MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA április 15., péntek. Tartalomjegyzék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA április 15., péntek Tartalomjegyzék évi XXXVIII. törvény A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény módosításáról /2011. (IV. 15.) Korm. rendelet 66/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet 16/2011. (IV. 15.) NGM rendelet 14/2011. (IV. 15.) NFM rendelet 1095/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 1096/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 1097/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 1098/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 1099/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 1100/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 1101/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat 34/2011. (IV. 15.) ME határozat Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek elõírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelõségértékelésének általános feltételeirõl A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A megyei munkaügyi központok illetékességérõl, valamint az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet módosításáról A földgáz biztonsági készlet mértékérõl, értékesítésérõl és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erõforrásokhoz való hozzáférésrõl, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagoya Jegyzõkönyv szövegének végleges megállapításáról Az egyes termékekre vonatkozó részletes ökotervezési követelményeket meghatározó végrehajtási rendeletek alkalmazásának ellenõrzéséhez szükséges források biztosításáról Az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért megszüntetésérõl A Magyar Filmtörténeti Fotógyûjtemény Alapítvány megszüntetésérõl A Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról A Puskás Tivadar Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról Az ELI (Extreme Light Infrastructure) projekt megvalósításához kapcsolódó kormányzati feladatok végrehajtásában közremûködõ miniszterelnöki megbízott kinevezésérõl szóló 19/2010. (III. 5.) ME határozat hatályon kívül helyezésérõl 10474

2 10384 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám II. Törvények évi XXXVIII. törvény a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény módosításáról* 1. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 27. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az Országgyûlés által a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 19. (3) bekezdés a) pontja alapján elfogadott alaptörvény és az alaptörvényhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések kihirdetés során történõ megjelölése a címet és a kihirdetés napját foglalja magában. 2. Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dr. Schmitt Pál s. k., köztársasági elnök Kövér László s. k., az Országgyûlés elnöke * A törvényt az Országgyûlés a április 11-i ülésnapján fogadta el.

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelete az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek elõírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelõségértékelésének általános feltételeirõl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A rendelet alkalmazási köre 1. (1) A rendelet hatálya azon energiával kapcsolatos termékekre terjed ki, amelyekre harmonizációs szabályozás az ökotervezésre és a környezetvédelmi jellemzõkre vonatkozó követelményeket állapít meg. (2) A rendeletben foglaltak nem érintik a) az energiával kapcsolatos egyes termékre vonatkozó külön jogszabályok szerinti elõírások, és b) a hulladékgazdálkodásra, valamint a vegyi anyagokra vonatkozó európai uniós jogi aktusok beleértve a fluorozott, üvegházhatású gázokra vonatkozó európai uniós jogi aktusokat, valamint az ezekkel összefüggõ külön jogszabályok rendelkezéseinek alkalmazását. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a személyszállító és árufuvarozási eszközökre. 2. Értelmezõ rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: 1. alkatrészek és részegységek: azok az energiával kapcsolatos termékekbe beépítendõ részek, amelyeket nem a végfelhasználók részére szánt egyedi alkatrészként hoznak forgalomba vagy vesznek használatba, és amelyeknek a környezetvédelmi teljesítményét nem lehet önállóan értékelni; 2. anyagok: minden olyan anyag, amelyet az energiával kapcsolatos termék életciklusa alatt felhasználnak; 3. CE-jelölés: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott jelölés; 4. energiával kapcsolatos termék: az a forgalomba hozatalra szánt, illetve használatba vett termék, amely rendeltetése szerinti használata során hatást gyakorol az energiafogyasztásra, továbbá azon energiával kapcsolatos termékekbe beépítendõ alkatrész vagy részegység, amelyet a végfelhasználók részére szánt egyedi alkatrészként hoznak forgalomba vagy vesznek használatba, és amelynek környezetre gyakorolt hatását önállóan lehet értékelni; 5. életciklus: az energiával kapcsolatos termék létezésének egymás után következõ és egymással kapcsolatban levõ szakaszai a nyersanyag felhasználásától a végsõ ártalmatlanításig; 6. forgalomba hozatal: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom; 7. gyártó: bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki vagy amely ennek a rendeletnek a hatálya alá tartozó termékeket gyárt, és felelõs azért, hogy az energiával kapcsolatos termék saját neve vagy védjegye alatt, vagy a gyártó saját használatára történõ forgalomba hozatalára vagy használatbavételére tekintettel megfeleljen ennek a rendeletnek, továbbá a gyártó vagy a 12. pontban meghatározott importõr hiányában bármely természetes vagy jogi személy, aki az e rendelet hatálya alá tartozó termékeket forgalomba hoz, illetve használatba vesz; 8. harmonizációs szabályozás: az Európai Unió energiával kapcsolatos termékek forgalmazásának feltételeit és az ehhez kapcsolódó piacfelügyeletet harmonizáló, általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, valamint az Európai Unió energiával kapcsolatos termékek forgalmazásának feltételeit és az ehhez kapcsolódó piacfelügyeletet harmonizáló kötelezõ jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabályi rendelkezés;

4 10386 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám 9. használatbavétel: az energiával kapcsolatos termék elsõ, európai uniós végfelhasználó részérõl történõ rendeltetésszerû használatbavétele; 10. harmonizált szabvány: a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 9. pontjában meghatározott szabvány, amelynek hivatkozását az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik; 11. honosított harmonizált szabvány: a nemzeti szabványként közzétett harmonizált szabvány; 12. importõr: az Európai Unióban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezõ bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki vagy amely üzleti tevékenysége során egy harmadik országból származó terméket az európai uniós piacon forgalomba hoz; 13. környezeti hatás: a környezet bármilyen változása, amely részben vagy egészben az energiával kapcsolatos termék miatt, annak életciklusa alatt következik be vagy következett be; 14. környezetvédelmi jellemzõ: az energiával kapcsolatos termék eleme vagy funkciója, amely az energiával kapcsolatos termékek életciklusa alatt a környezettel kölcsönhatásba léphet; 15. környezetvédelmi teljesítmény: a gyártónak az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi jellemzõinek javítása terén elért eredményei, amelyeket a mûszaki dokumentáció foglal össze; 16. környezetvédelmi teljesítmény növelése: az energiával kapcsolatos termék környezetre gyakorolt hatását több generáción keresztül csökkentõ eljárás, amely nem terjed ki szükségszerûen egyszerre az energiával kapcsolatos termék valamennyi környezetvédelmi jellemzõjére; 17. meghatalmazott képviselõ: bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki vagy amely az Európai Unióban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, és írásos meghatalmazást kapott a gyártótól, hogy nevében eljárva teljesítse az e rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettséget és alaki követelményt, vagy azok egy részét; 18. ökocímke: az uniós ökocímkérõl szóló, november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján adott jelölés; 19. ökoprofil: az energiával kapcsolatos termékre vonatkozó harmonizációs szabályozással összhangban álló leírás, amely az energiával kapcsolatos egyes termékekhez a teljes életciklusuk során kapcsolódó, a környezeti hatások szempontjából jelentõs és mérhetõ, fizikai mennyiségekkel kifejezett anyagráfordításokat és kibocsátásokat (anyagokat, emissziót és hulladékot) tartalmazza; 20. ökotervezés: a környezetvédelmi szempontok integrálása a termék tervezésébe azzal a céllal, hogy az energiával kapcsolatos termék egész életciklusát figyelembe véve növeljék annak környezetvédelmi teljesítményét; 21. ökotervezési követelmény: az energiával kapcsolatos termékre vagy a termék tervezésére vonatkozó minden olyan követelmény, amelynek célja a környezetvédelmi teljesítmény növelése, valamint bármely, az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi jellemzõire vonatkozó információszolgáltatási követelmény; 22. terméktervezés: azon eljárások sorozata, amelyekkel az energiával kapcsolatos termékre vonatkozó jogi, mûszaki, biztonságossági, funkcionális, piaci vagy egyéb követelményt az energiával kapcsolatos termék mûszaki elõírásaivá alakítják át; 23. újrafeldolgozás: olyan termelési folyamat, amely során a hulladék anyagát az eredeti vagy más célra ismételten felhasználják, ide nem értve az energetikai hasznosítást. 3. Forgalomba hozatal és használatbavétel, az energiával kapcsolatos termékek szabad mozgása 3. (1) Az energiával kapcsolatos terméket az egyes energiával kapcsolatos terméktípusokra vonatkozó harmonizációs szabályokban meghatározott részletes ökotervezési követelményeknek megfelelõen kell megtervezni. (2) Energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy vehetõ használatba, ha az energiával kapcsolatos termék megfelel az adott, energiával kapcsolatos termék ökotervezésére vonatkozó részletes követelményeket meghatározó, harmonizációs szabályozásban foglalt rendelkezéseknek, és ezt a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselõje a) az energiával kapcsolatos terméken CE-jelölés elhelyezésével és b) az energiával kapcsolatos termékre vonatkozó EK-megfelelõségi nyilatkozat kiállításával tanúsítja. (3) Vásárokon, kiállításokon, bemutatókon és egyéb szakmai rendezvényeken ki lehet állítani olyan energiával kapcsolatos terméket is, amely nem felel meg e rendelet és az alkalmazandó harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek, ha a kiállító jól látható jelöléssel feltünteti, hogy az energiával kapcsolatos termék nem forgalmazható és nem vehetõ használatba, amíg nem felel meg a harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek.

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám (4) Energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatala, használatbavétele elõtt a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselõje köteles gondoskodni arról, hogy az energiával kapcsolatos termék megfelelõségértékelését a harmonizációs szabályozás valamennyi vonatkozó követelményére tekintettel elvégezzék. (5) A CE-jelöléssel ellátott, energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatala, használatbavétele nem tiltható meg, és nem korlátozható a harmonizációs szabályozásban meghatározott ökotervezési követelményekre történõ hivatkozással abban az esetben, ha az megfelel a harmonizációs szabályozás vonatkozó rendelkezéseinek, vagy ha a harmonizációs szabályozás az adott energiával kapcsolatos termék tekintetében nem ír elõ ökotervezési követelményt. 4. Megfelelõségértékelési eljárás 4. (1) A gyártó választhat az 1. mellékletben megjelölt belsõ tervezés-ellenõrzés vagy a 2. melléklet szerinti megfelelõségértékelési irányítási rendszer (a továbbiakban: irányítási rendszer) között. A megfelelõségértékelési eljárást harmonizációs szabályozás határozza meg. (2) Amennyiben a harmonizációs szabályozás belsõ tervezés-ellenõrzést ír elõ, a gyártó vagy meghatalmazott képviselõje az ökotervezési követelményeknek való megfelelés igazolása céljából, az 1. melléklettel összhangban, megfelelõségértékelést lehetõvé tevõ mûszaki dokumentációt készít. (3) Az egyes energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó irányítási rendszer felhasználható az energiával kapcsolatos termékek megfelelõségének tanúsítására, feltéve, hogy a gyártó alkalmazza a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott irányítási rendszerre vonatkozó dokumentációs elemeket, amelyekkel a gyártó igazolhatja, hogy az energiával kapcsolatos termék megfelel a harmonizációs szabályozás rá vonatkozó követelményeinek. (4) A gyártó az irányítási rendszer alkalmazása során igazolja a harmonizációs szabályozás követelményeinek való megfelelést. A gyártó ezen felül az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi teljesítményének növelése érdekében a célok és mutatószámok meghatározására és vizsgálatára vonatkozó keretkoncepciót készít. (5) A gyártó az irányítási rendszer alkalmazása során a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott tartalommal összhangban minden, az energiával kapcsolatos termék általános környezetvédelmi teljesítményének növelését, ökoprofilja elkészítését célzó intézkedését rajzzal és mintadarabbal, rendszeres és elõírt módon, írásbeli eljárások és munkautasítások formájában dokumentálja. (6) Amennyiben a harmonizációs szabályozás elõírja, a gyártónak az irányítási rendszer lényeges környezetvédelmi elemeirõl, továbbá a szükséges dokumentáció ellenõrzési eljárásairól leírást kell készíteni és az információt naprakészen kell tartani. 5. (1) A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy az energiával kapcsolatos terméket a tervezési termékleírásoknak megfelelõen gyártsák, és betartsák az energiával kapcsolatos termékre vonatkozó harmonizációs szabályozás követelményeit. (2) A gyártó eljárást dolgoz ki az irányítási rendszer felülvizsgálatára és a felülvizsgálat során észlelt hibák orvoslására. (3) A gyártó legalább háromévente elvégzi az irányítási rendszer teljes belsõ, környezetvédelmi szempontú ellenõrzését. 6. (1) Ha az energiával kapcsolatos terméket a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételérõl és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló, november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban olyan, nyilvántartásba vett szervezet tervezi, amelynek tevékenységi köre kiterjed az adott tervezési feladatra, az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a szervezet irányítási rendszere megfelel a 2. mellékletben foglaltaknak. (2) Ha az energiával kapcsolatos terméket olyan szervezet tervezi, amelynek az irányítási rendszere tartalmazza az energiával kapcsolatos terméktervezési feladatot, és amelyet a közzétett honosított harmonizált szabványokkal összhangban hajtanak végre, az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell, hogy ez az irányítási rendszer megfelel a 2. mellékletben foglalt követelményeknek. (3) Az energiával kapcsolatos termék forgalomba hozatalát, használatbavételét követõen a gyártó vagy meghatalmazott képviselõje a megfelelõségértékelésre vonatkozó valamennyi dokumentumot és a kiadott EK-megfelelõségi nyilatkozatokat az energiával kapcsolatos termék gyártását követõ tíz évig megõrzi, és a piacfelügyeleti hatóság megkeresésének kézhezvételétõl számított tíz napon belül a piacfelügyeleti hatóság részére kiadja.

6 10388 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám (4) Amennyiben a gyártó nem rendelkezik székhellyel az EGT-megállapodásban részes állam területén és nincs meghatalmazott képviselõje, az importõr a) biztosítja, hogy a forgalomba hozott vagy használatba vett, energiával kapcsolatos termék megfeleljen a termék forgalmazásával összefüggõ, harmonizációs szabályozásban elõírt követelményeknek, valamint b) az EK-megfelelõségi nyilatkozatot és a mûszaki dokumentációt a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen megõrzi. (5) A megfelelõségértékelésre vonatkozó dokumentumokat és a 7. szerinti EK-megfelelõségi nyilatkozatot a gyártó, meghatalmazott képviselõje vagy amennyiben a gyártó nem rendelkezik székhellyel az EGT-megállapodásban részes állam területén és nincs meghatalmazott képviselõje az importõr valamely EGT-állam hivatalos nyelvén kiállíthatja. 5. CE-jelölés és az EK-megfelelõségi nyilatkozat 7. (1) A CE-jelölés a CE kezdõbetûkbõl áll, a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében szereplõ mintának megfelelõen. (2) A CE-jelölést az energiával kapcsolatos terméken maradandóan kell feltüntetni. Amennyiben ez a terméken nem lehetséges, a CE-jelölést maradandóan a csomagoláson vagy a használati és kezelési útmutatón kell elhelyezni. (3) Tilos a terméken olyan jelzések feltüntetése, amelyek félrevezethetik a felhasználókat a CE-jelölés jelentését és formáját illetõen. (4) A gyártó vagy meghatalmazott képviselõje EK-megfelelõségi nyilatkozatot tesz, amelyben kijelenti, hogy az energiával kapcsolatos termék megfelel a harmonizációs szabályozásban meghatározott rá vonatkozó követelményeknek. (5) Az EK-megfelelõségi nyilatkozat a 3. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza. 6. A megfelelõség vélelme 8. (1) A 7. szerinti CE-jelöléssel ellátott, energiával kapcsolatos terméket úgy kell tekinteni, hogy az megfelel a harmonizációs szabályozásban foglalt rendelkezéseknek. (2) Azt az energiával kapcsolatos terméket, amelyre honosított harmonizált szabványt alkalmaztak, úgy kell tekinteni, hogy az megfelel azon harmonizációs szabályozásban elõírt követelményeknek, amelyekre a szabványok vonatkoznak. (3) Az európai uniós ökocímkével ellátott energiával kapcsolatos terméket úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az alkalmazandó harmonizációs szabályozásban meghatározott ökotervezési követelményeknek. Az ökocímkével ellátott termék esetében akkor vélelmezhetõ a harmonizációs szabályozásban foglalt követelményeknek való megfelelés, amennyiben az ökocímke megfelel ezeknek a követelményeknek. 7. Piacfelügyelet 9. (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a 7. szerint CE-jelöléssel ellátott, energiával kapcsolatos termék rendeltetésszerû használat mellett nem felel meg a harmonizációs szabályozás valamennyi rendelkezésének, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott felhívás határidejének eredménytelen elteltét követõen a gyártót, meghatalmazott képviselõjét vagy amennyiben a gyártó nem rendelkezik székhellyel az EGT-megállapodásban részes állam területén és nincs meghatalmazott képviselõje az importõrt kötelezi a termék forgalomból történõ kivonására, a piacról vagy a felhasználóktól történõ visszahívására. (2) A piacfelügyeleti hatóság a harmonizációs szabályozásban foglaltak teljesüléséig jogosult a szükséges intézkedéseket fenntartani és a forgalomba hozatalt megtiltani. (3) A piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés szerinti intézkedésérõl értesíti az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), valamint a többi tagállamot, megjelölve döntésének indokait, különösen, ha a követelményeknek való nem megfelelés oka a) az adott energiával kapcsolatos termékre vonatkozó harmonizációs szabályozás rendelkezéseinek be nem tartása, b) a honosított harmonizált szabvány nem megfelelõ alkalmazása, vagy c) a honosított harmonizált szabvány hiányossága.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám (4) Az iparügyekért felelõs miniszter a piacfelügyeleti hatóságokról tájékoztatja a Bizottságot. (5) Ha a piacfelügyeleti hatóság véleménye alapján az iparügyekért felelõs miniszter úgy értékeli, hogy egy megfelelést biztosító honosított harmonizált szabvány nem felel meg maradéktalanul az alkalmazandó harmonizációs szabályozás meghatározott rendelkezéseinek, ezt indokolással ellátva a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke alapján létrehozott állandó bizottság elé terjeszti. (6) Az (1) bekezdés alapján hozott jogerõs és a Bizottsággal közölt határozatokat a piacfelügyeleti hatóság a honlapján nyilvánosságra hozza. 8. A felhasználók tájékoztatása 10. (1) A gyártó köteles biztosítani, hogy az energiával kapcsolatos terméket felhasználók a harmonizációs szabályozásokkal összhangban a) megkapják az energiával kapcsolatos termék rendeltetésszerû használatához szükséges információkat, amelyeknek megadását a harmonizációs szabályozás elõírja, b) tájékoztatást kapjanak a termék tartós felhasználhatóságában a fogyasztók által esetlegesen betöltött szereprõl, c) tájékoztatást kapjanak a harmonizációs szabályozás erre vonatkozó rendelkezése esetén az energiával kapcsolatos termék ökológiai jellemzõirõl és az ökotervezés elõnyeirõl. (2) A felhasználók tájékoztatására vonatkozóan az (1) bekezdésben elõírt követelmények megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jogosult, ha a jogsértés az Fttv. 2. a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. Az eljáró hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el. 9. Záró rendelkezések 11. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. 12. Ez a rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 13. Hatályát veszti az energiafelhasználó termékek ökotervezési kötelezettségének elõírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelõségértékelésének általános feltételeirõl szóló 217/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelethez Az energiával kapcsolatos termékek belsõ tervezés-ellenõrzését lehetõvé tevõ mûszaki dokumentáció Az energiával kapcsolatos termékek belsõ tervezés-ellenõrzéséhez szükséges mûszaki dokumentációnak tartalmaznia kell: a) az energiával kapcsolatos termékek és azok rendeltetési céljának általános leírását; b) a gyártó által elvégzett környezetvédelmi értékelés vonatkozó eredményeit, illetõleg a környezetvédelmi értékelésre vonatkozó szakirodalmi vagy esettanulmányi hivatkozásokat, amelyeket a gyártó az energiával kapcsolatos termék tervezési megoldásának meghatározásánál, értékelésénél és dokumentálásánál használt fel; c) az energiával kapcsolatos terméktervezésnek a környezetvédelmi tervezési jellemzõkre vonatkozó elemeit;

8 10390 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám d) a pontjának megfelelõ szabványok listáját, amelyeket részben vagy egészben felhasználtak, továbbá egy leírást arról a megoldásról, amely megfelel a hatályos környezetvédelmi intézkedés követelményeinek, amennyiben a pontja szerinti szabványok nem kerültek alkalmazásra, vagy amennyiben ezek a szabványok nem teljesen felelnek meg a harmonizációs szabályozás követelményeinek; e) az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi tervezési jellemzõirõl szolgáltatandó adatokat, amennyiben harmonizációs szabályozás megköveteli a gyártótól, hogy információt szolgáltasson azon jellemzõkre vonatkozóan, amelyek az energiával kapcsolatos termékeknek a gyártótól eltérõ felek részérõl történõ kezelésének, felhasználásának vagy újrafeldolgozásának módját befolyásolhatják; f) az ökotervezési követelmények betartását ellenõrzõ mérések eredményeit, a mérések egyezõségének részleteivel együtt, összehasonlítva a harmonizációs szabályozás ökotervezési követelményeivel. 2. melléklet a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelethez Megfelelõségértékelési irányítási rendszer 1. A 4. (5) bekezdésében meghatározott eljárások és utasítások legalább az alábbiakra vonatkozó leírást tartalmaznak: a) az energiával kapcsolatos termékek megfelelõségének kimutatására készített dokumentáció listáját; b) az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi teljesítményének célkitûzéseit és mutatószámait, a szervezeti felépítést, a felelõsségeket, a vezetõi jogköröket, a források csoportosítását, tekintettel a bevezetésükre és karbantartásukra; c) a gyártás utáni próbákat és ellenõrzéseket, amelyekkel ellenõrzik az energiával kapcsolatos termék teljesítményét a környezetvédelmi teljesítmény mutatószámai tekintetében; d) a szükséges dokumentáció ellenõrzésének eljárási és naprakészen-tartási utasításait; e) a megfelelõségértékelési irányítási rendszer környezetvédelmi elemei bevezetésének és hatékonyságának ellenõrzését szolgáló módszert. 2. A megfelelõségértékelési irányítási rendszer dokumentációjának az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a felelõsségek és hatáskörök meghatározását és dokumentálását az öko-termékpolitika hatékony végrehajtása, valamint az ellenõrzési és fejlesztési intézkedésekrõl szóló jelentés érdekében; b) a bevezetett tervezési-ellenõrzési és megerõsítési technikákat, az energiával kapcsolatos termék tervezése közben végzett eljárásokat és rendszeres méréseket. 3. Az energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó dokumentáció az alábbiakra vonatkozó leírást tartalmazza: a) az energiával kapcsolatos termék és rendeltetésszerû használatának általános leírását; b) a gyártó által elvégzett környezetvédelmi értékelés vonatkozó eredményeit, illetõleg a környezetvédelmi értékelésre vonatkozó szakirodalmi vagy esettanulmányi hivatkozásokat, amelyeket a gyártó az energiával kapcsolatos termék tervezési megoldásának meghatározásánál, értékelésénél és dokumentálásánál használt fel; c) az ökotervezési követelmények betartását ellenõrzõ mérések eredményeit, a mérések megfelelõségének részleteivel együtt, összehasonlítva a harmonizációs szabályozás ökotervezési követelményeivel; d) a gyártó által készített termékleírásokat, különösen az általa alkalmazott harmonizált szabványokat; amennyiben harmonizált szabványokat nem alkalmazott, vagy azok nem fedik le teljes mértékben a vonatkozó harmonizációs szabályozás követelményeit, úgy az azzal egyenértékû, a megfelelõség biztosítására alkalmazott módok bemutatását; e) az energiával kapcsolatos termék környezetvédelmi tervezési jellemzõirõl szolgáltatandó adatokat, amennyiben harmonizációs szabályozás megköveteli a gyártótól, hogy információt szolgáltasson azon jellemzõkre vonatkozóan, amelyek az energiával kapcsolatos termékeknek a gyártótól eltérõ felek részérõl történõ kezelésének, felhasználásának vagy újrafeldolgozásának módját befolyásolhatják.

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám melléklet a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelethez EK-megfelelõségi nyilatkozat Az EK-megfelelõségi nyilatkozat a következõket tartalmazza: 1. a gyártó vagy meghatalmazott képviselõjének nevét és címét; 2. az energiával kapcsolatos termék egyértelmû azonosításához szükséges részletes leírást; 3. ahol szükséges, az alkalmazott honosított harmonizált szabványokra történõ hivatkozásokat; 4. ahol szükséges, az alkalmazott egyéb mûszaki szabványokra és termékleírásokra történõ hivatkozásokat; 5. ahol szükséges, a feltüntetett CE-jelölés alkalmazását elõíró külön jogszabályokra és európai uniós jogi aktusokra történõ hivatkozásokat; 6. a nyilatkozattétel dátumát; 7. a gyártó vagy meghatalmazott képviselõje kötelezettségvállalási joggal felruházott tisztviselõjének azonosító adatait és aláírását. A Kormány 66/2011. (IV. 15.) Korm. rendelete a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CLXIX. törvény 80. (1) bekezdés a) pontjában, az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény 185. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja: 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A (3) bekezdés szerinti kompenzációra a házas- vagy élettársak kizárólag egyike jogosult, a 7. szerinti nyilatkozatuk alapján. 2. Az R. 2. -a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki: (10) Az a foglalkoztatott, akinek az 1. szerinti jogviszonya a évben keletkezett és azt közvetlenül megelõzõen is az 1. szerinti jogviszonnyal rendelkezett, a (2) (9) bekezdés alkalmazásával jogosult a kompenzációra. 3. Az R. 7. (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A Nyilatkozó a nyilatkozatot január 15-ig a külföldi szolgálatot teljesítõk esetében március 31-ig, a 2. (10) bekezdés szerinti esetben a jogviszony keletkezésével egyidejûleg nyújtja be a munkáltatónak két példányban. A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtõ helynek. 4. Az R. 7. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (6) Amennyiben a Nyilatkozó változás bejelentõ nyilatkozatát tárgyhó 15-ig nyújtja be, kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és az a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejûleg kerül kifizetésre. 5. Az R. 7. a következõ új (7) és (8) bekezdésekkel egészül ki: (7) Amennyiben a Nyilatkozó változást bejelentõ nyilatkozatát tárgyhó 15-e után nyújtja be, kompenzációra csak a leadást követõ hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követõ hónapra esedékes illetménye számfejtésével egyidejûleg kerül kifizetésre.

10 10392 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám (8) Amennyiben a Nyilatkozó olyan változást jelent be tárgyhó 15-e után, amely alapján nem jogosult vagy csökkentett összegû kompenzációra jogosult, a kompenzációra vonatkozó jogosultsága tárgyhót követõ hónapra vonatkozóan szûnik meg vagy csökken. 6. Az R. 8. -a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a jelenlegi 8. és 9. számozása 9. és 10. -ra módosul: 8. (1) Az a foglalkoztatott, aki január 1-jén jogosult volt kompenzációra, azonban a 7. (4) bekezdésében meghatározott határidõig nyilatkozatát nem adta le munkáltatójának, május 15-ig pótlólag leadhatja nyilatkozatát (pótlólagos leadás). A Nyilatkozó a fenti határidõben leadott nyilatkozata alapján január 1-jéig visszamenõleg a 2. -ban foglaltak szerint válik jogosulttá kompenzációra, azon hónap(ok)ra, amely(ek)re kompenzációban nem részesült. (2) A pótlólagos leadás esetében a Nyilatkozó az R. 2. mellékletén túl, azzal egyidejûleg az R. 4. melléklete szerinti nyomtatványt is köteles munkáltatójának leadni. (3) Az a Nyilatkozó, aki a 7. (4) bekezdésében meghatározott határidõt követõen, de a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 66/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet hatálybalépését megelõzõen adta le nyilatkozatát, köteles május 15-ig az R. 4. mellékletét képezõ nyomtatvány kitöltésével pótlólagos szándékáról nyilatkozni. (4) A pótlólagos nyomtatvány tartalmazza: a) a Nyilatkozó természetes személyazonosító adatait, b) adóazonosító jelét, c) munkáltatójának megnevezését, adószámát, d) január és április közötti idõintervallumban a kompenzáció megállapításához szükséges adatokra vonatkozó nyilatkozatot havi bontásban, e) arra vonatkozó kijelentést, hogy az R. 2. melléklete pótlólag kerül(t) leadásra. (5) A Nyilatkozó a nyilatkozat késedelmes, május 15. utáni leadása miatt kiesõ hónap(ok)ra, kompenzációra visszamenõlegesen nem jogosult. 7. (1) Az R. jelenlegi 8. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Amennyiben a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, a Nyilatkozó az errõl való tudomásszerzést követõen köteles újabb nyilatkozat kitöltésével bejelenteni a változást a munkáltatónak. (2) Az R. jelenlegi 8. -a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Amennyiben a kompenzáció nem e rendeletben foglaltaknak megfelelõ megállapítása és kifizetése nem a (2) bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, a már kifizetett kompenzáció összege a következõ hónap(ok) kompenzációjának összegébõl levonásra kerül. 8. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 9. Az R. e rendelet 2. mellékletével egészül ki. 10. Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba és az azt követõ második napon hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám melléklet a 66/2011. (IV. 15.) Korm. rendelethez 2. melléklet a 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez Nyilatkozat a költségvetési szervnél foglalkoztatottat megilletõ, a évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció igénybevételéhez Kérjük, a Nyilatkozat kitöltése elõtt a Kitöltési útmutatót figyelmesen olvassa el! I. A nyilatkozatot adó magánszemély (a továbbiakban: Nyilatkozó) neve:... születési dátuma:... adóazonosító jele:... munkáltatójának megnevezése:... munkáltatójának adószáma: A Nyilatkozó családi kedvezmény igénybevételére jogosult: igen: nem: 2. A családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett eltartottak száma: A Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házastárs/élettárs jelen rendelet 1. -ában felsorolt jogviszony(ok)ban álló, költségvetési szervnél foglalkoztatott, akinek jogviszonya január 1-je elõtt keletkezett bármely költségvetési szervnél: igen: nem: 4. A Nyilatkozó aláírása:... II. KITÖLTENDÕ 1 fõ kedvezményezett eltartott esetén (I. Blokk 2. pont), ha a közös háztartásban élõ házastárs/élettárs költségvetési szervnél foglalkoztatott (I. Blokk 3. pont IGEN válasz) 5. A Nyilatkozó e rendeletben meghatározott tárgyhó elsõ napján érvényes illetménye eléri a forintot, de nem haladja meg a forintot: igen: nem: 6. A Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házastárs/élettárs e rendeletben meghatározott, tárgyhó elsõ napján érvényes illetménye eléri a forintot, de nem haladja meg a forintot: igen: 7. Nyilatkozat a II. Blokk 5. és 6. pontjainak együttes IGEN válasza esetén: A.) Tudomásul veszem és elfogadom, hogy amennyiben e rendeletben meghatározott, tárgyhó elsõ napján érvényes illetményem eléri a forintot, de nem haladja meg a forintot, és a velem közös háztartásban élõ házastársam/élettársam tárgyhó elsõ napján érvényes illetménye szintén eléri a forintot, de nem haladja meg a forintot, a kompenzáció nálam kerül érvényesítésre. A kompenzációra a velem közös háztartásban élõ házastársam/élettársam nem jogosult. B.) Tudomásul veszem és elfogadom, hogy amennyiben e rendeletben meghatározott tárgyhó elsõ napján érvényes illetményem eléri a forintot, de nem haladja meg a forintot, és a velem közös háztartásban élõ házastársam/élettársam tárgyhó elsõ napján érvényes illetménye szintén eléri a forintot, de nem haladja meg a forintot, a kompenzáció a házastársamnál kerül érvényesítésre. A kompenzációra én nem vagyok jogosult. 8. A Nyilatkozó aláírása: A Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házastárs/élettárs adatai (csak a 7. pont kitöltése estén kell a 9. és 10. pontokat is kitölteni) neve:... születési dátuma:... anyja neve:... munkáltatójának megnevezése:... munkáltatójának adószáma: A Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házastárs/élettárs aláírása:... nem:

12 10394 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám III. Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott kompenzáció igénybevételének elbírálásához adtam, az ebben található adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok bármely pontját érintõ változás esetén köteles vagyok munkáltatómnál új nyilatkozatot tenni. A jogtalanul felvett kompenzáció összegét az általános elévülési idõn belül köteles vagyok visszafizetni. Többes jogviszonyom esetén kijelentem, hogy csak egy munkáltatómnál adok le nyilatkozatot, az alábbiak szerint: ha rendelkezem teljes munkaidõs jogviszonnyal, kizárólag a teljes munkaidõs jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónál, több részmunkaidõs jogviszony esetén kizárólag a velem legkorábban jogviszonyt létesítõ munkáltatómnál teszek nyilatkozatot. A nyilatkozat téves, vagy hiányos kitöltése miatt ki nem utalt kompenzáció összegétõl elesem, azt visszamenõleg, május 15. után érvényesíteni nem áll módomban. Kelt: A Nyilatkozó aláírása:... Nyilatkozó munkáltatójának átvételt igazoló aláírása:... Átvétel kelte:... Kitöltési útmutató a évi adó- és járulékváltozások költségvetési szerveknél foglalkoztatottak körében történõ ellentételezéséhez kitöltendõ Nyilatkozathoz A Nyilatkozatot két példányban, a kitöltési útmutató alapján kell kitölteni, különös figyelemmel arra, hogy a munkáltató a Nyilatkozatban foglaltakat akkor tudja figyelembe venni és a kompenzációt érvényesíteni, ha a kitöltött Nyilatkozatot Ön, mint a Nyilatkozó legkésõbb január 15-éig külföldi szolgálatot teljesítõk esetében március 31-ig a munkáltatója rendelkezésére bocsátja. A tárgyhó 15-ig leadott Nyilatkozat alapján kompenzáció már a tárgyhónapban is megilleti az arra jogosultat, és annak kifizetése a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejûleg valósul meg. A tárgyhó 15-e után késedelmesen leadott Nyilatkozat alapján a kompenzáció csak a tárgyhót követõ hónaptól kezdõdõen illeti meg a jogosultat, és az csak a tárgyhónapot követõ hónapra esedékes illetmény számfejtésekor kerül kifizetésre. A kompenzáció május 15. után visszamenõlegesen, nem érvényesíthetõ. A munkáltató a másolaton igazolja az elsõ példány átvételét, és azt az irattározási szabályainak megfelelõen a munkáltató vagy az illetékes illetményszámfejtõ hely megõrzi. A másodpéldányt Önnek 5 évig szintén meg kell õriznie. A nyilatkozat tartalmát érintõ, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok változása esetén Nyilatkozó köteles munkáltatójánál új nyilatkozatot tenni. Amennyiben Ön az alább felsorolt jogviszonyok közül egyidejûleg több jogviszonyban is foglalkoztatott, Ön csak a teljes munkaidõs jogviszonyában jogosult a kompenzációra, így kizárólag az Önt teljes munkaidõben foglalkoztató munkáltatója felé adhat le Nyilatkozatot. Ha Önnek nincs teljes munkaidõs jogviszonya, tehát csak részmunkaidõben foglalkoztatott, egy vagy több munkáltató által, úgy a legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció. Ebben az esetben az Önnel legkorábban jogviszonyt létesítõ munkáltatóhoz kell benyújtania Nyilatkozatát. Fontos, hogy Ön több jogviszony esetén is csak egy munkáltatótól jogosult kompenzációra, így csak egy munkáltatóhoz adhat Nyilatkozatot. A jogalap nélkül felvett kompenzáció összege Öntõl az általános elévülési idõn, azaz három éven belül visszakövetelhetõ. Ön abban az esetben jogosult kompenzáció igénybevételére, ha az alábbi négy feltétel mindegyikének egyidejûleg megfelel: 1. a tárgyhó elsõ napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint Ft, 2. költségvetési szervnél foglalkozatott olyan munkavállaló, aki közalkalmazottként, köztisztviselõként, kormánytisztviselõként, fegyveres szerv hivatalos állományú tagjaként, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjaként, igazságügyi alkalmazottként, ügyészségi alkalmazottként, közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalóként, vagy hivatásos nevelõszülõként kerül alkalmazásra,

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám jogviszonya január 1-je elõtt keletkezett bármely költségvetési szervnél, és 4.1. Ön nem jogosult a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti családi kedvezmény érvényesítésére, vagy 4.2. Ön kizárólag az alábbi esetek valamelyike alapján jogosult a családi kedvezményre. a) az Önnel közös háztartásban élõ házastársa/élettársa szintén megfelel az 1) 3) pontokban felsorolt feltételeknek, tehát a tárgyhó elsõ napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint forint, költségvetési szervnél foglalkoztatott, jogviszonya január 1-je elõtt keletkezett, továbbá mindkettõjük bruttó illetménye a tárgyhó elsõ napján eléri a forintot, de nem haladja meg a forintot. Ebben az esetben legfeljebb egy fõ kedvezményezett eltartott esetén is jogosult Ön és az Önnel közös háztartásban élõ házastársa/élettársa közül valamelyikük a kompenzáció igénybevételére. b) Ön egy vagy két gyermek után jogosult családi kedvezményre, és az Ön tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye nem éri el a forintot,. c) Ön három gyermek után jogosult családi kedvezményre, és az Ön tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye nem éri el a forintot, d) Ön négy vagy több gyermek után jogosult családi kedvezményre, és az Ön tárgyhónap elsõ napján érvényes illetménye nem éri el a forintnak a három feletti gyermekszám és a forint szorzatával növelt összegét. A fenti b) d) pontokban foglaltak fennállása esetén a kompenzációra való jogosultságnak nem feltétele, hogy az Önnel közös háztartásban élõ házastársa/élettársa is költségvetési szervnél álljon jogviszonyban. A b) d) pontokban foglalt esetekben a kompenzációra való jogosultsághoz az I. Blokk és III. Blokkok kitöltésén túl nem kell egyéb nyilatkozatot tennie. Illetmény alatt a Nyilatkozat kitöltésekor a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 66., 66/A. és 79/E. -a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára ugyanezen törvény a alapján megállapított illetménypótlékot, b) a köztisztviselõk és kormánytisztviselõk esetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény 42. (2) bekezdése szerinti a 43. (4) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított illetményt, c) a kormánytisztviselõk esetén a b) pontban foglaltakon túlmenõen a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló törvény 18. (2) alapján megállapított illetményt, d) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény a szerinti távolléti díj alapját képezõ illetményt, e) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú tagjainak jogállásáról szóló törvény a szerinti távolléti díj alapját képezõ illetményt, f) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 96. (1) bekezdése szerinti a 102. (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított illetményt, g) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló törvény 46/C., 81/C. és 90/A. -a szerinti a 81/G. (2) bekezdése és a 90/E. (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított illetményt, h) az Munka törvénykönyve Harmadik Része XII. fejezetének hatálya alá tartozó munkavállalók személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait, i) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény. 66/L. -a szerinti hivatásos nevelõszülõi díjat kell érteni. A családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi pótlékra jogosultnak minõsül, ha a családi pótlékot nem Ön, hanem az Önnel és a gyermekkel egy háztartásban élõ másik szülõ igényelte az azt folyósító szervtõl. (Családi pótlékra való jogosultsága ellenére családi kedvezmény érvényesítésére már nem jogosult az a magánszemély, aki a családi pótlékot vagyonkezelõi joggal felruházott gyámként, vagyonkezelõ eseti gondnokként a gyermekotthonban, javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel, vagy szociális intézmény vezetõjeként, az intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapja). A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult továbbá a várandós nõ és vele közös háztartásban élõ házastársa a várandósság idõszakában (a magzat fogantatásának 91. napjától megszületéséig), a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), a rokkantsági járadékban részesülõ magánszemély. A családi pótlékra saját jogán jogosult

14 10396 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám gyermek (személy), és a rokkantsági járadékban részesülõ magánszemély azzal a kitétellel, hogy az említett jogosult és a vele közös háztartásban élõ magánszemélyek közül egy a döntésük szerinti minõsül jogosultnak. A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult még bármely EGT-állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult magánszemély is. A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi kedvezmény igénybevételére jogosultnak minõsül, ha a személyi jövedelemadózása során a családi kedvezményt nem Ön, hanem az Önnel közös háztartásban élõ házastársa/élettársa érvényesíti. (Pl. közös háztartásban élõ házaspár nevel a háztartásban egy fõ kedvezményre jogosult gyermeket, ebben az esetben mindketten jogosultak a családi kedvezményre, függetlenül attól, hogy a családi kedvezmény érvényesítésérõl az év során vagy az adóév végén személyi jövedelemadó bevallásukban hogyan döntenek.) A Nyilatkozat I. Blokkját Önnek kell kitöltenie. A II. Blokkot Önnek házastársával/élettársával együtt kell kitölteni, de csak abban az esetben, ha az 5. és 6. pontokra Igen választ adtak, és a 7. pontban nyilatkozatot tettek. Ebben az esetben az Ön házastársának/élettársának adatait is meg kell adnia. Amennyiben az 5. és 6. pontok valamelyikére Nem választ adott, a 7. pontban nem kell nyilatkozatot tennie, és az Ön házastársának/élettársának adatait sem kell megadnia. A Nyilatkozat aláírások nélkül érvénytelen. Ne feledkezzen el a III. Blokkban található záradék aláírásáról! 1. ponthoz: Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élõ személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban. 2. ponthoz: Kedvezményezett eltartott az, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékot folyósítanak, a magzat a várandósság idõszakában fogantatásának 91. napjától megszületéséig, továbbá aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, valamint a rokkantsági járadékban részesülõ magánszemély. FONTOS, hogy ezt a Nyilatkozatot Ön a évi adó- és járulékváltozások költségvetési szerveknél foglalkoztatottak körében történõ kompenzálásához adta. EZ A NYILATKOZAT NEM HELYETTESÍTI A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ADÓ-ELÕLEG NYILATKOZATOT!

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám melléklet a 66/2011. (IV. 15.) Korm. rendelethez 4. melléklet a 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez Bejelentés a költségvetési szervnél foglalkoztatottat megilletõ, a évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció pótlólagos érvényesítésérõl Kérjük, a nyomtatvány kitöltése elõtt a Kitöltési útmutatót figyelmesen olvassa el! I. A bejelentést tevõ magánszemély (a továbbiakban: Nyilatkozó) neve:... születési dátuma:... adóazonosító jele:... munkáltatójának megnevezése:... munkáltatójának adószáma:... Kijelentem, hogy január-április hónapokban a kompenzáció megállapításához szükséges adataim az alábbiak szerint alakultak: január február március április hónap családi kedvezmény igénybevételére jogosult voltam (IGEN / NEM) családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett eltartottak száma hó elsõ napján érvényes illetményem és költségvetési szervnél foglalkoztatott, velem közös háztartásban élõ házastársam/élettársam illetménye is eléri a forintot, de nem haladja meg a forintot *(IGEN / NEM) a) b) c) d) * A d) oszlop IGEN válasza esetén: Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti kompenzáció: nálam kerül érvényesítésre, arra a velem közös háztartásban élõ házastársam/élettársam nem jogosult. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti kompenzáció: a velem közös háztartásban élõ házastársam/élettársamnál kerül érvényesítésre, arra én nem vagyok jogosult. A Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házastárs/élettárs adatai [csak a d) oszlop IGEN válasza(i) esetén szükséges kitölteni] neve:... születési dátuma:... anyja neve:... munkáltatójának megnevezése:... munkáltatójának adószáma:... A Nyilatkozóval közös háztartásban élõ házastárs/élettárs aláírása:... (csak a d) oszlop IGEN válasza(i) esetén szükséges aláírni) Alulírott kijelentem, hogy jelen pótlólagos bejelentést a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott kompenzáció január 1-jétõl történõ, utólagos érvényesítéséhez adtam. Az adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:... A Nyilatkozó aláírása:... Nyilatkozó munkáltatójának átvételt igazoló aláírása:... Átvétel kelte:...

16 10398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám Kitöltési útmutató a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak körében a évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció pótlólagos érvényesítéséhez szükséges Bejelentéshez Önnek bejelentést kell tennie a kompenzációra való visszamenõleges jogosultságáról, ha Ön a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján január 1-jén is jogosult lett volna a kompenzációra, de az annak igénybe vételére szolgáló Nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) január 15-éig külszolgálat esetén március 31-éig nem adta le. Bejelentést kell tenni abban az esetben is, ha Ön a kompenzációra január 1-jét követõen, az év elsõ négy hónapjának valamelyikében vált jogosulttá. A Bejelentést két példányban, a kitöltési útmutató alapján kell kitölteni, különös figyelemmel arra, hogy a munkáltató a bejelentésben foglaltakat akkor tudja figyelembe venni és a kompenzációt visszamenõlegesen érvényesíteni, ha azt Ön, mint a Nyilatkozó legkésõbb május 15-éig a munkáltatója rendelkezésére bocsátja. A munkáltató a másolaton igazolja az elsõ példány átvételét, és azt az irattározási szabályainak megfelelõen a munkáltató vagy az illetékes illetményszámfejtõ hely megõrzi. A másodpéldányt Önnek 5 évig szintén meg kell õriznie. Amennyiben Ön a bejelentést május 15-ig nem adja át munkáltatójának, Ön a kompenzációra való visszamenõleges jogosultságát elveszti. Amennyiben Ön a Nyilatkozatát január 15-e után külszolgálat esetén március 31-e után, de még a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 66/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módosító Rendelet) hatálybalépését (2011. április 16-a) megelõzõen már leadta, Önnek a Nyilatkozatot nem kell ismételten kitöltenie és benyújtania. A késedelmes beadás következtében elmaradt kompenzáció visszamenõleges érvényesítéséhez azonban a fenti, pótlólagos bejelentést feltétlenül meg kell tennie május 15-éig a munkáltatója felé. Amennyiben Ön a Nyilatkozatot a Módosító Rendelet hatálybalépését követõen adja le, úgy a leadással egyidejûleg a bejelentést is meg kell tennie a kompenzáció visszamenõleges érvényesítéséhez, ha Ön arra már január 1-jét követõen, az év elsõ négy hónapjának valamelyikében jogosult lett volna. Amennyiben Önnek év során keletkezik jogviszonya költségvetési szervnél úgy, hogy azt közvetlenül megelõzõen is költségvetési szervnél volt foglalkozatott legalább december 31-e óta, úgy Önnek a Nyilatkozat benyújtásakor nem kell a fenti pótlólagos bejelentést megtennie. A Nyilatkozat aláírás nélkül érvénytelen. Ne feledkezzen el az aláírásáról!

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A nemzetgazdasági miniszter 16/2011. (IV. 15.) NGM rendelete a megyei munkaügyi központok illetékességérõl, valamint az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet módosításáról A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 47. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 4. és az 5. (1) bekezdése tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 36/A. -ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nfszr.) 1. mellékletében meghatározott kiemelt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ megyei (fõvárosi) munkaügyi központok, valamint kirendeltségek illetékességi területét, az Nfszr. 8. (1) bekezdésében meghatározott kirendeltség és szolgáltató központok mûködési területét az 1. melléklet, továbbá az Nfszr. 5. (2) bekezdése alapján kizárólag megyei szervezetbõl álló munkaügyi központok illetékességi területét a 2. melléklet a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével tartalmazza. (2) A felsõfokú (alapfokozat, mesterfokozat, fõiskolai szintû végzettség, egyetemi szintû végzettség) végzettséggel rendelkezõ, pályakezdõ álláskeresõk ügyeiben a fõváros egészére kiterjedõen a Budapest Fõváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjának a mellékletben meghatározott kirendeltsége rendelkezik általános illetékességgel. A hajléktalan álláskeresõk ügyeiben az ügyfél nyilatkozata alapján a fõváros egészére kiterjedõen a Fõvárosi Kormányhivatal Munkaügyi Központjának a mellékletben meghatározott kirendeltsége eljárhat. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. 3. Az 1. -t, valamint az 1 2. mellékletet a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. 4. Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólap kitöltése során a munkaviszony megszûnésének idõpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni. 5. (1) Az R. melléklete Kitöltési útmutató az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólaphoz címû részének a Bevezetés címû szerkezeti egysége hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a regionális munkaügyi központok illetékességérõl szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet. (3) A 4., valamint e (1) (2) bekezdése a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti. Dr. Matolcsy György s. k., nemzetgazdasági miniszter

18 10400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám 1. melléklet a 16/2011. (IV. 15.) NGM rendelethez 1. Budapest Fõváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja 1.1. Székhelye: 1082 Budapest, VIII. kerület, Kisfaludy u Illetékességi területe: Fõváros és Pest megye 1.3. Kirendeltségei: Heltai Jenõ téri Kirendeltség (I., II., III.) Kassai utcai Kirendeltség (IV., XIV., XV.) Katona József utcai Kirendeltség (V., VI., XIII.) Baross utcai Kirendeltség (VII., VIII., IX.) Vívó utcai Kirendeltség (X., XVI., XVII.) Bartók Béla úti Kirendeltség 132. (XI., XII., XXII.) Darus utcai Kirendeltség (XVIII., XIX.) János utcai Kirendeltség (XX., XXIII.) Bajáki Ferenc utcai Kirendeltség (XXI.) Haller utcai Kirendeltség (Fõváros területén élõ hajléktalan álláskeresõk ügyeinek intézése) Pályakezdõ és Diplomás Álláskeresõk Kirendeltsége (Ráday utcai Kirendeltség) Budaörsi Kirendeltség Biatorbágy Budakeszi Budaörs Herceghalom Nagykovácsi Páty Pilisborosjenõ Pilisszentiván Pilisvörösvár Remeteszõlõs Solymár Törökbálint Üröm Érdi Kirendeltség Diósd Érd Pusztazámor Sóskút Százhalombatta Tárnok Ráckevei Kirendeltség Apaj Áporka Délegyháza Dömsöd Dunaharaszti Dunavarsány Halásztelek Kiskunlacháza Lórév Majosháza Makád Ráckeve Szigetbecse

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám Szigetcsép Szigethalom Szigetszentmárton Szigetszentmiklós Szigetújfalu Taksony Tököl Szentendrei Kirendeltség Budakalász Csobánka Dunabogdány Kisoroszi Leányfalu Pilisszántó Pilisszentkereszt Pilisszentlászló Pócsmegyer Pomáz Szentendre Szigetmonostor Tahitótfalu Visegrád Váci Kirendeltség Acsa Bernecebaráti Csomád Csörög Csõvár Dunakeszi Fót Galgagyörk Göd Ipolydamásd Ipolytölgyes Kemence Kismaros Kisnémedi Kosd Kóspallag Letkés Márianosztra Nagybörzsöny Nagymaros Õrbottyán Penc Perõcsény Püspökhatvan Püspökszilágy Rád Szob Szokolya Szõd

20 10402 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 40. szám Szõdliget Tésa Vác Vácduka Váchartyán Vácrátót Vámosmikola Verõce Zebegény Zsámbéki Kirendeltség Budajenõ Perbál Piliscsaba Pilisjászfalu Telki Tinnye Tök Zsámbék Ceglédi Kirendeltség Abony Albertirsa Cegléd Ceglédbercel Csemõ Dánszentmiklós Jászkarajenõ Kocsér Kõröstetétlen Mikebuda Nagykõrös Nyársapát Tápiószõlõs Törtel Újszilvás Dabasi Kirendeltség Alsónémedi Bugyi Dabas Felsõpakony Gyál Hernád Inárcs Kakucs Ócsa Örkény Pusztavacs Táborfalva Tatárszentgyörgy Újhartyán Újlengyel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról

352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2015.

Kitöltési útmutató a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2015. Kitöltési útmutató a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2015. évi kompenzációjának igénybevételéhez kitöltendő Nyilatkozathoz,

Részletesebben

(6) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. -a szerint családi kedvezményre egy

(6) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. -a szerint családi kedvezményre egy 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról A Kormány a Magyarország 2013. évi

Részletesebben

371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.01.01 -

371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.01.01 - 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.01.01 - Jogszabálykeres Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak

Részletesebben

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról A Kormány a Magyarország 2013. évi

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató a családi kedvezmény érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2014. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához a családi adóalap érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése

Részletesebben

szakmai nap Villamos háztartási készülékek 2011.04.19 Zsákai Zoltán osztályvezető TÜV Rheinland InterCert Kft.

szakmai nap Villamos háztartási készülékek 2011.04.19 Zsákai Zoltán osztályvezető TÜV Rheinland InterCert Kft. MEE-ELMÜ ELMÜ szakmai nap Villamos háztartási készülékek 2011.04.19 osztályvezető TÜV Rheinland InterCert Kft. 1 Precisely Right. és ismerni az új összefüggéseket Rólunk Területeink 2 Rólunk röviden az

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

A Kormány 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról

A Kormány 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 204. szám 82295 3. A befizetési kötelezettség címzettje az első befizetés teljesítését követő 10. napig értesíti az államháztartásért felelős minisztert az általa kért

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ NY29CSK JELŰ NYILATKOZAT A 2016

ÚTMUTATÓ AZ NY29CSK JELŰ NYILATKOZAT A 2016 ÚTMUTATÓ AZ NY29CSK JELŰ NYILATKOZAT A 2016. ÉVI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MUNKÁLTATÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ AZ ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYÉNEK ÉS A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYILATKOZAT

Részletesebben

A térség munkaerő-piaci helyzete

A térség munkaerő-piaci helyzete Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége A térség munkaerő-piaci helyzete Előadó: Schwarcz Gáspár kirendeltség-vezető Pest megye Járásai Pest Megye lakosainak száma

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató az első házasok kedvezményének érvényesítéséhez 1

ÚTMUTATÓ. Általános tájékoztató az első házasok kedvezményének érvényesítéséhez 1 ÚTMUTATÓ az NY29CSK jelű nyilatkozat mintához a 2015. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításához az első házasok ének és a családi érvényesítéséhez Felhívjuk figyelmét, hogy a

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

A Kormány 123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelete az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelete az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 70. szám 50281 A Kormány 123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelete az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. termékeket csak az előírt formájú, kialakítású és tartalmú energiahatékonysági címke kíséretében forgalmazza.

H A T Á R O Z A T. termékeket csak az előírt formájú, kialakítású és tartalmú energiahatékonysági címke kíséretében forgalmazza. Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00191-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal kötelezi a Daniella Kft-t (4031 Debrecen,

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 9. szám 2011. szeptember 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja!

Jelölje itt x-szel, ha az eltartottak felsorolását külön lapon folytatja! Adóelőleg-nyilatkozat a 2016. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről I. A nyilatkozatot adó magánszemély Módosított neve:.. nyilatkozat adóazonosító jele: Az eltartottak (kivéve

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

16/2014. (IV. 4.) NGM

16/2014. (IV. 4.) NGM 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás

forgalomból kivonja és reklámozását megtiltja. Indokolás Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Hane Produktmanagement GmbH (Riedner Strasse 5., 89335 Ichenhausen, Németország, továbbiakban: gyártó) által gyártott Red

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.)

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Kérem, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! A kérelmet és a

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1700 Ft OKTÓBER 5. HATÁROZATOK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1700 Ft OKTÓBER 5. HATÁROZATOK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1700 Ft 2011. OKTÓBER 5. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLYOK 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális,

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 185. szám 25789 A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására. Telefonszám (nem kötelező megadni):...

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására. Telefonszám (nem kötelező megadni):... 1 KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Tisza Gábor Krisztián Piacfelügyeleti Főosztály Építési termékek

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

forgalomból történő kivonását és visszahívását.

forgalomból történő kivonását és visszahívását. Iktatószám: Tárgy: KE/001/00592-0011/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat A BARACK-VIRÁG KFT. (székhelye: 2822 Szomor, Kodály u. 10., adószám: 12960578-2-11; továbbiakban: Társaság) által forgalmazott

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni.

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni. 2012/3 TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról A terhességi-gyermekágyi segélyben

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

Adóelőleg-nyilatkozat évben az első házasok kedvezményének érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!

Adóelőleg-nyilatkozat évben az első házasok kedvezményének érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját! Adóelőleg-nyilatkozat 2015. évben az első házasok kedvezményének érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító jele:..

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fent nevezett termékre a fenti intézkedés azonnali végrehajtását rendelem el,

H A T Á R O Z A T. A fent nevezett termékre a fenti intézkedés azonnali végrehajtását rendelem el, Iktatószám: Tárgy: HB/04-FVO/00934-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T I. A FRANCO-TRADE Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi út 15-17. - a továbbiakban: társaság,

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A rendelet célja. Az iskolakezdési támogatás nyújtása és biztosításának szabályai. A támogatás mértéke

A rendelet célja. Az iskolakezdési támogatás nyújtása és biztosításának szabályai. A támogatás mértéke Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2015.(VIII.17.) Önkormányzati rendelete a 2015. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. (6) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. november 23., szerda Tartalomjegyzék 359/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet A fiatal szakorvosok bérfejlesztésével kapcsolatos kormányrendeletek

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

neve:... törzsszáma:... nyilatkozat adóazonosító jele: Munkáltató neve: 1. Az eltartottak (kivéve a magzat) neve, adóazonosító jele (

neve:... törzsszáma:... nyilatkozat adóazonosító jele: Munkáltató neve: 1. Az eltartottak (kivéve a magzat) neve, adóazonosító jele ( Adóelőleg-nyilatkozat a 2017. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély Módosított

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról (Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T

Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T 50/2004.(VI.18.) rendelet 7. sz. melléklete Képviselői, illetve polgármesteri és alpolgármesteri vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási S Z A B Á L Y Z A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: igazgatas@pannonhalma.hu Ügyintéző:

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hatályos: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelete 1 a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben