SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN ÉVBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN"

Átírás

1 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1

2 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re elhelyezkedő város. A demográfiai összetételét a 90-es évek elején lezajlott gazdasági és társadalmi változások alakították. Az üzemek, gyárak megszűnésével megnőtt a munkanélküliek száma. A évben bekövetkezett gazdasági válságnak köszönhetően elmondhatjuk, hogy mára már nem csak az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőknek nehéz az elhelyezkedése, hanem a szakmával, felsőfokú végzettséggel rendelkezők sem tudnak elhelyezkedni. A munkanélküliség és a gazdasági válság következtében egyre több család kerül válsághelyzetbe. A családok többsége létfenntartási gondokkal küszködik. Sok családnak gondot okoz a közüzemi számlák rendezése, a téli tüzelő beszerzése, a ruházkodás. A város lakónépessége év január1-én 5955 fő Lakosság korcsoport szerinti megoszlása: Kor/év x 1039 Összesen 5955 (fő) Alsózsolcán működő személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások formái Feladat Ellátás formája Ellátó intézmény Idősek Klubja(nappali ellátás) Önkormányzati intézmény Gondozási Központ Alsózsolca Étkeztetés Önkormányzati intézmény Gondozási Központ Alsózsolca Gyermekjóléti szolgáltatás Önkormányzati intézmény Társulási formában Gondozási Központ Alsózsolca Családsegítő szolgáltatás Társulási formában Felsőzsolcai családgondozó Központ Házi segítségnyújtás Társulási formában Szociális Szolgáltató Központ, Onga Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Társulási formában Szociális Szolgáltató Központ, Onga Támogató szolgálat Társulási formában Szociális Szolgáltató Központ, Onga 2

3 Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: A gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek napközbeni ellátása keretében, az óvodai nevelést, valamint az általános iskolai napközi ellátást, nevelési oktatási intézmény útján biztosítja az önkormányzat. Pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból átadásra került a felújított és kibővített Fekete István óvoda, bölcsődei részleggel kiegészítve. Gyermekjóléti szolgáltatás Alsózsolca közigazgatási területén évtől működik a Gyermekjóléti szolgálat. A gyermekjóléti szolgáltatás az Alsózsolca-Környéki Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás formájában történik. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározottaknak megfelelően, a gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható a beszámolási időszakban a jegyző hatásköre volt a védelembe vétel. Ezzel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása gyermekek és családjuk részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki aki a veszélyeztetettség okának megszüntetése érdekében, intézkedést tesz. A család a kirendelt családgondozóval köteles együttműködni. A kirendelt családgondozó a védelembe vételt elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül a gyermekre, illetve a fiatalkorúra vonatkozóan egyéni gondozási-nevelési tervet készít. A védelembe vétel indokoltságát a gyámhatóság kérelemre bármikor, hivatalból legalább évente felülvizsgálja. Ha a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, és alaposan feltételezhető, hogy segítséggel sem biztosítható a gyermek családi környezetben történő megfelelő gondozása, nevelése, a gyámhatóság haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést. A gyermekjóléti szolgálat alapvető prevenciós feladata ellátási körzetében a gyermekekkel kapcsolatba kerülő szervezetek, szakemberek bevonásával gyermekvédelmi információkat szolgáltató észlelő- és jelzőrendszer működtetése. 3

4 A szervezet célja a jelzőrendszer működésének biztosításával az adott településen a gyermekeket (egyénileg, vagy csoportosan) veszélyeztető tényezők időbeni feltárása, illetve a megismert gyermekvédelmi problémák szakmai kezelése. Gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében, a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében: az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, polgármesteri hivatal a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. munkaügyi hatóság Ezen intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. A meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni. 4

5 Észlelő és jelzőrendszer működése, az intézmények és együttműködésük bemutatása Gyámhatóság A beszámolási időszakban a szabálysértési ügyeket tekintve (igazolatlan hiányzások) gyermekjóléti szolgálatnak napi kapcsolata volt Felsőzsolca Városi Gyámhivatalával, de ugyan ilyen napi kapcsolat van Alsózsolca város gyámügyi dolgozóival (védelembe vétel, környezettanulmány készítése, leltárkészítés, stb.). A gyermekekkel kapcsolatos történéseket megbeszéljük. Munkánkhoz minden esetben megkapjuk a megfelelő támogatást és segítséget. Családsegítő Szolgálat Az alsózsolcai családsegítő szolgálat Alsózsolca közigazgatási területén élő életvitelszerűen tartózkodó lakosokra terjed ki. A feladat ellátásba ténylegesen bevont ellátott lakosok száma. A szakmai tevékenység alakulása Forgalom Kliensek száma Új kliensek száma Elsődleges probléma Kliensek száma Életviteli 21 Családi, kapcsolati 38 Anyagi 395 Foglalkoztatással kapcsolatos 120 Ügyintézésben segítés 425 Egészségkárosodás következménye 66 Lelki-mentális 26 Egyéb 1080 Az adatokból jól látható, hogy a településünkön az egyik legnagyobb probléma a kliensek érdekérvényesítési nehézségei. Ez abból adódik, hogy sok kliensünk egyáltalán nem tud írni, olvasni. 5

6 Bármilyen ügyintézés, hivatalos levél értelmezése nehézséget okoz a számukra, és ezekkel rendszeresen felkeresnek bennünket. A következő legtöbbet előforduló probléma az még mindig a munkanélküliségből eredő anyagi, megélhetési probléma. A családsegítő szolgálat dolgozói, legfontosabb feladatuknak tekintik, hogy a kliensek foglalkoztatható állapotba kerüljenek. (iratok beszerzése, lakhatás megoldása, a gyermekek napközbeni elhelyezése, mentális állapot stabilizálása egyéni beszélgetés, esetkezelés, munkába kerülés akadályainak elkerülése). A másik fontos feladat a megfelelő munkahely megtalálása (önértékelő eljárás, önismeret, egyéni tanácsadás, jövőképtervezés, stb.) Munkaadók felkeresése (információgyűjtés, kapcsolatépítés, telefonos megkeresés, stb.) ruhaadományok szétosztásával igyekeznek a jó megjelenésen segíteni. A gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolat megfelelő. Problémák esetén a két szolgálat kölcsönösen tájékoztatja a másikat, természetesen a kompetencia határokat minden esetben betartva. Fekete István Óvoda Az óvodába járó gyermekek száma: 132 fő. Hátrányos helyzetű gyermekek száma 61 fő, Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 25 fő. Beilleszkedési, magatartászavarral küzdő gyermekek száma 1 fő volt. A felmerülő problémák megoldására tett lépések: Veszélyeztetés megelőzésére tett lépések igen nem Esetek száma Logopédus X 16 Fejlesztő pedagógus X 3 Nevelési tanácsadóba irányítás X 2 Rendszeres családlátogatás X 132 Gyermekjóléti szolgálat felé küldött jelzések X 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda Az óvodába járó gyermekek száma 118 fő, ebből hátrányos helyzetű gyermek: 110 fő, halmozottan hátrányos gyermek 86 fő. Mentálisan elhanyagolt gyermek 114 fő. A felmerülő problémák megoldására tett lépések: Veszélyeztetés megelőzésére tett lépések igen nem Esetek száma Logopédus X 25 6

7 Fejlesztő pedagógus X 90 Nevelési tanácsadóba irányítás X 13 Rendszeres családlátogatás X 117 Gyermekjóléti szolgálat felé küldött jelzések X 22 Veszélyeztetett gyermekek száma 41 fő. Az óvodák a probléma észlelését követően azonnal jeleznek felénk. Jelzéseik többnyire fizikai elhanyagolás, óvodai hiányzás miatt érkeznek. Mindkét óvoda jelzései a veszélyeztetés megelőzését szolgálták. Illetve felkérésre pedagógiai véleményt írtak. Védőnői Szolgálat A Védőnői Szolgálattal és a Házi gyermekorvossal, rendszeres és jó az együttműködésünk, heti egy alkalommal beszélünk személyesen a védőnőkkel, illetve rendszeresen jeleznek felénk, amikor kiskorú veszélyeztetését tapasztalják. Tájékoztatásuk alapján 2012 évben a 0-6 éves korú gyermekek száma: 472 fő. Egészségügyi veszélyeztetést 127 esetben tapasztaltak, szociálisan veszélyeztetett gyermek 58 fő. A védőnők a magzatra káros veszélyeztető magatartásról, és a szűrővizsgálatról, való távolmaradásról, minden esetben jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé ben ez 18 főt érintett. Az előző évhez hasonlóan 2012-ben is problémát jelen a kiskorúak várandóssága ez 6 főt érint. Prevenciós programok: Helyi rendezvényekhez kapcsolódva vérnyomásmérés és vércukormérés. Évente nőgyógyászati rákszűrés egy alkalommal. Minden évben megtartják a Szoptatási Világnapi rendezvényhez kapcsolódva a helyi ünnepségüket. Az intézményekben rendszeresen minden évben tartunk egészségnevelési órákat: Személyi és környezeti higiéné Kamaszkor-első menstruáció Egészséges táplálkozás, testmozgás fontossága Barátság, szerelem, párkapcsolat Dohányzás, alkohol, drog veszélyei Elsősegély nyújtási alapismeretek Csecsemőápolási versenyre felkészítés Szűrő vizsgálatokon való megjelenés: hónapos és az éves védőnői szűrővizsgálatok 100%-ban megtörténnek. Ugyan ennek a korosztálynak az orvosi státuszvizsgálata 97 %-ban történik meg. Az itt kiszűrt gyermekek szakorvosi 7

8 vizsgálata kb. 60 %-ban történik meg. A rendszeresen gondozásra, ellenőrzésre szoruló gyermekeknél a védőnői nyomon követés minden esetben megtörténik, de a speciális ellátás sokszor akadozik, nem folyamatos vagy nem történik meg. Ilyen esetekben kérik a gyermekjóléti szolgálat segítségét. Az óvodákban és az iskolákban évente négyszer kötelező tisztasági vizsgálatot tartanak. Itt a legfőbb probléma a tetű irtószer biztosítása, a hatásos megbízható készítmény nagyon drága, az érintetek egy része nem tudja megfizetni. 6-8 családot érint különösen ez a probléma, ahol a személyi és a környezeti higiéné is nagyon rossz, illetve a hozzáállásuk is elutasító. Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Az iskola tájékoztatása és jelzései alapján 254 gyermek tanul az intézményben. Magántanulók száma 1 fő. Tanulói létszám 254 Hátrányos helyzetű 127 Halmozottan Hátrányos helyzetű 65 Fizikai elhanyagolás 3 Mentális elhanyagolás 3 Veszélyeztetettek száma 29 Beilleszkedési, magatartászavarral küzdő 39 Magántanuló 1 A leggyakrabban előforduló veszélyeztető tényezők: a család elhanyagoló nevelése, szegénység, munkanélküliség, alkoholizmus. A felmerülő problémák megoldására tett lépések: Veszélyeztetés megelőzésére tett lépések igen nem Esetek száma Logopédus X 9 Fejlesztő pedagógus X 39 Nevelési tanácsadóba irányítás X 4 Rendszeres családlátogatás X 45 Gyermekjóléti szolgálat felé küldött jelzések X 30 Benedek Elek Tagiskola Az iskola tájékoztatása és jelzései alapján 364 gyermek tanul a tagintézményben. Magántanulók száma 16 fő, ebből várandósság miatt 4 fő, beilleszkedési és magatartások miatt: 10 fő, egyéb indokok miatt 3 fő. 8

9 Tanulói létszám 364 Hátrányos Helyzetű tanuló 327 Halmozottan Hátrányos Helyzetű tanuló 249 Veszélyeztetettek száma 122 Magántanuló 16 Fizikai elhanyagolás 8 Mentális elhanyagolás 7 Beilleszkedési magatartászavarokkal küzdő 60 Túlkoros gyermek 63 A felmerülő problémák megoldására tett lépések: Veszélyeztetés megelőzésére tett lépések igen nem Esetek száma Logopédus X 30 Fejlesztő pedagógus X 59 Nevelési tanácsadóba irányítás X 12 Rendszeres családlátogatás X 25 Gyermekjóléti szolgálat felé küldött jelzések X 35 A leggyakrabban előforduló veszélyeztető tényezők a rossz anyagi körülmények, rendszeres alkoholfogyasztás, ápolatlanság. A tavalyi évben 37 főnek szűnt meg a tanulói jogviszonya 16. életévének betöltése miatt. A felmerülő problémákra az iskolák minden esetben megteszik a megfelelő lépéseket. Veszélyeztetés észlelésekor jeleznek a gyermekjóléti szolgálathoz. A hátrányos helyzet és a veszélyeztetés megszüntetése érdekében, logopédus, Fejlesztőpedagógus foglalkozik a tanulókkal. Családlátogatás minden tanuló esetében történt. Nevelési tanácsadóba irányítás szükség szerint történik. Rendőrség A rendőrséggel az együttműködésünk még mindig nem kielégítő, veszélyeztetés észlelésekor a rendőrség az esetek többségében saját hatáskörben jár el. A gyermekjóléti szolgálat bűncselekmény észlelésekor minden esetben megküldi a feljelentést a Miskolci Rendőr főkapitányságra, akik minden esetben eljárnak az ügyben. Pártfogói felügyelet évben Pártfogói felügyelet alatt állt 9 fő, mindannyian a éves korosztályból kerültek ki. 9

10 A pártfogóval kéthetente találkozunk, esetenként együtt megyünk családlátogatásra. A szükséges jelzéseket minden esetben megteszi a szolgálat felé. A gyermekjóléti szolgálat felkérésre, minden esetben tájékoztatást nyújt a pártfogónak. Gondozási tevékenységünk Gyermekjóléti szolgálat A szociális szakember alapvető feladata, az elemi ismeretekkel rendelkező ügyfelek eligazodásának segítése ebben a bonyolult világban, egyszerű, közérthető tájékoztatással. Célunk, hogy a kliens ne futamodjon meg a számára túl nehéznek tűnő mindennapos problémák elől, hanem ismerje és tudja a segítségünket kérni gondjai megoldásában. A szociális szakma ezt segíti elő a maga eszközeivel. A támogatások igényléséhez rendelkezünk megfelelő nyomtatványokkal, és azok kitöltésében tevőlegesen is segítséget tudunk nyújtani. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a fenti ellátások változásait is, az információnyújtás naprakészsége miatt. Ezért nagyon fontos, hogy a hozzánk fordulóknak megfelelő tájékoztatást tudjunk nyújtani a gyermekvédelmi, szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról. A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai ingyenesek és a működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű a segítségnyújtáson alapszik. A segítségnyújtás főbb formái: információ közvetítés, tanácsadás, segítő beszélgetés, ügyintézés, érdekvédelem, mentális gondozás, életviteli tanácsadás. 10

11 Kapcsolatot tartunk a gondozott családokkal, az intézmény munkatársaival, más segítő szakmák képviselőivel, az intézmény szakmai munkáját segítő szakemberekkel, társintézményekkel. Napi munkánk során forgalmi naplót vezetünk, szakmai munkát gondozási lapokon dokumentáljuk, és feljegyzéseket készítünk a családlátogatásokról, tapasztalatokról. KSH részére minden évben statisztikát készítünk. Napi munka során vezetett dokumentációk: 1. forgalmi napló 2. minden családsegítésben a gondozottakról vezetjük a jogszabályban előírt gondozási lapot / esetnaplót/ 3. beilleszkedési tervet 4. macis adatlapokat 5. nyilatkozatok 6. IX. számú adatlap a nyilvántartáshoz 7. jelenléti ív 8. családgondozóként tapasztalatainkról, látogatásainkról feljegyzéseket készítünk évben a gyermekjóléti szolgálat forgalom és esetszámai: Forgalom 5113 Esetszám 289 GONDOZÁSI TIPUS ÉLETKOR Alapellátásban gondozás Védelembe vétel Összesen ÖSSZESEN Jelzőrendszer által küldött jelzések száma: Polgármesteri Hivatal, gyámhivatal 878 Egészségügyi szolgáltató 14 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 18 Átmeneti gondozást biztosítók 21 Ügyészség, bíróság - Közoktatási - köznevelési intézmény 318 Rendőrség 3 11

12 A jelzőrendszer által küldött jelzések nem csak a kiskorúak veszélyeztetettségének jelzését jelenti, hanem a felkérésre nyújtott szolgáltatásokat is. Ilyen felkérésre nyújtott szolgáltatás a környezettanulmány készítése, kiskorúak leltárának elkészítése, örökbefogadáshoz véleménykérés, vagy a magántanulóság véleményezése. Szakmai tevékenység SORSZÁ M MEGNEVEZÉS SZAKMAI TEV. SZÁMA 01 INFORMÁCIÓNYÚJTÁS TANÁCSADÁS SEGÍTŐ BESZÉLGETÉS HIVATALOS ÜGY. VALÓ KÖZREM CSALÁDLÁTOGATÁS KÖZVETÍTÉS 3 07 FELÜLVIZSGÁLATI ÁTMENETI NEV. VÉT TÁRGYALÁSON ESETÉN RÉSZVÉT. VÉDELEMBE VÉT 11 ESETÉN 09 ELHELYEZÉSI ÉRTEKEZLETEN VALÓ RÉSZVÉT SZAKMAKÖZI MEGB ESETKONFERENCIA 4 12 ADOMÁNYOZÁS ÖSSZESEN 5528 A 2011/2012-es tanévtől a törvény szigorúbban rendelkezik az igazolatlan iskolai hiányzásokról. Az 50 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén az iskoláztatási támogatás szüneteltetésére és a gyermek védelembe vételére került sor. Korábban az iskoláztatási támogatás esetén gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek természetbeni formában jutott el az összeg a családokhoz eseti gondnok közreműködésével. Az iskoláztatási támogatás összegének felhasználása a helyi boltban, a szülő részvételével történt elsősorban élelmiszer, valamint bérletvásárlás formájában, a pénzfelhasználási tervnek megfelelően. A törvény szigora sok szülőre hatással van, de tapasztalat szerint ebben a felfüggesztéssel érintett szülők és gyermekek estében nem volt igazán visszatartó ereje. A szülők szégyellik, a gyermekeket nem különösebben érdekli az összeg folyósításának felfüggesztése. Arra biztosan jó az együtt történő vásárlás, 12

13 hogy segítséget kapnak a szülők arra vonatkozóan, hogy milyen típusú tartós élelmiszerek vásárlása célszerű egy háztartásba és hogyan lehet helyesen beosztani, felhasználni az összeget. Bűnmegelőzési tevékenység bemutatása Településünkön 2012 évben 25 fiatalkorú év közötti bűnelkövető állt pártfogói felügyelet alatt. Ebből gyermekotthonban nevelkedik 7 fő. Javító intézeti nevelés alatt áll 3 fő. A gyermekjóléti szolgálat tapasztalata szerint az alapellátás keretében illetve a védelembe vétellel történő családgondozás során a bűnelkövetéssel érintett családok összességében együttműködőek a családgondozókkal. Tanácsaikat, észrevételeiket lehetőségeikhez mérten igyekeznek megfogadni, betartani azokat. A kapcsolattartás rendszeres, mind a családgondozókkal, mind a pártfogó felügyelővel. A szolgálatunk rendszeresen tart szabadidős programokat, hogy a helyi gyermekek, fiatalok hasznosan tudják eltölteni a szabadidejüket, ezzel is megelőzve az esetleges bűnelkövetéseket. A szabadidős tevékenységek megszervezéséhez az önkormányzat megad minden tárgyi és humánerőforrás feltételt. Biztosítja a helyszínt, a programok meghirdetésében közreműködik. A település bűnmegelőzéssel kapcsolatos jövőre vonatkozó céljai, elképzelései: Mivel az elmúlt időszakban nagy sikert arattak a gyerekek és a pedagógusok körében a prevenciós programok a jövőben is ragaszkodunk ehhez a koncepcióhoz. A gyermekjóléti szolgálat minden évben összegyűjti azokat a problémákat, szabálysértési eseteket, azokat az ügyeket, melyek miatt a gyerekek, fiatalok összeütközésbe kerültek a törvénnyel, amelyek olykor elkerülhetőek lennének, mivel az érintettek sokszor nincsenek tisztában az elkövetés súlyával. Ezeket, a problémákat szakemberek, a fiatalok korának, megfelelően átadják az iskola évfolyamra járó fiataljai számára. A település önkormányzata illetve a település intézményei egész évben szerveznek tartalmas, a különböző korcsoportoknak megfelelő szabadidős programokat. Ezek a programok lehetőséget nyújtanak a szabadidő hasznos eltöltésére. A gyermekjóléti szolgálat kapcsolatban áll a pártfogói felügyelettel. Adatszolgáltatási kötelezettségeinknek eleget teszünk. A jelzést követően minden esetben felkeressük a családot, családgondozás céljából, illetve kéthetenként esetmegbeszélést tartunk. Idősek nappali ellátása: 13

14 A Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többszörösen módosított 1993.évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/200 ( I.7.) SzCsM rendeletben foglaltak alapján látja el feladatát. Az idősek klubjában a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását látjuk el. Az ellátottak körében állapotuknak megfelelő életritmust, biztosító szolgáltatást nyújtunk. A szolgáltatás nyitott formában, családias légkör biztosításával az ellátotti kör és a lakosság számára egyaránt elérhető módon biztosítjuk. Elsődleges feladataink: hiányzó családi gondoskodás pótlása, főként az idős szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé juttatása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros öregség hatások megelőzése, valamint egészségi és higiénés viszonyainak javítása. Tétlenség, feleslegessé válás érzésének feloldása, a mindennapi élet tartalommal való megtöltése. Fontos az önbizalom erősítése, sikerélményt, elismerést nyújtson az idős és ellátásban részesülő embereknek. Az intézmény 25 férőhellyel rendelkezik évben ellátásba vettünk 8 főt, 5 fő pedig kikerült az ellátottak közül. December 31.-én 26 fő volt a tagok száma, de életkori sajátosságokból adódóan (betegség, kórházi kezelés, halál) sokszor hiányoztak ellátottjaink hosszabb-rövidebb ideig, így az éves összesítés után a tényleges igénybevevők átlagszáma 22 fő. Az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása: Nem, életkor x Összesen: Férfi Nő Összesen Az adatokból jól látható, hogy magas a 70 év fölöttiek száma, amely meghatározza a mindennapi tevékenységeink körét. Korlátozott mozgásképességű, megromlott egészségi állapotú, ezáltal több gondoskodásra szoruló ellátottaink vannak. Ennek ellenére igyekszünk minden olyan jeles napot megünnepelni és programokat szervezni, amely által egy kicsit kiszakadhatnak a mindennapok szürkeségéből és élményhez juttatja őket. Az igénybevevők részére nyújtott szolgáltatás elemek, tevékenységek: szükség szerint a napi egyszeri étkezést igénybe vevők részére az élelmet házhoz szállítjuk, a nappali ellátást igénybe vevők számára igény szerint meleg élelmet biztosítunk, szabadidős programokat, fejlesztő tevékenységeket szervezünk, 14

15 egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozásokat tartunk, manuális tevékenységeket, kézimunkázási lehetőséget biztosítunk, a település oktatási-nevelési intézményeivel kapcsolatot tartunk, közös programokat szervezünk, szükség szerint megszervezzük az egészségügyi alapellátást, a szakellátáshoz való hozzájutást segítjük, hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtunk, munkavégzés lehetőségét megszervezzük (kertészkedés, bábkészítés, lábtörlőkészítés, stb), életvitelre vonatkozó tanácsokat adunk, életvezetésben segítséget nyújtunk, speciális önszerveződő csoportokat támogatjuk (több tagunk a Nyugdíjas Klub tagja is), működését, szervezését segítjük, egymás programjain részt veszünk augusztusában a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hatósági ellenőrzést végzett az intézményben. Betekintett a vezetett nyilvántartásokba, a szakmai iratanyagokba és kisebb kiegészítésektől eltekintve mindent rendben talált. Hiányosságként tárta fel azonban az épület akadálymentességének hiányát és a vizesblokk állapotát, mely hiányosságok megszüntetésére lehetőséget nyújt a folyamatban lévő beruházás. Étkeztetés Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről történő gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, vagy egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni. Az étkeztetés megszervezhető az étel: kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, elvitellel, lakásra szállítással. Az ételt a Polgármesteri Hivatal ételszállításra alkalmas gépkocsija szállítja a Gondozási Központba ( Kossuth Lajos út 104.) azoknak, akik az ételt helyben fogyasztják, illetve azoknak is, akik lakásra szállítással kérik a szolgáltatást. 15

16 Az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe, a jogosultsági feltételek valamelyikének fennállása esetén. A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. Étkeztetés keretén belül ellátottak számának alakulása: december 31.-én étkeztetésben összesen 75-en részesültek. Ebből 26-an helyben fogyasztották az ételt ők az Idősek Klubjában napi háromszori étkezésben részesültek; 49-en pedig az ebéd házhoz szállítását kérték. A tavalyi évben összesen 22 főt vettünk ellátásba, és 19 főnek szűnt meg az ellátása. A megszüntetés oka többnyire elhalálozás, szociális otthonba kerülés, vagy gyermekekhez való odaköltözés. Az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása: Nem, életkor x Összesen: Férfi Nő Összesen március 01-től naponta egy új nyilvántartási rendszerben kell a szociális ellátásokat igénybevevő személyeket rögzíteni. Ezek a létszámadatok a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz futnak be, és a normatív finanszírozás felhasználásának ellenőrzése során az ellenőrzés alapját képezik. 24 órán túl a megtett jelentések nem javíthatók, ezért nagyon pontos munkát kell végeznünk, de fontos lenne az is, hogy az ellátottak felelősen kezeljék az igénybe vett szolgáltatást. A szociális rászorultság megállapítása rendszeres igénybevételt feltételez, ellenben néhányan mintegy éttermi szolgáltatást kezelik. Az étel lemondása illetve újra rendelése is konfliktusra ad okot, mert még mindig nem bevett gyakorlat, hogy a változást legalább egy nappal előtte jelezzék felénk. Programjaink Február, március hónapban tél búcsúztató Tor-túra és Farsang A program település szinten került megrendezésre, melyen intézményünk is szervezési és lebonyolítási feladatokat látott el. 16

17 Az idősek klubjában hagyományos télűző farsangot tartottunk, régi korok vásári hangulatát idéztük meg. Április hónapban a Magyar Vöröskereszt által kiírt pályázatnak köszönhetően 150 családnak oszthattunk ki vetőmag csomagot. Májusban megünnepeltük az anyák napját, saját készítésű süteménnyel és virággal kedveskedtünk a Klubba járó időseknek. Június 2-án immár második alkalommal került megrendezésre a Családi Nap, mely ezúttal a Fekete István Óvoda fennállásának 60. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepséggel volt egybekötve. Június 30-án település szinten került megrendezésre a Vakáció köszöntő elnevezésű program, melyen szintén szervezési és lebonyolítási feladatokat láttunk el. 17

18 Szintén Júniusban a Magyar Vöröskeresztnek köszönhetően szabadidős tevékenység megszervezésére nyertünk pályázatot. Július hónapban a Családsegítő Szolgálattal közösen szerveztük meg a CIMBORA tábort mely két hétig fogadta azokat a gyerekeket, akiknek szüleik nem tudták megoldani a napközbeni felügyeletet. A tábor reggel 7 órától du 5 óráig tartott nyitva. A táborban között 172 (halmozott adat) gyermeket foglalkoztattunk. Sajólád, Felsőzsolca, Alsózsolca településekről. Augusztus 9-én Nemzetiségi pályázatnak köszönhetően Roma Bűnmegelőzési programot szervezhettünk és bonyolíthattunk le. A rendezvény egész napos volt, melyen a résztvevők különböző kézműves 18

19 foglalkozásokat, hagyományos játékokat próbálhattak ki, illetve vetélkedőkön vehettek részt. Augusztus 29-én ugyan ezen pályázatnak köszönhetően ruha osztás valósulhatott meg. Október hónapban tartotta meg a Gondozási Központ az idősek hetét melynek keretein belül megrendezésre került bűnmegelőzési előadás, játékos vetélkedők, szüreti mulatság, hagyományőrzés, generációk közti kapcsolattartás. Ezekre a programokra bár ki eljöhetett, attól függetlenül, hogy klubtag vagy sem. November, December hónapban 19

20 Decemberben a Gondozási Központtal, a Metodista Egyházzal, és a 3. sz Általános Iskola énekkarával megszervezésre, és lebonyolításra került advent első vasárnapjának megünneplése települési szinten. Az Idősek Klubjában karácsonyra Betlehemes műsorral készültünk és mi dolgozók, közösen adtuk azt elő, nem kis meglepetést okozva. A készülődés és a délutáni próbák még jobban összekovácsolták a közösségünket, új oldalról ismerhettük meg egymást. Hagyományainkhoz híven megrendeztük a szegények karácsonyát ahol 25 egyedülálló illetve jövedelem nélküli klienst láttunk vendégül és osztottunk ki részükre tartós élelmiszercsomagot, a magyar Vöröskereszt és a Páli Szent Vince szeretetszolgálat Alsózsolcai szervezetének támogatásával. Az ünnepségen verseltünk, énekeltünk és Nagy Péter református lelkész igét hirdetett. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINK A ÉVBEN K APCSOLATTARTÁSOK LEBONY OLÍTÁSA 20

21 A Családgondozó Központ kapcsolattartás lebonyolítására a gyermekétől külön élő szülő és gyermeke közötti családi kapcsolat fenntartása érdekében 2012-ben is több esetben nyújtott segítséget. A DOMÁNY OK GY ŰJTÉSE, SZÉTOSZT ÁSA Az intézmény dolgozói rendszeresen keresik a lehetőséget a rászoruló családok támogatására. Éppen ezért rendszeresen fogadnak felajánlásokat. Az adományok kiosztása - figyelembe véve a családok helyzetét- a rászorulók között folyamatosan történik. ESETI GONDNOKI FELADATOK ELLÁTÁSA A települési önkormányzat jegyzője a gyermek 50 órát meghaladó igazolatlan iskolai hiányzása kapcsán az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését rendeli el. A családi pótlék természetben való nyújtását a családgondozás folyamatába bevont eseti gondnok végzi. A évben a gyermekjóléti feladatellátást végző családgondozók tizenegy gyermek esetében láttak el eseti gondnoki tevékenységet. TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL: DOLGOZOM, TEHÁT GAZDÁLKODOM A Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Megyei Módszertani Központ által szervezett szakmai műhelyen egy családgondozó vett részt. T EREPTANÁRI MŰHELY : A KOM PETENCIA ALAPÚ SZOCIÁLIS MUNKÁS KÉPZÉS TEREPGY AKORLATI VETÜLETE A miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet szervezésében vett részt egy családgondozó. V AKVÁGÁNY ON A lemaradó és kimaradó tanulók kilátásai a mai iskolarendszerben Módszertani Képzési Központ szervezésében szakmai műhelymunka, melyen egy családgondozó vett részt. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLT ATÁSOK JELENE ÉS JÖVŐJE Szakmai tanácskozás melyet a Bélapátfalvi Idősek, fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete szervezett, melyen egy családgondozó vet részt. SZŰRŐPROGRAM OK 21

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTIS HÍRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 4. szám. Tartalom

GYERMEKJÓLÉTIS HÍRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 4. szám. Tartalom Tartalom KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS A BEFOGADÓ OTTHON ÉS A SOMOGY MEGYEI GYERMEKOTTHONOK GYAKORLATÁRÓL VALAMINT AZ ALAPELLÁTÁSSAL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL... 3 GYERMEKJÓLÉT ELJÁRÁSI MODELLJE AZ IDEIGLENES

Részletesebben