A magyar nyelv szerepe a gazdasági és társadalmi életben, Szerbiában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar nyelv szerepe a gazdasági és társadalmi életben, Szerbiában"

Átírás

1 A magyar nyelv szerepe a gazdasági és társadalmi életben, Szerbiában Néhány általános információ a magyarság számáról Az utolsó népszámlálási adatok szerint (2011.) en vallották magukat magyar nemzetiségűnek Szerbiában. 1 Ebből an élnek Vajdaság területén. Szülővárosom, azaz Óbecse községben a magyar nemzetiségűek száma, Újvidék Város területén pedig, ahol egyetemi tanulmányaimat folytatom, ez a szám A ből an vallották a magyar nyelvet anyanyelvüknek. Kisebbségi politika A demokratikus váltás (2000.) után az országban új kisebbségi politika fogalmazódott meg, illetve van folytatva. Az új kisebbségi politika alapja a nemzeti kisebbségek teljes integrációja a társadalmi életbe, valamint a nemzeti és kulturális sajátosságaik további megőrzése és fejlődése. Folyamatos kommunikáció által valósul ez meg, az állami szervek és minden kisebbségi közösség képviselői között, valamint a releváns nemzetközi szervezetek és intézmények partneri kapcsolata által (különösen OEBS és Európa Tanács). Az új kisebbségi politika alapját a következők képezik: 1. a demokratikus intézmények fejlődése és a joguralom tiszteletben tartása 2. átfogó jogi aktusok létrehozása a kisebbségi jogok területén 3. olyan társadalmi feltételek létrehozatala, amelyben ápolásra kerül a tolerancia szelleme és a különbözőség érvényesítése 4. a gazdasági növekedés és az ország fejlődésének gyorsabb üteme A kisebbségi nyelv és írás hivatalos használatáról A Szerb Köztársaság Alkotmányának szakasza, illetve A hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló Törvény 3 1. szakasza előírja, hogy a Szerb Köztársaságban a szerb nyelv és a cirill betűs 1 Sajnos folyamatosan csökkenő tendencia mutatható ki a magyarság számát illetően, ugyanis a 2002-es népszámlálási adatok szerint ez a szám még volt (13,4%-os csökkenés). 2 A Szerb Köztársaság Alkotmányának 133. szakaszának 3. bekezdése, valamint A népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, szám: 48/94 és 11/98) alapján a Képviselőház határozatot hoz a Szerb Köztársaság Alkotmányának kihirdetéséről, nov A SZK Hivatalos Közlönye, 45/91., 53/93., 67/93., 48/94., 101/2005. másik törvény és 30/2010. szám 1

2 írásmód van hivatalos használatban, illetve hogy a Szerb Köztársaság azon területein, ahol a nemzeti kisebbségek tagjai élnek, a szerb nyelvvel egyidejűleg a nemzeti kisebbségek nyelvei és írásmódjai is hivatalos használatban vannak, a fenn említett törvénnyel meghatározott módon. Hivatalos nyelv- és íráshasználatnak, a törvény értelmében, az állami szervek, az autonóm tartomány szervei, a városok és községek szervei, a közmegbízatást végző intézmények, vállalatok és egyéb szervezetek munkájában való nyelv- és íráshasználat minősül (2. szakasz). Hivatalos nyelv- és íráshasználatnak minősül, e törvény értelmében, a közvállalatok és közszolgálatok, valamint más szervezetek munkájában alkalmazott nyelv- és íráshasználat is, ha azok a jelen törvényben meghatározott teendőket látják el (2. szakasz). A helyi önkormányzat területén, ahol a nemzeti kisebbségek hagyományosan élnek, nyelvük és írásmódjuk egyenrangú hivatalos használatban lehet. A helyi önkormányzat köteles alapszabályával hivatalos használatba bevezetni a nemzeti kisebbség nyelvét és írásmódját, ha a területén az adott nemzeti kisebbségnek a teljes lakosságban való részaránya a legutóbbi népszámlálási adatok szerint eléri a 15%-ot (11. szakasz). Vajdaságban, ahol a kisebbségi nyelv és írás nincs hivatalos használatban egy adott község egész területén, a kisebbségi nyelv bevezethető hivatalos használatba a község helyi közösségébe, amennyiben az adott kisebbséghez tartozók száma eléri a 25%-ot a helyi közösség területén. Az ilyen hivatalos használat a közfeliratok, elnevezések és egyes adminisztratív feladatok ellátását illeti, a helyi adminisztratív irodák részéről, amelyek az adott helyi közösségben találhatóak. Amennyiben egy regionális vagy kisebbségi nyelv beszélői nem teljesítik az említett határt, a község statútuma megváltoztatásával önként bevezetheti hivatalos használatba a kisebbségi nyelvet. Vajdaság Autonóm Tartományban 28 helyi önkormányzat területén van hivatalos használatban a magyar nyelv. A kisebbségi nyelvhasználatra való jog védelméről Tekintve, hogy a kisebbségi nyelvhasználatra való jog Alkotmánnyal szavatolt jog, így a Szerb Köztársaság alkotmányjogi rendszerében alkotmányjogi panasz nyújtható be az Alkotmánybíróságnak. Az Alkotmány 170. szakasza a következőképpen hangzik: alkotmányjogi

3 panasz benyújtható az állami szervek és a közmegbízatással felruházott szervezetek egyedi aktusai és intézkedései ellen, amelyek megszegik vagy megvonják az Alkotmányban szavatolt emberi vagy kisebbségi jogokat és szabadságjogokat, amikor védelmükre már más jogorvoslat nem áll rendelkezésre, vagy ilyen nem is volt előirányozva. A kisebbségi nyelvhasználatra való jog büntetőjogi védelmet is élvez. A Büntető Törvénykönyv szakasza szerint: aki a Szerbiában élő népek vagy nemzeti kisebbséghez vagy etnikai közösséghez tartozók nyelvhasználatára vonatkozó jogszabályokkal ellentétben megtagadja vagy korlátozza a polgárnak azt a jogát, hogy jogérvényesítésekor vagy szervekhez vagy szervezetekhez fordulásakor anyanyelvét használja, pénzbüntetéssel vagy egy évig terjedő börtönbüntetéssel büntetendő. A 128. szakasz 1. bekezdése alapján három évig terjedő börtönbüntetéssel büntetendő az, aki mást, többek között nyelve miatt akadályoz vagy korlátoz alkotmányban, törvényben, más jogszabályban, általános aktusban vagy megerősített nemzetközi szerződésben foglalt emberi és polgári jogaiban. E szakasz 2. bekezdése előírja, hogy: ha az 1. bekezdés szerinti cselekményt hivatalos személy követi el hivatalos ügyintézése közben, három hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetéssel büntetendő. A Büntetőeljárás Törvénykönyvében 5 a 438. szakasz 5. bekezdése előírja, hogy a büntetőeljárás rendelkezéseinek lényeges megsértésének számít, ha: a főtárgyalást olyan személy nélkül tartották meg, akinek a főtárgyaláson kötelező jelen lennie, vagy a vádlottnak, védőnek, sértettnek, illetve a magánvádlónak kérelme ellenére sem tették lehetővé, hogy a főtárgyaláson saját nyelvét használja vagy saját nyelvén kísérje a főtárgyalás menetét. Úgyszintén, A polgári perrendtartásról szóló Törvény szakaszának 8. bekezdése megállapítja, hogy a peres eljárás rendelkezéseinek lényeges megsértése mindig fenn áll, ha: a bíróság e törvény rendelkezéseivel ellentétben elutasította a fél eljárásbeli szabad, saját nyelv- és íráshasználat iránti kérelmét, vagy ha a peres eljárás nem a nemzeti kisebbség hivatalos nyelvén folyt, jóllehet fennálltak ennek törvényi előfeltételei. 4 A SZK Hivatalos Közlönye, 85/2005, 88/2005.-jav., 107/2005.-jav., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013. és 108/2014. szám 5 A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 és 55/2014. szám 6 A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011, 49/2013 Alk.bíróság határozata és 74/2013 Alk.bíróság határozata 3

4 Az általános közigazgatási eljárásról szóló Törvény szakaszában előlátja, mint az eljárás egyik általános elvét, a kisebbségi nyelv használatát. A nyelv és írás használatára való jog védelmének egyes módjai kihágási eredetűek. Így például, Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló Törvény 8 előírja, hogy az intézményben tilosak az egyénekkel, illetve egyének csoportjaival szemben nemzeti, etnikai, nyelvi, valamint a hátrányos megkülönböztetést tiltó törvényben megállapított egyéb alapokon történő veszélyeztető, becsmérlő, hátrányosan megkülönböztető vagy kizáró tevékenységek, valamint az ilyen tevékenységek ösztönzése vagy megakadályozásának elmulasztása. Kihágási eredetűek A hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló Törvényben előírt büntetések is. A rádióhálózat területén a nyelvhasználat védelme a közvetítő engedélyének elvétele által valósul meg. A nemzetközi jog és belső jog viszonya, illetve a nemzetközi szerződések helye a belső jog hierarchiájában Az Alkotmány 16. szakaszának 2. bekezdése előírja, hogy a nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályai és a megerősített nemzetközi szerződések a Szerb Köztársaság jogrendszerének szerves részei, és közvetlenül alkalmazandóak. A megerősített nemzetközi szerződéseknek összhangban kell lenni az Alkotmánnyal. A 194. szakasz 5. bekezdése szerint a Szerb Köztársaságban meghozott törvények és egyéb általános aktusok nem lehetnek ellentétesek a megerősített nemzetközi szerződésekkel és a nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályaival. A felsorolt alkotmányos rendelkezések tulajdonképpen azt jelentik, hogy a megerősített nemzetközi szerződések a Szerb Köztársaság jogrendjének hierarchikus skáláján a törvények és más általános aktusok felett, viszont az Alkotmány alatt foglalnak helyet. Mégis, nem minden nemzetközi szerződés rendelkezik kisebb jogerővel az Alkotmánynál. Az Alkotmány 18. szakaszának 2. bekezdése megállapítja, hogy az Alkotmány szavatolja, és ilyenként közvetlenül kell alkalmazni a nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályaival garantált, nemzetközi szerződésekben és törvényekben megerősített emberi és kisebbségi jogokat. Ez a szabályozás valójában azt jelenti, hogy a nemzetközi szerződések azon 7 A JSZK Hivatalos Lapja, 33/97. és 31/2001. szám és a SZK Hivatalos Közlönye, 30/2010. szám 8 A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 52/2011. és 55/2013. szám

5 rendelkezései, amelyek emberi és kisebbségi jogokat szavatolnak a Szerb Köztársaság jogrendjében egyenlő jogerőt élveznek az Alkotmány rendelkezéseivel. Nemzetközi többoldalú és kétoldalú szerződések a regionális és kisebbségi nyelvhasználatról és annak védelméről, amelyek relevánsak Szerbia, mint szerződő fél tekintetében a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtásakor: A polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya (és annak mindkét fakultatív protokollja) A gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről Illetve, megemlíteném a Magyarország és Szerbia között létrejött bilaterális szerződést: Szerbia és Montenegró és a Magyar Köztársaság közötti, a Szerbia és Montenegróban élő magyar kisebbség és a Magyar Köztársaságban élő szerb kisebbség jogainak védelméről szóló Egyezményt 9. Általános adatok a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájával kapcsolatban Szerbia és Montenegró Képviselőháza december 21-ei ülésén meghozta a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának ratifikálásáról szóló Törvényt 10. A Szerb Köztársaság, mint Szerbia és Montenegró államszövetségének szukcesszora részére a Karta június 1-jén lépett hatályba. A ratifikációs folyamatok során a legfőbb okok, amelyek az országot vezérelték, a következők voltak: a multikulturalizmus megőrzése, a demokrácia további fejlődése a nyelvhasználat fejlesztése és védelme által, egyenlő védelem biztosítása minden precízen megjelölt nyelv számára, a III. részben vállalt kötelezettségek által. Tekintve, hogy a Karta Preambulumában hangsúlyozva van az, hogy Európa történelmi regionális vagy kisebbségi nyelveinek védelme 9 Törvény a becikkelyezésről: Szerbia és Montenegró Hivatalos Közlönye nemzetközi szerződések, szám 14/ Szerbia és Montenegró Hivatalos Közlönye nemzetközi szerződések, szám 18/2005 5

6 hozzájárul Európa kulturális gazdagságának és hagyományainak megóvásához és fejlesztéséhez, a Kartához való csatlakozás alapvető célja az volt, hogy még egy nemzetközi dokumentummal, amely a kisebbségi nyelvek védelmének és fejlesztésének van szentelve, hozzájáruljon a multikulturalizmus védelméhez és megóvásához Szerbiában és Európában. A Kartához való csatlakozással a Szerb Köztársaság kifejezte készségét, hogy jóhiszeműen védje és fejlessze a kisebbségi nyelveket a Karta rendelkezései alapján, és hozzájáruljon a saját társadalma demokratizálódásához és egy demokratikus Európa kiépítéséhez. A ratifikációs folyamat során a Szerb Köztársaság szándéka az volt, hogy minden megjelölt nyelv számára egyenlő szintű védelmet biztosítson, illetve hogy egyazon bekezdéseket és albekezdéseket fogadjon el kötelezettségként a III. részből minden nyelv tekintetében. Figyelembe véve az említett szándékot, a ratifikációs okmány átadásakor Szerbia a következő kijelentést tette: a Karta 2. cikkének 2. bekezdésével összhangban Szerbia és Montenegró elfogadta a Szerb Köztársaságban az albán, bosnyák, bolgár, magyar, roma, román, ruszin, szlovák, ukrán és horvát nyelvek részére a következő rendelkezések alkalmazását: a 8. cikk 1. bekezdés a (iii), a (iv), b (iv), c (iv), d (iv), e (ii), f (iii), g; a 9. cikk 1 bekezdés a (ii), a (iii), b (ii), c (ii), d, 2. bekezdés a, b, c, 3, bekezdés; a 10. cikk 1. bekezdés a (iv), a (v), c, 2. bekezdés b, c, d, g, 3. bekezdés c, 4. bekezdés c, 5. bekezdés; a 11. cikk 1. bekezdés a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), f (ii), 2. bekezdés, 3. bekezdés; 12. cikk 1. bekezdés a, b, c, f, 2. bekezdés; 13. cikk 1. bekezdés c; 14. cikk a, b Ha a Szerb Köztársaság megjelölt volna egyéb más nyelvet is, nem tudna alkalmazni legalább 35 bekezdést és albekezdést a Karta III. részéből úgy, hogy egyidejűleg egyenlő védelmet is biztosítson minden nyelv számára. A Szerb Köztársaság nem élt fenntartással a Karta ratifikálásakor. A ratifikációs okmány átadásakor Szerbia és Montenegró a következőt deklarálta: a regionális vagy kisebbségi nyelv használatának területe kifejezés azon területekre vonatkozik, melyekben a regionális vagy kisebbségi nyelvek hivatalos használatban vannak a nemzeti törvényekezésekkel összhangban.

7 A Karta 13. szakasza (Gazdasági és társadalmi élet) A kiválasztott bekezdések és albekezdések: 1. A gazdasági és társadalmi tevékenységeket illetően a Felek az ország egészére nézve vállalják, hogy c) fellépnek az olyan gyakorlattal szemben, mely elbátortalanít a regionális vagy kisebbségi nyelveknek a gazdasági vagy társadalmi tevékenységek keretei között történő használatától; A Szerb Köztársaság jogrendjében nem léteznek olyan jogi aktusok, amelyek olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amik a kisebbségi nyelvhasználatot tiltanák, megnehezítenék vagy elbátortalanítanák a gazdasági és társadalmi aktivitások terén. A közhatalom olyan tevékenységeket végez, amelyekkel fellendíti a kisebbségi nyelvhasználatot a gazdasági és társadalmi életben, ami a leghatékonyabb módja a preventív fellépésnek az olyan gyakorlattal szemben, amelynek célja a kisebbségi nyelvhasználattól való elbátortalanítás a gazdasági és társadalmi életben. A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság létrehozta a következő projektet: A jó üzleti szokásokhoz való visszatérés a többnyelvűség fellendítése amelynek célja a többnyelvűség fellendítése a gazdasági-üzleti szférában. Meghatározott mércék alapján (következetes többnyelvű elnevezések, feliratok, értesítések kiírása, valamint a gazdasági alany nyelvhasználati érdeke) a legkiemelkedőbb gazdasági alanyok Suncokret (magyar fordításban Napraforgó) jutalomban részesültek, regionális és lokális szintű versenyben. Minden résztvevő, aki bejutott a szűkebb választási körbe, de nem nyerte el a Suncokret díjat, elismerésben részesült. A Szakértői Bizottság a következő megállapításokat tette jelentésében: nem ismert számára olyan gyakorlat, amely elbátortalanítana a regionális vagy kisebbségi nyelvhasználattól a gazdasági és társadalmi tevékenységek terén. Véleménye szerint A diszkrimináció tilalmáról szóló Törvény 11 jogalapot biztosít az ilyen gyakorlattal való ellenszegülésnek. Ismert számára a fenn említett projekt. A Bizottság megköszöni a tartományi szerveknek az ilyen jellegű kezdeményezést. A Szakértői Bizottság úgy véli, hogy ez a kötelezettség teljesítve van. 11 A SZK Hivatalos Közlönye, szám 22/2009 7

8 Megemlíteném, hogy a Kárpát-medencében, a 13. cikk és a magyar nyelv vonatkozásában, Szerbia (Ausztria mellett, aki szintén egyet: 1. bekezdés d) vállalta a legkevesebb kötelezettséget. Még Bosznia-Hercegovina is eggyel több albekezdést vállalt, pedig úgymond elenyésző az ottani magyarok száma. Esettanulmány A gazdasági szférában esettanulmányként, pontosabban jó példaként szeretnék bemutatni egy topolyai székhelyű magáncéget, ami többek között Óbecsén is foglalkoztat, illetve szolgáltatást nyújt. Cégnév: Sat-trakt Tevékenységét illetően: távközlési szolgáltató Jogi formáját tekintve: korlátolt felelősségű társaság A cég lefedettsége: Vajdaság Horgostól Titelig; Azért esett a választásom e vállalatra, illetve találom említésre méltónak, mert olyan cégpolitikát valósít meg, ami sajnos ritka példa Vajdaságban. A színvonalas lakossági ügyfélszolgálati munka biztosítása, valamint az ügyfélszolgálati kommunikáció zavartalan működése érdekében, a vállalat azokban a helységekben, ahol számottevő a magyar nemzetiségűek száma, igyekszik olyan munkaerőt alkalmazni, akik a szerb nyelv ismerete mellett, rendelkeznek megfelelő kommunikációs szintű magyar nyelvtudással is. Ez a törekvés egyaránt érvényes az ügyfélszolgálati irodákban lévő alkalmazottakra, a nap 24 órájában telefonos ügyfélszolgálatot nyújtó foglalkoztatottakra, valamint a terepen dolgozó technikusokra is. A következő táblázattal szeretném szemléltetni az imént leírtakat:

9 Helység Község Körzet Magyarok száma* Hivatalos használatban van-e a magyar nyelv Alkalmazottak száma Magyarul tudó alkalmazottak Apatin Apatin község Nyugat- Bácska 3102 nincs 4 0 Petrőc Petrőc község Dél-Bácska 74 nincs 6 0 Óbecse Óbecse község Dél-Bácska igen Gunaras Topolya község Észak-Bácska igen 1 1 Horgos Magyarkanizsa község Észak-Bácska igen 1 1 Magyarkanizsa Magyarkanizsa község Észak-Bánság igen 8 8 Törökkanizsa Törökkanizsa község Észak-Bánság 3217 igen 1 0 Piros Újvidék község Dél-Bácska igen 3 0 Szenttamás Szenttamás község Dél-Bácska 3387 igen 4 3 Bácskossuthfalva Topolya község Észak-Bácska igen 3 3 Temerin Temerin község Dél-Bácska 7460 igen 8 6 Titel Titel község Dél-Bácska 822 igen 3 0 Topolya Topolya község Észak-Bácska igen Tornyos Zenta község Észak-Bánság igen 1 1 Zsablya Zsablya község Dél-Bácska 271 nincs 1 0 összesen 105 összesen 79 *A magyarság számára vonatkozó adatok községi szinten vannak feltüntetve Továbbá, különféle reklámjaikat rendszeresen megjelentetik a szerb nyelv mellett magyar nyelven is. Így például: száma 9

10

11 Sajnos e cég is rendelkezik hiányosságokkal, ugyanis a cégtábla kizárólag szerb nyelvű, attól függetlenül, hogy A hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló Törvény 20. szakasza a következőt írja elő: a vállalatok, intézmények és más jogi személyek cégtábláját szerb nyelven és azon a nemzeti kisebbségi nyelven kell kiírni, amely az adott alany székhelye szerinti községben hivatalos használatban van (1. bekezdés). A cégnév azon a nemzeti kisebbségi nyelven is kiírható, amely hivatalos használatban van a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti alany gazdálkodási helyén. A jelen szakasz rendelkezései az üzletekre, valamint egyéb tevékenységvégzési formákra is vonatkoznak. A 24. szakasz pedig a következőt mondja ki: gazdasági vétség miatt től dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő a vállalat, intézmény vagy más jogi személy, ha a cégtáblát a jelen törvény 20. szakaszával ellentétben tűzi ki, illetve írja ki (1. bekezdés). A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti gazdasági vétség miatt től dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő a jogi személy felelős személye is. Összeségében megállapítható, hogy a szerb jogrendszer széles skálájú kisebbségi jogokat szavatol alkotmányos, illetőleg törvényi rendelkezések útján a társadalmi élet különböző területein, míg a gazdasági szférában az általános diszkrimináció tilalmának elve érvényesül. 11

12 Felhasznált irodalom: Törvények: 1. Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, Strasbourg, 1992.X A Szerb Köztársaság Alkotmánya (szerbül Ustav Republike Srbije) 3. A hivatalos nyelv- és íráshasználatról szóló Törvény (Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma) 4. Büntető Törvénykönyv (Krivični zakonik) 5. Büntetőeljárás Törvénykönyve (Zakonik o krivičnom postupku) 6. A polgári perrendtartásról szóló Törvény (Zakon o parničnom postupku) 7. Az általános közigazgatási eljárásról szóló Törvény (Zakon o opštem upravnom postupku) 8. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló Törvény (Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja) 9. A diszkrimináció tilalmáról szóló Törvény (Zakon o zabrani diskriminacije) Honlapok:

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

VÉLEMÉNY. SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ /11. B e l g r á d. Iktatószám: Dátum:

VÉLEMÉNY. SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ /11. B e l g r á d. Iktatószám: Dátum: SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ 16-2987/11. B e l g r á d Iktatószám: 21307 Dátum: 2011.11.4. A Polgári Jogvédőről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/05. és 54/07. szám) 1. szakaszának 2. bekezdésével

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről

Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/2002., Szerbia és Montenegró Államközösség Hivatalos Lapja, 1/2003. Alkotmányos Alapokmány és a SZK Hivatalos

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. számú határozata A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának kitűzése tárgyában

Részletesebben

А benyújtott kérdésemre а választ írásban várom.

А benyújtott kérdésemre а választ írásban várom. Ui :,6А fá g y гa &v,uátй : i~-iiv.з teгk g З.Гб Baráth Zsolt országgyűlési képvisel ő Ё,г (вzct : Z М DEC 1 1. Írásbeli kérdés Kővér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

2011. évi teljesítés

2011. évi teljesítés eredeti mód. Bolgár Kisebbség /2011. eredeti mód. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 36 8 /2011. összesen ( 1-4 ) 0 0 36 0 0 8 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5% 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog

A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog 1 A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára való jog Polgári jogvédő, 2010 2 A nemzeti kisebbségek nyelvének

Részletesebben

6. AZ ÖNSZERVEZŐDÉSHEZ VALÓ JOG

6. AZ ÖNSZERVEZŐDÉSHEZ VALÓ JOG 6. AZ ÖNSZERVEZŐDÉSHEZ VALÓ JOG 6.1. A saját szervezetekhez (önszerveződéshez és érdekvédelemhez) való jog 205 6.2. A pártalapítás szabadsága 205 6.3. Civil szerveződés 206 Az önszerveződéshez való jog

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALOS NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIÁJA 2012 2017

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALOS NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIÁJA 2012 2017 LELET A MAGYAR NEMZETI TANÁCS HIVATALOS NYELVHASZNÁLATI STRATÉGIÁJA 2012 2017 69 [ ] figyelembe véve, hogy a pluralista és valódi demokratikus társadalomnak nemcsak tiszteletben kell tartania minden nemzeti

Részletesebben

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12.

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna lakossága nemzetiség és anyanyelv szerint a 2001. évi

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája és a szerbiai jogszabályok

A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája és a szerbiai jogszabályok Bozóki Antal magiszter A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája és a szerbiai jogszabályok 1. Nyelvi alapokmány 1.1. A kisebbségi jogok fontos tartozéka a nemzeti kisebbségek nyelvi jogai megvalósításának

Részletesebben

Molnár-Csikós László

Molnár-Csikós László Molnár-Csikós László A NEMZETEK ÉS NEMZETISÉGEK EGYENRANGÚ NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLATA ALKOTMÁNYOS ELVEI VALÓRA VÁLTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZOKBAN A KÖZSÉGEKBEN, AMELYEKBEN A MAGYAR NYELV IS EGYENRANGÚ A nemzetek

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági

A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági LELET A MAGYAR KOALÍCIÓ AUTONÓMIAKONCEPCIÓJA A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy a sorsunkat

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége

A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a sorsunkat érintő döntések meghozatalának joga a vajdasági

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

7. LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG

7. LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG 7. LELKIISMERETI ÉS VALLÁSSZABADSÁG 7.1. A lelkiismeret szabadsága 211 7.2. A vallásgyakorláshoz való jog 212 Lelkiismereti és vallásszabadság 211 A lelkiismereti megyőződés megvallása és a vallás szabad

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

T/5827. számú. törvényjavaslat

T/5827. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/5827. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európa i Kartája 2. Cikk bekezdése szerinti kötelezettségvállalása i cigány (romani

Részletesebben

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk EGYEZMÉNY a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élõ horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élõ magyar kisebbség jogainak védelmérõl A Magyar Köztársaság és a

Részletesebben

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2005/06. év Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság Mihajlo Pupin sugárút 16., 21000

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK Tartalom: 1. Nyelvhasználati jogok az igazságszolgáltatásban 2. Nyelvhasználati jogok a közigazgatásban 3. Nyelvhasználati jogok az oktatás, továbbképzés, tájékozódás területén

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A kisebbségi jogok védelmének magyar vonatkozásai Dr. Pákozdi Csaba (PhD, egyetemi docens) főosztályvezető Külügyminisztérium,

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

méhez. A közigazgatási tevékenység ilyen koncepciójában kapja meg a nemzetek és nemzetiségek nyelvének és írásának egyenjogúsága teljes értelmét.

méhez. A közigazgatási tevékenység ilyen koncepciójában kapja meg a nemzetek és nemzetiségek nyelvének és írásának egyenjogúsága teljes értelmét. Kovács László A KÖZIGAZGATÁS SZEREPE A NEMZETEK ÉS NEMZETISÉGEK NYELVE ÉS ÍRÁSA EGYENRANGÚSÁGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN, AZ IGAZGATÁSI ELJÁRÁSRA VALÓ KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A dolgozók és a polgárok, a társultmunka-szervezetek,

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Ricz András: A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Szabadka, 2011. december 17. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Háttér Európai Uniós szomszédsági programok

Részletesebben

A KMAT monitoring rendszere a nemzeti kisebbségek védelme érdekében

A KMAT monitoring rendszere a nemzeti kisebbségek védelme érdekében A KMAT monitoring rendszere a nemzeti kisebbségek védelme érdekében címmel 2014-ben összeállítottuk a kisebbségben élő nemzeti közösségek társadalmi állapotának vizsgálatát lehetővé tévő szempontrendszert.

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány TARTOMÁNYI OKTATÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG PÁLYÁZAT Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezetei támogatására 2013-ban

Részletesebben

2. szám 8. oldal 2014.03.05.

2. szám 8. oldal 2014.03.05. 2. szám 8. oldal 2014.03.05. 4. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos

Részletesebben

Szerb Köztársaság. Alkotmányát 2006-ban hozták.

Szerb Köztársaság. Alkotmányát 2006-ban hozták. Kormányzás, politika, közigazgatás Szerbiában Alapfogalmak Államformának nevezik a hatalom gyakorlásának módját, valamint az intézmények, kormányzati módszerek bonyolult rendszerét, amely együttesen a

Részletesebben

A 2011-es és a 2002-es szerbiai népszámlálások összehasonlító elemzése a vajdasági / délvidéki magyar nemzeti közösség szempontjából

A 2011-es és a 2002-es szerbiai népszámlálások összehasonlító elemzése a vajdasági / délvidéki magyar nemzeti közösség szempontjából Vajon csak egyszerűen: Fogyatkozik a vajdasági magyarság? A 2011-es és a 2002-es szerbiai népszámlálások összehasonlító elemzése a vajdasági / délvidéki magyar nemzeti közösség szempontjából December 2-án

Részletesebben

SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ 16 1920 / 11 B e l g r á d. Iktatószám: 16169 Dátum: 2011.08.16.

SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ 16 1920 / 11 B e l g r á d. Iktatószám: 16169 Dátum: 2011.08.16. SZERB KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI JOGVÉDŐ 16 1920 / 11 B e l g r á d Iktatószám: 16169 Dátum: 2011.08.16. A Polgári Jogvédőről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/05. és 54/07. szám) 1. szakaszának 2.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A jogállamiság erősítésére irányuló új uniós keret

MELLÉKLETEK. a következőhöz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A jogállamiság erősítésére irányuló új uniós keret EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jogállamiság erősítésére irányuló új

Részletesebben

Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről

Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban Szerződő Felek), abban

Részletesebben

Horváth László Nemzetpolitikai Államtitkárság

Horváth László Nemzetpolitikai Államtitkárság Horváth László Nemzetpolitikai Államtitkárság Amiről szó lesz Néhány általános országinformáció A szerb politikai rendszer szerkezete, az érdekképviseleti rendszer szintjei Magyarok Szerbiában (demográfiai

Részletesebben

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság

Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság Alapvető jogok az Európai Unióban, Európai Polgárság 2012. december 13. Európai integráció és emberi jogok az EGK/Euroatom és ESZAK keretében lezajló európai integráció egyértelműen gazdasági célkitűzéseket

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

A Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró (a továbbiakban: Szerződő Felek)

A Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró (a továbbiakban: Szerződő Felek) Egyezmény a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegro között a Magyar Köztársaságban élö szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban élö Magyar kisebbség jogainak védelméröl. A Magyar Köztársaság és

Részletesebben

Kormányzás, politika, közigazgatás Szerbiában

Kormányzás, politika, közigazgatás Szerbiában Kormányzás, politika, közigazgatás Szerbiában Jugoszlávia szétesése http://hu.wikipedia.org/wiki/k%c3%a9p:szerbia_kozig.png Szerb Köztársaság. Alkotmányát 2006-ban hozták. Államhatalmi szervek 1. megosztott

Részletesebben

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám Број: 5. 18.03.2016. СТРАНА 71. OLDAL 2016. 03.18. 5. szám Adorján Helyi Közösség 2004. augusztus 17-én kelt alapszabályának 31. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elnöke meghozza

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

Važna napomena: Fontos megjegyzés:

Važna napomena: Fontos megjegyzés: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na mađarski _jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

Szerbia nyelvpolitikája a magyar nyelvhasználat szemszögéből

Szerbia nyelvpolitikája a magyar nyelvhasználat szemszögéből Szerbia nyelvpolitikája a magyar nyelvhasználat szemszögéből Beretka Katinka* Szerbia EU-tagjelölti státusra vonatkozó kérelmének véleményezésekor az Európai Bizottság azt a megállapítást tette, hogy Szerbia

Részletesebben

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai 9. melléklet a 2016. évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés november 28.

Nemzetpolitikai továbbképzés november 28. Nemzetpolitikai továbbképzés 2016. november 28. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség YU 3.2. 3231/2009 Hajdújárás Helyi Közösség Hajdújárás Számítógép

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Az Alaptörvény felépítése. ELSŐ RÉSZ Az állam szabadsága - A Szabadság Alkotmánya 1. -ának irányelvei 2. oldal A. fejezet Általános rendelkezések

Az Alaptörvény felépítése. ELSŐ RÉSZ Az állam szabadsága - A Szabadság Alkotmánya 1. -ának irányelvei 2. oldal A. fejezet Általános rendelkezések Az Alaptörvény felépítése Előszó (Preambulum) 1. oldal ELSŐ RÉSZ Az állam szabadsága - A Szabadság Alkotmánya 1. -ának irányelvei 2. oldal A. fejezet Általános rendelkezések I. szakasz Alapvető rendelkezések

Részletesebben

Alkotmányjog 1. Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel tavaszi szemeszter ELTE ÁJK február 16.

Alkotmányjog 1. Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel tavaszi szemeszter ELTE ÁJK február 16. Alkotmányjog 1 Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel 2016-17. tavaszi szemeszter ELTE ÁJK 2017. február 16. A tantárgy Előadás Gyakorlat Vizsgakövetelmények Vizsgarendszer A tanszékről alkjog.elte.hu/

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXVI 21. септембар 2004. г., Бачка Топола XXXV évfolyam 9. szám 2004. szeptember 21. Broј 9. 21.09.2004. СТРАНА 146. OLDAL

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76)

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) 1 II. TÉMA A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) A közigazgatás közérdekű tevékenységét különböző alapelvek jellemzik. Ezek nem jogági alapelvek vagy csak bizonyos fokig azok. Így

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

III. A kisebbségi nyelvhasználat hazai szabályozása, illetve gyakorlata és a nemzetközi mérce

III. A kisebbségi nyelvhasználat hazai szabályozása, illetve gyakorlata és a nemzetközi mérce III. A kisebbségi nyelvhasználat hazai szabályozása, illetve gyakorlata és a nemzetközi mérce Zoran LONČAR Kisebbségi nyelvhasználat a hazai törvényhozásban és a gyakorlatban I. Megállapítva, hogy egy

Részletesebben

két nappal azután, hogy a Fellebbviteli Bíróság eltörölte a többnyelvű helységnévtáblákat elvető egyetlen bírósági határozatot,

két nappal azután, hogy a Fellebbviteli Bíróság eltörölte a többnyelvű helységnévtáblákat elvető egyetlen bírósági határozatot, Tisztelt Kolozsvári lakosok, Tisztelt európai állampolgárok, Tisztlet Európa Kulturális Fővárosa zsűritagok, a kolozsvári táblaügy miatt több mint két év párbeszédre való felhívás, petíciózás, tüntetés,

Részletesebben

A vajdasági magyarság fogyatkozásának jellemzői A 2011-es népszámlálási eredmények ismertetése

A vajdasági magyarság fogyatkozásának jellemzői A 2011-es népszámlálási eredmények ismertetése Badis Róbert A vajdasági magyarság fogyatkozásának jellemzői A 2011-es népszámlálási eredmények ismertetése Szerbia számára a 2011-es népszámlálás fő kérdése az volt, hogy milyen mértékben csökkent az

Részletesebben

Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25.

Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25. A marosvásárhelyi repülőtér igazgatója részére Tisztelt Stefan Runcan Úr, Amszterdam 2011. 05. 25. Referenciaszám: 2011-0011 Múlt héten a marosvásárhelyi repülőtérről utaztam vissza Németországba, Weezebe,

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Az Európai Corpus Juris és intézményrendszere, változások és a jövő Európa Tanács és az emberi jogok védelme Dr. Lattmann Tamás, PhD Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

A KISEBBSÉGI NYELVI JOGOK A VAJDASÁGBAN A JOG ÉS A VALÓSÁG *

A KISEBBSÉGI NYELVI JOGOK A VAJDASÁGBAN A JOG ÉS A VALÓSÁG * 69 SZERBHORVÁTH GYÖRGY A KISEBBSÉGI NYELVI JOGOK A VAJDASÁGBAN A JOG ÉS A VALÓSÁG * A Szerb Horvát Szlovén Királyság megalakulásától kezdve, 1918-tól, illetve 1929-től a Jugoszláv Királyság asszimiláló

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület feladatai 1. (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban:

Részletesebben

TÖRVÉNY. (Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja - Nemzetközi szerződések, 14/2004. szám) 1. SZAKASZ

TÖRVÉNY. (Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja - Nemzetközi szerződések, 14/2004. szám) 1. SZAKASZ TÖRVÉNY SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI, A SZERBIA ÉS MONTENEGRÓBAN ÉLŐ MAGYAR KISEBBSÉG ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN ÉLŐ SZERB KISEBBSÉG JOGAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY BECIKKELYEZÉSÉRŐL

Részletesebben

3. A SAJÁTOSSÁGOK MEGŐRZÉSE

3. A SAJÁTOSSÁGOK MEGŐRZÉSE 3. A SAJÁTOSSÁGOK MEGŐRZÉSE 3.1. Az anyanyelvhasználat joga 73 3.1.1. Európai egyezmények 73 3.1.2. Köztársasági jogszabályok 75 3.1.3. Tartományi jogszabályok 78 3.1.4. Az anyanyelv és írás hivatalos

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

AZ EMBERI ÉS KISEBBSÉGI JOGOK KERETEI SZERBIA ÉS MONTENEGRÓBAN

AZ EMBERI ÉS KISEBBSÉGI JOGOK KERETEI SZERBIA ÉS MONTENEGRÓBAN Bozóki Antal AZ EMBERI ÉS KISEBBSÉGI JOGOK KERETEI SZERBIA ÉS MONTENEGRÓBAN Az európai történelem megrázkódtatásai megmutatták, hogy a nemzeti kisebbségek védelme alapvetô fontosságú kontinensünk stabilitása,

Részletesebben

1/2011. (IV.4.) BK vélemény

1/2011. (IV.4.) BK vélemény FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK VEZETŐJE 1055 Budapest V., Markó utca 16. Telefon: 268-4813 1/2011. (IV.4.) BK vélemény Amennyiben a bíróság elrendeli a tanú személyi adatainak a zárt kezelését,

Részletesebben

HA SZERETNÉL VALAMIT, MONDD MAGYAR NYELVEN!

HA SZERETNÉL VALAMIT, MONDD MAGYAR NYELVEN! HA SZERETNÉL VALAMIT, MONDD MAGYAR NYELVEN! A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája XX A Karta arra kötelezi a hatóságokat, hogy tegyék lehetővé a számunkra, hogy magyar nyelven kérhessünk

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2010. DECEMBER 31. Z E N T A 261. A közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 41/2009. szám) 8. szakaszának 2. bekezdése és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képvisel őcsoportja. Kereszténydemokrata Néppár t. TI... számú törvényjavasla t

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képvisel őcsoportja. Kereszténydemokrata Néppár t. TI... számú törvényjavasla t ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel őcsoportja Kereszténydemokrata Néppár t Képvisel őcsoportja Et1 eg : 1010 t4aj 17. TI... számú törvényjavasla t a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

Részletesebben

Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között

Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között (Részletek) 2. cikk A Szerződő Felek az Egyesült Nemzetek Alapokmányában és az Európai Biztonsági és Együttműködési

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben