ÖKUMÉNIA Tisztelt/Kedves Címzettek!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖKUMÉNIA --- 2013. Tisztelt/Kedves Címzettek!"

Átírás

1 ÖKUMÉNIA Tisztelt/Kedves Címzettek! 1 hete volt Húsvét, és bő 3 hete a pápa-választás. Éppenséggel a Húsvétra készülés és a Húsvét más dimenziójának tisztelete okán nem küldtem el a pápa-választás kapcsán összegyűlt/összegyűjtött néhány anyagot, ezt most pótlom: mindegyikük reményre, bizakodásra késztető --- a magyar ökuménia szempontjából is; [ keresztény/keresztyén ökuménia: a világ Krisztus-hívő közösségeinek törekvése az aktuálisan lehetséges eszmeköri összehangolódásra és együttműködésre ]. Bizakodjunk: nem csak eseti/alkalmi jelenség, hanem jel, hogy a nemzetközi és magyar református/kálvinista vezető lelkészek Isten áldását kérik a megválasztott római katholikus pápa szolgálatára. E most küldött anyag egyik részéből az is kiderül, hogy pápaságát megelőzően Jorge Mario Bergoglio érsek, majd bíboros érsek Argentínában igen jó kapcsolatokat ápolt a helyi protestánsokkal, tisztelve az eszmeköri különbözőségeket is, keresve az eszmeköri azonosságokra építhető együttműködés hídjait is. Az első ökológust, Assisi Szt. Ferencet választva névadójául, a pápa bizonyára nyitott arra is, hogy a kereszténység/keresztyénség ökoszisztémájának egészséges sokszínűségében meglássa az egyetemes értékeket, a közös kincset, közös örökséget, a lényegi harmóniát. Bizakodjunk: a Magyarországon szolgáló történelmi keresztény/keresztyén vallásfelekezetek, és a reformációval egy időben vagy közvetlenül a hatására létrejött, a teljes Szentírás kinyilatkoztatott eszmeiségét követő evangéliumi ébredési, megújulási mozgalmakból eredő, Magyarországon szolgáló keresztény/keresztyén vallásfelekezetek húsvéti közös körlevele csak egy a sok közül, és rendszeres lesz a közös kiállás, a cselekvési egység --- össz-nemzeti sorskérdésekben is. [ Remélem, senkit nem bántok meg azzal, hogy ( rossz szokásom szerint ) betűvastagítással, dőlt betűkkel, aláhúzással és/vagy háttér-festéssel ezt-azt kiemeltem a mellékelt anyagban. Amely szövegrészeket pedig magam állítottam össze, az egyértelmű felelősségvállalás okán odaírtam a nevemet ]. Barátsággal köszönti Mindnyájatokat Győrből ( : Bolla Sándor : ) április 08. * * * * * * * * * * * * *

2 οἰκουμένη = oikoumené, ökumené: a Földnek az ember(iség) által lakott - a szentírási ( 1 Móz. 2,15 ) ős-parancsolatnak megfelelően»(meg)művelt és (meg)őrzött«- része; {{ ó-görög alapszava: οἰκοσ/oikosz = a ház(táj)/élettér/(szűkebb-tágabb) haza és gazdálkodása, [ a gazda az, aki (meg)művel és (meg)őriz! ]; oiko-/öko-lógia = az ökoszisztémák és összességük: a bioszféra működésével foglalkozó tudomány, ( syn. környezetbiológia ); oiko-/öko-nómia = háztartás/házvezetés a (köz)gazdálkodás ismeretei és gyakorlata }}; ökumenikus = egyetemes, általános, ( eredetileg azonos értelmű volt az I./II. századford.- tól már iratokból is ismert általánosan érvényes, mindenkire vonatkozó jelentésű καθολικους/ katholikus -sal, így gyakran egymás szinonímájaként is használják ) --- igény-(cél-)meghatározó jellegű jelző; a καθολικός/katholikosz [ = általános ( püspök ) ] egyes keleti vallásfelekezetek, egyházak legfőbb főpapjának címe, más közösségek pátriárka-titulusával egyenértékű; keresztény/keresztyén ökuménia ( ökumenizmus ): Jézus Krisztus egyetlen egyetemes, keresztény/keresztyén egyháza jelenségként sokszínű részegyházainak ( vallásfelekezeteinek ) a lényegi egységre törekvése, azaz a Krisztus-hívő közösségek tevékeny erőfeszítése az aktuálisan lehetséges eszmeköri összehangolódásra és testvéri együttműködésre, ( pl. ökumenikus Biblia-fordítások, ökumenikus imák és istentiszteletek, a misszióban egymás kölcsönös segítése, szeretetszolgálat, stb.). [ összeállította: Bolla S. ] : ( március 28. ) Ökumenikus húsvéti üzenet A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös húsvéti üzenete. Krisztus feltámadása húsvéti örömet és reménységet ajándékoz nekünk. Nem szükségszerű, hogy az emberiség élete a pénz hatalma alatt roskadozzon. A világ meghatározója minden ellenkező látszat ellenére nem a személytől elszakadó gazdaság vagy az emberi önzés, nem is a nyers erőszak, hanem a mindenható Isten szeretete. Az ő akaratának keresése és követése a legnemesebb erkölcsi mérce. Húsvétkor az embervilágra új reménység virrad. Ez a világosság a sötétségben ragyog, az Egyház szolgálatán keresztül pedig szerteszét árad. Nagypéntek keresztje és Húsvét üres sírja együtt hirdetik a mai világnak, hogy győzött a halálon az élet. Jézus feltámadásának örömhíre ajándékozza meg az embert, a családot, a közösséget, az Egyházat és a világot azzal az igazi erővel, amely alkalmas az élet értékesebbé tételére. Tudjuk, hogy a halált legyőző élet reménységében lesz a fiatal másokat elfogadó ifjúvá, a szülő értékhordozó édesapává és édesanyává, majd megbecsült nagyszülővé; a haza így válik szeretett Szülőfölddé és benne minden ember útitárssá. Ezért az emberi életek kapcsolatainak és közösségeink megújulásáért imádkozunk. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Dicsérjük az Urat!

3 2013. Húsvét Dr. Erdő Péter bíboros, Magyar Katolikus Egyház; Steinbach József elnök és Dr. Fischl Vilmos főtitkár, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak nevében: Dr. Bölcskei Gusztáv református püspök, a zsinat lelkészi elnöke; Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök; Papp János baptista egyházelnök; Pataky Albert pünkösdi egyházelnök; Csernák István metodista szuperintendens; Dr. Frank Hegedűs anglikán káplán; Arszeniosz Kardamákisz metropolita, Magyarországi Orthodox Exharchátus; Mark Golovkov érsek, Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje; Siluan Manuila püspök, Magyarországi Román Ortodox Egyház; Pantelic Lukijan püspök, Budai Szerb Ortodox Egyházmegye; Kirkov Vladimir elnök, Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház. * * * * * * * * * * * * : ( március 20. ) Az új katholikus vezető köszöntése A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa közleményében üdvözölte a megválasztott katholikus egyházfőt. A Magyarországi Református Egyház püspökei és főgondnokai örömmel köszöntik a tegnap hivatalába iktatott Ferenc pápát. A református egyház vezetői reménységgel tekintenek az új pápa szolgálata elé, hogy a már eddig is megtapasztalt közvetlenségével és nyitottságával tovább mélyíti az ökumenikus együttműködést az egyházi szolgálat minden területén. A Magyarországi Református Egyház közössége nevében a Zsinat Elnökségi Tanácsa Isten gazdag áldását és Szentlelke segítségét kéri Ferenc pápa életére és szolgálatára. { Dr. Bölcskei Gusztáv református püspök, a zsinat lelkészi elnöke e közleményt a Húsvét vasárnapi istentiszteleten a debreceni Nagytemplom szószékéről olvasta fel; az elektronikus média mértékadó része ezt közzé is tette. } : május 22.-én újjászületett a Kárpát-medencei magyar református részegyházak alkotmányjogi egysége --- a Magyar Református Egyház, ( amelynek egyik részegyháza a Magyarországi Református Egyház ); alkotmányának kezdete: 1. (1)» A Magyar Református Egyház Jézus Krisztus egyetlen egyetemes, keresztyén egyházának része, amely Krisztus testéhez tartozik. Egyedüli fejének az Úr Jézus Krisztust vallja, s a teljes Szentírás alapján hite kifejezőjéül az Apostoli Hitvallást, a II. Helvét Hitvallást ( 1566 ) és a Heidelbergi Kátét ( 1563 ) fogadja el. «* * * * * * * * * * * *

4 A Református Egyházak Világközösségének (REV) [ World Communion of Reformed Churches (WCRC) ] főtitkára is köszöntötte az új katholikus egyházfőt Setri N yomi, a Református Egyházak Világközössége (REV) főtitkárának az új pápát köszöntő leveléből: Első latin-amerikaiként az Ön pápává megválasztása azt is jelzi számunkra, hogy mindenkivel el kell ismertetni a Katholikus Egyház világszerte észlelhető alapvető hatását". Az Ön alázatossága mindannyiunkat meghatja. Választott neve pedig azt az ígéretet hordozza, hogy a szegények felkarolása és a társadalmi igazságosság előmozdítása fontos az Ön számára." Mai világunknak nagy szüksége van arra a hiteles vezetőre, aki képes szembeszállni a halál olyan erőivel, amelyek a világgazdaság igazságtalanságai, a környezet megóvása iránti közöny, a militarizmus, és különösen a nők és a gyermekek elleni - néha még az egyházon belül is elkövetett - erőszak képében jelennek meg. Reméljük, pápaként olyan vezetője lesz egyházának, aki hozzájárul e világ megváltoztatásához." A főtitkár kifejezte azt a reményét is, hogy a katholikus és a református egyház közti párbeszéd továbbra is eredményes, gyümölcsöző lesz. Szeretnénk megtapasztalni, hogy a Római Katholikus Egyház erősíti ökumenikus elkötelezettségét. Szeretnénk úgy tekinteni az Ön pápaságára, mint amely eme elkötelezettség előmozdításának korszaka. A főtitkár biztosította Ferenc pápát a REV együttműködési készségéről, támogatásáról, levelét azzal zárva: imádkozunk, hogy pápai szolgálata idején mind Ön, mind a Római Katholikus Egyház egésze megtapasztalják Isten áldását. * * * * * * * * * * * * A pápa cím Rómában --- és Rómán kívül. I. Ferenc pápa egyik elődje: a nem-európai születésű III. Gergely pápa. [ összeállította: Bolla S. ] március 13.-át közel 13 évszázaddal megelőzően volt nem-európai születésű a nyugati egyházfő --- III. ( Szent ) Gergely szír pápa ( 731~741 ) személyében: szolgálatának bő évtizede az egyetemes keresztény egyháztörténet fölöttébb viharos idejére esett. Az iszlám-arab hódítók belpolitikai fegyveres hatalmi harcai és a Bizánccal majd csak 689-ben létrejött fegyverszünet, utóbb békekötés előtti északszíriai határmenti katonai akciók elől családjával együtt menekült az ifjú Gergely Szíriából Itáliába, itt bencés szerzetes lett; elődje - II. ( Szent ) Gergely - temetésén a római nép [ = a világi hívők + a klérus ] az e korban még szokásos közfelkiáltással

5 választotta meg - Szt. Pétertől számítva - Róma 90. püspökévé, a Nyugat pátriárkájává. Ő volt az utolsó nyugati egyházfő, aki a megválasztását meg kellett, hogy erősíttesse a Kelet-római/Bizánci Birodalom konstantinápolyi székvárosú császárával, ill. a császárt Itáliában helyettesként képviselő - pátriárkai rangú - főkormányzóval: a ravennai exarkhával*; a megelőző 4 évszázadon át Róma püspökét, mint a birodalom nyugati egyházfőjét csakis a császár, sőt, 580-tól ennek előkészítéseként a ravennai exarkha jóváhagyása birtokában lehetett beiktatni. *[ Az 568-ban Pannóniából Észak-Itáliába költözött ( ariánus eretnek ) germán longobárdoktól a Kelet-római Birodalom visszafoglalta és újjászervezte az egykori Római Birodalom itáliai területeinek nagy részét; Itáliát 580-tól a konstantinápolyi székvárosú császár helyetteseként és főkormányzójaként Ravennában székelő, pátriárkai rangú εξαρχος/ekszarkhosz ( a latin szóhasználatban ) exarcha igazgatta: döntött háború és béke kérdésében, övé volt a legfőbb bírói hatalom, katonai és polgári tisztségviselőket nevezett ki. A császár képviseletében mindenkor ő erősítette meg tisztében Róma megválasztott püspökét is, aki ekkor már a római pápa titulust ( is ) viselte ]. A görög eredetű πάπας/pápa ( = atya szentatya ) címet Észak-Afrikában a Márk evangélista alapította ősegyház-részben elsőként az a Héraklász viselte, aki az egyiptomi Alexandria sajátos [ a Szentírás-értelmezés allegorikus irányzatát hirdetve a keresztény hit és a görög kultúra összeegyeztetésére törekvő ] katekéta iskolájának vezetőjéből lett - Szt. Márktól számítva - a 13. alexandriai püspök ( 232~249 ); majd a IV. sz.-ig szerte a kereszténység korabeli elterjedési területén nagyon sok püspököt tiszteltek a pápa = atya, szentatya címmel. Míg a pátriárka rang a VI. sz. közepétől inkább a világi közigazgatási területi szervezethez kötődő egyházszervezeti egységekhez igazodott, a pápa címhasználat a Vörös-tenger~Égei-tenger vonaltól nyugatra már a IV. sz. utáni időkben a legrégebbi hagyományú, legtekintélyesebb közösség által vezetett részegyház, és a hatáskörébe tartozó/rendelt régió főpapjának tisztét kezdte jelenteni: jelesül Róma, ill. az egyiptomi Alexandria részegyház-főinek megjelölését. A khalkedóni zsinat theológiai döntéseit el nem fogadó, ún. nem-khalkedóni orthodoxok közé tartozó Alexandriai Kopt Orthodox Egyház feje 451-től mindmáig az alexandriai ( kopt ) pápa ; a khalkedóni - Jézus Krisztus egyenlő mértékben valóságos isten és valóságos ember - alapvetésű Alexandriai Görög Orthodox Egyház/Patriarkhátus feje pedig [ 1965-ig ] az alexandriai ( görög ) pápa és pátriárka ; 536-ig az erőviszonyok függvényében hol az egyik, hol a másik egyház jelölte az alexandriai pápát ; végleges kettészakadásuk éve 536; mindkét egyház egyházfőinek hagyományos székhelye ma is Alexandria; ( saját kopt, ill. saját görög egyházi nyelvüket ma már csak a saját fő egyházi ünnepeiken használják, egyébként mindkét egyház mára arab nyelvű ). 541-től használják hivatalosan is a mai értelemben vett pátriárka rangot, 692-ben rögzítették a Római Birodalom khalkedóni eszmeiségű 5 patriarkhátusának hivatalos rangsorát: Róma Konstan nápoly Alexandria Antiokheia Jeruzsálem. Ekkortól továbbra is Róma püspöke, a Nyugat pátriárkája, továbbá Alexandria nem-

6 khalkedóni, ill. khalkedóni püspökei viselték a pápa címet; majd az 1054-es szkizma ( nyugat-keleti nagy egyházszakadás ) után a konstantinápolyi pátriárka titulusai közé is tartozott, ám a khalkedóni eszmekörű Keleten a pápa cím december 7. óta nincs használatban: amióta a khalkedóni orthodoxok nevében I. Athénagorász konstantinápolyi pátriárka, a római katholikusok nevében VI. Pál római pápa visszavonták egymás kölcsönös kiközösítését. Így 1965/ 66 óta az Alexandriai Görög Orthodox Egyház/Patriarkhátus egyházfője is az alexandriai ( görög ) pátriárka titulust használja, [ tehát elhagyta a pápa címet; a koptokkal ( ma még ) nem jött létre ilyen kölcsönös gesztus-gyakorlás ]. A Kopt Orthodox Egyházból 1741-ben kivált csoport unitus = Rómával egyesült - Róma dogmatikáját teljes mértékben elfogadó, a római pápa főségét elismerő -, ők az egyesült kopt-katholikusok; e kairói székhelyű Kopt Katholikus Egyház vezetőjének szintén a ( kopt-katholikus ) alexandriai pátriárka a titulusa ; 1964-ben ez utóbbi lépett az 1215 óta de jure létező alexandriai latin pátriárka cím helyére is. Róma püspökei, a Nyugat pátriárkái közül a pápa cím használata elsőként a Szt. Pétertől számított 53., jelesül I. ( Szent ) János ( 523~526 ) esetében már írásbelileg dokumentált; [ Róma püspökeként, római pápaként ő volt az első, aki a Császárvárosba: Konstantinápolyba is eljutott, éspedig 525 végén, ahol 526 Húsvétján a konstantinápolyi pátriárkával koncelebrálták a szentmisét a Szent Bölcsesség/Hagia Szophia székesegyházban ]. Róma püspökének ősi székhelye - kivételes időszakoktól eltekintve, mint pl. 1305~1377: Avignon - a névadó Város/Urbs. Ez azonban Avignon előtt sem jelentette azt, hogy állandóan Róma városában élt: a IV. sz.-tól a VIII. sz. közepéig az adományok révén ajándékként kapott, vagy megvásárolt közép-, dél- és észak-itáliai püspöki~érseki/metropolitai birtokain*, a VIII. sz. közepe után az Egyházi Állam** területének valamelyik részén tartózkodva, [ esetleg valamelyik hűbérese*** térben közeli fennségterületét meglátogatva ] végezte nyugati egyházfői tevékenységét, ám mindenkor a Városban vértanúságot szenvedett Szt. Péter és Szt. Pál apostolok révén Rómára ható erő, és a püspöki~érseki/metropolitai, ill. pátriárkai székhelyjelleg okán Róma püspökeként, --- a VI. sz.-tól dokumentáltan használt titulusa szerint: római pápaként. [ 1929-től kezdve Vatikán Városállam deklaráltan nem része sem Olaszországnak, sem az olasz fővárosnak; azóta a pápa római jelzője tehát nem nemzetközi jogi kifejezés, hanem hagyománytisztelet ]. * E birtokok többsége Rómában és környékén volt, néhány pedig ( a Földközi-tenger közeli ) Dél-Galliában, Korzika, Szardínia, Szicília szigetén, Észak-Afrikában és az Adria északi öble menti Isztriában. A VI. sz. végén ezek az örökségnek/patrimonium-nak nevezett birtokok mintegy 220 km 2 -nyi összterületűek voltak, [ ez a mai Budapest teljes közigazgatási területének kereken a 40 %-a ], és a VIII. sz. közepéig végső fokon a Konstantinápoly birodalmi székvárosú bizánci császár fennhatósága alá tartoztak. ** 756-tól ( más források szerint 754-től ) 1870-ig létezett az Egyházi Állam ( = a pápák változó méretű/kiterjedésű világi fejedelemsége, amelynek Itálián kívüli része volt - pápai enklávéként - az 1274-től ajándékozás révén megkapott Venaissin-i

7 grófság ( Avignon kelet-északkeleti tágabb körzete, ma: Vaucluse megye ), továbbá az 1348-ban megvásárolt Avignon városa is, ezek 1791-ben de facto, 1814-ben de jure Franciaország részei lettek ). *** Államok, tartományok, régiók uralkodói - személyes hűbéresi/vazallusi eskűt téve a római pápának - a nemzetközi hatályú elismerés révén politikai védelmet kaptak, cserében évi hűbéradót fizettek, ill. esetenként egyéb szolgáltatási kötelezettségeik is voltak. A személyi változások/trónviszályok, stb. okán is az ilyen joghelyzetű térségek, szerveződések köre folyamatosan változott, pl. időszakosan bele tartozott egész Korzika, Szardínia, Szicília, részben Dél-Itália ( Nápoly környéke, Apulia ), Magyarország Szent Koronájához perszonálunió révén csatlakozását megelőzően az Adria-tengermelléki és Nyugat-Dinári hegyvidéki Ó-Horvátország, sőt, Portugália vagy Anglia is. A szíriai, tehát nem-európai születésű III. ( Szent ) Gergely római pápa levelet írt Iszauriai III. León bizánci császárnak, amelyben arra kérte az uralkodót, hogy hagyjon fel a 726-ban meghírdetett, majd egy 730-as császári rendelet révén megkezdett kép- (ikon-)rombolással. A muszlim Omajjád kalifák damaszkuszi udvarának kancelláriáján magas rangú tisztviselőként dolgozó Ιωάννης Δαμασκήνος,/( latinul: Iohannes Damascenus )/Damaszkuszi Szt. János írásai ugyan kimunkálták a kép-(ikon-)tisztelet eszmeiségét, ám León császár hajthatatlan maradt. Erre Hellászban lázadás tört ki a képrombolás ellen; Róma térségéből pedig a lakosság elűzte a képrombolást kihirdető bizánci helytartót, és 727-ben a pápát ismerte el világi urának: ez a Római Hercegség/Ducatus Romanus államalakulat kezdete. Miután Gergely római pápa üzenetét a császár válaszra sem méltatta, 731 őszén Gergely zsinatot hívott össze Rómába, ahol elítélték a képrombolást, sőt, azt eretneknek minősítették. Amikor a zsinat döntései eljutottak Konstantinápolyba, León császár - bár letett arról a szándékáról, hogy képrombolási rendeletét Rómában is végrehajtsák -, ellenintézkedésként a Birodalom összes itáliai tartományát, továbbá Illíriát / = a Nyugat- és Közép-Balkánt /, ill. Hellászt/Görögországot is kiszakította a római patriarkhátusból [ = III. ( Szent ) Gergely, mint a Nyugat pátriárkája fősége alól ], és ezeket a területeket is a konstantinápolyi pátriárka hatáskörébe helyezte át. 739-ben az észak-itáliai germán longobárdok elfoglalták Ravennát, közigazgatási egységként gyakorlatilag megszüntetve Bizánc Ravennai Exarkhátusát, utóbb a Római Hercegség nagy részét is elfoglalták; a képrombolás-vitában felbőszült bizánci császár ezek megóvásában/visszaszerzésében sem nyújtott segítséget a római pápának. A pápa a germán vezetésű frank birodalom 745-től de facto egyeduralkodó, 751-ben királlyá felkent, 754-ben Párizsban az idáig elutazott pápa által a rómaiak patríciusa címmel felruházott III. ( Kis ) Pipin uralkodótól kért segítséget, aki azonnal hadjáratot idított Itáliába, és 756-ban»Szent Péter apostolnak«ajándékozta az egykori Ravennai Exarkhátus és az Adria-közeli Ötváros/Pentapolisz területét, visszadva a pápának a Római Hercegség longobárd-megszállta részeit is: mindez együtt lett az Egyházi Állam, mint» Patrimonium Sancti Petri = Szt. Péter öröksége «. Maga a római pápa ezzel kikerült a kelet-római/bizánci császár világi fennhatósága alól, sőt, ( hol

8 formailag, hol - főként a XII. sz.-tól - ténylegesen ) független/szuverén állam államfője, világi egyeduralkodó ( monarcha ) lett, ennek jeleként már 756-tól a pápai oklevelekből elmaradt a konstantinápolyi császár uralkodási éveihez igazodó keltezés. 769-től világi személyt nem lehetett római pápává választani, hanem csakis klerikust. Az Egyházi Állam pl. 1859/ 60-ban km 2 -nyi összterületével nagyjából akkora volt, mint a Nagy-Duna jobb parti Kisalföld + a tulajdonképpeni természetföldrajzi Dunántúl + az Alpokalja keleti sávja együtt. Az Egyházi/Pápai Állam területének messze túlnyomó többsége 1859~1870 között lett az akkor újonnan megalakuló egységes Olaszország része, ám csak 1929-ben rendeződött a 2 állam viszonya. 23 olyan hely van Róma városában, és 5 azon kívül, amelyet Olaszország meghagyott/átengedett a Vatikánnak, bár területileg sem a Vatikánnal, sem egymással nem összefüggők. Olasz szempontból a Vatikán e külső területei, ingatlanai is területen kívüliséget élveznek, ugyanakkor a Vatikánnal együtt részei az UNESCO Világörökségének. Vatikán Városállam/Status Civitatis Vaticanae összterülete 0,44 km 2, azaz 44 hektár; mai állampolgárainak száma mintegy személy. A mindenkori római pápa a városállam első számú állampolgára, a többiek kb. 1/3-a lakik a világ legkisebb - nemzetközi jogilag elismerten független - országának területén belül ban XXIII. János római pápa létrehozta a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsát ( Pontificium Consilium ad unitatem Christianorum fovendam ), elsősorban azzal a céllal, hogy előkészítse a többi keresztény/keresztyén egyház részvételének módját a II. vatikáni zsinaton. A Kárpát-medencei magyar keresztény állam megalapítása millenáris ünnepségeire ( 2000 ) tekintettel a khalkedóni eszmeiségű, a konstantinápolyi pátriárka tiszteletbeli elsőségét valló orthodox/keleti egyházak először emeltek szentjeik sorába a nagy egyházszakadás ( 1054 ) után Rómában kanonizált szentet, így Árpád-házi I. ( Szent ) István magyar király személyében - közel ezer évnyi szünet után - újabb közös szentje van a római katholikus és a khalkedóni orthodox/keleti egyházaknak. A most leköszönt és nyugdíjba vonult XVI. Benedek pápa titulatúrájából 2006-ban elhagyta a Nyugat pátriárkája címet. * * * * * * * * * * * *

9 I. Ferenc pápa --- III. ( Szent ) Gergely szír pápa ( 731~741 ) óta az első nem-európai születésű nyugati egyházfő: ő az első a déli félgömbről, ő az első a nyugati féltekéről, tehát Amerikából. Családi neve - Bergoglio - olasz: édesapja olasz bevándorló volt. A mai pápa egy 5-gyermekes család elsőszülöttjeként 1936-ban látta meg a napvilágot Argentínában, Buenos Airesben. A szakközépiskola elvégzése után élelmiszer-minőségvizsgáló vegyésztechnikusként dolgozott egy laboratóriumban. 22 éves korától, 1958-tól jezsuita novícius lett. A theológia mellett 1960-tól bölcsészetet/filozófiát, 64-től és 65-től irodalmat, ill. pszichológiát is tanult ben szentelték pappá. Utóbb a theológia professzora lett ban tett jezsuita örökfogadalmat: egész életét Istennek szenteli, a jezsuita szerzetesrend szabályait betartva. 1980~ 86 között egy theológiai szeminárium rektora volt. [ Mivel jezsuitaként közegyházi vagy világi tisztség nem vállalható, ( Boldog ) II. János Pál pápa óhajára rendtagságát felfüggesztve ] 1992-től püspök, 1998-tól Buenos Aires érseke lett óta bíboros. Kisgyermek kora óta használt nyelve a spanyol, korábbi római szolgálatai révén tökéletesen beszél olaszul, apja piemonti származása és a rokonság okán a sajátos piemonti nyelven is; elsajátította a latint, a portugált, a franciát, a németet, az angolt és az ukránt óta számos könyve és tanulmánya jelent meg spanyolul és angolul. A tárhelyen bőséges összefoglalás olvasható Jorge Mario Bergoglio I. Ferenc pápa életéről. Argentínai protestáns ( anglikán és lutheránus/evangélikus ) egyházi vezetők a pápává választásakor tett nyilatkozataikban elismerően emlékeztek meg Jorge Mario Bergoglio érsekként, majd bíboros érsekként baráti és együttműködésre kész tevékenységéről. Így pl. a Buenos Aires-i Érsekség pénzügyi vezetője is egy evangélikus volt, személyes baráti viszonyban az érsekkel, aki az ökuménia kapcsán kifejtette: kölcsönösen megismerve és tiszteletben tartva az eszmeköri különbségeket, kölcsönös bizalommal építsünk hidakat azok jegyében, amelyekkel a Biblia alapján mindannyian egyetértünk --- Jézus Krisztus valóságos istensége, emberré létele/születése Szűz Mária által, feltámadása, és a paruszia ( = Krisztus 2. eljövetele ). Az argentínai Bibliatársulatban gyakran imádkozott együtt az evangélikusokkal / lutheránusokkal /, és/vagy megkérte őket, hogy imádkozzanak őérte. Jó humorú, egyszerű, igen szerény ember. Buenos Airesben nem az érseki/bíborosi palotában, hanem egy kis lakásban élt, magára főzött, lehetőleg tömegközlekedési eszközökön utazva látta el szolgálatát. A március 13. óta pápa világos jelzést adott a szegények ügye és a teremtett világ megőrzése iránti elkötelezettségéről Assisi Szt. Ferenc nevének választásával.

10 [ ] még Jorge Mario Bergoglio érsekként, bíborosként --- Rómában

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Mit tudsz elmondani az evangélikus és református vallásról, illetve a reformációról?

Mit tudsz elmondani az evangélikus és református vallásról, illetve a reformációról? Mit tudsz elmondani az evangélikus és református vallásról, illetve a reformációról? A XVI. század meghatározó történelmi eseménysorozata volt a reformáció és a katolikus megújulás (ellenreformáció). Nevezze

Részletesebben

8 Tiszták, hősök, szentek. NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II.

8 Tiszták, hősök, szentek. NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II. 8 Tiszták, hősök, szentek NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II. jános pál pápa 2014 Gergely okos fiú volt, a szülei sokáig taníttatták ( 2 )

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

- 15 - Ferenc pápa. Rizmayerné Márkus Edit. Ferenc pápa

- 15 - Ferenc pápa. Rizmayerné Márkus Edit. Ferenc pápa Irodalom - 15 - http://epa.niif.hu/00400/00414/00004/pdf/01kocka.pdf Platón: Phaidón, in: Platón összes művei, Európa, Bp., 1984, I. kötet,1019-1121. Jean-François Lyotard: A posztmodern állapot, in: A

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT 2010. októberében a református Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház együttműködési

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs

Javítókulcs Savaria országos történelem tanulmányi verseny 9. évfolyam Javítókulcs Javítókulcs 1. a) Hamis b) Igaz c) Hamis 1 d) Hamis e) Hamis f) Igaz g)igaz h)hamis i)igaz j)igaz 10 pont 2. a) a horvátok aláhúzása, ők déli szlávok /a másik kettő nyugati szláv b) a consul aláhúzása,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

A hit átadása a mûvészet segítségével

A hit átadása a mûvészet segítségével HAMILTON REED ARMSTRONG A hit átadása a mûvészet segítségével Már a kereszténység kezdeteitôl fogva a római katakombák legkorábbi temetkezési helyein a hit megjelenítését és átadását célzó képek széles

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL

EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL EMLÉKKÉPEK EGY ZSINATRÓL "XXIII.János pápa úg jelent meg a zsinaton,mint ahogyan az apostolok érkeztek hajdanán az utolsó vacsora színhelyére. Szembeötlő volt komolysága. «Különösen a pillanatnyi feladatomra

Részletesebben

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2014/2015 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.)

A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) A KÖZÉPKOR ÉPÍTÉSZETE (III- XVI. sz.) Bizánc építészete (V-XV. sz.) I.) Korabizánc építészete (V-VII. sz.) 1.) Korai, ókeresztény hatású

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A középkor Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...4 Kronológia...5 Topográfia...5 Térképek...7 Bevezetı

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

Habemus papam! Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa

Habemus papam! Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa Újlaki Hangok www.ujlakitemplom.hu 2013. április Habemus papam! Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa Krisztus 266. helytartója az eddigi Buenos Aires-i érsek 76 éves. Nevét Jean-Louis Tauran protodiakónus

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) PREAMBULUM A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév

Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév Dr. Egresits Ferenc Dogmatika tankör 1, Az Istenről szóló beszéd /teológia/ nehézségei és lehetőségei a 2. és 3. évezred határán 2, A felvilágosodás révén elindított

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11.

Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. Merre tovább Magyar Református Egyház? Tatai Egyházmegye presbiteri konferenciája Tata, 2012. február 11. A téma időszerűsége Miért kell nekünk, gyülekezeti, egyházmegyei, kerületi, közegyházi szinten

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) 2013 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 1/27/2013 Elektronikus változat Összeállította: Káposztássy Béla Ma a világméretű imahét (imanyolcad) hatodik napját tartjuk a Krisztus hívők egységéért.

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MUNKAANYAG

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MUNKAANYAG KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MUNKAANYAG A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ eljárásrendje a jogi személyiségű szervezeti egységeiként működő köznevelési intézményekben az erkölcstan és a

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1.

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. Tartalom 1. UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége.

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége. Preambulum A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei között élt, egyházjogi közösségben a Kárpát-medencében élő, a reformációhoz

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos.

1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos. 1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos. a) b) c) d) 1 e) f) g) ) i) j) k) l) m) n) 1/A. Töltse ki a keresztrejtvényt! (Elemenként 0,5 pont) a) Itt győzték le Kr. e. 202-ben

Részletesebben

HITTAN TANMENET 6. OSZTÁLY

HITTAN TANMENET 6. OSZTÁLY A sziklára épült Egyház című hittankönyvhöz iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 37 A leckék az elsajátítandó tudásanyagot tartalmazzák, az olvasmányok kiegészítő anyagként szolgálnak

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL

GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL 1 GONDOLATOK AZ ÍRÁSÉRTELMEZÉSRŐL ÍRTA: DEMETER JÓZSEF ÁLTALÁNOS HERMENEUTIKAI SZABÁLYOK ÉS IRÁNYELVEK. Az alapgondolat: mindenkinek joga van értelmezni a Szentírást. Ehhez azonban a megértés utáni őszinte

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Japánnak a történelem során olyan politikai rendszere volt, amelyben mértéktelen politikai ambíció általában nem ütötte fel a fejét. A hatalmi problémák egy lépcsőfokkal

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben