Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak"

Átírás

1 Kecskeméti Fiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskemét

2 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Bagány Mihály Korrigálta: Hajdú Lajosné és Tóth Ákos A kézirat lezárva: augusztus 31. Tanulmányi tájékoztató: Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak A Kecskeméti Fiskola GAMF Karának kiadványa Nyomdavezet: Tóth Tiborné Készült 600 példányban Munkaszám:

3 Tartalomjegyzék Mszaki menedzser szak (2006 eltti)...5 A szak képzési célja...5 A képzés fbb tanulmányi területei és ezek kreditjei...5 A szakirányok és képzési céljuk...6 Gazdálkodási szakirány...6 Marketing szakirány...6 A szakirányfelelsök...6 A szakirányválasztás...6 A szakmai gyakorlat (gyakorlati félév)...6 A szakdolgozat kiadásának és felvételének feltételei...6 A záróvizsga témaköreit meghatározó tantárgyak...7 A záróvizsgára bocsátás feltételei...7 A mintatanterv táblázataiban alkalmazott jelölések...8 A tanóraszámok...8 A tantárgykód karaktereinek jelentése...8 A követelmény és a tantárgyak választhatósága...9 A szak mintatanterve (2006 eltti)...10 Mszaki menedzser alapszak (2006 szeptemberétl)...13 A szak képzési célja...13 A képzés fbb tanulmányi területei és ezek kreditjei...13 A szakirányok és képzési céljuk...14 Mérnök üzletköt szakirány...14 Projektmenedzser szakirány...14 A szakirányválasztás...14 A szakmai gyakorlat...14 A szakdolgozat kiadásának és felvételének feltételei...14 A záróvizsga...15 A záróvizsgára bocsátás feltételei...15 A mintatanterv táblázataiban alkalmazott jelölések...16 A tanóraszámok...16 A tantárgykód karaktereinek jelentése...16 A követelmény és a tantárgyak választhatósága...16 A szak mintatanterve (2006 szeptemberétl)...17 Tantárgyleírások

4 4

5 Mszaki menedzser szak (2006 eltti) Mszaki menedzser szak (2006 eltti) Érvényes a mszaki menedzser szakra 2006 eltt fölvett hallgatókra. A felsoktatási intézmény: Kecskeméti Fiskola, 6000 Kecskemét, Ceglédi u. 2. A képzésért felels kar megnevezése: Kecskeméti Fiskola Gépipari és Automatizálási Mszaki Fiskolai Kar. A szak megnevezése: mszaki menedzser szak. A végzettségi szint: fiskolai. Az oklevélben szerepl szakképzettség megnevezése: mszaki menedzser. A szakirányok megnevezése: gazdálkodási, marketing. A képzési id, kreditek, tanórák száma: a képzési id nappali és levelez tagozaton 7 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210, a tanórák száma nappali tagozaton 2520 óra, levelez tagozaton 630 óra. Szakfelels: dr. Ferenczy Tibor fiskolai tanár, Gazdaságtudományi Intézet. Oktatásfelels: dr. Hajdú Lajosné fiskolai adjunktus, Gazdaságtudományi Intézet. A szakra vonatkozó képesítési követelményrendszer: 157/1996 (X. 22.) számú kormányrendelet. A szak képzési célja A szak célja elméleti és gyakorlati területen egyaránt komplex mszakigazdasági ismeretekkel rendelkez szakemberek képzése, akik megfelel tapasztalatok megszerzésével alkalmasak profitorientált gazdasági szervezetekben mszaki és menedzseri, illetve vezetési szervezési feladatok ellátására. A képzés fbb tanulmányi területei és ezek kreditjei természettudományos alapismeretek gazdasági és humán ismeretek szakmai törzsanyag differenciált szakmai ismeretek szakdolgozat szabadon választható tantárgyak 21 kredit 28 kredit 120 kredit 15 kredit 15 kredit 11 kredit 5

6 Mszaki menedzser szak (2006 eltti) A szakirányok és képzési céljuk Gazdálkodási szakirány A gazdálkodási szakirányon dönten a gazdasági folyamatok elemzésére és a gazdasági szervezetek irányítására szolgáló gazdálkodási, illetve pénzügyi, számviteli ismereteket közvetít tantárgyak dominálnak. Ez a szakirányú specializálódás lehetvé teszi, hogy a hallgatók képesek önállóan megítélni és elemezni egy vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetét. Marketing szakirány A marketing szakirányon a marketing módszerek elméletét és gyakorlatát bemutató tantárgyak a meghatározóak. Ezen a szakirányon végz hallgatók képesek önállóan megszervezni és irányítani egy vállalkozás marketing tevékenységét. A szakirányfelelsök Szakirány Gazdálkodási Marketing A szakirányért felels oktatási egység Gazdaságtudományi Intézet Gazdaságtudományi Intézet A szakirányért felels oktató dr. Müller Rudolf fiskolai docens Fáy Józsefné dr. fiskolai docens A szakirányválasztás Szakirányra tavaszi félév végén (a mintatanterv szerinti 4. félév végén) lehet jelentkezni elzetesen. Szakirány csak szi félévben indul. A tényleges szakirányválasztás elfeltétele legalább 100 kredit teljesítése. Az elzetes jelentkezés nem jelenti azt, hogy a választott szakirány elindul. Csak az a szakirány indul, amelyekre legalább 15 olyan jelentkez van, aki teljesítette a szakirányválasztás elfeltételét. A szakirányválasztás egyben egy adott tantárgycsoport melletti elkötelezettséget jelent. A szakirány 30 kreditnyi kötelezen választható (KVs) tantárgya tartalmazza a 15 kredites szakdolgozatot is. A szakmai gyakorlat (gyakorlati félév) A gyakorlat a hetedik szemeszterben van. A gyakorlat célja az, hogy a hallgatók a fiskolán szerzett elméleti és gyakorlati ismereteiket szintetizálva részt vegyenek konkrét szakmai feladatok megoldásában, az adott gyakorlati hely tevékenységén keresztül megismerjék a vállalatok/intézmények mködését, az alapvet gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat, megfelel szakmai tapasztalatokat szerezzenek, és ismereteket gyjtsenek a szakdolgozat elkészítéséhez. A gyakorlati félév megkezdésének feltétele 150 kredit teljesítése. A szakdolgozat kiadásának és felvételének feltételei A szakdolgozat olyan gyakorlatias jelleg komplex mszakigazdasági feladat, amelyet a hallgató tanulmányaira támaszkodva a szakirodalom tanulmányozásával, konzulensek irányításával, a szakmai gyakorlat helyszínén készít. A szakdolgozat felelse a Gazdaságtudományi Intézet. A szakdolgozat akkor adható ki, ha a hallgató szakirányt választott. A szakdolgozat tantárgyként a leckekönyvbe akkor vehet fel, ha a mintatanterv tantárgyaiból legalább 150 kreditet teljesített a hallgató. 6

7 Mszaki menedzser szak (2006 eltti) A záróvizsga témaköreit meghatározó tantárgyak A záróvizsgán a hallgatóknak két témakörbl kell szóbeli vizsgát tenniük. Ezek a témakörök: 1. Mszaki ismeretek: ipari technológiák (mindkét szakirányon). A témakörhöz tartozó tananyag a következ tantárgyakból kerül kijelölésre: MGY7B1 Gépipari technológiai alapismeretek MGY8B1 Gépipari technológiák MMT2P1 Mechanikai technológiák B MMA3B1 Manyagipari technológiák 2. Menedzsment ismeretek A gazdálkodási szakirányon: szervezési és vezetési ismeretek, pénzügytan. A témakör az alábbi tantárgyakból kerül összeállításra: MGZ6R1 Szervezési és vezetési ismeretek I. MGZ6S2 Szervezési és vezetési ismeretek II. MGZ6T1 Szervezési és vezetési ismeretek III. MGZ3P1 MGZ3A1 MGZ4C1 Pénzügytan Bank és tzsdeismeretek Vezeti számvitel és elemzés A A marketing szakirányon: szervezési és vezetési ismeretek, marketing. A témakör az alábbi tantárgyakból kerül összeállításra: MGZ6R1 Szervezési és vezetési ismeretek I. MGZ6S2 Szervezési és vezetési ismeretek II. MGZ6T1 Szervezési és vezetési ismeretek III. MGZ3L1 Marketing C I. MGZ3M1 Marketing C II. MGZ3S1 Piackutatás A A záróvizsgára bocsátás feltételei a tanulmányok során legalább 195 kredit teljesítése, a kötelez és a kötelezen választható tantárgyak sikeres lezárása, legalább 11 kredit megszerzése a szabadon választható tantárgyakból, a gyakorlati félév teljesítése, a szakdolgozat beadása, jelentkezés a záróvizsgára. 7

8 Mszaki menedzser szak (2006 eltti) A mintatanterv táblázataiban alkalmazott jelölések Figyelem! A mintatanterveket bemutató táblázatok tájékoztató jellegek. A ténylegesen érvényes tanterv az ETRben olvasható. A tanóraszámok Nappali tagozaton a heti tanóraszámot adtuk meg. A levelez tagozaton a félévi konzultációs tanórák száma a tantárgy nappali tagozatos heti tanóraszámának négyszerese. A nappali és a levelez tagozat tantárgyleírásai megegyeznek. A tantárgykód karaktereinek jelentése A KF GAMF Karon a hagyományos (duális) és az új (lineáris) képzési rendszer közötti átállást felmen rendszerben vezetjük be. Ez érvényes a tantárgyak ETRes kódolására is. A 6+1 karakteres tantárgykódok 6+1 karakteres tantárgykódokat használunk a következ képzések mintatanterveiben: a 2005 sze eltt indult gépészmérnöki szakon, a 2006 sze eltt indult mszaki informatikai szakon a 2006 sze eltt indult mszaki menedzser szakon, a felsfokú szakképzési szakokon, a szakirányú továbbképzési szakokon. A 6+1 karakteres tantárgykódok szerkezete a következ táblázatban látható. Hely A tan Leírás A kar betjele 1. betjele 2. betjele számjele betjele tozat betjele A tanszék A tanszék A tantárgy A tantárgy tárgyvál A tagozat sorszáma Balról az 1. karakter jelöli a tantárgyért felels kart: M: GAMF Kar (mszaki kar), K: Kertészeti Fiskolai Kar, T: Tanítóképz Fiskolai Kar. A 2. és 3. helyen álló bet a tantárgyért felels tanszéket jelöli a következk szerint: Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék: AI Elektrotechnika és Kibernetika Tanszék: EK Gazdaságtudományi Intézet: GZ Gépgyártástechnológia Tanszék: GY Gépszerkezettani és Terméktervez Tanszék GT Idegennyelvi Lektorátus: LK Informatika Tanszék: IN Matematika és Fizika Tanszék: MF Mechanikai Technológiai Tanszék: MT Mérnökpedagógiai és Médiatechnikai Csoport: MM Manyagfeldolgozó Technológiai Tanszék: MA Testnevelési Csoport (TSK): TS 8

9 Mszaki menedzser szak (2006 eltti) A 7+1 karakteres tantárgykódok 7+1 karakteres tantárgykódokat használunk a következ képzések mintatanterveiben: a 2005 szén indított gépészmérnöki alapszakon, a 2006 szén indított mérnök informatikus alapszakon, a 2006 szén indított mszaki menedzser alapszakon. A 7+1 karakteres tantárgykódok szerkezete a következ táblázatban látható. Hely A tanszék 1. szék 2. tárgy tárgy tervvál zat A tan A tan A tan A tan A tago A kar A szak Leírás betjele betjele betjele betjele számjele betjele tozat éve betjele A Gazdaságtudományi Intézet két szakcsoportját az új alapképzési szakokon a kódolás során megkülönböztetjük: Gazdasági Ismeretek Szakcsoport: GI Szervezési és Vezetési Ismeretek Szakcsoport: SZ A tantervtáblázatokban a tagozatot jelöl karaktert nem tüntettük fel. A követelmény és a tantárgyak választhatósága Követelmény Választhatóság a: aláírás K: kötelez f: folyamatos KV: kötelezen választható v: vizsga s: szigorlat A szakirányok kulcstantárgyát a 2006 eltti tantervekben aláhúzással jelöltük. A szabadon válaszható tantárgyakat nem adtuk meg. 9

10 Mszaki menedzser szak (2006 eltti) A szak mintatanterve (2006 eltti)!!" " #$ % &$ % # ' ' #(& ()*$ + % & &, # # & ' ' &(# ( *$ + & # # # #. ' */.(# *%! & &,, # # 0 ' ' (#(# & &,, # # + ' 1 23 # 4 5 ( & %, &, # # 6 ' 1 #7 & 8 ( *$ + & #, # # 9 ' 1 21 # : ( # %, #, # # ; ' 1 6< & + & #, # # *$ 2 ' */.# % = *$ & %, # # # # #, ' #(# *$,, #, # ## ' #(# (*$, %, &, > # #& ' &(# / *$, %, &, > # #. '.(#? *$, %, &, > # #0 ' ' #& ()**$ + % & &, & & ()*$ #+ ' ' # ( **$ 0 % # # # & & ( *$ #6 ' ' &(& *$ + & &, & & #9 ' +(#! 8! *$ 0 % # &, & & #; ' 1 # # 8 ( 8 0 % & #, & & **$ (*$ #2 ' 1 #3 # 8 8,,,, & & (**$ &, ' + & ' A 5 B + & &, & & &# ' 1 6&. & #, & & **$ *$ && ' # % = *% & %, # # & & **$! &. ' ## **$,, #, & &0 ' ## (**$, %, 0, > & (*$ &+ ' &# / **$, %, 0, > & / *$ &6 '.#? **$, %, 0, > &? *$ &9 ' ## 5 0 & #,.. ()**$ &; ' 1 2(# % & &,,.. &2 ' ' #3 # 0 % & &,.. ()**$ 8., ' 1. # 0 % # &,.. (*$ 10

11 Mszaki menedzser szak (2006 eltti)!!" " #$ % &$ %! 8! 8.# ' +# 0 % # &,..! **$! *$ '.& ' ' ' C &7 # ' 5 B & % #, #.. '.0 ' 1 6 # 0 & #,.. (.+ ' 1.> # *$ 0 & &,.. % = % =.6 ' */.7 # & %, # #.. ***$ **$ >.9 ' 1.D # & # #,...; ' & (***$,, &, >. (**$.2 ' & / ***$,, &, >. / **$ 0, &? ***$,, &, >.? **$! 8! 8 0# ' # 0 # &, 0 0! ***$! **$!! 5 B 0& ' C 9# 0 & #, 0 0 ' 5 B! 0. ' 1 2 # E 0 & #, ' 1. # *$. & #, ' 1.F # F = & &,, (*$ 06 ' 1 2*# F. % # #, ' 1 6 #! 8 +. &, 0 0 ) (*$ 0; ' 1.G # **$. % # &, 0 0 *$ 02 ' 0 & #, + + +, ' 1 27 # 8 ( 0 & #, + + +# ' ' &F # ' 5 B 5 B 0 &, & + +!! 5 B! +& ' ' (.# ' A! 5 B 0 & &, ' 1.(#. %, &, > + + F = +0 ' (*&# > %5 & %,, & > ' 1 # 0 & #, > + + *$ +6 ' 1./ # ' 4 5. %, &, > ( +9 ' 1.# 0 & #, > + + *$ +; ' C ;#!! 5 B!! 5 B + & &, 6 6! +2 ' 1 +7 # ( 0 % # &,

12 Mszaki menedzser szak (2006 eltti)!!" " #$ % &$ % 6, ' 1 6 # 6# ' 1 2/ # 6& ' 1 6E # 6. ' 1.1 # ***$ F H ( >! = ( + & &, 6 6 *$. % # #, 6 6. &,, > 6 6. %, &, > 6 6 F = 60 ' 1.' # **$ + & &, > 6 6 *$ > 6+ ' 1 0#. # #, > ' 1 + # % #+ %,,, 9 9 #+, 69 ' 1 #+,,, > 9 9 #+, 6; ' 1 #+,,, > 9 9 #+, 12

13 Mszaki menedzser alapszak (2006 szeptemberétl) Érvényes a mszaki menedzser alapszakra szeptember 1. után fölvett hallgatókra. A felsoktatási intézmény: Kecskeméti Fiskola, 6000 Kecskemét, Ceglédi u. 2. A képzésért felels kar megnevezése: Kecskeméti Fiskola Gépipari és Automatizálási Mszaki Fiskolai Kar. A szak megnevezése: mszaki menedzser alapszak. A végzettségi szint: alapfokozat. A képzési terület: mszaki. Az oklevélben szerepl szakképzettség megnevezése: gazdálkodási mérnök. A szakirányok megnevezése: mérnök üzletköt, projektmenedzser. A képzési id, kreditek, tanórák száma: a képzési id nappali és levelez tagozaton 7 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210, a tanórák száma nappali tagozaton 2400 óra, levelez tagozaton 555 óra. Szakfelels: dr. Ferenczy Tibor fiskolai tanár, Gazdaságtudományi Intézet. Oktatásfelels: dr. Hajdú Lajosné fiskolai adjunktus, Gazdaságtudományi Intézet. A szakra vonatkozó képesítési követelményrendszer: 15/2006. (IV. 3.) számú OM rendelet. A szak képzési célja A képzés célja gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelel természettudományi, mszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kell mélység elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történ folytatásához. A képzés fbb tanulmányi területei és ezek kreditjei természettudományos alapismeretek gazdasági és humán ismeretek szakmai törzsanyag differenciált szakmai ismeretek szakdolgozat szabadon választható tantárgyak 43 kredit 20 kredit 97 kredit 25 kredit 15 kredit 10 kredit 13

14 A szakirányok és képzési céljuk Mérnök üzletköt szakirány Szakirányfelels: Fáy Józsefné dr. fiskolai docens, Gazdaságtudományi Intézet A szakirány oktatási célkitzése olyan gazdasági mérnökök képzése, akik képesek a piaci ügyletek megtervezésére, megszervezésére és hatékony lebonyolítására. A mérnök üzletköt szakirányon a hallgatók megismerik a piaci tranzakciós folyamatok komplex rendszerét, és elsajátítják az üzletkötések menedzsmentjének technikáit. Projektmenedzser szakirány Szakirányfelels: Alter Róbert fiskolai docens, Gazdaságtudományi Intézet A szakirány oktatási célkitzése olyan gazdasági mérnökök képzése, akik képesek a projektek megtervezésére, megszervezésére és ezzel összefüggésben a munkacsapatok hatékony menedzselésére. A projektmenedzser szakirányon a hallgatók megismerik a vállalkozási folyamatok projektszint szervezésének, vezetésének fbb kérdéseit, elsajátítják az innováció és a szervezetfejlesztés legfontosabb technikáit. A szakirányválasztás Szakirányra tavaszi félév végén (a mintatanterv szerinti 4. félév végén) lehet jelentkezni elzetesen. Szakirány csak szi félévben indul. A tényleges szakirányválasztás elfeltétele legalább 100 kredit teljesítése. Az elzetes jelentkezés nem jelenti azt, hogy a választott szakirány elindul. Csak az a szakirány indul, amelyekre legalább 15 olyan jelentkez van, aki teljesítette a szakirányválasztás elfeltételét. A szakirányválasztás egyben egy adott tantárgycsoport melletti elkötelezettséget jelent. A szakirány 40 kreditnyi kötelezen választható (KVs) tantárgya tartalmazza a 15 kredites szakdolgozatot is. A szakmai gyakorlat A szakmai gyakorlatot kötelez elvégezni. Szakmai gyakorlatát az a hallgató kezdheti meg, aki legalább 180 kreditet összegyjtött. A szakmai gyakorlat idtartama 4 hét, amelyet vállalatnál, üzemnél, intézménynél stb. kell eltölteni. A szakmai gyakorlatra a mszaki menedzser szak oktatásfelelsénél kell jelentkezni. A szakmai gyakorlat során egy feladatot kell megoldani, amelyet a következ félév elején (az 1. tanulmányi héten) be kell nyújtani. Levelez tagozatos hallgatóknak nem kell teljesíteniük szakmai gyakorlatot. A szakdolgozat kiadásának és felvételének feltételei A szakdolgozat akkor adható ki, ha a hallgató szakirányt választott. A szakdolgozat tantárgyként akkor vehet fel a leckekönyvbe, ha a mintatanterv tantárgyaiból legalább 180 kreditet teljesített a hallgató. 14

15 A záróvizsga A záróvizsga során a hallgatónak tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a szakdolgozat megvédésébl és szóbeli vizsgából áll. A szóbeli vizsga 1015 kreditnyi tananyag ismeretanyagának számonkérése. A záróvizsgára bocsátás feltételei a tanulmányok során legalább 195 kredit teljesítése, a kötelez tantárgyak sikeres lezárása, a kötelezen választható tantárgyak sikeres lezárása, legalább 10 kredit megszerzése a szabadon választható tantárgyakból, a szakdolgozat beadása, jelentkezés a záróvizsgára. 15

16 A mintatanterv táblázataiban alkalmazott jelölések Figyelem! A mintatanterveket bemutató táblázatok tájékoztató jellegek. A ténylegesen érvényes tanterv az ETRben olvasható. A tanóraszámok Nappali tagozaton a heti tanóraszámot adtuk meg. A levelez tagozaton a félévi konzultációs tanórák száma a tantárgy nappali tagozatos heti tanóraszámának négyszerese. A nappali és a levelez tagozat tantárgyleírásai megegyeznek. A tantárgykód karaktereinek jelentése 7+1 karakteres tantárgykódokat használunk a következ képzések mintatanterveiben: a 2005 szén indított gépészmérnöki alapszakon, a 2006 szén indított mérnök informatikus alapszakon, a 2006 szén indított mszaki menedzser alapszakon. A 7+1 karakteres tantárgykódok szerkezete a következ táblázatban látható. Hely A tanszék 1. szék 2. tárgy tárgy tervvál A tan A tan A tan A tan A kar A szak Leírás betjele betjele betjele betjele számjele betjele tozat éve A tagozat betjele Balról az 1. karakter jelöli a tantárgyért felels kart: M: GAMF Kar (mszaki kar), K: Kertészeti Fiskolai Kar, T: Tanítóképz Fiskolai Kar. A 2. és 3. helyen álló bet a tantárgyért felels tanszéket jelöli a következk szerint: Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék: AI Elektrotechnika és Kibernetika Tanszék: EK Gazdaságtudományi Intézet: Gazdasági Ismeretek Szakcsoport: GI Szervezési és Vezetési Ismeretek Szakcsoport: SZ Gépgyártástechnológia Tanszék: GY Gépszerkezettani és Terméktervez Tanszék GT Idegennyelvi Lektorátus: LK Informatika Tanszék: IN Matematika és Fizika Tanszék: MF Mechanikai Technológiai Tanszék: MT Mérnökpedagógiai és Médiatechnikai Csoport: MM Manyagfeldolgozó Technológiai Tanszék: MA Testnevelési Csoport (TSK): TS A tantervtáblázatokban a tagozatot jelöl karaktert nem tüntettük fel. A követelmény és a tantárgyak választhatósága Követelmény Választhatóság (besorolás) a: aláírás K: kötelez f: folyamatos KV: kötelezen választható v: vizsga A szabadon választható tantárgyakat nem adtuk meg. 16

17 A szak mintatanterve (2006 szeptemberétl)!!" " #$ % &$ % # ' ' #(6' ()*$ + % & &, # # & ' ' #(6' ( *$ + & # # # #. ' 1 #(6'. &,, # # 0 ' (*#(6' *% + &, & # # E + ' *#(6'! 0 & #, # # 6 ' *#6' 8 *$ 0 & #, # # 9 ' 1 #6' ' 0 & #, # # ; ' #(6' *$,, &, # 2 ' #(6' (*$, %, &, > # #, ' #6' / *$, %, &, > # ## ' 6'? *$, %, &, > # #& ' ' &(6' ()**$ + % & &, & & ()*$ #. ' ' &(6' ( **$. % #, & & & ( *$ #0 ' ' &6' *$ + & &, & & #+ ' &(6'! 8! *$. % # # # & & #6 ' *&(6' 8 **$ 0 & #, & & 8 *$ #9 ' &6' ' A 5 B + % & &, & & #; ' 1 &(6' + & &, & & *$ #2 ' &(6' **$,, &, & (*$ &, ' &(6' (**$, %, 0, > &!%I (!%I &# ' &6' / **$, %, 0, > & / *$!%I (!%I && ' 6'? **$, %, 0, > &? *$!%I (!%I &. ' '.6' **$ + & &,.. *$ &0 '.(6'! 8! **$. % # # #.. &+ ' ' (.(6' + & &,.. &6 ' *.(6' *$ 0 % & #,.. &9 ' 1.(6' + & &,.. **$ *$ &; ' 1.6' + & &,.. 17

18 !!" " #$ % &$ % &2 ' '.(6' > )A ) + % & &,.. ()**$., '.(6' (***$,, &, >..# '.6' / ***$,, &, >..& 6'? ***$,, &, >. 18 8!%I ( 8!%I / 8!%I ( 8!%I? 8!%I ( 8!%I! 8! **$! 8.. ' 0(6'. % # # # 0 0! ***$.0 ' 1 0(6' % & #, ' *0(6' ' 0 % & #, ' C 0(6' ' 5 B 0 % &, # ' 1 06' ' 0 % & #, 0 0.; ' 1 6' F = *$ 0 & #, *$.2 ' *06' **$ # %,, & 0 0 *$ 0, ' C 06' 5 B! 0 &, # 0 0 0# ' 6' > 0 & #, 0 0 0& ' C +(6'!! 5 B 5 B + &, & + +! 0. ' 1 +(6' * ) 0 % &, # + + *% 00 ' 1 6' 8. &,, ' 1 +6' + % & &, ' ' +(6' ' 5 B 5 B 5 B + &, & + +! 09 ' ' J % 8 = 0 % & #, > + + H 8 0; ' *+(6' > 8 = K!5 0 & #, > ' 02 ' 1 + 6' +, ' 1 +6' F H 4 I % 0 & #, > % & #, > + +!H!H *$

19 !!" " #$ % &$ % +# ' ' (6(6' ' A % 5 B + &, & 6 6 H*$ +& ' 1 6(6' F = **$ 0 % & #, 6 6 F = *$ +. ' C 6(6' )!! + % &, & 6 *' " +0 ' *6(6'. &,, > = 8 ++ ' *66' 8 = 0 % & #, > ' 6' ' 0 & #, > = 8 +9 ' 1 66' 3 4 %!H 0 % & #, > 6 6 +; ' 1 6' *5!H. &,, > ' ' >!H 0 & #, > 6 6 6, ' ',,,, 9 #;, 6# ' 1 9(6' F H % # %, &, > = 8 6& ' 1 96' #+,,, > = 8 #;, 6. ' 1 6' J 4 8 = + % & &, > ' 1 9(6' F H % # %, &, > 9 9!H 6+ ' 1 96' #+,,, > 9 9!H #;, 66 ' 1 6' J 4!H + % & &, >

20 20

21 Tantárgyleírások A tantárgyleírásokat a 79/2006. (IV. 5.) számú kormányrendelet 22. a alapján állítottuk össze. A tantárgyak a magyar ábécé szerinti sorrendben szerepelnek. 21

22 Tantárgynév, kód: Analízis I., MMF1A6M Sz.: 1 Választhatóság: kötelez. Ismeretkör természettudományos. Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: ( ) / folyamatos / 5 Meghirdetési gyakoriság: tanév. Ajánlott félév (nappali/levelez): 1./1. Eltanulmányi kötelezettségek:, Tanszék: Matematika és Fizika Tanszék Tantárgyfelels: Kovács Tamás (dr.) fiskolai docens A tantárgy eladója (gyakorlatvezetje): Szegedi József (dr.) fiskolai tanár A mszaki pályára készülk megismertetése a felsbb matematikai alapfogalmakkal és annak módszereivel. Háromdimenziós vektorok. Vektoralgebra. Végtelen számsorozatok és sorok, azok tulajdonságai. A konvergencia fogalma. Nevezetes határértékek. Egyváltozós függvények. Az elemi függvények tulajdonságai. Egyváltozós függvények differenciálszámítása. A differenciálszámítás alkalmazásai. Egyváltozós függvények határozatlan és határozott integrálja. Az integrálszámítás alkalmazásai. Függvénysorok, a Taylor és Fourier sor. Differenciálegyenletek, valamint a kétváltozós függvények és alkalmazásaik. Meg kell értenie a felsbb matematika jelentségét a mszaki életben. Képesnek kell lennie eldönteni egy adott probléma esetén, ahhoz milyen matematikai módszert kell alkalmaznia. Folyamatos tanulás, aktív részvétel a gyakorlatokon és a feladatok megoldásában. A hallgatók egy nagy és két kis dolgozatot írnak. A hallgató órai munkáját a gyakorlatvezet jutalom pontokkal is elismerheti. Kötelez irodalom: Matematikai példatár I.II. Kecskeméti Fiskola GAMF Kar, Kecskemét, Egyéb segédanyag: számítógépre csatlakoztatható videókivetít. Kovács J. Takács G. Takács M.: Analízis, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Scharnitzky V.: Vektorgeometria és lineáris algebra, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Matematikai példatár I. II. Kecskeméti Fiskola GAMF Kar, Kecskemét,

23 Tantárgynév, kód: Analízis II., MMF2A6M Sz.: 12 Választhatóság: kötelez. Ismeretkör természettudományos. Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: ( ) / folyamatos / 5 Meghirdetési gyakoriság: tanév. Ajánlott félév (nappali/levelez): 2./2. Eltanulmányi kötelezettségek: Analízis I., Tanszék: Matematika és Fizika Tanszék Tantárgyfelels: Kovács Tamás (dr.) fiskolai docens A tantárgy eladója (gyakorlatvezetje): Szegedi József (dr.) fiskolai tanár A mérnöki gyakorlatban nélkülözhetetlen felsbb matematikai alapismeretek elsajátítása. Kétváltozós függvények analízise. Ketts integrál és alkalmazásai. Kombinatorika. Permutáció, variáció és kombináció. Eseményalgebra. A valószínség fogalma, feltételes valószínség. A klasszikus valószínségi mezre vonatkozó tételek. Geometriai valószínség. Valószínségi változók és jellemzik. Nevezetes diszkrét és folytonos eloszlások. A komplex számtest. A komplex számok alakjai. Mveletek komplex számokkal. Hatványozás és gyökvonás. Elsrend differenciálegyenletek. Szeparábilis és homogén fokszámú differenciálegyenlet. Els és másodrend lineáris, állandó együtthatós differenciálegyenlet. Differenciálegyenletek mszaki alkalmazásai. Mátrixok. Mátrixok szorzása, inverze, rangja. Lineáris egyenletrendszerek megoldása mátrixalgebra segítségével. Az elsajátított felsbb matematikai ismeretek alapján az önálló problémamegoldókészség fejlesztése. Az eladások, konzultációk figyelmes látogatása, a gondos jegyzetelés és a folyamatos készülés, tevékeny részvétel a gyakorlatokon, a begyakorolt feladattípusok fölismerése és önálló megoldása. A félévközi tanulmányi munkát két zárthelyi dolgozat és a gyakorlatokon való aktív részvétel alapján értékeljük. A zárthelyi dolgozatokban az eladáson, illetve a gyakorlatokon említett feladattípusok szerepelnek. A gyakorlatvezet a gyakorlatokon végzett munkát is figyelembe veszi a félévi munka értékelésénél. Ajánlott segédanyag: Matematika példatár, Kecskeméti Fiskola GAMF Kar, Kecskemét, Reimann Tóth: Valószínségszámítás és matematikai statisztika. Tankönyvkiadó, Bp., Kovács J. Takács G. Takács M.: Analízis. Tankönyvkiadó. Bp., Scharnitzky V.: Matematikai feladatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Scharnitzky V.: Differenciálegyenletek. Mszaki Könykiadó, Bp.,

24 Tantárgynév, kód: Angol I., MLK1A6M Sz.: 9 Választhatóság: kötelezen választható. Ismeretkör nyelv, testnevelés. Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: ( ) / folyamatos / 0 Meghirdetési gyakoriság: tanév. Ajánlott félév (nappali/levelez): 1./. Eltanulmányi kötelezettségek:, Tanszék: Idegennyelvi Lektorátus Tantárgyfelels: Tánczikné Varga Szilvia nyelvtanár A tantárgy eladója (gyakorlatvezetje): Tánczikné Varga Szilvia nyelvtanár Felkészítés a képzési követelményekben elírt, az Európa Tanács 6 fokú skáláján a B2, Vantage (középfokú C típusú) szintnek megfelel írásbeli és szóbeli nyelvvizsgára. Társalgási témák: bemutatkozás, család, az ember küls, bels jellemzése, otthon, lakhely, tágabb környezet, szülváros, munka és tanulás. Nyelvtan: létige, birtoklás, névmások, felszólítás, segédigék (can, must), alapvet hely és idhatározók, egyszer jelen, nyelvvizsgafeladatok. Alapszint nyelvhasználóként képes konkrét szükségletek kielégítéséhez fontos, személyéhez kapcsolódó témákról alapvet fordulatok értésére és használatára, egyszer nyelvi eszközökkel, egyszer szituációk során. Szóbeli, írásbeli, nyelvtani gyakorlás, olvasott szövegértés, irányított fogalmazás, gépi szövegértés, a nyelvtanárral és egymással folytatott párbeszédek, szintrehozás. Folyamatos írásbeli és szóbeli számonkérés:egy zárthelyi és legalább két kisdolgozat. Bajczi Kerekes: Angol nyelv kezdtl az alapfokú nyelvvizsgáig. Librotrade Kft., Budapest, Angol magyar, magyar angol kéziszótár CD, magnóhallgatás, számítógép, projektor, Tímár Eszter: Words, words, words. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Figyelem! A fiskolai követelményrendszer szerinti 51%os teljesítmény egyetlen államilag akkreditált nyelvvizsgán sem felel meg! Minden államilag akkreditált nyelvvizsgán legalább 60%os eredményt kell elérni! 24

25 Tantárgynév, kód: Angol II., MLK2A6M Sz.: 20 Választhatóság: kötelezen választható. Ismeretkör nyelv, testnevelés. Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: ( ) / folyamatos / 0 Meghirdetési gyakoriság: tanév. Ajánlott félév (nappali/levelez): 2./. Eltanulmányi kötelezettségek: Angol I., Tanszék: Idegennyelvi Lektorátus Tantárgyfelels: Almási Jánosné (dr.) nyelvtanár A tantárgy eladója (gyakorlatvezetje): Almási Jánosné (dr.) nyelvtanár Felkészítés a képzési követelményekben elírt, az Európa Tanács 6 fokú skáláján a B2, Vantage (középfokú C típusú) szintnek megfelel írásbeli és szóbeli nyelvvizsgára. Társalgási témák: napirend, tömegközlekedés, utazás autóval, vásárlás, utazás külföldre, posta, telefon, szálloda. Nyelvtan: gyakorisági idhatározók, kényszer kifejezése (have to), egyszer múlt id, szabályos és rendhagyó igealakok, múlt idej kérdés, tagadás, célhatározói mellékmondatok, fnévi igenév, megszámlálható és megszámlálhatatlan fnevek, melléknév fokozás, hasonlítás, feltételes mód I., folyamatos és egyszer múlt id, határozatlan nével, határozószók, jöv id (will going to). Önálló nyelvhasználóként megérti a fontosabb információkat ismert témakörökben, elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történ utazás során adódik, le tud írni élményeket, eseményeket, röviden indokolni és magyarázni tudja a különböz álláspontokat. Egyszer, összefügg szöveget tud alkotni. Tematikus szóbeli, írásbeli és nyelvtani gyakorlás; gépi szöveg értése, a nyelvtanárral és egymással folytatott párbeszédek, képleírás. Lyukas szöveg, teszt, szövegértés, irányított fogalmazás és fordítás gyakorlása. Folyamatos számonkérés a félév nyelvtani és lexikai anyagából. Két kisdolgozat, egy képleírás vagy szituáció, egy zárthelyi dolgozat. Bajczi Kerekes: Angol nyelv kezdtl az alapfokú nyelvvizsgáig. Librotrade Kft., Budapest, Tímár Eszter: Words, words, words. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Angol magyar, magyar angol kéziszótár CD, magnóhallgatás, számítógép, projektor, Horváth Károly: Twenty but one. Padlás Kiadó, Sopron, Figyelem! A fiskolai követelményrendszer szerinti 51%os teljesítmény egyetlen államilag akkreditált nyelvvizsgán sem felel meg! Minden államilag akkreditált nyelvvizsgán legalább 60%os eredményt kell elérni! 25

26 Tantárgynév, kód: Angol III., MLK3A6M Sz.: 30 Választhatóság: kötelezen választható. Ismeretkör nyelv, testnevelés. Heti tanóraszám (ea + gy + lb)/értékelés/kredit: ( ) / vizsga / 0 Meghirdetési gyakoriság: tanév. Ajánlott félév (nappali/levelez): 3./. Eltanulmányi kötelezettségek: Angol II., Tanszék: Idegennyelvi Lektorátus Tantárgyfelels: Várkonyiné Stumpf Anikó nyelvtanár A tantárgy eladója (gyakorlatvezetje): Várkonyiné Stumpf Anikó nyelvtanár Felkészítés a képzési követelményekben elírt, az Európa Tanács 6 fokú skáláján a B2, Vantage (középfokú C típusú) szintnek megfelel írásbeli és szóbeli nyelvvizsgára. Társalgási témák: színház, mozi, étterem, sport, idjárás, egészség, környezetvédelem, London. Nyelvtan: folyamatos múlt id, "ugye" kérdés, befejezett jelen id, folyamatos befejezett jelen id, feltételes mód 2., feltételes mód 3., "kellene" módbeli segédige, függ beszéd, szenved szerkezet. Írásbeli, szóbeli vizsgafeladatok gyakorlása. Középszint nyelvhasználóként meg tudja érteni az elvont témájú szövegek gondolatmenetét. Interakciót tud folytatni. Részletes szöveget tud alkotni különböz témákban. Ki tudja fejteni véleményét, részletezni tudja a különböz lehetségekbl adódó elnyöket és hátrányokat. Tematikus szóbeli, írásbeli és nyelvtani gyakorlás; gépi szöveg értése, a nyelvtanárral és egymással folytatott párbeszédek, képleírás. Lyukas szöveg, teszt, szövegértés, irányított fogalmazás és fordítás gyakorlása. Folyamatos számonkérés a félév nyelvtani és lexikai anyagából. Kisdolgozat vagy szóbeli felelet, egy zárthelyi dolgozat. Szóbeli vizsga. Bajczi Kerekes: Angol nyelv kezdtl az alapfokú nyelvvizsgáig. Librotrade Kft., Budapest, Horváth Károly: Twenty but one. Padlás Kiadó, Sopron, Angol magyar, magyar angol kéziszótár CD, magnóhallgatás, számítógép, projektor Krösi Márta: Készüljünk a BME nyelvvizsgára, Angol középfokú hallás utáni szövegértés. Zsigmond Király Fiskola Germanica Nyelv Stúdió, Budapest, BME Angol középfokú írásbeli mintafeladatok gyjteménye. BME Nyelvvizsgaközpont, Budapest, Figyelem! A fiskolai követelményrendszer szerinti 51%os teljesítmény egyetlen államilag akkreditált nyelvvizsgán sem felel meg! Minden államilag akkreditált nyelvvizsgán legalább 60%os eredményt kell elérni! 26

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 1. A szak megnevezése: építész 2. Megszerzendő kreditek

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Tantárgyi program (tantárgyleírások)

Tantárgyi program (tantárgyleírások) Tantárgyi program (tantárgyleírások) 1. A tantárgy neve (csoportja): Üzleti tervezés (AV_PLA033) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36 A szak megnevezése: NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖKI Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök geotechnika szakirány (GEO) infrastruktúra szakirány (INFR) szerkezetépítő szakirány (SZERK) A képzési

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben