitéz fogalom jut eszünkbe; Adyt idézve az új idıknek új dalai, József Attilára gondolva pedig hála az elmúlt évtizedek oktatáspolitikájának a szocialista költı fogalma. Pedig emberek voltak: mint mővészek, az átlagosnál érzékenyebb lelkőek, gyakran a halál rokonai, a csüggedés, a magány eljegyzettjei és Istent keresık. Tervezett sorozatunkban jellemzı verseken keresztül mutatjuk be néhány költınk Isten-képét Balassitól Pilinszkyig. Elsıként József Attilát idézzük, mert születésnapja, április 11-e a magyar költészet napja. Két verset választottam, melyekben egyértelmően látjuk: személyes bőntudattal szólítja meg Istent, enyhítse kegyetlen árvaságát, hogy versei az eleve elrendelésnek szorongatott vallomásai a bőnrıl, megváltásról. NEM EMEL FŐL Nem emel föl már senki belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Fogj össze, formáló alak, s amire kényszerítnek engem, hogy valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben. Tudod, szívem mily kisgyerek - ne viszonozd a tagadásom; ne vakítsd meg a lelkemet, néha engedd, hogy mennybe lásson. Kinek mindegy volt már a kín, hisz gondjaid magamra vettem, az árnyékvilág árkain most már te őrködj énfelettem. Intsd meg mind, kiket szeretek, hogy legyenek jobb szívvel hozzám. Vizsgáld meg az én ügyemet, mielőtt magam feláldoznám. BUKJ FÖL AZ ÁRBÓL Ijessz meg engem, istenem, szükségem van a haragodra. Bukj föl az árból hirtelen, Ne rántson el a semmi sodra. Én, akit föltaszít a ló, s a porból éppen hogy kilátszom, nem ember szívébe való Nagy kínok késeivel játszom. Gyúlékony vagyok, s mint a nap, oly lángot lobbantottam vedd el! Ordíts reám, hogy nem szabad! Csapj a kezemre mennyköveddel. És verje bosszúd vagy kegyed belém: a bűntelenség vétek! Hisz hogy ily ártatlan legyek, az a pokolnál jobban éget. Vad, habzó nyálú tengerek falatjaként forgok, ha fekszem, s egyedül. Már mindent merek, De nincs értelme semminek sem. Meghalni lélekzetemet fojtom vissza, ha nem versz bottal, és úgy nézek farkasszemet, emberarcú, a hiányoddal! 6

7 A Nem emel föl az ószövetségi panasz-zsoltárok hangját idézi. Lírai-emberi léthelyzetének kilátástalansága és feltétlen bizalma Isten iránt ıszinte, vallomásos hangon fogalmazódik meg. Perben áll a léttel, de bizonytalan bőne tartalmában: tipikusan a XX. századi ember elidegenedésének motívumai. E vers szomszédságában született a Bukj föl az árból címő. Kezdı versszaka szokatlan, de József Attiláét ismerve mégsem az. Gyermeki létét hangsúlyozva mondja: ijessz meg üss meg! Miért is? Szükségem van a haragodra. Szokatlan a bőn-bőntelenség értelmezése is, de ha tudjuk: felnıttként a gyermeki lét bőn, a megszokottól eltérı, akkor már elfogadható: a bőntelenség vétek. A bőnt megbocsátás követi, követheti. De ha nincs kapaszkodó: hit a megbocsátásban, megváltásban, az emberi szenvedés elviselhetetlen lesz. Ezt a hitet keressük találjuk meg mi is, mai emberek Jézus Krisztus tanításában, szenvedésének megváltó erejében. Merjünk azonosulni a magyar költık kétségeivel, útkeresésével, vegyük észre a hozzánk közeledı, lehajló Istent! A verseket olvasva tudatosul bennünk: a költık a képzımővészekhez hasonlóan jól ismerték a Bibliát. Verseik értelmezése számunkra is feltételezi a Biblia ismeretét. Jó lenne, ha az egyre inkább költészet-idegen világban valóra válna József Attila látomása: Szállj költemény, szólj költemény! Snekszer Károlyné ny. gimnáziumi tanár E S Z T E N D İ M e g e m l é k e z é s d r. M é s z á r o s I s t v á n r ó l g y ü l e k e z e t ü n k n é h a i f ı g o n d n o k á r ó l s z ü l e t é s é n e k é v f o r d u l ó j á n Dr. Mészáros István 1910-ben született Újpesten. A Lónyai utcai Református Fıgimnáziumban végzett, késıbb, fıiskolai tanulmányait követıen, állatorvosi oklevelet, majd 1934-ben doktori fokozatot szerzett. Oktatott az Állatorvosi Fıiskolán és a Gödöllıi Agrártudományi Egyetemen is ben került Gödöllıre, ahol a helybeliek járási állatorvosként ismerhették meg. A világégés idején gyülekezetünk elıbb presbiterré, majd rövidesen fıgondnokká választotta meg. Ebben a tisztségben végzett közel hat évtizedes szolgálata átfogta a legnehezebb idıszakokat, de Istenünk kegyelmébıl megélhette a szabadabb világ elérkezését is tıl a Földmővelésügyi Minisztériumban, késıbb annak állattenyésztés-fejlesztési intézeteiben dolgozott mint egy teljesen új eljárás, a háziállatok mesterséges termékenyítésének hazai kidolgozója, gyakorlati bevezetıje és az ezt végzı országos hálózat kiépítıje, irányítója. Eredményei alapján a Magyar Tudományos Akadémia részére kandidátusi fokozatot adományozott, az Állatorvosi Egyetem címzetes egyetemi tanárrá, majd honoris causa doctorává fogadta, Gödöllı Város Önkormányzata pedig díszpolgári címmel tüntette ki. Szervezı munkáját jelentısen hátráltatta, de megakadályozni nem tudta az, hogy istenhitét, egyházi szolgálatait nyíltan vállalta. Egyházközségi feladatai mellett hosszú évtizedeken keresztül volt az egyházmegye gondnoka, több ciklusban az egyházkerület fıjegyzıje. Ennek ellenére állami elismeréseket is kapott, több kitüntetés és érdemrend mellett Kossuth-díjat adományoztak neki. Tisztelıi január 11-én, születésének 100. évfordulóján koszorúzási ünnepség keretében emlékeztek meg róla. Dr. Solti László, a Szent István Egyetem rektora értékelését úgy foglalta össze, hogy ı a biológia forradalmi változásai közepette is ércnél maradandóbbat alkotott. Dr. Hegedős Loránt püspök úr a 100. zsoltár szavaival emlékeztetett arra, hogy életéért, szolgálataiért hálával tartozunk Istenünknek menjetek be kapuin hálaadással. Mészáros György presbiter 7

8 G A Z D Á L K O D Á S U N K R Ó L E m b e r t e r v e z, I s t e n v é g e z A Református Egyház gazdálkodása több száz éves hagyományon és minden gyülekezet saját életébıl követett gyakorlatán alapul. Ugyanakkor igazodik a kor követelményeihez, a személyi jövedelemadó vagy az ÁFA-törvény szabályaihoz és legújabban az elektronikus úton elıírt adókötelezettség teljesítéshez. Gyülekezetünk gazdálkodását a lelkipásztor által vezetett Gazdasági Bizottság irányítja, a presbitérium ellenırzi és hagyja jóvá, a napi munkát alapvetıen az irodista és a külön szerzıdéssel alkalmazott könyvelı végzi. Bevételeink: A gödöllıi gyülekezeti tagok adományai és befizetései jelentik a bevételek alapvetı többségét. E befizetések érkezhetnek egyházfenntartói járulék címén, perselybe tett adományként, Isten dicsıségére vagy a Líceumnak, vagy más célokra szánt adományként. Különleges bevételt képeznek a borítékos adományok, melyeket minden évben valami nagy, elırelépést jelentı, rendkívüli célra adott ajándékként kérünk és kapunk. Nem adomány jellegő bevételünk a temetıi sírok megváltásának díja, valamint a pályázaton elnyert összegek. Az államtól csak a Líceum részére továbbutalandó normatíva, valamint a gyülekezeti hitoktatásra adott támogatás érkezik. A hitoktatásra kapott összeg több mint kétszeresét költjük ténylegesen a hitoktatók bérére és azok közterheire. Kiadások: Legnagyobb kiadási tételt - több mint 50% a bérkiadások képezik. A két lelkész, a két hitoktató, az irodavezetı és a takarító az alkalmazottunk. A bérükön felül fizetnünk kell ezek járulékait is. Jelentıs összeget költünk gyülekezeti életünk kiadásaira, azaz különbözı évközi és nyári táborokra, az ebéddel, szeretetvendégséggel együtt járó rendezvényeinkre, a gyermek és ifjúsági alkalmakra, a gyülekezeti újságra és az iratterjesztésre. Évrıl évre növekedı a segélyalapunk is. Rendszeres adakozóinknak köszönhetıen segíthetünk, ahol nagy a baj. Sokat költünk épületeink közüzemi költségeire is, azaz a víz-csatorna, a főtés és a világítás díjaira. Helyiségeinket, hála Istennek, sokan és sokat használjuk, ezért felújításuk is jelentıs költség minden évben. Az 2009-es évre visszatekintve Isten iránti hálával elmondhatjuk, hogy több bevételünk volt, mint kiadásunk. Ennek oka egyrészt takarékos gazdálkodásunk volt, másrészt pedig az, hogy év vége felé több feladat kifizetése átkerült 2010-re. Az év legjelentısebb beruházása templomi főtésünk kazáncseréje és a főtési rendszer átalakítása gızfőtésrıl melegvíz-főtésre volt. Gondolom, a legtöbben ezt észre sem vették, hiszen a szükséges szerelést hét közben el tudták végezni, azt pedig, hogy a megszokott főtött templomban ülhetünk, már megszoktuk. Az új rendszer sokkal biztonságosabb, és (reméljük) kevesebb gázt fogyaszt. A másik jelentıs munkánk az elhasználódott irodaépületünk belsı felújítása volt. Ez festéssel, villanyszereléssel, új padlóburkolat és válaszfal építésével járt, meg sok önkéntes munkával. Köszönjük a rakodási, takarítási és a sok más tevékenységet végzı testvérek áldozatos munkáját. Jó érzés az eredményt látva végigtekinteni megújult irodáinkon ben legnagyobb tervünk a borítékos adakozás szerinti cél megvalósítása: a templomkert gyülekezeti használatra való alkalmassá tételének megkezdése lesz. Gyermekeinknek kültéri játszótér és fedett beszélgetı pavilon épülne, valamint mindehhez igazodva parkosítást végeznénk. Elıször pontos tervet készítünk, a faliújságra is ki fogjuk tenni, és majd várjuk a jó ötleteket. Azután a részletek kidolgozása következik, majd a bekerülési árak felmérése, végül a beérkezett adományok adta pénzkeret szerint több ütemben a megvalósítás. Elıreláthatólag önkéntes segítı munkára itt is szükség lesz. A templomban is több kisebb felújítást tervezünk, például az elektromos hálózaton. Szeretnénk megoldani az egészen kisgyermekes anyukák igehirdetés hallgatását. Tovább akarjuk fejleszteni gyülekezetünk bükkszéki üdülıházát is, hogy megtartva minden értékét, jobban tudja szolgálni nemcsak egy-egy család, hanem kisebb gyülekezeti csoportok lelki együttlétét is. Terveinkhez ezúton is kérjük gyülekezetünk minden tagjának imádságát, az összefogást, Istentıl a segítséget és az áldást. Csákai Gyula gondnok 8

9 A K I B İ V E N V E T, B İ V E N I S A R A T ( 2 K o r 9 : 6 ) A z e g y h á z f e n n t a r t ó i j á r u l é k r ó l Többször voltam fültanúja, amint a lelkészi hivatalban egy-egy újonnan egyháztagnak jelentkezı testvérünk érdeklıdött az egyház anyagi támogatásának elvárt mértékérıl. Mivel az egyházak anyagi ügyeit illetıen a médián keresztül is számos olykor egészen téves vélemény és adat lát napvilágot, szükségesnek látjuk átfogó, egyértelmő tájékoztatás közreadását. Jelen írásunkkal az egyházfenntartói járulék rendszerérıl, felhasználásáról szólunk. Mindenekelıtt tudnunk kell, hogy a legtöbb egyháznak ezen belül saját egyházközségünknek is teljes egészében saját forrásból kell fedeznie fenntartásával kapcsolatos minden kiadását; ahhoz semmilyen állami vagy központi egyházi támogatást nem kap. A fenntartási költségekbe beletartozik a lelkipásztorok, hitoktatók és irodavezetı alkalmazása, a gyülekezeti élet (szeretetvendégségek, táborok, konfirmáció, gyülekezeti, és ifjúsági alkalmak, szeretetszolgálat stb.) költségei, az igazgatási kiadások (irodaszerek, posta--, telefon- és banki költségek, egyházközségi könyvtár, könyvelés stb.), a gyülekezet épületeinek (templom, parókia, gyülekezeti termek) fenntartása, üzemeltetése (főtés, világítás, egyéb közmő, takarítás), karbantartása, javítása és egyéb (egyházmegyei diakónia, segélyezés, misszió) költségek. Mindezen kiadásokra az egyházfenntartói járulék, a perselypénzek, valamint egyéb céladományok nyújtanak fedezetet. Az egyházfenntartói járulékról elsısorban azt fontos kiemelni, hogy fizetése önkéntes. A Biblia szerint a jókedvő adakozót szereti és megáldja az Isten. Azon van tehát Isten áldása, amit jókedvbıl, nem pedig illendıségbıl, kényszeredetten adunk! Az ısi bibliai idıkben Isten Mózesnek közvetlenül adott rendelése szerint a hívek tizedet adtak jövedelmükbıl Istennek való odaszánásként. Ma is vannak, akik Isten iránti hálából, gyülekezetük iráni elkötelezettségbıl tizedet fizetnek. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy sokan anyagi nehézségekkel, mindennapi megélhetési gondokkal küzdenek. Ezért a Magyarországi Református Egyház vonatkozó törvénye (2002. évi I. tv ) a tized tizedét vagyis a jövedelem 1%-át írja elı mértékül: Az egyháztag hitbıl fakadó kötelessége, hogy egyházfenntartói járulékot fizessen, amelynek mértékét a gyülekezet presbitériuma határozza meg azonban nem lehet kevesebb, mint az egyháztag jövedelmének, nyugdíjának 1%-a. Ennek alapján gyülekezetünk presbitériuma egyedi számértékek meghatározása helyett azt kéri gyülekezeti tagjaitól, hogy jövedelmük, nyugdíjuk 1%-ának megfelelı járulékkal támogassák az egyházközség fenntartását! (A rendszeres járulékot fizetı egyháztagok kerülnek fel a teljes jogú egyháztagok listájára, a választói névjegyzékre; és válnak ezzel választókká és választhatókká!) Mindazonáltal azt is tudjuk, hogy vannak olyan testvéreink is, akiknek még ez a mérték is létfenntartási gondokat okozhat; ezért csak azokat töröljük a választói névjegyzékrıl, akik egy éven át semmivel sem támogatták egyházközségünket. Az egyházfenntartói járulékot hivatali idıben: hétfıtıl péntekig 9 12 óra között, illetve a vasárnapi istentisztelet elıtt és után a lelkészi hivatalban lehet befizetni. A befizetés csekken is intézhetı, de a legkényelmesebb akár interneten is intézhetı módja a banki rendszeres átutalás egyházközségünknek a CIB Banknál vezetett as számú számlájára. Egy presbiter 9

10 A K I M Á S O K A T F E L Ü D Í T, M A G A I S F E L Ü D Ü L M e g a l a k u l t a z é v k ö r ü l i e k b i b l i a k ö r e Az utóbbi idıben gyülekezeti tagjainkban megerısödött az a szándék, hogy a nyugdíjhoz közel állók és a nyugdíjasok részére is alakuljon bibliakör. Ennek célja egyrészt Isten minden ember számára megjelent kegyelmének jobb megismerése, másrészt az idısödı és az idıs emberek sajátos problémáinak ige szerinti megvizsgálása és megélése. Szeretnénk, ha a fenti ige bibliakörünknek és életünknek is vezérelve lehetne. A február 5-ei elsı alkalommal beszéltük meg a bibliakör célját és levezetésének menetét. Eszerint havonta két alkalommal, a hónap elsı és harmadik péntekén, este öt órától jövünk össze. Az elsı pénteken mindig igei alkalom lesz, amelyen szeretnénk sokat énekelni is. A hónap harmadik péntekén életünk hétköznapi részéhez kapcsolódva megemlékezünk nemzeti ünnepeinkrıl, ismertetık hangzanak majd el nemzeti nagyjaink, íróink stb. életérıl és hétköznapjaink gyakorlati kérdéseirıl. Szerencsénkre a február 5-ei alakuló bibliakörünkön nagyon sok jó javaslat hangzott el: elıadás a magyar költık istenes verseirıl, egyik elsı hazai reformátorunk, Sztárai Mihály életérıl, a tiszta ivóvízrıl, a kertészkedésrıl. Sokan maguk vállalták az általuk javasolt téma feldolgozását és ismertetését. Elıadásaikra számítunk. Ez azért is nagyon fontos, mert külsı elıadó meghívása esetén tiszteletdíjat kellene fizetni, és ennek összeadása feleslegesen terhelné tagjainkat. Ezért külsı elıadót csak abban az esetben hívnánk meg, ha speciális témához bibliaköri tagjaink ezt szükségesnek látnák. Szintén nem jelentene külön kiadást, ha a városi könyvtár és az egyetem rendezvényeihez vagy egyéb városi rendezvényhez csatlakoznánk. Megfelelı érdeklıdés esetén évente egyszer kétszer egynapos kirándulást tennénk hazánk nevezetességeinek megismerése céljából. A saját gépkocsival rendelkezık vállalták, hogy másokat is szívesen elvisznek. Sokan Gödöllı nevezetességeit sem ismerik, ezért érdemes lesz azokat is körbejárni. A február 19-ei alkalmon a kerti és szobai dísznövényekrıl, a gyümölcsös- és hobbikertekrıl, az idıszerő kerti munkákról volt elıadás. Témáinkhoz mindenkor hozzá lehet majd szólni és a saját tapasztalatokat elmondani. A bibliakör vezetıje Nagy József, helyettesei Bak János és Lábadiné Kedves Klára. Bibliakörünknek, mint minden gyülekezeti bibliakörnek, célja a közösség kialakítása és egymás jobb megismerése. Várjuk alkalmainkra gyülekezeti tagjainkat és kedves ismerıseiket is! Nagy József gyülekezeti tag K É R É S H A R A N G U N K É R T S z e m e l v é n y e k g y ü l e k e z e t ü n k t ö r t é n e t é b ı l ( s o r o z a t ) Kivonat az Egyházközség 1917-ben megtartott egyik presbiteri győlésének jegyzıkönyvébıl: A presbyterium megállapítja, hogy a még meglévı egy harang 1768-ból való, ugyan, de mivel történelmi emléke az egyházközségnek, s mivel a helybeli rom. kath. hivek részére átengedett kápolna harangjai és a máriabesnyıi zárda harangjai közül eddig még egyet sem rekviráltak, igazságtalannak tartja a harang elvitelét, ezért felkéri a lelkészt, hogy ezeket hozza tudomására Esperes úrnak s kérje meg az Esperes urat, hasson oda, hogy a harangot ne vigyék el! 10

11 A M I K V O L T A K É S A M I K L E S Z N E K B e s z á m o l ó k + e s e m é n y e k, p r o g r a m o k ÖKUMENIKUS IMAHÉT: Január között tartották immár hagyományosan a gödöllıi protestáns és katolikus egyházközségek közös, ökumenikus imahetüket. Az alkalmakra mind a hat napon másik templomban került sor más-más felekezet lelkészének szolgálatával, imaközösséggel. A hétfıi és a szombati alkalmak szeretetvendégséggel zárultak. Az igehirdetések Jézus az emmausi tanítványokkal való találkozásának történetét járták körül a Mirıl beszélgettetek egymással útközben? (Lukács 24:17) ige mentén. A hét egyik különösen felemelı eseménye volt a premontrei templomban tartott vesperás istentisztelet a zenetagozatos középiskolások közremőködésével. Örömteli, hogy a zord idıjárási körülmények ellenére az elmúlt évhez képest minden este egyre többen jöttek el felekezeteken átívelı, testvéri hangulatban és lelkülettel. VÍZKERESZT VESPERÁSSAL: Január 6-án vízkeresztkor gyülekezetünk kórusa meghitt hangulatban vesperás istentisztelettel dicsıítette Istenünket. A templomban apró mécsesek övezték a bevezetı utat, és ezek díszítették az Úrasztalát is. Nagy élmény újra felfedezni ezeket a szép, ısi protestáns graduál énekeket és zsoltárokat; amelyek évszázadokon áthiányoztak a református liturgiából! Mindnyájunk lelki épülésére szolgáltak a lelkipásztorunk által felolvasott - alkalomhoz illı ısi teológiai tanítások. GYÜLEKEZETI FARSANG: Február 13-án immár hagyományosan megrendeztük a gyülekezet farsangi mulatságát. A hangulatot a jelmezek felvonulása, illetve jelmezes elıadások alapozták meg. Kiváló volt a Dányi család jelenete a Csillagok háborújából, de párját ritkító élményt jelentett a Balogh és Gombos szülık ABBA-paródiája is. Csodálatosak voltak a gyermekek jelmezei is, amelyek szüleik határtalan találékonyságát bizonyítják. Láttunk többek között: hercegnıt, indián varázslót, velencei polgárt, Lucretia Borgiát, méhecskét, gésát, primadonnát hódolójával, FORMA 1-es versenyzıt, szakácsnıt, Pumuklit, Indiana Jonestés még sok mást. A vacsorára feltálalt finom marhapörkölt a Bak házaspár konyhamővészetét dicsérte; mintegy száz adag fogyott el belıle. A sokféle sütemény pedig Gödöllı minden égtája felıl érkezett. Kellett is az erıgyőjtés, mert a népi táncház jól megmozgatott mindenkit. Egész este egyetlen búslakodó arcot sem lehetett látni! SÍTÁBOR: Január között az elmúlt években már jól bevált helyszínen, Arnoldsteinben, volt a gyülekezeti sítábor. A résztvevık élvezték a szép idıt, a jó minıségő sípályákat, az ellátást, és mindezekért az esti áhítatok alkalmával közösen adtak hálát. Külön öröm, hogy semmilyen baleset, sérülés nem fordult elı; mindenki felfrissülve, épségben tért haza! A kirándulásról számos kép látható honlapunkon: 11

12 2010. április 2-án, 18 óra NAGYPÉNTEKI LAMENTÁCIÓ: A húsvétot megelızı nagyhét az elmélkedés, a testi és lelki megtisztulás jegyében telik el a keresztyének közösségeiben. Jézus szenvedéstörténetének nyomán a nagycsütörtöktıl kezdıdı és a feltámadásig, azaz a húsvétvasárnap reggeléig tartó idıszak különösen fontos hangsúlyt kap a passió liturgiájában. A reformáció kezdete óta élı szokás volt, hogy nagypénteken vagy más alkalmas szent napon lamentációs és/vagy passiós istentiszteletet tartanak. A lamentáció: Jeremiás próféta siralma és imádsága, melyben a szent város, Jeruzsálem pusztulását gyászolja. Ezt az egyház mindig jelképes értelemben vette: emlékeztetett vele Krisztus jövendölésére is, aki az ı visszautasítását összekötötte a város pusztulásával, de egyben a bőnbeesett emberiség pusztulását is ábrázolta, mely miatt Krisztus Urunk a halált elszenvedte. Végül a siralom magát Krisztus alakját is ábrázolja, aki sírt a szent város pusztulásán. Lamentációs istentiszteletet nagypénteken április 2-án, 18 órakor tartunk a gyülekezet kórusának közremőködésével. Karvezetı: Gombos Viktor Jöjjetek Krisztust dicsérni! Idén is lesz, kiváló helyszínen! GYÜLEKEZETI NYÁRI TÁBOR: Gyülekezetünk belsı, közösségépítı kapcsolatainak ápolása, továbbépítése, nem utolsósorban pedig a szabadidı hasznos eltöltése érdekében idén nyáron is megszervezzük a gyülekezeti nyári tábort, ahová várjuk a lelkük épülésére is vágyó gyülekezeti tagokat, gyermekes családokat. A táborra július 4 10 között kerül sor a sátoraljaújhelyi Várhegy Üdülıben. A Várhegy Üdülı 300 méter magasan egy 5 hektáros ısfenyvesben helyezkedik el, gyönyörő kilátással Sárospatakra és a Bodrogközre. A szabadidı hasznos eltöltéséhez a tábor focipályát, 100 m2-es fedett teraszt, kosárlabdapályát, szabad-téri ping-pong asztalokat, hintákat, saját medencét, parkolót, szalonnasütı helyet, tábortőzrakó helyet, 1000 kötetes könyvtárat, alkoholmentes büfét biztosít. A környéken számos kirándulási lehetıség biztosított (pl. az ország leghosszabb libegıje 1370 m, az ország leghosszabb bobpályája 2300 m, a nyáron is használható mőanyag sípálya 300 m (10000 m2). Az elhelyezésrıl, szolgáltatásokról az üdülı honlapján: részletesen lehet tájékozódni! A részvételi díj személyenként Ft. A családok számára a gyülekezet saját forrásából külön támogatást nyújt; így a családos tarifa: Ft. Az üdülı elfogad üdülési csekket is. A jelentkezésekkel, egyéb további kérdésekkel kapcsolatban részletes tájékoztatás kapható a lelkészi hivatalban; valamint a gyülekezet honlapján: A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K N o v M á r c TEMETÉSEK Tóbiás András, Kőrösi Lajos, Dr Szathmáry Elek, Zsán Gyuláné, Karácsony István, Takács András, Szabadi János, Varga Ferenc,

13 A Z A R A T N I V A L Ó S O K G y ü l e k e z e t i s z o l g á l a t r a v á r u n k j e l e n t k e z ı k e t! A gyülekezet presbitériuma várja olyan önkéntesek jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a gyülekezet ügyei iránt, és szívesen vállalnának szakmai felkészültségüknek megfelelı folyamatos szolgálatot a presbitérium valamely szakbizottságában a következık szerint: A számvizsgáló bizottságba számviteli-pénzügyi területen képzett szakember(eke)t keresünk; lehetıleg könyvvizsgálói tapasztalatokkal. A jogi bizottságba keresünk polgári jogban, esetleg egyházjogban gyakorlatot szerzett jogászt. Körzetgazdákat keresünk a következı körzetekhez (legfıbb feladat az újságok kihordása, nagyságrendileg 30 címre): o Kecskés (Rét utca környéke) o Besnyı közép (Damjanich utca környéke) o Besnyı és lakópark (Gyöngyvirág utca, Hétház utca, Szkíta krt., Tábornok utca) o Szılı utca o Szent János utca o Szent János utca Pál L. köz (Pál László köz, Szabadka utca) o Szabadság út Könyvasztal: rendszeres (1-3 hetente) segítség vasárnap istentisztelet után a könyvasztalnál (kipakolás, árusítás, bepakolás valakivel vagy valakikkel együtt). Olvasni szeretık elınyben. A részletekrıl érdeklıdni, jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban személyesen, telefonon ( ) vagy ben: H U M O R ELİKELİ TÁRSASÁG Az elıkelı társaság délutáni összejövetelén az egyik vendéghölgy így szól a háziasszonyhoz: Hol tanult a lányod zongorázni, drágám? A zárdában, a nıvéreknél. Gondoltam: a játékán erısen érzıdik a vallásos nevelés. Hogyhogy? Amint hallom, a jobb keze nem tudja, mit tesz a bal! AZ IMA EREJE Az erdı közepén egy vadász egyszer csak egy hatalmas, félelmetes medvével találja magát szemben. Félelemtıl remegı kézzel megkísérli lelıni a fenevadat, de nem jár sikerrel, és a sebzett vad felé támad. Ekkor térdre hullik, égnek emeli széttárt karjait, és így fohászkodik: "Istenem! Kérlek, tedd ezt a medvét kereszténnyé!" Ekkor a fellegekben villámlás kerekedik, és a medve megtorpan, csupán néhány méternyire a vadásztól. A medve egy pillanatig tétován álldogál ott, aztán égnek emeli tekintetét, és imigyen szól: "Köszönöm Istenem! Köszönöm az ételt, amit ma elém adtál..." 13

14 F İ B B G Y Ü L E K E Z E T I A L K A L M A K R E N D S Z E R E S A L K A L M A K : Kórus próbák: vasárnap 9:00 óra (templom) Istentisztelet: vasárnap 10:00 (templom) Gyermek istentisztelet: vasárnap 10:00 (gyülekezeti és ifjúsági terem) Ifjúsági körök: szenior ifi (19+) péntek 20:30 (ifjúsági terem) Dezsı ifi (15-16) 19:00 Kész ifi (17-18) péntek 17:00 Narnia ifi (12+) péntek 16:00 (Ifiterem) Biblia-iskola vasárnaponként 11:00 gyülekezeti terem év körüliek bibliaköre minden hónap elsı és harmadik péntek 17:00 óra. Minden hónap elsı vasárnap úrvacsora, Minden hónap utolsó vasárnap presbiteri győlés. Gyülekezeti bibliaóra: szerda 18:00 (gyülekezeti terem) Ifjú házasok köre: minden hónap második vasárnapja 15:00 Baba-mama kör: szerda 10:00-12:00 (ifjúsági terem) (idıpont egyeztetés Baloghné Fekete Évával) Házi bibliakörök: a házi bibliakörök szeretettel várják az érdeklıdıket. Bárki csatlakozhat. A csoportok vezetıi: Bak János és felesége (alvég - Lovarda u.), Weidl Tamás és Trixi (alvég Tavaszmezı u.), Boros Gyula lelkipásztor és felesége (Kırösfıi u.) és Balogh Tamás lelkipásztor é felesége (városközpont). Érdeklıdni a lelkészhivatalban vagy a vezetıknél lehet (elérhetıségük a hivatalban megkapható). Népi hímzés, szövés oktatás minden pénteken 19:00-20:00 óra között a II. emeleten Kunszt Veronika vezetésével Á P R I L I S - M Á J U S P R O G R A M O K Ápr :00 Nagypénteki istentisztelet Lamentáció Ápr :00 Húsvéti istentiszteletek úrvacsorával Ápr Szigetmonostori csendes napok Máj :00 Pünkösdi istentisztelet Az alkalmakra mindenkit sok szeretettel várunk! Bıvebben érdeklıdhet a es számon. Bıvebb információ telefonon, en vagy személyesen a hivatalban. M e g ú j u l t h o n l a p A megújult honlapon további információ található a legfrissebb hírekrıl ill. korábbi alkalmakról; gyülekezeti csendes napok, sítábor, gyülekezeti féléves programterv: I M P R E S S Z U M TAVASZI KÖSZÖNTŐ a Gödöllői Református Egyházközség Híradó -jának kiadása 2010 tavasza; VI. évfolyam 1. szám Felelős kiadó: Balogh Tamás lelkipásztor Főszerkesztő: Bakó Csaba, P.Tóth Zoltán Design: Bakó Csaba Szerkesztők: Bak Gábor, Dányi Krisztián, Greif Péter, Györke Erzsébet Terjesztés: Bak Gábor, Greif Péter Lektor: dr. Lábadiné Kedves Klára Megjelent: 1050 példányban (a Kommunikációs bizottság gondozásában) Következő lapszámunk várható megjelenése: június 27. Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. Tel.: (28) Internet: Gyülekezetünk számlaszáma:

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 7. szám 2005. február 13. Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) Ára: 164 Ft a Mindentudás Egyetemén a vallási tematikájú elõadásokkal egy üzenetet fogalmaztunk meg arról,

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

Nincs még egy bolygónk! Nemes akarat az ösztönök fölött

Nincs még egy bolygónk! Nemes akarat az ösztönök fölött REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2010 / 1. Az vagy, amit megeszel (?!) Lemondok a javadra! Vásárolok, tehát vagyok Nincs még egy bolygónk! Nemes akarat az ösztönök fölött Hitvallásunk

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok.

MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIII. évf. 1. sz., 2011. április MEGHATÁROZÁS A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. PÜNKÖSD A PARKBAN Mellém szállt a Szentlélek.

Részletesebben

2007. január 20. Ára: 80 Ft

2007. január 20. Ára: 80 Ft Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVII. évfolyam 1. szám Pince- és újborszentelõ Agárdyn 2007. január 20. Ára: 80 Ft Nappali középiskola Izsákon December 27-én hagyományteremtõ ünnepségre

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben