EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Egyháztörténeti Tanszék ÉLVE MEGHALNI HAGYNI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Egyháztörténeti Tanszék ÉLVE MEGHALNI HAGYNI"

Átírás

1 EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Egyháztörténeti Tanszék Diplomamunka ÉLVE MEGHALNI HAGYNI Az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház Szerbiában-Vajdaságban történelme tól napjainkig Dolinszky Gábor V. évf. Budapest, 2004

2 Mottó: Az élni és élni hagyásról szóló csalóka tétel ez, mely helyesebben annyi, mint élni és meghalni hagyni. (Adolf Von Harnack)

3 TARTALOMJEGYZÉK: ELŐSZÓ :... 1.ol d. I. RÉSZ :... 5.ol d. 1. A MEGALA P ÍT Á S HOZ VEZETŐ ÚT:... 5.ol d Tört énelmi és regi o n ális helyz etkép :... 5.ol d Vallási és egyh áztörtén et i háttér:... 6.ol d. 2. A Z EGYHÁZI É LE T M E GS ZERVEZÉSÉNEK K E ZDETE I:.. 8.ol d Tört énések az ev angélikusság berkeiben:... 8.ol d Tört énések állam i berkek b en: ol d Ön ál ló, szláv ev angélikus egyh ázkerül et m egalap ítás ára i r ányu l ó t erv ek a No vo S el o -i Közigaz gatási Biz ot t s ág: ol d. 3. A S ZLO V Á K Á GOSTAI HIT V A LLÁ S Ú E VANGÉLIKUS E G Y HÁ ZKERÜLE T MEGALA K ÍT Á S A : ol d. 4. A NEM S ZLÁ V Á G OS T A I H IT V A LLÁ S Ú E V ANGÉ LIKUS EGY HÁZKERÜLE T MEGALA K ÍT Á S A AZ ÁGOS T A I H IT V A LLÁ S Ú N É MET EVANGÉLIKUS KE R ES ZTYÉN EGYHÁZ A JU GOSZLÁ V K IR Á LY S Á G BAN: ol d. 5. AZ ÁGOSTAI H IT V A L LÁSÚ S ZLO V Á K EVANGÉLIK U S E G Y HÁ ZKERÜLE T TOVÁBBI Ú T K E R ES ÉSE: ol d. 6. A KIR Á LY I N Y ILA T K O ZAT ÉS A PROTES T ÁNSTÖRVÉNY ol d.

4 7. EGYHÁZUNK SZO LG Á L A T A IG : ol d. II. RÉSZ : ol d. 1. EGYHÁZUNK HELY ZET E A Z K Ö ZÖTTI ID Ő S ZAKBAN: ol d A megváltoz ott föl drajzi térkép: ol d A megváltoz ott egyh ázi vi szonyo k : ol d Megváltoz ott visz on yo k az Ágostai Hitvallás ú Ném et E v an gélikus K e r eszt yén Egyh ázban : ol d Megváltoz ott visz on yo k az Ágostai Hitvallás ú Szlovák E v an gélikus Eg yh ázban: ol d A h azatérés körü lmén yei: ol d A h áb orú végén előál lt hel yz et : ol d A n ém et l ak osság üldöztet és e: ol d A magyar lakosság ül döztet ése: ol d A szlovák ok helyz e t e: ol d Az evangélikus templom ok helyz et e: ol d. III. RÉSZ : ol d. 1. A FE LS ZABADULÁ S U T ÁNI H E LYZET: ol d. 2. AZ ÁGOSTAI H IT V A L LÁSÚ S ZLO V Á K EVANGÉL IK U S EGYHÁZ ÚJ R AS ZERVEZŐDÉSE A J U G OS ZLÁ V FÖDERATÍV N ÉP K Ö ZTÁRSAS ÁGBAN: ol d.

5 3. AZ ÁGOSTAI H IT V A L LÁSÚ NÉMET EVANGÉLIK U S K E RES ZTYÉN EGYHÁZ ÚJ RAS ZERVEZŐDÉS E A J U GOSZLÁ V FÖDER A T ÍV N ÉPKÖZTÁRS A SÁGBA N : ol d. 4. HARC A TEMP LO M O KÉ R T: ol d. 5. HÁBOR Ú U TÁNI S ZER E T ETS ZOLGÁLA T: ol d. 6. AZ AS VALLÁSÜGYI T Ö R VÉN Y: ol d. 7. A LU T H ER Á NUS EGYH Á ZAK S ZÖ V E TSÉGE A J U GOSZLÁ V FÖDER A T ÍV N ÉPKÖZTÁRSASÁGBA N (J. F. N K ): ol d. 8. AZ EGYHÁZAK S ZOLG Á LA T A A Z IG T ERJEDŐ IDŐSZAKBAN: ol d Az Ágostai Hi tvallás ú Evangél ikus Keresztyén Egyh á z a Szerb N épköztárs aságban szo l gál at a: ol d Az Ágostai Hi tvallás ú Szl o vák Evangélikus E g yh áz hel yz ete: ol d. IV. RÉSZ 1958-NAPJAINKIG: -EGYESÍTÉSI TÖREKVÉSE K ol d. 1. AZ ÚN. MAGYAR ESPER ESSÉG T ÖR TÉNETE: ol d Az as év történés ei : ol d Az es esztendő t ö rt én ései: ol d.

6 2. AZ ÁGOSTAI H IT V A L LÁSÚ EVANGÉLIK U S K ER ESZTYÉN E G Y HÁZ SZER BIÁBA N S ZOLG Á LA T A A Z 1958 UTÁNI IDŐSZAKBAN: ol d A lelki él et m egszerv ez és e: ol d Az anyagi t ámogatás kérd ése: ol d. 3. A Z ÁGOSTAI H IT V A LLÁSÚ EVANGÉLIK U S K ER ESZTY É N E G Y HÁZ SZER BIÁBAN - V AJ DASÁGBAN STÁTUS ÁNAK H E LY R E Á LLÍTÁSÁRA IRÁ NYULÓ TŐREKVÉSEK: ol d A Szerb Köztárs aságban: ol d A Lu t h erán us Vi lágsz övet s égben: ol d. 4. AZ Á GOSTAI H IT V A LLÁSÚ EVANGÉLIK U S K ER ESZTYÉN E G Y HÁZ SZER BIÁBAN-VAJ DASÁGBAN JOGFOS ZTOTTS Á GÁNAK K Ö V ETKEZMÉNYEI: ol d A Gu stav-adol f W erk m agatart ás a: ol d A M artin Lu t h er Bund: ol d A M agyarorsz ági Evangél ikus Egyh áz : ol d. 5. E G YH Á ZUNK SZO LG Á LA T A N APJAIN K BAN: ol d. 6. SUMM ÁS ÁTTEK IN T É SE EGYH ÁZUNK S IK E R T E LE N N EG ÁCIÓ S T Ö RTÉNÉS E IN E K : ol d. ZÁRSZÓ : ol d. Irodalomjegyz ék: ol d. M ellék letek: ol d.

7 ELŐSZÓ : A z Á gostai Hitvallású Evangél ikus K ereszt yén E gyh áz Szerbi ában Vajdas ágban ( a továb bi akban Á HEKES Z - V ) t ö rt én elmét a m aga t eljes s égében eddig m ég s en ki s em í rt a meg. M aga a t ém a an n yi r a ö ssz et ett, h o g y ú g ym o n d végérvén yesen, azaz t eljes egészéb en sz int e l eh et e tlen l ez árni. M unkám a m ár m egl ev ő, de i tt -ot t hi án yo s tört énel mi d okum en tum ok, egyh ázi l evel ez és ek ö ssz e gz éséb ől kí vánj a egy s z o l gál ó E v an gélikus K eresztyén E g yh áz t ö rt énelmét össz ev arrogat ni és egyb en egy ú j sz em l él et et ad ni. A z Á HEKESZ - V t örtén elme eddig bizony eléggé h i án yo s an volt i smeret es a h at áron t úl i ev angél ikusság k ö r eiben, ahol ez által - h a el v ét ve i s - l e n em ellen ő rzött ad atok, v élem én yezések k erültek fo r galomba. Lehet, hogy éppen ez ért az Á H E KES Z-V t ö rt én elméről diplom amunkát írni t al án kényes és b átor v állalkozás, d e ettől f ü gge tlenül ú g y érzem, h o g y a t ö rt én el m et t énys zerűen és i gaz s ágosan k ell m egí rn i. Ez a f eladat ellenben n em k önnyű, h isz en munkám több mint n yo l cvan esz tendőt ö l el f el, am ely e g yh ázilag és p olitikailag e g yaránt ö ssz et et t, sőt g yakorta szinte át tekint h et et l en; ezen t ú l, ahogyan m ár célz ás t is t et t em r á, az i gazságra v al ó törek v és t ekintetéb en i gencs ak ké n yes. De ú g y g o n dol om, t art anom k ell magam a 3 7. Zs oltár i k v ers éhez: mert az Ú r sz ereti az i gazsá got, és n em h agyj a el h ívei t. M egőrzi ő ket minde n kor És előre k ell bocsátanom, h o g y az Á H EKES Z - V történelmében ez az i gei üz en et, m el y eg yb en b izonys ágt étel i s, val ósággá lett! M i ért is v állal koztam e k én yes, d e egyb en i gen k om ol y t ém ával való f o glalkoz ás r a? Elsősorb an az ért, hogy n apvilágra h ozzam a m últat, an n ak k üzdelmeit, és f eltérk épezzem a d él vi déki 1

8 n em szláv evan gélikusság (m agyar és n émet ) hi tbel i h arcait köz ös egyh ázunknak m egm arad ásáért négy t ö r t é n elmi rész r e osztva: nap j ainki g M ásodsorban, hogy az Európai Evan gélikusság térk épén az Á H E KES Z-V ü r es, f ehér f oltját beszínezzem, és ez által h ős eleim f élbesz akí tot t akaratát v alóra v áltsam. H o g y m i ért? M ert az Á H E KES Z-V tört én elmi m últján ak letisztáz ás a n é l kül n em l ehet b esz élni annak j elenéről, d e jöv őjéről s em. P edi g v an m últja, v an j el ene és az Ú r n ag y k egyelméből jövőj e is l esz. M ég ak k or i s, h a ez a t én y a kül hon felé ú g ym o n d nem kívánatos! M unkám m egí rásáv al v al ój áb an n em én, h an em maga az E g yh áz t esz bizon ys ágot m agáról a v ilág előtt b elföldön és kül f öldön egyarán t. Bizon ys ágot t esz arról i s, h o gy élni és sz ol gálni akarás át, v agyi s p usz t a l ét ét menn yi r e b efol yá s o lták n em i s an n yi r a az ateista erők, h an em az itt sz ol gáló testvéregyh áz a Szlovák E v an gélikus E g yh áz és k ésőbbi e kben m aga a Lu t h eránus V ilágsz övet ség n em biztos, h o gy m i n d en es et ben h el yes egyh ázpol itikáj áv al. P ontosítva, l egérezhet őbben tól, amikor n yi l v án osságra k erült az ÁHEKES Z - V egyh áz politikai elsikkasztása, amely b en követk ez ett be, jogt al an ul. A zonban az Á HEKES Z - V t örténel mének f eldol gozásánál l át t am m eg, hogy csak a tört énelmi v alóságból k iindulva l ehet az E g yh áz múltját kut at ni. E hhez a körü lmén yh ez sz övődik, illetve sz övődhet hozzá a j el en és a j övő. T ermész et esen ebbő l k i fol yó l ag k érdés ek i s f elmerü ltek, amel yekre m eg k ellet t t alálnom a v alódi f elel et et, amel yek ezut án m eghat áro z t ák m unkám at. Túl tehát az E g yh áz l ét r ej öt tének, szolgál at án ak, b el ső f elépítés ének 2

9 k ö rü lmén yein, az alapítás év e, az alapító sz em élyek mellet t m eg k ellett t al álnom és érten em, h o g y m i lyen i n dí t ék ok hozzák létre az önálló egyh ázat? V agy, h o g y s z él esebbre is kitárj am az ajtót és ebben az értelemben i s f eltegyem a k érdést: mi o kozta azt, hogy J u gosz lávi a t erü let én t ól ig k ét egym ástól f ü ggetlen evangél ikus egyh áz szol gált sz láv és n em szláv ( ki f ejteni r ésletesen ) m egkül önbözt e t éssel, el lenben 1945 ut án m ár n égy egym ástól fü ggetlen evan gélikus eg yh áz a J u goszláv i án b el üli t agköztárs as ágok t erületi felosz t ás a értelmében. H istoria es t m agi str a vitae! - E Ciceró i gond olat ért el mében, v isszatérve egyi k m egfogalmaz ás omhoz, ann y i r a érték es a múlt t ö rt én el mi f el kutatása és közzét ét el e, ame nn yi r e s egít a j elen ben i gazságban t áj ékozódni és a jövőt ép íteni. E g y k í v ánsággal zárom soraimat : K érem az egy h áz Urát, hogy az ÁHEKES Z - V ö ssz eál lított tört énelme taní tsa délv i d ék i m agyar evangél ikus n ép ünket ősei nk hi thűségére, egyh ázsz eretet ére, a sz ol gálatban való h űséges, min d v égig k i t artó h el yt állás r a, és az E v an gélikus Egyh ázunk ügyének minde n kori sz ol gálat á r a. M unkám m egí r ás a s o r án h el yenként t öbbet fo gl al koz om az Á gostai Hitvallású Szlovák E v an gélikus E g yh áz tört én elmév el, m el y n em a t émám. M ivel azonban ez az egyh áz egy k ö zös evang é- l ikus egyh áztestből sz akadt ki, fo gl alkoznom k ell tört énelmével a k ivál ás o k ai n ak, körülményeinek m egértés e miatt, t ovábbá a tört é- n elem s orán f okoz at osan kibontak ozó új ab bnál új ab b h el yz etek, f élreértés ek l et isztázás a miat t i s. M unkám b an több hel yen a J egyz ő könyv ekből v agy m ás i ro d a- l om ból v et t hossz as i déz et ek találhatók, m el yekb en az í r ók a kor sz el l em ét, ak tual itását m aguk érezték át és m él tattak, így l egkif e- j ez őbben ő k t udták m egfogal maz ni. Hel yesnek t artottam ezt a m aga n agys z erűségében eg yenesen továb b adni, hisz en hitel es is. 3

10 A sz erb - horvát, szlovák, német és angol irodal om bó l v et t i d é- z et ek et saját fordí tásban ad om köz r e. D o l gozatom hoz M el lékl et is t artozik, m ely t érképeket, l ev e- l ez és eket, ú jságcikkeket, egyes d o kum entumok hitel esített f énym á- s ol at ait t art al mazza, a jobb m egértés és a hitel es d okumentál ás é r- d ekéb en. Ez eknek az idegen n yelvű sz övegét is s aj át f o r dításban k özlöm. 4

11 I. RÉSZ A M E GA L AP Í T ÁSHOZ VEZETŐ Ú T: 1.1 T ö rtén elmi és reg ionál is h elyzetk ép : b an, az első v ilágháb orú b efejeztév el az Osztrák - M agyar M o n archia sz étesés e ut án, a t erül eten új államok k e l etkeztek. Az elszakítot t D élvidék: a Szerb ek - H orvát ok - Szlovének k irál ys ágához (S.H.S.) l ett csat olva. Az ú n. V i dovdán i A l kot mány ( j únius 29.) I. c. I. é r t elmében, ez l ett az o rsz ág h ivat alos el n ev ez és e: a Szerbek - Ho r vátok -Szlovének k irál ys ága. A k i rálys ág alkot m ányo s és p arl am e ntári s monarchi a. Az új d élszláv állam két rész r e osztható: balkáni és Köz ép Euró p ai részre. A b al k án i J u goszlávi a t ö rt én el mi tartomán yo k b ól t ev ő di k ö ssz e. Ezek: Szerbi a, D él -Szerbia, Boszni a - Hercegovi n a, M onten egró és D almáci a. Lakosságának t úl n yo m ó t öbbsége szláv. A r égi ó kultúráj a, gondolkodásmódj a, szokásai tipikusan balkáni ak, m el yeket nag yb an befol yásolt a több sz áz év es török hódol tság. Íg y erősen érez h et ő az o ri ent ál is j el leg i s. V allás a a pr a v oszláv - o r thodox, m uzul mán, kisebb r észben, elsőso rb an D almáciáb an és Bosz ni áb an katolikus. A K öz ép - Euró p ai J u gosz l ávi a a Száván és a D unán i nnen t erü l el 1. Á l l: a tőlünk elsz ak ított D él -Krassó, D él-tem es, T o ro nt ál ( Bánság), Bács - Bodrog és D él-baran ya v ármegyéinkből, Ho rv át Szlavónorsz ágból és az A usztri át ól elcsat ol t Szlovén i ából, s v égül a Szlovéni a al á k erült és a t őlünk elvett M u r ak özből és a Murán i nneni részből. 2 1 Lásd a Mellékletben az 1. és a 2. számú ábrát! 2 In: A Magyarság Évkönyve, 72. old, 3. bekezdés 5

12 Etnográfi ai lag az S.H.S. áll am h at ára a l egsz erencs ét l en ebb, m ert minden szakasz án b el ev ág h ol a b o l gár, h ol a görög, h ol az albán, hol az o sztrák - n ém et, hol az o lasz, hol az oláh, hol a magyar k om p akt nemzeti eg ys é gekbe. 3 Jugoszlávi át ma éppan n yi n emz et iség alkotja, mint an n ak idej én az Osztrák-M agyar Monarchi át. 4 A n emz et iségi stat isztika sz eri nt az S. H.S. állam b an k ö rü lb el ül 8 millió sz erb - horv át, 1 millió szlovén, egyéb sz láv, ol áh, ol asz, magyar és n émet él. A h at árm ódosítással t ehát o l ya n, i mmár n emz et i ki s eb bségek k erültek a d élsz l áv ki r ál ys ágba, m elyeknek a t erül et en t öbb mint ezer év es múltjuk v an, u g ya n akkor a Köz ép - Európai sz el l emiséghez, kultúrához, vallásokhoz tarto z nak. A Vidovdán i al kot mány s emmifél e nemz et i k iseb bséget n em i smer, csak j u goszláv állampol gárokat. A d élszláv o rsz ág m o st eg y k ísérl et et tett arra, hogy az iskolapolitika ál tal, k én ys z ert és csal o gatást öt vöz ve elérj e az t, h o g y a n emz et i kisebbségek egy állami gondolkodásmódot al ak ítsanak k i, és egy k ö zös államnyelve t h asznál j an ak. A ki sebbségek egyes iskoláit á llam osították V a llási és egyh á ztö rtén eti háttér: A d él szláv egys éges állam m egalak ulása az egyh ázakat és a v allás i k özösségeket épp ú g y, m i nt az államot m a gát v áratlan p r oblémák el é h elyezte. Mil yen egys z erű vol t ez az állam koráb bi r ész ei b en. A r égi Szerb i áb an az o rt odox egyh áz v ol t az ál l ami 3 In: A Magyarság Évkönyve, 69. old. 4 In: A Magyarság Évkönyve, 75. old, 2. bekezdés 5 Der Südslawenstaat macht nun den Versuch der uns ja auch von anderwärts bekannt ist -, die Gewinnung seiner Minderheiten für die Staatsgesinnung und für die Staatssprache in einer Mischung von Zwang und Lockung durch seine Schulpolitik zu erzielen. Das gesamte Schulwesen der Minderheiten wurde verstaatlicht. In: Die evangelische Diaspora insbesondere des Auslandsdeutschtums (D.Geißler) Die evangelischen Kirchen im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, 235.old. 2.bekezdés 6

13 egyh áz. Az új állam az o n ban h i rt el en egyesített 6 millió o r todoxot, 5 millió k at ol i kust m oham ed ánt egy m aroknyi p r ot es t án ssal, z sidóval, ó -k atolikussal, görö gkeletiekkel és m ás az állam által elismert és el nem i smert sz ekt ákkal. 6 E v an gélikusok említés r e méltó sz ám b an az o r szág k ét r ész éb en él n ek: a M u r avi d ék en k b l él ek, és Bácska, Bánát és Szerém ség h áro m m egyéjében a j el enl egi D un abán átban kb M ásokkal sz em b en itt ők is ki s eb bségben v a n n ak. Az o r sz ág m egm aradt r ész éb en itt és o tt k isebb sziget eket alkot n ak, m int p l. Ho rv átorsz ágban, Bos z ni ában, Szlavóni áb an, m íg Szerbi ában ( Beográdtól d él r e), H ercegovinában és D almáciáb an és egyes hel yeken cs ak ott t al ál h atjuk őket, ahol i p ar van. A z ev an gélikusok sz ám át n égy n emzetiség al kotja. Ezek a m agyarok, németek, sz lovák ok és a ven d ek (szlov é nok). A z evan gélikusok l egerősebb cs oportját a n émet ek k épezik l él ek k el. Ő k a II. J óz sef császár idej ében b etel ep ített d u nament i svábok, aki k b an t el e pül t ek l e az ak k ori D él - M agyarországon. Bácskáb an Új verbász, Szerémségben Ú jpáz ua k ö r é t ömörültek, m í g Bánát ban Franz f el d és M ramorak k ö r é. M ellettük kb német kat oliku s i s vol t. A z es l étsz ám ú szlovák s ág Bácskában P et ro v ac egyh ázköz ség k öré, Bánátban K ovačica, Szerémségben Stara P azova köré cs oportosul t. Az o rsz ág t ö b bi r ész é b en csak m int k atonák voltak j elen, különböző hel yő r s é gi állomásokon. 6 Die Entstehung des südslawischen Einheitsstaates stellte die Kirchen und Glaubensgemeinschaften ebenso, wie den Staat selbst vor ungeahnte Probleme. Wie einfach war es in den früheren Teilen des Staates gewesen. Im alten Serbien war die orthodoxe Kirche die Staatskirche... Der neue Staat aber vereinigte plößlich Orthodoxe, römische Katholiken, Mohammedaner mit kleineren Beständen von Protestanten ( ), Israeliten (60.000), Altkatholiken, Griechisch-Unierten und Anhängern verschiedener vom Staat anerkannter und nicht anerkannter Sekten. In: Festbuch der evangelischen Kirchengemeinde A.B. in Zagreb, Staat und Konfessionen in Jugoslawien 23.old. 7

14 Az S.H.S. állam v allási m egoszlás áról szól ó stat isztika sze ri nt az el cs atol t D él vi d ék en, Bán s ágban , Bácska és Baran yában prot es t án s él 7, m ag yarok, ném etek és tótok. 8 A p r ot es t án sok száma az onban az ö ssz lakossághoz képest csak 1.65%. Egyh áz - k özigaz gat ási szempont ból úgy a r eformátusok, m int az ev an gélikusok m agyarorsz ág i püspökségek alá tarto z t ak. A m egsz állás ut án mindkét egyh áz m egkez dt e az önálló sz ervez k ed és t A Z E GY H Á ZI É L ET M E GS Z E R VEZÉSÉNEK K E Z D E T E I : T ö rtén ések az evan g élikusság b erk eiben : A z egyh ázi él et megszervez és én ek a k érdés e n agyo n aktuális l et t mindjá r t az I. V i lágháború u t án. A d él en r ekedt egyh ázköz ségek azonnal h ozzá i s fo gt ak egyh ázi életük m egsz erv ez és éhez. A k o rábbi Bács m egyei egyh ázmegye Baja g yü l ekez et ének k ivétel év el t eljes egészéb en átkerü lt a h ajdani b ányai egyh ázkerül et ből az ú j d élszláv á l l amba, most már a V ajdaságba. Esperesével, G ustav A d ol f W agnerrel az él en f o l yt a t t a koráb b an m egszokott szol gálatát. Mivel azonban ez v olt a legnépeseb b és legszerv ez ettebb egyh áz megye, i n n en indult ki a t ovábbi k özös szolgálat m egsz erv ez ése. M ás egyh ázm egyék eg yes egyh ázköz ségei i s az új o rsz ágban t aláltak h az á r a, m égpedig Bánát egyes t erül et ei n, Szlavóni áb an, Baranyában és Szlovéni áb an. Ez ek azonban a h aj dan i egyh ázmegyé k n ek cs ak töred ékei vol t ak. T ermész et es en, ideális lett vo lna most egy p r o t están s v a g y eg y 7 Lásd a Mellékletben az 1. és a 2. számú ábrát! 8 In: A Magyarság Évkönyve 81.old. 8

15 k özös ev angél ikus egys é g m egépítése, d e ennek legnagyo b b akadál ya a t érbeli sz é tszórtság és a n emz eti különböző s ég volt. N o h a az egyh ázköz s égek, egyh ázmegyék f o l yt atták m egszokott sz ol gálat ai k at, u g ya n akkor mindnyájan sz erették vol na b iztosítot tnak l át ni az új Délszláv ál lamban sz abad v allás g yakorlásukat és eg yb en nemzetiségi j o gai k at is. K ezdet b en az ev an gélikusok egy K öz i gaz gatási Bizot t s ágot v álasztottak, m el yn ek f eladat a az eg yh ázi közigazgatás vez et ése v ol t, az egyh áz m egszerv ez és éi g terjed ő átm en eti id ősz ak b an. K öz b en, a h áb o rú ut án l ét r eh ozot t Dél vi d éki Szlovák N emz eti T an ács Dr.Lu d o vit Mičát ekkel az élen, a N e mzeti T anács g yű l ései n j únius én és a u gusztus 2 8 -án az egyh áz d ol gairó l, az egyh áz j övőbeli megszervez és éről i s t árgyal ni k ez d ett. M egál lapítást n yert, hogy a z új o r szágban k ev és sz ámú sz lovák van. M eg k ell sz ervez ődniük, m ert h a együ t t élnének m ásokkal, az el tűnés v esz élye f en yegetne. Ez en a v idéken m ás n épek sz ám belileg s okkal többen v annak. Az ad ot t h el yz etben m eg k ell ő riz ni az ev an gélikus hi tet, az an yan yelvet és a szokás okat. M ár n em f en yeget az el n ém et es ítés és az elmagyarosítás, ah o g yan az a múltban volt. 10 E l k ell t eh át dönt en i, mit és h o g yan t o v áb b. A Szlovák Nemz eti T anács másodi k gyű l ésén Ad am V ereš, a v ol t h o rv át - szlav ón esperesség ales p erese f i g yelmez t et ett arra, hogy ebben a dologban ó v at osan kell e ljárn i és n em k el l siet ni. Mint sz lovákok egys égesek akaru nk l enni és önál lóan f ol yt atni, de a h it d ol gában áp olni k ívánj uk a hi t egys égét, m ert egy az Is t en, egy a 9 In: A Magyarság évkönyve 84.old. 10 In: Evanjelicky Hlásnik, június, Ročník 32 (48) Ján Križan, synodlny dozorca - 75.vyročie osamostatnenia našej cirkvi 1. old. 9

16 h it. A köz ép kor p a p s ága sz étvál asztotta a k ereszt yénséget, d e a mi f elad atunk az egy akol sz ol gál a t a, a kereszt yénség egys égén. 11 P avel M an d áč Petrő cről (P et ro v ac) felszól al ásáb an annak a v élem én yének adot t h an got, h o g y ellenzi a továbbia k b an a m agyarokkal és a német ekkel t ö rt én ő egyesülés t. J án Čapl ovič egyezett Verešsel abban, h o g y egyh á zilag egys é gesen kell f ellép ni k ül sőleg a h at al om felé, d e az i gazgat ásban most m ár az ö nállóságo t sz orgalmazza. Felhí vt a a f i g yelmet arra, hogy a n apokban a sz lovák egyh ázközségekben, k ül önösen Bács k áb an Branislav Ig o r Štefán ik b ácskapal án k ai l el k ész rö p céd ul áj a k ö röz, Felhí v ás a szlovák ev an géliku sokhoz az S.H.S. k irál ys ágban címmel. A r ö pirat a m ellett ál l ki, hogy a sz lovák ev angél ikusok hozz an ak l ét r e - t eh át a m ár m egl evő bácsi egyh ázmegye k eretén b el ül - egy ö ni gazgat ású, f ü ggetlen, önálló sz lovák ev angél ikus n emz eti egyh ázat, amel yh ez m inden j u goszlávi ai szl ovák t art ozna. C s ak szlovákok. M ás ok h agyj anak b ékén! M i s enki n ek s em kívánunk r oss z at. S őt, Is t en k eg yelmét és bol dogságot kívánunk m inden n épnek és nemz etnek. D e mi m ár csak m agunk a s aj át emberségünkből ak arunk él ni és me gélünk D r.mičát ek az t j av asolta, h o g y az egyh ázköz ségek először m ondj ák k i, h o gy ö n állósul n ak, m ert minden h at alom az egyh ázköz ségekből ered. Ezt a j av as latot tám o gatta J. Čaplovi č is, aki egyb en k övet el t e egy k ö zpont i b izot tság m egalakítás át, amel yn ek a felad ata len ne az egyh áz kérdésének a m e gsz ervez és e. 11 Chceme byt ako Slováci jednotní a samostatne pokračovat, ale vo veciach viery chceme pestovat jednotnost viery, lebo jeden Boh, jedna viera. Knazstvo stredoveké rozdelilo krestantsvo, ale našou úlohou je pracovat na jednom ovčinci, na jednote krestantsva. In: Pamätnica, 32.old. 12 V letáčiku sa zasadzuje, aby Slováci evanjelici utvorili «jednu samosprávnu slovenskú národnú cirkev, do ktorej budú prináležat všetci juhoslovanskí Slováci. A len Slováci. A s inymi si dajme pokoj! My zle nikomu neprajeme. Ba práve želáme Božej milosti a štastia všetkym ludom a národom. Ale my už len samí zo svojej ludskosti žit chceme a vyžijeme... In: Pamätnica, 32.old. 10

17 K arol M ed v eck ý, s z el en csei l elkész, ak i hivatalában Bácskáb an a l egi dősebb l el kész, f elhívta az j úni us 4 - én k elt l evel éb en a b ács kai szlovák egyh ázközség e k et, hogy ö ssz egyh ázi k öz g yű l ést hí vj an ak össz e, ez en az önállósul ás ért f o glaljanak állást és al ak ítsanak egy ö n álló szlovák esp e rességet. A j eg yz ő k ö n yv másol atát el k ell küldeni a b ácsi, eddigi k özös esperességnek. Ez m eg i s tört ént. G u stav Ad ol f W agn er es p eres a tört én t ek k apcs án f el hívással f o r dul t az esperes s ég minden egyh áz köz ségéhez. A t árggyal k apcs ol at b an a suboticai ( sz ab adkai) Á gostai H itval l ású E v an gélikus E g yh á z k öz gyű l ési j egyz ő k ön y v ében, augusz tus 22- én a r endkívül i k öz g yű l és I. n apiren di p ont j á b an a k övetkezőket o lvashat juk: Ko ro ss y E m i l l el k ész b emutatja az esperesség f elhívását a t ót esperesség f elállítás a ü g yében. H o z z ász ól ások u tán a köz g yű l és egyh angúlag az aláb bi határoz at i j a v aslatot fo gadja el : E g yh ázunknak az ú j állam hoz v al ó v isz on ya ez idő sz erint m ég n em i smert. M indad di g, míg e v isz on y m egállapítva n i n cs en, az eddi gi egyh ázi sz erv ez et m egbont ása: 1.) céltal an, m ert az új egyházi Al kotmány b i zonyára m agával h ozza az egyh ázi hatóságok revíz iój át, 2.) k áro s, mert az ú j egyh ázi A lkotmán y k i ví v ás ái g, a hívőket i dő előt t m egosztva az egys égben r ejlő erőt á ldozza f el. É p en ez ért az egyh ázköz s ég az e lőre n em l át ot t f ejlem ények b ev á rás át j avasolja és a tót esperesség f elállítás át ez i dő szerint n em p árt ol ja. 13 A J egyz őkön yv m ag yarázattal is sz ol gál a dönt ést i llet ően : X I. n api r endi p ont : E g yh ázközségünk au gusz tus h ó én t art ott köz g yű l és én az es peres s ég n yi l atkoza ttét el r e v aló f elhívására a t ót esperesség f elál lítása ellen n yi l atkozott attól 11

18 t art v a, h o g y ezzel a p r o t estantiz musnak a k özjóra szolgáló erej e g yengülni f o g. A sz étválás m egt ö rt én t, a hí v ek egym ástól eltávolodt ak. A h ívek közötti ellen tét ek eloszlat ására a k öz g yű l és a z al ábbi el őt erj esztést kí v ánj a az egyh áz i felsőb bséghez j uttatni : A s uboticai ágostai h itvallás ú ev an gélikus egyh ázkö z s ég f ájdalmas m egilletődés s el l át ja, h o gy az evangél ikus egyh áz a k ül világban r ombol ó n emz etiségi ellentét ek n ek k aput n y i t ot t, és m ár is szláv és n em szláv r ész ek r e t agozódott. A p r ot es táns egyh áz m indenkor a f elekez et i béke és a l elkiismereti s z ab ad s ág f ákl yavivőj e v olt. É vsz áz ad os szenved és ei t az a m egg yő z ő d és en yh í t ette, h o g y k üzdel m eivel ere dményesen szolgál j a az emberiség halad ás át Kr isztus orsz ága felé. A p r ot estantiz must hi v at ás a predesztinálja arra, hogy a v ilágháb o rú által üt ött s ebek g yó g yí t ásában, a m egz av art v ilá grend h elyr eállítás ában a m aga f elvi l ágosító, em b ersz erető munkájáv al r ész ét ki vegye. E k üzdelemre v al ó fel k észülés az erő k sz ét bont ás a h elyett inkább annak szorosab b an v aló egyesítését tette v ol na sz ükséges s é. A s uboticai evan gélikus egyh ázköz s ég az egyh ázm e g yében is j el ent k ezett n emzet iségi ellent ét ek k el, mint t é n yekkel k ényt elen sz ám ol ni. Ez ért az egyh áz i r ánt i törhet e tlen r agaszkodás a által i ndíttat v a, szükségét érzi annak, h o g y eg yh ázi f elsőbbségénél sz avát h al l assa és k érj e, h o g y az egyh áz i f el sőségek h as s an ak oda, h o g y a n emzetiségi érz ék en ys ég az egyh áz k ebel ében s emmil yen i nt ézkedéssel sehol me gsért v e n e l egyen, n eh o g y további t agoz ódás r a szolgál jon okul, s k éri t ovábbá, hogy a l egfelsőbb egyh ázi h atóságok k öz el edj enek egym áshoz avégből, h o g y a m agukat k ülönfél e n emzetisé ghez sz ám ító egyh ázköz ségeket szoro s érintkez és b e hozzák. N yi s s ák m eg egym ás előtt t em pl om ai kat, 13 In: A suboticai ágostai hitvallású evangélikus egyház közgyűlési jegyzőkönyve old. 12

19 t a n ácskozó és v al lásos ö ssz ej övet eli h elyeiket, áp ol ják évsz ázados k özös k üzdelmeik emlékét és a k özös m últra ép ítve f eleb arát i sz eret et t el, erősítsék egym ást a p r otestáns sz ellemben v aló köz ös m unkálkodásra. Létesítsenek kulturál is és gazdasági k apcs olat okat, ő szint e n yí l tsággal, jó akarattal és b ecsül et es munkával r o mbolják l e a túlhaj tot t n emz etiségi f élték enyk edés által em elt v ál aszfal akat és a p ro testáns sz ellem erő sítésév el, szol gálják az emberiség t ovább hal adás át és boldogul ás át. 14 T ermész et es en, az esperes ség többi, n ém et - m agyar egyh á z k öz ségei is osztották az említet t vélem én yt. M inden n ek ellen ére, augusz tus én k özös és eg yb en u tolsó esperes s égi k öz g yű l ésre k erül t s or Új v erb ász on, m elyen G u stav Ad ol f W agn er es p eres e lnökölt, az es p eressé gi f elügyelő p edi g Dr. Lelbach volt. M inden b ácskai eg yh ázköz s ég képviseltette magát ezen a k öz g yű l ésen és u g yanott tanács koz ás t i s t artottak. A t a n ácskoz áson m ár cs ak, m int v endég v olt jelen Gu sztáv A dol f W agner esperes. A t anácskoz ás el őtt a m egj el en t e k h ez Igor Š t efáni k sz lovák l el k ész sz ólt, i smert et v e, h o g y az ö ssz es szlovák ev angélikus egyh ázköz ségek Bácskáb an a k öz g yű l é s ei k en el h at ározták, h o g y az eddi gi köz ös es p erességet fe lossz ák és k ül ön szlovák esperességet h oznak létre. További előkész ületeket f o gan atosítanak az esperességi k öz g yű l és el őkészítés éhez és es p erességi v ez et őség m egvál aszt ás ára. E lnököt k el l v álasztani a d h o c, aki ezt a t anácskoz ást v ez et i és idei gl en es v ez etőséget is s zükséges v álasztani. E g yh angúlag m egválasztották K arol M edveck yt : aki megk öszönve a biz almat, a t anács koz ást ol yan s z av akkal n yi t o tta m eg, m elyet a n émet ev a n gélikus t estvére ktől v al ó b ú csúz ás h at ott át. M inden ek előt t sz ívél yesen ü dvözöl te, mint v endéget az edd i gi 14 In: A suboticai ágostai hitvallású evangélikus egyház közgyűlési jegyzőkönyve old. 13

20 esperest, G. A.Wagnert, ki h an gsúl yo z v a, h o g y a szlovák eg yh áz d ö nt és e, az esperes s ég sz ét osztása a j elen k o r, a m ai p o litikai h elyz et t erm ék e. A szlovák evangélik u sok n ev éb en h ál ás k ösz önetét f ej ezi ki és d icséri ( az espere sség p éldás v ez et és éért ), í gérve, hogy k ü l önvál v a is a n ém et t estvérekkel mint egy v allás t estvérei v el sz eretetben k ívánnak élni. 15 A r r ól i s szólt, h o g y a k ettév álás fo nt os oka az is, hogy n emcsak az i sten tisz t elet, h anem az egyh áz és az es p eresség irányí t ásának is a n ép n ye l v én k el l t ö rt én ni e. Általáb an az ad minisztráci ó és az esperességi k öz g yű l ések a szlovák és a n ém et h ívők sz ám ára nem ért h et ő n yelven lettek t artva, t i. m agyar n ye l v en, a r égi h az ában. Ám a m i egyh ázi élet ünk t eljes en szlovák k el l hogy l egyen, h o g y m egerősödjön b enne a n emz eti ö nt udat. 16 M eghat ározták, h o g y az egyh ázköz sége k sz ept ember i g l ead j ák sz av azatai k at az espere s r e és az esperességi f elügyel ő r e, hogy az i d ei gl enes el nök ö ssz e t udja hí vni a m egsz ervez endő és egyb en első szlovák esperességi köz g yű l ést P etrőcre (P et ro v ac). Az említett k ö z g yű l és sz ep tember 29- én volt P et rő cön. Az egyh ázközségek t öbbs é ge sz av az at át S am u el Starke, petrő ci l elkészre adta l e, aki l e i s t ette az esperes i esküt. S aj n ál attal k ell m egállapítani, hogy a t ö bb év tiz ed es f ennállás u t án az esperesség sz étvál t, n yelvi alapon szlovákr a és 15 Za takého jednohlasne bol zvoleny Karol Medvecky: tento podakujúc sa za doveru otvára poradu rečou, povedanou pod dojmom odobierky od nemeckych bratov evanjelikov. Predovšetkym víta srdečne jako hosta doterajšieho nášho seniora G.A.Wagnera, zdoraznujúc, že rozhodnutie slovenskych cirkví ohladom rozdelenia seniorátu je vytvarom terajšej doby, dnešnej politickej situácie...v mene slovenskych evanjelikov vyslovuje mu srdečnú vdaku a chválu (za vzorné spravovanie seniorátu), slubujúc, že i oddelení chceme s bratmi Nemcami, ako bratia jedného náboženstva v láske nažívat. - In: Pamätnica 33.old. 16 Náš cirkevny život má byt teda úplne slovensky, aby sa v nom upevnovalo naše národné povedomie. In: Pamätnica 34.old. 14

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

A Financial Times sem hisz a deregulációban?

A Financial Times sem hisz a deregulációban? Dr. For gács Im re egye te mi do cens A Financial Times sem hisz a deregulációban? (Té zi sek a pénz ügyi vál ság ról re gu lá ci ós né zõ pont ból) Az az ér zé sem, hogy töb bé már nem Kan sas - ban va

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben