AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A"

Átírás

1 AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a könyvtárakra vonatkozó előírásokat egyaránt figyelembe veszi. Ezek a következők: 3/1975. (VIII. 17.) KM PM számú együttes rendelet a könyvtári állomány rendezéséről és állományból való törléséről szóló szabályzat; évi LXXIX. Törvény a közoktatásról, évi LXV. Törvénymódosítása; 11/1998. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint ennek módosításáról szóló, 16/1998. (IV.8.) MKM rendelet; évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről; 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről; valamint a költségvetési törvény. I. A könyvtárra vonatkozó adatok 1. A könyvtár elnevezése: Nemes Nagy Ágnes.Humán Szakközépiskola Könyvtára 2. A könyvtár székhelye: Budapest, XI. Thallóczy Lajos utca 1. Levélcím: 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. Telefon: /15 mellék, , , Fax: A Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola Könyvtára a Főváros iskolai könyvtárhálózatának tagkönyvtára. 4. A Könyvtár bélyegzője: II. A könyvtár fenntartása 5. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Közgyűlése Budapest, V. Városház u Az iskolai könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről az iskolát Budapest Főváros Közgyűlése az iskola költségvetésében gondoskodik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért a könyvtárat működtető iskola és a fenntartó

2 2 közösen vállal felelősséget. 7. Az iskolai könyvtár a Fővárosi iskolai könyvtárhálózat tagkönyvtáraként működik. Az iskolai könyvtár munkáját a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai szolgáltató tevékenységével (szaktanácsadás, szakértői munka, továbbképzés stb. ) segíti, bevonva ebbe a tevékenységbe a szaktanácsadókat, szakértőket, a könyvtári munkaközösség-vezetőket és a báziskönyvtárakat. Az iskolai könyvtár működését az iskola igazgatója irányítja és ellenőrzi a nevelőtestület javaslatainak meghallgatásával. III. A könyvtár meghatározása, feladatai 8. Az iskolai könyvtár az oktatási-nevelési intézmény (továbbiakban iskola) tanítási, tanulási médiatára, oktatási helyszíne és kommunikációs centruma. Irányítási, pedagógiai és financiális szempontból a működtető intézmény szerves része. Sajátos eszközrendszerével segíti az iskolát pedagógiai programja megvalósításában, másrészt; mint a könyvtári rendszer tagja a mindenkor érvényes könyvtári jogszabályok, szabványok szerint működik. Gyűjteménye széleskörűen tartalmazza azokat az információhordozókat, információkat, amelyeket az iskola oktató-nevelő tevékenysége hasznosít, befogadva és felhasználva a különböző rögzítési, tárolási, átviteli és kereső technikákat. Rendelkezik a különböző ismerethordozók használatához, ill. az újabb dokumentumok előállításához szükséges eszközökkel. Szakszerűen elhelyezett és feltárt gyűjteményére és a könyvtári hálózaton elérhető forrásokra épülő szolgáltatásaival az iskola tevékenységét átfogó forrásközpontként, információs központként működik. Az iskolai könyvtár komplex egység, amelyet a tanításhoz, tanuláshoz nélkülözhetetlen ismerethordozók, a használatukhoz/előállításukhoz szükséges eszközök és szolgáltatások rendszere alkot, és amely a pedagógiai folyamattal szemben támasztott fejlődő követelményeknek megfelelően rugalmasan képes újraszervezni tevékenységeit, szolgáltatásait. Az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében tantervi program szerint szervezi és a nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg a tanulók könyvtárhasználati felkészítését, segíti informatikai szemléletük, információkezelési szokásaik kialakítását. Az iskolai könyvtár széleskörű lehetőséget kínál az önművelésre, az olvasásfejlesztésre, a csoportos és egyéni tanulás technikájának, módszereinek elsajátítására, a személyiség komplex és differenciált fejlesztésére. 9. A könyvtár feladatait az iskola pedagógiai programja és a NAT is meghatározza. 10. Gyűjteményét az iskola igényei szerint és a minőség elvét érvényesítve folyamatosan fejleszti, gondozza. A nyomtatott dokumentumokon (könyv, időszaki kiadvány, tartós tankönyv, segédkönyv, kotta stb.) kívül gyűjti az iskola kéz-

3 3 iratos pedagógiai anyagát (helyi pedagógiai program és tanterv, kísérleti dokumentáció, szervezeti és működési szabályzat, pályamunkák stb.) és a nem nyomtatott ismerethordozókat (diafilm, hanglemez, hang- és videokazetta, zenei CD, CD-ROM, számítógépes floppy, multimédia CD stb.); 11. Tankönyvtárat hoz létre a tartós tankönyvekből és segédkönyvekből, nyilvántartja és kölcsönzi az állomány kész anyagát; 12. Egységes gyűjteményét hozzáférhetővé teszi a könyvtárhasználók (tanulók, pedagógusok, technikai és adminisztratív dolgozók) részére és biztosítja a különböző információhordozók használatához szükséges technikai eszközöket. Gyűjteményéből az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően letéteket helyez el az iskola különböző helyszínein; 13. Gyűjteményét feldolgozza, feltárja az érvényes könyvtári szabványok szerint, információs tartalmukról sok szempontúan, gyorsan, pontosan visszakereshető helyi adatbázist épít számítógépes könyvtári program, adatbázisból letölthető rekordok felhasználásával; 14. Lehetőséget ad a különböző dokumentumok másolására, sokszorosítására, új oktatási anyagok összeállítására (oktatócsomag), új dokumentumok előállítására (hang-, videofelvétel, fotófelvétel, Internetről letöltött tartalmak stb.); 15. Gyűjteményén, eszközein és tájékoztató forrásain alapuló szolgáltatásaival kielégíti az iskola tevékenységéből eredő információs igényeket; 16. Kielégíti a pedagógusok alapvető szakirodalmi és információs igényeit, tájékoztatást ad az iskolai, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, ill. a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szakirányú szolgáltatásairól; 17. A dokumentumok iránti igények kielégítésében és tájékoztató feladatai ellátásához saját eszközein kívül közvetíti és felhasználja a könyvtári rendszer szolgáltatásait, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében (MOKKA, Országos Dokumentum-ellátási Rendszer, a könyvtárközi kölcsönzés); 18. Saját gyűjteményén és eszközein kívül felhasználja a helyi, regionális, ill. világméretű hálózaton hozzáférhető bibliográfiai és teljes szövegű információs forrásokat; 19. A Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek könyvtárhasználati követelményei alapján közreműködik a helyi könyvtár-pedagógiai program, könyvtár-használati tantervek kidolgozásában, és ösztönzi, szervezi, segíti minden műveltségterületen gyakorlati megvalósítását, miközben maga is részt vállal a könyvtárismereti és -használói képzésben; 20. Könyvtárhasználati órák tartásával fejleszti a tanulók könyvtárhasználati felkészültségét, használói szokásait, felkészíti őket a korszerű könyvtári információs technikákra;

4 4 21. Pedagógiai aktivitással központi helyet tölt be a nevelőtestülettel szoros együttműködésben a tanulók információszerző, -kezelő, kommunikációs képességeinek fejlesztésében, a kívánatos olvasási, tanulási szokások kialakításában, 22. Mint az iskola nyitott kommunikációs centruma, demokratikus fóruma lehetőséget ad a könyvtárhoz kapcsolódó programok megszervezésére, a diákok öntevékenységére. III. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állományának alakítása 23. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program határozza meg, állományalakítási szempontjait, kereteit a szervezeti és működési szabályzat rögzíti. A gyűjtőköri szabályzatnak (ld. 1. sz. melléklet) megfeleltetett könyvtári állomány eszközül szolgál a pedagógiai program megvalósításához. Az állományalakítás során figyelembe veszi az igazgató, a nevelői közösség véleményét. Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az iskola pedagógiai programja által megfogalmazott cél- és feladatrendszerből kell kiindulni, amely meghatározza a könyvtár alapfunkcióját. 24. Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék és csere útján gyarapodik. Az állomány gyarapítására szánt összeget az iskola költségvetésében kell előirányozni. A gyűjtemény gyarapítására fordítható összeg felhasználásáért a könyvtáros felelős. Hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára könyvet vagy más dokumentumot senki nem vásárolhat. 25. A könyvtárba érkező (a gyűjtőkörbe tartozó) tartós megőrzésre szánt dokumentumokat hat napon belül állományba kell venni, az egyedi (címleltár) és az összesített állomány-nyilvántartást (csoportos leltár) szakszerűen és naprakészen kell vezetni. Ez a Szirén integrált könyvtári program segítségével történik. A nevelői kézipéldányokról (tankönyvek, tantervek, tantervi útmutatók stb.), valamint a gyorsan avuló tartalmú, kisebb terjedelmű kiadványokról (fogyóanyagok) brosúra-nyilvántartás vezetendő szeptemberétől a könyvtár bevezette a vonalkódos rendszert. 26. Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell vonni az elavult tartalmú, a fölöslegessé vált és a természetes elhasználódás következtében alkalmatlanná vált, valamint az elveszett dokumentumokat is. IV. A könyvtári tárgyi és személyi feltételei 27. A könyvtár az iskola első emeltén kerül elhelyezésre, jól megközelíthető helyen, egy kb.60 m 2 es helyiségben.

5 5 28. A könyvtári teendőket egy egyetemi végzettséggel rendelkező informatikus könyvtáros látja el, akinek pedagógiai végzettsége is van, valamint rendelkezik könyvtár pedagógiai szakképesítéssel. 29. A könyvtár egyszerre 20 tanuló befogadására alkalmas. Rendelkezik egy feldolgozói és 2 db tanulói számítógéppel, Internet kapcsolattal. Könyvtári használatra van egy TV, DVD, VHS lejátszó és egy DVD író. 30. A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok részben szabadpolcos rendszerben vannak - könyvállomány kézi- és segédkönyvtár - kölcsönözhető állomány a. szépirodalom betűrendben b. szakirodalom ETO szerinti szakrendben - audiovizuális dokumentumok - nevelői kézipéldányok, brosúrák - video dokumentumok - multimédiás eszközök - DC-ROM V. Az állomány feltárása 31. Az iskolai könyvtár állományát alapkatalógusokkal feltárva kell a használók rendelkezésére bocsátani. Jelen állomány feltárási szintje mintegy 65 %-os. Az állomány feltárása számítógéppel, autopszia módszerével történik. 32. Az iskolai könyvtár katalógusa: 2007-től a Szirén Integrált Könyvtári Program segítségével történik a feldolgozás. VI. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 33. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait és használati rendjét a helyi pedagógiai programnak, a könyvtárhasználati tanterveknek megfelelően, ill. a könyvtári rendszer által nyújtott lehetőségek és a helyi adottságok figyelembevételével szervezi meg. 34. A dokumentumok védelme, illetőleg a könyvtárhasználók jogainak érvényesítése érdekében a könyvtárhasználat részletes feltételeit a házirend rögzíti, amelyet nyilvánosságra kell hozni. 35. Az iskolai könyvtár feladata, hogy a tanítási napokon biztosítsa használói (tanulók, pedagógusok, a nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók, adminisztratív alkalmazottak) számára a könyvtárhasználat jogát, megfelelő időpontban a nyitva tartást. 36. a könyvtár gyűjteményének, tájékoztató és technikai eszközeinek egyéni és csoportos helyben használata, 37. a helyi pedagógiai programban megtervezett könyvtárhasználati órák megtartása, közreműködés a könyvtárra épülő szakórák előkészítésében és megtartásában,

6 6 38. olvasószolgálat, tájékoztató szolgálat (tájékoztatás a könyvtárhasználat módjáról, a könyvtár gyűjteményéről, irodalomkutatás, témafigyelés, pedagógiai szaktájékoztatás, közhasznú, közérdekű tájékoztatás stb.), 39. könyvtári dokumentumok kölcsönzése, 40. felkérés esetén, a tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, tehetséggondozás, felzárkóztató stb.) szervezésében, megtartásában való részvétel, 41. könyvtári dokumentumok másolása, közreműködés új ismerethordozók előállításában, 42. számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 43. tájékoztatás az iskolai könyvtárak, a pedagógiai gyűjtőkörű, valamint az iskola szakmai profiljának megfelelő szakkönyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, 44. részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 45. a tartós tankönyvek nyilvántartása, kölcsönzése. 46. A könyvtár nyitva tartását úgy kell megtervezni, hogy a képzési időben és a tanítási órát követően biztosítani tudja a könyvtárhasználati, könyvtárra épülő szaktárgyi órák és egyéb foglalkozások zavartalan megtartását, az óravezetéshez szükséges könyvek és egyéb dokumentumok kölcsönzését, és lehetőséget adjon az egyéni, csoportos olvasótermi helyben használatra, tájékozódásra, olvasásra, tanulásra, kölcsönzésre. Az iskolai könyvtár nyitva tartását az iskola összesített órarendjében fel kell tüntetni. Az könyvtárostanár a tantestület tagja, és a kötelező óraszáma (22 óra) megfelel a könyvtár nyitva tartásának. A könyvtárhasználati órákat ezen kívül kell szervezni. 47. A csoportos foglalkozások megtartásához előre meg kell tervezni a könyvtár órabeosztását, hogy a tartalmi és technikai előkészítésük biztosítható legyen. A könyvtár használatát nem igénylő órarendszerű tanítás számára nem vehetők igénybe a könyvtár helyiségei. 48. A nevelési és oktatási intézmények könyvtárai együttműködnek a pedagógiai szolgáltató intézmények könyvtáraival, a szakmai munka különböző területein. 49. Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtár mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak lehetővé teszi a teljes állománya egyéni és csoportos használatát. a.) Helyben használat A csak helyben használható dokumentumok kivételével állományát kölcsönzi. Kivételes esetben a kézikönyveket zárástól nyitásig, hazavihetik. A helyben használat tárgyi feltételeit (olvasóhelyek, technikai berendezések, számítógépes könyvtári rendszer, videó, televízió, magnó stb.) és személyi feltételeit az iskolának,

7 7 Szakmai feltételeit a könyvtárostanárnak kell biztosítani. A könyvtárostanárnak szakmai segítséget kell adnia - az információhordozók közötti eligazodásban, - az információk kezelésében, - a szellemi munka technikájának alkalmazásában, - a technikai eszközök használatában. Az iskolai könyvtár csak helyben használható dokumentumai: - kézikönyvek - muzeális dokumentumok b.) Csoportos használat Az osztályok, a tanulócsoportok részére a könyvtárostanár foglalkozásokat tarthat. A könyvtár helyisége órarendszerű tanítás számára nem vehető igénybe, mert akadályozza a könyvtár működését. c.)kölcsönzés A könyvtárból bármely dokumentumot, csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Jelen esetben ez számítógéppel történik. Egy tanuló egyszerre 3 db dokumentumot kölcsönözhet 3 hétre. Kérésre ez az idő kétszer hoszszabbítható. A kölcsönözhető dokumentumokra előjegyzés kérhető. Amennyiben késik a határidővel 7 nap türelmi idő után napi 5 Ft büntetést számol fel. Első felszólítás 3 hét után történik, az osztályfőnökön keresztül. A felszólításról a könyvtáros gondoskodik. Ha egy tanuló eltávozik az iskolából, az osztályfőnök, mielőtt kiadja a bizonyítványt, köteles a könyvtártól igazolást kérni, hogy a diáknak nincsen könyvtartozása. Elveszett vagy megrongálódott dokumentumot az olvasó köteles egy hibátlan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni. d.) A könyvtár egyéb szolgáltatásai (igénytől- és felszereltségtől függő) - információszolgáltatás - témafigyelés - ajánló bibliográfia készítése - letétek telepítés - fénymásolás e.) Nyitva tartás: a kölcsönzési idő heti 22 óra. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK A könyvtáros(ok) munkarendjét, feladatainak részletes megfogalmazását a munkaköri leírás(ok) tartalmazzák.

8 8 VII. Könyvtárhasználati szabályzat 51. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztrátorai és technikai dolgozói a nyitvatartási időben használhatják. Minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni. A könyvtárba tanszereken kívül más nem vihető. 52. Az iskolai könyvtár minden, az iskolába beiratkozott tanulót egyidejűleg a könyvtárba beiratkozottnak is tekint, és felveszi a beiratkozottak listájára. VIII. A könyvtár gazdálkodása 53. Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges feltételeket az iskola költségvetésében biztosítja. Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges eszközökről és a szociális feltételekről. Az iskolai könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, információhordozók, nyomtatványok beszerzése az iskola költségvetésében biztosított összegből a könyvtáros feladata. 54. A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak megfelelő könyvelése az iskola gazdasági szakemberének feladata. A könyvtári keret felhasználásáról a könyvtárostanár nyilvántartást vezet. 55. A gazdasági-, pénzügyi iratok megőrzése a gazdasági szakember feladata, az eredeti példány másolatát azonban a könyvtári irattárban is el kell helyezni. Az iskolai könyvtár működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe. VIII. A tartós tankönyvek kölcsönzési rendje Házirend- szabályozza a z ingyenes tankönyvre jogosultak körén fölüli ingyenes tankönyvigénylés rendjét. (A könyvtári tankönyvkészlet felhasználása) (2004.évi XVII. tv 4. (7) bekezdés) 5. "A tartós tankönyv kezelésének szabályzata" 4.1 A tartós tankönyv fogalmának értelmezésében az 5/1998.MKM rendelet a meghatározó. E szerint tartós, az a tankönyv Minősége (tartalmi és fizikai) alapján több tanuló, több éven keresztüli használatára alkalmas tankönyv A tankönyvtámogatás 25 %-ának felhasználásával vásárolt ajánlott és kötelező olvasmány. 4.2 A tartós tankönyv fogalma kibővíthető bármely oktatást segítő, hagyományos és nem hagyományos dokumentummal.

9 9 4.3 A tartós tankönyv beszerzése az iskola által készített felmérés alapján készül el minden év május 31-ig. 4.4 A tartós tankönyv összegének felhasználására a könyvtárostanár a felmérés alapján javaslatot tesz. 4.5 A könyvtárostanár javaslatát a nevelőtestület hagyja jóvá június 30-ig. 4.6 A könyvtárostanár elkészíti és közzéteszi (honlap, újság) azon tartós tankönyvek jegyzékét, amelyek a könyvtárból kölcsönözhetőek. 4.7 A tartós tankönyvek nyilvántartásának módja: Egyedi nyilvántartásba kerülnek a szótárak, kötelező olvasmányok, egyéb alkotások, amelyeket a szülői munkaközösség jóváhagyásával kerültek beszerzésre időleges brosúra nyilvántartásba kerülnek (3/1.975 KM-PM rendelet) a tartós tankönyvek, amelyeket a diákok a könyvtárból tartós használatra kölcsönöznek(igényfelmérés alapján) Az iskolai könyvtári állományba került dokumentumok csak könyvtári bélyegzés és nyilvántartásba vétel után kölcsönözhetők A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje. Több évfolyamon keresztül használt tankönyvek esetén: legfeljebb hat év. Egy évfolyamon használt tankönyvek esetén szeptember 1 június 15. Tankönyvet csak egész évre kölcsönzünk Kártérítés egy év után 50% vagy az elvesztett dokumentum pótlása hosszabb kölcsönzés esetén a dokumentum elhasználódásával a rendelet számít. A továbbiakat az iskola Házirendje határozza meg A tartós tankönyvek egy-egy példányát az iskolai könyvtár tankönyvtárában is el kell helyezni. IX. Az iskolai könyvtár működési szabályzatának mellékletei 1. sz. melléklet: Gyűjtőköri Szabályzat 2. sz. melléklet: Az iskolai könyvtár kölcsönzési rendje Budapest, november 16. Keresztúri József igazgató

10 10 1. számú melléklet Gyűjtőköri szabályzat A gyűjtőkör indoklása Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztését az iskola pedagógiai programja által megfogalmazott cél- és feladatrendszer határozza meg. Az iskolai könyvtárak erősen válogatva gyűjtenek, ezért a gyűjtőköri szabályzatnak rögzítenie kell az egyes állományrészek speciális sajátosságait. A dokumentumok kiválasztása, pedagógiai felhasználása ill. ennek megtervezése, megszervezése a könyvtárostanár és a nevelőtestület együttműködését igényli. Az iskolai könyvtár feladata biztosítani a tanulók és a tanárok ellátását olyan információhordozókkal, amelyek fontos szerepet töltenek be nevelő-oktató munka folyamatában. A könyvtár az iskola egész életét átszövi. Megjelenik az Informatika műveltség-területben, valamint a kereszttantervekben is. A Kommunikációs kultúra és Tanulás kereszttantervekben jelenik meg főként az önálló ismeretszerzésre való felkészítés, mint átfogó nevelési feladat. A magyar, informatika és osztályfőnöki órákon jelenik meg a könyvtárhasználatra nevelés, mint részműveltségi terület. Az informatika tantárgyon belül tömbösítve jelenik meg a könyvtárhasználati óra. Emellett a forrásalapú ismeretszerzésre nevelés a könyvtárostanár mellett az egész nevelőtestület feladata. Az információhordozókkal való megismerkedés, a szellemi munka technikáinak alkalmazása mind segíti tanulóinkat abban, hogy formálódjék a későbbi önképzésre való igényük. Célunk nem az, hogy tanulóink ismereteket halmozzanak fel, hanem az, hogy alkotó részesei legyenek az ismeretszerzésnek és feldolgozásnak, s ezzel mind kreativitásuk, mind önállóságuk fejlődjék. A megtanított ismeretek rendszeres alkalmazása a szakórákon gyakorlás útján válnak élővé, s így lesz a tantárgy is tantárgyközivé. Emellett a könyvtár a szabadidő eltöltésének is egyik legjobb eszköze, a tanulók aktív pihenésében is fontos szerepet játszik. A könyvtár sokoldalúan igyekszik biztosítani a hátteret a tanárok igényeihez, tanulóink látókörének tágításához, és nem utolsósorban a teljes ember neveléséhez. Mint gimnázium érettségit ad, és a felsőfokú intézményekben való továbbtanulásra is széles körben felkészít, ezért a humán mellett a reálérdeklődésnek is meg kell felelnie. A könyvtár állománya ennek érdekében évről évre átgondoltan és egyensúlyosan gyarapszik. Állományunk valamivel több, mint dokumentum. Anyagi lehetőségeinkhez mérten a könyvtár fejlesztését az iskola biztosítja. A gyarapításnál a műveltség megszerzésének lehetőségeit szem előtt tartva különösen fontosnak tartjuk az értékek közvetítését.

11 Fő gyűjtőkör Az iskolai könyvtár feladata biztosítani a tanulók és a tanárok ellátását olyan információhordozókkal, amelyek fontos szerepet töltenek be a nevelőoktató munka folyamatában. A könyvtár alapfunkciójából adódó feladatainak megvalósítását segítő dokumentumok tartoznak az állomány főgyűjtőkörébe: Írásos nyomtatott dokumentumtípusok közül - a kézi és segédkönyvek, - a helyi tantervben meghatározott háziolvasmányok, - az óravezetés keretében munkáltató eszközként használatos művek, - a tanítást-tanulást segítő nem nyomtatott ismerethordozók, 1.2. Mellék gyűjtőkör A könyvtár kiegészítő funkciójából eredő szükségletek megvalósítását a mellékgyűjtőkörbe sorolt dokumentumok adják. - a tananyagot kiegészítő, vagy ahhoz kapcsolódó ismeretközlő és szépirodalom, tankönyv, - ifjúsági szórakoztató ismeretközlő, szépirodalom, - a sokoldalú szemléltetés és gyakoroltatás céljainak megfelelő művek, - a pedagógusok ön- és továbbképzését segítő határtudományok. a NAT-ban tantárgyként külön nem szereplő, de megjelenő részműveltségi területek - szakirodalma - a pedagógia határterületei 2. A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó helyi tényezők Az iskola szerkezete és profilja: - Dráma tagozatos osztály. - Német és angol nyelvet nyelvi előkészítő program szerint tanuló osztály. - Humán szakközépiskolai osztály. - Színész II. szakképzés Az iskola oktatási- nevelési célja: Az iskola helyi tanterve: A tehetséggondozás és felzárkóztatási program: A többlettudás (érdeklődés, képesség, tehetség alapján) forrásai iránti érdeklődés felkeltése,egyéni feladat megjelölés, a forráshasználat módjának megtanítása, a többlettudás, a tehetség megnyilvánulási lehetőségeinek biztosítása. A szociokulturális háttérből adódó hátrányok kompenzálása a tudásforrásokhoz való hozzájutás lehetőségének folyamatos biztosításával. SNI-s tanulók dokumentumokkal való ellátása. Az iskolán kívüli források: Más könyvtárak szolgáltatásainak közvetlen igénybevétele, könyvtárközi kölcsönzés, számítógépes hálózaton elérhető elektronikus katalógusok, virtuális könyvtárak, adatbázisok. 3. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai oldalról

12 Írásos-nyomtatott dokumentumok könyv periodika brosúra tankönyv 3.2. Audio-vizuális dokumentumok hangzó dokumentumok hangkazetta ( hanglemez ) zenei CD - lemez hangos- képes dokumentumok CD-multimédiás program számítógépes multimédiás program oktatócsomag videókazetta DVD 4. A gyűjtés szintje és mélysége Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjti anyagát Kézikönyvtári állomány A műveltségi területek alapdokumentumai az általános és középiskolai életkornak megfelelően: Teljességre törekvően kell gyűjteni: - általános és szaklexikonokat, - általános és szakenciklopédiákat, - szótárak, fogalomgyűjteményeket, - kézikönyvek, összefoglalókat a fentiek figyelembevételével, - adattárakat, atlaszokat, tankönyveket 4.2. Ismeretközlő irodalom Teljességre törekvően kell gyűjteni: - az alapvizsga követelményrendszerének, az érettségi vizsga és a felvételi tantárgyak megfeleltetett középszintű irodalmat, - a közismereti és szakmai tantárgyi programokban meghatározott házi és ajánlott olvasmányokat, - a munkaeszközként használatos dokumentumokat, - a tanulókat érintő pályaválasztási kiadványokat. Válogatva: - helytörténeti műveket, - a NAT-hoz kapcsolódó kiegészítő szakirodalmat, - az oktatásban érintett határtudományokat.

13 Szépirodalom Teljességre törekvően kell gyűjteni az - antológiákat, - házi és ajánlott olvasmányokat, - teljes életműveket, - népköltészeti irodalmat, - elbeszélés és verses köteteket Válogatással : - a tanított nyelvek olvasmányos irodalmát 3.4. Pedagógiai gyűjtemény A gyűjteménybe a pedagógiai szakirodalom és a határtudományok dokumentumai tartoznak. Gyűjteni kell a teljességre törekvően : - pedagógiai és pszichológiai lexikonokat, enciklopédiákat, - pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalókat, - dokumentumgyűjteményeket, - a nevelési-oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodalmat, - a műveltségi területek módszertani segédkönyveit, segédleteit, - általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratokat, De a teljesség igényével - az iskola történetéről, az iskola névadójáról szóló dokumentumokat, - az iskola által megjelentetett dokumentumokat. Válogatva: - az alkalmazott pedagógia, lélektan és szociológia különféle területeihez kapcsolódó műveket 3.5. Könyvtári szakirodalom Válogatva kell gyűjteni a: - könyvtári összefoglalókat, - könyvtári jogszabályokat, irányelveket, - a könyvtári feldolgozó munka szabályait tartalmazó segédleteket, - az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványokat, - könyvtárhasználat módszertani segédleteit, - kurrens és retrospektív jellegű tájékozódási segédleteket, - módszertani folyóiratokat Hivatali segédkönyvtár Gyűjteni kell az iskola:

14 14 irányítással, igazgatásával, gazdálkodásával, ügyvitelével munkaüggyel kapcsolatos kézikönyveket, jogi szabálygyűjteményeket, folyóiratokat 3.8. Kéziratok A teljesség igényével kell gyűjteni: - az iskola pedagógiai dokumentációit - pályázati munkákat - iskolai rendezvények forgatókönyveit, dokumentációit - kísérleti dokumentációkat - az iskola dolgozóinak alkotásait 3.9. Audiovizuális gyűjtemény: A nem nyomtatott ismerethordozók (AV, CD, CD-multimédia) közül a tantárgyaknak megfeleltetett információhordozó féleség. Válogatva - értékes szépirodalmi művek (kötelező és az ajánlott olvasmányok filmadaptációit) és a média műveltségi területén megfogalmazott műveket - egyes műveltségi területek ismereteit felölelő multimédiás alkotásokat A fentiek részletezve táblázatba foglalva: Szépirodalom A gyűjtés terjedelme és szintje Átfogó lírai, prózai és drámai antológiák a világ- és a magyar irodalom bemutatására A házi- és ajánlott olvasmányok A tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei, gyűjteményes kötetei A nemzetek irodalmát bemutató klasszikus és modern antológiák A kiemelkedő, de tananyagban nem szereplő kortárs magyar- és külföldi alkotók művei Tematikus antológiák Regényes életrajzok, történelmi regények Az iskolában tanított nyelvek oktatásához a nyelvtudás szintjének megfelelő olvasmányos irodalom Újbudára vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok Az iskolatörténettel, az iskola életével, névadójával, ifjúsági szervezetivel kapcsolatos nyomtatott dokumentumok A gyűjtés mélysége - válogatással - erős válogatással - erős válogatással - erős válogatással

15 15 Ismeretközlő irodalom A gyűjtés terjedelme és szintje Kis-, közép- és nagyméretű alapszintű általános lexikonok és általános enciklopédiák Kis-, közép- és nagyméretű középszintű általános lexikonok és enciklopédiák Kis-, közép- és nagyméretű felsőszintű általános lexikonok és enciklopédiák A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet -kis-, közép- és nagyméretű alapszintű elméleti és történeti összefoglalói - kis-, közép- és nagyméretű középszintű elméleti és történeti összefoglalói - kis-, közép- és nagyméretű felsőszintű elméleti és történeti összefoglalói A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a tudományok egészét vagy azok részterületeit bemutató - kis-, közép- és nagyméretű alapszintű szakirányú összefoglalói - kis-, közép- és nagyméretű középszintű szakirányú összefoglalói - kis-, közép- és nagyméretű felsőszintű szakirányú összefoglalói A tantárgyak, szaktárgyak (szaktudományok) - alapszintű elméleti és történeti összefoglalói - középszintű elméleti és történeti összefoglalói - felsőszintű elméleti és történeti összefoglalói Munkáltató eszközként használatos művek - alapszintű ismeretközlő irodalom -középszintű ismeretközlő irodalom A gyűjtés mélysége A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó - alapfokú ismeretközlő irodalom - középfokú ismeretközlő irodalom - felsőszintű ismeretközlő irodalom A tanult tárgyakban való elmélyülést és a tananyagon túlmutató tájékozódást kielégítő alap- és középszintű ismeretközlő irodalom Az adott oktatási intézmény érvény érvényben lévő tantervei, tankönyvei, munkafüzetei, feladatlapjai - erős válogatással - erősen válogatva A továbbtanulást elősegítő pályaválasztási útmutatók,

16 16 felvételi követelményeket tartalmazó kiadványok Az iskolában tanított idegen nyelvek oktatásához felhasználható idegen nyelvű segédletek - erős válogatással Pedagógiai gyűjtemény A pedagógusok szakmai továbbképzését és az órákra való felkészülését segítő szakirodalom és határtudományai - pedagógiai, pszichológiai lexikonok, enciklopédiák, szakszótárak - pedagógiai, pszichológiai, szociológiai összefoglalók - egyetemes és magyar neveléstörténeti összefoglások, dok. gyűjtemények - pedagógia klasszikusainak működésére vonatkozó könyvek. A legfontosabb ped.történeti munkák - a ped-i programban meghatározott nevelési és oktatási cél megvalósításához szükséges szakirodalom - a műveltségi területek módszertani segédkönyveit, segédletei - a tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalmát - a családi életre neveléssel és a szülői ház kapcsolatával foglalkozó munkák - az értelmi neveléssel és a személyiségformálással kapcsolatos alapvető munkák - a tanításon kívüli foglalkozások dokumentumai - az iskolával kapcsolatos statisztikai-, jogi- és szabálygyűjtemények - a középiskolai és felsőoktatási intézmények tájékoztatóit - általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratokat A könyvtáros segédkönyvtára Kézi- és segédkönyvek Elsőfokú általános bibliográfiák, a legfontosabb másodfokú bibliográfiák, valamint a szakbibliográfiák és tantárgyi bibliográfiák Könyvtári, könyvkereskedői és kiadói katalógusok A könyvfeldolgozói munkához, a gyarapítás, nyilvántartás, a bibliográfiai leírás, az osztályozás és indexe- lés, a katalógusszerkesztés szabványait, szabályzatait tartalmazó segédletek. A könyvtárüggyel kapcsolatos alap- és középszintű könyvtári összefoglalók, a könyvtárakat érintő jogszabályok, irányelvek Az olvasás technikájával, irodalompropagandával, az

17 17 olvasásra és könyvtárhasználatra neveléssel kapcsolatos módszertani kiadványok (óraleírás-kötetek, feladatgyűjtemények A hivatali segédkönyvtár számára Az iskola vezetősége részére az iskola nevelőmunkájának irányításához, az igazgatásához, a gazdálkodás és az ügyvitel körébe tartozó legfontosabb kézikönyvek, jogszabálygyűjtemények. - a munkaviszonnyal, munkarenddel, munkaügyi vitákkal, bérezéssel, munkaidővel, munkavégzéssel, munkavédelemmel kapcsolatos irodalom - az intézményi költségvetéssel, gazdálkodással kapcsolatos dokumentumok - a betegsegélyezéssel, társadalombiztosítással, családvédelemmel kapcsolatos jogszabálygyűjtemények és magyarázatok - Az iskolavezetéssel kapcsolatos művek Kéziratok Az iskola pedagógiai dokumentációja Az iskola illetve a gyermek- és ifjúsági szervezetek (sportélet), történetével kapcsolatos dokumentumok Felügyelői, szaktanácsadói összegzéseket Fontosabb iskolai dokumentumokat - éves munkatervek -összegző elemzések, értékelések - iskolai rendezvények forgatókönyvei, dokumentációi - teljességgel - teljességgel - teljességgel - teljességgel - teljességgel - teljességgel - az iskola dolgozóinak alkotásait - teljességgel Budapest, október 17. Platthy Zsuzsanna könyvtáros Keresztúri József igazgató

18 18 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár kölcsönzési rendje: 1. egy tanuló egyszerre maximum 3 db könyvet kölcsönözhet, a kölcsönzés ideje 3 hét (kivétel: a tartós tankönyvek, ezeket egy tanévre kölcsönözhetik pl. atlasz) 2. a kézikönyvek (lexikonok, enciklopédiák) nem kölcsönözhetők 3. a kölcsönzés kétszer meghosszabbítható. 4. késedelmes visszahozatal esetén napi 5 Ft/db büntetést köteles fizetni a tanuló A könyvtár egyéb szolgáltatásai diákok részére: 1. helyben olvasás 2. irodalomkutatás 3. másolás Teendők a kikölcsönzött könyvek elvesztése, megrongálása esetén: 4. a dokumentum pótlása / ugyanolyan vagy újabb kiadású példánnyal / 5. a dokumentum árának megtérítése

TARTALOMJEGYZÉK. II. A könyvtár adatai 2. III. A könyvtár fenntartása és felügyelete 2. IV. A könyvtár feladatai 2

TARTALOMJEGYZÉK. II. A könyvtár adatai 2. III. A könyvtár fenntartása és felügyelete 2. IV. A könyvtár feladatai 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskolai könyvtár mőködését meghatározó jogszabályok 1. II. A könyvtár adatai 2 III. A könyvtár fenntartása és felügyelete 2 IV. A könyvtár feladatai 2 V. Az könyvtár gyűjtőköre, állományának

Részletesebben

AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A AZ ISKOL AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a könyvtárakra

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2012. január 10-től T a r t a l o m j e g y z é k T a r t a l o m j e g y z é k... 2 Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:...

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA Indoklás: Célja: a 16/1998. IV. 8. MKM rendelet a könyvtár olyan körülhatárolása és kimunkálása, amely képes

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár.

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 1.sz.melléklet Gyűjtőköri szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára Iskolai könyvtárunk gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program, az iskola műveltségi

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 2. sz. melléklet A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1 A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők: 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról [valamint

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT RENDJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Felhasznált jogszabályok 3 2. Alapelvek 3 3. A könyvtárra vonatkozó adatok 4 4. Személyi feltételek 4 5. Használói köre 4 6. A könyvtár bélyegzőjének leírása 4 7. A könyvtár fenntartása

Részletesebben

1.SZÁMÚ MELLÉKLET GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT. 1, Helyzetelemzés. Szakiskola

1.SZÁMÚ MELLÉKLET GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT. 1, Helyzetelemzés. Szakiskola 1.SZÁMÚ MELLÉKLET GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT A 16/1998.(IV.8.MKM rendelet iskolai és kollégiumi könyvtárakra vonatkozó részének végrehajtásaként 1999.február 25-én elkészült a Gyűjtőköri Szabályzatunk, melynek

Részletesebben

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA függelék A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium könyvtára állományalakítását; a folyamatos, tervszerű és arányos állománygyarapítást

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata 1. Jogszabályi háttér: a művelődési és közoktatási miniszter 16/1998. (IV.8.) MKM rendelete (a nevelésioktatási intézmények

Részletesebben

SZMSZ 1. sz. Melléklet 1. Az iskolai könyvtár működési szabályzata. 2. Az iskolai könyvtár működési szabályzatának tartalma

SZMSZ 1. sz. Melléklet 1. Az iskolai könyvtár működési szabályzata. 2. Az iskolai könyvtár működési szabályzatának tartalma SZMSZ 1. sz. Melléklet 1. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 1.Jogszabályi háttér Az iskolai könyvtár működését a jelenleg hatályos jogszabályok határozzák meg, köztük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jogszabályi háttér Az iskolai könyvtár működését a jelenleg hatályos jogszabályok határozzák meg, köztük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012.

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 6622 NAGYMÁGOCS, SZENTESI ÚT 40. GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN A NYILVÁNOS ÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRI GYARAPÍTÁS) NAGYMÁGOCS, 2014. augusztus

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzata

Gyűjtőköri szabályzata Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Könyvtárának Gyűjtőköri szabályzata 2014. Alapdokumentumok: - Az 1996. évi LXII. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzat

Gyűjtőköri szabályzat 1. sz. melléklet: Szabadhegyi Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Könyvtára Gyűjtőköri szabályzat Tartalom I. helyzetelemzés... 3 1. Az iskolai könyvtár személyi, tárgyi működési

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 1.1 Az iskola és a könyvtár tárgyi és személyi feltételei A dorogi Eötvös József Általános Iskola 1985 októberében

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Marcali Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának 3.számú melléklete A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. Marcali, 2004. szeptember 1.

Részletesebben

Könyvtárhasználati és működési rend

Könyvtárhasználati és működési rend 8.sz. melléklet MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM Könyvtárhasználati és működési rend OM azonosító: 031202 Intézményazonosító: HA2301 2017.09.01 MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI

Részletesebben

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a S Z M S Z 2. s z. m e l l é k l e t e Összeállította: Dr. Tóthné Kovács Judit 2 A Gyűjtőköri

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok Azonosító adatok A könyvtár elnevezése: Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola Könyvtára Székhelye, címe, telefonszáma:

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: I I I.s z mellékl e t A Z I S K O L AI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI S ZA B Á L Y Z A T A Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: Az iskolai könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó

Részletesebben

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.3. sz. melléklete 2016. A könyvtár működésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. számú melléklet A TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszavasvári, 2013. Tartalomjegyzék Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai... 1

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 2006. I. Könyvtári állomány - gyűjtőkör A könyvtári állomány a külső és belső forrásokból beszerzett, nyilvántartásba

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok IV-es számú melléklet Iskolai könyvtári SzMSz Iskolai könyvtár 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZMSZ 2. számú melléklet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Könyvtára Érvényes: 2011. szeptember 1-től Jóváhagyta: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. sz. melléklet. A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

I. sz. melléklet. A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRE A Németh László Gimnázium és Általános Iskola gyűjtőkörét az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2. Szervezeti és működési szabályzat - Könyvtár

Tartalomjegyzék. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 2. Szervezeti és működési szabályzat - Könyvtár H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.t-online.hu KÖNYVTÁR 2013 Tartalomjegyzék 1 Az iskolai könyvtár meghatározása... 4 2 Az iskolai könyvtár

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1146. Budapest, Hermina út 9-15. Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az SZMSZ 1. melléklete Bevezetése: 2013. március 27. Vizi Andrea

Részletesebben

A Kollégiumi könyvtár SZMSZ. (A Pedagógiai Program 2. sz melléklete)

A Kollégiumi könyvtár SZMSZ. (A Pedagógiai Program 2. sz melléklete) A Kollégiumi könyvtár SZMSZ (A Pedagógiai Program 2. sz melléklete) 1. A kollégiumi könyvtár működési rendje Az intézményben a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata 3.sz.. melléklet Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata Kunszentmárton, 2013. május 01. 1. A könyvtár használati köre Az iskolai könyvtárat az iskola

Részletesebben

MELLÉKLETEK MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG

MELLÉKLETEK MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG MELLÉKLETEK MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 1. SZ. MELLÉKLET A MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1.A szabályzat indoklása

Részletesebben

1. A gyűjteményszervezést, állományfejlesztést meghatározó dokumentumok

1. A gyűjteményszervezést, állományfejlesztést meghatározó dokumentumok VI.sz. melléklet Gyűjtőköri szabályzat 1. A gyűjteményszervezést, állományfejlesztést meghatározó dokumentumok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012 EMMI rendelet a NKtv végrehajtásáról

Részletesebben

ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Irinyi János Létavértesi Irinyi János Általános Iskola 4283 Létavértes, Irinyi u. 8.sz. : 52-585 062; 585 063 e-mail: postmaster@irsulilvertes.t-online.hu OM azonosító: 031157 ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI

Részletesebben

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola. Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola. Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola Könyvtárának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eredeti dokumentum kelte: 2013. március 20. Az 1. módosítás kelte: 2016. május 26. Módosítás utáni érvénybelépése:

Részletesebben

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Nyitva tartás: HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Délelőtt ZÁRVA 11:00-11:45

Részletesebben

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A József Attila Megyei és Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata Tatabánya, 2014 A könyvtár nyilvános, települési könyvtári feladatokat is ellátó megyei könyvtár, tagja az Országos Dokumentum-ellátási

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai: A 2003. évi LXVI. törvény a közoktatásról szóló 1993.évi

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT a Szabolcsi Bence Zenei AMI iskolai könyvtárának működéséről 1. Jogi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezető... 3 II. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei... 3 III. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai...

Részletesebben

ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ 5. sz. melléklete 2013 ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium ( Szentlőrinci Általános

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR INTÉZETI KÖNYVTÁRAINAK NYILVÁNTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR INTÉZETI KÖNYVTÁRAINAK NYILVÁNTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR INTÉZETI KÖNYVTÁRAINAK NYILVÁNTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2018 1.1.9.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Az iskolai könyvtár. szervezeti és működési. szabályzata. Budapest 2013. március

Az iskolai könyvtár. szervezeti és működési. szabályzata. Budapest 2013. március Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Budapest 2013. március A szabályzat a következő jogforrások figyelembevételével készült: 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat

Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat Zalaszentgrót 2013 Tartalom 1. A könyvtárra vonatkozó adatok... 3 2. Fenntartó... 3 3. A könyvtár gazdálkodása... 3 4. A könyvtár jellege... 3 5. Az állomány

Részletesebben

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 1. A..könyvtár mozgókönyvtári állományrészének gyűjtőköre A..könyvtár megyei önkormányzati fenntartású nyilvános közkönyvtár...könyvtár a

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy az iskola forrásközpontjaként biztosítsa az iskolában folyó tanulás / tanítás,

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat 2. számú melléklet Könyvtárhasználati szabályzat Budapest. 2013. január 15. Strobl Imréné könyvtáros Tartalomjegyzék I. KÖLCSÖNZÉSI IDŐ II. A KÖNYVTÁR HASZNÁLÓI KÖRE 2.1 A könyvtár tagjaitól elvárt magatartás

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája Könyvtárhasználati szabályzat Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 2014 Tartalom: 1. Könyvtárhasználati szabályzat 2. Mellékletek 2.1. Számítógép-használat rendje 2.2. Elveszett, megrongálódott

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklete

ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklete MELLÉKLET 2. sz. melléklet a szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklete Tartalom: I. Az iskolai könyvtár adatai... 4 II. A könyvtár fenntartása... 4 III. Szakmai szolgáltatások... 4 IV. Az iskolai

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. Jogi szabályozás 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. A könyvtár állománya gyűjtőköre A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZ. MELLÉKLETE. OM azonosító kód: 031197

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZ. MELLÉKLETE. OM azonosító kód: 031197 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító kód: 031197 Elfogadva: 2015. 02.

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ A [*] GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ A [*] GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ A [*] GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 1. FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2006. évi LXXI. törvény a közoktatásról

Részletesebben

Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda. Kisvárda

Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda. Kisvárda Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda Kisvárda A Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Rozinka Balázs igazgató Készítette: Hegedűs Árpádné könyvtáros

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Edutus Egyetem Szenátusa által 82/2018. (aug. 31.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Kiadás száma Módosítás száma Határozat száma Hatályos

Részletesebben

Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi általános Iskola és Gimnázium OM:035322

Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi általános Iskola és Gimnázium OM:035322 1. számú melléklet Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi általános Iskola és Gimnázium OM:035322 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános

Részletesebben

1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei

1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez,

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti iskola. _ MELLÉKLET 3. sz. melléklet BUCHNER ANTAL ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti iskola. _ MELLÉKLET 3. sz. melléklet BUCHNER ANTAL ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA _ MELLÉKLET 3. sz. melléklet BUCHNER ANTAL ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BUCHNER ANTAL ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. Az iskolai könyvtár adatai... 4 II. A könyvtár fenntartása...

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATA A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATA ( Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete) Készítette: Jóváhagyta: könyvtáros P.H. Miskolc, 2012. igazgató AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz. mellékleteként 5-2009/2010. sz. határozatával 2009.

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Kandó Kálmán Szakképző Iskola Könyvtárhasználati Szabályzat Készítette: dr. Tóth István igazgató Tatabánya, 2012. szeptember 03. 1. A könyvtár használói köre Az iskolai fiókkönyvtárat az iskola tanulói,

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 3. számú melléklet Tankönyvtári szabályzat Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA Készítette: Sunyovszky Anna Budapest, 2010 1. Az iskolai könyvtárat

Részletesebben

tankönyvellátási szabályzat

tankönyvellátási szabályzat Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4031 Debrecen, Angyalföld tér 4. Telefon: 52-446-542, Fax: 52-446-420 e-mail: vorosmarty@vorosmarty-debr.sulinet.hu OM azonosító:

Részletesebben

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata SZMSZ 1. számú melléklet Takács Éva Igazgató 1 TART ALOMJEGYZÉK 1.1. Fenntartás,

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Rum Község Önkormányzata a.határozatával alapított önkormányzati intézmény szervezeti és működési szabályzatát

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata A Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata 2 A könyvtár működési szabályzata a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Művelődési Központ és a Gerlai Általános

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Könyvtárhasználati és Gyűjtőköri Szabályzat

Könyvtárhasználati és Gyűjtőköri Szabályzat HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE Könyvtárhasználati és Gyűjtőköri Szabályzat Iskolai és Községi Könyvtár pvisk 2014. 2378 P U S Z T A V A C S, B É K E T É R 5. Tartalom Beiratkozás

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a könyvtárakra vonatkozó előírásokat egyaránt figyelembe veszi. Ezek

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013.

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. 2 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez,

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben