Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25."

Átírás

1 Tervpályázati kiírás 1 a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2 Győr, 2003 augusztus A kiírás a településrendezési és építészeti tervpályázatok részletes szabályairól szóló módosított 16/1998. (VI. 3.) KTM rendelet alapján készült, figyelemmel a Magyar Építész Kamara tervpályázati Szabályzatának rendelkezéseire is. A KTM-rendelet hivatkozott, de részletesen nem idézett előírásairól a kiírást folyamatosan kísérő lábjegyzetek adnak információt. 2 tervezési versenypályázat esetén 4. (4) A tervezési versenypályázat - az építési engedélyezési eljárást megelőzően - a tervezési feladat megvalósításra alkalmas tervjavaslatainak kiválasztására, illetve ennek alapján a tervezői megbízás szakmai feltételeinek előzetes tisztázására szolgál.

2 A tervpályázat címe, a tervpályázat hirdetménye 3 a) A kiíró 4 és lebonyolító megnevezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából Győr Megye Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (Győr, Városház tér , tel.: +36 (96) , , fax: +36 (96) ) b) A tervpályázat tárgya, célja és jellege Kiíró elhatározta, hogy saját eszközei mellett a helyi önkormányzatok által megpályázható, az évi LXXXIX. Törvény, valamint a 104/1998.(V.22.) Korm. Rendelet által szabályozott címzett és céltámogatási eszközök eredményes megszerzése érdekében megkezdi egy 150 férőhelyes új szociális otthon beruházásának előkészítését. Ennek érdekében építészeti tervpályázatot hirdet meg. A tervpályázat tárgya összefoglaló címmel: GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA Győr MJ Város Önkormányzata, az Egyesített Szociális Intézmény jelenleg is jelentős szerepet tölt be a tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátás területén, de az ilyen elhelyezés iránti igény évek óta jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyek számát, s az egyházi, ill. nem állami fenntartású intézmények megjelenése ellenére, az önkormányzati férőhelyekre várók száma nem csökkent. Az aktuális ellátási helyzet komplex elemzése alapján került meghatározásra a jelen tervpályázat alapját képező 150 férőhelyes nagyságrend. A szakmai programban részletezett szolgáltatásokkal a tervezendő 150 fh-es otthon jelentős mértékben csökkentené a várakozók számát, s rövidebb idő alatt válna hozzáférhetővé a színvonalas ellátás. A tervezendő létesítmény helyszíne: A beruházás helyszínéül a Győr-Szabadhegyen, a József Attila u. 4. sz. alatt működő Radó Tibor Gyógypedagógiai Általános Iskola és Speciális Szakiskola korábban 2025/2 helyrajzi számú, a legutolsó telekalakítást követően 2024/19 helyrajzi számú, nagy méretű, (1) A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. törvény 3. -a (2) bekezdésének d) pontja értelmében a tervpályázati hirdetmény egy példányát a tervpályázat meghirdetése előtt az illetékes szakmai kamarának meg kell küldeni (1) A tervpályázat kiírója az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) az adott tervezési feladat vonatkozásában rendelkezési és döntési jogosultsággal, valamint a tervpályázat lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik. (2) A tervpályázat társkiírója az a tervpályázat eredményességében érdekelt természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a tervpályázat kiírásában és lebonyolításában a kiíróval együtt működik közre. (3) A kiíró feladata: a) a tervpályázat céljának és jellegének meghatározása, b) a tervpályázat pénzügyi fedezetének biztosítása, c) a bírálóbizottság felkérése, megbízása, munkafeltételeinek biztosítása, díjazása, d) a tervpályázati feladat meghatározása, a kiírás elkészítése és meghirdetése, e) a tervpályázat lebonyolítása, f) a tervpályázat eredményének kihirdetése, a pályadíjak kifizetése, g) a pályaművek jogszabály szerinti felhasználása és hasznosítása. (4) A kiíró felelős a tervpályázat kiírásának és lebonyolításának szakszerűségéért és jogszerűségéért. (5) A kiíró köteles a pályázók számára a tervpályázatra vonatkozóan megkülönböztetés nélküli azonos információkat biztosítani.

3 telekkönyvileg is megosztható, a két intézmény egymás melletti zavartalan működését is lehetővé tevő telkét választotta ki a kiíró. A tervpályázat jellege: országos, nyilvános 5, formája: titkos versenypályázat 6. A pályázat célja: A létesítmény telken belüli optimális elhelyezését biztosító, megvalósításra alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztása, tervezőjének a továbbtervezéssel történő megbízása. c) A tervpályázaton való részvétel feltételei Pályázó lehet az a belföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a) aki (amely) a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére a szükséges tervezői jogosultsággal rendelkező tervezőivel, azaz a pályamű szerzőivel vállalkozik, és b) aki (amely) azzal, hogy pályaművét benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja, illetve, c) akivel (amellyel) szemben kizáró ok nem áll fenn. 7 Kizáró ok áll fenn azzal a pályázóval szemben, aki a bíráló bizottság meghirdetett bármely résztvevőjének a) hozzátartozója [Ptk b) pontja], b) munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja, c) egy éven belül közös tervpályázatban vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársa vagy munkatársa volt. 8 d) Nem lehet pályázó olyan gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, vagy abban tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, illetőleg ezek hozzátartozója a bírálóbizottság tagja. 9 e) Nem lehet pályázó az a személy, aki a tervpályázat kiírásában vagy annak előkészítésében részt vett. 10 f) A tervpályázat résztvevőjének, (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 16/1998. KTM rendelet 10. szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek. A pályázó a pályaművéhez csatoltan a) nyilatkozatban megtilthatja a díjazásban, vagy megvételben nem részesült pályaművének nyilvánosságra hozatalát, b) nyilatkozik, hogy a tervezési versenyt követően, megbízás esetén a tervezési feladat további feldolgozására vállalkozik-e, és ehhez a külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkezik (1) A tervpályázat a részt vevő pályázók köre szerint nyilvános vagy meghívásos lehet, amelyet a tervezési feladat nagyságától, bonyolultságától és körülményeitől függően a kiíró határoz meg. (2) A tervpályázatot a 3. -ban foglaltak kivételével nyilvánosan kell kiírni. 3. (1) Meghívásos tervpályázatot akkor lehet kiírni, ha a feladat eredményes megoldására meghatározott résztvevők alkalmasak (3) A tervpályázatot titkosan kell lefolytatni (1) (2) (3) (4) (6)

4 Csak az lehet pályázó, aki a kiírás felvételével a pályázaton regisztráltatta magát. Egy szerző több pályázatot is beadhat, de egy tervpályázati csomag csak egy pályaművet tartalmazhat. Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat, az egy megoldáson, koncepción belül azonban több megoldási/műszaki ill. megvalósítási alternatíva is bemutatható. 12 A díjazott és megvételt nyert pályaművek a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. 13 d) A tervpályázati kiírás beszerzésének helye, költsége 14 A tervpályázati kiírás a Városépítési Iroda titkárságán; a Győr, Városház tér 1. II. 60. címen vehetők át munkanapokon 08,00 13,00 között, a kiírás árának bruttó ,- Ft-nak a befizetését vagy előzetes átutalását igazoló szelvény ellenében, szeptember 22-től. (A kiírás felvevőjét levelezési címével együtt a kiíró jegyzékbe veszi.) Befizetési csekk ugyanitt igényelhető személyesen, vagy előzetesen levélben. Átutalási számlaszám: , a közlemény rovatban Győr, 150 fh-es idősek otthona tervpályázat álljon. e) A pályaművek benyújtásának helye, módja és határideje 15 A pályaművek a tervpályázati kiíráshoz csatolt címzéslap felhasználásával, a titkosság követelményeinek megfelelően, nevet, jeligét nem használva, kizárólag postai úton nyújthatók be. A postai feladóvevényen a feladóra vonatkozó rovatában is a Tervpályázat a 16/1998.KTM rend. szerint szöveget kell szerepeltetni. 16 A titkosság biztosítása érdekében a) a pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni, vagy egyéb, titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelyből a szerző személyére vagy munkahelyére következtetni lehet, b) a pályázók nevét, lakcímét, székhelyét, illetve a kiírásban kért egyéb adatait a pályaműhöz külön borítékban lezártan kell csatolni. 17 A postára adás határideje: január ,00 óra. A kiírók a postai kezelésért felelősséget nem vállalnak; a bírálatban azok a pályaművek vehetnek részt, melyeket január 23-án 12:00 óráig kézbesítenek. A kiíró a pályaművek benyújtásának határidejét indokolt esetben meghosszabbíthatja. A pályaművek benyújtásának új határidejéről, valamint a megváltozott határidőkről szóló közleményt az eredeti határidő lejárta előtt legalább harminc nappal a rövidített tervpályázati felhívást megjelentető lapokban közzéteszi, és erről a tervpályázati kiírást átvevő személyeket közvetlenül is tájékoztatja (7) (11) (5) A tervpályázati kiírás beszerzésének árát a kiíró határozza meg, ami legfeljebb a kiírás elkészítésének költségéig terjedhet (1) A pályaművek benyújtásának határidejét a (7) bekezdés előírásaira is tekintettel-a feladat összetettségének figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy a pályaművek megfelelő elkészítésére elegendő idő, de legalább 3 hónap álljon rendelkezésre (5) A pályaművek a tervpályázati kiíráshoz csatolt címzéslap felhasználásával kizárólag postai úton nyújthatók be. A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni (4) a), b) (4)

5 f) A tervpályázatból való kizárás A Bíráló Bizottság a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt, b) kizárja a titkosságot sértő pályázatot, c) kizárja a pályázati kiírás tartalmi előírásait nem, vagy csak részlegesen teljesítő pályamunkát. (A tartalmi előírásokat alapvetően kielégíti az a pályamű, mely tartalmazza a kiírás k) pontjában felsorolt munkarészeket, azaz helyszínrajzokat, alaprajzokat, metszeteket, homlokzatokat, látványterveket, műleírást, részletes, alapterületi kimutatást, valamint a zárt borítékban csatolandó mellékleteket.), d) kizárja azon pályázatot, melynek szerzői, vagy a szerzők társtervezői, munkatársai az összeférhetetlenségi szabályok bármelyikének hatálya alá tartoznak. Ha az összeférhetetlenségi szabály megsértése a pályázat eredményhirdetése után bizonyosodik be, úgy a kifizetett pályadíj a kiírónak visszajár. e) Kizárja a díjazásból a Bíráló Bizottság, és kizárja a továbbtervezésből akiíróazolyan pályázati szerzőt, aki a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a feladat tervezéséhez és hatósági engedélyeztetéséhez szükséges felelős tervezői névjegyzéki besorolással nem rendelkezik. g) A tervpályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja és határideje 19 A tervpályázatra vonatkozó kérdéseket levélben, október 31-én 24 óráig történő postára adással lehet feltenni a Városépítési Iroda címére; Városépítési Iroda, 9021 Győr, Városház tér 1. II. 60. A kiíró a kérdések postára adási határidejét követő három napon belül kézbesített kérdésekre írásban adott válaszokat legkésőbb november 13-án postázza a tervpályázat kiírását átvevő személyekről vezetett Jegyzék szerinti címekre. A kiíró a kérdésekre adott válaszokat, a válaszok postázását követően felvett pályázati kiírásokhoz csatolja. A kiíró legfeljebb a kérdésekre adott válaszok időpontjáig a tervpályázat kiírását módosíthatja, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak visszatéríti. 20 h) A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg, ezen belül a díj legnagyobb és a megvétel legkisebb összege A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg: A díj legnagyobb összege: A megvétel legkisebb összege: ,- Ft ,- Ft ,- Ft A bírálóbizottság eredménytelennek minősítheti a tervpályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak. A pályaművek díjazására és megvételére (2) A tervpályázattal kapcsolatos kérdések feltevésének határidejét úgy kell meghatározni, hogy a válaszokat valamennyi pályázó a pályamű benyújtásának határideje előtt legalább 8 héttel kézhez kaphassa (3)

6 előirányzott összeg arányosan csökkenthető, ha a tervpályázatot a bírálóbizottság a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti (8)

7 i) A bírálóbizottság 22 elnöke (társelnöke), titkára, tagjai (póttagjai) és a kiírás időpontjában ismert szakértők neve és az általuk képviselt szervezet vagy munkahely Név: Képviselt szervezet vagy munkahely Jezsó György elnök Győr M.J. Város PH. Dr. Németh Iván szakmai titkár Győr M.J. Város PH. Zádori Attila építész tag Magyar Építész Kamara Kapelnerné Szőnyey tag Eü. Szoc. és Családügyi Minisztérium Éva vezető főtanácsos Lantay Attila építész tag Magyar Építész Kamara Fodróczy József építész szakértő Páternoszter Piroska szakértő Győr M.J. Város PH. Panker Mihály szakértő Győr M.J. Város Egyesített Szociális Intézmény Helyes Péter szakértő Győr M.J. Város PH (1) A bírálóbizottság - a tervpályázat tárgyában magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező személyek testülete - a kiíróval kötött megállapodás szerint végzi munkáját, megbízása a tervpályázat meghirdetésétől a zárójelentés aláírásáig tart. (2) A bírálóbizottság résztvevői: az elnök, a szakmai titkár, a bírálóbizottsági tag és a bírálóbizottsági szakértő. (3) Szavazásra jogosult az elnök (társelnök), a bíráló bizottsági tag. A bíráló biz. tagjai maguk közül szakmai titkárt választhatnak a tervpályázati kiírás elkészítése, valamint a tervpályázat lebonyolításának szervezése céljából. A bb. résztvevője a jogi szakértő és a bíráló bizottsági szakértő is. Szavazásra jogosult az elnök (társelnök) a szakmai titkár és a tagok. A szavazásra jogosultak száma páratlan, 5-11 fő lehet, és legalább kétharmadának rendelkeznie kell a pályázókkal szemben szakmai követelményként előírt szakképesítéssel. (4) A bírálóbizottság résztvevői a szakmai kamarák, szakmai szervezetek, szakminisztériumok, országos hatáskörű szervek, felsőoktatási intézmények erre felkért képviselői, illetve független, a tervpályázat tárgyában képzett magánszemélyek lehetnek. A szakmai kamarák és szakmai szervezetek képviselőinek a pályázóktól megkövetelt jogosultsággal is rendelkezniük kell. (5) A szakterület szerinti országos szakmai kamara és a helyi önkormányzat szakmai képviseletét minden esetben, a Kbt. szerinti előminősítési eljárás értékhatárának kétszeresét meghaladó beruházás esetén pedig az építményfajta szerinti szakminisztérium képviseletét a bíráló bizottságban biztosítani kell. (6) A bírálóbizottságban társelnök közreműködését akkor kell biztosítani, ha az elnök nem rendelkezik a pályázókkal szemben szakmai követelményként előírt szakképesítéssel. (7) A bírálóbizottságban jogi végzettséggel rendelkező jogi szakértő működik közre. Feladata a tervpályázati kiírás és lebonyolítás jogszerűségének biztosítása, valamint a tervpályázat lebonyolítása során a folyamatos jegyzőkönyv vezetése. (8) A kiíró a (7) bekezdésen túlmenően szükség szerint más szakértőket is felkérhet, akik a bírálóbizottság munkáját meghatározott szakkérdések véleményezésével segítik. A tervpályázat kiírásában meghirdetett szakértők mellett, szakértőt - további szakkérdések véleményezésére - a kizáró okok figyelembevételével a pályázat benyújtását követően is be lehet vonni. (9) Akadályoztatás esetén a bírálóbizottság elnökét a társelnök, tagját - szükség esetén - a kiírásban meghirdetett póttag helyettesíti. A bírálóbizottságba az elnök által behívott póttag a tagokkal azonos jogokkal és kötelezettséggel rendelkezik. 8. A bírálóbizottság feladata: a) a tervpályázatra benyújtott pályaművek pártatlan és szakszerű elbírálása, b) a kiírásban meghirdetett tervpályázati célt legjobban megvalósító pályaművek meghatározása, ötletpályázat esetén rangsorolással, versenypályázat esetén rangsorolással vagy rangsorolás nélkül, c) a pályaművek részletes indoklással ellátott írásbeli értékelése, minősítése, a zárójelentés elkészítése, d) az eljárás során az összeférhetetlenségre, továbbá - a tervpályázat jellegétől függően - a titkosságra vonatkozó előírások betartása, e) a tervpályázati díjak odaítélése. 9. (1) A bírálóbizottság a döntéseit testületként, egyszerű szótöbbséggel hozza. A bírálóbizottság határozatképességéhez a szavazásra jogosultak kétharmadának jelenléte szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A bírálóbizottság bármely résztvevője a bírálati munka során jogosult ellenvéleményét vagy külön véleményét jegyzőkönyvben rögzíteni. (2) A bírálóbizottság munkája nem nyilvános. (3) A bírálóbizottság résztvevői az általuk bírált tervek továbbtervezésében tervezőként, szakértőként, illetve tanácsadóként nem vehetnek részt.

8 Dr. Szabó György jogi szakértő Győr M.J. Város PH. Czvikovszky Tamás számítógépes Győr M.J. Város PH. feldolgozás Pónácz Éva adminisztráció Győr M.J. Város PH. Reiderné Csöndes Ildikó adminisztráció Győr M.J. Város PH. j) A tervpályázati kiírás részletes programjának és mellékleteinek tartalomjegyzéke Tervpályázati kiírás A tervpályázat címe, a tervpályázat hirdetménye a)a kiíró 4 és lebonyolító megnevezése...2 b)a tervpályázat tárgya, célja és jellege...2 c) A tervpályázaton való részvétel feltételei...3 d) A tervpályázati kiírás beszerzésének helye, költsége e) A pályaművek benyújtásának helye, módja és határideje f) A tervpályázatból való kizárás...5 g) A tervpályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja és határideje h) A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg, ezen belül a díj legnagyobb és a megvétel legkisebb összege...5 i) A bírálóbizottság 22 elnöke (társelnöke), titkára, tagjai (póttagjai) és a kiírás időpontjában ismert szakértők neve és az általuk képviselt szervezet vagy munkahely...7 k) A pályaművek benyújtandó munkarészeinek megnevezése, léptéke, valamint főbb tartalmi és formai előírásai...8 l) Az eredményhirdetés helyére és időpontjára vonatkozó információk...10 m) A szabadalmi bejelentés alatt álló munkarészek megjelölésének módja...10 n) A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadásának módja...10 o) A megbízásra vonatkozó feltételek a)a tervpályázati feladat részletes leírása...11 b) Az objektív összehasonlítást megkönnyítő, a pályázó által szolgáltatandó adatok...23 c) A pályaművek elbírálásának szempontjai, e szempontok fontossági sorrendje...24 d) A tervpályázat nyertesének a továbbtervezéssel történő megbízása esetén figyelembe veendő tervezési díj- és határidő- előirányzat...24 A tervpályázat mellékletei...25 a) A tervezési terület rétegvonalas helyszínrajzai, közműellátási helyszínrajzai, tulajdoni adatai, jelenlegi földhivatali alaptérképe, a folyamatban lévő megosztás vázlata és a tervezett további megosztás vázlata b) A tervpályázati feladat megismeréséhez és a pályamű elkészítéséhez szükséges rendezési tervi kivonatok, légi fotó...25 c)címzéslap a pályamű postai feladásához...26 d)borítékok (2 db) a kiíró pecsétjével a pályázók adatainak, nyilatkozatainak elhelyezéséhez, valamint külön a pályamű elektronikus adathordozón történő beadásához...26 A A tervpályázat címe címzéslapja GYŐR, 150 FÉRŐHELYES...27 IDŐSEK OTTHONA...27 TERVPÁLYÁZATA...27 k) A pályaművek benyújtandó munkarészeinek megnevezése, léptéke, valamint főbb tartalmi és formai előírásai Megnevezés: Lépték:

9 Helyszínrajz(ok) M=1:1000 M=1:500 A beépítési helyszínrajzokat a kiadott, fénymásolt alaptérképek felhasználásával, az ott közölt telekalakítás (telekmegosztás) alapul vételével kell elkészíteni, 1:1000-es átnézeti helyszínrajzként a teljes telektömbről, ill. a tervezendő létesítmény telkét beépítését, kertalakítását, stb. bemutató tartalommal, 1:500-ban. A helyszínrajzokon az építményeket, a funkciók megjelölésével, tetőfelülnézetben kell ábrázolni, fel kell tüntetni pl. a megtartott fákat és a tervezett növénytelepítés jelleg-meghatározó elemeit, valamint az út és térburkolatokat. Az új létesítmény telkének közterületi kapcsolata az Auróra utca felől biztosítandó. A pályázó tegyen javaslatot a létesítmény megközelítésére szolgáló telken kívüli kapcsolódó közterület(ek) méltó kialakítására is. Alaprajzok az eltérő szintekről Metszetek szükség szerint Homlokzatok Látványtervek M=1:200 M=1:100 M=1:200 M=1:200 Az alaprajzokon szerepeltetni kell az összes tervezett helyiséget, az azonosítást lehetővé tévő számozással. (A helyiséglistát lehetőleg a tervlapokon is el kell helyezni.) A főfunkciót közvetlenül szolgáló, egymástól eltérő méretű vagy elrendezésű helyiségek méretezésének megfelelőségét a működéshez alapvetően szükséges bútorozással kell bizonyítani. Alaprajzot minden egymástól eltérő szintről készíteni kell, és a tetőfelülnézetet is ábrázolni kell. A tervezendő gondozási alapegységeket (az eltérőkből 1-1-et) 1:100-as alaprajzon is be kell mutatni. A metszeteket a terv megértéséhez szükséges számban és részletezettséggel kell elkészíteni. A metszeteket úgy kell szintkottázni, hogy ±0,00 szintként a 116,08 m Bf, (a Radó Iskola József Attila utcai bejárati tengelyében megadott úttest korona-szint) legyen alapul véve. A metszeteken a rétegtervek számozással jelölhetők. (A számozott rétegtervek rétegrendjét alapvetően a műleírásban kell szerepeltetni.) A homlokzatokat a terv megértéséhez szükséges számban kell elkészíteni. A homlokzatokat is a metszetekhez hasonlóan kell szintkottázni, hogy a tervezett létesítmény terepre ültetése a Radó Iskola meglevő épületéhez is viszonyítható legyen. A homlokzatokon a homlokzatképzéseket egyszerű azonosító jelekkel, számokkal vagy betűkkel kell jelölni. (A homlokzatképzések részletezését alapvetően a tervlapokon kell szerepeltetni.) Legalább egy-egy látványtervet kell készíteni a tervezett épület együttesről madártávlatból és szemmagasságból. A madártávlati kép DNY-i irányból nézve készüljön, úgy,

10 hogy a teljes tömböt, benne a teljes tervezett új létesítményt, a határoló József Attila utcával és Auróra utcával együtt bemutassa. A látványtervek tetszés szerinti technikával készülhetnek Műleírás A műleírás A3, vagy A4 formátumban, füzetként összekötve készüljön. A műleírás első oldalán a szerző konkrétumok részletezése nélkül röviden jelezze, ha szabadalmi bejelentés alatt álló megoldásáról nyilatkozatot helyezett a zárt adat-borítékba. A műleírásban le kell írni, és indokolni a tervezett együttes szakmai és városképi-építészeti koncepcióját, továbbá minden olyan információt, amelyek a rajzi munkarészek megértéséhez szükségesek. Külön ki kell térni teljes tervezett létesítmény akadálymentességének megoldására. A műleírás részeként külön kezelhető füzetben épületrészenként, ezen belül szintenként is részletezetten, el kell készíteni a tervezett épületek/épületrészek helyiséglistáját, melyben a helyiségek számán kívül megnevezésük és alapterületük szerepeljen. Ugyanitt el kell készíteni a tervezési terület mérlegét a sűrűségi mutató, a beépített terület, a burkolt terület, (parkolók) és a zöld felületek, stb. kimutatásával. A műleírásban az építészeti, városépítészeti és belső funkcionális leírás mellett önálló fejezetként legalább egy-egy tartószerkezeti- és épületgépészeti műleírás is szerepeljen a tervezett megoldások összefoglaló bemutatásával. Az épületgépészeti-közműellátási műszaki leírás fontos feladata, hogy költségelemzéssel is alátámasztottan vizsgálja meg az alacsony energiafelhasználású épület megvalósíthatóságát. A gázfűtésen túlmenően a pályázó vizsgálja meg alternatív megoldások alkalmazhatóságát, különös tekintettel a megújuló energiaforrásokra, így kiemelten a solar, illetve geotermikus energia alkalmazását. Vizsgálandó az összegyűlő csapadékvizek célirányos hasznosíthatóságának, ill. amennyiben ez lehetséges, a saját telken belüli minél nagyobb mértékű elszikkasztásának lehetősége is. A pályamű elektronikus adathordozón A kiíró már az eredményhirdetéshez, ill. a pályamunkák nyilvános bemutatásához nyomdai kiadványt kíván készíteni a díjazott és megvett munkákról és a zárójelentésről. Ennek érdekében a pályamű előírt munkarészei elektronikus adathordozón is benyújtandók, az e célra mellékelt borítékba zártan.

11 Egyéb adatok A kiírás mellékleteként kiadott másik borítékba zártan kell benyújtani a szerzők nevét és címét, valamint az esetleges díjazás kifizetésének módjára és megosztására vonatkozó javaslatot. Ugyanitt kell nyilatkozni arról is, hogy a szerző megbízás esetén a tervezési feladat további feldolgozására vállalkozik, és ehhez a külön jogszabály szerinti előírt jogosultsággal rendelkezik, s már előzetesen elfogadja a kiíró által a kamarai díjszabás alapján meghatározott irányadó tervezési díjat és tervszállítási határidőket. Itt lehet nyilatkozni az esetlegesen szabadalmi bejelentés alatt álló munkarészekről is.

12 A pályaművek munkarészeit, a látványtervek és a műleírás kivételével, csak fekete-fehér technikával lehet elkészíteni. A kiírásban foglaltakon túl további munkarészeket nem lehet benyújtani, esetleges makett-fotókat, magyarázó ábrákat, stb. a műleírás részeként lehet bemutatni. A tervlapok egy sorozatát 70x90 cm-es lemezre kasírozva kell benyújtani. A szakértői bírálatok segítésére további két, hajtogatott, esetleg legfeljebb A3-as formátumra kicsinyített vagy hajtogatott és fűzött sorozatot kell benyújtani az alaprajzokból, metszetekből és homlokzatokból. Hasonlóképpen a műleírásból is három példányt szükséges benyújtani, melyből két példány lehet az első példánytól eltérő, fekete-fehér kidolgozású. A pályaművek a tervpályázati kiíráshoz csatolt címzéslap felhasználásával kizárólag postai úton nyújthatók be, a kiírásban korábban már ismertetett módon. 23 l) Az eredményhirdetés helyére és időpontjára vonatkozó információk A bíráló bizottság a pályázatot legkésőbb február 09-ig elbírálja, és a tervpályázat eredményét február 13-án 10:30-kor a győri Városháza dísztermében kihirdeti. A kiíró, vagy az általa felkért szervezet (pl. MÉK) a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan később meghatározott időpontban is bemutatja. A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket és a pályázati kiírást kiváltókat a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíteni fogja. m) A szabadalmi bejelentés alatt álló munkarészek megjelölésének módja A tervlapokon vagy a műszaki leírásban közvetlen megjelölés vagy más utalás nem megengedett, erre csak a szerzői, stb. adatok közlésére kiadott, zártan benyújtandó borítékban elhelyezhető leírásban van mód. Itt egy külön lapon, korlátozott terjedelemben, összefoglaló ismertetést/tájékoztatást lehet adni a pályázatban felhasznált, szabadalmi bejelentés alatt álló megoldásokról is. n) A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadásának módja A díjazásban, illetve megvételben nem részesített pályaműveket a kiíró a nyilvános eredményhirdetéstől számított harminc napig köteles megőrizni. E pályaművekezidő alatt a kiírás átvételének helyén a postai feladóvevény bemutatása ellenében átvehetők. A határidő elteltével át nem vett pályaműveket a kiíró megsemmisíti. 24 o) A megbízásra vonatkozó feltételek (5) (12) 25 tervezési versenypályázat esetén 4. (5) Tervezési versenypályázat kiírójának a megbízásra vonatkozó feltételeket a tervpályázat kiírásában meg kell határoznia.

13 A bírálóbizottság által eredményesnek nyilvánított tervezői versenypályázat esetén a megbízás kizárólag a kiírásban meghatározott vállalási feltételekkel, a zárójelentés szakmai ajánlásait figyelembe véve adható ki a pályázat nyertese számára. 26 A Kiírónak a továbbtervezéssel megbízandó nyertessel szemben a további tervfázisokra vonatkozóan megfogalmazott határidő- és az egyes tervezési fázisokhoz kapcsolódó fő tartalmi elvárásait, továbbá az építészkamarai díjszámítási szabályzat alapján kalkulált, előzetesen figyelembe veendő tervezési díj-előirányzatot a Részletes program -hoz kapcsolódó d jelű melléklet ismerteti. A Győr, 150 férőhelyes idősek otthona c.tervpályázat részletes programja a) A tervpályázati feladat részletes leírása A Győr MJ Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociálpolitikai Irodája (Páternoszter Piroska irodavezető) által összeállított helyzetelemző, a fejlesztést indokló tanulmány, s az ennek alapján megfogalmazott Szakmai Program Győr Megyei Jogú Város meghatározó szerepet tölt be a szociális ellátások területén. Különösen igaz ez a tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátottság és az erre az ellátásra vonatkozó szükséglet területén. Jelenleg egy 234 férőhelyes idősek elhelyezését nyújtó szociális otthon működését biztosítja a város. I. Ellátási mutatók: 1. Az ellátási körzetben működő szociális ellátó rendszer rövid bemutatása: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az alább felsorolt szociális szolgáltatásokat biztosítja intézményhálózatán keresztül. A hatályos szabályozás értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátás keretében biztosítja a napi egyszeri meleg étkezést a szociálisan rászorultaknak. A Területi Gondozószolgálat 7 gondozási központja évben átlagosan 1100 fő szociális étkeztetéséről gondoskodott. A Népkonyhán naponta 70 fő hajléktalan személy étkezik. Saját lakóhelyükön, az önálló életvitel fenntartását segítő gondoskodás a házi segítségnyújtás. Az alapellátás e formája személyre szabottan nyújt segítséget az ellátásban részesülő fizikai, mentális és szociális szükségleteiben, életkorának, élethelyzetének és egészségügyi állapotának megfelelően. A 7 gondozási központ évben házi segítségnyújtásban átlagosan 550 főt részesített. A törvény által meghatározott szociális alapellátási forma a családsegítés. Az ellátási területünkön 4 családsegítő központ látja el a szociális és mentálhigiénés jellegű tevékenységet (6)

14 Segíti a családok és egyének érdekeinek érvényesítését, egyéni és személyes konfliktusok kezelését. Támogatja az egyént abban, hogy a benne rejlő erőket mozgósítsa annak érdekében, hogy alkalmassá váljon saját problémái megoldására évben a családsegítő központokhoz 3791 kliens fordult segítségért, ebből 1133 kliens ebben az évben járt itt először. A személyes gondoskodás körében szakosított ellátási forma keretében, mint nappali ellátást nyújtó intézmény működik a 13 idősek klubja a város területén. A klubok által biztosított szolgáltatásokat azok az időskorú emberek veszik igénybe, akik saját otthonukban élnek, önmagukat részben önállóan képesek ellátni évben átlagosan 330 fő vette igénybe a klub szolgáltatásait. A fogyatékosok nappali ellátása egyrészt ellátási szerződés alapján a Máltai Szeretetszolgálat keretén belül történik, ahol 10 fő halmozottan fogyatékos ellátásáról gondoskodnak. A civil szervezet saját kezdeményezéseként biztosít nappali ellátásra lehetőséget a mozgáskorlátozottak napközi otthonában. Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában 30 fő értelmi fogyatékos számára nappali ellátást nyújtunk. Győr város ellátási területén 60 férőhellyel a nappali melegedő nyújt lehetőséget a hajléktalan személyek nappali tartózkodására. Az utcai gondozószolgálat gondoskodik a közterületen tartózkodó hajléktalanok szükség szerinti segítéséről. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményként folyamatos ápolást, gondozást biztosít az Idősek Gondozóháza. A szolgáltatást olyan idős korú személyek veszik igénybe, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban átmenetileg nem képesek gondoskodni. A Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye és Átmeneti Szállása 180 férőhellyel működik 6 telephelyen. A szolgáltatás biztosítja a hajléktalan személyek éjszakai pihenését, illetve időleges tartózkodását. Az Önkormányzat 234 férőhelyes idős korúak ápolást, gondozást nyújtó intézményét, 40 férőhelyes hajléktalanok otthonát és 50 férőhelyes hajléktalanok rehabilitációs intézményét működtet. 2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények: Egyesített Szociális Intézmény: Területi Gondozószolgálat: -Gondozási Központok (étkeztetés, házi segítségnyújtás) -Idősek Klubjai (13 telephelyen, 365 férőhely) Végleges működési engedéllyel rendelkezik. A jogszabályban előírt tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. -Időskorúak Gondozóháza (1 telephely, 20 fő) Ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. A jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítottak, a szakmai munkakörben foglalkoztatottak létszáma és képesítése az előírásnak megfelelő, a működési engedély felülvizsgálat alatt van.

15 -Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (1 telephely, 30 férőhely) Végleges működési engedéllyel rendelkezik. Tárgyi és személyi feltételek a jogszabályi előírásnak megfelelnek. Idősek Otthona (4 telephely, 234 férőhely, melyből egy telephelyen 28 férőhellyel az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést biztosítunk.) Mind a 4 telephely végleges működési engedéllyel rendelkezik. A tárgyi feltételek a jogszabályban előírtaknak megfelelnek. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat: -Népkonyha (70 adagos) Végleges működési engedéllyel rendelkezik. A tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. -Nappali Melegedő (1 telephely, 60 férőhely) Végleges működési engedéllyel rendelkezik. A tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. -Hajléktalanok Átmeneti Szállása (6 telephely, 180 férőhely) Ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. A tárgyi feltételek megfelelőek, a létszám és a szakképzettségi előírásoknak nem tudtunk megfelelni. -Hajléktalanok Rehabilitációs Otthona (1 telephely, 50 férőhely) Ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. A tárgyi feltételek megfelelőek, a létszám és szakképzettségi előírásoknak nem tudtunk megfelelni. -Hajléktalanok Otthona (1 telephely, 40 férőhely) Ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. A tárgyi feltételek megfelelőek, a létszám és a szakképzettségi előírásoknak nem tudunk megfelelni. Családsegítő Szolgálat: -Családsegítő Központok ( 4 telephely) Végleges működési engedéllyel rendelkezik. Tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. A Családsegítő Szolgálat regionális módszertani feladatokat lát el. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Győri Területi Központjával kötött ellátás szerződés alapján Halmozottan Fogyatékosok Napközi Otthona ( 1 telephely, 10 fő) Végleges működési engedéllyel rendelkezik. Tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. 3. Az ellátási körzetben működő nem állami fenntartású személyes gondoskodást nyújtó intézmények: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Győri Területi Központja Fogyatékosok Napközi Otthona (30 fő, végleges működési engedély) Győr Egyházmegye -Idősek Klubja (30 férőhely, végleges működési engedély)

16 -Idősek Otthona (20 férőhely, végleges működési engedély) Szent Angéla Szociális Otthon (20 férőhely, végleges működési engedély) Szent Anna Otthon (290 férőhely, 50 férőhelyes rész1egre végleges, a többire ideiglenes működési engedély) Evangélikus Szeretetház (110 férőhely, ideiglenes működési engedély) Nyugdíjas Otthon- Győrújbarát (40 férőhely, végleges működési engedély) Szent Márton Otthon - Pannonhalma (65 férőhely, ideiglenes működési engedély) Idősek Otthona - Écs (25 férőhely, végleges működési engedély) Gondviselés Háza Idősek Otthona - Bakonyszentlászló (25 férőhely, ideiglenes működési engedély) A fent felsorolt nem állami fenntartású intézmények átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést biztosítanak, így a férőhely elfoglalásakor egyszeri hozzájárulást kémek. 4. Az ellátási körzetben működő önkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nyújtó intézmények: Nyúl - Idősek Klubja (20 fő; végleges működési engedély) Győrszemere - Idősek Klubja (25 fő, végleges működési engedély) Tét - Idősek Klubja (25 fő), Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás (végleges működési engedély) Pannonhalma - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás (végleges működési engedély) Tényő - Idősek Klubja (20 fő, végleges működési engedély) Gyömöre - Idősek Klubja (10 fő, ideiglenes működési engedély) Bakonypéterd - Falugondnoki Szolgálat (végleges működési engedély) II. A beruházás szakmai programja

17 1. A tervezett tartós bentlakást nyújtó idősek otthona iránti igény évek óta jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyek számát. Az elmúlt öt évben a következőképpen alakult az igények és a várakozók száma. 1998: 170 fő 1999: 268 fő 2000: 214 fő 2001: 235 fő 2002: 218 fő /Ebben az évben megnyitottunk egy 44 férőhelyes új telephelyet/ Győr városában évek óta folyamatosan monitorozzuk a lakosság számának alakulását, az életkori megoszlásokat, az egyes célcsoportokra vonatkozó ellátási szükségleteket és igényeket. A hazai népességi adatokhoz viszonyítva megállapítható, hogy Győr lakosságszáma évekre visszamenőleg lényegesen nem változott. A természetes szaporodás és fogyás kiegyensúlyozottsága illetve a lakcímváltozás és vándorlási aktívumok figyelembevételével megállapítható, hogy hosszú távon erre a lakosságszámra kell az intézményes ellátás megtervezni. A korösszetételben megjelenő vá1tozások - egyrészről örvendetes, hogy az életkor meghosszabbodik, különösen a nők esetében, másrészről a 60 éven felüliek száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat - egyértelműen alátámasztják azt, hogy az idősek ellátása tartós kihívást jelent a szociális ágazatban. A 150 férőhely létrehozása jelentős mértékben csökkentené a várakozók számát, illetve rövidebb idő alatt tudnánk biztosítani az ellátást. A városban és környékén az elmúlt öt évben jelentős számú férőhely kialakítására került sor egyházi illetve nem állami fenntartók által, de ez az önkormányzati férőhelyekre várók számát nem csökkentette. Ennek elvégeztük az oki elemzését és arra a következtetésre jutottunk, hogy az alábbi okok miatt alakult így a státus: a nem állami otthonokban magas az egyszeri hozzájárulás összege még mindig nagyobb a bizalom az önkormányzati fenntartású otthonok iránt az emberek nem szívesen tárják fel vagyoni helyzetüket nem szívesen költöznek ki a város területéről a gondozás terén nagyobb tapasztalattal rendelkeznek az állami fenntartású intézmények. 2. A 150 férőhelyes otthonban: Az otthon minden helyisége mozgáskorlátozottak számára megközelíthető legyen, tekintettel a kerekesszékkel közlekedőkre, a kórházi betegággyal és hordággyal való mozgatásra. 100 férőhelyen az ún. hagyományos ápolást, gondozást nyújtjuk, ami a következőket jelenti:

18 Napi 24 órában biztosítjuk a folyamatos működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. A tárgyi feltételek közül kialakításra kerül az éjszakai és nappali tartózkodásra, a személyi tisztálkodásra, az étkezésre, a közösségi együttlétre, tevékenységre, mentális gondozásra, egészségügyi ellátásra, gondozási egységenként közösségi együttlétre, látogatók fogadására szolgáló helyiségcsoport: 10 db egyágyas szoba 45 db kétágyas szoba 2 szoba között vizesblokk (mosdó, zuhanyzó, WC). A berendezési tárgyak kerekesszékkel való megközelítése biztosítandó. Külön, három oldalról megközelíthető fürdetési lehetőség gondozási egységenként Teakonyha gondozási egységenként Szolgáltatásként teljes körű ellátást biztosítunk a Sztv. 67. /1/ alapján. Szükség esetén diétás étkezést biztosítunk. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: Fodrász és pedikűrös szolgáltatásainak helyben történő biztosítása Pezsgőfürdő Büfé 20 férőhelyen idősek demens részlegét biztosítjuk az alábbiak szerint: Napi 24 órában biztosítjuk a folyamatos működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 10 db kétágyas szoba 2 szoba között vizesblokk (Mosdó, zuhanyzó, WC. A berendezési tárgyak kerekesszékkel való megközelíthetősége) Külön, három oldalról megközelíthető fürdetési lehetőség Teakonyha Szolgáltatásként teljes körű ellátást biztosítunk a Sztv. 67. /1/ alapján. Szükség esetén diétás étkezést biztosítunk. Fokozott felügyelet biztosítása (kijárathoz közeli helyen elhelyezett, állandó felügyeletet biztosító nővérszoba.) Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: Fodrász és pedikűrös szolgáltatásainak helyben történő biztosítása Pezsgőfürdő Büfé 30 férőhelyen az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést biztosítunk az alábbiak szerint:

19 Napi 24 órában biztosítjuk a folyamatos működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 5 egyszemélyes lakrész, amely magában foglalja a lakószobát, a teakonyhát, 5 kétszemélyes lakrész, amely magában foglalja a lakószobát, a teakonyhát és a vizesblokkot (mosdó, zuhanyzó, WC). A berendezési tárgyak kerekesszékkel való használhatóságát biztosítani kell. 5 kétszemélyes lakószoba + vizesblokk (mosdó, zuhanyzó, WC). A berendezési tárgyak kerekesszékkel való használhatóságát biztosítani kell. 5 egyágyas szoba + vizesblokk (mosdó, zuhanyzó, WC). A berendezési tárgyak kerekesszékkel való használhatóságát biztosítani kell. A konyharész nélküli szobák estében öt szobához teakonyha kerül kialakításra kis társalgóval. A gondozás minősége is az átlagos ellátáson felüli kell, hogy legyen, ezért biztosítjuk a főétkezésben a több menü közötti választást, diétás étkezést, szükség szerint annak kiegészítését, naponkénti gyümölcsöt, rendszeres és szakszerű mozgásterápiát, gyógytornát, szakorvosi konzíliumot. Rendszeres szabadidős programszervezést és szükség szerinti kísérést. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások Fodrász és pedikűrös szolgáltatásainak helyben történő biztosítása Pezsgőfürdő Büfé 3. Győr városában a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások közül az idősek és fogyatékosok ellátása integrált szervezeti formában, az Egyesített Szociális Intézmény keretében történik. Az intézmény tevékenységi körébe tartozik: a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátási szolgáltatások étkeztetés, házi segítségnyújtás, a szakosított ellátási formák nappali ellátást nyújtó intézmények - Idősek Klubja - Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona átmeneti elhelyezést biztosító ellátás - Idősek Gondozóháza ápoló-gondozó otthoni ellátás - Idősek Otthona (4 telephelyen)

20 A tervezett beruházással megvalósuló 150 férőhelyes idősek otthonának működtetése terveink szerint az Egyesített Szociális Intézmény keretén belül történne, strukturális változást, szervezeti átalakítást nem jelentene. 4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet, az idősek otthona ellátás kivételével, az intézményvezetőhöz kell benyújtani. Az intézményvezető dönt az ellátásba vételről, annak megszüntetéséről, melyről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Az idősek otthonában történő elhelyezés megállapítására vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociálpolitikai Irodájához kell benyújtani. Az ellátásra való jogosultság megállapításáról, megszüntetéséről a polgármester dönt. A beutaló határozat tartalmazza az ellátást nyújtó intézmény megjelölését, az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan idejű megjelölését), az Apáca utcai telephely esetén az egyszeri hozzájárulás összegét. Az intézményi elhelyezést megelőzően előgondozást végez az intézmény vezetője által megbízott személy. Az előgondozás célja az intézményi elhelyezést kérő helyzetének megismerése, hogy az állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása, tájékoztatás nyújtása az intézményi életre való felkészülés érdekében, az igénylő életkora, egészségi állapota, szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra, a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénylő részére az intézményben, az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új lakó fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása. Az előgondozás két szakaszban történik. Ha az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, az intézményvezető nyilvántartásba veszi az elhelyezést kérőt, melyről írásban értesíti a jogosultat, és a beérkezés sorrendjében gondoskodik az elhelyezésről. Abban az esetben, ha az ellátást kérő helyzete alapján soron kívüli elhelyezés indokolt, a soron kívüli elhelyezési sorrendről az intézmény vezetőjéből, orvosából és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda vezetőjéből vagy helyetteséből álló bizottság dönt. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az új lakóval megállapodást köt, melyet megküld az Egészségügyi és Szociálpolitikai Irodának. A megállapodás tartalmazza az ellátás időtartamát, az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, az egyszeri hozzájárulás fizetése esetén a hozzájárulás összegét, a visszafizetésre vonatkozó szabályokat, a megállapodás módosításának szabályait, az intézményi jogviszony megszűnésének módjait, a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját. 5. A 150 férőhelyes szociális otthonnal, mint tervbe vett beruházással új elemet iktatunk be a már meglévő differenciált intézményrendszerbe. Alapelvünk, hogy az ellátást lehetőleg az alapellátás keretén belül nyújtsuk, de ezt meghaladóan következik a nappali, az átmeneti és végül a tartós bentlakásos megoldás. Az Egyesített Szociális Intézményen belül ez mind lehetséges, amelynek a rövid

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben