Könyvtárhasználati és Gyűjtőköri Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvtárhasználati és Gyűjtőköri Szabályzat"

Átírás

1 HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE Könyvtárhasználati és Gyűjtőköri Szabályzat Iskolai és Községi Könyvtár pvisk P U S Z T A V A C S, B É K E T É R 5.

2 Tartalom Beiratkozás A beiratkozás lehetőségei Kölcsönzés Előjegyzés Könyvtárközi kölcsönzés Elveszett dokumentumok Tájékoztatás Az Internet használata Helyben használható dokumentumok A pusztavacsi Községi Könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár, ennek megfelelően rendelkezésre áll minden magyar és külföldi állampolgárnak a könyvárak működéséről szóló jogszabályokban, a Szervezeti és működési szabályzatban leírt szolgáltatásokkal a Könyvtár használati és szolgáltatási szabályzatban rögzített módon. A szolgáltatások az alábbi helyen és időben vehetők igénybe : Felnőtt és gyermek részleg Pusztavacsi Községi könyvtár 2378 Pusztavacs, Béke tér 5. Nyitva tartás Hétfő: 14:30 16:30 Kedd: 9:00 10:00 Szerda: Csütörtök: 14:30 16:30 Péntek: 9:00 10:00, 14:30 16:30

3 Beiratkozás Minden könyvtárhasználó a könyvtáros kérésére személyi adatait köteles közölni. A rögzített adatokat az intézmény személyhez kötötten az olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére, ill. tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használhatja fel. Hitelességét a személyi igazolvánnyal kell igazolni. A beiratkozásnál az olvasó, ill. látogató szóbeli tájékoztatást kap a könyvtár használatáról, szolgáltatásáról. A beiratkozás lehetőségei Látogatójegy A regisztrációtól számított 365 napig érvényes. A látogatójegy olvasói kérésre meghosszabbítható. Személyre szóló, át nem ruházható. Tulajdonosa jogosult: - Könyvtárlátogatásra - A könyvtár állományának helyben használatára - Az állomány feltáró eszközök (katalógus) használatára - Információra a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. Térítési díja: ingyenes Késedelmi díj: A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumokért a könyvtár késedelmi díjat nem számol fel. Olvasójegy Személyre szóló, át nem ruházható. Tulajdonosa jogosult - a látogatójegy által biztosított jogokra, - a könyvtár állományának kölcsönzésére, - könyvtári szolgáltatások igénybevétele. A látogatójegyet és az olvasójegyet érkezéskor a kölcsönzésnél fel kell mutatni, majd át kell adni az igénybe vett részleg könyvtárosának.

4 A könyvtár használatának felfüggesztése A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtár használót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, nyugalmát tartósan zavarja. Kölcsönzés A kölcsönözhető könyvtári dokumentumok csak érvénes olvasójeggyel rendelkezők részére adható ki. A kölcsönzési határidő két alkalommal hosszabbítható, intervallum 28 nap. Egyszerre kölcsönözhető példányszámok: 5db. könyv/4hét. Előjegyzés, könyvtári kölcsönzés Ha az olvasó által keresett dokumentumkölcsönzés alatt van, az előjegyezhető. Amennyiben a kért mű nincs meg a könyvtár állományában, az olvasó könyvtárközi kölcsönzést is igényelhet. Elveszett dokumentumok Ha az olvasó az általa kölcsönzött dokumentumot elvesztette, a kártérítés lehetőségei a következők. - az olvasó az elveszett könyvet u.olyan művel pótolja - a könyv árának, min. ötszörösét kifizeti - különösen értékes és keresett könyvek esetében a mindenkori másolási és kötési díj Az internet használata díjmentes. A könyvtárban az internet szolgáltatását csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe. Az internet használatát szükség esetén a könyvtár időkorlátozással teszi lehetővé. Helyben használható dokumentumok A nem kölcsönözhető dokumentumokat (olvasó termi, helyismereti könyvek) a nyitva tartás ideje alatt helyben használhatják az olvasók, il. igénybe vehetik az internetet. Dohányozni a könyvtárban szigorúan tilos! Kérjük, hogy könyvtárhoz illő, kulturált magatartásával, csöndes beszédével segítse olvasó társai nyugodt könyvtárhasználatát.

5 A Pusztavacsi községi könyvtár ezen szabályzata minden könyvtár használó számára kötelező, az azt súlyosan megszegőktől a kölcsönzési és látogatói jog megvonható. A könyvtár használat feltételeinek meghatározása, módosítása a vonatkozó 1997 évi. CXL. törvény figyelembe vétele mellett az intézmény fenntartójának Pusztavacs község önkormányzatának a jogköre.

6 Az iskolai könyvtár működése A könyvtár igénybevételének és működésének általános szabályai 1. Általános tudnivalók Az iskolai könyvtár nem nyilvános, ezért csak az iskola tanulói és saját közalkalmazott dolgozói használhatják. A beiratkozás és a könyvtári alapszolgáltatások igénybevétele díjtalan. A könyvtár a tanév szorgalmi időszakában, tanítási napokon látogatható, a nyitvatartási időben. A tanévre érvényes nyitvatartási időt a könyvtáros az órarendben és külön tájékoztató feliratokon hozza nyilvánosságra. a könyvtár használata során a kulturált viselkedés általános szokásos normáit kell, követni ezen túlmenően be kell tartani az alábbi viselkedési szabályokat: - A könyvtárba a tanuló táska nélkül, csak a szükséges taneszközökkel léphet be. - A magával hozott dokumentumokat belépéskor és távozáskor bemutatja a kölcsönzőpultnál. - kivételes esetben, a csoportos látogatások során, a tanulók kabátjukat, táskájukat a könyvtárban erre a célra rendszeresített helyen (fogason) helyezik el. - A könyvtárba élelmet bevinni és ott étkezni TILOS! - A hangos beszédet kerülni kell, hogy az olvasó- jegyzetelő, ill. kutatást végző személyek tevékenységüket zavartalanul végezhessék. 2. A könyvtár használat módjai A könyvtárat látogatni és használni kizárólag a nyitvatartási időben. A könyvtár ekkor az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: Helybenhasználat: a könyvtáros tanár segítséget ad a dokumentumok közötti tájékozódásban és a tájékoztatásban. Csak helyben használható dokumentumok: kézikönyvek, segédkönyvek, folyóiratok, és a számítógépes információhordozók. a könyvtárban a tanulók számára telepített számítógépek a könyvtár nyitvatartási idejében használhatók. Több várakozó tanuló esetén, a számítógépek használata során elsőbbséget azok a tanulók élveznek, akik tanulmányaikhoz gyűjtenek információkat. Levelezéshez böngészéshez stb. számítógépek használati időtartama max. 30 perc lehet, ha van más felhasználó is.

7 Kölcsönzés: A könyvtárból bármely dokumentumot kivinni csak a könyvtáros tudtával, a személyi kölcsönzési nyilvántartásban történt rögzítés után szabad. Az átvételt a kölcsön vevő aláírásával hitelesíti. A tanulóknál a tankönyveken kívül kölcsönözött dokumentumok száma egyidejűleg 5db. lehet, 4 hét időtartamra. Ennél több dokumentum és/vagy ennél hosszabb időre történő, ill. a helyben használható informcióhordozók kölcsönzését a könyvtáros tanát indokolt esetben engedélyezi. A kölcsönzési idő lejártakor, illetőleg az adott tanév utolsó tanítási napjáig a kölcsönző köteles azokat a könyvtárba visszavinni. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólítás ellenére sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. Csoportos könyvtárhasználat - A könyvtárban, a jelenlegi tárgyi-technikai adottságok miatt egy osztály vagy egy tanulócsoport foglalkoztatható. - A könyvtár tanítási órákon történő csoportos helyben használata (kölcsönzés, könyvés könyvtárhasználatra épülő tanórák) a könyvtár nyitvatartási idejében, ütemterv szerint történhet. - A NAT szerinti könyvtári informatikai ismeretek elsajátítását az informatika óra keretében a könyvtáros tanár tartja meg, a könyvtár kisebb könyvtárszobájában. ezekre az órákra a szokásos tanórai rend érvényes. - A könyvtár órarendszerű tanítás és/vagy értekezlet, továbbá magánórák megtartására nem vehető igénybe, mert az akadályozza a könyvtár rendeltetésszerű működését. 3. Kártérítés, felelősség, biztonsági előírások A kölcsönző tanuló (a letétet kezelő és kölcsönző tanár is) anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért. Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan, azonos példánnyal pótolni. A könyvtár biztonsági zárának (bejárati ajtó) kulcsa a könyvtáros tanárnál és az iskola portáján helyezendő el. A kulcs csak indokolt esetben (elemi csapás, elháríthatatlan akadály, betegség) adható ki az iskola igazgatójának, ill. a portán kifüggesztett IGAZGATÓI RENDELKEZÉSBEN megnevezett személyeknek. A könyvtár tisztaságára ügyelni kell. A könyvtárban étkezni, dohányozni és nyílt lángot használni TILOS! Az iskolai könyvtár a tanulás és az ismeretszerzés szellemi műhelye, ezért fegyelmezett magatartást kérünk mindenkitől!

8 4. A könyvtári tartozás megszűnése tanulói jogviszony esetén. A tanulói jogviszony és a dolgozói jogviszony megszűntetése, csak a fennálló könyvtári tartozás rendezése és a könyvtáros erről adott igazolása után történhet. 1. sz. melléklet Az iskola Szervezeti működési szabályzatának tartós tankönyvek kezelésesre vonatkozó szabályzata. 1. A tartós tankönyv fogalmaaz 5/1998.MKM rendelet e szerint tartós az a könyv, amely - minősége (tartalmi és fizikai) alapján több tanuló, több éven keresztüli használatára alkalmas tankönyv, - a tankönyvtámogatás 25%.-nak felhasználásával vásárolt ajánlott és kötelező olvasmány. 2. A tartós tankönyv fogalma kibővíthető bármely oktatást segítő, hagyományos és nem hagyományos dokumentummal, ha azt a szülői szervezet (közösség) jóváhagyja. 3. A tartós tankönyv beszerzése az iskola által készített felmérés alapján készül el minden év május 31.-ig. 4. A tartós tankönyv összegének felhasználására a könyvtáros tanár az előzetes felmérés alapján javaslatot tesz, amelyet a nevelő testület hagy jóvá Jún. 30.-ig. 5. A könyvtáros tanár elkészíti és közzéteszi (honlap, faliújságok) azon tankönyvek, tartós tankönyvek jegyzékét. amelyek a könyvtárból kölcsönözhetőek. 6. Az iskolai könyvtár állományába került dokumentumok csak bélyegzés és nyilvántartásba vétel után kölcsönözhetők. A tankönyvek kölcsönzése Ha az iskola a normatívkedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel is meg kívánja oldani, a tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, ill., h az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt. A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje: - több évfolyamon használt tankönyvek esetén: legfeljebb 5 év, - egy évfolyamon használt tankönyvek esetén: szeptember 01. június 15.-ig.

9 A tartós tankönyvek kölcsönzési nyilvántartása: A kikölcsönzött tartós tankönyveket is rávezetjük az adott év tartós tankönyvek listájára, amit a tanuló az aláírásával hitelesít. A tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálásával okozott kártérítés A tanuló támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és azt rendeltetésszerűen használni. Ebből következően elvárható tőle, hogy az áltata használt tankönyv legalább 5 évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően. - az első tanév végére legfeljebb 20%-os, - a második tanév végére legfeljebb 40%-os, - a harmadik tanév végére legfeljebb 60%-os, - a negyedik tanév végére legfeljebb 80%-os, - az ötödik tanév végére legfeljebb 100%-os lehet. Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kikölcsönzött tartós tankönyve(ke)t köteles visszaadni. A tanuló, ill. a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros tanár feladata. Vita esetén az igazgató dönt. Kártérítés. Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak, a tankönyvnek a rongálódás pillanatában, érvényes Tankönyvjegyzékben szereplő vételárnak megfelelő hányadát (5 tanévet figyelembe véve) kell fizetnie: - az első tanév végén az elveszett dokumentum aktuális beszerzési árának 80%-át vagy újjal kell azt pótolni, - a második tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 60%-át, - a harmadik tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 40%-át, - a negyedik tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 20%-át. Abban az esetben, ha a tanuló a használati idő letelte utánezen tankönyveket meg akarja megvásárolni, a vételár megállapításakor u.úgy kell eljárni, mint a kártérítés esetén. A természetes elhasználódás következtében vagy aktualitásukat tekintve, a könyvtár számára ún. fölös példánnyá vált és ily módon kiselejtezett tankönyveket tanár és diák egyaránt megvásárolhatja a fentiek figyelembevételével.

10 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1 Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és helyes arányainak biztosításával érhető el a gyűjtemény kívánatos összetétele, informatív értéke, használhatósága. Az iskolai könyvtár állományának értékorientáltnak kell lennie, nem csorbulhat a minőségelvűség. Értékes szépirodalmat, a tudományos elvárásoknak megfelelő ismeretközlő irodalmat, forrásokat gyűjthet csak az iskolai könyvtár. A gyűjtemény építése során nem korlátozza a különböző dokumentumtípusok beszerzését, amelyek a tananyag hatékonyabb elsajátításához hozzájárulhatnak. Arányosan gyűjti a különböző tantárgyak tanulásához, tanításához nélkülözhetetlen dokumentumokat. Alapvető szempont, hogy a könyvtár az adott tantárgy, ill. szaktárgy alapját képező tudományterület kiadványait enciklopédikus szinten gyűjtse. A nyelvi határok vonatkozásában alapvetően a magyar nyelven megjelent források jellemzőek. Az idegen nyelvű dokumentumok szerepe főként az idegen nyelvek oktatásában jelentős A főgyűjtőkörbe tartoznak: - az általános és a szaktárgyak szaktudományainak összefoglaló segédkönyvei, kézikönyvei, segédletei, - a különböző tantárgyak és szaktárgyak tanulói munkáltatásához szükséges ismeretközlő és szépirodalmi források, - a tantervek által meghatározott tananyag elsajátításához nélkülözhetetlen ismeretközlő és szépirodalmi dokumentumok, - a házi és ajánlott irodalom, - a világ és a magyar irodalom tananyag által meghatározott szerzők művei, - a pedagógia és pszichológia enciklopédikus jellegű munkái, - tanári segédkönyvek, kézikönyvek, - az iskolában használt tankönyvek, tartós tankönyvek, módszertani segédanyagok, - iskolatörténeti dokumentumok az iskola kiadványai, az iskola tanárainak és nevelőinek szellemi termékei, - az iskolában folyó munkát szabályozó és támogató jogszabályok, tervezési és oktatási segédletek, kiadványok, - az iskola belső oktatási és szervezeti dokumentumai, - a könyvtári szakirodalom és segédletek.

11 A mellékgyűjtőkörbe tartoznak: - a pedagógiai határtártudományainak összefoglaló munkái, - a tanítási órán kívüli foglalkozásokhoz kötődő ismerethordozók. 2. Gyűjtőköri leírás Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai szempontból - Írásos nyomtatott dokumentumok: Könyv és könyvjellegű kiadványok /segédkönyv, tankönyv, tartós könyv/ Periodikumok /hetilap, folyóirat/ 3. A gyűjtemény tartalmi összetétele Az iskolai könyvtár erősen válogatva gyűjt. Teljeséggel egyetlen tantárgy, szaktudomány irodalmát sem gyűjti. Ugyanakkor törekszik, hogy megfelelő válogatással lefedje a tantervek által meghatározott tartalmakat. Az iskolában oktatott közismereti tárgyak forrásait középszinten gyűjti elsősorban. Teljességre törekvően gyűjti a tanított szakmák középszintű szakirodalmát. a felsőszintű szakirodalom beszerzése csak nagyon indokolt esetben, erős válogatással, többnyire hiánypótlással történik. 4. Az iskolai könyvtár állományrészei 4.1 kézikönyvtár, 4.2 kölcsönzési állomány: ismeretközlő irodalom, kölcsönzési állomány: szépirodalom, pedagógiai gyűjtemény, 4.5 könyvtári szakirodalom, 4.6 iskolatörténeti gyűjtemény,

12 Az állomány tartalmi bemutatása 4.2. ismeretközlő irodalom /kézikönyvtár és kölcsönözhető állományrész/ A gyűjtés terjedelme A beszerzési példányszám A gyűjtés mélysége Kis- közép és nagyméretű alap, közép, és felsőszintű általános lexikonok és általános enciklopédiák A tudomány, a kultúra, a hazai és egyetemes művelődéstörténet alapszintű és középszintű elméleti és történeti összefoglalói Életrajzi lexikonok, ki kicsodák Egy nyelvű és többnyelvű szótára, /értelmező szótárak, helyesírási szótár, idegen szavak szótára, etimológiai szótár, nyelvtörténeti, szinonima szótár, tájszótár/ A tanított idegen nyelvek nagyszótára, kéziszótárakisszótára A tantárgyakhoz kapcsolódó tudományok segédkönyvei /szaklexikonok, enciklopédiák, határozók, fogalomgyűjtemények/ középszintű szakirányú segédkönyvek A tantárgyak szaktudományi elméleti és történeti összefoglalói középszintű Munkáltató eszközként használatos művek középszintű

13 A tantárgyakban való elmélyülést, a tananyag kiegészítését szolgáló ismeretterjesztő művek középszintű Az iskola tantervei Pályaválasztási útmutatók, felvételi követelményeket tartalmazó kiadványok Az iskolában oktatott nyelvek tanításához felhasználható idegen nyelvű segédletek Az iskolában helyet adó település helytörténet ismereti formái Az iskolatörténettel, az iskola életével, ifjúsági szervezeteivel foglalkozó dokumentumok 4.3. Szépirodalom A tantervi és értékelési követelmények által meghatározott antológiákat, házi olvasmányokat, szerzői életműveket teljeséggel, a tanulók személyiség fejlődését, olvasóvá nevelését előmozdító értékes irodalmat pedig kellő válogatással kel gyűjteni az életkori sajátosságokat figyelembe véve. A gyűjtés terjedelme A beszerzési példányszám A gyűjtés mélysége Átfogó lírai, prózai és drámai antológiák a világ-és a magyar irodalom bemutatása A helyi tanterv által 5 tanulónként, ill. 10 válogatva meghatározott házi és ajánlott olvasmányok tanulónként 1 A tananyagban szereplő klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei, gyűjteményes kötetei válogatva

14 A nemzetek irodalmát reprezentáló klasszikus és modern antológiák Nevelő célzattal ajánlható esztétikai értéket képviselő, de a tananyagban nem szereplő klasszikus s kortárs alkotók műve Regényes életrajzok történelmi regények különösen a tananyag mélyebb élményszerű megismeréséhez Az iskolában tanított nyelveken a nyelvtudás szintjének megfelelő, könnyebben érthető olvasmányok válogatással erős válogatással 1 erős válogatással teljességgel válogatva 4.4. Pedagógiai gyűjtemény - a pedagógia és határtanulmányai alapvető segédkönyvei /pedagógiai lexikonok, szakszótárak, enciklopédia, fogalomtárak/ - egyetemes és magyar neveléstörténeti összefoglalások, - a családi életre neveléssel, személyiség formálással kapcsolatos művek, - tudásmódszertani munkák, - közoktatáspolitikai alapdokumentumok, - a szociológia, oktatásügyi, statisztika, jog és közigazgatás művei - oktatási jogszabályok 4.5. Könyvtári szakirodalom / a könyvtáros tanár segédkönyvtára/ - az iskolai könyvtárral kapcsolatos jogszabályok,irányelvek, módszertani kiadványok, - a könyvtár-szakmai munkához szükséges tájékoztató segédletek /általános. pedagógiai, tantárgyi bibliográfiák/ ajánló irodalomjegyzék. - az állománygondozáshoz szükséges alapjegyzék, - könyvtárpedagógiával kapcsolatos módszertani anyagok, - könyvtártani összefoglalók, a könyvtári feldolgozó munkához szükséges szabványok, táblázatok, segédletek, szakmai kézikönyvek.

15 4.6. Iskolatörténeti gyűjtemény Elemei: - az iskola története és életére vonatkozó különböző dokumentumok iskola pedagógiai dokumentumai, - az iskola által kiadott évkönyvek - az iskola névadójáról szóló források, ill. a névadó életműve

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATA A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRI SZABÁLYZATA ( Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete) Készítette: Jóváhagyta: könyvtáros P.H. Miskolc, 2012. igazgató AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár.

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 1.sz.melléklet Gyűjtőköri szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Könyvtárhasználati szabályzat. Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája Könyvtárhasználati szabályzat Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 2014 Tartalom: 1. Könyvtárhasználati szabályzat 2. Mellékletek 2.1. Számítógép-használat rendje 2.2. Elveszett, megrongálódott

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA Indoklás: Célja: a 16/1998. IV. 8. MKM rendelet a könyvtár olyan körülhatárolása és kimunkálása, amely képes

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA függelék A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium könyvtára állományalakítását; a folyamatos, tervszerű és arányos állománygyarapítást

Részletesebben

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 2. sz. melléklet A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1 A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők: 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról [valamint

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

A Kollégiumi könyvtár SZMSZ. (A Pedagógiai Program 2. sz melléklete)

A Kollégiumi könyvtár SZMSZ. (A Pedagógiai Program 2. sz melléklete) A Kollégiumi könyvtár SZMSZ (A Pedagógiai Program 2. sz melléklete) 1. A kollégiumi könyvtár működési rendje Az intézményben a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében

Részletesebben

A Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy az iskola forrásközpontjaként biztosítsa az iskolában folyó tanulás / tanítás,

Részletesebben

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata 1. Jogszabályi háttér: a művelődési és közoktatási miniszter 16/1998. (IV.8.) MKM rendelete (a nevelésioktatási intézmények

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára Iskolai könyvtárunk gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program, az iskola műveltségi

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jogszabályi háttér Az iskolai könyvtár működését a jelenleg hatályos jogszabályok határozzák meg, köztük: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012.

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Marcali Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának 3.számú melléklete A könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. Marcali, 2004. szeptember 1.

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 6622 NAGYMÁGOCS, SZENTESI ÚT 40. GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN A NYILVÁNOS ÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRI GYARAPÍTÁS) NAGYMÁGOCS, 2014. augusztus

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 1.1 Az iskola és a könyvtár tárgyi és személyi feltételei A dorogi Eötvös József Általános Iskola 1985 októberében

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok IV-es számú melléklet Iskolai könyvtári SzMSz Iskolai könyvtár 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához,

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata 3.sz.. melléklet Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata Kunszentmárton, 2013. május 01. 1. A könyvtár használati köre Az iskolai könyvtárat az iskola

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZMSZ 2. számú melléklet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Könyvtára Érvényes: 2011. szeptember 1-től Jóváhagyta: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fejér György Városi Könyvtár 2. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. február 01. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Kalmárné Amberg Xénia A könyvtár olvasója lehet minden

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. Jogi szabályozás 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZ. MELLÉKLETE. OM azonosító kód: 031197

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZ. MELLÉKLETE. OM azonosító kód: 031197 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító kód: 031197 Elfogadva: 2015. 02.

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár azonosító adatai: A könyvtár neve: Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény könyvtára Pontos címe: 8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a S Z M S Z 2. s z. m e l l é k l e t e Összeállította: Dr. Tóthné Kovács Judit 2 A Gyűjtőköri

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Általános tudnivalók A körösladányi Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó a könyvtárhasználati szabályzat betartása mellett igénybe

Részletesebben

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 1. A..könyvtár mozgókönyvtári állományrészének gyűjtőköre A..könyvtár megyei önkormányzati fenntartású nyilvános közkönyvtár...könyvtár a

Részletesebben

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Nyitva tartás: HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Délelőtt ZÁRVA 11:00-11:45

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs

Könyvtárhasználati Szabályzat. Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs Könyvtárhasználati Szabályzat Tarnaörsi Óvoda, Közművelődési Intézmény és Községi Könyvtár Tarnaörs 1. A könyvtárhasználat feltételei, a könyvtár szolgáltatásai A kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Beiratkozás, regisztrálás A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány,

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat Kandó Kálmán Szakképző Iskola Könyvtárhasználati Szabályzat Készítette: dr. Tóth István igazgató Tatabánya, 2012. szeptember 03. 1. A könyvtár használói köre Az iskolai fiókkönyvtárat az iskola tanulói,

Részletesebben

MELLÉKLETEK MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG

MELLÉKLETEK MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG MELLÉKLETEK MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 1. SZ. MELLÉKLET A MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1.A szabályzat indoklása

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A Karikó János Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A könyvtár címe:2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3. Tel./fax:23/310-028 e-mail:konyvtar@biatorbagy.hu; konyvtar@biatv.hu honlap:www.3konyvtar A könyvtár

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók

Könyvtárhasználati Szabályzat. A legfontosabb tudnivalók Könyvtárhasználati Szabályzat A legfontosabb tudnivalók Orosháza 2014 I. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe

Részletesebben

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

Az SZMSZ 26 sz. melléklete. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata Az SZMSZ 26 sz. melléklete Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.3. sz. melléklete 2016. A könyvtár működésének

Részletesebben

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015.

Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015. Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata 2015. Tartalomjegyzék 1. A könyvtár szolgáltatásai 2 1.1. A könyvtár alapszolgáltatásai 2 1.2. A könyvtár további szolgáltatásai

Részletesebben

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA Készítette: Sunyovszky Anna Budapest, 2010 1. Az iskolai könyvtárat

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Katona Lajos Városi Könyvtár Vác KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. június 1. A váci Katona Lajos Városi Könyvtár nyilvános városi könyvtár, amely rendelkezésére áll minden érdeklődőnek az 1997.

Részletesebben

1. A gyűjteményszervezést, állományfejlesztést meghatározó dokumentumok

1. A gyűjteményszervezést, állományfejlesztést meghatározó dokumentumok VI.sz. melléklet Gyűjtőköri szabályzat 1. A gyűjteményszervezést, állományfejlesztést meghatározó dokumentumok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012 EMMI rendelet a NKtv végrehajtásáról

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzata

Gyűjtőköri szabályzata Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Könyvtárának Gyűjtőköri szabályzata 2014. Alapdokumentumok: - Az 1996. évi LXII. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. A könyvtár állománya gyűjtőköre A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

2. Ingyenes alapszolgáltatások:

2. Ingyenes alapszolgáltatások: 1. A Kisteleki Ede Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, s ennek megfelelően rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban

Részletesebben

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT -

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - Elérhetőség: Déva utca 19. sz. RO-400375 Kolozsvár Tel./Fax: +4 0364 401458 http://kv.sapientia.ro/hu/konyvtar-bemutatas Könyvtárosok: Vincze-Jancsi

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén, a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Szabadidőközpont és Könyvtár Fertőszentmiklós KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Fertőszentmiklós Érvényes: 2016. január 4-től (továbbiakban könyvtár) nyilvános könyvtár, ennek megfelelően a1997. évi CXI. tv.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely, 1. BEVEZETŐ.. község könyvtári szolgáltató helyén igénybe vehetők az 1997. évi CXL. Törvényben rögzített nyilvános könyvtári szolgáltatások az

Részletesebben

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata

. BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata . BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata I. A könyvtárhasználat feltételei 1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló 1. Bevezető Bogyiszló község könyvtári szolgáltató helyén (7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28; konyvtar@bogyiszlo.hu) igénybe vehető nyilvános

Részletesebben

Segesd község közösségi színterének használati szabályzata

Segesd község közösségi színterének használati szabályzata 1. függelék Segesd község közösségi színterének használati szabályzata Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2014. (VIII.25.) önkormányzati

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT A gyűjtés tematikus szempontjai, a gyűjtés szintje és mélysége Könyvek: Szépirodalom: a magyar irodalom klasszikusai / válogatva a világirodalom klasszikusai / válogatva kortárs magyar

Részletesebben

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA SZMSZ 1. sz. melléklet Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Összeállította: Németi Katalin igazgató Téglás, 2015. július 1. A VÁROSI KÖNYVTÁR

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Községi és Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Községi és Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Községi és Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A könyvtár közkönyvtári és iskolai feladatokat lát el, kettős funkciójú könyvtár. Nyilvános könyvtárként feladata a települési közkönyvtári

Részletesebben

ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ 5. sz. melléklete 2013 ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium ( Szentlőrinci Általános

Részletesebben

Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat

Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat Zalaszentgrót 2013 Tartalom 1. A könyvtárra vonatkozó adatok... 3 2. Fenntartó... 3 3. A könyvtár gazdálkodása... 3 4. A könyvtár jellege... 3 5. Az állomány

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT A könyvtár neve: Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Könyvtára A könyvtár címe: 1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2. Fenntartója: az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Típusa:

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 56. (2) bekezdése kimondja,

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A használat általános feltételei 1. A Magyar Nemzeti Bank nyilvános jelleggel működő Szakkönyvtárában könyvtárhasználati joga

Részletesebben

A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei

A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei I. melléklet: A könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Általános jellemzés A könyvtár gyűjtőköri szabályzatát az iskolát érintő jogszabályokra (Közoktatási

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz. mellékleteként 5-2009/2010. sz. határozatával 2009.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház Könyvtárhasználati Szabályzatáról Pécel Város Önkormányzat

Részletesebben

I. sz. melléklet. A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

I. sz. melléklet. A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet A Németh László Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRE A Németh László Gimnázium és Általános Iskola gyűjtőkörét az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

A Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár TANKÖNYVKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár TANKÖNYVKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár TANKÖNYVKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1.. Törvényi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjérıl 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1146. Budapest, Hermina út 9-15. Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az SZMSZ 1. melléklete Bevezetése: 2013. március 27. Vizi Andrea

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 68/2010.(XII.15. ) KT. Határozat Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyása 1) A Képviselő-testület a Nagyközségi Könyvtár ezen határozata mellékleteként

Részletesebben

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra.

Százhalombatta Város Önkormányzatának 312/2015. (XII.16.) számú határozata alapján a könyvtár nyitva tartása heti 30 óra. Szolgáltatási normák A könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére mindenki jogosult, aki a könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, és az adatait regisztráltatja. A beiratkozás

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezető... 3 II. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei... 3 III. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai...

Részletesebben

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től)

Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) Könyvtárhasználati Szabályzat (érvényes 2008. január 1-től) A Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár városi könyvtára nyilvános könyvtár. A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti, aki a használat feltételeit

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzat I. Általános rész 1. A könyvtár típusa: Tulajdonjog és hozzáférés szerinti felosztás alapján nyilvános

Részletesebben

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtárhasználat A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri. A Könyvtárhasználati Szabályzat

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT GYŰJTŐKÖRI A 2015 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal A Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 56-2014/2015. (2015.03.17.) sz. határozatával

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2012. január 10-től T a r t a l o m j e g y z é k T a r t a l o m j e g y z é k... 2 Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai:...

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE, GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

Az SZMSZ 2. számú melléklete A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE, GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Az SZMSZ 2. számú melléklete A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE, GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK HASZNÁLATI RENDJE 1 I. A könyvtár használatára jogosultak köre A Verseghy Ferenc

Részletesebben

1. sz. melléklet A Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai

1. sz. melléklet A Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai 1. sz. melléklet A Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvtár szolgáltatásai, a könyvtárhasználat szabályai A könyvtár használatának szabályai a könyvtári állomány védelme és más használók jogainak

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

ISKOLAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ISKOLAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. ISKOLAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a könyvtárakra vonatkozó előírásokat egyaránt figyelembe

Részletesebben