SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN ÉVBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN"

Átírás

1 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1

2 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re elhelyezkedő város. A demográfiai összetételét a 90-es évek elején lezajlott gazdasági és társadalmi változások alakították. Az üzemek, gyárak megszűnésével megnőtt a munkanélküliek száma. A évben bekövetkezett gazdasági válságnak köszönhetően elmondhatjuk, hogy mára már nem csak az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőknek nehéz az elhelyezkedése, hanem a szakmával, felsőfokú végzettséggel rendelkezők sem tudnak elhelyezkedni. A munkanélküliség és a gazdasági válság következtében egyre több család kerül válsághelyzetbe. A családok többsége létfenntartási gondokkal küszködik. Sok családnak gondot okoz a közüzemi számlák rendezése, a téli tüzelő beszerzése, a ruházkodás. A város lakónépessége év január1-én 5955 fő Lakosság korcsoport szerinti megoszlása: Kor/év x 1039 Összesen 5955 (fő) Alsózsolcán működő személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások formái Feladat Ellátás formája Ellátó intézmény Idősek Klubja(nappali ellátás) Önkormányzati intézmény Gondozási Központ Alsózsolca Étkeztetés Önkormányzati intézmény Gondozási Központ Alsózsolca Gyermekjóléti szolgáltatás Önkormányzati intézmény Társulási formában Gondozási Központ Alsózsolca Családsegítő szolgáltatás Társulási formában Felsőzsolcai családgondozó Központ Házi segítségnyújtás Társulási formában Szociális Szolgáltató Központ, Onga Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Társulási formában Szociális Szolgáltató Központ, Onga Támogató szolgálat Társulási formában Szociális Szolgáltató Központ, Onga 2

3 Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: A gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek napközbeni ellátása keretében, az óvodai nevelést, valamint az általános iskolai napközi ellátást, nevelési oktatási intézmény útján biztosítja az önkormányzat. Pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból átadásra került a felújított és kibővített Fekete István óvoda, bölcsődei részleggel kiegészítve. Gyermekjóléti szolgáltatás Alsózsolca közigazgatási területén évtől működik a Gyermekjóléti szolgálat. A gyermekjóléti szolgáltatás az Alsózsolca-Környéki Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás formájában történik. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározottaknak megfelelően, a gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható a beszámolási időszakban a jegyző hatásköre volt a védelembe vétel. Ezzel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása gyermekek és családjuk részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki aki a veszélyeztetettség okának megszüntetése érdekében, intézkedést tesz. A család a kirendelt családgondozóval köteles együttműködni. A kirendelt családgondozó a védelembe vételt elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül a gyermekre, illetve a fiatalkorúra vonatkozóan egyéni gondozási-nevelési tervet készít. A védelembe vétel indokoltságát a gyámhatóság kérelemre bármikor, hivatalból legalább évente felülvizsgálja. Ha a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, és alaposan feltételezhető, hogy segítséggel sem biztosítható a gyermek családi környezetben történő megfelelő gondozása, nevelése, a gyámhatóság haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést. A gyermekjóléti szolgálat alapvető prevenciós feladata ellátási körzetében a gyermekekkel kapcsolatba kerülő szervezetek, szakemberek bevonásával gyermekvédelmi információkat szolgáltató észlelő- és jelzőrendszer működtetése. 3

4 A szervezet célja a jelzőrendszer működésének biztosításával az adott településen a gyermekeket (egyénileg, vagy csoportosan) veszélyeztető tényezők időbeni feltárása, illetve a megismert gyermekvédelmi problémák szakmai kezelése. Gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében, a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében: az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, polgármesteri hivatal a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. munkaügyi hatóság Ezen intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. A meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni. 4

5 Észlelő és jelzőrendszer működése, az intézmények és együttműködésük bemutatása Gyámhatóság A beszámolási időszakban a szabálysértési ügyeket tekintve (igazolatlan hiányzások) gyermekjóléti szolgálatnak napi kapcsolata volt Felsőzsolca Városi Gyámhivatalával, de ugyan ilyen napi kapcsolat van Alsózsolca város gyámügyi dolgozóival (védelembe vétel, környezettanulmány készítése, leltárkészítés, stb.). A gyermekekkel kapcsolatos történéseket megbeszéljük. Munkánkhoz minden esetben megkapjuk a megfelelő támogatást és segítséget. Családsegítő Szolgálat Az alsózsolcai családsegítő szolgálat Alsózsolca közigazgatási területén élő életvitelszerűen tartózkodó lakosokra terjed ki. A feladat ellátásba ténylegesen bevont ellátott lakosok száma. A szakmai tevékenység alakulása Forgalom Kliensek száma Új kliensek száma Elsődleges probléma Kliensek száma Életviteli 21 Családi, kapcsolati 38 Anyagi 395 Foglalkoztatással kapcsolatos 120 Ügyintézésben segítés 425 Egészségkárosodás következménye 66 Lelki-mentális 26 Egyéb 1080 Az adatokból jól látható, hogy a településünkön az egyik legnagyobb probléma a kliensek érdekérvényesítési nehézségei. Ez abból adódik, hogy sok kliensünk egyáltalán nem tud írni, olvasni. 5

6 Bármilyen ügyintézés, hivatalos levél értelmezése nehézséget okoz a számukra, és ezekkel rendszeresen felkeresnek bennünket. A következő legtöbbet előforduló probléma az még mindig a munkanélküliségből eredő anyagi, megélhetési probléma. A családsegítő szolgálat dolgozói, legfontosabb feladatuknak tekintik, hogy a kliensek foglalkoztatható állapotba kerüljenek. (iratok beszerzése, lakhatás megoldása, a gyermekek napközbeni elhelyezése, mentális állapot stabilizálása egyéni beszélgetés, esetkezelés, munkába kerülés akadályainak elkerülése). A másik fontos feladat a megfelelő munkahely megtalálása (önértékelő eljárás, önismeret, egyéni tanácsadás, jövőképtervezés, stb.) Munkaadók felkeresése (információgyűjtés, kapcsolatépítés, telefonos megkeresés, stb.) ruhaadományok szétosztásával igyekeznek a jó megjelenésen segíteni. A gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolat megfelelő. Problémák esetén a két szolgálat kölcsönösen tájékoztatja a másikat, természetesen a kompetencia határokat minden esetben betartva. Fekete István Óvoda Az óvodába járó gyermekek száma: 132 fő. Hátrányos helyzetű gyermekek száma 61 fő, Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 25 fő. Beilleszkedési, magatartászavarral küzdő gyermekek száma 1 fő volt. A felmerülő problémák megoldására tett lépések: Veszélyeztetés megelőzésére tett lépések igen nem Esetek száma Logopédus X 16 Fejlesztő pedagógus X 3 Nevelési tanácsadóba irányítás X 2 Rendszeres családlátogatás X 132 Gyermekjóléti szolgálat felé küldött jelzések X 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda Az óvodába járó gyermekek száma 118 fő, ebből hátrányos helyzetű gyermek: 110 fő, halmozottan hátrányos gyermek 86 fő. Mentálisan elhanyagolt gyermek 114 fő. A felmerülő problémák megoldására tett lépések: Veszélyeztetés megelőzésére tett lépések igen nem Esetek száma Logopédus X 25 6

7 Fejlesztő pedagógus X 90 Nevelési tanácsadóba irányítás X 13 Rendszeres családlátogatás X 117 Gyermekjóléti szolgálat felé küldött jelzések X 22 Veszélyeztetett gyermekek száma 41 fő. Az óvodák a probléma észlelését követően azonnal jeleznek felénk. Jelzéseik többnyire fizikai elhanyagolás, óvodai hiányzás miatt érkeznek. Mindkét óvoda jelzései a veszélyeztetés megelőzését szolgálták. Illetve felkérésre pedagógiai véleményt írtak. Védőnői Szolgálat A Védőnői Szolgálattal és a Házi gyermekorvossal, rendszeres és jó az együttműködésünk, heti egy alkalommal beszélünk személyesen a védőnőkkel, illetve rendszeresen jeleznek felénk, amikor kiskorú veszélyeztetését tapasztalják. Tájékoztatásuk alapján 2012 évben a 0-6 éves korú gyermekek száma: 472 fő. Egészségügyi veszélyeztetést 127 esetben tapasztaltak, szociálisan veszélyeztetett gyermek 58 fő. A védőnők a magzatra káros veszélyeztető magatartásról, és a szűrővizsgálatról, való távolmaradásról, minden esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé ben ez 18 főt érintett. Az előző évhez hasonlóan 2012-ben is problémát jelen a kiskorúak várandóssága ez 6 főt érint. Prevenciós programok: Helyi rendezvényekhez kapcsolódva vérnyomásmérés és vércukormérés. Évente nőgyógyászati rákszűrés egy alkalommal. Minden évben megtartják a Szoptatási Világnapi rendezvényhez kapcsolódva a helyi ünnepségüket. Az intézményekben rendszeresen minden évben tartunk egészségnevelési órákat: Személyi és környezeti higiéné Kamaszkor-első menstruáció Egészséges táplálkozás, testmozgás fontossága Barátság, szerelem, párkapcsolat Dohányzás, alkohol, drog veszélyei Elsősegély nyújtási alapismeretek Csecsemőápolási versenyre felkészítés Szűrő vizsgálatokon való megjelenés: hónapos és az éves védőnői szűrővizsgálatok 100%-ban megtörténnek. Ugyan ennek a korosztálynak az orvosi státuszvizsgálata 97 %-ban történik meg. Az itt kiszűrt gyermekek szakorvosi 7

8 vizsgálata kb. 60 %-ban történik meg. A rendszeresen gondozásra, ellenőrzésre szoruló gyermekeknél a védőnői nyomon követés minden esetben megtörténik, de a speciális ellátás sokszor akadozik, nem folyamatos vagy nem történik meg. Ilyen esetekben kérik a gyermekjóléti szolgálat segítségét. Az óvodákban és az iskolákban évente négyszer kötelező tisztasági vizsgálatot tartanak. Itt a legfőbb probléma a tetű irtószer biztosítása, a hatásos megbízható készítmény nagyon drága, az érintetek egy része nem tudja megfizetni. 6-8 családot érint különösen ez a probléma, ahol a személyi és a környezeti higiéné is nagyon rossz, illetve a hozzáállásuk is elutasító. Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az iskola tájékoztatása és jelzései alapján 254 gyermek tanul az intézményben. Magántanulók száma 1 fő. Tanulói létszám 254 Hátrányos helyzetű 127 Halmozottan Hátrányos helyzetű 65 Fizikai elhanyagolás 3 Mentális elhanyagolás 3 Veszélyeztetettek száma 29 Beilleszkedési, magatartászavarral küzdő 39 Magántanuló 1 A leggyakrabban előforduló veszélyeztető tényezők: a család elhanyagoló nevelése, szegénység, munkanélküliség, alkoholizmus. A felmerülő problémák megoldására tett lépések: Veszélyeztetés megelőzésére tett lépések igen nem Esetek száma Logopédus X 9 Fejlesztő pedagógus X 39 Nevelési tanácsadóba irányítás X 4 Rendszeres családlátogatás X 45 Gyermekjóléti szolgálat felé küldött jelzések X 30 Benedek Elek Tagiskola Az iskola tájékoztatása és jelzései alapján 364 gyermek tanul a tagintézményben. Magántanulók száma 16 fő, ebből várandósság miatt 4 fő, beilleszkedési és magatartások miatt: 10 fő, egyéb indokok miatt 3 fő. 8

9 Tanulói létszám 364 Hátrányos Helyzetű tanuló 327 Halmozottan Hátrányos Helyzetű tanuló 249 Veszélyeztetettek száma 122 Magántanuló 16 Fizikai elhanyagolás 8 Mentális elhanyagolás 7 Beilleszkedési magatartászavarokkal küzdő 60 Túlkoros gyermek 63 A felmerülő problémák megoldására tett lépések: Veszélyeztetés megelőzésére tett lépések igen nem Esetek száma Logopédus X 30 Fejlesztő pedagógus X 59 Nevelési tanácsadóba irányítás X 12 Rendszeres családlátogatás X 25 Gyermekjóléti szolgálat felé küldött jelzések X 35 A leggyakrabban előforduló veszélyeztető tényezők a rossz anyagi körülmények, rendszeres alkoholfogyasztás, ápolatlanság. A tavalyi évben 37 főnek szűnt meg a tanulói jogviszonya 16. életévének betöltése miatt. A felmerülő problémákra az iskolák minden esetben megteszik a megfelelő lépéseket. Veszélyeztetés észlelésekor jeleznek a gyermekjóléti szolgálathoz. A hátrányos helyzet és a veszélyeztetés megszüntetése érdekében, logopédus, Fejlesztőpedagógus foglalkozik a tanulókkal. Családlátogatás minden tanuló esetében történt. Nevelési tanácsadóba irányítás szükség szerint történik. Rendőrség A rendőrséggel az együttműködésünk még mindig nem kielégítő, veszélyeztetés észlelésekor a rendőrség az esetek többségében saját hatáskörben jár el. A gyermekjóléti szolgálat bűncselekmény észlelésekor minden esetben megküldi a feljelentést a Miskolci Rendőr főkapitányságra, akik minden esetben eljárnak az ügyben. Pártfogói felügyelet évben Pártfogói felügyelet alatt állt 9 fő, mindannyian a éves korosztályból kerültek ki. 9

10 A pártfogóval kéthetente találkozunk, esetenként együtt megyünk családlátogatásra. A szükséges jelzéseket minden esetben megteszi a szolgálat felé. A gyermekjóléti szolgálat felkérésre, minden esetben tájékoztatást nyújt a pártfogónak. Gondozási tevékenységünk Gyermekjóléti szolgálat A szociális szakember alapvető feladata, az elemi ismeretekkel rendelkező ügyfelek eligazodásának segítése ebben a bonyolult világban, egyszerű, közérthető tájékoztatással. Célunk, hogy a kliens ne futamodjon meg a számára túl nehéznek tűnő mindennapos problémák elől, hanem ismerje és tudja a segítségünket kérni gondjai megoldásában. A szociális szakma ezt segíti elő a maga eszközeivel. A támogatások igényléséhez rendelkezünk megfelelő nyomtatványokkal, és azok kitöltésében tevőlegesen is segítséget tudunk nyújtani. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a fenti ellátások változásait is, az információnyújtás naprakészsége miatt. Ezért nagyon fontos, hogy a hozzánk fordulóknak megfelelő tájékoztatást tudjunk nyújtani a gyermekvédelmi, szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról. A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai ingyenesek és a működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű a segítségnyújtáson alapszik. A segítségnyújtás főbb formái: információ közvetítés, tanácsadás, segítő beszélgetés, ügyintézés, érdekvédelem, mentális gondozás, életviteli tanácsadás. 10

11 Kapcsolatot tartunk a gondozott családokkal, az intézmény munkatársaival, más segítő szakmák képviselőivel, az intézmény szakmai munkáját segítő szakemberekkel, társintézményekkel. Napi munkánk során forgalmi naplót vezetünk, szakmai munkát gondozási lapokon dokumentáljuk, és feljegyzéseket készítünk a családlátogatásokról, tapasztalatokról. KSH részére minden évben statisztikát készítünk. Napi munka során vezetett dokumentációk: 1. forgalmi napló 2. minden családsegítésben a gondozottakról vezetjük a jogszabályban előírt gondozási lapot / esetnaplót/ 3. beilleszkedési tervet 4. macis adatlapokat 5. nyilatkozatok 6. IX. számú adatlap a nyilvántartáshoz 7. jelenléti ív 8. családgondozóként tapasztalatainkról, látogatásainkról feljegyzéseket készítünk évben a gyermekjóléti szolgálat forgalom és esetszámai: Forgalom 5113 Esetszám 289 GONDOZÁSI TIPUS ÉLETKOR Alapellátásban gondozás Védelembe vétel Összesen ÖSSZESEN Jelzőrendszer által küldött jelzések száma: Polgármesteri Hivatal, gyámhivatal 878 Egészségügyi szolgáltató 14 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 18 Átmeneti gondozást biztosítók 21 Ügyészség, bíróság - Közoktatási - köznevelési intézmény 318 Rendőrség 3 11

12 A jelzőrendszer által küldött jelzések nem csak a kiskorúak veszélyeztetettségének jelzését jelenti, hanem a felkérésre nyújtott szolgáltatásokat is. Ilyen felkérésre nyújtott szolgáltatás a környezettanulmány készítése, kiskorúak leltárának elkészítése, örökbefogadáshoz véleménykérés, vagy a magántanulóság véleményezése. Szakmai tevékenység SORSZÁ M MEGNEVEZÉS SZAKMAI TEV. SZÁMA 01 INFORMÁCIÓNYÚJTÁS TANÁCSADÁS SEGÍTŐ BESZÉLGETÉS HIVATALOS ÜGY. VALÓ KÖZREM CSALÁDLÁTOGATÁS KÖZVETÍTÉS 3 07 FELÜLVIZSGÁLATI ÁTMENETI NEV. VÉT TÁRGYALÁSON ESETÉN RÉSZVÉT. VÉDELEMBE VÉT 11 ESETÉN 09 ELHELYEZÉSI ÉRTEKEZLETEN VALÓ RÉSZVÉT SZAKMAKÖZI MEGB ESETKONFERENCIA 4 12 ADOMÁNYOZÁS ÖSSZESEN 5528 A 2011/2012-es tanévtől a törvény szigorúbban rendelkezik az igazolatlan iskolai hiányzásokról. Az 50 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén az iskoláztatási támogatás szüneteltetésére és a gyermek védelembe vételére került sor. Korábban az iskoláztatási támogatás esetén gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek természetbeni formában jutott el az összeg a családokhoz eseti gondnok közreműködésével. Az iskoláztatási támogatás összegének felhasználása a helyi boltban, a szülő részvételével történt elsősorban élelmiszer, valamint bérletvásárlás formájában, a pénzfelhasználási tervnek megfelelően. A törvény szigora sok szülőre hatással van, de tapasztalat szerint ebben a felfüggesztéssel érintett szülők és gyermekek estében nem volt igazán visszatartó ereje. A szülők szégyellik, a gyermekeket nem különösebben érdekli az összeg folyósításának felfüggesztése. Arra biztosan jó az együtt történő vásárlás, 12

13 hogy segítséget kapnak a szülők arra vonatkozóan, hogy milyen típusú tartós élelmiszerek vásárlása célszerű egy háztartásba és hogyan lehet helyesen beosztani, felhasználni az összeget. Bűnmegelőzési tevékenység bemutatása Településünkön 2012 évben 25 fiatalkorú év közötti bűnelkövető állt pártfogói felügyelet alatt. Ebből gyermekotthonban nevelkedik 7 fő. Javító intézeti nevelés alatt áll 3 fő. A gyermekjóléti szolgálat tapasztalata szerint az alapellátás keretében illetve a védelembe vétellel történő családgondozás során a bűnelkövetéssel érintett családok összességében együttműködőek a családgondozókkal. Tanácsaikat, észrevételeiket lehetőségeikhez mérten igyekeznek megfogadni, betartani azokat. A kapcsolattartás rendszeres, mind a családgondozókkal, mind a pártfogó felügyelővel. A szolgálatunk rendszeresen tart szabadidős programokat, hogy a helyi gyermekek, fiatalok hasznosan tudják eltölteni a szabadidejüket, ezzel is megelőzve az esetleges bűnelkövetéseket. A szabadidős tevékenységek megszervezéséhez az önkormányzat megad minden tárgyi és humánerőforrás feltételt. Biztosítja a helyszínt, a programok meghirdetésében közreműködik. A település bűnmegelőzéssel kapcsolatos jövőre vonatkozó céljai, elképzelései: Mivel az elmúlt időszakban nagy sikert arattak a gyerekek és a pedagógusok körében a prevenciós programok a jövőben is ragaszkodunk ehhez a koncepcióhoz. A gyermekjóléti szolgálat minden évben összegyűjti azokat a problémákat, szabálysértési eseteket, azokat az ügyeket, melyek miatt a gyerekek, fiatalok összeütközésbe kerültek a törvénnyel, amelyek olykor elkerülhetőek lennének, mivel az érintettek sokszor nincsenek tisztában az elkövetés súlyával. Ezeket, a problémákat szakemberek, a fiatalok korának, megfelelően átadják az iskola évfolyamra járó fiataljai számára. A település önkormányzata illetve a település intézményei egész évben szerveznek tartalmas, a különböző korcsoportoknak megfelelő szabadidős programokat. Ezek a programok lehetőséget nyújtanak a szabadidő hasznos eltöltésére. A gyermekjóléti szolgálat kapcsolatban áll a pártfogói felügyelettel. Adatszolgáltatási kötelezettségeinknek eleget teszünk. A jelzést követően minden esetben felkeressük a családot, családgondozás céljából, illetve kéthetenként esetmegbeszélést tartunk. Idősek nappali ellátása: 13

14 A Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többszörösen módosított 1993.évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/200 ( I.7.) SzCsM rendeletben foglaltak alapján látja el feladatát. Az idősek klubjában a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását látjuk el. Az ellátottak körében állapotuknak megfelelő életritmust, biztosító szolgáltatást nyújtunk. A szolgáltatás nyitott formában, családias légkör biztosításával az ellátotti kör és a lakosság számára egyaránt elérhető módon biztosítjuk. Elsődleges feladataink: hiányzó családi gondoskodás pótlása, főként az idős szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé juttatása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros öregség hatások megelőzése, valamint egészségi és higiénés viszonyainak javítása. Tétlenség, feleslegessé válás érzésének feloldása, a mindennapi élet tartalommal való megtöltése. Fontos az önbizalom erősítése, sikerélményt, elismerést nyújtson az idős és ellátásban részesülő embereknek. Az intézmény 25 férőhellyel rendelkezik évben ellátásba vettünk 8 főt, 5 fő pedig kikerült az ellátottak közül. December 31.-én 26 fő volt a tagok száma, de életkori sajátosságokból adódóan (betegség, kórházi kezelés, halál) sokszor hiányoztak ellátottjaink hosszabb-rövidebb ideig, így az éves összesítés után a tényleges igénybevevők átlagszáma 22 fő. Az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása: Nem, életkor x Összesen: Férfi Nő Összesen Az adatokból jól látható, hogy magas a 70 év fölöttiek száma, amely meghatározza a mindennapi tevékenységeink körét. Korlátozott mozgásképességű, megromlott egészségi állapotú, ezáltal több gondoskodásra szoruló ellátottaink vannak. Ennek ellenére igyekszünk minden olyan jeles napot megünnepelni és programokat szervezni, amely által egy kicsit kiszakadhatnak a mindennapok szürkeségéből és élményhez juttatja őket. Az igénybevevők részére nyújtott szolgáltatás elemek, tevékenységek: szükség szerint a napi egyszeri étkezést igénybe vevők részére az élelmet házhoz szállítjuk, a nappali ellátást igénybe vevők számára igény szerint meleg élelmet biztosítunk, szabadidős programokat, fejlesztő tevékenységeket szervezünk, 14

15 egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozásokat tartunk, manuális tevékenységeket, kézimunkázási lehetőséget biztosítunk, a település oktatási-nevelési intézményeivel kapcsolatot tartunk, közös programokat szervezünk, szükség szerint megszervezzük az egészségügyi alapellátást, a szakellátáshoz való hozzájutást segítjük, hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtunk, munkavégzés lehetőségét megszervezzük (kertészkedés, bábkészítés, lábtörlőkészítés, stb), életvitelre vonatkozó tanácsokat adunk, életvezetésben segítséget nyújtunk, speciális önszerveződő csoportokat támogatjuk (több tagunk a Nyugdíjas Klub tagja is), működését, szervezését segítjük, egymás programjain részt veszünk augusztusában a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hatósági ellenőrzést végzett az intézményben. Betekintett a vezetett nyilvántartásokba, a szakmai iratanyagokba és kisebb kiegészítésektől eltekintve mindent rendben talált. Hiányosságként tárta fel azonban az épület akadálymentességének hiányát és a vizesblokk állapotát, mely hiányosságok megszüntetésére lehetőséget nyújt a folyamatban lévő beruházás. Étkeztetés Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről történő gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, vagy egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni. Az étkeztetés megszervezhető az étel: kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, elvitellel, lakásra szállítással. Az ételt a Polgármesteri Hivatal ételszállításra alkalmas gépkocsija szállítja a Gondozási Központba ( Kossuth Lajos út 104.) azoknak, akik az ételt helyben fogyasztják, illetve azoknak is, akik lakásra szállítással kérik a szolgáltatást. 15

16 Az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe, a jogosultsági feltételek valamelyikének fennállása esetén. A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. Étkeztetés keretén belül ellátottak számának alakulása: december 31.-én étkeztetésben összesen 75-en részesültek. Ebből 26-an helyben fogyasztották az ételt ők az Idősek Klubjában napi háromszori étkezésben részesültek; 49-en pedig az ebéd házhoz szállítását kérték. A tavalyi évben összesen 22 főt vettünk ellátásba, és 19 főnek szűnt meg az ellátása. A megszüntetés oka többnyire elhalálozás, szociális otthonba kerülés, vagy gyermekekhez való odaköltözés. Az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása: Nem, életkor x Összesen: Férfi Nő Összesen március 01-től naponta egy új nyilvántartási rendszerben kell a szociális ellátásokat igénybevevő személyeket rögzíteni. Ezek a létszámadatok a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz futnak be, és a normatív finanszírozás felhasználásának ellenőrzése során az ellenőrzés alapját képezik. 24 órán túl a megtett jelentések nem javíthatók, ezért nagyon pontos munkát kell végeznünk, de fontos lenne az is, hogy az ellátottak felelősen kezeljék az igénybe vett szolgáltatást. A szociális rászorultság megállapítása rendszeres igénybevételt feltételez, ellenben néhányan mintegy éttermi szolgáltatást kezelik. Az étel lemondása illetve újra rendelése is konfliktusra ad okot, mert még mindig nem bevett gyakorlat, hogy a változást legalább egy nappal előtte jelezzék felénk. Programjaink Február, március hónapban tél búcsúztató Tor-túra és Farsang A program település szinten került megrendezésre, melyen intézményünk is szervezési és lebonyolítási feladatokat látott el. 16

17 Az idősek klubjában hagyományos télűző farsangot tartottunk, régi korok vásári hangulatát idéztük meg. Április hónapban a Magyar Vöröskereszt által kiírt pályázatnak köszönhetően 150 családnak oszthattunk ki vetőmag csomagot. Májusban megünnepeltük az anyák napját, saját készítésű süteménnyel és virággal kedveskedtünk a Klubba járó időseknek. Június 2-án immár második alkalommal került megrendezésre a Családi Nap, mely ezúttal a Fekete István Óvoda fennállásának 60. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepséggel volt egybekötve. Június 30-án település szinten került megrendezésre a Vakáció köszöntő elnevezésű program, melyen szintén szervezési és lebonyolítási feladatokat láttunk el. 17

18 Szintén Júniusban a Magyar Vöröskeresztnek köszönhetően szabadidős tevékenység megszervezésére nyertünk pályázatot. Július hónapban a Családsegítő Szolgálattal közösen szerveztük meg a CIMBORA tábort mely két hétig fogadta azokat a gyerekeket, akiknek szüleik nem tudták megoldani a napközbeni felügyeletet. A tábor reggel 7 órától du 5 óráig tartott nyitva. A táborban között 172 (halmozott adat) gyermeket foglalkoztattunk. Sajólád, Felsőzsolca, Alsózsolca településekről. Augusztus 9-én Nemzetiségi pályázatnak köszönhetően Roma Bűnmegelőzési programot szervezhettünk és bonyolíthattunk le. A rendezvény egész napos volt, melyen a résztvevők különböző kézműves 18

19 foglalkozásokat, hagyományos játékokat próbálhattak ki, illetve vetélkedőkön vehettek részt. Augusztus 29-én ugyan ezen pályázatnak köszönhetően ruha osztás valósulhatott meg. Október hónapban tartotta meg a Gondozási Központ az idősek hetét melynek keretein belül megrendezésre került bűnmegelőzési előadás, játékos vetélkedők, szüreti mulatság, hagyományőrzés, generációk közti kapcsolattartás. Ezekre a programokra bár ki eljöhetett, attól függetlenül, hogy klubtag vagy sem. November, December hónapban 19

20 Decemberben a Gondozási Központtal, a Metodista Egyházzal, és a 3. sz Általános Iskola énekkarával megszervezésre, és lebonyolításra került advent első vasárnapjának megünneplése települési szinten. Az Idősek Klubjában karácsonyra Betlehemes műsorral készültünk és mi dolgozók, közösen adtuk azt elő, nem kis meglepetést okozva. A készülődés és a délutáni próbák még jobban összekovácsolták a közösségünket, új oldalról ismerhettük meg egymást. Hagyományainkhoz híven megrendeztük a szegények karácsonyát ahol 25 egyedülálló illetve jövedelem nélküli klienst láttunk vendégül és osztottunk ki részükre tartós élelmiszercsomagot, a magyar Vöröskereszt és a Páli Szent Vince szeretetszolgálat Alsózsolcai szervezetének támogatásával. Az ünnepségen verseltünk, énekeltünk és Nagy Péter református lelkész igét hirdetett. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINK A ÉVBEN K APCSOLATTARTÁSOK LEBONY OLÍTÁSA 20

21 A Családgondozó Központ kapcsolattartás lebonyolítására a gyermekétől külön élő szülő és gyermeke közötti családi kapcsolat fenntartása érdekében 2012-ben is több esetben nyújtott segítséget. A DOMÁNY OK GY ŰJTÉSE, SZÉTOSZT ÁSA Az intézmény dolgozói rendszeresen keresik a lehetőséget a rászoruló családok támogatására. Éppen ezért rendszeresen fogadnak felajánlásokat. Az adományok kiosztása - figyelembe véve a családok helyzetét- a rászorulók között folyamatosan történik. ESETI GONDNOKI FELADATOK ELLÁTÁSA A települési önkormányzat jegyzője a gyermek 50 órát meghaladó igazolatlan iskolai hiányzása kapcsán az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését rendeli el. A családi pótlék természetben való nyújtását a családgondozás folyamatába bevont eseti gondnok végzi. A évben a gyermekjóléti feladatellátást végző családgondozók tizenegy gyermek esetében láttak el eseti gondnoki tevékenységet. TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL: DOLGOZOM, TEHÁT GAZDÁLKODOM A Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Megyei Módszertani Központ által szervezett szakmai műhelyen egy családgondozó vett részt. T EREPTANÁRI MŰHELY : A KOM PETENCIA ALAPÚ SZOCIÁLIS MUNKÁS KÉPZÉS TEREPGY AKORLATI VETÜLETE A miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet szervezésében vett részt egy családgondozó. V AKVÁGÁNY ON A lemaradó és kimaradó tanulók kilátásai a mai iskolarendszerben Módszertani Képzési Központ szervezésében szakmai műhelymunka, melyen egy családgondozó vett részt. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLT ATÁSOK JELENE ÉS JÖVŐJE Szakmai tanácskozás melyet a Bélapátfalvi Idősek, fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete szervezett, melyen egy családgondozó vet részt. SZŰRŐPROGRAM OK 21

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön 2011.évben

Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön 2011.évben Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön 2011.évben Úgy érezzük, mindaz amit teszünk, csak csepp a tengerben. De a tenger is kisebb lenne anélkül a csepp nélkül... (Teréz Anya) 1 A

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÉSZÍTETTE:KÁDÁR ANIKÓ 2016.05.27. B E R E T T Y Ó - K Ö R Ö S T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S S Z O C I Á L I S S Z O L G Á L T A T Ó K Ö

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Előterjesztés a 2013 május 23-ai Képviselő-testületi ülésre Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról. Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról. Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben