KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004"

Átírás

1

2 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006.

3 Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Kutatási és Oktatási Önálló Osztály munkatársai Szerkesztô: Dr. Kölcsei Tamás Felelôs kiadó: Karlovits Márta Készített példányszám: 500 db Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: Line & More Kft. A kiadvány 100%-ig újrahasznosított hulladékpapírból, klórszármazékok és optikai fehérítô felhasználása nélkül elôállított, Cyclus ofszet papírra készült.

4 TARTALOMJEGYZÉK 4 BEVEZETÉS KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLALÁNOS ÁTTEKINTÉS A KÖRNYEZET ÁLLAPOTA, ÁLLAPOTVÁLTOZÁSA, TERHELHETÔSÉGE ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS MÉRÔ-, MEGFIGYELÔ-, INFORMÁCIÓS RENDSZEREK BIOLÓGIAI ÉS TÁJI SOKFÉLESÉG, A TERMÉSZET ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN ÉRTÉKEINEK SZÁMBAVÉTELE, FELTÁRÁSA, VÉDELME GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS KUTATÁSA, METEOROLÓGIA REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS LÉGKÖRI FOLYAMATOK, LÉGSZENNYEZÉS-TERJEDÉSI MODELLEK KUTATÁSA, LEVEGÔTISZTASÁGVÉDELEM FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATT VIZEK VÉDELME, VÍZGAZDÁLKODÁS FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME, TALAJVÉDELEM HULLADÉKOK KÁROS HATÁSA ELLENI VÉDELEM KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG KÖRNYEZETBIZTONSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM, KÁRMENTESÍTÉS KÖRNYEZETGAZDASÁGTANI, KÖRNYEZETJOGI ÉS VÍZJOGI KUTATÁSOK SZEMLÉLETFORMÁLÁS, KÖRNYEZETI OKTATÁS, NEVELÉS, TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A FENNTARTHATÓ FEJLÔDÉS STRATÉGIÁJÁNAK ÉS MUTATÓSZÁMAINAK KIDOLGOZÁSA FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETMINÔSÉG ÉS FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS KÖRNYEZETKÍMÉLÔ FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS FENNTARTHATÓ MEZÔGAZDASÁG TÁRGYSZAVAK JEGYZÉKE

5

6 BEVEZETÉS 6 Egy nagy érdeklôdésre számot tartó sorozat legújabb számát tartja az olvasó a kezében. A környezetvédelmi tárca hosszú évek óta igyekszik áttekintést adni annotált bibliográfia formájában a tárcaszinten megvalósuló kutatások eredményeirôl. A legutóbbi szám 2002-ben jelent meg felölelve közötti idôszakban megvalósuló kutatásokat. Az azóta eltelt idôben a vízügy környezetvédelmi tárcához átkerülésével a kutatási témakörök a vízügyi K+F-fel kiegészültek, így a mostani számban már a vízgazdálkodási témakörök is megtalálhatók. A bibliográfia a tárcaszintû kutatásokat fogja át, egyúttal felölve a környezetvédelmi tárca és az MTA együttmûködés keretében elkészült tanulmányok rövid tartalmi kivonatainak közlését. A könyv 17 témakörre lebontva 17 fejezetben közli a tartalmi kivonatokat. Jellegénél és uralkodó tételszámánál fogva a természetvédelemmel foglalkozó (3.) fejezeten belül a könnyebb áttekinthetôség kedvéért altémák szerinti csoportosítást alkalmaztunk. Jelen (3.) szám a es évekre kiterjedô kutatásokról számol be, de az idôtartamokat illetôen néha idôbeli visszalépések is történtek, minthogy egyes tanulmányok csak késve készültek el, de jelentôségüknél fogva fontosnak (és aktuálisnak) tartottuk azok tartalmi kivonatainak rajtunk kívül álló okok miatt megkésett megjelentetését. A kiadvány felépítése egyszerû, könnyû eligazodást nyújt. Az egyes szakbibliográfiai tételek a raktári számmal (KUT, ill. Fb) kezdôdnek, alattuk a kutatás nyilvántartási száma, majd a szerzô(k), kutatóhely(ek), intézmény(ek) megnevezése (ha ezek a feldolgozott kiadványban szerepelnek), végül a kutatás címe és maga a tartalmi kivonat következik. A könyv legvégén található a tárgyszavak jegyzéke, megkönnyítve az egyes témakörök alapján történô kereséseket. Akiket a kutatások részletei érdeklik, azoknak a Szakkönyvtár (Budapest, V. Sas u.6.) a tanulmányokat olvasásra készséggel rendelkezésre bocsátja. Reméljük, hogy a kiadvány hasznos segítséget fog nyújtani az Olvasóknak, a szakma iránt érdeklôdôknek, s mindazoknak, akiknek a környezetvédelem szívügye. Talán e könyv ez utóbbiak táborának növekedéséhez a maga szerény eszközeihez hozzá tud járulni. Ha ez sikerül, könyvünk megjelentetésével járó fáradozásaink nem voltak hiábavalóak január

7

8 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 8 KUT 2876/1 HT-03-10/1 COWI Magyarország Az NPK-II évi végrehajtási tervének elôkészítése. 1. kötet p. Fontosabb akcióprogramokat tekintik át, ismertetve ezek célkitûzéseit, a szabályozási lehetôségeket. (1.) Éghajlatváltozás akcióprogram átfogó célját és specifikus céljait táblázatban tekintik át, majd horizontális feladatokat, operatív célkitûzéseket, a tartalmi leírásokat, a hazai, EU-s és nemzetközi jogszabályi kapcsolódásokat és vonatkozásokat, az NKP-II- célkitûzéseihez való kapcsolódásokat, a felelôs minisztériumok (intézmények) neveit, a megvalósulást jelzô elôrehaladási mutatókat ismertetik. A horizontális feladatok részletezésekor megnevezik az egyes részfeladatokat, a feladatok tartalmát, a felelôsöket, határidôket/ütemezéseket. Ugyanilyen felosztásban foglalkoztak a (2.) Környezet-egészségügyi és élelmiszerbiztonság akcióprogrammal, (3.) Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogrammal, és (4.) Környezetbiztonság akcióprogrammal. KUT 2876/2 HT-03-10/2 COWI Magyarország Az NPK-II évi végrehajtási tervének elôkészítése. 2. kötet p. Ez a 2. kötet a fontosabb akcióprogramokkal foglalkozó 1. kötet kiegészítéseként táblázatos formában tekinti át a és évi Végrehajtási Tervek alakulását. Így ismertetik az intézkedések számát, megnevezését, a felelôs minisztériumokat, az intézkedés kezdô és befejezô évét, a kapcsolódó programokat, szabályozásokat (kapcsolódó átfogó programok, NKP-I intézkedési program száma, hazai jogszabály, EU-s jogszabály), kapcsolódó célkitûzéseket (NKP-II célkitûzései, hozzájárulás %-a), területi vetületeket, finanszírozás (finanszírozó, társfinanszírozó, finanszírozás típusai, elôirányzat, összeg, éves költség) adatait. KUT 2816 HT Gál Benedek DHV Magyarország NKP II. Vidéki környezetminôség, terület- és földhasználat p. A vidéki területek termôerejének megôrzése, a fenntartható fejlôdés biztosítása és a jellemzô táji kultúra megôrzése stratégiailag fontos feladat. Ebben az akcióprogramban a következô logikai sort követték: probléma annak lehetséges következményei a probléma megoldását szolgáló

9 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 9 feladatok meghatározása. Alapproblémák: az ökoszisztémák széttagoltsága, elszigetelôdése, átjárhatatlansága, az urbánus és kultúrterületek terjeszkedése, a biológiai sokféleség degradációja a monokultúrás erdô- és mezôgazdálkodás következtében, fogyasztói személetû táj- és térhasználat. Következmények: a területrendezési tervek kidolgozásakor környezeti konfliktushelyzetek generálódnak, a vidék fejlôdésével, az infrastrukturális ellátottság javulásával az ökoszisztémák helyzete tovább romlik, hosszú távon sem gazdaságilag, sem környezetileg fent nem tartható vidékfejlôdés alakul ki. A vidéki környezetminôség, területhasználat témákkal összefüggésben értékelték a kapcsolódó környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatokat, megadták a tematikus akcióprogram célrendszerét és az akcióprogram megvalósításának általános tervét (ezen belül a végrehajtás érintettjeit, eszközeit, ellenôrzését, monitorozását, szervezését). KUT 2759 HT Burger Ferenc Kucserák Katalin Rabóczki Laura Szabó Sándor Az önkormányzatok szerepe az NKP II. megvalósításában p. + Mell. 25 p. Az EU csatlakozásból adódó feladatokra tekintettel három témakört vizsgáltak: 1. Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak áttekintése. 2. Az NKP II. tematikus akcióprogramjaihoz illeszkedô önkormányzati feladatok. 3. Az önkormányzati környezetvédelmi alapok szerepének vizsgálata. Az l. témakörön belül a helyi önkormányzatok általános környezet- és természetvédelmi feladatait, a területhasználat tervezését, az építési folyamat szabályozását, az épített környezet fenntartását, használatát, védelmét, a zöldfelületeket, a közlekedés, köztisztaság, településtisztaság, a természetvédelem, állatvédelem, vízgazdálkodási feladatok, a vizek védelme kérdéseit vizsgálták. Beszámoltak a levegôtisztaság-védelmi önkormányzati feladatokról, a zaj- és rezgésvédelem, hulladékgazdálkodás kérdéseirôl. A 2. témakörben beszámoltak az éghajlat -változási akcióprogram, a környezet-egészségügy és élelmiszer-biztonság, városi környezetminôség akcióprogramról, a biológiai sokféleség védelme és tájvédelem akcióprogramról, vizeink védelme és fenntartható használat akcióprogramról, a hulladékgazdálkodásról, környezetbiztonságról. A 3. témakörön belül a szabályozási háttért, valamint a szabályozás alapján végzett értékelést mutatták be. KUT 2893/15/7/1 KöM-MTA 1. projekt Közösségi támogatási keretprogram ( ) Olaszország 1-es célterületek p. Ismertetik a hátrányos helyzetûnek számító Mezzogiorno körzet gazdasági problémáit, a körzet gyengeségét SWOT analízissel meghatározva, beszámolnak a stratégiáról, a bizottsági prioritásokkal való kapcsolatokról, a közösségi politikák környezetre, foglalkoztatottságra és egyforma esélyekre várható hatásairól (hatásbecslés), a prioritásokban a stratégia szerkezetérôl. Prioritások: a természeti és környezeti források kiaknázása, a kulturális és történelmi források kihasználása, emberi erôforrások felhasználása, a helyi fejlesztési rendszerek kiterjesztése és kiaknázása, a városok minôségi javítása, a szolgáltatások és azok hálózatainak erôsítése, a mezôgazdaság és vidékfejlesztés

10 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS elôsegítése ezekre általános irányelvek kijelölése, a halászati ágazatra általános irányvonalak, a technikai támogatás forrásainak megadása. A pénzügyi tervrôl szóló fejezetben ismertetik a pénzügyi források szervezését, a pénzügyi tervet, az addicionalitást. Az operatív programok meghatározását és szervezését taglaló fejezetben ismertetik a 7 nemzeti operatív programot, ezek: Mezzogiorno fejlesztésének biztonsága, K+F, szállítás, iskolafejlesztés, halászat, helyi businessfejlesztés, contextuális cselekvések. Ismertetik a strukturális alapok jelentette segítség végrehajtásának koordinálását központi és helyi szinten, a gazdasági és szociális partnerekkel való együttmûködéseket, a forrásáramlás szervezését és átláthatóságát, a pénzügyi menedzselés, a monitoring, értékelés és ellenôrzés menetét. 10 KUT 2893/15/2 KöM-MTA 1. projekt Közösségi Támogatási Keretterv Görögország p. Az angol nyelvben megjelenô tanulmány fejezetei: 1. A jelenlegi helyzet leírása (általános jellemzô, makro-ökonómiai helyzet, diszparitások elemzése, erôsségek és gyengeségek, makro-ökonómiai kontextus, a nemzeti terv ismertetése. 2. A stratégia leírása, prioritások ismertetése (fenntartható fejlôdés versenyképességének fokozása, kommunikáció, vidékfejlesztés és halászat, életminôség, információs társadalom, regionális fejlôdés). 3. Az operatív programok összegzése. 4. Finanszírozás, a kohéziós és strukturális alapok koordinálása, az addicionalitás ex ante jóváhagyása. 5. A közösségi támogatási intézkedések végrehajtása. KUT 2893/15/3 KöM-MTA 1. projekt Közösségi Támogatási Keretterv Észak-Írország p. Mottó: békésebb, prosperáló és stabil társadalom létrejötte. Az angol nyelvben megjelenô tanulmány fejezetei: 1. Regionális kontextus (a régió általános leírása, politikai, gazdasági, K+F, turisztikai stb. vonatkozások, a korábbi programszakaszok áttekintése). 2. Közösségi támogatási keret (angol rövidítésben: CSF) fejlesztési stratégia (CSF általános célja, szerkezete). 3. a CSF horizontális alapelvei. 4. Béke és összehangolás. 5. Gazdasági növekedés, megújhodás (1. prioritás), üzleti versenyzés, információs társadalom, K+F, turizmus. 6. Foglalkoztatás, humán erôforrás fejlesztés és szociális betagozódás (2. prioritás). 7. Kiegyenlített regionális, városi és rurális fejlesztés (3. prioritás). 8. Észak-Dél és szélesebb körû együttmûködés (4. prioritás). 9. Monitoring indikátorok. 10. Operatív programok. 11. Intézkedések végrehajtása (irányítás, pénzügyi menedzselés, évi végrehajtási beszámoló, monitoring rendszerek és értékelés, elektronikus adatok cseréje, technikai segítség, közösségi politikák teljesítése). KUT 2893/15/4 KöM-MTA 1. projekt Közösségi Támogatási Keretterv Írország p.

11 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 11 Az angol nyelvben megjelenô tanulmány fejezetei: 1. A jelenlegi helyzet leírása (általános jellemzô, makro-ökonómiai helyzet, regionális diszparitások, erôsségek és gyengeségek, az elôzô szakaszban elért eredmények, a Terv elôkészítése és jóváhagyása, környezeti kontextus). 2. Célok, stratégia és prioritások, a kulcs makro-ökonómiai indikátorokra gyakorolt hatások, közösségi politikák teljesítése. 3. Az operatív programok strukturális alapjainak kofinanszírozása (ökonómiai és szociális infrastruktúra, foglalkoztatás, strukturális alapok, humán erôforrás fejlesztés, termelô szektor, regionális programok, technikai segítség, béke-programok, együttmûködés Észak-Írországgal, pénzügyi források, pénzügyi terv, addicionalitás). 5. Menedzsment és végrehajtás (hatóság, ellenôrzés, monitoring, értékelés, információ és publicitás). KUT 2893/15/6/4 KöM-MTA 1.projekt Közösségi támogatási keretprogram ( ) Spanyolország 1-es célterületek p. Ismertetik a jelenlegi helyzetet, az 1-es célterületek erôsségét és gyengeségét SWOT analízissel meghatározva, beszámolnak a stratégiáról és a prioritásokról. Prioritások: a versenyképesség javítása és a termelés fejlesztése, tudástársadalom (innováció, K+F, információs társadalom), környezet, természet és vízforrások, humán erôforrások, foglalkoztatottság és egyforma lehetôségek fejlesztése, helyi és városi fejlesztés, szállítás és energiahálózatok, mezôgazdasági és vidékfejlesztés, halászati struktúrák és aquakultúra, mûszaki segítség. A MOISEE-modell segítségével a os idôszakra a közösségi és nemzeti költség hozzájárulásokat táblázatban tekintik át, ex ante értékelést adva. Összegzik a regionális, multi-regionális programokat, számszerûen bemutatják a finanszírozást és addicionalitást, a kohéziós és strukturális alapok közötti koordinációt. Ismertetik a strukturális alapok jelentette segítség végrehajtásának koordinálását, a gazdasági és szociális partnerekkel való együttmûködéseket, a pénzügyi menedzselés, a monitoring és ellenôrzés menetét. KUT 2893/14/1 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Írország p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, ezen belül politikai intézményekrôl (nemzeti összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvekrôl (regionális, helyi stb. szinten), a politika eszközeirôl (szintén nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, az egyéb engedélyeket, kivételeket, eljárások végrehajtását, a tervtôl való eltéréseket, illetéktelen használatot. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést (beleértve a regionális, helyi, városi, közintézményi szinteket, fontosabb infrastruktúrákat, partnerkapcsolatokat, turizmusfejlôdést, vidékfejlesztést), a környezet védelme/fenntartása témákról (ebbe beleértve a vidékmegôrzés, környezetvédelem, fontos élôhelyek, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, történelmi épületek védelme, forrástervezés témákat). Az 5. fejezet a térségi tervezés gyakorlati vonatkozásairól ad áttekintést (környezeti feladatok, tervezés és környezetpolitika, Európa hatása az írországi szektorális politikára, város-

12 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS politika, regionális és lokális politika). A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (kereskedelem, gazdasági fejlôdés, környezet-management, történeti örökségek, település, ipari fejlôdés, szabad idô és turizmus, természeti források, szállítás, hulladékgazdálkodás és szennyezés témaköreit beleértve). 12 KUT 2893/14/14/2 KöM-MTA 1.projekt. II. kötet Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Ausztria p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl (nemzeti, regionális, helyi stb. szinten), a politika eszközeirôl (szintén nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, az egyéb engedélyeket, kivételeket, a tervtôl való eltéréseket, illetéktelen használatot. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést (beleértve a regionális, helyi, városi, közintézményi szinteket, fontosabb infrastruktúrákat, partnerkapcsolatokat, turizmusfejlôdést, vidékfejlesztést, Alpok-tervezését, a vidékmegôrzés, környezetvédelem, fontos élôhelyek, városi környezet védelme, forrástervezés témákat). Az 5. fejezet a térségi tervezés gyakorlati vonatkozásairól ad áttekintést (nemzeti, tartományi, regionális, városi szinteken). A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (mezôgazdaság, kereskedelmi, gazdasági fejlôdés, környezet-management, történeti örökségek, település, ipari fejlôdés, szabad idô és turizmus, természeti források, szállítás, hulladékgazdálkodás és szennyezés témaköreit beleértve). KUT 2893/14/4 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Franciaország p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) meghatározásáról és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül a politikai intézményekrôl (nemzeti, regionális, helyi stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, az engedélyek kérelmezését, a kérelmek kezelését, fellebbezési jogokat, egyéb engedélyeket, kivételeket, a tervtôl való eltéréseket, az eljárások szabályozását, a szabályozási területeket, illetéktelenséget. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás/megôrzés eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, a fejlôdéssel kapcsolatban a regionális, helyi, városi, közintézményi szintekrôl, fontosabb infrastruktúrákról, turizmusfejlôdésrôl, a vidékfejlesztésrôl, a környezet védelme/fenntartása témákról (természetvédelem, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, történelmi épületek védelme, forrástervezés). Az 5. fejezet a térségi tervezés gyakorlati vonatkozásairól ad áttekintést. A 6. fejezet szektorális irányelvekrôl/ politikákról ad áttekintést (kereskedelmi fejlôdés gazdasági fejlôdés, környezetpolitika, iparpolitika, természeti erôforrások, településvédelem, történelmi értékek, turizmus, szállítás, hulladékgazdálkodás).

13 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 13 KUT 2893/14/5 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Belgium p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) meghatározásáról és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül a politikai intézményekrôl (nemzeti, regionális, helyi stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, az engedélyek kérelmezését, a kérelmek kezelését, fellebbezési jogokat, az egyéb engedélyeket, kivételeket, a tervtôl való eltéréseket, az eljárások szabályozását, a szabályozási területeket, illetéktelenséget, forrásokat és további információkat. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás/megôrzés eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, a fejlôdéssel kapcsolatban a regionális, helyi, városi, közintézményi szintekrôl, fontosabb infrastruktúrákról, turizmusfejlôdésrôl, a vidékfejlesztésrôl, a környezet védelme/fenntartása témákról (vidék megôrzése, környezetvédelem, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, történelmi épületek védelme, hulladékgazdálkodás, forrástervezés). Az 5. fejezet a térségi tervezés gyakorlati vonatkozásairól, határon átnyúló együttmûködésekrôl, forrásokról ad áttekintést. A 6. fejezet az irányelvekrôl/ politikákról ad áttekintést (kereskedelmi fejlôdés gazdasági és ipari fejlôdés, környezetmanagement, településvédelem, történelmi értékek, turizmus, szállítás és mobilitás, hulladékgazdálkodás). KUT 2893/14/6 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Portugália p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl (nemzeti, regionális, helyi stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, kivételeket, eljárások végrehajtását, egyéb engedélyeket, a tervtôl való eltéréseket, illetéktelen használatot, szemléltetéseket a szabályozásra és fejlesztésre, valamint forrásokat. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, beleértve a regionális, helyi, városi, közintézményi szinteket, fontosabb infrastruktúrákat, turizmusfejlôdést a környezet védelme/fenntartása témákról (ebbe beleértve a vidékmegôrzés, környezetvédelem, tengerpartvédelem, városi környezet védelme, történelmi épületek védelme témákat). Az 5. fejezet a térségi tervezés gyakorlati vonatkozásairól ad áttekintést. A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (település, kereskedelem és szolgálatosok, ipar, szabad idô és turizmus, környezet szállítás, gazdasági fejlôdés, táji és természeti források, kulturális örökség, hulladékgazdálkodás és szennyezés témaköreit beleértve).

14 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS KUT 2893/14/7 KöM-MTA 1. projekt 14 Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Spanyolország p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl (nemzeti, regionális, helyi stb. szinten), a politika eszközeirôl (jogalkotás, tervek, tervezés nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket (építési engedélyezés példáján bemutatva), az egyéb engedélyeket, kivételeket, eljárások végrehajtását, a tervtôl való eltéréseket, illetéktelen használatot. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést (beleértve a regionális, helyi, városi, közintézményi szinteket, fontosabb infrastruktúrákat, turizmusfejlôdést) és a környezet védelme/fenntartása témákról (ebbe beleértve a vidékmegôrzés, környezetvédelem, tengerpartvédelem, városi környezet védelme, történelmi épületek védelme témákat). Az 5. fejezet a térségi tervezés gyakorlati vonatkozásairól ad áttekintést. A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (településpolitika, kereskedelem-, ipar-, turizmus-, környezet-, szállítás-, természeti forrás-, hulladékgazdálkodás és szennyezés politika témaköreit beleértve). KUT 2893/14/8 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Németország p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl (szövetségi, tartományi városi stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket (pl. építési engedély), egyéb engedélyek, kivételeket, a tervtôl való eltéréseket, az eljárások szabályozását, szabályozási területeket (regionális, rurális). A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás/ megôrzés eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, a fejlôdéssel kapcsolatban a regionális, helyi, városi, közintézményi szintekrôl, fontosabb infrastruktúrákról, turizmusfejlôdésrôl, a vidékfejlesztésrôl, a környezet védelme/fenntartása témákról (vidékmegôrzés, környezetvédelem, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, történelmi épületek védelme). Az 5. fejezet a térségi tervezés gyakorlati vonatkozásairól ad áttekintést, beleértve a gyakorlati térségi fejlesztés áttekintését, a politikai tervek és azok kölcsönhatását a térségi fejlesztéssel, a térségtervezés globális megközelítését. A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (kereskedelmi fejlôdés gazdasági fejlôdés, ipari fejlôdés, természeti erôforrások, történelmi értékek, turizmus, szállítás, hulladékgazdálkodás).

15 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 15 KUT 2893/14/9 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Egyesült Királyság p. + Mell. 16 p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl (nemzeti, regionális, helyi stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket (tervengedély, tervezési engedélyre kérelem, tervpályázat feldolgozása, a tervezési engedéllyel kapcsolatos feltételek, fellebbezési jogok), egyéb engedélyeket, kivételeket, a tervtôl való eltéréseket, az eljárások szabályozását, szabályozási területeket (regionális, rurális). A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, beleértve a regionális, helyi, városi, közintézményi szinteket, fontosabb infrastruktúrákat, turizmusfejlôdést a környezet védelme/fenntartása témákat (vidékmegôrzés, környezetvédelem, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, történelmi épületek védelme). Az 5. fejezet a térségi tervezés gyakorlati vonatkozásairól ad áttekintést. A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (kereskedelmi fejlôdés, gazdasági fejlôdés, környezet-management, ipari fejlôdés, természeti erôforrások, turizmus, szállítás, hulladékgazdálkodás, települések, nemzeti örökségek). KUT 2893/14/10 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Dánia p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl (nemzeti, regionális, városi stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, egyéb engedélyeket, kivételeket, a tervtôl való eltéréseket, végrehajtási eljárásokat, a szabályozási területeket, illetéktelen használatot. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás/megôrzés eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, a fejlôdéssel kapcsolatban a regionális, helyi, városi, közintézményi szintekrôl, fontosabb infrastruktúrákról, turizmusfejlôdésrôl, a vidékfejlesztésrôl, a környezet védelme/fenntartása témákról (vidékmegôrzés, környezetvédelem, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, forrástervezés). Az 5. fejezet a kulcsprioritásokról, EU és nemzeti, regionális, lokális szintekrôl, a globális tervezési megközelítésrôl ad áttekintést. A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (kereskedelmi, ipari, gazdasági fejlôdés, környezet, turizmus, szállítás, természeti erôforrások, történelmi értékek, hulladékgazdálkodás, energia).

16 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS KUT 2893/14/11 KöM-MTA 1. projekt 16 Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Finnország p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl ( nemzeti, regionális stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, egyéb engedélyeket, kivételeket, tervváltoztatásokat, a tervtôl való eltéréseket, végrehajtási eljárásokat, szabályozási területeket, illetéktelen használatot. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás/megôrzés eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, a fejlôdéssel kapcsolatban a regionális, helyi, városi, közintézményi szintekrôl, fontosabb infrastruktúrákról, turizmusfejlôdésrôl, a vidékfejlesztésrôl, a környezet védelme/fenntartása témákról (vidékmegôrzés, környezetvédelem, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, történelmi jelentôségû épületek védelme, forrástervezés). Az 5. fejezet a kulcsprioritásokról, EU és nemzeti, regionális, lokális szintekrôl, a globális tervezési megközelítésrôl ad áttekintést. A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (kereskedelmi, ipari, települési, turizmuspolitikák, környezetpolitika, szállítás, természeti erôforrások, történelmi értékek, hulladékgazdálkodás-politikák). KUT 2893/14/12 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Hollandia p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl ( nemzeti, regionális stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, egyéb engedélyeket, általánosságban a környezeti engedélyeket, kivételeket, a tervtôl való eltéréseket, végrehajtási eljárásokat, szabályozási területeket, illetéktelen használatot. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás/megôrzés eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, a fejlôdéssel kapcsolatban a regionális, helyi, városi, közintézményi szintekrôl, fontosabb infrastruktúrákról, turizmusfejlôdésrôl, a vidékfejlesztésrôl, a környezet védelme/fenntartása témákról (vidékmegôrzés, környezetvédelem, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, történelmi jelentôségû épületek védelme, forrástervezés). Az 5. fejezet a kulcsprioritásokról, EU és nemzeti, regionális, lokális szintekrôl, a globális tervezési megközelítésrôl ad áttekintést. A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (kereskedelmi, ipari, vidékfejlesztési és mezôgazdasági politikák, környezet, turizmus, szállítás, természeti erôforrások, történelmi értékek, hulladékgazdálkodás).

17 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 17 KUT 2893/14/13 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Görögország p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl (szövetségi, tartományi városi stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, egyéb engedélyeket, kivételeket, a tervtôl való eltéréseket, végrehajtási eljárásokat, illetéktelen használatot. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás/megôrzés eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, a fejlôdéssel kapcsolatban a regionális, helyi, városi, közintézményi szintekrôl, fontosabb infrastruktúrákról, turizmusfejlôdésrôl, a vidékfejlesztésrôl, a környezet védelme/fenntartása témákról (vidékmegôrzés, környezetvédelem, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, emlékmûvek védelme, forrástervezés). Az 5. fejezet a kulcsprioritásokról, EU és nemzeti, regionális, lokális szintekrôl, a globális tervezési megközelítésrôl ad áttekintést. A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (kereskedelmi, ipari, gazdasági fejlôdés, környezet, turizmus, szállítás, természeti erôforrások, történelmi értékek, hulladékgazdálkodás és szennyezés). KUT 2893/5 KöM-MTA 1. projekt A közép-európai, a Duna menti és az adriai térség integrált területfejlesztési stratégiája p. A Vision dokumentum a VISIRON PLATNET és az INTERREG II C projekt keretében került kidolgozásra. A projekt célja az volt, hogy közös stratégiákat, irányelveket és intézkedéseket fogalmazzanak meg a térség továbbfejlesztése számára, beleértve 12 európai ország teljes területét, ill. 5 ország területének egy részét. A dokumentum két fô részbôl áll: (1) Politikai javaslatok és a (2) háttérjelentés. Ismertetik a fô célkitûzéseket, a területfejlesztés távlatát, a térszerkezet fejlesztésének fontosabb feladatait (pl. új vidék-város kapcsolat kialakítása, átfogó regionális politika és a regionális egyenlôtlenségek kezelésére, nemzetközi közlekedési hálózatok fejlesztése stb.). A célkitûzések megvalósításának elôfeltétele a területfejlesztés megfelelô intézményeinek, eszközeinek és intézkedéseinek felállítása, létrehozása, melynek három fô eleme a következô: a területi-közigazgatási rendszer átalakítása, a területi tervezési rendszer kialakítása, a pénzügyi és egyéb gazdasági eszközökkel rendelkezô regionális politika fejlesztése. KUT 2893/6 KöM-MTA 1. projekt A svéd területfejlesztési rendszer p. Ismertetik a területfejlesztésben az alkotmány, a törvényhozó és igazságszolgáltatási rendszerben a kontextusokat és alapelveket, az országos, regionális helyi szinteket. A környezetvédelmi

18 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS politikában több fontos törvény együttesen alkotja azoknak a programoknak az alapját, melyek célja a rekreációs és természetvédelmi szempontból fontos területek megôrzése, a tájvédelem, a szennyezések csökkentése, ill. minden esetben biztosítják a környezetvédelem szempontjainak figyelembe vételét a területfejlesztésben. A területrendezés a Környezetvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozik, de több minisztériumnak is jelentôs hatása van rá. Ismertetik a területfejlesztésben a politikai eszközöket (országos, regionális, települési szinten). 18 KUT 2893/7 KöM-MTA 1. projekt Az EU tagországok nemzeti fejlesztési terv alapján készült közösségi támogatási kerettervének néhány tanulsága p. Tárgyalt témák: 1. A nemzeti fejlesztési tervek és a közösségi támogatási kerettervek készítésének körülményei. 2. Az es idôszakra vonatkozó görög és a portugál közösségi támogatási keretterv (angol rövidítésben: CSF) ismertetése. 3. A re vonatkozó portugál, görög és ír közösségi támogatási kerettervek. KUT 2893/9 MTA-KöM 1. projekt Az EU tagországok Nemzeti Fejlesztési Terveinek elemzése a terület- és vidékfejlesztés, valamint a környezetvédelem szempontjából p. Fejezetek: Az EU tagországok környezet-egészségügyi tervinek hasznosulása az EU területfejlesztési perspektívák alapján. A környezet-egészségügyi szempontok a NDP dokumentumokban. A Nemzeti Fejlesztési Tervek környezet-egészségügyi tartalmai (a felszíni és felszín alatti vizek védelme, a szennyvizek kezelése, a levegô tisztaságának védelme, a talaj minôségi és mennyiségi védelme, a hulladékok kezelése, a települések környezet-egészségügyi feladatai). A környezetpolitika megjelenése a Nemzeti Fejlesztési Tervekben (környezetpolitikai hangsúlyok, az érintett szervezetek, tervezési idôsíkok, lokális és regionális hatások figyelembe vétele az NFT-ben, a környezetpolitikához rendelt eszközök az NFT dokumentumok alapján). A terület- és településfejlesztés környezetvédelmi aspektusai az NFT dokumentumokban. KUT 2993/1/1 KöM-MTA Fodor István et al. MTA Regionális Kutatások Központja A környezeti és környezetvédelmi hatások vizsgálata, különös tekintettel az új Európai Unió területfejlesztési perspektívái c. Köm-MTA 1. projekt I. fázis eredményeire p. Kutatási célok: Az EU területfejlesztési dokumentumainak környezeti és környezetvédelmi

19 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 19 szempontból történô elemzése a magyarországi adaptálás lehetôségeinek figyelembe vételével; egységes és probléma-orientált, tudományosan megalapozott tervezés, döntés-elôkészítési módszer, eljárás kidolgozása a térségi és helyi résztvevôk számára; annak feltárása és elemzése, hogy az EU Strukturális alapokból származó támogatások megalapozásához készülô Nemzeti Fejlesztési Tervben miként jeleníthetôk meg és érvényesíthetôk a környezetvédelem igényei, szempontjai. Az EU támogatási elveit, módszereit, gyakorlatát egyes tagországok (Írország, Portugália, Görögország) fejlesztési dokumentumai, támogatott programjai alapján tekintették át. A Strukturális Alapok támogatási rendszere elsôsorban a regionális/térségi átfogó programok megvalósítását hivatott elôsegíteni. A Kohéziós Alap döntôen a környezetvédelem infrastrukturális hálózatának beruházásait támogatja (út-, vasúthálózat, vízellátás, szennyvízkezelés mûszaki megvalósítása, kiépítése stb.). A támogatásokhoz fontos, hogy az NFT, majd a CSF régiós és ágazati programjaiban is megjelenjen a környezetvédelem indok- és feladat-rendszere. Kiindulási alapként az EU által elfogadott és preferált támogatások körét kell meghatározni, ezek: 1. A fenntartható fejlôdés és annak környezetvédelmi összefüggéseit, 2. az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramja, amely a közötti idôszakra 4 prioritást fogalmaz meg (klímaváltozás, a természet és biodiverzitás, a környezet és egészség, a természetes erôforrások és hulladék), valamint 5 kulcsterületet. Ezek lényegében alkalmasak minden hazai aktuális problémakör megoldásának közvetlen és/vagy közvetett indoklására, lefedésére. A készülô NFT támogatási programjait már az EUkonform témakörökre hirdették meg. A fenntartható fejlôdés kulcskritériumait és fôbb érintett ágazatait táblázatban tekintik át. Felhívják a figyelmet arra, hogy a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére kidolgozott eljárás az EU-ban a Környezeti Hatásfelmérés (SEA) rendszere. Minden tervfajtánál és a Strukturális Alapok tervezési eljárása minden lépésében el kell végezni a fejlesztések környezeti hatásainak átfogó értelmezését és a megállapítások visszacsatolását a következô tervben. KUT 2993/1/2 KöM-MTA Fodor István et al. MTA Regionális Kutatások Központja A környezeti és környezetvédelmi hatások vizsgálata, különös tekintettel az új Európai Unió területfejlesztési perspektívái c. Köm-MTA 1. projekt II. fázis eredményeire p. + Mell. 24 p. Kutatási cél annak feltárása és elemzése, hogy az EU Strukturális alapokból származó támogatások meglapozásához készülô Nemzeti Fejlesztési Tervben (NFT) miként jelenítendôk meg és érvényesíthetôk a környezetvédelem igényei, szempontjai. A fejlesztési programoknak/operatív programoknak a környezeti hatásai az ún. Stratégiai Hatásfelméréssel (SEA) alátámasztottnak kell lenniük, bizonyítva a környezetvédelmi szempontok érvényesülését. A készülô NFT ágazati és/vagy térségi fejlesztési programjainak környezeti hatásfelmérésénél az irányadó SEA-eljárás szerinti döntési, tervezési lépéseket mutatják be. Ebben az interaktív döntési-tervezési folyamatban nyílik mód a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételére, a környezeti érdekek érvényesítésére. Az operatív programok viszont csak az ágazati fejlesztési elképzelések, tervek ismeretében alakíthatók ki egyrészt az ágazatokra/szektorokra, másrészt a régiókra is. Az NFT az EU Strukturális Alapokból történô, a térségfejlesztést szolgáló támogatás pénzügyi megalapozására készül, s az NFT stratégiai célkitûzéseiben, a prioritásoknál és a különféle programokban a környezetvédelmet is fontos prioritásként, kiemelt feladatként kezeli.

20 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS KUT 2893/2/3-a KöM-MTA 1.projekt 20 MTA Regionális Kutatások Központja Lokális környezetvédelmi tervek Nagy-Britanniában. I p. Az angol nyelvû kiadvány a fenntartható fejlôdés és a helyi (Local) Agenda 21 szellemében több mint 80 körzetre, településre kidolgozott tervet ismerteti. KUT 2893/2/2 KUT 2393/2 KöM-MTA 1.projekt MTA Regionális Kutatások Központja Lokális környezetvédelmi tervek Ausztriában, Dániában, Finnországban, Görögországban, Hollandiában, Spanyolországban p. Az angol (és Ausztriát bemutató részben német) nyelvû kiadvány a fenntartható fejlôdés és a Local Agenda 21 szellemében a címben jelzett országokra (azon belül azok körzeteire) kidolgozott lokális terveket ismerteti. KUT 2893/2/2 KöM-MTA 1.projekt MTA Regionális Kutatások Központja Lokális környezetvédelmi tervek Németországban p. A német nyelvû kiadvány a fenntartható fejlôdés és a Local Agenda 21 szellemében 5 német tartományra vonatkozóan (Rajnavidék-Pfalz, Saarvidék, Szászország, Schleswig-Holstein, Türingia) ismerteti a kidolgozott lokális terveket. KUT 2624 HT-004 Holczinger Ildikó TéT Alapítvány Az EU 5. KTF Keretprogramjában és LIFE programjaiban való magyar részvétel elôsegítése a környezet- és természetvédelem területén p. + Mell. A TéT Alapítvány kérdôívet készített a környezetvédelmi tárca által megkeresett intézmények adatainak felvétele és azok tevékenységi területei felmérése céljából. Az egyes kutatóhelyeken

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig)

7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) 7. EU Környezeti Akcióprogram (2020- ig) A jövőkép 2050-ben a bolygó ökológiai kapacitásait figyelembe véve, azok keretein belül és jól fogunk élni. Jólétünk és az egészséges környezet hátterében az innovatív,

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája 2013. október 4. Budapest Szepesi András Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája - 1998 Az EU-ban nincs közös erdészeti politika,

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24.

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Farkas Jenő Zsolt MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Vázlat I. A kutatás céljai és menete II. A vidék meghatározása III. A területi szintek

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT VÉLEMÉNYTERVEZETE

EURÓPAI PARLAMENT VÉLEMÉNYTERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Közlekedési és Idegenforgami Bizottság IDEIGLENES 2004/0167(COD) 24.2.2005 A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZETE a Regionális Fejlesztési Bizottság

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6.

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k jövője Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k Európában Az EGTC-k Magyarországon Az EGTC-k jövőjével kapcsolatos kérdések 1. A jogi keretek változása 2. Finanszírozási kérdések 1. A jogi keretek

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László

A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE. Dr. Perger László Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. KÖRNYEZETVÉDELEM A DUNA RÉGIÓBAN PA4 A VIZEK MINŐSÉGÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGŐRZÉSE Dr. Perger László prioritási területi

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei PIA-PHR PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei Kaposvári Csilla TÁRKI HÁTTÉR Előzmény EU Népegészségügyi Akcióprogram

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a idıszakban május 22.

A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a idıszakban május 22. A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a 2014-2020 idıszakban Bardócz Tamás, Mihálffy Szilvia 2013. május 22. HOP támogatás 2007-2013 Európai Halászati Alap + nemzeti

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013 Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet Ocskay Gyula CESCI 2013 1. A CESCI rövid bemutatása 2. Az integrált területi beruházások 2014 után 3. A vállalkozási-logisztikai övezet 1. A CESCI rövid

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Az intelligens szakosodás (S3) folyamata. 52. Közgazdász Vándorgyűlés Nyíregyháza Előadó: Dr. Peredy Zoltán főov.

Az intelligens szakosodás (S3) folyamata. 52. Közgazdász Vándorgyűlés Nyíregyháza Előadó: Dr. Peredy Zoltán főov. Az intelligens szakosodás (S3) folyamata 52. Közgazdász Vándorgyűlés Nyíregyháza 2014.09.05. Előadó: Dr. Peredy Zoltán főov. helyettes Kohéziós politika 2014-2020 Keretfeltételek Az EU2020 stratégiai célkitűzéseinek

Részletesebben