Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj Jelen vannak: Tóth József polgármester Halmaj Béres Sándor alpolgármester Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Botos András képviselő Palásti László képviselő Veres Dénes Ferenc képviselő Zsiga Istvánné képviselő Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Riz István képviselő Tarnócziné Tóth Melinda képviselő Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Tóth Ferencné Zsirosné Becse Gizella Tóthné Pekár Ágnes Horváth Elemér Gulyás Istvánné Varga Béla Barna Sándor Kemény András Székely Istvánné Juhász József Kiss Zoltánné jegyző mb. intézményvezető Közösségi Ház vezető CNÖ elnöke Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete római katolikus esperes református lelkész kuratórium elnöke élelmezésvezető Halmaji Öregfiúk Közhasznú Egyesülete jegyzőkönyvvezető Meghívottak közül távol van: Kovács Pál alpolgármester Kiskinizs Tóth József polgármester tisztelettel köszönti a rendkívüli együttes testületi ülésen megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a halmaji és kiskinizsi képviselő-testület egyaránt határozatképes. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Az ülés tervezett napirendjeként, a meghívóban foglaltakkal megegyezően, a következő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni: JAVASOLT NAPIREND 1.) Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Tóth József polgármester, Tóth Ferencné jegyző 2.) Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 3.) Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása 4.) Egyéb indítványok, bejelentések

2 2 Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését. 5.) A X. Halmaji Napok és Európa a Polgárokért Testvértelepülési találkozó programjának egyeztetése Előadó: Tóth József polgármester Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a javaslatokat, Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint üléseznek: NAPIREND 1.) Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Tóth József polgármester, Tóth Ferencné jegyző 2.) Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 3.) Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása 4.) Egyéb indítványok, bejelentések Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését. 5.) A X. Halmaji Napok és Európa a Polgárokért Testvértelepülési találkozó programjának egyeztetése Előadó: Tóth József polgármester NAPIREND TÁRGYALÁSA I. NAPIREND Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Tóth József polgármester, Tóth Ferencné jegyző (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja: a szikszói kistérséghez tartozó 23 önkormányzat által megalakított Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsa elfogadta a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot. A Társulás Megállapodás egységes szerkezetben, valamint a módosítást tartalmazó határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A helyi önkormányzatoknak a Társulási Tanács döntését meg kell erősítenie. Amint az mindenki előtt ismert, az önkormányzatok bizonyos feladatellátásra többcélú társulásokat hoztak létre. A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei közös feladatellátásra vállaltak kötelezettséget az oktatás és nevelés, egészségügyi ellátás, szociális és gyermekjóléti alapellátás, belső ellenőrzés, területfejlesztés területén. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja, hogy a korábban kötött társulási megállapodásokat június 30-ig felül kell vizsgálni. Önálló munkaszervezet fenntartását a központi költségvetés nem támogatja. A munkaszervezeti feladatokat a járás vagy körzetszékhely önkormányzat hivatala köteles ellátni. Szikszón megszűnt a Kistérségi Többcélú Társulás irodája. Négy alkalmazott (irodavezető, pénzügyi vezető) munkaviszonyának megszüntetésére vonatkozóan már döntést hoztak a képviselő-testületek. A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal vállalta, hogy saját munkaszervezetével ellátja a Társulás ügyeinek intézését, gazdálkodási feladatait.

3 3 A közösen ellátandó feladatok köréből kikerült az oktatás, nevelés, tekintettel arra, hogy az alapfokú oktatási intézmények állami fenntartásba, működtetésbe kerültek. A köznevelési intézmények esetében több óvoda egyházi fenntartásba került. A továbbra is önkormányzati fenntartásban maradt intézményeket minden önkormányzat önállóan tartja fenn. A közösen ellátandó feladatok közül a belső ellenőrzés, valamint a területfejlesztés esetében, az önkormányzatok vásárolt szolgáltatásként végeztetik el a feladatot, a szolgáltatást igénylő önkormányzat fizeti meg a szolgáltatás díját. A Társulás jelentős értékű vagyonnal (Szociális Szolgáltató Központ, irodaépület, gépjárművek) rendelkezik. A gépjárművek közül néhányat ingyenes használnak önkormányzatok. A Társulási Tanács olyan döntést hozott, hogy a vagyontárgyak kerüljenek felértékelésre, és az ingyenesen használatba adott gépjárműveket az érintett önkormányzatok vásárolják meg. Az éjszakai orvosi ügyeletet ellátó társaság felmondta a korábban megkötött szerződést. Szerződésben foglalt kötelezettségének eleget téve, a felmondást követően 60 napig köteles biztosítani az éjszakai ügyeleti szolgálatot. A Társulás a közeljövőben pályázatot ír ki a tevékenység ellátására. Szociális és gyermekjóléti alapellátással kapcsolatban elmondja, hogy 400 jelzőkészüléket nyert a Társulás. Ezáltal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítésére nyílik lehetőség a Társulás közigazgatási területén. A jelzőkészülékre vonatkozó igények összegyűjtésében kéri a képviselők, valamint az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesületének segítségét. A kihelyezett készülékekért december 31-ig nem kell fizetni. A Társulás decemberben felülvizsgálja, hogy térítés fizetése nélkül tudja-e finanszírozni az ellátás biztosítását. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelentős mértékben javítja az idősek biztonságérzetét. A Szociális Szolgáltató Központba új intézményvezető került kinevezésre, bízik benne, hogy az intézmény a szociális feladatellátás területén jobb színvonalon működik majd. A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat a kölcsönös együttműködés elvén alapul, ezért javasolja, hogy a képviselő-testületek fogadják el a dokumentumok módosítására vonatkozó előterjesztést. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza: Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza: 462/2013. (VI.27.) határozata a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosítására vonatkozó előterjesztést, azt jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. Felelős: polgármester

4 4 463/2013. (VI.27.) határozata a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására vonatkozó előterjesztést, azt jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával összefüggő intézkedések megtételére. Felelős: polgármester II. NAPIREND Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja, hogy a május 31. napján tartott együttes ülésén a társulási megállapodás elfogadásával döntöttek a képviselő-testületek a Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulásának megalakításáról. Az ülést követően - törzskönyvi bejegyzés céljából - a szükséges iratok benyújtásra kerültek a Magyar Államkincstárhoz. A Magyar Államkincstár a bejegyzés teljesítéséhez néhány ponton a Társulási Megállapodás módosítását kérte. Tóth Ferencné jegyző hozzáteszi, hogy a Társulási Megállapodás 1. számú függelékében a szakágazatot, valamint a szakfeladat rendet is szerepeltetni kell, tekintettel arra, hogy jogi személyiségű, intézményirányító társulásról van szó. Tóth József polgármester elmondja, hogy az ide vonatkozó szabályok szerint többcélú intézményt jogi személyiséggel rendelkező társulások tarthatnak fenn. A Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár intézményegység működtetése kétféle formában biztosítható. Az Óvoda kivételével, az intézményegységek az Önkormányzat költségvetésében szakfeladatként működhetnek. A jogi személyiségű társulás létrehozására a bejáró gyermekek után igénybe vehető normatív támogatás miatt van szükség. Kéri, hogy a képviselő-testületek az ismertetett változtatásokkal fogadják el a Halmaj, Kiskinizs Községek Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen 464/2013. (VI.27.) határozata Halmaj, Kiskinizs Községek Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról Halmaj Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 87. -ban kapott felhatalmazás alapján, a 458/2013.(V.31.) határozattal létrehozott Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta, azt jóváhagyta. A módosított írásbeli megállapodás a határozat mellékletét képezi. A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket, valamint a jegyzőt a további intézkedések megtételére. Felelős: polgármesterek, jegyző

5 5 III. NAPIREND Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Ferencné jegyző elmondja, hogy a Társulási Megállapodás módosítása mellett szükséges a Halmaji Kastély óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása is. A május 31-én megtartott ülésen módosításra került az intézmény alapító okirata, mert az Intézményfenntartó Társulás létrehozásával megváltozott az intézmény irányító szerve, valamint a költségvetési szerv fenntartója is. Az alapító okiratban szükséges pontosítani az intézmény típusának megnevezését. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 20. (1) bekezdése szerint többcélú intézmény lehet egységes óvoda-bölcsőde, egységes iskola vagy összetett iskola, közös igazgatású köznevelési intézmény, általános művelődési központ, stb. A jogszabály következő része konkretizálja a többcélú intézmények felsorolt típusait. Az általános művelődési központ szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében nevelési-oktatási intézményi feladatot, továbbá a kulturális, művészeti, közművelődési, sportfeladatok közül legalább egyet ellát. A közös igazgatású köznevelési intézményben, illetve az általános művelődési központban a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet ellátó intézményegység is működhet. Ide tartoznak a szakmai tekintetben önálló, intézményegységek keretében nevelési, oktatási intézményi feladatok, továbbá kulturális, művészeti közművelődési sport feladatok közül legalább egy feladatot ellátó közös intézmények. A Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár intézmény típusát tekintve az általános művelődési központ -nak felel meg, ezért javasolja az alapító okirat 2. pontjában szereplő megnevezés módosítását. Az okirat 7. pontjában foglalt Költségvetési szerv vezetőjének választási rendje megfogalmazás helyett Költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje fogalmat kell használni, valamint a költségvetési szerv vezetőjét az Intézményfenntartó Társulási Tanács bízza meg. Az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog fogalmának bővítését javasolja a következőkkel: Az intézményegységek rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat feladatai ellátására szabadon használhatják az alapító önkormányzatok vagyonrendeletében foglalt előírásokra figyelemmel. Tóth József polgármester véleménye szerint nem a legszerencsésebb az általános művelődési központ megnevezés, tekintettel arra, hogy az intézmény által ellátott feladatok közül az óvodai nevelés a meghatározó, a költségvetést figyelembe véve, az óvoda költségvetése a nagyobb. Megjegyzi azonban, hogy az intézmény elnevezése változatlan marad, az általános művelődési központ mint intézménytípus szerepel az alapító okiratban, amelyből semmiféle hátrány nem származik. Horváth Elemér CNÖ elnöke javasolja, hogy az alapító okirat 5.1. pontban az Alapfeladatok jogszabály szerinti megnevezése felsorolásból kerüljön törlésre azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az óvodai ellátása, akik a többi gyermekkel nem foglalkoztathatók együtt megnevezés, tekintettel arra, hogy a helyi óvodában ilyen gyermekek nevelésére nincs lehetőség. Zsírosné Becse Gizella óvodavezető elmondja, hogy az említett körbe tartozó gyermekek speciális intézményben nevelhetők, a helyi óvodában ennek a feltételei nincsenek meg, ezért egyetért a javaslattal. Szakértői szerv szakvéleményében megjelöli az intézményt is, amelyben a speciális ellátást igénylő gyermekek nevelése történhet. Tóth Ferencné jegyző véleménye szerint amennyiben megfelelő szakember tud foglalkozni a sajátos nevelési igényű gyermekkel, az a helyi óvodában is biztosítható lenne. Az említett körbe tartozó gyermekeknek a szakértői szerv meghatározza az óvodában töltendő időt, amely lényegesen kevesebb, mint az egészséges gyermekek esetében. Tóth József polgármester javasolja, hogy tárgyi és személyi feltételek hiánya miatt, töröljék az alapfeladatok köréből a többi gyermekkel együtt nem foglalkoztatható SNI gyermekek nevelését.

6 6 Kéri, hogy az alapító okirat módosítására vonatkozó javaslatokat a testületek fogadják el, mert összhangban van a jelenleg hatályos jogszabályokkal és feltétele az Intézményfenntartó Társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésének. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen 465/2013. (VI.27.) határozata Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok képviselő-testületei az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC tv. 21. (3) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet II. fejezetében meghatározottakra figyelemmel a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát megtárgyalta és azt elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg, és az ügyben szükséges további intézkedést tegye meg. Az alapító okiratot módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felelős: polgármester, jegyző IV NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések TÁJÉKOZTATÁS A KONYHA FELÚJÍTÁSÁNAK HELYZETÉRŐL Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Startmunka programban az iskolakonyha felújításához szükséges anyagköltségre 2,5 millió Ft. támogatást nyert az Önkormányzat. Az már a felújítás kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy a szükséges anyagok beszerzéséhez a támogatási összeg nem lesz elegendő, mert a bontás során derült ki, hogy a teljes belső gépészet cseréjére is szükség van. A beruházás során több nagy értékű berendezés is beszerzésre kerül. A befejezésig a nyári gyermekétkeztetés, valamint az óvodai ellátás és a szociális étkeztetés biztosításához a Szikszói Konyháról szerzik be az ebédet. Az eltelt időben a tapasztalat az, hogy az ételek minősége megfelelő, azonban az adagok mennyisége kifogásolható. Közismert, hogy mindkét önkormányzat pályázott a nyári gyermekétkeztetés biztosítására. Halmaj községben 77 gyermek, Kiskinizsen 44 gyermek részesül ilyen ellátásban a nyári szünetben. VASONCA NONPROFIT KFT AKTUÁLIS ÜGYEIRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS Tóth József polgármester elmondja: közismert, hogy a Vasonca Közmű Nonprofit Kft-t 10 évvel ezelőtt hozta létre a 10 önkormányzat a szennyvíz üzemeltetés ellátása céljából január 1-től az üzemeltetést a BORSODVÍZ Zrt. vette át. A Kft e Ft-ra értékelt vagyonát évi 4,5 millió Ft. nettó bérleti díjért bérbe adta a társaságnak. A napokban tartotta a Vasonca Nonprofit Kft. taggyűlését. Korábban 5 fős előkészítő bizottságot választottak, melynek vezetésével megbízták. Az ülésen a könyvvizsgálóval a Kft. jövőbeli működésére vonatkozó javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek nagy részét a taggyűlés elfogadta. Módosításra került a társasági szerződés, a társaság elnevezéséből törlésre került a Közmű szó, tekintettel arra, hogy ez irányú tevékenységet már nem végez. A társaság tevékenységi körébe került az ár- és belvízvédelem, valamint a közművelődési tevékenység támogatása. A társaság jegyzett tőkéje 3 millió Ft. Ebből Halmaj községnek 770 eft., Kiskinizsnek 140 eft. az arányos üzletrésze.

7 7 Jelentős személyi változás, hogy Kiss István június 30-ig látja el az ügyvezetői feladatokat, ezt követően a BORSODVÍZ Zrt. alkalmazottja lesz üzemvezetőség vezető munkakörben, ezért a továbbiakban munkaidőben nem tud a Kft. ügyeivel foglalkozni. A taggyűlés úgy döntött, hogy július 1-től december 31-ig terjedő határozott időre Slyízs Pétert bízza meg az ügyvezetői feladatok ellátásával, bruttó 130 eft. díjazásért. A könyvelést továbbra is nettó 30 eft. díjazásért végzik. Nagy vitát kiváltó kérdés a szennyvízdíj hátralékból összegyűlt közel 10 millió Ft. kintlévőség, melynek oka lehet többek között a díjbeszedők nem megfelelő aktivitása is. Halmajon 4,5 millió Ft-al tartoznak a Társaságnak. Összehasonlításként megemlíti, hogy az ivóvíz üzemeltetést is átvette a szolgáltató, összesen 350 eft. hátralék keletkezett települési viszonylatban. A BORSODVÍZ Zrt. ajánlatot tett a 90 napon túli, 180 napnál nem régebbi követelések 5 %-ért történő megvásárlására. Javaslata alapján a taggyűlés olyan döntést hozott, hogy az önkormányzatok 10 %-on megvásárolhatják a követelést a Kft-től. Az április 30-i állapotnak megfelelően Halmajon eft., Csobádon eft., Felsődobszán 653 eft., Hernádkércsen 105 eft., Kázsmárkon 907 eft., Kiskinizsen 117 eft., Léhen 510.-Ft. Szentistvánbaksán 23 eft., Nagykinizsen 202 eft., Rásonysápberencsen 564 eft. a hátralék összege. 44 fővel szemben korábban végrehajtási eljárást kezdeményezett a Társaság. Orosz Miklósné polgármester a becsületesen fizetőkkel szemben rendkívül etikátlannak tartaná a tartozások elengedését. Horváth Elemér CNÖ elnökének véleménye szerint a keletkezett hátralékért nem a díjbeszedőket kell hibáztatni. A behajtások során ismét a nehéz helyzetben lévő családokat éri hátrány. Javasolja, hogy az önkéntesség elvét szem előtt tartva tegyenek lépéseket az elmaradt díjak beszedésére. Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy a gáz-, valamint a villanyáram szolgáltatásnál, nem fizetés esetén lehetőség van a szolgáltatásból történő kizárásra, a szennyvízszolgáltatás esetében ez azonban nem megoldható. A jelentős kintlévőség oka lehet, hogy romlott a fizetési hajlandóság, a szennyvízdíj kifizetését az utolsó helyre hagyták a tartozást felhalmozó családok. Javasolja, hogy Halmaj Község Önkormányzata vásárolja meg a kintlévőséget 10 %-on, 441 eft-ért a Vasonca Nonprofit Kft-től, tételes kimutatás alapján, melyet a évi költségvetési tartalékból finanszírozzon a Képviselő-testület. Az erre vonatkozó megállapodás aláírását követően, július 1-től, a fokozatosság elvét betartva, intézkedjenek az elmaradt díjak beszedéséről. A polgármester és a jegyző a behajtás érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 4 igen. 466/2013. (VI.27.) határozata a Vasonca Nonprofit Kft-nál összegyűlt szennyvízdíj hátralék engedményezéséről Halmaj Község Önkormányzata megvásárolja a Vasonca Nonprofit Kft-től a Halmaj községben évben meg nem fizetett szennyvízdíj teljes összegét, tételes kimutatás alapján, az összeg 10 %-áért, azaz 441 eft-ért. A követelés engedményezéséről a kötelezettet értesíteni kell. Az értesítéséig a kötelezett az engedményezőnek, azt követően már csak az új jogosultnak (engedményes) teljesíthet. A Képviselő-testület a vételárat a évi költségvetési tartalékból finanszírozza. Felhatalmazza a polgármestert az engedményezési szerződés aláírására. A polgármester és a jegyző a behajtás érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felelős: polgármester, jegyző Mindkét önkormányzatot érintő más bejelentés, egyéb hozzászólás az ülésen nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester megköszöni a kiskinizsi képviselők munkáját, és az együttes ülést bezárja.

8 8 Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az üléstermet elhagyja. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete önállóan folytatja ülését. Tóth József polgármester javasolja, hogy Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyéb indítványok, bejelentések napirend keretében folytassa ülését. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. IV. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS HALMAJ ÉS TÉRSÉGÉBEN Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket a folyamatban lévő Ivóvízminőség-javítás Halmaj és térségében projekttel kapcsolatban. A tervek elkészültek, a vízjogi engedély rendelkezésre áll. Benyújtásra került a pályázat a második fordulóra. Nyertes pályázat esetén az ivóvízminőség-javítás keretében Aszalótól Szikszóig kiépítésre, valamint a hat település hálózatával összekötésre kerül a távvezeték. Ezt követően a Szikszói Regionális Vízműtől ivóvizet vásárol a Társulás, amelyet összekeverve helyi vízbázissal, EU-s szabványértéknek megfelelő ammóniumtartalmú ivóvíz nyerhető. A Képviselő-testület az elhangzott tájékoztatást elfogadja. VIS MAIOR TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSA Tóth József polgármester elmondja, hogy a május 30-án a Vasonca patakon levonult árhullámmal összefüggésben keletkezett védekezési költségeket az Önkormányzat saját forrásból biztosítani nem tudja, ezért lehetőség van vis maior keretből a költségek 90%-át támogatásként megigényelni. Védekezési munkálatokra összesen Ft. került felhasználásra, melyből támogatásként Ft. igényelhető a központi költségvetésből. A fennmaradó részt saját forrásból, a költségvetési tartalék terhére kell biztosítani. Tájékoztatásként elmondja, hogy az előre nem látható körülmény bekövetkezésétől számított 40 nap áll rendelkezésére az önkormányzatoknak a pályázat benyújtására. Javasolja, hogy a Képviselő-testület az ismertetett számadatok tükrében, a védekezésre fordított költségekre vonatkozó támogatási igény benyújtásáról hozzon határozatot. Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 467/2013. (VI.27.) határozata a vis maior támogatás igény benyújtásáról Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A védekezés megnevezése: A Vasonca patak vízszintjének megemelkedése miatt a 3703 számú országos bekötőút mentén történt védekezéssel kapcsolatosan felmerült költségek. A védekezés (káresemény) forrásösszetétele: Megnevezés év % Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft. 10 % Biztosító kártérítése Egyéb forrás Vis maior támogatási igény Ft. 90 % Források összesen Ft. 100 %

9 9 A védekezés összköltsége: Ft. A vis maior esemény okozta helyzetet az önkormányzat saját erejéből részben tudja megoldani. A testület a saját forrás összegét a évi költségvetésről szóló 4/2013.(III.08.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. Felelős: polgármester DUNA-MENTI ÁRVÍZKÁROSULTAK RÉSZÉRE ADOMÁNY BIZTOSÍTÁSA Tóth József polgármester elmondja, hogy a Duna-menti árvízkárosultak megsegítésére a Nemzeti Összefogás adományvonalon lehet segítséget nyújtani. Debrecen város önkormányzatának polgármestere felhívást intézett az önkormányzatokhoz, hogy a lehetőségek függvényében, Ft./lakos összeggel támogassák az árvízkárosultakat. Javasolja, hogy a Képviselő-testület 200 eft-ot ajánljon fel az árvízkárosultak megsegítésére az OTP Bank-nál vezetett segélyszámlára a évi költségvetési tartalék terhére. Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. 468/2013. (VI.27.) határozata a Duna-menti árvízkárosultak megsegítésére Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti összefogás jegyében, a Duna-menti árvízkárosultak megsegítésére Ft összegű támogatást állapít meg. A támogatást az Önkormányzat évi költségvetésében a költségvetési tartalék terhére biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegének az OTP Bank-nál vezetett számú számlára történő átutalásáról gondoskodjon. Felelős: polgármester EU ÉLELMISZERPROGRAM KERETÉBEN ÉLELMISZERADOMÁNY BIZTOSÍTÁSA Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából, EU Élelmiszersegély Program keretében, ebben az évben is lehetőség van tartós élelmiszerek kiosztására a településen nehéz helyzetben élő családok részére. Az adományok szétosztásakor az Önkormányzatnak továbbra is vizsgálnia kell a szociális rászorultságot, melyet az Ökumenikus Segélyszervezettel kötött együttműködési megállapodás is tartalmaz. Az együttműködési megállapodásban szerepel ajánlás a családi jövedelemhatár meghatározására, melytől kizárólag indokolt esetben térhet el az Önkormányzat. Az elmúlt évi adomány elosztását megelőzően a Képviselő-testület döntött arról, hogy a településen élők közül azon családok részére biztosít az adományból, ahol a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, azaz a Ft-ot. Ezt a rendezőelvet javasolja ebben az évben is alkalmazni. Azon személyek részére, akik lakásfenntartási támogatásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, rendszeres szociális segélyben, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az élelmiszeradományt kérelem nélkül is javasolja biztosítani. Az osztásra július 7-8-án és kerül sor, addig írásban tájékoztatják a családokat a lehetőségről.

10 10 Horváth Elemér CNÖ elnökének véleménye szerint azon családok, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a Ft-ot, megnyugtató módon meg tudnak élni, ezért egyetért az előző évben határozatban is rögzített jövedelemhatárral. Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza. Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 469/2013. (VI.27.) határozata Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által biztosított élelmiszeradomány elosztásának feltételeiről Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által biztosított élelmiszeradomány elosztására vonatkozó javaslatot, azzal egyetért és a következő határozatot hozza: 1.) A településen élő családok közül az adományok elosztása során az a család minősül rászorultnak, ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, azaz a Ft.-ot. 2.) Azon személyek részére, akik lakásfenntartási támogatásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, rendszeres szociális segélyben, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az élelmiszeradományt automatikusan biztosítani kell. 3.) Ezen túlmenően azon család részére juttatható az adományból, aki a 2. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, azonban családjában az 1. pontban feltüntetett összeget nem haladja meg az egy főre jutó jövedelem. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy minden településen élő családot írásban tájékoztasson az adományozás feltételeiről. Határidő: július 9. Felelős: polgármester V. NAPIREND X. Halmaji Napok és Európa a Polgárokért Testvértelepülési találkozó programjának egyeztetése Előadó: Tóth József polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja, hogy elkészült a X. Halmaji Napok és Európai Testvértelepülési Találkozó programtervezete. A lebonyolításra közel 7 millió Ft. pályázati támogatás áll rendelkezésre, amely fedezetet nyújt a programok lebonyolítására, valamint az elszakadt országrészekből meghívásra kerülő testvértelepülésekről érkező vendégek utazási költségének, szállás költségének és teljes ellátásának biztosítására. Kiemelt program a Mária Út mint spirituális zarándokút jelentősége címmel konferencia megrendezése. A konferencián olyan vendégek tartanak élménybeszámolót, akik részt vettek a gyalogos zarándoklaton. A Közösségi Házban az emeleti galériában László Dániel festőművész Mária Útról készült alkotásaiból nyílik kiállítás. A Nemzeti Emlékparkban a Mária Út útvonal, a fontosabb Mária-kegyhelyek, valamint a Hernád folyó megjelölésre kerülnek, kihelyezésre kerül a Mária Úttal kapcsolatos információs tábla, a határkövek átfestésére is sor kerül. Halmaj Község Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. A programok részletes megtárgyalására a következő ülésen kerül sor. Tekintettel arra, hogy az ülésen több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, Tóth József polgármester megköszöni a megjelenést, a hozzászólásokat, és az ülést bezárja. K.m.f. Tóth József polgármester Tóth Ferencné jegyző

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben