(folytatás a 2. oldalon)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(folytatás a 2. oldalon)"

Átírás

1 m á r c i u s 2 8. VI. évfolyam 1. szám T A N Í T V Á N Y O K A T K E R E S Ü N K! L e l k i p á s z t o r i e l ı r e t e k i n t é s r e E fezus 4:11-15: És ı adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnıttkorra, a Krisztus teljességét elérı nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestıl ıhozzá, aki a fej, a Krisztus. B ı három éve szolgálok itt a gödöllıi testvérek között. Ez az idı egy gyermek vagy fiatal életében nagy idı. Majdnem kitelik belıle egy gimnázium és érettségi ideje. Egy gyülekezet életében azonban egy évtizednél kisebb idıszak szinte mérhetetlenül kevés. Ha együtt fáradozunk gyülekezetünk biblikus megújulásáért, nem várhatjuk azt, hogy pár hónap vagy év alatt elérjük célunkat. De nem tarthat vissza senkit sem az, hogy csak lassan tud Krisztus képére alakulni egyéni vagy gyülekezeti életünk, attól hogy elinduljon a cél felé. Mert ha elérni nem is lehet ilyen gyorsan a célt, elırehaladni lehet. A mi célunk az, hogy gyülekezetünk az élı Jézus Krisztus élı gyülekezete legyen. Bizonyos értelemben most is az vagyunk, de bizonyos értelemben pedig azzá kell válnunk. Hogy fog ez megtörténni? Milyen úton kell elindulnunk? Az Ef.4:11-15 jó iránymutatást ad nekünk. Hitünknek kezdete és nem a végcélja az üdvösség. Az üdvösség elnyerése, és annak boldog tudata tesz képessé arra, hogy Istent örömmel szolgáljuk. Hogyan? A t a r t a l o m b ó l G o n d o l a t o k I s t e n b á r á n y a, A k i h o r d o z z a a v i l á g b ű n é t B i z o n y s á g t é t e l J ó z s e f A t t i l a i s t e n e s v e r s e i b ő l B e s z á m o l ó k é v i z á r s z á m a d á s, k ö l t s é g v e t é s e s e k, a s o k b i b l i a k ö r e B e s z á m o l ó k ( i m a h é t, f a r s a n g, ) P r o g r a m o k ( l a m e n t á c i ó, n y á r i t á b o r ) H í r e k, e g y e b e k K ö n y v a j á n l ó k E lıször keressük meg helyünket a gyülekezetben. A vasárnapi gyülekezetlátogatás nem ad elég lehetıséget arra, hogy személyes lelki közösségbe kerüljünk másokkal, megvitassuk gondolatainkat, feltegyük kérdéseinket. Ezért a templomi helyünkön túl, keressük meg a mi gyülekezeti csoportunkat. A legtöbb korosztálynak van saját csoportja. Ezekbe be lehet kapcsolódni. (folytatás a 2. oldalon)

2 Másodszor, keressük azokat a lehetıségeket, ahol tehetünk másokért valamit a csoportban, gyülekezetben. Keressünk lelki vezetıt, segítıt az idısebb hívık között, vagy forduljunk lelkipásztorainkhoz. A személyes tanítványi, lelkigondozói kapcsolat sokat jelent a továbblépésben. Segítsük a már szolgálókat, elıször kicsit, aztán ha jók a tapasztalatok, akkor jobban és jobban, míg megtaláljuk azt a helyet, ahol mi magunk tehetünk valami értékeset Istenért, másokért. Harmadszor, ragadjuk meg azokat a lehetıségeket, amiket a gyülekezet erre megteremt: gyülekezeti hétvégék, ifihétvégék, nyári tábor, bibliaiskola, különbözı képzések (gyermekmissziótól a ifjúsági vezetıképzésen át a presbiterképzésig sok minden.) Ezek a célirányos képzésen túl, felszínre hozzák és/vagy kifejlesztik bennünk a legfontosabb keresztyén erényeket: türelem, egymásra figyelés, alázat, önzetlenség, állhatatosság stb. A tanítványság nem csupán a mi lehetıségünk, hanem azoké is lehetne, akik most még nem is ismerik az Urat. A missziói parancs arra vonatkozik, hogy a már hívık keressék meg a még nem hívıket és az ı nyelvükön, amennyire csak lehet alkalmazkodva hozzájuk, mondják el a jó hírt nekik is. Az így megtérık pedig tanítvánnyá lesznek majd. Ez a misszió lényege. Ez egyszerre felemelı és felkavaró. Felkavaró, mert jól megszokott hitünket, vallási szokásainkat, nyelvünket, zenénket, énekeinket, egész vallási kultúránkat kell újraértelmezni és alkotni. Ki merne egy templomot eladni vagy lerombolni Isten nevében? Budapesten egyik gyülekezetünk azért adta el templomát, mert árából olyat tudott építeni, ami jobban megfelelt a mai gyülekezetnek. Ki merné az Úr asztalát vagy a templompadokat kicserélni olyanra, amit el lehet mozdítani? Irtózunk a megszokott, megszeretett szent dolgok megváltoztatásától. Felkavaró gondolatok ezek. Pedig látni olyan templomokat, amiket átépítettek, azért hogy elférjen egy kórus, egy vetítı, amin énekeket lehet kivetíteni, van ahol teázó és beszélgetı sarkot alakítanak ki a templom sarkában, vagy gyermek pelenkázót, kismama szobákat stb. Felemelı azt látni, amikor gyermekek, anyukák, vallás nélküliek, idıs fáradékony emberek tudják otthonosan érezni magukat egy templomban. Tudnak beszélgetni, együtt imádkozni istentisztelet elıtt vagy után. Idısek tudnak kényelmesen leülni, akadálymentesen közlekedni, fiatalok tudnak zenélni, Istent dicsérni saját zenei nyelvükön, vagy kismamák tudnak eljönni az istentiszteletre kisgyermekükkel együtt. Milyen felkavaró, amikor hitünk alapjait kell újra megfogalmazni, új nyelven, új fogalmi környezetben, azért hogy aki Istenrıl és a hitrıl téves elképzelések miatt rosszat gondol, most megértse és elfogadhassa az evangéliumot. A misszió az egyik legszebb és legnehezebb része a küldetésünknek. Legszebb, mert minden új találkozásban egy új világot fedezhetünk fel és vihetjük oda Isten jó hírét. Legnehezebb, mert a változó világ ütıerén kell tartani kezünket, mindig frissnek, rugalmasnak kell lenni. Ez múlik rajtunk a többi pedig Isten ajándéka. A misszióban mi hidat építünk Isten és a mai Gödöllı közé ahol Isten viheti át az életet, üdvösséget. Ezért idén többször is fogunk lehetıséget biztosítani arra, hogy a tanítványság és misszió nagy kérdéseirıl együtt is gondolkozhassunk. Hamarosan lejár (egy bı év múlva) a mostani presbitérium szolgálati ideje. A mostani presbitérium történelmi küldetése volt a sebzett egyház megtartása, gyógyítása. A következı presbitérium nagy küldetése lesz a gyülekezet jövıjének megalapozása: A XXI. századi ember gyülekezetének megteremtése. Most van az idı, amikor mindenki elgondolkodhat, imádságban kérheti Isten útmutatását afelıl, hogy neki mi lesz ebben a szerepe? Ezért a gyülekezet jövıje, a jövı gyülekezet igényli a ti tanítványságotokat, idıtıket, pénzeteket, erıtöket, alázatotokat, de legfıképpen hiteteket és szíveteket. Igen rád, van szükség! Balogh Tamás lelkipásztor Szolgálati lehetıségekrıl a 13. oldalon olvashat. 2

3 I S T E N B Á R Á N Y A A k i h o r d o z z a a v i l á g b ő n é t Egy évezreden át minden évben, niszán hónap 14-én, családonként egy hibátlan hím bárányt öltek le Izraelben. Így annak az elsı báránynak a vére, amit az egyiptomi szabadulás elıestéjén vágtak le, soha nem apadt el. Azt az elsı bárányt úgy ölték le, hogy csontja ne törjön, reggelre nem hagytak belıle. Vérével bekenték az ajtófélfát és a szemöldökfát. Mert ítéletet tartott az Úr Egyiptom felett, és csak a bárány vére volt a menedék. Ahol a bárány vére kifolyt, ott ítélet helyett a szabadulás öröme töltötte be az emberek szívét. Nemcsak hogy életben maradtak, de Istennel indulhattak útnak. Abba az országba, amelyet İ ígért nekik. Egy évezreden át hirdette a páskabárány azt a reménységet is, hogy minden nép számára elkészíti majd Isten a bőn és a halál rabszolgaságából való szabadulást. Hogy egy napon lesz oltalma a bőnös embernek, hogy megtérjen, éljen, és az Atya ölelı szeretetébe menekülhessen. Eljön a Szabadító. Sokan harcos messiást vártak, aki helyreállítja Izrael dicsıségét. De Ézsaiás által megüzente Isten, hogy bárány hoz majd szabadulást a világnak, Isten Báránya: a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bőneink miatt törték össze. İ bőnhıdött, hogy nekünk békességünk legye, az ı sebei által gyógyultunk meg De az Úr ıt sújtotta mindnyájunk bőnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tőri, hogy nyírják, ı sem nyitotta ki száját. (Ézsaiás 53:5-7) Keresztelı János felismerte, hogy a Názáretbıl való Jézus az, akirıl a próféta jövendölt, és így tett róla bizonyságot: Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bőnét. (János 1:29) A bőn miatt van rajtunk az ítélet. Ha valaki hordozza bőnünket, hordozza ítéletünket is. De ki képes elhordozni vétkeink átkát, ki akarja elszenvedni helyettünk az érte járó ítéletet? Csak İ, Isten Fia, aki mégis eljött, hogy Isten Bárányaként életét adja értünk. Hogy életet adjon nekünk. Jézus utolsó asztalközössége tanítványaival a páska ünnep elıestéjén volt. Az asztalon ott álltak a levágott bárány, a kovásztalan kenyér, a hálaadás poharai. Vette a kenyeret, és azt mondta, másnap az ı teste így fog megtöretni. De csontját nem törik meg, reggelre nem hagyják a kereszten. Azután vette a bort, és azt mondta, másnap az ı vére így fog kiontatni. A bőnök bocsánatára. A keresztfára folyik. És ott lesz menedék a bőnnek minden átka, terhe elıl. Ott nem lesz ítélet. És aki magára veszi ezt a jelet, az nemcsak hogy életben marad, de a halálból feltámadott Úrral együtt indulhat el az úton abba az országba, amelyet İ ígért a benne bízóknak. Megszabadulva a bőn örök terhétıl, átkos örökségétıl, Lélektıl születhet újjá a Bárány vérének oltalmában. Ott-e a jel szíved ajtaja felett? Ott-e a jel családod hajléka felett? Hiszen ha nincs, töretlen feletted a bőn hatalma, a halál ereje. De éppen ezt hirdeti minden nagypéntek, minden húsvét, hogy Krisztusban beteljesedett az Ige: megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, az Úr ígérete szerint. (Jóel 3:5) Lelked imádsága ezért ez legyen: Az Isten bárányára letészem bőnöm én. És lelkem béke várja ott, a kereszt tövén. A szívem mindenestül az Úr elé viszem. Megtisztul minden szennytül a Jézus vériben. Szabó Zoltán beosztott lelkipásztor 3

4 İ E L İ B B S Z E R E T E T T E N G E M M I N D E N K I N É L M e g t é r é s e m t ö r t é n e t e Harmadik gyermekként születtem a családba. Nıvérem kilenc, bátyám hat évvel idısebb, mint én vagyok. Élénk gyerek voltam, legkisebbként inkább a testvéreim próbálták a mozgékonyságomat fékezni vagy a viselkedésemet korrigálni, persze, a maguk módján. A szüleim mindig szeretettel voltak irántam, hálás vagyok nekik. Kiskoromtól kezdıdıen volt bennem egy feszültség, hogy vajon szeretnek-e engem, és ha igen, akkor miért. Vajon azért, mert jól viselkedem, vagy azért, mert vicces dolgokat tudok tenni, vagy azért, mert valamit nagyon jól csinálok. Ez az elfogadás utáni vágy a családomban kezdıdött, az óvoda és az iskolák közösségei csak tovább mélyítették bennem ezt a vágyat. Hároméves voltam, mikor bátyám elkezdett vívni, hatévesen már én is jártam edzeni. A családban és a versenyeken azt láttam, hogy ennek a tevékenységnek igen kitüntetett szerepe van a megítélés szempontjából, ugyanis csupán az eredmény miatt már valakit elfogadnak. Számomra csábító volt, hogy elég lesz csupán jól vívnom, és elfogadnak. Könnyőnek tőnt a recept. Tizenhárom évesen vívásban a korosztályomban 2., tizennégy évesen 1. lettem. Kijutottam a kadet világbajnokságra, az USA-ba. Mindeközben azt vettem észre, hogy sem az iskolában, sem a versenyeken és talán még a családomban sem tudtam magamat elfogadtatni. A világot helyesnek ítéltem, így magamban kerestem a hibát. Az iskolák, versenyek, a televízió mind azt sugározta felém, egyéniségnek kell lenni ahhoz, hogy igazán szeressenek. Próbáltam egyéniség lenni, de próbálkozásaim rendre kudarcba fulladtak. Egyre mélyülı elkeseredés lett rajtam úrrá. Huszonhárom éves koromban újabban edzıként még mindig vívtam. Eredményeim voltak ugyan, de valahogy sosem jött az a kiugró siker, amivel igazolódott volna idıközben a vágy és meggyızıdés, hogy én vívónak születtem. Az akkori párkapcsolatomban, tevékenységemben, másokhoz főzıdı viszonyomban, de leginkább magamban nem stimmelt valami. Elkezdtem keresni a valamit. Azzal kezdtem, hogy abbahagytam mindent, amit addigi életemben tettem. Jött is a nagy nihil. Rossz idıszakomból kilábalva azon az úton kezdtem járni, hogy csak azzal vagyok hajlandó foglalkozni, amit szeretek. Több mindent kipróbáltam, lovászkodtam, asztalos mellett segédmunkaerı voltam Kerestem az értékeket mint család, haza, és és valahogy még mindig hiányzott valami. Szerencsére Apu járt templomba még a korábbi lelkész okozta válság után is. Ez nagyon tetszett nekem, és egyéves kihagyás után én is újra kezdtem látogatni Isten házát. Idıközben visszatértem a víváshoz Gödöllın, hogy megéljek valamibıl, mégiscsak erre volt képesítésem. Az egyik istentisztelet után hallottam, hogy lesz biciklitábor a Bakonyban. Na gondoltam magamban, a biciklizést is és a természetet is szeretem, a társaságot meg valahogy kibírom. Megismerkedtem Balogh Tamással, aki a kezdetektıl fogva szívélyes volt velem, és úgy tőnt, mintha elfogadott volna A tábor nagyon jól sikerült, voltak ismerıseim is, de több a számomra ismeretlen ember. Olyan jól éreztem magam, mint azelıtt még soha. Végre elfogadtak. Ha akartam, csendben voltam, ha akartam, beszéltem, és sokat kerékpároztunk az erdıkben, hegyekben. Étkezések elıtt imádkoztunk, áhítatot tartottunk, és hallottam Jézus nevét imába foglalva. 4

5 Ebben a közösségben életemben elıször magamat is elfogadtam, azaz békébe kerültem önmagammal, Jézus Krisztusnak hála. Addigi életem bőneit le tudtam tenni İelıtte; rájöttem arra, hogy İ elıbb szeretett engem mindenkinél, és nincs más dolgom, mint viszontszeretni İt, elfogadni a kegyelem ajándékát, és ez az örök élet titka. Persze, a tábor után visszatérve a világba, amit innentıl kezdve máshogy néztem, újra jöttek a nehézségek, kísértések, problémák. Szerencsére az ifivel azóta is tartom a kapcsolatot, Tamással is. Ha tehetem, eljárok a gyülekezet rendezvényeire, a templomba, mert arra is rájöttem, hogy itt együtt vagyunk Jézus Krisztusban. Segítsük egymást ebben! Szeretni ıt teljes szívbıl, teljes elmébıl, teljes lélekbıl és teljes erıbıl, és szeretni embernek felebarátját, mint önmagát, többet ér minden égıáldozatnál és véres áldozatnál. (Márk evangéliuma, 12. rész 33. vers) Bokor Gergely nagy ifis K Ö N Y V A J Á N L Ó D r. H e n r y C l o u d D r. J o h n T o w n s e n d : H A T Á R A I N K Bizonyára sokan voltunk úgy már, hogy egy-egy élethelyzetben egyéniségünkbıl, szokásainkból fakadó eredetileg szeretetbıl, jó szándékból eredı cselekvést követıen elbizonytalanodtunk, vajon tényleg jól tettük-e, amit tettünk. Tényleg helyes-e, hogy már sokadszorra segítettünk ki egy barátunkat éppen aktuális adóssághalmazából? Tényleg mindig nekünk kell-e megírni a leckét a matekból gyengécske gyermekünk helyett? Csakugyan csupán mi tudjuk rendszeresen 12 órásra nyújtani a 8 órás munkaidıt? Tényleg megéri örökös, egyoldalú kompromisszumok árán életben tartani egy régóta zátonyon veszteglı kapcsolatot? Valóban jó, ha rendre egy nálam erısebb személyiség vezetése alatt cselekszem pusztán a béke érdekében? És sorjázhatnak tetszés szerint azok az élethelyzetek, amikor rutinból jót cselekszünk; ám utána a kihasználtság, a kiszipolyozottság, az alávetettség keserő szájíze marad bennünk! Életünk számos zavara és konfliktusa a határok hiányával összefüggı problémákban gyökerezik. Egyértelmő határok híján az a veszély fenyeget, hogy elveszítjük szabadságunkat, hagyjuk, hogy mások irányítsanak minket, nem értékrendünk, hanem félelmeink, bőntudatunk, vagy hiányérzetünk alapján hozunk döntéseket, vagy feladjuk személyiségünket azért, hogy megtartsunk egy kapcsolatot. Ha tudjuk, hol húzódnak határaink, világossá válik, hogy mi az, amiért felelısséggel tartozunk, és mi az, amiért nem, így hatékonyabban használhatjuk erıforrásainkat, és képesek leszünk arra, hogy jól mőködı és egészséges kapcsolatokat hozzunk létre írják a szerzık, akik a személyiséglélektan eredményeit alkalmazva és a Biblia évezredes bölcsességébıl merítve biztatják olvasóikat saját határaik kijelölésére. A rendkívül olvasmányos stílusban, mindennapi példákkal, humorral megírt könyv nagyon jó, praktikus életvezetési tanításokat és eligazítást ad ezekre a sokunkat foglalkoztató kérdésekre. A pszichológus szerzıpár 1992-ben írott könyve eddig világszerte több mint kétmillió példányban kelt el. Magam szinte le sem tudtam tenni ezt a nagyon hasznos olvasmányt; szeretettel ajánlom hát olvasóinknak! P. Tóth Zoltán presbiter Dr. Henry Cloud Dr. John Townsend: HATÁRAINK, Harmat Kiadó, könyvasztalunknál megrendelhetı! 5

6 N E M E M E L F Ö L I s t e n e s v e r s e k s o r o z a t J ó z s e f A t t i l a Istenes versek. Istent keresı magyar költık. Istenben hitetlenül hívı költık, hinni akaró költık, mővészek, emberek. Ismerıs fogalmak. Mégis ha kimondjuk Balassi Bálint nevét, elsısorban a vitéz fogalom jut eszünkbe; Adyt idézve az új idıknek új dalai, József Attilára gondolva pedig hála az elmúlt évtizedek oktatáspolitikájának a szocialista költı fogalma. Pedig emberek voltak: mint mővészek, az átlagosnál érzékenyebb lelkőek, gyakran a halál rokonai, a csüggedés, a magány eljegyzettjei és Istent keresık. Tervezett sorozatunkban jellemzı verseken keresztül mutatjuk be néhány költınk Isten-képét Balassitól Pilinszkyig. Elsıként József Attilát idézzük, mert születésnapja, április 11-e a magyar költészet napja. Két verset választottam, melyekben egyértelmően látjuk: személyes bőntudattal szólítja meg Istent, enyhítse kegyetlen árvaságát, hogy versei az eleve elrendelésnek szorongatott vallomásai a bőnrıl, megváltásról. NEM EMEL FŐL Nem emel föl már senki belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Fogj össze, formáló alak, s amire kényszerítnek engem, hogy valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben. Tudod, szívem mily kisgyerek - ne viszonozd a tagadásom; ne vakítsd meg a lelkemet, néha engedd, hogy mennybe lásson. Kinek mindegy volt már a kín, hisz gondjaid magamra vettem, az árnyékvilág árkain most már te őrködj énfelettem. Intsd meg mind, kiket szeretek, hogy legyenek jobb szívvel hozzám. Vizsgáld meg az én ügyemet, mielőtt magam feláldoznám. BUKJ FÖL AZ ÁRBÓL Ijessz meg engem, istenem, szükségem van a haragodra. Bukj föl az árból hirtelen, Ne rántson el a semmi sodra. Én, akit föltaszít a ló, s a porból éppen hogy kilátszom, nem ember szívébe való Nagy kínok késeivel játszom. Gyúlékony vagyok, s mint a nap, oly lángot lobbantottam vedd el! Ordíts reám, hogy nem szabad! Csapj a kezemre mennyköveddel. És verje bosszúd vagy kegyed belém: a bűntelenség vétek! Hisz hogy ily ártatlan legyek, az a pokolnál jobban éget. Vad, habzó nyálú tengerek falatjaként forgok, ha fekszem, s egyedül. Már mindent merek, De nincs értelme semminek sem. Meghalni lélekzetemet fojtom vissza, ha nem versz bottal, és úgy nézek farkasszemet, emberarcú, a hiányoddal! 6

7 A Nem emel föl az ószövetségi panasz-zsoltárok hangját idézi. Lírai-emberi léthelyzetének kilátástalansága és feltétlen bizalma Isten iránt ıszinte, vallomásos hangon fogalmazódik meg. Perben áll a léttel, de bizonytalan bőne tartalmában: tipikusan a XX. századi ember elidegenedésének motívumai. E vers szomszédságában született a Bukj föl az árból címő. Kezdı versszaka szokatlan, de József Attiláét ismerve mégsem az. Gyermeki létét hangsúlyozva mondja: ijessz meg üss meg! Miért is? Szükségem van a haragodra. Szokatlan a bőn-bőntelenség értelmezése is, de ha tudjuk: felnıttként a gyermeki lét bőn, a megszokottól eltérı, akkor már elfogadható: a bőntelenség vétek. A bőnt megbocsátás követi, követheti. De ha nincs kapaszkodó: hit a megbocsátásban, megváltásban, az emberi szenvedés elviselhetetlen lesz. Ezt a hitet keressük találjuk meg mi is, mai emberek Jézus Krisztus tanításában, szenvedésének megváltó erejében. Merjünk azonosulni a magyar költık kétségeivel, útkeresésével, vegyük észre a hozzánk közeledı, lehajló Istent! A verseket olvasva tudatosul bennünk: a költık a képzımővészekhez hasonlóan jól ismerték a Bibliát. Verseik értelmezése számunkra is feltételezi a Biblia ismeretét. Jó lenne, ha az egyre inkább költészet-idegen világban valóra válna József Attila látomása: Szállj költemény, szólj költemény! Snekszer Károlyné ny. gimnáziumi tanár E S Z T E N D İ M e g e m l é k e z é s d r. M é s z á r o s I s t v á n r ó l g y ü l e k e z e t ü n k n é h a i f ı g o n d n o k á r ó l s z ü l e t é s é n e k é v f o r d u l ó j á n Dr. Mészáros István 1910-ben született Újpesten. A Lónyai utcai Református Fıgimnáziumban végzett, késıbb, fıiskolai tanulmányait követıen, állatorvosi oklevelet, majd 1934-ben doktori fokozatot szerzett. Oktatott az Állatorvosi Fıiskolán és a Gödöllıi Agrártudományi Egyetemen is ben került Gödöllıre, ahol a helybeliek járási állatorvosként ismerhették meg. A világégés idején gyülekezetünk elıbb presbiterré, majd rövidesen fıgondnokká választotta meg. Ebben a tisztségben végzett közel hat évtizedes szolgálata átfogta a legnehezebb idıszakokat, de Istenünk kegyelmébıl megélhette a szabadabb világ elérkezését is tıl a Földmővelésügyi Minisztériumban, késıbb annak állattenyésztés-fejlesztési intézeteiben dolgozott mint egy teljesen új eljárás, a háziállatok mesterséges termékenyítésének hazai kidolgozója, gyakorlati bevezetıje és az ezt végzı országos hálózat kiépítıje, irányítója. Eredményei alapján a Magyar Tudományos Akadémia részére kandidátusi fokozatot adományozott, az Állatorvosi Egyetem címzetes egyetemi tanárrá, majd honoris causa doctorává fogadta, Gödöllı Város Önkormányzata pedig díszpolgári címmel tüntette ki. Szervezı munkáját jelentısen hátráltatta, de megakadályozni nem tudta az, hogy istenhitét, egyházi szolgálatait nyíltan vállalta. Egyházközségi feladatai mellett hosszú évtizedeken keresztül volt az egyházmegye gondnoka, több ciklusban az egyházkerület fıjegyzıje. Ennek ellenére állami elismeréseket is kapott, több kitüntetés és érdemrend mellett Kossuth-díjat adományoztak neki. Tisztelıi január 11-én, születésének 100. évfordulóján koszorúzási ünnepség keretében emlékeztek meg róla. Dr. Solti László, a Szent István Egyetem rektora értékelését úgy foglalta össze, hogy ı a biológia forradalmi változásai közepette is ércnél maradandóbbat alkotott. Dr. Hegedős Loránt püspök úr a 100. zsoltár szavaival emlékeztetett arra, hogy életéért, szolgálataiért hálával tartozunk Istenünknek menjetek be kapuin hálaadással. Mészáros György presbiter 7

8 G A Z D Á L K O D Á S U N K R Ó L E m b e r t e r v e z, I s t e n v é g e z A Református Egyház gazdálkodása több száz éves hagyományon és minden gyülekezet saját életébıl követett gyakorlatán alapul. Ugyanakkor igazodik a kor követelményeihez, a személyi jövedelemadó vagy az ÁFA-törvény szabályaihoz és legújabban az elektronikus úton elıírt adókötelezettség teljesítéshez. Gyülekezetünk gazdálkodását a lelkipásztor által vezetett Gazdasági Bizottság irányítja, a presbitérium ellenırzi és hagyja jóvá, a napi munkát alapvetıen az irodista és a külön szerzıdéssel alkalmazott könyvelı végzi. Bevételeink: A gödöllıi gyülekezeti tagok adományai és befizetései jelentik a bevételek alapvetı többségét. E befizetések érkezhetnek egyházfenntartói járulék címén, perselybe tett adományként, Isten dicsıségére vagy a Líceumnak, vagy más célokra szánt adományként. Különleges bevételt képeznek a borítékos adományok, melyeket minden évben valami nagy, elırelépést jelentı, rendkívüli célra adott ajándékként kérünk és kapunk. Nem adomány jellegő bevételünk a temetıi sírok megváltásának díja, valamint a pályázaton elnyert összegek. Az államtól csak a Líceum részére továbbutalandó normatíva, valamint a gyülekezeti hitoktatásra adott támogatás érkezik. A hitoktatásra kapott összeg több mint kétszeresét költjük ténylegesen a hitoktatók bérére és azok közterheire. Kiadások: Legnagyobb kiadási tételt - több mint 50% a bérkiadások képezik. A két lelkész, a két hitoktató, az irodavezetı és a takarító az alkalmazottunk. A bérükön felül fizetnünk kell ezek járulékait is. Jelentıs összeget költünk gyülekezeti életünk kiadásaira, azaz különbözı évközi és nyári táborokra, az ebéddel, szeretetvendégséggel együtt járó rendezvényeinkre, a gyermek és ifjúsági alkalmakra, a gyülekezeti újságra és az iratterjesztésre. Évrıl évre növekedı a segélyalapunk is. Rendszeres adakozóinknak köszönhetıen segíthetünk, ahol nagy a baj. Sokat költünk épületeink közüzemi költségeire is, azaz a víz-csatorna, a főtés és a világítás díjaira. Helyiségeinket, hála Istennek, sokan és sokat használjuk, ezért felújításuk is jelentıs költség minden évben. Az 2009-es évre visszatekintve Isten iránti hálával elmondhatjuk, hogy több bevételünk volt, mint kiadásunk. Ennek oka egyrészt takarékos gazdálkodásunk volt, másrészt pedig az, hogy év vége felé több feladat kifizetése átkerült 2010-re. Az év legjelentısebb beruházása templomi főtésünk kazáncseréje és a főtési rendszer átalakítása gızfőtésrıl melegvíz-főtésre volt. Gondolom, a legtöbben ezt észre sem vették, hiszen a szükséges szerelést hét közben el tudták végezni, azt pedig, hogy a megszokott főtött templomban ülhetünk, már megszoktuk. Az új rendszer sokkal biztonságosabb, és (reméljük) kevesebb gázt fogyaszt. A másik jelentıs munkánk az elhasználódott irodaépületünk belsı felújítása volt. Ez festéssel, villanyszereléssel, új padlóburkolat és válaszfal építésével járt, meg sok önkéntes munkával. Köszönjük a rakodási, takarítási és a sok más tevékenységet végzı testvérek áldozatos munkáját. Jó érzés az eredményt látva végigtekinteni megújult irodáinkon ben legnagyobb tervünk a borítékos adakozás szerinti cél megvalósítása: a templomkert gyülekezeti használatra való alkalmassá tételének megkezdése lesz. Gyermekeinknek kültéri játszótér és fedett beszélgetı pavilon épülne, valamint mindehhez igazodva parkosítást végeznénk. Elıször pontos tervet készítünk, a faliújságra is ki fogjuk tenni, és majd várjuk a jó ötleteket. Azután a részletek kidolgozása következik, majd a bekerülési árak felmérése, végül a beérkezett adományok adta pénzkeret szerint több ütemben a megvalósítás. Elıreláthatólag önkéntes segítı munkára itt is szükség lesz. A templomban is több kisebb felújítást tervezünk, például az elektromos hálózaton. Szeretnénk megoldani az egészen kisgyermekes anyukák igehirdetés hallgatását. Tovább akarjuk fejleszteni gyülekezetünk bükkszéki üdülıházát is, hogy megtartva minden értékét, jobban tudja szolgálni nemcsak egy-egy család, hanem kisebb gyülekezeti csoportok lelki együttlétét is. Terveinkhez ezúton is kérjük gyülekezetünk minden tagjának imádságát, az összefogást, Istentıl a segítséget és az áldást. Csákai Gyula gondnok 8

9 A K I B İ V E N V E T, B İ V E N I S A R A T ( 2 K o r 9 : 6 ) A z e g y h á z f e n n t a r t ó i j á r u l é k r ó l Többször voltam fültanúja, amint a lelkészi hivatalban egy-egy újonnan egyháztagnak jelentkezı testvérünk érdeklıdött az egyház anyagi támogatásának elvárt mértékérıl. Mivel az egyházak anyagi ügyeit illetıen a médián keresztül is számos olykor egészen téves vélemény és adat lát napvilágot, szükségesnek látjuk átfogó, egyértelmő tájékoztatás közreadását. Jelen írásunkkal az egyházfenntartói járulék rendszerérıl, felhasználásáról szólunk. Mindenekelıtt tudnunk kell, hogy a legtöbb egyháznak ezen belül saját egyházközségünknek is teljes egészében saját forrásból kell fedeznie fenntartásával kapcsolatos minden kiadását; ahhoz semmilyen állami vagy központi egyházi támogatást nem kap. A fenntartási költségekbe beletartozik a lelkipásztorok, hitoktatók és irodavezetı alkalmazása, a gyülekezeti élet (szeretetvendégségek, táborok, konfirmáció, gyülekezeti, és ifjúsági alkalmak, szeretetszolgálat stb.) költségei, az igazgatási kiadások (irodaszerek, posta--, telefon- és banki költségek, egyházközségi könyvtár, könyvelés stb.), a gyülekezet épületeinek (templom, parókia, gyülekezeti termek) fenntartása, üzemeltetése (főtés, világítás, egyéb közmő, takarítás), karbantartása, javítása és egyéb (egyházmegyei diakónia, segélyezés, misszió) költségek. Mindezen kiadásokra az egyházfenntartói járulék, a perselypénzek, valamint egyéb céladományok nyújtanak fedezetet. Az egyházfenntartói járulékról elsısorban azt fontos kiemelni, hogy fizetése önkéntes. A Biblia szerint a jókedvő adakozót szereti és megáldja az Isten. Azon van tehát Isten áldása, amit jókedvbıl, nem pedig illendıségbıl, kényszeredetten adunk! Az ısi bibliai idıkben Isten Mózesnek közvetlenül adott rendelése szerint a hívek tizedet adtak jövedelmükbıl Istennek való odaszánásként. Ma is vannak, akik Isten iránti hálából, gyülekezetük iráni elkötelezettségbıl tizedet fizetnek. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy sokan anyagi nehézségekkel, mindennapi megélhetési gondokkal küzdenek. Ezért a Magyarországi Református Egyház vonatkozó törvénye (2002. évi I. tv ) a tized tizedét vagyis a jövedelem 1%-át írja elı mértékül: Az egyháztag hitbıl fakadó kötelessége, hogy egyházfenntartói járulékot fizessen, amelynek mértékét a gyülekezet presbitériuma határozza meg azonban nem lehet kevesebb, mint az egyháztag jövedelmének, nyugdíjának 1%-a. Ennek alapján gyülekezetünk presbitériuma egyedi számértékek meghatározása helyett azt kéri gyülekezeti tagjaitól, hogy jövedelmük, nyugdíjuk 1%-ának megfelelı járulékkal támogassák az egyházközség fenntartását! (A rendszeres járulékot fizetı egyháztagok kerülnek fel a teljes jogú egyháztagok listájára, a választói névjegyzékre; és válnak ezzel választókká és választhatókká!) Mindazonáltal azt is tudjuk, hogy vannak olyan testvéreink is, akiknek még ez a mérték is létfenntartási gondokat okozhat; ezért csak azokat töröljük a választói névjegyzékrıl, akik egy éven át semmivel sem támogatták egyházközségünket. Az egyházfenntartói járulékot hivatali idıben: hétfıtıl péntekig 9 12 óra között, illetve a vasárnapi istentisztelet elıtt és után a lelkészi hivatalban lehet befizetni. A befizetés csekken is intézhetı, de a legkényelmesebb akár interneten is intézhetı módja a banki rendszeres átutalás egyházközségünknek a CIB Banknál vezetett as számú számlájára. Egy presbiter 9

10 A K I M Á S O K A T F E L Ü D Í T, M A G A I S F E L Ü D Ü L M e g a l a k u l t a z é v k ö r ü l i e k b i b l i a k ö r e Az utóbbi idıben gyülekezeti tagjainkban megerısödött az a szándék, hogy a nyugdíjhoz közel állók és a nyugdíjasok részére is alakuljon bibliakör. Ennek célja egyrészt Isten minden ember számára megjelent kegyelmének jobb megismerése, másrészt az idısödı és az idıs emberek sajátos problémáinak ige szerinti megvizsgálása és megélése. Szeretnénk, ha a fenti ige bibliakörünknek és életünknek is vezérelve lehetne. A február 5-ei elsı alkalommal beszéltük meg a bibliakör célját és levezetésének menetét. Eszerint havonta két alkalommal, a hónap elsı és harmadik péntekén, este öt órától jövünk össze. Az elsı pénteken mindig igei alkalom lesz, amelyen szeretnénk sokat énekelni is. A hónap harmadik péntekén életünk hétköznapi részéhez kapcsolódva megemlékezünk nemzeti ünnepeinkrıl, ismertetık hangzanak majd el nemzeti nagyjaink, íróink stb. életérıl és hétköznapjaink gyakorlati kérdéseirıl. Szerencsénkre a február 5-ei alakuló bibliakörünkön nagyon sok jó javaslat hangzott el: elıadás a magyar költık istenes verseirıl, egyik elsı hazai reformátorunk, Sztárai Mihály életérıl, a tiszta ivóvízrıl, a kertészkedésrıl. Sokan maguk vállalták az általuk javasolt téma feldolgozását és ismertetését. Elıadásaikra számítunk. Ez azért is nagyon fontos, mert külsı elıadó meghívása esetén tiszteletdíjat kellene fizetni, és ennek összeadása feleslegesen terhelné tagjainkat. Ezért külsı elıadót csak abban az esetben hívnánk meg, ha speciális témához bibliaköri tagjaink ezt szükségesnek látnák. Szintén nem jelentene külön kiadást, ha a városi könyvtár és az egyetem rendezvényeihez vagy egyéb városi rendezvényhez csatlakoznánk. Megfelelı érdeklıdés esetén évente egyszer kétszer egynapos kirándulást tennénk hazánk nevezetességeinek megismerése céljából. A saját gépkocsival rendelkezık vállalták, hogy másokat is szívesen elvisznek. Sokan Gödöllı nevezetességeit sem ismerik, ezért érdemes lesz azokat is körbejárni. A február 19-ei alkalmon a kerti és szobai dísznövényekrıl, a gyümölcsös- és hobbikertekrıl, az idıszerő kerti munkákról volt elıadás. Témáinkhoz mindenkor hozzá lehet majd szólni és a saját tapasztalatokat elmondani. A bibliakör vezetıje Nagy József, helyettesei Bak János és Lábadiné Kedves Klára. Bibliakörünknek, mint minden gyülekezeti bibliakörnek, célja a közösség kialakítása és egymás jobb megismerése. Várjuk alkalmainkra gyülekezeti tagjainkat és kedves ismerıseiket is! Nagy József gyülekezeti tag K É R É S H A R A N G U N K É R T S z e m e l v é n y e k g y ü l e k e z e t ü n k t ö r t é n e t é b ı l ( s o r o z a t ) Kivonat az Egyházközség 1917-ben megtartott egyik presbiteri győlésének jegyzıkönyvébıl: A presbyterium megállapítja, hogy a még meglévı egy harang 1768-ból való, ugyan, de mivel történelmi emléke az egyházközségnek, s mivel a helybeli rom. kath. hivek részére átengedett kápolna harangjai és a máriabesnyıi zárda harangjai közül eddig még egyet sem rekviráltak, igazságtalannak tartja a harang elvitelét, ezért felkéri a lelkészt, hogy ezeket hozza tudomására Esperes úrnak s kérje meg az Esperes urat, hasson oda, hogy a harangot ne vigyék el! 10

11 A M I K V O L T A K É S A M I K L E S Z N E K B e s z á m o l ó k + e s e m é n y e k, p r o g r a m o k ÖKUMENIKUS IMAHÉT: Január között tartották immár hagyományosan a gödöllıi protestáns és katolikus egyházközségek közös, ökumenikus imahetüket. Az alkalmakra mind a hat napon másik templomban került sor más-más felekezet lelkészének szolgálatával, imaközösséggel. A hétfıi és a szombati alkalmak szeretetvendégséggel zárultak. Az igehirdetések Jézus az emmausi tanítványokkal való találkozásának történetét járták körül a Mirıl beszélgettetek egymással útközben? (Lukács 24:17) ige mentén. A hét egyik különösen felemelı eseménye volt a premontrei templomban tartott vesperás istentisztelet a zenetagozatos középiskolások közremőködésével. Örömteli, hogy a zord idıjárási körülmények ellenére az elmúlt évhez képest minden este egyre többen jöttek el felekezeteken átívelı, testvéri hangulatban és lelkülettel. VÍZKERESZT VESPERÁSSAL: Január 6-án vízkeresztkor gyülekezetünk kórusa meghitt hangulatban vesperás istentisztelettel dicsıítette Istenünket. A templomban apró mécsesek övezték a bevezetı utat, és ezek díszítették az Úrasztalát is. Nagy élmény újra felfedezni ezeket a szép, ısi protestáns graduál énekeket és zsoltárokat; amelyek évszázadokon áthiányoztak a református liturgiából! Mindnyájunk lelki épülésére szolgáltak a lelkipásztorunk által felolvasott - alkalomhoz illı ısi teológiai tanítások. GYÜLEKEZETI FARSANG: Február 13-án immár hagyományosan megrendeztük a gyülekezet farsangi mulatságát. A hangulatot a jelmezek felvonulása, illetve jelmezes elıadások alapozták meg. Kiváló volt a Dányi család jelenete a Csillagok háborújából, de párját ritkító élményt jelentett a Balogh és Gombos szülık ABBA-paródiája is. Csodálatosak voltak a gyermekek jelmezei is, amelyek szüleik határtalan találékonyságát bizonyítják. Láttunk többek között: hercegnıt, indián varázslót, velencei polgárt, Lucretia Borgiát, méhecskét, gésát, primadonnát hódolójával, FORMA 1-es versenyzıt, szakácsnıt, Pumuklit, Indiana Jonestés még sok mást. A vacsorára feltálalt finom marhapörkölt a Bak házaspár konyhamővészetét dicsérte; mintegy száz adag fogyott el belıle. A sokféle sütemény pedig Gödöllı minden égtája felıl érkezett. Kellett is az erıgyőjtés, mert a népi táncház jól megmozgatott mindenkit. Egész este egyetlen búslakodó arcot sem lehetett látni! SÍTÁBOR: Január között az elmúlt években már jól bevált helyszínen, Arnoldsteinben, volt a gyülekezeti sítábor. A résztvevık élvezték a szép idıt, a jó minıségő sípályákat, az ellátást, és mindezekért az esti áhítatok alkalmával közösen adtak hálát. Külön öröm, hogy semmilyen baleset, sérülés nem fordult elı; mindenki felfrissülve, épségben tért haza! A kirándulásról számos kép látható honlapunkon: 11

12 2010. április 2-án, 18 óra NAGYPÉNTEKI LAMENTÁCIÓ: A húsvétot megelızı nagyhét az elmélkedés, a testi és lelki megtisztulás jegyében telik el a keresztyének közösségeiben. Jézus szenvedéstörténetének nyomán a nagycsütörtöktıl kezdıdı és a feltámadásig, azaz a húsvétvasárnap reggeléig tartó idıszak különösen fontos hangsúlyt kap a passió liturgiájában. A reformáció kezdete óta élı szokás volt, hogy nagypénteken vagy más alkalmas szent napon lamentációs és/vagy passiós istentiszteletet tartanak. A lamentáció: Jeremiás próféta siralma és imádsága, melyben a szent város, Jeruzsálem pusztulását gyászolja. Ezt az egyház mindig jelképes értelemben vette: emlékeztetett vele Krisztus jövendölésére is, aki az ı visszautasítását összekötötte a város pusztulásával, de egyben a bőnbeesett emberiség pusztulását is ábrázolta, mely miatt Krisztus Urunk a halált elszenvedte. Végül a siralom magát Krisztus alakját is ábrázolja, aki sírt a szent város pusztulásán. Lamentációs istentiszteletet nagypénteken április 2-án, 18 órakor tartunk a gyülekezet kórusának közremőködésével. Karvezetı: Gombos Viktor Jöjjetek Krisztust dicsérni! Idén is lesz, kiváló helyszínen! GYÜLEKEZETI NYÁRI TÁBOR: Gyülekezetünk belsı, közösségépítı kapcsolatainak ápolása, továbbépítése, nem utolsósorban pedig a szabadidı hasznos eltöltése érdekében idén nyáron is megszervezzük a gyülekezeti nyári tábort, ahová várjuk a lelkük épülésére is vágyó gyülekezeti tagokat, gyermekes családokat. A táborra július 4 10 között kerül sor a sátoraljaújhelyi Várhegy Üdülıben. A Várhegy Üdülı 300 méter magasan egy 5 hektáros ısfenyvesben helyezkedik el, gyönyörő kilátással Sárospatakra és a Bodrogközre. A szabadidı hasznos eltöltéséhez a tábor focipályát, 100 m2-es fedett teraszt, kosárlabdapályát, szabad-téri ping-pong asztalokat, hintákat, saját medencét, parkolót, szalonnasütı helyet, tábortőzrakó helyet, 1000 kötetes könyvtárat, alkoholmentes büfét biztosít. A környéken számos kirándulási lehetıség biztosított (pl. az ország leghosszabb libegıje 1370 m, az ország leghosszabb bobpályája 2300 m, a nyáron is használható mőanyag sípálya 300 m (10000 m2). Az elhelyezésrıl, szolgáltatásokról az üdülı honlapján: részletesen lehet tájékozódni! A részvételi díj személyenként Ft. A családok számára a gyülekezet saját forrásából külön támogatást nyújt; így a családos tarifa: Ft. Az üdülı elfogad üdülési csekket is. A jelentkezésekkel, egyéb további kérdésekkel kapcsolatban részletes tájékoztatás kapható a lelkészi hivatalban; valamint a gyülekezet honlapján: A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K N o v M á r c TEMETÉSEK Tóbiás András, Kőrösi Lajos, Dr Szathmáry Elek, Zsán Gyuláné, Karácsony István, Takács András, Szabadi János, Varga Ferenc,

13 A Z A R A T N I V A L Ó S O K G y ü l e k e z e t i s z o l g á l a t r a v á r u n k j e l e n t k e z ı k e t! A gyülekezet presbitériuma várja olyan önkéntesek jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a gyülekezet ügyei iránt, és szívesen vállalnának szakmai felkészültségüknek megfelelı folyamatos szolgálatot a presbitérium valamely szakbizottságában a következık szerint: A számvizsgáló bizottságba számviteli-pénzügyi területen képzett szakember(eke)t keresünk; lehetıleg könyvvizsgálói tapasztalatokkal. A jogi bizottságba keresünk polgári jogban, esetleg egyházjogban gyakorlatot szerzett jogászt. Körzetgazdákat keresünk a következı körzetekhez (legfıbb feladat az újságok kihordása, nagyságrendileg 30 címre): o Kecskés (Rét utca környéke) o Besnyı közép (Damjanich utca környéke) o Besnyı és lakópark (Gyöngyvirág utca, Hétház utca, Szkíta krt., Tábornok utca) o Szılı utca o Szent János utca o Szent János utca Pál L. köz (Pál László köz, Szabadka utca) o Szabadság út Könyvasztal: rendszeres (1-3 hetente) segítség vasárnap istentisztelet után a könyvasztalnál (kipakolás, árusítás, bepakolás valakivel vagy valakikkel együtt). Olvasni szeretık elınyben. A részletekrıl érdeklıdni, jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban személyesen, telefonon ( ) vagy ben: H U M O R ELİKELİ TÁRSASÁG Az elıkelı társaság délutáni összejövetelén az egyik vendéghölgy így szól a háziasszonyhoz: Hol tanult a lányod zongorázni, drágám? A zárdában, a nıvéreknél. Gondoltam: a játékán erısen érzıdik a vallásos nevelés. Hogyhogy? Amint hallom, a jobb keze nem tudja, mit tesz a bal! AZ IMA EREJE Az erdı közepén egy vadász egyszer csak egy hatalmas, félelmetes medvével találja magát szemben. Félelemtıl remegı kézzel megkísérli lelıni a fenevadat, de nem jár sikerrel, és a sebzett vad felé támad. Ekkor térdre hullik, égnek emeli széttárt karjait, és így fohászkodik: "Istenem! Kérlek, tedd ezt a medvét kereszténnyé!" Ekkor a fellegekben villámlás kerekedik, és a medve megtorpan, csupán néhány méternyire a vadásztól. A medve egy pillanatig tétován álldogál ott, aztán égnek emeli tekintetét, és imigyen szól: "Köszönöm Istenem! Köszönöm az ételt, amit ma elém adtál..." 13

14 F İ B B G Y Ü L E K E Z E T I A L K A L M A K R E N D S Z E R E S A L K A L M A K : Kórus próbák: vasárnap 9:00 óra (templom) Istentisztelet: vasárnap 10:00 (templom) Gyermek istentisztelet: vasárnap 10:00 (gyülekezeti és ifjúsági terem) Ifjúsági körök: szenior ifi (19+) péntek 20:30 (ifjúsági terem) Dezsı ifi (15-16) 19:00 Kész ifi (17-18) péntek 17:00 Narnia ifi (12+) péntek 16:00 (Ifiterem) Biblia-iskola vasárnaponként 11:00 gyülekezeti terem év körüliek bibliaköre minden hónap elsı és harmadik péntek 17:00 óra. Minden hónap elsı vasárnap úrvacsora, Minden hónap utolsó vasárnap presbiteri győlés. Gyülekezeti bibliaóra: szerda 18:00 (gyülekezeti terem) Ifjú házasok köre: minden hónap második vasárnapja 15:00 Baba-mama kör: szerda 10:00-12:00 (ifjúsági terem) (idıpont egyeztetés Baloghné Fekete Évával) Házi bibliakörök: a házi bibliakörök szeretettel várják az érdeklıdıket. Bárki csatlakozhat. A csoportok vezetıi: Bak János és felesége (alvég - Lovarda u.), Weidl Tamás és Trixi (alvég Tavaszmezı u.), Boros Gyula lelkipásztor és felesége (Kırösfıi u.) és Balogh Tamás lelkipásztor é felesége (városközpont). Érdeklıdni a lelkészhivatalban vagy a vezetıknél lehet (elérhetıségük a hivatalban megkapható). Népi hímzés, szövés oktatás minden pénteken 19:00-20:00 óra között a II. emeleten Kunszt Veronika vezetésével Á P R I L I S - M Á J U S P R O G R A M O K Ápr :00 Nagypénteki istentisztelet Lamentáció Ápr :00 Húsvéti istentiszteletek úrvacsorával Ápr Szigetmonostori csendes napok Máj :00 Pünkösdi istentisztelet Az alkalmakra mindenkit sok szeretettel várunk! Bıvebben érdeklıdhet a es számon. Bıvebb információ telefonon, en vagy személyesen a hivatalban. M e g ú j u l t h o n l a p A megújult honlapon további információ található a legfrissebb hírekrıl ill. korábbi alkalmakról; gyülekezeti csendes napok, sítábor, gyülekezeti féléves programterv: I M P R E S S Z U M TAVASZI KÖSZÖNTŐ a Gödöllői Református Egyházközség Híradó -jának kiadása 2010 tavasza; VI. évfolyam 1. szám Felelős kiadó: Balogh Tamás lelkipásztor Főszerkesztő: Bakó Csaba, P.Tóth Zoltán Design: Bakó Csaba Szerkesztők: Bak Gábor, Dányi Krisztián, Greif Péter, Györke Erzsébet Terjesztés: Bak Gábor, Greif Péter Lektor: dr. Lábadiné Kedves Klára Megjelent: 1050 példányban (a Kommunikációs bizottság gondozásában) Következő lapszámunk várható megjelenése: június 27. Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. Tel.: (28) Internet: Gyülekezetünk számlaszáma:

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK

LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK Kizárólag Ingatlanértékesítıknek szóló tanulmány! 3 LEGFÉLTETTEBB INGATLANOS TITOK - avagy mit tegyél, hogy hamarosan a legjobb ingatlanosok között találd magad? - Milyen szabályokat érdemes betartanod,

Részletesebben

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban.

A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. Alapige: Róma 6, 23 Elhangzott: 2009. április 5-én A bőn zsoldot fizet és zsoldja a halál. Isten ajándékot ad és kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban a mi Urunkban. i emberek olyan teremtmények

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

Rogate 2008. április 27.

Rogate 2008. április 27. Rogate 2008. április 27. Megszólítható Isten közbenjáró ember Textus: 2Mózes 32,7 14 1. Amit a textusról tudni kell exegetikai / kortörténeti megértés A szakasz a Sínai-hegyi szövetségkötés és törvényadás

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004.

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. Az alapítvány mőködése Az alapítvány tevékenysége az elmúlt évben is elsısorban adományok győjtésére terjedt ki, melyek segítségével

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE SZABADOS ÁDÁM Eta Linnemann megtérése az én szememben az egyik legcsodálatosabb bizonyíték a Szentlélek újjászülı munkája mellett. Megható egy alkoholista vagy drogfüggı ember

Részletesebben

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK!

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK! UNGARISCHER SEELSORGEDIENST DER EVANG. KIRCHE H.B. IN ÖSTERREICH AUSZTRIAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLAT Wien 1., Dorotheergasse 16, honlap: http://becsi.reformatusok.com/ e-mail: bemaref @gmail.com

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/2. Nehémiás

A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/2. Nehémiás Nehémiás A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2009/2 A Bibliaolvasó vezérfonal szerint ezekben a napokban olvassuk Nehémiás könyvét. Nehémiás a babiloni fogságban, valószínűleg

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

XII. évfolyam 17. szám

XII. évfolyam 17. szám Alapige: Ruth 1,16-17 Elhangzott: 2009. május 3-án Édesanyák napján yerekkoromban - a nagyölvedi parókia hatalmas udvarán - nagyon szerettem madárfészek után kutatni, a madarak szabad életét meglesni.

Részletesebben

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete 20. fejezet Mennyei matematika C süggesztı a helyzet! Szép lassan nyolcmilliárd ember él a Földön, mi, adventisták pedig körülbelül tízmillióan vagyunk ezen a bolygón. Az emberek száma évente mintegy harminc

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIRİL SZÓLÓ ELİTERJESZTÉS SZÖVEGÉHEZ ÉS TARTALMÁHOZ 1 Fleischer Tamás 2 BEVEZETÉS A jelzett Elıterjesztés a következı érdemi részekbıl

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. A bűnbánathoz szükségszerűen hozzátartozik az, hogy őszintén

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 84. zsoltár Alapige: 84. zsoltár: 2,3,5. Megtalálható Göde Lajos Egyházi beszédek címmel 1942-ben kiadott kötetében. Vágyódás Isten háza után 84. zsoltár

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben