HÍRLEVELE. Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés. Menny-asszony. A Bencés Diákszövetség. XX.évf. 2. szám 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVELE. Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés. Menny-asszony. A Bencés Diákszövetség. XX.évf. 2. szám 2009."

Átírás

1 PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XX.évf. 2. szám Boldogasszony hava Menny-asszony Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés napja és alkalma, több annál. Hívő elő deink át akarták élni az ünnepet, részesei akar tak lenni az ünnep roppant erejének. Nagyboldog - asszony napján mennybe szándékoztak menni Máriával, hogy még haláluk előtt találkozzanak az égi Asszonyt váró Atyával. A magyar vidék számos helyéről indultak a fárasztó, testet-lelket elnyűvő nyári mezei munkák után gyalog, mezítláb a szent helyekre, ahol Mária várt rájuk, hogy a lelkében égő embert magához emelje és Krisztushoz ölelje. Így lelhette meg magában ki-ki, Márián keresztül Őt, a mindig bennünk élőt és létezőt. Egy villanásra megszűnt az idő, a fönt és a lent, érvényét vesztette a kín és a bűn beállt az oszthatatlan egy ünnep. És Isten kegyelméből mindenki a maga külön valóságában is elrendeződhetett. Így tölthette el az áhított béke, amely már a szív boldogsága, a szívé, amelyben Isten lakozik. A régiségben az emberi életet a mindenség parancsa, ritmusa, a teremtett világba és az emberi szívbe oltott eligazító és megtartó törvények szabályozták. A régi ember kiolvasta ezeket, így lett élete szabályozott, a világ pedig teljes: Istennek, a teremtésnek és az embernek szoros ölelése, biztonságot, védelmet nyújtó tökéletesség. Ahogy a szó, úgy az ünnep is teljesítette ősi hivatását. Így vitt ritmust a hétköznapokba, amelyeket megszentelt és átitatott a hit hatalmas erőés értékforrásával. Nagyboldogasszony, a mennybe fölvett Istenanya ünnepére készülünk. Mária, a legtökéletesebb ember, akinek igenje megérteti velünk: annak a szeretetnek, amely maga az Isten, az ember nem adhat kevesebbet, mint önmagát. Ez a megértés a tökéletesség Mária által kijelölt útja. A Szűzanya élete, bár mentes a belső kísértésektől, mégis megpróbáltatások sora, örök emberi út, örömökkel és fájdalommal szegélyezett via crucis, melynek egyetlen állomása sem kikerülhető. A Szűzanya a názáreti éjszakán átéli a legnagyobb örömet, az életadás csodálatos misztériumát (Mater Spe - ciosa), de a Golgotán szívében elszenvedi, a Myste - rium passionis részeseként, a legnagyobb fájdalmat is (Mater Dolorosa). Élete örök igazságot hordoz: mert igent mondott a szeretetre, igent mondott a keresztre is, mert a szeretet törvénye a kereszt törvénye. Van miért köszönetet mondanunk Máriának: személyes életünkért, az 1100 éves édes hazánkért, Mária országáért, ahol a ránk mért, senkiével föl nem cserélhető, Istentől rendelt magyar utat járjuk. Sokszor úgy érezzük, nehéz a kereszt, s nemegyszer BABITS szavaival kiáltunk az égre: Mi vár még reánk? Jön-e még igazság? Avagy mi leszünk a keresztre feszített a nemzetek között? De az ember a Mindenhatótól, Mária közbenjárására csodálatos erőt kaphat. Történelmünk példák sorával bizonyítja, hogy a magyarságnak ásott sír széléről egy láthatatlan kéz mindig visszahúzott minket. Hogy kaptunk, és kapunk erőt, hogy kezünk simogatásra bé - küljön, hogy az álnokság, hatalomvágy jól álcázott katonái ellen egyre inkább csak a csend és alázat Máriá tól tanult fegyverével küzdjünk. Éltet minket a re mény, hogy egyszer majd színről színre látjuk a megtartó erőt, a magyarok Istenét és Máriától hűséget tanult magyarok Nagyasszonyát! Az ünnep lélek és a test együttes öröme, elidegeníthetetlen tulajdonsága a szakrális jelleg. Az ünnepről írja BARSI BALÁZS: egyszerűen beköszönt, beáll, ha

2 2 FELÉLEDÉS akarja az ember, ha nem. Az ember rendezhet ünnepet, de az sohasem olyan, mint az igazi, ami Istentől való, Tőle áldott, amiben ott munkál a csend, a lélekbéke, a magasztosság, a volt és remélt örök boldogság és teljesség. A Gondviselés kegyelme fölfoghatatlan; hogy ilyen ünnepi érzéssel minket, porban botló embereket mégis hányszor megajándékoz az Isten! Hisszük, hogy minden szép és tiszta gondolatban, munkában az igazinak a visszfénye ragyog föl Krisztus-hitünk, Máriatiszteletünk: a magyar kultúra, a magyar nép lelke, szellemi gerince; erősíti bennünk az anyaföld, anyaöl és anyanyelv iránti szeretet. VÖRÖSMARTY ne - künk, magyaroknak, nem pe dig másoknak álmodta meg legszebb hűségnyilatkozatunkat: Áldjon vagy verjen sors keze;/ Itt élned, halnod kell. Magyarok Nagy asz szo - nya, magyarok és Ma - gyarország Király nője, mentsd meg ezt a népet, mely Rád hagyatkozik Isten útját, az igaz utat járva fohászkodjunk, énekeljük, amint tették zarándok elődeink: Boldog - asszony Anyánk Vigyázz reánk, édesanyánk! Áldott ünnepet kívánok! CS. VARGA ISTVÁN Bálint Sándor hangsúlyozza: az Aranymiatyánk asszonynépünknek máig egyik legkedvesebb elmélkedő imádsága: Jézus anyjának, Máriának elmondja, hogy mi várakozik reá a nagyhét napjaiban. ( ) Jézusnak édesanyjától való első, virágvasárnapi búcsúzkodása, amely a kánoni evangéliumokban nem fordul elő. Erdélyi Zsuzsanna 1974-ben gyűjtötte az Aranymiatyánkot. Könyvében ima-énekről, funkcióváltás folyamatáról, imává válás menetéről ír, ismeri énekelt formáját is. Az Aranymiatyánk a megélt katolikum és magyarság közös remekműve. (A miatyánk imádságot, az arany értékességet jelöl.) CS. VARGA ISTVÁN in: Csángókról Miatyánk, Arany, Aranymiatyánk: párbeszédes, elmélkedő jellegű népi imádság. Jézus édesanyja kérdéseire elmondja, milyen szenvedés vár rá a nagyhét egy-egy napján. Eredete nem tisztázott, de a 15. sz: a németség már ismerte. Középkori kódexirodalmunkból nem lehet kimutatni, bár a Weszprémi-kódex passióelőadása (Jézus és Mária ismétlődő bethániai beszélgetése) emlékeztet rá. A 19. sz: számos m., ném., szlovén és kat. délszláv változata bukkant föl, vsz. ismert a cseheknél, szlovákoknál. Az aranymiatyánk szövegének a Miatyánk szövegéhez nincs köze. Az aranymiatyánk szó annak a népi hagyománynak emléke, mely szerint minden imádság (maga az imádság) Miatyánk, a különösen szép imádság pedig 'arany' imádság. Bálint 1989:269. Jáki 2002:117. (Aranymiatyánk. Népénekgyűjtés 1998-ban.) forrás: (Az Aranymiatyánkról valamint Jáki Sándor Teodóz atyáról bővebben lapunk oldalán.) PAX ET GAUDIUM Aranymiatyánk virágszombaton este mária fiát kérdezte jövő héten mit fogsz tenni szent fiam mit fogsz szenvedni virágvasárnapján mit fogsz tenni szent fiam mit fogsz szenvedni akkor anyám király leszek a jeruzsálemba bé mejek hát nagy hetfőn mit fogsz tenni szent fiam mit fogsz szenvedni akkor anyám beteg leszek a templomba nem mehetek hát nagykedden mit fogsz tenni szent fiam mit fogsz szenvedni akkor anyám vándorolok az utcákon le s fel járok nagyszeredán mit fogsz tenni szent fiam mit fogsz szenvedni akkor anyám hamis júdás engem harminc pénzért elád nagycsütörtökön mit fogsz tenni szent fiam mit fogsz szenvedni anyám getszemáni kertben felmegyek az olajok hegyikbe jézus a getszemáni kertben fenn az olajok hegyikbe térgyen állva imádkozik piros vérrel izzadozik nagypénteken mit fogsz tenni szent fiam mit fogsz szenvedni akkor anyám egy keresztre fel leszek én majd feszítve te a kereszt alatt leszel szent kezedvel el nem érhetsz szent kezedvel el nem érhetsz szűz öledbe le nem tehetsz hát nagyszombaton mit fogsz tenni szent fiam mit fogsz szenvedni akkor anyám koporsómba bészállok a gyászos síromba húsvét napján mit fogsz tenni szent fiam mit fogsz művelni akkor anyám feltámodak mennyországba uralkadok húsvét után ötven napra piros pünkösd hajnalára elküldöm a vigasztalót a fehér színű galambot pünkösd után nyolcvan napra nagyboldogasszony napjára felviszlek a mennyországba a mennyei boldogságba

3 LEVÉL HOZZÁTOK SZÖVETSÉGI HÍREK 3 Meghívó Tihany szeptember 12. I. BDSZ Családi Nap Szeretett Barátaim! Húsz éve vagyunk együtt az új BDSZben. Akkoriban sok szó esett arról, hogy mik nem vagyunk. Nem vagyunk akciócsoport, nem vagyunk nosztalgia klub, nem va - gyunk karitatív intézmény. Az utóbbi például azért sem, mert szervezeti felépítésünk nem teszi lehetővé a gyűjtést, nyilvántartást, és a rászorulóknak történő továbbítást. Hazánk mai állapotában azonban, még - is meg kellene kísérelnünk a lehetetlent. Tag ságunk jelentős hányada (kis)nyug dí - jas. És e jelentős hányad jelentős hányadának gondot okoz a közüzemi díjak számláinak kiegyenlítése. Rendszeresen átvállalni helyettük nem vagyunk képesek.. DE! Talán egy-egy alkalommal a leginkább elesetteknek juttathatunk annyit, hogy kivédhessék a szolgáltatás megvonását, a hullámok összecsapását fejük fölött. Hívjuk föl ezeken a hasábokon a bajba jutással vívódó diáktársak figyelmét: forduljanak helyi szervezetük vezetőjéhez, tárják fel helyzetüket, hogy tudhassunk róluk, felmérhessük kinek, miként nyújthatunk baráti jobbot. Legalább időnként. Úgy vélem, valószínűleg nem lesz sok jelentkező, már csak szemérmességi okokból sem. De, ha elhangzik a jajkiáltás, akkor legyen fülünk a meghallására. Álljon fedezetként rendelkezésre az iskoláinknak nyújtott támogatás, ami azok éves gazdálkodásához viszonyítva, amúgy is elenyésző. Ha szegényeinknek nem is tudunk szentmártoni félköpenyt nyújtani, de a végső elszámoláskor nem csak azt fogjuk hallani, a jézusi szavak között, hogy éhes voltam, és ennem adtatok, hanem bizonyára azt is, hogy fáztam és ki akarták kapcsolni a gázszolgáltatást, de Ti nem hagytátok. Barátaim! Ne fukarkodjunk az UTOLSÓ SZALMASZÁL-lal, mert Nagy Gáspár diák testvérünk óta tudjuk jól, hogy az a szál KINEK A JÁSZLÁBÓL VALÓ. FABER MIKLÓS (Bp 48) Kedves Diáktársak! Örömmel értesítelek Ben ne te ket az első alkalommal meg ren - dezésre kerülő Családi napunkról. Helyszínként a Tihanyi Belső-tó helyett a félszigeten a hajóállomás mellett található Balatoni Limnológiai Kutatóintézet parkját választottuk, ahol a gyerekek is jól érezhetik magukat, illetve mi is jót beszélgethetünk, találkozhatunk egymással. Program: 10:00-10:30 Érkezés Tihanyba a Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézethez 10:45-12:15 Hajókirándulás 12:30-14:15 Beszélgetés, ebéd a hátizsákból, gyerekprogramok, ruha csere-bere 14:30- Zarándok-menet az Apátságba 15:00-16:00 Könyörgés a Magyarságért az Apátság előtti téren; ökumenikus liturgia 16:00- Visszaindulunk a Limnológia parkjába 16:20-20:00 Vacsora bográcsból, beszélgetés, sörözés, népzenei koncert, táncház 19:45 Kompletórium a nap le - zá rásaként A szervezés segítéséhez kérném osztályközösségek jelentkezését, mint: ruhacsere lebonyolítók, gyermekprogram felügyelők, előénekesek, forgalomirányítók, ételkiosztók. A helyszínre autóval érkezőknek az alábbi link segítséget nyújthat: Azoknak, akik nem tudnak, vagy nem sze retnének autóval jönni, ter vezzük 1-1 autóbusz indítását Budapestről, illetve Győrből. Részletes információt a bencesdiak.hu honlapunkon találhattok. Diáktársi üdvözlettel: VENESZ PÉTER (Gy 03) főszervező

4 4 ÖSZTÖNDÍJAZOTTAK BEMUTATÁSA PAX ET GAUDIUM BEMUTATKOZNAK ÖSZTÖNDÍJASAINK A évben a győri és a pannonhalmi találkozón második alkalommal adhattuk át a BDSZ Ösztöndíjat tíz diáktársunknak. (Pályázatot idén tizenheten nyújtottak be.) A tíz nyertes pályázó önéletrajzát folyamatosan közöljük. Gratulálunk nekik, szép eredményeket kívánunk! Mihalik Ágoston 2004-ben végeztem a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban, majd Budapestre kerültem a Semmelweis Egyetemre. Az orvosi egyetemen már az első évben elkezdtem kibontakoztatni kutatási érdeklődésemet, így különböző molekuláris biológiai és biokémiai kísérletek végzésében vettem részt. Ezt követően egy érdekes ap ropó folytán Prof. CSERMELY PÉ TER hálózatos munkacsoportjában (http://www.linkgroup.hu/) játékelmélettel kezdtem foglalkozni, mialatt a már gimnáziumban is meglévő matematikai érdeklődésem meg erősödött, ezért az elméleti modellezés irányába váltottam. Ugyanebben a kutatócsoportban 2007-ben bekapcsolódtam egy bioinformatikai kutatásba, ahol különböző stressz állapotok sejtélettani hatásainak hálózatos modellezése volt a feladatom. Azóta is ezen a területen tevékenykedem, eredményeim már több hazai és nemzetközi közleményben is megjelentek. Informatikai és matematikai jártasságom továbbfejlesztése céljából 2008-ban beiratkoztam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kvantitatív modellezés néven futó speciális kiegészítő képzésére, illetve szintén ebben az évben felvételt nyertem az egyetemünk ekkor megalapított Kerpel-Fronius Tehetség-gondozó Programjába. Budapestre kerülésem óta a Szent Ignác Szakkollégium tagja vagyok, mely meghatározó közösség számomra. A pezsgő kollégiumi életen túl számos szervezési feladatban vettem részt, valamint különböző tisztségeket is betöltöttem az évek folyamán. Szeretek sportolni, zenét hallgatni, túrázni, valamint a korábban versenyszerűen végzett sakkozást is szívesen folytatom, ha időm engedi. Érdekel az etika és a filozófia. Kovács Bence december 16-án születtem Buda pes ten. Két testvérem van, mindketten egyetemre járnak. Édesapám nyugdíjas, édesanyám a Heim Pál Kórház osztályvezető főorvosa. Általános iskolai tanulmányaimat a Marczi bá - nyi Téri Általános Iskolá ban kezdtem, majd az ötödik és a hatodik osztályt a Fő utcai Szent Benedek Bencés Iskolában végeztem el. Hete - dik osztálytól Pannon hal mára jártam, itt érettségiztem jelesre 2004-ben ben felvételt nyertem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogés Államtudományi Karára szeptembere óta tagja vagyok a Büntetőjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék tanszéki tudományos diákkörének (TDK). A 2006 októberétől demonstrátorként veszek részt a Büntetőjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék munkájában áprilisától rendszeresen publikálok a Kar havonta megjelenő lapjában. A 2007 októberében tartott kari TDK-n indultam, dolgozatomat a bírálóbizottság elfogadta, így részt vehettem a 2009 márciusában megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián szeptemberétől 2009 májusáig szakmai gyakorlat keretében vettem részt a Pesti Központi Kerületi Bíróság B.III. csoportja 10.B. tanácsának munkájában június 2-án december 31-éig szóló gyakornoki szerződést kötöttem a Békés Ügyvédi Irodával. A Bencés Diákszövetség és a Medium Pro Educatione Alapítvány támogatásával 2007 szeptemberében megalakított egyetemi tagozatok Pázmányos szekciójának vezetőjévé választottak, mely tisztemet azóta is betöltöm. A bencés egyetemi tagozatok havonta megrendezett találkozójának egyik szervezője vagyok. Az első Bencés Sportnapon mint játékos, a másodikon mint szervező vettem részt. A harmadik és a negyedik Bencés Bál lebonyolításában segédkeztem. Török Vince A 2007-es ballagókkal ballagtam én is a Qpaci hegyvidékről egészen délre. Jelenleg a Szegedi Tu do - mány egyetem magyar-irodalmi szerkesztő BA-képzésére járok. Már gimnáziumban is érdekelt az írás és az egyetem padjait koptatva is megtartottam ezt a (jó) szo ká som. A szépírói hajlamaimat az utóbbi év - ben háttérbe szorítottam (valamibőlmegiskellélni-alapon), azóta az újságírásnak szentelem minden szabad kapacitásom. Az epresso online felsőoktatási hírügynökség helyettes-főszerkesztőjeként tanulmányozom a szakma örömeit és nehézségeit. Emel lett az egyetemen is igyekszem kihozni magamból a maximumot. Ezúton is köszönöm az ösztöndíjat, és kívánok szép napokat minden olvasónak!

5 PORTRÉ 5 Toldi Gergely Mészáros Gergő Győrben érettségiztem 2004-ben. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Ka rának V. évfolyamos hallgatója vagyok. Három év vel ezelőtt kezdtem el Tudományos Diákkörös (TDK) hallgatóként dolgozni a Semmelweis Egyetem I. Számú Gyer mek kli nikáján. A DR. VÁSÁRHELYI BARNA által irányított Gyer mek gyó gyá szati és Nefrológiai Kutatócsoport (MTA) éppen folyó vizs gálataiba kapcsolódtam be, majd hamarosan önálló témát kaptam: áramlási citométer segítségével olyan új vizsgálómódszereket fejlesztünk, melyek lehetővé teszik különböző sejtélettani paraméterek egyidejű vizsgálatát. Eddig a sejtes immunválaszban szereplő limfocitákat vizsgáltuk, ezen sejtcsoport viselkedését jellemeztük különböző vizsgálati csoportokban (asztma, preeclampsia, ko ra szülöttek ). Az egyetemi tanulmányokat ez év szeptemberétől a Karls Ruprecht Egyetemmel (Németország, Heidelberg) közös képzés keretében végzem. A kint eltöltendő hónapok alatt szeretném folytatni a megkezdett kutató munkát. Ennek érdekében bekapcsolódok a heidelbergi gyermekklinika egyik laboratóriumának munkájába. Az egyetem végeztével egy PhD képzésben szeretnék részt venni október 17-én születtem Buda pesten. Az általános iskola hatodik osztályában felvételiztem a Pan non halmi Bencés Gimná zi umba. A gimnázium hat évét jó eredményekkel zártam. Az érettségi vizsgán kitűnő bizonyítványt szereztem. Az utolsó két évben bio lógia és kémia fakultációra jártam. Az ide gen nyelvek tanulását nagyon kedvelem. Angol, német, és latin nyelvekből tettem nyelvvizsgát. A gimnáziumban több szakkör foglalkozásait látogattam, így például tagja voltam a madarász-szakkörnek is. Ballagó diákként Kováts Arisz tiddíjat kaptam nyarán nyertem felvételt a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karára. A beiratkozás előtt egy év halasztást kértem, ezt a tanévet utazással egybekötött munkával töltöttem. Szeptembertől karácsonyig egy angol bencés apátságban (Douai Abbey) dolgoztam önkéntesként. Karácsony után áprilisig, szintén Angliában, egy szalézi lelkigyakorlatos házban (Savio House) végeztem ifjúsági munkát. Végül két és fél hónapot töltöttem a Szentföldön, a tabghai bencés közösségnél. Az egyetemi tanulmányokat 2005-ben kezdtem meg, és idáig jó ta nulmányi eredménnyel teljesítettem, így felkerültem az egyetem kiválósági listájára szeptemberétől az I. sz. Gyer mek gyógyászati Klinika Kutató Laboratóriumában végzek TDK munkát. Tudományos érdeklődési területem elsősorban különböző kórképek immunológiai hátterének vizsgálata. Több egyetemi, országos, és nemzetközi konferencián és pályázaton vettem részt eredményesen. Rigó Bálint 2004-ben érettségiztem Pan - nonhalmán, Titusz atya osztályában. A BME végzős építészmérnök hallgatója va - gyok. Az érettségi környékén még nem volt teljesen világos előttem, pontosan merre szeretnék to vább tanulni, hiszen gimi alatt rengeteg mindennel foglalkoztam: ezek közül a legkedvesebb em lé keim a latin, francia és angol nyelvhez, valamint a művészettörténethez kötődnek. Ám úgy alakult, hogy felvettek az első helyen megjelölt helyre, építészmérnöknek. Választásom jónak bizonyult, még ha ez csupán a másodév derekán derült is ki; építészhallgatóként megtarthattam szerteágazó és néha csapongó érdeklődésemet a világ dolgai iránt mindamellett, hogy a Műegyetem szinte semmiben nem hasonlított Pannonhalmára, s így sok mindent nehéz volt megszokni és elsajátítani (240 fős évfolyam, hall - gatók azonosítására szolgáló Neptun-kód, áb rá - zoló geometria és szilárdságtan). Hozzá te szem, hogy műszaki tudományokkal előtte nem foglalkoztam, egyedüli reményem és tartalékom az ANTAL ATYA matematika és fizika fakultációján összeszedett tudás volt. Az egyetemen hamar kiderült, hogy a tartószerkezeti számítások kevésbé, az építészeti tervezés viszont annál inkább foglalkoztat. Sőt, harmadévben lehetőségem volt egy filmet is elkészteni (Nyitás) negyedmagammal, mely film a BME TDK építőművészeti szekciójában első helyezést nyert, s rektori dicséretet is kiérdemelt. A negyedik egyetemi évemet Lausanne-ban töltöttem, fél évet az ottani szövetségi műszaki egyetemen (EPFL/ETHL), másik felet pedig egy épí tész - irodában dolgozva. Számomra főleg az volt ebben a jó, hogy lehetőségem volt mást lát ni, megtapasztalni, hogy mások, máshol hogyan tanulnak, tanítanak, terveznek, építenek, élnek; választásomat természetesen objektív szempontok is befolyásolták; talán nem annyira közismert, hogy Svájc és a svájci építészek a kortárs építészeti minőséget tekintve a világ élvonalába tartoznak. Itt jöttem rá arra is, hogy a jó építés néha fafejűséget és sok-sok állhatatosságot kíván nyarán egy utazási ösztöndíj segítségével egy hónapot tölthettem az Egyesült Államokban, s végiglátogathattam a pécsi származású világhíres építész és bútortervező Breuer Marcel épületeit. Az út során eljutottam a világ legnagyobb bencés egyetemére is, a Minnesota állam beli St. John s University-re is (az apátsági templomot Breuer tervezte az ötvenes években). Az pályázat kapcsán újra erőre kapott az építészettörténet iránti érdeklődésem, s a három hétre tervezett utazást még két héttel meghosszabbítottam, így eljuthattam a Csendes-óceán-parti nagyvárosokba is. Ősszel leszek utolsó éves a Műegyetemen, s eközben dolgozom is. Diploma utáni terveim még igen kiforratlanok; tanulás, munka, utazás, még bármi elképzelhető.

6 6 PORTRÉ PAX ET GAUDIUM VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR LÁTOGATÁSA a volt esztergomi bencés gimnázium épületében Éveken át aggódó figyelemmel figyeltük volt iskolánk épületének romlását. Azután hallottuk, hogy megújult a tetőszerkezete, majd az épület külső homlokzata és most belül is megszépül nagy örömünkre. Mi, esztergomi bencés öregdiákok legtöbbször ebben az épületben tartjuk érettségi találkozóinkat. Az iskola mostani vezetősége, dolgozói nagy szeretettel fogadnak minket és messzemenően teljesítik kívánságainkat. Mi pedig boldog örömmel gondolunk vissza a csodálatos diákévekre és az épülethez fűződő kedves emlékekre. DR. NÉMETH SZILÁRD (Ph 81) ügy vezető elnökünk jóvoltából néhányan az esztergomi öregdiákok közül részt vehettünk az épület rekonstrukciós munkáit lezáró ünnepélyes átadáson. Szilárd gépkocsiján rajtam kívül DR. BO RO - MISZA TIBOR (Eg 45), egykori testnevelő tanárunk fia, SERÉDI BÉLA (Eg 48), dr. Serédi Jusztinián hercegprímás unokaöccse, KUBOVICS ISTVÁN (Eg 48), aki a bencés tanáraink esztergomi sírjainak szorgos gondozója, utazott az ünnepségre. Az Eszter gom ban lakó diáktársainkat HOLOP GÉZA (Eg 47) és KUTI ISTVÁN (Eg 49) képviselte. A közel egymilliárdos beruházás átadási ünnepségére DR. VÖLLNER PÁL (Ph 81), az Esz ter gom Komárom megyei Önkormányzat elnöke kérte fel a főapát urat, hogy áldja meg a megújult épületet. Az ünnepség első szónoka DÉR IMRE, az épületben működő Bottyán János szakközépiskola igazgatója arról beszélt, miként sikerült megoldani az építkezés és a tanítás egyidejűsége miatt keletkezett problémákat. Dr. Völlner Pál a kivitelezővel való példaértékű együtt működést emelte ki, aminek eredményeként költségtúllépésre nem került sor. Ezután PACH JÁNOS ANDRÁS, a kivitelező Reneszánsz Kőfaragó Zrt. vezérigazgatója emlékeztetett arra, hogy kisfiú korában többször járt az épületben, mert bátyja itt tanult. Végezetül dr. Várszegi Asztrik fő apát úr beszélt a volt bencés is - kola történetéről, arról, hogy már ezer éve káptalani iskola működött Esztergomban. A bencés atyák 1808 és 1948 között tanítottak itt. A kiváló tanárok és tanítványok neveit is felsorolta. Majd imád koztunk, és a főapát úr megáldotta az újjászületett épületet. Én is kaptam 3 percet, hogy szól hassak a régi diákok nevében. Azt mondtam el, ami a bevezető so rokban olvasható. Utolsó szavaimmal volt tanárainkra em lé kez - tem, akiknek sírját évről évre Pan - nonhalmán hálás szívvel keressük fel. Egyetlen élő tanárunkat FÜVESI JÓZSEFET köszönthettük nagy szeretettel, aki szintén jelen volt az ünnepségen. Befejezésül állófogadás adott alkalmat, hogy régi ismerőseinkkel szót válthassunk. SZOLECZKY FERENC (Eg 46)

7 7 MÁRIA ZARÁNDOKLAT 2009 TEODÓZ ATYÁVAL MÁRIABESNYŐN SZEPTEMBER 19. Jáki Teodóz (OSB) atya aki az idén zenei életmű díjban részesült és szintén ez évben tölti be 80. életévét örömmel és fiatalos lendülettel, lelkesedéssel vállalta az idei Mária zarándoklatunk lelki vezetését. Aki ismeri az ő munkásságát, lelki derűjét, finom humorát, népzenei kutatásának eredményeit, tudja ezt tanúsítani, és méltán bízhatunk benne, hogy különös lelki élményben lesz részünk. (Aki nem ismeri, az sem fog benne csalatkozni.) A helyszín Máriabesnyő is különösen vonzó zarándokhely, festői környezete, valamint gazdag látnivalói miatt. Különös aktualitást ad zarándoklatunknak a 250 éves jubileum, melyet a kegyhely április 19-én ünnepelt. Ugyanis április 19-én találták meg azt a kegyszobrot, amelyet ma is a bazilikában őriznek, és a történészek szerint minden valószínűség szerint XIV. századi magyar alkotásnak tekinthető. P R O G R A M Szeptember 19-én délelőtt kilenc és negyed tíz között tervezzük az érkezést Gödöllőre a HÉV állomására, ahonnan gyalogosan, valódi zarándokokként me gyünk fel a kegytemplomhoz. Az út a bazi likáig 3 km, 3/4 óra 1 óra alatt kényelmesen felérünk, terveink szerint imádkozva, énekelve. Aki esetleg ezt az utat gyalogosan nem tudja megtenni, annak számára gondoskodunk a gépkocsival történő feljutás lehetőségéről. Természetesen a gépkocsival érkezőket is szeretettel várjuk Érkezés a kegyhelyre Idegenvezetés a bazilikában, illetve a Mária Múzeum megtekintése Ebéd a vendégházban Szentmise a bazilikában A Teleki sírhely megtekintése, megkoszorúzása (negyedórás séta) Teodóz atya előadása Mária énekek a Kárpát medencéből Keresztút A zarándoklat költsége fejenként Ft között várható, mely összeg a helyszínen fizethető. A jelentkezéseket szeptember 5-ig várom az alábbi elérhetőségen: DR. JOBBÁGY LAJOS (Ph 69) Telefon: 76/ , 30/ ,

8 8 PAX ET GAUDIUM VERSEK ÉS ÉNEKEK Harmadszorra a Szent Benedek Zarándoklaton Idén harmadszor vágtam neki a Pannonhalma és Tihany két szent hegy és hely közötti 125 km-es zarándokútnak. A mostani zarándoklat vezérmotívuma Lukács evangéliumából vett idézet volt, a tékozló fiú történetének talán legszebb mondata: Atyja már messziről meglátta és megesett szíve rajta, majd elébe ment, nyakába borult s megcsókolta. Ezt énekeltük el antifónaként az útba eső keresztek és templomok előtt. Az elmúlt években is elmentünk a Pannonhalmi Téglagyár előtt, és mindig kísértett a gondolat, hogy talán meg kellene állni Radnóti Miklós emlékművénél, aki itt töltötte életének utolsó éjszakáját. Most még inkább aktuálissá tette a költő születésének 100. évfordulója, azt, hogy megálljunk és emlékezzünk. A 62 fős zarándok csoportból az emlékmű előtt előlépett egy bölcsész hallgató (BORS ANIKÓ) minden előzetes koreográfia nélkül és gyönyörűen elmondta Radnóti versét, a Sem emlék, sem va rázslat c. verset, amelyet a költő utolsó munkaszolgálatra történő bevonulása előtti napjaiban írt. Az emlékműtől Ravazd felé vettük utunkat, majd szokás szerint Gicnél ebédeltünk. A zarándoklatra velünk jött Ci rill atya is, így minden nap részt vehettünk közösségi szentmisén, és út közben gyónási lehetőséget is biztosított. Mire az első szálláshelyünkre, Bakony szent lászlóra megérkeztünk, megérkezett a hűsítő zápor is, egész éjszaka dörgött, villámlott és szakadt az eső, de reggelre elállt, és a közös szentmise és laudes után már napsütésben indulhattunk Bakonybél felé. Bakonybélben a megújult bencés kö - zös ség fogadott bennünket finom vacsorával, és javuló szállás-lehetőséggel. Ahogy Bakonybélből a bencés közösség áldásával Kőrishegy felé indulva me gyünk a Bakonyban, találjuk Szent Gel lért emlékhelyét és forrását. A gyaloglás közben a már említett versmondó zarándoktársunkkal beszélgettem, és eközben elmondta, hogy az utóbbi időben szívesen mond NAGY GÁSPÁR verseket. És ott a bakonyi gyalogösvényen elmondta Nagy Gáspár A fény megérkezik c. versét. A következő állomás a szép bakonyi falu, Hárskút, ahol egyik zarándoktársunk édesanyja gondoskodott az ebédünkről, mindössze 250 palacsintát sütött, ami erőt adott ahhoz, hogy a zarándoklatok történetében először eltévedés nélkül érjünk Veszprémbe. Ehhez persze az is kellett, hogy néhány héttel a zarándoklat előtt SZALAI MIKLÓS (Ph 69) barátunk kijelölje az egyenes és járható utat Veszprém felé. A tükörtojás jelek megbízható jelzésnek bizonyultak, így frissebben érkeztünk meg Veszprémbe, ahol, mint mindig, most is a veszprémi öregdiákok fogadtak finom vacsorával és hideg sörrel bennünket. Miután valóban frissen érkeztünk meg, itt a jókedvé volt a főszerep, ugyanis a fiatalok költött énekével előadták a zarándoklat történetét, mindnyájunk derültségére. Utána már négyszólamú énekeket is énekeltünk, illetve felhangzott a kánon is: Az Úr a pásztorom, jó pásztor Ő Ez az éjszaka a zarándoklat legszebb éjszakája, hiszen a Davidikumban megfelelő szál lás-lehetőség várt bennünket. To vább javította komfort érzetünket az, hogy Cirill atya vállalta az emeletes ágy emeleti pozícióját, így mi Szalai Mik lós sal maradhattunk a jól megszokott földszinten. A negyedik napon Veszprémfajsz felé haladtunk, igen szép időben. Most először a templom is nyitva volt, és hívek fogadtak bennünket. A templombelső tiszta fehér, a padok, az oltárok, a terítők teljesen fehér színűek, ami számunkra szokatlan, de nagyon szép. Itt a déli órákban mondtuk el a napközi imaórát, a bevezető antifónával: Áldd az Urat, áldjad, lelkem, jótetteit ne hagyd elfelednem! A szentmisében Cirill atya homíliájában megemlékezett az aznap ünnepelt Gorkumi vértanúk helytállásáról, példát adva mai utódaik-

9 9 nak is. A szent mise után a keresztút felé vettük utunkat, ahol a festői környezetben elhelyezett stációk mellett végigjártuk Jézus szenvedésének állomásait. A stációk végén a Kálvária dombon közösen énekeltünk, majd ezt követően a néhány helyi, idős asszony akik végigjárták velünk a keresztutat elénekeltek nekünk három éneket, német nyelven, mely énekeket ők is énekelnek a keresztút járásakor. Itt válaszul mi pedig el énekeltük Teodóz atya gyűjteményét, az Arany miatyánkot. A zarándokút talán legértékesebb állomása a tótvázsonyi esti beszélgetés, amit már visszatérően a református templomban tartunk. Itt mondja el mindenki röviden és tömören a zarándokúton szerzett tapasztalatait, élményeit. Jó lenne, ha egyszer valaki összegezné ezeket, mert tanulságos az, hogy a hatvanegynéhány ember közül kit mi érintett meg, mi az, ami arra indítja, hogy újból és újból útrakeljen. Nekem ezen a zarándoklaton két különös élményt jelentett Cirill atya szolgáló szeretetének megtapasztalása, illetve ARNOLD TESTVÉR (akit azóta diákonussá szenteltek és szentelésén a zarándokok fele vele együtt ünnepelt) és ARADI LACI barátunk zenei élményt is nyújtó szép énekvezetése, éneke. Jó volt Cirill atya mellett zarándokolni és gyalogolni nemcsak azért, mert felment az emeletes ágyra hanem azért is, mert így ezek után meg tudjuk különböztetni a bükkfát a tölgyfától, a közönséges fü vet és gyomot a lándzsás útifűtől, és azt is tudhatjuk, hogy a halak nem isznak, bár módjuk lenne rá. A ta pasztalat az, hogy életkortól függetlenül mindannyiunkat megérint a zarándoklat szellemisége, évenkénti vezérmotívuma, a csend és a beszélgetések váltakozása, a közös rózsafüzér elmondása, a közösségi szolgálat megtapasztalása, a keresztút, a közös szentmisék és imaórák mind-mind lelki élmények forrásai. Az ötödik napon az eső játszotta a főszerepet. Így legalább megtapasztaltuk azt is, hogy mi lett volna akkor, ha az úton végig esett volna, illetve milyen érzés 20 km-t bokáig érő sárban gyalogolni. Az eső és a rossz idő miatt elmaradt a szokásos dinnyeevés Aszó főn, inkább már azt vártuk, hogy mikor érkezünk Tihanyba, ahol fedél lesz a fejünk felett. A Tihany felé vezető útnál, az Árpádkori kistemplomnál már BÚLCSÚ FELESÉGE, KATA várt bennünket a gyerekekkel, és így együtt vonultunk föl a Tihanyi Apátsági templomba. Tihanyban harangzúgáson kívül RICHÁRD ATYA gondoskodó szeretete várt minket, ami megfelelő szállásban és kiváló ebédben is megnyilvánult. Este a közös vesperás és szentmise főcelebránsa győri diáktársunk, TERNYÁK CSABA volt, majd utána következett a Szent Benedek napján elmaradhatatlan halászlé és a vidám éneklés. Most már visszatérően Richárd atya megajándékoz bennünket a zarándoklat végén egy következő évi naptárral, melynek borító fedelén ott áll a zsoltáridézet: Keresd a békét és járj utána. Idén is, jövőre is! Kecskemét, augusztus 28-án, Szent Ágoston ünnepén DR. JOBBÁGY LAJOS (Ph 69) Impressziók 2009-ben is elzarándokoltunk régi és új társakkal Pan - non halmáról Tihany ba, Bakonyszentlászlón, Ba kony - bélen, Veszprémen és Tótvázsonyon keresztül. Az idei zarándoklatot minden eddiginél na gyobb készülődés előz te meg. ARNOLD testvérrel alkotott párosunk kibővült. Egy kilenctagú csapat, akik eddig is a szívükön vi - sel ték a zarándoklat sorsát, három alkalommal találkozott évközben a három bencés monostorban egy-egy napra. Ezeken az alkalmakon megosztottuk egymással életünk örömeit, gond jait, feladatait és félelmeit, imádkoztunk, olvastuk a Bibliát és a felolvasott szakaszokról beszélgettünk. Szó val, semmi különöset nem csináltunk, csak amit minden Krisztus felé igyekvő kö zösség megtesz. Menetközben a za rán doklatot is előkészítettük. Ez a csapat lehetővé tette számomra, hogy én is résztvevőként lehessek ott a zarándoklaton. Az egész úton velünk tartott CIRILL atya, így minden nap szent misével is ünnepeltünk. Sok ajándékot kaptunk az idei évben. Ezeket most fény képszerűen villantom fel. Találkozás, körben ülünk a kápolnában. A Pan non - halmi bazilika hajnali hangulata. ASZTRIK atya útra bo - csát bennünket. Gicre érve megismerkedünk CILIVEL, aki messze él családjától az intézetben. A gici fagyizóban régi ismerősként várnak bennünket. Csendes szakasz egy őzzel, aki hosszan néz bennünket. Meg - ér ke zünk szállásunkra Szent lász lóra, és ki tör a vihar. Vir rasz tás a templomban. Délelőtt SÁNTA CSENGE (12 éves) tanít bennünket: ha gyat kozzunk egymásra, menjünk va kon. Csöndben fel a Kő rishegyre. Kicsi BARNA ZSÓFIT viszem. Din nyeevés a kilátó tövében. Ba rá tok útja csöndben CI RILL atya gondolataival. Hul la fá rad - tan a bakonybéli templomban. Meg újult ba kony béli kö zösség. ZÁTROK ÁGI szolgál, keni a ke nye ret. MOL - NÁR MARCI új, kényelmesebb utakra vezet bennünket. Hárskúton MÉSZÁROS MAR CI édes anyja palacsintával vár bennünket. Csendes szakasz : be csu kom a szemem és HONTI GYÖRGYI nyomába szegődöm, csak a fülem ve - zet. Az ő útja jó nekem is. Veszp rém felé, ahol eddig

10 10 BESZÁMOLÓ PAX ET GAUDIUM mindig eltévedtünk, SZALAY MIKLÓS tükörtojás jelzése ve zet bennünket. Veszp rém ben a ba rát ságos bencés öregdiákok ismét bő kezűen ven dégül látnak bennünket, (kicsit otthon va gyunk) BARNA IZA és TÓTH KRISZ TIÁN vacsora után előadják a za rándoklatról szóló éneküket, mindenki kacag. Szent mise a diákkápolnában a Davi di kum ban. Virrasztás. Ta lál kozás a veszprémfajszi asszo nyok kal. Őseik énekeit hallgatjuk. A veszp rém fajszi Jézusösvény Betlehembe ne menjünk, megtaláljuk Jelen e szép helyen, Kolontáron. Így is hangozhatna kedvenc karácsonyi énekünk parafrázisa. JULIUSZ JANUSZ pápai nagykövet avatta fel a Somló-hegyre tartó Jézusösvényt október 5-én. E zarándokút a Megváltó földi életének a legfontosabb helyszíneit idézi. Kolontárról indul a betlehemi barlangtól, ami az eredeti méretek szerint készült. A Torna-patak mentén a Jordán folyót jelképezve érünk Devecserbe, az első magyar bibliafordító, SZÁNTÓ ARATOR ISTVÁN jezsuita szülőhelyére. Itt megtekinthetjük a Jézus gyógyításai kiállítást a Lelki Egészség Szolgálat épületében. A Családok házában Jézus nyilvános működését láthatjuk. A papkertben pedig a názáreti ház szintén eredeti méretek szerint megépített mását vehetjük szemügyre, amelyben a berendezett asztalos műhely és a korabeli konyha mása tárul a szemünk elé. Borszörcsökön van a keresztút. Majd a hegy lábánál indul az öröm útja, mely szobrok Jé zus feltámadási megjelenéseit mutatják be a Somló hegyén található nagykeresztig aug. 8-án lelkes csapat szállta meg a Jézus-ösvényt. VARGA OTTÓ szervezte meg a nagy akciót a bencés öregdiákok és barátaik segítségével. Közel 30 fős csapat megtisztította a Jézus-ösvényt Betlehemtől a kereszt - útig. A szorgalmas közösség csodát művelt rövid idő alatt: jól járhatóvá, használhatóvá tette az ösvényt. A jól végzett munka öröme a gulyásleves elfogyasztásában teljesedett be. Köszönet a nagyszerű, önzetlen embereknek. kálvária. Csendes sza kasz, a 9 éves sző ke fiúcska TA KÁCS ATTILA rám mosolyog. Re csek hegyi kilátó. Meg osztás a tótvázsonyi református templomban. Rálátás a Ti - ha nyi félszigetre. Csen des szakasz : a kamasz FAZE KAS BALÁZST, Fa zit vezetem va kon, kézen fogva. Aszó fő után teli torokból énekeljük: Bi cik lisek ki rály néja tiszta szűz Szer ze tesek, édes - apák, kamaszoknak, za rándokok, szán tóvetők, traktorosok, mindenkinek királynéja tiszta szűz, kérjed a te szent fiadat érettünk. Tihany ba ér ve éneklünk, zúg a ha - rang, megcsó koljuk a templom lép - csőjét. Ri chárd atya a szentélyben fo gad bennünket, kapunk a tihanyi naptárból egyet-egyet. Ün nepi li - turgia, könnyes szemek, Szent Be - ne dekhez szálljon fel az ének. Ren geteg ölelés, búcsúzunk, de tudjuk: összetartozunk. CSIZMAZIA BULCSÚ Ph 92 Nagy Gáspár Köszöntő (énekpróba) Jáki Sándor Teodóz (OSB) szolgálataiért születésének háromnegyedszázados szép ünnepén Szürkefejű öreg bácsó Égből küldött mentő hágcsó így látják a Szeret martján mikor arra felé csángál Domokos Pál Péter nyomán rendületlen szívű vándor ruganyos léptű és bátor papi ember a javából családjából épp harmadik aki Szent Benedek fia Róla zeng most e krónika ősi magyar tagolóban egyszer nyárban másszor hóban nagy lélekkel reményt szállít ügyében Istenre számít számolja de számolatlan útja van hol él a magyar szó és ének a legszebben Máriához Szent Istvánhoz erőst Szent László királyhoz! Sohasem rest Ő az útra Kárpát-kanyaron is túlra el-elcsángál Moldovába Lészpedre és Pusztinába, Klézsére és Kalugerbe Kacsikába Rekecsinbe csángó szóért és énekért Lakatos Demeter versiért... Áldja Isten jó Teodóz atyánkat ki hitben hajóz fiatalon s nagy terüvel orcáján mindig derűvel megérdemli a virágot csángómagyaroknak áldott szürkefejű öreg bácsó ennél nem lehet szebb zárszó!

11 11 SZÜRKEFEJŰ ÖREG BÁCSÓ Jáki Sándor Teodóz atya köszöntése SZÖVETSÉGI HÍREK Jáki Sándor Teodóz atya 5035 népének gyűjtése után, igazi kincsre lelt: az Aranymiatyánk énekelt csángó-változatára. Ezt a középkori eredetű, csodálatos dallamú és szövegű éneket augusztusában hallotta először Lujzi- Kalagorban, a magyar alapítású, Bákó város közelében. Csernik Antalné Compó Mária énekelte, aki apósától, Csernik Józseftől tanulta, az utolsó magyar diáktól (kántortól), aki még magyarul énekelhetett Lujzi-Kalagorban, a templomban. Aranymiatyánk (csángómagyar ima)... Nekem legkedvesebb fiam, Jézus! Mit fogsz te mívelni Nagypénteken? Legkedvesebb anyám, én azt neked mindjárt megmondom: föl leszek feszítve egy magas keresztfára, három rettentő vasszöggel kezeimen és lábaimon átverve. Odajön egy vitéz, lándzsával keresztüldöfi oldalamat, és abból vér és víz fog folyni. Atyám pedig küldeni fog két ápolót, úgymint Szent Jánost és (Armathiai) Jó zsefet, akik engem a gyászkeresztfáról levesznek. Te kedves anyám, rám fogsz nézni szent szemeiddel, meg - mosol engem szent könnyeiddel, és szent hajaddal fogod törölni véres testemet. Én pedig halva fogok feküdni a Szombat estvéjéig, mint aluvó kisded az ő bölcsőjében. Nekem legkedvesebb fiam, Jézus! Mit fogsz te mívelni Nagyszombatom? Legkedvesebb anyám, én azt neked mindjárt megmondom. Mély sírban fogok feküdni egész a húsvéti szent napig, mialatt le fogok szállani poklokra, az ott rám vá ró lelkeket kiszabadítandom. Feltámadva magammal viszem őket az én Atyám országába, bevégzett nagy munkám diadaljeléül. És az üdvösség öröméneke örökké fog zengeni az egek egeiben. Mondá erre a Boldogságos Szűz Mária: azon halandó, ki e szent jóslatokból álló Aranymiatyánkot egyszer vagy többször átimádkozandja, és megemlékezik az én hét fájdalmamra, és legkedvesebb Fiam kínszenvedésére és halálára: az nem lesz elfeledve az egekben. Életében minden kérése meghallgattatik, holta után pedig lelke az Isten előtt fog ragyogni az örök üdv fénysugarában A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége KÓTA-díjjal tüntette ki Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetes pap-tanárt A magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége KÓTA Elnöksége a kiemelkedő eredménnyel végzett művészi munka és a közösségért végzett áldozatos tevékenység elismerésére alapította a KÓTAdíjat 2004-ben. (folytatás a következő oldalon) forrás: VIRTUÁLIS PLÉBÁNIA / IMÁK

12 12 BESZÁMOLÓ PAX ET GAUDIUM A Győri Bencés Gimnázium nyugalmazott szerzetes-pap tanára, a diákok generációit oktatta magyarságtudatra, kultúrára, a zene megbecsü lésére és szeretetére. Teodóz atya, határainkon innen és túl a magyar egyházi népénekek gyűjtője, a magyarság gyámolítója, istápolója. Ró má ban így mondják, ő a csángók apostola". Kiemel ke dő ta - nári, karnagyi és tudományos munkásságát a KÓTA életmű-díjjal köszöni meg. A VIII. Magyar Karvezető Kon fe - rencia Záró hang ver se nyén március 7-én a Zuglói Zoborhegy téri Reg num Marianum Temp lom - ban került sor a 2008 évi KÓTAdíjak átadására. PROF. DR. CIFRA JÁNOS vezényletével elhangzott Kodály-Balassi: Szép könyörgés és Kodály: Sík Sándor Te Deuma valamint Joseph Haydn: Missa Sancti Nicolai művek után, adta át a díjat PROF. DR. KOLLÁR ÉVA, a Kóta elnöke. Azért hívtak szombaton Pestre, ráadásul a Zoborhegy téri Regnum Marianum templomba, hogy ezt átvegyem mutatott rá az éremre az Atya. Sok régi és becsült zenész társammal találkoztam, közöttük még volt zeneakadémiai tanárommal, Párkai Istvánnal és volt növendékemmel, aki a legtöbbre vitte közülünk, Czifra Jánossal, a Salz - burg-i professzorral, az ottani Dóm karmesterével mondta örvendve Teodóz atya. forrás: bencsediak.hu KITÜNTETÉSEI: 1994: Szent László-éremdíj Győr városától 1996: Márton Áron-emlékérem a Beth - len Gábor Társaságtól 2001: kitüntető érem a budapesti Szé - chenyi Társaságtól 2002: a Magyar Nemzetért ezüstérem a Magyarok Világszövetségétől 2003: II. Rákóczi Ferenc emlékérem a Magyarok Világszövetsége Kis - alföldi Társaságától 2004: Győr-Moson-Sopron Megye em - lék érme közösségért végzett munkája elismeréseként 2004: Ópusztaszeren: tölgyfa-ültetés a Magyarok Világszövetsége ré - szé ről 2007: "Magyar Királyi Szent László Lovagrend Magyar országért és a magyarságért végzett több évtizedes kitartó és áldozatos apostoli munkája elismeréséül lovagi vaskeresztet adományoz kihirdetve Nyitrán, Szent László templomában júl. 27-én" Élete: Jáki Sándor Teodóz május 12-én született Győrött ötgyermekes családból. Gimnáziumi tanulmányait 1939 és 1947 között az akkor két tannyelvű (magyar-olasz) Pannonhalmi Bencés Gimná zium - ban végezte ben belépett a bencés rendbe. Hittudományi főiskolai tanulmányai után 1952-ben Pannonhalmán szentelték pappá ben szerzett Győrött zeneiskolai zongora és szolfézs tanári, majd 1961-ben a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán középiskolai ének-zenetanári és karvezető diplomát szerzett. Ettől kezdve a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban tanítja az ének-zene tantárgyat. Immáron a bencés diákok harmadik generációjával ismerteti meg a komoly zenét ben, 79 esztendős korában vonult nyugdíjba. Hosszú évek óta foglalkozik a ma - gyar egyházi népénekek gyűjtésével. Ezeket a népénekeket mindenütt eredeti lelőhelyükön, a teljes magyar nyelvterületen keresi és találja meg. Több száz gyűjtőútján 5000-nél több népéneket gyűjtött, amelyek között számos pótolhatatlan kincs akad. Bátran és öröm mel vallja, hogy gyűjtései közben na - gyon sokat tanult az előénekes bá - csiktól és néniktől, a szentemberek és a szentasszonyok népművészetéből, hogy katolikus magyar népünk mit tud énekelni és amit tud, azt hogyan énekli Istennek dicsőségére, Jézus Édesanyjának Máriá - nak és a többi szenteknek tiszteletére és halottainak emlékezetére. Ez a fajta zenei műemlékvédelem kicsit versenyfutás az idővel, hi - szen ezen énekek tudói is egyre öregebbek, egyre többen költöznek el az élők sorából, és bizonyos ma - gyarlakta területeken a magyarul tudók száma is egyre csökken. Jáki Sándor Teo dóz nak a folyamat fékezésében is elévülhetetlen érdemei vannak, hiszen gyűjtőútjai során nemcsak sokat kap az ott élő ma - gyaroktól, hanem sokat ad is nekik magyarságuk megőrzéséhez szeptemberéig 118 alkalommal járt Erdélyben; 90-szer volt Moldvában a csángómagyarok kö - zött; a Délvidéken és Kárpát al ján több mint 10-szer, a Felvidéken pe - dig, mivel az van legközelebb szülővárosához és lakóhelyéhez ahogyan hallani tőle: talán "kismilliószor" is volt a határon túl élő ma - gyar testvérek között óta a csángó ügy apostolaként 90 útja vezetett Moldvába, a Csángóföldre, ahol közvetlenül ta - pasztalhatta meg magyarságukért folytatott állandó küzdelmüket. A DOMOKOS PÁL PÉTER által a csángómagyarok érdekében alapított, bu - da pesti Lakatos Demeter Csán gó - magyar Kultúrális Egye sü let elnöke óta vezeti a moldvai katolikus csángómagyarok számára évente egyszer engedélyezett ma - gyar nyelvű szentmisét Kacsikán, a Nagyboldogasszony-napi búcsú alkalmával. Ezt az apostoli munkát értékelte a Magyarok Világszövetsége azzal, hogy 2004-ben Ópusztaszeren, Ár - pád fejedelem szobrának közvetlen közelében tölgyfát ültetett a tiszteletére. A moldvai csángómagyarokról köny vet írt. [Jáki Sándor Teodóz: Csángókról, igaz tudósítások. Justra Szolgáltató és Kereskedő Kft., Budapest, 5. kiadás, példány, 2006.] Erről a könyvről vers ben emlékezett meg NAGY GÁS - PÁR, melynek címe: Köszöntő (énekpróba) Jáki Sándor Teodóz (OSB) szolgálataiért születésének háromnegyed-százados szép ünnepén. Megjelent CD-je is: Jáki Sándor Teodóz énekel és tanít. [Magyar Kultúra Kiadó, Győr, 2004] Néprajzos munkája során az életé - ben jelentős szerepet játszó Mold - va és szűkebb hazája Győr-Moson- Sopron megye mellett bejárta a Székelyföldet és az al-dunai székelyek falvait is a Délvidéken. Je - lentősebb gyűjtési eredményei a kunszigeti Jézuskeresés, passiók a Felvidékről, betlehemesek Szé kely - földről és Moldvából. Számos tanulmány és cikk szerzője. Sok helyre hívták diafilmes előadások megtartására. A Magyar Rádióban népzenei előadásokat és egyházi népénekgyűjtő útjairól úti-beszámolókat tartott. forrás: tp://www.haydnzeneiskola.hu

13 BESZÁMOLÓ 13 forrás: bencesdiak.hu Szent István ünnepének alkalmából újabb díjat kapott a csángók apostola, Teodóz atya Augusztus 19-én Budapesten az Ipar mű vé - szeti Múzeumban Dr. Hiller István oktatási miniszter az alábbi kitüntetést adta át Teodóz atyának. A rend képviseletében KONSTANTIN ATYA vett részt az átadáson. Teodóz atya a következő szövegezésű díjat kapta: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERE Jáki Sándor Teodóz részére a Csángó Kultúráért díjat adományozza. Örömmel gratulálunk Teodóz atyának a kitüntetéshez! Teodóz atya Bukovinából érkezett a díj átvételére és két nap után "fut" is vissza örvendeni övéihez csángóföldre. Ő méltán kiérdemelte, munkásságának köszönhetően e díjat, hisz, közel 30 éve gyűjti, élteti, terjeszti a csángó magyar kultúrát, népénekeket. Sok csángó magyar család örvendezik a kitüntetés után. Teodóz atya támogat, megerősít, re ményt ad Pusztinától Bukovináig a bölcsőtől a haldoklóig egyaránt, hitükben úgy, mint ma gyarságuk megőrzésében. A díj végülis cél ba érkezett. Milyen szép, hogy a Csángó kultúráért-díj át - adását korábbról (jún. 28.) áttették Nagy bol - dogasszony és Szent István ünnepe közé (aug. 19.). Az erről rendelkezők, ekkor jelképesen bizonyára nem is gondoltak e két ünnepnek a csángó nép számára oly nagy jelentőségére. Ugyanis a csángó nép körében kiemelkedő tisztelete van a Szép (Babba) Szűz Mária mellett Szent Istvánnak, mert ő a Nagybol dog - asszony (Magyarok Nagyasszonya) oltalma alá ajánlotta népünket, nemzetünket. Ezt csak mi mondjuk így, mi mondhatjuk így. Más nemzetek ezt az ünnepet egyszerűen Má - ria mennybemenetelének nevezi (ld. a né met Mariä Him mel fahrt) vagy röviden Menny be - mene tel ként ünneplik. A csángó néphagyományban a két szent kiemelkedő tiszteletének párhuzama kimagaslik, hogy vallásos népi énekeik szinte mindegyikében megéneklik Mária szépségét, Szent Ist ván nagyságát és emelték templomaikat patrónusuknak, az ő tiszteletükre. Moldvai Csángómagyarok Szövetsége honlapja: MOLNÁR JENŐ Csángókról, igaz tudósítások Jáki Sándor Teodóz középiskolai ének-zenetanár és karvezető, győri bencés szerzetestanár; egyházi népéneket gyűjtve járt Burgen land ban és a Felvidéken, bejárta a Kisal - földet, eljutott az al-dunai székelyek közé is. Atyai jóbarátjának, DOMOKOS PÁL PÉTERNEK, a csángók apostolának biztatására indult el 1978-ban, a Keleti- Kárpáto kon túlra. Eddig 90-szer járt Er dély ben, 71-szer Mold vá - ban. A csángók életét, hitét, népmű vészetét tanulmányozza. Erőst együtt érez sorsukkal, csodálja hitbuzgó vallásosságukat, hűségüket. Do mo kos Pál Péter javaslatára kezdte el írni tudósításai -t. Első könyve: Csángókról, igaz tudósítások. A könyv műfaji megjelölését, tudósítások, PETRÁS INCZE JÁNOS pátertől kölcsönözte, aki elsők között adott hírt a moldvai csángókról. Helyt álló a címadás, mert a szerző ténysze rűen rögzíti, amit látott, hal lott, megtapasztalt. A riportok, tudósítások a csángómagyar élet rétegeinek mozaik-kaleidoszkópját képezik. Nép testvéreink életét Teodóz atya színesen, érzékletesen varázsolja elénk. Az 58 tudósítás három témakörbe sorolható: 1. A csángók mindennapi éle te, társadalompolitikai sorshelyzete. 2. Nyelvük archaikus és tájnyelvi szépsége, az ellenük elkövetett nyelvi genocídium, az erőszakos nyelvváltás módszerei. 3. Hitéletük, népénekeik, hitbuzgó vallásgyakorlásuk be mu - tatása. A szerző kivételes átérző és beleélő képességgel összegezi a tanulságokat, az intelmeket is: a csángókat mindezidáig buz gó római katolikus hitük őrizte meg magyarnak. Idő köz ben megszületett az Eu ró pa Tanács nagy jelentőségű, régóta várt határozata: a csángók a magyar nyelv egy ko rai változatát beszélik, ősi ha gyományokat, változatos nép művészetet és népi kul tú rát őriznek, amely kü lön leges értéket jelent Euró pa számára. Jáki Sándor Teodóz tudósításai tudást növelő, emberséget nevelő, fényképmelléklet tel is hitelesített híradások a csángó ma gyarok sorsáról; lel kierőt gyakorolva bizonyítják: ho gyan él a moldvai ma gyarok hitében, nyelvében és szívében a nemzet. Jáki Sándor Teodóz méltó folytatója Domokos Pál Péter örök - ségének. Ez a jelleme és szelleme szerint civis romanus páter az európai szellemi-lelki régióba álmodja Erdélyt és Csángó - földet is, ahol LAKA TOS DEMETER csángó költő szép szavával szólva: a nap nem lenyugszik, hanem leszentül. Hitteljes, vállaló lélek, a csángók jelenkori apos tola ként a világ legelhagyatottabb kisebbségéért mun kál kodik, azért, amiért DUMA- ISTVÁN ANDRÁS klézsei csángó költő így fohászkodik: Ha nem tü, Kárpátok, keté szakagyatok, Münköt Mol do vába veszni ne hagyatok! CS. VARGA ISTVÁN forrás: ujkonyvpiac.hu

14 14 Hirka Antal atya kitüntetése BESZÁMOLÓ PAX ET GAUDIUM Kovács Ferenc (Ph 57) kitüntetése Kedves Diáktársak! Örömmel tudatom, hogy Május 29-én a Graphisoft Alapítvány A MAGYAR MATEMATIKA OKTATÁSÉRT díjat adományozta HIRKA ANTAL atyának elhivatott szakmai és emberi munkájáért, a jövő tehetségeinek kibontakoztatásáért." Szeretettel gratulálunk! PAX! HORTOBÁGYI T. CIRILL OSB (Ph 77) Nemzeti ünnepünk március 15-e alkalmával a Magyar Köztársaság elnöke Kovács Ferencnek (Ph 57), az MTA rendes tagjának, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld tudományi Kar Bányászati és Geo - tech nikai Intézet egye temi tanárának, Állami-díjasnak, a bá - nyászati tudományok oktatásában és bővítésében a szakmai kap csolatainak erősítése terén végzett több évtizedes, nemzetközileg is számon tartott munkássága elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Közép ke resztje kitüntetést adományozta. Hirka atya egykor (1982) éa moat Hirka Antal (1945 ), bencés szer zetes, matematika fizika szakos gimnáziumi tanár, a Sapientia Szerzetesi Főiskolán liturgikát tanított, jelenleg a szerzetesség teológiájának előadója és 2006 között a Pannonhalmi Bencés Gim ná zi um igazgatóhelyettese, a Pan non halmi Liturgikus Tanács tagja Az Alapítvány célja, hogy támogassa a matematikaoktatás területén kiemelkedő eredményeket elérő tanárokat és némiképp hozzájáruljon a pedagógusok erkölcsi és anyagi megbecsülésének növeléséhez. Ennek megfelelően személyenként 200 ezer forinttal jutalmazza az évente megrendezett Országos Középiskolai Mate ma ti - kai Tanulmányi Versenyen és az Arany Dániel Mate ma - tika Versenyen jó helyezést elérő diákok tanárait. A két rangos matematika versenyen idén mintegy közel 32 ezer tehetséges fiatal mérte össze tudását. A Miskolci Egyetem június 20-án ünnepi tanévzáró szenátusi ülés keretében Dr.h.c.mult. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a bányászati tudományok, a bányabiztonság, a mentesítő bányászat és az energiagazdálkodás területén végzett oktatási és kutatási munkássága, nemzetközileg is elismert elméleti és gyakorlati eredményei, a Miskolci Egyetem és a bányászati felsőoktatás fejlesztésében, kapcsolatai bővítésében, valamint a hazai és nemzetközi szakmai-tudományos közéletben végzett kimagasló tevékenységének elismeréseképpen tiszteletbeli doktorrá (Doctor honoris causa) avatta. Az ünnepi szenátusi ülésen meghívottként részt vett DR.H.C. DR. SZAPÁRY GYÖRGY (Ph 57), DR. SÓJA SZABOLCS (Ph 58) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke és RADDA ISTVÁN (Ph 57) is. Kovács Ferenc (Ph 57) iskolatársunknak ez a hetedik tiszteletbeli doktori címe, korábban Japántól Kanadáig több egyetemen is elnyerte a Doctor honoris causa címet.

15 TANÁRAINK 15 Kedves Diáktársak! Az idei Ünnepi Könyvhétre /Hallásgyakorlatok/ címmel Varga Mátyás atyának verseskötete jelent meg a Magvető Kiadónál. Varga Mátyás: Hallásgyakorlatok Magvető, 2009, 48 oldal, 1990 Ft A kiadó fülszövege: Varga Mátyás költészete mozgásba hozza olvasóját; ezekben a versekben a figyelem együtt halad tárgyával, változásban van, nem statikus, ahogyan tárgya is változékony, időben és térben egyaránt. Ezért az írás pontosításról pon tosításra halad, persze a tökéletesség elérhetetlensége és a nyelvvel szembeni "kötelező" bizalmatlanság aktuális tapasztalatával. Ez a fajta -- a versbeszéd grammatikai és szemantikai célkitűzéseit tekintve -- minimalista líra ugyanakkor tapasztalatokban és érzelmekben rendkívül gazdag, ahogyan nézőpontokban is az: számos szerepet próbál magára, megteremtve ezeknek a szerepeknek a környező valósághoz való viszonyulását. Részlet: hallásgyakorlatok #1 mondta neki, hogy megpróbálhatja újra, de nem akarta. kiszállt az autóból. hazament. ti ettetek? anyám tegnap kimaradt. amikor eljöttem,még aludt. csak idegesítenél. jobb lesz, ha tíz perc múlva a kijáratnál. de ne menj messze. vegyél fagyit. vagy sört. kit érdekel. neked jobb így? lehet ennyiszer újrakezdeni? szerinted lehet? ne siess. mondom, hogy lassabban. amikor a műtét után kijöttem a kórházból, eljött hozzám autóval. az az új férfi meg a zacskóért még külön felszámolt húsz forintot. azt mondta, neki is annyiba kerül. ha sokallom, legközelebb hozzak otthonról. és odavágta. álljunk meg. leteszem a táskát. itt, a korlátnál. elfelejtettem, mi volt még. pedig biztos, hogy volt még valami. hallásgyakorlatok #2 ha már elment mindenki, jönnek a magasnyomású slagokkal. hajnalban vagy éjjel. hogy lehet ugyanaz egy másik helyen ennyivel olcsóbb? figyelj, azt szeretném mondani, hogy többet ne gyere. jobb lesz így. megbeszéltük a lányokkal is. miért, mit akarsz tőlem? tegnap felhívtam. hét év után. gondolhatod. de nem voltam kedves. mi van az öcsémmel? ennyit kérdeztem. éppen főzött. hallottam, hogy azzal a szar hordozható telefonnal áll a gáz mellett. valamit főz. mi van az öcsémmel? kiabáltam. szédültemaz idegességtől. őmeg csak: halló, halló, kivel beszélek? úgy volt, hogy a hétvégén jönnek a gyerekek, de aztán a kicsi megbetegedett. vagy összevesztek. máskor is volt ilyen. aztán befestettem a hajamat. egész más így. csak néztem a tükörben. el se hiszed. azt gondoltam, új életet kezdek. elfáradtam. segíthetnél. A negyven vers negyven töredékekből épített világtapasztalat, vagy még pontosabban negyven tapasztalattöredék féltésről, szeretésről, bukásról és üdvözülésről -- a lét összetettségéről és a mondhatóság hiányosságairól. Varga Mátyás (1963-) bencés szerzetes, gimnáziumi tanár, költő, a Pannonhalmi Kulturális Igazgatóság és a Bencés Kiadó vezetője, a Pannonhalmi Szemle új folyamának alapító szerkesztője. Megnyitottunk! Budapesten új helyen, a Ferenciek terétől kb. 200 méterre, a Károlyi Mihály utca 19. szám alatt megnyílt a Bencés Könyvesbolt! Az új bolt neve: Pannonhalma itt Igényes lelkiségi, életvezetési könyvekkel, teológi művekkel várjuk Olva só inkat. Könyvkínálatunk folyamatosan bővül. Új boltunkban külön részleget hoztunk létre az apátsági termékek számára. Vagyis gyógytea, bor, likőr, csokoládé, szappan, levendula és minden egyéb, ami Pannon halmá hoz kötődik, most Budapesten egy helyen megvásárolható. Üzletünk az Egyetem térhez közel, a Petőfi Irodalmi Múzeum mal (Károlyi palota) szemben található. Kb. 200 m-re van a Ferenciek terétől, a Kálvin tér irányába. Nyitvatartás a régi: hétfőtől péntekig: 9:30-tól 17:30-ig, oktatási időben szombatonként 9 és 13 óra között is várjuk Vásárló inkat. Elérhetőségeink továbbra is: (1) vagy (30) E- mail: Nézzen be hozzánk! Vásárlásával a Bencés Kiadót támogatja. VARGA MÁTYÁS O.S.B. ügyvezető

16 16 TANÁRAINK PAX ET GAUDIUM Barlangkutatók Észak-magyarországi Mentőszolgálatának Alapítványa, Miskolc Dr. Komlóssy Attila Invex Kft., Sopron Borbás László (MKBT Rómer Flóris Barlangkutató Csoport, Pannonhalma) +Pászthory Valter OSB. A Styx akkor, és most 1965 szilvesztere, és augusztus 21. Magyarország és sokáig Európa egyik legnagyobb és legcsodálatosabb cseppkőbarlangja Aggteleken a Baradla barlang. Főága könnyen járható, 5 és fél kilométeres földalatti séta Aggtelek és Jósvafő között. A barlangnak két patakja van, az egyik az Acheron, a másik a Styx. ország Szlovákia és Magyarország között engedélyeztek egy átmenő túrát. Ennek a csapatnak lehettem tagja, még a schengeni csatlakozás előtt 4 hónappal. A barlangot a határnál két vasrács választja el egymástól, a határkövet a senki földjén hagyva. A Magyar-rács teljesen zárt, míg a (Cseh)szlovák oldal két rácsa közül az egyiken van egy zárható ajtó. A tervek szerint az első legális átmenő túra résztvevői is segítenek a magyar rács, mint az utolsó vasfüggöny, jelképes elbontásában. A túra idején az időjárás kegyes volta és a Kárpát medencére jellemző vízhiány miatt a Styx medre porszáraz volt. Ez a valóságban azt jelentette, hogy folyó víz nem volt, de az agyagos iszapban rendesen lehetett dagonyázni. A Baradla barlang A Trianont követő időszakban, 1926-ban, a Szlovák oldalon felfedezik a Domica barlangot, mely egy bővizű barlangi patak eltűnésével végződött ben Kessler Hubert a Baradla barlang Hangverseny terme felől a Styx patak szűk járatában, két szifonon keresztül átjut a Domica barlangba, Csehszlovákia területére. Ezzel bizonyította, hogy a Baradla barlang Kecsővölgyi oldalága, a Domica, egy rendszer. Az csupán egy érdekesség, hogy a Trianoni béke-paktum a Baradla barlang (akkor ismert) egészét Magyar or - szág nak ítélte augusztus 21-én megtörténhetett az, ami sokáig csak álom volt. Hosszas előkészítés után a két Uniós A Styx egy tágabb szakasza, jelenleg szárazon. A cikk mentőorvos szerzője másodikos gimnazista lévén nem lehetett ott a Rómer Flóris barlangkutató csoport téli földalatti táborán, melyet 1965-ben már harmadszor rendeztek meg (a Bükki barlangokban töl-

17 TANÁRAINK 17 tötte a Szilveszter körüli napokat). Építészmérnök szerzőtársam, negyedikesként és jutalomból már a második táborát tölthette a Baradla barlangban ott, ahol a Libanon hegy kezdődik és a mennyezeten még Petőfi Sándor kézjegye is látható. A Libanon hegy tetején még ma is megvannak azok a fenyőfa maradványok, melyet a Rómer Flóris barlangkutató csoport hagyott ott, a Karácsonyokat megünnepelve Szilveszterén, a tábor utolsó munkanapján a vizes túrák következtek. A Libabon hegy alatti Nehéz úton, a Styx medrében, olykor nyakig kellet merülni a vízben, melynek rendes körülmények között 9-10 fok a hőmérséklete. A kor szokásainak megfelelően ilyenkor egy szál ruhában (overállban) és tornacipőben, vagy mezítláb közlekedtünk a vízzel telt járatokban (a Bükkben is). Világításunk abban az időben az akkor közismert bányász-karbid lámpa volt. A túra vezetőjének volt egy igen korszerű Wonder-Pile nevű kifejezetten barlangkutatás céljaira készült elemes fejlámpája, mely abban az időben nagyon nagy ritkaság volt. A Nehéz út után a kis csapat vizesen átgyalogolt a Hangverseny terembe, ahol egy kis pihenő és kötelező étkezés jelentette a kalóriapótlást és a felkészülést a csúcs-túrára. A kor szokásának megfelelően egy kis alkoholt (mandula likőrt) is fogyasztottak. (Ezt is figyelembe vettük annak idején a mandula cián tartalma miatt). Az alkohol kis mennyiségben ekkor még hivatalos gyógyszer volt. A rövid pihenő, az étkezés és a lámpák újraélesztése után a kis csapat elindult a Kessler Hubert által felfedezett Styx ágba, a határig. Ismert és a 8 fős csapatból már többen is jártak ebben a szakaszban. Az 1600 méterre lévő átjárhatatlan határ-rácsig van egy 400 méteres szűk szakasz, melyet két szifon határolt. Az egyikben teljesen a víz alá kellett merülni, míg a másiknál a barlangkutató orra a mennyezetet súrolva még kint van a vízből. A közti szakaszon is inkább csak a fejük volt kint a vízből és a járatra az volt a legjellemzőbb, hogy egy köbméter légteret két méternyi terület jelenthetett. Így tehát itt a 7 férfi és az egy nő, valamint a 6 karbidlámpa részére jó ha 200 köbméternyi levegő volt. A levegő mozgása a két szifon között gyakorlatilag nem volt észlelhető, melyet a barlangkutatók, a bányászok után úgy hívtak, hogy áll a huzat. A tragédia valójában ebben a két szifon közötti szakaszban történt és még tragikusabb, hogy csak erre lehetett visszajönni, a határrácsok miatt. A rosszullét a belső szifon közelében kezdődött először annál a harmadikos fiúnál, akiről a sectio során kiderítették, hogy szívbillentyű hibája volt. Azok, akik segítettek neki a vízben félig kúszó testhelyzetű továbbhaladásban a belső zárt szifonig szintén rosszul lettek. A túra vezetője a tágas, szifonon túli, szakasz közelsége miatt a továbbhaladást választotta. A zárt belső szifont egy kerülő ágon kerülték meg, a könnyebbség kedvéért. A belső részen a már tág légterű szakaszban megpihenve mindenki jobban lett. A túrát lerövidítve, a Csernay oldalágat kihagyva hamarosan visszaindultak. A szűk légterű szakaszban most már mások is rosszul lettek, egymást segítették, és a többszörösen fokozott izommunka, valamint a lehűlés jelentős oxigénigényt jelentett ott, ahol már alig volt. A széndioxid pedig csak szaporodott a légtérben. A cikk mentőorvos szerzőtársa kisdiákként- a tragédiát követően, 9 nappal később részt vett a Magyar Hidrológiai Társaság Zsombolykutató Csoportjának tagjaként, a rekonstrukciós túrán. Ekkor már lényegesen más, egyébként megszokott körülmények voltak. Elemezve a történéseket, az alábbi kérdéseket vizsgáltuk és beszéltük meg. - A levegő oxigén tartalma az álló huzat miatt hamar lecsökkenhetett, a széndioxid pedig jelentősen megnövekedhetett a kritikus szakaszban. - A kihűlést vizsgálva az akkor megszokott felszerelés még nem jelentett volna problémát a kettős vizes túra ellenére sem (mások is így mentek). - A hirtelen hóolvadás nagy mennyiségű 3-4 Celsius fokos hólevet hozott be a barlangba, nagy mennyiségben. Ez a Styx normális 9 fokos hőmérsékletét 4-6 fokosra hűthette le, ugyanakkor a vízszintet is megemelve csökkentette a szabad légteret. - Az olvadó hólé a nyelő-sorról valamilyen növényvédelmi vegyszert sodorhatott be. A tároló pajta nyoma még ma is látszik. - Már akkor ismert volt az a tény, hogy 1 Celsius fok maghőmérséklet csökkenés esetén a szervezet kompenzáló mechanizmusa miatt négyszeresre nő az oxigén igény. A metabolikus acidózis pedig fokozódik szilveszterén a helyzet tovább romlik a Styxben, a két szifon között, a visszaúton. Egyre többen lesznek rosszul, már alig van világítás. Átjutnak a Hangverseny terem felőli légréses szifonon. A kialudt karbidlámpákat vizes kézzel megfogott gyufával a sötétben- nem tudják meggyújtani. Ennek a nyomai jól látszottak a rekonstrukciós túrán is. Egyetlen világító eszköz működött csupán a Pászthory Valteren lévő fejlámpa, melynek elemhez vezető vezetéke az overallja alatt volt elvezetve. A csapat egyetlen nőtagja, aki az oxigénhiányos és acidotikus állapotot viszonylag jól bírta, nagyon helyesen úgy döntött, hogy az egyetlen még működő világítást nem bolygatva, a lámpával együtt kiviszi az egyébként már zavart tudatállapotú tanár társát is. Másik jó döntése ebben a helyzetben az volt, hogy nem a táborhelyről kért segítséget, hanem a barlang előtti szállodában mulatóktól. Pont ez a Konferencia és a Magyar Oxyológiai Társaság az a tudományos fórum, ahol rendszeresen jelennek meg előadások a kihűlés pathomechanizmusáról egy-egy esetismertetés kapcsán. A Markusovszky Kórház Intenzív osztályán és a Vas megyei Mentőszervezet rohamkocsiján egyes kórfolyamatok kezelése során tudatosan alkalmazzák a hypothermiát. A mi esetünkben azonban a baleseti és nem az irányított kihűlésről van szó.

18 18 KIÁLLÍTÁS PAX ET GAUDIUM A Soproni Diákszövetség 2009 második félévi programjairól: Beszámoló a már időközben lezajlott programról: A július végi délvidéki kirándulásunk Teodóz atyával immáron harmadszor szerencsésen és szép élményekkel gazdagodva, az előző erdélyi és felvidéki utunkkal azonosan, jó hangulatban sikeredett, amit már a tavalyi közfelkiáltással, jövőre Kárpátalján valamint É- Erdélyben szeretnénk folytatni. A délvidéki útról néhány pillanatképben. Elkényelmesedtünk már az Eu-s határátkelőkön és meglepődéssel tapasztaltuk meg újra, a már akadékosnak érzett első napi 3-szori határátlépés kettős (vámos-hatátőr) bürokráciáját. Különösen Újlaknál (Ilok horvát-szerb határ oda-vissza) amikor csak 1 órás programtervünket több órásra nyújtották a szervek. Teodóz atya a buszon már az induláskor megerősítette bennünk azt a tudatot, hogy ez nem csak egy bencés kirándulás, de zarándoklat is a délvidéki magyarokhoz és az aracsi búcsúba. Hogy ezt ne feledjük és gyakoroljuk is úti célunk eléréséig, no meg az összetartozás jeléül, naponta többször zarándokoltunk végig a busz elejétől a végéig és végétől meg az elejéig, súlyos menetfelszereléssel a kezünkben. A zarándokló mindig tehertől lesúlyozottan indult útnak és az út alatt egyre könnyebbült lelki terhétől, és visszaérkezvén már megszabadult annak minden kinnyától a pálinkás üveg tartalmától, ahogy tehermentesítésre tartották kupicáikat a könynyítésben segédkezők. Utunk csúcspontja aracsi puszta, bencés romtemplomának búcsúja volt. Ha gyalog mentünk volna a hoszszú dűlőúton, a kukorica táblák és gabonatarlók között, felért volna Szt.Jakab útjával. Pilótáink jó volta, no meg az ünnepi mise sürgető harangszava, megfosztott minket ettől a lehetőségtől. Lélekemelő volt a délvidéki magyarság összetartó nemzeti ünneplése. Dr. Németh László SVD, nagybecskereki püspök főcelebrálta szentmise végén Teodóz atyát is szóra kérték, mint a legtávolabbról érkezett zarándokok vezetőjét. Majd elénekeltük a Szt. Benedek Himnuszt amivel, mintegy győzelmi énekkel, Teodóz atya szavai szerint, mi bencés diákok, visszahódítottuk az aracsi bencés kolostorromokat. Püspök úr ezt kedvesen azzal toldotta meg: Teodóz atya, hozzál még magaddal rajtuk kívül 5 bencést és építsétek újjá aztán tekintsétek ismét magatokénak e szent hajlékot az itteni magyarok javára, Isten dicsőségére. Nagy taps fogadta a főpásztor szavait, amit egy igazán nemzetszerető magyar kulturális műsor és agape követett. Az eseményen jelen volt a délvidéki média is. Az este jól sikerült. Józsi bácsi annyira elégedett volt jókedvünkkel, hogy meglepetésünkre egy disznót vágott estére. Az ízek még oly tegnapiak voltak. A zenészek is tettek még rá, de a többire már nem emlékszünk, csak, hogy nagyon jól éreztük magunkat a festői Tisza-parton, tánc és nótázás közben, Józsi bácsi csárdájában. Az idén is megtartottuk a ráadás 6. napot. Útitársaink, Horváth Imréék soproni (Pálos) pincéjébe kaptunk borkóstolóra egy kiértékelő meghívást. Az egy tőkéről származó fehér, a rozé és vörös Pinot noir változatok együttese kapta a legjobb Horváth-bor címet. De volt akinek a héjról azonnal leválasztott fehér változat tetszett a legjobban. A kedves meghívás, alkalmával a pince hűvösében újra felidéztük az út szép emlékeit, Imre borai, az asszonyok készítette étkek, sütik és ettől dalrafakadás közepette, Teodóz atya vigyázó, de határozott karvezetése mellett. Már hajnal tájt, vidám hangulatban zártuk le a délvidéki ráadást. További félévi programjaink: Szept szombat-vasárnap, Gödöllő-Máriagyűd: Bencésdiákok Máriazarándoklata Elegendő számú jelentkezés esetén külön buszt indítunk. Jelentkezés: szept.10-ig SMUK JÁNOSNÁL (tel: 99/ ) Okt szombat-vasárnap: Dürnstein-Zwettl-Gmünd-Ceskykrum kirándulás Létszámfüggően busszal vagy autókkal Jelentkezés: válasz on vagy telefonon a házban szept. 15-ig. Nov. 02. hétfő: Halottak napi megemlékezés az elhunyt tanárok sírjánál a Szt.Mihály Temetőben. Nov. 12. csütörtök 17:00-kor: Sz.Koronát hozó, Asztrik pannonhalmi apát-püspök, a volt soproni iskola névadó védőszentjének emléknapja. Egyben az őszi fehérasztalos találkozó mely alkalommal az alagsori ebédlő melletti kiállító helységben PÉCSI DÁNIEL heraldikus művész kiállítását nyitjuk meg. Vacsora a házban amire feliratkozás SZITA ERZSÉBETNÉL (523767/155-ös telefonon) nov. 1-ig. Dec. 12. szombat 18:30-kor: Bencés adventi est és vacsora már hagyományosan a Fő téri Generális pincében, pártoló diáktársainknál KISSÉKNÉL. Vacsora részvétel bejelentése nov. 12-ig (válasz e- mailon vagy személyesen Asztrik napi összejövetelen).

19 SZERVEZETI HÍREK 19 Budapesti területi szervezet A Szent Benedek Iskola (Budapest I ker. Fő u. 30.) épületében találkozóinkra szeretettel várjuk a volt bencés diáktársainkat és az érdeklődő vendégeket általában a hónapok második hétfőin 17 órakor szeptember 14. Dr. Maróth Miklós (Ph.61): Egy ritka nyelv október 12. Dr. Bagdy Gábor: Fővárosunk ma és holnap november 9. Dr. Kállai Ubul Tamás: A Máltai Lovagrend november 14. szombat 16 óra 30: Requiem az elhunyt tanárokért és diáktársainkért Budapest Margit körút 23. Plébánia templom (Pax Hungarica és Szentendrei Ferencesek) Utána agape a Tamás Alajos közösségi házban december 14. Bilek István (Bp.50): Magyar sakknovella január 11. Deák István (Ph.75): A Szent Benedek Iskola élete Ember Károly (Bp.51) Bencés Diákok Győri Egyesülete szeptember 24-én 18 óra 30- kor a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész lesz Egyesületünk vendége október 30-án Egyesületünk vezetősége megkoszorúzza elhunyt bencés tanáraink és vezetőségi tagjaink síremlékét november 29-én tartjuk szokásos évi kirándulásunkat. Úticélunk ezúttal Sopron lesz. Mindemellett további két szabadegyetemi előadásunk függőben van. Ezen rendezvényeinkről a bdgye.hu honlapunkról kaphattok tájékoztatást. Péter Tamás (Gy 00) BDGYE titkár Veszprémi Szervezet Ajkai találkozónkat szokásunk szerint szeptember második csütörtökén, kot 10-én tartjuk a Kauker-kocsmában (Ajka, Rákóczi út 54.) Előadónk: Tóth Béla diáktársunk Székesfehérvárról. Téma: El Camino. Szeretettel hívunk, várunk Benneteket. Bajai halászléfőző: Bajai szervezet hírei Idén is megtartjuk, október második hétvégéjén, a hagyományosnak mondható, közös halászléfőzést. Érdeklődni Vancsura Lászlónál a es telefonszámon lehet. KÉZFOGÁS 2009 Tihany a szerzetesi, egyházi iskolák növendékeinek ünnepi találkozója, 15. alkalommal november 7-én, szombaton tól a Tihanyi Bencés Apátságban. Témánk: Teremtett világunk Hajtsátok uralmatok alá Díszvendég: dr. Tardi János Megyar Örökség-díjas (2005) államtitkárunk A kor kezdődő zárószentmisét dr. Udvardy György atya, esztergom-budapesti segédpüspök celebrálja. A rendezők szeretettel hívják-várják a bencés diáktársakat az ünnepi, jubileumi alkalomra. A BDSZ új tagjai: NÉVSOR ÉRETTSÉGI ÉVE HELYE *Árok József 1965 Ph Bajor Krisztián 1996 Ph *Bíró Szabolcs 1996 Ph Boda István 2008 Gy Budai-Bock László Dr Ph Durni Sándor 1956 Ph Feil Mihály 1983 Gy Gémes Miklós Ottó 2000 Gy Ilniczky József 1952 Ph Keller Pál 1973 Ph Kertész Imre Dr Bp Knipper Emil 1970 Ph Kovács Attila dr Ph Kováts Lajos 1960 Ph Kutas István 1991 Ph Lázár Levente 2009 Ph Locsmándi László 1971 Ph Nagy Gábor 2009 Gy Nagy Olivér 2006 Ph Nagy Pál János Dr Ph Nyíry István 1970 Ph Papp Géza 1991 Ph Petri Laszlo 1954 Ph *Radics Ottó 2009 Ph Sára Levente dr Ph Saruga Gábor 1988 Ph Serfőző Péter 1998 Gy Szabó András 2009 Gy Szabó Márton Fülöp Ph Szécsi András 2009 Ph Szerencsi Péter 1972 Ph Szulyovszky Dávid 2006 Ph Varga Benedek 2009 Ph Vértesy László Dr Ph Wolf Magdolna, Török Istvánné 1955 Ph Zamadits Péter Dr Ph Zobai András dr Ph

20 20 Bencés telefon SZERVEZETI HÍREK PAX ET GAUDIUM M E G H Í V Ó A Bencés flotta egyre népszerűbb a diáktársak körében, (már több mint ezren va gyunk.) Többen és többen fedezik fel az előnyit, megtakarítási lehetőségét. Nem is csoda, hiszen a publikus lakossági tarifákhoz képest kevesebb mint 50%- on lehet beszélni, és mindezt másodperc alapon számlázzák. A havidíj 2080 Ft, mely 82 percnyi beszélgetést tartalmaz, a percdíj 15,12 Ft, és még 60 SMS belföldi üzenet küldhető el havonta díjmentesen. Egymás között ingyen beszélünk, ezért is van lehetőség Diáktársanként a 4 db készülék vásárlására, hogy ezzel is megkönnyítsük a családi kapcsolattartást. A Pannonnál biztosítékot kérnek tőlünk a telefonszám lák pontos fizetésére (ez az új szerződésben fel - tétel volt), ezért minden telefon számlát banki be - szedési megbízással kell fizetni. Ehhez szükséges nyomtatványt az igényléskor elküldjük, melyet postán kell visszaküldeni a Pannon zalaegerszegi irodájába. (3G-Line Kft/Pannon 8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 1-3) (Akinek erre nincs módja, vagy nem akarja, annak a Pannon Ft + Áfa összeget fog kiszámlázni.) A flotta kezelését a pontos nyilvántartásvezetés és az egységes feltételekkel való kiszolgálás érdeké - ben, hogy visszakereshető, ellenőrizhető legyen egy helyen intézzük. Ezért az igényeket és minden kérést a cí men lehet jelezni. Kérünk mindenkit, hogy a telefon számát tüntesse fel a levélben, mert így egyszerűbb az ügyintézés. Sürgős esetben a 20/ es számon HOR - VÁTH ESZTER segít telefonon. Ez egy flottás szám, így meglévő tagoknak ingyen hívható. Eszter napközben a Pannon ügyfélszolgálati irodájának vezetőjeként dolgozik, ha éppen nem tudja fogadni a hívást, viszszahív mindenkit. Rendkívüli esetekben munkanapokon este 8-ig hívható. Végre sikerült új szerződést kötni a Pannonnal. Ez 2 évre szól. Nem akarunk még egyszer ilyen helyzetbe kerülni, mint most, ezért csak 1 éves hűségnyilatkozattal lehet kedvezményes telefont vásárolni, azt is csak a szerződésünk lejárta előtt 1 évig, azaz 2010 májusáig. A szeptemberben érkező számlán, már az új szerződés szerinti összegek szerepelnek végre. Az augusztusban kapott számlán található a júliusi jóváírás. Szeretném felhívni a figyelmeteket a Mobil Inter - netre, amiből 25%-os kedvezményt kapunk a normál tarifákhoz képest. Mindent részletet itt nem áll módunkban leírni így kérlek keresd fel a vagy írjatok a címre. keresztény üzletembereknek, vállalkozóknak! Amennyiben az Ön számára fontosak az alapvető emberi és üzleti értékek, és szívesen megismerkedne, üzletet kötne hasonló gondolkodású vállalkozókkal, várjuk szeretettel az Értékorientált Vállalkozók I. Üzleti Találkozójára! Időpont: október 14. Helyszín: Hotel Benczúr, Budapest VI. kerület, Benczúr u. 35. A találkozón alkalom nyílik a bemutatkozásra, a bizalom építésére, konkrét tárgyalásokra szervezett formában. További információ, jelentkezés: Ügyfélszolgálat: Tel./fax: 62/ Díjmentes irodai szelektív papírgyűjtő program A2008 ősze óta környezetvédelemmel, papírgyűjtéssel foglalkozó Inest Nonprofit Kft. megkezdte díjmentes irodai szelektív papírgyűjtő szolgáltatását cégek, irodák, irodaházak, intézmények részére. Az irodákban keletkező fekete-fehér és színes papírhulladék gyűjtésére praktikus formát, hullámkartonból ké - szült dobozt ajánlanak. Ez a gyűjtőhely méretében és formájában egyaránt illeszkedik az irodai környezetbe. A dobozban összegyűjtött papírhulladékot igény szerinti rendszerességgel térítésmentesen elszállítják, és biztosítják a papírhulladék nyersanyagként történő hasznosítását. Iratok biztonságos megsemmisítését is vállalják hivatalos igazolás kiállításával. A papírhulladékból 100 százalékban újrahasznosított alapanyagú környezetbarát termékek (például WC-papír, kéztörlő, papír zsebkendő) gyártását is támogatják. Bővebb tájékoztató: SZŰCS JÁNOS (Ph 84) Tel.: 20/ (flottás szám)

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika Békefi Zsuzsa Kubatov Antal BÉKEFI ZSUZSANNA 1967-ben kezdte középiskolai tanári pályáját matematika-fizika szakos tanári végzettséggel. Két évig a keszthelyi Vajda

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben