KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004"

Átírás

1

2 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006.

3 Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Kutatási és Oktatási Önálló Osztály munkatársai Szerkesztô: Dr. Kölcsei Tamás Felelôs kiadó: Karlovits Márta Készített példányszám: 500 db Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: Line & More Kft. A kiadvány 100%-ig újrahasznosított hulladékpapírból, klórszármazékok és optikai fehérítô felhasználása nélkül elôállított, Cyclus ofszet papírra készült.

4 TARTALOMJEGYZÉK 4 BEVEZETÉS KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLALÁNOS ÁTTEKINTÉS A KÖRNYEZET ÁLLAPOTA, ÁLLAPOTVÁLTOZÁSA, TERHELHETÔSÉGE ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS MÉRÔ-, MEGFIGYELÔ-, INFORMÁCIÓS RENDSZEREK BIOLÓGIAI ÉS TÁJI SOKFÉLESÉG, A TERMÉSZET ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN ÉRTÉKEINEK SZÁMBAVÉTELE, FELTÁRÁSA, VÉDELME GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS KUTATÁSA, METEOROLÓGIA REGIONÁLIS ÉS LOKÁLIS LÉGKÖRI FOLYAMATOK, LÉGSZENNYEZÉS-TERJEDÉSI MODELLEK KUTATÁSA, LEVEGÔTISZTASÁGVÉDELEM FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATT VIZEK VÉDELME, VÍZGAZDÁLKODÁS FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME, TALAJVÉDELEM HULLADÉKOK KÁROS HATÁSA ELLENI VÉDELEM KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG KÖRNYEZETBIZTONSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM, KÁRMENTESÍTÉS KÖRNYEZETGAZDASÁGTANI, KÖRNYEZETJOGI ÉS VÍZJOGI KUTATÁSOK SZEMLÉLETFORMÁLÁS, KÖRNYEZETI OKTATÁS, NEVELÉS, TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A FENNTARTHATÓ FEJLÔDÉS STRATÉGIÁJÁNAK ÉS MUTATÓSZÁMAINAK KIDOLGOZÁSA FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETMINÔSÉG ÉS FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS KÖRNYEZETKÍMÉLÔ FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS FENNTARTHATÓ MEZÔGAZDASÁG TÁRGYSZAVAK JEGYZÉKE

5

6 BEVEZETÉS 6 Egy nagy érdeklôdésre számot tartó sorozat legújabb számát tartja az olvasó a kezében. A környezetvédelmi tárca hosszú évek óta igyekszik áttekintést adni annotált bibliográfia formájában a tárcaszinten megvalósuló kutatások eredményeirôl. A legutóbbi szám 2002-ben jelent meg felölelve közötti idôszakban megvalósuló kutatásokat. Az azóta eltelt idôben a vízügy környezetvédelmi tárcához átkerülésével a kutatási témakörök a vízügyi K+F-fel kiegészültek, így a mostani számban már a vízgazdálkodási témakörök is megtalálhatók. A bibliográfia a tárcaszintû kutatásokat fogja át, egyúttal felölve a környezetvédelmi tárca és az MTA együttmûködés keretében elkészült tanulmányok rövid tartalmi kivonatainak közlését. A könyv 17 témakörre lebontva 17 fejezetben közli a tartalmi kivonatokat. Jellegénél és uralkodó tételszámánál fogva a természetvédelemmel foglalkozó (3.) fejezeten belül a könnyebb áttekinthetôség kedvéért altémák szerinti csoportosítást alkalmaztunk. Jelen (3.) szám a es évekre kiterjedô kutatásokról számol be, de az idôtartamokat illetôen néha idôbeli visszalépések is történtek, minthogy egyes tanulmányok csak késve készültek el, de jelentôségüknél fogva fontosnak (és aktuálisnak) tartottuk azok tartalmi kivonatainak rajtunk kívül álló okok miatt megkésett megjelentetését. A kiadvány felépítése egyszerû, könnyû eligazodást nyújt. Az egyes szakbibliográfiai tételek a raktári számmal (KUT, ill. Fb) kezdôdnek, alattuk a kutatás nyilvántartási száma, majd a szerzô(k), kutatóhely(ek), intézmény(ek) megnevezése (ha ezek a feldolgozott kiadványban szerepelnek), végül a kutatás címe és maga a tartalmi kivonat következik. A könyv legvégén található a tárgyszavak jegyzéke, megkönnyítve az egyes témakörök alapján történô kereséseket. Akiket a kutatások részletei érdeklik, azoknak a Szakkönyvtár (Budapest, V. Sas u.6.) a tanulmányokat olvasásra készséggel rendelkezésre bocsátja. Reméljük, hogy a kiadvány hasznos segítséget fog nyújtani az Olvasóknak, a szakma iránt érdeklôdôknek, s mindazoknak, akiknek a környezetvédelem szívügye. Talán e könyv ez utóbbiak táborának növekedéséhez a maga szerény eszközeihez hozzá tud járulni. Ha ez sikerül, könyvünk megjelentetésével járó fáradozásaink nem voltak hiábavalóak január

7

8 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 8 KUT 2876/1 HT-03-10/1 COWI Magyarország Az NPK-II évi végrehajtási tervének elôkészítése. 1. kötet p. Fontosabb akcióprogramokat tekintik át, ismertetve ezek célkitûzéseit, a szabályozási lehetôségeket. (1.) Éghajlatváltozás akcióprogram átfogó célját és specifikus céljait táblázatban tekintik át, majd horizontális feladatokat, operatív célkitûzéseket, a tartalmi leírásokat, a hazai, EU-s és nemzetközi jogszabályi kapcsolódásokat és vonatkozásokat, az NKP-II- célkitûzéseihez való kapcsolódásokat, a felelôs minisztériumok (intézmények) neveit, a megvalósulást jelzô elôrehaladási mutatókat ismertetik. A horizontális feladatok részletezésekor megnevezik az egyes részfeladatokat, a feladatok tartalmát, a felelôsöket, határidôket/ütemezéseket. Ugyanilyen felosztásban foglalkoztak a (2.) Környezet-egészségügyi és élelmiszerbiztonság akcióprogrammal, (3.) Vizeink védelme és fenntartható használata akcióprogrammal, és (4.) Környezetbiztonság akcióprogrammal. KUT 2876/2 HT-03-10/2 COWI Magyarország Az NPK-II évi végrehajtási tervének elôkészítése. 2. kötet p. Ez a 2. kötet a fontosabb akcióprogramokkal foglalkozó 1. kötet kiegészítéseként táblázatos formában tekinti át a és évi Végrehajtási Tervek alakulását. Így ismertetik az intézkedések számát, megnevezését, a felelôs minisztériumokat, az intézkedés kezdô és befejezô évét, a kapcsolódó programokat, szabályozásokat (kapcsolódó átfogó programok, NKP-I intézkedési program száma, hazai jogszabály, EU-s jogszabály), kapcsolódó célkitûzéseket (NKP-II célkitûzései, hozzájárulás %-a), területi vetületeket, finanszírozás (finanszírozó, társfinanszírozó, finanszírozás típusai, elôirányzat, összeg, éves költség) adatait. KUT 2816 HT Gál Benedek DHV Magyarország NKP II. Vidéki környezetminôség, terület- és földhasználat p. A vidéki területek termôerejének megôrzése, a fenntartható fejlôdés biztosítása és a jellemzô táji kultúra megôrzése stratégiailag fontos feladat. Ebben az akcióprogramban a következô logikai sort követték: probléma annak lehetséges következményei a probléma megoldását szolgáló

9 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 9 feladatok meghatározása. Alapproblémák: az ökoszisztémák széttagoltsága, elszigetelôdése, átjárhatatlansága, az urbánus és kultúrterületek terjeszkedése, a biológiai sokféleség degradációja a monokultúrás erdô- és mezôgazdálkodás következtében, fogyasztói személetû táj- és térhasználat. Következmények: a területrendezési tervek kidolgozásakor környezeti konfliktushelyzetek generálódnak, a vidék fejlôdésével, az infrastrukturális ellátottság javulásával az ökoszisztémák helyzete tovább romlik, hosszú távon sem gazdaságilag, sem környezetileg fent nem tartható vidékfejlôdés alakul ki. A vidéki környezetminôség, területhasználat témákkal összefüggésben értékelték a kapcsolódó környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatokat, megadták a tematikus akcióprogram célrendszerét és az akcióprogram megvalósításának általános tervét (ezen belül a végrehajtás érintettjeit, eszközeit, ellenôrzését, monitorozását, szervezését). KUT 2759 HT Burger Ferenc Kucserák Katalin Rabóczki Laura Szabó Sándor Az önkormányzatok szerepe az NKP II. megvalósításában p. + Mell. 25 p. Az EU csatlakozásból adódó feladatokra tekintettel három témakört vizsgáltak: 1. Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak áttekintése. 2. Az NKP II. tematikus akcióprogramjaihoz illeszkedô önkormányzati feladatok. 3. Az önkormányzati környezetvédelmi alapok szerepének vizsgálata. Az l. témakörön belül a helyi önkormányzatok általános környezet- és természetvédelmi feladatait, a területhasználat tervezését, az építési folyamat szabályozását, az épített környezet fenntartását, használatát, védelmét, a zöldfelületeket, a közlekedés, köztisztaság, településtisztaság, a természetvédelem, állatvédelem, vízgazdálkodási feladatok, a vizek védelme kérdéseit vizsgálták. Beszámoltak a levegôtisztaság-védelmi önkormányzati feladatokról, a zaj- és rezgésvédelem, hulladékgazdálkodás kérdéseirôl. A 2. témakörben beszámoltak az éghajlat -változási akcióprogram, a környezet-egészségügy és élelmiszer-biztonság, városi környezetminôség akcióprogramról, a biológiai sokféleség védelme és tájvédelem akcióprogramról, vizeink védelme és fenntartható használat akcióprogramról, a hulladékgazdálkodásról, környezetbiztonságról. A 3. témakörön belül a szabályozási háttért, valamint a szabályozás alapján végzett értékelést mutatták be. KUT 2893/15/7/1 KöM-MTA 1. projekt Közösségi támogatási keretprogram ( ) Olaszország 1-es célterületek p. Ismertetik a hátrányos helyzetûnek számító Mezzogiorno körzet gazdasági problémáit, a körzet gyengeségét SWOT analízissel meghatározva, beszámolnak a stratégiáról, a bizottsági prioritásokkal való kapcsolatokról, a közösségi politikák környezetre, foglalkoztatottságra és egyforma esélyekre várható hatásairól (hatásbecslés), a prioritásokban a stratégia szerkezetérôl. Prioritások: a természeti és környezeti források kiaknázása, a kulturális és történelmi források kihasználása, emberi erôforrások felhasználása, a helyi fejlesztési rendszerek kiterjesztése és kiaknázása, a városok minôségi javítása, a szolgáltatások és azok hálózatainak erôsítése, a mezôgazdaság és vidékfejlesztés

10 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS elôsegítése ezekre általános irányelvek kijelölése, a halászati ágazatra általános irányvonalak, a technikai támogatás forrásainak megadása. A pénzügyi tervrôl szóló fejezetben ismertetik a pénzügyi források szervezését, a pénzügyi tervet, az addicionalitást. Az operatív programok meghatározását és szervezését taglaló fejezetben ismertetik a 7 nemzeti operatív programot, ezek: Mezzogiorno fejlesztésének biztonsága, K+F, szállítás, iskolafejlesztés, halászat, helyi businessfejlesztés, contextuális cselekvések. Ismertetik a strukturális alapok jelentette segítség végrehajtásának koordinálását központi és helyi szinten, a gazdasági és szociális partnerekkel való együttmûködéseket, a forrásáramlás szervezését és átláthatóságát, a pénzügyi menedzselés, a monitoring, értékelés és ellenôrzés menetét. 10 KUT 2893/15/2 KöM-MTA 1. projekt Közösségi Támogatási Keretterv Görögország p. Az angol nyelvben megjelenô tanulmány fejezetei: 1. A jelenlegi helyzet leírása (általános jellemzô, makro-ökonómiai helyzet, diszparitások elemzése, erôsségek és gyengeségek, makro-ökonómiai kontextus, a nemzeti terv ismertetése. 2. A stratégia leírása, prioritások ismertetése (fenntartható fejlôdés versenyképességének fokozása, kommunikáció, vidékfejlesztés és halászat, életminôség, információs társadalom, regionális fejlôdés). 3. Az operatív programok összegzése. 4. Finanszírozás, a kohéziós és strukturális alapok koordinálása, az addicionalitás ex ante jóváhagyása. 5. A közösségi támogatási intézkedések végrehajtása. KUT 2893/15/3 KöM-MTA 1. projekt Közösségi Támogatási Keretterv Észak-Írország p. Mottó: békésebb, prosperáló és stabil társadalom létrejötte. Az angol nyelvben megjelenô tanulmány fejezetei: 1. Regionális kontextus (a régió általános leírása, politikai, gazdasági, K+F, turisztikai stb. vonatkozások, a korábbi programszakaszok áttekintése). 2. Közösségi támogatási keret (angol rövidítésben: CSF) fejlesztési stratégia (CSF általános célja, szerkezete). 3. a CSF horizontális alapelvei. 4. Béke és összehangolás. 5. Gazdasági növekedés, megújhodás (1. prioritás), üzleti versenyzés, információs társadalom, K+F, turizmus. 6. Foglalkoztatás, humán erôforrás fejlesztés és szociális betagozódás (2. prioritás). 7. Kiegyenlített regionális, városi és rurális fejlesztés (3. prioritás). 8. Észak-Dél és szélesebb körû együttmûködés (4. prioritás). 9. Monitoring indikátorok. 10. Operatív programok. 11. Intézkedések végrehajtása (irányítás, pénzügyi menedzselés, évi végrehajtási beszámoló, monitoring rendszerek és értékelés, elektronikus adatok cseréje, technikai segítség, közösségi politikák teljesítése). KUT 2893/15/4 KöM-MTA 1. projekt Közösségi Támogatási Keretterv Írország p.

11 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 11 Az angol nyelvben megjelenô tanulmány fejezetei: 1. A jelenlegi helyzet leírása (általános jellemzô, makro-ökonómiai helyzet, regionális diszparitások, erôsségek és gyengeségek, az elôzô szakaszban elért eredmények, a Terv elôkészítése és jóváhagyása, környezeti kontextus). 2. Célok, stratégia és prioritások, a kulcs makro-ökonómiai indikátorokra gyakorolt hatások, közösségi politikák teljesítése. 3. Az operatív programok strukturális alapjainak kofinanszírozása (ökonómiai és szociális infrastruktúra, foglalkoztatás, strukturális alapok, humán erôforrás fejlesztés, termelô szektor, regionális programok, technikai segítség, béke-programok, együttmûködés Észak-Írországgal, pénzügyi források, pénzügyi terv, addicionalitás). 5. Menedzsment és végrehajtás (hatóság, ellenôrzés, monitoring, értékelés, információ és publicitás). KUT 2893/15/6/4 KöM-MTA 1.projekt Közösségi támogatási keretprogram ( ) Spanyolország 1-es célterületek p. Ismertetik a jelenlegi helyzetet, az 1-es célterületek erôsségét és gyengeségét SWOT analízissel meghatározva, beszámolnak a stratégiáról és a prioritásokról. Prioritások: a versenyképesség javítása és a termelés fejlesztése, tudástársadalom (innováció, K+F, információs társadalom), környezet, természet és vízforrások, humán erôforrások, foglalkoztatottság és egyforma lehetôségek fejlesztése, helyi és városi fejlesztés, szállítás és energiahálózatok, mezôgazdasági és vidékfejlesztés, halászati struktúrák és aquakultúra, mûszaki segítség. A MOISEE-modell segítségével a os idôszakra a közösségi és nemzeti költség hozzájárulásokat táblázatban tekintik át, ex ante értékelést adva. Összegzik a regionális, multi-regionális programokat, számszerûen bemutatják a finanszírozást és addicionalitást, a kohéziós és strukturális alapok közötti koordinációt. Ismertetik a strukturális alapok jelentette segítség végrehajtásának koordinálását, a gazdasági és szociális partnerekkel való együttmûködéseket, a pénzügyi menedzselés, a monitoring és ellenôrzés menetét. KUT 2893/14/1 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Írország p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, ezen belül politikai intézményekrôl (nemzeti összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvekrôl (regionális, helyi stb. szinten), a politika eszközeirôl (szintén nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, az egyéb engedélyeket, kivételeket, eljárások végrehajtását, a tervtôl való eltéréseket, illetéktelen használatot. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést (beleértve a regionális, helyi, városi, közintézményi szinteket, fontosabb infrastruktúrákat, partnerkapcsolatokat, turizmusfejlôdést, vidékfejlesztést), a környezet védelme/fenntartása témákról (ebbe beleértve a vidékmegôrzés, környezetvédelem, fontos élôhelyek, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, történelmi épületek védelme, forrástervezés témákat). Az 5. fejezet a térségi tervezés gyakorlati vonatkozásairól ad áttekintést (környezeti feladatok, tervezés és környezetpolitika, Európa hatása az írországi szektorális politikára, város-

12 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS politika, regionális és lokális politika). A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (kereskedelem, gazdasági fejlôdés, környezet-management, történeti örökségek, település, ipari fejlôdés, szabad idô és turizmus, természeti források, szállítás, hulladékgazdálkodás és szennyezés témaköreit beleértve). 12 KUT 2893/14/14/2 KöM-MTA 1.projekt. II. kötet Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Ausztria p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl (nemzeti, regionális, helyi stb. szinten), a politika eszközeirôl (szintén nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, az egyéb engedélyeket, kivételeket, a tervtôl való eltéréseket, illetéktelen használatot. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést (beleértve a regionális, helyi, városi, közintézményi szinteket, fontosabb infrastruktúrákat, partnerkapcsolatokat, turizmusfejlôdést, vidékfejlesztést, Alpok-tervezését, a vidékmegôrzés, környezetvédelem, fontos élôhelyek, városi környezet védelme, forrástervezés témákat). Az 5. fejezet a térségi tervezés gyakorlati vonatkozásairól ad áttekintést (nemzeti, tartományi, regionális, városi szinteken). A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (mezôgazdaság, kereskedelmi, gazdasági fejlôdés, környezet-management, történeti örökségek, település, ipari fejlôdés, szabad idô és turizmus, természeti források, szállítás, hulladékgazdálkodás és szennyezés témaköreit beleértve). KUT 2893/14/4 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Franciaország p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) meghatározásáról és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül a politikai intézményekrôl (nemzeti, regionális, helyi stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, az engedélyek kérelmezését, a kérelmek kezelését, fellebbezési jogokat, egyéb engedélyeket, kivételeket, a tervtôl való eltéréseket, az eljárások szabályozását, a szabályozási területeket, illetéktelenséget. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás/megôrzés eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, a fejlôdéssel kapcsolatban a regionális, helyi, városi, közintézményi szintekrôl, fontosabb infrastruktúrákról, turizmusfejlôdésrôl, a vidékfejlesztésrôl, a környezet védelme/fenntartása témákról (természetvédelem, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, történelmi épületek védelme, forrástervezés). Az 5. fejezet a térségi tervezés gyakorlati vonatkozásairól ad áttekintést. A 6. fejezet szektorális irányelvekrôl/ politikákról ad áttekintést (kereskedelmi fejlôdés gazdasági fejlôdés, környezetpolitika, iparpolitika, természeti erôforrások, településvédelem, történelmi értékek, turizmus, szállítás, hulladékgazdálkodás).

13 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 13 KUT 2893/14/5 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Belgium p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) meghatározásáról és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül a politikai intézményekrôl (nemzeti, regionális, helyi stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, az engedélyek kérelmezését, a kérelmek kezelését, fellebbezési jogokat, az egyéb engedélyeket, kivételeket, a tervtôl való eltéréseket, az eljárások szabályozását, a szabályozási területeket, illetéktelenséget, forrásokat és további információkat. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás/megôrzés eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, a fejlôdéssel kapcsolatban a regionális, helyi, városi, közintézményi szintekrôl, fontosabb infrastruktúrákról, turizmusfejlôdésrôl, a vidékfejlesztésrôl, a környezet védelme/fenntartása témákról (vidék megôrzése, környezetvédelem, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, történelmi épületek védelme, hulladékgazdálkodás, forrástervezés). Az 5. fejezet a térségi tervezés gyakorlati vonatkozásairól, határon átnyúló együttmûködésekrôl, forrásokról ad áttekintést. A 6. fejezet az irányelvekrôl/ politikákról ad áttekintést (kereskedelmi fejlôdés gazdasági és ipari fejlôdés, környezetmanagement, településvédelem, történelmi értékek, turizmus, szállítás és mobilitás, hulladékgazdálkodás). KUT 2893/14/6 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Portugália p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl (nemzeti, regionális, helyi stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, kivételeket, eljárások végrehajtását, egyéb engedélyeket, a tervtôl való eltéréseket, illetéktelen használatot, szemléltetéseket a szabályozásra és fejlesztésre, valamint forrásokat. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, beleértve a regionális, helyi, városi, közintézményi szinteket, fontosabb infrastruktúrákat, turizmusfejlôdést a környezet védelme/fenntartása témákról (ebbe beleértve a vidékmegôrzés, környezetvédelem, tengerpartvédelem, városi környezet védelme, történelmi épületek védelme témákat). Az 5. fejezet a térségi tervezés gyakorlati vonatkozásairól ad áttekintést. A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (település, kereskedelem és szolgálatosok, ipar, szabad idô és turizmus, környezet szállítás, gazdasági fejlôdés, táji és természeti források, kulturális örökség, hulladékgazdálkodás és szennyezés témaköreit beleértve).

14 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS KUT 2893/14/7 KöM-MTA 1. projekt 14 Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Spanyolország p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl (nemzeti, regionális, helyi stb. szinten), a politika eszközeirôl (jogalkotás, tervek, tervezés nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket (építési engedélyezés példáján bemutatva), az egyéb engedélyeket, kivételeket, eljárások végrehajtását, a tervtôl való eltéréseket, illetéktelen használatot. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést (beleértve a regionális, helyi, városi, közintézményi szinteket, fontosabb infrastruktúrákat, turizmusfejlôdést) és a környezet védelme/fenntartása témákról (ebbe beleértve a vidékmegôrzés, környezetvédelem, tengerpartvédelem, városi környezet védelme, történelmi épületek védelme témákat). Az 5. fejezet a térségi tervezés gyakorlati vonatkozásairól ad áttekintést. A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (településpolitika, kereskedelem-, ipar-, turizmus-, környezet-, szállítás-, természeti forrás-, hulladékgazdálkodás és szennyezés politika témaköreit beleértve). KUT 2893/14/8 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Németország p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl (szövetségi, tartományi városi stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket (pl. építési engedély), egyéb engedélyek, kivételeket, a tervtôl való eltéréseket, az eljárások szabályozását, szabályozási területeket (regionális, rurális). A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás/ megôrzés eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, a fejlôdéssel kapcsolatban a regionális, helyi, városi, közintézményi szintekrôl, fontosabb infrastruktúrákról, turizmusfejlôdésrôl, a vidékfejlesztésrôl, a környezet védelme/fenntartása témákról (vidékmegôrzés, környezetvédelem, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, történelmi épületek védelme). Az 5. fejezet a térségi tervezés gyakorlati vonatkozásairól ad áttekintést, beleértve a gyakorlati térségi fejlesztés áttekintését, a politikai tervek és azok kölcsönhatását a térségi fejlesztéssel, a térségtervezés globális megközelítését. A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (kereskedelmi fejlôdés gazdasági fejlôdés, ipari fejlôdés, természeti erôforrások, történelmi értékek, turizmus, szállítás, hulladékgazdálkodás).

15 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 15 KUT 2893/14/9 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Egyesült Királyság p. + Mell. 16 p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl (nemzeti, regionális, helyi stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket (tervengedély, tervezési engedélyre kérelem, tervpályázat feldolgozása, a tervezési engedéllyel kapcsolatos feltételek, fellebbezési jogok), egyéb engedélyeket, kivételeket, a tervtôl való eltéréseket, az eljárások szabályozását, szabályozási területeket (regionális, rurális). A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, beleértve a regionális, helyi, városi, közintézményi szinteket, fontosabb infrastruktúrákat, turizmusfejlôdést a környezet védelme/fenntartása témákat (vidékmegôrzés, környezetvédelem, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, történelmi épületek védelme). Az 5. fejezet a térségi tervezés gyakorlati vonatkozásairól ad áttekintést. A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (kereskedelmi fejlôdés, gazdasági fejlôdés, környezet-management, ipari fejlôdés, természeti erôforrások, turizmus, szállítás, hulladékgazdálkodás, települések, nemzeti örökségek). KUT 2893/14/10 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Dánia p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl (nemzeti, regionális, városi stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, egyéb engedélyeket, kivételeket, a tervtôl való eltéréseket, végrehajtási eljárásokat, a szabályozási területeket, illetéktelen használatot. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás/megôrzés eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, a fejlôdéssel kapcsolatban a regionális, helyi, városi, közintézményi szintekrôl, fontosabb infrastruktúrákról, turizmusfejlôdésrôl, a vidékfejlesztésrôl, a környezet védelme/fenntartása témákról (vidékmegôrzés, környezetvédelem, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, forrástervezés). Az 5. fejezet a kulcsprioritásokról, EU és nemzeti, regionális, lokális szintekrôl, a globális tervezési megközelítésrôl ad áttekintést. A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (kereskedelmi, ipari, gazdasági fejlôdés, környezet, turizmus, szállítás, természeti erôforrások, történelmi értékek, hulladékgazdálkodás, energia).

16 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS KUT 2893/14/11 KöM-MTA 1. projekt 16 Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Finnország p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl ( nemzeti, regionális stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, egyéb engedélyeket, kivételeket, tervváltoztatásokat, a tervtôl való eltéréseket, végrehajtási eljárásokat, szabályozási területeket, illetéktelen használatot. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás/megôrzés eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, a fejlôdéssel kapcsolatban a regionális, helyi, városi, közintézményi szintekrôl, fontosabb infrastruktúrákról, turizmusfejlôdésrôl, a vidékfejlesztésrôl, a környezet védelme/fenntartása témákról (vidékmegôrzés, környezetvédelem, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, történelmi jelentôségû épületek védelme, forrástervezés). Az 5. fejezet a kulcsprioritásokról, EU és nemzeti, regionális, lokális szintekrôl, a globális tervezési megközelítésrôl ad áttekintést. A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (kereskedelmi, ipari, települési, turizmuspolitikák, környezetpolitika, szállítás, természeti erôforrások, történelmi értékek, hulladékgazdálkodás-politikák). KUT 2893/14/12 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Hollandia p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl ( nemzeti, regionális stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, egyéb engedélyeket, általánosságban a környezeti engedélyeket, kivételeket, a tervtôl való eltéréseket, végrehajtási eljárásokat, szabályozási területeket, illetéktelen használatot. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás/megôrzés eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, a fejlôdéssel kapcsolatban a regionális, helyi, városi, közintézményi szintekrôl, fontosabb infrastruktúrákról, turizmusfejlôdésrôl, a vidékfejlesztésrôl, a környezet védelme/fenntartása témákról (vidékmegôrzés, környezetvédelem, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, történelmi jelentôségû épületek védelme, forrástervezés). Az 5. fejezet a kulcsprioritásokról, EU és nemzeti, regionális, lokális szintekrôl, a globális tervezési megközelítésrôl ad áttekintést. A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (kereskedelmi, ipari, vidékfejlesztési és mezôgazdasági politikák, környezet, turizmus, szállítás, természeti erôforrások, történelmi értékek, hulladékgazdálkodás).

17 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 17 KUT 2893/14/13 KöM-MTA 1. projekt Regionális fejlesztési tanulmányok. A térségi tervezési rendszerek és politikák EU kézikönyve Görögország p. Az angol nyelven megjelenô kiadvány 1. fejezete áttekintést ad a tervezési rendszerekrôl, azon belüli összefüggésekrôl, alapelvekrôl, trendekrôl. A 2. fejezet a tervek készítésérôl és az irányelvek (politikák) készítésérôl és azok vizsgálatáról ad számot, ezen belül politikai intézményekrôl (szövetségi, tartományi városi stb. szinten), a politika eszközeirôl (nemzeti, regionális, helyi szinten). A 3. fejezet a szabályozásokról és engedélyekrôl ad áttekintést, ismertetve a fontosabb engedélyeket, egyéb engedélyeket, kivételeket, a tervtôl való eltéréseket, végrehajtási eljárásokat, illetéktelen használatot. A 4. fejezet a fejlôdés és fenntartás/megôrzés eszközeirôl és mechanizmusairól ad áttekintést, a fejlôdéssel kapcsolatban a regionális, helyi, városi, közintézményi szintekrôl, fontosabb infrastruktúrákról, turizmusfejlôdésrôl, a vidékfejlesztésrôl, a környezet védelme/fenntartása témákról (vidékmegôrzés, környezetvédelem, tengerpart-védelem, városi környezet védelme, emlékmûvek védelme, forrástervezés). Az 5. fejezet a kulcsprioritásokról, EU és nemzeti, regionális, lokális szintekrôl, a globális tervezési megközelítésrôl ad áttekintést. A 6. fejezet az irányelvekrôl, politikákról ad áttekintést (kereskedelmi, ipari, gazdasági fejlôdés, környezet, turizmus, szállítás, természeti erôforrások, történelmi értékek, hulladékgazdálkodás és szennyezés). KUT 2893/5 KöM-MTA 1. projekt A közép-európai, a Duna menti és az adriai térség integrált területfejlesztési stratégiája p. A Vision dokumentum a VISIRON PLATNET és az INTERREG II C projekt keretében került kidolgozásra. A projekt célja az volt, hogy közös stratégiákat, irányelveket és intézkedéseket fogalmazzanak meg a térség továbbfejlesztése számára, beleértve 12 európai ország teljes területét, ill. 5 ország területének egy részét. A dokumentum két fô részbôl áll: (1) Politikai javaslatok és a (2) háttérjelentés. Ismertetik a fô célkitûzéseket, a területfejlesztés távlatát, a térszerkezet fejlesztésének fontosabb feladatait (pl. új vidék-város kapcsolat kialakítása, átfogó regionális politika és a regionális egyenlôtlenségek kezelésére, nemzetközi közlekedési hálózatok fejlesztése stb.). A célkitûzések megvalósításának elôfeltétele a területfejlesztés megfelelô intézményeinek, eszközeinek és intézkedéseinek felállítása, létrehozása, melynek három fô eleme a következô: a területi-közigazgatási rendszer átalakítása, a területi tervezési rendszer kialakítása, a pénzügyi és egyéb gazdasági eszközökkel rendelkezô regionális politika fejlesztése. KUT 2893/6 KöM-MTA 1. projekt A svéd területfejlesztési rendszer p. Ismertetik a területfejlesztésben az alkotmány, a törvényhozó és igazságszolgáltatási rendszerben a kontextusokat és alapelveket, az országos, regionális helyi szinteket. A környezetvédelmi

18 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS politikában több fontos törvény együttesen alkotja azoknak a programoknak az alapját, melyek célja a rekreációs és természetvédelmi szempontból fontos területek megôrzése, a tájvédelem, a szennyezések csökkentése, ill. minden esetben biztosítják a környezetvédelem szempontjainak figyelembe vételét a területfejlesztésben. A területrendezés a Környezetvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozik, de több minisztériumnak is jelentôs hatása van rá. Ismertetik a területfejlesztésben a politikai eszközöket (országos, regionális, települési szinten). 18 KUT 2893/7 KöM-MTA 1. projekt Az EU tagországok nemzeti fejlesztési terv alapján készült közösségi támogatási kerettervének néhány tanulsága p. Tárgyalt témák: 1. A nemzeti fejlesztési tervek és a közösségi támogatási kerettervek készítésének körülményei. 2. Az es idôszakra vonatkozó görög és a portugál közösségi támogatási keretterv (angol rövidítésben: CSF) ismertetése. 3. A re vonatkozó portugál, görög és ír közösségi támogatási kerettervek. KUT 2893/9 MTA-KöM 1. projekt Az EU tagországok Nemzeti Fejlesztési Terveinek elemzése a terület- és vidékfejlesztés, valamint a környezetvédelem szempontjából p. Fejezetek: Az EU tagországok környezet-egészségügyi tervinek hasznosulása az EU területfejlesztési perspektívák alapján. A környezet-egészségügyi szempontok a NDP dokumentumokban. A Nemzeti Fejlesztési Tervek környezet-egészségügyi tartalmai (a felszíni és felszín alatti vizek védelme, a szennyvizek kezelése, a levegô tisztaságának védelme, a talaj minôségi és mennyiségi védelme, a hulladékok kezelése, a települések környezet-egészségügyi feladatai). A környezetpolitika megjelenése a Nemzeti Fejlesztési Tervekben (környezetpolitikai hangsúlyok, az érintett szervezetek, tervezési idôsíkok, lokális és regionális hatások figyelembe vétele az NFT-ben, a környezetpolitikához rendelt eszközök az NFT dokumentumok alapján). A terület- és településfejlesztés környezetvédelmi aspektusai az NFT dokumentumokban. KUT 2993/1/1 KöM-MTA Fodor István et al. MTA Regionális Kutatások Központja A környezeti és környezetvédelmi hatások vizsgálata, különös tekintettel az új Európai Unió területfejlesztési perspektívái c. Köm-MTA 1. projekt I. fázis eredményeire p. Kutatási célok: Az EU területfejlesztési dokumentumainak környezeti és környezetvédelmi

19 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 19 szempontból történô elemzése a magyarországi adaptálás lehetôségeinek figyelembe vételével; egységes és probléma-orientált, tudományosan megalapozott tervezés, döntés-elôkészítési módszer, eljárás kidolgozása a térségi és helyi résztvevôk számára; annak feltárása és elemzése, hogy az EU Strukturális alapokból származó támogatások megalapozásához készülô Nemzeti Fejlesztési Tervben miként jeleníthetôk meg és érvényesíthetôk a környezetvédelem igényei, szempontjai. Az EU támogatási elveit, módszereit, gyakorlatát egyes tagországok (Írország, Portugália, Görögország) fejlesztési dokumentumai, támogatott programjai alapján tekintették át. A Strukturális Alapok támogatási rendszere elsôsorban a regionális/térségi átfogó programok megvalósítását hivatott elôsegíteni. A Kohéziós Alap döntôen a környezetvédelem infrastrukturális hálózatának beruházásait támogatja (út-, vasúthálózat, vízellátás, szennyvízkezelés mûszaki megvalósítása, kiépítése stb.). A támogatásokhoz fontos, hogy az NFT, majd a CSF régiós és ágazati programjaiban is megjelenjen a környezetvédelem indok- és feladat-rendszere. Kiindulási alapként az EU által elfogadott és preferált támogatások körét kell meghatározni, ezek: 1. A fenntartható fejlôdés és annak környezetvédelmi összefüggéseit, 2. az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramja, amely a közötti idôszakra 4 prioritást fogalmaz meg (klímaváltozás, a természet és biodiverzitás, a környezet és egészség, a természetes erôforrások és hulladék), valamint 5 kulcsterületet. Ezek lényegében alkalmasak minden hazai aktuális problémakör megoldásának közvetlen és/vagy közvetett indoklására, lefedésére. A készülô NFT támogatási programjait már az EUkonform témakörökre hirdették meg. A fenntartható fejlôdés kulcskritériumait és fôbb érintett ágazatait táblázatban tekintik át. Felhívják a figyelmet arra, hogy a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére kidolgozott eljárás az EU-ban a Környezeti Hatásfelmérés (SEA) rendszere. Minden tervfajtánál és a Strukturális Alapok tervezési eljárása minden lépésében el kell végezni a fejlesztések környezeti hatásainak átfogó értelmezését és a megállapítások visszacsatolását a következô tervben. KUT 2993/1/2 KöM-MTA Fodor István et al. MTA Regionális Kutatások Központja A környezeti és környezetvédelmi hatások vizsgálata, különös tekintettel az új Európai Unió területfejlesztési perspektívái c. Köm-MTA 1. projekt II. fázis eredményeire p. + Mell. 24 p. Kutatási cél annak feltárása és elemzése, hogy az EU Strukturális alapokból származó támogatások meglapozásához készülô Nemzeti Fejlesztési Tervben (NFT) miként jelenítendôk meg és érvényesíthetôk a környezetvédelem igényei, szempontjai. A fejlesztési programoknak/operatív programoknak a környezeti hatásai az ún. Stratégiai Hatásfelméréssel (SEA) alátámasztottnak kell lenniük, bizonyítva a környezetvédelmi szempontok érvényesülését. A készülô NFT ágazati és/vagy térségi fejlesztési programjainak környezeti hatásfelmérésénél az irányadó SEA-eljárás szerinti döntési, tervezési lépéseket mutatják be. Ebben az interaktív döntési-tervezési folyamatban nyílik mód a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételére, a környezeti érdekek érvényesítésére. Az operatív programok viszont csak az ágazati fejlesztési elképzelések, tervek ismeretében alakíthatók ki egyrészt az ágazatokra/szektorokra, másrészt a régiókra is. Az NFT az EU Strukturális Alapokból történô, a térségfejlesztést szolgáló támogatás pénzügyi megalapozására készül, s az NFT stratégiai célkitûzéseiben, a prioritásoknál és a különféle programokban a környezetvédelmet is fontos prioritásként, kiemelt feladatként kezeli.

20 1. KÖRNYEZETPOLITIKA, STRATÉGIA, ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS KUT 2893/2/3-a KöM-MTA 1.projekt 20 MTA Regionális Kutatások Központja Lokális környezetvédelmi tervek Nagy-Britanniában. I p. Az angol nyelvû kiadvány a fenntartható fejlôdés és a helyi (Local) Agenda 21 szellemében több mint 80 körzetre, településre kidolgozott tervet ismerteti. KUT 2893/2/2 KUT 2393/2 KöM-MTA 1.projekt MTA Regionális Kutatások Központja Lokális környezetvédelmi tervek Ausztriában, Dániában, Finnországban, Görögországban, Hollandiában, Spanyolországban p. Az angol (és Ausztriát bemutató részben német) nyelvû kiadvány a fenntartható fejlôdés és a Local Agenda 21 szellemében a címben jelzett országokra (azon belül azok körzeteire) kidolgozott lokális terveket ismerteti. KUT 2893/2/2 KöM-MTA 1.projekt MTA Regionális Kutatások Központja Lokális környezetvédelmi tervek Németországban p. A német nyelvû kiadvány a fenntartható fejlôdés és a Local Agenda 21 szellemében 5 német tartományra vonatkozóan (Rajnavidék-Pfalz, Saarvidék, Szászország, Schleswig-Holstein, Türingia) ismerteti a kidolgozott lokális terveket. KUT 2624 HT-004 Holczinger Ildikó TéT Alapítvány Az EU 5. KTF Keretprogramjában és LIFE programjaiban való magyar részvétel elôsegítése a környezet- és természetvédelem területén p. + Mell. A TéT Alapítvány kérdôívet készített a környezetvédelmi tárca által megkeresett intézmények adatainak felvétele és azok tevékenységi területei felmérése céljából. Az egyes kutatóhelyeken

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

A Natura 2000 finanszírozása

A Natura 2000 finanszírozása A Natura 2000 finanszírozása Útmutató Összeállították: Clare Miller, Marianne Kettunen, IEEP Szerkesztő: Peter Torkler, WWF Stefanie Lang, Andreas Baumüller, WWF támogatásával Fordította: Dövényi Mária

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében

Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében 2014 Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében A Dumtsa Jenő Keretstratégia Gazdaságfejlesztési rész-stratégiája, és 2014-2015. évi akcióprogramjai TERVEZET Szentendre Város Önkormányzata

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Kommentárok és hivatalos szövegek

Kommentárok és hivatalos szövegek HU A kohéziós politika 2007 2013 Kommentárok és hivatalos szövegek Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Szociális Alap Kohéziós Alap Európai területi együttműködési csoport Az előcsatlakozási segítségnyújtási

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

Határokon átnyúló együttműködés

Határokon átnyúló együttműködés Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban projekt (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1/0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Czintula Attila Határokon

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben