Áldott karácsonyi ünnepeket!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott karácsonyi ünnepeket!"

Átírás

1 Egyházi Élet KARÁCSONY A KOLOZSVÁR-FELSÕVÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI ÉRTESÍTÕJE Ímé, mily fenséges az Isten az ő erejében; kicsoda az, aki úgy tanítson, mint ő? Jób 36,22 Karácsony ünnepe örök. Békében és háborúban, tör - ténelmi korszakoktól függetlenül, gyermeknek és felnõttnek egyaránt. Talán azért, mert olyan mély, szimbolikus tartalommal bír, ami túlmutat a jelen múlandóságán. S mert segít, hogy úgy éljük meg emberiességünk valódiságát, ahogyan az a lehetõ leg - igazabb: szeretet által. Karácsony ünnepe azt az érzést ajándékozza nekünk, amire a legnagyobb szükségünk van: sze - retnek, és mi is szerethetünk. Vajon mibõl táp lál - kozik ennek az ünnepnek az ereje, nemzedékeket átívelõ, el nem múló csodája? És vajon mi élteti bennünk a vágyat, az áhítozást, hogy mi magunk is, esztendõrõl esztendõre részesei lehessünk ennek a csodának? Ady Endre így idézi fel gyermekkora kará - csonyának vágyakozásait: Én is mennék, mennék, Énekelni mennék, Nagyok között kis Jézusért Min - den szépet tennék. Új csizmám a sárban Százszor bepiszkolnám, Csak az Úrnak szerelmemet Szépen igazolnám. A karácsony: gyermekségünk ünnepe. Gyer mek - ként éljük át újra és újra, a Krisztus-várásban, a készülõdésben, a kegyelemre való gyermeki rács odál - kozás ban, az örömöt szerzõ meg ajándékozásban az érzést: milyen jó, hogy nem vagyok egyedül, van kinek adni, van kit szeretni, és van, aki szeret. Karácsony ünnepe azonban, ha úgy intézzük, kül - sõ ségektõl terhes, látványos erõlködéssé is válhat. Ez tör ténik, amikor mi akarjuk széppé, különlegessé varázsolni. A túldíszített, zsúfolt kellékek súlya alatt és az ezekért való aggodalmaink miatt összeroppanunk, és elveszítjük az ünnep örömét. Pedig a karácsony éppen a szegénység rõl, a szegények örömérõl szól. Ha fölidézzük a két évezreddel ezelõtti történetbõl József és Mária szükség lakását, a betlehemi istállót, ahol az állatok leheltek meleget az újszülött Is ten - fiára, elcsodálkozunk, hova lett on nan a gazdagság? Egyszerû pásztorembereknek jelentette meg az Úr angyala a hírt: induljanak Betlehembe, ahol majd megtalálják az Üdvözítõt. Õk a társadalom peremén éltek - ahogyan ma fogalmaznánk -, mégis õk hallottak legelõször Isten Fiáról, õk voltak a szemtanúi Jézus születésének. Karácsony tehát a szegények örö - mének az ünnepe is, Isten gazdag kegyelmének ajándékaképpen. Szegénységem - akár fizikai, akár lelki legyen az - gazdagsággá válik a betlehemi jászolnál. Õáltala, aki gazdag lévén szegénnyé lett érettem, éretted, érettünk... Karácsony ünnepe azonban nemcsak jelent valamit, nemcsak ad valamit, hanem tanít is vala - mire: elsõsorban arra a szeretetre, ami nem belõlünk való, de bennünk is munkálkodhat és minket is formálhat, ez az Isten kegyel mes, önzetlen, minden emberi gyarlóságtól mentes szeretetére. Gyermekként vágyunk rá, mert szükségünk van mélységére, áldo zatkészségére, megbocsátására, meg váltására. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta - olvassuk János evangéliumában. Isten az egész világot szerette, szereti és hitünk szerint szeretni fogja, személyválogatás nélkül és önzet lenül. Milyen csodálatos karácsonyi üzenet ez, ha személyessé lesz az életünkben, ha gyermeki enge - delmességgel szívem és életem részévé tudom tenni ezt a karács o nyi evangéliumot! - folytatás a 3. oldalon - Áldott karácsonyi ünnepeket!

2 Szeretetszolgálat gyülekezetünkben Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. János 13,34 A szeretetszolgálat gyülekezeti ügy. Szegények, be - tegek, munkaképtelenek, árvák, özvegyek, gyá szolók mindenütt vannak. Ezek lelkigondozása, segélyezése gyülekezeti gond kell hogy legyen. Gyülekezetünk presbitériumának van egy négytagú diakóniai bizottsága, amely ellenõrzi a segélyek ki - osztását, és beszámol a presbitériumnak a gyüleke ze - ti tagok között végzett szeretetszolgálat munkájáról. A bizottság tagjai önkéntesek, körzetfelelõsök segítségével próbálják felmérni gyülekezeti tagjaink anyagi lehetõségeit. A kisnyugdíjasoknak, nagycsaládo - soknak az egész év folyamán - de Karácsony elõtt mindenképpen - igyekszünk anyagi segítséget nyújta - ni. Külön kérésre több alkalommal járult hozzá gyüle - kezetünk anyagilag betegek külföldi keze lé sé hez vagy mûtétéhez. Azoknak a családoknak, ahol 3-4 iskolás korú gyermek van, a tanfelszerelés vásárlásának költségeihez járultunk hozzá. Szerencsétlen sorsú, hajléktalan felebarátainkat ruhával, élelmi - szerrel segítjük. Vannak olyan családok gyülekezetünkben, ahol a havi gyógyszerköltségek fedezéséhez járulunk hozzá. Nehéz körülmények között élõ diákoknak ebédjegyet biztosítunk. Több alkalommal segítettünk szórvány helyzetben lévõ, szûkös anyagi körülmények között élõ, kicsi gyülekezeteket is. Az anyagi segítség mellett a lelkigondozás szolgá - latáról sem feledkezünk meg, amelynek nehéz feladatában nagy segítségünkre vannak lelkipásztoraink is. Betegeket, öregeket látogatunk meg, elbeszélge - tünk velük, Bibliát olvasunk együtt, imádkozunk. Advent idején megszervezzük gyüle kezetünkben az idõsek napját, ahol a meghívott és vendégül látott öregjeinket megajándékozzuk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyülekezeti diakónia mun káján keresztül Krisztus szeretetének áradását tapasztalhassák meg minél többen környezetünkben. Gyülekezetünkben egy kicsi öregotthon is mû - ködik, amelyben magányos, magukra maradt, idõs emberek találhatnak otthonra. Az öregotthont az Agapé Diakóniai Alapítvány mûködteti, melynek célja, hogy lelki, testi, anyagi és egészségügyi támogatást nyújtson egyedülálló, elhagyott öregek számára. Azoknak, akik ragaszkodnak megszokott életkörülményeikhez, és még képesek az önálló létfenntartásra, otthon segítünk; azokat pedig, akik már állandó felügyeletre szorulnak, netalán ágyhoz kötött betegek, beköltöztetjük az öregotthonba, ahol éjjelnappal gondoskodó szeretet veszi körül õket. Öregotthonunk alkalmazott munkatársainak áldozatos munkáját gyülekezeti önkéntesek is segítik. Fekete Emma az Agapé Öregotthon vezetője, diakónus 2

3 Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Zsolt 130,5-6 Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! A zsoltáríró feszült váradalma ma is milliók fohásza, még azoké is, akik nem tudják, kit várnak. Mi, magyar reformátusok boldog öröm mel mondjuk el, hogy Krisz - tusra várunk, aki megújítja a meg - fáradtakat, megosztja velünk Isten szeretetét és megalapozza üdvös - ségünk reményét. Õt ünnepeljük a karácsonyban. Karácsonykor Isten örök sze - retete öltött testet Jézus Krisz - tusban. A pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt az, amirõl üzent nekünk az Úr - olvassuk Lukács evangéliumában. Nagy kiváltság hírül venni, hogy Isten Fia eljött e világba. De még nagyobb áldás személyes megbizonyosodást sze - rezni ennek valóságáról. Örömmel valljuk, hogy másfél éve létrejött magyar református egységünk az Úr ajándéka számunk ra, és jele annak, hogy Isten nél nincsenek megváltoztat - ha tatlan állapotok, vigasztalan szomo rúságok és gyógyíthatatlan elszakíttatások. Isten megsegítõ kegyel mét és Szentlelke vezetését kérjük, hogy a következõ eszten dõben is hálával, hûséggel, alázattal, másokat hozzá vezetve szolgálhassuk Õt. Jézus Krisztus azért jött, hogy kiterjessze Isten szeretetét a bûnben veszteglõ emberre. Karácsony örömhíre egyértelmû és világos: Isten azért jött, hogy ami az ember miatt elveszett és reménytelen, azt Õ isteni hatalmával megújítsa. A beteljesedett várakozás, a világosságra fordult sötétség, a nagy bánatra támadt öröm, az elveszésbõl megmentõ kegyelem árasszon szívünkbe ugyanolyan indulatot, mint volt Krisztusunkban, hogy egymás terhét hordozva töltsük be Isten szent életrendjét! Testvérek! Imádkozzunk, hogy szeretetünk még jobban ragyog - has son, s mutasson utat Krisz - tusig, hadd legyen e mostani kará - csony unk is sokak számára boldog találkozás a Békesség Fejedelmével! 2010 karácsonyán Testvéri köszöntéssel: a Magyar Református Egyház püspökei és főgondnokai Krisztus a jövő, együtt követjük őt! Arra is megtanít ez az ünnep, hogy életünk végéig igazán gyermekek maradhatunk. Egy édesanyának, édesapának az idõsödõ gyermekei is csak a gyermekei maradnak. Milyen jó õsz hajszálakkal a fejünkön is azt hallani, hogy kislányom, vagy kisfiam! Karácsony ünnepe arra emlé keztet, hogy Isten mindnyájunkat gyermekévé fogadott Jézusban. Sajátjaiként szeret, és életünk végéig gondos kodik rólunk. Karácsony ünnepe az együttérzésre is megtanít, hiszen Isten is együtt érzett az emberrel, és elküldte Fiát, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szegények karácsonya, adományok a rászorulóknak, szegények perselye a templomokban, segítõ kezek - mind-mind egy-egy szép példája annak, hogy mi mindent jelent, és mi mindenre tanít még ez az ünnep. Szívbõl kívánom, hogy mindnyájan sok szép élménnyel, hittel gazdagodva tapasztaljuk meg ezt 2010 decemberében, ez esztendõ karácsonyán is! Ballai Zoltán lelkipásztor 3

4 Dél-erdélyi gyülekezeti kirándulás Juhaimnak maradékát pedig összegyűjtöm minden földről, amelyekre elűztem őket, és visszahozom őket az ő legelőikre, és szaporodnak és megsokasodnak. Jer 23,3 A zuidhorni testvérgyülekezet küldöttségének idei látogatása alkalmával, egy szép november elejei na - pon egyházközségünk vezetõsége és a presbité rium kirándulást szervezett dél-erdélyi szórványgyü le ke - zetek templomainak meglátogatására. Lelkipásztorunk, Ballai Zoltán vezetésével kora reggel indultunk el két kisbusszal Torda-Gyula fehér - vár-vajdahunyad útvonalon. A népes kül döttségben a három holland testvér is helyet foglalt. Elsõ megállónk a Hátszegi-medence keleti részén fekvõ Õraljaboldogfalva - sajnos - elhagyott református templománál volt. E XIII. században épült temp - lom a Kendeffy-nemzetségé volt, a reformáció során azonban a református egyház kebelébe jutott. A román és gótikus stílusban épült templom fõ jelleg - ze tes ségei középkori falfestmény-maradványok (szent eket ábrázoló freskók). A templom általában zárva van, csak látogatók jelentkezésekor nyitják meg, állaga felújításra szorul. A továbbiakban Vajdahunyadon megtekintettük a Hunyadiak várkastélyát, ahol 1956 óta helyreállítási munkálatokat végeznek. Itt Kun Árpád helybeli nyugdíjas lelkipásztor szakszerû vezetésével meg te - kin tettük ezen létesítmény termeit (kápolna, lovagterem, országház, tornyok, török foglyok által ásott kút, stb). A magaslatról szép kilátás nyílik a környezõ dombokra, de a romos állapotban található egykori kohászati ipari létesítményekre is. Utunk során eljutottunk a Maros bal partján fekvõ Alvinc régi - eredetileg szász evangélikus -, elhagyott és rossz állapotban lévõ református erõd tem p lo má - hoz. E XIII. századból származó hatalmas mé retû építmény alapján fogalmat alkothattunk az egykori település, illetve a környék - mára csaknem eltûnt - magyarságának akkori lélekszámáról, jelentõségérõl. Az eredeti templomnak már csak a fõhajója maradt meg, a templomtorony újabb építésû (az 1700-as évekbõl). A második világháború után beszakadt mennye - zetet az 1970-es években javították ki. A templomot ovális alakban, válogatott kövekbõl felrakott - omla - dozó állapotban lévõ - várfal maradványai veszik körül. Mint érdekesség, megemlítendõ az1970-es nagy árvíz templomkijárat felett megjelölt szintje. 4

5 Ugyancsak Alvincen - szintén Gudor András gyulafehérvári lelkipásztor szakszerû vezetésével - megte kintettük Erdély XVI. szá - zad beli jelentõs személyi sé ge, (Martinuzzi) Fráter György egykori kastélyának romjait. A következõ meglátogatott rom - templom az Alvinchez tartozó Borberekben található, amely már a XIV. században létezett: ekkor vették át a magyarok az innen elköltözõtt szászoktól. Az évszáza - dok folyamán súlyos ká rok at szen - ve dett a tatárok ostroma, a háborúk, a Maros áradásai stb. következ tében. Fõhajója beomlott, szentélye az összedõlés határán van, az egykori - templomot körülvevõ - várfal maradványai is lesújtó állapotban vannak. Innen küldöttségünk Gyula - fehérvár felé vette útját, ahol Gudor tiszteletes úr meghívására megtekintettük az ottani ból származó - szépen felújított református templomot. Ennek részletes bemutatása után a pa ró - kián láttak vendégül, ahol szívélyes beszélgetést folytattunk az ot - tani reformátusság képviselõivel. Dél-erdélyi gyülekezeti kirándulásunk jó alkalom volt református egyházunk helyzetére vonat - kozó történelmi múltunk jobb meg ismerésére,, ugyanakkor köz - vet lenül tapasztalhattuk a szór - ványban élõk nehéz helyzetét, református híveink számának foly to nos apadását, egykori templomaink elhagyatottságát, pusztulását. Utunk folyamán ismételten gyö nyör ködhettünk szûkebb pátriánk szépséges tájaiban. Nagy örömmel tapasztaltuk holland testvéreink együttérzõ lelkesedé - sét is, amikor megbeszéltük további együtt mûködésünk lehe tõ sé - geit. Imáinkban kérjük az Úr Istent, hogy segítse meg szórványgyüle - kezeteinket! Szigeti László presbiter Nők az Úr szolgálatában Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Fil 4,13 Gyülekezetünk nõszövetsége 2007 februárjában megújította te - vé kenységét: igyekszünk élõ, te - vékeny szövetség lenni, mindenkit hívogatunk és befogadunk, akit Isten lelke elvezérel hozzánk. Nem állítjuk, hogy minden töké le - te sen mûködik, de arra töreke - dünk, hogy hitünk erõsödvén, példát tudjunk mutatni cselekedeteinken keresztül is. Havonként rendszeresen összegyûlünk, Isten igéjét olvassuk és azt megbeszéljük, imádkozunk test véreinkért. Vezérigénk: Min- denre van erõm a Krisztusban, aki engem megerõsít (Fil 4). Egyesek támogatják a gyermekmunkát, mások idõseket látogatnak vagy más diakóniai munkát végeznek. A vasárnapi kávé - és teafõzést is mi végezzük. Ahol szükség van ránk, ott segítünk. Összejö ve te le - inken elõadásokat is tartunk, pél - dául református nagyasszony a - inkról vagy arról, hogy mit tanulhatunk Árva Bethlen Katától. Megemlékeztünk Bajor Andor ról, József Attiláról. A Kálvin-év kap - csán felolvasást tartottunk Idelett de Bure, Kálvin János feleségének önéletrajzi nap ló já ból. A szeretetvendégségek (nõk napja, idõsek napja alkalmából), valamint a kirándulások egymás megismerését, az együttmûködést szolgálják. Ilyenek voltak a csík - sze redai múzeum, Szeben és a szász templomok meglátogatásának al kalmai. Legutóbb novemberben régi, elhagyott dél-erdélyi református templomokat kerestünk fel a zuidhorni (Hollandia) testvérgyülekezet küldötteivel együtt. Felvet tük a kapcsolatot más gyülekezetek nõszövetségeivel is; megismerés, tapasztalatszerzés cél jából ezek a találkozók nagyon hasznosak voltak. Tavaly a kolozsmo nos tori nõszövetséggel, az idén pedig a Pata utcai nõ szövetséggel találkoztunk. Minden évben részt vevõi vagyunk az ökumenikus világimanapnak és a kárpát-me dencei imanapnak, ahol egymás ért imádkozunk. Ebben az évben Detre - hem telepen az észak-erdélyi nõ - szö vet ségi találkozón lélekben és hitben erõsödtünk. Még sok jó és hasznos, Istennek tetszõ tevékenységet szeretnénk végezni, ahova mindenkit nagy szeretettel várunk és hívunk. Legeltessétek az Istennek köz - tetek lévõ nyáját, nem kény sze rí tés - bõl, hanem örömest (...); mint pél - daképei a nyájnak (1 Péter 5,1-2) Szigeti Anikó nőszövetségi elnök 5

6 Egyházépítők Az ifjaknak ékessége az ő erejök; és a véneknek dísze az ősz haj. Péld 20,29 Gyülekezetünk ifjúsági élete nemcsak a vasárnap délelõtti istentiszteleti alkalomra korlátozódik. A keddi bibliaóra és kórus, gyermekmunka, nõszövetségi és presbiteri alkalmak mellett mûködik az ifjúsági csoportunk is. Lehet, hogy más szemüveggel látjuk a világot, másak a szokásaink, de a nálunk idõsebb test vé rek - kel együtt kívánjuk kõsziklára építeni házunkat, életünket, gyülekezetünket. Rendszeresen, hetente egyszer, bibliaórára hív bennünket az Isten, és hívása nem marad válasz nélkül. Vasárnaponként a 17 órai gyülekezõ elcsendesedés, majd 18 órai istentisztelet nyitja meg alkalmunkat. Az igehirdetés után hátravonulunk termünkbe, ahol együtt énekelünk, beszélgetünk a hit dolgairól: néha vitatkozunk, máskor tehetetlenül hallgatunk, nem tudva hozzászólni egy-egy témához. Ima után, rövid gyûlést tartunk, és különbözõ aktivitásokat szerve - zünk. Az ifis életet nem szorítjuk be a templom vagy az ifiterem négy fala közé, hanem a hétköznapokat is felhasználjuk az együttlétre, sportolásra, színdarab szövegének gyakorlására, a közösségi szolgálatra. Tudjuk, hogy néha a fiatalos világképünk érthe - tetlen az idõsebb gyülekezeti tagok számára, de ugyanakkor tudjuk, hogy elfogadnak így, ahogy vagyunk, és nem kívánnak kirekeszteni a gyülekezeti életbõl. Ezúttal külön megköszönném az ifi nevében a második adventi gyülekezeti alkalmat, amikor is találkozhattunk hitben: idõsek-ifjak. Élményteljes estben volt részünk, köszönjük! Idén a Kolozsvári Ifisek Színjátszó Találkozójának szervezõi voltunk, de emellett színdarabbal is tudtunk szolgálni a jelenlevõknek és tettük ezt harmadik helyet nyerve. A nyári tábor, bibliavetélkedõ, ifis hétvége, kátésok bevonása a csoportba, gyermekmunkában való részvételünk, az algyógyi tábor, a sporttevékenységek és minden egyes bibliaóra örök emlék marad számunkra. Szívünkben hálával mondhatjuk, hogy egy igen emlékezetes esztendõt zárunk hamarosan, de elõtte készen állunk megünnepelni a Karácsony rejtélyét. Márton István ifjúsági vezető Lélekformáló erő Mily gyönyörűség íme lásd, amikor az atyafiak együtt muzsikálnak! Ott van az áldás hiszed-é? Sokféle értelme van ennek a szónak: énekkar. Jelenthet rajongva szeretett közösséget, lefitymált fe - les leges idõtöltést és semmi mással nem pótolható szellemi táplálékot, lelki élményt. A gyülekezeti énekkar: közösség a közösségben. A gyülekezet aktív magja, akik adják a szabadidejü - ket és cserébe megfizethetetlen ajándékot kapnak: énekes szószólójává válhatnak Isten igéjének. Isten iránti hálával jelentem, hogy sikerült együtt maradni ebben az esztendõben is. Énekkarunk fõ szolgálati alkalmai az istentisztelet, ezért a mûválasztás is többnyire énekes-könyv centrikus. Két alkalommal szolgáltunk más gyülekezetben: a tavasz folyamán a kerekdombi gyülekezetben és május végén a kányádi gyülekezetben Sógor Géza volt lelkipásztorunk beiktatóján. Részemrõl kitartást kívánok a meglévõ tagoknak és ugyanakkor buzdítani, bátorítani szeretném gyülekezetünk énekelni tudó tagjait az együtt éneklésre. Legyen Istené a dicsõség! Kovács Réka kántor 6

7 GYERTYAFÉNYBEN Gyertyafény hull arcomra lágyan A sziporkázó csillogásban, Fenyõágon, ünnepi csendben Muzsikálnak bent a szívemben. Azt muzsikálja minden húrja: De jó! Itt a karácsony újra! BÖLCSEK Segíts a napkeleti bölcseknek követni a csillagot! Kelet mágusai tényleg bölcsek voltak, Jézus jászolához örömmel indultak. Ma is az a világ legbölcsebb embere, ki felkeresi õt s együtt marad Vele. Színezd ki a fenti képet! Olvasd el a Bibliából a Máté 2,1-12 részt! 7

8 KERESZTELÉSEK Az elmúlt évben megkeresztelt gyemekek: Szabó Darius János, Székely Rebeka, Jakab Norbert, Viski Evelyn, Szentes Tibor Eduárd, Rostás Zoltán Péter, Varga-Bácsó Tamás, Nagy Zsanett Hajnalka, Szûcs Anna, Papp Dávid, Farczádi Norbert, Albán Arthur Dániel, Szondi Noémi Adrienne, Nagy Roberta Anita, Nagy Erika Rebeka, Antoni Dávid Róbert, Timár-Szabó Tímea, Pócsai Dorka, Balogh Célia Karina, Lukács Pál Lóránt, Kovács Barna. Isten éltesse az újszülötteket szüleikkel, nagy szü - leik kel, keresztszüleikel! együtt! ESKETÉSEK Az elmúlt évben a következõ párok házasság - kötésére került sor: Király Sándor Szabolcs és Máthé Hajnal, Onisor Alin és Kalló Erika, Fogarasi István és Kapus Anita, Gyulai Levente és Zsizsnyovszky Enikõ, Thalmaier György és Mititelu Augustina Florentina, Nagy József és Málnási Hajnal Melinda, Marton Ferenc és Iliescu Miruna, Györke Zoltán és Titilincu Adriana, Székely Ferenc és Borz Krisztina, Rostás Zoltán Péter és Sándor Enikõ Gyöngyvér, Ferenczi Róbert és Kun Melinda Magdolna, Ehrenwert Péter és László Gitta Orsolya Isten gazdag áldása legyen megkötött házas - ságukon! TEMETÉSEK Utolsó földi útjára kísértük a következõ testvéreinket: Tamás Ilona (1961), Takács Ilona, Bányai Miklós, Medgyesi Erzsébet (1938), Csetri Elek (1924), Gödri Antal (1936), Körösfõi Ferenc (1943), Sipos István (1941), Demény Irén (1921), Hencz Miklós (1931), Suteu Erzsébet (1944), Csete Magdolna (1931), Szõcs Károly (1920), Tolna Mária (1927), Zenkó Mária (1946), Szász Árpád (1926), Cucu Mária (1940), Bartha Borbála, Kovács István (1939), Tamás Mária (1953), Szász Károly Sándor, Farkas Mária Magdolna (1938), Máté Katalin (1944), Gergely Irén (1937), Borsos János (1924), Kerekes Irma (1924), Kitta Elemér (1944), Simó Ida (1943), Kassai István (1952), Hencz Erzsébet (1936), Gothárd Béla (1945), Szentannai József (1939), Halászi Jolán (1935), Antal János (1934), Újlaki Erzsébet (1927) A Mindenható Isten adjon vigasztalást a gyászo lóknak! - a közölt adatok a január 1. és december 18 közötti időszakra vonatkoznak - HASZNOS TUDNIVALÓK - A lelkészi hivatal a hét minden napján nyitva van délelõtt 9-13 óra között, valamint kedden du óra között. - Év vége felé közeledve tisztelettel kérjük az egyházfenntartói járulék rendezését, hiszen ez elengedhetetlenül szükséges, ahhoz hogy egyház köz ségünk - ben mindenek ékesen és szép rendben mûködjenek. - Keresztelõt csak istentisztelet keretében tartunk. - Az esküvõt két jegyesbeszélgetés elõzi meg. ISTENTISZTELETEINK RENDJE Vasárnap: de. 10 és du. 18 óra; (de. 10-tõl gyermekmegõrzõ) Karácsony, Húsvét, Pünkösd: de. 9, 11 és du. 18 óra (mindhárom istentiszteleten úrvacsoraosztás) Szombatonként: du. 18 óra Bûnbánati héten: (úrvacsora elõtti héten): naponta du. 18 órától BIBLIAÓRA Gyülekezeti: kedd du. 18 órától Ifjúsági ( ifi ): vasárnap du. 17-kor kezdõdik, majd folytatódik a templomi istentiszteleten 18-tól Presbiteri: minden hónap elsõ hétfõjén Nõszövetségi: minden hónap második szerdáján 18 órától VALLÁSÓRA Szombatonként óra között. VASÁRNAPI ISKOLA Vasárnaponként 10 órától. KONFIRMÁCIÓI FELKÉSZÍTÕ Kiskonfirmandusok: péntek 16,30-tól Nagykonfirmandusok: vasárnap de. az isten tisz te let után (a felkészítõ az istentisztelettel kezdõdik!) KÓRUSPRÓBA Kedden és/vagy szombaton a bibliaóra ill. az istentisztelet után. EGYHÁZI ÉLET - A KOLOZSVÁR-FELSÕVÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI ÉRTESÍTÕJE Szerkesztette: Ballai Zoltán Ferenc lp. Tördelte: Ballai Annamária Korrektúra: Papné Gegus Márta Mócok ú. 84. Tel/Fax.:

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től)

Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Az Üröm- Pilisborosjenői Református Egyházközség missziói munkaterve (2015.január 1-től) Január 1. Évkezdet, Vení Sancte Istentisztelet 10:00 (Becker Norbert Gy.) Január 4. 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben