SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK"

Átírás

1 SZIGORLATI BEUGRÓ KÉRDÉSEK 1. Határozd meg a jogi norma fogalmát! 2. Mit jelent a jogforrási hierarchia? 3. Melyek a jogszabály érvényességének feltételei? 4. Mit értünk a jogszabály hatályán? Sorold fel fajtáit! 5. Határozd meg a jogviszony fogalmát! 6. Határozd meg a jogalkalmazás fogalmát! 7. Sorold fel az alkotmánybíróság minimum három jogosítványát! 8. Sorolj min. 3 második generációs emberi jogot! 9. Melyik hatalmi ághoz tartozik az Országgyűlés és melyikhez a Kormány? 10. Sorold fel a hazai bírósági szervezet négy szintjét! 11. Sorold fel az állampolgárság keletkezésének formáit! 12. Sorold fel a közigazgatási hatósági eljárás egyes szakaszait! 13. Határozd meg a közigazgatási hatósági eljárás fogalmát! 14. Mit jelent a hatáskör? 15. Hogyan határoznád meg az illetékesség fogalmát? 16. Határozd meg a szociális ellátás/szolgáltatás fogalmát! 17. Sorolj fel min. 3 egészségbiztosítási és 3 nyugdíjbiztosítási típusú ellátást! 18. Határozd meg a szociális jog fogalmát! 19. Sorolj fel 3 központi közigazgatási szervet! 20. Sorolj fel min. 3 szociális igazgatási hatósági jogkört gyakorló szervet! 21. Milyen, a szociális törvényben meghatározott rászorultsági alapon járó pénzbeli ellátásról dönt a) a települési önkormányzat jegyzője, b) a képviselő testülete, illetve c) a járási hivatal? 22. Ismertesd a szociális törvényben szabályozott kizárólag pénzben nyújtható ellátásokat! 23. Ismertesd a szociális törvényben szabályozott kizárólag természetben nyújtható ellátásokat! 24. Ismertesd a szociális törvényben szabályozott pénzben vagy természetben egyaránt nyújtható ellátásokat! 25. Sorold fel a szociális törvényben szabályozott szociális alapszolgáltatásokat! 26. Sorold fel a szociális törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásokat! 27. Sorold fel, milyen joghatásai vannak az örökbefogadásnak! 28. Sorold fel a családi jogállás rendezésének formái! 29. Sorolj fel min. 3 nem a szociális törvényben szabályozott segélyezési típusú ellátást! 30. Határozd meg a szülői felügyelet tartalmát! 31. Határozd meg a gyámhatóság fogalmát! 32. Sorolj fel min. 3 családtámogatási ellátást! 33. Sorolj fel min. 3 gyámhatósági intézkedést! 34. Sorolj fel min. 3 foglalkoztatási támogatást! 35. Sorold fel az álláskeresők számára adható ellátásokat! 36. Határozd meg a súlyos fogyatékos személy fogalmát! 37. Sorolj fel min. 3 a fogyatékos személyek számára nyújtható ellátást, kedvezményt! 38. Sorolj fel min. 5 elsődleges jogforrását az Európai Uniónak! 39. Sorold fel az Európai Unió másodlagos jogforrásait! 40. Sorold fel a közösségi jog sajátos vonásait! 1

2 1. Határozd meg a jogi norma fogalmát! A jogi norma a társadalmi normák egyik faja. A többi társadalmi normától alapvetően az különbözteti meg, hogy a jogi norma a) általános, b) mindenkire kötelező magatartási szabály, c) melyet az állam (v. állami szerv) alkot és biztosítja érvényesülését. 2. Mit jelent a jogforrási hierarchia? Az állami szervek által létrehozott jogforrások alá-fölérendeltségi viszonyát jelenti ALAPTÖRVÉNY 1. törvények 2. rendeletek - kormányrendelet - miniszterelnöki rendelet - miniszteri rendelet - Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete - Önálló Szabályozó Szervek: - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelete - Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökének rendelete - önkormányzati rendelet Jogforrási hierarchia szabályai: 1. Alacsonyabb szintű jogforrás rendelkezései magasabb szintű jogforrások rendelkezéseibe nem ütközhet, Amennyiben a különböző szintű jogforrások egymásnak ellentmondanak, úgy a felsőbb jogforrással ellentétes alacsonyabb rangú jogforrás rendelkezései érvénytelenek. A hierarchiában alacsonyabb szinten álló jogszabály nem lehet tartalmilag ellentétes a magasabb szinten álló jogszabállyal. (ellenkező esetben az AB utólagos norma kontrollal megsemmisíti) 2. A speciális szabály lerontja az általános szabályt (lex specialis derogat generali) 3. A későbbi jogszabály lerontja a korábbit (lex posterior derogat priori) 4.Melyek a jogszabály érvényességének feltételei? Konjunktív érvényességi kritériumok (együttesen kell fennállniuk): 1. A jogszabálynak jogalkotótól kell származnia 2. A jogszabályt előírt eljárási szabályoknak megfelelően alkossák 3. Be kell illeszkednie a jogforrási rendszerbe 4. Megfelelő módon legyen kihirdetve 4. Mit értünk a jogszabály hatályán? Sorold fel fajtáit! Hatályosság: A hatály a jogszabály alkalmazhatósága, alkalmazási köre. Az adott jogi norma meghatározott időben, területen és személyi körre vonatkozóan végrehajtandó, alkalmazandó. 1. időbeli hatály 2. területi hatály 3. személyi hatály 4. tárgyi hatály 5. szervi hatály 5. Határozd meg a jogviszony fogalmát! Jogilag szabályozott társadalmi viszony (pl. adásvétel, lakásbérlet). A jogviszony alanya: jogalanyok (természetes személyek, jogi személyek, állam). A jogviszony tárgya: az az emberi magatartás, amelyre a jogosultság és a kötelezettség irányul. A jogviszony tartalma: a jogalanyok jogosultságainak és kötelezettségeinek összessége. 2

3 6. Határozd meg a jogalkalmazás fogalmát! A jogalkalmazás: állami, ill. az állam által erre feljogosított társadalmi szervek, jogi szabályok érvényesítésére irányuló tudatos tevékenysége, mely során jogilag szabályozott eljárás keretében, a természetes és jogi személyek között egyedi jogviszonyokat megállapítanak, létesítenek, változtatnak, vagy megszüntetnek és e tevékenység eredményeként hozott jogalkalmazói aktus nem-teljesítése állami kényszerintézkedést von maga után. 7. Sorold fel az Alkotmánybíróság min. 3 jogosítványát! - alkotmányellenesség előzetes normakontroll - alkotmányellenesség utólagos normakontroll, - alkotmányjogi panasz vizsgálata, - mulasztással elkövetett alkotmánysértés vizsgálata, - jogszabályok nemzetközi szerződéssel való ütközése, - állami szervek közötti hatáskörütközés - alkotmányértelmezés - egyéb ügyek pl. köztársasági elnökkel szemben folytatott eljárás 8. Sorolj min. 3 második generációs emberi jogot! Gazdasági jog: munkához, egyenlő bérezéshez való jog, foglakoztatáshoz és a megélhetéshez való jog szervezetalakításhoz való jog Szociális és egészségügyi jog: pihenéshez, társadalombiztosításhoz, egészségügyi ellátáshoz való jog, szociális biztonsághoz való jog Oktatási és kulturális jog: oktatáshoz, szakképzéshez, továbbtanuláshoz (közoktatás, felsőoktatás),, tudományos és kulturális élet szabadsága. 9. Melyik hatalmi ághoz tartozik az Országgyűlés és melyikhez a Kormány? Az Országgyűlés a törvényhozói ághoz, hiszen kizárólagos törvényhozó szerv Magyarországon. A Kormány a végrehajtó hatalom általános, a közigazgatás legfőbb szerve. 10. Sorold fel a hazai bírósági szervezet négy szintjét január 1-jétől a legalsó szintet a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok alkotják. általános hatáskörrel rendelkezik, vagyis minden olyan ügyben, amelyet törvény nem utal magasabb szintű bírósághoz, első fokon jár el. II. A következő szinten a törvényszékek találhatóak, amelyek első fokon járnak el azokban az ügyekben, amelyeket törvény erre a szintre utal, pl.: államtitoksértés, emberölés, erős felindulásból elkövetett emberölés, emberiség elleni bűncselekmények, szerzői jogi perek, iparjogvédelmi perek; másodfokon a helyi és munkaügyi bíróságok határozata elleni fellebbezéseket bírálja el.. III. A hierarchia következő fokán az ítélőtáblák állnak. Jelenleg öt ítélőtábla működik az országban: a Fővárosi, a Debreceni, a Győri, a Pécsi és a Szegedi Ítélőtábla. A 2003 óta működő táblabíróságok másodfokon döntenek a megyei bíróságok által hozott elsőfokú határozatokról és harmadfokon járnak el a helyi bíróságok határozatával szemben. IV. A bírói szervezeti rendszer csúcsán a Kúria áll, amelynek a legfontosabb feladata, hogy irányt mutasson a helyes bírói gyakorlatról, ügyelve arra, hogy a bírói jogalkalmazás mindenhol egységes legyen. Ezen kívül elbírálja a törvényszékek vagy az ítélőtáblák határozatai ellen előterjesztett jogorvoslatot és a felülvizsgálati kérelmet. ( től) a) a Kúria, Régi: (Legfelsőbb bíróság) b) az ítélőtábla, (Ítélőtábla) c) a törvényszék,( től) (Megyei Bíróság) d) helyi bíróságok: városi, fővárosi, kerületi (helyi bíróság) 3

4 A munkaügyi bíróság külön bíróságként működik 11. Sorold fel az állampolgárság keletkezésének formáit! 3 keletkezési mód: 1. születésénél fogva (ius sanguinis)magyar állampolgárrá válik a magyar állampolgár gyermeke, a gyermek születésével megszerzi a magyar állampolgárságot bármelyik magyar szülője után (mivel a tv. nem tesz különbséget az apa, és az anya jogán való állampolgárságszerzés között) 2. a nem magyar állampolgár szülő gyermekének magyar állampolgársága a születés napjára visszaható hatállyal keletkezik, ha utóbb ismertté vált másik szülője magyar állampolgár - azaz, ha másik: magyar állampolgárságú szülője ismertté válik: teljes hatályú apai elismerés, utólagos házasságkötés (nem magyar anya utólagos házasságkötése magyar állampolgárságú férfival), apaság v. anyaság bírói megállapítása alapján 3. területi elv (ius soli) alapján: ellenkező bizonyításig magyar állampolgárnak kell tekinteni (a hontalan vagy ismeretlen szülőtől származó gyermek az ország területén való születéssel válnak állampolgárrá): - a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan Magyarországon született gyermekét - az ismeretlen szülőktől származó, Magyarországon talált gyermeket 2 szerzési jog 4. Honosítás 5. Visszahonosítás 12. Sorold fel a közigazgatási hatósági eljárás egyes szakaszait! - alapeljárás (első fokú eljárás) - jogorvoslati eljárás (fellebbezés) - végrehajtási eljárás 13. Határozd meg a közigazgatási hatósági eljárás fogalmát! A közigazgatási hatósági eljárás a közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazó aktusainak kibocsátási rendje. A közigazgatási hatósági eljárás során közigazgatási ügyekben járnak el. Közigazgatási hatósági ügy: - minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez - a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés - a fegyelmi és etikai ügyek kivételével -, ha törvény valamely tevékenység végzését vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti. 14. Mit jelent a hatáskör? Az állami szervek közötti tevékenységi kör és ügytípus szerinti munkamegosztás 15. Hogyan határoznád meg az illetékesség fogalmát? Azonos hatáskörű szervek közötti horizontális, területi (földrajzi) alapon történő munkamegosztás. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az eljárásra az a hatóság az illetékes, amelynek területén - az ügyfél lakó-vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye (a továbbiakban: lakcíme), illetve székhelye (telephelye, fióktelepe) van, - az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, - az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják - a jogellenes magatartást elkövették. (Ket. 21. (1) bek.) 16. Határozd meg a szociális ellátás/szolgáltatás fogalmát! 4

5 Szélesen értelmezett szociális ellátás: A társadalom keretei között megszervezett azon tevékenység, melynek rendeltetése a táradalom tagjai (vagy azok bizonyos csoportjai) által megtermelt anyagi javak egy részének elvonásával képzett alapból támogatást nyújtani mindazon személyeknek, akik saját megélhetésükről önhibájukon kívül nem képesek gondoskodni, illetve akik a társadalom fennmaradása érdekében a társadalom által elismert többletterheket vállalnak magukra. A szélesen értelmezett szociális ellátásoknak 2 típusát különböztetjük meg: - a biztosítási (kommutatív) ellátásokat - a segélyezési (disztributív) ellátásokat. Szűkebben értelmezett szociális ellátás Alapvetően a segélyezési ellátásokat értjük, amelyek - a társadalombiztosítást ide nem értve az állam és a helyi önkormányzatok, valamint az egyéb szervek által megszervezett szociális ellátásokat foglalják magukban. 17. Sorolj fel min. 3 egészségbiztosítási és min. 3 nyugdíjbiztosítási típusú ellátást! (A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény alapján) Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi szolgáltatások b) pénzbeli ellátások: ba) terhességi-gyermekágyi segély bb) gyermekgondozási díj bc) táppénz c) baleseti ellátások: ca) baleseti egészségügyi szolgáltatás cb) baleseti táppénz cc) baleseti járadék d) megváltozott munkaképességű személyek ellátásai: da) rokkantsági ellátás db) rehabilitációs ellátás Nyugdíjbiztosítási ellátások: a) társadalombiztosítási saját jogú nyugellátás: aa) öregségi nyugdíj b) hozzátartozói nyugellátás: ba) özvegyi nyugdíj bb) árvaellátás bc) szülői nyugdíj bd) baleseti hozzátartozói nyugellátások c)rehabilitációs járadék. 18. Határozd meg a szociális jog fogalmát! a szociálpolitika megvalósítását szolgáló, sajátos szabályozási módszereket alkalmazó jogi normák összessége, amely legitimitása és egzaktsága révén módot ad a szociálpolitika kifejezésére és megvalósítására, elősegíti a szociálpolitika intézményesülését (normativitás), s lehetővé teszi a szociális jogok és kötelezettségek létrejöttét (jogi forma jelentősége). 19. Sorolj fel 3 központi közigazgatási szervet! (A központi államigazgatási szervek felsorolását a évi XLIII. törvény határozza meg.) a) Kormány, b) Kormánybizottság, c) Miniszterelnökség, 5

6 d) minisztériumok (Belügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Külügyminisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,Vidékfejlesztési Minisztérium) e) autonóm államigazgatási szerv (Egyenlő Bánásmód Hatóság, Közbeszerzési Hatóság, Gazdasági Versenyhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), f) kormányhivatal (Központi Statisztikai Hivatal, Magyar Energia Hivatal, Országos Atomenergia Hivatal, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Nemzeti Adó- és Vámhivatal g) központi hivatal (pl. Oktatási Hivatal, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) h) rendvédelmi szerv (rendőrség, büntetés-végrehajtási szervezet, hivatásos katasztrófavédelmi szerv, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat i) önálló szabályozó szervek (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 20. Sorolj fel min. 3 szociális igazgatási jogkört gyakorló szervet! 1. a helyi önkormányzat képviselő-testülete 2. a települési önkormányzat polgármestere 3. a települési önkormányzat jegyzője 4. a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala 21. Milyen, a szociális törvényben meghatározott rászorultsági alapon járó pénzbeli ellátásról dönt a) a települési önkormányzat jegyzője, b) a képviselő testülete, illetve c) a járási hivatal? a) a települési önkormányzat jegyzője: aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatás ab) rendszeres szociális segély ac) lakásfenntartási támogatás b) a települési önkormányzat képviselő-testülete: ba) méltányossági ápolási díj bb) átmeneti segély bc) temetési segély c) a járási hivatal: ca) időskorúak járadéka cb) az alanyi jogon járó ápolási díj 22. Ismertesd a szociális törvényben szabályozott kizárólag pénzben nyújtható ellátásokat! 1. Időskorúak járadéka 2. Ápolási díj 23. Ismertesd a szociális törvényben szabályozott természetben nyújtható ellátásokat! 1. Köztemetés 2. Közgyógyellátás (alanyi, normatív, méltányossági) 3. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 4. Adósságkezelési szolgáltatás 5. Energiafelhasználási támogatás 6. Egyéb nevesített természetbeni ellátások (Erzsébet-utalvány, élelmiszer, tankönyv, tüzelő segély, közüzemi díjak kifizetése, gyermekintézmények térítésdíjának a kifizetése, családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatások: földhasználat, mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások, munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges fogó eszközök, a szaktanácsadás, alapképzés biztosítása) 24. Ismertesd a szociális törvényben szabályozott pénzben vagy természetben egyaránt nyújtható ellátásokat! 1. aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) 2. lakásfenntartási támogatás 6

7 3. átmeneti segély 4. temetési segély 25. Sorold fel a szociális törvényben szabályozott szociális alapszolgáltatásokat! 1. falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 2. étkeztetés 3. házi segítségnyújtás 4. családsegítés 5. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 6. közösségi ellátások ( től nem kötelező) 7. támogató szolgáltatás ( től nem kötelező) 8. utcai szociális munka 9. nappali ellátás (idősek klubja, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, nappali melegedő) 26. Sorold fel a szociális törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásokat! 1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények - idősek otthona - pszichiátriai betegek - szenvedélybetegek - fogyatékos személyek - hajléktalan személyek otthona 2. Rehabilitációs intézmények - pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye - szenvedélybetegek - fogyatékos személyek - hajléktalan személyek 3. Lakóotthonok pszichiátriai betegek lakóotthona - szenvedélybetegek lakóotthona - fogyatékos személyek lakóotthona ápolást, gondozást nyújtó lakóotthon - rehabilitációs lakóotthon 4. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - időskorúak gondozóháza - fogyatékos személyek gondozóháza - pszichiátriai betegek átmeneti intézménye - szenvedélybetegek átmeneti intézménye - hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye - hajléktalan személyek átmeneti szállása 5. Támogatott lakhatás 6. Egyéb speciális szociális intézmény 27. Sorold fel, milyen joghatásai vannak az örökbefogadásnak! 1. vérszerinti gyermek jogállásába kerül 2. névviselési jog 3. öröklési jog 4. házassági akadály keletkezik az örökbefogadó és az örökbefogadott között (érvénytelenséget von maga után) 5. felügyeleti jog és tartási kötelezettség keletkezik 28. Sorold fel a családi jogállás rendezésének formáit! 1. Házasság 2. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 7

8 3. Apaság bírósági megállapítása 4. Reprodukciós eljárás 5. Utólagos házasságkötés 29. Sorolj fel min. 3 nem a szociális törvényben szabályozott segélyezési típusú ellátást! A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény alapján: a) családi pótlék aa) nevelési ellátás ab) iskoláztatási támogatás b) gyermekgondozási támogatás ba) gyermekgondozási segély bb) gyermeknevelési támogatás c) anyasági támogatás A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján 1. rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi XXVI. Törvény alapján: 1. fogyatékossági támogatás 30. Határozd meg a szülői felügyelet tartalmát! (A házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. tv. alapján) A szülői felügyelet a kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, valamint törvényes képviseletének jogát és kötelességét, továbbá a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát foglalja magában. 31. Határozd meg a gyámhatóság fogalmát! 1. (1) A gyámhatóság feladat- és hatáskörét a. a települési önkormányzat jegyzője, b) a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: járási gyámhivatal), c) a szociális és gyámhivatal gyakorolja. 32. Sorolj fel min. három családtámogatási ellátást! (A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. Törvény alapján) a) családi pótlék aa) nevelési ellátás ab) iskoláztatási támogatás b) gyermekgondozási támogatás ba) gyermekgondozási segély bb) gyermeknevelési támogatás c) anyasági támogatás 33. Sorolj fel min. 3 gyámhatósági intézkedést! 1. védelembe vétel, 2. családba fogadás, 3. ideiglenes hatályú elhelyezés, 4. nevelésbe vétel (átmeneti, tartós) 5. nevelési felügyelet, 6. utógondozás elrendelése 34. Sorolj fel min. 3 foglalkoztatási támogatást! 1. Képzések elősegítése 2. Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások 8

9 3. Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás 4. Munkaerő-piaci programok támogatása 5. Egyes általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatása 35. Nevezz meg min. 3 álláskeresők számára adható ellátást! (A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján) 1. álláskeresési járadék 2. nyugdíj előtti álláskeresési segély 3. keresetpótló juttatás 4. költségtérítés 36. Határozd meg a súlyos fogyatékos személy fogalmát! (A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló1998. évi XXVI. törvény alapján) fogyatékos személy: az, aki érzékszervi így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során; súlyosan fogyatékos személy az, akinek: aa) látási fogyatékos: segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes, ab) hallási fogyatékos: hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad, ac) értelmi fogyatékos: értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9), ad) mozgásszervi fogyatékos: mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes. ae) halmozottan fogyatékos: a fentiek közül legalább két súlyos fogyatékosság egyszerre fennáll. 37. Sorolj fel 3 a fogyatékos személyek számára nyújtható ellátást, kedvezményt! Pénzbeli segélyezési ellátás (pl.) A. Súlyos fogyatékos gyermek és hozzátartozója számára a. emelt összegű családi pótlék b. gyermekgondozási segély c. ápolási díj d. átmeneti segély e. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény f. pénzbeli támogatás g. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék h. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás B. Súlyosan fogyatékos felnőtt számára a. családi pótlék saját jogon b. fogyatékossági támogatás 9

10 c. rokkantsági járadék d. rendszeres szociális segély e. ápolási díj f. átmeneti segély Természetbeni ellátás (pl.): 1. közgyógyellátás 2. parkolási igazolvány 3. ingyenes tankönyvtámogatás 4. étkezési kedvezmény 5. természetbeni rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Személyes gondoskodást nyújtó ellátások (pl.) A. Alapszolgáltatás a. falu- és tanyagondnok b. étkeztetés c. házi segítségnyújtás d. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás e. családsegítés f. fogyatékosok nappali intézménye B. Szakosított ellátások Fogyatékos személyek a. otthona b. lakóotthona c. rehabilitációs intézménye d. gondozóháza e. speciális gyermekotthon Kedvezmények (pl.): 1. személyi jövedelemadó kedvezmény 2. utazási kedvezmény 3. súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezménye 4. akadálymentesítési támogatás 5. gépjárműadó kedvezmény 38. Sorolj fel min. 5 elsődleges jogforrását az Európai Uniónak! Alapítószerződések és módosításaik: 1. Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés (ESZAK) (Párizsi Szerződés, 1951) 2. Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés (EGK és Euratom) (Római Szerződés, 1957) 3. Egyesülési Szerződés (Brüsszeli szerződés, 1965) 4. Egységes Európai Okmány (1986) (Lisszaboni szerződés, 1986) 5. Szerződés az Európai Unióról (Maastrichti Szerződés, 1992) 6. Amszterdami Szerződés (1997) 7. Nizzai Szerződés (2001) 8. Lisszaboni szerződés (2007) 9. Az Európai Unió Alapjogi Chartája (2007, 2010, 2012) 39. Sorold fel az Európai Unió másodlagos jogforrásait! (A másodlagos jogforrások a Szerződésben meghatározott célok és feladatok megvalósítását szolgáló jogi eszközök, amelyek a közösségi intézmények jogalkotó tevékenysége nyomán születnek.) Kötelező erejű jogszabályok: - Rendelet - Határozat - Irányelv Nem kötelező erejű jogszabályok 10

11 - Ajánlás - Vélemény 40. Sorold fel a közösségi jog sajátos vonásait! 1. a közösségi jog elsőbbsége a tagállamok belső nemzeti jogrendjében 2. az ún. előfoglalás elve (ahol a közösségi jog kimerítően szabályoz, nincs lehetőség nemzeti jogalkotásra) 3. a rendeletek közvetlenül alkalmazandóak a tagállamok nemzeti jogában 4. közvetlen hatályosság a tagállamokban (a nemzeti bíróságok előtt a közösségi jogra hivatkozás lehetősége) 11

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot.

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2002.(02.15.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatal Békésszentandrás, Hősök tere 1. telefon: 66/218-344 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Az állam- és jogtudományi szigorlat szabályai és témakörei 2008/2009. tanév II. félév

Az állam- és jogtudományi szigorlat szabályai és témakörei 2008/2009. tanév II. félév Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szekszárd Az állam- és jogtudományi szigorlat szabályai és témakörei 2008/2009. tanév II. félév I. A szigorlat

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Benyújtandó: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Tel.: 49/511-554 Ügyfélfogadás: H, Sze: 8:00-16:00 P: 8:00-12:00 MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapítására*

K É R E L E M ápolási díj megállapítására* K É R E L E M ápolási díj megállapítására* I. ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK: 1.) Személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyámhivatala 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, Tel/fax: 319-051 Iktatóbélyegző helye: Érkezett: Ügyfélfogadási idő: Hétfő és

Részletesebben

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához Papkeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8183 Papkeszi, Fő u. 42. Tel: 06/88-588-650 KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ megállapításához Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és szerda: 8.00 16.00 óráig Péntek: 8.00

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:.......... Születési neve:. Anyja neve:..... Születési hely, év, hó, nap:.... Lakóhely:....

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Adóazonosító jele: Az ápolt személlyel

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, idő (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

Az állam- és jogtudományi szigorlat szabályai és témakörei 2008/2009. tanév II. félév

Az állam- és jogtudományi szigorlat szabályai és témakörei 2008/2009. tanév II. félév Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szekszárd Az állam- és jogtudományi szigorlat szabályai és témakörei 2008/2009. tanév II. félév I. A szigorlat

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 11. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1.

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala KÉRELEM az ápolási díj megállapítására/kötelező felülvizsgálatára

Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala KÉRELEM az ápolási díj megállapítására/kötelező felülvizsgálatára Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala KÉRELEM az ápolási díj megállapítására/kötelező felülvizsgálatára 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási dij megállapítására

KÉRELEM az ápolási dij megállapítására KÉRELEM az ápolási dij megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. 1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL LAKOSSÁGSZOLGÁLATI IRODA NÉPJÓLÉTI CSOPORT 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf.: 23. Tel.: (62) 530-133, Fax.: 530-192 KÉRELEM az ápolási díj

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására /felülvizsgálatához

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására /felülvizsgálatához Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. ( ÁTVÉTEL: SZIGNÓ: ) I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András Alkotmányjog előadó: dr. Szalai András 1 A jog fogalma, a magyar jogrendszer tagozódása KÖZJOG MAGÁNJOG Alkotmány, Alaptörvény az alkotmány fogalma és típusai az 1949. évi XX. törvény Alaptörvény jellemzői

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell:

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell: ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult hozzátartozók: a házastárs,

Részletesebben

Ápolási díj megállapítása iránti kérelem

Ápolási díj megállapítása iránti kérelem Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2. Iktató Iktató bélyegző, Ápolási díj megállapítása iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni!

Részletesebben

K É R E L E M az ápolási díj megállapítására

K É R E L E M az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok K É R E L E M az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel:

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel: Algyői Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoport IG-APTT www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 201. Ügyintéző aláírása: KÉRELEM A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 191. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 191. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 191 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására Érk.:.. Üi.:. Tételsz.: C 006 75 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZENTESI JÁRÁSI HIVATALA Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 06-29/547-506 Fax: 06-29/348-464 ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 06-29/547-506 Fax: 06-29/348-464 ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 06-29/547-506 Fax: 06-29/348-464 ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM Ápoló adatai: Neve: lánykori neve: Születési hely, idő:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Gázártámogatás... 2 I.1. Jogosulti kör:... 2 I.1.1.Fogyatékossági támogatásban részesülı:... 2 I.1.2. Magasabb összegő családi pótlékban részesülı... 3 I.1.3.Nagycsaládos személy...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érk.: Üi.:. Átvette:. Tételsz.: C 006 75 CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KISTELEKI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző tölti ki: Ellenőrizve: IPL CSTinfo Jwinszoc Dátum, aláírás: Rögzítve: Jwinszoc Ptr Dátum, aláírás:

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 1.2.1. Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy: 1.2.1.1. súlyosan fogyatékos, 1.2.1.2. fokozott ápolást igénylő

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végz személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve: Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

4.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Az állam- és jogtudományi szigorlat szabályai és témakörei 2009/2010. tanév II. félév

Az állam- és jogtudományi szigorlat szabályai és témakörei 2009/2010. tanév II. félév Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szekszárd Az állam- és jogtudományi szigorlat szabályai és témakörei 2009/2010. tanév II. félév I. A szigorlat

Részletesebben

A kórházi szociális munka

A kórházi szociális munka EÜDSZM Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete A kórházi szociális munka Kik a kórházi szociális munkások? A szociális munka egy professzionális segítő tevékenység, mely elősegíti

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás ápolási díj megállapítására

KÉRELEM települési támogatás ápolási díj megállapítására KÉRELEM települési támogatás ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

A fogyatékossági támogatás

A fogyatékossági támogatás A fogyatékossági támogatás 1998. évi XXVI. törvény 22. A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! I. AZ ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK 1. Személyes adatok Neve:... Születési

Részletesebben

Szociális ellátások Ápolási díj

Szociális ellátások Ápolási díj Szociális ellátások Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. [Szt. 40. ] Ápolási díjra jogosult

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

I. FOGYATÉKOSSÁG ALAPJÁN JÁRÓ JOGOK, A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS:

I. FOGYATÉKOSSÁG ALAPJÁN JÁRÓ JOGOK, A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS: I. FOGYATÉKOSSÁG ALAPJÁN JÁRÓ JOGOK, A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS: A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékos személy az, aki érzékszervi

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága: magyar

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Hatályos 2012. július 1. napjától a 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet melléklete DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÉRELEM az

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 9 Szerkesztette: Kártyás Irén

TARTALOMJEGYZÉK. A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 9 Szerkesztette: Kártyás Irén Tartalomjegyzék Kézikönyv 2008. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 9 Szerkesztette: Kártyás Irén A Ket. hatálya... 9 Eljárási alapelvek... 10 Hatáskör és

Részletesebben

K É R E L E M Az ápolási díj megállapítására

K É R E L E M Az ápolási díj megállapítására K É R E L E M Az ápolási díj megállapítására I. AZ ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

K é r e l e m. fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos. 18 éven aluli tartósan beteg. 18. életévét betöltött tartósan beteg

K é r e l e m. fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos. 18 éven aluli tartósan beteg. 18. életévét betöltött tartósan beteg K é r e l e m az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakcíme:... Tartózkodási

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) I. Igazolom, hogy: Név:... Születési neve:. Anyja neve:... Szül. hely, év,

Részletesebben

Szociális segítő Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/10

Szociális segítő Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

Ellátások, kedvezmények, támogatások

Ellátások, kedvezmények, támogatások Ellátások, kedvezmények, támogatások Gyakran ismételt kérdések gyűjteménye 1. Fogyatékossági támogatás 2. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 3. Családi kedvezmények, szociális és egyéb ellátások

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Ápolási díj. Jogosult:

Az ügytípus megnevezése: Ápolási díj. Jogosult: Az ügytípus megnevezése: Ápolási díj Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági Osztály Sárbogárd

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben