TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium"

Átírás

1 Tantárgy neve Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) kollokvium Dr. Egri Imre, főiskolai tanár GTI A hallgatók megismerik a gazdasági élet alapvető jelenségeit. Felismerik a társadalmi, gazdasági összefüggéseket, amelyek szükségesek a mindennapi munkaügyi, közgazdasági, vállalkozási döntésekhez. Megismertetni a hallgatókat a gazdasági élet alapfogalmaival, a gazdaság és társadalom kapcsolatrendszerével. Ismerjék meg az árutermelés és piacgazdaság, a pénzügyi rendszer működését. Szerezzenek ismeretet a gazdasági élet szervezetrendszeréről, kapcsolódásáról az állam gazdálkodási rendszeréhez, a szervezeti rendszer, a vállalkozások irányítási és menedzselési mechanizmusaihoz. Kapjanak betekintést hazánk és az Európai Unió, a világgazdaság gazdasági kapcsolódási rendszeréről. 2 db zárthelyi dolgozat és 1 db házi dolgozat írása, aktuális közgazdasági témából. Kollokviumi jegy A kollokválás előfeltétele az évközi követelmények legalább 60%-os teljesítése. Folyóiratok, a intézet honlapján előadási anyagok és esettanulmányok. Egri Imre: Menedzsment ismeretek. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza, 2004 Hale, Robert E. Taylor John B.: Makroökonómia. KJK Budapest, 1997 Hale, R. Varian: Mikroökonómia középfokon. KJK Budapest, 2001 Mayer, Dietmar-Solt Katalin: Makroökonómia. Aula Kiadó, Budapest, 1999 Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan I-II-III. KJK, 1998

2 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Logikai alapok a programozáshoz PMB1215 kollokvium Dr. Nagy Károly, főiskolai tanár A matematikai logika alapvető fogalmainak és eszközeinek elsajátításával egyrészt az informatika elméleti megalapozására nyílik lehetőség, másrészt az informatikai alkalmazásokhoz modern, egyre szélesebb körben használt eszközöket lehet a hallgatókkal később megismertetni. A matematikai logika jelentősen fejleszti a hatékony informatikai alkalmazások készítéséhez szükséges készségeket is. Elsőrendű nyelvek, termek, formulák, kötött és szabad változók, kötött változók átnevezése, szabad változók helyettesítése termmel. A nyelv szemantikája, logikai törvények és alkalmazásaik, konjunktív és diszjunktív normálforma, formula prenex és Skolem alakja. A logikai következmény fogalma. Predikátumkalkulus, dedukció-tétel, a természetes levezetés technikája. Formális axiomatikus elméletek programhelyesség-bizonyítás és Hoare-logika. Az előadás anyagához kapcsolódó feladatok megoldása. Két zárthelyi dolgozat. Kollokvium. A zárthelyi dolgozatok sikeres teljesítése előfeltétele a kollokviumnak. Dragálin Albert, Buzási Szvetlána: Bevezetés a matematikai logikába, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Pásztorné Varga Katalin: Matematikai logika alkalmazásokhoz (Matematikai logika számítástudomány), ELTE, egyetemi jegyzet, Budapest, Sashalminé Kelemen Éva: A matematikai logika és a halmazelmélet elemei, EKTF Líceum Kiadó, Eger, Szendrei Ágnes: Diszkrét matematika, Polygon Kiadó, Szeged, Stuart J. Russell, Peter Norvig : Mesterséges intelligencia modern megközelítésben, Panem- Prentice Hall, Budapest, 2000.

3 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Diszkrét matematika PMB1101 Dr. Kurdics János főiskolai tanár Az absztrakt matematika nyelvezetének és néhány általánosan használt fogalmának elsajátítása az algebra és számelmélet köréből. A halmazelmélet alapfogalmai. Részhalmaz. Halmazműveletek és tulajdonságaik. Relációk és leképezések. Algebrai struktúrák. Algebrai műveletek és tulajdonságaik. Nevezetes struktúratípusok. Csoport, gyűrű, szabad félcsoport és csoport. Permutációcsoport. Az asszociativitás és a disztributivitás következményei. Boole-algebra. Számelméleti alapismeretek. Oszthatóság és maradékos osztás egész számok körében. A számelmélet alaptétele. Prímszámok. Számelméleti függvények. Számrendszerek. Lineáris kétismeretlenes diofantoszi egyenlet. Kongruencia, Euler-Fermat tétele. Egyismeretlenes lineáris kongruenciák. Polinomgyűrűk. Oszthatóság és maradékos osztás polinomok körében. Prím és irreducibilis polinomok. A polinomelmélet alaptétele. Testek. A racionális számok, tizedes tört alakjuk. A valós és komplex számok teste. Műveletek komplex számokkal. Az algebra alaptétele. Másod- és harmadfokú egyenletek megoldása. Véges testek. Zárthelyi dolgozatok a félév elején történő tájékoztatás szerint. Kollokvium. A zárthelyi dolgozatok eredménye beszámít a vizsgajegybe. Fried Ervin: Klasszikus és lineáris algebra. Tankönyvkiadó, Budapest, Fried Ervin: Általános algebra. Tankönyvkiadó, Budapest, A. G. Kuros: Felsőbb algebra. Tankönyvkiadó, Budapest, Dr. Szendrei János: Algebra és számelmélet. Tankönyvkiadó, Budapest, több kiadásban

4 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Lineáris algebra PMB1104 Dr. Lénárd Margit, egyetemi docens A lineáris algebra tantárgy célja a lineáris algebra klasszikus fejezeteinek megismerése (szabadvektorok, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek, determinánsok) és a modern lineáris algebra alapjainak elsajátítása (végesen generált vektorterek, lineáris leképezések). A tantárgy nyújtson biztos alapot a matematika további fejezeteinek tanulmányozásához. Vektortér, bázis, dimenzió, alterek. Faktortér, direkt összeg. Lineáris leképezések, transzformációk, mátrixuk. Képtér, magtér. Determináns, kifejtési tétel. A mátrixok algebrája, invertálhatóság, rang. Lineáris egyenletrendszerek, megoldhatóság, Cramer-szabály. Lineáris transzformációk sajátértékproblémája. Euklideszi vektorterek és lineáris transzformációik. A gyakorlaton a hallgatók sajátítsák el a lineáris algebra elemi algoritmusait és mélyítsék el az elméletben tanultakat. A félév során a gyakorlat anyagából két zárthelyi dolgozatot kell megírni, amelyek eredménye 40% mértékben beszámít a vizsgajegybe. A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a gyakorlati zárthelyi dolgozatokból elért eredmény legalább 50%-os legyen. Vizsgajegy. Írásbeli dolgozat. Előadásjegyzet. 1. Freud Róbert: Lineáris algebra. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Gaál István-Kozma László: Lineáris algebra. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Halmos, P.R.: Véges dimenziós vektorterek. Műszaki Könyvkiadó, Kovács Zoltán: Feladatgyűjtemény lineáris algebra gyakorlatokhoz. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Szabó László: Bevezetés a lineáris algebrába. Polygon, Szeged.

5 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Analízis I PMB1105 Kollokvium Prof. Dr. Gát György, egyetemi tanár A tantárgy általános célja, hogy megismertesse a hallgatót a matematikai analízis alapvető fogalmaival és eredményeivel. Tegye képessé arra, hogy önállóan gondolkodva tudjon feladatokat megoldani, olyanokat, melyek illeszkednek az előadás anyagához. A tárgy megalapozza a hallgató további matematikai tanulmányait. Általában véve is felkészíti a hallgatót az önálló matematikai, elemző gondolkodásra. Halmazok, relációk és függvények. Rendezett halmazok. Valós számok axiómarendszere. Természetes, egész és racionális számok. Hatványozás. Nyílt és zárt halmazok. Komplex számok. Számosság. Sorozatok konvergenciája. Határértéktételek sorozatokra. Sorok konvergenciája, abszolút és feltételes konvergencia. Konvergencia kritériumok. Függvény határértéke, folytonossága és egyenletes folytonossága. Kompaktság és jellemzése. Kompakt halmazon folytonos függvények tulajdonságai. Függvénysorok pontonkénti és egyenletes konvergenciája. Hatványsorok. Elemi függvények. A félév során a gyakorlat anyagából két zárthelyi dolgozatot kell megírni. Vizsgajegy. Írásbeli dolgozat. Előadásjegyzet. Császár Á.: Valós analízis I., Tankönyvkiadó, Budapest, Leindler L. - Schipp F.: Analízis I., ELTE egyetemi jegyzet. Rudin W, A matematikai analízis alapjai, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1978

6 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Analízis II PMB1106 Kollokvium PMB1105 Prof. Dr. Gát György, egyetemi tanár A tantárgy általános célja, hogy megismertesse a hallgatót a matematikai analízis alapvető fogalmaival és eredményeivel. Tegye képessé arra, hogy önállóan gondolkodva tudjon feladatokat megoldani, olyanokat, melyek illeszkednek az előadás anyagához. A tárgy megalapozza a hallgató további matematikai tanulmányait. Általában véve is felkészíti a hallgatót az önálló matematikai, elemző gondolkodásra. Egyváltozós függvények deriváltja, primitív függvénye. Differenciálási szabályok. Középértéktételek és egyenlőtlenségek. Határfüggvény és összegfüggvény differenciálása. Függvényvizsgálat, elemi függvények. Taylor formulák. Szélsőérték-számítás. Egyváltozós függvények Riemann-integrálja. Integrálhatósági kritériumok. Integrálható függvények főbb osztályai. Az integrál alaptulajdonságai. Newton-Leibniz-formula. Parciális és helyettesítéses integrálás. Racionális törtfüggvények integrálása. Korlátos változású függvények, ívhossz. Riemann-Stieltjes-integrál. Improprius integrálok. A félév során a gyakorlat anyagából két zárthelyi dolgozatot kell megírni. Vizsgajegy. Írásbeli dolgozat. Előadásjegyzet. Császár Á.: Valós analízis I., Tankönyvkiadó, Budapest, Leindler L. - Schipp F.: Analízis I., ELTE egyetemi jegyzet. Rudin W, A matematikai analízis alapjai, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1978

7 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+3 Numerikus analízis PMB1110 PMB1106 Dr. Blahota István főiskolai tanár A számítógép megjelenése nagy hatást gyakorolt az egyes szaktudományok vizsgálati módszereire, ugyanakkor új, direkt számítógépre alkalmas matematikai módszerek kidolgozását kívánta meg. A tárgy célja betekintést adni ezekbe a módszerekbe és gyakorlati alkalmazásaikba. Lineáris és nemlineáris rendszerek iterációs megoldása (Gauss-Seidel, konjugált gradiens; Newton-módszer, lokális és globális konvergencia, Broyden-módszer). Sajátérték feladatok (hatványmódszer, inverz iteráció, eltolás, QR). Interpolációs és approximációs feladatok (Lagrange, Hermite, spline; Csebisev-approximáció). Numerikus differenciálás és integrálás. Kvadratúraformulák (Newton-Coates, Gauss). Két dolgozat, melynek eredménye beszámít a kollokvium jegyébe. Kollokvium. Stoyan Gisbert: Numerikus módszerek I, Typotex Kiadó, Budapest, Móricz Ferenc: Numerikus analízis I, Tankönyvkiadó, Budapest, A. A. Szamarszkij: Bevezetés a numerikus módszerek elméletébe, Tankönyvkiadó, Budapest, N. Sz. Bahvalov: A gépi matematika numerikus módszerei, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.

8 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Valószínűségszámítás és statisztika PMB1108 gyakorlati jegy Prof. Dr. Gát György, egyetemi tanár A tantárgy általános célja, hogy megismertesse a hallgatót a valószínűségszámítás alapvető fogalmaival és eredményeivel. Tegye képessé arra, hogy önállóan gondolkodva tudjon feladatokat megoldani, olyanokat, melyek illeszkednek az előadás anyagához. A tárgy megalapozza és továbbmélyíti a hallgató matematikai tanulmányait. Általában véve is felkészíti a hallgatót az önálló matematikai, elemző gondolkodásra. Eseményalgebra, valószínűség, valószínűségi mező. Feltételes valószínűség, a teljes valószínűség tétele, a Bayes-tétel, események függetlensége. Valószínűségi változók, eloszlásfüggvény. Diszkrét eloszlás, nevezetes diszkrét valószínűségi eloszlások. Sűrűségfüggvény, nevezetes abszolút folytonos valószínűségi eloszlások. Várható érték, szórás, momentumok. Valószínűségi változók függetlensége. Markov- és Csebisevegyenlőtlenség. A nagy számok törvényei, a központi határeloszlástétel. Statisztikai minta, mintavételezés. Tapasztalati eloszlás, tapasztalati eloszlásfüggvény, tapasztalati becslések, Becslési módszerek: momentum-módszer, maximum-likelihood becslés. Statisztikai hipotézisvizsgálati alapfogalmak. A normális eloszlás paramétereire vonatkozó klasszikus próbák: u-, t- és F-próba. Khi-négyzet próbák diszkrét illeszkedés-, homogenitás- és függetlenségvizsgálatra. A félév során két zárthelyi dolgozatot kell megírni.. Írásbeli dolgozat. Előadásjegyzet. 1. Móri Tamás, Szeidl László, Zempléni András: Matematikai statisztika példatár. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Nagy, M., Sztrik, J., Tar, L.,: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika feladatgyűjteményű. DE egyetemi jegyzet, Debrecen, Prékopa András: Valószínűségelmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Solt, Gy,: Valószínűségszámítás. Műszaki könyvkiadó, Budapest, Székelyhidi László: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. EKF Líceum Kiadó, Eger, 1999

9 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Informatika és elektronika PMB1201 Halász Attila Mihály, rendszergazda Megismertetni a hallgatókkal a számítógépek használatával kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Legyenek képesek számítógépes szakmai és felhasználói alapfeladatok magasszintű elvégzésére, optimalizálásra. Az információ fogalma, megjelenési formái. A számítógép, mint információ feldolgozó gép. Informatikai alapfogalmak (adat, program, fordítóprogram, interpreter, programozás, operációs rendszer, alapszoftver, rendszerközeli szoftver, alkalmazói szoftver, bit, bájt, kompatibilitás, szintaktika, szemantika, programozási nyelvek, táblázatkezelők, szövegszerkesztők, adatbáziskezelők). Perifériák fajtái, használatuk. Operációs rendszer alapfogalmak. Algoritmus fogalma, jellemzői, megadási módok. Számrendszerek, konverziós szabályok. Információábrázolás számítógépen (cím, logikai, szöveges és numerikus adatok ábrázolása és a velük végezhető műveletek; programok ábrázolása). A processzor működésének alapelvei. Számítógépek programozása. Hálózati alapfogalmak és kommunikáció. Számítógépes rendszerek fejlesztésének lépései. Informatikai jog. Zárthelyi dolgozat Vizsgajegy A zárthelyi dolgozat eredményének beszámítása a vizsgába Csala Péter: Informatika alapjai, ComputerBooks, Bp., 2001 Cormen, Thomas H.-Leiserson, Charles E.-Rivest, Ronald L.: Algoritmusok. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Csiszár Imre-Fritz József: Információelmélet. ELTE, Budapest, Gács Péter-Lovász László: Algoritmusok. Tankönyvkiadó, Budapest, Lipschutz, Seymour: Adatszerkezetek. Panem-McGraw-Hill, Budapest, Marton László-Fehérvári Arnold: Algoritmusok és adatstruktúrák. Novadat, Győr, Papadimitriou, Christos H.: Számítási bonyolultság. Novadat, Budapest, W. Stallings: Computer organization and Architecture, MacMillan Publ. co., 1990, ISBN

10 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Számítógép architektúrák PMB1202 kollokvium Halász Attila Mihály, rendszergazda A hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a digitális rendszerek (kiemelten a számítógép) tervezésének, elkészítése technológiájának, felépítésének, működésének területén. A digitális technika alapjai (logikai kapuk, kombinációs és szekvenciális hálózatok). A mikroelektronika alapjai (félvezetők, tranzisztorok, logikai kapuk, integrált áramkörök, memóriák). A mikroprocesszorok felépítése, működése. A személyi számítógépek rendszertechnikája. A számítógépes hálózati ismeretek alapjai. Vizsgajegy Írásbeli vizsga Internetről letölthető előadásvázlat Csala Péter: Informatika alapjai: Hardver alapok, szoftvertechnológia, informatikai rendszerek fejlesztése, ComputerBooks, Budapest, Abonyi Zsolt: PC hardver kézikönyv, ComputerBooks, Budapest, Cserny László: Mikroszámítógépek, LSI Oktatóközpont, Budapest, Ron White: Így működik a számítógép, ComputerBooks, Budapest, Klaus Beuth-Olaf Beuth: Az elektronika alapjai, Műszaki Kvk., Budapest, Dr Kónya László: PC-elektronika, Műszaki Kvk., Budapest, 1991.

11 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Formális nyelvek, automaták PMB1217 kollokvium Dr. Falucskai János, főiskolai docens A tantárgy keretein belül megismerik a hallgatók a Chomsky-féle osztályozás szerinti nyelvek és az automaták fő jellemzőit, alkalmazásukat. Képesek lesznek grammatikákat, automatákat definiálni, implementálni a tanult algoritmusokat és találkoznak a gyakorlatban megjelenő nyelvekkel. Formális rendszerek és automaták főbb típusai. Nyelvek, nyelvtanok, normál alakok. Automaták és nyelvek kapcsolata. Chomsky-féle nyelvosztályok. Műveletek nyelvekkel, nyelvalgebra. Elemzők és felismerők, nyelvtani algoritmusok. Lindenmayer rendszerek. Néhány fontos nyelvészeti módszer és eredmény: Kleene tétele, Bar-Hillel lemma, Early-féle algoritmus, közelítő szövegegyeztetések, Lyon algoritmus. Számítástudományi alkalmazások. Két zárthelyi dolgozat, mely sikeres teljesítése előfeltétele a kollokviumnak. Vizsgajegy Internetről letölthető előadásvázlat Bach Iván: Formális nyelvek, TYPOTEX Kiadó, Budapest, Demetrovics János, Jordan Denev, Radiszlav Pavlov: A számítástudomány matematikai alapjai, Tankönyvkiadó, Budapest, Falucskai Kuki - Tarnay: Bevezetés a formális nyelvek és automaták alkalmazásába, MTA Sz-Sz-B Tud. Test., Nyíregyháza, Fülöp Zoltán: Formális nyelvek és szintaktikus elemzésük, Polygon Kiadó, Szeged, 1999.

12 Tantárgy neve Programozási nyelvek I. PMB1204 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 gyakorlati jegy Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens A programozási nyelvek jellemzőinek, a program alkotóelemeinek megtanulása. Egy eljárásorientált programozási nyelv haladó szintű elsajátítása. A magasszintű programozási nyelvek kialakulása. A programozási nyelvek osztályozása: imperatív, deklaratív, speciális és máselvű nyelvek. Szintakszisleíró formális eszközök. Karakterkészlet. Lexikális elemek (szimbólikus nevek, címke, megjegyzés, literálok). Kötött és szabad formátumú nyelvek. Változó, nevesített konstans. Adattípusok (beépített és programozói. egyszerű és összetett). Deklarációk. Kifejezések. Végrehajtható utasítások. Értékadó, ugró, feltételes utasítások. Többirányú elágaztatás. Ciklusszervezési lehetőségek. Programegységek (alprogram, blokk, csomag, taszk). Paraméterkiértékelés, paraméterátadás. Hatáskör és élettartam. Fordítási egységek. Input-output, állományok kezelése. Absztrakt adattípus. Generikus programozás. Párhuzamos programozás. A gyakorlaton egy eljárásorientált programozási nyelv elsajátítása a cél. Zárthelyi dolgozatok A zárthelyi dolgozatok értékelése Internetről letölthető előadásvázlat, gyakorló feladatok Nyékiné G. J. (szerk.): Programozási nyelvek. Kiskapu R.W. Sebesta, Concepts of Programming Languages. Addison-Wesley, Horowitz, E.: Magasszintű programnyelvek, Műszaki, Juhász I.: Magasszintű programozási nyelvek 1. Elektronikus jegyzet. Debreceni Egyetem, Kernighan B. W. Ritchie, D. M.: A C programozási nyelv, Műszaki, Benkő Tiborné, Benkő L., Tóth B., Varga B.: Programozzunk Turbo Pascal nyelven! Kezdőknek - középhaladóknak ComputerBooks, Budapest, Angster Erzsébet: Programozás tankönyv, 4KÖR Bt., Bp, 2000

13 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Programozási nyelvek II. PMB1205 gyakorlati jegy PMB1204 Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Az objektumorientált, funkcionális, logikai és egyéb programozási nyelvek jellemzőinek megtanulása. Egy objektumorientált programozási nyelv haladó szintű elsajátítása. Az objektumorientált nyelvek eszközrendszere: osztály, objektum, bezárás, öröklődés, polimorfizmus, korai és késői kötés, üzenetek. Tiszta és hibrid objektumorientált nyelvek. Az egységesség kérdése. Az algoritmikus objektumorientált nyelvek (Java, Eiffel, Smalltalk, C#). Funkcionális(applikatív) programozási nyelvek. A függvény, mint programozási eszköz. Hivatkozási átlátszóság, függvényösszetétel, rekurzió. Logikai programozási nyelvek. A matematikai logikán alapuló paradigma eszközei. Mintaillesztés, következtetőgép. A deklaratív objektumorientált nyelvek (CLOS, OOPROLOG). Adatvezérelt programozás, adatfolyam nyelvek. Specilizációs nyelvek. Egyéb nyelvek. A gyakorlaton egy objektumorientált programozási nyelv elsajátítása a cél. Zárthelyi dolgozatok A zárthelyi dolgozatok értékelése Internetről letölthető előadásvázlat, gyakorló feladatok Nyékiné G. J. (szerk.): Programozási nyelvek. Kiskapu Juhász I.: Magasszintű programozási nyelvek 2. Elektronikus jegyzet. Debreceni Egyetem, R.W. Sebesta, Concepts of Programming Languages. Addison-Wesley, Horowitz, E.: Magasszintű programnyelvek, Műszaki, Tóth Bertalan: Programozzunk C++ nyelven, Computerbooks, 2003 Nyékiné G. J.: (szerk.): Java 2 útikalauz programozóknak. ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás Java, 4KÖR Bt, Budapest, 2002.

14 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Operációs rendszerek PMB1206 PMB1201 Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens A hallgatók megtanulják az operációs rendszerek felépítésének, működésének alapelveit. Ismerkedjenek meg konkrét operációs rendszerekkel (pl. Windows, Unix). Rendszer fogalma, számítógépes rendszerek hierarchikus felépítése, operációs rendszer fogalma. Hardver alapfogalmak az operációs rendszerek szemszögéből nézve: processzorok, operatív tárak, háttértárak, egyéb perifériák, megszakítási rendszer. Operációs rendszerek osztályozásai (egy-felhasználós, kötegelt multiprogramozott, időosztásos, tranzakciós, valós idejű, elosztott, hálózati). Operációs rendszerek komponensei, funkciói és szolgáltatásai: rendszer adminisztráció (processzor ütemezés, megszakítás kezelés, szinkronizáció, folyamatvezérlés, tárkezelés, periféria-kezelés, állománykezelés, működtetés, nyilvántartás, operátori interfész), program-fejlesztési támogatás (szövegszerkesztők, fordítók, interpreterek, könyvtárkezelés, szerkesztő/betöltő, programtesztelést támogató eszközök, integrált programfejlesztői környezet), alkalmazói támogatás (operátori ill. kötegelt munkavezérlő parancsnyelvi rendszer, shell, grafikus felhasználói interfész - GUI, rendszer szolgáltatások, segédprogram készlet, alkalmazói programcsomagok). Gyakorlaton a hallgatók egy-két operációs rendszer (pl. MsWindows, Linux) alapvető felépítésével és használatával ismerkednek meg. Zárthelyi dolgozat Vizsgajegy A zárthelyi dolgozat eredményének beszámítása a vizsgába Internetről letölthető előadásvázlat A. S. Tanenbaum, A. S. Woodhull, Operációs rendszerek; Budapest : Panem ; 1999, Silberschatz, Abraham, Operating system concepts, [Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin ],4 th ed. Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1994, xvi, Nutt, Gary J., Operating systems : a modern perspective / Gary J. Nutt print. Reading, Mass. [u.a.] : Addison-Wesley, XXII, 630 S. Frisch, Aeleen, Windows NT rendszeradminisztráció, ford. Mogyorósi István, [Budapest] : Kossuth ; [cop.] 1999, Petersen, Richard, Linux : referenciakönyv : könnyen is lehet, [ford. Szilágyi Erzsébet, Vankó György, Varga Imre] ; [a 21. fejezet szerzői Mayer Gyula, Sudár Csaba és Wettl Imre] Budapest : Panem ; Maidenhead : McGraw-Hill, 1998

15 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Adatszerkezetek és algoritmusok PMB1207 PMB1204 Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens A hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a különböző adatszerkezetek sajátosságairól, a hozzájuk kötődő algoritmusokról és felhasználhatóságukról. Adatszerkezetek fogalma, osztályozása. Műveletek adatszerkezetekkel (létrehozás, bővítés, törlés, csere, rendezés, keresés, elérés, bejárás, feldolgozás). Adatszerkezetek ábrázolása (folyamatos és szétszórt) és reprezentációja. Adatszerkezetek implementációja. Adatszerkezetek alkalmazása. Absztrakt adatszerkezetek. Halmaz, multihalmaz, tömb, táblázat, lista, verem, sor, sztring, fa, háló, rekord. Állománykezelés. Műveletek állományokkal (létrehozás, módosítás, feldolgozás, újraszervezés, rendezés, elérés). Állományszerkezetek (egyszerű, összetett), láncolás és indexelés. Vizsgajegy Írásbeli vizsga Internetről letölthető előadásvázlat Marton László, Fehérvári Arnold: Algoritmusok és adatstruktúrák, Novadat, Győr, 2002 Cormen, Thomas H.: Algoritmusok, Műszaki Kvk.,Budapest, 2001 Bognár K.: Adatszerkezetek és algoritmusok. Egyetemi jegyzet. Debrecen, Járdán Tamás: Adatszerkezetek és algoritmusok, EKTF Líceum K., Eger, 1998 Lipshutz: Adatszerkezetek, Panem Kft. Budapest, 1993 D. E. Knuth: A számítógép programozás művészete I. Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1994 D. E. Knuth: A számítógép programozás művészete III. Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1994

16 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Hálózati architektúrák és osztott rendszerek PMB1208 kollokvium PMB1202 Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens A számítógépes kommunikáció alapjainak, felépítésének, működésének a megismerése, azok hatékony és eredményes alkalmazása érdekében. Számítógép hálózatok elméleti alapjai. Hálózati topológiák és architektúrák. Az OSI modell rétegeinek főbb jellemzői: fizikai átviteli jellemzők és módszerek, közeg-hozzáférési módszerek, adatkapcsolati protokollok, hálózati réteg, szállítási réteg, együttműködési réteg, megjelenítési réteg, alkalmazási réteg. Lokális hálózatok. Az Internet alapjai. Párhuzamos számítógépek, hardver rendszerek. Vizsgajegy Írásbeli vizsga Internetről letölthető előadásvázlat Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok, Panem-Prentice Hall Könyvkiadó Kft Fred Halsall: Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Fourth Edition. Addison-Wesley Publishers Ltd Stallings W.: Data and Computer Communications, Fifth Edition. Prentice-Hall, Inc RFC Dokumentumok

17 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Programozási technológiák PMB1209 gyakorlati jegy PMB1205 Prof. Dr. Dömösi Pál Béla, egyetemi tanár A programfejlesztés alapvető elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása egy modern programozási nyelven, rendszeren (pl. Java) keresztül. A szoftverkrízis kihívása és a válaszok. Moduláris, struktúrált és objektumorientált programozási módszertanok. Formális programfejlesztés. Újrafelhasználásorientált programozás. Az absztrakció szerepe. Programozási minták. Komponensek. Eseményvezérelt programozás. Programozási nyelvek kifejezőereje. A jó programozási stílus. Modern programozási rendszerek, technológiák (pl. Java). Zárthelyi dolgozatok A zárthelyi dolgozatok értékelése Internetről letölthető előadásvázlat, gyakorló feladatok Nyékiné G. J.: (szerk.): Java 2 útikalauz programozóknak. ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás Java, 4KÖR Bt, Budapest, Ian Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése. Panem, 2002.

18 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Számításelmélet PMB1216 kollokvium PMB1217 Prof. Dr. Dömösi Pál Béla, egyetemi tanár A számítógépmodellek matematikai elméletének, hátterének elsajátítása A Turing gép definíciója, idő- és tárbonyolultsága. Szimuláció fogalma, szimulációs tételek. Rekurzív és rekurzívan felsorolható nyelvek, és ezen nyelvosztályok kapcsolata. Univerzális Turing-gépek fogalma és létezésük bizonyítása. Church tézis. Algoritmikusan nem megoldható problémák. Megállási probléma. RAM gépek. Kolmogorov bonyolultság és alkalmazásai. Bonyolultsági osztályok. Nemdeterminisztikus Turing-gépek. A tár-idő tétel. A P és NP osztályok és ezek kapcsolata. A tanú fogalma és a tanú tétel. Példák NP-beli nyelvekre. NP teljes problémák. SAT nyelv és egyéb NP teljes nyelvek. Kriptográfiai alapfogalmak. Vizsgajegy Írásbeli vizsga Rónyai Lajos: Algoritmusok, Typotex, Budapest, T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R.L. Rivest: Algoritmusok, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, Gács Péter: Algoritmusok, egyetemi tankönyv, Budapest, Tankönyvkiadó, C. H. Papadimitriou: Számítási bonyolultság, egyetemi tankönyv, Novadat, 1999.

19 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Adatbázisrendszerek PMB1211 Kollokvium PMB1201 Dr. Ionescu Klára, főiskolai docens A hallgatókat az előadáson megismertetni az adatbázisrendszerek elméletének alapjaival, miközben ezzel párhuzamosan a gyakorlaton az elmélet alkalmazása kerül bemutatásra. A hagyományos adatkezelés problémái. Az adatbázisrendszerek kialakulásának történeti áttekintése. Az adatok erőforrás jellege. A relációs adatmodell. Egyed, attribútum, reláció és kapcsolat. Kulcs, idegen kulcs, hivatkozási integritás. Kényszerfeltételek az adatbázis elemein. Adatmodell, séma, metaadatbázis, adatszótár. Az adatdeklarációs résznyelv (DDL), a CREATE TABLE és ALTER TABLE SQL-utasítások lehetőségei. A relációs modellen alapuló adatmanipuláció: relációs algebra és kalkulus. SQL. Adatlekérdező nyelv (SELECT): rendezés, szűrés, csoportosítás, többtáblás lekérdezések, az INNER JOIN és OUTER JOIN különbsége. Adatmódosító (DML) résznyelv: INSERT, UPDATE, DELETE. Beágyazott allekérdezések lehetőségei: IN, EXISTS, ALL, ANY. Kapcsolt allekérdezés. Nézettáblák relációs adatbázis-kezelőkben. Indexelés a táblákon mikor használjuk? Aktív elemek az adatbázisban: triggerek, tárolt eljárások. Az SQL nyelv jogosultsági rendszere, az adatbázis-adminisztrátor. Tranzakciók, a tranzakciók ACID mozaikszóval rövidített tulajdonságai, a tranzakciók SERIALIZABLE és egyéb, gyengébb védelmi szintjei. Elosztott adatbázisok és tranzakciók. Az adatbázis-tervezés elmélete: Az E/K modell és átfordítása relációs adatmodellé. Funkcionális függőségek és normalizáció Boyce Codd normálforma (BCNF). Anomáliák nem normalizált adatbázissémák esetén. A relációs adatmodell általánosításai: Objektum-relációs technikák, OLAP. A gyakorlaton egy konkrét, az SQL-t hozzávetőlegesen implementáló adatbázis-kezelő rendszer megismertetése történik meg, pl. a MySQL-é. Két zárthelyi dolgozat, mely eredménye beleszámít a vizsgajegybe. Vizsgajegy A zárthelyi dolgozat eredményének beszámítása a vizsgába 7. Kötelező irodalom J. D. Ulmann J. Widom: Adatbázisrendszerek (Alapvetés), 2. kiadás, Panem, Budapest, Ajánlott irodalom

20 E. Garcia J. D. Ulmann J. Widom: Adatbázisrendszerek (Megvalósítás), Panem, Budapest, R. Elmasri, S.B. Navathe, Fundamentals of database systems, The Benjamin / Cummings Publ. Co., (Addison-Wesley World Student Series), 1994 Halassy Béla: Adatmodellezés, Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, Quittner Pál: Adatbáziskezelés a gyakorlatban, Akadémiai Kiadó, Budapest, SQL Tutorial.

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Tantárgyi program (tantárgyleírások)

Tantárgyi program (tantárgyleírások) Tantárgyi program (tantárgyleírások) 1. A tantárgy neve (csoportja): Üzleti tervezés (AV_PLA033) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Információ- technológia

Információ- technológia Dr. Niklasz László Zalaba Piroska Információ- technológia Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezoi Foiskolai Kar Székesfehérvár, 2000. Staff Development in Land Administration Tempus Institution

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV Informatika SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő SZAKMA Internetes alkalmazásfejlesztő

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Gazdaságinformatikai BSc szakdolgozati témák 2011-2012 i

Gazdaságinformatikai BSc szakdolgozati témák 2011-2012 i 20112012 i Gazdaságinformatikai BSc szakdolgozati témák 20112012 20112012 ii Tartalomjegyzék 1 A Gazdaságinformatika BsC szakdolgozat 1 1.1 A szakdolgozati eljárás.........................................

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. elôadás vázlat. Összeállította: Várady Lajos varadyl@math.klte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS. elôadás vázlat. Összeállította: Várady Lajos varadyl@math.klte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS elôadás vázlat Összeállította: Várady Lajos varadyl@math.klte.hu Tartalom TARTALOM...2 AJÁNLOTT IRODALOM...4 BEVEZETÉS...4 1. MIÉRT VAN SZÜKSÉG ADATBÁZIS-KEZELÔKRE...5 2. ADATBÁZIS SZEMLÉLET...

Részletesebben

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK Matijevics István A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK Tankönyv SZABADKAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABADKA, 2001 5 TARTALOMJEGYZÉK 0.......... TARTALOMJEGYZÉK... 1. 1.......... A PROGRAMOZÁS KEZDETEI...

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 1. A szak megnevezése: építész 2. Megszerzendő kreditek

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Adatbázis készítésének alapjai. A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Adatbázis készítésének alapjai. A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában Várhelyi András Adatbázis készítésének alapjai A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában A követelménymodul száma: 1618-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató TANTÁRGYI TEMATIKÁK Tantárgy megnevezése, Pénzügyi- és banki ismeretek GVMPB11SLC Dr Elek Erzsébet 10 óra előadás+15 óra gyakorlat +0 labor 5 Megfelelő pénzügyi szemlélet kialakításához szükséges alapfogalom

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás i PLSQL programozás Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ii Copyright 2007 Hungarian Edition Panem Könyvkiadó, Budapest A tananyag a TÁMOP-4.1.2-081A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag

Részletesebben

Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak. Tantárgyi programok

Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak. Tantárgyi programok Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak Tantárgyi programok Az Eötvös Loránd Tudományegyetem által összeállított tantárgyi programok 2. oldal 3. oldal Tantárgy neve: Általános biztosítás Tantárgy

Részletesebben

Informatika tantárgypedagógia A számítógép-kezelés és az algoritmizálás elméleti alapismeretei

Informatika tantárgypedagógia A számítógép-kezelés és az algoritmizálás elméleti alapismeretei II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszászi István Informatika tantárgypedagógia A számítógép-kezelés és az algoritmizálás elméleti alapismeretei (jegyzet 4. évfolyamos matematika-informatika

Részletesebben

MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1

MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 mobidiák könyvtár Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTİ Fazekas István Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Mindenki abból a három tantárgyból tesz szigorlatot, amelyet hallgatott.

Mindenki abból a három tantárgyból tesz szigorlatot, amelyet hallgatott. Szigorlati témakörök az Informatika (szigorlat) (BMEVIAU0181) c. tantárgyat felváltó Informatika (BMEGERIEEIS) tantárgyból az okleveles energetikai mérnökképzés (2N-0E) hallgatói számára 1. tantárgy: Programozás

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben