Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak"

Átírás

1 Kecskeméti Fiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskemét

2 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Bagány Mihály Korrigálta: Hajdú Lajosné és Tóth Ákos A kézirat lezárva: augusztus 31. Tanulmányi tájékoztató: Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak A Kecskeméti Fiskola GAMF Karának kiadványa Nyomdavezet: Tóth Tiborné Készült 600 példányban Munkaszám:

3 Tartalomjegyzék Mszaki menedzser szak (2006 eltti)...5 A szak képzési célja...5 A képzés fbb tanulmányi területei és ezek kreditjei...5 A szakirányok és képzési céljuk...6 Gazdálkodási szakirány...6 Marketing szakirány...6 A szakirányfelelsök...6 A szakirányválasztás...6 A szakmai gyakorlat (gyakorlati félév)...6 A szakdolgozat kiadásának és felvételének feltételei...6 A záróvizsga témaköreit meghatározó tantárgyak...7 A záróvizsgára bocsátás feltételei...7 A mintatanterv táblázataiban alkalmazott jelölések...8 A tanóraszámok...8 A tantárgykód karaktereinek jelentése...8 A követelmény és a tantárgyak választhatósága...9 A szak mintatanterve (2006 eltti)...10 Mszaki menedzser alapszak (2006 szeptemberétl)...13 A szak képzési célja...13 A képzés fbb tanulmányi területei és ezek kreditjei...13 A szakirányok és képzési céljuk...14 Mérnök üzletköt szakirány...14 Projektmenedzser szakirány...14 A szakirányválasztás...14 A szakmai gyakorlat...14 A szakdolgozat kiadásának és felvételének feltételei...14 A záróvizsga...15 A záróvizsgára bocsátás feltételei...15 A mintatanterv táblázataiban alkalmazott jelölések...16 A tanóraszámok...16 A tantárgykód karaktereinek jelentése...16 A követelmény és a tantárgyak választhatósága...16 A szak mintatanterve (2006 szeptemberétl)...17 Tantárgyleírások

4 4

5 Mszaki menedzser szak (2006 eltti) Mszaki menedzser szak (2006 eltti) Érvényes a mszaki menedzser szakra 2006 eltt fölvett hallgatókra. A felsoktatási intézmény: Kecskeméti Fiskola, 6000 Kecskemét, Ceglédi u. 2. A képzésért felels kar megnevezése: Kecskeméti Fiskola Gépipari és Automatizálási Mszaki Fiskolai Kar. A szak megnevezése: mszaki menedzser szak. A végzettségi szint: fiskolai. Az oklevélben szerepl szakképzettség megnevezése: mszaki menedzser. A szakirányok megnevezése: gazdálkodási, marketing. A képzési id, kreditek, tanórák száma: a képzési id nappali és levelez tagozaton 7 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210, a tanórák száma nappali tagozaton 2520 óra, levelez tagozaton 630 óra. Szakfelels: dr. Ferenczy Tibor fiskolai tanár, Gazdaságtudományi Intézet. Oktatásfelels: dr. Hajdú Lajosné fiskolai adjunktus, Gazdaságtudományi Intézet. A szakra vonatkozó képesítési követelményrendszer: 157/1996 (X. 22.) számú kormányrendelet. A szak képzési célja A szak célja elméleti és gyakorlati területen egyaránt komplex mszakigazdasági ismeretekkel rendelkez szakemberek képzése, akik megfelel tapasztalatok megszerzésével alkalmasak profitorientált gazdasági szervezetekben mszaki és menedzseri, illetve vezetési szervezési feladatok ellátására. A képzés fbb tanulmányi területei és ezek kreditjei természettudományos alapismeretek gazdasági és humán ismeretek szakmai törzsanyag differenciált szakmai ismeretek szakdolgozat szabadon választható tantárgyak 21 kredit 28 kredit 120 kredit 15 kredit 15 kredit 11 kredit 5

6 Mszaki menedzser szak (2006 eltti) A szakirányok és képzési céljuk Gazdálkodási szakirány A gazdálkodási szakirányon dönten a gazdasági folyamatok elemzésére és a gazdasági szervezetek irányítására szolgáló gazdálkodási, illetve pénzügyi, számviteli ismereteket közvetít tantárgyak dominálnak. Ez a szakirányú specializálódás lehetvé teszi, hogy a hallgatók képesek önállóan megítélni és elemezni egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetét. Marketing szakirány A marketing szakirányon a marketing módszerek elméletét és gyakorlatát bemutató tantárgyak a meghatározóak. Ezen a szakirányon végz hallgatók képesek önállóan megszervezni és irányítani egy vállalkozás marketing tevékenységét. A szakirányfelelsök Szakirány Gazdálkodási Marketing A szakirányért felels oktatási egység Gazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Intézet A szakirányért felels oktató dr. Müller Rudolf fiskolai docens Fáy Józsefné dr. fiskolai docens A szakirányválasztás Szakirányra tavaszi félév végén (a mintatanterv szerinti 4. félév végén) lehet jelentkezni elzetesen. Szakirány csak szi félévben indul. A tényleges szakirányválasztás elfeltétele legalább 100 kredit teljesítése. Az elzetes jelentkezés nem jelenti azt, hogy a választott szakirány elindul. Csak az a szakirány indul, amelyekre legalább 15 olyan jelentkez van, aki teljesítette a szakirányválasztás elfeltételét. A szakirányválasztás egyben egy adott tantárgycsoport melletti elkötelezettséget jelent. A szakirány 30 kreditnyi kötelezen választható (KVs) tantárgya tartalmazza a 15 kredites szakdolgozatot is. A szakmai gyakorlat (gyakorlati félév) A gyakorlat a hetedik szemeszterben van. A gyakorlat célja az, hogy a hallgatók a fiskolán szerzett elméleti és gyakorlati ismereteiket szintetizálva részt vegyenek konkrét szakmai feladatok megoldásában, az adott gyakorlati hely tevékenységén keresztül megismerjék a vállalatok/intézmények mködését, az alapvet gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat, megfelel szakmai tapasztalatokat szerezzenek, és ismereteket gyjtsenek a szakdolgozat elkészítéséhez. A gyakorlati félév megkezdésének feltétele 150 kredit teljesítése. A szakdolgozat kiadásának és felvételének feltételei A szakdolgozat olyan gyakorlatias jelleg komplex mszakigazdasági feladat, amelyet a hallgató tanulmányaira támaszkodva a szakirodalom tanulmányozásával, konzulensek irányításával, a szakmai gyakorlat helyszínén készít. A szakdolgozat felelse a Gazdaságtudományi Intézet. A szakdolgozat akkor adható ki, ha a hallgató szakirányt választott. A szakdolgozat tantárgyként a leckekönyvbe akkor vehet fel, ha a mintatanterv tantárgyaiból legalább 150 kreditet teljesített a hallgató. 6

7 Mszaki menedzser szak (2006 eltti) A záróvizsga témaköreit meghatározó tantárgyak A záróvizsgán a hallgatóknak két témakörbl kell szóbeli vizsgát tenniük. Ezek a témakörök: 1. Mszaki ismeretek: ipari technológiák (mindkét szakirányon). A témakörhöz tartozó tananyag a következ tantárgyakból kerül kijelölésre: MGY7B1 Gépipari technológiai alapismeretek MGY8B1 Gépipari technológiák MMT2P1 Mechanikai technológiák B MMA3B1 Manyagipari technológiák 2. Menedzsment ismeretek A gazdálkodási szakirányon: szervezési és vezetési ismeretek, pénzügytan. A témakör az alábbi tantárgyakból kerül összeállításra: MGZ6R1 Szervezési és vezetési ismeretek I. MGZ6S2 Szervezési és vezetési ismeretek II. MGZ6T1 Szervezési és vezetési ismeretek III. MGZ3P1 MGZ3A1 MGZ4C1 Pénzügytan Bank és tzsdeismeretek Vezeti számvitel és elemzés A A marketing szakirányon: szervezési és vezetési ismeretek, marketing. A témakör az alábbi tantárgyakból kerül összeállításra: MGZ6R1 Szervezési és vezetési ismeretek I. MGZ6S2 Szervezési és vezetési ismeretek II. MGZ6T1 Szervezési és vezetési ismeretek III. MGZ3L1 Marketing C I. MGZ3M1 Marketing C II. MGZ3S1 Piackutatás A A záróvizsgára bocsátás feltételei a tanulmányok során legalább 195 kredit teljesítése, a kötelez és a kötelezen választható tantárgyak sikeres lezárása, legalább 11 kredit megszerzése a szabadon választható tantárgyakból, a gyakorlati félév teljesítése, a szakdolgozat beadása, jelentkezés a záróvizsgára. 7

8 Mszaki menedzser szak (2006 eltti) A mintatanterv táblázataiban alkalmazott jelölések Figyelem! A mintatanterveket bemutató táblázatok tájékoztató jellegek. A ténylegesen érvényes tanterv az ETRben olvasható. A tanóraszámok Nappali tagozaton a heti tanóraszámot adtuk meg. A levelez tagozaton a félévi konzultációs tanórák száma a tantárgy nappali tagozatos heti tanóraszámának négyszerese. A nappali és a levelez tagozat tantárgyleírásai megegyeznek. A tantárgykód karaktereinek jelentése A KF GAMF Karon a hagyományos (duális) és az új (lineáris) képzési rendszer közötti átállást felmen rendszerben vezetjük be. Ez érvényes a tantárgyak ETRes kódolására is. A 6+1 karakteres tantárgykódok 6+1 karakteres tantárgykódokat használunk a következ képzések mintatanterveiben: a 2005 sze eltt indult gépészmérnöki szakon, a 2006 sze eltt indult mszaki informatikai szakon a 2006 sze eltt indult mszaki menedzser szakon, a felsfokú szakképzési szakokon, a szakirányú továbbképzési szakokon. A 6+1 karakteres tantárgykódok szerkezete a következ táblázatban látható. Hely A tan Leírás A kar betjele 1. betjele 2. betjele számjele betjele tozat betjele A tanszék A tanszék A tantárgy A tantárgy tárgyvál A tagozat sorszáma Balról az 1. karakter jelöli a tantárgyért felels kart: M: GAMF Kar (mszaki kar), K: Kertészeti Fiskolai Kar, T: Tanítóképz Fiskolai Kar. A 2. és 3. helyen álló bet a tantárgyért felels tanszéket jelöli a következk szerint: Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék: AI Elektrotechnika és Kibernetika Tanszék: EK Gazdaságtudományi Intézet: GZ Gépgyártástechnológia Tanszék: GY Gépszerkezettani és Terméktervez Tanszék GT Idegennyelvi Lektorátus: LK Informatika Tanszék: IN Matematika és Fizika Tanszék: MF Mechanikai Technológiai Tanszék: MT Mérnökpedagógiai és Médiatechnikai Csoport: MM Manyagfeldolgozó Technológiai Tanszék: MA Testnevelési Csoport (TSK): TS 8

9 Mszaki menedzser szak (2006 eltti) A 7+1 karakteres tantárgykódok 7+1 karakteres tantárgykódokat használunk a következ képzések mintatanterveiben: a 2005 szén indított gépészmérnöki alapszakon, a 2006 szén indított mérnök informatikus alapszakon, a 2006 szén indított mszaki menedzser alapszakon. A 7+1 karakteres tantárgykódok szerkezete a következ táblázatban látható. Hely A tanszék 1. szék 2. tárgy tárgy tervvál zat A tan A tan A tan A tan A tago A kar A szak Leírás betjele betjele betjele betjele számjele betjele tozat éve betjele A Gazdaságtudományi Intézet két szakcsoportját az új alapképzési szakokon a kódolás során megkülönböztetjük: Gazdasági Ismeretek Szakcsoport: GI Szervezési és Vezetési Ismeretek Szakcsoport: SZ A tantervtáblázatokban a tagozatot jelöl karaktert nem tüntettük fel. A követelmény és a tantárgyak választhatósága Követelmény Választhatóság a: aláírás K: kötelez f: folyamatos KV: kötelezen választható v: vizsga s: szigorlat A szakirányok kulcstantárgyát a 2006 eltti tantervekben aláhúzással jelöltük. A szabadon válaszható tantárgyakat nem adtuk meg. 9

10 Mszaki menedzser szak (2006 eltti) A szak mintatanterve (2006 eltti)!!" " #$ % &$ % # ' ' #(& ()*$ + % & &, # # & ' ' &(# ( *$ + & # # # #. ' */.(# *%! & &,, # # 0 ' ' (#(# & &,, # # + ' 1 23 # 4 5 ( & %, &, # # 6 ' 1 #7 & 8 ( *$ + & #, # # 9 ' 1 21 # : ( # %, #, # # ; ' 1 6< & + & #, # # *$ 2 ' */.# % = *$ & %, # # # # #, ' #(# *$,, #, # ## ' #(# (*$, %, &, > # #& ' &(# / *$, %, &, > # #. '.(#? *$, %, &, > # #0 ' ' #& ()**$ + % & &, & & ()*$ #+ ' ' # ( **$ 0 % # # # & & ( *$ #6 ' ' &(& *$ + & &, & & #9 ' +(#! 8! *$ 0 % # &, & & #; ' 1 # # 8 ( 8 0 % & #, & & **$ (*$ #2 ' 1 #3 # 8 8,,,, & & (**$ &, ' + & ' A 5 B + & &, & & &# ' 1 6&. & #, & & **$ *$ && ' # % = *% & %, # # & & **$! &. ' ## **$,, #, & &0 ' ## (**$, %, 0, > & (*$ &+ ' &# / **$, %, 0, > & / *$ &6 '.#? **$, %, 0, > &? *$ &9 ' ## 5 0 & #,.. ()**$ &; ' 1 2(# % & &,,.. &2 ' ' #3 # 0 % & &,.. ()**$ 8., ' 1. # 0 % # &,.. (*$ 10

11 Mszaki menedzser szak (2006 eltti)!!" " #$ % &$ %! 8! 8.# ' +# 0 % # &,..! **$! *$ '.& ' ' ' C &7 # ' 5 B & % #, #.. '.0 ' 1 6 # 0 & #,.. (.+ ' 1.> # *$ 0 & &,.. % = % =.6 ' */.7 # & %, # #.. ***$ **$ >.9 ' 1.D # & # #,...; ' & (***$,, &, >. (**$.2 ' & / ***$,, &, >. / **$ 0, &? ***$,, &, >.? **$! 8! 8 0# ' # 0 # &, 0 0! ***$! **$!! 5 B 0& ' C 9# 0 & #, 0 0 ' 5 B! 0. ' 1 2 # E 0 & #, ' 1. # *$. & #, ' 1.F # F = & &,, (*$ 06 ' 1 2*# F. % # #, ' 1 6 #! 8 +. &, 0 0 ) (*$ 0; ' 1.G # **$. % # &, 0 0 *$ 02 ' 0 & #, + + +, ' 1 27 # 8 ( 0 & #, + + +# ' ' &F # ' 5 B 5 B 0 &, & + +!! 5 B! +& ' ' (.# ' A! 5 B 0 & &, ' 1.(#. %, &, > + + F = +0 ' (*&# > %5 & %,, & > ' 1 # 0 & #, > + + *$ +6 ' 1./ # ' 4 5. %, &, > ( +9 ' 1.# 0 & #, > + + *$ +; ' C ;#!! 5 B!! 5 B + & &, 6 6! +2 ' 1 +7 # ( 0 % # &,

12 Mszaki menedzser szak (2006 eltti)!!" " #$ % &$ % 6, ' 1 6 # 6# ' 1 2/ # 6& ' 1 6E # 6. ' 1.1 # ***$ F H ( >! = ( + & &, 6 6 *$. % # #, 6 6. &,, > 6 6. %, &, > 6 6 F = 60 ' 1.' # **$ + & &, > 6 6 *$ > 6+ ' 1 0#. # #, > ' 1 + # % #+ %,,, 9 9 #+, 69 ' 1 #+,,, > 9 9 #+, 6; ' 1 #+,,, > 9 9 #+, 12

13 Mszaki menedzser alapszak (2006 szeptemberétl) Érvényes a mszaki menedzser alapszakra szeptember 1. után fölvett hallgatókra. A felsoktatási intézmény: Kecskeméti Fiskola, 6000 Kecskemét, Ceglédi u. 2. A képzésért felels kar megnevezése: Kecskeméti Fiskola Gépipari és Automatizálási Mszaki Fiskolai Kar. A szak megnevezése: mszaki menedzser alapszak. A végzettségi szint: alapfokozat. A képzési terület: mszaki. Az oklevélben szerepl szakképzettség megnevezése: gazdálkodási mérnök. A szakirányok megnevezése: mérnök üzletköt, projektmenedzser. A képzési id, kreditek, tanórák száma: a képzési id nappali és levelez tagozaton 7 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210, a tanórák száma nappali tagozaton 2400 óra, levelez tagozaton 555 óra. Szakfelels: dr. Ferenczy Tibor fiskolai tanár, Gazdaságtudományi Intézet. Oktatásfelels: dr. Hajdú Lajosné fiskolai adjunktus, Gazdaságtudományi Intézet. A szakra vonatkozó képesítési követelményrendszer: 15/2006. (IV. 3.) számú OM rendelet. A szak képzési célja A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelel természettudományi, mszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kell mélység elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történ folytatásához. A képzés fbb tanulmányi területei és ezek kreditjei természettudományos alapismeretek gazdasági és humán ismeretek szakmai törzsanyag differenciált szakmai ismeretek szakdolgozat szabadon választható tantárgyak 43 kredit 20 kredit 97 kredit 25 kredit 15 kredit 10 kredit 13

14 A szakirányok és képzési céljuk Mérnök üzletköt szakirány Szakirányfelels: Fáy Józsefné dr. fiskolai docens, Gazdaságtudományi Intézet A szakirány oktatási célkitzése olyan gazdasági mérnökök képzése, akik képesek a piaci ügyletek megtervezésére, megszervezésére és hatékony lebonyolítására. A mérnök üzletköt szakirányon a hallgatók megismerik a piaci tranzakciós folyamatok komplex rendszerét, és elsajátítják az üzletkötések menedzsmentjének technikáit. Projektmenedzser szakirány Szakirányfelels: Alter Róbert fiskolai docens, Gazdaságtudományi Intézet A szakirány oktatási célkitzése olyan gazdasági mérnökök képzése, akik képesek a projektek megtervezésére, megszervezésére és ezzel összefüggésben a munkacsapatok hatékony menedzselésére. A projektmenedzser szakirányon a hallgatók megismerik a vállalkozási folyamatok projektszint szervezésének, vezetésének fbb kérdéseit, elsajátítják az innováció és a szervezetfejlesztés legfontosabb technikáit. A szakirányválasztás Szakirányra tavaszi félév végén (a mintatanterv szerinti 4. félév végén) lehet jelentkezni elzetesen. Szakirány csak szi félévben indul. A tényleges szakirányválasztás elfeltétele legalább 100 kredit teljesítése. Az elzetes jelentkezés nem jelenti azt, hogy a választott szakirány elindul. Csak az a szakirány indul, amelyekre legalább 15 olyan jelentkez van, aki teljesítette a szakirányválasztás elfeltételét. A szakirányválasztás egyben egy adott tantárgycsoport melletti elkötelezettséget jelent. A szakirány 40 kreditnyi kötelezen választható (KVs) tantárgya tartalmazza a 15 kredites szakdolgozatot is. A szakmai gyakorlat A szakmai gyakorlatot kötelez elvégezni. Szakmai gyakorlatát az a hallgató kezdheti meg, aki legalább 180 kreditet összegyjtött. A szakmai gyakorlat idtartama 4 hét, amelyet vállalatnál, üzemnél, intézménynél stb. kell eltölteni. A szakmai gyakorlatra a mszaki menedzser szak oktatásfelelsénél kell jelentkezni. A szakmai gyakorlat során egy feladatot kell megoldani, amelyet a következ félév elején (az 1. tanulmányi héten) be kell nyújtani. Levelez tagozatos hallgatóknak nem kell teljesíteniük szakmai gyakorlatot. A szakdolgozat kiadásának és felvételének feltételei A szakdolgozat akkor adható ki, ha a hallgató szakirányt választott. A szakdolgozat tantárgyként akkor vehet fel a leckekönyvbe, ha a mintatanterv tantárgyaiból legalább 180 kreditet teljesített a hallgató. 14

15 A záróvizsga A záróvizsga során a hallgatónak tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a szakdolgozat megvédésébl és szóbeli vizsgából áll. A szóbeli vizsga 1015 kreditnyi tananyag ismeretanyagának számonkérése. A záróvizsgára bocsátás feltételei a tanulmányok során legalább 195 kredit teljesítése, a kötelez tantárgyak sikeres lezárása, a kötelezen választható tantárgyak sikeres lezárása, legalább 10 kredit megszerzése a szabadon választható tantárgyakból, a szakdolgozat beadása, jelentkezés a záróvizsgára. 15

16 A mintatanterv táblázataiban alkalmazott jelölések Figyelem! A mintatanterveket bemutató táblázatok tájékoztató jellegek. A ténylegesen érvényes tanterv az ETRben olvasható. A tanóraszámok Nappali tagozaton a heti tanóraszámot adtuk meg. A levelez tagozaton a félévi konzultációs tanórák száma a tantárgy nappali tagozatos heti tanóraszámának négyszerese. A nappali és a levelez tagozat tantárgyleírásai megegyeznek. A tantárgykód karaktereinek jelentése 7+1 karakteres tantárgykódokat használunk a következ képzések mintatanterveiben: a 2005 szén indított gépészmérnöki alapszakon, a 2006 szén indított mérnök informatikus alapszakon, a 2006 szén indított mszaki menedzser alapszakon. A 7+1 karakteres tantárgykódok szerkezete a következ táblázatban látható. Hely A tanszék 1. szék 2. tárgy tárgy tervvál A tan A tan A tan A tan A kar A szak Leírás betjele betjele betjele betjele számjele betjele tozat éve A tagozat betjele Balról az 1. karakter jelöli a tantárgyért felels kart: M: GAMF Kar (mszaki kar), K: Kertészeti Fiskolai Kar, T: Tanítóképz Fiskolai Kar. A 2. és 3. helyen álló bet a tantárgyért felels tanszéket jelöli a következk szerint: Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék: AI Elektrotechnika és Kibernetika Tanszék: EK Gazdaságtudományi Intézet: Gazdasági Ismeretek Szakcsoport: GI Szervezési és Vezetési Ismeretek Szakcsoport: SZ Gépgyártástechnológia Tanszék: GY Gépszerkezettani és Terméktervez Tanszék GT Idegennyelvi Lektorátus: LK Informatika Tanszék: IN Matematika és Fizika Tanszék: MF Mechanikai Technológiai Tanszék: MT Mérnökpedagógiai és Médiatechnikai Csoport: MM Manyagfeldolgozó Technológiai Tanszék: MA Testnevelési Csoport (TSK): TS A tantervtáblázatokban a tagozatot jelöl karaktert nem tüntettük fel. A követelmény és a tantárgyak választhatósága Követelmény Választhatóság (besorolás) a: aláírás K: kötelez f: folyamatos KV: kötelezen választható v: vizsga A szabadon választható tantárgyakat nem adtuk meg. 16

17 A szak mintatanterve (2006 szeptemberétl)!!" " #$ % &$ % # ' ' #(6' ()*$ + % & &, # # & ' ' #(6' ( *$ + & # # # #. ' 1 #(6'. &,, # # 0 ' (*#(6' *% + &, & # # E + ' *#(6'! 0 & #, # # 6 ' *#6' 8 *$ 0 & #, # # 9 ' 1 #6' ' 0 & #, # # ; ' #(6' *$,, &, # 2 ' #(6' (*$, %, &, > # #, ' #6' / *$, %, &, > # ## ' 6'? *$, %, &, > # #& ' ' &(6' ()**$ + % & &, & & ()*$ #. ' ' &(6' ( **$. % #, & & & ( *$ #0 ' ' &6' *$ + & &, & & #+ ' &(6'! 8! *$. % # # # & & #6 ' *&(6' 8 **$ 0 & #, & & 8 *$ #9 ' &6' ' A 5 B + % & &, & & #; ' 1 &(6' + & &, & & *$ #2 ' &(6' **$,, &, & (*$ &, ' &(6' (**$, %, 0, > &!%I (!%I &# ' &6' / **$, %, 0, > & / *$!%I (!%I && ' 6'? **$, %, 0, > &? *$!%I (!%I &. ' '.6' **$ + & &,.. *$ &0 '.(6'! 8! **$. % # # #.. &+ ' ' (.(6' + & &,.. &6 ' *.(6' *$ 0 % & #,.. &9 ' 1.(6' + & &,.. **$ *$ &; ' 1.6' + & &,.. 17

18 !!" " #$ % &$ % &2 ' '.(6' > )A ) + % & &,.. ()**$., '.(6' (***$,, &, >..# '.6' / ***$,, &, >..& 6'? ***$,, &, >. 18 8!%I ( 8!%I / 8!%I ( 8!%I? 8!%I ( 8!%I! 8! **$! 8.. ' 0(6'. % # # # 0 0! ***$.0 ' 1 0(6' % & #, ' *0(6' ' 0 % & #, ' C 0(6' ' 5 B 0 % &, # ' 1 06' ' 0 % & #, 0 0.; ' 1 6' F = *$ 0 & #, *$.2 ' *06' **$ # %,, & 0 0 *$ 0, ' C 06' 5 B! 0 &, # 0 0 0# ' 6' > 0 & #, 0 0 0& ' C +(6'!! 5 B 5 B + &, & + +! 0. ' 1 +(6' * ) 0 % &, # + + *% 00 ' 1 6' 8. &,, ' 1 +6' + % & &, ' ' +(6' ' 5 B 5 B 5 B + &, & + +! 09 ' ' J % 8 = 0 % & #, > + + H 8 0; ' *+(6' > 8 = K!5 0 & #, > ' 02 ' 1 + 6' +, ' 1 +6' F H 4 I % 0 & #, > % & #, > + +!H!H *$

19 !!" " #$ % &$ % +# ' ' (6(6' ' A % 5 B + &, & 6 6 H*$ +& ' 1 6(6' F = **$ 0 % & #, 6 6 F = *$ +. ' C 6(6' )!! + % &, & 6 *' " +0 ' *6(6'. &,, > = 8 ++ ' *66' 8 = 0 % & #, > ' 6' ' 0 & #, > = 8 +9 ' 1 66' 3 4 %!H 0 % & #, > 6 6 +; ' 1 6' *5!H. &,, > ' ' >!H 0 & #, > 6 6 6, ' ',,,, 9 #;, 6# ' 1 9(6' F H % # %, &, > = 8 6& ' 1 96' #+,,, > = 8 #;, 6. ' 1 6' J 4 8 = + % & &, > ' 1 9(6' F H % # %, &, > 9 9!H 6+ ' 1 96' #+,,, > 9 9!H #;, 66 ' 1 6' J 4!H + % & &, >

20 20

21 Tantárgyleírások A tantárgyleírásokat a 79/2006. (IV. 5.) számú kormányrendelet 22. a alapján állítottuk össze. A tantárgyak a magyar ábécé szerinti sorrendben szerepelnek. 21

22 Tantárgynév, kód: Analízis I., MMF1A6M Sz.: 1 Választhatóság: kötelez. Ismeretkör természettudományos. Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: ( ) / folyamatos / 5 Meghirdetési gyakoriság: tanév. Ajánlott félév (nappali/levelez): 1./1. Eltanulmányi kötelezettségek:, Tanszék: Matematika és Fizika Tanszék Tantárgyfelels: Kovács Tamás (dr.) fiskolai docens A tantárgy eladója (gyakorlatvezetje): Szegedi József (dr.) fiskolai tanár A mszaki pályára készülk megismertetése a felsbb matematikai alapfogalmakkal és annak módszereivel. Háromdimenziós vektorok. Vektoralgebra. Végtelen számsorozatok és sorok, azok tulajdonságai. A konvergencia fogalma. Nevezetes határértékek. Egyváltozós függvények. Az elemi függvények tulajdonságai. Egyváltozós függvények differenciálszámítása. A differenciálszámítás alkalmazásai. Egyváltozós függvények határozatlan és határozott integrálja. Az integrálszámítás alkalmazásai. Függvénysorok, a Taylor és Fourier sor. Differenciálegyenletek, valamint a kétváltozós függvények és alkalmazásaik. Meg kell értenie a felsbb matematika jelentségét a mszaki életben. Képesnek kell lennie eldönteni egy adott probléma esetén, ahhoz milyen matematikai módszert kell alkalmaznia. Folyamatos tanulás, aktív részvétel a gyakorlatokon és a feladatok megoldásában. A hallgatók egy nagy és két kis dolgozatot írnak. A hallgató órai munkáját a gyakorlatvezet jutalom pontokkal is elismerheti. Kötelez irodalom: Matematikai példatár I.II. Kecskeméti Fiskola GAMF Kar, Kecskemét, Egyéb segédanyag: számítógépre csatlakoztatható videókivetít. Kovács J. Takács G. Takács M.: Analízis, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Scharnitzky V.: Vektorgeometria és lineáris algebra, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Matematikai példatár I. II. Kecskeméti Fiskola GAMF Kar, Kecskemét,

23 Tantárgynév, kód: Analízis II., MMF2A6M Sz.: 12 Választhatóság: kötelez. Ismeretkör természettudományos. Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: ( ) / folyamatos / 5 Meghirdetési gyakoriság: tanév. Ajánlott félév (nappali/levelez): 2./2. Eltanulmányi kötelezettségek: Analízis I., Tanszék: Matematika és Fizika Tanszék Tantárgyfelels: Kovács Tamás (dr.) fiskolai docens A tantárgy eladója (gyakorlatvezetje): Szegedi József (dr.) fiskolai tanár A mérnöki gyakorlatban nélkülözhetetlen felsbb matematikai alapismeretek elsajátítása. Kétváltozós függvények analízise. Ketts integrál és alkalmazásai. Kombinatorika. Permutáció, variáció és kombináció. Eseményalgebra. A valószínség fogalma, feltételes valószínség. A klasszikus valószínségi mezre vonatkozó tételek. Geometriai valószínség. Valószínségi változók és jellemzik. Nevezetes diszkrét és folytonos eloszlások. A komplex számtest. A komplex számok alakjai. Mveletek komplex számokkal. Hatványozás és gyökvonás. Elsrend differenciálegyenletek. Szeparábilis és homogén fokszámú differenciálegyenlet. Els és másodrend lineáris, állandó együtthatós differenciálegyenlet. Differenciálegyenletek mszaki alkalmazásai. Mátrixok. Mátrixok szorzása, inverze, rangja. Lineáris egyenletrendszerek megoldása mátrixalgebra segítségével. Az elsajátított felsbb matematikai ismeretek alapján az önálló problémamegoldókészség fejlesztése. Az eladások, konzultációk figyelmes látogatása, a gondos jegyzetelés és a folyamatos készülés, tevékeny részvétel a gyakorlatokon, a begyakorolt feladattípusok fölismerése és önálló megoldása. A félévközi tanulmányi munkát két zárthelyi dolgozat és a gyakorlatokon való aktív részvétel alapján értékeljük. A zárthelyi dolgozatokban az eladáson, illetve a gyakorlatokon említett feladattípusok szerepelnek. A gyakorlatvezet a gyakorlatokon végzett munkát is figyelembe veszi a félévi munka értékelésénél. Ajánlott segédanyag: Matematika példatár, Kecskeméti Fiskola GAMF Kar, Kecskemét, Reimann Tóth: Valószínségszámítás és matematikai statisztika. Tankönyvkiadó, Bp., Kovács J. Takács G. Takács M.: Analízis. Tankönyvkiadó. Bp., Scharnitzky V.: Matematikai feladatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Scharnitzky V.: Differenciálegyenletek. Mszaki Könykiadó, Bp.,

24 Tantárgynév, kód: Angol I., MLK1A6M Sz.: 9 Választhatóság: kötelezen választható. Ismeretkör nyelv, testnevelés. Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: ( ) / folyamatos / 0 Meghirdetési gyakoriság: tanév. Ajánlott félév (nappali/levelez): 1./. Eltanulmányi kötelezettségek:, Tanszék: Idegennyelvi Lektorátus Tantárgyfelels: Tánczikné Varga Szilvia nyelvtanár A tantárgy eladója (gyakorlatvezetje): Tánczikné Varga Szilvia nyelvtanár Felkészítés a képzési követelményekben elírt, az Európa Tanács 6 fokú skáláján a B2, Vantage (középfokú C típusú) szintnek megfelel írásbeli és szóbeli nyelvvizsgára. Társalgási témák: bemutatkozás, család, az ember küls, bels jellemzése, otthon, lakhely, tágabb környezet, szülváros, munka és tanulás. Nyelvtan: létige, birtoklás, névmások, felszólítás, segédigék (can, must), alapvet hely és idhatározók, egyszer jelen, nyelvvizsgafeladatok. Alapszint nyelvhasználóként képes konkrét szükségletek kielégítéséhez fontos, személyéhez kapcsolódó témákról alapvet fordulatok értésére és használatára, egyszer nyelvi eszközökkel, egyszer szituációk során. Szóbeli, írásbeli, nyelvtani gyakorlás, olvasott szövegértés, irányított fogalmazás, gépi szövegértés, a nyelvtanárral és egymással folytatott párbeszédek, szintrehozás. Folyamatos írásbeli és szóbeli számonkérés:egy zárthelyi és legalább két kisdolgozat. Bajczi Kerekes: Angol nyelv kezdtl az alapfokú nyelvvizsgáig. Librotrade Kft., Budapest, Angol magyar, magyar angol kéziszótár CD, magnóhallgatás, számítógép, projektor, Tímár Eszter: Words, words, words. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Figyelem! A fiskolai követelményrendszer szerinti 51%os teljesítmény egyetlen államilag akkreditált nyelvvizsgán sem felel meg! Minden államilag akkreditált nyelvvizsgán legalább 60%os eredményt kell elérni! 24

25 Tantárgynév, kód: Angol II., MLK2A6M Sz.: 20 Választhatóság: kötelezen választható. Ismeretkör nyelv, testnevelés. Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: ( ) / folyamatos / 0 Meghirdetési gyakoriság: tanév. Ajánlott félév (nappali/levelez): 2./. Eltanulmányi kötelezettségek: Angol I., Tanszék: Idegennyelvi Lektorátus Tantárgyfelels: Almási Jánosné (dr.) nyelvtanár A tantárgy eladója (gyakorlatvezetje): Almási Jánosné (dr.) nyelvtanár Felkészítés a képzési követelményekben elírt, az Európa Tanács 6 fokú skáláján a B2, Vantage (középfokú C típusú) szintnek megfelel írásbeli és szóbeli nyelvvizsgára. Társalgási témák: napirend, tömegközlekedés, utazás autóval, vásárlás, utazás külföldre, posta, telefon, szálloda. Nyelvtan: gyakorisági idhatározók, kényszer kifejezése (have to), egyszer múlt id, szabályos és rendhagyó igealakok, múlt idej kérdés, tagadás, célhatározói mellékmondatok, fnévi igenév, megszámlálható és megszámlálhatatlan fnevek, melléknév fokozás, hasonlítás, feltételes mód I., folyamatos és egyszer múlt id, határozatlan nével, határozószók, jöv id (will going to). Önálló nyelvhasználóként megérti a fontosabb információkat ismert témakörökben, elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történ utazás során adódik, le tud írni élményeket, eseményeket, röviden indokolni és magyarázni tudja a különböz álláspontokat. Egyszer, összefügg szöveget tud alkotni. Tematikus szóbeli, írásbeli és nyelvtani gyakorlás; gépi szöveg értése, a nyelvtanárral és egymással folytatott párbeszédek, képleírás. Lyukas szöveg, teszt, szövegértés, irányított fogalmazás és fordítás gyakorlása. Folyamatos számonkérés a félév nyelvtani és lexikai anyagából. Két kisdolgozat, egy képleírás vagy szituáció, egy zárthelyi dolgozat. Bajczi Kerekes: Angol nyelv kezdtl az alapfokú nyelvvizsgáig. Librotrade Kft., Budapest, Tímár Eszter: Words, words, words. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Angol magyar, magyar angol kéziszótár CD, magnóhallgatás, számítógép, projektor, Horváth Károly: Twenty but one. Padlás Kiadó, Sopron, Figyelem! A fiskolai követelményrendszer szerinti 51%os teljesítmény egyetlen államilag akkreditált nyelvvizsgán sem felel meg! Minden államilag akkreditált nyelvvizsgán legalább 60%os eredményt kell elérni! 25

26 Tantárgynév, kód: Angol III., MLK3A6M Sz.: 30 Választhatóság: kötelezen választható. Ismeretkör nyelv, testnevelés. Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: ( ) / vizsga / 0 Meghirdetési gyakoriság: tanév. Ajánlott félév (nappali/levelez): 3./. Eltanulmányi kötelezettségek: Angol II., Tanszék: Idegennyelvi Lektorátus Tantárgyfelels: Várkonyiné Stumpf Anikó nyelvtanár A tantárgy eladója (gyakorlatvezetje): Várkonyiné Stumpf Anikó nyelvtanár Felkészítés a képzési követelményekben elírt, az Európa Tanács 6 fokú skáláján a B2, Vantage (középfokú C típusú) szintnek megfelel írásbeli és szóbeli nyelvvizsgára. Társalgási témák: színház, mozi, étterem, sport, idjárás, egészség, környezetvédelem, London. Nyelvtan: folyamatos múlt id, "ugye" kérdés, befejezett jelen id, folyamatos befejezett jelen id, feltételes mód 2., feltételes mód 3., "kellene" módbeli segédige, függ beszéd, szenved szerkezet. Írásbeli, szóbeli vizsgafeladatok gyakorlása. Középszint nyelvhasználóként meg tudja érteni az elvont témájú szövegek gondolatmenetét. Interakciót tud folytatni. Részletes szöveget tud alkotni különböz témákban. Ki tudja fejteni véleményét, részletezni tudja a különböz lehetségekbl adódó elnyöket és hátrányokat. Tematikus szóbeli, írásbeli és nyelvtani gyakorlás; gépi szöveg értése, a nyelvtanárral és egymással folytatott párbeszédek, képleírás. Lyukas szöveg, teszt, szövegértés, irányított fogalmazás és fordítás gyakorlása. Folyamatos számonkérés a félév nyelvtani és lexikai anyagából. Kisdolgozat vagy szóbeli felelet, egy zárthelyi dolgozat. Szóbeli vizsga. Bajczi Kerekes: Angol nyelv kezdtl az alapfokú nyelvvizsgáig. Librotrade Kft., Budapest, Horváth Károly: Twenty but one. Padlás Kiadó, Sopron, Angol magyar, magyar angol kéziszótár CD, magnóhallgatás, számítógép, projektor Krösi Márta: Készüljünk a BME nyelvvizsgára, Angol középfokú hallás utáni szövegértés. Zsigmond Király Fiskola Germanica Nyelv Stúdió, Budapest, BME Angol középfokú írásbeli mintafeladatok gyjteménye. BME Nyelvvizsgaközpont, Budapest, Figyelem! A fiskolai követelményrendszer szerinti 51%os teljesítmény egyetlen államilag akkreditált nyelvvizsgán sem felel meg! Minden államilag akkreditált nyelvvizsgán legalább 60%os eredményt kell elérni! 26

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Járműmérnöki alapszak

Járműmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Járműmérnöki alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak

Gépészmérnöki alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Gépészmérnöki alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

Ipari termék- és formatervezői alapszak

Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Ipari termék- és formatervezői alapszak Kecskemét 2012 2013 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I.

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. Tárgykód: PMRESNE037B, PMRESNE037P Heti óraszám: 3/4/0, Kreditpont: 7 Szak(ok)/ típus: Tagozat: Követelmény: Meghirdetés féléve: Nyelve:

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Matematika B/1. Tartalomjegyzék. 1. Célkit zések. 2. Általános követelmények. 3. Rövid leírás. 4. Oktatási módszer. Biró Zsolt. 1.

Matematika B/1. Tartalomjegyzék. 1. Célkit zések. 2. Általános követelmények. 3. Rövid leírás. 4. Oktatási módszer. Biró Zsolt. 1. Matematika B/1 Biró Zsolt Tartalomjegyzék 1. Célkit zések 1 2. Általános követelmények 1 3. Rövid leírás 1 4. Oktatási módszer 1 5. Követelmények, pótlások 2 6. Program (el adás) 2 7. Program (gyakorlat)

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Képzés elindításának motivációja A faipar mint sok más műszaki ágazat

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantár: JÁI - 42. bszf. krp af if 1. NGB_AG001_1 Általános géptan 2 0 0 f 4 1 1 2. NGB_AG003_1 Gépszerkezettan 2 2 0 f 4 1 1 3. NGB_AJ025_1 Fémtan, anyagvizsgálat 2

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév. 2004/2005. tanév

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév. 2004/2005. tanév TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév 2004/2005. tanév 1. TANTÁRGY CÍME: ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN A TANTÁRGY KÓDJA: NEGT A113 KREDIT 4. 2+0 ELŐADÁS

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR E L Ő T E R J E S Z T É S E LÉZERFIZIKUS szakirányú továbbképzési szak létesítésére és indítására Szeged 2013 TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. Vizsgaidőszak adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. A jelentkezés helye Tanulói jogviszony alatt: - saját iskolájában jelentkezik a tanuló középés emelt szintre

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Gépészmérnöki alapképzési szak

Gépészmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Mérnöki fizika... 12

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak

Műszaki menedzser alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki menedzser alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 Műszaki menedzser alapszak tantárgyainak rövid leírása...12 Mérnöki fizika...12

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Számítógépek architektúrák. Architektúrák

Számítógépek architektúrák. Architektúrák Számítógépek architektúrák Architektúrák Bemutatkozom Dr. Kovács Szilveszter, egyetemi docens szkovacs@iit.uni-miskolc.hu http://www.iit.uni-miskolc.hu/~szkovacs Tel: +36 46 565-136 Informatikai Intézet

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: Emberi erőforrás menedzsment Szak: Sportszervező II. évfolyam Heti tanóra: 2 A tantárgy kreditértéke:

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

Mérnök informatikus alapszak

Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2008 2009 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Bagány Mihály és Pintér

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Mikroökonómia NGB_AK005_1

Mikroökonómia NGB_AK005_1 Mikroökonómia NGB_AK00_ Általános tudnivalók, követelmények Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Közszolgálati, Műszaki menedzser, Logisztikai mérnök, Nemzetközi tanulmányok és Egészségügyi

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

Duális gépészmérnöki képzés (BSc)

Duális gépészmérnöki képzés (BSc) Duális gépészmérnöki képzés (BSc) Előadó: Prof. Dr. Horváth Béla A duális képzés háttere: 6 multinacionális cég + Város + Egyetem A gépészmérnök-képzés tartalma: természettudományi tárgyak: 49 kredit;

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK SZOLNOK 2012. Vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: vízgazdálkodási

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A: Alapképzés: 128 kredit I: Szakmai alapozó képzés 109 kredit I.1. Természettudományos alapozó képzés 17 kredit Kurzus Krediszkelés Óra- Érté- Felelős Felelős oktató

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes Szakmai gyakorlat a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes gyakorlat-orientáció Üzleti BA szakok képzési struktúrája, szakaszai elméleti alapképzés

Részletesebben