EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Egyháztörténeti Tanszék ÉLVE MEGHALNI HAGYNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Egyháztörténeti Tanszék ÉLVE MEGHALNI HAGYNI"

Átírás

1 EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Egyháztörténeti Tanszék Diplomamunka ÉLVE MEGHALNI HAGYNI Az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház Szerbiában-Vajdaságban történelme tól napjainkig Dolinszky Gábor V. évf. Budapest, 2004

2 Mottó: Az élni és élni hagyásról szóló csalóka tétel ez, mely helyesebben annyi, mint élni és meghalni hagyni. (Adolf Von Harnack)

3 TARTALOMJEGYZÉK: ELŐSZÓ :... 1.ol d. I. RÉSZ :... 5.ol d. 1. A MEGALA P ÍT Á S HOZ VEZETŐ ÚT:... 5.ol d Tört énelmi és regi o n ális helyz etkép :... 5.ol d Vallási és egyh áztörtén et i háttér:... 6.ol d. 2. A Z EGYHÁZI É LE T M E GS ZERVEZÉSÉNEK K E ZDETE I:.. 8.ol d Tört énések az ev angélikusság berkeiben:... 8.ol d Tört énések állam i berkek b en: ol d Ön ál ló, szláv ev angélikus egyh ázkerül et m egalap ítás ára i r ányu l ó t erv ek a No vo S el o -i Közigaz gatási Biz ot t s ág: ol d. 3. A S ZLO V Á K Á GOSTAI HIT V A LLÁ S Ú E VANGÉLIKUS E G Y HÁ ZKERÜLE T MEGALA K ÍT Á S A : ol d. 4. A NEM S ZLÁ V Á G OS T A I H IT V A LLÁ S Ú E V ANGÉ LIKUS EGY HÁZKERÜLE T MEGALA K ÍT Á S A AZ ÁGOS T A I H IT V A LLÁ S Ú N É MET EVANGÉLIKUS KE R ES ZTYÉN EGYHÁZ A JU GOSZLÁ V K IR Á LY S Á G BAN: ol d. 5. AZ ÁGOSTAI H IT V A L LÁSÚ S ZLO V Á K EVANGÉLIK U S E G Y HÁ ZKERÜLE T TOVÁBBI Ú T K E R ES ÉSE: ol d. 6. A KIR Á LY I N Y ILA T K O ZAT ÉS A PROTES T ÁNSTÖRVÉNY ol d.

4 7. EGYHÁZUNK SZO LG Á L A T A IG : ol d. II. RÉSZ : ol d. 1. EGYHÁZUNK HELY ZET E A Z K Ö ZÖTTI ID Ő S ZAKBAN: ol d A megváltoz ott föl drajzi térkép: ol d A megváltoz ott egyh ázi vi szonyo k : ol d Megváltoz ott visz on yo k az Ágostai Hitvallás ú Ném et E v an gélikus K e r eszt yén Egyh ázban : ol d Megváltoz ott visz on yo k az Ágostai Hitvallás ú Szlovák E v an gélikus Eg yh ázban: ol d A h azatérés körü lmén yei: ol d A h áb orú végén előál lt hel yz et : ol d A n ém et l ak osság üldöztet és e: ol d A magyar lakosság ül döztet ése: ol d A szlovák ok helyz e t e: ol d Az evangélikus templom ok helyz et e: ol d. III. RÉSZ : ol d. 1. A FE LS ZABADULÁ S U T ÁNI H E LYZET: ol d. 2. AZ ÁGOSTAI H IT V A L LÁSÚ S ZLO V Á K EVANGÉL IK U S EGYHÁZ ÚJ R AS ZERVEZŐDÉSE A J U G OS ZLÁ V FÖDERATÍV N ÉP K Ö ZTÁRSAS ÁGBAN: ol d.

5 3. AZ ÁGOSTAI H IT V A L LÁSÚ NÉMET EVANGÉLIK U S K E RES ZTYÉN EGYHÁZ ÚJ RAS ZERVEZŐDÉS E A J U GOSZLÁ V FÖDER A T ÍV N ÉPKÖZTÁRS A SÁGBA N : ol d. 4. HARC A TEMP LO M O KÉ R T: ol d. 5. HÁBOR Ú U TÁNI S ZER E T ETS ZOLGÁLA T: ol d. 6. AZ AS VALLÁSÜGYI T Ö R VÉN Y: ol d. 7. A LU T H ER Á NUS EGYH Á ZAK S ZÖ V E TSÉGE A J U GOSZLÁ V FÖDER A T ÍV N ÉPKÖZTÁRSASÁGBA N (J. F. N K ): ol d. 8. AZ EGYHÁZAK S ZOLG Á LA T A A Z IG T ERJEDŐ IDŐSZAKBAN: ol d Az Ágostai Hi tvallás ú Evangél ikus Keresztyén Egyh á z a Szerb N épköztárs aságban szo l gál at a: ol d Az Ágostai Hi tvallás ú Szl o vák Evangélikus E g yh áz hel yz ete: ol d. IV. RÉSZ 1958-NAPJAINKIG: -EGYESÍTÉSI TÖREKVÉSE K ol d. 1. AZ ÚN. MAGYAR ESPER ESSÉG T ÖR TÉNETE: ol d Az as év történés ei : ol d Az es esztendő t ö rt én ései: ol d.

6 2. AZ ÁGOSTAI H IT V A L LÁSÚ EVANGÉLIK U S K ER ESZTYÉN E G Y HÁZ SZER BIÁBA N S ZOLG Á LA T A A Z 1958 UTÁNI IDŐSZAKBAN: ol d A lelki él et m egszerv ez és e: ol d Az anyagi t ámogatás kérd ése: ol d. 3. A Z ÁGOSTAI H IT V A LLÁSÚ EVANGÉLIK U S K ER ESZTY É N E G Y HÁZ SZER BIÁBAN - V AJ DASÁGBAN STÁTUS ÁNAK H E LY R E Á LLÍTÁSÁRA IRÁ NYULÓ TŐREKVÉSEK: ol d A Szerb Köztárs aságban: ol d A Lu t h erán us Vi lágsz övet s égben: ol d. 4. AZ Á GOSTAI H IT V A LLÁSÚ EVANGÉLIK U S K ER ESZTYÉN E G Y HÁZ SZER BIÁBAN-VAJ DASÁGBAN JOGFOS ZTOTTS Á GÁNAK K Ö V ETKEZMÉNYEI: ol d A Gu stav-adol f W erk m agatart ás a: ol d A M artin Lu t h er Bund: ol d A M agyarorsz ági Evangél ikus Egyh áz : ol d. 5. E G YH Á ZUNK SZO LG Á LA T A N APJAIN K BAN: ol d. 6. SUMM ÁS ÁTTEK IN T É SE EGYH ÁZUNK S IK E R T E LE N N EG ÁCIÓ S T Ö RTÉNÉS E IN E K : ol d. ZÁRSZÓ : ol d. Irodalomjegyz ék: ol d. M ellék letek: ol d.

7 ELŐSZÓ : A z Á gostai Hitvallású Evangél ikus K ereszt yén E gyh áz Szerbi ában Vajdas ágban ( a továb bi akban Á HEKES Z - V ) t ö rt én elmét a m aga t eljes s égében eddig m ég s en ki s em í rt a meg. M aga a t ém a an n yi r a ö ssz et ett, h o g y ú g ym o n d végérvén yesen, azaz t eljes egészéb en sz int e l eh et e tlen l ez árni. M unkám a m ár m egl ev ő, de i tt -ot t hi án yo s tört énel mi d okum en tum ok, egyh ázi l evel ez és ek ö ssz e gz éséb ől kí vánj a egy s z o l gál ó E v an gélikus K eresztyén E g yh áz t ö rt énelmét össz ev arrogat ni és egyb en egy ú j sz em l él et et ad ni. A z Á HEKESZ - V t örtén elme eddig bizony eléggé h i án yo s an volt i smeret es a h at áron t úl i ev angél ikusság k ö r eiben, ahol ez által - h a el v ét ve i s - l e n em ellen ő rzött ad atok, v élem én yezések k erültek fo r galomba. Lehet, hogy éppen ez ért az Á H E KES Z-V t ö rt én elméről diplom amunkát írni t al án kényes és b átor v állalkozás, d e ettől f ü gge tlenül ú g y érzem, h o g y a t ö rt én el m et t énys zerűen és i gaz s ágosan k ell m egí rn i. Ez a f eladat ellenben n em k önnyű, h isz en munkám több mint n yo l cvan esz tendőt ö l el f el, am ely e g yh ázilag és p olitikailag e g yaránt ö ssz et et t, sőt g yakorta szinte át tekint h et et l en; ezen t ú l, ahogyan m ár célz ás t is t et t em r á, az i gazságra v al ó törek v és t ekintetéb en i gencs ak ké n yes. De ú g y g o n dol om, t art anom k ell magam a 3 7. Zs oltár i k v ers éhez: mert az Ú r sz ereti az i gazsá got, és n em h agyj a el h ívei t. M egőrzi ő ket minde n kor És előre k ell bocsátanom, h o g y az Á H EKES Z - V történelmében ez az i gei üz en et, m el y eg yb en b izonys ágt étel i s, val ósággá lett! M i ért is v állal koztam e k én yes, d e egyb en i gen k om ol y t ém ával való f o glalkoz ás r a? Elsősorb an az ért, hogy n apvilágra h ozzam a m últat, an n ak k üzdelmeit, és f eltérk épezzem a d él vi déki 1

8 n em szláv evan gélikusság (m agyar és n émet ) hi tbel i h arcait köz ös egyh ázunknak m egm arad ásáért négy t ö r t é n elmi rész r e osztva: nap j ainki g M ásodsorban, hogy az Európai Evan gélikusság térk épén az Á H E KES Z-V ü r es, f ehér f oltját beszínezzem, és ez által h ős eleim f élbesz akí tot t akaratát v alóra v áltsam. H o g y m i ért? M ert az Á H E KES Z-V tört én elmi m últján ak letisztáz ás a n é l kül n em l ehet b esz élni annak j elenéről, d e jöv őjéről s em. P edi g v an m últja, v an j el ene és az Ú r n ag y k egyelméből jövőj e is l esz. M ég ak k or i s, h a ez a t én y a kül hon felé ú g ym o n d nem kívánatos! M unkám m egí rásáv al v al ój áb an n em én, h an em maga az E g yh áz t esz bizon ys ágot m agáról a v ilág előtt b elföldön és kül f öldön egyarán t. Bizon ys ágot t esz arról i s, h o gy élni és sz ol gálni akarás át, v agyi s p usz t a l ét ét menn yi r e b efol yá s o lták n em i s an n yi r a az ateista erők, h an em az itt sz ol gáló testvéregyh áz a Szlovák E v an gélikus E g yh áz és k ésőbbi e kben m aga a Lu t h eránus V ilágsz övet ség n em biztos, h o gy m i n d en es et ben h el yes egyh ázpol itikáj áv al. P ontosítva, l egérezhet őbben tól, amikor n yi l v án osságra k erült az ÁHEKES Z - V egyh áz politikai elsikkasztása, amely b en követk ez ett be, jogt al an ul. A zonban az Á HEKES Z - V t örténel mének f eldol gozásánál l át t am m eg, hogy csak a tört énelmi v alóságból k iindulva l ehet az E g yh áz múltját kut at ni. E hhez a körü lmén yh ez sz övődik, illetve sz övődhet hozzá a j el en és a j övő. T ermész et esen ebbő l k i fol yó l ag k érdés ek i s f elmerü ltek, amel yekre m eg k ellet t t alálnom a v alódi f elel et et, amel yek ezut án m eghat áro z t ák m unkám at. Túl tehát az E g yh áz l ét r ej öt tének, szolgál at án ak, b el ső f elépítés ének 2

9 k ö rü lmén yein, az alapítás év e, az alapító sz em élyek mellet t m eg k ellett t al álnom és érten em, h o g y m i lyen i n dí t ék ok hozzák létre az önálló egyh ázat? V agy, h o g y s z él esebbre is kitárj am az ajtót és ebben az értelemben i s f eltegyem a k érdést: mi o kozta azt, hogy J u gosz lávi a t erü let én t ól ig k ét egym ástól f ü ggetlen evangél ikus egyh áz szol gált sz láv és n em szláv ( ki f ejteni r ésletesen ) m egkül önbözt e t éssel, el lenben 1945 ut án m ár n égy egym ástól fü ggetlen evan gélikus eg yh áz a J u goszláv i án b el üli t agköztárs as ágok t erületi felosz t ás a értelmében. H istoria es t m agi str a vitae! - E Ciceró i gond olat ért el mében, v isszatérve egyi k m egfogalmaz ás omhoz, ann y i r a érték es a múlt t ö rt én el mi f el kutatása és közzét ét el e, ame nn yi r e s egít a j elen ben i gazságban t áj ékozódni és a jövőt ép íteni. E g y k í v ánsággal zárom soraimat : K érem az egy h áz Urát, hogy az ÁHEKES Z - V ö ssz eál lított tört énelme taní tsa délv i d ék i m agyar evangél ikus n ép ünket ősei nk hi thűségére, egyh ázsz eretet ére, a sz ol gálatban való h űséges, min d v égig k i t artó h el yt állás r a, és az E v an gélikus Egyh ázunk ügyének minde n kori sz ol gálat á r a. M unkám m egí r ás a s o r án h el yenként t öbbet fo gl al koz om az Á gostai Hitvallású Szlovák E v an gélikus E g yh áz tört én elmév el, m el y n em a t émám. M ivel azonban ez az egyh áz egy k ö zös evang é- l ikus egyh áztestből sz akadt ki, fo gl alkoznom k ell tört énelmével a k ivál ás o k ai n ak, körülményeinek m egértés e miatt, t ovábbá a tört é- n elem s orán f okoz at osan kibontak ozó új ab bnál új ab b h el yz etek, f élreértés ek l et isztázás a miat t i s. M unkám b an több hel yen a J egyz ő könyv ekből v agy m ás i ro d a- l om ból v et t hossz as i déz et ek találhatók, m el yekb en az í r ók a kor sz el l em ét, ak tual itását m aguk érezték át és m él tattak, így l egkif e- j ez őbben ő k t udták m egfogal maz ni. Hel yesnek t artottam ezt a m aga n agys z erűségében eg yenesen továb b adni, hisz en hitel es is. 3

10 A sz erb - horvát, szlovák, német és angol irodal om bó l v et t i d é- z et ek et saját fordí tásban ad om köz r e. D o l gozatom hoz M el lékl et is t artozik, m ely t érképeket, l ev e- l ez és eket, ú jságcikkeket, egyes d o kum entumok hitel esített f énym á- s ol at ait t art al mazza, a jobb m egértés és a hitel es d okumentál ás é r- d ekéb en. Ez eknek az idegen n yelvű sz övegét is s aj át f o r dításban k özlöm. 4

11 I. RÉSZ A M E GA L AP Í T ÁSHOZ VEZETŐ Ú T: 1.1 T ö rtén elmi és reg ionál is h elyzetk ép : b an, az első v ilágháb orú b efejeztév el az Osztrák - M agyar M o n archia sz étesés e ut án, a t erül eten új államok k e l etkeztek. Az elszakítot t D élvidék: a Szerb ek - H orvát ok - Szlovének k irál ys ágához (S.H.S.) l ett csat olva. Az ú n. V i dovdán i A l kot mány ( j únius 29.) I. c. I. é r t elmében, ez l ett az o rsz ág h ivat alos el n ev ez és e: a Szerbek - Ho r vátok -Szlovének k irál ys ága. A k i rálys ág alkot m ányo s és p arl am e ntári s monarchi a. Az új d élszláv állam két rész r e osztható: balkáni és Köz ép Euró p ai részre. A b al k án i J u goszlávi a t ö rt én el mi tartomán yo k b ól t ev ő di k ö ssz e. Ezek: Szerbi a, D él -Szerbia, Boszni a - Hercegovi n a, M onten egró és D almáci a. Lakosságának t úl n yo m ó t öbbsége szláv. A r égi ó kultúráj a, gondolkodásmódj a, szokásai tipikusan balkáni ak, m el yeket nag yb an befol yásolt a több sz áz év es török hódol tság. Íg y erősen érez h et ő az o ri ent ál is j el leg i s. V allás a a pr a v oszláv - o r thodox, m uzul mán, kisebb r észben, elsőso rb an D almáciáb an és Bosz ni áb an katolikus. A K öz ép - Euró p ai J u gosz l ávi a a Száván és a D unán i nnen t erü l el 1. Á l l: a tőlünk elsz ak ított D él -Krassó, D él-tem es, T o ro nt ál ( Bánság), Bács - Bodrog és D él-baran ya v ármegyéinkből, Ho rv át Szlavónorsz ágból és az A usztri át ól elcsat ol t Szlovén i ából, s v égül a Szlovéni a al á k erült és a t őlünk elvett M u r ak özből és a Murán i nneni részből. 2 1 Lásd a Mellékletben az 1. és a 2. számú ábrát! 2 In: A Magyarság Évkönyve, 72. old, 3. bekezdés 5

12 Etnográfi ai lag az S.H.S. áll am h at ára a l egsz erencs ét l en ebb, m ert minden szakasz án b el ev ág h ol a b o l gár, h ol a görög, h ol az albán, hol az o sztrák - n ém et, hol az o lasz, hol az oláh, hol a magyar k om p akt nemzeti eg ys é gekbe. 3 Jugoszlávi át ma éppan n yi n emz et iség alkotja, mint an n ak idej én az Osztrák-M agyar Monarchi át. 4 A n emz et iségi stat isztika sz eri nt az S. H.S. állam b an k ö rü lb el ül 8 millió sz erb - horv át, 1 millió szlovén, egyéb sz láv, ol áh, ol asz, magyar és n émet él. A h at árm ódosítással t ehát o l ya n, i mmár n emz et i ki s eb bségek k erültek a d élsz l áv ki r ál ys ágba, m elyeknek a t erül et en t öbb mint ezer év es múltjuk v an, u g ya n akkor a Köz ép - Európai sz el l emiséghez, kultúrához, vallásokhoz tarto z nak. A Vidovdán i al kot mány s emmifél e nemz et i k iseb bséget n em i smer, csak j u goszláv állampol gárokat. A d élszláv o rsz ág m o st eg y k ísérl et et tett arra, hogy az iskolapolitika ál tal, k én ys z ert és csal o gatást öt vöz ve elérj e az t, h o g y a n emz et i kisebbségek egy állami gondolkodásmódot al ak ítsanak k i, és egy k ö zös államnyelve t h asznál j an ak. A ki sebbségek egyes iskoláit á llam osították V a llási és egyh á ztö rtén eti háttér: A d él szláv egys éges állam m egalak ulása az egyh ázakat és a v allás i k özösségeket épp ú g y, m i nt az államot m a gát v áratlan p r oblémák el é h elyezte. Mil yen egys z erű vol t ez az állam koráb bi r ész ei b en. A r égi Szerb i áb an az o rt odox egyh áz v ol t az ál l ami 3 In: A Magyarság Évkönyve, 69. old. 4 In: A Magyarság Évkönyve, 75. old, 2. bekezdés 5 Der Südslawenstaat macht nun den Versuch der uns ja auch von anderwärts bekannt ist -, die Gewinnung seiner Minderheiten für die Staatsgesinnung und für die Staatssprache in einer Mischung von Zwang und Lockung durch seine Schulpolitik zu erzielen. Das gesamte Schulwesen der Minderheiten wurde verstaatlicht. In: Die evangelische Diaspora insbesondere des Auslandsdeutschtums (D.Geißler) Die evangelischen Kirchen im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, 235.old. 2.bekezdés 6

13 egyh áz. Az új állam az o n ban h i rt el en egyesített 6 millió o r todoxot, 5 millió k at ol i kust m oham ed ánt egy m aroknyi p r ot es t án ssal, z sidóval, ó -k atolikussal, görö gkeletiekkel és m ás az állam által elismert és el nem i smert sz ekt ákkal. 6 E v an gélikusok említés r e méltó sz ám b an az o r szág k ét r ész éb en él n ek: a M u r avi d ék en k b l él ek, és Bácska, Bánát és Szerém ség h áro m m egyéjében a j el enl egi D un abán átban kb M ásokkal sz em b en itt ők is ki s eb bségben v a n n ak. Az o r sz ág m egm aradt r ész éb en itt és o tt k isebb sziget eket alkot n ak, m int p l. Ho rv átorsz ágban, Bos z ni ában, Szlavóni áb an, m íg Szerbi ában ( Beográdtól d él r e), H ercegovinában és D almáciáb an és egyes hel yeken cs ak ott t al ál h atjuk őket, ahol i p ar van. A z ev an gélikusok sz ám át n égy n emzetiség al kotja. Ezek a m agyarok, németek, sz lovák ok és a ven d ek (szlov é nok). A z evan gélikusok l egerősebb cs oportját a n émet ek k épezik l él ek k el. Ő k a II. J óz sef császár idej ében b etel ep ített d u nament i svábok, aki k b an t el e pül t ek l e az ak k ori D él - M agyarországon. Bácskáb an Új verbász, Szerémségben Ú jpáz ua k ö r é t ömörültek, m í g Bánát ban Franz f el d és M ramorak k ö r é. M ellettük kb német kat oliku s i s vol t. A z es l étsz ám ú szlovák s ág Bácskában P et ro v ac egyh ázköz ség k öré, Bánátban K ovačica, Szerémségben Stara P azova köré cs oportosul t. Az o rsz ág t ö b bi r ész é b en csak m int k atonák voltak j elen, különböző hel yő r s é gi állomásokon. 6 Die Entstehung des südslawischen Einheitsstaates stellte die Kirchen und Glaubensgemeinschaften ebenso, wie den Staat selbst vor ungeahnte Probleme. Wie einfach war es in den früheren Teilen des Staates gewesen. Im alten Serbien war die orthodoxe Kirche die Staatskirche... Der neue Staat aber vereinigte plößlich Orthodoxe, römische Katholiken, Mohammedaner mit kleineren Beständen von Protestanten ( ), Israeliten (60.000), Altkatholiken, Griechisch-Unierten und Anhängern verschiedener vom Staat anerkannter und nicht anerkannter Sekten. In: Festbuch der evangelischen Kirchengemeinde A.B. in Zagreb, Staat und Konfessionen in Jugoslawien 23.old. 7

14 Az S.H.S. állam v allási m egoszlás áról szól ó stat isztika sze ri nt az el cs atol t D él vi d ék en, Bán s ágban , Bácska és Baran yában prot es t án s él 7, m ag yarok, ném etek és tótok. 8 A p r ot es t án sok száma az onban az ö ssz lakossághoz képest csak 1.65%. Egyh áz - k özigaz gat ási szempont ból úgy a r eformátusok, m int az ev an gélikusok m agyarorsz ág i püspökségek alá tarto z t ak. A m egsz állás ut án mindkét egyh áz m egkez dt e az önálló sz ervez k ed és t A Z E GY H Á ZI É L ET M E GS Z E R VEZÉSÉNEK K E Z D E T E I : T ö rtén ések az evan g élikusság b erk eiben : A z egyh ázi él et megszervez és én ek a k érdés e n agyo n aktuális l et t mindjá r t az I. V i lágháború u t án. A d él en r ekedt egyh ázköz ségek azonnal h ozzá i s fo gt ak egyh ázi életük m egsz erv ez és éhez. A k o rábbi Bács m egyei egyh ázmegye Baja g yü l ekez et ének k ivétel év el t eljes egészéb en átkerü lt a h ajdani b ányai egyh ázkerül et ből az ú j d élszláv á l l amba, most már a V ajdaságba. Esperesével, G ustav A d ol f W agnerrel az él en f o l yt a t t a koráb b an m egszokott szol gálatát. Mivel azonban ez v olt a legnépeseb b és legszerv ez ettebb egyh áz megye, i n n en indult ki a t ovábbi k özös szolgálat m egsz erv ez ése. M ás egyh ázm egyék eg yes egyh ázköz ségei i s az új o rsz ágban t aláltak h az á r a, m égpedig Bánát egyes t erül et ei n, Szlavóni áb an, Baranyában és Szlovéni áb an. Ez ek azonban a h aj dan i egyh ázmegyé k n ek cs ak töred ékei vol t ak. T ermész et es en, ideális lett vo lna most egy p r o t están s v a g y eg y 7 Lásd a Mellékletben az 1. és a 2. számú ábrát! 8 In: A Magyarság Évkönyve 81.old. 8

15 k özös ev angél ikus egys é g m egépítése, d e ennek legnagyo b b akadál ya a t érbeli sz é tszórtság és a n emz eti különböző s ég volt. N o h a az egyh ázköz s égek, egyh ázmegyék f o l yt atták m egszokott sz ol gálat ai k at, u g ya n akkor mindnyájan sz erették vol na b iztosítot tnak l át ni az új Délszláv ál lamban sz abad v allás g yakorlásukat és eg yb en nemzetiségi j o gai k at is. K ezdet b en az ev an gélikusok egy K öz i gaz gatási Bizot t s ágot v álasztottak, m el yn ek f eladat a az eg yh ázi közigazgatás vez et ése v ol t, az egyh áz m egszerv ez és éi g terjed ő átm en eti id ősz ak b an. K öz b en, a h áb o rú ut án l ét r eh ozot t Dél vi d éki Szlovák N emz eti T an ács Dr.Lu d o vit Mičát ekkel az élen, a N e mzeti T anács g yű l ései n j únius én és a u gusztus 2 8 -án az egyh áz d ol gairó l, az egyh áz j övőbeli megszervez és éről i s t árgyal ni k ez d ett. M egál lapítást n yert, hogy a z új o r szágban k ev és sz ámú sz lovák van. M eg k ell sz ervez ődniük, m ert h a együ t t élnének m ásokkal, az el tűnés v esz élye f en yegetne. Ez en a v idéken m ás n épek sz ám belileg s okkal többen v annak. Az ad ot t h el yz etben m eg k ell ő riz ni az ev an gélikus hi tet, az an yan yelvet és a szokás okat. M ár n em f en yeget az el n ém et es ítés és az elmagyarosítás, ah o g yan az a múltban volt. 10 E l k ell t eh át dönt en i, mit és h o g yan t o v áb b. A Szlovák Nemz eti T anács másodi k gyű l ésén Ad am V ereš, a v ol t h o rv át - szlav ón esperesség ales p erese f i g yelmez t et ett arra, hogy ebben a dologban ó v at osan kell e ljárn i és n em k el l siet ni. Mint sz lovákok egys égesek akaru nk l enni és önál lóan f ol yt atni, de a h it d ol gában áp olni k ívánj uk a hi t egys égét, m ert egy az Is t en, egy a 9 In: A Magyarság évkönyve 84.old. 10 In: Evanjelicky Hlásnik, június, Ročník 32 (48) Ján Križan, synodlny dozorca - 75.vyročie osamostatnenia našej cirkvi 1. old. 9

16 h it. A köz ép kor p a p s ága sz étvál asztotta a k ereszt yénséget, d e a mi f elad atunk az egy akol sz ol gál a t a, a kereszt yénség egys égén. 11 P avel M an d áč Petrő cről (P et ro v ac) felszól al ásáb an annak a v élem én yének adot t h an got, h o g y ellenzi a továbbia k b an a m agyarokkal és a német ekkel t ö rt én ő egyesülés t. J án Čapl ovič egyezett Verešsel abban, h o g y egyh á zilag egys é gesen kell f ellép ni k ül sőleg a h at al om felé, d e az i gazgat ásban most m ár az ö nállóságo t sz orgalmazza. Felhí vt a a f i g yelmet arra, hogy a n apokban a sz lovák egyh ázközségekben, k ül önösen Bács k áb an Branislav Ig o r Štefán ik b ácskapal án k ai l el k ész rö p céd ul áj a k ö röz, Felhí v ás a szlovák ev an géliku sokhoz az S.H.S. k irál ys ágban címmel. A r ö pirat a m ellett ál l ki, hogy a sz lovák ev angél ikusok hozz an ak l ét r e - t eh át a m ár m egl evő bácsi egyh ázmegye k eretén b el ül - egy ö ni gazgat ású, f ü ggetlen, önálló sz lovák ev angél ikus n emz eti egyh ázat, amel yh ez m inden j u goszlávi ai szl ovák t art ozna. C s ak szlovákok. M ás ok h agyj anak b ékén! M i s enki n ek s em kívánunk r oss z at. S őt, Is t en k eg yelmét és bol dogságot kívánunk m inden n épnek és nemz etnek. D e mi m ár csak m agunk a s aj át emberségünkből ak arunk él ni és me gélünk D r.mičát ek az t j av asolta, h o g y az egyh ázköz ségek először m ondj ák k i, h o gy ö n állósul n ak, m ert minden h at alom az egyh ázköz ségekből ered. Ezt a j av as latot tám o gatta J. Čaplovi č is, aki egyb en k övet el t e egy k ö zpont i b izot tság m egalakítás át, amel yn ek a felad ata len ne az egyh áz kérdésének a m e gsz ervez és e. 11 Chceme byt ako Slováci jednotní a samostatne pokračovat, ale vo veciach viery chceme pestovat jednotnost viery, lebo jeden Boh, jedna viera. Knazstvo stredoveké rozdelilo krestantsvo, ale našou úlohou je pracovat na jednom ovčinci, na jednote krestantsva. In: Pamätnica, 32.old. 12 V letáčiku sa zasadzuje, aby Slováci evanjelici utvorili «jednu samosprávnu slovenskú národnú cirkev, do ktorej budú prináležat všetci juhoslovanskí Slováci. A len Slováci. A s inymi si dajme pokoj! My zle nikomu neprajeme. Ba práve želáme Božej milosti a štastia všetkym ludom a národom. Ale my už len samí zo svojej ludskosti žit chceme a vyžijeme... In: Pamätnica, 32.old. 10

17 K arol M ed v eck ý, s z el en csei l elkész, ak i hivatalában Bácskáb an a l egi dősebb l el kész, f elhívta az j úni us 4 - én k elt l evel éb en a b ács kai szlovák egyh ázközség e k et, hogy ö ssz egyh ázi k öz g yű l ést hí vj an ak össz e, ez en az önállósul ás ért f o glaljanak állást és al ak ítsanak egy ö n álló szlovák esp e rességet. A j eg yz ő k ö n yv másol atát el k ell küldeni a b ácsi, eddigi k özös esperességnek. Ez m eg i s tört ént. G u stav Ad ol f W agn er es p eres a tört én t ek k apcs án f el hívással f o r dul t az esperes s ég minden egyh áz köz ségéhez. A t árggyal k apcs ol at b an a suboticai ( sz ab adkai) Á gostai H itval l ású E v an gélikus E g yh á z k öz gyű l ési j egyz ő k ön y v ében, augusz tus 22- én a r endkívül i k öz g yű l és I. n apiren di p ont j á b an a k övetkezőket o lvashat juk: Ko ro ss y E m i l l el k ész b emutatja az esperesség f elhívását a t ót esperesség f elállítás a ü g yében. H o z z ász ól ások u tán a köz g yű l és egyh angúlag az aláb bi határoz at i j a v aslatot fo gadja el : E g yh ázunknak az ú j állam hoz v al ó v isz on ya ez idő sz erint m ég n em i smert. M indad di g, míg e v isz on y m egállapítva n i n cs en, az eddi gi egyh ázi sz erv ez et m egbont ása: 1.) céltal an, m ert az új egyházi Al kotmány b i zonyára m agával h ozza az egyh ázi hatóságok revíz iój át, 2.) k áro s, mert az ú j egyh ázi A lkotmán y k i ví v ás ái g, a hívőket i dő előt t m egosztva az egys égben r ejlő erőt á ldozza f el. É p en ez ért az egyh ázköz s ég az e lőre n em l át ot t f ejlem ények b ev á rás át j avasolja és a tót esperesség f elállítás át ez i dő szerint n em p árt ol ja. 13 A J egyz őkön yv m ag yarázattal is sz ol gál a dönt ést i llet ően : X I. n api r endi p ont : E g yh ázközségünk au gusz tus h ó én t art ott köz g yű l és én az es peres s ég n yi l atkoza ttét el r e v aló f elhívására a t ót esperesség f elál lítása ellen n yi l atkozott attól 11

18 t art v a, h o g y ezzel a p r o t estantiz musnak a k özjóra szolgáló erej e g yengülni f o g. A sz étválás m egt ö rt én t, a hí v ek egym ástól eltávolodt ak. A h ívek közötti ellen tét ek eloszlat ására a k öz g yű l és a z al ábbi el őt erj esztést kí v ánj a az egyh áz i felsőb bséghez j uttatni : A s uboticai ágostai h itvallás ú ev an gélikus egyh ázkö z s ég f ájdalmas m egilletődés s el l át ja, h o gy az evangél ikus egyh áz a k ül világban r ombol ó n emz etiségi ellentét ek n ek k aput n y i t ot t, és m ár is szláv és n em szláv r ész ek r e t agozódott. A p r ot es táns egyh áz m indenkor a f elekez et i béke és a l elkiismereti s z ab ad s ág f ákl yavivőj e v olt. É vsz áz ad os szenved és ei t az a m egg yő z ő d és en yh í t ette, h o g y k üzdel m eivel ere dményesen szolgál j a az emberiség halad ás át Kr isztus orsz ága felé. A p r ot estantiz must hi v at ás a predesztinálja arra, hogy a v ilágháb o rú által üt ött s ebek g yó g yí t ásában, a m egz av art v ilá grend h elyr eállítás ában a m aga f elvi l ágosító, em b ersz erető munkájáv al r ész ét ki vegye. E k üzdelemre v al ó fel k észülés az erő k sz ét bont ás a h elyett inkább annak szorosab b an v aló egyesítését tette v ol na sz ükséges s é. A s uboticai evan gélikus egyh ázköz s ég az egyh ázm e g yében is j el ent k ezett n emzet iségi ellent ét ek k el, mint t é n yekkel k ényt elen sz ám ol ni. Ez ért az egyh áz i r ánt i törhet e tlen r agaszkodás a által i ndíttat v a, szükségét érzi annak, h o g y eg yh ázi f elsőbbségénél sz avát h al l assa és k érj e, h o g y az egyh áz i f el sőségek h as s an ak oda, h o g y a n emzetiségi érz ék en ys ég az egyh áz k ebel ében s emmil yen i nt ézkedéssel sehol me gsért v e n e l egyen, n eh o g y további t agoz ódás r a szolgál jon okul, s k éri t ovábbá, hogy a l egfelsőbb egyh ázi h atóságok k öz el edj enek egym áshoz avégből, h o g y a m agukat k ülönfél e n emzetisé ghez sz ám ító egyh ázköz ségeket szoro s érintkez és b e hozzák. N yi s s ák m eg egym ás előtt t em pl om ai kat, 13 In: A suboticai ágostai hitvallású evangélikus egyház közgyűlési jegyzőkönyve old. 12

19 t a n ácskozó és v al lásos ö ssz ej övet eli h elyeiket, áp ol ják évsz ázados k özös k üzdelmeik emlékét és a k özös m últra ép ítve f eleb arát i sz eret et t el, erősítsék egym ást a p r otestáns sz ellemben v aló köz ös m unkálkodásra. Létesítsenek kulturál is és gazdasági k apcs olat okat, ő szint e n yí l tsággal, jó akarattal és b ecsül et es munkával r o mbolják l e a túlhaj tot t n emz etiségi f élték enyk edés által em elt v ál aszfal akat és a p ro testáns sz ellem erő sítésév el, szol gálják az emberiség t ovább hal adás át és boldogul ás át. 14 T ermész et es en, az esperes ség többi, n ém et - m agyar egyh á z k öz ségei is osztották az említet t vélem én yt. M inden n ek ellen ére, augusz tus én k özös és eg yb en u tolsó esperes s égi k öz g yű l ésre k erül t s or Új v erb ász on, m elyen G u stav Ad ol f W agn er es p eres e lnökölt, az es p eressé gi f elügyelő p edi g Dr. Lelbach volt. M inden b ácskai eg yh ázköz s ég képviseltette magát ezen a k öz g yű l ésen és u g yanott tanács koz ás t i s t artottak. A t a n ácskoz áson m ár cs ak, m int v endég v olt jelen Gu sztáv A dol f W agner esperes. A t anácskoz ás el őtt a m egj el en t e k h ez Igor Š t efáni k sz lovák l el k ész sz ólt, i smert et v e, h o g y az ö ssz es szlovák ev angélikus egyh ázköz ségek Bácskáb an a k öz g yű l é s ei k en el h at ározták, h o g y az eddi gi köz ös es p erességet fe lossz ák és k ül ön szlovák esperességet h oznak létre. További előkész ületeket f o gan atosítanak az esperességi k öz g yű l és el őkészítés éhez és es p erességi v ez et őség m egvál aszt ás ára. E lnököt k el l v álasztani a d h o c, aki ezt a t anácskoz ást v ez et i és idei gl en es v ez etőséget is s zükséges v álasztani. E g yh angúlag m egválasztották K arol M edveck yt : aki megk öszönve a biz almat, a t anács koz ást ol yan s z av akkal n yi t o tta m eg, m elyet a n émet ev a n gélikus t estvére ktől v al ó b ú csúz ás h at ott át. M inden ek előt t sz ívél yesen ü dvözöl te, mint v endéget az edd i gi 14 In: A suboticai ágostai hitvallású evangélikus egyház közgyűlési jegyzőkönyve old. 13

20 esperest, G. A.Wagnert, ki h an gsúl yo z v a, h o g y a szlovák eg yh áz d ö nt és e, az esperes s ég sz ét osztása a j elen k o r, a m ai p o litikai h elyz et t erm ék e. A szlovák evangélik u sok n ev éb en h ál ás k ösz önetét f ej ezi ki és d icséri ( az espere sség p éldás v ez et és éért ), í gérve, hogy k ü l önvál v a is a n ém et t estvérekkel mint egy v allás t estvérei v el sz eretetben k ívánnak élni. 15 A r r ól i s szólt, h o g y a k ettév álás fo nt os oka az is, hogy n emcsak az i sten tisz t elet, h anem az egyh áz és az es p eresség irányí t ásának is a n ép n ye l v én k el l t ö rt én ni e. Általáb an az ad minisztráci ó és az esperességi k öz g yű l ések a szlovák és a n ém et h ívők sz ám ára nem ért h et ő n yelven lettek t artva, t i. m agyar n ye l v en, a r égi h az ában. Ám a m i egyh ázi élet ünk t eljes en szlovák k el l hogy l egyen, h o g y m egerősödjön b enne a n emz eti ö nt udat. 16 M eghat ározták, h o g y az egyh ázköz sége k sz ept ember i g l ead j ák sz av azatai k at az espere s r e és az esperességi f elügyel ő r e, hogy az i d ei gl enes el nök ö ssz e t udja hí vni a m egsz ervez endő és egyb en első szlovák esperességi köz g yű l ést P etrőcre (P et ro v ac). Az említett k ö z g yű l és sz ep tember 29- én volt P et rő cön. Az egyh ázközségek t öbbs é ge sz av az at át S am u el Starke, petrő ci l elkészre adta l e, aki l e i s t ette az esperes i esküt. S aj n ál attal k ell m egállapítani, hogy a t ö bb év tiz ed es f ennállás u t án az esperesség sz étvál t, n yelvi alapon szlovákr a és 15 Za takého jednohlasne bol zvoleny Karol Medvecky: tento podakujúc sa za doveru otvára poradu rečou, povedanou pod dojmom odobierky od nemeckych bratov evanjelikov. Predovšetkym víta srdečne jako hosta doterajšieho nášho seniora G.A.Wagnera, zdoraznujúc, že rozhodnutie slovenskych cirkví ohladom rozdelenia seniorátu je vytvarom terajšej doby, dnešnej politickej situácie...v mene slovenskych evanjelikov vyslovuje mu srdečnú vdaku a chválu (za vzorné spravovanie seniorátu), slubujúc, že i oddelení chceme s bratmi Nemcami, ako bratia jedného náboženstva v láske nažívat. - In: Pamätnica 33.old. 16 Náš cirkevny život má byt teda úplne slovensky, aby sa v nom upevnovalo naše národné povedomie. In: Pamätnica 34.old. 14

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Szigethalom Városi Szabadid központ

Szigethalom Városi Szabadid központ Szigethalom Városi Szabadid központ (2315 Szigethalom, Sport u. 4.) Szabadtéri rendezvény (Városnap-Gyereknap) Biztonsági terv Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadóterv 2015. 04.15. Összeállította: Kohut és

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Csili Művelődési Központ. Színházterem

Csili Művelődési Központ. Színházterem Csili Művelődési Központ 1201 Budapest, Nagy Győry István u. 4-6. zenés, táncos rendezvények rendszeres megtartására szolgáló Színházterem Biztonsági terv és Tűzvédelmi szabályzat 2016. Összeállította:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Fonódásmentes körforgalom

Fonódásmentes körforgalom Fonódásmentes körforgalom Készítette: Pach Dániel - 1 - 1. Bevezetés A körforgalmak man a pság a l e gpreferál tabb c som óponti kial a kítások, sz ám os e lőnyü k m el l ett (b iztonság, l át v án y,

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép:

1.. A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM Ára: 3715 Ft JÚNIUS 30. oldal oldal

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM Ára: 3715 Ft JÚNIUS 30. oldal oldal III. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM Ára: 3715 Ft 2011. JÚNIUS 30. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLY 2011. évi XLVII. tör vény a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga - tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI.

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben