Áldott karácsonyi ünnepeket!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott karácsonyi ünnepeket!"

Átírás

1 Egyházi Élet KARÁCSONY A KOLOZSVÁR-FELSÕVÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI ÉRTESÍTÕJE Ímé, mily fenséges az Isten az ő erejében; kicsoda az, aki úgy tanítson, mint ő? Jób 36,22 Karácsony ünnepe örök. Békében és háborúban, tör - ténelmi korszakoktól függetlenül, gyermeknek és felnõttnek egyaránt. Talán azért, mert olyan mély, szimbolikus tartalommal bír, ami túlmutat a jelen múlandóságán. S mert segít, hogy úgy éljük meg emberiességünk valódiságát, ahogyan az a lehetõ leg - igazabb: szeretet által. Karácsony ünnepe azt az érzést ajándékozza nekünk, amire a legnagyobb szükségünk van: sze - retnek, és mi is szerethetünk. Vajon mibõl táp lál - kozik ennek az ünnepnek az ereje, nemzedékeket átívelõ, el nem múló csodája? És vajon mi élteti bennünk a vágyat, az áhítozást, hogy mi magunk is, esztendõrõl esztendõre részesei lehessünk ennek a csodának? Ady Endre így idézi fel gyermekkora kará - csonyának vágyakozásait: Én is mennék, mennék, Énekelni mennék, Nagyok között kis Jézusért Min - den szépet tennék. Új csizmám a sárban Százszor bepiszkolnám, Csak az Úrnak szerelmemet Szépen igazolnám. A karácsony: gyermekségünk ünnepe. Gyer mek - ként éljük át újra és újra, a Krisztus-várásban, a készülõdésben, a kegyelemre való gyermeki rács odál - kozás ban, az örömöt szerzõ meg ajándékozásban az érzést: milyen jó, hogy nem vagyok egyedül, van kinek adni, van kit szeretni, és van, aki szeret. Karácsony ünnepe azonban, ha úgy intézzük, kül - sõ ségektõl terhes, látványos erõlködéssé is válhat. Ez tör ténik, amikor mi akarjuk széppé, különlegessé varázsolni. A túldíszített, zsúfolt kellékek súlya alatt és az ezekért való aggodalmaink miatt összeroppanunk, és elveszítjük az ünnep örömét. Pedig a karácsony éppen a szegénység rõl, a szegények örömérõl szól. Ha fölidézzük a két évezreddel ezelõtti történetbõl József és Mária szükség lakását, a betlehemi istállót, ahol az állatok leheltek meleget az újszülött Is ten - fiára, elcsodálkozunk, hova lett on nan a gazdagság? Egyszerû pásztorembereknek jelentette meg az Úr angyala a hírt: induljanak Betlehembe, ahol majd megtalálják az Üdvözítõt. Õk a társadalom peremén éltek - ahogyan ma fogalmaznánk -, mégis õk hallottak legelõször Isten Fiáról, õk voltak a szemtanúi Jézus születésének. Karácsony tehát a szegények örö - mének az ünnepe is, Isten gazdag kegyelmének ajándékaképpen. Szegénységem - akár fizikai, akár lelki legyen az - gazdagsággá válik a betlehemi jászolnál. Õáltala, aki gazdag lévén szegénnyé lett érettem, éretted, érettünk... Karácsony ünnepe azonban nemcsak jelent valamit, nemcsak ad valamit, hanem tanít is vala - mire: elsõsorban arra a szeretetre, ami nem belõlünk való, de bennünk is munkálkodhat és minket is formálhat, ez az Isten kegyel mes, önzetlen, minden emberi gyarlóságtól mentes szeretetére. Gyermekként vágyunk rá, mert szükségünk van mélységére, áldo zatkészségére, megbocsátására, meg váltására. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta - olvassuk János evangéliumában. Isten az egész világot szerette, szereti és hitünk szerint szeretni fogja, személyválogatás nélkül és önzet lenül. Milyen csodálatos karácsonyi üzenet ez, ha személyessé lesz az életünkben, ha gyermeki enge - delmességgel szívem és életem részévé tudom tenni ezt a karács o nyi evangéliumot! - folytatás a 3. oldalon - Áldott karácsonyi ünnepeket!

2 Szeretetszolgálat gyülekezetünkben Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. János 13,34 A szeretetszolgálat gyülekezeti ügy. Szegények, be - tegek, munkaképtelenek, árvák, özvegyek, gyá szolók mindenütt vannak. Ezek lelkigondozása, segélyezése gyülekezeti gond kell hogy legyen. Gyülekezetünk presbitériumának van egy négytagú diakóniai bizottsága, amely ellenõrzi a segélyek ki - osztását, és beszámol a presbitériumnak a gyüleke ze - ti tagok között végzett szeretetszolgálat munkájáról. A bizottság tagjai önkéntesek, körzetfelelõsök segítségével próbálják felmérni gyülekezeti tagjaink anyagi lehetõségeit. A kisnyugdíjasoknak, nagycsaládo - soknak az egész év folyamán - de Karácsony elõtt mindenképpen - igyekszünk anyagi segítséget nyújta - ni. Külön kérésre több alkalommal járult hozzá gyüle - kezetünk anyagilag betegek külföldi keze lé sé hez vagy mûtétéhez. Azoknak a családoknak, ahol 3-4 iskolás korú gyermek van, a tanfelszerelés vásárlásának költségeihez járultunk hozzá. Szerencsétlen sorsú, hajléktalan felebarátainkat ruhával, élelmi - szerrel segítjük. Vannak olyan családok gyülekezetünkben, ahol a havi gyógyszerköltségek fedezéséhez járulunk hozzá. Nehéz körülmények között élõ diákoknak ebédjegyet biztosítunk. Több alkalommal segítettünk szórvány helyzetben lévõ, szûkös anyagi körülmények között élõ, kicsi gyülekezeteket is. Az anyagi segítség mellett a lelkigondozás szolgá - latáról sem feledkezünk meg, amelynek nehéz feladatában nagy segítségünkre vannak lelkipásztoraink is. Betegeket, öregeket látogatunk meg, elbeszélge - tünk velük, Bibliát olvasunk együtt, imádkozunk. Advent idején megszervezzük gyüle kezetünkben az idõsek napját, ahol a meghívott és vendégül látott öregjeinket megajándékozzuk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyülekezeti diakónia mun káján keresztül Krisztus szeretetének áradását tapasztalhassák meg minél többen környezetünkben. Gyülekezetünkben egy kicsi öregotthon is mû - ködik, amelyben magányos, magukra maradt, idõs emberek találhatnak otthonra. Az öregotthont az Agapé Diakóniai Alapítvány mûködteti, melynek célja, hogy lelki, testi, anyagi és egészségügyi támogatást nyújtson egyedülálló, elhagyott öregek számára. Azoknak, akik ragaszkodnak megszokott életkörülményeikhez, és még képesek az önálló létfenntartásra, otthon segítünk; azokat pedig, akik már állandó felügyeletre szorulnak, netalán ágyhoz kötött betegek, beköltöztetjük az öregotthonba, ahol éjjelnappal gondoskodó szeretet veszi körül õket. Öregotthonunk alkalmazott munkatársainak áldozatos munkáját gyülekezeti önkéntesek is segítik. Fekete Emma az Agapé Öregotthon vezetője, diakónus 2

3 Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Zsolt 130,5-6 Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! A zsoltáríró feszült váradalma ma is milliók fohásza, még azoké is, akik nem tudják, kit várnak. Mi, magyar reformátusok boldog öröm mel mondjuk el, hogy Krisz - tusra várunk, aki megújítja a meg - fáradtakat, megosztja velünk Isten szeretetét és megalapozza üdvös - ségünk reményét. Õt ünnepeljük a karácsonyban. Karácsonykor Isten örök sze - retete öltött testet Jézus Krisz - tusban. A pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt az, amirõl üzent nekünk az Úr - olvassuk Lukács evangéliumában. Nagy kiváltság hírül venni, hogy Isten Fia eljött e világba. De még nagyobb áldás személyes megbizonyosodást sze - rezni ennek valóságáról. Örömmel valljuk, hogy másfél éve létrejött magyar református egységünk az Úr ajándéka számunk ra, és jele annak, hogy Isten nél nincsenek megváltoztat - ha tatlan állapotok, vigasztalan szomo rúságok és gyógyíthatatlan elszakíttatások. Isten megsegítõ kegyel mét és Szentlelke vezetését kérjük, hogy a következõ eszten dõben is hálával, hûséggel, alázattal, másokat hozzá vezetve szolgálhassuk Õt. Jézus Krisztus azért jött, hogy kiterjessze Isten szeretetét a bûnben veszteglõ emberre. Karácsony örömhíre egyértelmû és világos: Isten azért jött, hogy ami az ember miatt elveszett és reménytelen, azt Õ isteni hatalmával megújítsa. A beteljesedett várakozás, a világosságra fordult sötétség, a nagy bánatra támadt öröm, az elveszésbõl megmentõ kegyelem árasszon szívünkbe ugyanolyan indulatot, mint volt Krisztusunkban, hogy egymás terhét hordozva töltsük be Isten szent életrendjét! Testvérek! Imádkozzunk, hogy szeretetünk még jobban ragyog - has son, s mutasson utat Krisz - tusig, hadd legyen e mostani kará - csony unk is sokak számára boldog találkozás a Békesség Fejedelmével! 2010 karácsonyán Testvéri köszöntéssel: a Magyar Református Egyház püspökei és főgondnokai Krisztus a jövő, együtt követjük őt! Arra is megtanít ez az ünnep, hogy életünk végéig igazán gyermekek maradhatunk. Egy édesanyának, édesapának az idõsödõ gyermekei is csak a gyermekei maradnak. Milyen jó õsz hajszálakkal a fejünkön is azt hallani, hogy kislányom, vagy kisfiam! Karácsony ünnepe arra emlé keztet, hogy Isten mindnyájunkat gyermekévé fogadott Jézusban. Sajátjaiként szeret, és életünk végéig gondos kodik rólunk. Karácsony ünnepe az együttérzésre is megtanít, hiszen Isten is együtt érzett az emberrel, és elküldte Fiát, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szegények karácsonya, adományok a rászorulóknak, szegények perselye a templomokban, segítõ kezek - mind-mind egy-egy szép példája annak, hogy mi mindent jelent, és mi mindenre tanít még ez az ünnep. Szívbõl kívánom, hogy mindnyájan sok szép élménnyel, hittel gazdagodva tapasztaljuk meg ezt 2010 decemberében, ez esztendõ karácsonyán is! Ballai Zoltán lelkipásztor 3

4 Dél-erdélyi gyülekezeti kirándulás Juhaimnak maradékát pedig összegyűjtöm minden földről, amelyekre elűztem őket, és visszahozom őket az ő legelőikre, és szaporodnak és megsokasodnak. Jer 23,3 A zuidhorni testvérgyülekezet küldöttségének idei látogatása alkalmával, egy szép november elejei na - pon egyházközségünk vezetõsége és a presbité rium kirándulást szervezett dél-erdélyi szórványgyü le ke - zetek templomainak meglátogatására. Lelkipásztorunk, Ballai Zoltán vezetésével kora reggel indultunk el két kisbusszal Torda-Gyula fehér - vár-vajdahunyad útvonalon. A népes kül döttségben a három holland testvér is helyet foglalt. Elsõ megállónk a Hátszegi-medence keleti részén fekvõ Õraljaboldogfalva - sajnos - elhagyott református templománál volt. E XIII. században épült temp - lom a Kendeffy-nemzetségé volt, a reformáció során azonban a református egyház kebelébe jutott. A román és gótikus stílusban épült templom fõ jelleg - ze tes ségei középkori falfestmény-maradványok (szent eket ábrázoló freskók). A templom általában zárva van, csak látogatók jelentkezésekor nyitják meg, állaga felújításra szorul. A továbbiakban Vajdahunyadon megtekintettük a Hunyadiak várkastélyát, ahol 1956 óta helyreállítási munkálatokat végeznek. Itt Kun Árpád helybeli nyugdíjas lelkipásztor szakszerû vezetésével meg te - kin tettük ezen létesítmény termeit (kápolna, lovagterem, országház, tornyok, török foglyok által ásott kút, stb). A magaslatról szép kilátás nyílik a környezõ dombokra, de a romos állapotban található egykori kohászati ipari létesítményekre is. Utunk során eljutottunk a Maros bal partján fekvõ Alvinc régi - eredetileg szász evangélikus -, elhagyott és rossz állapotban lévõ református erõd tem p lo má - hoz. E XIII. századból származó hatalmas mé retû építmény alapján fogalmat alkothattunk az egykori település, illetve a környék - mára csaknem eltûnt - magyarságának akkori lélekszámáról, jelentõségérõl. Az eredeti templomnak már csak a fõhajója maradt meg, a templomtorony újabb építésû (az 1700-as évekbõl). A második világháború után beszakadt mennye - zetet az 1970-es években javították ki. A templomot ovális alakban, válogatott kövekbõl felrakott - omla - dozó állapotban lévõ - várfal maradványai veszik körül. Mint érdekesség, megemlítendõ az1970-es nagy árvíz templomkijárat felett megjelölt szintje. 4

5 Ugyancsak Alvincen - szintén Gudor András gyulafehérvári lelkipásztor szakszerû vezetésével - megte kintettük Erdély XVI. szá - zad beli jelentõs személyi sé ge, (Martinuzzi) Fráter György egykori kastélyának romjait. A következõ meglátogatott rom - templom az Alvinchez tartozó Borberekben található, amely már a XIV. században létezett: ekkor vették át a magyarok az innen elköltözõtt szászoktól. Az évszáza - dok folyamán súlyos ká rok at szen - ve dett a tatárok ostroma, a háborúk, a Maros áradásai stb. következ tében. Fõhajója beomlott, szentélye az összedõlés határán van, az egykori - templomot körülvevõ - várfal maradványai is lesújtó állapotban vannak. Innen küldöttségünk Gyula - fehérvár felé vette útját, ahol Gudor tiszteletes úr meghívására megtekintettük az ottani ból származó - szépen felújított református templomot. Ennek részletes bemutatása után a pa ró - kián láttak vendégül, ahol szívélyes beszélgetést folytattunk az ot - tani reformátusság képviselõivel. Dél-erdélyi gyülekezeti kirándulásunk jó alkalom volt református egyházunk helyzetére vonat - kozó történelmi múltunk jobb meg ismerésére,, ugyanakkor köz - vet lenül tapasztalhattuk a szór - ványban élõk nehéz helyzetét, református híveink számának foly to nos apadását, egykori templomaink elhagyatottságát, pusztulását. Utunk folyamán ismételten gyö nyör ködhettünk szûkebb pátriánk szépséges tájaiban. Nagy örömmel tapasztaltuk holland testvéreink együttérzõ lelkesedé - sét is, amikor megbeszéltük további együtt mûködésünk lehe tõ sé - geit. Imáinkban kérjük az Úr Istent, hogy segítse meg szórványgyüle - kezeteinket! Szigeti László presbiter Nők az Úr szolgálatában Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Fil 4,13 Gyülekezetünk nõszövetsége 2007 februárjában megújította te - vé kenységét: igyekszünk élõ, te - vékeny szövetség lenni, mindenkit hívogatunk és befogadunk, akit Isten lelke elvezérel hozzánk. Nem állítjuk, hogy minden töké le - te sen mûködik, de arra töreke - dünk, hogy hitünk erõsödvén, példát tudjunk mutatni cselekedeteinken keresztül is. Havonként rendszeresen összegyûlünk, Isten igéjét olvassuk és azt megbeszéljük, imádkozunk test véreinkért. Vezérigénk: Min- denre van erõm a Krisztusban, aki engem megerõsít (Fil 4). Egyesek támogatják a gyermekmunkát, mások idõseket látogatnak vagy más diakóniai munkát végeznek. A vasárnapi kávé - és teafõzést is mi végezzük. Ahol szükség van ránk, ott segítünk. Összejö ve te le - inken elõadásokat is tartunk, pél - dául református nagyasszony a - inkról vagy arról, hogy mit tanulhatunk Árva Bethlen Katától. Megemlékeztünk Bajor Andor ról, József Attiláról. A Kálvin-év kap - csán felolvasást tartottunk Idelett de Bure, Kálvin János feleségének önéletrajzi nap ló já ból. A szeretetvendégségek (nõk napja, idõsek napja alkalmából), valamint a kirándulások egymás megismerését, az együttmûködést szolgálják. Ilyenek voltak a csík - sze redai múzeum, Szeben és a szász templomok meglátogatásának al kalmai. Legutóbb novemberben régi, elhagyott dél-erdélyi református templomokat kerestünk fel a zuidhorni (Hollandia) testvérgyülekezet küldötteivel együtt. Felvet tük a kapcsolatot más gyülekezetek nõszövetségeivel is; megismerés, tapasztalatszerzés cél jából ezek a találkozók nagyon hasznosak voltak. Tavaly a kolozsmo nos tori nõszövetséggel, az idén pedig a Pata utcai nõ szövetséggel találkoztunk. Minden évben részt vevõi vagyunk az ökumenikus világimanapnak és a kárpát-me dencei imanapnak, ahol egymás ért imádkozunk. Ebben az évben Detre - hem telepen az észak-erdélyi nõ - szö vet ségi találkozón lélekben és hitben erõsödtünk. Még sok jó és hasznos, Istennek tetszõ tevékenységet szeretnénk végezni, ahova mindenkit nagy szeretettel várunk és hívunk. Legeltessétek az Istennek köz - tetek lévõ nyáját, nem kény sze rí tés - bõl, hanem örömest (...); mint pél - daképei a nyájnak (1 Péter 5,1-2) Szigeti Anikó nőszövetségi elnök 5

6 Egyházépítők Az ifjaknak ékessége az ő erejök; és a véneknek dísze az ősz haj. Péld 20,29 Gyülekezetünk ifjúsági élete nemcsak a vasárnap délelõtti istentiszteleti alkalomra korlátozódik. A keddi bibliaóra és kórus, gyermekmunka, nõszövetségi és presbiteri alkalmak mellett mûködik az ifjúsági csoportunk is. Lehet, hogy más szemüveggel látjuk a világot, másak a szokásaink, de a nálunk idõsebb test vé rek - kel együtt kívánjuk kõsziklára építeni házunkat, életünket, gyülekezetünket. Rendszeresen, hetente egyszer, bibliaórára hív bennünket az Isten, és hívása nem marad válasz nélkül. Vasárnaponként a 17 órai gyülekezõ elcsendesedés, majd 18 órai istentisztelet nyitja meg alkalmunkat. Az igehirdetés után hátravonulunk termünkbe, ahol együtt énekelünk, beszélgetünk a hit dolgairól: néha vitatkozunk, máskor tehetetlenül hallgatunk, nem tudva hozzászólni egy-egy témához. Ima után, rövid gyûlést tartunk, és különbözõ aktivitásokat szerve - zünk. Az ifis életet nem szorítjuk be a templom vagy az ifiterem négy fala közé, hanem a hétköznapokat is felhasználjuk az együttlétre, sportolásra, színdarab szövegének gyakorlására, a közösségi szolgálatra. Tudjuk, hogy néha a fiatalos világképünk érthe - tetlen az idõsebb gyülekezeti tagok számára, de ugyanakkor tudjuk, hogy elfogadnak így, ahogy vagyunk, és nem kívánnak kirekeszteni a gyülekezeti életbõl. Ezúttal külön megköszönném az ifi nevében a második adventi gyülekezeti alkalmat, amikor is találkozhattunk hitben: idõsek-ifjak. Élményteljes estben volt részünk, köszönjük! Idén a Kolozsvári Ifisek Színjátszó Találkozójának szervezõi voltunk, de emellett színdarabbal is tudtunk szolgálni a jelenlevõknek és tettük ezt harmadik helyet nyerve. A nyári tábor, bibliavetélkedõ, ifis hétvége, kátésok bevonása a csoportba, gyermekmunkában való részvételünk, az algyógyi tábor, a sporttevékenységek és minden egyes bibliaóra örök emlék marad számunkra. Szívünkben hálával mondhatjuk, hogy egy igen emlékezetes esztendõt zárunk hamarosan, de elõtte készen állunk megünnepelni a Karácsony rejtélyét. Márton István ifjúsági vezető Lélekformáló erő Mily gyönyörűség íme lásd, amikor az atyafiak együtt muzsikálnak! Ott van az áldás hiszed-é? Sokféle értelme van ennek a szónak: énekkar. Jelenthet rajongva szeretett közösséget, lefitymált fe - les leges idõtöltést és semmi mással nem pótolható szellemi táplálékot, lelki élményt. A gyülekezeti énekkar: közösség a közösségben. A gyülekezet aktív magja, akik adják a szabadidejü - ket és cserébe megfizethetetlen ajándékot kapnak: énekes szószólójává válhatnak Isten igéjének. Isten iránti hálával jelentem, hogy sikerült együtt maradni ebben az esztendõben is. Énekkarunk fõ szolgálati alkalmai az istentisztelet, ezért a mûválasztás is többnyire énekes-könyv centrikus. Két alkalommal szolgáltunk más gyülekezetben: a tavasz folyamán a kerekdombi gyülekezetben és május végén a kányádi gyülekezetben Sógor Géza volt lelkipásztorunk beiktatóján. Részemrõl kitartást kívánok a meglévõ tagoknak és ugyanakkor buzdítani, bátorítani szeretném gyülekezetünk énekelni tudó tagjait az együtt éneklésre. Legyen Istené a dicsõség! Kovács Réka kántor 6

7 GYERTYAFÉNYBEN Gyertyafény hull arcomra lágyan A sziporkázó csillogásban, Fenyõágon, ünnepi csendben Muzsikálnak bent a szívemben. Azt muzsikálja minden húrja: De jó! Itt a karácsony újra! BÖLCSEK Segíts a napkeleti bölcseknek követni a csillagot! Kelet mágusai tényleg bölcsek voltak, Jézus jászolához örömmel indultak. Ma is az a világ legbölcsebb embere, ki felkeresi õt s együtt marad Vele. Színezd ki a fenti képet! Olvasd el a Bibliából a Máté 2,1-12 részt! 7

8 KERESZTELÉSEK Az elmúlt évben megkeresztelt gyemekek: Szabó Darius János, Székely Rebeka, Jakab Norbert, Viski Evelyn, Szentes Tibor Eduárd, Rostás Zoltán Péter, Varga-Bácsó Tamás, Nagy Zsanett Hajnalka, Szûcs Anna, Papp Dávid, Farczádi Norbert, Albán Arthur Dániel, Szondi Noémi Adrienne, Nagy Roberta Anita, Nagy Erika Rebeka, Antoni Dávid Róbert, Timár-Szabó Tímea, Pócsai Dorka, Balogh Célia Karina, Lukács Pál Lóránt, Kovács Barna. Isten éltesse az újszülötteket szüleikkel, nagy szü - leik kel, keresztszüleikel! együtt! ESKETÉSEK Az elmúlt évben a következõ párok házasság - kötésére került sor: Király Sándor Szabolcs és Máthé Hajnal, Onisor Alin és Kalló Erika, Fogarasi István és Kapus Anita, Gyulai Levente és Zsizsnyovszky Enikõ, Thalmaier György és Mititelu Augustina Florentina, Nagy József és Málnási Hajnal Melinda, Marton Ferenc és Iliescu Miruna, Györke Zoltán és Titilincu Adriana, Székely Ferenc és Borz Krisztina, Rostás Zoltán Péter és Sándor Enikõ Gyöngyvér, Ferenczi Róbert és Kun Melinda Magdolna, Ehrenwert Péter és László Gitta Orsolya Isten gazdag áldása legyen megkötött házas - ságukon! TEMETÉSEK Utolsó földi útjára kísértük a következõ testvéreinket: Tamás Ilona (1961), Takács Ilona, Bányai Miklós, Medgyesi Erzsébet (1938), Csetri Elek (1924), Gödri Antal (1936), Körösfõi Ferenc (1943), Sipos István (1941), Demény Irén (1921), Hencz Miklós (1931), Suteu Erzsébet (1944), Csete Magdolna (1931), Szõcs Károly (1920), Tolna Mária (1927), Zenkó Mária (1946), Szász Árpád (1926), Cucu Mária (1940), Bartha Borbála, Kovács István (1939), Tamás Mária (1953), Szász Károly Sándor, Farkas Mária Magdolna (1938), Máté Katalin (1944), Gergely Irén (1937), Borsos János (1924), Kerekes Irma (1924), Kitta Elemér (1944), Simó Ida (1943), Kassai István (1952), Hencz Erzsébet (1936), Gothárd Béla (1945), Szentannai József (1939), Halászi Jolán (1935), Antal János (1934), Újlaki Erzsébet (1927) A Mindenható Isten adjon vigasztalást a gyászo lóknak! - a közölt adatok a január 1. és december 18 közötti időszakra vonatkoznak - HASZNOS TUDNIVALÓK - A lelkészi hivatal a hét minden napján nyitva van délelõtt 9-13 óra között, valamint kedden du óra között. - Év vége felé közeledve tisztelettel kérjük az egyházfenntartói járulék rendezését, hiszen ez elengedhetetlenül szükséges, ahhoz hogy egyház köz ségünk - ben mindenek ékesen és szép rendben mûködjenek. - Keresztelõt csak istentisztelet keretében tartunk. - Az esküvõt két jegyesbeszélgetés elõzi meg. ISTENTISZTELETEINK RENDJE Vasárnap: de. 10 és du. 18 óra; (de. 10-tõl gyermekmegõrzõ) Karácsony, Húsvét, Pünkösd: de. 9, 11 és du. 18 óra (mindhárom istentiszteleten úrvacsoraosztás) Szombatonként: du. 18 óra Bûnbánati héten: (úrvacsora elõtti héten): naponta du. 18 órától BIBLIAÓRA Gyülekezeti: kedd du. 18 órától Ifjúsági ( ifi ): vasárnap du. 17-kor kezdõdik, majd folytatódik a templomi istentiszteleten 18-tól Presbiteri: minden hónap elsõ hétfõjén Nõszövetségi: minden hónap második szerdáján 18 órától VALLÁSÓRA Szombatonként óra között. VASÁRNAPI ISKOLA Vasárnaponként 10 órától. KONFIRMÁCIÓI FELKÉSZÍTÕ Kiskonfirmandusok: péntek 16,30-tól Nagykonfirmandusok: vasárnap de. az isten tisz te let után (a felkészítõ az istentisztelettel kezdõdik!) KÓRUSPRÓBA Kedden és/vagy szombaton a bibliaóra ill. az istentisztelet után. EGYHÁZI ÉLET - A KOLOZSVÁR-FELSÕVÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI ÉRTESÍTÕJE Szerkesztette: Ballai Zoltán Ferenc lp. Tördelte: Ballai Annamária Korrektúra: Papné Gegus Márta Mócok ú. 84. Tel/Fax.:

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok

Karácsonyi gondolatok ÁLDÁS BÉKESSÉG XVIII. évf. 1. sz. A Kiskunlacházi Református Egyházközség lapja 2011. december Karácsonyi gondolatok A Református Egyházközség ünnepi alkalmai és idõpontjai: 2011. december 18. 10 óra Advent

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?.

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN MAROS-MEZŐSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. Napjainkban ritkán hallunk református körökben arról, hogy egyháztagjaink böjtölnének. Mégis,

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április Kérünk tégedet, oh, mi mennyei szent Atyánk, Fiadért, a Jézus Krisztusért, és a mi miattunk rajta esett keserű

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. 2009. november Szent András hava XII. évf. 40. szám. Hónapsoroló

Egyházközségi Híradó. 2009. november Szent András hava XII. évf. 40. szám. Hónapsoroló Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki tájékoztatója 2009. november Szent András hava XII. évf. 40. szám Hónapsoroló Október Mindszent(ek) hava, magvető hava, őszhó Az általunk használt megnevezés a

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel XIX. évfolyam 3. szám 2015. Úrnapja Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6,

Részletesebben

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja Sárospataki Református A Tiszáninneni Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LX. évf. 3. szám 2007. október A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre,

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben