MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA április 15., péntek. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA április 15., péntek Tartalomjegyzék évi XXXVIII. törvény A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény módosításáról /2011. (IV. 15.) Korm. rendelet 66/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet 16/2011. (IV. 15.) NGM rendelet 14/2011. (IV. 15.) NFM rendelet 1095/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 1096/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 1097/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 1098/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 1099/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 1100/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 1101/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 34/2011. (IV. 15.) ME határozat Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek elõírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelõségértékelésének általános feltételeirõl A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A megyei munkaügyi központok illetékességérõl, valamint az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet módosításáról A földgáz biztonsági készlet mértékérõl, értékesítésérõl és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erõforrásokhoz való hozzáférésrõl, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagoya Jegyzõkönyv szövegének végleges megállapításáról Az egyes termékekre vonatkozó részletes ökotervezési követelményeket meghatározó végrehajtási rendeletek alkalmazásának ellenõrzéséhez szükséges források biztosításáról Az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért megszüntetésérõl A Magyar Filmtörténeti Fotógyûjtemény Alapítvány megszüntetésérõl A Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról A Puskás Tivadar Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról Az ELI (Extreme Light Infrastructure) projekt megvalósításához kapcsolódó kormányzati feladatok végrehajtásában közremûködõ miniszterelnöki megbízott kinevezésérõl szóló 19/2010. (III. 5.) ME határozat hatályon kívül helyezésérõl 10474

2 10384 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám II. Törvények évi XXXVIII. törvény a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény módosításáról* 1. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 27. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az Országgyûlés által a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 19. (3) bekezdés a) pontja alapján elfogadott alaptörvény és az alaptörvényhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések kihirdetés során történõ megjelölése a címet és a kihirdetés napját foglalja magában. 2. Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Kövér László s. k., az Országgyûlés elnöke * A törvényt az Országgyûlés a április 11-i ülésnapján fogadta el.

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelete az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek elõírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelõségértékelésének általános feltételeirõl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A rendelet alkalmazási köre 1. (1) A rendelet hatálya azon energiával kapcsolatos termékekre terjed ki, amelyekre harmonizációs szabályozás az ökotervezésre és a környezetvédelmi jellemzõkre vonatkozó követelményeket állapít meg. (2) A rendeletben foglaltak nem érintik a) az energiával kapcsolatos egyes termékre vonatkozó külön jogszabályok szerinti elõírások, és b) a hulladékgazdálkodásra, valamint a vegyi anyagokra vonatkozó európai uniós jogi aktusok beleértve a fluorozott, üvegházhatású gázokra vonatkozó európai uniós jogi aktusokat, valamint az ezekkel összefüggõ külön jogszabályok rendelkezéseinek alkalmazását. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a személyszállító és árufuvarozási eszközökre. 2. Értelmezõ rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: 1. alkatrészek és részegységek: azok az energiával kapcsolatos termékekbe beépítendõ részek, amelyeket nem a végfelhasználók részére szánt egyedi alkatrészként hoznak forgalomba vagy vesznek használatba, és amelyeknek a környezetvédelmi teljesítményét nem lehet önállóan értékelni; 2. anyagok: minden olyan anyag, amelyet az energiával kapcsolatos termék életciklusa alatt felhasználnak; 3. CE-jelölés: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott jelölés; 4. energiával kapcsolatos termék: az a forgalomba hozatalra szánt, illetve használatba vett termék, amely rendeltetése szerinti használata során hatást gyakorol az energiafogyasztásra, továbbá azon energiával kapcsolatos termékekbe beépítendõ alkatrész vagy részegység, amelyet a végfelhasználók részére szánt egyedi alkatrészként hoznak forgalomba vagy vesznek használatba, és amelynek környezetre gyakorolt hatását önállóan lehet értékelni; 5. életciklus: az energiával kapcsolatos termék létezésének egymás után következõ és egymással kapcsolatban levõ szakaszai a nyersanyag felhasználásától a végsõ ártalmatlanításig; 6. forgalomba hozatal: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom; 7. gyártó: bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki vagy amely ennek a rendeletnek a hatálya alá tartozó termékeket gyárt, és felelõs azért, hogy az energiával kapcsolatos termék saját neve vagy védjegye alatt, vagy a gyártó saját használatára történõ forgalomba hozatalára vagy használatbavételére tekintettel megfeleljen ennek a rendeletnek, továbbá a gyártó vagy a 12. pontban meghatározott importõr hiányában bármely természetes vagy jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá tartozó termékeket forgalomba hoz, illetve használatba vesz; 8. harmonizációs szabályozás: az Európai Unió energiával kapcsolatos termékek forgalmazásának feltételeit és az ehhez kapcsolódó piacfelügyeletet harmonizáló, általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, valamint az Európai Unió energiával kapcsolatos termékek forgalmazásának feltételeit és az ehhez kapcsolódó piacfelügyeletet harmonizáló kötelezõ jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabályi rendelkezés;

4 10386 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám 9. használatbavétel: az energiával kapcsolatos termék elsõ, európai uniós végfelhasználó részérõl történõ rendeltetésszerû használatbavétele; 10. harmonizált szabvány: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 9. pontjában meghatározott szabvány, amelynek hivatkozását az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik; 11. honosított harmonizált szabvány: a nemzeti szabványként közzétett harmonizált szabvány; 12. importõr: az Európai Unióban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezõ bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki vagy amely üzleti tevékenysége során egy harmadik országból származó terméket az európai uniós piacon forgalomba hoz; 13. környezeti hatás: a környezet bármilyen változása, amely részben vagy egészben az energiával kapcsolatos termék miatt, annak életciklusa alatt következik be vagy következett be; 14. környezetvédelmi jellemzõ: az energiával kapcsolatos termék eleme vagy funkciója, amely az energiával kapcsolatos termékek életciklusa alatt a környezettel kölcsönhatásba léphet; 15. környezetvédelmi teljesítmény: a gyártónak az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi jellemzõinek javítása terén elért eredményei, amelyeket a mûszaki dokumentáció foglal össze; 16. környezetvédelmi teljesítmény növelése: az energiával kapcsolatos termék környezetre gyakorolt hatását több generáción keresztül csökkentõ eljárás, amely nem terjed ki szükségszerûen egyszerre az energiával kapcsolatos termék valamennyi környezetvédelmi jellemzõjére; 17. meghatalmazott képviselõ: bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki vagy amely az Európai Unióban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, és írásos meghatalmazást kapott a gyártótól, hogy nevében eljárva teljesítse az e rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettséget és alaki követelményt, vagy azok egy részét; 18. ökocímke: az uniós ökocímkérõl szóló, november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján adott jelölés; 19. ökoprofil: az energiával kapcsolatos termékre vonatkozó harmonizációs szabályozással összhangban álló leírás, amely az energiával kapcsolatos egyes termékekhez a teljes életciklusuk során kapcsolódó, a környezeti hatások szempontjából jelentõs és mérhetõ, fizikai mennyiségekkel kifejezett anyagráfordításokat és kibocsátásokat (anyagokat, emissziót és hulladékot) tartalmazza; 20. ökotervezés: a környezetvédelmi szempontok integrálása a termék tervezésébe azzal a céllal, hogy az energiával kapcsolatos termék egész életciklusát figyelembe véve növeljék annak környezetvédelmi teljesítményét; 21. ökotervezési követelmény: az energiával kapcsolatos termékre vagy a termék tervezésére vonatkozó minden olyan követelmény, amelynek célja a környezetvédelmi teljesítmény növelése, valamint bármely, az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi jellemzõire vonatkozó információszolgáltatási követelmény; 22. terméktervezés: azon eljárások sorozata, amelyekkel az energiával kapcsolatos termékre vonatkozó jogi, mûszaki, biztonságossági, funkcionális, piaci vagy egyéb követelményt az energiával kapcsolatos termék mûszaki elõírásaivá alakítják át; 23. újrafeldolgozás: olyan termelési folyamat, amely során a hulladék anyagát az eredeti vagy más célra ismételten felhasználják, ide nem értve az energetikai hasznosítást. 3. Forgalomba hozatal és használatbavétel, az energiával kapcsolatos termékek szabad mozgása 3. (1) Az energiával kapcsolatos terméket az egyes energiával kapcsolatos terméktípusokra vonatkozó harmonizációs szabályokban meghatározott részletes ökotervezési követelményeknek megfelelõen kell megtervezni. (2) Energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy vehetõ használatba, ha az energiával kapcsolatos termék megfelel az adott, energiával kapcsolatos termék ökotervezésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó, harmonizációs szabályozásban foglalt rendelkezéseknek, és ezt a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselõje a) az energiával kapcsolatos terméken CE-jelölés elhelyezésével és b) az energiával kapcsolatos termékre vonatkozó EK-megfelelõségi nyilatkozat kiállításával tanúsítja. (3) Vásárokon, kiállításokon, bemutatókon és egyéb szakmai rendezvényeken ki lehet állítani olyan energiával kapcsolatos terméket is, amely nem felel meg e rendelet és az alkalmazandó harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek, ha a kiállító jól látható jelöléssel feltünteti, hogy az energiával kapcsolatos termék nem forgalmazható és nem vehetõ használatba, amíg nem felel meg a harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek.

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám (4) Energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatala, használatbavétele elõtt a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselõje köteles gondoskodni arról, hogy az energiával kapcsolatos termék megfelelõségértékelését a harmonizációs szabályozás valamennyi vonatkozó követelményére tekintettel elvégezzék. (5) A CE-jelöléssel ellátott, energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatala, használatbavétele nem tiltható meg, és nem korlátozható a harmonizációs szabályozásban meghatározott ökotervezési követelményekre történõ hivatkozással abban az esetben, ha az megfelel a harmonizációs szabályozás vonatkozó rendelkezéseinek, vagy ha a harmonizációs szabályozás az adott energiával kapcsolatos termék tekintetében nem ír elõ ökotervezési követelményt. 4. Megfelelõségértékelési eljárás 4. (1) A gyártó választhat az 1. mellékletben megjelölt belsõ tervezés-ellenõrzés vagy a 2. melléklet szerinti megfelelõségértékelési irányítási rendszer (a továbbiakban: irányítási rendszer) között. A megfelelõségértékelési eljárást harmonizációs szabályozás határozza meg. (2) Amennyiben a harmonizációs szabályozás belsõ tervezés-ellenõrzést ír elõ, a gyártó vagy meghatalmazott képviselõje az ökotervezési követelményeknek való megfelelés igazolása céljából, az 1. melléklettel összhangban, megfelelõségértékelést lehetõvé tevõ mûszaki dokumentációt készít. (3) Az egyes energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó irányítási rendszer felhasználható az energiával kapcsolatos termékek megfelelõségének tanúsítására, feltéve, hogy a gyártó alkalmazza a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott irányítási rendszerre vonatkozó dokumentációs elemeket, amelyekkel a gyártó igazolhatja, hogy az energiával kapcsolatos termék megfelel a harmonizációs szabályozás rá vonatkozó követelményeinek. (4) A gyártó az irányítási rendszer alkalmazása során igazolja a harmonizációs szabályozás követelményeinek való megfelelést. A gyártó ezen felül az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi teljesítményének növelése érdekében a célok és mutatószámok meghatározására és vizsgálatára vonatkozó keretkoncepciót készít. (5) A gyártó az irányítási rendszer alkalmazása során a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott tartalommal összhangban minden, az energiával kapcsolatos termék általános környezetvédelmi teljesítményének növelését, ökoprofilja elkészítését célzó intézkedését rajzzal és mintadarabbal, rendszeres és elõírt módon, írásbeli eljárások és munkautasítások formájában dokumentálja. (6) Amennyiben a harmonizációs szabályozás elõírja, a gyártónak az irányítási rendszer lényeges környezetvédelmi elemeirõl, továbbá a szükséges dokumentáció ellenõrzési eljárásairól leírást kell készíteni és az információt naprakészen kell tartani. 5. (1) A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy az energiával kapcsolatos terméket a tervezési termékleírásoknak megfelelõen gyártsák, és betartsák az energiával kapcsolatos termékre vonatkozó harmonizációs szabályozás követelményeit. (2) A gyártó eljárást dolgoz ki az irányítási rendszer felülvizsgálatára és a felülvizsgálat során észlelt hibák orvoslására. (3) A gyártó legalább háromévente elvégzi az irányítási rendszer teljes belsõ, környezetvédelmi szempontú ellenõrzését. 6. (1) Ha az energiával kapcsolatos terméket a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételérõl és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló, november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban olyan, nyilvántartásba vett szervezet tervezi, amelynek tevékenységi köre kiterjed az adott tervezési feladatra, az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a szervezet irányítási rendszere megfelel a 2. mellékletben foglaltaknak. (2) Ha az energiával kapcsolatos terméket olyan szervezet tervezi, amelynek az irányítási rendszere tartalmazza az energiával kapcsolatos terméktervezési feladatot, és amelyet a közzétett honosított harmonizált szabványokkal összhangban hajtanak végre, az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell, hogy ez az irányítási rendszer megfelel a 2. mellékletben foglalt követelményeknek. (3) Az energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatalát, használatbavételét követõen a gyártó vagy meghatalmazott képviselõje a megfelelõségértékelésre vonatkozó valamennyi dokumentumot és a kiadott EK-megfelelõségi nyilatkozatokat az energiával kapcsolatos termék gyártását követõ tíz évig megõrzi, és a piacfelügyeleti hatóság megkeresésének kézhezvételétõl számított tíz napon belül a piacfelügyeleti hatóság részére kiadja.

6 10388 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám (4) Amennyiben a gyártó nem rendelkezik székhellyel az EGT-megállapodásban részes állam területén és nincs meghatalmazott képviselõje, az importõr a) biztosítja, hogy a forgalomba hozott vagy használatba vett, energiával kapcsolatos termék megfeleljen a termék forgalmazásával összefüggõ, harmonizációs szabályozásban elõírt követelményeknek, valamint b) az EK-megfelelõségi nyilatkozatot és a mûszaki dokumentációt a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen megõrzi. (5) A megfelelõségértékelésre vonatkozó dokumentumokat és a 7. szerinti EK-megfelelõségi nyilatkozatot a gyártó, meghatalmazott képviselõje vagy amennyiben a gyártó nem rendelkezik székhellyel az EGT-megállapodásban részes állam területén és nincs meghatalmazott képviselõje az importõr valamely EGT-állam hivatalos nyelvén kiállíthatja. 5. CE-jelölés és az EK-megfelelõségi nyilatkozat 7. (1) A CE-jelölés a CE kezdõbetûkbõl áll, a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében szereplõ mintának megfelelõen. (2) A CE-jelölést az energiával kapcsolatos terméken maradandóan kell feltüntetni. Amennyiben ez a terméken nem lehetséges, a CE-jelölést maradandóan a csomagoláson vagy a használati és kezelési útmutatón kell elhelyezni. (3) Tilos a terméken olyan jelzések feltüntetése, amelyek félrevezethetik a felhasználókat a CE-jelölés jelentését és formáját illetõen. (4) A gyártó vagy meghatalmazott képviselõje EK-megfelelõségi nyilatkozatot tesz, amelyben kijelenti, hogy az energiával kapcsolatos termék megfelel a harmonizációs szabályozásban meghatározott rá vonatkozó követelményeknek. (5) Az EK-megfelelõségi nyilatkozat a 3. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza. 6. A megfelelõség vélelme 8. (1) A 7. szerinti CE-jelöléssel ellátott, energiával kapcsolatos terméket úgy kell tekinteni, hogy az megfelel a harmonizációs szabályozásban foglalt rendelkezéseknek. (2) Azt az energiával kapcsolatos terméket, amelyre honosított harmonizált szabványt alkalmaztak, úgy kell tekinteni, hogy az megfelel azon harmonizációs szabályozásban elõírt követelményeknek, amelyekre a szabványok vonatkoznak. (3) Az európai uniós ökocímkével ellátott energiával kapcsolatos terméket úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az alkalmazandó harmonizációs szabályozásban meghatározott ökotervezési követelményeknek. Az ökocímkével ellátott termék esetében akkor vélelmezhetõ a harmonizációs szabályozásban foglalt követelményeknek való megfelelés, amennyiben az ökocímke megfelel ezeknek a követelményeknek. 7. Piacfelügyelet 9. (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a 7. szerint CE-jelöléssel ellátott, energiával kapcsolatos termék rendeltetésszerû használat mellett nem felel meg a harmonizációs szabályozás valamennyi rendelkezésének, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott felhívás határidejének eredménytelen elteltét követõen a gyártót, meghatalmazott képviselõjét vagy amennyiben a gyártó nem rendelkezik székhellyel az EGT-megállapodásban részes állam területén és nincs meghatalmazott képviselõje az importõrt kötelezi a termék forgalomból történõ kivonására, a piacról vagy a felhasználóktól történõ visszahívására. (2) A piacfelügyeleti hatóság a harmonizációs szabályozásban foglaltak teljesüléséig jogosult a szükséges intézkedéseket fenntartani és a forgalomba hozatalt megtiltani. (3) A piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés szerinti intézkedésérõl értesíti az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), valamint a többi tagállamot, megjelölve döntésének indokait, különösen, ha a követelményeknek való nem megfelelés oka a) az adott energiával kapcsolatos termékre vonatkozó harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek be nem tartása, b) a honosított harmonizált szabvány nem megfelelõ alkalmazása, vagy c) a honosított harmonizált szabvány hiányossága.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám (4) Az iparügyekért felelõs miniszter a piacfelügyeleti hatóságokról tájékoztatja a Bizottságot. (5) Ha a piacfelügyeleti hatóság véleménye alapján az iparügyekért felelõs miniszter úgy értékeli, hogy egy megfelelést biztosító honosított harmonizált szabvány nem felel meg maradéktalanul az alkalmazandó harmonizációs szabályozás meghatározott rendelkezéseinek, ezt indokolással ellátva a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke alapján létrehozott állandó bizottság elé terjeszti. (6) Az (1) bekezdés alapján hozott jogerõs és a Bizottsággal közölt határozatokat a piacfelügyeleti hatóság a honlapján nyilvánosságra hozza. 8. A felhasználók tájékoztatása 10. (1) A gyártó köteles biztosítani, hogy az energiával kapcsolatos terméket felhasználók a harmonizációs szabályozásokkal összhangban a) megkapják az energiával kapcsolatos termék rendeltetésszerû használatához szükséges információkat, amelyeknek megadását a harmonizációs szabályozás elõírja, b) tájékoztatást kapjanak a termék tartós felhasználhatóságában a fogyasztók által esetlegesen betöltött szereprõl, c) tájékoztatást kapjanak a harmonizációs szabályozás erre vonatkozó rendelkezése esetén az energiával kapcsolatos termék ökológiai jellemzõirõl és az ökotervezés elõnyeirõl. (2) A felhasználók tájékoztatására vonatkozóan az (1) bekezdésben elõírt követelmények megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jogosult, ha a jogsértés az Fttv. 2. a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. Az eljáró hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el. 9. Záró rendelkezések 11. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. 12. Ez a rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 13. Hatályát veszti az energiafelhasználó termékek ökotervezési kötelezettségének elõírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelõségértékelésének általános feltételeirõl szóló 217/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelethez Az energiával kapcsolatos termékek belsõ tervezés-ellenõrzését lehetõvé tevõ mûszaki dokumentáció Az energiával kapcsolatos termékek belsõ tervezés-ellenõrzéséhez szükséges mûszaki dokumentációnak tartalmaznia kell: a) az energiával kapcsolatos termékek és azok rendeltetési céljának általános leírását; b) a gyártó által elvégzett környezetvédelmi értékelés vonatkozó eredményeit, illetõleg a környezetvédelmi értékelésre vonatkozó szakirodalmi vagy esettanulmányi hivatkozásokat, amelyeket a gyártó az energiával kapcsolatos termék tervezési megoldásának meghatározásánál, értékelésénél és dokumentálásánál használt fel; c) az energiával kapcsolatos terméktervezésnek a környezetvédelmi tervezési jellemzõkre vonatkozó elemeit;

8 10390 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám d) a pontjának megfelelõ szabványok listáját, amelyeket részben vagy egészben felhasználtak, továbbá egy leírást arról a megoldásról, amely megfelel a hatályos környezetvédelmi intézkedés követelményeinek, amennyiben a pontja szerinti szabványok nem kerültek alkalmazásra, vagy amennyiben ezek a szabványok nem teljesen felelnek meg a harmonizációs szabályozás követelményeinek; e) az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi tervezési jellemzõirõl szolgáltatandó adatokat, amennyiben harmonizációs szabályozás megköveteli a gyártótól, hogy információt szolgáltasson azon jellemzõkre vonatkozóan, amelyek az energiával kapcsolatos termékeknek a gyártótól eltérõ felek részérõl történõ kezelésének, felhasználásának vagy újrafeldolgozásának módját befolyásolhatják; f) az ökotervezési követelmények betartását ellenõrzõ mérések eredményeit, a mérések egyezõségének részleteivel együtt, összehasonlítva a harmonizációs szabályozás ökotervezési követelményeivel. 2. melléklet a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelethez Megfelelõségértékelési irányítási rendszer 1. A 4. (5) bekezdésében meghatározott eljárások és utasítások legalább az alábbiakra vonatkozó leírást tartalmaznak: a) az energiával kapcsolatos termékek megfelelõségének kimutatására készített dokumentáció listáját; b) az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi teljesítményének célkitûzéseit és mutatószámait, a szervezeti felépítést, a felelõsségeket, a vezetõi jogköröket, a források csoportosítását, tekintettel a bevezetésükre és karbantartásukra; c) a gyártás utáni próbákat és ellenõrzéseket, amelyekkel ellenõrzik az energiával kapcsolatos termék teljesítményét a környezetvédelmi teljesítmény mutatószámai tekintetében; d) a szükséges dokumentáció ellenõrzésének eljárási és naprakészen-tartási utasításait; e) a megfelelõségértékelési irányítási rendszer környezetvédelmi elemei bevezetésének és hatékonyságának ellenõrzését szolgáló módszert. 2. A megfelelõségértékelési irányítási rendszer dokumentációjának az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a felelõsségek és hatáskörök meghatározását és dokumentálását az öko-termékpolitika hatékony végrehajtása, valamint az ellenõrzési és fejlesztési intézkedésekrõl szóló jelentés érdekében; b) a bevezetett tervezési-ellenõrzési és megerõsítési technikákat, az energiával kapcsolatos termék tervezése közben végzett eljárásokat és rendszeres méréseket. 3. Az energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó dokumentáció az alábbiakra vonatkozó leírást tartalmazza: a) az energiával kapcsolatos termék és rendeltetésszerû használatának általános leírását; b) a gyártó által elvégzett környezetvédelmi értékelés vonatkozó eredményeit, illetõleg a környezetvédelmi értékelésre vonatkozó szakirodalmi vagy esettanulmányi hivatkozásokat, amelyeket a gyártó az energiával kapcsolatos termék tervezési megoldásának meghatározásánál, értékelésénél és dokumentálásánál használt fel; c) az ökotervezési követelmények betartását ellenõrzõ mérések eredményeit, a mérések megfelelõségének részleteivel együtt, összehasonlítva a harmonizációs szabályozás ökotervezési követelményeivel; d) a gyártó által készített termékleírásokat, különösen az általa alkalmazott harmonizált szabványokat; amennyiben harmonizált szabványokat nem alkalmazott, vagy azok nem fedik le teljes mértékben a vonatkozó harmonizációs szabályozás követelményeit, úgy az azzal egyenértékû, a megfelelõség biztosítására alkalmazott módok bemutatását; e) az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi tervezési jellemzõirõl szolgáltatandó adatokat, amennyiben harmonizációs szabályozás megköveteli a gyártótól, hogy információt szolgáltasson azon jellemzõkre vonatkozóan, amelyek az energiával kapcsolatos termékeknek a gyártótól eltérõ felek részérõl történõ kezelésének, felhasználásának vagy újrafeldolgozásának módját befolyásolhatják.

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám melléklet a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelethez EK-megfelelõségi nyilatkozat Az EK-megfelelõségi nyilatkozat a következõket tartalmazza: 1. a gyártó vagy meghatalmazott képviselõjének nevét és címét; 2. az energiával kapcsolatos termék egyértelmû azonosításához szükséges részletes leírást; 3. ahol szükséges, az alkalmazott honosított harmonizált szabványokra történõ hivatkozásokat; 4. ahol szükséges, az alkalmazott egyéb mûszaki szabványokra és termékleírásokra történõ hivatkozásokat; 5. ahol szükséges, a feltüntetett CE-jelölés alkalmazását elõíró külön jogszabályokra és európai uniós jogi aktusokra történõ hivatkozásokat; 6. a nyilatkozattétel dátumát; 7. a gyártó vagy meghatalmazott képviselõje kötelezettségvállalási joggal felruházott tisztviselõjének azonosító adatait és aláírását. A Kormány 66/2011. (IV. 15.) Korm. rendelete a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLXIX. törvény 80. (1) bekezdés a) pontjában, az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény 185. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja: 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A (3) bekezdés szerinti kompenzációra a házas- vagy élettársak kizárólag egyike jogosult, a 7. szerinti nyilatkozatuk alapján. 2. Az R. 2. -a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki: (10) Az a foglalkoztatott, akinek az 1. szerinti jogviszonya a évben keletkezett és azt közvetlenül megelõzõen is az 1. szerinti jogviszonnyal rendelkezett, a (2) (9) bekezdés alkalmazásával jogosult a kompenzációra. 3. Az R. 7. (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A Nyilatkozó a nyilatkozatot január 15-ig a külföldi szolgálatot teljesítõk esetében március 31-ig, a 2. (10) bekezdés szerinti esetben a jogviszony keletkezésével egyidejûleg nyújtja be a munkáltatónak két példányban. A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtõ helynek. 4. Az R. 7. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (6) Amennyiben a Nyilatkozó változás bejelentõ nyilatkozatát tárgyhó 15-ig nyújtja be, kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és az a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejûleg kerül kifizetésre. 5. Az R. 7. a következõ új (7) és (8) bekezdésekkel egészül ki: (7) Amennyiben a Nyilatkozó változást bejelentõ nyilatkozatát tárgyhó 15-e után nyújtja be, kompenzációra csak a leadást követõ hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követõ hónapra esedékes illetménye számfejtésével egyidejûleg kerül kifizetésre.

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 185. szám 25789 A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 29., hétfő Tartalomjegyzék 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 24., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról 9348 2015. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 27., szerda Tartalomjegyzék 125/2015. (V. 27.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar román államhatáron

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYAR KÖZLÖNY 71. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 26., kedd Tartalomjegyzék 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról 6399 123/2015. (V. 26.)

Részletesebben