Független Könyvvizsgálói Jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Független Könyvvizsgálói Jelentés"

Átírás

1 Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: Fax: Cg Független Könyvvizsgálói Jelentés A Szerencsejáték Zrt. tulajdonosa részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a Szerencsejáték Zrt. ( Társaság ) mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege , a mérleg szerinti eredmény nyereség-, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért 2.) A vezetés felelős a megbízható és valós képet nyújtó éves beszámoló elkészítéséért és bemutatásáért a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége 3.) A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól. 4.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a megbízható és valós képet nyújtó éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

2 5.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. Vélemény 6.) Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Szerencsejáték Zrt december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Egyéb ügyek 7.) A jelen független könyvvizsgálói jelentés a tulajdonosi határozatok meghozatala céljából készült és így nem tartalmazza a tulajdonos által meghozandó határozatok esetleges hatását. A beszámolóban bemutatott összegű osztalék a tulajdonos jóváhagyásával válik véglegessé. Egyéb jelentéstételi kötelezettség: az üzleti jelentésről készült jelentés 8.) Elvégeztük a Szerencsejáték Zrt évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Szerencsejáték Zrt évi üzleti jelentése a Szerencsejáték Zrt évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Budapest, április 8. Bartha Zsuzsanna Bartha Zsuzsanna Ernst & Young Kft. Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartásba-vételi szám: Kamarai tagsági szám: Jelen könyvvizsgálói jelentést megfelelően aláírva, papír alapon is kibocsátottuk.

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u december 31-ei Éves beszámoló Budapest, április a vállalkozás vezetője (képviselője) 1

4 Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) A mérleg fordulónapja: december 31. Adatok -ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 Budapest, április 8.. a vállalkozás vezetője (képviselője) 2

5 Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) A mérleg fordulónapja: december 31. Sorszám Adatok -ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 26. B. Forgóeszközök I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk sorból: Nyereménytárgyak Készletekre adott előlegek II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők - egyéb vállalkozásnál) sorból: Értékesítő partnerek (egyéb vállalkozásnál) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések (egyéb vállalkozással szemben) Egyéb követelések (egyéb vállalkozással szemben) III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása sorból: Szerencsejáték árbevételek elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen Budapest, április 8.. a vállalkozás vezetője (képviselője) 3

6 Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) A mérleg fordulónapja: december 31. Sorszám Adatok -ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 56. D. Saját tőke I. Jegyzett tőke Ebből: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 Budapest, április 8. a vállalkozás vezetője (képviselője) 4

7 Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák) A mérleg fordulónapja: december 31. Sorszám Adatok -ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 74. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: Az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása sorból: Szerencsejáték árbevételek elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Budapest, április 8. a vállalkozás vezetője (képviselője) 5

8 Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS A mérleg fordulónapja: december 31. Sorszám Adatok -ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 01. Belföldi értékesítés árbevétele ből Ebből: szerencsejátékok árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-03+04) Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások III. Egyéb bevételek IIIból Visszaírt értékvesztés Anyagköltség VIIből VIIből A. Értékvesztés Nyeremény-ráfordítás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+/-II+III-IV-V-VI-VII) Budapest, április 8. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1

9 Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS A mérleg fordulónapja: december 31. Sorszám Adatok -ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés ból Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ből Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ből Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ból Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ból Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ből Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+/-20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+/-A+/-B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+/-C+/-D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+/-E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+/-F+22-23) Budapest, április 8. a vállalkozás vezetője (képviselője) 2

10 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság december 31-ei éves beszámolójához Budapest, április 8.

11 Tartalomjegyzék Oldal A) ÁLTALÁNOS RÉSZ A vállalkozás és a számviteli politika 3 A/I. FEJEZET A részvénytársaság és gazdasági környezetének bemutatása 3 A/II. FEJEZET A számviteli politika fő vonásai 6 B) SPECIFIKUS RÉSZ A mérleg és az eredménykimutatás 12 B/I. FEJEZET A mérleghez kapcsolódó részletezések, kiegészítések, elemzések 13 B/II. FEJEZET Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó részletezések, kiegészítések, elemzések 38 C) TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 57 D) A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁNAK MUTATÓI 62 Mellékletek: 1. sz. Az immateriális javak állományának alakulása év 2. sz. Az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenési leírásának és terven felüli értékcsökkenés elszámolásának részletezése év 3. sz. A tárgyi eszközök állományának alakulása év 4. sz. A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírásának és terven felüli értékcsökkenés elszámolásának részletezése év 5. sz. Részesedések értékelése december sz. Az értékesítő partnerekkel szembeni követelésállomány bekerülési értéke, halmozott értékvesztése és könyv szerinti értéke lejárat szerinti részletezésben december sz. A december 31-én lejárt és kétes kinnlevőségek részletezése, bekerülési értékének és elszámolt értékvesztésének évi állományváltozásai 8. sz. A december 31-ei éves beszámolóban kimutatott céltartalék részletezése 9. sz. Szerencsejátékok forgalmi adatai és árbevétele év 10. sz. Cash Flow Függelék: A mérlegtételek, eredménytételek állományának és összetételének alakulása (1-10. sz. grafikon) 2

12 A) ÁLTALÁNOS RÉSZ A vállalkozás és a számviteli politika A/I. FEJEZET A részvénytársaság és gazdasági környezetének bemutatása A Társaság neve: Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 Székhelye: 1015 Budapest, Csalogány u Alapítás módja: átalakulás Időpontja: január 1. Működési forma: Jogelőd neve: zártkörűen működő részvénytársaság Magyar Szerencsejáték Vállalat Alapításának ideje: december 31. Alapításkori alaptevékenység: 7521 Totó-lottó és egyéb szerencsejáték lebonyolítása Tulajdonos: Magyar Állam 100 % A Társaság kizárólagos tartós állami tulajdonban lévő egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaság. A Társaság felett a tulajdonosi jogokat december 31-ig az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt., január 1-től pedig jogutódja, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. Az éves beszámoló aláírására jogosult: Dr. Szentpétery Kálmán elnök-vezérigazgató, 2700 Cegléd, Szolnoki u. 7. Részvények: 1 db névre szóló részvény értéke: ,- Ft azaz Hárommilliárd forint. ebből pénzbeli hozzájárulás: Ft, nem pénzbeli hozzájárulás (apport): Ft. 1 A Társaság cégnevét a Tulajdonos szeptember 22-én kelt alapítói határozatával hivatkozással a évi LXII. törvény 156. (2) bekezdésére, mely a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény módosításáról szól Szerencsejáték Részvénytársaság-ról Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság-ra módosította. Rövidített cégneve: Szerencsejáték Zrt. 3

13 A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR 08): Főtevékenység Szerencsejáték, fogadás Napilapkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Film-, video- és televízióprogram terjesztése Irodai papíráru gyártása Nyomás (kivéve: napilap) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Film-, video-, televízióműsor-gyártás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Médiareklám Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Egyéb foglalás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás M.n.s. egyéb oktatás Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Szervezeti struktúrájának főbb részei (2014. december 31-én): Vezérigazgatóság (1015 Budapest I., Csalogány u ), 4 értékesítési régió (Pécs, Szeged, Miskolc, Főváros és Észak-Dunántúl), 281 kirendeltség (lottózó, kihelyezett lottózó). Az Igazgatóság tagjai: Dr. Szentpétery Kálmán elnök Kollár K. Attila Nánásy Csaba Sebők Marianna A Felügyelő Bizottság tagjai: Incze Zsolt István elnök Knapp István Mucsi Gyula dr. Turós Nóra okt. 20-tól dr. Kuczora Gergely Ákos okt. 20-tól Dr. Varga Edit szept. 30-ig Kaiser Kornélia szept. 30-ig 4

14 A Társaságról A részvénytársaságot megalakulása óta átalakulás vagy privatizáció nem érintette. A Szerencsejáték Zrt. gazdasági tevékenységének döntő részét a szerencsejátékok szervezése jelenti. A Társaság által végzett szerencsejáték szolgáltatások statisztikai besorolási száma a KSH Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszerében: TESZOR Sorsolásos játékok szervezése, TESZOR On-line fogadás és TESZOR Egyéb fogadás. A szerencsejáték szervezési szolgáltatás a hatályos áfa törvény értelmében - a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel - adómentes tevékenység, így a Társaságnak az alaptevékenysége érdekében felmerült általános forgalmi adó levonására nincs lehetősége ben a szerencsejátékok árbevétele az üzleti tevékenység összes árbevételének 99,8 %-át érte el. A Szerencsejáték Zrt. Magyarország legnagyobb szerencsejáték-szolgáltatója. A számsorsjátékokat, sportfogadásokat és a sorsjegyeket kizárólagos jogkörrel forgalmazza az ország egész területén, ezenkívül kapcsolt vállalkozásain keresztül két magyarországi kaszinóban (a budapesti Tropicana Casino-ban és a soproni kaszinóban) rendelkezik érdekeltséggel. A Társaság a teljes országot lefedő online értékesítési technológiát és kiterjedt kiskereskedelmi hálózatot működtet. A játékkínálat 6877 értékesítési ponton érhető el, ebből 281 a Szerencsejáték Zrt. saját szakboltja (lottózó), a többi magánüzemeltetésben működő lottózó, postahivatal és más profilú, de szerencsejátékokat is értékesítő kiskereskedelmi üzlet, hírlapárusító pavilon. Emellett 2435 további olyan értékesítő pont van, ahol kizárólag sorsjegyet árusítanak. 5 A tárgyév végén 4442 online terminálos értékesítőhelyen összesen 4867 terminál üzemelt. A termékek többsége telefonon, SMS-ben, interneten és okostelefon alkalmazáson keresztül is elérhető. A technológiai lehetőségek bővülésével, az internet- és mobilellátottság kiszélesedésével párhuzamosan folyik az interaktív játéklehetőség továbbfejlesztése. A Társaság jelenleg nyolc számsorsjátékkal (Ötöslottó, Hatoslottó, Skandináv lottó, Joker, Kenó, Puttó, Luxor, valamint az európai nemzetközi koordinációban szervezett új Eurojackpot), négy sportfogadással (Totó, Góltotó, Tippmix, Tippmixpro) és féle kaparós sorsjegyből álló kollekcióval van jelen a piacon. A termékeket a felnőtt lakosság kétharmada, mintegy ötmillió ember vásárolja. A cég a hazai szerencsejáték-piacon 50 százalékot meghaladó részesedéssel rendelkezik. Több mint 1500 alkalmazottat foglalkoztat, ebből mintegy 700 fő a saját kereskedelmi hálózatban (lottózókban) dolgozik, kb fő megváltozott munkaképességű sorsjegyárus, emellett kiterjedt a kapcsolódó viszonteladói kör is. Alapítás, tulajdonosi szerkezet, felügyelet A hagyományos totó-lottó játékok szervezésével évtizedekig az Országos Takarékpénztár foglalkozott, majd e tevékenységi kör önállósításával 1991-ben jött létre a Szerencsejáték Rt. mint nemzeti lottótársaság. A Társaság cégformája szeptember 22-étől zártkörűen működő részvénytársaság január 1-től december 31-ig: SZJ Sorsolásos játékok szervezése; január 1. előtt: SZJ 1951 Szerencsejáték szolgáltatás január 1-től december 31-ig: SZJ Fogadásszervezés; január 1. előtt: SZJ 1951 Szerencsejáték szolgáltatás. 4 Az adóköteles tevékenység elenyészően csekély hányada miatt az előzetesen felszámított adó arányosítással történő megosztását a Társaság nem alkalmazza. A kizárólag az adóköteles tevékenységgel összefüggésben felmerült, tételesen elkülöníthető általános forgalmi adó visszaigénylésre (levonásra) kerül december 31-én érvényes adatok. 5

15 A Szerencsejáték Zrt. 100 %-ban tartós állami tulajdonú gazdasági társaság. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét - az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény alapján - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a hatályos szabályozás szerint a nemzeti fejlesztési miniszter) gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorló szervezet útján látja el. A szerencsejáték szervezés szakmai felügyeletét 1991-től az állami Szerencsejáték Felügyelet látja el. A Szerencsejáték Felügyelet január 1-jétől jogszabályi változás 6 következtében az állami adóhatóság szervezetébe integrálódott, mint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH), majd 2011-től a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Kiemelt Adózók Adóigazgatóságának Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya. A/II. FEJEZET A számviteli politika fő vonásai A Társaság a számvitelről szóló évi C. törvényben (a továbbiakban: Sztv., Számviteli törvény) foglalt alapelvek, értékelési előírások alapján alakította ki és foglalta írásba az adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát. A vállalkozásra jellemző szabályok, előírások, módszerek fentiek szerinti meghatározása mellett a számviteli politika önálló mellékleteit képezik - a Számlarend mellett - a következő szabályzatok: Leltározási és leltárkészítési szabályzat; Eszközök és források értékelési szabályzata; Önköltségszámítási szabályzat; A házipénztár pénz- és értékkezelési szabályzata; Az SzZrt. lottózóinak pénz- és értékkezelési szabályzata. A jogszabályi vagy belső eljárási változásoknak megfelelően a Társaság folyamatosan karbantartja, aktualizálja a számviteli politikát és a kapcsolódó belső normákat. A könyvvezetés és a beszámolás módja, a Számlarend A Szerencsejáték Zrt. a Számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően kettős könyvvitelt vezet, melyet minden év december 31-ei fordulónappal zár le. A törvény 9. -a értelmében éves beszámolót, valamint üzleti jelentést köteles készíteni. A 3. (2) bekezdésének 1. pontja szerint a Társaság anyavállalatnak minősül, így összevont (konszolidált) éves beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti jelentést is kell készítenie. Az éves beszámoló mérlege és összköltség eljárással készített eredménykimutatása esetében egyaránt az Sztv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti A változatot alkalmazzuk. A beszámoló pénzneme: HUF. A beszámolóban a mérleg- és eredménytételeket ezer forintban szerepeltetjük. 6 A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CIX. törvény. 6

16 A Társaság főkönyvi könyvelését, valamint a kötelezettségek, a kinnlevőségek, az immateriális javak, tárgyi eszközök, és készletek analitikus könyvviteli nyilvántartásait a üzleti év végéig az Oracle Financials (OF), január 1-től a Microsoft Dynamics AX (a továbbiakban: AX) integrált vállalatirányítási (ERP) rendszerben vezeti. A rendszerhez fejlesztett speciális modul a Jutalék számlázási rendszer, melynek rendeltetése az értékesítő partnereknek járó közvetítői díj (jutalék) hetenkénti számlázása, amit a Társaság a viszonteladói hálózatához tartozó több ezer vállalkozótól szerződés alapján átvállalt ( önszámlázás ). Az immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek állományváltozásairól a Társaság mennyiségben és értékben folyamatos analitikus nyilvántartást vezet. A bér- és munkaügyi nyilvántartások analitikus könyvelése nem az AX-ben, hanem külön számítógépes alrendszerben (SZÁMORG-Invest, BérPro) történik, mely a főkönyvi rendszerhez interfész programmal megoldott havi könyvelési feladásokkal kapcsolódik. A Számlarend tartalmazza a mérleg- (1-4. számlaosztály) és eredményszámlákat (5, 8, 9. számlaosztály), valamint a vagyon és az eredmény értékét nem befolyásoló nyilvántartási számlákat (0. számlaosztály). A 6-7. számlaosztály vezetését a Társaság tevékenysége és az eredménykimutatás választott módja (összköltség eljárás) nem indokolja, az eredménytételek költséghelyek, költségviselők szerinti részletezését az AX rendszer számviteli dimenzió struktúrája biztosítja. Az adózott eredmény megállapítása az 5., 8. és 9. számlaosztályok adatai alapján történik. Az üzleti év és a mérlegkészítés időpontjának meghatározása A Szerencsejáték Zrt-nél az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, a mérlegfordulónap december 31-e, a mérlegkészítés időpontja az éves beszámoló esetében a tárgyévet követő év február 25-e. (A konszolidált éves beszámoló esetében a mérlegkészítés - konszolidációs számviteli politikában rögzített - időpontja a tárgyévet követő év április 2-a.) Könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatások A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért és az éves beszámoló összeállításáért felelős személy Szabóné Horváth Éva vezérigazgató-helyettes (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma ). A Szerencsejáték Zrt. konszolidált éves beszámolóját megbízási szerződés alapján az ANKER- AUDITOR Kft. (1144 Budapest, Gvadányi u. 15.) állítja össze. A számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.) értelmében a Szerencsejáték Zrt. éves beszámolóját köteles független könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni. A Társaság könyvvizsgálója: Ernst & Young Kft. (EY) Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20. Cégjegyzék száma: Cg

17 Személyében eljáró könyvvizsgáló: Bartha Zsuzsanna partner, kamarai tag könyvvizsgáló Lakcíme: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25. Bejegyzési szám: A könyvvizsgáló megbízatása a üzleti évekre szól, és a december 31-ével végződő üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásának időpontjáig érvényes. Árbevételek és költségek, ráfordítások elszámolásának módja A szerencsejátékok árbevétele és az értékesítő hálózatnak fizetendő jutalék költsége, valamint a nyereményalaphoz közvetlenül kapcsolódó ráfordítások esetében az időbeli elhatárolás módszerét a következők szerint alkalmazza a Társaság: A Társaság a számviteli politikájában rögzítette, hogy a játékbevételeket annak az időszaknak az eredményében kell kimutatni, amely időszakra a szerencsejáték szolgáltatás teljesítésének időpontja esik. Ez számsorsjátékok esetében a számsorsolás napja, fogadások esetében pedig a fogadási forduló záró napja. A szerencsejáték forgalmazásból származó játékárbevételek heti feladása a folyó könyvelésbe forgalmi szemlélet szerint történik, majd a számviteli politikának megfelelő teljesítményszemléletű elszámolást a havi könyvviteli zárlat keretében, időbeli elhatárolások könyvelésével biztosítjuk. A heti játékforgalmi tételek (játékárbevétel, egyéb értékesítés - pl. mobilegyenleg feltöltés - árbevétele, nyereménykifizetés, tétvisszafizetés, eladási jutalék) a Társaság online értékesítő hálózatával összekapcsolt zárt rendszerű informatikai feldolgozással kerülnek az AX rendszerbe. A játékosok által a számsorsjátékokra és fogadásokra befizetett részvételi díjak (tétek) összegét játékonként, játékeseményenként elkülönítve számoljuk el az értékesítés nettó árbevételeként, heti forgalmazási ciklusokban, vasárnapi főkönyvi dátummal (forgalom szerinti elszámolás). Ezt követően minden hó végén, a havi zárás során időbeli elhatárolással helyesbítjük az árbevételt a hónapok között aszerint, hogy a befizetett összegek mely konkrét játékeseményeken jogosultak a játékban való részvételre. Az elhatárolandó összegek számítását és könyvelési feladását az informatikai rendszer automatikus funkcióval támogatja. Az értékesítőhelyek szerencsejáték forgalommal arányos értékesítési jutaléka címén elszámolt költségnek a hónapok közötti elhatárolása során követendő elvek és módszerek megegyeznek a játékárbevétel elhatárolásánál leírtakkal, de eredményhatásuk ellenkező előjelű (a következő hóra átmenő árbevétel a tárgyhavi eredményt csökkenti, az átmenő költség az eredményt növeli). A fenti elszámolások egyik jellemző példája, hogy az öt számsorsoláson való részvételre jogosító öthetes lottószelvények vásárlásakor befizetett részvételi díj arányos részét a következő hóra el kell határolni (passzív időbeli elhatárolással), ha az öt számsorsolás bármelyikének megrendezése a következő hóra esik. Az így elhatárolt átmenő bevételekhez tartozó értékesítési jutalék költségét pedig aktív időbeli elhatárolás képzésével terheljük át a következő hónapra. Az összemérés számviteli alapelvének érvényre juttatása érdekében a Társaság által szervezett számsorsjátékok és fogadások megnyert nyereményeire és azok előre, egy összegben megfize- 8

18 tendő forrásadójára (szja), továbbá a fizetendő játékadóra és a felügyeleti-ellenőrzési díjra fordított, ráfordításként elszámolt összegeket 7 mindig a számsorsolás napjának, illetve a fogadási forduló záró napjának megfelelő főkönyvi dátumra könyveljük, időbeli elhatárolásra nincs szükség. A sorsjátékok nyereményráfordításai esetében viszont más a helyzet, mivel a kaparós sorsjegyek megvásárlásakor megnyerhető ún. instant nyeremények előírása a könyvelésben az árusításra történő kibocsátás napjával, előre történik, a teljes kibocsátott sorozat nyereményhányadának megfelelő összegben, hogy a nyereménykifizetések heti feladása ebből az összegből folyamatosan biztosítható legyen. Havonta, a főkönyvi zárás keretében a fordulónapig el nem adott sorsjegyekre jutó, arányosítással megállapított összegekből aktív időbeli elhatárolást képezve helyesbítjük a tárgyidőszak eredményét. A sorsjegyek tiszta játékbevétele után fizetendő játékadót és felügyeleti-ellenőrzési díjat havi rendszerességgel, a tárgyhónapban eladott, játékra jogosított sorsjegyek darabszáma alapján megállapított összegben számoljuk el. Ellenőrzéshez kapcsolódó jelentős összegű hiba Az ellenőrzések, önellenőrzések vonatkozásában jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő, illetve csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át, illetve ha a mérleg-főösszeg 2 %-a meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot. Nem jelentős a hiba akkor, ha a fenti meghatározás szerinti értékhatárt nem haladja meg. (Sztv. 3. (3) bekezdés 3-4. pont) A Társaságnál a beszámolási időszakban nem fordult elő ellenőrzéshez kapcsolódó jelentős öszszegű hiba. Nem jelentős összegű, illetve nullával egyenlő maradványérték Az immateriális jószág, a tárgyi eszköz maradványértéke az eszköz aktiválásának időpontjában a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős (Sztv. 3. (4) bekezdés 6. pont). A Társaság jelentős összegűnek tekinti azt a maradványértéket, amely eléri vagy meghaladja a konkrét eszköz bekerülési értékének 10 %-át, illetve ha a bekerülési érték 10 %-a 500 ezer forintnál nagyobb összeg (5 M Ft-ot meghaladó bruttó érték), akkor az 500 ezer forintot. Ha valamely eszközre az aktiváláskor meghatározott maradványérték nem éri el a bekerülési érték 10 %-át vagy az 500 ezer forintot, akkor a maradványérték nulla. 7 A nyeremények kötelezettségként történő előírását az egyéb ráfordítások terhére számolja el a Társaság, játékonként, azon belül játékeseményenként és nyerőosztályonként elkülönítve. 9

19 A Társaság döntése szerint amennyiben valamely eszközre a Társaság által az aktiváláskor meghatározott várható hasznos élettartam megegyezik a műszakilag indokolt használhatósági időtartammal, akkor a maradványérték ugyancsak nulla. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása és módosítása A Társaság az amortizációs politikájában foglaltak szerint, a következő két bekezdésben foglalt kivételekkel, a 100 ezer forintot elérő vagy azt meghaladó eszközök bekerülési értékének a maradványértékkel csökkentett összege (a továbbiakban: bruttó érték) alapján, lineáris leírási módszerrel számolja el az értékcsökkenést évenként azonos összegben, melyhez a leírási kulcsot a használatba vételkor aktiváláskor egyedileg állapítja meg (terv szerinti értékcsökkenés elszámolása). Kivételt képeznek ez alól a között beszerzett cégautók, melyekre a Társaság korábbi döntése alapján az említett bruttó értéken alapuló időarányos értékcsökkenés elszámolás nem lineáris, hanem degresszív leírással, az ún. szorzószámos módszerrel történik, ami azt jelenti, hogy az 5 évre tervezett használati idő alapján megállapított 20 %-os lineáris leírási kulcsot egy évente csökkenő szorzószámmal korrigálva állapítjuk meg, ahol a szorzószámok együttes összege megegyezik a leírási évek számával (5-tel). A számviteli politika tárgyévi módosításával a cégautók 2006-tól alkalmazott degresszív leírásáról visszatértünk a korábbi lineáris leírási módszer alkalmazására, a 2014-től vásárolt cégautókra vonatkozóan. További kivételt képező eszközcsoportot alkotnak a számviteli törvényben nevesített olyan eszközök, amelyek értéküket megtartják (pl. telek, képzőművészeti alkotás, stb.), ezek után nem számolható el értékcsökkenés. A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök esetében az egyszerűsített elszámolási lehetőséggel élve, azok bekerülési értéke a használatba vételkor egy összegben leírásra kerül (abszolút összegű értékcsökkenés elszámolás módszere). A Sztv. 53. (3) bekezdés értelmében az aktiváláskor meghatározott terv szerinti értékcsökkenés módosítható, ha a használat körülményeiben, az adott eszköz értékében, a várható maradványértékben lényeges változás következett be (pl. értéknövelő beruházás, felújítás, műszakok számának növekedése). A Társaság a terv szerinti értékcsökkenés módosítása szempontjából meghatározó jelentőségűnek tekinti az alaptevékenységét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközöket (online rendszer eszközei, sorsoló berendezések). Tekintettel arra, hogy az e körbe tartozó eszközök esetében nem jellemző az értéknövelő beruházás vagy műszakszám növekedés, illetve nem valószínűsíthető, hogy a maradványértékben jelentős változás következne be, a Társaság nem él a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatásának lehetőségével. 10

20 Kisösszegű követelések A vevőnként, adósonként kisösszegű követeléseknél a vevők, adósok együttes minősítése alapján az értékvesztés a követelések értékének százalékában is meghatározható (Sztv. 55. (2) bekezdés). Az SzZrt. döntése szerint az értékesítő partnerekkel szembeni kisösszegű követelésnek minősül a partnerenként 1 millió forint alatti követelés. Ezek közül a 360 napon túli hátralékos követelésekre 100 %, a napos lejárt követelésekre 60 %, a napos késedelemben lévőkre pedig 40 %-os mértékű értékvesztést számol el a Társaság. Csoportos elszámolás helyett indokolt esetben egyedi elszámolás is alkalmazható. A klasszikus vevőkkel szembeni, az adott kölcsönök miatt fennálló, valamint az egyéb követelések esetében a Társaság nem alkalmazza a százalékos értékvesztés elszámolást, ezért ezekre nem határozott meg értékhatárt. Devizaeszközök és kötelezettségek értékelésénél alkalmazott árfolyam, valamint az év végi értékeléskor elszámolandó árfolyam-különbözet Az SzZrt. választásának megfelelően a valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget (együtt: devizaeszközök és devizakötelezettségek) a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. Az év végi értékeléskor ugyancsak az MNB által közzétett, a mérlegfordulónapon érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a mérlegben kimutatni a külföldi pénzértékre szóló devizaeszközöket és kötelezettségeket. A nyereségjellegű és veszteségjellegű árfolyamkülönbözetek egyenlegét - amennyiben az összevontan nyereség - a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között árfolyamnyereségként, illetve - amennyiben összevontan veszteség - a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között árfolyamveszteségként kell elszámolni. Piaci értéken történő értékelés A Szerencsejáték Zrt. a számviteli politikában rögzített döntése szerint nem alkalmazza az értékhelyesbítés elszámolásának lehetőségét. Valós értéken történő értékelés A Szerencsejáték Zrt. nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés, az értékelési különbözet elszámolásának lehetőségét, így nem alkalmazza az Sztv. 59/A 59/F paragrafusaiban található rendelkezéseket. 11

21 B) SPECIFIKUS RÉSZ A mérleg és az eredménykimutatás 12

22 B/I. FEJEZET A mérleghez kapcsolódó részletezések, kiegészítések, elemzések Az egyes kiemelt mérlegtételek alakulását és az előző évi záró adatokhoz viszonyított változását mutatja a következő táblázat: Megnevezés dec dec. 31. % Befektetett eszközök ,2 Immateriális javak ,1 Tárgyi eszközök ,8 Befektetett pénzügyi eszközök ,0 Forgóeszközök ,9 Készletek ,9 Követelések ,1 Értékpapírok ,1 Pénzeszközök ,6 Aktív időbeli elhatárolások ,2 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,0 Saját tőke ,3 Jegyzett tőke Eredménytartalék ,4 Mérleg szerinti eredmény ,7 Céltartalékok ,6 Kötelezettségek ,9 Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek ,9 Passzív időbeli elhatárolások ,1 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,0 13

23 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A befektetett eszközök záró értéke az előző időszak záró adataihoz képest tal (1,2 %-kal) nőtt. Az eszközcsoporton belül az immateriális javak értéke tal (4,1 %-kal), a tárgyi eszközök értéke tal (2,8 %-kal) nőtt, a befektetett pénzügyi eszközök állománya pedig tal (11 %-kal) csökkent. IMMATERIÁLIS JAVAK Az immateriális javak a mérlegben bekerülési értéküknek a halmozott terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett (nettó) összegében kerülnek kimutatásra. A számviteli törvény értelmében a terven felüli értékcsökkenés halmozott összege a fordulónapig elszámolt terven felüli értékcsökkenésnek a visszaírással csökkentett értékét tartalmazza. A mérleg szerinti érték növekedése vagy csökkenése egyrészről a bekerülési érték, másrészről a halmozott értékcsökkenés tárgyévi állományváltozásainak egyenlegéből származtatható. Az immateriális javak értékének változása Immateriális javak dec dec. 31. % Bekerülési értéke ,9 Halmozott értékcsökkenés ,2 Könyv szerinti értéke ,1 Az immateriális javak bekerülési (bruttó) értékének és halmozott értékcsökkenésének állományváltozását mérlegtételenkénti bontásban az I. számú táblázatban, a tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírást pedig a II. számú táblázatban mutatjuk be (1. és 2. számú melléklet). A beszámolási évben az immateriális javak esetében terven felüli értékcsökkenési leírás nem került elszámolásra. 14

24 Az immateriális javak összetételének változása Immateriális javak dec dec. 31. részarány (%) részarány (%) Eltérés a bázistól (%) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok , ,0 + 5,1 Szellemi termékek , ,0-14,3 Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak összesen , ,0 + 4,1 A nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegtételen mutatja ki a Társaság a szoftver felhasználói jogok értékét az Sztv-ben foglalt értékelési szabályoknak megfelelő öszszegben. A szellemi termékek között kizárólag azok a szoftverek és egyéb szellemi termékek mutathatók ki, amelyek korlátozás nélkül a Társaság birtokában, tulajdonában vannak. A vagyoni értékű jogok bekerülési (bruttó) értéke a tárgyévben az állománycsökkenések ( ) és az állománynövekedések ( ) együttes hatására E Ft-tal csökkent. Az állománycsökkenésből bruttó érték selejtezés jogcímen került kivezetésre, és döntő részét ( ot) a terminál-szoftverek selejtezése okozta, az online fogadási rendszer küszöbön álló platformváltásához (ELOS AEGIS) kapcsolódó terminálcsere program keretében. A vagyoni értékű jogok bekerülési értékét növelő tárgyévi tételek közül a beszámolási évben beszerzett jelentősebb értékű szoftver felhasználói jogok a következők voltak: Szoftver felhasználói jogok bekerülési értékének jelentősebb növekedései (2014) Megnevezés Tippmixpro játékszoftver továbbfejlesztése AEGIS rendszer bevezetéséhez kapcsolódó szoftverfejlesztések (Internetes fogadási és pályázati rendszer, SMS-es fogadási rendszer, minőségbiztosítás, specifikáció, tesztelés) Microsoft licencek ELOS online játék és fogadási rendszer szoftver-upgrade év ELOS szoftver továbbfejlesztése az Eurojackpot játék bevezetéséhez ELOSINFO rendszer fejlesztése (ÉTO, AEGIS, Eurojackpot interfész)

25 Megnevezés Értékesítést Támogató Rendszer (ÉTO) bevezetése, fejlesztése Lottózói Információs Rendszer (LIR) megvalósítása, interfész fejlesztése LIR kliens szoftver felhasználói jogok (telepítés, licence, követési díj) Integrált HR szoftver felhasználói jog (UNIT 4 rendszer) Oracle licence és support Szenyor nyerteskereső és osztályozó program továbbfejlesztése ANDOC elektronikus dokumentum- és munkafolyamat kezelő rendszer bevezetése - szoftverlicence (700 db felhasználó) Intranet rendszer SharePoint Balabit Zorp szoftver lincenc McAfee Complete EndPoint Protection Business (CEB) upgrade Cégszintű projekttámogató rendszer kialakítása; projekt szerver 2013-as környezetben Basware IP Master licencek és e-flow (controller, completion ) licencek Elektronikus számlafogadó rendszer licence Cognos szoftver felhasználói jog fejlesztése ERP rendszer (MS Dynamics AX) éves szoftverkövetési díja Banki interfészek teljes verziócseréje ERP (MS Dynamics AX) rendszerhez ÉTO interfész kialakítása ERP (MS Dynamics AX) rendszerhez AX-ANDOC webservice interfész Aruba szoftverlicencek Wi-Fi-hez Irodai környezetben használt AutoCad és Corel Draw licencek szoftver követése Jelentősebb szoftver-felhasználói jog vásárlás, értéknövekedés összesen TÁRGYI ESZKÖZÖK A tárgyi eszközök a mérlegben a bekerülési értéküknek a halmozott terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett összegében kerülnek kimutatásra. A terven felüli értékcsökkenés halmozott összege a fordulónapig elszámolt terven felüli értékcsökkenésnek a viszszaírással csökkentett értékét tartalmazza. A mérleg szerinti érték növekedése vagy csökkenése egyrészről a bekerülési érték, másrészről a halmozott értékcsökkenés tárgyévi állományváltozásainak egyenlegéből származtatható. 16

26 Tárgyi eszközök értékének változása Tárgyi eszközök dec dec. 31. % Bekerülési értéke ,7 Halmozott értékcsökkenés ,4 Könyv szerinti értéke ,8 A tárgyi eszközök bekerülési (bruttó) értékének és halmozott értékcsökkenésének állományváltozását mérlegtételenkénti bontásban a III. számú táblázatban, a tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírást pedig a IV. számú táblázatban mutatjuk be (3. és 4. számú melléklet). Tárgyi eszközök 2014-ben elszámolt/ visszaírt terven felüli értékcsökkenése A beszámolási évben a tárgyi eszközök esetében terven felüli értékcsökkenési leírást 2 db lottózói felújításokat tartalmazó tervdokumentációra számoltunk el Ft értékben. Korábbi években elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírására nem került sor. Tárgyi eszközök összetételének változása Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek dec dec. 31. részarány (%) részarány (%) Eltérés a bázistól (%) , ,7-0, , ,9 + 9, , ,2 + 32,3 Beruházások, felújítások , ,1-8,2 Beruházásokra adott előlegek ,1 - Tárgyi eszközök összesen , ,0 + 2,8 A Társaságnál nincsenek pénzügyi lízing szerződés keretében működtetett tárgyi eszközök, és nem rendelkezik a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel sem. 17

27 A ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok bekerülési értékét növelő tételek értéke a beszámolási évben összesen volt. A bekerülési érték (bruttó érték) növekedését a saját tulajdonú és bérelt ingatlanokon irodaházakon és lottózó üzlethelyiségeken végzett felújítások, telek- és ingatlanvásárlások aktiválása idézte elő, melyekből jelentősebbek a következő tételek: Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok bekerülési értékének jelentősebb növekedései (2014) Megnevezés Budapest I., Csalogány u sz. alatti irodaház értéknövelő beruházásai Budapest VII., Károly krt. 1. bérelt lottózó felújítási munkái Budapest XIII., Váci út 1-3. bérelt ingatlan WestEnd területén lottózó kialakítás Győr, Aradi Vértanúk útja 18. bérelt lottózó kivitelezési munkái Szeged, Szilléri sugárút sz. alatti irodaház értéknövelő beruházásai Salgótarján, Rákóczi út. 12. bérelt lottózó felújítási munkái (fűtési szakaszolók beépítése) Siófok, Fő u sz. saját tulajdonú lottózó felújítási munkái Baja, Pázmány Péter utca 2. saját tulajdonú lottózó felújítási munkái Békéscsaba, Andrássy u bérelt ingatlan Csaba Center területén lottózó kialakítás Veszprém, Dornyai út 4. bérelt ingatlanban (Interspar) lottózó kialakítás Nagykáta, Dózsa György út. 6/a. fsz. 3. bérelt ingatlanban lottózó kialakítás Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 9. bérelt ingatlanban (Interspar) lottózó kialakítás Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 40. bérelt ingatlanban (Tesco üzletsor) lottózó kialakítás Ajka, Fő u. 66. bérelt ingatlanban (Tesco üzletsor) lottózó kialakítás Komló, Kossuth u bérelt ingatlanban (Tesco üzletsor) lottózó kialakítás Hódmezővásárhely, Hódtó u bérelt ingatlanban (Tesco üzletsor) lottózó kialakítás Salgótarján, Kassai sor 6. bérelt ingatlanban technikusi bázispont kialakítása KÉR mobil konténer-lottózó Ingatlanok jelentősebb értéknövelő beruházásai összesen

28 A műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értékét növelő tételek értéke a beszámolási évben összesen volt. A bruttó érték tárgyévi állománynövekedéseiből jelentősebbek a következők tárgyi eszköz beszerzések: Műszaki berendezések, gépek, járművek bekerülési értékének jelentősebb állománynövekedései (2014) Megnevezés Wave 2 terminál (1 388 db) Wave 2 nyomtató (1 406 db) Acer kijelző (1 555 db) Sarian router Digi (121 db) LIR rendszer eszközei (monitorok, routerek, konzolok, egerek, billentyűzetek, szerverek) Szállító pálya - logisztikai rendszer értéknövelő beruházásai Eurojackpot reklámtáblák Lottózók berendezési és felszerelési tárgyai, háztartási eszközei (bútorok, konyhai felszerelések, eredményközlők) Vagyonvédelmi- és biztonságtechnikai rendszerek és értéknövelő beruházásaik Klímaberendezések Valutaboxok Páncélszekrények Fűtéskorszerűsítések Síktapadó mágnes rendszerek VB Standok Lézerfaxok Szerver HP Budapest VIII., Asztalos u. 13. informatikai hálózat Budapest X., Kozma u. 2. informatikai hálózat Vonalkódolvasó (114 db) Switchek (hálózati adatátviteli eszközök) Műszaki berendezések, gépek, járművek jelentősebb növekedései összesen Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek bekerülési értékét növelő tételek értéke a beszámolási évben összesen volt. A bruttó érték tárgyévi állománynövekedéseiből jelentősebbek a következő aktiválások: 19

29 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek bekerülési értékének jelentősebb állománynövekedései (2014) Megnevezés Cisco Catalyst switchek Szerverek (HP, IBM, MCAFEE, Avaya, Carin) Tűzfalak (Cisco, FortiGate, ASA) HP MSL LTO-6 Ult 6250 FC Library mentőegység Irodai számítástechnikai berendezések (PC, monitor, billentyűzet, egér, nyomtató, notebook, tablet, pendrive) Személy- és tehergépjárművek Klímaberendezések Légtechnikai berendezések IP telefon, mobiltelefon és tartozékai Biztonságtechnikai berendezések (videó megfigyelő rendszer, beléptető rendszer, tűzjelző rendszer) Cégér, cégtálba, információs és irányító táblák Központi irodákba vásárolt bútorok Konyhai berendezések TV antenna rendszer, Budapest I., Csalogány u sz. alatti irodaház Strukturált informatikai hálózat (Csalogány utca) Shell Controll Box (biztonsági monitorozó eszköz) Vékony kliensek Dell Wyse C10LE, D10D HDD, router, token beszerzések Egyéb berendezések, felszerelések, járművek jelentősebb növekedései összesen A befejezetlen beruházások tárgyévi záró értéke A záró állomány összetétele a következő táblázat szerint alakult: Megnevezés % Ingatlanok beruházásai ,9 Műszaki berendezések, gépek, járművek beruházásai ,0 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek beruházásai ,1 Befejezetlen beruházások összesen ,0 20

30 Befejezetlen beruházások jelentősebb tételei dec. 31-én Megnevezés Felmérési tervdokumentációk - lottózók Bérelt ingatlanon végzett beruházás, 103. sz. lottózó Ingatlanhoz kapcsolódó jelentősebb beruházások összesen AEGIS rendszer számítástechnikai eszközei On-line eszközök Terminál hordozó doboz Sorsjegy automata Különféle bútorok, berendezések lottózókba Televízió készülékek Sorsolási golyók kézi sorsoláshoz (tartalék golyók) Valutabox EuroMulti (22db) SRV HP ProLinat Dl380p Switch Cisco Catalyst 3750X Rack szekrények Jelentősebb műszaki berendezés, gép, jármű beruházások összesen WDM + Tápegység géptermek közötti kommunikációs gyűrű Földszint, 1-7. emelet szinti erősáramú elosztók korszerűsítése, Budapest I., Csalogány u sz. alatti irodaház Aruba Access Point HP P-Smart Array P Egyéb számítástechnikai eszközök (PC-k, notebookok, serverek, nyomtatók, külső és belső HDD-k, tabletek, monitorok) Mobiltelefonok és tartozékaik Szerver SRV Cisco Chat IP telefonok Cisco Különféle bútorok, berendezések (asztal, szék, várható főnyeremény tábla) Rack szekrények Jelentősebb egyéb berendezés, felszerelés, jármű beruházások összesen Kiemelt tételek összesen

31 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A befektetett pénzügyi eszközök között a Társaságnak a más vállalkozásokban tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetései (a továbbiakban: részesedések), valamint a munkavállalóknak tartósan adott kölcsönök mérlegfordulónapi értéke ide nem értve az egy éven belül esedékes összeget szerepelnek. Más vállalkozásnak kölcsönadott vagy hosszú lejáratú bankbetétben elhelyezett pénzeszközei, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjai a Társaságnak nincsenek. A befektetett pénzügyi eszközök változását mérlegtételenként a következő táblázat részletezi: Megnevezés Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban dec dec. 31. % ,5 Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön egyéb részes. viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön ,0 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök összesen , ,0 A Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír mérlegsoron az előző év mérlegfordulónapján február 3-án lejáró repo ügylet keretében vásárolt, USD pénznemben kibocsátott magyar államkötvényt tartott nyilván a Társaság ( ), amely december 31-én átvezetésre került az Értékpapírok mérlegtételre. RÉSZESEDÉSEK A kapcsolt vállalkozásokban lévő részesedések együttes könyv szerinti értéke a beszámolási év végén ( ) tal alacsonyabb a bázisidőpontban kimutatott értéknél ( ). A könyv szerinti érték a bekerülési értéknek a számviteli törvény 54. (1)- (3) bekezdései szerint elszámolt értékvesztéssel csökkentett összegét jelenti. A következő táblázat azt mutatja, hogy 2014-ben a tulajdoni részesedést jelentő befektetések mérleg szerinti értéke, azon belül a bekerülési értéke és értékvesztése hogyan változott. 22

32 Részesedések dec dec. 31. % Bekerülési értéke Elszámolt értékvesztése ,5 Könyv szerinti értéke , ben a részesedések bekerülési értéke nem változott, de a mérleg szerinti értéke E Ft-tal csökkent. Az SZRT-SERVICE Kft-ben lévő részesedés esetében a saját tőke további csökkenése miatt értékvesztést növelő összeget számoltunk el. A Szerencsejáték Zrt. tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetéseinek részletezését, a kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban álló társaságokban lévő részesedések értékadatait, a tulajdoni hányadokat, a korábbi években ezekben bekövetkezett jelentősebb változásokat, valamint a számviteli törvény 89. (1) bekezdésében előírt egyéb azonosító adatait e dokumentum C) Tájékoztató része, valamint 5. számú melléklete tartalmazza. A részesedések mérlegben szereplő értékelése megfelel a számviteli törvény 57. és 62. -aiban foglalt értékelési előírásoknak. Az értékeléssel kapcsolatos részletes adatokat az 5. számú melléklet tartalmazza. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK A hosszú lejáratra kölcsönadott pénzeszközök állománya nem tartalmazhatja a mérlegfordulónaptól számított egy éven belül esedékes, illetve már lejárt törlesztőrészletek összegét, mely a II. Követelések mérlegtétel részét képezi. A Társaságnak részesedési viszonyban álló vagy egyéb vállalkozás részére tartósan adott kölcsönei sem a bázisidőszakban, sem a beszámolási évben nem voltak. A munkavállalóknak lakás- és személygépkocsi vásárlásra folyósított munkáltatói kölcsönök összegű tárgyidőszaki záró egyenlegéből a III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön mérlegtételben , a II/5. Egyéb követelések mérlegtételben pedig szerepel. A Társaság által tartós bankbetétként elhelyezett pénzeszközöket ez a mérlegtétel nem tartalmaz. A hosszú lejáratra kölcsönadott pénzeszközök december 31-ei állományát és az abból egy éven belül lejáró összegeket teljes körűen a következő táblázat mutatja be: 23

33 Hosszú lejáratra adott kölcsönök Más vállalkozóknak tartósan adott kölcsönök Előző sorból: kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési visz. egyéb tartós kölcsön Egyéb tartósan adott (munkáltatói) kölcsönök Előző sorból: lakáscélú kölcsönök gépkocsi kölcsönök Befektetett pénzügyi eszközök között Forgóeszközök között adatok ezer forintban Összesen Összesen FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök tárgyévi mérleg szerinti értéke ( ) a bázisadatokhoz viszonyítva tal, 58,9 %-kal nőtt. A forgóeszközök közül a készletek értéke tal (41,9 %-kal) a követelések értéke tal (40,1 %-kal), az értékpapírok állománya tal (92,1 %-kal), a pénzeszközök záró értéke tal (19,6 %-kal) magasabb az előző évi mérlegben szereplő értéknél. KÉSZLETEK A Társaságnál saját termelésű készletek (befejezetlen termelés és félkész termékek, késztermékek), valamint a forgóeszközök között kimutatott állatok nincsenek. A vásárolt készletek összetétele és az előző évhez viszonyított változásai Megnevezés dec dec. 31. % Anyagok ,8 Áruk ,1 Előző sorból: Nyereménytárgyak Készletekre adott előlegek ,0 Készletek összesen ,9 24

34 A vásárolt anyagok és áruk záró állományának összetétele a tevékenység jellegét tükrözi: Vásárolt készletek dec dec. 31. Részarány (%) részarány (%) Segédsorsjegyek, segédszelvények raktáron , ,1 Online thermotekercsek raktáron , ,3 Kaparós sorsjegyek raktáron , ,6 Árusítóhelyek mérlegfordulónapon eladatlan szelvény és thermotekercs készletei ,3 - - Szerencsekártyák raktáron Alapanyagok összesen , ,0 Nyomtatvány- és papíranyagok , ,7 Irodaszerek , ,1 Reklámajándéktárgyak , ,0 Éven belül elhasználódó berendezési, felszerelési tárgyak , ,2 Nyomdai (sokszorosítási) anyagok , ,5 Számítástechnikai anyagok , ,5 Tartalék alkatrészek , ,6 Ki nem emelt egyéb anyagok , ,4 Alapanyagon kívüli egyéb anyagok , ,0 Anyagok összesen , ,0 Nyeremények céljára beszerzett ingatlanok, autók, értékpapírok, egyéb tárgynyeremények ,3 - - Közvetített szolgáltatások, egyéb áruk , ,0 Áruk összesen , ,0 Készletekre adott előlegek ,3 - - Vásárolt készletek összesen , ,0 8 Segédszelvény és thermotekercs ellátmányok mérlegfordulónapi készlete leltárfelvétel alapján, mérlegelt átlagáron számított nyilvántartási értéken. 25

35 KÖVETELÉSEK A követelések könyv szerinti záróértékének részletezése mérlegtételenkénti bontásban: Megnevezés Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők - egyéb vállalkozásnál) dec dec. 31. % ,632 Előző sorból: Értékesítő partnerek ,1 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések (egyéb vállalkozással szemben) , Egyéb követelések ,4 Követelések összesen ,1 A mérlegben a kinnlevőségek a határidőn túli és a kétes követelésekre elszámolt értékvesztéssel csökkentett értékben kerülnek kimutatásra a számviteli törvény 55. -a alapján. Az egyéb vállalkozással szemben áruszállításból, szolgáltatásból származó vevőköveteléseknek az elszámolt értékvesztéssel csökkentett os tárgyévi záró állományából legnagyobb súlyt képvisel (99,1 %) a szerencsejátékok értékesítésében és nyereménykifizetésében közreműködő értékesítő partnerekkel szembeni követelés, melynek könyv szerinti értéke A vevőkövetelések könyv szerinti értéke a követelések eredeti bekerülési értékének ( ) és elszámolt értékvesztésének ( ) a különbözete. Az értékesítő partnerekkel szembeni követelések a szerencsejáték szolgáltatás közvetítésével megbízott, a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló, saját üzlethelyiségükben online átvevőhelyet üzemeltető és/vagy kaparós sorsjegyeket árusító vállalkozók felé kiszámlázott, de a mérlegfordulónapig pénzügyileg nem rendezett folyószámla egyenlegek miatt állnak fenn, melyek a játékosok által megjátszott játékok tétjeinek és/vagy az eladott sorsjegyek ellenértékének, valamint a mobilegyenleg feltöltésekre beszedett összegeknek az értékesítési jutalékkal és a nyereménybeváltásokkal csökkentett összegét tartalmazzák. A mérlegben szereplő érték a határidőn túli kétes követelésekre elszámolt értékvesztéssel csökkentett egyenlegek összegét mutatja. 26

36 Az értékesítő partnerekkel szembeni követelések lejárat szerinti csoportosítását, valamint a mérlegkészítésig befolyt összegeket a 6. számú melléklet tartalmazza. E követelések jelentős része az elszámolási határidőn belüli, illetve 1-30 napos hátralékban lévő követelés, melynek pénzügyi rendezése januárjában megtörtént. Az üzleti év fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett összegű 360 napon túli lejárt követelésállomány beszedése azonban a megtett jogi intézkedések ellenére kétes. Tekintettel arra, hogy a várhatóan meg nem térülő követelés jelentős összegű, és fennállása tartósnak minősíthető, a számviteli politikában rögzített elveknek megfelelően a mérlegtételek év végi értékelése keretében 100 %-os értékvesztés elszámolására került sor. A határidőn túli és a megtérülés szempontjából kétesnek minősített kinnlevőségek adatainak részletezése és az azokra elszámolt értékvesztés összege a 7. számú mellékletben található. A következő táblázat mérlegtételenkénti bontásban tartalmazza a tárgyévi mérlegfordulónapon fennálló követelések eredeti nyilvántartásba vételi értékét, halmozott értékvesztéseinek állományváltozásait ideértve az üzleti évben elszámolt, illetve a visszaírt vagy kivezetett értékvesztés összegét, valamint a mérlegben kimutatott könyv szerinti értékét. adatok ezer forintban Megnevezés Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők egyéb vállalkozásnál) Előző sorból: Értékesítő partnerek Klasszikus vevők Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Váltókövetelések (egyéb vállalkozással szemben) Eredeti bekerülési érték Értékvesztés tárgyévi állományváltozásai Nyitó Növekedés Csökkenés 9 Záró Könyv szerinti érték Egyéb követelések Követelések összesen Az értékvesztés csökkenésének jogcímei lehetnek: a tárgyévben visszaírt értékvesztések (elszámolása egyéb bevételként: 9694), a követelés teljes összegének vagy egy részének befolyása miatti csökkentés (elszámolása egyéb bevételként: ), valamint a tárgyévi eredmény terhére hitelezési veszteségként leírt behajthatatlan követelések halmozott értékvesztésének kivezetése (elszámolása egyéb ráfordítás csökkentéseként: számla javára) években értékvesztés visszaírásra nem került sor. 27

37 A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések záró állományának részletezését és a bázishoz viszonyított változásait a következő táblázat tartalmazza: Megnevezés dec dec. 31. % Leányvállalattal szembeni követelés áruszállításból, szolgáltatásból ,7 Kapcsolt vállalkozástól járó, jóváhagyott osztalék ,0 Anyavállalat követelése leányvállalattal szemben Leányvállalatnak tőkeemelésre befizetett összeg Leányvállalatnak tartósan adott kölcsön éven belüli része Leányvállalatnak adott kölcsön kamata Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések összesen ,8 Az egyéb követelések mérleg szerinti értékének tételei az alábbiak 12 : Megnevezés dec dec. 31. % Óvadéki repóügylet keretében megvásárolt értékpapírokkal (MÁK) ,7 kapcsolatos követelések Költségvetéssel szembeni követelések (visszatérítendő adók) ,4 Bérleményekkel összefüggésben fizetett óvadék, letét, felújítási alap ,0 Eurojackpot csatlakozási szerződés alapján fizetett kötelező biztosíték ( ,38 EUR deposit) Munkavállalókkal szembeni követelések ,6 Pénzszállítóknak elszámolásra adott egyszeri előleg ,9 Pénzszállítókkal szembeni követelés (készpénz-begyűjtésből) ,3 Társadalombiztosítással szembeni követelések (dec. havi ellátások) ,7 10 Járó osztalék dec. 31.: Belvárosi Kaszinó Kft./Tropicana Casino , Pannon-Partner Kft./Casino Sopron Cégalapításhoz kapcsolódó törzsbetét befizetés (Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.). 12 A táblázatban szereplő adatok az elszámolt értékvesztéssel csökkentett könyv szerinti értéknek felelnek meg. 13 Lakáscélú és gépkocsi kölcsöntartozásból az egy éven belül esedékes összegek, kártérítési kötelezettségek miatt előírt tartozások, bérelőlegek és elszámolási előlegek, pénztárhiányok. 28

38 Megnevezés Szolgáltatásra adott előlegek (egyéb vállalkozásnak) Bírósági végrehajtóknak fizetett munkadíj előlegek Ki nem emelt egyéb követelések bekerülési értéke dec dec. 31. % , , ,5 Egyéb követelések összesen ,4 Az egyéb követelések tárgyévi mérleg szerinti értéke , ez az összeg e követelések eredeti bekerülési értékének ( ) és nyilvántartott halmozott értékvesztésének (6 459 ) különbségéből adódik. A pénzszállítókkal szembeni követelésként december 31-én kimutatott a lottózók pénztárából elszállított és a mérlegfordulónapon a pénzszállító társaság értéktárában tárolt készpénzkészlet értékének felel meg, mely összeggel a pénzszállító az SzZrt. bankszámlájára történő befizetés, illetve lottózókba történő kiszállítás útján tételesen elszámolt, a banki befizetésről a bankértesítés január hóban megérkezett. A költségvetéssel szembeni követelések összegű tételében tárgyévi helyi iparűzési adó túlfizetéseket tart nyilván a Társaság. ÉRTÉKPAPÍROK A Társaság tulajdonában lévő, a forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírok záró adatait és azok változásait a következő táblázat részletezi: Megnevezés dec dec. 31. % Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Előző sorból: - államkötvények 14 - diszkont kincstárjegyek - kamatozó kincstárjegy - USD-ben denominált államkötv. (920 E USD) , ,9 - - Értékpapírok összesen ,1 14 Az óvadéki repóügylet keretében vásárolt magyar államkötvények értéke nem az értékpapírok mérlegsoron, hanem az egyéb követelések között szerepel. (2013. dec. 31-én , dec. 31-én ) 29

39 PÉNZESZKÖZÖK A pénzeszközök összegű záró állományából a bankbetétek értéke, és a Társaság lottózóiban és házipénztárában lévő készpénzkészlet mérlegfordulónapi összege. A készpénzkészletből a lottózók záró pénzkészletének értéke december 31-én , a házipénztár záróállománya pedig A pénzeszközök mérlegtétel értéke nem tartalmazza a pénzszállítással megbízott társaságok értéktáraiba a lottózókból a tárgyév utolsó pénzbegyűjtési napján beszállított pénzösszeget, mely a B/II./5. Egyéb követelések mérlegtételben szerepel. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK A mérleg eszköz-oldalán a befektetett eszközök és a forgóeszközök után harmadik fő csoportként kell kimutatni az aktív időbeli elhatárolások értékét. Az ide tartozó mérlegtételek értékeit és az előző évhez viszonyított változásait a következő táblázat tartalmazza: Megnevezés dec dec. 31. % Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,4 Előző sorból: Szerencsejáték árbevételek elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása , ,8 Halasztott ráfordítások Aktív időbeli elhatárolások ,2 Az eredményt javító aktív időbeli elhatárolások december 31-ei értékének részletezése és változása a következő táblázatban látható: Megnevezés Tárgyévet illető, következő évben elszámolt szerencsejáték árbevétel Értékpapírok után járó kamat tárgyévre időarányosan elhatárolt pénzügyi bevétele Bankszámlák után a következő időszakban jóváírt, a tárgyév pénzügyi bevételeként elhatárolt kamat Tárgyévet illető, ki nem emelt bevételek (biztosítási eseménnyel kapcs. kártérítés, stb.) dec dec. 31. adatok ezer forintban Árbevételek, bevételek aktív időbeli elhatárolása együtt Fortuna Stúdió félévre előre fizetett bérleti díjából a következő évet terhelő összeg

40 Megnevezés Üzleti évben felmerült, a következő évre elhatárolandó értékesítési jutalék költsége (lottózók, vállalkozók jutaléka együtt) Reklámköltségek elhatárolása következő időszakra (reklámfilmek gyártási költsége, szponzoráció, reklám jövő évi naptárakon, stb.) SZEF-nek fizetett engedélyezési díjakból a következő év(ek)re jutó időarányos összeg (5332-ből) Ki nem emelt egyéb igénybevett szolgáltatások (52-ből) és egyéb szolgáltatások (53) következő évre elhatárolt költsége (pl. adatkommunikáció, szoftverhasználat, bérleti díj, hírlapelőfizetés) Munkáltatói egészségbiztosítás következő évet terhelő költsége dec dec Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása együtt Aktív időbeli elhatárolások összesen SAJÁT TŐKE A Társaság saját tőkéje december 31-én , ez tal haladja meg a jegyzett tőke összegét, és millió Ft-tal magasabb az alapításkori millió Ft-os értéknél. A saját tőke záró értéke az előző időszak adatához viszonyítva tal, 50,3 %-kal nőtt. A tárgyévi mérleg szerinti eredményben az adózott eredménynek ( ) a jóváhagyott osztalékkal csökkentett összegét mutatjuk ki. A tárgyévi javasolt (még jóvá nem hagyott) osztalék összege , az előző évi jóváhagyott tal szemben. Az eredménytartalék értéke a tárgyévben tal (55,4 %-kal) nőtt. A saját tőke elemeinek változását részletesen a következő táblázat adatai mutatják: Megnevezés dec dec. 31. % Jegyzett tőke Ebből: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék ,4 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény ,7 Saját tőke összesen ,3 31

41 CÉLTARTALÉKOK A Számviteli törvény 41. -ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a Társaság várhatóan felmerülő kötelezettségeinek fedezetét a tárgyév végén összegű céltartalék biztosítja, ez az összeg tal magasabb az előző évi értéknél. A céltartalékolással kapcsolatos előző évi és tárgyévi részletes adatokat a 8. számú melléklet, a mérlegtételenkénti változásokat pedig a következő táblázat tartalmazza: Megnevezés Céltartalék a várható kötelezettségekre dec dec. 31. % ,6 Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék Céltartalékok összesen ,6 KÖTELEZETTSÉGEK A Társaságnak december 31-én nincsenek sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettségei. Nincsenek továbbá hátrasorolt kötelezettségei, sem hosszú lejáratú kötelezettségei. A rövid lejáratú kötelezettségek mérlegtételeinek alakulását, az előző időszakhoz viszonyított változását a következő táblázatban részletezzük: Megnevezés dec dec. 31. % Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek ,1 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók - egyéb vállalkozással szemben) Váltótartozások (egyéb vállalkozással szemben) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben , ,7 32

42 Megnevezés Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben dec dec. 31. % Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,9 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,9 A vevőktől kapott előlegek tárgyévi záró értéke ( ) a játékosok által az internetes, telefonos, sms-es (ITSFR) rendszerben játszható szerencsejátékokra és a május 21-én indult Tippmixpro internetes bukmékeri fogadásra egyenlegfeltöltésként befizetett, valamint korábbi szerencsekártya vásárlásokból befolyt és a játékokra még fel nem használt összegekből származik. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK A rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévi záró állományának döntő részét az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek képezik, melyek jogcím szerint részletezett bemutatása a következő táblázatban található: Megnevezés dec dec. 31. % Osztalékfizetési kötelezettség ,5 Nyereményekkel kapcsolatos kötelezettségek (később külön részletezve) ,8 Játékadó ,0 Személyi jövedelemadó ,4 Társasági adó Társadalombiztosítással szembeni kötelezettség Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (jövedelem-elszámolás, levonások) , ,3 Innovációs járulék ,2 NAV Szerencsejáték Felügyelettel szembeni kötelezettség (felügyeleti ellenőrzési díj) ,4 15 Tartalmazza a nyereményekből az szja tv a szerint levont forrásadót is, melynek értéke december 31-én , illetve december 31-én

43 Megnevezés dec dec. 31. % Cégautó adó befizetési kötelezettség ,6 Környezetvédelmi termékdíj ,4 Egészségügyi hozzájárulási kötelezettség ,8 Általános forgalmi adó ,0 Iparűzési adó ,5 Szakképzési hozzájárulási kötelezettség Rehabilitációs alap hozzájárulási kötelezettség Megbízók javára történt értékesítésből fakadó kötelezettség (mobiltelefon egyenlegfeltöltés bevétele) Fogadókkal szembeni kötelezettség (Tippmix tét-visszafizetés, Tippmixpro törölt regisztrációk belső egyenlege) Ki nem emelt egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen , , , , ,9 Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévi záró állományának 90,6 %-át a játékosok által megnyert, de még át nem vett nyeremények és a halmozódó jackpot nyeremények (együtt 6,7 MD Ft), a játékadó (3,2 MD Ft), valamint a fizetendő (15,0 MD Ft, még nem jóváhagyott) osztalék teszi ki. NYEREMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK A nyereményekkel kapcsolatos kötelezettségek tárgyévi záró értéke , ami az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből kiemelkedő nagyságrendű tétel. A nyeremény kötelezettségek között kerülnek kimutatásra a szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályok, illetve az állami adóhatóság (NAV Központi Hivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya) által jóváhagyott játéktervek rendelkezéseinek megfelelően a szerencsejátékok nyereményeire fordítandó, a Társaság által ráfordításként elszámolt és a játékosok rendelkezésére tartott összegek a következő jogcímek szerint csoportosítva és elkülönítve: a) 90 napon belüli, kifizetésre váró pénzbeli és tárgynyeremények nettó a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadót nem tartalmazó értéke; A Társaság játékonként, azon belül játékeseményenként és nyerőosztályonként is elkülönített analitikus könyvviteli számlákon tartja nyilván a kifizetésre nyitva álló legfeljebb 90 34

44 napig a nyertes játékosok rendelkezésére tartott nyeremények nettó személyi jövedelemadóval csökkentett értékét. b) a nyereményre jogosító találat hiányában halmozódó, a következő heti játékok nyereményeit növelő jackpot-összegek; Ha valamely héten a jackpot-rendszerbe bevont nyerőosztályokban nincs találat, akkor az illető nyerőosztályra jutó nyereményhányadokkal a következő hét azonos nyerőosztályának nyereményhányadát növelni kell mindaddig, amíg abban az osztályban nyereményt nem érnek el. A halmozódó összegeket a könyvvitelben elkülönítve kell nyilvántartani. c) esetenként egyes sorsolásos játékok televíziós showműsorainak nyereményeire a játékterv szerint előre elkülönített összegek; (jelenleg nincs ilyen játék) d) a kifizetésre nyitva álló időtartam (max. 90 nap) alatt át nem vett nyeremények elkülönített alapba helyezett, a visszaigényelt forrásadóval növelt (bruttó) összege; A játékonként elkülönített alapok tartalmazzák a játékosok részére 180 napon belül történő visszaforgatás céljából elkülönített nyereményösszegekből a mérleg fordulónapjáig fel nem használt egyenleget. A Tippmix és a Tippmixpro bukmékeri fogadások 90 nap alatt át nem vett nyereményeit a Társaság nem helyezi az át nem vett nyeremények elkülönített alapjába, mivel az érvényben lévő jogszabályok szerint ezt a szerencsejáték szervező játékadóként köteles befizetni. Az át nem vett nyeremények elkülönített összegét növelik az egy találatra jutó nettó nyeremények 5 forintra kerekítéséből származó nyereségjellegű különbözetek, valamint a felosztás alapjául szolgáló nyeremény-darabszám esetleges korrekciója - csökkenése - miatt keletkező nyereménytöbbletek. Az így képződött összeget csökkentik a nyeremények kerekítéséből származó veszteségjellegű különbözetek, valamint a nyeremény-darabszám növekedését eredményező utólagos korrekciók. E forrásból kell fedezni továbbá a jogos reklamációk alapján kifizetésre kerülő nyereményeket, a fennmaradó összeg pedig a különsorsolások nyereményeit vagy az ún. nyereménydotációkat finanszírozza. A Társaság a különsorsolások szervezésével és a nyereményalap esetenkénti kiegészítésével teljesíti a törvényben előírt, ugyanazon játék nyereményeire történő visszaforgatási kötelezettségét. 35

45 A nyereményekkel kapcsolatos kötelezettségek előbbiekben részletezett tárgyidőszaki záró egyenlegei egy táblázatba foglalva a következők: adatok ezer forintban Nyereményekkel kapcsolatos kötelezettségek dec dec napon belüli, a nyerteseknek történő átadásra váró pénzbeli és tárgynyeremények nettó - SZJA levonása utáni - összege együttesen (47961, 47967, és számlák összevont egyenlege) Halmozódó (jackpot) nyeremények bruttó összege együttesen (47962) Át nem vett nyeremények 180 napon belüli visszaforgatás céljából elkülönített bruttó összege együttesen (47965) Összesen PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK A mérleg forrás-oldalán a saját tőke, a céltartalékok és a kötelezettségek után negyedik fő csoportként kell kimutatni a passzív időbeli elhatárolások értékét. A részletező mérlegtételek értékeit és az előző évhez viszonyított változásait a következő táblázat tartalmazza: Megnevezés dec dec. 31. % Bevételek passzív időbeli elhatárolása Előző sorból: Szerencsejáték árbevételek elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása , , ,4 Halasztott bevételek Passzív időbeli elhatárolások összesen ,1 36

46 Az eredményt csökkentő passzív időbeli elhatárolások jelentősebb tételei: adatok ezer forintban Megnevezés dec dec. 31. Következő évi szerencsejátékokra a tárgyévben befolyt, átmenő árbevételek elhatárolása (pl. többhetes játékok) Tárgyév után járó bérköltség (prémium, jutalék) és járulékai Tárgyévi cafetéria juttatásokat terhelő EHO különbözete (27% - 14 %) IJSR rendszer tárgyévet terhelő üzemeltetési támogatása Előző évek adóellenőrzésével kapcsolatos - települések közötti megosztásból származó - iparűzési adó különbözet Szerencsejátékok következő évről átjövő árbevételéhez vállalkozói jutalék címén kapcsolódó költség elhatárolása Tárgyévi beszámolók auditálásáért fizetendő, következő évben esedékes könyvvizsgálati díjak Tárgyévet terhelő reklámköltségek (játék- és cégreklámok, PR-költségek, szponzoráció költsége; 5221) Tárgyévet terhelő egyéb számviteli szolgáltatás, adótanácsadás költségei Tárgyévet terhelő, következő évben számlázott közüzemi díjak (villany, gáz, víz) Tárgyévet terhelő ki nem emelt egyéb költségek, ráfordítások elhatárolása, halasztott bevételek Tárgyévet terhelő, következő évben fizetendő hozzájárulási kötelezettség az Eurojackpot szervezés közös költségeihez Passzív időbeli elhatárolások összesen

47 B/II. FEJEZET Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó részletezések, kiegészítések, elemzések Az eredménykimutatás főbb tételeinek alakulását, az előző időszak adataihoz viszonyított változását az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés év év % Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,8 Ebből: Szerencsejátékok árbevétele ,9 Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele ,8 Saját termelésű készletek áll.vált Saját előállítású eszközök áll.vált Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ,0 Ebből: Visszaírt értékvesztés Üzleti tevékenység hozamai együttesen ,8 Anyagjellegű ráfordítások ,3 Személyi jellegű ráfordítások ,9 Értékcsökkenési leírás ,9 Egyéb ráfordítások ,2 Ebből: Értékvesztés ,4 Ebből: Nyeremény-ráfordítás ,4 Ebből: Játékadó ,3 Üzleti tevékenység ráfordításai együttesen ,7 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,3 Pénzügyi műveletek bevételei ,3 Pénzügyi műveletek ráfordításai ,3 Pénzügyi műveletek eredménye ,3 Szokásos vállalkozási eredmény ,4 Rendkívüli bevételek ,7 Rendkívüli ráfordítások ,4 Rendkívüli eredmény ,5 Adózás előtti eredmény ,8 Adófizetési kötelezettség ,1 Adózott eredmény ,8 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés ,5 Mérleg szerinti eredmény ,7 38

48 AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG HOZAMAINAK RÉSZLETEZÉSE Az üzleti tevékenység hozamait az értékesítés nettó árbevétele, az aktivált saját teljesítmények értéke, valamint az egyéb bevételek jelentik. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Az eredménykimutatás tételei közül az értékesítés nettó árbevétele tal, 24,8 %-kal nőtt az előző évhez képest. A Társaság éves nettó árbevételének túlnyomó részét (2014- ben az össz-árbevétel 99,8 %-át) a szerencsejáték szervezés árbevétele teszi ki. Az árbevétel játékonként az alábbiak szerint alakult: Megnevezés év év % Ötöslottó számsorsjáték (5/90) ,1 Hatoslottó számsorsjáték (6/45) ,3 Skandináv lottó számsorsjáték (7/35) ,6 Joker számsorsjáték ,8 Luxor számsorsjáték ,3 Kenó számsorsjáték ,1 Puttó számsorsjáték ,0 Eurojackpot nemzetközi koordináció keretében szervezett számsorsjáték Totó totalizatőri rendszerű fogadás ,1 Góltotó totalizatőri rendszerű fogadás ,9 Tippmix bukmékeri rendsz. fogadás ,5 Tippmax bukmékeri rendsz. fogadás ( tól szervezve ig) Tippmixpro bukmékeri rendszerű internetes fogadás (2013. máj. 21-től) Számsorsjátékok és fogadások árbevétele összesen , , ,9 Kaparós sorsjegyek együttesen ,0 Szerencsejátékok árbevétele összesen ,8 16 Az Eurojackpot játék európai lottótársaságok partnerségén alapuló, közösen lebonyolított, közös nyereményalapú, hetente folyamatosan szervezett számsorsjáték. A játék magyarországi értékesítését a Szerencsejáték Zrt október 4-én kezdte meg (első ízben az október 10-ei sorsoláson történő részvétellel). 17 A Társaság által meghirdetett sorsjegyakciókhoz kapcsolódó engedmény (pl. kettőt fizet, hármat kap ) ben nem volt. Kereskedelmi üzleti partnereknek promóciós célokra értékesített sorsjegyekhez kapcsolódóan adott árengedmény 2013-ban 252 -tal, ben 1 533,5 -tal csökkentette az árbevételt. A játékadó alapjának számításakor az árengedményt csökkentő tételként nem vesszük figyelembe. 39

49 Megnevezés év év % Alaptevékenységen kívüli tevékenységek nettó árbevétele Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen , ,8 Az összesen 60,5 milliárd Ft-os játékárbevétel növekedésből 23,7 milliárd Ft a Tippmix bukmékeri rendszerű fogadás előretörésének, míg 15,7 milliárd Ft a kaparós sorsjegyek 33,0 %-os forgalomnövekedésének köszönhető. Az előző évben indult Tippmixpro bukmékeri rendszerű internetes fogadás 12,9 milliárd Ft-tal, a október 4-től bevezetett új Eurojackpot számsorsjáték pedig 4,1 milliárd Ft-tal járult hozzá a tárgyévi értékesítés nettó árbevételéhez. A szerencsejátékok értékesítési árbevételéből a korábban legnépszerűbb ötöslottó számsorsjáték a forgalom 2,1 %-os növekedése ellenére a tárgyévben csak 16,7 %-os részarányt ért el. A Tippmix részesedése a játékok tárgyévi árbevételéből 29,1 %-ot ért el, megelőzve az ötöslottót. A Társaság által szervezett szerencsejátékok tárgyévi forgalmi adatainak és árbevételének további részletezését a 9. számú melléklet, az alaptevékenységen kívüli egyéb árbevételek részletezését pedig a következő táblázat tartalmazza. EGYÉB ÁRBEVÉTEL A főtevékenységen kívüli egyéb belföldi nettó árbevétel a következő tételekből származik: Megnevezés Mobilegyenleg feltöltésért a megbízóktól kapott/járó jutalék Fortuna Stúdió továbbszámlázott bérleti díja (közvetített szolgált.) Nemzeti Sport és Szerencsemix újságok továbbszámlázása év év % , , ,2 Ügynöki jegyértékesítés jutaléka ,0 Egyéb közvetített szolgáltatások továbbszámlázott értéke ,7 Helyiségbérleti díj árbevétele ,2 Médiafelület értékesítése (pl.: Nemzeti Vágta) Fortuna Stúdió hasznosításának árbevétele , ,3 18 Pl. bérleti-, közüzemi- és telefondíjak továbbszámlázása. 40

50 Megnevezés Értékesítő partnerek által térített oktatási költségek Ki nem emelt egyéb szolgáltatásból származó árbevétel Szolgáltatásnyújtás árbevétele összesen Anyag- és áruértékesítés árbevétele év év % , , , ,0 Mindösszesen ,2 EGYÉB BEVÉTEL Az egyéb bevételek összetételét és alakulását részletezzük a következő táblázatban: Megnevezés Előző évben képzett céltartalék feloldása Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak bevétele Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Kapott késedelmi kamat és kötbér bevételek év év % , , , ,9 Kártérítési bevételek ,1 Előző évek eredmény-helyesbítése (adóellenőrzés, önellenőrzés) Előző években adott, fel nem használt támogatás visszautalása OTP Pénztárak által visszautalt, fel nem használt cafetéria juttatás Eredményt növelő kerekítési különbözetek , , ,3 Pénztártöbbletek ,9 Társadalombiztosítási kifizetőhelyet megillető térítés Apákat megillető munkaidőkedvezmény költsége , ,0 Terven felüli écs. visszaírása Követelések könyv szerinti értékét meghaladóan befolyt összegek Korábban leírt követelésekre befolyt összegek bevétele Ki nem emelt különféle eredménynövelő tételek , ,9 Egyéb bevételek összesen ,0 41

51 AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE Az üzleti tevékenység ráfordításai közé az anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás, valamint az egyéb ráfordítások tartoznak. A ráfordítások legnagyobb tételét az egyéb ráfordítások értéke jelenti, 80 %-ot meghaladó részarányával. A Társaság az egyéb ráfordítások között mutatja ki a szerencsejátékokban résztvevő játékosok nyereményeire és azok személyi jövedelemadójára fordított összegeket és a fizetendő játékadót is. Megnevezés év év % Anyagköltség ,0 Igénybevett szolgáltatások értéke ,3 Egyéb szolgáltatások értéke ,8 Eladott áruk beszerzési értéke ,8 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen , ,3 Bérköltség ,8 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,5 Bérjárulékok ,6 Személyi jellegű ráfordítások összesen ,9 Értékcsökkenési leírás ,9 Egyéb ráfordítások ,2 Ebből: Értékvesztés ,4 Ebből: Nyeremény-ráfordítás ,4 Ebből: Játékadó ,3 Üzleti tevékenység ráfordításai együttesen ,7 19 Értékvesztések, terven felüli értékcsökkenések (869 számlacsoport) + a selejtezés, megsemmisülés, hiány miatt kivezetett eszközök könyv szerinti értéke (865 számlacsoport). 42

52 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ANYAGKÖLTSÉG Az elszámolt anyagköltség összetétele és az előző évhez viszonyított változása az alábbiak szerint alakult: Megnevezés év év % Totó segédszelvény ,3 Tippmix segédszelvény ,9 Ötöslottó (5/90) segédsorsjegy ,7 Hatoslottó (6/45) segédsorsjegy ,9 Skandináv lottó (7/35) segédsorsjegy ,7 Kenó segédsorsjegy ,5 Puttó segédsorsjegy ,5 Luxor segédsorsjegy ,6 Eurojackpot Kaparós sorsjegyek ,5 Online thermotekercs ,9 Szelvényfelhasználás összesen ,4 Egyéb alapanyag-felhasználás ,0 Éven belül elhasználódó berendezési, felszerelési tárgyak, szerszámok Védőruha, munkavédelmi felszerelés költsége Nyomtatvány, papír, irodaszer és egyéb anyagok felhasználása Számítástechnikai anyagok felhasználásának költsége , , , ,7 Üzemanyag ,0 Nem nevesített egyéb anyagok felhasználása ,6 Áramdíjak ,9 Gázdíjak ,9 Vízdíjak ,3 Anyagköltség összesen ,0 43

53 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE Az igénybevett szolgáltatások eredménykimutatásban szereplő értékének részletezése: Megnevezés Postai, adatátviteli és távközlési szolgáltatások költsége (521) Előző sorból: Adatátviteli szolgáltatások költsége Reklám és PR költségek, televíziós sorsolások műsorköltsége (522) Előző sorból: Reklám- és PR költségek Szerencsejáték szervezést segítő szolgáltatások költsége (523) év év % , , , , ,8 Előző sorból: Értékesítő partnerek jutaléka Szelvényfeldolgozás Eredményközlés Szelvényszállítás Közjegyzői díj Szaktechnikusi díj (sorsológépek) Hírügynökségi szolgáltatás Szerencse-Mix kiadvány Eurojackpot csatlakozási díj Eurojackpot partnerek közös ktg-ei Eurojackpot egyéb ktg-hozzájárulás (tesztelés és projektmanagement) ,6 + 32,2-4,5 + 19,6 + 3,9-2,9 + 23,0 + 8, Ingatlanügyletek és kölcsönzés költsége (524) ,8 Előző sorból: Fortuna Stúdió bérleti díja Egyéb ingatlan bérleti díjak Filmstúdió üzemeltetés ktg-e Közös ktg., irodafenntartás ,0 + 4,6 + 1,7 + 4,4 Javítás, karbantartás költsége (525) ,1 Előző sorból: Tárgyi eszköz javítás, karbantartás Szoftver support és egyéb számítástechnikai szolgáltatások ,4 + 15,7 44

54 Megnevezés év év % Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások költsége (526) ,0 Előző sorból: Jogi szolgáltatások költsége Éves beszámoló auditálása Egyéb számviteli szolgáltatás Adótanácsadás költsége Üzletviteli tanácsadás Piackutatás Egyéb hirdetés 20 Biztonsági szolgáltatások Takarítás, tisztítás, szemétszállítás Fordítás, videogyártás, stb. ISO/WLA és egyéb rendszeraudit Vonalkódos leltározás költsége CRM stratégia kialakítása Hír- és hírelemzési szolgáltatás lásd lentebb lásd lentebb ,7-36, ,5 + 23,7-63,8 + 2,8-3,4 + 61,9 lásd lentebb Utazással, szállítással, raktározással kapcsolatos költségek (527) ,2 Előző sorból: Belf. kiküldetések dologi költségei Külf. kiküldetések dologi költségei Egyéb közlekedés, személyszállítás Áru- és teherszállítás, raktározás Garázs, parkolás, autópálya haszn ,2-2,1 + 39,1 + 63,9 + 5,4 Közüzemi szolgáltatások: távfűtés, csatornadíj (528) Különféle egyéb igénybevett szolgáltatások költsége (529) , ,4 Előző sorból: Oktatás, képzés Hírlap, szaklap előfizetés Foci VB-hez kapcsolódó üzletpolitikai akció dologi költségei ISO/WLA és egyéb rendszeraudit Tagsági díjak Foglalkozás-egészségügyi szolg. Munkavédelem ld. fentebb ,9-21, ,6-3,4 + 2,3 - Igénybevett szolgáltatások költsége összesen (52) ,3 20 Nem tartalmazza a nyereményjegyzékek közzétételét tartalmazó, valamint a reklámjellegű hirdetések költségét. 45

55 A beszámoló könyvvizsgálatáért és a könyvvizsgáló egyéb szolgáltatásaiért felszámított díjak részletezése 21 Megnevezés év év % Éves és konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatának díja ,7 Üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatások díja Adótanácsadói szolgáltatások díja Egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatások díja A könyvvizsgáló szolgáltatásaiért felszámított díjak összesen ,7 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE Az eredménykimutatás Egyéb szolgáltatások értéke tételének részletezése a következő: Megnevezés NAV-SZEF részére fizetett engedélyezési díjak NAV-SZEF részére fizetett felügyeleti-ellenőrzési díjak Bankszámlák pénzforgalmi jutaléka címén elszámolt bankköltség Bankkártya elfogadás banki jutaléka ITSFR interaktív játékmód egyenlegfeltöltés banki jutaléka IJSR - Tippmixpro fogadás egyenlegfeltöltés banki jutaléka év év % , , , , , ,8 ATM-es játékmód banki jutaléka ,8 Egyéb bankköltségek ,6 Biztosítóintézeti szolgáltatások (biztosítási díjak) ,5 Egyéb hatósági díjak és illetékek ,4 Környezetvédelmi termékdíj ,1 Egyéb szolgáltatások értéke összesen ,8 21 A könyvvizsgálói díjak a le nem vonható általános forgalmi adót is tartalmazzák. A 27 %-os áfa felülről számított mértéke 21,26 %. 22 Pl.: közbenső mérleg(ek) könyvvizsgálata. 46

56 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK A személyi jellegű ráfordítások közé a Számviteli törvény 79. -a a bérköltséget, továbbá a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat sorolja. A személyi jellegű ráfordítások alakulásának és változásainak részletezése: Megnevezés év év % Bérköltség ,8 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,5 Bérjárulékok ,6 Személyi jellegű ráfordítások ,9 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK A személyi jellegű egyéb kifizetések bázis és tárgyévi adatait, valamint azok változásait jogcímek szerinti részletezésben a következő táblázat tartalmazza: Megnevezés Önkéntes nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Önkéntes egészségpénztárba fizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás év év % , ,8 SZÉP kártya ,6 Étkezési hozzájárulás (Erzsébet utalvány) ,7 Helyi utazási bérlet ,4 Bővített egészségbiztosítás Lakáshitel törlesztés Saját gépkocsi használatának költségtérítése Munkáltatót, kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó , ,1 Munkáltatói egészségbiztosítás Betegszabadság ,6 Végkielégítés ,1 47

57 Megnevezés év év % Munkáltatót terhelő táppénzek ,0 Munkába járás költségtérítése ,8 Segélyek ,9 Iskolakezdési támogatás ,6 Iskolarendszerű képzés költségei ,9 Napidíjak ,6 Cégtelefon magáncélú használat SZJA-köteles költséghányada Reprezentáció és üzleti ajándékozás költsége , ,5 Egyéb étkezési költségek ,5 Csekély értékű és egyéb ajándék ,5 Ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódó költségek ,5 Egyéb béren kívüli juttatások ,4 Ki nem emelt egyéb (munkavédelmi kiadások, kártérítések, tárgyjutalmak) Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen , ,5 BÉRJÁRULÉKOK A beszámolási év eredménykimutatásában a bérjárulékok soron kimutatott összegű tétel tal (5,6 %-kal) több a bázisidőszak eredménykimutatásában szereplő értéknél. Fajtánkénti bontásban az alábbi járulékok kerültek elszámolásra: Megnevezés év év % Szociális hozzájárulási adó 27% ,9 Egészségügyi hozzájárulás ,3 Szakképzési hozzájárulás ,7 Rehabilitációs hozzájárulás Bérjárulékok összesen ,6 48

58 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS A beszámolási évben terv szerinti értékcsökkenési leírásként kimutatott összegű tétel tal (17,9 %-kal) magasabb a bázisidőszak eredménykimutatásában szereplő értéknél ( ). A 100 egyedi értéket elérő immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke alapján lineárisan és degresszíven elszámolt értékcsökkenési leírás éves összege , a 100 alatti kisértékű immateriális javak és tárgyi eszközök után elszámolt abszolút összegű értékcsökkenési leírás összege pedig volt a tárgyévben. Az értékcsökkenési leírás részletezését a 2. és 4. számú mellékletek tartalmazzák. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Az egyéb ráfordítások között az alábbi tételek kerültek elszámolásra, melyek bázisidőszakhoz mért változását a következő táblázat adatai tartalmazzák: Megnevezés év év % Szerencsejátékok bruttó nyereményráfordítása ,4 Játékadó ,3 Helyi iparűzési adó ,7 Innovációs járulék ,8 Egyéb helyi adók (építményadó, gépjárműadó), illetékek ,2 Cégautóadó ,8 Adóbírság, mulasztási bírság, késedelmi pótlék (Art. szerint) ,0 23 A szerencsejátékok nyereményeire fordított összegből 2013-ban jogszabályi rendelkezés alapján játékadóként került befizetésre a Tippmix bukmékeri fogadás törvényben előírt, évente min. 75 %-os visszafizetési arányára vonatkozó feltétel alulteljesítése miatt. (Ha a fogadók által a tárgyévben ténylegesen megnyert összegek nem érik el a nyereményalap 75 %-át, a különbözetet a Szervező játékadóként köteles befizetni. Ha a megnyert nyeremények éves összege meghaladja a 75 %-os kötelező visszafizetési rátát, a különbözet a Szervező üzleti eredményét terheli.) 2014-ben a játékosok által ténylegesen megnyert nyeremények meghaladták a kötelező nyereményhányadot, így a tárgyévben nem keletkezett játékadó befizetési kötelezettség. 49

59 Megnevezés év év % Önellenőrzési pótlék ,0 Előző évekkel kapcs. eredményhelyesbítés (adóellenőrzés,önellenőrzés) Értékesített immateriális javak ráfordítása Értékesített tárgyi eszközök ráfordítása SZEF által kiszabott és egyéb bírságok Késedelmi kamat, kötbér címén elszámolt egyéb ráford. Céltartalék képzés a várható kötelezettségekre Behajthatatlan követelések leírása hitelezési veszteségként Kivezetett eszközök nyilvántartási értéke (selejtezés, megsemmisülés, hiány) Immat. javak, tárgyi eszközök és beruházások terven felüli écs , , , , , , , ,6 Készletek értékvesztése Értékvesztés a várhatóan meg nem térülő követelésekre ,8 Nem nevesített egyéb ráfordítások ,5 Egyéb ráfordítások összesen ,2 AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A Társaság üzleti eredménye tal, 42,3 %-kal javult az előző évhez képest. Az üzleti tevékenység előzőekben részletezett hozamai tal, 24,8 %-kal, a bemutatott ráfordítások együttesen tal, 23,7 %-kal emelkedtek. 24 A évi adatból 3 008, 2014-ben tárgyi eszközök biztosítási káreseményeihez kapcsolódó (kártérítéssel részben fedezett) helyreállítási ráfordítások miatt merült fel évi tétel továbbá egy társasházi ingatlanhoz tartozó telekhányad kisajátításának meghiúsulása miatt visszafizetett (Új Udvar). 50

60 A PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE A pénzügyi műveletek eredménye a beszámolási évben (nyereség), ez az előző évi nyereséghez viszonyítva (452,3 %) növekedést jelent. A pénzügyi műveletek bevételei tal, a pénzügyi ráfordítások pedig tal nőttek. A PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI A pénzügyi műveletek bevételeinek részletezését a következő táblázat tartalmazza: Megnevezés év év % Kapott osztalék ,0 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Fogatási célú értékpapírok, repó ügyletek kamata (MÁK, DKJ) ,7 Kamatbevétel pénzintézettől ,6 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Értékpapír eladás árfolyamnyeresége Külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek árfolyamnyeresége Deviza- és valutakészlethez kapcsolódó árfolyamnyereség Deviza eszközök és kötelezettségek nem realizált év végi összevont árfolyamnyeresége Kamatozó értékpapír kamatfizetéskor esedékes kamata Névérték alatt vásárolt kamatozó értékpapírok névértékének és bekerülési értékének különbözete Pénzügyi műveletek bevételei összesen , , , , , , ,3 A pénzügyi műveletek tárgyévi bevételeinek meghatározó tétele a kapcsolt vállalkozások évi adózott eredménye után járó osztalék (Belvárosi Kaszinó Kft./Tropicana Casino: EFt; Pannon-Partner Kft./Casino Sopron: EFt). 51

61 A PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI A pénzügyi műveletek ráfordításainak részletezése: Megnevezés év év % Értékpapírok eladásának árfolyamvesztesége Részesedések elszámolt értékvesztése a visszaírással csökkentett összegben Külföldi pénzértékre szóló követelések árfolyamvesztesége Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek árfolyamvesztesége Deviza- és valutakészletekhez, devizabetétekhez kapcsolódó árfolyamveszteség Névérték felett vásárolt kamatozó értékpapírok névértékének és bekerülési értékének különbözete Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen , , , , ,3 A SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének és a pénzügyi műveletek eredményének összege. A szokásos vállalkozási eredmény a beszámolási évben nyereség, ami az előző év eredményét tal (69,4 %-kal) haladja meg. A változás tényezői közül az üzleti tevékenység eredménye tal (42,3 %-kal), a pénzügyi műveletek eredménye pedig tal (452,3 %-kal) magasabb a bázisadatnál. 52

62 A RENDKÍVÜLI EREDMÉNY A rendkívüli bevételek tal nőttek, a rendkívüli ráfordítások tal csökkentek, így a rendkívüli eredmény tal (5,5 %-kal) javult az előző évhez képest. A Társaság rendkívüli eredménye (veszteség). A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások részletezését a következő táblázatok tartalmazzák: RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK Megnevezés Térítés nélkül átvett eszközök értéke (mobiltelefonok) Egyéb rendkívüli bevételek (visszautalt támogatás) év év % , Összesen ,7 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK Megnevezés Véglegesen átadott pénzeszközök, mecenatúra A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt-nek adott - társasági adó kedvezményre* jogosító támogatás Térítés nélküli eszközátadás (arculati eszközök, sorsjegyek értékesítő partnerek részére) Leányvállalatoknak piaci ár alatt nyújtott szolgáltatás ÁFA-különbözete év év % , , , Összesen ,4 * A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 8. 1) bek. d) pontja és a 3. sz. mell. B) pont 15. pontja, valamint a 22. (1) bek. alapján. A évi adatból a Tao. 22. (6) bekezdése szerinti kiegészítő támogatás összege

63 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Az adózás előtti eredményt befolyásoló eredménykategóriák változásának bemutatása: A tétel megnevezése év év % Üzleti eredmény ,3 Pénzügyi eredmény ,3 Szokásos vállalkozási eredmény ,4 Rendkívüli eredmény ,5 Adózás előtti eredmény ,8 ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG, ADÓZOTT EREDMÉNY Az adózás előtti eredményből az adófizetési kötelezettség és az adózott eredmény levezetése: Megnevezés év év % Adózás előtti eredmény ,8 Adóalapot csökkentő tételek ,5 Adóalapot növelő tételek ,8 A számított adó alapja ,6 10 %-os adó alapja %-os adó alapja ,6 Számított adó, 10 %-os Az évi adózás előtti eredmény, valamint az adóalap is meghaladja a Tao. 6. (7) bekezdése alapján számított korrigált bevétel 2 %-ának megfelelő jövedelem-(nyereség)minimum összegét, ezért a Társaságnak nem kell alkalmaznia a 6. (5) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat. (Nem kell az Art. 91/A (1) bek. szerinti nyilatkozatot tenni, és az adóalap a nyereség-minimum helyett az általános szabályok szerint állapítható meg.) 54

64 Megnevezés év év % Számított adó, 19 %-os ,6 Adókedvezmény ,2 Adófizetési kötelezettség (tárgyévi) Előző évekkel kapcsolatos társasági adó , Társasági adó összesen ,1 Adózott eredmény ,8 A TÁRSASÁGI ADÓ ALAPJÁT CSÖKKENTŐ TÉTELEK Az adózás előtti eredményt a társasági adóalap számításakor csökkentő tételek bemutatása: adatok ezer forintban Megnevezés év év Előző évi céltartalék feloldásának, felhasználásának adóévi bevételként elszámolt összege Visszaírt terven felüli értékcsökkenési leírás - - Az adótörvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenési leírás, valamint az eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték Kapott az adóévben bevételként elszámolt osztalék A követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés összege; a követelés bekerülési értékéből a behajthatatlanná vált rész 26 ; a követelés kiegyenlítésekor elszámolt bevétel, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés Adóellenőrzés, önellenőrzés megállapításai alapján az adóévben bevételként elszámolt összeg Közhasznú szervezetnek visszafizetési kötelezettség nélkül átadott pénzeszköz 20% -a Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása Tao. tv Egyéb csökkentő tételek - - Adóalapot csökkentő korrekciós tételek összesen Az Sztv. 3. (4) bek. 10. a)-e) pontjának megfelelő behajthatatlan követelések mellett 2009-től behajthatatlanként figyelembe vehető a 365 napon túli hátralékos követelések bekerülési értékének 20 %-a is. Az Sztv. 3. (4) bek. 10. f)-g) pontjaival ellentétben a Tao-ban nem minősül behajthatatlannak az a követelés, melyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, valamint a jogszabályok alapján elévült követelés. 55

65 A TÁRSASÁGI ADÓ ALAPJÁT NÖVELŐ TÉTELEK Az adózás előtti eredményt a társasági adóalap számításakor növelő tételek részletezése: adatok ezer forintban Megnevezés év év A várható kötelezettségekre (és a jövőbeni költségekre) képzett ráfordításként elszámolt céltartalék, céltartalékot növelő összeg A Sztv. alapján elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás, valamint az immateriális és tárgyi eszközök kivezetésekor ráfordításként elszámolt könyv szerinti értéknek a készletre vett hulladék, ill. haszonanyag értékét meghaladó része Egyéb olyan költségként, ráfordításként elszámolt összeg, amely az adótörvény 3. számú melléklete szerint nem vehető figyelembe a vállalkozási, bevételszerző tevékenységet szolgáló ráfordításként (visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, pénzátadás, térítés nélküli eszközátadás, szolgáltatásnyújtás) Jogerős határozatban megállapított bírság (itt: NAV-SZEF), valamint az Art. szerinti jogkövetkezményekből 27 (kivéve: önellenőrzés) adódó kötelezettség ráfordításként elszámolt összege Követelésekre az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés összege Hitelezési veszteség címén leírt elengedett követelések ráfordításként elszámolt könyv szerinti értéke - - Adóellenőrzés és önellenőrzés megállapításai alapján az adóévben költségként, ráfordításként elszámolt összegek - - Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása (Tao. 18. ) Adóalapot növelő korrekciós tételek összesen Adóhiány, késedelmi pótlék, mulasztási bírság, adóbírság. 56

66 C) TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 57

67 A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÉRDEKELTSÉGEI A Szerencsejáték Zrt. kapcsolt vállalkozásainak nevét és székhelyét, valamint az azokban lévő részesedésére vonatkozó értékadatokat és tulajdoni hányadokat az alábbi táblázat tartalmazza: A társaság neve és székhelye SZRT-SERVICE Üzemeltető és Oktatási Kft Budapest, Csalogány u BELVÁROSI KASZINÓ Szerencsejáték Szervező Kft febr. 11. előtt: 1051 Budapest, Vigadó u febr. 11-től: 1015 Budapest, Csalogány u A társaság jegyzett tőkéje dec. 31-én () SzZrt. részesedése dec. 31-én () Névértéken Könyv szerinti értéken Tulajdoni hányad (%) , ,00 Leányvállalatok összesen PANNON-Partner Befektetéskezelő Kft Sopron, Lackner Kristóf u. 33/A ,00 Társult vállalkozások összesen Tartós részesedések közös vezetésű vá l- lalkozásokban Tartós részesedések kapcsolt vállalk o- zásokban összesen Tartós részesedések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkoz ásokban Tartós részesedések mindösszesen ben a részesedések bekerülési értéke nem változott, mérleg szerinti értéke azonban tal alacsonyabb, mivel az SZRT-SERVICE Kft-ben lévő részesedés esetében a saját tőke további csökkenése miatt értékvesztést növelő összeg került elszámolásra. A nyilvántartott értékvesztés záró állománya így összesen A beszámolási év végén, illetve a mérlegzárás után a Társaságnak más vállalkozásban meglévő tulajdoni részesedéseit, üzletrészeit a következő egyéb változások érintették: A Szerencsejáték Zrt. támogatási keretrendszerének megújítására december 22-én törzstőkével megalapította a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft-t. A társaság cégbírósági bejegyzése január 8-án történt meg, így az előtársasági időszak december 22-től január 8-áig tart. A Kft. látja el a következő évtől a támogatási kérelmek elbírálását, valamint a támogatások elosztását. Székhelye: 1027 Budapest, Csalogány u A BELVÁROSI KASZINÓ Kft. által üzemeltetett budapesti Tropicana Casino az üzleti év mérlegfordulónapját követően bezárta kapuit, mivel a játékengedélye december 31-én lejárt. Az Igazgatóság kezdeményezte a tulajdonosnál a "SZRT-SERVICE" Kft. beolvasztását a Szerencsejáték Zrt-be. A beolvadás tervezett időpontja június

68 AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK TEVÉKENYSÉGÉÉRT AZ ÜZLETI ÉV UTÁN FIZETETT JÁRANDÓSÁGOK Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai részére az üzleti év után fizetett tiszteletdíjak csoportonként összevont adatai: adatok ezer forintban Megnevezés év év Igazgatóság Felügyelő Bizottság Összesen A fenti testületek tagjai részére munkabér előleget vagy kölcsönt nem folyósítottunk, nevükben garanciavállalás nem történt, korábbi tagjaikkal szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség a Társaságot nem terheli. FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA, BÉRKÖLTSÉGE, SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEI ÁLLOMÁNYCSOPORTONKÉNT A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és egyes személyi jellegű egyéb kifizetései állománycsoportonkénti bontásban: Átlagos statisztikai létszám Megnevezés Foglalkoztatottak száma (fő) év év Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Foglalkoztatottak összesen Számviteli bérköltség alakulása Megnevezés Bérköltség adatok ezer forintban Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományon kívüliek Foglalkoztatottak összesen

69 Egyes személyi jellegű egyéb kifizetések 28 állománycsoportonként, év Megnevezés SZÉP kártya (szálláshely, vendéglátás, szabadidő) Teljes- munkaidős Rész- Állományon kívüli adatok ezer forintban Összesen Erzsébet utalvány (étkezési hozzájárulás) Helyi utazási bérlet Önkéntes nyugdíjpénztárba befizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Önkéntes egészségpénztárba befizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Lakáshitel törlesztés Bővített egészségbiztosítás Cafeteria összesen Betegszabadság Munkáltatót terhelő táppénz Végkielégítés Segélyek Iskolakezdési támogatás Iskolarendszerű szakoktatás, képzés, továbbképzés Munkáltatói egészségbiztosítás Kiemelt tételek összesen Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen HITELFELVÉTEL A Szerencsejáték Zrt. hitelt vagy kölcsönt alapítása óta nem vett igénybe, így 2014-ben sem. 28 A személyi jellegű egyéb kifizetések teljes körű kimutatását a B/II. fejezet tartalmazza. 60

70 MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK A Társaság bankgaranciával biztosított, mérlegen kívüli, jövőbeni/függő kötelezettségei: A KBC BANK NV, B-1080 BRUSSELS által kibocsátott, BUDAGO számú, ,20 EUR összegű, határozatlan lejáratú bankgarancia, mely az Eurojackpot nemzetközi szervezésű lottójáték jövőbeni fizetési kötelezettségeinek a Közös nyereményalapú Eurojackpot lottójátékról szóló szerződésben előírt biztosítéka. Mérlegen kívüli tétel az MKB banknál nyilvántartott MD számú, EUR összegű, június 30-ai lejáratú bankgarancia - mint az Árkád Őrs Vezér Tér Bevásárlóközpontban az ECE Projektmanagement Budapest Kft-től bérelt üzlethelyiség bérleti biztosítéka. FOLYAMATBAN LÉVŐ PERES ÜGYEK 29 A mérlegkészítés időpontjában a Társaság alperesi pozícióban szerepel 5 folyamatban lévő, polgári peres és bírósági eljárásban, ebből 2 munkaügyi per, 1 nyereményigény, 2 pedig kártérítési tárgyú eljárás, melyek perértéke járulékok nélkül összesen 9,1 M Ft. A peres ügyekkel kapcsolatosan 2014-ben összesen 150 céltartalék képzést és céltartalék feloldást számolt el a Társaság. Ezzel a folyamatban lévő polgári ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségekre képzett céltartalék záró állománya ról ra csökkent, a képzés és a felhasználás egyenlege a tárgyévi eredményt tal növelte. Két le nem zárult munkaügyi perben a korábban képzett céltartalékot nem változtattuk. (624/P/2011: 2012-ben képzett ; 660/P/2014: 2013-ban képzett ) A mérlegkészítés idején 668/P/2015 ügyszámon nyilvántartásba vett - Tippmixpro nyereményigénnyel kapcsolatos - peres ügyből fakadó függő kötelezettségre 150 tárgyévi új céltartalék képzéssel biztosítottunk fedezetet. A tárgyévben befejeződött - jogerősen megnyert - három korábbi polgári peres ügy (647/P/2013, 649/P/2013, 658/P/2014) esetében a 2013-ban képzett céltartalék ( = ) feloldásra került. 29 E cím alatt csak a Társaság ellen indított peres ügyeket mutatjuk be. Ezek mellett a évi éves beszámoló készítése idején közel 40 olyan polgári ügy (fizetési meghagyásos, peres, ill. végrehajtási eljárás) van folyamatban, melyeket a Társaság indított. Ezek többsége vállalkozó partnerek értékesítési szerződésből eredő tartozásai miatt benyújtott fizetési meghagyással összefüggő végrehajtási eljárás. 61

71 D) A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁNAK MUTATÓI A gazdálkodás fontosabb mutatószámai a tárgyévben és a megelőző üzleti évben a következő táblázat szerint alakultak: 1. Tartós befektetések az összes eszköz arányában Megnevezés év év 43,15 % 32,83 % 2. Befektetett eszközök fordulatszáma 15,09 18,61 3. Befektetett eszközök fedezettsége 73,63 % 109,38 % 4. Forgóeszközök az összes eszköz arányában 54,07 % 64,63 % 5. Eszközök fordulatszáma 6,51 6,11 6. Tőkeerősség, tőkeellátottság (saját tőke az összes forrás arányában) 31,77 % 35,91 % 7. A tőke hatékonysága (ROE) 98,05 % 117,30 % 8. Saját tőke fordulatszáma 20,50 17,02 Működő tőke (forgóeszközök - rövid lejáratú kötelezettségek) Pénzeszközök és értékpapírok30 a rövid lejáratú kötelezettségek arányában ,52 % 79, 15 % 11. Rövid lejáratú eszközök és források aránya 85,89 % 107,51 % 12. Likviditási ráta 0,87 1, Élőmunka termelékenysége /fő/év /fő/év 14. Élőmunka költséghányada 3,45 % 2,92 % 15. Árbevétel-arányos nyereség 4,79 % 6,89 % A mutatók kiszámítását és rövid értékelését a következő oldalak tartalmazzák. 30 A mutató számításakor az értékpapírok mérleg szerinti értékéhez hozzáadtuk az óvadéki repóügylet keretében megvásárolt Magyar Államkötvényekkel (MÁK) kapcsolatos követelés mérlegfordulónapi értékét is, mely a vonatkozó számviteli törvényi rendelkezésnek megfelelően nem az Értékpapírok, hanem az Egyéb követelések mérlegtételben szerepel. A 10. sz. mutató számításánál előbbiek szerint figyelembe vett évi értékpapír-adat részletezése: MÁK = MÁK A évi értékpapír-adat részletezése: MÁK =

72 A mutatószámok kiszámítása (adatok -ban) Mutató számítása Mutató értéke Mutató értéke Tartós befektetések az összes eszköz arányában Befektetett eszköz = = 0,4315 Összes eszköz = 0,3283 A befektetett eszközök részaránya az előző mérlegfordulónapihoz képest csökkent, bár a záróállománya kis mértékben nőtt. A csökkenést a forgóeszközök, ezen belül főként a követelések (járó osztalék) és az értékpapírok részarányának erőteljes növekedése idézte elő. 2. Befektetett eszközök fordulatszáma Árbevétel = = 15,0912 Befektetett eszközök = 18,6135 A fordulatszám azt fejezi ki, hogy az árbevételben hányszor térül meg a befektetett eszközök értéke. A mutató értéke az előző évinél is jobb, a forgási sebesség gyorsulása elsősorban az árbevétel jelentős, közel 25 %-os növekedésének köszönhető. 3. Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke = = 0,7363 Befektetett eszközök = 1,0938 A fedezettségi mutató értéke a tárgyévben 1-nél nagyobb, ami egyértelműen a saját tőke 50,3 %-os növekedésének tudható be, miközben a befektetett eszközök értéke érdemben nem változott. A saját tőke növekedésének oka, hogy az eredménytartalék 55,4 %-kal, a tárgyévi mérleg szerinti eredmény pedig 88,7 %-kal szárnyalta túl az előző évi értéket. 4. Forgóeszközök az összes eszköz arányában Forgóeszközök = = 0,5407 Összes eszköz = 0,6463 A Társaság forgóeszközeinek részaránya meghaladja az összes eszközérték 50 %-át, a tárgyév végén a mutató értéke 10,6 százalékponttal tovább emelkedett. A részarány emelkedést az okozta, hogy a forgóeszközök tárgyévi záróértéke 58,9 %-kal nőtt, míg az összes eszközé csak 33,0 %-kal. A forgóeszközök közül az értékpapírok és a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni osztalék-követelés tárgyidőszaki záróértéke mutat kiugró emelkedést. 63

73 Mutató számítása Mutató értéke Mutató értéke Eszközök fordulatszáma Árbevétel = = 6,5114 Eszközök összesen = 6,1109 A fordulatszám azt fejezi ki, hogy az árbevételben hányszor térül meg az összes eszköz értéke. A mutató értékének kis mértékű csökkenése az árbevétel 24,8 %-os növekedésének és a mérleg-főösszeg 33,0 %-os növekedésének különbségére vezethető vissza. 6. Tőkeerősség, tőkeellátottság (Saját tőke az összes forrás arányában) Saját tőke = = 0,3177 Összes forrás = 0,3591 A tőkeellátottsági mutató értéke 4,1 százalékponttal javult az előző évhez képest: a saját tőke értéke 2013 végén az összes forrás 31,8 %-át, 2014 végén már a 35,9 %-át érte el. 7. A tőke hatékonysága, ROE (Return on Equity) Adózott eredmény = = 0,9805 Saját tőke = 1,1730 A ROE tőkejövedelmezőségi mutató a vállalkozási tevékenység jövedelmezőségét méri ban a mutató értéke kevéssel 1 alá csökkent. A 2014-ben realizált adózott eredmény 17,3 %-kal meghaladta a saját tőke értékét, így a mutató értéke nagyobb 1-nél. Az egységnyi saját tőkére jutó adózott eredmény 19,25 százalékponttal felülmúlta az előző évit. 8. Saját tőke fordulatszáma Árbevétel = = 20,4969 Saját tőke = 17,0180 A fordulatszám-mutató értéke a csökkenés ellenére imponáló, 20-ról 17-re csökkenését az árbevétel 24,8 %-os emelkedése és a saját tőke ennél nagyobb arányú, 50,3 %-os növekedése idézte elő. 64

74 Mutató számítása Mutató értéke Mutató értéke Működő tőke (Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek) = = A működő tőke az előző évi negatív értékhez képest 5,9 milliárd Ft-tal magasabb és pozitív előjelű, mert a forgóeszközök záró értéke a tárgyév végén 2,9 milliárd Ft-tal haladta túl a rövid lejáratú kötelezettségek értékét. A forgóeszközöknél az értékpapírok (15,1 MD Ft) és a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni osztalék-követelés (5,0 MD Ft), az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeknél pedig a játékosok által megnyert, kifizetésre váró vagy át nem vett nyeremények (4,7 MD Ft), a halmozódó jackpot nyeremények (közel 2,0 MD Ft), a játékadó (3,2 MD Ft), valamint az előirányzott fizetendő osztalék (15,0 MD Ft) mérleg szerinti értékének előző évhez mért növekedése érdemel figyelmet. 10. Pénzeszközök és értékpapírok* a rövidlejáratú kötelezettségek arányában * Lásd a 30. lábjegyzetet is a 60. oldalon. Pénzeszközök és értékpapírok* = = 0,6852 Rövid lejáratú kötelezettségek = 0,7915 A kötelezettségek értéke 2013-ban és 2014-ben is meghaladja a pénzeszközök és a rövid lejáratú, forgatási célú értékpapír befektetések együttes záró értékét, elsősorban a halmozódó és a kifizetésre váró nyeremények, a játékadó és az osztalékfizetési kötelezettség nagysága miatt. 11. Rövid lejáratú eszközök és források aránya Forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások Rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások = = 0, = 1,0751 A mutató értéke az előző év mérleg-fordulónapján kisebb volt 1-nél, a nevezőben kimutatott kötelezettségek állományának magas szintje miatt (nyeremények, játékadó, osztalékfizetési kötelezettség). A mutató tárgyévi értéke már 1-nél nagyobb, mivel a forgóeszközök (értékpapírok, osztalék-követelések) záróértéke erősebben nőtt, mint a kötelezettségeké. 12. Likviditási ráta Forgóeszközök = = 0,8710 Rövid lejáratú kötelezettségek = 1,1001 A tárgyévi likviditási arány 1-nél nagyobb értéket mutat. Az előző évi ráta értéke 1-nél kisebb volt a jelentős nyeremény-, játékadó- és osztalékfizetési kötelezettség miatt. Ha a rövid lejáratú kötelezettségek összegéből kiszűrjük a fizetendő osztalékot, a mutató korrigált értéke jóval nagyobb (a bázisév végén 1,37, a tárgyév végén 2,26) lenne, ami a Társaság igen stabil pénzügyi helyzetét igazolja. 65

75 Mutató számítása Mutató értéke Mutató értéke Élőmunka termelékenysége (/fő/év) Értékesítés árbevétele = = Éves átlaglétszám = A tárgyévben az egy főre jutó nettó árbevétel 198,6 millió Ft, ez 36,4 millió Ft-tal több, mint az előző évben. 14. Élőmunka költséghányada Bérköltség + bérjárulékok = = 0,0345 Árbevétel = 0,0292 Az egységnyi árbevételre jutó bruttó bérköltség 2014-ban 0,5 százalékponttal alacsonyabb, mint az előző évben, ami az élőmunka hatékonyságának növekedését jelzi. 15. Árbevétel-arányos nyereség Adózott eredmény = = 0,0479 Árbevétel = 0,0689 A mutató a vállalkozási tevékenység jövedelmezőségét méri. Az egységnyi árbevételre jutó adózott eredmény 2014-ben 2,1 százalékponttal felülmúlta az előző évi mutató értékét. Az előbbiekben bemutatott fontosabb gazdasági mutatószámok mellett a mérleg- és eredménytételek adatainak, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet egyéb mutatószámai alakulásának szemléltetését, könnyebb elemezhetőségét szolgálják a függelékként csatolt grafikonok - az alábbiak szerint: Mérlegtételek állományának és összetételének bemutatása sz. grafikon Eredménytételek összetételének és változásainak bemutatása sz. grafikon Budapest, április 8. Dr. Szentpétery Kálmán elnök-vezérigazgató 66

76 Halmozott értékcsökkenés Bekerülési (bruttó) érték 1. sz. melléklet I. számú táblázat Az immateriális javak állományának alakulása év Nettó érték Megnevezés Nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapításátszervezés aktivált értéke Immateriális javakra adott előlegek adatok ezer forintban Immateriális javak összesen 1. Nyitó érték január 1-jén Növekedés (+) Növekedésből: átsorolás Csökkenés (-) Csökkenésből: átsorolás Záró érték december 31-én (1+2-4) Nyitó érték január 1-jén Tárgyévi terv szerinti écs. leírás Ráfordításként elsz. terven felüli écs. 10. Növekedés átsorolás miatt 11. Egyéb növekedés 12. Növekedés összesen ( ) Terven felüli écs. visszaírása 14. Csökkenés átsorolás miatt 15. Egyéb csökkenés Csökkenés összesen ( ) Záró érték dec. 31-én ( ) Nettó érték december 31-én (6-17)

77 II. számú táblázat Az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenési leírásának és terven felüli értékcsökkenés elszámolásának részletezése év Megnevezés Nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Alapításátszervezés aktivált értéke 2. sz. melléklet adatok ezer forintban Immateriális javak écs. elszámolása összesen 1. Terv szerinti lineáris leírás Terv szerinti degresszív leírás 3. Terv szerinti teljesítményarányos leírás 4. Évenkénti leírást állandó összeggel csökkentő leírás 5. Abszolút összegű értékcsökkenési leírás (100 alatti eszközök) Nettó érték alapján történő degresszív leírás 7. Terv szerinti leírás összesen ( ) Terven felüli értékcsökkenés összesen 9. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása 10. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása összevontan (8-9) 11. A beszámolási időszakban elszámolt értékcsökkenés összesen (7+10)

78 Halmozott értékcsökkenés Bekerülési (bruttó) érték III. számú táblázat A tárgyi eszközök állományának alakulása év 3. sz. melléklet Nettó érték Megnevezés Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek adatok ezer forintban Tárgyi eszközök összesen 1. Nyitó érték január 1-jén Növekedés (+) Növekedésből: átsorolás Csökkenés (-) Csökkenésből: átsorolás Záró érték december 31-én (1+2-4) Nyitó érték január 1-jén Tárgyévi écs. leírás Ráfordításként elszámolt terven f. écs Növekedés átsorolás miatt Egyéb növekedés 12. Növekedés összesen ( ) Terven felüli écs. visszaírása 14. Csökkenés átsorolás miatt Egyéb csökkenés Csökkenés összesen ( ) Záró érték dec. 31-én ( ) Nettó érték december 31-én (6-17)

79 IV. számú táblázat A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírásának és terven felüli értékcsökkenés elszámolásának részletezése év Megnevezés Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások 4. sz. melléklet adatok ezer forintban Tárgyi eszközök écs. elszámolása összesen 1. Terv szerinti lineáris értékcsökkenési leírás Terv szerinti degresszív leírás Terv szerinti teljesítményarányos leírás 4. Évenkénti leírást állandó összeggel csökkentő leírás 5. Abszolút összegű értékcsökkenési leírás (100 alatti eszközök) Nettó érték alapján történő degresszív leírás 7. Terv szerinti értékcsökkenési leírás összesen ( ) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 9. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása 10. Terven felüli értékcsökkenés elszámolás összevontan (8-9) 11. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összesen (7+10)

80 Az SzZrt. részesedése a társaság saját tőkéjében 5. sz. melléklet Sorszám A társaság neve dec. 31. Összes SZRT-SERVICE Kft.** BELVÁROSI KASZINÓ Kft.*** Leányvállalatok összesen Közös vezetésű vállalkozások Jegyzett tőke SzZrt. részesedése dec. 31-én RÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE december 31. Az SzZrt. tartós részesedéseinek könyv szerinti értéke a tárgyévi értékvesztés nélkül Bekerülési érték Összes értékvesztés Halmozott értékvesztés Nettó érték dec. 31. Saját tőke értéke dec dec. 31. Saját tőke változás indexe 2013/ / 2013 Elszámolandó értékvesztés +/ Név évi +/- Aránya dec. 31. értéke dec. 31. értékvesztés nélkül % % * (4 x 6) (7 8) (11 : 10) (12 : 11) (12 x 6) évben dec (8 + 16) Becsült piaci érték (= könyv szerinti) dec (7 17) , ,6 94, , ,6 36, PANNON-Partner Kft , ,8 101, Társult vállalkozások összesen Kapcsolt vállalkozások összesen Egyéb tulajdoni hányad összesen MINDÖSSZESEN Előzmények, megjegyzések: * 16. = (ha ) vagy: 16. = 9. (ha 15. 0) vagy: 16. = 0 (ha ) ** A Szerencsejáték Zrt. az SZRT-SERVICE Kft-nél november 28-án összegű tőkeemelést hajtott végre (cégbírósági bejegyzése január 18-án történt meg). Az anyavállalat január 29-én megvásárolta az SZRT-SERVICE Kft értékű üzletrészét a Fortuna Kft-től, ezzel 100,0 %-ra növelve tulajdoni hányadát. Az anyavállalat részesedése további tal nőtt annak következtében, hogy a Fortuna Kft-ben (annak az SZRT-SERVICE Kft-be október 1-jén történt beolvadása miatt) megszűnt részesedésére jutó saját tőke összegével nőtt az átvevő társaságban meglévő részesedésének bekerülési értéke. A felsorolt tranzakciók 2007-ben együttesen tal növelték a Szerencsejáték Zrt-nek az SZRT-SERVICE Kft-ben lévő részesedése előző évi záró értékét ( ról ra) ban a saját tőke csökkenése alapján összegű értékvesztés elszámolása vált indokolttá, aminek következtében a Kft-ben lévő részesedés mérleg szerinti értéke ra csökkent ben az SZRT-SERVICE Kft. üzleti tevékenysége átalakításra került, január 1-től a karitatív sorsjegy-értékesítő hálózatot átvette az anyavállalat, majd május 15-től a Kft. vállalkozásba adta a tulajdonát képező leányfalui üdülő és oktatási létesítmény (Fortuna Üdülő) üzemeltetését. Az intézkedés megszüntette az anyavállalat támogatási kötelezettségét a Kft. működési költségeinek ellentételezésére. A évi záró adatok alapján a Kft. saját tőkéje - mely 100 %-ban az anyavállalatot meg illeti ra, majd 2013-ban ra (a részesedés könyv szerinti értéke alá) csökkent, a csökkenés tartósnak minősül, ezért 2013-ban további , 2014-ben pedig értékvesztés került elszámolásra. A évi mérlegzárást követően az Igazgatóság kezdeményezte a tulajdonosnál a "SZRT-SERVICE" Kft. beolvasztását a Szerencsejáték Zrt-be. A beolvadás tervezett időpontja június 30. *** A BELVÁROSI KASZINÓ Kft-ben lévő részesedésre 2001-ben elszámolt értékvesztésből 2002-ben , 2003-ban , 2004-ben pedig visszaírásra került ben értékvesztés elszámolásával csökkentettük a részesedés könyv szerinti értékét a Kft. saját tőkéjéből az SzZrt-t 74,5 %-ban megillető nak megfelelő értékre ben az SZRT-SERVICE Kft. részesedése a BELVÁROSI KASZINÓ Kft-ben üzletrészvásárlás következtében 25,5 %-ra nőtt, ezzel a kaszinótársaság 100 %-ban az anyavállalat irányítása alá került ben az anyavállalat kivásárolta az SZRT-SERVICE Kft-től a kaszinótársaságban lévő 25,5 %-os üzletrészét, ezzel a BELVÁROSI KASZINÓ Kft. egyszemélyes Kft-vé vált, egyedüli tagja a Szerencsejáték Zrt. A évi záró adatok alapján a Kft. saját tőkéjéből az anyavállalatot megillető összeg ra csökkenése ellenére 2011-ben további értékvesztés elszámolását a Társaság vezetése nem tartotta indokoltnak, figyelemmel a üzleti tervben meghatározott, a Kft. jövedelmi helyzetének rendezését biztosító intézkedésekre. Az eredményjavító intézkedések hatására és évben a Kft. saját tőkéje jelentősen meghaladta a részesedés könyv szerinti értékét, így a 2009-ben elszámolt értékvesztés 2013-ban visszaírásra kerülhetett. Az árbevétel és az eredmény stabil növekedési tendenciája 2014-ben tovább folytatódott, ennek ellenére a Kft. által üzemeltetett budapesti Tropicana Kaszinó december 31-ével bezárta kapuit, mivel a játékengedélye lejárt. A saját tőke tárgyévi csökkenését a jelentős összegű (4 820 M Ft) osztalék elvonás idézte elő, a kaszinó tevékenység befejezésével összefüggésben. Egyebek: A táblázatban a Belvárosi Kaszinó Kft dec. 31-ei saját tőkéjeként a beszámoló elfogadása előtti előzetes adat szerepel. A végleges, megállapított mérleg szerinti érték A Pannon-Partner Kft dec. 31-ei saját tőkéje a beszámoló elfogadása előtti adat.

81 6. sz. melléklet Az értékesítő partnerekkel szembeni követelésállomány bekerülési értéke, halmozott értékvesztése és könyv szerinti értéke lejárat szerinti részletezésben december 31. adatok ezer forintban Megnevezés Fizetési határidő nem járt le 1-30 napos késedelem napos késedelem H a t á r i d ő n t ú l i k ö v e t e l é s napos késedelem napos késedelem napos késedelem 360 napon túli késedelem Állomány összesen Bekerülési érték december 31-én A mérlegkészítésig befolyt összegek Maradvány február 25-én Halmozott értékvesztés december 31-én Könyv szerinti érték december 31-én

82 7/1. sz. melléklet A december 31-én lejárt és kétes kinnlevőségek részletezése, bekerülési értékének és elszámolt értékvesztésének évi állományváltozásai I. Vevők adatok forintban Adós azonosító Lejárt vagy kétes követelés jogcíme Lejárt vagy kétes követelés bekerülési értékének tárgyévi állományváltozásai Értékvesztés tárgyévi állományváltozásai Követelés könyv Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Mérlegkészítésig befolyt Maradványösszeg Nyitó Növekedés Csökkenés Záró szerinti záró értéke Megjegyzés V berendezés karbantartás V mobiltelefon díj V V bérleti díj, rezsi költség bérleti díj, rezsi költség leírás V közüzemi díjak befolyt V oktatási díj befolyt Kétes vevőkövetelés összesen

83 7/2. sz. melléklet II. Egyéb követelések adatok forintban Követelés főkönyvi számlaszáma Lejárt vagy kétes követelés jogcíme Lejárt vagy kétes követelés bekerülési értékének tárgyévi állományváltozásai Értékvesztés tárgyévi állományváltozásai Követelés könyv Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Mérlegkészítésig befolyt Maradványösszeg Nyitó Növekedés Csökkenés Záró szerinti záró értéke Megjegyzés sikkasztás fedezet nélküli játék pénztárhiány pénztárhiány pénztárhiány pénztárhiány pénztárhiány kétes fizetett óvadék részben befolyt részben befolyt részben befolyt részben befolyt részben befolyt részben befolyt pénztárhiány pénztárhiány leírás pénztárhiány Kétes egyéb követelések összesen

84 7/3. sz. melléklet III. Értékesítő partnerek adatok forintban Adós azonosító Lejárt vagy kétes követelés jogcíme Lejárt vagy kétes követelés bekerülési értékének tárgyévi állományváltozásai Értékvesztés tárgyévi állományváltozásai Követelés könyv Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Mérlegkészítésig befolyt Maradványösszeg Nyitó Növekedés Csökkenés Záró szerinti záró értéke Megjegyzés B31965 elszámolás + terminál leszerelés B73666 elszámolás leírás B69667 elszámolás + terminál leszerelés B53699 elszámolás + terminál leszerelés B85756 elszámolás B74673 elszámolás + terminál leszerelés leírás B73655 elszámolás részben befolyt B76890 elszámolás + terminál leszerelés B41772 elszámolás + terminál leszerelés részben befolyt B72769 elszámolás + terminál leszerelés

85 7/4. sz. melléklet Adós azonosító Lejárt vagy kétes követelés jogcíme Lejárt vagy kétes követelés bekerülési értékének tárgyévi állományváltozásai Értékvesztés tárgyévi állományváltozásai Követelés könyv Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Mérlegkészítésig befolyt Maradvány összeg Nyitó Növekedés Csökkenés Záró szerinti záró értéke Megjegyzés B70758 elszámolás + antenna szerelés B69772 elszámolás B76684 elszámolás részben befolyt B86667 elszámolás B58674 elszámolás, bérleti díj, leszerelés B74885 elszámolás B70680 bérleti díj + rezsi ktg B78762 elszámolás B02896 elszámolás B60651 elszámolás B62683 elszámolás B69897 elszámolás B84651 antenna szerelés leírás 2014.

86 7/5. sz. melléklet Adós azonosító Lejárt vagy kétes követelés jogcíme Lejárt vagy kétes követelés bekerülési értékének tárgyévi állományváltozásai Értékvesztés tárgyévi állományváltozásai Követelés könyv Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Mérlegkészítésig befolyt Maradvány összeg Nyitó Növekedés Csökkenés Záró szerinti záró értéke Megjegyzés B06784 kommunikációs vonal bontási ktg B14792 páncélszekrény vásárlás Kétes követelés összesen IV. Összesítés adatok forintban Lejárt vagy kétes követelés megnevezése Lejárt vagy kétes követelés bekerülési értékének tárgyévi állományváltozásai Értékvesztés tárgyévi állományváltozásai Követelés könyv Nyitó Növekedés * Csökkenés * Záró Mérlegkészítésig befolyt Maradványösszeg Nyitó Növekedés Csökkenés Záró szerinti záró értéke Megjegyzés Kétes vevőkövetelés összesen Kétes egyéb követelések összesen Ért. partnerekkel szembeni. kétes követelések összesen: Határidőn túli és kétes követelések mindösszesen I Kétes szolgáltatásra adott előleg leírás Határidőn túli és kétes követelések mindösszesen II

87 8. sz. melléklet A december 31-ei éves beszámolóban kimutatott céltartalék részletezése Céltartalék képzés jogcíme Céltartalék összege (Ft) dec dec. 31. különbözet +/- 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre: [Sztv. 41. (1) bek.] - korengedményes nyugdíjak fedezetére végkielégítések fedezetére le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségekre a Kenó játék főnyereményét biztosító függő kötelezettségre egyéb függő kötelezettségekre (Kenó kötelező nyereményhányad) biztos (jövőbeni) kötelezettségekre jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettségekre környezetvédelmi kötelezettségekre Várható kötelezettségekre összesen Céltartalék a jövőbeni költségekre [Sztv. 41. (2) (3) bek.] Egyéb céltartalék [Sztv. 41. (4) (5) bek.] , Céltartalék összesen ( )

88 9. sz. melléklet SZERENCSEJÁTÉKOK FORGALMI ADATAI ÉS ÁRBEVÉTELEI év Játék neve/ AX költségviselő kódja Tét/db Darab Forint SZÁMSORSJÁTÉKOK, FOGADÁSOK TOTÓ/ Ft Ft GÓLTOTÓ/ Ft Ft ÖTÖSLOTTÓ/ Ft ,00 HATOSLOTTÓ/ Ft ,00 JOKER/ Ft ,00 KENÓ/ Ft ,00 TIPPMIX/ Ft ,00 Tét-visszafizetés , ,00 7/35-ből/ Ft ,00 LUXOR/ Ft ,00 PUTTÓ/ Ft ,00 TIPPMIXPRO/ ,00 Tét-visszafizetés , ,00 EUROJACKPOT/ Ft ,00 SZÁMSORSJÁTÉKOK ÉS FOGADÁSOK ÖSSZESEN ,00 SORSJEGYEK BLACK JACK/ Ft ,00 SZUPER BANKÓ/ Ft ,00 FÁRAÓK KINCSE (2011)/ Ft ,00 BUKSZA/ Ft ,00 KARÁTOK KÖZT/ Ft ,00 TENGERI KINCSEK/ Ft ,00 KÁVÉSZÜNET/ Ft ,00 MONOPOLY/ Ft ,00 ÁLLATI PÁROK/ Ft ,00 ASTRO+TV/ Ft ,00 ÉDENKERT/ Ft ,00 BOLDOG KARÁCSONYT/ Ft ,00 KABALA/ Ft ,00 NYERŐ NÉGYES/ Ft ,00 RUBIK KOCKA/ Ft ,00 BALATON/ Ft ,00 SZUPER BLACK JACK/ Ft ,00 BOLDOG KARÁCSONYT/ Ft ,00 KAPARÓS SORSJEGYES SORSJÁTÉKOK ÖSSZESEN ,00 MINDÖSSZESEN ,00 A MEDIA MARKT-nak átadott promóciós célra értékesített db Kabala 11,5%-os árengedménye + eladott db*1,-ft; db Black Jack 11,5%-os árengedménye; CEE Kft-nek Rubik K., Fáraók K db 10%-os áreng. (Kv: 0000) ,00 Főkönyv ,00

89 10. sz. melléklet CASH FLOW Megnevezés év év ezer Ft Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás Adózás előtti eredmény (kapott osztalék nélkül) Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalékképzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (tőkebevonás) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS ÖSSZESEN Pénzeszközök az időszak végén Úton lévő pénzkészlet az időszak végén* Záró pénzkészlet Pénzeszközök változása * Tartalmazza a pénzszállítóknál lévő pénzeszközállományt.

90 Eszközök változása és összetételének alakulása 1. sz. grafikon Megnevezés Megoszlás Megoszlás e Ft Index 01 A. Befektetett eszközök ,15% 32,83% ,18% 26 B. Forgóeszközök ,07% 64,63% ,95% 50 C. Aktív időbeli elhatárolások ,78% 2,54% ,16% 55 ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN ,00% 100,00% ,97% Eszközök változása és összetételének alakulása C. Aktív időbeli elhatárolások 2,8% A. Befektetett eszközök 43,1% B. Forgóeszközök 54,1% C. Aktív időbeli elhatárolások 2,5% A. Befektetett eszközök 32,9% B. Forgóeszközök 64,6% A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások

91 Tárgyi eszközök összetétel és állományváltozása 2. sz. grafikon Megnevezés Megoszlás Megoszlás e Ft Index Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,34% 52,64% ,63% Műszaki berendezések, gépek, járművek ,25% 25,89% ,79% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,62% 7,23% ,26% 14 4.Tenyészállatok 0 0 0,00% 0,00% Beruházások, felújítások ,79% 14,10% ,84% Beruházásokra adott előlegek ,00% 0,14% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ,00% 100,00% ,84% Tárgyi eszközök összetétel és állományváltozása Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 5,6% 5. Beruházások, felújítások 15,8% 6. Beruházásokra adott előlegek 0,0% Műszaki berendezések, gépek, járművek 24,3% 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 54,3% Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 7,2% 5. Beruházások, felújítások 14,1% 6. Beruházásokra adott előlegek 0,1% Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 25,9% 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 52,7%

92 Források összetételének alakulása 3. sz. grafikon Megnevezés Megoszlás Megoszlás e Ft Index D. Saját tőke ,76% 35,91% ,30% E. Céltartalékok ,04% 1,62% ,64% F. Kötelezettségek ,08% 58,75% ,85% G. Passzív időbeli elhatárolások ,12% 3,72% ,07% FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN ,00% 100,00% ,97% Források összetételének alakulása 2013 G. Passzív időbeli elhatárolások 4,1% D. Saját tőke 31,8% F. Kötelezettségek 62,1% E. Céltartalékok 2,0% G. Passzív időbeli elhatárolások 3,7% D. Saját tőke 35,9% F. Kötelezettségek 58,8% E. Céltartalékok 1,6% G. Passzív időbeli elhatárolások F. Kötelezettségek E. Céltartalékok D. Saját tőke

93 Saját tőke összetétel és állományváltozása 4. sz. grafikon Megnevezés Megoszlás Megoszlás e Ft Index 57 I. JEGYZETT TŐKE ,20% 16,77% 0 100,00% 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK ,15% 49,76% ,36% 65 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,65% 33,47% ,71% 56 D. Saját tőke ,00% 100,00% ,30% Saját tőke összetétel és állományváltozása VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 26,7% I. JEGYZETT TŐKE 25,2% IV. EREDMÉNY- TARTALÉK 48,1% VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 33,5% I. JEGYZETT TŐKE 16,8% I. JEGYZETT TŐKE IV. EREDMÉNY- TARTALÉK 49,7% IV. EREDMÉNYTARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

94 Saját tőke aránya 5. sz. grafikon Megnevezés e Ft Index D. Saját tőke ,30% FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN ,97% Saját tőke aránya 31,77% 35,91% D. Saját tőke FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN D. Saját tőke FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN

95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összetétele 6. sz. grafikon Megnevezés Megoszlás Megoszlás e Ft Index SZJA ,34% 3,71% ,39% Játékadó ,82% 11,06% ,94% Játékosok nyereményei ,07% 22,93% ,75% Osztalék ,57% 51,24% ,47% Ki nem emelt egyéb rövid lej. kötelezettségek ,20% 11,06% ,09% Összesen: ,00% 100,00% ,07% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összetétele Ki nem emelt egyéb rövid lej. kötelezettségek 5,2% SZJA 4,3% Játékadó 15,8% Osztalék 43,6% Játékosok nyereményei 31,1% Ki nem emelt egyéb rövid lej. kötelezettségek 11,1% SZJA 3,7% Játékadó 11,1% Játékosok nyereményei 22,9% SZJA Játékadó Játékosok nyereményei Osztalék Ki nem emelt egyéb rövid lej. kötelezettségek Osztalék 51,2%

96 Bevételek és ráfordítások alakulása 7. sz. grafikon Megnevezés e Ft Index I. Értékesítés nettó árbevétele ,79% III. Egyéb bevételek ,00% IV. Anyagjellegű ráfordítások ,34% V. Személyi jellegű ráfordítások ,89% VI Értékcsökkenési leírás ,88% VII Egyéb ráfordítások ,24% A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,29% Bevételek alakulása Ráfordítások alakulása Egyéb bevételek Értékesítés nettó árbevétele Egyéb ráfordítások Értékcsökkenési leírás Személyi jellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások

97 Egy főre jutó nettó árbevétel 8. sz. grafikon Megnevezés (eft, fő) Index I. Értékesítés nettó árbevétele ,79% Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma ,93% Egy főre jutó nettó árbevétel (eft/fő) ,43% Egy főre jutó nettó árbevétel (eft/fő)

98 Anyagjellegű ráfordítások összetétel és állományváltozása 9. sz. grafikon Megnevezés Megoszlás Megoszlás e Ft Index 05 Anyagköltség ,27% 9,11% ,01% 06 Igénybevett szolgáltatások értéke ,06% 88,21% ,25% 07 Egyéb szolgáltatások értéke ,96% 1,99% ,83% 08 Eladott áruk beszerzési értéke ,02% 0,05% ,83% 09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,69% 0,64% ,08% Anyagjellegű ráfordítások ,00% 100,00% ,34% Egyéb szolgáltatások értéke 2,0% Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0,7% Eladott áruk beszerzési értéke 0,0% Anyagköltség 8,2% Igénybevett szolgáltatások értéke 89,1% Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0,6% Eladott áruk beszerzési értéke 0,1% Anyagköltség 9,1% Egyéb szolgáltatások értéke 2,0% Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Egyéb szolgáltatások értéke Igénybevett szolgáltatások értéke Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke 88,2%

99 Személyi jellegű ráfordítások összetétel és állományváltozása 10. sz. grafikon Megnevezés Megoszlás Megoszlás e Ft Index 10 Bérköltség ,80% 60,74% ,80% 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,85% 18,97% ,51% 12 Bérjárulékok ,35% 20,29% ,59% V. Személyi jellegű ráfordítások ,00% 100,00% ,89% Ráfordítások összetétel és állományváltozása Bérjárulékok 20,3% Személyi jellegű egyéb kifizetések 18,9% Bérköltség 60,8% Bérjárulékok 20,3% Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű egyéb kifizetések 19,0% Bérköltség 60,7%

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben