A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Nagy László Lázár grafikája ÖNKORMÁNYZATI HÍREK"

Átírás

1 C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 3. szám Cegléd város honlapja: március 9. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete március 02-án tartotta soron következõ ülését. Elsõként Sós János polgármester úr a hagyományoknak megfelelõen, a két ülés közötti idõszak eseményeirõl tájékoztatta a jelenlévõket. A szennyvíz-beruházásról szólva elmondta, hogy a Cégbíróság bejegyezte a Víziközmû Társulatot, megkaptuk az adószámot. Ez azt jelenti, hogy megnyitható a számla, amire fogadni lehet azokat az összegeket, amiket az ingatlantulajdonosok az érdekeltségi egység megfizetésével teljesítenek. Február 27-én Intézõ Bizottsági ülést tartottak, elõkészítik a Küldöttgyûlést, amit március 20-ára terveznek. A Víziközmû Társulat Küldöttgyûlésének több kérdésben is dönteni kell. Egyebek mellett versenyeztetni kell a bankokat a Víziközmû Társulat által felvételre kerülõ hitel ügyében, és ki is kell majd azt választani. Fel kell állítani a Társulat munkaszervezetét és meg kell kezdeni a munkát. A tervek alapján március közepén lesz szerzõdéskötés és akkor indulhat el a kivitelezõi munka. A hulladékprogram kapcsán elmondta, hogy kisebb probléma adódott a nagykõrösi komposztáló telep megvalósításában. Olyan mennyiségû régészeti lelet található a helyszínen, ami az ásatást feltétlenül indokolja. Ennek költsége mintegy 47 millió forint, mely nincs benne a projekt költségében. Az ülést megelõzõ héten Polgármester úr a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban járt Tátrai Miklós államtitkár úrnál, akitõl segítséget kért a többletkiadás forrásának megteremtéséhez. Ugyanezzel a kéréssel fordult a Nemzeti Fejlesztési Hivatalhoz is. A két ülés közötti idõszakban került sor egy találkozóra a Deylecég képviselõivel, akik a Termálfürdõ üzemeltetésével kapcsolatos együttmûködés tárgyalására érkeztek. Február 24-én a Kistérségi Társulás ülését tartották Cegléden. Több napirendi pontot tárgyaltak, ezek között a kistérség fejlesztési programjának kialakításáról is beszéltek. A Többcélú Kistérségi Társulás elõkészítésének ügyében több egyeztetést tartottak a kistérség jegyzõivel, polgármestereivel. A két ülés között komoly munkát jelentett a évi költségvetés tervezetének elkészítése, alakítása. Február 21-én és 22-én összevont bizottsági üléseken is tárgyalták, és március 09-én pedig rendkívüli testületi ülésen kerül napirendre. A beszámoló elfogadása után a Képviselõ-testület rátért a 24 napirendi pont megtárgyalására. Ennek során jóváhagyták a Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, Alapító Okiratának módosítását, valamint a évi bizottsági keretekrõl szóló beszámolókat. Döntöttek szociális bérlakás bérleti szerzõdésének meghosszabbításáról, ingatlan tulajdonjogának rendezésérõl. Elfogadták a lakóépület felújítási programról szóló elõterjesztést, a CED-DENT Kft. fogászati ügyeleti rend változás kérelmét. Tulajdonosi hozzájárulás megadása mellett szavaztak a Dózsa György Középiskolai Kollégium bejáratához tervezett elõtetõ építésére. A Testület döntésével módosította a I. félévi munkatervében megjelölt Cegléd város bel- és külterületének infrastrukturális helyzetére intézkedési terv készítése napirendi pont határidejét június 30-ára. Zárt ülés keretén belül került sor a szennyvízcsatorna-hálózat építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás döntéshozatalára. Elfogadták az országgyûlési képviselõk évi választásakor közremûködõ szavazatszámláló bizottságok póttagjait, akiknek névsorát lapunk jelen számában tesszük közzé. A további napirendi pontok egyedi elbírálású ügyek voltak. Aki a nyilvános testületi ülésen elhangzottakról részletesebb információt igényel, a jegyzõkönyv másolatát a Városi Könyvtárban olvashatja el. Jegyzõi Iroda

2 2. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 9. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ceglédi Csoportjának Tanyagondnoki szolgáltatásairól Tájékoztatás Cegléd Város Önkormányzat illetékességi területén mûködõ tanyagondnoki szolgálatára a keleti városrészre Törteli út és a Külsõ- Kõrösi út által határolt területre terjed ki. A tanyagondnoki szolgáltatás célja: a jelen szakmai program célcsoportja elsõsorban a fenti településrész legrosszabb szociális helyzetben lévõ lakosai. Intézményvezetõ: Farkas Márta Tanyagondnok: Sila József Cím: Cegléd, Bajcsy Zs. út 26. Telefonszám: 06-30/ Telefon: 06-30/ Fax: 06-53/ A tanyagondnoki szolgálat szociális alapellátás körébe tartozó feladatai a házi segítségnyújtás. A tanyagondnoki szolgálat szolgáltatás jellegû feladatai a személyszállítás, betegek szállítása (szakrendelésre, háziorvoshoz). A házi segítségnyújtás feladatellátásának tartalma, az ellátottak köre: azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, valamint szenvedélybetegek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. A feladatellátás rendszeressége az adott helyzettõl függõen történhet rendszeresen és esetenként. A rendszeres szállítás a havi 1 alkalommal történhet. Betegek szállítása a háziorvosi rendelõbe, illetve más egészségügyi intézménybe (sürgõs, rendkívüli esetben): a rendszeres kezelésre, illetve hirtelen ellátásra szorult betegek háziorvoshoz történõ szállítását a tanyagondnoki szolgálatnak kell biztosítania a Törteli út és a Külsõ-Kõrösi út által határolt területen. A feladatellátás módja a szállítás oda-vissza történik, egészségügyi állapot szerinti rászorultság határozza meg. Családsegítõ szolgálat igénybevételéhez személyszállítás: a feladatellátás az alábbiak szerint történik: indokolt esetben a családsegítõ szolgálatot végzõ szállítása a segítségre szoruló személy lakóhelyére és vissza, információszolgáltatás és kapcsolattartás a szolgálat és a lakosság felé, illetve közöttük nem szakmai jelleggel. A feladatellátás rendszeressége a szállítási feladatot igény szerint kell ellátni. Az ellátottak köre azok a rászorultak, akik maguk, illetve családjuk a szállításáról más módon nem tudnak gondoskodni, illetve számukra aránytalan nagy terhet jelentene. A Humán Szolgáltató Központ és a Családsegítõ Központ a tanyagondnoki szolgálat ellátási területén mûködõ Törteli út és a Külsõ-Kõrösi út által határolt terület háziorvosoknak a segítségüket felajánlották. Tisztelettel: Farkas Márta Magyar Máltai Szeretetszolgálat csoportvezetõ

3 2006. március 9. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 3. oldal CEGLÉD GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE Március 1-Április 30-ig MÁRCIUS Kossuth Gyógyszertár C., Gubody u. 17. Schulek Gyógyszertár C., K rösi út 51. Tel.: , Rákóczi Gyógyszertár C., Teleki u. 14. Teleki u. és Rákóczi u. sarok Tömörkény Gyógyszertár C., Rákóczi út Szent Imre Gyógyszertár C., Szent Imre h. u. 22. Kígyó Patika C., Táncsics M. u. 1. Felszegi Gyógyszertár C., Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. Szent Anna Gyógyszertár C., K rösi út 11. Ügyeletcsere! márius 23. Csütörtök Szent Anna Gyógyszertár az ügyeletes március 24. Péntek Felszegi Gyógyszertár az ügyeletes ÁPRILIS Értesítés A 27/1996. (X.30.) BM rendelet 3-7 -a értelmében elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a település közigazgatási határain belül március 15-tõl április 15-ig arcképes igazolvánnyal rendelkezõ dolgozóink látják el, valamint díjat szednek. K ö z l e m é n y erdõtulajdonosoknak és erdõgazdálkodóknak Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló évi LIV. törvény (Evt.) tv a alapján az erdõgazdálkodó az ütemterv elkészítésérõl a körzeti erdõtervnek az erdõgazdálkodó területére vonatkozó adatai, iránymutatásai és elõírásai felhasználásával köteles gondoskodni. A körzeti erdõterv elkészítése állami feladat, melynek végrehajtásáról kapcsolatban arról tájékozatjuk az erdõtulajdonosokat és/vagy erdõgazdálkodókat, hogy év folyamán az Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatóságának munkatársai a Cegléd Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának illetékességi területéhez tartozó erdõterületeken terepi felvételeket végeznek március 13-tól november 30-ig. Õket a munkák elvégzésére jogosító okirattal, míg gépjármûveiket ERDÕRENDEZÉS feliratú képjelzéssel látják el. A fentiekkel kapcsolatban értesítünk minden erdõtulajdonost és erdõgazdálkodót, hogy az Igazgatóság március 22-én órai kezdettel elõzetes egyeztetõ tárgyalást tart. A tárgyalás helye: Nagykõrös Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Házasságkötõ Terem Nagykõrös, Szabadság tér 5. Kérjük az érdekeltek megjelenését. Mûszaki Iroda Közlemény Az évi CXVII. tv. alapján a magánszemélyek a 2003-ban befizetett, vagy levont személyi jövedelemadójuk 1 %-ának közcélú felhasználásról rendelkezhettek. A Várkonyi István Általános Iskoláért Alapítvány a törvényi elõírásoknak megfelelt, így az elõzõ évben Ft-tal gazdálkodhatott. Alapítványunk a fenti összeget az alábbi közhasznú tevékenységek megvalósítására használta: Tanulók jutalmazása: Ft Versenyeztetése: Ft Kirándulások, osztály és napközis programok segítése: Ft Szakkörök, táborok és diáksport támogatása: Ft Egyéb (iskolai rendezvények, fenntartási költségek): Ft Segítségéért köszönetünket fejezzük ki. Amennyiben elképzeléseinkkel továbbra is egyetért, kérjük, hogy a személyi jövedelemadó elszámolásakor a célzott 1 %-ot alapítványuk javára ajánlja fel, s próbálja erre megnyerni ismerõseit, barátait. Akár önadózó, akár munkahelye készíti el az adóbevallást, mindenképpen rendelkezhet errõl az összegrõl. Az errõl szóló nyilatkozatot névvel, lakcímmel, saját adóazonosító jellel ellátott borítékban kell az adóbevallási csomagban elhelyezni. Ha a munkáltató végzi az adóbevallást, akkor ezt a borítékot a munkáltatónak kell odaadni. A kedvezményezett szervezetnek elég az adószámát feltüntetni, de feltüntethetõ annak neve is. Esetünkben: Várkonyi István Általános Iskoláért Alapítvány Adószáma: Az iskolavezetés nevében köszöni az alapítvány a támogatást. Közlemény Tisztelt Támogatók! A mozgássérültek állapotának javítása érdekében Önökhöz fordulunk, hogy adójuk 1 %-át átutalni szíveskedjenek a Cegléd Mozgássérültek Önálló Egyesület javára. Köszönjük, hogy segíti az egészségmegõrzõ munkánkat. Adószámunk: Tisztelettel: Décsi Sándorné elnök

4 4. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 9. Cegléd Város Önkormányzata nyilvános árverésen történõ értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi ingatlanokat : 1./ Cegléd belterület 8480/2 hrsz-ú lakóház udvar megnevezésû m2 nagyságú a valóságban Cegléd, Külsõ - Kátai út 2. szám alatt található ingatlanát. A "Kovács - kastély" néven ismert felépítmény hasznos alapterülete 332 m2. Az ingatlan üres állapotban történõ átadása a szerzõdéskötéssel egyidõben. Kikiáltási ár: 20,0 - MFt ebbõl felépítmény 11,6 - MFt telekár 8,4 - MFt 2./ Cegléden a Külsõ-Körösi úton lévõ korábban hajléktalan szállóként - erre a célra átalakított és felújított - Cegléd külterület 01144/2 hrsz-ú m2 nagyságú két épületbõl álló ingatlanát. Az épületek fûtése a kiépített központi fûtési rendszerrel - hordozható PB gáztartályról megoldható. Kikiáltási ár: Ft + 20% ÁFA 3./ Cegléden, a Kõrösi úti vállalkozói övezetben lévõ / Kõrösi út - Gerje patak - Török Ignác utca - Újvárosi Köztemetõ által határolt területet / 5719/13 hrsz-ú 4 ha 0835 m2 nagyságú beépítetlen megnevezésû ingatlanát. A terület, igény szerint megosztható. A közmûvesítés a vevõ feladata. Építési engedély csak a közmûvek kialakítása után adható a területre. Kikiáltási ára: Ft/ m2 + ÁFA 4./ Cegléd, XIII. ker (volt Kecskéscsárdai iskola, hrsz: 0904/10 ) szám alatti m2 nagyságú ingatlant, amelyen 280 m2 alapterületû felépítmény található. A fõépület a Szolnoki út (régi 4-es számú út) mellett található a buszmegálló szomszédságában. Villany és telefon fõvonal van, vízvételi lehetõség fúrott kútról biztosítható. Kikiáltási ár: Ft, ebbõl felépítmény Ft Ft ÁFA telekár Ft 5./ Cegléden a Kõrösi úton a korábbi VO- LÁN telep illetve, a VOLÁNBUSZ telephelye mögötti Cegléd belterület 5739/3 hrsz-ú 5 ha m2 nagyságú gyep (legelõ) megnevezésû területet. Kikiáltási ár : Ft/m2 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 6./ Cegléden a Jászberényi út szám alatt - a négy emeletes társasház földszintjén - lévõ Cegléd belterület 954/A/48 hrsz - ú, 5 db. 17,0 m2 nagyságú és 1 db. 10,97 m2 nagyságú raktár helyiségeket. A meghirdetett helyiségek a 954/A/48 hrsz-ú albetét 7742/ részét képezik. Az értékesítésre felajánlott helyiségek az elõtte lévõ park és játszótér miatt garázsként nem hasznosíthatók. Kikáltási ár : Ft/m2 Az árverés ideje: március 27. (hétfõ de: 10,00 óra) Helye: Városháza Kisterme. A pályázók regisztrálása és a 10 %-os pályázati biztosíték befizetése: március 27.-én 9.00-tól 9.45-ig. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda ( I. em. 48. sz.) Az árverésen való részvétel feltétele: Az árverés elõtt az ingatlan kikiáltási ár 10 %-ának megfelelõ összegû pályázati biztosíték (bánatpénz) letétbe helyezése. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb szervezetek képviselõi az árverés elõtt 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, vagy meghatalmazást kötelesek bemutatni. / A pályázati biztosíték a vételárba beszámításra, a többi pályázó részére pedig visszafizetésre kerül./ Az árverés nyertesével szerzõdéskötés 30 napon belül a vételár készpénzben, egy összegben történõ kiegyenlítésével egyidejûleg történik. A szerzõdéskötéssel egyidõben a vevõnek ügyvédi ellenjegyzési díjat kell megfizetni. Amennyiben a vevõ természetes személy a vételár 0,5%-át, jogi személy és jogi személyiség nélküli társaság esetén a 0,8%- át kell megfizetnie. Az ingatlanok per- és tehermentesek. Cegléd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az árveréseket eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítást ad H o r n y á k I m r e a P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l I. em. 25. szobában. Az ingatlanok megtekintésének egyeztetése (53) telefonszámon. Vagyongazdálkodási Iroda PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Cegléd Város Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázatot ír ki a tulajdonában álló volt Helyõrségi Klub hasznosítására az alábbi feltételek szerint: 1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése: Cegléd Város Önkormányzata 2700 Cegléd Kossuth tér A pályázat tárgyát képezõ ingatlan meghatározása: a ceglédi belterület 66 hrsz-ú, m2 alapterületû, emlékmû megnevezésû ingatlan. Az épület Cegléd város központjában, a Polgármesteri Hivatal szomszédságában helyezkedik el. Az ingatlannyilvántartási adatok alapján városképi jellegû építmény, egykori lakóház, romantikus stílusban épült a XIX. század közepén. 3. A pályázat célja, jellege: A pályázat kiírója ajánlatot vár a pályázat tárgyát képezõ ingatlan hosszú távú hasznosítására (üzemeltetésére) bérleti jogviszony keretében. Az ingatlan hasznosítása során a következõ tevékenységek közül végezhetõ egy, vagy több az ingatlanban: vendéglátó-ipari, szállodaipari, idegenforgalmi, kereskedelmi tevékenység. A pályázatot benyújtók ajánlatukban részletesen térjenek ki a tervezett hasznosítás konkrét módjára. A pályázóknak kötelezettséget kell vállalniuk az épület két éven belül történõ külsõbelsõ felújítására, és a hosszú távú üzemeltetésre. A benyújtott pályázati anyagban a pályázónak meg kell jelölnie az általa minimálisan ajánlott bérleti díjat Ft/m2 formában az épület alapterületére vonatkoztatva. A pályázat kétfordulós. A második fordulóba azok a pályázók jutnak, amelyek a kiíró számára is elfogadható hasznosítási javaslatot nyújtanak be. A második forduló során az elsõ fordulóból bejutott pályázók közül a (Folytatás az 5. oldalon)

5 2006. március 9. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 5. oldal (Folytatás az elõzõ oldalról.) gazdaságilag legelõnyösebb pályázat kiválasztása történik meg. A pályázóknak ebben a fordulóban lehetõségük lesz ajánlatuknak a bérleti díj nagyságára vonatkozó pénzügyi feltételeinek módosítására a pályáztatási eljárás árverési szabályainak megfelelõen. 4. A pályázat tárgyát képezõ ingatlan részletes ismertetõje, a területre vonatkozó építési elõírások, a pályázati eljárás részletes szabályai pályázati tájékoztató formájában átvehetõ Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Vagyongazdálkodási Irodáján (2700 Cegléd Kossuth tér 1. I. em. 25.) ,- Ft+20 % ÁFA térítési díj ellenében. A pályázatra érvényes ajánlat benyújtásának feltétele a tájékoztató megvásárlása. 5. Az ajánlatok benyújtásának módja, helye: A pályázati ajánlatokat zárt borítékban név megjelölésével március 31-ig kell benyújtani a fenti címre személyesen, vagy postai úton. 6. Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama: 60 nap. 7. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ a fenti címen, valamint munkanapokon az es telefonszámon Hornyák Imre fõmunkatárstól. 8. Pályázati biztosíték: pályázati biztosíték nem került meghatározásra. A bérleti szerzõdés megkötésének feltétele két havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óvadék megfizetése a pályázat kiírójának bankszámlájára. 9. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot akár indoklás nélkül is eredménytelennek minõsítse. HIRDETMÉNY Cegléd Város Önkormányzata kizárólagos telefon: ) elõre egyeztetett idõpontban. tulajdonában lévõ 2700 Cegléd, Jászberényi út szám alatti 28 m2 alapterületû Árverési elõleg a kikiáltási ár háromszorosa: ,-Ft + ÁFA = ,-Ft. helyiséget árverés útján bérbe adja a bérleti szerzõdés megkötésétõl számított 5 év meghatározott idõtartamra, jelenlegi megtekintett ( de. 10 óra) a Polgármesteri Hi- Ezen összeget az árverés megkezdése elõtt állapotában. vatal Pénztárában kell letétbe helyezni, amelyrõl az igazolást az árverés kezdõ idõpontjá- Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal I. em. Kisterem. ban az árverés lefolytatójának be kell mutatni. Árverés ideje: március 27. délelõtt 10 óra. Az árverésen való részvétel feltételei: Árverezni meghatalmazott képviselõ útján A bérleti szerzõdés megkötésének is lehet. Az árverezõ azonosító számot kap, várható legkésõbbi idõpontja: így személye nem nyer nyilvánosságot április 24. Az árverés idõpontjáig nyilatkozatot kell A bérleti jogviszony kezdõ napja: április 1-je. csatolni arról, hogy A kikiáltási ár: 3.000,-Ft/m2/év + 20 % ÁFA - az árverezni kívánt helyiséget, annak jelenlegi állapotát, közmûveit megismerte, tu- (7.000,-Ft/hó + ÁFA) A licit lépcsõ: 500,-Ft/m2/év domásul vette, a rávonatkozó építésügyi és Az árverésre jelentkezés legkésõbbi egyéb hatósági elõírásokat megismerte, idõpontja: március 17. azoknak magát aláveti, A jelentkezésnek tartalmaznia kell az árverezõ, ha milyen jogcímen nem áll fenn tartozása, - Cegléd Város Önkormányzata felé sem- - magán személy akkor a nevét, személyi - saját hatáskörben, felelõsségére és költségére köteles beszerezni a mûködéshez adatokat, lakáscímét, - gazdasági társaság esetén érvényes, az szükséges engedélyeket. árverés idõpontjától visszafele számított 30 A letét beszámít a fizetendõ bérleti díjba. napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, Amennyiben a bérleti szerzõdés a hirdetményben megjelölt idõpontig az árverés nyer- aláírási címpéldányt. - egyéni vállalkozó esetén az árverés idõpontjától visszafele számított 30 napnál nem biztosítékot elveszíti és az árverés eredménytese hibájából nem jön létre, az árverezõ a régebbi hiteles vállalkozói engedélyt, telennek minõsül. A helyiség megtekinthetõ a Vagyongazdálkodási Irodában (az I. emelet 25. szoba, Vagyongazdálkodási Iroda A ceglédi Kossuth Mûvelõdési Központ Igazgatósága tisztelettel meghívja az érdeklõdõket március 13-án, (hétfõn) órára a Ceglédi Galériába (Kossuth tér 5/a.) DOMBYNÉ SZÁNTÓ MELÁNIA (Longhera) kiállítására A tárlatot Lûr István, a mûvelõdési központ igazgatója nyitja meg. Vagyongazdálkodási Iroda A kiállítás március 29-ig tekinthetõ meg naponta óráig, szombaton és vasárnap 8-12 óráig

6 6. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 9. CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA A VÁROS LAKOSSÁGÁT AZ ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 158. ÉVFORDULÓJÁN TARTANDÓ ÜNNEPI RENDEZVÉNYEKRE M Á R C I U S 1 4. (KEDD) órakor A KOSSUTH-ERKÉLY KOSZORÚZÁSA Ünnepi megemlékezést tart: Dr. Lantos István történelemtanár, a Városvédõ és Szépítõ Egyesület tagja órakor FÁKLYÁS FELVONULÁS a Kossuth-szoborhoz a város tanulóifjúságának részvételével órakor A VÁROS VEZETÕI ÉS LAKÓI EGY-EGY SZÁL GYERTYÁT HELYEZNEK EL A KOSSUTH-SZOBOR TALAPZATÁRA - Kuruc- és 48-as dalokat szólaltat meg tárogatón Solymosi Sebestyén - Kossuth-nótákat énekelnek a megemlékezés résztvevõi órakor A FÜGGETLEN MAGYAR SAJTÓ NAPJA ALKALMÁBÓL FOGADÁS A HELYI MÉDIA MEGHÍVOTT KÉPVISELÕINEK A VÁROSHÁZA DÍSZTERMÉBEN Köszöntõt mond: Sós János polgármester M Á R C I U S 1 5. (SZERDA) A 48-AS HONVÉDSÍROK KOSZORÚZÁSA 8.30órakor az Öreg temetõben 9.15 órakor a Kálvária temetõben (Gyülekezõ a temetõk bejáratánál) KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉST TARTANAK: Dr. Sándor Balázs nagytiszteletû úr és Dúl Géza plébános úr 9.30 órakor T É R Z E N E a Kossuth-szobor elõtt Közremûködik a Ceglédi Városi Fúvószenekar Karmester: Perneczky Gábor órakor VÁROSI ÜNNEPSÉG a Szabadság téren H a r a n g s z ó H i m n u s z Petõfi Sándor: Nemzeti dal Elõadja: Mohácsi Norbert, a Patkós Irma Mûvészeti Iskola növendéke Sós János polgármester úr köszöntõje Megemlékezõ beszédet mond: dr. Czinege Imre országgyûlési képviselõ úr K o s z o r ú z á s S z ó z a t Ökumenikus Istentisztelet az Evangélikus templomban Cserkészek fogadalomtétele

7 2006. március 9. CEGLÉDI HÍRMONDÓ 7. oldal A Pest megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellen rz Állomás Ceglédi Kerületi F állatorvosa AZ EBEK VESZETTSÉG ELLENI SZERVEZETT VÉD OLTÁSÁT ÉS FÉREGTELENÍTÉSÉT Cegléd városában az alábbi ütemezésben rendelte el A véd oltásra el kell vezetni minden 2006-ban még nem oltott 3 hónapnál id sebb ebet. A csoportos oltás március 09. csütörtök Felház u. Kút u. sarok március 09. csütörtök Sárkány u. Mária u. sarok március 10. péntek Ugyer VI. d l Pálinkaf z március 10. péntek Alszegi út Oroszlán u. sarok március 13. hétf Kernács telep március 13. hétf Sz cs telep Kocsma sarok március 13. hétf Mocsár u. Rét u. sarok március 14. kedd Bede - Hízlalda március 14. kedd Csengeri szél Akácos u. sarok március 16. csütörtök Cifrakert március 16. csütörtök Küls - Kátai út Samu I. út rház március 16. csütörtök K rösi út Kernács tanya március 17. péntek Mizsei út- Károly d. Tóth J. tanya március 17. péntek Budai út - Kereszt március 20. hétf Pesti út - Gulyaház március 20. hétf Örkényi út Bobori tanya március 21. kedd Küls Jászberényi út Tsz. Központ március 21. kedd Kenderföld- Csákány u. Kosárfalu u. sarok március 22. szerda Kecskéscsárda- Állami Gazdaság Közp. március 22. szerda Kecskéscsárda- Kis Lenin Tsz. március 23. csütörtök Bem Sporttelep - bejárat március 24. péntek Törteli út Hartyányi tanya március 24. péntek Pesti út Kovács tanya március 27.hétf Dohány utcai Garázsok március 27. hétf K-Budai út Kámán u. Erdész sarok ( Róka kocsma) március 28. kedd Örkényi út Herceg tanya április 01. szombat I. PÓTOLTÁS - Alszegi út Oroszlán u. sarok április 15. szombat II. PÓTOLTÁS - Vásártér Az eboltás díja Ft, a féregtelenítés díja : 150Ft/ 10 kg ( a kutya test- tömegét l függ en ), melyet az oltás helyszínén kell készpénzben kifizetni. Kérjük, hogy az el z évi oltási igazolásokat az el vezet hozza magával. Az ebeket fékezve, szájkosárral ellátva, pórázon kell oltásra vezetni. A veszettségi esetek elkerülése érdekében minden 3 hónapos kor fölötti ebet veszettség elleni véd oltásban kell részesíteni. Az oltatlan ebet le kell öletni, emellett a tulajdonos ig terjed pénzbírsággal sújtható. A torlódások elkerülése végett kérjük megért közrem ködésüket!

8 A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 8. oldal CEGLÉDI HÍRMONDÓ március 9. Hírek, események Képviselõi fogadóórák* 1. sz. vk. Farkas Márta minden hónap elsõ hétfõje óráig Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 2. sz. vk. Dr. Horváth Géza minden páros hét péntek, óra Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 3. sz.vk. Sallay Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén óra között a Malom téri óvodában (Malom tér 1.),17-18 óra között a Kaszinóban. 5. sz. vk. Tóth Géza minden hónap elsõ hétfõjén óráig a Közgazdasági Szakközépiskolában. 6. sz. vk. Giba István páros héten szerdán óráig a Polgármesteri Hivatalban. 7. sz. vk. Fehér István minden hónap második szerdán, óráig a Polgármesteri Hivatal I/19. sz. szobájában. 8. sz. vk. Simon Mihály minden hónap elsõ hétfõjén óra között a Fûtõház utcai Óvodában. 9. sz. vk. Keszthelyi Ferenc minden hónap második keddjén, óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. 10. sz. vk. ifj. Károly Ferenc minden hónap elsõ keddjén, óráig a Nyár u. 9. sz. alatt. 11. sz. vk. Nagy Lajos minden hónap elsõ hétfõjén óráig a Polgármesteri HivatalI. em. 19. sz. szobájában. 12. sz. vk. Király István minden hónap elsõ hétfõje óráig Várkonyi István u. 41., a Király Kft.-nél. 13. sz. vk. Dr. Endrõdi Tamás fogadóórája minden hónap 4. keddje ig az Egyesített Szociális Intézményben. 14. sz. vk. Gõz Sándor a Külsõ-Budai úti lakosok számára minden hónap utolsó csütörtökén óra között a Külsõ-Budai úti általános iskolában; a Budai út, Pesti út, Czifrakert lakosainak bármikor telefonon: Dr. Horváth Tiborné minden hónap elsõ szerdája óráig a Polgármesteri Hivatal I. em. 19. sz. szobájában. Márkus János minden hónap utolsó hétfõjén óráig a Szabadság tér 5. sz. alatt a Városvédõ irodában tartja fogadóóráját. Dr. Kecskeméti Mihály minden hónap elsõ keddjén16-17 óráig az Alkotmány u. 1. sz. Kisebbségi Önkormányzat képviselõinek fogadóórái: Polgármesteri Hivatal II. emelet 7. szoba Hétfõ : Kovács István és Fehér Rudolf Kedd : Kovács István és Fehér Rudolf Szerda: nincs Csütörtök: Bódi István Péntek: Vajda Andrea alatt. * A lapzárta idõpontjáig ismert fogadóórák C H *** Dr. Csáky András országgyûlési képviselõ minden hónap utolsó pénteken 8-10 óráig a Városháza I. em. 19. sz. szobájában tartja fogadóóráját. Helyi megbízottja, dr. Illanicz György minden héten csütörtökön délelõtt 9-11 óráig a Városháza I. em. 19. szobában tart fogadóórát.. *** Dr. Czinege Imre országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap utolsó csütörtökén óráig tartja a Városháza I. em. 19. sz. szobájában. A városi önkormányzat lapja Megjelenik a képviselõ-testületi ülést követõ hét csütörtök napján példányban. Lapzárta: a megjelenés hetében hétfõ 16 óra. Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Felelôs kiadó: Sós János Fõszerkesztõ: Dr. Balogh Edit Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.85. HU ISSN Nagy László Lázár grafi kája Jegyzõi közlemény Dr. Csákabonyi Beáta ügyvéd minden héten szerdán óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján.

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Baracsi. Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a SOLTI HÍRLAP KÖVETKEZÕ SZÁMA A 2007. AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGET KÖVETÕEN JELENIK MEG.

Baracsi. Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a SOLTI HÍRLAP KÖVETKEZÕ SZÁMA A 2007. AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGET KÖVETÕEN JELENIK MEG. TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY VELENCEI HÍRADÓ A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Virágos Velence Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részt kíván venni városunk virágosításában május -én, szombaton 9 órára! (Cikk a 0. oldalon.) 8.

Részletesebben

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

A fentieket figyelembe véve a 2014. évi ingatlan-értékesítésre az alábbiak szerint teszünk javaslatot: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-940/2014 Témafelelős: Bakó Hilda Tárgy: A város különböző részein

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu feb20132_layout 1 2013.02.09. 21:39 Page 1 2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu Megemlékezés báró Eötvös Józsefre Halálának évfordulóján emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki minden honfitársunk

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6711-9 /G30/2014. MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;..

,.. IKLc. ' ;,'::, :\r ::. ;.. ",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;.. BUDAPEST FOVAROS X. KERULET OBANYAl ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TEST LETÉ:~EK. GAZDASÁGI BIZ TTSÁGA..:.-.. Készült a Gazdasági Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben