TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium"

Átírás

1 Tantárgy neve Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) kollokvium Dr. Egri Imre, főiskolai tanár GTI A hallgatók megismerik a gazdasági élet alapvető jelenségeit. Felismerik a társadalmi, gazdasági összefüggéseket, amelyek szükségesek a mindennapi munkaügyi, közgazdasági, vállalkozási döntésekhez. Megismertetni a hallgatókat a gazdasági élet alapfogalmaival, a gazdaság és társadalom kapcsolatrendszerével. Ismerjék meg az árutermelés és piacgazdaság, a pénzügyi rendszer működését. Szerezzenek ismeretet a gazdasági élet szervezetrendszeréről, kapcsolódásáról az állam gazdálkodási rendszeréhez, a szervezeti rendszer, a vállalkozások irányítási és menedzselési mechanizmusaihoz. Kapjanak betekintést hazánk és az Európai Unió, a világgazdaság gazdasági kapcsolódási rendszeréről. 2 db zárthelyi dolgozat és 1 db házi dolgozat írása, aktuális közgazdasági témából. Kollokviumi jegy A kollokválás előfeltétele az évközi követelmények legalább 60%-os teljesítése. Folyóiratok, a intézet honlapján előadási anyagok és esettanulmányok. Egri Imre: Menedzsment ismeretek. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza, 2004 Hale, Robert E. Taylor John B.: Makroökonómia. KJK Budapest, 1997 Hale, R. Varian: Mikroökonómia középfokon. KJK Budapest, 2001 Mayer, Dietmar-Solt Katalin: Makroökonómia. Aula Kiadó, Budapest, 1999 Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan I-II-III. KJK, 1998

2 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Logikai alapok a programozáshoz PMB1215 kollokvium Dr. Nagy Károly, főiskolai tanár A matematikai logika alapvető fogalmainak és eszközeinek elsajátításával egyrészt az informatika elméleti megalapozására nyílik lehetőség, másrészt az informatikai alkalmazásokhoz modern, egyre szélesebb körben használt eszközöket lehet a hallgatókkal később megismertetni. A matematikai logika jelentősen fejleszti a hatékony informatikai alkalmazások készítéséhez szükséges készségeket is. Elsőrendű nyelvek, termek, formulák, kötött és szabad változók, kötött változók átnevezése, szabad változók helyettesítése termmel. A nyelv szemantikája, logikai törvények és alkalmazásaik, konjunktív és diszjunktív normálforma, formula prenex és Skolem alakja. A logikai következmény fogalma. Predikátumkalkulus, dedukció-tétel, a természetes levezetés technikája. Formális axiomatikus elméletek programhelyesség-bizonyítás és Hoare-logika. Az előadás anyagához kapcsolódó feladatok megoldása. Két zárthelyi dolgozat. Kollokvium. A zárthelyi dolgozatok sikeres teljesítése előfeltétele a kollokviumnak. Dragálin Albert, Buzási Szvetlána: Bevezetés a matematikai logikába, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Pásztorné Varga Katalin: Matematikai logika alkalmazásokhoz (Matematikai logika számítástudomány), ELTE, egyetemi jegyzet, Budapest, Sashalminé Kelemen Éva: A matematikai logika és a halmazelmélet elemei, EKTF Líceum Kiadó, Eger, Szendrei Ágnes: Diszkrét matematika, Polygon Kiadó, Szeged, Stuart J. Russell, Peter Norvig : Mesterséges intelligencia modern megközelítésben, Panem- Prentice Hall, Budapest, 2000.

3 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Diszkrét matematika PMB1101 Dr. Kurdics János főiskolai tanár Az absztrakt matematika nyelvezetének és néhány általánosan használt fogalmának elsajátítása az algebra és számelmélet köréből. A halmazelmélet alapfogalmai. Részhalmaz. Halmazműveletek és tulajdonságaik. Relációk és leképezések. Algebrai struktúrák. Algebrai műveletek és tulajdonságaik. Nevezetes struktúratípusok. Csoport, gyűrű, szabad félcsoport és csoport. Permutációcsoport. Az asszociativitás és a disztributivitás következményei. Boole-algebra. Számelméleti alapismeretek. Oszthatóság és maradékos osztás egész számok körében. A számelmélet alaptétele. Prímszámok. Számelméleti függvények. Számrendszerek. Lineáris kétismeretlenes diofantoszi egyenlet. Kongruencia, Euler-Fermat tétele. Egyismeretlenes lineáris kongruenciák. Polinomgyűrűk. Oszthatóság és maradékos osztás polinomok körében. Prím és irreducibilis polinomok. A polinomelmélet alaptétele. Testek. A racionális számok, tizedes tört alakjuk. A valós és komplex számok teste. Műveletek komplex számokkal. Az algebra alaptétele. Másod- és harmadfokú egyenletek megoldása. Véges testek. Zárthelyi dolgozatok a félév elején történő tájékoztatás szerint. Kollokvium. A zárthelyi dolgozatok eredménye beszámít a vizsgajegybe. Fried Ervin: Klasszikus és lineáris algebra. Tankönyvkiadó, Budapest, Fried Ervin: Általános algebra. Tankönyvkiadó, Budapest, A. G. Kuros: Felsőbb algebra. Tankönyvkiadó, Budapest, Dr. Szendrei János: Algebra és számelmélet. Tankönyvkiadó, Budapest, több kiadásban

4 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Lineáris algebra PMB1104 Dr. Lénárd Margit, egyetemi docens A lineáris algebra tantárgy célja a lineáris algebra klasszikus fejezeteinek megismerése (szabadvektorok, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek, determinánsok) és a modern lineáris algebra alapjainak elsajátítása (végesen generált vektorterek, lineáris leképezések). A tantárgy nyújtson biztos alapot a matematika további fejezeteinek tanulmányozásához. Vektortér, bázis, dimenzió, alterek. Faktortér, direkt összeg. Lineáris leképezések, transzformációk, mátrixuk. Képtér, magtér. Determináns, kifejtési tétel. A mátrixok algebrája, invertálhatóság, rang. Lineáris egyenletrendszerek, megoldhatóság, Cramer-szabály. Lineáris transzformációk sajátértékproblémája. Euklideszi vektorterek és lineáris transzformációik. A gyakorlaton a hallgatók sajátítsák el a lineáris algebra elemi algoritmusait és mélyítsék el az elméletben tanultakat. A félév során a gyakorlat anyagából két zárthelyi dolgozatot kell megírni, amelyek eredménye 40% mértékben beszámít a vizsgajegybe. A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a gyakorlati zárthelyi dolgozatokból elért eredmény legalább 50%-os legyen. Vizsgajegy. Írásbeli dolgozat. Előadásjegyzet. 1. Freud Róbert: Lineáris algebra. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Gaál István-Kozma László: Lineáris algebra. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Halmos, P.R.: Véges dimenziós vektorterek. Műszaki Könyvkiadó, Kovács Zoltán: Feladatgyűjtemény lineáris algebra gyakorlatokhoz. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Szabó László: Bevezetés a lineáris algebrába. Polygon, Szeged.

5 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Analízis I PMB1105 Kollokvium Prof. Dr. Gát György, egyetemi tanár A tantárgy általános célja, hogy megismertesse a hallgatót a matematikai analízis alapvető fogalmaival és eredményeivel. Tegye képessé arra, hogy önállóan gondolkodva tudjon feladatokat megoldani, olyanokat, melyek illeszkednek az előadás anyagához. A tárgy megalapozza a hallgató további matematikai tanulmányait. Általában véve is felkészíti a hallgatót az önálló matematikai, elemző gondolkodásra. Halmazok, relációk és függvények. Rendezett halmazok. Valós számok axiómarendszere. Természetes, egész és racionális számok. Hatványozás. Nyílt és zárt halmazok. Komplex számok. Számosság. Sorozatok konvergenciája. Határértéktételek sorozatokra. Sorok konvergenciája, abszolút és feltételes konvergencia. Konvergencia kritériumok. Függvény határértéke, folytonossága és egyenletes folytonossága. Kompaktság és jellemzése. Kompakt halmazon folytonos függvények tulajdonságai. Függvénysorok pontonkénti és egyenletes konvergenciája. Hatványsorok. Elemi függvények. A félév során a gyakorlat anyagából két zárthelyi dolgozatot kell megírni. Vizsgajegy. Írásbeli dolgozat. Előadásjegyzet. Császár Á.: Valós analízis I., Tankönyvkiadó, Budapest, Leindler L. - Schipp F.: Analízis I., ELTE egyetemi jegyzet. Rudin W, A matematikai analízis alapjai, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1978

6 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Analízis II PMB1106 Kollokvium PMB1105 Prof. Dr. Gát György, egyetemi tanár A tantárgy általános célja, hogy megismertesse a hallgatót a matematikai analízis alapvető fogalmaival és eredményeivel. Tegye képessé arra, hogy önállóan gondolkodva tudjon feladatokat megoldani, olyanokat, melyek illeszkednek az előadás anyagához. A tárgy megalapozza a hallgató további matematikai tanulmányait. Általában véve is felkészíti a hallgatót az önálló matematikai, elemző gondolkodásra. Egyváltozós függvények deriváltja, primitív függvénye. Differenciálási szabályok. Középértéktételek és egyenlőtlenségek. Határfüggvény és összegfüggvény differenciálása. Függvényvizsgálat, elemi függvények. Taylor formulák. Szélsőérték-számítás. Egyváltozós függvények Riemann-integrálja. Integrálhatósági kritériumok. Integrálható függvények főbb osztályai. Az integrál alaptulajdonságai. Newton-Leibniz-formula. Parciális és helyettesítéses integrálás. Racionális törtfüggvények integrálása. Korlátos változású függvények, ívhossz. Riemann-Stieltjes-integrál. Improprius integrálok. A félév során a gyakorlat anyagából két zárthelyi dolgozatot kell megírni. Vizsgajegy. Írásbeli dolgozat. Előadásjegyzet. Császár Á.: Valós analízis I., Tankönyvkiadó, Budapest, Leindler L. - Schipp F.: Analízis I., ELTE egyetemi jegyzet. Rudin W, A matematikai analízis alapjai, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1978

7 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+3 Numerikus analízis PMB1110 PMB1106 Dr. Blahota István főiskolai tanár A számítógép megjelenése nagy hatást gyakorolt az egyes szaktudományok vizsgálati módszereire, ugyanakkor új, direkt számítógépre alkalmas matematikai módszerek kidolgozását kívánta meg. A tárgy célja betekintést adni ezekbe a módszerekbe és gyakorlati alkalmazásaikba. Lineáris és nemlineáris rendszerek iterációs megoldása (Gauss-Seidel, konjugált gradiens; Newton-módszer, lokális és globális konvergencia, Broyden-módszer). Sajátérték feladatok (hatványmódszer, inverz iteráció, eltolás, QR). Interpolációs és approximációs feladatok (Lagrange, Hermite, spline; Csebisev-approximáció). Numerikus differenciálás és integrálás. Kvadratúraformulák (Newton-Coates, Gauss). Két dolgozat, melynek eredménye beszámít a kollokvium jegyébe. Kollokvium. Stoyan Gisbert: Numerikus módszerek I, Typotex Kiadó, Budapest, Móricz Ferenc: Numerikus analízis I, Tankönyvkiadó, Budapest, A. A. Szamarszkij: Bevezetés a numerikus módszerek elméletébe, Tankönyvkiadó, Budapest, N. Sz. Bahvalov: A gépi matematika numerikus módszerei, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.

8 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Valószínűségszámítás és statisztika PMB1108 gyakorlati jegy Prof. Dr. Gát György, egyetemi tanár A tantárgy általános célja, hogy megismertesse a hallgatót a valószínűségszámítás alapvető fogalmaival és eredményeivel. Tegye képessé arra, hogy önállóan gondolkodva tudjon feladatokat megoldani, olyanokat, melyek illeszkednek az előadás anyagához. A tárgy megalapozza és továbbmélyíti a hallgató matematikai tanulmányait. Általában véve is felkészíti a hallgatót az önálló matematikai, elemző gondolkodásra. Eseményalgebra, valószínűség, valószínűségi mező. Feltételes valószínűség, a teljes valószínűség tétele, a Bayes-tétel, események függetlensége. Valószínűségi változók, eloszlásfüggvény. Diszkrét eloszlás, nevezetes diszkrét valószínűségi eloszlások. Sűrűségfüggvény, nevezetes abszolút folytonos valószínűségi eloszlások. Várható érték, szórás, momentumok. Valószínűségi változók függetlensége. Markov- és Csebisevegyenlőtlenség. A nagy számok törvényei, a központi határeloszlástétel. Statisztikai minta, mintavételezés. Tapasztalati eloszlás, tapasztalati eloszlásfüggvény, tapasztalati becslések, Becslési módszerek: momentum-módszer, maximum-likelihood becslés. Statisztikai hipotézisvizsgálati alapfogalmak. A normális eloszlás paramétereire vonatkozó klasszikus próbák: u-, t- és F-próba. Khi-négyzet próbák diszkrét illeszkedés-, homogenitás- és függetlenségvizsgálatra. A félév során két zárthelyi dolgozatot kell megírni.. Írásbeli dolgozat. Előadásjegyzet. 1. Móri Tamás, Szeidl László, Zempléni András: Matematikai statisztika példatár. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Nagy, M., Sztrik, J., Tar, L.,: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika feladatgyűjteményű. DE egyetemi jegyzet, Debrecen, Prékopa András: Valószínűségelmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Solt, Gy,: Valószínűségszámítás. Műszaki könyvkiadó, Budapest, Székelyhidi László: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. EKF Líceum Kiadó, Eger, 1999

9 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Informatika és elektronika PMB1201 Halász Attila Mihály, rendszergazda Megismertetni a hallgatókkal a számítógépek használatával kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Legyenek képesek számítógépes szakmai és felhasználói alapfeladatok magasszintű elvégzésére, optimalizálásra. Az információ fogalma, megjelenési formái. A számítógép, mint információ feldolgozó gép. Informatikai alapfogalmak (adat, program, fordítóprogram, interpreter, programozás, operációs rendszer, alapszoftver, rendszerközeli szoftver, alkalmazói szoftver, bit, bájt, kompatibilitás, szintaktika, szemantika, programozási nyelvek, táblázatkezelők, szövegszerkesztők, adatbáziskezelők). Perifériák fajtái, használatuk. Operációs rendszer alapfogalmak. Algoritmus fogalma, jellemzői, megadási módok. Számrendszerek, konverziós szabályok. Információábrázolás számítógépen (cím, logikai, szöveges és numerikus adatok ábrázolása és a velük végezhető műveletek; programok ábrázolása). A processzor működésének alapelvei. Számítógépek programozása. Hálózati alapfogalmak és kommunikáció. Számítógépes rendszerek fejlesztésének lépései. Informatikai jog. Zárthelyi dolgozat Vizsgajegy A zárthelyi dolgozat eredményének beszámítása a vizsgába Csala Péter: Informatika alapjai, ComputerBooks, Bp., 2001 Cormen, Thomas H.-Leiserson, Charles E.-Rivest, Ronald L.: Algoritmusok. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Csiszár Imre-Fritz József: Információelmélet. ELTE, Budapest, Gács Péter-Lovász László: Algoritmusok. Tankönyvkiadó, Budapest, Lipschutz, Seymour: Adatszerkezetek. Panem-McGraw-Hill, Budapest, Marton László-Fehérvári Arnold: Algoritmusok és adatstruktúrák. Novadat, Győr, Papadimitriou, Christos H.: Számítási bonyolultság. Novadat, Budapest, W. Stallings: Computer organization and Architecture, MacMillan Publ. co., 1990, ISBN

10 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Számítógép architektúrák PMB1202 kollokvium Halász Attila Mihály, rendszergazda A hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a digitális rendszerek (kiemelten a számítógép) tervezésének, elkészítése technológiájának, felépítésének, működésének területén. A digitális technika alapjai (logikai kapuk, kombinációs és szekvenciális hálózatok). A mikroelektronika alapjai (félvezetők, tranzisztorok, logikai kapuk, integrált áramkörök, memóriák). A mikroprocesszorok felépítése, működése. A személyi számítógépek rendszertechnikája. A számítógépes hálózati ismeretek alapjai. Vizsgajegy Írásbeli vizsga Internetről letölthető előadásvázlat Csala Péter: Informatika alapjai: Hardver alapok, szoftvertechnológia, informatikai rendszerek fejlesztése, ComputerBooks, Budapest, Abonyi Zsolt: PC hardver kézikönyv, ComputerBooks, Budapest, Cserny László: Mikroszámítógépek, LSI Oktatóközpont, Budapest, Ron White: Így működik a számítógép, ComputerBooks, Budapest, Klaus Beuth-Olaf Beuth: Az elektronika alapjai, Műszaki Kvk., Budapest, Dr Kónya László: PC-elektronika, Műszaki Kvk., Budapest, 1991.

11 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Formális nyelvek, automaták PMB1217 kollokvium Dr. Falucskai János, főiskolai docens A tantárgy keretein belül megismerik a hallgatók a Chomsky-féle osztályozás szerinti nyelvek és az automaták fő jellemzőit, alkalmazásukat. Képesek lesznek grammatikákat, automatákat definiálni, implementálni a tanult algoritmusokat és találkoznak a gyakorlatban megjelenő nyelvekkel. Formális rendszerek és automaták főbb típusai. Nyelvek, nyelvtanok, normál alakok. Automaták és nyelvek kapcsolata. Chomsky-féle nyelvosztályok. Műveletek nyelvekkel, nyelvalgebra. Elemzők és felismerők, nyelvtani algoritmusok. Lindenmayer rendszerek. Néhány fontos nyelvészeti módszer és eredmény: Kleene tétele, Bar-Hillel lemma, Early-féle algoritmus, közelítő szövegegyeztetések, Lyon algoritmus. Számítástudományi alkalmazások. Két zárthelyi dolgozat, mely sikeres teljesítése előfeltétele a kollokviumnak. Vizsgajegy Internetről letölthető előadásvázlat Bach Iván: Formális nyelvek, TYPOTEX Kiadó, Budapest, Demetrovics János, Jordan Denev, Radiszlav Pavlov: A számítástudomány matematikai alapjai, Tankönyvkiadó, Budapest, Falucskai Kuki - Tarnay: Bevezetés a formális nyelvek és automaták alkalmazásába, MTA Sz-Sz-B Tud. Test., Nyíregyháza, Fülöp Zoltán: Formális nyelvek és szintaktikus elemzésük, Polygon Kiadó, Szeged, 1999.

12 Tantárgy neve Programozási nyelvek I. PMB1204 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 gyakorlati jegy Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens A programozási nyelvek jellemzőinek, a program alkotóelemeinek megtanulása. Egy eljárásorientált programozási nyelv haladó szintű elsajátítása. A magasszintű programozási nyelvek kialakulása. A programozási nyelvek osztályozása: imperatív, deklaratív, speciális és máselvű nyelvek. Szintakszisleíró formális eszközök. Karakterkészlet. Lexikális elemek (szimbólikus nevek, címke, megjegyzés, literálok). Kötött és szabad formátumú nyelvek. Változó, nevesített konstans. Adattípusok (beépített és programozói. egyszerű és összetett). Deklarációk. Kifejezések. Végrehajtható utasítások. Értékadó, ugró, feltételes utasítások. Többirányú elágaztatás. Ciklusszervezési lehetőségek. Programegységek (alprogram, blokk, csomag, taszk). Paraméterkiértékelés, paraméterátadás. Hatáskör és élettartam. Fordítási egységek. Input-output, állományok kezelése. Absztrakt adattípus. Generikus programozás. Párhuzamos programozás. A gyakorlaton egy eljárásorientált programozási nyelv elsajátítása a cél. Zárthelyi dolgozatok A zárthelyi dolgozatok értékelése Internetről letölthető előadásvázlat, gyakorló feladatok Nyékiné G. J. (szerk.): Programozási nyelvek. Kiskapu R.W. Sebesta, Concepts of Programming Languages. Addison-Wesley, Horowitz, E.: Magasszintű programnyelvek, Műszaki, Juhász I.: Magasszintű programozási nyelvek 1. Elektronikus jegyzet. Debreceni Egyetem, Kernighan B. W. Ritchie, D. M.: A C programozási nyelv, Műszaki, Benkő Tiborné, Benkő L., Tóth B., Varga B.: Programozzunk Turbo Pascal nyelven! Kezdőknek - középhaladóknak ComputerBooks, Budapest, Angster Erzsébet: Programozás tankönyv, 4KÖR Bt., Bp, 2000

13 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Programozási nyelvek II. PMB1205 gyakorlati jegy PMB1204 Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Az objektumorientált, funkcionális, logikai és egyéb programozási nyelvek jellemzőinek megtanulása. Egy objektumorientált programozási nyelv haladó szintű elsajátítása. Az objektumorientált nyelvek eszközrendszere: osztály, objektum, bezárás, öröklődés, polimorfizmus, korai és késői kötés, üzenetek. Tiszta és hibrid objektumorientált nyelvek. Az egységesség kérdése. Az algoritmikus objektumorientált nyelvek (Java, Eiffel, Smalltalk, C#). Funkcionális(applikatív) programozási nyelvek. A függvény, mint programozási eszköz. Hivatkozási átlátszóság, függvényösszetétel, rekurzió. Logikai programozási nyelvek. A matematikai logikán alapuló paradigma eszközei. Mintaillesztés, következtetőgép. A deklaratív objektumorientált nyelvek (CLOS, OOPROLOG). Adatvezérelt programozás, adatfolyam nyelvek. Specilizációs nyelvek. Egyéb nyelvek. A gyakorlaton egy objektumorientált programozási nyelv elsajátítása a cél. Zárthelyi dolgozatok A zárthelyi dolgozatok értékelése Internetről letölthető előadásvázlat, gyakorló feladatok Nyékiné G. J. (szerk.): Programozási nyelvek. Kiskapu Juhász I.: Magasszintű programozási nyelvek 2. Elektronikus jegyzet. Debreceni Egyetem, R.W. Sebesta, Concepts of Programming Languages. Addison-Wesley, Horowitz, E.: Magasszintű programnyelvek, Műszaki, Tóth Bertalan: Programozzunk C++ nyelven, Computerbooks, 2003 Nyékiné G. J.: (szerk.): Java 2 útikalauz programozóknak. ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás Java, 4KÖR Bt, Budapest, 2002.

14 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Operációs rendszerek PMB1206 PMB1201 Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens A hallgatók megtanulják az operációs rendszerek felépítésének, működésének alapelveit. Ismerkedjenek meg konkrét operációs rendszerekkel (pl. Windows, Unix). Rendszer fogalma, számítógépes rendszerek hierarchikus felépítése, operációs rendszer fogalma. Hardver alapfogalmak az operációs rendszerek szemszögéből nézve: processzorok, operatív tárak, háttértárak, egyéb perifériák, megszakítási rendszer. Operációs rendszerek osztályozásai (egy-felhasználós, kötegelt multiprogramozott, időosztásos, tranzakciós, valós idejű, elosztott, hálózati). Operációs rendszerek komponensei, funkciói és szolgáltatásai: rendszer adminisztráció (processzor ütemezés, megszakítás kezelés, szinkronizáció, folyamatvezérlés, tárkezelés, periféria-kezelés, állománykezelés, működtetés, nyilvántartás, operátori interfész), program-fejlesztési támogatás (szövegszerkesztők, fordítók, interpreterek, könyvtárkezelés, szerkesztő/betöltő, programtesztelést támogató eszközök, integrált programfejlesztői környezet), alkalmazói támogatás (operátori ill. kötegelt munkavezérlő parancsnyelvi rendszer, shell, grafikus felhasználói interfész - GUI, rendszer szolgáltatások, segédprogram készlet, alkalmazói programcsomagok). Gyakorlaton a hallgatók egy-két operációs rendszer (pl. MsWindows, Linux) alapvető felépítésével és használatával ismerkednek meg. Zárthelyi dolgozat Vizsgajegy A zárthelyi dolgozat eredményének beszámítása a vizsgába Internetről letölthető előadásvázlat A. S. Tanenbaum, A. S. Woodhull, Operációs rendszerek; Budapest : Panem ; 1999, Silberschatz, Abraham, Operating system concepts, [Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin ],4 th ed. Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1994, xvi, Nutt, Gary J., Operating systems : a modern perspective / Gary J. Nutt print. Reading, Mass. [u.a.] : Addison-Wesley, XXII, 630 S. Frisch, Aeleen, Windows NT rendszeradminisztráció, ford. Mogyorósi István, [Budapest] : Kossuth ; [cop.] 1999, Petersen, Richard, Linux : referenciakönyv : könnyen is lehet, [ford. Szilágyi Erzsébet, Vankó György, Varga Imre] ; [a 21. fejezet szerzői Mayer Gyula, Sudár Csaba és Wettl Imre] Budapest : Panem ; Maidenhead : McGraw-Hill, 1998

15 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Adatszerkezetek és algoritmusok PMB1207 PMB1204 Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens A hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a különböző adatszerkezetek sajátosságairól, a hozzájuk kötődő algoritmusokról és felhasználhatóságukról. Adatszerkezetek fogalma, osztályozása. Műveletek adatszerkezetekkel (létrehozás, bővítés, törlés, csere, rendezés, keresés, elérés, bejárás, feldolgozás). Adatszerkezetek ábrázolása (folyamatos és szétszórt) és reprezentációja. Adatszerkezetek implementációja. Adatszerkezetek alkalmazása. Absztrakt adatszerkezetek. Halmaz, multihalmaz, tömb, táblázat, lista, verem, sor, sztring, fa, háló, rekord. Állománykezelés. Műveletek állományokkal (létrehozás, módosítás, feldolgozás, újraszervezés, rendezés, elérés). Állományszerkezetek (egyszerű, összetett), láncolás és indexelés. Vizsgajegy Írásbeli vizsga Internetről letölthető előadásvázlat Marton László, Fehérvári Arnold: Algoritmusok és adatstruktúrák, Novadat, Győr, 2002 Cormen, Thomas H.: Algoritmusok, Műszaki Kvk.,Budapest, 2001 Bognár K.: Adatszerkezetek és algoritmusok. Egyetemi jegyzet. Debrecen, Járdán Tamás: Adatszerkezetek és algoritmusok, EKTF Líceum K., Eger, 1998 Lipshutz: Adatszerkezetek, Panem Kft. Budapest, 1993 D. E. Knuth: A számítógép programozás művészete I. Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1994 D. E. Knuth: A számítógép programozás művészete III. Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1994

16 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Hálózati architektúrák és osztott rendszerek PMB1208 kollokvium PMB1202 Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens A számítógépes kommunikáció alapjainak, felépítésének, működésének a megismerése, azok hatékony és eredményes alkalmazása érdekében. Számítógép hálózatok elméleti alapjai. Hálózati topológiák és architektúrák. Az OSI modell rétegeinek főbb jellemzői: fizikai átviteli jellemzők és módszerek, közeg-hozzáférési módszerek, adatkapcsolati protokollok, hálózati réteg, szállítási réteg, együttműködési réteg, megjelenítési réteg, alkalmazási réteg. Lokális hálózatok. Az Internet alapjai. Párhuzamos számítógépek, hardver rendszerek. Vizsgajegy Írásbeli vizsga Internetről letölthető előadásvázlat Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok, Panem-Prentice Hall Könyvkiadó Kft Fred Halsall: Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Fourth Edition. Addison-Wesley Publishers Ltd Stallings W.: Data and Computer Communications, Fifth Edition. Prentice-Hall, Inc RFC Dokumentumok

17 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Programozási technológiák PMB1209 gyakorlati jegy PMB1205 Prof. Dr. Dömösi Pál Béla, egyetemi tanár A programfejlesztés alapvető elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása egy modern programozási nyelven, rendszeren (pl. Java) keresztül. A szoftverkrízis kihívása és a válaszok. Moduláris, struktúrált és objektumorientált programozási módszertanok. Formális programfejlesztés. Újrafelhasználásorientált programozás. Az absztrakció szerepe. Programozási minták. Komponensek. Eseményvezérelt programozás. Programozási nyelvek kifejezőereje. A jó programozási stílus. Modern programozási rendszerek, technológiák (pl. Java). Zárthelyi dolgozatok A zárthelyi dolgozatok értékelése Internetről letölthető előadásvázlat, gyakorló feladatok Nyékiné G. J.: (szerk.): Java 2 útikalauz programozóknak. ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás Java, 4KÖR Bt, Budapest, Ian Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése. Panem, 2002.

18 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Számításelmélet PMB1216 kollokvium PMB1217 Prof. Dr. Dömösi Pál Béla, egyetemi tanár A számítógépmodellek matematikai elméletének, hátterének elsajátítása A Turing gép definíciója, idő- és tárbonyolultsága. Szimuláció fogalma, szimulációs tételek. Rekurzív és rekurzívan felsorolható nyelvek, és ezen nyelvosztályok kapcsolata. Univerzális Turing-gépek fogalma és létezésük bizonyítása. Church tézis. Algoritmikusan nem megoldható problémák. Megállási probléma. RAM gépek. Kolmogorov bonyolultság és alkalmazásai. Bonyolultsági osztályok. Nemdeterminisztikus Turing-gépek. A tár-idő tétel. A P és NP osztályok és ezek kapcsolata. A tanú fogalma és a tanú tétel. Példák NP-beli nyelvekre. NP teljes problémák. SAT nyelv és egyéb NP teljes nyelvek. Kriptográfiai alapfogalmak. Vizsgajegy Írásbeli vizsga Rónyai Lajos: Algoritmusok, Typotex, Budapest, T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R.L. Rivest: Algoritmusok, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, Gács Péter: Algoritmusok, egyetemi tankönyv, Budapest, Tankönyvkiadó, C. H. Papadimitriou: Számítási bonyolultság, egyetemi tankönyv, Novadat, 1999.

19 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Adatbázisrendszerek PMB1211 Kollokvium PMB1201 Dr. Ionescu Klára, főiskolai docens A hallgatókat az előadáson megismertetni az adatbázisrendszerek elméletének alapjaival, miközben ezzel párhuzamosan a gyakorlaton az elmélet alkalmazása kerül bemutatásra. A hagyományos adatkezelés problémái. Az adatbázisrendszerek kialakulásának történeti áttekintése. Az adatok erőforrás jellege. A relációs adatmodell. Egyed, attribútum, reláció és kapcsolat. Kulcs, idegen kulcs, hivatkozási integritás. Kényszerfeltételek az adatbázis elemein. Adatmodell, séma, metaadatbázis, adatszótár. Az adatdeklarációs résznyelv (DDL), a CREATE TABLE és ALTER TABLE SQL-utasítások lehetőségei. A relációs modellen alapuló adatmanipuláció: relációs algebra és kalkulus. SQL. Adatlekérdező nyelv (SELECT): rendezés, szűrés, csoportosítás, többtáblás lekérdezések, az INNER JOIN és OUTER JOIN különbsége. Adatmódosító (DML) résznyelv: INSERT, UPDATE, DELETE. Beágyazott allekérdezések lehetőségei: IN, EXISTS, ALL, ANY. Kapcsolt allekérdezés. Nézettáblák relációs adatbázis-kezelőkben. Indexelés a táblákon mikor használjuk? Aktív elemek az adatbázisban: triggerek, tárolt eljárások. Az SQL nyelv jogosultsági rendszere, az adatbázis-adminisztrátor. Tranzakciók, a tranzakciók ACID mozaikszóval rövidített tulajdonságai, a tranzakciók SERIALIZABLE és egyéb, gyengébb védelmi szintjei. Elosztott adatbázisok és tranzakciók. Az adatbázis-tervezés elmélete: Az E/K modell és átfordítása relációs adatmodellé. Funkcionális függőségek és normalizáció Boyce Codd normálforma (BCNF). Anomáliák nem normalizált adatbázissémák esetén. A relációs adatmodell általánosításai: Objektum-relációs technikák, OLAP. A gyakorlaton egy konkrét, az SQL-t hozzávetőlegesen implementáló adatbázis-kezelő rendszer megismertetése történik meg, pl. a MySQL-é. Két zárthelyi dolgozat, mely eredménye beleszámít a vizsgajegybe. Vizsgajegy A zárthelyi dolgozat eredményének beszámítása a vizsgába 7. Kötelező irodalom J. D. Ulmann J. Widom: Adatbázisrendszerek (Alapvetés), 2. kiadás, Panem, Budapest, Ajánlott irodalom

20 E. Garcia J. D. Ulmann J. Widom: Adatbázisrendszerek (Megvalósítás), Panem, Budapest, R. Elmasri, S.B. Navathe, Fundamentals of database systems, The Benjamin / Cummings Publ. Co., (Addison-Wesley World Student Series), 1994 Halassy Béla: Adatmodellezés, Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, Quittner Pál: Adatbáziskezelés a gyakorlatban, Akadémiai Kiadó, Budapest, SQL Tutorial.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika és elektronika Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika és elektronika Tantárgy kódja Informatika és elektronika PMB1201 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Falucskai János, főiskolai docens Megismertetni a hallgatókkal a számítógépek

Részletesebben

2006. szeptemberétől. kódja

2006. szeptemberétől. kódja - Programtervező informatikus Programtervező informatikus alapszak - Tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium. Dr. Egri Imre, tanszékvezető főiskolai tanár KO

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium. Dr. Egri Imre, tanszékvezető főiskolai tanár KO Tantárgy neve Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - kollokvium Dr. Egri Imre, tanszékvezető főiskolai tanár KO A

Részletesebben

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja Tantárgy neve Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja MTB1901 Meghirdetés féléve Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) + Számonkérés módja G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Összóraszám (elm+gyak) 18

Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Összóraszám (elm+gyak) 18 Diszkrét matematika PM4101L6 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Összóraszám (elm+gyak) 18 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kurdics János, Ph.D. Tantárgyfelelős beosztása főiskolai

Részletesebben

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata IKP-9010 Számítógépes számelmélet 1. EA IK Komputeralgebra Tsz. IKP-9011 Számítógépes számelmélet 2. EA IK Komputeralgebra Tsz. IKP-9021 Java technológiák IK Prog. Nyelv és Ford.programok Tsz. IKP-9030

Részletesebben

A levelezős konzultációs rend formátuma

A levelezős konzultációs rend formátuma A levelezős konzultációs rend formátuma Programtervező informatikus Szak I. Évfolyam 2010/2011/2 Tanév/félév 02.04. 8.-11. PMB 1208 L Hálózati architektúrák és osztott rendszerek D7 11.-16. PMB 1205 L

Részletesebben

A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok.

A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok. ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK egyetemi szintű közgazdasági programozó matematikus szakon A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok. 2. Függvények, függvények folytonossága.

Részletesebben

Programtervező informatikus. Tanári. szakirányok mintatanterve. 2006. szeptemberétől

Programtervező informatikus. Tanári. szakirányok mintatanterve. 2006. szeptemberétől Programtervező informatikus alapszak - - Programtervező informatikus Tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak oktató neve Diszkrét matematika PMB1101 2 2 K 5 MI Dr. Kurdics

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

Környezettani alapismeretek Tantárgy kódja

Környezettani alapismeretek Tantárgy kódja Tantárgy neve Környezettani alapismeretek AIB1004 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium - Dr. Kiss Ferenc, főisk. tanár KT A környezettudomány főbb területeinek

Részletesebben

Programozás. Bevezetés. Fodor Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Programozás. Bevezetés. Fodor Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék Programozás Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. február 11. Tantárgy célja, szükséges ismeretek Tantárgy célja,

Részletesebben

Meghirdetés féléve 2 Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Meghirdetés féléve 2 Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Tantárgy neve Lineáris algebra I Tantárgy kódja MTB1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3k Összóraszám elm+gyak 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel tantárgyi kód MTB1003 Tantárgyfelelős neve Kurdics

Részletesebben

Algoritmusok és adatszerkezetek II.

Algoritmusok és adatszerkezetek II. Szegedi Tudományegyetem - Természettudományi és Informatikai Kar - Informatikai Tanszékcsoport - Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék - Németh Tamás Algoritmusok és adatszerkezetek

Részletesebben

Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár

Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Fejezetek a geometriából MT2401 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

A Jövő Internet elméleti alapjai. Vaszil György Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

A Jövő Internet elméleti alapjai. Vaszil György Debreceni Egyetem, Informatikai Kar A Jövő Internet elméleti alapjai Vaszil György Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Kutatási témák Bizalmas adatok védelme, kriptográfiai protokollok DE IK Számítógéptudományi Tsz., MTA Atomki Informatikai

Részletesebben

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel szakok nappali tagozat Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató 2016/17 tanév I. félév 1/5 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II.

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II. YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató 2015/2016. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdaságinformatikus szak nappali tagozat Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/5 Tantárgy megnevezése Matematikai alapok 1 Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Összeállította Horváth László egyetemi tanár

Összeállította Horváth László egyetemi tanár Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Intelligens Mérnöki Rendszerek Szakirány a Mérnök informatikus alapszakon Összeállította Horváth László Budapest, 2011

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Diszkrét matematika PMB1101. Kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. Diszkrét matematika PMB1101. Kollokvium Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Diszkrét matematika PMB1101 Kollokvium Dr. Kurdics János főiskolai tanár Az absztrakt matematika nyelvezetének és néhány általánosan

Részletesebben

Funkcionális és logikai programozás. { Márton Gyöngyvér, 2012} { Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem }

Funkcionális és logikai programozás. { Márton Gyöngyvér, 2012} { Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem } Funkcionális és logikai programozás { Márton Gyöngyvér, 2012} { Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem } http://www.ms.sapientia.ro/~mgyongyi ` 1 Jelenlét: Követelmények, osztályozás Az első 4 előadáson

Részletesebben

Szoftver-technológia I.

Szoftver-technológia I. Szoftver technológia I. Oktatók Sziray József B602 Heckenast Tamás B603 2 Tananyag Elektronikus segédletek www.sze.hu/~sziray/ www.sze.hu/~heckenas/okt/ (www.sze.hu/~orbang/) Nyomtatott könyv Ian Sommerville:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Az adatbázisrendszerek világa

Az adatbázisrendszerek világa Az adatbázisrendszerek világa Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 1.1. Az adatbázisrendszerek fejlődése 1.2. Az adatbázis-kezelő rendszerek áttekintése

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Gazdaságinformatikus alapképzési szak

Gazdaságinformatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdaságinformatikus alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Számítástudomány alapjai I... 12 Információrendszerek

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió.

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió. YBL - SGYMMAT202XXX Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

Ismeretanyag Záróvizsgára való felkészüléshez

Ismeretanyag Záróvizsgára való felkészüléshez Ismeretanyag Záróvizsgára való felkészüléshez 1. Információmenedzsment az információmenedzsment értelmezése, feladatok különböző megközelítésekben informatikai szerepek, informatikai szervezet, kapcsolat

Részletesebben

A programozás alapjai előadás. Amiről szólesz: A tárgy címe: A programozás alapjai

A programozás alapjai előadás. Amiről szólesz: A tárgy címe: A programozás alapjai A programozás alapjai 1 1. előadás Híradástechnikai Tanszék Amiről szólesz: A tárgy címe: A programozás alapjai A számítógép részegységei, alacsony- és magasszintű programnyelvek, az imperatív programozási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

Számítógépek architektúrák. Architektúrák

Számítógépek architektúrák. Architektúrák Számítógépek architektúrák Architektúrák Bemutatkozom Dr. Kovács Szilveszter, egyetemi docens szkovacs@iit.uni-miskolc.hu http://www.iit.uni-miskolc.hu/~szkovacs Tel: +36 46 565-136 Informatikai Intézet

Részletesebben

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára 2010-2011 Őszi félév Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@ludens.elte.hu Titkosítás,hitelesítés Szimmetrikus DES 56 bites kulcs (kb. 1000 év) felcserél, helyettesít

Részletesebben

PTI Záróvizsga tételsor 2015 június

PTI Záróvizsga tételsor 2015 június PTI Záróvizsga tételsor 2015 június A tétel mellé húzni kell egy egyszerű feladatot, melyre programot kell írni valamely tanult programozási nyelven. A feladatokat lsd. lentebb. Minden felelet tehát 3

Részletesebben

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) 2+2

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) 2+2 Tantárgy neve Alkalmazott matematika II. Tantárgy kódja MT003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) 2+2 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MT002 Tantárgyfelelős

Részletesebben

Adatszerkezetek 1. előadás

Adatszerkezetek 1. előadás Adatszerkezetek 1. előadás Irodalom: Lipschutz: Adatszerkezetek Morvay, Sebők: Számítógépes adatkezelés Cormen, Leiserson, Rives, Stein: Új algoritmusok http://it.inf.unideb.hu/~halasz http://it.inf.unideb.hu/adatszerk

Részletesebben

Számítógép architektúra

Számítógép architektúra Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár Számítógép architektúra Dr. Seebauer Márta főiskolai tanár seebauer.marta@roik.bmf.hu Irodalmi források Cserny L.: Számítógépek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

Informatikai témakörök

Informatikai témakörök Pedagógus szakvizsgára felkészít szakirányú továbbképzési szak i témakörök A képzés kreditrendszer. 30 órás blokkokból áll, melyekbl 6 blokkot kell mindenkinek választani, s ezek tetszleges sorrendben

Részletesebben

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Nincs 4.2 Kompetenciabeli Feladatok kijelentéseinek megértése

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Nincs 4.2 Kompetenciabeli Feladatok kijelentéseinek megértése A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette: Kupcsikné Fitus Ilona

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette: Kupcsikné Fitus Ilona Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Adatbáziskezelés III. (elmélet+gyakorlat) Készítette:

Részletesebben

Programozási nyelvek a közoktatásban alapfogalmak I. előadás

Programozási nyelvek a közoktatásban alapfogalmak I. előadás Programozási nyelvek a közoktatásban alapfogalmak I. előadás Szempontok Programozási nyelvek osztályozása Felhasználói kör (amatőr, professzionális) Emberközelség (gépi nyelvektől a természetes nyelvekig)

Részletesebben

Bevezetés. Dr. Iványi Péter

Bevezetés. Dr. Iványi Péter Bevezetés Dr. Iványi Péter Programozási készség Számos munka igényel valamilyen szintű programozási készséget Grafikus a képfeldolgozót, Zenész a szintetizátort, Programozó a számítógépet programozza.

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 9. B tagozat Összeállította:

Részletesebben

Matematika B/1. Tartalomjegyzék. 1. Célkit zések. 2. Általános követelmények. 3. Rövid leírás. 4. Oktatási módszer. Biró Zsolt. 1.

Matematika B/1. Tartalomjegyzék. 1. Célkit zések. 2. Általános követelmények. 3. Rövid leírás. 4. Oktatási módszer. Biró Zsolt. 1. Matematika B/1 Biró Zsolt Tartalomjegyzék 1. Célkit zések 1 2. Általános követelmények 1 3. Rövid leírás 1 4. Oktatási módszer 1 5. Követelmények, pótlások 2 6. Program (el adás) 2 7. Program (gyakorlat)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika Kar 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek (mindhárom félévre): 1. Scharnitzky

Részletesebben

OKLEVÉLKÖVETELMÉNYEK MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Egyszakos matematikatanár szak (régi képzés)

OKLEVÉLKÖVETELMÉNYEK MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Egyszakos matematikatanár szak (régi képzés) OKLEVÉLKÖVETELMÉNYEK MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT Egyszakos matematikatanár szak (régi képzés) Kötelez tárgyak, szakdolgozat (mindegyik tárgy teljesítend ) M1101 Lineáris és analitikus geometria 1. M1102 Lineáris

Részletesebben

A szemantikus világháló oktatása

A szemantikus világháló oktatása A szemantikus világháló oktatása Szeredi Péter Lukácsy Gergely Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tanszék ➀ A szemantikus világháló... c. tárgy ➁ A tananyag

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Programozási Technológia 1. 1. előadás bevezetés. Előadó: Lengyel Zsolt

Programozási Technológia 1. 1. előadás bevezetés. Előadó: Lengyel Zsolt Programozási Technológia 1. 1. előadás bevezetés Előadó: Lengyel Zsolt Tartalom Információk a tantárggyal kapcsolatban Programozási technológiai eszközök áttekintése UML tervezőeszközök JAVA fejlesztőeszközök,

Részletesebben

01. gyakorlat - Projektalapítás

01. gyakorlat - Projektalapítás 2 Követelmények 01. gyakorlat - Projektalapítás Szoftvertechnológia gyakorlat OE-NIK A félév során egy nagyobb szoftverrendszer prototípusának elkészítése lesz a feladat Fejlesztési módszertan: RUP CASE-eszköz:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Alkalmazott matematika és módszerei I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Alkalmazott matematika és módszerei I. Alkalmazott matematika és módszerei I. MTB1901 Meghirdetés féléve 1. 4 k Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 G Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Blahota István, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet

Részletesebben

Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP)

Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP) Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP) Tárgykód Félév Tárgynév Ea. Gy. Köv. Kr. GEIAL211N 1 Programozás alapjai I. 2 2 G 5 - METES001GE1 1 Testnevelés 0 2 A 0 GEMAN151N

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek

Számítógépes alapismeretek Számítógépes alapismeretek 0. (meta) előadás Dr. Istenes Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék Programtervező Informatikus BSc 2008 /

Részletesebben

Informatika tanítási módszerek

Informatika tanítási módszerek Informatika tanítási módszerek Programozás tanítási módszerek módszeres, algoritmusorientált; adatorientált; specifikációorientált; feladattípus-orientált; nyelvorientált; utasításorientált; matematikaorientált;

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 10 X. SZIMULÁCIÓ 1. VÉLETLEN számok A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila

Programozás. Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Programozás Adatbázis-kezelés (alapok) Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 22. Bevezetés Adatbáziskezelés

Részletesebben

,,BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM LINEÁRIS ALGEBRA

,,BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM LINEÁRIS ALGEBRA ,,BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM Andrei Mărcuş LINEÁRIS ALGEBRA ii ELŐSZÓ A lineáris algebra tárgya a lineáris terek és leképezések vizsgálata. Eredete a vektorok és a lineáris egyenletrendszerek tanulmányozására

Részletesebben

A PhysioBank adatmegjelenítő szoftvereinek hatékonysága

A PhysioBank adatmegjelenítő szoftvereinek hatékonysága A PhysioBank adatmegjelenítő szoftvereinek hatékonysága Kaczur Sándor kaczur@gdf.hu GDF Informatikai Intézet 2012. november 14. Célok, kutatási terv Szabályos EKG-felvétel: P, Q, R, S, T csúcs Anatómiai

Részletesebben

Objektumorientált paradigma és a programfejlesztés

Objektumorientált paradigma és a programfejlesztés Objektumorientált paradigma és a programfejlesztés Vámossy Zoltán vamossy.zoltan@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Ficsor Lajos (Miskolci Egyetem) prezentációja alapján Objektumorientált

Részletesebben

Mindenki abból a három tantárgyból tesz szigorlatot, amelyet hallgatott.

Mindenki abból a három tantárgyból tesz szigorlatot, amelyet hallgatott. Szigorlati témakörök az Informatika (szigorlat) (BMEVIAU0181) c. tantárgyat felváltó Informatika (BMEGERIEEIS) tantárgyból az okleveles energetikai mérnökképzés (2N-0E) hallgatói számára 1. tantárgy: Programozás

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Az Ön cégétől árajánlatot kértek egy üzleti portál fejlesztésére, amelynek célja egy online áruház kialakítása. Az árajánlatkérés megválaszolásához munkaértekezletet tartanak, ahol Önnek egy vázlatos

Részletesebben

A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található. A CD-melléklet használata. 1. Elméleti áttekintés 1

A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található. A CD-melléklet használata. 1. Elméleti áttekintés 1 A szürke háttérrel jelölt fejezet/alfejezet szövege a CD-mellékleten található meg. A CD-melléklet használata Bevezetés xi xiii 1. Elméleti áttekintés 1 1.1. Adatmodellezés 3 1.2. Táblák, oszlopok és sorok

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

LOGIKAI TERVEZÉS. Előadó: Dr. Oniga István Egytemi docens

LOGIKAI TERVEZÉS. Előadó: Dr. Oniga István Egytemi docens LOGIKAI TERVEZÉS PROGRAMOZHATÓ ÁRAMKÖRÖKKEL Előadó: Dr. Oniga István Egytemi docens A tárgy weboldala http://irh.inf.unideb.hu/user/onigai/ltpa/logikai_tervezes.htmltervezes.html Adminisztratív információk

Részletesebben

C programozás. { Márton Gyöngyvér, 2009 } { Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem } http://www.ms.sapientia.ro/~mgyongyi

C programozás. { Márton Gyöngyvér, 2009 } { Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem } http://www.ms.sapientia.ro/~mgyongyi C programozás Márton Gyöngyvér, 2009 Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem http://www.ms.sapientia.ro/~mgyongyi 1 Könyvészet Kátai Z.: Programozás C nyelven Brian W. Kernighan, D.M. Ritchie: A C programozási

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Gépészmérnöki és Informatikai Kar

MISKOLCI EGYETEM. Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Gazdaságinformatikus alapszak képzési programja A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán 1989 óta folyik egyetemi szintű műszaki informatikus

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

A Matematika I. előadás részletes tematikája

A Matematika I. előadás részletes tematikája A Matematika I. előadás részletes tematikája 2005/6, I. félév 1. Halmazok és relációk 1.1 Műveletek halmazokkal Definíciók, fogalmak: halmaz, elem, üres halmaz, halmazok egyenlősége, részhalmaz, halmazok

Részletesebben

A szoftverfejlesztés eszközei

A szoftverfejlesztés eszközei A szoftverfejlesztés eszközei Fejleszt! eszközök Segédeszközök (szoftverek) programok és fejlesztési dokumentáció írásához elemzéséhez teszteléséhez karbantartásához 2 Történet (hw) Lyukkártya válogató

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Objektumorientált paradigma és programfejlesztés Bevezető

Objektumorientált paradigma és programfejlesztés Bevezető Objektumorientált paradigma és programfejlesztés Bevezető Vámossy Zoltán vamossy.zoltan@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Ficsor Lajos (Miskolci Egyetem) prezentációja alapján

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika Kar 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika Intézet 1.4

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. Bevezetés a térinformatikába. Kartográfia történet.

Részletesebben

AZ ADATBÁZIS RENDSZEREK OKTATÁSA A KLTE-N 1

AZ ADATBÁZIS RENDSZEREK OKTATÁSA A KLTE-N 1 AZ ADATBÁZIS RENDSZEREK OKTATÁSA A KLTE-N 1 Hajas Csilla, hajas@math.klte.hu Fazekas Gábor, fazekasg@math.klte.hu Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE, Matematikai és Informatikai Intézet, Információ

Részletesebben

Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére

Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére Az Informatika szigorlat alapvetően az IR-fejlesztés, valamint az OO-fejlesztés c. tantárgyi blokkok, valamint az

Részletesebben